MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 328         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 16 mai 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

428. - Hotărâre privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

133. - Decizie privind constatarea încetării raporturilor de serviciu ale domnului Eugen Ispas, secretar general adjunct în cadrul Ministerului Transporturilor

 

140. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a doamnei Marilena Constantinescu din calitatea de membru al Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

 

141. - Decizie privind numirea domnului Ciprian-Ionut Ciobanu în calitatea de membru al Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 71/2007,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă repartizarea sumei de 119.144 mii lei pe proiecte din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural pe anul 2007, potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru finantarea cheltuielilor necesare executiei lucrărilor de investitii prevăzute în cererile de finantare declarate eligibile, selectate în conditiile legii, în baza criteriilor stabilite în Ghidul de eligibilitate.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Unitătilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 379/2007, precum si în anexa la prezenta hotărâre, li se asigură finantarea proiectelor respective din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate bugetelor locale, până la nivelul sumei rezultate în urma îndeplinirii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publică, dar nu mai mult decât suma prevăzută în cererea de finantare aprobată, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 71/2007.

Art. 4. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintei,

An na Horváth,

secretar de stat

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 9 mai 2007.

Nr. 428.

 

ANEXĂ

 

Etapa II

Repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural

 

Total general pe judete (mii lei) 119144

 

Judet

Unitatea administrativ

Denumirea lucrarii

Suma

- mii lei -

1

ALBA

din care

 

7429

1.1

 

Abrud

MODERNIZARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA ORAS ABRUD

526

1.2

 

Arieseni

CANALIZARE MENAJERA SI STATII DE EPURARE ÎN COMUNA ARIESENI, JUDETUL ALBA

583

1.3

 

Bistra

ALIMENTARE CU APA BISTRA

455

1.4

 

Blaj

CONSOLIDARE SI EXTINDERE PODETE VEZA SI TIUR PR DC 34 BLAJ - TIUR, DIN SPATIUL PERIURBAN AL MUNICIPIULUI BLAJ

121

1.5

 

Cenade

CONSTRUIRE A TREI PODETE PE VALEA CENAZII ÎN LOCALITATEA CENADE JUDETUL ALBA

28

1.6

 

Cricău

RETEA CANALIZARE MENAJERA SI STATIE EPURARE COMUNA CRICĂU (LOCALITĂTILE CRICAU SI CRAIVA) JUDET ALBA

559

1.7

 

Gâlda de Jos

CANALIZAREA APELOR UZATE MENAJERE SI STATII DE EPURARE DIN LOCALITĂTILE MESENTEA, GÂLDA DE JOS, OIEJDEA - COMUNA GALDA DE JOS, JUDETUL ALBA

540

1.8

 

Jidvei

RETEA DE CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE A APELOR UZATE. COMUNA JIDVEI, JUDETUL ALBA (SATELE JIDVEI SI FEISA)

488

1.9

 

Lunca Muresului

RETEA DE CANALIZARE MENAJERA SI STATIE EPURARE

537

1.10

 

Sântimbru

CONSTRUIRE CANAL COLECTOR SI STATIE DE EPURARE PENTRU LOCALITĂTILE SÂNTIMBRU SIGALT1U

600

1.11

 

Sâlciua

POD RUTIER PESTE PARAUL VALEA LARGA. IN COMUNA SALCIUA. JUDETUL ALBA

70

1.12

 

Sâistea

RETELE DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂTILE SĂUSTEA SI TÂRTĂRIA, COMUNA SĂUSTEA, JUDETUL ALBA

570

1.13

 

Săsciori

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A LOCALITĂTILOR: SĂSCIORI, SEBESEL SI LOMAN

589

1.14

 

Sohodol

CONSTRUIRE PLATFORMA PENTRU DESEURI CU DEPOZITARE TEMPORARĂ, COMUNA SOHODOL. JUDETUL ALBA

569

1.15

 

Sugag

CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE COMUNA SUGAG

594

1.16

 

Unirea

RETEA DE CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE. UNIREA

600

2

ARAD

din care

 

4565

2.1

 

Bârsa

REPARETII PODETE PE STRĂZILE LOCALITĂTII BĂRSA

5

2.2

 

Brazi

RETELE DE DISTRIBUTIE APA POTABILA SECAS. COMUNA BRAZII. JUDETUL ARAD

57

2.3

 

Conop

PUNTE PIETONALA PESTE RÂUL MURES. COMUNA CONOP, JUDETUL ARAD

519

2.4

 

Craiva

POD DE BETON ARMAT PESTE VALEA MARAUS CARE LEAGĂ SATUL MĂRĂUS DE CRAIVA (DJ 792A)L=18,40M

20

 

 

2.5

 

Gurahont

CONSTRUCTIE SI EXTINDERE SISTEME DE CANALIZARE A APEI COMUNA GURAHONT, JUDETUL ARAD

600

2.6

 

Hălmăgel

ALIMENTARE CU APA ÎN SISTEM CENTRALIZAT A SATELOR HALMAGEL, TÂRNAVITA, TOHESTI, COMUNA HALMAGEL, JUDETUL ARAD

369

2.7

 

Macea

EXTINDERE RETEA APA POTABILA IN COMUNA MACEA

173

2.8

 

Săvarsin

CANALIZARE APE UZATE MENAJERE CU EPURARE MECANO-BIOLOGICA

594

2.9

 

Seleus

DEZVOLTARE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA SELEUS. LOCALITĂTILE SELEUS, MORONDA SI IERMATA

592

210

 

Sagu

SISTEM DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE PENTRU LOCALITĂTILE SAGU SI CRUCENI

533

2.11

 

Vârfurile

CONSTRUIRE PODET DIN BETON ARMAT PE DC41A KM 1-H61 .L+6.00M

14

2.12

 

Vinga

CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE ÎN COMUNA VINGA

600

213

 

Zerind

DEZVOLTARE ALIMENTARE CU APA SI ÎNFIINTARE RETEA CANALIZARE ÎN LOCALITĂTILE ZERIND St IERMATA NEAGRĂ

489

3

ARGES

din care

 

3132

3.1

 

Albesti de Arges

CANALIZARE MENAJERĂ SI STATIE DE EPURARE, SATELE ALBESTII PĂMÂNTENI SI ALBESTII UNGURENI, COMUNA ALBESTI» DE ARGES, JUDETUL ARGES

