MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 334         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 17 mai 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

422. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil si a terenului aferent acestuia, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Natională de Administrare Fiscala, prin Autoritatea Natională a Vămilor, în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, pentru Institutia Prefectului Judetului Ialomita

 

433. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor

 

434. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor

 

435. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor

 

436. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

139. - Decizie pentru aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul

 

142. - Decizie pentru încetarea aplicabilitătii Deciziei primului-ministru nr. 372/2005 privind numirea domnului Emanoil Negut în functia de secretar de stat la Autoritatea de control a Guvernului din cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

143. - Decizie privind numirea domnului Emanoil Negut în functia de secretar de stat, sef al Departamentului de Control al Guvernului

 

144. - Decizie pentru numirea domnului Emil Bentan în functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

145. - Decizie pentru numirea domnului Dan Vlaicu în functia de secretar de stat, presedinte al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

146. - Decizie privind numirea domnului Gheorghe Dobre în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE AL ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

101. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind accesul pe piata serviciilor de handling la sol pe aeroporturi - RACR-APSH, editia 03/2007

 

208. - Ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 37/2007 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil si a terenului aferent acestuia, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Natională de Administrare Fiscală, prin Autoritatea Natională a Vămilor, în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, pentru Institutia Prefectului Judetului Ialomita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la bunul public „Birou Vamal Slobozia”, judetul Ialomita, cu nr. MFP 147.180, se modifică potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil si a terenului aferent acestuia, proprietate publică a statului, situat în municipiul Slobozia, Sos. Brăilei nr. 14, judetul Ialomita, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Natională de Administrare Fiscală, prin Autoritatea Natională a Vămilor, în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, pentru Institutia Prefectului Judetului Ialomita, în vederea extinderii spatiilor necesare desfăsurării activitătii Serviciului public comunitar de evidentă si eliberare a pasapoartelor simple, precum si a Serviciului public comunitar regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor.

Art. 3. - Predarea-preluarea părtii din imobil si a terenului aferent acestuia, transmise potrivit art. 2, precum si modul de separare a cheltuielilor pentru utilităti si cotele de participare pentru reparatiile si întretinerea părtilor comune din instalatii si utilităti se vor face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 9 mai 2007.

Nr. 422

.

ANEXA Nr. 1

 

INVENTARUL BUNURILOR

care alcătuiesc domeniul public al statului

 

Nr. MFP

 

Cod de

clasificare

Denumire

Descriere tehnică

Vecinătăti

Adresa

Anul dobândirii/ dării

în folosintă

Valoarea de

inventar

Baza legală

147.180

8.29.06

Clădiri si platforme betonate

C1 - Clădire birouri vamă (S+P+2E)

Ac = 402 m2

Ad = 1.255 m2

C2 - Corp legătură (S+P+1E)

Ac = 84 m2 Ad = 180 m2

C3 - Clădire comisionari (P+1E)

Ac = 206,85 m2 Ad = 165 m2

C4 - Punct control acces (P+1E)

Ac = 100 m2 Ad = 165 m2

C5 - Corp servicii (P+1E)

Ac = 150 m2 Ad = 295 m2

C6 - Magazie cu rampă (P+1E)

Ac = 733 m2; Ad = 808 m2

Clădiri utilităti (P)

Ac = 1.220 m2 Ad = 1.220 m2

Platforme betonate S = 6.530 m2

N – Izlaz comunal

S - Oborul de vite

E - Islaz comunal

V - Sos. Brăilei

Judetul Ialomita,

municipiul Slobozia,

Sos. Brăilei nr. 14

2001

11.189.019

H.G. nr. 1.005/22 octombrie 1996

PV 2.757/ 9 februarie 2001

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii de imobil si a terenului aferent acestuia, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Natională de Administrare Fiscală, prin Autoritatea Natională a Vămilor, în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, pentru Institutia Prefectului Judetului Ialomita

 

Denumirea si locul unde sunt situate imobilele

Persoana juridică de la care se transmit imobilele

Persoana juridică la care se transmit imobilele

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

Număr de inventar si cod de clasificare conform H.G. nr. 1.705/2006

Municipiul Slobozia,

Sos. Brăilei nr. 14,

judetul Ialomita

Domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Natională de Administrare Fiscală, prin Autoritatea Natională a Vămilor

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, pentru Institutia Prefectului Judetului Ialomita

Clădire C3 (P+1E) cu:

Aria construită - 206,85 m2

Aria desfăsurată - 346 m2

Clădire C5 (P+1E) cu:

Aria construită - 150 m2

Aria desfăsurată - 295 m2

Clădire C6 (P+1E) cu:

Aria construită - 733 m2

Aria desfăsurată - 808 m2

Valoare de inventar - 1.994.490 lei

147.180 (partial) 8.29.06

Municipiul Slobozia,

Sos. Brăilei nr. 14,

judetul Ialomita

Domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Natională de Administrare Fiscală, prin Autoritatea Natională a Vămilor

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, pentru Institutia Prefectului Judetului Ialomita

Suprafată teren - 1.089,85 m2

28.437 (partial) 8.29.06

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unui ajutor, în sumă de 150.000 euro, pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate, pacientilor Simion Alberto Emanuel si Simion Roberto Marius, în vârstă de 12 ani, respectiv 13 ani, din municipiul Bucuresti, str. Soldat Ion Pîrjolescu nr. 15, sectorul 3.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul de stat, după cum urmează:

- Ministerul Sănătătii Publice va aloca suma de 50.000 euro;

- Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse va aloca suma de 100.000 euro.

