MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 337         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 18 mai 2007

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 359 din 17 aprilie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 280 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 360 din 17 aprilie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor ârt. 280 alin. 5 si art. 581 alin. 1, alin. 3 teza întâi si a doua si alin. 4 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 362 din 17 aprilie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 480 din Codul civil

 

ORDONANTE Sl HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

33. - Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 si Legii gazelor nr. 351/2004

 

390. - Hotărâre privind aprobarea obiectivelor etapei a VIII-a 2007 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină

 

410. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare ai Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

973. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 4.547/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de lectori români în străinătate, cu completările ulterioare

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 359

din 17 aprilie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 280 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 280 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Dumagas Trade” - S.R.L. din comuna Podari, judetul Dolj, în Dosarul nr. 25.945/3/2004 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

La apelul nominal se prezintă partea Societatea Comercială „Shel Gas România” - S.A., reprezentată prin avocatul Cătălina Dicu. Lipseste autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul părtii prezente solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate formulate, arătând că aceasta reprezintă o formă de manifestare a abuzului de drept procesual, fiind invocată cu rea-credintă în scopul de a bloca solutionarea pricinii, respectiv pentru a bloca cererea de suspendare a executării.

Totodată, apreciază că exceptia, astfel cum a fost motivată, este inadmisibilă, dispozitiile art. 280 din Codul de procedură civilă fiind în deplină concordantă cu prevederile Legii fundamentale. Depune note scrise la dosar.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă, întrucât autorul exceptiei solicită modificarea textelor de lege criticate, ceea ce, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, excedează competentei Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 19 septembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 25.945/3/2004, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a art. 280 din Codul de procedură civilă. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Dumagas Trade” - S.R.L. din comuna Podari, judetul Dolj, cu prilejul solutionării apelului fprrriulat împotriva unei sentinte comerciale pronuntate de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 280 din Codul de

procedură civilă, care permit judecătorului să dispună suspendarea executării unei hotărâri executorii fără ca textul legal să indice vreun criteriu în functie de care magistratul să aprecieze necesitatea adoptării unei astfel de măsuri, contravin prevederilor constitutionale privind dreptul la un proces echitabil. De asemenea, consideră că prin neindicarea unor cazuri stricte si limitative în care magistratul să dispună suspendarea efectelor unui act administrativ se creează riscul ca acesta să pronunte o hotărâre arbitrară, înfrângându-se astfel principiul de drept potrivit căruia judecătorul trebuie să se supună numai legii.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comercială apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că reglementarea criticată nu contravine prevederilor constitutionale invocate în sustinerea exceptiei.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctul de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că reglementarea legală dedusă controlului de constitutionalitate nu impietează asupra egalitătii în plan procesual a părtilor si nu constituie un instrument prin care părtile sunt puse într-o pozitie de inferioritate una fată de cealaltă. Asa fiind, consideră că dispozitiile art. 280 din Codul de procedură civilă nu contravin prevederilor constitutionale invocate în sustinerea exceptiei.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale. Astfel, arată că, prin reglementarea procedurii de solutionare a cererii de suspendare a executării vremelnice, legiuitorul a urmărit să împiedice tergiversarea cauzelor civile, asigurând solutionarea acestora într-un termen rezonabil. De asemenea, apreciază că dispozitiile de lege criticate se aplică în mod egal tuturor persoanelor vizate de ipoteza normei, fără a institui discriminări pe criterii arbitrare.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate. t

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, notele scrise depuse la dosar, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 280 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora:

„(1) Cererea pentru suspendarea executiei vremelnice se va putea face fie o dată cu apelul fie deosebit în tot cursul instantei de apel.

(2) Cererea se va depune la prima instantă sau instanta de apel, în care caz se va alătura în copie legalizată dispozitivul hotărârii.

(3) Cererea de suspendare se va judeca de instanta de apel. Dispozitiile art. 403 alin. 3 sunt aplicabile.

(4) Suspendarea va putea fi încuviintată numai cu dare în cautiune, al cărei cuantum îl va fixa instanta.

(5) Până la dezlegarea cererii de suspendare aceasta va putea fi încuviintată vremelnic, prin ordonantă presedintială, chiar înainte de sosirea dosarului, cu respectarea cerintei prevăzute la alin. 4.”

În opinia autorului exceptiei dispozitiile de lege criticate sunt contrare prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (2) potrivit cărora nimeni nu este mai presus de lege si ale art. 21 alin. (3) care consacră dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, în realitate, autorul acesteia critică formularea actuală a textului art. 280 din Codul de procedură civilă.

Astfel, în opinia acestuia, dispozitiile de lege criticate permit judecătorului să dispună suspendarea executării unei hotărâri executorii fără a indica vreun criteriu în functie de care magistratul să aprecieze necesitatea adoptării unei astfel de măsuri, ceea ce contravine prevederilor constitutionale privind dreptul la un proces echitabil. De asemenea, consideră că, prin neindicarea unor cazuri stricte si limitative în care magistratul să dispună suspendarea efectelor unui act administrativ, se creează riscul ca acesta să pronunte o hotărâre arbitrară, înfrângându-se astfel principiul de drept potrivit căruia judecătorul trebuie să se supună numai legii.

Asadar, Curtea constată că pretinsa neconstitutionalitate a textului de lege criticat este determinată, în opinia autorului exceptiei, de o omisiune legislativă. Or, în temeiul art. 61 din Constitutie, „Parlamentul este [...] unica autoritate legiuitoare a tării”, astfel încât modificarea sau completarea dispozitiilor de lege criticate constituie atributii exclusive ale acestuia.

