MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 339         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 18 mai 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

414. - Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului „Bazine de înot”, realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A.

 

427. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Sănătătii Publice, pentru construirea Spitalului Regional de Urgentă Constanta

 

437. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

442. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative în domeniul public al judetului Bihor si în administrarea Consiliului Judetean Bihor

 

443. - Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea întâlnirii Grupului de lucru pentru produsele de protectie a plantelor al Organizatiei Europene si Mediteraneene pentru Protectia Plantelor

 

444. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Variantă de ocolire a Municipiului Iasi - Etapa I - Varianta Sud”

 

445. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Variantă de ocolire Suceava”

 

458. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru Agentia Natională pentru Sport

 

459. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru Agentia Natională pentru Sport

 

460. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru Agentia Natională pentru Sport

 

461. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru Agentia Natională pentru Sport

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

886/218.- Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar

 

9.188. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Tractorul UTB” - S.A. Brasov

 

9.191. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Top Therm” - S.A. Ghimbav, judetul Brasov

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului „Bazine de înot”, realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A.

 

Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” - S.A., aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice pentru derularea Programului „Bazine de înot”, realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosgânian

 

Bucuresti, 4 mai 2007.

Nr. 414.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

pentru derularea Programului „Bazine de înot”, realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A.

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - (1) Programul „Bazine de înot” privind constructia de bazine de înot, finalizarea structurilor începute si reabilitarea bazinelor de înot existente se realizează prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A., societate pe actiuni aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, în conformitate cu obiectul său de activitate si cu atributiile stabilite conform prevederilor legale în vigoare.

(2) În sensul prezentelor norme metodologice, expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) bazine de înot - bazine olimpice, bazine de polo si bazine de înot didactic scolare;

b) beneficiari- autoritătile administratiei publice centrale si autoritătile administratiei publice locale.

Art. 2. - (1) Constructiile de bazine de înot care se realizează prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A. se amplasează pe terenuri proprietate privată a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Terenurile apartinând domeniului privat al statului sau unitătilor administrativ-teritoriale, destinate constructiilor prevăzute la art. 1 alin. (1), se preiau în folosintă gratuită, potrivit legii, de Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A., pe perioada realizării investitiei, pe bază de protocol încheiat cu beneficiarii, cu specificatia expresă că terenurile sunt libere de orice sarcini si că nu se află în litigiu.

(3) Terenurile pe care se amplasează bazinele de înot ce se realizează prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A. se viabilizează de către beneficiari, conform documentelor urbanistice si în corelare cu graficele de executie semnate de antreprenorul general, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

 

CAPITOLUL II

Promovarea investitiilor

 

Art. 3. - În baza documentatiilor de solicitare motivate transmise de beneficiari, Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A. întocmeste lista-sinteză a bazinelor de înot propuse a fi finantate, potrivit prevederilor anexei nr. 1, si o transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor pentru a fi aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor. Lista-sinteză astfel aprobată este documentul care va sta la baza întocmirii listei obiectivelor de investitii privind constructia de bazine de înot si a fundamentării alocatiilor bugetare necesare în vederea finantării acestora, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 4. - (1) Obiectivele de investitii prevăzute la art. 3 sunt preluate si cuprinse în lista de investitii a Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” - S.A. după avizarea acestora în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor.

(2) Indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivelor de investitii se aprobă conform legislatiei în vigoare.

Art. 5. - (1) Pentru obiectivele de investii - bazine de înot, constructii noi - propuse a fi finantate anual, Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A. preia de la beneficiari pe durata de realizare a investitiei, potrivit legii, terenurile aferente constructiilor, conform protocolului prevăzut în anexa nr. 2. Terenurile sunt preluate, după aprobarea listei obiectivelor de investitii privind constructia de bazine de înot de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor si după obtinerea surselor de finantare, în conditiile legii.

(2) Protocolul prevăzut în anexa nr. 2 cuprinde în mod explicit si imperativ obligativitatea beneficiarului de a asigura în conditiile legii suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea santierului, precum si racordurile pentfu utilităti (apă, gaz, energie, canalizare etc), aferente constructiei, până la limita amplasamentului santierului, conform graficului de executie anexă la contractul de executie a lucrărilor.