517

3.2

 

Baiculesti

ALIMENTARE CU APA SATELE ZIGONENI, BAICULESTI, ARGESANI. VALEA LUI ENACHE, ANGHINESTI.VALEA BRAZILOR SI TUTANA, COMUNA BAICULESTI, JUDETUL ARGES

538

3.3

 

Boteni

CANALIZARE MENAJERA IN SISTEM CENTRALIZAT, COMUNA BOTENI JUDETUL ARGES

459

3.4

 

Corbi

REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ SI CANALIZARE PENTRU LOCALITĂTILE CORBSORI, STĂNESTI SI PODURI, COMUNA CORBI

600

3.5

 

Davidesti

CANALIZARE MENAJERA ÎN SISTEM CENTRALIZAT, COMUNA DAVIDESTI, JUDETUL ARGES

446

3.6

 

Slobozia

CANAUZARE IN SISTEM CENTRALIZAT SI STATIE DE EPURARE ÎN COMUNA SIOBOZIA, JUDETUL ARGES

572

4

BACĂU

din care

 

10308

4.1

 

Beresti-Tazlau

AMENAJARE POD DE BETON ARMAT, PODETE TUBULARE.PUNTE PIETONALĂ COMUNA BERESTI-TAZLĂU JUDETUL BACĂU

382

4.2

 

Damienesti

CONSTRUIRE PODURI SI PODETE PE DRUMURI LOCALE, COMUNA DAMIENESTI, JUDETUL BACĂU

430

4.3

 

Filipesti

CANALIZARE Si STATIE DE EPURARE, LOCALITATEA FILIPESTI

567

4.4

 

Gârleni

CANAUZARE SI STATIE DE EPURARE LOCALITĂTILE GÂRLENII DE SUS SI LESPEZI, COMUNA GARLENI, JUDETUL BACĂU

567

4.5

 

Izvoru Berbecului

PODURI SI PODETE IN LOCALITATILE OTELESTI, PĂDURENI, FĂGHIENI, BĂIMAC SI OBÂRSIA COMUNA IZVORU BERHECIULUI, JUDETUL l BACĂU

322

4.6

 

Livezi

ALIMENTARE CU APA A LOCALITĂTILOR APARTINĂTOARE COMUNEI LIVEZI

567

4.7

 

Mănăstirea Casin

ALIMENTARE CU APA A LOCALITĂTILOR APARTINĂTOARE COMUNEI MĂNĂSTIREA CASIN, JUDETUL BACĂU

567

 

 

4.8

 

Mâgiresti

CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE StSTEME VALEA ARINILOR - PRĂJESTI SI MÂGIRESTI, STĂNESTI SI SESURI, COMUNA MÂGIRESTI, JUDETUL BACĂU

537

4.9

 

Măgura

CANALIZARE SI STATIE DE POMPARE, LOCALITATEA MĂGURA, COMUNA MĂGURA, JUDETUL BACÂU

537

4.10

 

Mărgineni

CANALIZARE Si STATIE DE POMPARE SATELE MĂRGINENI SI BARATI, COMUNA MĂRGINENI, JUDETUL BACĂU

567

4.11

 

Negri

ALIMENTARE CU APA COMUNA NEGRI

539

4.12

 

Oituz

SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ AL LOCALITĂTII FERĂSTRĂU OITUZ, CĂLCÎI, OITUZ SI MARGINEA COMUNA OITUZ, JUDETUL BACĂU

537

4.13

 

Pâncesti

ALIMENTARE CU APA COMUNA PÂNCESTI, JUDETUL BACĂU

567

4.14

 

Parincea

PODURI DE BETON ARMAT, PODETE TUBULARE, PUNTI PIETONALE COMUNA PARINCEA, JUDETUL BACĂU

456

4.15

 

Pârjol

AMENAJARE PUNTI PIETONALE COMUNA PÂRJOL

320

4.16

 

Podu Turcului

REABILITARE SI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA PODU TURCULUI

537

4.17

 

Poduri

POD DIN BETON ARMAT PESTE RÂUL TAZLĂUL SĂRAT, COMUNA PODURI, JUDETUL BACĂU

569

4.18

 

Sascut

REABILITARE SI EXTINDERE SISTEM CANALIZARE SI STATIE EPURARE, LOCALITĂTILE SASCUT SI SCHINENI, COMUNA SASCUT, JUD. BACĂU

537

4.19

 

Slanic Moldova

AMENAJARE PODURI DE BETON ARMAT, PUNTI PIETONALE LOCALITATEA SIÂNIC MOLDOVA

539

4.20

 

Stanisesti

POD PESTE PARAUL POJORATA PE DC 47, DIN LOCALITATEA CRÂIESTI, COMUNA STĂNISESTI, JUDETUL BACĂU

111

4.21

 

Târgu Trotus

SISTEM CANALIZARE SI EPURARE APE UZATE TÂRGU TROTUS

551

5

BIHOR

din care

 

1110

5.1

 

Borod

POD LA BOSCORESTI, PESTE VALEA BORODULUI SI POD LA SERVICE CORNITEL, PESTE VALEA CORNITEL

166

5.2

 

Cărpinet

ALIMENTARE CU APA A LOCALITĂTII CĂRPINET SI POD BA ÎN LOCALITATEA LEHECENI PESTE RÂUL CRISUL NEGRU, COMUNA CĂRPINET. JUDETUL BIHOR

277

5.3

 

Holod

ALIMENTARE CU APA A LOCALITĂTILOR HOLOD, HODJS SI FOROSrG

414

5.4

 

Nucet

CANALIZAREA MENAJERĂ A LOCALITĂTII BAITA

150

5.5

 

Sânmartin

PODURI DIN BETON ARMAT IN COMUNA SÂNMARTIN

103

6

BISTRITA NĂSĂUD

din care

 

4065

6.1

 

Budacude Jos

ALIMENTAREA CU APA A LOCALITĂTILOR BUDACU DE JOS SI BUDUS DIN COMUNA BUDACU DE JOS, JUDETUL BISTRITA-NĂSĂUD

391

6.2

 

Dumitra

PODURI IN COMUNA DUMITRA CU LOCALITATILE DUMITRA CEPARI SI TĂRPU

281

6.3

 

Lechinta

CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE LECHINTA

552

6.4

 