Ca atare, în temeiul art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit căruia „Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”, exceptia de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulată, este inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d), precum si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 280 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Dumagas Trade” - S.R.L. din comuna Podari, judetul Dolj, în Dosarul nr. 25.945/3/2004 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 aprilie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 360

din 17 aprilie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 280 alin. 5 si art. 581 alin. 1, alin. 3 teza întâi si a doua si alin. 4 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 280 alin. 5 si ale art. 581 alin. 1, alin. 3 teza întâi si a doua si alin. 4 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Dumagas Trade” - S.R.L. din comuna Podari, judetul Dolj, în Dosarul nr. 5.004/2/2006 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

La apelul nominal se prezintă partea Societatea Comercială „Shel Gas România” - S.A., reprezentată prin avocatul Cătălina Dicu. Lipseste autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul părtii prezente solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate formulate, arătând că aceasta reprezintă o formă de manifestare a abuzului de drept procesual, fiind invocată cu rea-credintă în scopul de a bloca solutionarea pricinii, respectiv pentru a bloca cererea de suspendare a executării. Totodată, apreciază că dispozitiile art. 280 si cele ale art. 581 din Codul de procedură civilă sunt în deplină concordantă cu prevederile Legii fundamentale. În acest sens, depune note scrise la dosar.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 23 august 2006, pronuntată în Dosarul nr. 5.004/2/2006, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a art. 280 alin. 5 si art. 581 alin. 1, alin. 3 teza întâi si a doua si alin. 4 din Codul de procedură civilă. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Dumagas Trade” - S.R.L. din comuna Podari, judetul Dolj, cu prilejul solutionării cauzei privind suspendarea provizorie a executării unei sentinte comerciale pronuntate de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială în Dosarul nr. 25.945/3/2004.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că reglementarea criticată îngăduie posibilitatea suspendării executării pe cale de ordonantă presedintială, inclusiv a hotărârilor judecătoresti pronuntate în primă instantă în materie comercială care sunt declarate executorii. În acest sens, apreciază că se aduce atingere prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (3) si alin. (5), art. 21 alin. (3), precum si celor ale art. 135, întrucât „legiuitorul nu poate stabili reguli cum este cea a executării solutiilor date de instanta de fond în materie comercială, dar, în acelasi timp, să reglementeze si posibilitatea încălcării uzuale a acestor reguli prin adoptarea de solutii de suspendare, inclusiv fără citarea părtilor, asa cum rezultă din coroborarea art. 280 alin. 5 cu art. 581 alin. 3 din Codul de procedură civilă.”

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comercială apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că reglementarea criticată nu contravine prevederilor constitutionale invocate în sustinerea exceptiei.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctul de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că dispozitiile criticate din Codul de procedură civilă nu contravin prevederilor constitutionale invocate în sustinerea exceptiei. In sustinerea acestui punct de vedere, este invocată jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale si nu încalcă, sub niciun aspect, prevederile Legii fundamentale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, notele scrise depuse la dosar, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2),'ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 280 alin. 5 si ale art. 581 alin. 1, alin. 3 teza întâi si a doua si alin. 4 din Codul de procedură civilă, care au următorul continut:

- Art. 280 alin. 5: „Până la dezlegarea cererii de suspendare aceasta va putea fi încuviintată vremelnic, prin ordonantă presedintială, chiar înainte de sosirea dosarului, cu respectarea cerintei prevăzute la alin. 4.”;

- Art. 581 alin. 1, alin. 3 teza întâi si a doua si alin. 4: „Instanta va putea să ordone măsuri vremelnice în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări. [...]

Ordonanta va putea fi dată si fără citarea părtilor si chiar atunci când există judecată asupra fondului. Judecata se face de urgentă si cu precădere. Pronuntarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore, iar motivarea ordonantei se face în cel mult 48 de ore de la pronuntare.

Ordonanta este vremelnică si executorie. Instanta va putea hotărî ca executarea să se facă fără somatie sau fără trecerea unui termen.”

În opinia autorului exceptiei, dispozitiile de lege criticate sunt contrare prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (3) privind statul de drept, art. 1 alin. (5) referitoare la suprematia Constitutiei si a legilor, art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil, precum si celor ale art. 135 privind economia.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prin procedura de urgentă instituită de art. 581 din Codul de procedură civilă, la care face trimitere art. 280 alin. 5 din acelasi cod, nu numai că nu se aduce vreo îngrădire dreptului persoanei de a se adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime, ci, dimpotrivă, se creează 6 posibilitate în plus pentru cel vătămat într-un drept legitim de a se adresa justitiei, prin cerere de ordonantă presedintială, si aceasta în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

De altfel, potrivit dispozitiilor art. 126 alin. (2) si ale art. 129 din Constitutie, stabilirea regulilor de desfăsurare ^ a procesului în fata instantelor judecătoresti este de competenta exclusivă a legiuitorului, care poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură.

În acest sens s-a pronuntat Curtea Constitutională prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 251 din 9 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 10 aprilie 2006, si prin Decizia nr. 60 din 2 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 2 martie 2006.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în aceste decizii îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

În fine, Curtea retine că dispozitiile criticate nu contravin prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (3) si (5), ele fiind în deplină conformitate cu exigentele unui stat de drept. În ceea ce priveste invocarea prevederilor art. 135 din Constitutie, Curtea constată că acestea nu au relevantă în solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A:d), precum si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 280 alin. 5 si art. 581 alin. 1, alin. 3 teza întâi si a doua si alin. 4 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Dumagas Trade” - S.R.L. din comuna Podari, judetul Dolj, în Dosarul nr. 5.004/2/2006 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 aprilie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 362

din 17 aprilie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 480 din Codul civil

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 480 din Codul civil, exceptie ridicată de Eugen Ghinea în Dosarul nr. 30.553/299/2005 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

