MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 344         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 21 mai 2007

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            149. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind modelul si continutul unor documente întocmite în activitatea de inspectie fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere

 

            770/192. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al ministrului internelor si reformei administrative pentru aprobarea Metodologiei de completare a fiselor standard si de transmitere a datelor prevăzute în foaia individuală de urgentă pentru consumul de droguri, în foaia individuală de admitere la tratament pentru consumul de droguri, în fisa privind cazurile înregistrate de HVC si HVB în rândul consumatorilor de droguri injectabile si în fisa standard de prevalentă a infectiilor cu HIV, HVB si HVC în rândul consumatorilor de droguri injectabile

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

            4. - Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de sigurantă

 

            Rectificări la:

            - Decretul nr. 235/1997;

            - Decretul nr. 1.022/2002;

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind modelul si continutul unor documente întocmite în activitatea de inspectie fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere

 

            În temeiul dispozitiilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor,

            având în vedere prevederile art. 84 si 107 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si pct. 106.1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2004, cu modificările si completările ulterioare,

            ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

            Art. 1. - (1) Se aprobă modelul si continutul formularului „Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plată de inspectia fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere”, prezentat în anexa nr. 1.

(2) Instructiunile de completare a formularului „Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plată de inspectia fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere” sunt prezentate în anexa nr. 2.

(3) Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si păstrare a formularului „Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plată de inspectia fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere” sunt prezentate în anexa nr. 3.

Art. 2. - Actul administrativ fiscal „Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plată de inspectia fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere” se emite pentru fiecare persoană fizică plătitoare de impozit pe venit, pentru care s-au stabilit obligatii fiscale suplimentare.

Art. 3. - (1) Se aprobă modelul si continutul formularului „Decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere”, prezentat în anexa nr. 4.

(2) Instructiunile de completare a formularului „Decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere” sunt prezentate în anexa nr. 5.

(3) Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si păstrare a formularului „Decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere” sunt prezentate în anexa nr. 6.

Art. 4. - (1) Pentru efectuarea inspectiei fiscale a impozitului pe venit la persoanele fizice care desfăsoară activităti independente, în mod individual si/sau într-o formă de asociere, organul de inspectie fiscală care verifică activitatea acestora la sediul activitătii sau la locul de desfăsurare efectivă a activitătii principale va solicita delegarea de competentă de la organul fiscal de administrare a impozitului pe venit.

(2) Organul fiscal de administrare a impozitului pe venit va transmite, concomitent cu acordarea delegării de competentă, pentru fiecare contribuabil si perioadă verificată, decizia de impunere anuală, data comunicării acesteia si evidenta debitelor, plătilor si soldurilor.

Art. 5. - (1) Directia generală a tehnologiei informatiei din Ministerul Economiei si Finantelor va elabora aplicatia informatică pentru crearea bazei de date cu rezultatele inspectiei fiscale, precum si aplicatia pentru editarea automată a formularelor „Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plată de inspectia fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere” si „Decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere”.

(2) Până la implementarea aplicatiei informatice, formularele „Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plată de inspectia fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere” si „Decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere” se vor completa manual.

Art. 6 - Directia generală a tehnologiei informatiei din Ministerul Economiei si Finantelor, Directia de metodologie si proceduri pentru inspectia fiscală, directiile generale ale finantelor publice judetene sl a municipiului Bucuresti, Directia economică si administrativă din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si finantelor,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 mai 2007.

Nr. 149.

 

ANEXA Nr. 1

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

ANEXA Nr. 2

 

Instructiuni de completare a formularului „Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plată de inspectia fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere”

 

Formularul „Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plată de inspectia fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere” reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele de inspectie fiscală în aplicarea prevederilor legale privind stabilirea diferentelor de impozit pe venit.

Acesta se va completa la finalizarea unei inspectii fiscale generale sau partiale, ca urmare a constatării de diferente de impozit pe venit stabilit suplimentar si/sau accesorii aferente acestora, înscrise în „Raportul de inspectie fiscală”.

Formularul „Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plată de inspectia fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere” se emite pentru fiecare persoană fizică plătitoare de impozit pe venit datorat pentru veniturile proprii, în baza constatărilor din raportul de inspectie fiscală.

Formularul „Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plată de inspectia fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere” se întocmeste de către organul de inspectie fiscală, se avizează de seful de serviciu/birou/compartiment si se aprobă de conducătorul activitătii de inspectie fiscală din care face parte echipa de inspectie fiscală.

Informatiile din continutul formularului „Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plată de inspectia fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere” se vor completa după cum urmează:

1. „Date de identificare ale contribuabilului” va cuprinde:

- Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală, definit conform prevederilor din Codul de procedură fiscală, care se completează astfel:

a) pentru persoanele fizice, codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

b) pentru persoanele fizice care nu detin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală;

- Numele si prenumele se va completa cu numele, initiala tatălui si prenumele persoanei fizice verificate.

- Denumire - denumirea completă a contribuabilului.

2. „Date privind domiciliul fiscal al persoanei fizice” - se va completa cu toate informatiile care definesc complet adresa unde îsi are domiciliul sau adresa unde locuieste efectiv persoana fizică.

3. „Date privind sediul activitătii sau locul de desfăsurare efectivă a activitătii principale” - se va oompleta cu toate informatiile care definesc complet sediul activitătii sau locul de desfăsurare a activitătii economice autorizate sau a profesiei libere exercitate.

4. „Date privind creanta fiscală”

Rezultatele inspectiei fiscale vor fi întotdeauna prezentate separat pentru fiecare an fiscal, care va fi înscris în cartusul „anul verificat”.

4.1. Rezultatele inspectiei fiscale vor fi înscrise în câte un tabel astfel:

Rândul 1 „Impozit pe venit” se va completa astfel:

coloana 2 - va cuprinde venitul net anual impozabil evidentiat în decizia de impunere anuală comunicată contribuabilului;

coloana 3 - va cuprinde diferenta de venit net anual impozabil stabilită suplimentar de organele de inspectie fiscală;

coloana 4 - va cuprinde venitul net anual impozabil recalculat de organele de inspectie prin cumularea venitului net anual impozabil din coloana 2 cu diferenta de venit net anual impozabil stabilită suplimentar, înscrisă în coloana 3;

coloana 5 - va cuprinde impozitul pe venitul net anual impozabil evidentiat în decizia de impunere anuală comunicată contribuabilului;

coloana 6 - va cuprinde impozitul pe venitul net anual impozabil recalculat de organele de inspectie fiscală prin aplicarea cotei de impunere, prevăzută de lege pentru anul fiscal verificat, asupra valorii înscrise în coloana 4;

coloana 7 - va cuprinde diferenta de impozit pe venitul net anual calculată de organele de inspectie fiscală. În cazul în care diferenta dintre impozitul calculat de organele de inspectie fiscală si cel înscris în decizia de impunere anuală este pozitivă, aceasta va fi înscrisă în această coloană, fiind datorată de către contribuabil;

coloana 8 - în cazul în care diferenta dintre impozitul calculat de organele de inspectie fiscală si cel evidentiat în decizia de impunere anuală este negativă, aceasta va fi înscrisă în această coloană si urmează a fi restituită contribuabilului de către organele fiscale competente, potrivit prevederilor legale;

coloana 10 - va cuprinde codul de cont bugetar al impozitului pe venit.