(3) Ajutorul se acordă în lei si se suportă atât din bugetul Ministerului Sănătătii Publice, prin Autoritatea de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti, cât si din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, prin Directia de Muncă si Protectie Socială a Municipiului Bucuresti, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii de credite bugetare.

(4) Suma aprobată din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate va fi transferată de către Directia de Muncă si Protectie Socială a Municipiului Bucuresti către Autoritatea de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti, la solicitarea acesteia.

Art. 2. - Fundamentarea sumei solicitate si justificarea celei utilizate pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate revin Ministerului Sănătătii Publice, prin Autoritatea de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti, care va efectua plata si va certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de servicii medicale din străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Vaier Bindea,

secretar de stat

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 mai 2007.

Nr. 433.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unui ajutor, în sumă de 110.000 euro, pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate, pacientului Ene Constantin Alexandru, în vârstă de 3 ani, cu diagnosticul Neuroblastom abdominal stadiul IV (în tratament citostatic), din municipiul Bucuresti, str. Luigi Cazzavillan nr. 36-38, et. 3, ap. 9, sectorul 1.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul de stat, după cum urmează:

- Ministerul Sănătătii Publice va aloca suma de 50.000 euro;

- Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse va aloca suma de 60.000 euro.

(3) Ajutorul se acordă în lei si se suportă atât din bugetul Ministerului Sănătătii Publice, prin Autoritatea de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti, cât si din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, prin Directia de Muncă si Protectie Socială a Municipiului Bucuresti, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a

României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii de credite bugetare.

(4) Suma aprobată din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate va fi transferată de către Directia de Muncă si Protectie Socială a Municipiului Bucuresti către Autoritatea de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti, la solicitarea acesteia.

Art. 2. - Fundamentarea sumei solicitate si justificarea celei utilizate pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate revin Ministerului Sănătătii Publice, prin Autoritatea de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti, care va efectua plata si va certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de servicii medicale din străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Vaier Bindea,

secretar de stat

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 mai 2007.

Nr. 434.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unui ajutor, în sumă de 100.000 euro, pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate, pacientului Stupinean Manuel Marian, în vârstă de 27 de ani, cu diagnosticul Modificare structurală pulmonară gravă bilaterală (fibroză + emfizem + bronsiectazii) cu insuficientă respiratorie severă (dependentă de oxigen), hipertensiune pulmonară severă, sindrom postrombotic, stare după embolie pulmonară, stare după toracotomie, poliglobulie, din Bistrita, Aleea Pârâiasului nr. 3, se. D, ap. 9, judetul Bistrita-Năsăud.

(2) Suma prevăzută ia alin. (1) se suportă din bugetul de stat, după cum urmează:

- Ministerul Sănătătii Publice va aloca suma de 40.000 euro;

- Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse va aloca suma de 60.000 euro.

(3) Ajutorul se acordă în lei si se suportă atât din bugetul Ministerului Sănătătii Publice, prin Autoritatea de Sănătate Publică a Judetului Bistrita-Năsăud, cât si din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, prin Directia de Muncă si Protectie Socială a Judetului Bistrita-Năsăud, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii de credite bugetare.

(4) Suma aprobată din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate va fi transferată de către Directia de Muncă si Protectie Socială a Judetului Bistrita-Năsăud către Autoritatea de Sănătate Publică a Judetului Bistrita-Năsăud, la solicitarea acesteia.

Art. 2. - Fundamentarea sumei solicitate si justificarea celei utilizate pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate revin Ministerului Sănătătii Publice, prin Autoritatea de Sănătate Publică a Judetului Bistrita-Năsăud, care va efectua plata si va certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de servicii medicale din străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasernnsază:

p. Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Vaier Bindea,

secretar de stat

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 mai 2007.

Nr. 435.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unui ajutor, în sumă de 100.000 euro, pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate, pacientului Irimia Emanuel, în vârstă de 8 ani, cu diagnosticul Meduloblastom cerebelos, din municipiul Iasi, bd. Dacia nr. 16, bl. SB2, ap. 21, judetul Iasi.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul de stat după cum urmează:

- Ministerul Sănătătii Publice va aloca suma de 40.000 euro;

- Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse va aloca suma de 60.000 euro.

(3) Ajutorul se acordă în lei si se suportă atât din bugetul Ministerului Sănătătii Publice, prin Autoritatea de Sănătate Publică a Judetului Iasi, cât si din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, prin Directia de Muncă si Protectie Socială a Judetului Iasi, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii de credite bugetare.

(4) Suma aprobată din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate va fi transferată de către Directia de Muncă si Protectie Socială a Judetului Iasi către Autoritatea de Sănătate Publică a Judetului Iasi, la solicitarea acesteia.

Art. 2. - Fundamentarea sumei solicitate si justificarea celei utilizate pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate revin Ministerului Sănătătii Publice, prin Autoritatea de Sănătate Publică a Judetului Iasi, care va efectua plata si va certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de servicii medicale din străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Vaier Bindea,

secretar de stat

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 mai 2007.

Nr. 436.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul

 

Având în vedere dispozitiile art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 411/2007 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Se aprobă structura organizatorică si statul de functii ale Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul, prevăzute în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta decizie.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 14 mai 2007.

Nr. 139.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul

 

Numărul maxim de posturi = 65 (inclusiv demnitarii si cabinetele aferente acestora)

 

ANEXA Nr. 2

 

STATUL DE FUNCTII

al Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul

 

Nr. crt.