(3) Pentru obiectivele de investitii referitoare la finalizarea unor structuri începute, precum si la reabilitarea bazinelor de înot existente beneficiarii vor întocmi fisa de evaluare a obiectivului conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, care va fi transmisă Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” - S.A.

(4) Pentru obiectivele de investitii referitoare la finalizarea unor structuri începute, precum si la reabilitarea bazinelor de înot existente, propuse a se finanta prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A., acestea sunt preluate, în folosintă gratuită, pe durata de realizare a investitiei, odată cu terenurile aferente, în conditiile legii, pe bază de protocol, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(5) Beneficiarii obiectivelor de investitii structuri începute răspund de punerea la dispozitia Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” - S.A. a devizului general actualizat, cu mentionarea tuturor decontărilor efectuate până la data predării-preluării de către aceasta.

(6) Beneficiarii obiectivelor de investitii au obligatia de a pune la dispozitia Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” - S.A. autorizatia de construire, necesară demarării lucrărilor.

(7) Pentru obiectivele de investitii structuri începute, valorile lucrărilor rămase de executat stabilite pe baza proiectelor tehnice, a detaliilor de executie si a caietelor de sarcini sunt incluse în devizul general actualizat al obiectivului de investitii.

 

CAPITOLUL III

Derularea finantării si realizării investitiilor

 

Art. 6. - (1) Pentru asigurarea optimă a finantării, Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A. întocmeste lista obiectivelor de investitii, care sunt defalcate pe surse de finantare, esaIonate pe fiecare obiectiv în parte, listă pe care Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A. o înaintează directiei coordonatoare din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor în vederea supunerii spre aprobare ordonatorului principal de credite.

(2) Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A. comunică beneficiarilor obiectivul/obiectivele de investitii care urmează a fi finantate în anul în curs si solicită transmiterea terenurilor de constructie aferente si a imobilelor - structuri începute/bazine de înot existente, acolo unde este cazul, conform protocoalelor încheiate în conditiile art. 5.

Art. 7. - Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A. declansează procedurile de atribuire a contractelor de prestări de servicii, de executie de lucrări, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 8. - Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A. va comunica Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor - Directia economică si financiară numărul de cont deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, în vederea virării alocatiilor de la bugetul de stat pentru finantarea constructiei de bazine de înot.

Art. 9. - (1) Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A. asigură urmărirea si supravegherea tehnică a lucrărilor, receptia la terminarea lucrărilor de constructii-montaj, conform graficului anexă la contractul de executie de lucrări, si punerea în functiune a obiectivelor de investitii, participă împreună cu reprezentantii beneficiarilor la receptia finală la expirarea perioadei de garantie.

(2) Supravegherea tehnico-economică a lucrărilor de constructii se realizează de Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A. prin personal atestat.

(3) Decontarea lucrărilor se face pe stadii fizice pe baza situatiilor de lucrări prezentate de operatorul economic care realizează investitia în conditiile.legii, confirmată în scris de către Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A.

Art. 10. - Finantarea constructiei de bazine de înot se efectuează conform dispozitiilor prezentului capitol, în conditiile legii.

Art. 11. - (1) După efectuarea receptiei la terminarea lucrărilor Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A. va preda beneficiarului, pe bază de protocol, conform modelului din anexa nr. 6, terenul si obiectivul de investitii realizat, cu respectarea prevederilor legate în vigoare.

(2) Modelul declaratiei pe propria răspundere referitoare la faptul că terenul este liber de orice sarcini si că nu se află în litigiu este prevăzut în anexa nr. 5.

(3) Protocolul prevăzut în anexa nr. 6 cuprinde în mod expres obligativitatea transmiterii cu titlu gratuit a obiectivelor de investitii către beneficiar.

Art. 12. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr.1

la normele metodologice

 

LISTA-SINTEZĂ*)

a bazinelor de înot propuse a fi finantate în anul

 

Nr. crt.

Judetul

Localitatea

Amplasamentul

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Lista-sinteză se va întocmi de către Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A. si va fi transmisă la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor pentru a fi aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Beneficiar

............................................ 