La apelul nominal se prezintă, personal, autorul exceptiei, lipsă fiind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legai îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate solicită admiterea acesteia, astfel cum a fost formulată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă, întrucât autorul exceptiei nu evidentiază aspecte de neconstitutionalitate ale textului de lege criticat, ci solicită analizarea unei situatii de fapt, ceea ce excedează competentei Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 13 septembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 30.553/299/2005, Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a art 480 din Codul civil. Exceptia a fost ridicată de Eugen Ghinea cu prilejul solutionării apelului formulat împotriva Sentintei civile nr. 3.700 din 6 martie 2006, pronuntată de Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti, sentintă, ce are ca obiect o actiune civilă prin care se dispune evacuarea acestuia din imobilul asupra căruia detine un drept de folosintă cu titlu gratuit pentru o perioadă de 20 de ani, ca urmare a încheierii unui contract de comodat cu proprietarul imobilului.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că art. 480 din Codul civil, prin aceea că nu distinge „în privinta modalitătii speciale a proprietătii anulabile, prilejuieste dobânditorului bunului, care are numai o vocatie a exercitiului dreptului de proprietate, să solicite instantei evacuarea transmitătorului si a celorlalte persoane care au un drept asupra bunului”. În opinia autorului exceptiei, textul de lege criticat contravine prevederilor art. 44 alin. (2) teza întâi din Constitutie, întrucât permite evacuarea „transmitătorului din imobilul asupra căruia se considera proprietar si asupra căruia are încă un drept de proprietate, chiar afectat de conditie si asupra căruia continuă să exercite atributul posesiei”. De asemenea, apreciază că, datorită faptului că imobilul ce a făcut obiectul actului translativ de proprietate constituie atât domiciliul transmitătorului, cât si al comodatarului (în spetă, autorul exceptiei), se poate ajunge în situatia în care un proprietar sau persoana care are un drept de folosintă si care exercită posesia asupra locuintei sale să fie evacuat din domiciliul său, ceea ce constituie o violare de domiciliu si o încălcare a prevederilor constitutionale ale art. 27 alin. (1).

Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, atât timp cât într-un stat de drept este obligatorie exercitarea dreptului de proprietate în mod legal pentru ca astfel proprietatea să fie garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctul de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate sunt în deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate. De altfel, Avocatul Poporului arată că autorul exceptiei nu critică textul de lege pentru ceea ce contine, ci pentru modul de interpretare si aplicare a acestuia, ceea ce nu intră în competenta Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 480 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora „Proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însă în limitele determinate de lege.”

În opinia autorului exceptiei, dispozitiile de lege criticate sunt contrare prevederilor constitutionale ale art. 27 alin. (1) referitoare la inviolabilitatea domiciliului si celor ale art. 44 alin. (2) teza întâi potrivit cărora proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular.

Din motivarea exceptiei, Curtea observă că autorul acesteia nu face o veritabilă critică de neconstitutionalitate cu privire la textul de lege invocat, ci solicită instantei de contencios constitutional să analizeze o situatie de fapt, respectiv evacuarea sa, în calitate de comodatar, dintr-un imobil asupra căruia detine un drept de folosintă cu titlu gratuit pentru o perioadă de 20 de ani, ca urmare a încheierii unui contract de comodat cu proprietarul imobilului.

În aceste conditii, Curtea retine, din motivele invocate de autorul exceptiei, că acesta se referă, de fapt, la o problemă de aplicare a legii, aspect care nu intră însă în sfera controlului de constitutionalitate.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d), precum si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 480 din Codul civil, exceptie ridicată de Eugen Ghinea în Dosarul nr. 30.553/299/2005 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 aprilie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTA DE URGENTĂ

privind modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 si Legii gazelor nr. 351/2004

 

În baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, potrivit cărora se constituie o autoritate unică de reglementare în sectorul energiei si gazelor naturale, respectiv Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, care preia atributiile, bugetul, sursele de finantare, personalul, drepturile si obligatiile Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, care se desfiintează, este necesară adoptarea cu caracter de urgentă a unor reguli de organizare si functionare specifice unei singure autorităti, care să asigure ducerea la îndeplinire a competentelor si atributiilor acesteia în conditii de eficientă, transparentă si tratament nediscriminatoriu,

având în vedere faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonantă de urgentă, ar conduce la dificultăti în ceea ce priveste o functionare optimă, la cel mai înalt nivel, a aparatului de lucru al Guvernului, situatie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. l. - Legea energiei electrice nr. 13/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Autoritatea competentă în sectorul energiei electrice si gazelor naturale este Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), institutie publică autonomă, cu personalitate juridică, finantată integral din venituri proprii, aflată în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, care îsi desfăsoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare si functionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.”

2. Alineatul (1) al articolului 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Veniturile proprii ale ANRE provin din: tarife percepute pentru acordarea de licente, autorizatii si atestări, pentru prestări de servicii, precum si din contributii ale operatorilor economici din sectorul energiei si gazelor naturale sau din fonduri acordate de organismele internationale.''

3. Alineatele (1), (2), (3), (7), (10), (12) si (14) ale articolului 9 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Conducerea ANRE se asigură de un presedinte, ajutat de 3 vicepresedinti, numiti si revocati prin decizie a primului-ministru, pentru un mandat de 5 ani. Presedintele reprezintă ANRE în relatiile cu tertii.

(2) Pentru aprobarea reglementărilor elaborate de ANRE se constituie un comitet de reglementare format din presedinte, cei 3 vicepresedinti si 7 reglementatori.

(3) Cei 7 reglementatori din Comitetul de reglementare, prevăzuti la alin. (2), sunt numiti de primul-ministru pe o perioadă de 5 ani, din cadrul personalului ANRE, la propunerea presedintelui ANRE.

(7) Calitatea de membru în Comitetul de reglementare este incompatibilă cu exercitarea oricăror activităti cu caracter comercial în domeniul energiei electrice si al gazelor naturale si cu exercitarea de functii publice, cu exceptia celei didactice din învătământul superior, în conditiile legii.

(10) Ordinele si deciziile emise de presedinte în exercitarea atributiilor sale pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 60 de zile de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv de la data la care au fost notificate părtilor interesate.

(12) Comitetul de reglementare al ANRE este asistat de un consiliu consultativ format din 11 membri, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea presedintelui ANRE, din care:

a) 2 membri din partea directiei de specialitate din ministerul de resort;

b) 2 membri din partea asociatiilor patronale din domeniul energiei si gazelor naturale;

c) 2 membri din partea organizatiilor sindicale ale salariatilor din domeniul energiei si gazelor naturale;

d) un membru din partea asociatiilor din administratia publică locală;

e) 2 membri din partea organizatiilor profesionale;

f) 2 membri din partea asociatiilor consumatorilor de energie electrică si gaze naturale.