Functia

Număr de posturi

Natura functiei

Studii

I.

MINISTRU DELEGAT

1

Mandat

 

 

Cabinet ministru delegat

9

 

 

1.

Director de cabinet

1

CIM

S

2.

Consilier personal

8

CIM

S

II.

Compartiment audit intern

1

 

 

1.

Auditor asistent 2

1

FP

S

III.

SECRETAR DE STAT

1

Mandat

 

 

Cabinet secretar de stat

2

 

 

1.

Consilier personal

2

CIM

S

IV.

SECRETAR DE STAT

1

MANDAT

 

 

Cabinet secretar de stat

2

 

 

1.

Consilier personal

2

CIM

S

V.

DIRECTIA GENERALĂ ACTIVITĂTI PARLAMENTARE

32

 

 

1.

Director general

1

FP

S

2.

Consilier pentru afaceri europene

1

CIM

S

3.

Consilier superior 1

2

FP

S

4.

Expert principal 1

3

FP

S

5.

Exper asistent 1

3

FP

S

6.

Expert asistent 3

1

FP

S

7.

Expert asistent 2

1

FP

S

8.

Referent superior 1

3

FP

M

9.

Referent principal 1

1

FP

M

V.1.

DIRECTIA ANALIZĂ, DOCUMENTARE, AVIZARE, CONTROL PARLAMENTAR

16

 

 

1.

Director

1

FP

S

2.

Consilier superior 1

3

FP

S

3.

Expert principal 1

4

FP

S

4.

Consilier juridic principal 1

1

FP

S

5.

Expert asistent 1

1

FP

S

6.

Expert asistent 3

2

FP

S

7.

Referent superior 3

1

FP

M

8.

Referent superior 1

1

FP

M

9.

Referent principal 1

2

FP

M

VI.

DIRECTIA RESURSE UMANE, FINANCIAR, CONTABILITATE

16

 

 

1.

Director

1

FP

S

2.

Consilier superior 1

1

FP

S

3.

Consilier superior 3

2

FP

S

4.

Consilier juridic asistent 2

1

FP

S

5.

Expert principal 1

1

FP

S

6.

Expert asistent 1

2

FP

S

7.

Expert asistent 2

1

FP

S

8.

Expert asistent 3

2

FP

S

9.

Expert

1

CIM

S

10.

Referent

1

CIM

M

11.

Sofer

3

CIM

M

TOTAL POSTURI: 65

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru încetarea aplicabilitătii Deciziei primului-ministru nr. 372/2005 privind numirea domnului EmanoiI Negut în functia de secretar de stat la Autoritatea de control a Guvernului din cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, încetează aplicabilitatea Deciziei primului-ministru nr. 372/2005 privind numirea domnului EmanoiI Negut în functia de secretar de stat la Autoritatea de control a Guvernului din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 30 iunie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 16 mai 2007.

Nr. 142.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului EmanoiI Negut în functia de secretar de stat, sef al Departamentului de Control al Guvernului

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 411/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul EmanoiI Negut se numeste în functia de secretar de stat, sef al Departamentului de Control al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează;

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 16 mai 2007.

Nr. 143.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Emil Bentan În functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 8 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare, si al art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Emil Bentan se numeste în functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 16 mai 2007.

Nr. 144.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Dan Vlaicu în functia de secretar de stat, presedinte al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

În temeiul art. 15 lit. a) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dan Vlaicu se numeste în functia de secretar de stat, presedinte al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 16 mai 2007.

Nr. 145.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI
 
PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Gheorghe Dobre în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor

 

Având în vedere Adresa nr. 1.011.731 din 9 martie 2007 a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, prin care a fost comunicat Procesul-verbal încheiat în data de 8 martie 2007, în urma desfăsurării concursului organizat pentru ocuparea functiei publice vacante corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici de secretar general adjunct din cadrul fostului Minister al Integrării Europene, actualul Minister al Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 18 alin. (1) lit. b) si al art. 54 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gheorghe Dobre se numeste în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 16 mai 2007.

Nr. 146.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind accesul pe piata serviciilor de handling la sol pe aeroporturi - RACR-APSH, editia 03/2007

 

Pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor, ca autoritate de stat în domeniul transporturilor, în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română privind accesul pe piata serviciilor de handling la sol pe aeroporturi - RACR-APSH, editia 03/2007, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală aviatie civilă din cadrul Ministerului Transporturilor va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin transpune următoarele prevederi din Directiva Consiliului 96/67/CE privind accesul pe piata serviciilor de handling la sol pe aeroporturile din Comunitate, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. 272/1996, cu modificările ulterioare: art. 1 paragrafele 1-3, art. 2-8, art. 9 paragrafele 1-3 si 6, art. 11, 13, 14, 15-17, 19-21 si art. 23 paragraful 1.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.458/2006 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind accesul pe piata serviciilor de handling Ia sol pe aeroporturi - RACR-APSH, editia 02/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.053 din 29 decembrie 2006, se abrogă.

 

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

 

Bucuresti, 9 mai 2007.

Nr. 101.

 

REGLEMENTARE AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ

privind accesul pe piata serviciilor de handling la sol pe aeroporturi - RACR-APSH, editia 03/2007

 

ARTICOLUL 1

Scop

 

(1) Prezenta reglementare se aplică tuturor aeroporturilor de pe teritoriul României, deschise traficului comercial, în următoarele conditii:

a) prevederile ârt. 7 alin. (1) referitoare la categoriile de servicii de handling la sol, atlele decât cele la care se face referire în art. 7 alin. (2), se aplică oricărui aeroport, indiferent de volumul traficului;

b) prevederile referitoare la categoriile de servicii de handling la sol, la care se face referire în art. 7 alin. (2), se aplică aeroporturilor al căror trafic anual este mai mare de un milion de pasageri sau 25.000 tone de marfă;

c) prevederile referitoare la categoriile de servicii de handling la sol, la care se face referire în art. 6, se aplică aeroporturilor care au un trafic anual mai mare de 2 milioane de pasageri sau 50.000 tone de marfă.