Năsăud

PODURI BETON ARMAT PESTE VALEA CASELOR, ÎN ZONA PERIURBANĂ A ORASULUI NĂSĂUD, JUDETUL BISTRITA-NĂSĂUD

1 539

 

 

6.5

 

Nuseni

CONSTRUIRE PODURI IN COMUNA NUSENI, JUDETUL BISTRITA-NASAUD

510

6.6

 

Prundu Bârgăului

REPARATII CAPITALE SI CONSOUDARI MALURI A DOUA PODURI DE PE BISTRITA ARDELEANA SI UN POD PESTE RÂUL SECU

479

6.7

 

Rebrisoara

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA REBRISOARA

556

6.8

 

Sintereag

ALIMENTARE CU APA Si CANALIZARE IN LOCALITĂTILE BLAJENII DE SUS, BLAJENII DE JOS SI CAILA, COMUNA SINTEREAG, JUDETUL BISTRITA-NASAUD

600

6.9

 

Sieut

POD DIN BETON ARMAT PESTE VALEA SIEU IN LOCALITATEA SIEUT

157

7

BOTOSANI

din care

 

1312

7.1

 

Avrămere

REFACERE PODURI SI PODETE IN SATUL AUREL VLAICU, SATUL TIMUS, COMUNA AVRAMENI, JUDETUL BOTOSANI

138

7.2

 

Copalâu

CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITĂTILE COPĂLAU SI COTU, COMUNA COPÂLÂU, JUDETUL BOTOSANI

536

7.3

 

Rădăuti-Prut

POD DIN BETON ARMAT PESTE PARAUL ISNOVAT SAT REDIU, COMUNA RADĂUTI-PRUT JUDETUL BOTOSANI

150

7.4

 

Suharău

CONSTRUCTIE PODETE IN SATELE SUHARAU, USNA IZVOARE SI SMÂRDAN COMUNA SUHARÂU, JUDETUL BOTOSANI

365

7.5

 

Vlăsinesti

CONSTRUCTIE POD PESTE PÂRÂUL BODEASA

123

8

BRASOV

din care

 

3827

8.1

 

Apata

CANALIZAREA APELOR UZATE MENAJERE SI STAPE DE EPURARE ÎN COMUNA APATA JUDETUL BRASOV

525

8.2

 

Beclean

RETELE CANALIZARE MENAJERĂ SI STATIE EPURARE ÎN COMUNA BECLEAN, SATUL HUREZ

477

8.3

 

Bod

CANALIZARE SI EPURARE APE UZATE IN COMUNA BOD JUDETUL BRASOV

536

8.4

 

Bran

CANALIZAREA SI EPURAREA APELOR UZATE MENAJERE ÎN STATIUNEA TURISTICĂ BRAN. JUDETUL BRASOV

598

8.5

 

Bunesti

ALIMENTARE CU APA SATE MESENDORF SI VISCRI, COMUNA BUNESTI, JUDETUL BRASOV

383

8.6

 

Sinca

ÎNFIINTARE RETEA DE CANALIZARE APE MENAJERE SI STATIE EPURARE ÎN COMUNA SINCA

535

8.7

 

Soars

ALIMENTARE CU APA COMUNA SOARS

461

8.8

 

Vtstea

PODURI PESTE RÂUL VISTEA SI PODET

312

9

BRĂILA

dfei care

 

1579

9.1

 

Bărăganul

GOSPODĂRIE DE APE COMUNA BĂRĂGANUL

540

9.2

 

BertestR de Jos

MODERNIZARE LUCRĂRI PODETE, PODURI IN LOCALITATEA SP1RU HARET, COMUNA BERTESTH DE JOS, JUDETUL BRĂILA

398

9.3

 

Bordei Verde

ADUCTIUNE APA POTABILA BORDEI VERDE-GABRIELESCU SI BORDEI VERDE -USCOTEANCA- RETEA DISTRIBUTIE

313

9.4

 

Ulmu

POD PESTE CANAL DE IRIGATII IN COMUNA ULMU SI POD PESTE RÂUL CALMATUI ÎN LOCALITATEA JUGUREANU. COMUNA ULMU, JUDETUL BRĂILA

328

10

BUZĂU

din care

 

4593

10.1

 

Becern

MODERNIZARE STATIE DE EPURARE SAT BECENI, COMUNA BECENI. JUDETUL BUZĂU

582

10.2

 

Ghergheasa

CONSTRUIRE SISTEM ALIMENTARE CU APA A SATELOR GHERGHEASA SI SÂLCIOARA, COMUNA GHERGHEASA, JUDETUL BUZĂU

591

10.3

 

Mânzătesti

EXTINDERE RETEA DE APA POTABILA IN SATELE GRUNJ, MELEDIC, BISCENI SI TRESTIOARA

514

 

10.4

 

Merei

REABILITARE SI EXTINDERE A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA, COMUNA MEREI, DIN SURSA CIUHOIU, JUDETUL BUZĂU

590

10.5

 

Podgoria

REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA A SATELOR PODGORIA, ORATIA SI COTATCU, COMUNA PODGORIA, JUDETUL BUZÂU

583

10.6

 

Piriesti

ALIMENTARE CU APA A COMUNEI PUIESTI

584

10.7

 

Tisău

ALIMENTARE CU APA IN COMUNA TISAU

570

10.8

 

Valea Râmnicului

ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT VALEA RÂMNICULUI OREAVU SI RUBLA

579

11

CARAS-SEVERIN

din care

 

1985

11.1

 

Bănia

REPARATII ALIMENTARE CU APA BĂNIA

162

11.2

 

Bozovici

ALIMENTARE CU APA A LOCALITĂTILOR BOZOVICI SI PRIUPET

600

11.3

 

Comea

CANALIZARE MENAJERA A LOCALITĂTILOR CORNEA, MACOVISTE, CRUSOVAT

600

11.4

 

Resita

POD PESTE RÂUL BARZAVA LA INTRAREA IN MONIOM LA INTERSECTIA CU DN 58 B, RESITA

84

11.5

 

Rusca Montană

ALIMENTARE CU APA A LOCALITĂTI! RUSCA MONTANA

539

12

CĂLĂRASI

din care

 

1694

12.1

 

Ileana

EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE ARTARI, VLĂICULESTI, STEFĂNESTI SI SATU NOU, JUDETUL CĂLĂRASI

260

12.2

 