(14) Consiliul consultativ asigură armonizarea intereselor operatorilor economici din sectorul energiei electrice si al gazelor naturale cu cele ale consumatorilor, evaluează impactul reglementărilor ANRE si face propuneri de îmbunătătire a acestora.”

4. Alineatul (2) al articolului 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Salarizarea personalului ANRE si celelalte drepturi de personal, inclusiv drepturile bănesti si cheltuielile de cazare, pentru perioada delegării si detasării în altă localitate în interesul serviciului, se stabilesc prin negociere în cadrul contractului colectiv de muncă la nivelul ANRE si al contractului individual de muncă.”

5. După alineatul (2) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Confidentialitatea tuturor informatiilor obtinute în cursul sau ca urmare a exercitării atributiilor de serviciu în cadrul ANRE este obligatorie pentru tot personalul acesteia si pentru membrii Consiliului consultativ, în conditiile prevăzute de lege.”

6. Alineatul (1) al articolului 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art 11. - (1) ANRE elaborează, stabileste si urmăreste aplicarea ansamblului de reglementări obligatorii la nivel national, necesar functionării sectorului si pietei energiei electrice, precum si a gazelor naturale, în conditii de eficientă, concurentă, transparentă si protectie a consumatorilor.''

7. După alineatul (3) al articolului 11 se introduce un nou alineat, alineatul (3*), cu următorul cuprins:

„(31) Atributiile si competentele prevăzute la alin. (2) se completează cu atributiile si competentele prevăzute la art. 8 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare.”

8. După alineatul (4) al articolului 11 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) În vederea exercitării atributiilor sale, ANRE are dreptul de acces la informatiile si documentele legate de domeniul de activitate al operatorilor economici, inclusiv la evidentele contabile ale acestora.”

9. După articolul 89 se introduce un nou articol, articolul 891, cu următorul cuprins:

„Art. 891. - Prezenta lege reglementează sectorul si piata energiei electrice si se completează cu prevederile Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, care reglementează sectorul si piata gazelor naturale.”

Art. II. - Legea gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Autoritatea competentă în sectorul energiei electrice si gazelor naturale este Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), institutie publică autonomă, cu personalitate juridica, finantată integral din venituri proprii, aflată în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, care îsi desfăsoară activitatea în baza regulamentului propriu de organizare si functionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(2) Veniturile proprii ale ANRE provin din: tarife percepute pentru acordarea de licente, autorizatii si atestări, pentru prestări de servicii, precum si din contributii ale operatorilor economici din sectorul energiei si gazelor naturale sau din fonduri acordate de organismele internationale.”

2. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - ANRE elaborează, stabileste si urmăreste

respectarea sistemului de reglementări obligatorii la nivel national, necesar functionării sectorului si pietei gazelor naturale, precum si a energiei electrice, în conditii de eficientă, concurentă, transparentă si protectie a consumatorilor.”

3. După alineatul (1) al articolului 8 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Atributiile si competentele prevăzute la alin. (1) se completează cu atributiile si competentele prevăzute la art. 11 alin. (2) din Legea energiei electrice nr. 13/2007.”

4. La articolul 9, alineatul (2) se abrogă.

5. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Conducerea ANRE se asigură de un presedinte, ajutat de 3 vicepresedinti, numiti si revocati prin decizie a primului-ministru, pentru un mandat de 5 ani. Presedintele reprezintă ANRE în relatiile cu tertii.

(2) Pentru aprobarea reglementărilor elaborate de ANRE se constituie un comitet de reglementare format din presedinte, cei 3 vicepresedinti si 7 reglementatori.

(3) Cei 7 reglementatori prevăzuti la alin. (2) sunt numiti de primul-ministru pe o perioadă de 5 ani, din cadrul personalului ANRE, la propunerea presedintelui ANRE.

(4) Comitetul de reglementare îsi desfăsoară activitatea pe baza unui regulament de organizare si functionare aprobat prin decizie a presedintelui ANRE.

(5) Mandatele presedintelui, vicepresedintilor si ale membrilor Comitetului de reglementare încetează în următoarele situatii:

a) la expirarea duratei;

b) prin demisie;

c) prin deces;

d) prin imposibilitatea de exercitare a mandatului, constând într-o indisponibilitate mai lungă de 60 de zile consecutive;

e) la survenirea unei incompatibilităti dintre cele prevăzute la alin. (6);

f) prin revocare.

(6) Calitatea de membru în Comitetul de reglementare este incompatibilă cu exercitarea oricăror activităti cu caracter comercial în domeniul energiei electrice si al gazelor naturale si cu exercitarea de functii publice, cu exceptia celei didactice din învătământul superior, în conditiile legii.

(7) Comitetul de reglementare al ANRE este asistat de un consiliu consultativ format din 11 membri, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea presedintelui ANRE, din care:

a) 2 membri din partea directiei de specialitate din ministerul de resort;

b) 2 membri din partea asociatiilor patronale din domeniul energiei si gazelor naturale;

c) 2 membri din partea organizatiilor sindicale ale salariatilor din domeniul energiei si gazelor naturale;

d) un membru din partea asociatiilor din administratia publică locală;

e) 2 membri din partea organizatiilor profesionale;

f) 2 membri din partea asociatiilor consumatorilor de energie electrică si gaze naturale.

(8) Consiliul consultativ asigură armonizarea intereselor operatorilor economici din sectorul gazelor naturale si al energiei electrice cu cele ale consumatorilor, evaluează impactul reglementărilor ANRE si face propuneri de îmbunătătire a acestora.”

6. Articolul 11 se abrogă.

7. Articolul 12 se abrogă.

8. Articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Personalul ANRE este angajat si eliberat din functie în conformitate cu prevederile regulamentului propriu de organizare si functionare, ale contractului colectiv de muncă la nivelul ANRE si ale legislatiei muncii.

(2) Salarizarea personalului ANRE si celelalte drepturi de personal, inclusiv drepturile bănesti si cheltuielile de cazare, pentru perioada delegării si detasării în altă localitate în interesul serviciului, se stabilesc prin negociere în cadrul contractului colectiv de muncă la nivelul ANRE si al contractului individual de muncă.”