(2) În situatia în care un aeroport atinge pragul de trafic de marfă mentionat în prezentul articol, fără a atinge pragul corespunzător de trafic de pasageri, prevederile prezentei reglementări nu se vor aplica Ta categoriile de servicii de handling la sol care sunt rezervate exclusiv pentru pasageri.

(3) Ministerul Transporturilor va prezenta Comisiei, înainte de data de 1 iulie a fiecărui an, datele necesare pentru întocmirea listei cu aeroporturile din România la care se face referire în prezentul articol.

 

ARTICOLUL 2

Definitii si abrevieri

 

(1) În acceptiunea prezentei reglementări:

a) aeroport are întelesul conform definitiei date la art. 3 pct. 3.9 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) sistem de aeroporturi înseamnă două sau mai multe aeroporturi grupate, care deservesc acelasi oras sau conurbatie, prevăzut în anexa li la Regulamentul Consiliului CEE nr. 2.048/92 din 23 iulie 1992 privind accesul transportatorilor aerieni comunitari pe rute aeriene intercomunitare;

c) organ de conducere al aeroportuluiînseamnă o entitate care, în legătură cu alte activităti sau fără legătură cu acestea, după cum este cazul, are drept obiectiv, în conditiile respectării legislatiei si reglementarilor nationale, administrarea si conducerea infrastructurii aeroportului sau coordonarea si controlul activitătilor diversilor operatori prezenti pe aeroport ori pe sistemul de aeroporturi;

d) utilizator al aeroportului înseamnă orice persoană fizică ori juridică, responsabilă pentru transportul pasagerilor, al postei si/sau al mărfurilor, pe calea aerului, de la ori către aeroportul în cauză;

e) handling la sol înseamnă serviciile oferite utilizatorilor aeroportului, pe aeroporturi, conform descrierii din anexa care face parte integrantă din prezenta reglementare;

f) handling propriu înseamnă o situatie în care un utilizator al unui aeroport prestează direct pentru el însusi una sau mai multe categorii de servicii de handling la sol si nu încheie niciun fel de contracte cu terti pentru prestarea de astfel de servicii; în sensul acestei definitii,

utilizatorii aeroportului, intre ei, nu vor fi considerati terte părti atunci când:

- unul dintre ei detine pachetul majoritar de actiuni al altuia; sau

- o entitate detine pachetul majoritar al fiecăruia dintre acestia;

g) prestator de servicii de handling la sol înseamnă orice persoană fizică sau juridică ce prestează unor terte părti una ori mai multe categorii de servicii de handling la soi.

(2) Abrevierile utilizate în textul prezentei reglementări au următorul înteles:

a) MT - Ministerul Transporturilor;

b) AACR - Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”;

c) ROMATSA - Regia Autonomă „Administratia Serviciilor de Trafic Aerian” - ROMATSA;

d) Comisia - Comisia Europeană.

 

ARTICOLUL 3

Organul de conducere al aeroportului

 

(1) În sensul prezentei reglementări, atunci când un aeroport nu este administrat si operat de o singură entitate, ci de mai multe entităti distincte, fiecare dintre acestea va fi considerată parte a organului de conducere al aeroportului.

(2) In mod similar, în sensul prezentei reglementări, acolo unde a fost instituit un singur organ de conducere pentru mai multe aeroporturi sau sisteme de aeroporturi, fiecare dintre aceste aeroporturi ori sisteme de aeroporturi va fi luat în considerare în mod distinct.

(3) MT va asigura aplicarea prezentei reglementări în contextul obligatiilor legale ce îi revin.

 

ARTICOLUL 4

Separarea conturilor

 

(1) Atunci când organul de conducere al aeroportului, un utilizator al aeroportului sau un prestator de servicii de handling la sol efectuează servicii de handling la sol, acestia au obligatia de a separa în mod riguros conturile aferente activitătii de handling la sol de cele aferente celorlalte activităti.

(2) Sunt interzise transferurile financiare între activitatea de prestator de servicii de handling la sol efectuată de organul de conducere al aeroportului si celelalte activităti desfăsurate de acesta conform obligatiilor legale ce îi revin.

(3) Modul în care sunt respectate prevederile alin. (1) si (2) este controlat de AACR si constituie un element obligatoriu în scopul eliberării sau prelungirii certificatului de exploatare al aeroportului.

 

ARTICOLUL 5

Comitetul utilizatorilor aeroportului

 

(1) Cel târziu în 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei reglementări, aeroporturile au obligatia de a asigura înfiintarea unui comitet al reprezentantilor utilizatorilor aeroportului sau al unor organizatii care să îi reprezinte.

(2) Toti utilizatorii aeroportului vor avea dreptul să facă parte din acest comitet sau, în functie de optiunea acestora, să fie reprezentati în cadru! acestuia printr-o organizatie numită în acest scop.

 

ARTICOLUL 6

Handlingul la sol pentru terte părti

 

(1) Aeroporturile vor lua măsurile necesare pentru a asigura accesul liber pe piată al prestatorilor de servicii de handling la sol, pentru furnizarea de asemenea servicii către terte părti. Cu aprobarea MT, aeroportul poate impune ca prestatorii de servicii de handling la sol să fie rezidenti ai Comunitătii.