............................................ 

Nr....../........

Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A.

Nr....../........

 

PROTOCOL

încheiat astăzi.........................................

 

1. Beneficiarul ..... cu sediul în ...... reprezentat prin ...., în calitate de predător, si Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, în calitate de primitor,

în baza Hotărârii ..... nr...../..... am procedat la predarea-primirea unui număr de .... amplasamente, în suprafată totală de ..... m2, identificate potrivit Cărtii funciare nr...... nr. topo ..., după cum urmează:

 

Nr. crt.

Amplasamentul

Suprafata

(m2)

Categoria de folosintă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

2. Terenul ce se predă Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” - S.A. este destinat construirii de bazine de înot si se dă în folosintă gratuită pe durata realizării constructiilor.

3. (Beneficiarul) .... se obligă să asigure suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea santierului, precum si racordurile pentru utilităti (apă, gaz, energie, canalizare etc), aferente constructiei, până la limita amplasamentului santierului, conform graficului de executie anexă la contractul de executie a lucrărilor.

4. Terenul identificat la pct. 1 face parte din domeniul privat al statului/unitătii administrativ-teritoriale, fiind administrat de ..... si este liber de orice sarcini.

Prezentul protocol a fost încheiat în două exemplare cu valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.

 

Am predat

Beneficiar,

..............................................

Conducătorul unitătii,

..............................................

Am primit

Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A.

 

Director general,

..............................................

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

Beneficiar...................................................

CF nr.........................................................

Nr. topo ....................................................

 

A. Schita bunului imobil

B. Descrierea stadiului fizic/valoric al lucrărilor de executat

 

FISA DE EVALUARE

a obiectivului din..........................., str.............................nr..................

 

Nr. crt.

Valoare

totală

aprobată

initial

Valoarea

lucrărilor

executate

Valoarea

restului

de executat,

neactualizată

Indice de

actualizare

Valoarea

restului

de executat,

actualizată

Lucrări

de

expertiză

(valoric)

Valoarea

totală a

obiectivului

de investitie

Data

întreruperii

lucrărilor

Autorizatia

de

constructie

Suprafata

constructiei (m2)

desfăsurată/

construită

Proiectant

Executant

Observatii

0

1

2

3

4

5=3x4

6

7=2+5

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit (proiectant),

......................................

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

Compania Natională de Investitii „C.N.I.” – SA

Nr......../...........

Beneficiar

.........................

Nr......../...........

 

PROTOCOL

încheiat astăzi................

 

1. Beneficiarul .......................... cu sediul în .............. reprezentat prin .............., în calitate de predător, si Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, în calitate de primitor, în baza Hotărârii ............ nr......../..........., am procedat la predarea-primirea imobilului................din str........... nr....., localitatea .............. judetul ............. si a terenului aferent, în suprafată de ............. în scopul finalizării/reabilitării imobilului.

2. Imobilul se predă Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” - S.A. în folosintă gratuită pe durata realizării constructiilor.

3. (Beneficiarul) ......................... se obligă să asigure suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru

organizarea santierului, precum si racordurile pentru utilităti (apă, gaz, energie, canalizare etc), aferente imobilului conform graficului de executie anexă la contractul de executie a lucrărilor.

4. Imobilul identificat la pct. 1 face parte din domeniul privat al statului/unitătii administrativ-teritoriale, fiind administrat de ................, si este liber de orice sarcini.

Prezentul protocol a fost încheiat în două exemplare de valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.

 

Am predat

Beneficiar,

..............................................

Conducătorul unitătii,

..............................................

Am primit

Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A.

 

Director general,

..............................................

 

ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

 

DECLARATIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

Beneficiarul........................., cu sediul în .................. reprezentat prin ................declar pe propria răspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că terenul situat în .............. predat către Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A., este liber de orice sarcini si nu se află în litigiu.

 

Data completării ...............................................

 

Declarant,

................................

(semnătură autorizată)

 

ANEXA Nr. 6

la normele metodologice

 

Compania Natională de Investitii„C.N.I.” – SA

Nr......../...........

Beneficiar

.........................

Nr......../...........

 

PROTOCOL

încheiat astăzi................