Rândul 2 „Majorări de întârziere”:

coloana 7 - va cuprinde baza de calcul a obligatiilor fiscale accesorii;

coloana 9 - va cuprinde majorările de întârziere aferente diferentei de impozit pe venit net anual stabilită în plus;

coloana 10 - va cuprinde codul de cont bugetar pentru majorările de întârziere aferente impozitului pe venit.

4.2. „Motivul de fapt”: se va înscrie detaliat modul în care contribuabilul a efectuat si a tratat din punct de vedere fiscal o operatiune cu influentă în veniturile sau cheltuielile înscrise în registrul de încasări si plăti sau ca urmare a unor operatiuni neevidentiate în acesta, cu prezentarea consecintei fiscale.

4.3. „Temeiul de drept”: se va înscrie detaliat încadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, a celorlalte elemente prevăzute de lege.

Temeiul de drept se va înscrie atât pentru obligatia fiscală principală, cât si pentru accesoriile calculate la aceasta.

5. „Data comunicării”: reprezintă data stabilită în conformitate cu prevederile art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si este în functie de modalitatea de comunicare, după cum urmează:

- data semnării de primire, în conditiile art. 44 alin. (2) lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Această dată va fi înscrisă de contribuabil pe toate exemplarele deciziei de impunere, împreună cu semnătura de primire, la momentul primirii deciziei de impunere;

- data înscrisă de postă la remiterea „confirmării de primire'', în conditiile art. 44 alin. (2) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare. „Confirmarea de primire” va fi anexată la exemplarul deciziei de impunere care rămâne la organul fiscal, iar o copie va fi transmisă organului fiscal competent în a cărei administrare se află contribuabilul verificat;

- data la care expiră termenul de 15 zile de la data afisării anuntului publicitar, în conditiile prevăzute la art. 44 alin. (2) lit. d) si alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Câte o copie a anuntului publicitar, care a fost afisat, va fi anexată deciziei de impunere si va fi transmisă împreună cu aceasta la organul fiscal competent în a cărei administrare se află contribuabilul verificat, precum si la exemplarul rămas la organul de inspectie fiscală care a efectuat verificarea.

6. „Termenul de plată”. Diferenta de impozit pe venit stabilită suplimentar, precum si obligatiile accesorii aferente acesteia se plătesc în functie de data comunicării prezentei, astfel:

- până la data de 5 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;

- până la data de 20 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.

Diferenta de impozit pe venitul anual stabilit în minus de inspectia fiscală se restituie de organul fiscal competent, în termen de cel mult 60 de zile, cu respectarea prevederilor art. 112 sau 113, după caz, din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

7. La „Dispozitii finale” se va completa numărul total de pagini ale Raportului de inspectie fiscală care se anexează la „Decizia de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plată de inspectia fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere”.

Formularul „Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plată de inspectia fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere” se va întocmi pentru fiecare plătitor de impozit pe venit, în 3 exemplare, toate cu titlu de original, câte un exemplar pentru:

- organul fiscal unde contribuabilul verificat este înregistrat ca plătitor de impozit pe venit;

- echipa de inspectie fiscală;

- contribuabilul verificat.

 

ANEXA Nr. 3

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de păstrare a formularului „Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plată de inspectia fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere”

 

            1. Denumire: Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plată de inspectia fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere

            2. Cod: MEF 14.13.02.18/i.v.

            3. Format: A4/t1 (număr variabil de pagini)

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreste pe o singură fată, utilizându-se echipamente informatice pentru editare; poate avea un număr variabil de pagini.

5. Se difuzează: gratuit

6. Se utilizează: la stabilirea obligatiilor fiscale suplimentare de plată privind impozitul pe venit de către organul fiscal cu atributii de inspectie fiscală, pe baza Raportului de inspectie fiscală.

7. Se întocmeste: în 3 exemplare, de organul fiscal cu atributii de inspectie fiscală.

8. Circulă:

- un exemplar la contribuabil;

- un exemplar la organul fiscal care a efectuat inspectia fiscală;

- un exemplar la organul fiscal cu atributii de gestiune a declaratiilor si a dosarului fiscal al contribuabilului.

9. Se arhivează la:

- dosarul fiscal al contribuabilului.

 

ANEXA Nr. 4

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

ANEXA Nr. 5

 

Instructiuni de completare a formularului „Decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere”

 

Formularul „Decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere” reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele de inspectie fiscală în aplicarea prevederilor legale privind stabilirea obligatiilor fiscale suplimentare de plată (cu exceptia impozitului pe venit), precum si pentru comunicarea modului de solutionare cu inspectie fiscală anticipată a decontului de taxă pe valoarea adăugată cu sume negative cu optiune de rambursare.

Se va completa la finalizarea unei inspectii fiscale generale sau partiale, ca urmare a stabilirii de obligatii fiscale suplimentare si/sau accesorii aferente acestora, înscrise în Raportul de inspectie fiscală întocmit la finalizarea acesteia.

Formularul „Decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere” se întocmeste de către organul de inspectie fiscală, se avizează de seful de serviciu/birou/compartiment si se aprobă de conducătorul activitătii de inspectie fiscală de care apartine echipa de inspectie fiscală.

Informatiile din continutul formularului „Decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere” se vor completa după cum urmează:

1. „Date de identificare ale contribuabilului” va cuprinde:

- Codul de înregistrare fiscală este cel atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare, conform prevederilor din Codul de procedură fiscală;

- Codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale si înregistrat la oficiul registrului comertului.

Pentru plătitorii de TVA, codul de înregistrare fiscală/codul unic de înregistrare va fi precedat de prefixul „RO”. în cazul în care persoana impozabilă nerezidentă si-a desemnat un reprezentant fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei impozabile;

- Denumire contribuabil - se va completa cu denumirea completă a contribuabilului.