(2) fcu aprobarea MT, aeroportul poate limita numărul de prestatori autorizati de servicii de handling la sol pentru următoarele categorii de servicii:

- handlingul de bagaje;

- handlingul de rampă;

- handlingul de combustibili si lubrifianti;

- handlingul de marfă si postă, în ceea ce priveste handlingul efectiv de marfă si postă la sosire, plecare si/sau transfer între terminale si aeronavă.

Limitarea numărului de prestatori nu poate fi făcută la mai putin de 2 prestatori pentru fiecare serviciu de handling la sol.

(3) În plus, cel putin unul dintre prestatorii autorizati nu va fi, direct sau indirect, sub controlul:

- organului de conducere al aeroportului;

- oricărui utilizator al aeroportului care a transportat mai mult de 25% din pasageri sau mărfuri, pe acel aeroport, în decursul anului precedent celui în care au fost selectati acei prestatori;

- unei entităti controlate direct sau indirect de respectivul organ de conducere al aeroportului ori utilizator al aeroportului.

(4) Acolo unde, în baza alin. (2), este limitat numărul de prestatori autorizati, aeroportul nu va împiedica un utilizator al aeroportului, căruia îi este alocată oricare parte a aeroportului, să facă o alegere efectivă între cel putin 2 prestatori de servicii de handling la sol, pentru fiecare dintre categoriile de servicii de handling la sol care sunt supuse restrictiilor, în conditiile stabilite la alin. (2) si (3).

 

ARTICOLUL 7

Handling propriu

 

(1) Aeroporturile vor lua măsurile necesare pentru a asigura libertatea de efectuare a handlingului propriu.

(2) Totusi, pentru următoarele categorii de servicii de handling la sol:

- handlingul bagajelor;

- handlingul de rampă;

- handlingul de combustibili si lubrifianti;

- handlingul de marfă si postă, în ceea ce priveste handlingul efectiv de marfă si postă la sosire, plecare si/sau transfer între terminale si aeronavă, aeroporturile pot rezerva, cu aprobarea MT, dreptul de handling propriu pentru cel putin 2 utilizatori ai aeroportului, cu conditia ca acestia să fie alesi pe baza unor criterii relevante, obiective, transparente si nediscriminatorii.

 

ARTICOLUL 8

Infrastructuri centralizate

 

(1) Prin exceptare de la aplicarea art. 6 si 7, aeroportul, cu aprobarea MT, poate rezerva pentru sine sau pentru altă enitate managementul infrastructurilor centralizate utilizate pentru prestarea serviciilor de handling la sol ale căror complexitate, cost si impact asupra mediului ambiant nu permit diviziunea sau duplicarea, cum ar fi: sortarea bagajelor, degivrarea, purificarea apei si sistemele de distribuire a combustibilului. El poate impune, pentru prestatorii de servicii de handling la sol si utilizatorii aeroportului cu handling propriu, utilizarea infrastructurilor respective.

(2) Aeroportul în cauză va lua măsurile necesare pentru ca managementul acestor infrastructuri să fie transparent,

obiectiv si nediscriminatoriu si, în mod specia], pentru a nu împiedică accesul prestatorilor de servicii de handling la sol sau al utilizatorilor de aeroport cu handling propriu, în limitele stabilite prin prezenta reglementare.

 

ARTICOLUL 9

Exceptări

 

(1) În situatia în care, pe un aeroport, constrângeri specifice privind capacitatea sau spatiul disponibil, ce iau nastere în special din gradul de aglomerare si utilizare al spatiului, fac imposibilă deschiderea pietei si/sau implementarea handlingului propriu, conform prezentei reglementări, aeroportul poate decide, cu aprobarea MT:

a) să limiteze numărul de prestatori pentru una sau mai multe categorii de servicii de handling la sol, altele decât cele la care se face referire în art. 6 alin. (2), pe întregul aeroport sau doar în parte; în acest caz prevederile art. 6 alin. (2) si (3) se aplică;

b) să rezerve pentru un singur prestator una sau mai multe categorii de servicii de handling la sol, la care se face referire în art. 6 alin. (2);

c) să rezerve handlingul propriu pentru un număr limitat de utilizatori ai aeroportului pentru categoriile de servicii de handling la sol, altele decât cele la care se face referire în art. 7 alin. (2), cu conditia ca acei utilizatori să fie alesi pe bază de criterii relevante, obiective si nediscriminatorii;

d) să interzică handlingul propriu sau să îl limiteze la un singur utilizator al aeroportului pentru categoriile de servicii de handling la sol la care se face referire în art. 7 alin. (2).

(2) Pentru toate exceptările decise în baza paragrafului 1, trebuie:

a) să se specifice categoria sau categoriile de servicii de handling la sol pentru care a fost acordată exceptarea, precum si restrictiile specifice de spatiu disponibil sau capacitate care săjustifice această decizie;

b) să fie însotite de un plan de măsuri adecvate pentru depăsirea acestor constrângeri.

În plus, exceptările nu trebuie:

(i) să prejudicieze în mod nejustificat scopurile

prezentei reglementări; (ii) să distorsioneze concurenta între prestatorii de servicii de handling la soi si/sau utilizatorii de aeroport cu handling propriu; (iii) să se extindă mai mult decât este necesar.