 

1. Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A., cu sediul în ................................................................ reprezentată prin, .........................................................., în calitate de predător,

si

2. beneficiarul ................... reprezentat prin ....................... în calitate de primitor, în conformitate cu prevederile

Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” - S.A., aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale Normelor metodologice pentru derularea Programului „Bazine de înot” prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A., am procedat la predarea-primirea imobilului situat în ............, compus din bazin de înot, în cadrul......................si a terenului în suprafată de ....... m2, aferent constructiei.

Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A. transmite în mod gratuit imobilul si terenul aferent constructiei bazin de înot ....................................................................

(se mentionează beneficiarul)

Noul beneficiar nu poate schimba destinatia investitiei, si anume bazin de înot.

Beneficiarul.............. se angajează să întretină imobilul bazin de înot pe perioada de functionare.

Prezentul protocol s-a încheiat ca urmare a Procesului-verbal de receptie la terminarea lucrărilor nr............ din .......... si anulează orice documente încheiate anterior între părti.

Odată cu predarea-primirea efectuată pentru imobilul sus-mentionat s-a predat beneficiarului ..................... si cartea tehnică a constructiei.

Prezentul protocol de predare-primire, în conformitate cu legislatia în vigoare, a fost încheiat în 4 exemplare cu valoare juridică egală, câte două exemplare pentru fiecare parte.

 

Am predat

Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A.

 

Director general,

..............................................

 

Am primit

Beneficiar,

..............................................

Conducătorul unitătii,

..............................................

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Sănătătii Publice, pentru construirea Spitalului Regional de Urgentă Constanta

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Sănătătii Publice, pentru construirea Spitalului Regional de Urgentă Constanta.

Art. 2. - Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 9 mai 2007.

Nr. 427.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui imobil aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Sănătătii Publice, pentru construirea Spitalului Regional de Urgentă Constanta

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Str. Viilor nr. 1,

Municipiul Constanta,

judetul Constanta

Statul român,

Ministerul Apărării

Statul român,

Ministerul Sănătătii Publice

- imobil 1570

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 107076

- suprafata construită = 7.392 m2

- suprafata desfăsurată = 7.612 m2

- Suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 10,9524 ha

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al ari. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgentă în valoare totală de 117.000 lei, din care creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse pe anul 2007, familiilor si persoanelor singure prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru refacerea locuintelor distruse de inundatii, intemperii, alunecări de teren si incendii.

 

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Vaier Bindea,

secretar de stat

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosgânian

 

Bucuresti, 16 mai 2007.

Nr. 437.

 

ANEXA

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Adresa

Judetul

Suma acordată

- lei -

1.

Apostol D. Ioan

Com. Ungureni, fără nr. casă

Bacău

2.500

2.

Scurtu Roza

Slănic Moldova, str. Ariesului nr. 1

Bacău

2.500

3.

Toma Dumitru

Com. CoIonesti, fără nr. casă

Bacău

4.000

4.

Murariu llie

Moinesti, str. Mihai Eminescu nr. 44

Bacău

5.000

5.

Floares Tudorita

Bacău, str. Mihai Eminescu, nr. 4, se. A ap.7

Bacău

2.000

6.

Sucilea Vasile

Com. Prundu Bârgăului, sat Prundu Bârgăului, str. Brujeni, nr. 1216

Bistrita-Năsăud

1.000

7.

Vasilca Cornelia

Com. Maieru, sat Maieru, str. Valea Caselor, nr. 696

Bistrita-Năsăud

7.000

8.

Vrăsmas Ioan

Com. Prundu Bârgăului, sat Prundu Bârgăului, str. Valea Ciorii, nr. 243

Bistrita-Năsăud

2.000

9.

Buraga Nicoleta

Com. Prundu Bârgăului, sat Prundu Bârgăului, str. Secu, nr. 874

Bistrita-Năsăud

5.000

10.

Moisean Gheorghe

Com. Prundu Bârgăului, sat Prundu Bârgăului, str. Bistriciori, nr. 350

Bistrita-Năsăud

1.000

11.

Ciobanu Ecaterina

Com. Corlăteni, sat Carasa, fără nr. casă

Botosani

2.000

12.