9. Articolul 14 se abrogă.

10. Articolul 15 se abrogă.

11. Articolul 16 se abrogă.

12. Articolul 99 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 99. - (1) Preturile si tarifele reglementate în sectorul gazelor naturale se aprobă prin ordin al presedintelui ANRE, care va contine inclusiv data intrării în vigoare a acestora.

(2) Ordinul prevăzut la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

13. După alineatul (1) al articolului 120 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Prezenta lege reglementează sectorul si piata gazelor naturale si se completează cu prevederile Legii energiei electrice nr. 13/2007, care reglementează sectorul si piata energiei electrice.”

14. În cuprinsul Legii gazelor nr. 351/2004, denumirea Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)” se înlocuieste cu denumirea Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)”.

 

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

p. Ministrul economiei si finantelor,

Darius Mesca,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 mai 2007.

Nr. 33.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea obiectivelor etapei a VIII-a 2007 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă obiectivele etapei a VIII-a 2007 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Sumele pentru finantarea obiectivelor prevăzute la art. 1 se asigură din fondurile alocate cu această destinatie din bugetul pentru anul 2007 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul economiei si finantelor,

Sebastian Teodor Gheorghe VIădescu,

secretar de stat

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

 

Bucuresti, 25 aprilie 2007.

Nr. 390.

 

anexă

 

OBIECTIVELE

etapei a VIII-a 2007 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină

 

Nr. crt.

Denumirea obiectivului

 

Fonduri pentru finantarea obiectivelor

- mii lei -*)

Termenul final de realizare

Unitatea beneficiară

Observatii

1.

Exploatare operatională cu 11 puncte de lansare a Unitătii Pilot de Combatere a Căderilor de Grindină Prahova

10.200

15 noiembrie 2007

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Prahova

Cheltuieli de functionare

2.

Executie Centrul Zonal de Coordonare MOLDOVA si

Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 Iasi

14.000

15 decembrie 2007

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Iasi

Cheltuieli de capital

Investiti în continuare

3.

Finalizarea proiectelor tehnice pentru Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 2 Vrancea

1.000

15 decembrie 2007

 

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Vrancea

Cheltuieli de capital

Investitii în continuare

4.

Executie si testare mijloace tehnice de combatere a grindinei la altitudini joase (prototip)

160

15 octombrie 2007

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia antigrindină

Cheltuieli de cercetare

5.

Bilant de mediu pentru exploatarea Unitătii Pilot de Combatere a Căderilor de Grindină Prahova

100

15 septembrie 2007

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia antigrindină

Cheltuieli de cercetare

6.

Cercetări experimentale si realizarea modelului functional pentru instalatia automatizată de lansare

250

15 decembrie 2007

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia antigrindină

Cheltuieli de cercetare

7.

Proiect tehnic pentru Sistemul  optimizat IT&C pentru Unitatea Pilot de Combatere a Căderilor de Grindină Prahova

200

15 noiembrie 2007

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia antigrindină

Cheltuieli de cercetare

8.

Studiu privind realizarea mijloacelor tehnice de combatere cu destinatii multiple: antigrindină, combaterea incendiilor de proportii si a dăunătorilor în masive păduroase

100

15 noiembrie 2007

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia antigrindină

Cheltuieli de cercetare

9.

Studiu privind elaborarea unui soft pentru managementul operational al Sistemului national antigrindină

300

15 august 2007

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia antigrindină

Cheltuieli de cercetare

10.

Experimentări privind tehnologia SLRA de combatere a căderilor de grindină

100

15 octombrie 2007

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia antigrindină

Cheltuieli de cercetare

11.

Studiu privind conceptul de utilizare a avionului de capacitate mare în tehnologia de combatere a grindinei

100

30 octombrie 2007

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia antigrindină

Cheltuieli de cercetare

 

TOTAL GENERAL FONDURI PENTRU 2007:

26.510

 

 

 


*) Preturile sunt orientative având în vedere experienta cheltuielilor cu unitătile create, urmând ca definitivarea acestora să fie stabilită conform prevederilor legale în vigoare.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 27 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.816/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.023 din 5 noiembrie 2004, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 4 mai 2007.

Nr. 410.

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE Sl FUNCTIONARE

al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

Art. 1. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, se organizează si functionează ca institutie publică autonomă, cu personalitate juridică, finantată integral din venituri proprii, în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, în temeiul prevederilor Legii energiei electrice nr. 13/2007, ale Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului.

Art. 2. - ANRE are competentele si atributiile prevăzute la art. 11 din Legea energiei electrice nr. 13/2007 si la art. 8 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Conducerea ANRE este asigurată de un presedinte ajutat de 3 vicepresedinti, numiti si revocati prin decizie a primului-ministru, la propunerea sefului Cancelariei Primului-Ministru, pe o perioadă de 5 ani.

(2) Presedintele si cei 3 vicepresedinti asigură îndeplinirea atributiilor si competentelor ce revin ANRE, potrivit prevederilor legale în vigoare si ale prezentului regulament.

(3) În exercitarea atributiilor sale, presedintele emite ordine si decizii.

(4) Presedintele este ordonator principal de credite.

Art. 4. - Presedintele ANRE are următoarele atributii principale:

a) reprezintă ANRE în raporturile cu ministerele, cu celelalte autorităti publice, cu persoanele juridice si fizice, române sau străine;

b) aprobă strategia de dezvoltare institutională a ANRE, programele de activitate si programele de cooperare;

c) aprobă încheierea, modificarea, suspendarea si încetarea contractelor individuale de muncă ale salariatilor ANRE;

d) acordă delegările de competentă si împuternicirile de reprezentare vicepresedintilor si personalului ANRE;

e) aprobă atributiile si competentele personalului ANRE si ale entitătilor organizatorice din cadrul ANRE;

f) aprobă statul de functii al ANRE;

g) aprobă deplasările în străinătate ale personalului ANRE;

h) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al ANRE;

i) coordonează activitatea compartimentelor aflate în subordinea sa.