(3) MT va notifica Comisia atât asupra oricăror exceptări acordate în baza alin. (1), cu cel putin 3 luni înaintea intrării în vigoare a acestora, cât si asupra motivelor care au stat la baza acordării acestor exceptări. Exceptările vor intra în vigoare numai după aprobarea Comisiei si publicarea deciziei acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(4) Exceptările acordate în baza alin. (1) nu pot depăsi o durată de 3 ani, exceptie făcând cele acordate în bază alin. (1) lit. b). În termen de cel mult 3 luni înainte de sfârsitul acestei perioade, aeroportul trebuie să ia o nouă hotărâre asupra oricărei cereri de exceptare, care va fi de asemenea supusă procedurii descrise în cadrul acestui articol. Exceptările acordate în baza alin. (1) lit. b) nu pot depăsi o durată de 2 ani. Cu toate acestea, aeroportul poate să solicite, în baza prevederilor alin. (1), ca această perioadă să fie prelungită o singură dată, cu încă 2 ani. O astfel de solicitare va fi supusă procedurii de aprobare descrise în cadrul acestui articol.

 

ARTICOLUL 10

Selectia prestatorilor de servicii de handling

 

(1) Aeroporturile vor lua măsurile necesare pentru organizarea unei proceduri de selectie a prestatorilor autorizati să furnizeze servicii de handling la sol, în situatia în care numărul lor este limitat conform prevederilor art. 6 alin. (2) sau ale art. 9. Această procedură trebuie să respecte următoarele principii:

a) În cazul în care aeroportul stabileste obligativitatea îndeplinirii unor standarde sau specificatii tehnice de către prestatorii de servicii de handling, la sol, atunci acele standarde ori specificatii vor fi stabilite după consultări cu Comitetul utilizatorilor aeroportului. Criteriile de selectie prevăzute prin standardele sau specificatiile tehnice mentionate trebuie să fie relevante, obiective, transparente si nediscriminatorii;

MT poate impune, după notificarea Comisiei, ca în cadrul standardelor si specificatiilor tehnice pe care prestatorii de servicii de handling la sol trebuie sa le îndeplinească să fie incluse si obligatii de serviciu public aferente unor aeroporturi ce deservesc zone periferice sau în curs de dezvoltare, tară care nu prezintă interes comercial, dar care sunt de importantă majoră pentru România;

b) invitatia de participare la licitatie trebuie publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, astfel încât să permită participarea oricărui prestator de servicii de handling la sol interesat;

c) prestatorii de servicii de handling la sol vor fi alesi: (i) de către organul de conducere al aeroportului,

după consultarea cu Comitetul utilizatorilor aeroportului, cu conditia ca acesta:

- să nu ofere servicii similare de handling la sol; si

- să nu aibă controlul direct sau indirect asupra oricărui furnizor de astfel de servicii; si

- să nu fie implicat în niciun fel în furnizarea unor astfel de servicii;

(ii) În toate celelalte cazuri, de către o comisie independentă de organul de conducere al aeroportului în cauza, numită prin ordin al ministrului transporturilor, după consultarea cu Comitetul utilizatorilor aeroportului si cu organul de conducere al aeroportului respectiv;

d) prestatorii de servicii de handling la sol vor fi selectati pentru o perioadă de maximum 7 ani;

e) atunci când un prestator de servicii de handling la sol îsi încetează activitatea înainte de sfârsitul perioadei pentru care a fost desemnat, el va fi înlocuit pe baza aceleiasi proceduri.

(2) Acolo unde numărul prestatorilor de servicii de handling la sol este limitat conform prevederilor art. 6 alin. (2) sau ale art. 9, organul de conducere al aeroportului poate furniza el însusi servicii de handling la sol, fără a se supune procedurii de selectie descrise în alin. (1). În mod similar, poate autoriza antrepriza acestor servicii pe aeroportul în cauză, fără parcurgerea procedurii sus-amintite, dacă:

- controlează antreprenorul direct ori indirect; sau

- este controlat de antreprenor direct sau indirect.

(3) Organul de conducere al aeroportului va informa Comitetul utilizatorilor aeroportului asupra deciziilor luate în conformitate cu acest articol.

 

ARTICOLUL 11

Consultări

 

Aeroporturile vor asigura organizarea unei proceduri obligatorii de consultare în legătură cu aplicarea prezentei reglementări, între organul de conducere al aeroportului, Comitetul utilizatorilor aeroportului si furnizorii de servicii de handling la sol. La astfel de consultări vor fi invitati si reprezentanti ai MT. Această consultare va cuprinde, intre altele, atât tarifele acelor servicii pentru care a fost acordată o exceptare în conformitate cu art. 9 alin. (1) lit. b), cât si organizarea prestării respectivelor servicii. O astfel de consultare va fi organizată cel putin o dată pe an.

 

ARTICOLUL 12

Aprobări

 

(1) În scopul derulării activitătii de handling la sol, un prestator de servicii de handling la sol sau un utilizator al aeroportului care efectuează handling propriu trebuie să detină o autorizatie valabilă emisă de AACR, conform prevederilor reglementărilor aeronautice specifice.

(2) Criteriile pentru obtinerea autorizatiei mentionate la paragraful anterior trebuie să fie legate atât de o situatie

financiară solidă si o acoperire asigurătorie suficientă, de securitatea si siguranta instalatiilor, a aeronavelor, a echipamentelor si persoanelor, cât si de asigurarea protectiei mediului si respectarea legislatiei sociale în vigoare.