Stefan cel Mare

SISTEM DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE ÎN SATUL STEFAN CEL MARE, COMUNA STEFAN CEL MARE, JUDETUL CĂLĂRASI

545

12.3

 

Valea Argcvei

EXTINDERE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA VALEA ARGOVEI

350

12.4

 

Vlad-Tepes

SISTEM DE CANALIZARE CU STATIE DE EPURARE ÎN SATELE VLAD-TEPES SI MIHAI-VITEAZU, COMUNA VLAD-TEPES, JUDETUL CĂLĂRASI

539

13

CLUJ

din care

 

534

13.1

 

Moldovenesti

EXTINDERE ALIMENTARE CU APA MOLDOVENESTI.CAPTAREA PIETROASA.CAPTAREA KIZIBERT.CONDUCTA DE ADUCTIUNE SI INTERCONECTARE. REZERVOR COMENSARE ECHILIBRARE DEALUL MORII, REZERVOARE COMPENSARE SI INCENDIU.PLÂIESTI, BĂDENI, RETELE DE DISTRIBUTIE :PIETROASA,VĂLENI,PLAIESTI,BADENI

534

14

CONSTANTA

din care

 

1534

14.1

 

Chirnogeni

PODURI SI PODETE IN COMUNA CHIRNOGENI, LOCALITĂTILE CHIRNOGENI, PLOPENI, CREDINTA JUDETUL CONSTANTA

581

14.2

 

Mihai Viteazu

PODET PESTE DEREA IN LOCALITATEA MiHAI VITEAZU

141

14.3

 

Topraisar

CONSTRUCTIA DE PODETE PENTRU ELIMINAREA EFECTELOR INUNDATIILOR IN SATELE MOVILITA SI BIRUINTA, COMUNA TOPRAISAR. JUDETUL CONSTANTA

248

14.4

 

Tuzla

EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE APA POTABILA ÎN ZONELE LOTIZATE “CASTEL DE APA”, O.J.R.S.A, SI RETEA CANALIZARE ÎN LOCALITATEA TUZLA, JUDETUL CONSTANTA

564

15

CGVASNA

din care

 

2104

15.1

 

Barcani

POD PESTE PARAUL BARCANI PE DRUM COMUNAL DC 22 ÎN LOCALITATEA BARCANI

70

15.2

 

Bein

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURALA RURALA DIN COMUNA BELIN, JUDETUL COVASNA

596

 

 

15.3

 

Dobârlău

REFACERE POD PESTE P.TARLUNG PE DC 27 A ÎN LOCALITATEA LUNCA MĂRCUSULUI, COMUNA DOBÂRLÂU, JUDETUL COVASNA

482

15.4

 

Malnas

CANALIZAREA APELOR UZATE MENAJERE SI STATIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂTILE MALNAS BĂI SI MALNAS, COMUNA MALNAS, JUDETUL COVASNA

460

15.5

 

Turia

ALIMENTARE CU APA IN SATUL TURIA COMUNA TURIA, JUDETUL COVASNA

496

16

DAMBOVITA

din care

 

2399

16.1

 

Lunguletu

ALIMENTARE CU APA ÎN COMUNA LUNGULETU

otxf

16.2

 

Mătăsaru

ALIMENTARE CU APA IN COMUNA MATASARU, JUDETUL DAMBOVITA

600

16.3

 

Tărttsesti

RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE ÎN SAT GULIA

600

16.4

 

Visina

ALIMENTARE CU APA IN COMUNA VISINA. JUDETUL DAMBOVITA

600

17

DOLJ

din care

 

2210

17.1

 

Bratovoesti

ALIMENTARE CU APA ÎN SISTEM CENTRALIZAT AL COMUNEI BRATOVOESTÎ, JUDETUL DOLJ

597

17.2

 

Gighera

ALIMENTARE CU APA COMUNA GIGHERA, SAT GIGHERA SI SAT NEDEIA, JUDETUL DOU

541

17.3

 

Melinesti

CONSTRUIRE POD PESTE RÂUL AMARADIA IN COMUNA MEUNESTI, JUDETUL DOLJ

525

17.4

 

Murgasi

LUCRĂRI DE TRAVERSARE CURSURI DE APE SI ALIMENTARI CU APĂ ÎN COMUNA MURGASI, JUDETUL DOU

256

17.5

 

Ptesoi

CONSTRUIRE POD PE DC601 SI A11 PODETE PESTE PÂRÂUL PLESCMU ÎN COMUNA PLESOI, JUDETUL DOU

291

18

GALATI

din care

 

4201

18.1

 

Buciumeni

CONSTRUIRE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA, COMUNA BUCIUMENI, JUDETUL GALATI

536

18.2

 

Cavadinesti

ALIMENTARE CU APĂ COMUNA CAVADINESTI, SATELE CAVADINESTI. GANESTi SI COMĂNESTI

568

18.3

 

Corod

CONSTRUIRE SISTEM PUBLIC DE CANALIZARE SI EPURARE A APEI UZATE ÎN COMUNA COROD, JUDETUL GALATI

521

18.4

 

Drăguseni

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA DRĂGUSENI

569

18.5

 

Frumusita

CONSTRUCTIA SISTEMULUI DE CANALIZARE SI EPURARE A APELOR UZATE, COMUNA FRUMUSITA, JUDETUL GALATI

471

18.6

 

Tepu

POD DIN BETON ARMAT PE DC 64 PESTE PÂRÂUL BERHECi SI PUNTE PIETONALĂ ÎN ZONA RÂPA MORII, COMUNA TEPU, JUDETUL GALATI

105

18.7

 

Ivesti

RETEA CANALIZARE COMUNA IVESTI, JUDETUL GALATI

582

18.8

 

Munteni

EXTINDERE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA MUNTENI

280

18.9

 

Nicoresfi

ALIMENTARE CU APA ÎN SATELE RSCU CORBULUI, COASTA LUPEI, MALURENI, FÂNTÂNI SI GROZĂVESTI. COMUNA NICORESTI, JUDETUL GALATI

569

10

GORJ

din care

 

3886

19.1

 

Bolbosi

ALIMENTARE CU APA - COMUNA BOLBOSI, SATELE BOLBOSI. BOLBOASA, BĂLĂCESTI ,

536

19.2

 