2. „Date privind sediul activitătii sau locul de desfăsurare efectivă a activitătii principale” - se va completa cu toate informatiile care definesc complet sediul activitătii sau locul unde se desfăsoară efectiv activitatea principală.

3. „Date privind creanta fiscală”

3.1. Obligatii fiscale suplimentare de plată: se va completa câte un tabel pentru fiecare obligatie fiscală stabilită suplimentar cu informatii referitoare la:

- rând 1 coloana 1: denumirea obligatiei fiscale principale. în acest rând se vor înscrie: denumirea obligatiei fiscale principale, impozitul, taxa sau contributia care a făcut obiectul inspectiei fiscale (cu exceptia taxei pe valoarea adăugată, atunci când verificarea se efectuează pentru solutionarea cu inspectie fiscală anticipată a unui decont cu optiunea de rambursare a soldului sumei negative de TVA);

- rând 2 coloana 1: majorări de întârziere. în acest rând se vor înscrie cumulat dobânzile si penalitătile de întârziere calculate până la 31 decembrie 2005 împreună cu majorările de întârziere calculate după 1 ianuarie 2006, acolo unde este cazul.

Pentru fiecare din rândurile 1 si 2, organele de inspectie vor înscrie următoarele:

Rând 1:

coloana 2 - data de la care începe perioada supusă verificării;

coloana 3 - data de sfârsit a perioadei supuse verificării;

coloana 4 - baza impozabilă stabilită suplimentar reprezintă valoarea totală a bazei impozabile asupra căreia se aplică cota de impozit pentru determinarea obligatiei fiscale suplimentare;

coloana 5 - obligatie fiscală stabilită suplimentar de plată reprezintă valoarea totală a sumelor stabilite suplimentar pentru obligatia fiscală care a făcut obiectul inspectiei fiscale;

coloana 6 - cod cont bugetar reprezintă codul de cont bugetar al obligatiei fiscale care a făcut obiectul inspectiei fiscale.

Rând 2:

coloana 2 - data de început a perioadei pentru care se calculează majorările de întârziere, pentru obligatiile fiscale stabilite suplimentar de plată;

coloana 3 - data până la care se calculează majorările de întârziere;

coloana 4 - baza impozabilă stabilită suplimentar reprezintă obligatia fiscală principală care a stat la calculul obligatiilor fiscale accesorii;

coloana 5 - obligatii fiscale accesorii reprezintă suma totală a accesoriilor calculate pentru sumele stabilite suplimentar de inspectia fiscală.

Pentru perioadele de până la 31 decembrie 2005 se vor calcula dobânzi si penalităti de întârziere care se vor cumula cu majorările de întârziere datorate pentru perioada de după 1 ianuarie 2006.

coloana 6 - cod cont bugetar reprezintă codul de cont bugetar pentru majorările de întârziere.

3.1.1. „Motivul de fapt”: se va înscrie detaliat modul în care contribuabilul a efectuat si tratat din punct de vedere fiscal o operatiune patrimonială si prezentarea consecintei fiscale. Motivul de fapt se va înscrie atât pentru obligatia fiscală principală, cât si pentru accesoriile calculate pentru aceasta.

3.1.2. „Temeiul de drept”: se va înscrie detaliat si clar încadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, a celorlalte elemente prevăzute de lege, cu prezentarea concisă a textului de lege pentru cazul constatat. Temeiul de drept se va înscrie atât pentru obligatia fiscală principală, cât si pentru accesoriile calculate la aceasta.

Informatiile prevăzute la pct. 3.1.1 si 3.1.2 se vor completa pentru fiecare obligatie fiscală pentru care s-au constatat sume suplimentare si/sau accesorii aferente acestora.

4. „Solutionarea decontului de taxă pe valoarea adăugată cu sume negative cu optiune de rambursare cu inspectie fiscală anticipată”

Acest tabel se completează numai în cazul în care inspectia fiscală este efectuată pentru solutionarea unui decont de taxă pe valoarea adăugată cu sumă negativă cu optiune de rambursare cu control anticipat si numai dacă s-a stabilit suplimentar taxă pe valoarea adăugată.

În cazul în care se solutionează mai multe deconturi cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare, se va efectua câte o inspectie fiscală pentru fiecare decont de taxă pe valoarea adăugată pentru care s-a solicitat rambursarea de TVA, finalizată cu un raport de inspectie fiscală si cu o decizie de impunere, acolo unde este cazul.

4.1. Datele privind taxa pe valoarea adăugată se vor completa în tabel după cum urmează:

Rândul 1 „Taxa pe valoarea adăugată”. În acest rând se vor înscrie următoarele:

coloana 2 - data de început a perioadei supuse verificării;

coloana 3 - data de sfârsit a perioadei supuse verificării;

coloana 4 - suma solicitată la rambursare; această informatie va fi preluată din decontul de TVA cu sume negative cu optiune de rambursare, care a fost transmis pentru solutionare cu inspectie fiscală anticipată;

coloana 5 - baza impozabilă reprezintă valoarea totală a bazei impozabile asupra căreia se aplică cota legală pentru determinarea taxei pe valoarea adăugată suplimentare;

coloana 6 - total TVA stabilită suplimentar reprezintă taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar în perioada verificată;

coloana 7 - TVA respinsă la rambursare reprezintă suma cu care se diminuează TVA solicitată la rambursate ca urmare a stabilirii unor sume suplimentare. Aceasta nu poate fi mai mare decât suma stabilită suplimentar sau decât suma solicitată la rambursare;

coloana 8 - TVA aprobată la rambursare reprezintă taxa pe valoarea adăugată care urmează a fi rambursată si se calculează ca diferentă pozitivă între TVA solicitată la rambursare si TVA respinsă la rambursare.

În cazul în care taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar de inspectia fiscală este mai mare decât taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare, atunci coloana „TVA respinsă la rambursare” va fi egală cu „TVA solicitată la rambursare”;

coloana 9 - TVA stabilită suplimentar de plată reprezintă diferenta pozitivă dintre taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar si cea respinsă la rambursare;

coloana 10 - se va înscrie cod cont bugetar pentru taxa pe valoarea adăugată;

Rândul 2 „Majorări de întârziere”. în acest rând se vor înscrie cumulat dobânzile si penalitătile de întârziere calculate până la 31 decembrie 2005, împreună cu majorările de întârziere calculate după 1 ianuarie 2006, acolo unde este cazul;

coloana 2 - se va înscrie data de început a perioadei pentru care se calculează majorările de întârziere;

coloana 3 - se va înscrie data de sfârsit a perioadei pentru care s-au calculat majorări de întârziere;

coloana 5 - se va înscrie baza impozabilă pentru calculul majorărilor de întârziere si reprezintă taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar de plată;

coloana 9 - se vor înscrie obligatiile fiscale accesorii calculate pentru TVA stabilită suplimentar;

coloana 10 - se va înscrie cod cont bugetar pentru majorările de întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată stabilită suplimentar de plată.