Art. 5. - (1) Vicepresedintele ANRE în domeniul energiei elecrice coordonează procesul de emitere a reglementărilor pentru sectorul si piata de energie electrică, în conditiile legii, si are următoarele atributii principale:

a) asigură elaborarea de reglementări privind accesul la retea, autorizarea persoanelor specializate si atestarea operatorilor economici, dezvoltarea si functionarea infrastructurii sistemului electroenergetic national si a pietei energiei electrice, precum si sistemul de preturi si tarife reglementate aferente;

b) asigură armonizarea sistemului de reglementări din domeniul energiei electrice, care sunt de competenta ANRE, cu legislatia europeană aplicabilă;

c) asigură monitorizarea permanentă a aplicării reglementărilor emise, conform competentelor ce îi revin;

d) coordonează activitatea departamentelor din subordinea sa;

e) Îndeplineste si alte atributii, la solicitarea presedintelui.

(2) Vicepresedintele ANRE în domeniul gazelor naturale coordonează procesul de emitere a reglementărilor pentru sectorul si piata de gaze naturale, în conditiile legii, si are următoarele atributii principale:

a) asigură elaborarea de reglementări privind accesul la infrastructura din domeniu, autorizarea persoanelor specializate, dezvoltarea si functionarea obiectivelor si a pietei din domeniul gazelor naturale, precum si sistemul de preturi si tarife reglementate aferente;

b) asigură armonizarea sistemului de reglementări din domeniul gazelor naturale, care sunt de competenta ANRE, cu legislatia europeană aplicabilă;

c) asigură monitorizarea permanentă a aplicării reglementărilor emise, conform competentelor ce îi revin;

d) coordonează activitatea departamentelor din subordinea sa;

e) Îndeplineste si alte atributii, la solicitarea presedintelui.

(3) Vicepresedintele ANRE în domeniul controlului, al cooperării si al logisticii coordonează activitatea în domeniile: protectia consumatorilor, control, comunicare, cooperare internă si internatională, elaborare programe, managementul calitătii, resurse materiale, financiare si informationale ale institutiei, în conditiile legii, si are următoarele atributii principale:

a) asigură elaborarea programelor de reglementare ale ANRE;

b) asigură derularea programelor de cooperare si asistentă internatională;

c) asigură coordonarea procesului de aliniere a sistemului de reglementări din domeniul energiei electrice si din domeniul gazelor naturale, care sunt de competenta ANRE, la legislatia Uniunii Europene, în vederea integrării pietei nationale de energie electrică si, respectiv, de gaze naturale în piata regională si europeană de energie;

d) asigură sistemul de relatii al ANRE cu institutiile Uniunii Europene si cu entitătile nationale care coordonează transpunerea si implementarea acquis-ului comunitar;

e) asigură monitorizarea si controlul respectării reglementărilor emise de ANRE;

f) asigură elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al ANRE, pe care îl prezintă spre aprobare presedintelui, precum si executia bugetului aprobat;

g) asigură crearea si gestionarea bazelor de date specifice în domeniul energiei electrice si, respectiv, în domeniul gazelor naturale, conform prevederilor legale;

h) asigură solutionarea divergentelor cu privire la racordarea la retelele electrice de interes public si la infrastructura de gaze naturale, precum si solutionarea neîntelegerilor legate de încheierea contractelor între operatorii economici din sector si a contractelor de furnizare;

i) asigură solutionarea sesizărilor, reclamatiilor si a plângerilor consumatorilor;

j) coordonează activitatea departamentelor, directiilor si a celorlalte compartimente din subordinea sa;

k) Îndeplineste si alte atributii, la solicitarea presedintelui.

Art. 6. - (1) Structura organizatorică a ANRE este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

(2) Prin decizie a presedintelui ANRE pot fi constituite servicii, birouri si alte compartimente, conform prevederilor legale în vigoare.

(3) Numărul maxim de posturi este de 295, exclusiv presedintele, cei 3 vicepresedinti si cei 7 reglementatori.

(4) Înlocuitorul presedintelui ANRE este numit prin decizie a acestuia pentru situatiile în care presedintele lipseste din institutie, în conditiile prevăzute de lege.

Art. 7. - (1) Departamentele din cadrul ANRE asigură îndeplinirea atributiilor care le revin în următoarele domenii de activitate:

a) Departamentul acces la retea si autorizare în domeniul energiei electrice - elaborarea de reglementări tehnice, precum si reglementări privind acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul energiei electrice si al energiei termice produse de cogenerare, autorizarea electricienilor si atestarea operatorilor economici, în conditiile legii;

b) Departamentul piată de energie electrică - elaborarea de reglementări comerciale pe piata natională de energie electrică, armonizarea cadrului de reglementare pentru dezvoltarea pietei regionale de energie, elaborarea de reglementări privind promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie si în cogenerare de înaltă eficientă, precum si în domeniul monitorizării pietei de energie;

c) Departamentul preturi si tarife în domeniul energiei electrice - elaborarea de reglementări privind preturile si cantitătile de energie electrică si termică pe piata reglementată, tarifele pentru reteaua de transport, servicii de sistem, retelele de distributie, preturi/tarife ale furnizorilor de ultimă optiune, tarifele la clientii finali captivi, precum si tarifele de racordare la retea;

d) Departamentul acces la retea si autorizare în domeniul gazelor naturale - elaborarea de reglementări tehnice, reglementări privind acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul gazelor naturale, precum si autorizarea persoanelor de specialitate, în conditiile legii;

e) Departamentul piată de gaze naturale - elaborarea de reglementări comerciale pe piata natională a gazelor naturale, armonizarea cadrului de reglementare pentru dezvoltarea pietei regionale de gaze naturale, elaborarea de reglementări în domeniul monitorizării pietei de gaze naturale;

f) Departamentul preturi si tarife în domeniul gazelor naturale - elaborarea de reglementări privind preturile si tarifele reglementate, inclusiv preturile pentru furnizorii de ultimă optiune, precum si analizarea costurilor prezentate de operatorii licentiati la fundamentarea preturilor si tarifelor reglementate, cu prelucrarea unor indicatori specifici;

g) Departamentul control si protectia consumatorilor - realizarea de activităti specifice privind protectia consumatorilor, solutionarea divergentelor din domeniul energiei electrice si, respectiv, al gazelor naturale, în conditiile legii, precum si monitorizarea si controlul respectării reglementărilor emise de ANRE;

h) Departamentul comunicare si cooperare - asigurarea relatiilor cu institutiile Uniunii Europene si cu entitătile nationale care coordonează transpunerea si implementarea acquis-ului comunitar, a relatiilor cu persoanele fizice si juridice din tară si din străinătate, a relatiilor publice, a relatiei cu mass-media, precum si a activitătilor specifice în domeniul comunicării si al transparentei decizionale.