(3) Criteriile trebuie să respecte următoarele principii:

a) trebuie aplicate într-o manieră nediscriminatorie fată de diversii prestatori de servicii de handling la sol si fată de utilizatorii aeroportului;

b) trebuie să răspundă obiectivului propus;

c) nu trebuie să reducă, în practică, accesul pe piată sau dreptul de a efectua handling propriu, la un nivel inferior celui precizat prin prezenta reglementare. Aceste criterii vor fi făcute publice, iar prestatorul de servicii de handling la sol sau utilizatorul de aeroport care efectuează handling propriu va fi informat din timp asupra procedurii de obtinere a autorizatiei.

(4) Autorizatia poate fi suspendată sau retrasă numai dacă prestatorul de servicii de handling la sol sau utilizatorul de aeroport care efectuează handling propriu nu respectă, din cauze imputabile lui, criteriile la care se face referire în alin. (2) si (3). Motivele care au dus la suspendarea sau retragerea autorizatiei trebuie comunicate prestatorului sau utilizatorului interesat si organului de conducere al aeroportului.

 

ARTICOLUL 13

Reguli de conduită

 

MT poate, la propunerea organului de conducere al aeroportului si în conditii bine justificate:

- să interzică unui prestator de servicii de handling la sol ori unui utilizator al aeroportului să furnizeze servicii de handling la sol sau de handling propriu, dacă acel prestator ori utilizator nu se conformează regulilor impuse pentru asigurarea bunei functionări a aeroportului. Aceste reguli trebuie să respecte următoarele principii:

a) trebuie aplicate într-o manieră nediscriminatorie fată de prestatorii de servicii de handling la sol si utilizatorii aeroportului;

b) trebuie să răspundă obiectivului propus;

c) nu trebuie să reducă, în practică, accesul pe piată sau dreptul de a efectua handling propriu, la un nivel inferior celui stabilit prin prezenta reglementare;

- să ceară, în mod particular, prestatorilor de servicii de handling la sol de pe un aeroport să participe într-o manieră corectă si nediscriminatorie la îndeplinirea obligatiilor privind serviciul public, în conformitate cu reglementările si legislatia natională, incluzând si obligatia asigurării continue a serviciului.

 

ARTICOLUL 14

Accesul la instalatii

 

(1) Aeroporturile vor lua măsurile necesare pentru a asigura accesul prestatorilor de servicii de handling la sol si utilizatorilor de aeroport cu handling propriu la instalatiile aeroportului, în măsura în care acestea le sunt necesare pentru desfăsurarea activitătii. Dacă organul de conducere al aeroportului sau, după caz, oricare altă entitate sub al cărei control se află acesta impune conditii privind accesul, aceste conditii vor trebui să fie relevante, obiective, transparente si nediscriminatorii.

(2) Spatiul disponibil pentru handlingul la sol pe un aeroport trebuie împărtit între diversii prestatori de servicii de handling la sol si utilizatorii de aeroport cu handling propriu, inclusiv nou-venitii în domeniu, în măsura necesara exercitării drepturilor lor si pentru a asigura o concurentă efectivă si corectă, în baza unor reguli si criterii relevante, obiective, transparente si nediscriminatorii.

(3) Acolo unde accesul la instalatiile aeroportului presupune aplicarea unor tarife, acestea vor fi stabilite în conformitate cu criterii relevante, obiective, transparente si nediscriminatorii.

 

ARTICOLUL 15

Siguranta si securitatea

 

Prevederile prezentei reglementări nu afectează în niciun fel drepturile si obligatiile specifice cu privire la ordinea publică, siguranta si securitatea aeroporturilor.

 

ARTICOLUL 16

Compatibilitatea cu legislatia natională

 

Prestatorii de servicii de handling la sol au obligatia de a respecta prevederile legislatiei nationale, compatibile cu legislatia comunitară.

 

ARTICOLUL 17

Reciprocitate

 

(1) În legătură cu accesul pe piata de handling propriu sau de handling la sol, fără a se aduce vreun prejudiciu angajamentelor si obligatiilor internationale ale Comunitătii, atunci când un stat tert:

a) nu oferă prestatorilor de servicii de handling la sol sau utilizatorilor de aeroport cu handling propriu din România un tratament de jure sau de facto care să fie comparabil celui acordat de România prestatorilor de servicii de handling la sol sau utilizatorilor de aeroport cu handling propriu din acea tară; sau

b) nu oferă, de jure sau de facto, prestatorilor de servicii de handling la sol sau utilizatorilor de aeroport cu handling propriu din România un tratament national; sau

c) oferă prestatorilor de servicii de handling la sol sau utilizatorilor de aeroport cu handling propriu din alte tări un tratament preferential fată de cel oferit celor din România, MT poate suspenda, total sau partial, obligatiile ce decurg din prezenta reglementare fată de prestatorii”de servicii de handling la sol sau utilizatorii de aeroport cu handling propriu din acea tară.

(2) Dacă este luată o astfel de decizie, MT va informa în acest sens Comisia.

 

ARTICOLUL 18

Dreptul de contestatie

 

Eventualele contestatii ale deciziilor sau măsurile individuale luate în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) si ale art. 10-12 se pot face cu respectarea prevederilor legislatiei specifice.

 

ANEXĂ

la reglementarea aeronautică română

 

LISTA

serviciilor de handling la sol

 

1. Supravegherea si administrarea la sol cuprind:

1.1. servicii de reprezentare si legătură cu autoritătile locale sau cu oricare alte organisme/entităti, decontări în numele aeroportului si asigurarea spatiului de birouri pentru reprezentantii săi;

1.2. servicii de control al încărcării, mesagerie si telecomunicatii;

1.3. manevrarea, depozitarea si administrarea dispozitivelor de încărcare ale serviciului (apartinând serviciului);

1.4. orice alte servicii de supraveghere înainte de, pe durata sau după încheierea zborului si orice servicii administrative cerute de utilizatorul aeroportului.