4.1.1. „Motivul de fapt”: se va înscrie detaliat modul în care contribuabilul a efectuat si tratat din punct de vedere fiscal o operatiune patrimonială si prezentarea consecintei fiscale. Motivul de fapt se va înscrie atât pentru obligatia fiscală principală, cât si pentru accesoriile calculate pentru aceasta.

4.1.2. „Temeiul de drept”: se va înscrie detaliat încadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, a celorlalte elemente prevăzute de lege, cu prezentarea concisă a textului de lege pentru cazul constatat. Temeiul de drept se va înscrie atât pentru taxa pe valoarea adăugată, cât si pentru accesoriile calculate la aceasta.

Formularul „Decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere” are rol si de „Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată” în cazul solutionării cu inspectie fiscală anticipată a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare, în urma cărora se -stabilesc diferente fată de suma solicitată.

Suma aprobată la rambursare urmează procedura prevăzută la art. 112 sau 113, după caz, din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

5. „Data comunicării” actului administrativ fiscal reprezintă data stabilită în conformitate cu prevederile art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si este în functie de modalitatea de comunicare, după cum urmează:

- data semnării de primire, în conditiile art. 44 alin. (2) lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Această dată va fi înscrisă de contribuabil pe toate exemplarele deciziei de impunere, împreună cu semnătura de primire, la momentul primirii deciziei de impunere;

- data înscrisă de postă la remiterea „confirmării de primire”, în conditiile art. 44 alin. (2) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare. „Confirmarea de primire” va fi anexată la exemplarul actului administrativ fiscal care rămâne la organul de inspectie fiscală, iar o copie va fi transmisă organului fiscal competent în administrarea căruia se află contribuabilul verificat;

- data la care expiră termenul de 15 zile de la data afisării anuntului publicitar, în conditiile prevăzute la art. 44 alin. (2) lit. d) si alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

O copie a anuntului publicitar care a fost afisat va fi anexată deciziei de impunere si va fi transmisă împreună cu aceasta la organul fiscal competent în administrarea căruia se află contribuabilul verificat, iar o altă copie va fi anexată la exemplarul rămas la organul de inspectie fiscală care a efectuat verificarea.

6. „Termenul de plată”. Diferenta de obligatie fiscală stabilită suplimentar de plată, precum si obligatiile accesorii aferente acestora se plătesc, în functie de data comunicării prezentei, astfel:

- până la data de 5 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;

- până la data de 20 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.

7. La „Dispozitii finale” se va completa numărul total de pagini al Raportului de inspectie fiscală-care se anexează la formularul „Decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere”.

Formularul „Decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere” se va întocmi în 3 exemplare, toate cu titlu de original, câte un exemplar pentru: ,

- organul fiscal unde contribuabilul verificat este înregistrat ca plătitor de obligatii fiscale;

- echipa de inspectie fiscală;

- contribuabilul verificat.

 

ANEXA Nr. 6

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si păstrare a formularului

„Decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală

pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere”

 

1. Denumire: Decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală pentru persoane fizice care desfăsoară activităti independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere

2. Cod: MEF 14.13.02.18/o.f.

3. Format A4/t1 (număr variabil de pagini)

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreste pe o singură fată, utilizându-se echipamente informatice pentru editare; poate avea număr variabil de pagini, în functie de impozitele, taxele sau contributiile pentru care s-au stabilit obligatii fiscale suplimentare.

5. Se difuzează: gratuit.

6. Se utilizează: la stabilirea obligatiilor fiscale suplimentare de plată de către organul fiscal cu atributii de inspectie fiscală, pe baza Raportului de inspectie fiscală.

7. Se întocmeste: în 3 exemplare, de organul fiscal cu atributii de inspectie fiscală.

8. Circulă:

- un exemplar la contribuabil;

- un exemplar la organul fiscal care a efectuat inspectia fiscală;

- un exemplar la organul fiscal cu atributii de gestiune a declaratiilor si a dosarului fiscal al contribuabilului.

9. Se arhivează la:

- dosarul fiscal al contribuabilului.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 770 din 4 mai 2007

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

Nr. 192 din 17 aprilie 2007

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de completare a fiselor standard si de transmitere a datelor prevăzute în foaia individuală de urgentă pentru consumul de droguri, în foaia individuală de admitere la tratament pentru consumul de droguri, în fisa privind cazurile înregistrate de HVC si HVB în rândul consumatorilor de droguri injectabile si în fisa standard de prevalentă a infectiilor cu HIV, HVB si HVC în rândul consumatorilor de droguri injectabile

 

            Având în vedere prevederile art. 35 din Regulamentul de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificările si completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 860/2005,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice si al art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice si ministrul internelor si reformei administrative emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de completare a fiselor standard si de transmitere a datelor prevăzute în foaia individuală de urgentă pentru consumul de droguri, în foaia individuală de admitere la tratament pentru consumul de droguri, în fisa privind cazurile înregistrate de HVC si HVB în rândul consumatorilor de droguri injectabile si în fisa standard de prevalentă a infectiilor cu HIV, HVB si HVC în rândul consumatorilor de droguri injectabile, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Lista substantelor înregistratele, clasificate în grupe si subgrupe, este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Centrele de prevenire, evaluare si consiliere antidrog din cadrul Agentiei Nationale Antidrog, unitătile medicale din subordinea Ministerului Sănătătii Publice si a ministerelor cu retea sanitară proprie, alte institutii publice sau private implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

ANEXA Nr.1

 

METODOLOGIA

de completare a fiselor standard si de transmitere a datelor prevăzute în foaia individuală de urgentă pentru consumul de droguri, în foaia individuală de admitere la tratament pentru consumul de droguri, în fisa privind cazurile înregistrate de HVC si HVB în rândul consumatorilor de droguri injectabile si în fisa standard de prevalentă a infectiilor cu HIV, HVB si HVC în rândul consumatorilor de droguri injectabile

 

CAPITOLUL I

Definitii

 

            Art. 1. - Pentru aplicarea prezentei metodologii, termenii si expresiile de mai jos au următorul înteles:

a) variabila reprezintă o mărime care poate căpăta diferite valori numerice;

b) variantele de răspuns reprezintă răspunsurile formulate la întrebările predefinite;

c) valorile reprezintă cifrele corespunzătoare variantelor de răspuns.