(2) Departamentele din cadrul ANRE sunt conduse de directori generali.

Art. 8. - Directiile din cadrul ANRE asigură îndeplinirea atributiilor ce le revin în următoarele domenii de activitate:

a) Directia juridică - asigurarea legalitătii în desfăsurarea activitătilor ANRE, precum si apărarea drepturilor si intereselor institutiei, în conformitate cu legislatia în vigoare;

b) Directia strategie, programe - elaborarea programelor de reglementare ale ANRE, derularea programelor de asistentă cu organisme internationale, precum si coordonarea alinierii sistemului de reglementări din domeniul energiei electrice si din domeniul gazelor naturale, care sunt de competenta ANRE, la legislatia Uniunii Europene, în vederea integrării pietei nationale de energie elefctrică si, respectiv, de gaze naturale în piata regională si europeană de energie;

c) Directia economică - efectuarea lucrărilor specifice privind:

- bugetul de venituri si cheltuieli, contabilitatea financiară si de gestiune, contabilitatea de angajamente, finantarea activitătilor institutiei, evidenta si gestiunea patrimoniului, evaluarea performantelor economice-financiare ale institutiei;

- gestionarea, paza si protectia bunurilor ce formează patrimoniul institutiei, achizitiile publice, dezvoltarea bazei materiale si gospodărirea acesteia, gestionarea arhivei de documente, gestionarea corespondentei clasificate;

d) Directia licente, autorizatii si atestări - acordarea, modificarea, suspendarea sau retragerea de licente si autorizatii de înfiintare pentru operatorii economici care desfăsoară activităti reglementate, precum si atestarea operatorilor economici si autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sectorul electroenergetic;

e) Directia reglementări tehnice (în domeniul energiei electrice) - elaborarea reglementărilor tehnice privind functionarea instalatiilor de producere, transport si distributie a energiei electrice;

f) Directia preturi de producere si de furnizare - elaborarea/avizarea/aprobarea procedurilor si a metodotogiilor de calcul al preturilor energiei electrice produse si vândute pe piata reglementată, ale energiei vândute la clientii finali captivi/de ultimă optiune, precum si stabilirea/avizarea/ aprobarea acestor preturi;

g) Directia tarife de retea - elaborarea procedurilor si a metodologiilor de calcul al tarifelor aferente retelelor de transport si de distributie a energiei electrice, precum si stabilirea acestor tarife, elaborarea metodologiei de calcul al tarifelor de racordare, precum si stabilirea acestor tarife;

h) Directia monitorizare piată (de energie electrică) - urmărirea comportamentului participantilor în piata de energie electrică si analizarea indicatorilor de concurentă;

i) Directia reglementări comerciale (pentru piata de energie electrică) - elaborarea'reglementărilor privind organizarea, functionarea si dezvoltarea pietei nationale de energie electrică si armonizarea cadrului de reglementare pentru dezvoltarea pietei regionale de energie electrică, elaborarea contractelor-cadru pentru activitătile reglementate;

j) Directia licente si autorizatii - elaborarea si aplicarea regulamentelor privind acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul gazelor naturale, în conditiile legii;

k) Directia reglementări tehnice (în domeniul gazelor naturale) - elaborarea de reglementări si norme tehnice care definesc criteriile de sigurantă tehnică, cerintele tehnice minime de proiectare, executie si exploatare, necesare pentru functionarea în conditii de eficientă si sigurantă a obiectivelor din domeniul gazelor naturale, al gazelor petroliere lichefiate, al gazelor naturale comprimate pentru vehicule si al gazelor naturale lichefiate;

l) Directia preturi si tarife reglementate - elaborarea de reglementări specifice privind fundamentarea costurilor, analizarea propunerilor operatorilor economici si a fundamentărilor acestora privind preturile si tarifele reglementate din sectorul gazelor naturale, efectuarea propunerilor privind nivelurile tarifelor si preturilor finale reglementate, inclusiv preturile pentru furnizorii de ultimă instantă;

m) Directia analiză costuri - elaborarea de reglementări specifice privind evidentele contabile reglementate, analizarea costurilor operatorilor economici pe baza bilanturilor contabile, efectuarea de studii comparative privind costurile specifice, precum si gestionarea evidentei bazelor de active reglementate ale operatorilor din sectorul gazelor naturale;

n) Directia monitorizare piată (de gaze naturale) - elaborarea de reglementări specifice privind monitorizarea functionării pietei interne si a comportamentului operatorilor, precum si urmărirea respectării tarifelor si a preturilor reglementate, respectiv a standardelor de calitate a serviciilor;

o) Directia reglementări comerciale (pentru piata de gaze naturale) - elaborarea de reglementări specifice privind functionarea pietei de gaze naturale si liberalizarea acesteia, elaborarea contractelor-cadru pentru activitătile reglementate, precum si elaborarea standardelor de calitate a serviciilor;

p) Directia protectia consumatorilor si solutionarea divergentelor - primirea si urmărirea rezolvării petitiilor adresate ANRE de către cetăteni sau organizatii legal constituite, solutionarea divergentelor cu privire la accesul la retelele electrice de interes public si la infrastructura de gaze naturale, solutionarea neîntelegerilor legate de încheierea contractelor între operatorii economici din sector si a contractelor de furnizare;

q) Directia control - organizarea si desfăsurarea de actiuni de îndrumare si control al respectării reglementărilor emise de ANRE, constatarea si sanctionarea abaterilor de la acestea, în conformitate cu competentele ANRE si cu prevederile actelor normative în vigoare;