2. Handlingul pasagerilor cuprinde orice fel de asistentă acordată pasagerilor care sosesc, pleacă sau sunt în tranzit, inclusiv verificarea biletelor si a documentelor de călătorie, înregistrarea bagajelor si transportarea acestora la locul unde se sortează.

3. Handlingul bagajelor cuprinde mânuirea bagajelor la locul de sortare, pregătirea de plecare, încărcarea în si descărcarea din dispozitivele care le transportă de la sortare la banda de recuperare a lor de către călători.

4. Handlingul mărfii si postei cuprinde:

4.1. pentru marfă: mânuirea fizică a mărfii de export, de transfer si de import, a documentelor însotitoare, procedurile vamale si implementarea oricărei proceduri de securitate agreate între părti sau cerute de circumstante;

4.2. pentru postă: mânuirea fizică a postei care s-a primit sau se expediază, a documentelor însotitoare si implementarea oricărei proceduri de securitate agreate între părti ori cerute de circumstante.

5. Handlingul pe platformă cuprinde:

5.1. dirijarea aeronavei de către dispecerul de sol la sosire si la plecare, cu conditia ca aceste servicii să nu fie furnizate de serviciul de trafic aerian;

5.2. asistenta la parcarea aeronavei si asigurarea dispozitivelor corespunzătoare, cu conditia ca aceste servicii să nu fie furnizate de serviciul de trafic aerian;

5.3. comunicatii între aeronavă si furnizorii de servicii de platformă, cu conditia ca aceste servicii să nu fie furnizate de serviciul de trafic aerian;

5.4. încărcarea si descărcarea aeronavei, inclusiv asigurarea sl operarea mijloacelor corespunzătoare, precum si transportul echipajului si al pasagerilor între aeronavă si aerogara, transportarea bagajelor între aeronavă si aerogara;

5.5. asigurarea si operarea mijloacelor corespunzătoare pentru pornirea motoarelor;

5.6. miscarea aeronavei la sosire si la plecare, inclusiv asigurareasi operarea mijloacelor corespunzătoare;

5.7. transportarea, încărcarea si descărcarea alimentelor si băuturilor.

6. Deservirea aeronavei cuprinde:

6.1. curătarea în interior si în exterior a aeronavei, a toaletelor si alimentarea cu apă;

6.2. Încălzirea si răcirea cabinei de pasageri, îndepărtarea ghetii si a zăpezii, degivrarea aeronavei;

6.3. rearanjarea cabinei de pasageri prin asigurarea echipamentului corespunzător de cabină, depozitarea acestui echipament.

7. Handlingul combustibilului cuprinde:

7.1. organizarea si executarea operatiunilor de alimentare cu si golire de combustibil, inclusiv depozitarea combustibilului, precum si controlul calitătii si cantitătii combustibilului la livrare;

7.2. completarea uleiurilor si a altor lichide.

8. Deservirea tehnică a aeronavelor cuprinde:

8.1. deservirea de rutină executată înaintea zborului;

8.2. servicii non-routine solicitate de utilizatorul aeroportului;

8.3. asigurarea si administrarea de piese de schimb si de echipamente corespunzătoare;

8.4. solicitarea sau rezervarea unui spatiu corespunzător de parcare si/sau de hangar.

9. Operatiunile de zbor si administrarea echipajelor cuprind:

9.1. pregătirea zborului la aeroportul de plecare sau în orice alt punct;

9.2. asistenta în zbor, inclusiv redirectionarea, dacă este necesară;

9.3. activităti după zbor;

9.4. administrarea echipajului.

10. Suprafata de transport cuprinde:

10.1. organizarea si executarea transportului echipajului, pasagerilor, bagajelor, mărfurilor si postei între diferitele aerogări/terminale ale aceluiasi aeroport, dar excluzând transportul celor de mai sus tntre aeronavă si orice alt punct din perimetrul aceluiasi aeroport;

10.2. orice transport special cerut de utilizatorul aeroportului.

11. Serviciile de catering cuprind:

11.1. legătura cu furnizorii si administrarea;

11.2. depozitarea alimentelor si băuturilor, precum si a echipamentelor necesare preparării lor;

11.3. curătarea acestor echipamente;

11.4. pregătirea si livrarea echipamentului, precum si a alimentelor si băuturilor.

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 37/2007 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea

 

Având în vedere:

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 66 alin. (1) lit. a) si b) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.842/2006, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.551/546/2004 pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea finantării pe caz în spitalele din România în perioada 2005-2008;

- Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea si raportarea statistică a pacientilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă si spitalizare de zi;

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de evaluare nr. DGE/1.063 din 9 mai 2007;

În temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din titlul VIII al Legii nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 37/2007 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 8 februarie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

- După alineatul (2) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) În perioada 15-19 mai 2007, toate spitalele vor transmite la Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar, în format electronic, cazurile invalidate pentru care se solicită revalidarea, cazurile pentru care s-a înregistrat eronat tipul de finantare, precum si cazurile neraportate, aferente activitătii lunilor ianuarie, februarie si martie 2007. Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar va elabora până până la data de 25 mai 2007, pentru toate spitalele, rapoarte în conformitate cu formularele prevăzute de Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 26/2007 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale.”

Art. II. - Directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, spitalele, precum si Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Bucuresti, 9 mai 2007.

Nr. 208.