Art. 2. - (1) Foaia individuală de urgentă pentru consumul de droguri se completează pentru urgentele medicale produse ca urmare a consumului ilicit de droguri, nefiind raportate urgentele datorate exclusiv consumului de alcool sau tutun.

(2) Foaia individuală de admitere la tratament se completează pentru consumatorii de tutun, alcool, medicamente, precum si pentru cei ce consumă droguri în mod ilicit.

 

CAPITOLUL II

Metodologia de completare a foii individuale de urgentă pentru consumul de droguri

 

            Art. 3. - (1) În sistemul de raportare a datelor sunt incluse următoarele categorii de furnizori de servicii medicale:

            a) spitalele generale publice care au în structură o unitate de primiri urgente si care primesc urgente medicale de orice cauză;

            b) spitalele de psihiatrie care primesc urgente.

            (2) Din sistemul de raportare a datelor sunt excluse maternitătile sau alte spitale de specialitate.

Art. 4. - (1) Pentru raportare se selectionează si se înregistrează acele episoade de urgentă spitalizate si în a căror anamneză se mentionează consumul a cel putin una dintre substantele psihoactive incluse în lista prevăzută în anexa nr. 2, cu exceptia celor datorate exclusiv consumului de alcool si tutun, si care îndeplinesc simultan cele 4 criterii de includere si nu îndeplinesc niciunul dintre cele de excludere.

(2) Criteriile de includere a cazurilor sunt următoarele:

a) consultatia a fost acordată de un medic dintr-un serviciu spitalicesc de urgentă. Îngrijirea spitalicească se referă inclusiv la observatia si monitorizarea functiilor vitale sau la procedurile de diagnostic si tratament. Sunt înregistrate doar serviciile de îngrijire spitalicească oferite dintr-un departament de urgentă al unui spital. Nu sunt incluse serviciile de urgentă furnizate de ambulantă sau de un serviciu de urgentă extraspitalicesc;

b) existenta consumului nonmedical de droguri sau de substante psihoactive. Se consideră că există un consum nonmedical de droguri când substanta consumată nu a fost prescrisă de către un medic sau substanta prescrisă de medic nu a fost administrată cu respectarea dozelor sau a formei de administrare;

c) tratamentul unei complicatii medicale, psihologice sau traumatice, adică sunt incluse urgentele al căror motiv principal al consultatiei sunt leziunile sau traumatismele produse prin autoleziune, accidente, agresiuni si alte cauze externe, întotdeauna când este mentionat consumul nonmedical de substante psihoactive;

d) cazurile înregistrate la persoane cu vârsta cuprinsă între 15 si 49 de ani, ambele incluse.

(3) Din sistemul de raportare sunt excluse episoadele de urgentă care, în acord cu documentatia clinică, îndeplinesc unul dintre următoarele criterii de excludere:

a) pacient cu vârsta mai mică de 15 ani sau mai mare de 49 de ani;

b) persoana a decedat anterior admiterii în serviciul de urgentă;

c) sarcina si complicatiile sarcinii, când în anamneză este mentionat consumul de substante psihoactive;

d) urgentele datorate reactiilor adverse la medicamente utilizate în forma, doza si cu frecventa recomandate de medic, cu exceptia cazurilor apărute la opiaceele prescrise în tratamentul de substitutie;

e) urgentele în care se mentionează exclusiv consumul de alcool, nicotină, ceai, cafea sau orice combinatie dintre aceste substante.

Art 5. - La variabila 1 „numărul fisei clinice de urgentă” se înscrie numărul corespunzător foii de observatie clinică generală în care este consemnată istoria clinică a pacientului.

Art. 6. - (1) Variabila 2 „numărul de identificare al spitalului” se completează cu codul utilizat la completarea câmpului „spital” din foaia de observatie clinică generală.

(2) Această variabilă nu admite date necunoscute. Dacă nu se cunoaste numărul de identificare al spitalului, nu se înregistrează si nici nu se notifică cazul.

Art. 7. - (1) Variabila 3 „data admiterii în urgentă” se referă la data la care pacientul a fost adus la serviciul de urgentă si nu la data la care a fost transferat sau internat în spital.

(2) Se completează cu 6 caractere, astfel: două pentru zi, de la 01 la 31, două pentru lună, de la 01 la 12, si 4 pentru an, prin notarea celor 4 cifre ale anului.

(3) Această variabilă nu admite date necunoscute. Dacă nu se cunoaste data admiterii în urgentă, nu se înregistrează si nu se notifică cazul.

Art. 8. - (1) Variabila 4 „codul” se utilizează în vederea alcătuirii unui cod unic pentru fiecare pacient, evitându-se astfel dubla raportare a cazurilor si permitând diferentierea readmiterilor de episoade noi.

(2) Pentru a se evita erorile această variabilă se completează pornind de la datele din actul de identitate. Dacă pacientul nu are un astfel de document, se vor utiliza răspunsurile acestuia.

(3) Persoana care înregistrează trebuie să noteze litera corespunzătoare din alfabet în ordinea indicată, astfel: prima literă a numelui de familie, a doua literă a numelui de familie, prima literă a prenumelui, a doua literă a prenumelui, a treia literă a prenumelui.

(4) Dacă persoana care înregistrează nu cunoaste numele sau prenumele indicate anterior, utilizează cifra 9 pentru fiecare literă necunoscută.

(5) În cazul în care pacientul are două prenume, pentru codificare se utilizează primul dintre acestea.

Art. 9. - Variabila 5 „sexul” identifică sexul pacientului admis în urgentă si trebuie completată, ori de câte ori este posibil, pornind de la datele din actul de identitate.

Art. 10. - (1) Variabila 6 „data nasterii” se completează cu 6 caractere, după cum urmează: două pentru zi, de la 01 la 31, două pentru lună, de la 01 la 12, si 4 pentru an, prin notarea celor 4 cifre ale anului.

(2) Dacă persoana care înregistrează datele nu cunoaste data nasterii, utilizează cifra 9 pentru fiecare cifră necunoscută.

(3) Pentru a se evita erorile această variabilă se completează pornind de la datele din actul de identitate.

Art. 11. - (1) În cazul variabilei 7 „locul nasterii”, pentru varianta de răspuns 1 se notează literalmente numele judetului nasterii.

(2) Pentru varianta de răspuns 2 se notează literalmente numele tării de nastere.

Art. 12. - (1) Pentru varianta 8 „cetătenia” se notează literalmente numele tării corespunzător nationalitătii persoanei.