Barangă Gheorghe

Mun. Buzău, Str. Prosperitătii, nr. 7

Buzău

2.500

13.

Gavrilă Vili

Com. Valea Sălciei, Sat Valea Sălciei, nr. 114

Buzău

4.000

14.

Dinu Tatiana

Medgidia, str. Poporului nr. 2, bl. Baraca Ciment, ap. 2

Constanta

1.500

15.

Negrea Niculae

Com. Bezdead, sat Bezdead, nr. 994

Dâmbovita

1.000

16.

Cioroianu Oprea

Com. Barca, str. Stefan cel Mare nr. 24

Dolj

1.000

17.

Deliu Ecaterina

Com. Prundu nr. 123

Giurgiu

1.500

18.

Gheondea Florian

Giurgiu, str. Pietrelor nr. 13

Giurgiu

800

19.

Velicu Adriana

Com. Oinacu, sat Branistea nr. 15

Giurgiu

1.000

20.

Stavre Elena

Com. Toporu nr. 65

Giurgiu

1.500

21.

Oprea Marioara

Giurgiu, str. Aurel Vlaicu nr. 10

Giurgiu

600

22.

Fărîmită llie

Com. Crevedia Maro, sat Dealu nr. 11

Giurgiu

2.000

23.

Petre Ion

Com. Hotarele nr. 36

Giurgiu

3.000

24.

Marcu Paul

Com. Oinacu, sat Comasca nr. 95

Giurgiu

7.000

25.

Grozea Ionel

Com. Bucu, str. 1 Decembrie nr. 42

Ialomita

300

26.

Chirită Stefan

Or. Amara, str. N. Bălcescu nr. 110

Ialomita

1.500

27.

Astefanei Vasile si Doina

Com. Grajduri, sat Cărbunari, fără nr. casă

Iasi

7.000

28.

Velicu Marcela

Or. Voluntari, str. Pompiliu Stefu nr. 60A

Ilfov

2.000

29.

Dumitru Olga

Or. Voluntari, str. Gheorghe Doja nr. 88

Ilfov

2.000

30.

Ioan Gheorghe

Or. Voluntari, str. Cap. Musat nr. 26

Ilfov

1.000

31.

Ionită Stelică

Or. Voluntari, str. Cap. Musat nr. 28

Ilfov

1.000

32.

Sică Tănase

Or. Voluntari, str. Cap. Musat nr. 28 A

Ilfov

2.000

33.

Burcea Florica Constantina

Com. Mogosoaia, Intr. Parcului nr. 3

Ilfov

2.000

34.

Mândru Gr. Vasile

Com. Hangu, sat Grozăvesti, fără nr. casă

Neamt

2.500

35.

Budeanu Marius Constantin

Com. Lipovăt, sat Lipovăt, fără nr. casă

Vaslui

5.500

36.

Popa Constantin

Vaslui, str. Doamna Oltea nr. 22

Vaslui

3.000

37.

Popescu Vasile

Com. Danicei, sat Ciresu nr. 10

Vâlcea

2.000

38.

Stancu Pavel

Com. Fârtătesti, sat Afânata nr. 78

Vâlcea

700

39.

Mateescu Victoria

Com. Fârtătesti, sat Afânata nr. 80

Vâlcea

700

40.

Vlad Măria

Com. Fârtătesti, sat Afânata nr. 82

Vâlcea

700

41.

Crisu Gheorghe

Com. Fârtătesti, sat Afânata nr. 84

Vâlcea

700

42.

Chiuchiu Maricica

Com. Răcoasa, sat Mărăsti, fără nr. casă

Vrancea

1.000

43.

Vasile Mircea

str. Cpt.Vaier Dumitrescu nr. 140, sector 2

Bucuresti

20.000

 

TOTAL:

 

 

117.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative în domeniul public ar judetului Bihor si în administrarea Consiliului Judetean Bihor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil situat în municipiul Oradea, Calea Aradului nr. 2, judetul Bihor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative în domeniul public al judetului Bihor si în administrarea Consiliului Judetean Bihor, în vederea realizării unui spital judetean de urgentă.