Ciuperceni

EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA CIUPERCENI. SATELE CIUPERCENI, ZORZILA, VARTOPU. PESTEANA-VULCAN, BOBOIESTI

538

 

19.3

 

Jupânesti

PODURI TRAVERSARE RAU GILORT IN SATELE V1DIN SI VIERSANI, COMUNA JUPAN ESTI, JUDETUL GORJ

600

19.4

 

Pestisani

MODERNIZARE SI EXTINDERE RETELE DE DISTRIBUTIE APA POTABILA ÎN COMUNA PESTISANI

585

19.5

 

Prigoria

REABILITARE SI MODERNIZARE PODURI APA CALNIC, COMUNA PRIGORIA, JUDETUL GORJ

517

19.6

 

Săutesti

ALIMENTARE CU APA COMUNA SAULESTI

599

19.7

 

Scoarta

ALIMENTARE CU APA POTABILA PENTRU COMUNA SCOARTA, SATELE MOGOSANI, BOBU, LAZURI, COUBASI

511

20

HARGHITA

din care

 

4317

20.1

 

Avrămesti

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA AVRĂMESTI, JUDETUL HARGHITA

593

20.2

 

Gheorgheni

DEZVOLTAREA SPATIULUI RURAL PRIN REFACERE DE PODURI PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL MUNICIPIULUI GHEORGHENI

135

20.3

 

Joseni

EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA PENTRU LOCALITATEA JOSENI, JUDETUL HARGHITA

471

20.4

 

Lăzarea

REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE MENAJERA, LOCALITATEA LĂZAREA, JUDETUL HARGHITA

600

20.5

 

Lupani

RECONSTITUIRE SUPRASTRUCTURA POD PESTE RÂUL NICOUL ALB

76

20.6

 

Odand

AUMENATRE CU APA COMUNA OCLAND

351

20.7

 

Sâncrăieni

CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE ÎN COMUNA SÂNCRĂIENI

590

20.8

 

Sansimion

ALIMENTARE CU APA IN COMUNA SANSIMION-CIUC, JUDETUL HARGHITA

355

20.9

 

Secuieni

RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA SECUIENI, JUDETUL HARGHITA

568

20.10

 

Vârsag

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA VARSAG JUDETUL HARGHITA

569

21

HUNEDOARA

din care

 

1575

21.1

 

Gurasada

ALIMENTAREA CU APA A LOCALITĂTILOR GURASADA GOTHATEA, CÂMPURI-SURDUC, COMUNA GURASADA, JUDETUL HUNEDOARA

588

21.2

 

Petrila

CANALIZAREA APELOR MENAJERE CAMPA

357

21.3

 

Petrosani

REABILITARE SI MODERNIZARE PODURI, PODETE SI PUNTI HETONALE

360

21.4

 

Simeria

ALIMENTAREA CU APA POTABILA A SATELOR UROI SI CARPINIS, ORAS SIMERIA JUDETUL HUNEDOARA

270

22

IALOMITA

din care

 

1103

22.1

 

Fetesti

REABILITARE ALIMENTARE CU APA FETESTI ORAS SI BULIGA

507

22.2

 

Sinesti

SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE IN COMUNA SINESTI, JUDETUL IALOMITA

596

23

IASI

din care

 

2540

23.1

 

Bals

ALIMENTARE CU APA COMUNA BALS, JUDETUL IASI, SATELE BOURENI SI BALS

301

23.2

 

Băltati

CONSTRUIRE PODURI SI PODETE (7BUC.) PE TERITORIUL COMUNEI BALTATI

129

23.3

 

Bivolari

CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN LOCALITĂTILE BIVOLARI SI SOLONET, JUDETUL IASI

600

23.4

 

Movileni

REABILITARE PODURI SI PODETE COMUNA MOVILENI, JUDETUL IASI

44

23.5

 

Răducăneni

SISTEM ECOLOGIC DE GESTIONARE ECONOMICA A DESEURILOR MENAJARE ÎN COMUNA RADUCANENI, JUDETUL IASI

308

| 23.6

 

Todiresi

PODURI SI PODETE IN COMUNA TODIRESTI

360

 

23.7

 

Tibana

ALIMENTARE CU APA A LOCALITĂTILOR TIBANA GÂRBESTI, POIANA MĂNĂSTIRII, ALEXENI SI MOARA CIORNEI, COMUNA TIBANA, JUDETUL IASI

600

23.8

 

Valea Seacă

CONSTRUIRE PODETE SI PUNTI PIETONALE ÎN COMUNA VALEA SEACĂ

196

24

ILFOV

din care

 

1107

24.1

 

Chitila

EXTINDEREA RETELEI DE CANALIZARE PENTRU COLECTAREA SI EVACUAREA APELOR UZATE MENAJERE SI INDUSTRIALE DIN ZONA DE VEST A LOCALITĂTII CHITILA

587

24.2

 

Snagov

PASARELA PIETONALA DE ACCES LA MĂNĂSTIREA SNAGOV; CONDUCTA DE REFULARE APE UZATE MENAJERE GHERMĂNESTI - SNAGOV

600

25

MARAMURES

din care

 

2044

25.1

 

Bogdan Vodă

ALIMENTARE CU APA POTABILA A COMUNEI BOGDAN VODĂ, JUDETUL MARAMURES

535

25.2

 

Borsa

RETEA DE CANAUZARE SI STATIE DE EPURARE APE UZATE ZONA BAIA BORSAtfOTUNDU

571

25.3

 

Ieud

CONSTRUCTIE SISTEM DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE A APELOR UZATE

600

25.4

 

Recea

ALIMENTARE CU APA A LOCALITĂTILOR LĂPUSEL SI BOZÂNTA MICĂ, JUDETUL MARAMURES

338

26

MEHEDINTI

din care

 

135

26.1

 

Vânju Mare

POD OREVITA MARE

135

27

MURES

din care

 

8059

27.1

 

Adămus

ALIMENTARE CU APA IN COMUNA ADAMUS

574

27.2

 

Albesti

CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE ÎN COMUNA ALBESTI

600

27.3

 

Batos

ALIMENTARE CU APA POTABILA A SATELOR BATOS, GORENI SI DEDRAD DIN COMUNA BATOS. JUDETUL MURES

598

27.4

 

Băgaciu

ALIMENTARE CU APA POTABILA A COMUNEI BĂGACIU

494

27.5

 