r) Directia comunicare si relatii publice - asigurarea accesului oricărei persoane la informatiile de interes public care privesc sau rezultă din activitătile ANRE, precum si desfăsurarea actiunilor de relatii publice prin activităti de informare, mentinerea relatiei cu mass-media, dezvoltarea comunicării interne si a informării interinstitutionale;

s) Directia cooperare internă si internatională - realizarea activitătilor specifice privind asigurarea transparentei decizionale a institutiei, asigurarea relatiilor cu institutiile Uniunii Europene si cu entitătile nationale care coordonează transpunerea si implementarea acquis-ului comunitar, asigurarea cooperării cu diverse entităti organizatorice din tară si străinătate, dezvoltarea relatiilor de cooperare internatională cu parteneri străini ai ANRE;

s) oficii teritoriale - realizarea de actiuni de îndrumare, monitorizare si control la operatori economici reglementati, precum si de alte activităti specifice din competenta ANRE, eficient a fi desfăsurate direct în teritoriu.

Art. 9. - (1) Angajarea personalului ANRE se face pe posturile vacante, prin concurs sau examen, potrivit legii si pe baza conditiilor de participare aprobate de presedintele ANRE, potrivit legii si contractului colectiv de muncă.

(2) Conditiile de muncă, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de muncă sunt reglementate în contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul ANRE.

(3) Eliberarea din functie a personalului se face potrivit legii si contractului colectiv de muncă.

Art. 10. - (1) Comitetul de reglementare este alcătuit din presedinte, cei 3 vicepresedinti si 7 reglementatori.

(2) Comitetul de reglementare adoptă, cu votul majoritătii membrilor, ordinele si deciziile ANRE cu privire la reglementare.

(3) Activitatea Comitetului de reglementare este coordonată de presedintele ANRE.

(4) Modul de lucru al Comitetului de reglementare se stabileste prin regulamentul propriu de organizare si functionare, aprobat prin decizie a presedintelui ANRE.

Art. 11. - (1) În activitatea sa, Comitetul de reglementare este asistat de un consiliu consultativ format din 11 membri, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea presedintelui ANRE, în baza nominalizărilor transmise de entitătile organizatorice prevăzute la art. 9 alin. (12) din Legea nr. 13/2007.

(2) Fiecare membru al Consiliului consultativ reprezintă entitatea organizatorică ce l-a desemnat.

(3) Activitatea Consiliului consultativ se desfăsoară în conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare, aprobat prin decizie a presedintelui ANRE.

Art. 12. - ANRE colaborează cu autorităti similare din alte tări si poate participa la activitatea unor organizatii din domeniul său de activitate ori poate să devină membră a acestora.

Art. 13. - În scopul îndeplinirii atributiilor si competentelor ce îi revin, ANRE poate angaja servicii de consultantă, studii si asistentă de -specialitate din tară sau din străinătate ori poate încheia acorduri de colaborare cu alte autorităti, în cazul în care exercitarea atributiilor si competentelor sale implică participarea acestor autorităti, în conditiile legii.

Art. 14. - ANRE poate desfăsura activităti de instruire si pregătire profesională sau poate asigura consultantă de specialitate oricăror persoane interesate, fizice sau juridice, din tară sau din străinătate.

Art. 15. - (1) Finantarea activitătii ANRE se asigură din venituri proprii, conform prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 13/2007 si ale art. 6 alin. (2) din Legea nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(2) ANRE are obligatia de a urmări achitarea la scadentă a tarifelor pentru acordarea de licente, autorizatii, atestări, prestări de servicii si a contributiei către ANRE, iar în cazul neîndeplinirii acestor obligatii, de a percepe pentru fiecare zi de întârziere o sumă egală cu nivelul dobânzii percepute pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare.

(3) Membrii comisiilor de atestare a operatorilor economici primesc o indemnizatie de sedintă al cărei cuantum se stabileste anual prin decizie a presedintelui ANRE.

 

ANEXĂ1)

la regulament

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Autoritătii Nationala da Raglamantara în Domeniul Energiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 4.547/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de lectori români în străinătate, cu completările ulterioare

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 34/1999 privind înfiintarea Institutului Limbii Române, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.547/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de lectori români în străinătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 6 septembrie 2004, cu completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - La concursul pentru ocuparea posturilor de lectori români în străinătate pot participa cadre didactice titulare ale unei facultăti acreditate si/sau cercetători stiintifici cu experientă în predarea limbii române în învătământul universitar.”

2. La anexa nr. 1, la articolul 6 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera I), cu următorul cuprins:

„i) alte cerinte specificate de partenerul străin.”

3. La anexa nr. 1, la articolul 6, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) si (3), cu următorul cuprins:

„(2) Comisia se reuneste în termen de cel mult 15 zile de la data limită pentru depunerea dosarelor.

(3) Hotărârile comisiei se adoptă cu votul majoritătii membrilor prezenti. Cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârilor si punctarea candidatilor este de 2/3 din totalul membrilor (cel putin 4 membri din numărul total).”

4. În anexa nr. 2, la articolul 3, litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

„d) 3 inspectori scolari;”.

5. În anexa nr. 2, la articolul 3, litera e) se abrogă.

6. În anexa nr. 2, alineatul (1) al articolului 4 se modifică sl va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Comisia analizează dosarele candidatilor si selectează primele 3 candidaturi, în ordinea punctajului acordat, tinând cont de următoarele cerinte care trebuie îndeplinite.”

7. În anexa nr. 2, la articolul 4, litera g) se modifică si va avea următorul cuprins:

„g) aprobarea unitătii de învătământ si a inspectoratului scolar teritorial, cu mentiunea rezervării postului pe întreaga durată a desfăsurării activitătii în străinătate, până la împlinirea vârstei standard de pensionare;”.

8. În anexa nr. 2, după alineatul (1) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Criteriile de punctare a candidatilor se stabilesc de către comisia de evaluare în prima sedintă de întrunire.”

Art. II. - Institutul Limbii Române va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 10 mai 2007.

Nr. 973.