Art. 2. - Cheltuielile necesare împrejmuirii pe noua linie de imobil, mutării dispozitivului de combustibil si cele pentru iluminat perimetric vor fi asigurate din bugetul propriu al judetului Bihor.

Art. 3. - Predarea-preluarea părtii din imobil transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 mai 2007.

Nr. 442.

 

ANEXĂ

 

DATELE   DE   IDENTIFICARE

a părtii de imobil care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative în domeniul public al judetului Bihor si în administrarea Consiliului Judetean Bihor

 

Denumirea si locul unde sunt situate imobilele

Persoană juridică de la care se transmit imobilele

Persoana juridică la care se transmit imobilele

 

 

Caracteristicile imobilelor

Numărul atribuit de Ministerul Finantelor Publice conform Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006

Municipiul Oradea,

Calea Aradului nr. 2,

judetul Bihor

Domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domeniul public al judetului Bihor si în administrarea Consiliului Judetean Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavilion 49-181-9 - Depozit CL

Suprafata construită = 67 m2

Suprafata desfăsurată = 67 m2

34.318 (partial)

Pavilion 49-181-22 - Depozit alimente

Suprafata construită = 335 m2

Suprafata desfăsurată = 335 m2

34.318 (partial)

Pavilion 49-181-27 - Ateliere auto

Suprafata construită = 134 m2

Suprafata desfăsurată = 134 m2

34.318 (partial)

Pavilion 49-181-28 - Depozit

Suprafata construită = 532 m2

Suprafata desfăsurată = 532 m2

34.318 (partial)

Pavilion 49-181-29 - Ateliere

Suprafata construită = 456 m2

Suprafata desfăsurată = 456 m2

34.318 (partial)

Pavilion 49-181-30 - Ateliere

Suprafata construită = 315 m2

Suprafata desfăsurată = 315 m2

34.318 (partial)

Pavilion 49-181-32 - Magazii – Depozite

Suprafata construită = 213 m2

Suprafata desfăsurată = 213 m2

34.318 (partial)

Pavilion 49-181-39 - Baracă metalică

Suprafata construită = 320 m2

Suprafata desfăsurată = 320 m2

34.318 (partial)

Pavilion 49-181-40 - Baracă metalică

Suprafata construită = 216 m2

Suprafata desfăsurată = 216 m2

34.318 (partial)

Pavilion 49-181-41  - Depozit

Suprafata construită = 144 m2

Suprafata desfăsurată = 144 m2

34.318 (partial)

Pavilion 49-181-42 - Depozit – Magazii

Suprafata construită = 79 m2

Suprafata desfăsurată = 79 m2

34.318 (partial)

Pavilion 49-181-48 - Sopron

Suprafata construită = 84 m2

Suprafata desfăsurată = 84 m2

34.318 (partial)

Pavilion 49-181-54 - Remiză PSI

Suprafata construită = 24 m2

Suprafata desfăsurată = 24 m2

34.318 (partial)

Pavilion 49-181-59 - Atelier mecanic

Suprafata construită = 216 m2

Suprafata desfăsurată = 400 m2

Suprafata terenului aferent celor 14 imobile = 11.817 m2

34.318 (partial)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea întâlnirii Grupului de lucru pentru produsele de protectie a plantelor al Organizatiei Europene si Mediteraneene pentru Protectia Plantelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă cheltuielile ocazionate de organizarea întâlnirii Grupului de lucru pentru produsele de protectie a plantelor al Organizatiei Europene si Mediteraneene pentru Protectia Plantelor, la Bucuresti, în perioada 22-24 mai 2007, în sumă de 11.735,5 lei.

Art. 2. - (1) Finantarea cheltuielilor pentru organizarea si desfăsurarea actiunii prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pe anul 2007.

(2) Devizul estimativ al actiunii este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul economiei si finantelor,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 mai 2007.

Nr. 443.

 

ANEXA

 

DEVIZ ESTIMATIV

privind cheltuielile ocazionate de organizarea întâlnirii Grupului de lucru pentru produsele de protectie a plantelor al Organizatiei Europene si Mediteraneene pentru Protectia Plantelor, Bucuresti, 22-24 mai 2007

 

Nr. crt.