(2) Dacă o persoană are cetătenie dublă, se notează numele ambelor tări, separate prin virgulă.

Art. 13. - (1) Variabila 9 „etnia” admite următoarele variante de răspuns:

1. română;

2. maghiară;

3. romă;

4. ucraineană;

5. germană;

6. alta;

9. necunoscută.

(2) Se notează valoarea corespunzătoare etniei persoanei.

Art. 14. - (1) Pentru variabila 10 „judetul de resedintă” se notează literalmente judetul de resedintă al persoanei.

(2) Prin judet de resedintă se întelege judetul în care pacientul a petrecut cel mai mult timp în ultimele 6 luni anterioare internării în serviciul de urgentă.

Art. 15. - (1) Pentru variabila 11 „municipiul de resedintă” se notează literalmente numele satului, comunei, orasului sau municipiului de resedintă al persoanei.

(2) Prin municipiu de resedintă se întelege satul, comuna, orasul sau municipiul în care pacientul a petrecut cel mai mult timp în ultimele 6 luni anterioare internării în serviciul de urgentă.

(3) Nu se înregistrează în mod necesar municipiul în care persoana este angajată sau îsi are domiciliul de drept.

(4) Municipiul consemnat trebuie să corespundă întotdeauna judetului notat la art. 14 alin. (1).

Art. 16. - (1) Pentru variabila 12 „conditia legală a pacientului” se încercuieste situatia în care se află pacientul în momentul în care i se acordă îngrijiri în serviciul de urgentă.

(2) Se încercuieste varianta de răspuns „detinut”, când se constată la anamneză că pacientul a fost adus la spital detinut de către politie sau orice structură echivalentă.

(3) Se încercuieste varianta de răspuns „nu este detinut sau fără referire la conditia legală”, când în foaia de observatie clinică generală nu există nicio referintă privind conditia legală a pacientului.

(4) Se încercuieste varianta de răspuns „necunoscut”, când din detaliile consemnate în foaia de observatie clinică generală nu se poate stabili cu exactitate conditia legală a pacientului.

Art. 17. - (1) Pentru variabila 13 „diagnosticul din urgentă”, în spatiul liber al celor 3 câmpuri se notează literalmente, în ordinea în care sunt mentionate, toate diagnosticele stabilite de medic în foaia de observatie clinică generală.

(2) Spatiul liber al celor 3 câmpuri se completează cu diagnosticele pe care le-a stabilit medicul la evaluarea pacientului în serviciul de urgentă si nu cu motivele sau simptomele subiective pentru care pacientul a fost admis în serviciul de urgentă.

(3) Dacă în foia de observatie clinică generală nu este completat spatiul special destinat înscrierii diagnosticului sau diagnosticul nu este de certitudine, se scrie literalmente toată istoria clinică, semnele si simptomele pacientului, motivul pentru care se solicită asistentă si tratamentul aplicat.

Art. 18. - (1) Pentru variabila 14 „denumirea drogurilor care se mentionează în fisa clinică” se specifică nominal până la 6 substante psihoactive care, conform anamnezei, au fost consumate de către pacient, în formă regulată sau sporadic, fie că au provocat sau nu dependentă.

(2) Se notează denumirea substantei chiar dacă este vorba de un fost consumator de droguri.

(3) În situatiile de urgentă în care pacientul este în tratament de substitutie cu opiacee, opiaceul utilizat în tratament se mentionează ca un alt drog.

(4) În situatiile de urgentă în care se constată că pacientul este un fost consumator de droguri aflat într-un program integrat de asistentă de tip drog zero, există două posibilităti:

a) dacă este în primele 6 luni de asistentă în program, se înregistrează si drogurile care au motivat includerea în program;

b) dacă au trecut mai mult de 6 luni de asistentă în program, se înregistrează drogurile care au motivat includerea în program doar dacă Ie-a consumat în ultimele 6 luni sau le consumă în momentul actual.

(5) Dacă în anamneză se citează consumul de 7 sau mai multe substante psihoactive si unele dintre ele apartin aceluiasi subgrup farmacologic, conform anexei nr. 2, se notează numele subgrupului, cu scopul de a obtine maximum posibil de informatii.

(6) Dacă în istoricul clinic se citează mai putin de 6 droguri, se notează numele tuturor drogurilor mentionate, urmate de expresia „fără alte droguri” pe linia inferioară.

(7) Dacă în istoricul clinic se indică faptul că persoana este consumatoare de substante psihoactive fără a se cita vreo substantă, se notează necunoscut la prima linie.

Art. 19. - (1) Pentru variabila 15 „calea de administrare” se încercuieste calea de administrare pentru fiecare substantă mentionată la variabila 14, notându-se în dreptul variantei de răspuns valoarea corespunzătoare de la 14 a) la 14 f).

(2) În cazul în care pentru o substantă psihoactivă se mentionează în foaia de observatie clinică generală mai mult de o cale de consum, se va încercui calea cea mai frecventă.

(3) Prin cale de administrare orală se întelege ingestia drogului pe gură. Se consideră această cale chiar dacă absorbtia se produce mai mult în mucoasa orală decât în tubul digestiv.

(4) Prin inhalare se întelege aspirarea pe nas si absorbtia ulterioară prin mucoasa nazofaringiană a substantelor sub formă de vapori sau gaze.

(5) Prin cale de administrare intranazală se întelege aspirarea pe nas si absorbtia ulterioară prin mucoasa nazofaringiană a substantelor sub formă de pulbere sau particule si cristale mici.

(6) Prin cale de administrare parenterală se întelege administrarea drogului pe cale intramusculară, subcutanată sau intradermică.

(7) Calea de administrare intravenoasă este evidentiată separat de celelalte căi de administrare parenterală.

(8) În cazul în care se face referire la o altă cale de administrare, se încercuieste valoarea corespunzătoare altei căi de administrare si se notează literalmente calea.

(9) În cazul în care nu există referiri la una dintre căile de administrare definite mai sus, se încercuieste valoarea 7.

(10) Dacă informatiile din foaia de observatie clinică generală se referă doar la calea de consum fără a se face referire si la substanta consumată, se va înregistra calea de consum.

Art. 20. - (1) Completarea variabilei 16 „evidente ale relatiei directe dintre consumul de droguri si urgenta mentionată de medic” se bazează exclusiv pe datele consemnate de medic în foaia de observatie clinică generală.