Baluseri

ÎNFIINTAREA UNEI PLATFORME PENTRU DESEURI MENAJERE CU DEPOZITARE TEMPORARĂ PENTRU DESERVIREA A 7 LOCAUTĂTI DIN JUDETUL MURES

413

27.6

 

Bichis

ALIMENTARE CU APA COMUNA BICHIS

407

27.7

 

Breaza

ALIMENTARE CU APA POTABILA A LOCALITĂTILOR BREAZA,FILPISU MARE SI FILPISU MIC

598

27.8

 

Deda

REABILITAREA RETELEI DE APA SI CANALIZAREA MENAJERĂ SI STATIE DE EPURARE, COMUNA DEDA

600

27.9

 

Găiesti

LUCRĂRI DE INFRASTUCTURA FINANTATE PRIN PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII RURALE ÎN COMUNA GĂLESTI JUD. MURES INSTITUITĂ PRIN OG. NR. 7/2006 (ÎNLOCUIREA A DOUĂ PODURI SI A UNUI PODET PE DRUMUL COMUNAL DC 44 TROITA-BEDENI)

388

27.10

 

Gurghiu

ALIMENTARE CU APA POTABILA ÎN SATELE GLĂJĂRIE, LARGAFUNDOAIA SI CASVA

543

27.11

 

Iernut

ALIMENTARE CU APA POTABILA ÎN SISTEM CENTRALIZAT A SATELOR SALCUD SI SFÂNTUL-GHEORGHE, CANALIZAREA APELOR UZATE MENAJERE SI CONSTRUIREA DE STATII DE EPURARE IN SATELE SALCUD, SFÂNTU  GHEORGHE SI CIPĂU, ORAS IERNUT, JUDETUL MURES

600

27.12

 

Lunca Bradului

POD DE TRECERE PESTE RÂUL MURES ÎN LOCALITATEA LUNCA BRADULUI, JUDETUL MURES

597

 

27.13

 

Sânger

ALIMENTARE CU APA A COMUNEI SÂNGER. JUDETUL MURES

l

27.14

 

Saschiz

ALIMENTAREA CU APA POTABILA A COMUNEI SASCHIZ, JUDETUL MURES

515

27.15

 

Sărăteni

SISTEM DE CANALIZARE A APEI SI STATIE DE EPURARE A APELOR UZATE ÎN COMUNA SARATENI

532

28

NEAMT

din care

 

4229

28.1

 

Băltatesti

REABILITARE PODETE COMUNA BALTATESTi

260

28.2

 

Bira

SISTEM CENTRALIZAT DE COLECTARE SELECTIVA SI MICROSTATIE DE SORTARE SI PRETRATARE PENTRU DESEURILE CU DEPOZITARE TEMPORARA DIN COMUNA BIRA JUDETUL NEAMT

384

28.3

 

Botesti

PODETE DE ACCES IN COMUNA BOTESTI, JUDETUL NEAMT

69

28.4

 

Doljesti

SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA A LOCALITĂTII BURUIENEST1 DIN COMUNA DOLJESTI. JUDETUL NEAMT

506

28.5

 

Grumăzesti

PODURI PRIN PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DIN SPATIUL RURAL. COMUNA GRUMĂZESTI, JUDETUL NEAMT

560

28.6

 

Horia

PODETE DE ACCES LA DN 2. DN 15D SI DJ 207C ÎN COMUNA HORIA. JUDETUL NEAMT

125

28.7

 

Ion Creangă

REABILITAREA PODURILOR SI PODETELOR IN COMUNA ION CREANGA .JUDETUL NEAMT

155

28.8

 

Negresti

CONSTRUCTII DE PODURI.PODETE SI PUNTI PIETONALE ÎN LOCALITĂTILE NEGRESTI SI POIANA.COMUNA NEGRESTI. JUDETUL NEAMT

214

28.9

 

Poiana Teiului

MODERNIZARE SI EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE POIANA LARGULUI. TOPOUCENI, POIANA TEIULUI SI ROSENI

119

28.10

 

Sagna

COLECTOARE DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE APE UZATE MENAJERE ÎN LOCALITATEA SAGNA COMUNA SAGNA, JUDETUL NEAMT

540

28.11

 

Tarcău

REABILITARE PODURI RUTIERE PESTE PĂRÂUL TARCĂU, PE DC 135 TARCĂU - ARDELUTA, COMUNA TARCĂU. JUDETUL NEAMT

444

28.12

 

Târgu-Neamt

EXTINDERE CANALIZARE MENAJERA SI RETEA APĂ POTABILA ÎN SATELE COMPONENTE ALE ORASULUI TÎRGU NEAMT: HUMULESTI SI BLEBEA

555

28.13

 

Urecheni

PODURI PESTE PARAUL RAIOSU DIN LOCALITATEA URECHENI

138

28.14

 

Văleni

REFACERE PODURI SI PODETE IN COMUNA VĂLENI, JUDETUL NEAMT

160

29

OLT

din care

 

415

29.1

 

Visina Nouă

ALIMENTARE CU APA IN COMUNA VISINA NOUA, JUDETUL OLT

415

30

PRAHOVA

din care

 

517»

30.1

 

Baba Ana

CANALIZARE COMUNA BABA ANA - SATELE BABA ANA. CONDURATU SI CIRESANU

461

30.2

 

Brazi

CONSTRUIRE CANALIZARE SATELE BRAZII DE SUS SI BRAZII DE JOS

530

30.3

 

Brebu

PODURI. PODETE SI PUNTI PIETONALE IN COMUNA BREBU. JUDETUL PRAHOVA

581

30.4

 

Cerasu

POD DIN BETON ARMAT PESTE PARAUL DRAJNUTA ÎN PUNCTUL “ADET” - COMUNA CERASU - JUDETUL PRAHOVA

285

30.5

 

Izvoarele

MODERNIZARE EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ

334

30.6

 

Măgureni

CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL PROVITA PE DC 115 B ÎN COMUNA MĂGURENI JUDETUL PRAHOVA

1220

 

30.7

 

Măneciu

REABILITARE RETELE APA POTABILA IN COMUNA MĂNECIU

542

30.8

 

Râjnov

POD PESTE RÂUL TELEAJEN SAT BUDA PE DC83

234

30.9

 

Sinaia

REABILITAREA ZONEI PERIURBANE SINAIA

555

30.10

 