Obiectul/Specificarea cheltuielilor

Suma

- lei-

1.

Cheltuielile pentru masa festivă, cheltuieli pentru tratatii pe timpul întâlnirii grupului de lucru (25 de persoane x 3 zile)

7.080,5

2.

Cheltuieli cu organizarea vizitei tehnice (25 de persoane)

3.655

3.

Cheltuieli neprevăzute

1.000

 

TOTAL:

11.735,5

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Variantă de ocolire a Municipiului Iasi - Etapa I - Varianta Sud”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Variantă de ocolire a Municipiului Iasi - Etapa I - Varianta Sud”, judetul Iasi, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programului de investitii publice aprobat potrivit legii. Art. 3. - Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 mai 2007.

Nr. 444.


*) Anexa nu se publică, fiind cIasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Variantă de ocolire Suceava”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Variantă de ocolire Suceava”, judetul Suceava, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programului de investitii publice aprobat potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 mai 2007.

Nr. 445.


*) Anexa nu se publică, fiind cIasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru Agentia Natională pentru Sport

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2)L din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru, pentru Agentia Natională pentru Sport, cu suma de 700 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere si religie”, titlul „Alte cheltuieli”, în vederea finantării cheltuielilor de organizare si desfăsurare a Campionatului european de baschet junioare, ce se va desfăsura la Timisoara în perioada 26 iunie-9 iulie 2007.

Art. 2. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2007.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate până la data de 30 septembrie 2007, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007.

Art. 4. - Agentia Natională pentru Sport răspunde de modul de utilizare a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Octavian Ioan Atanase Bellu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 mai 2007.

Nr. 458.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru Agentia Natională pentru Sport

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru, pentru Agentia Natională pentru Sport, cu suma de 120 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, ia capitolul 67.01 „Cultură, recreere si religie”, titlul „Alte cheltuieli”, în vederea finantării cheltuielilor de participare a echipei nationale de polo seniori în Liga mondială de seniori ce se va desfăsura în Ungaria si în Liga mondială de seniori ce se va desfăsura în Spania.

Art. 2. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2007.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2007, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007.

Art. 4. - Agentia Natională pentru Sport răspunde de modul de utilizare a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Octavian Ioan Atanase Bellu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 mai 2007.

Nr. 459.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru Agentia Natională pentru Sport

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru, pentru Agentia Natională pentru Sport, cu suma de 250 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere si religie”, titlul „Alte cheltuieli”, în vederea finantării cheltuielilor de pregătire si participare la Campionatele mondiale de popice care se vor desfăsura în Slovacia în luna mai 2007.

Art. 2. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2007.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate până la data de 31 iulie 2007, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007.

Art. 4. - Agentia Natională pentru Sport răspunde de modul de utilizare a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Octavian Ioan Atanase Bellu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 mai 2007.

Nr. 460.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru Agentia Natională pentru Sport

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru, pentru Agentia Natională pentru Sport, cu suma de 300 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere si religie”, titlul „Alte cheltuieli”, în vederea finantării cheltuielilor de pregătire si participare a reprezentativei României de volei masculin la meciurile din Liga Europeană.

Art. 2. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2007.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2007, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007.

Art. 4. - Agentia Natională pentru Sport răspunde de modul de utilizare a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Octavlan Ioan Atanase Bellu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 mai 2007.

Nr. 461.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 886 din 17 mai 2007

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 218 din 15 mai 2007

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar

 

Având în vedere:

- art. 24 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Referatul de aprobare al secretarului general adjunct al Ministerului Sănătătii Publice si al directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. E.N. 5.254/2007 si nr. D.G. 2.320/2007,

în temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice si ale art. 17 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările si completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

ANEXĂ

 

NORME

de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar

 

CAPITOLUL I

Definitii

 