(2) Se încercuieste valoarea 1 dacă:

a) În rubrica dedicată istoriei clinice sau în altă rubrică medicul mentionează că este un tablou clinic „secundar al” sau „provocat de” sau „în relatie cu” sau „al” unui drog ori unor substante psihoactive concrete sau expresii similare;

b) În rubrica dedicată istoriei clinice sau în altă rubrică medicul mentionează „supradoză”, „sindrom de abstinentă”, „psihoză la cocaină”, „gastrită alcoolică” sau orice fel de diagnostic indicând sub o formă neechivocă relatia cu consumul de droguri sau de substante psihoactive;

c) În rubrica dedicată istoriei clinice medicul indică un tablou clinic „probabil secundar la”, „posibil provocat de”, „posibil în legătură cu” sau „posibil pentru” consumul unui drog ori unor substante psihoactive;

d) dacă în rubrica de istorie clinică medicul mentionează un diagnostic legat fără echivoc de consumul de droguri, cum ar fi „sindrom de abstinentă” sau „psihoză toxică”;

e) dacă în rubrica de istorie clinică medicul semnalează o relatie temporală de cauzalitate între consumul de substante psihoactive si urgenta medicală, de exemplu „criză convulsivă post consum de cocaină”. In acest caz nu se va alege valoarea 2 dacă au trecut mai mult de 48 de ore între consum si debutul simptomelor;

f) dacă în rubrica de istorie clinică medicul mentionează un diagnostic si în continuare mentionează în mod specific faptul că diagnosticul respectiv a apărut la un consumator de droguri;

g) dacă pacientul este tratat pentru abcese, infectii cutanate, embolisme, hepatite, TBC, infectie HIV si este consumator de droguri injectabile.

(3) Se încercuieste valoarea 2 dacă în istoria clinică apare un diagnostic de certitudine, dar medicul nu face nicio mentiune referitoare la relatia de cauzalitate cu consumul de substante psihoactive.

(4) Această variabilă nu se completează în situatiile mentionate la art. 17 alin. (3).

Art. 21. - (1) Pentru variabila 17 „denumirea drogurilor pe care medicul Ie-a relationat cu urgenta din fisa clinică” se specifică numele a maximum 4 substante care, conform datelor consemnate de către medic în foaia de observatie, au provocat sau sunt legate direct de urgenta medicală.

(2) Dacă la variabila 16 a fost încercuită valoarea 2, se consideră că nu există vreo substantă psihoactivă legată de urgenta medicală si se va nota „niciuna”.

(3) Dacă substanta care a produs urgenta nu apare mentionată în foaia de observatie clinică generală, poate fi dedusă din tratamentul aplicat.

 

CAPITOLUL III

Metodologia de completare a foii individuale de admitere la tratament pentru consumul de droguri

 

Art. 22. - (1) În sistemul de raportare a datelor privind consumatorii de droguri sunt incluse următoarele categorii de furnizori de servicii medicale, psihologice si sociale:

a) centrele de prevenire, evaluare si consiliere antidrog din structura Agentiei Nationale Antidrog, care acordă servicii de asistentă psihosocială în regim ambulatoriu si asigură managementul de caz;

b) centrele de zi care acordă servicii de asistentă în regim ambulatoriu;

c) centrele de tip comunitate terapeutică care acordă servicii de asistentă în regim de internare sau hotelier;

d) centrele de asistentă integrată a adictiilor care acordă unul sau mai multe servicii de asistentă medicală, psihologică si socială în regim ambulatoriu;

e) centrele, sectiile si compartimentele de dezintoxicare de tip spitalicesc;

f) laboratoarele de sănătate mintală cu stationar de zi;

g) sectiile sau compartimentele de specialitate din spitalele-penitenciare.

(2) Din sistemul de raportare a datelor sunt excluse următoarele categorii de furnizori de servicii medicale, psihologice si sociale:

a) centrele care nu au documentatia clinică referitoare la serviciile oferite pacientilor;

b) centrele care oferă numai informatii legate de tratament;

c) centrele care oferă numai asistentă socială, juridică, administrativă sau ocupatională;

d) programele prin care se desfăsoară doar activităti de schimb de seringi, distribuire de prezervative, educatie pentru sănătate sau alte activităti de prevenire;

e) unitătile medicale care au ca obiect de activitate asistenta medicală generală si cele în care se tratează doar complicatiile organice asociate consumului de droguri (supradoze, infectii etc).

Art. 23. - (1) Fiecare centru de asistentă raportează toate episoadele de admitere la tratament pentru consum sau dependentă de opiacee, cocaină sau orice altă substantă psihoactivă inclusă în anexa nr. 2.

(2) Se consideră episod de admitere la tratament ori de câte ori un pacient începe un tratament într-un centru care raportează, indiferent dacă a mai realizat anterior alt tratament în acelasi centru sau în alt centru, în acelasi an sau într-un an diferit.

(3) Se raportează ca episoade de admitere la tratament oricare dintre următoarele situatii:

a) admiterea pentru prima dată la tratament într-un centru. Această situatie apare atunci când un pacient se prezintă pentru prima dată într-un centru care raportează si se deschide fbaia de observatie sau fisa beneficiarului în prezenta unei persoane calificate (medic, psiholog, asistent social sau asistent medical etc.) cu scopul de a începe un tratament pentru consum sau dependentă de substante psihoactive, char dacă acest tratament nu este primul realizat de acest consumator în reteaua de centre care raportează;

b) readmiterea la tratament în acelasi centru. Are loc o readmitere atunci când este admisă la tratament o persoană care a mai beneficiat anterior de unul sau mai multe tratamente în acelasi centru, finalizate prin acordarea de servicii medicale, psihologice sau sociale, excludere ori abandon. Centrele de asistentă raportează toate readmiterile persoanelor care îndeplinesc criteriile de raportare, indiferent dacă readmiterea a avut loc în acelasi an sau în ani diferiti;

c) continuarea unui tratament început într-un centru care nu raportează cazurile;

d) se notifică admiterile la tratament pentru consum sau dependentă de droguri, admiterea pentru prima dată în centru, readmiterea sau continuarea unui tratament început într-un alt centru decât cele prevăzute la art. 87 alin. (1), chiar dacă persoana admisă este sub efectul unei hotărâri judecătoresti privind pedeapsa închisorii cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, cu obligatia la tratament de specialitate, acordarea de asistentă de specialitate într-un centru de tratament persoanelor aflate în stare de arest preventiv, admiterea la tratament a unei persoane aflate în executarea pedepsei cu închisoarea în penitenciar;

e) admiterea la tratament a pacientilor proveniti de la un alt centru de asistentă. Se raportează admiterile la tratament ale pacientilor proveniti sau îndrumati de către alte centre de asistentă, pentru a-si continua tratamentul.