Sima

EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA COMUNA SIRNA,SATELE: TĂRICENI, VARNITA,SIRNA, HABUD SI BRĂTESTL JUDETUL PRAHOVA

549

30.11

 

Târgsoru Vechi

REABILITARE SI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA, COMUNA TÂRGSORU VECHI

435

30.12

 

Vărbilău

RECONSTRUCTIE POD PESTE PARAUL VĂRBILĂU. PE DC 13, ÎN SATUL UVADEA COMUNA VĂRBILĂU

453

31

SATU MARE

din care

 

1232

31.1

 

Bogdand

POD DIN BETON ARMAT PESTE VALEA CERNA ÎN LOCALITATEA BABTA

64

31.2

 

Crucisor

ALIMENTAREA CU APA A LOCALITĂTILOR POIANA CODRULUI, IEGHERISTE, CRUCISOR, REABILITAREA CONDUCTEI DE ADUCTIUNE IEGHERISTE-POIANA CODRULUI, COMUNA CRUCISOR, JUDETUL SATU MARE

355

31.3

 

Sâuca

ALIMENTAREA CU APA A LOCALITĂTILOR SILVAS, BECHENI SI CHISÂU, DIN COMUNA SĂUCA, JUDETUL SATU MARE

228

31.4

 

Turulung

RETEA DE CANALIZARE MENAJERA EXTERIOARA SI STATIE DE EPURARE COMUNA ÎN COMUNELE TURULUNG SI HALMEU DIN JUDETUL SATU MARE

585

32

SĂLAJ

din care

 

1500

32.1

 

Halmăsd

CONSTRUIRE PODURI DE BETON IN COMUNA HALMASD. JUDETUL SĂLAJ

351

3Z2

 

Năpradea

ALIMENTARE CU APA POTABILA IN COMUNA NĂPRADEA, JUDETUL SĂLAJ

594

32.3

 

Simleu Silvanei

CANALIZARE SI ALIMENTARE CU APA, LOCALITATILE CEHEI SI PUSTA

555

33

SIBIU

din care

 

3781

33.1

 

Apolodu de Jos

POD PE DC72, PESTE PARAUL APOLD, JUD.SIBIU, ÎNTRE LOCALITĂTILE APOLDU DE SUS SI APOLDU DE JOS

60

33.2

 

Bârghis

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ÎN COMUNA BÂRGHIS, PRIN CONSTRUIREA RETELELOR DE CANALIZARE SI ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SATUL BÂRGHIS, JUDETUL SIBIU

600

33.3

 

Biertan

ALIMENTAREA CU APA A SATULUI BIERTAN, COMUNA BIERTAN, JUDETUL SIBIU

522

33.4

 

Boita

CANALIZARE APE UZATE MENAJERE - SATUL BOITA

521

33.5

 

Dumbrăveni

REFACERE INFRASTRUCTURA RURALA. PODETE, SAT SAROS PE TÂRNAVE

65

33.6

 

Iacobeni

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII IN COMUNA IACOBENI PRIN CONSTRUIREA DE PODURI, PODETE SI PUNTI PIETONALE

150

33.7

 

Loamnes

CONSTRUIRE POD PE DRUMUL COMUNAL, PESTE RÂUL VISA ÎN SATUL HASAG, COMUNA LOAMNES, JUDETUL SIBIU

123

33.8

 

Racovita

CANALIZARE LOCALITATEA RACOVITA SI SEBESU DE SUS, COMUNA RACOVITA, JUDETUL SIBIU

600

33.9

 

SefcaMare

SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA IN LOCALITĂTILE SEICA MARE SI BOARTA COMUNA SEICA MARE. JUDETUL SIBIU

540

33.10

 

Sura Mare

REALIZAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE A APEI UZATE ÎN LOCALITĂTILE SURA MARE SI HAMBA DIN COMUNA SURA MARE, JUDETUL SIBIU

600

34

SUCEAVA

din care

 

592

 

34.1

 

Preutesti

ALIMENTAREA CU APA POTABILA A LOCALITĂTILOR: PREUTESTI, BASARABI, ARGHIRA COMUNA PREUTESTI, JUDETUL SUCEAVA

592

35

TELEORMAN

din care

 

1827

35.1

 

Gălâteni

POD PESTE PARAUL CLANITA, SAT GALATENI-PUNCT FARMACIE, COM. GĂLĂTENI, JUDETUL TELEORMAN

55

36.2

 

Gratia

SISTEM DE CANALIZARE COMUNA GRATIA

600

35.3

 

Silistea

ALIMENTARE CU APA COMUNA SILISTEA JUDETUL TELEORMAN

581

35.4

 

Stejaru

POD PESTE RÂUL VEDEA ÎN COMUNA STEJARU, SATUL SOCETU - JUDETUL TELEORMAN

591

36

TIMIS

din care

 

5089

36.1

 

Balint

CONSTRUCTIE SI MODERNIZARE PODURI. PODETE SJ PUNTII PIETONALE ÎN LOCALITĂTILE BALINT, BODO, FĂDIMAC SI TÂRGOVISTE, COMUNA BAUNT. JUDETUL TIMIS

597

36.2

 

Bardoc

CONSTRUCTIA SISTEMULUI DE CANALIZARE A APELOR UzATE MENAJERE, CONSTRUCTIA STATIEI DE EPURARE A LOCALITĂTII BANLOC. JUDETUL TIMIS

540

36.3

 

Cenad

CONSTRUCTIA DE SISTEME DE CANALIZARE A APEI UZATE SI STATIE DE TRATARE A APELOR UZATE

540

36.4

 

Comlosu Mare

CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE SI CANALIZARE URBANA

570

36.5

 

Costeiu

EXTINDERE CANALIZARE A LOC. COSTEIU, TIPĂRI SJ PĂRU

569

36.6

 

Gavojdia

SISTEM DE ALIMENTARE CU APA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE ÎN COMUNA GAVOJDIA JUDETUL TIMIS

587

36.7

 

Mosnita Nouă

CONSTRUCTIE SISTEM DE CANALIZARE A APELOR UZATE DIN COMUNA MOSNITA NOUĂ

600

36.8

 

Tormac

ALIMENTARE CU APA A LOCALITĂTILOR TORMAC, SIPET SI CADAR

503

36.9

 