Art. 1. - In sensul prezentelor norme, expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) personal contractual - personalul care desfăsoară activităti în baza unui contract individual de muncă încheiat potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare, în unitătile sanitare publice si salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar;

b) unităti sanitare - unitătile sanitare, cu sau fără personalitate juridică, finantate integral de la bugetul de stat, integral din venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat si integral din venituri proprii;

c) sistem sanitar - sistemul constituit din unităti sanitare, cu sau fără personalitate juridică, care furnizează servicii de asistentă medicală umană preventivă, curativă, de recuperare si de urgentă;

d) medicul de specialitate - medicul confirmat în una dintre specialitătile clinice sau asimilate acestora, precum si în specialitătile paraclinice prevăzute în nomenclatorul specialitătilor medicale, medico-dentare si farmaceutice, pentru reteaua de asistentă medicală;

e) casele de asigurări de sănătate - casele de asigurări sociale de sănătate judetene, a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii generale

 

Art. 2. - (1) Personalul contractual din unitătile sanitare ale sistemului sanitar are dreptul la servicii medicale, tratament si medicatie în regim gratuit, în conditiile plătii contributiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit legislatiei în vigoare.

(2) Dovada încadrării în categoria de personal contractual din sistemul sanitar, potrivit alin. (1), se face cu adeverintă emisă de unitatea sanitară angajatoare si care se înmânează furnizorului ori de câte ori personalul contractual din unitătile sanitare ale sistemului sanitar beneficiază de drepturile prevăzute la art. 24 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004, cu modificările si completările ulterioare. Dovada se depune de furnizor la casa de asigurări de sănătate cu care are contract de furnizare de servicii, odată cu raportarea lunară.

(3) Casele de asigurări de sănătate vor tine evidente distincte pentru serviciile medicale, tratamentul si medicatia si pentru sumele ce se suportă de la bugetul de stat.

Art. 3. - (1) Serviciile medicale, tratamentul si medicatia de care beneficiază personalul contractual din sistemul sanitar, în conditiile art. 2 alin. (1), sunt cele prevăzute în Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate si în normele metodologice de aplicare a acestuia.

(2) Serviciile medicale, tratamentul si medicatia de care beneficiază personalul contractual în conditiile art. 24 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004, cu modificările si completările ulterioare, se acordă prin furnizorii de servicii medicale si medicamente care se află în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, cu respectarea conditiilor de acordare a asistentei medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate reglementate de contractul-cadru si de normele metodologice de aplicare a acestuia.

Art. 4. - Drepturile prevăzute la art. 2 se acordă personalului contractual din sistemul sanitar numai pe baza recomandării medicilor de specialitate care se află în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, avându-se în vedere calificarea profesională a acestora.

Art. 5. - Serviciile medicale, tratamentul si medicatia de care beneficiază personalul contractual din sistemul sanitar se suportă potrivit art. 24 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004, cu modificările si completările ulterioare, din bugetul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si de la bugetul de stat, după cum urmează:

a) din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, în conditiile prevăzute în Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

b) din bugetul de stat - diferenta între tarifele prevăzute în contractul-cadru si tarifele maximale stabilite de Ministerul Sănătătii Publice, în cazul copiatii sau al contributiei personale a asiguratului prevăzute de contractul-cadru.

Art. 6. - Sumele suportate de la bugetul de stat pentru drepturile prevăzute personalului contractual din sistemul sanitar la art. 24 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004, cu modificările si completările ulterioare, se asigură prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii Publice, respectiv din bugetul ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie, în Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Tractorul UTB” - S.A. Brasov

 

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare, si ale art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Articol unic. - Procedura de administrare specială la Societatea Comercială „Tractorul UTB” - S.A. Brasov, instituită prin Ordinul ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului nr. 5/2002 privind instituirea procedurii de administrare specială la unele societăti comerciale aflate în proces de privatizare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 9 aprilie 2002, încetează de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Constantin Botez

 

Bucuresti, 10 mai 2007.

Nr. 9.188.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Top Therm” - S.A. Ghimbav, Judetul Brasov

 

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Articol unic. - Procedura de administrare specială la Societatea Comercială „Top Therm” - S.A. Ghimbav, judetul Brasov, instituită prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 132/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 27 aprilie 2005, încetează de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Constantin Botez

 

Bucuresti, 11 mai 2007.

Nr. 9.191.