Victor Vlad Delamarina

SISTEM DE CANALIZARE CU STATIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂTILE PINI SI VICTOR VLAD DELAMARINA SI SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITĂTILE HONORICI SI PINI

583

37

TULCEA

din care

 

1677

37.1

 

Jijte

CONDUCTA DE ADUCTIUNE SI REABILITARE REZERVOR 200MC SAT GARVĂN

57

37.2

 

Luncavita

SISTEM DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE ÎN COMUNA LUNCAVITA

556

37.3

 

Mahmudia

CONSTRUIRE CANALIZARE MENAJERA ÎN SISTEM CENTRALIZAT SI STATIE TRATARE APE UZATE IN LOCALITATEA MAHMUDIA JUD. TULCEA

540

37.4

 

Stejarii

SISTEM DE CANALIZARE Si STATIE DE EPURARE COMUNA STEJARU

469

37.5

 

Văcăreni

EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA VĂCĂRENI, JUDETUL TULCEA

55

38

VÂLCEA

din care

 

4750

38.1

 

Alunu

MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ

587

38.2

 

Berislavesti

PODURI, PUNTI PIETONALE SI PODETE ÎN COMUNA BERISLĂVESTI, JUDETUL VÂLCEA

579

38.3

 

Câineni

ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CAJNENI SATELE CÂINENII MARI, GREBLESTI SI ROBESTI -JUDETUL VÂLCEA

569

38.4

 

Costesti

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII COMUNEI COSTESTI. PRIN CONSTRUCTIA DE PODURI, PODETE SI PUNTI PIETONALE

163

 

38.5

 

Garcea

PODURI, PUNTI PIETONALE SI PODETE IN COMUNA GALICEA

290

38.6

 

Golesti

PODURI, PUNTI PIETONALE SI PODETE IN COMUNA GOLESTI, JUDETUL VÂLCEA

599

38.7

 

Perisani

PODURI, PUNTI PIETONALE SI PODETE IN COMUNA PERISANI, JUDETUL VÂLCEA

413

388

 

Popesti

PODURI, PUNTI PIETONALE, PODETE SI PRAG DE FUND ÎN COMUNA POPESTI, JUDETUL VÂLCEA

425

38.9

 

Sutesti

SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA, COMUNA SUTESTI. JUDETUL VÂLCEA

564

38.10

 

Voineasa

RETELE DE CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE, COMUNA VOINEASA. JUDETUL VÂLCEA

561

39

VASLUI

din care

 

4246

39.1

 

Bogdana

ALIMENTARE CU APA Si AMENAJARE PODURI SI PODETE ÎN LOCALITĂTILE BOGDANA SI SUCEVENI, COMUNA BOGDANA. JUDETUL VASIUI

523

39.2

 

Bunesti-Averesti

PODURI, PUNTI PIETONALE SI PODETE ÎN COMUNA BUNESTI-AVERESTi, JUDETUL VASIUI

595

39.3

 

Drânceni

ALIMENTARE CU APA IN LOCALITĂTILE GHERMANESTI SI RÂSEST1, COMUNA DRÂNCENI, JUDETUL VASIUI

551

39.4

 

Iana

ALIMENTARE CU APÂ SI AMENAJARE PODURI Si PODETE ÎN LOCALITĂTILE IANA, HALARESTI SI VADURILE, COMUNA IANA, JUDETUL VASLUI

410

39.5

 

Negresti

ALIMENTARE CU APA NEGRESTI SAT SI SATELE COMPONENTE: VALEA MARE, GLODENI, POIANA SI CAZANESTL

538

39.6

 

Stănilesti

ALIMENTARE CU APA SI AMENAJARE PODURI SI PODETE ÎN LOCALITĂTILE STANILESTI,. BUDU-CANTEMIR, BOGDANA-VOLOSENI, CHERSACOSU, SÂRATU SJ POGÂNEST1, COMUNA STANILESTI, JUDETUL VASIUI

596

39.7

 

Tanacu

ALIMENTARE CU APA SI AMENAJARE PODURI ÎN LOCALITĂTILE TANACU SI BENESTI

578

39.8

 

Vinderei

ALIMENTARE CU APĂ SI AMENAJARE PODURI SI PODETE ÎN LOCALITATILE VINDEREI, OBÂRSENI, VALEA LUNGA. DOCANI SI BRADESTI, COMUNA VINDEREI, JUDETUL VASIUI

455

40

VRANCEA

din care

 

1202

40.1

 

Panciu

EXTINDEREA RETELEI DE CANALIZARE MENAJERA SI REALIZAREA UNEI STATII DE EPURARE A APELOR UZATE ÎN SPATIUL RURAL AL ORASULUI PANCIU, JUDETUL VRANCEA

540

40.2

 

Sihla

REABILITARE PODURI SI PODETE, COMUNA SIHLEA, JUDETUL VRANCEA

208

40.3

 

Tulnici

CANALIZARE, RETELE COLECTOARE SI STATIE DE EPURARE TULNICI - COZA, JUDETUL VRANCEA

454

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind constatarea încetării raporturilor de serviciu ale domnului Eugen Ispas,

secretar general adjunct în cadrul Ministerului Transporturilor

 

Tinând seama de faptul că functia de secretar general adjunct nu mai este prevăzută, începând cu data de 25 aprilie 2007, în noua structură organizatorică a Ministerului Transporturilor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 367/2007,

având în vedere solicitarea formulată de ministrul transporturilor, prin Adresa nr. 2.070/L.O. din 8 mai 2007, în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 18 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. - Se constată încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Eugen Ispas, secretar general adjunct în cadrul Ministerului Transporturilor, începând cu data de 25 aprilie 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 11 mai 2007.

Nr. 133.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a doamnei Marilena Constantinescu din calitatea de membru

al Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

 

Având în vedere:

- demisia doamnei Marilena Constantinescu din calitatea de membru al Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate;

- prevederile art. 276 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Marilena Constantinescu se eliberează, la cerere, din calitatea de membru al Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 14 mai 2007.

Nr. 140.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Ciprian-Ionut Ciobanu în calitatea de membru al Consiliului

de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

 

Având în vedere propunerea formulată de ministrul justitiei prin Scrisoarea nr. 51.930 din 26 aprilie 2007,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 276 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ciprian-lonut Ciobanu se numeste în calitatea de membru al Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 14 mai 2007.

Nr. 141.