(4) Nu sunt raportate ca episoade de admitere la tratament următoarele situatii:

a) simplele contacte personale sau telefonice pentru a solicita informatii despre tratament si solicitărife de tratament aflate pe lista de asteptare;

b) contactele care au ca scop unic solicitarea de ajutoare sau servicii sociale;

c) tratamentele care au ca scop unic tratarea complicatiilor organice datorate consumului de droguri, cum ar fi tratamentul unei supradoze sau infectii;

d) interventiile care constau exclusiv în schimb de seringi sau alte materiale de injectare, distributie de prezervative etc;

e) admiterile la tratament în care nu se cunosc variabile precum data admiterii la tratament în centru sau drogul principal pentru care este admis la tratament.

Ari 24. - Variabila 1 „numărul foii de observatie” se completează în unitătile medicale cu numărul foii de observatie a pacientului admis la tratament, iar în centrele de prevenire, evaluare si consiliere antidrog, cu numărul fisei beneficiarului. în functie de practica fiecărui centru de asistentă se înscrie numărul corespunzător fisei în care este consemnată istoria clinică a pacientului.

Art. 25. - (1) Variabila 2 „data admiterii la tratament” se referă la data tratamentului actual si nu la primul tratament realizat în centrul respectiv, nici la primul tratament din viata pacientului.

(2) Se consideră dată de admitere la tratament momentul în care se initiază programul de asistentă si începe interventia.

(3) Nu se ia în considerare data la care are loc doar o solicitare de tratament sau pacientul este trecut pe o listă de asteptare.

(4) În cazul readmiterilor la tratament această dată este momentul în care se materializează procesul de readmitere. în functie de practica fiecărui centru, acest moment poate fi determinat de un act administrativ, adică coincide cu data deschiderii foii de observatie sau a fisei beneficiarului ori poate fi o decizie a terapeutului.

(5) „Data admiterii la tratament” se completează cu 6 caractere astfel: două pentru zi, de la 01 la 31, două pentru lună, de la 01 la 12, si 4 pentru an, prin notarea celor 4 cifre ale anului.

(6) Această variabilă nu admite date necunoscute. Dacă nu se cunoaste data admiterii la tratament, nu se înregistrează si nu se notifică admiterea.

Art. 26. - Variabila 3 „data externării” se completează în conformitate cu art. 25 alin. (5).

Art. 27. - (1) Variabila 4 „numărul de identificare al centrului” se completează cu litere sau cifre în functie de numărul atribuit de Agentia Natională Antidrog împreună cu Ministerul Sănătătii Publice si celelalte ministere cu retea sanitară proprie fiecărui centru care este inclus în sistemul de raportare.

(2) Această variabilă nu admite date necunoscute. Dacă nu se cunoaste numărul de identificare al centrului, nu se înregistrează si nici nu se notifică admiterea.

Art. 28. - (1) Variabila 5 „codul” se utilizează în vederea alcătuirii unui cod unic pentru fiecare pacient, evitându-se astfel dubla raportare a cazurilor si permitând diferentierea readmiterilor de episoadele noi.

(2) Pentru a se evita erorile, această variabilă se completează pornind de la datele din actul de identitate. Dacă pacientul nu are un astfel de document, se vor utiliza răspunsurile acestuia.

(3) Persoana care înregistrează trebuie să noteze litera corespunzătoare din alfabet în ordinea indicată: prima literă a numelui de familie, a doua literă a numelui de familie, prima literă a prenumelui, a doua literă a prenumelui, a treia literă a prenumelui.

(4) Dacă persoana care înregistrează nu cunoaste numele sau prenumele indicate anterior, utilizează cifra 9 pentru fiecare literă necunoscută.

(5) În cazul în care pacientul are două prenume, pentru codificare se utilizează primul dintre acestea.

Art. 29. - Variabila 6 „sexul” identifică sexul pacientului admis la tratament si trebuie completată, ori de câte ori este posibil, pornind de la datele din actul de identitate.

Art. 30. - (1) Variabila 7 „data nasterii” se completează cu 6 caractere, după cum urmează: două pentru zi, de la 01 la 31, două pentru lună, de la 01 la 12, si 4 pentru an, prin notarea celor 4 cifre ale anului.

(2) Dacă persoana care înregistrează datele nu cunoaste data nasterii, utilizează cifra 9 pentru fiecare cifră necunoscută.

(3) Pentru a se evita erorile, această variabilă se completează pornind de la datele din actul de identitate.

Art. 31. - (1) În cazul variabilei 8 „locul nasterii”, pentru varianta de răspuns 8a) se notează literalmente numele judetului nasterii.

(2) Pentru varianta de răspuns 8b) se notează literalmente numele tării de nastere.

Art. 32. - (1) Pentru variabila 9 „cetătenia” se notează literalmente numele tării corespunzător nationalitătii persoanei.

(2) Dacă o persoană are cetătenie dublă se notează numele ambelor tări, separate prin virgulă.

Art. 33. - (1) Variabila 10 „etnia” admite următoarele variante de răspuns:

1. română;

2. maghiară;

3. romă;

4. ucraineană;

5. germană;

6. alta;

9. necunoscută.

(2) Se notează valoarea corespunzătoare etniei persoanei.

Art. 34. - (1) Pentru variabila 11 „judetul de resedintă” se notează literalmente judetul de resedintă al persoanei.

(2) Prin judet de resedintă se întelege judetul în care pacientul a petrecut cel mai mult timp în ultimele 6 luni anterioare începerii tratamentului actual.

Art. 35. - (1) Pentru variabila 12 „municipiul de resedintă” se notează literalmente numele satului, comunei, orasului sau municipiului de resedintă al persoanei.

(2) Prin municipiu de resedintă se întelege satul, comuna, orasul sau municipiul în care pacientul a petrecut cel mai mult timp în ultimele 6 luni anterioare începerii tratamentului.

(3) Nu se înregistrează în mod necesar municipiul în care persoana este angajată sau îsi are domiciliul de drept.

(4) Municipiul consemnat trebuie să corespundă întotdeauna judetului notat la art. 34 alin. (1).

Art. 36. - (1) Variabila 13 „tipul contractului” se completează prin notarea răspunsurilor pacientului.

(2) Se notează 1 în cazul unui pacient care declară că este admis pentru prima dată la tratament ca urmare a consumului de substante psihoactive.

(3) Se notează 2 în cazul unui pacient care declară că a mai fost admis la tratament ca urmare a consumului de substante psihoactive.

(4) Se notează 9 în cazul în care pacientul nu poate preciza una dintre situatiile descrise la alin. (2) sau (3).

Art. 37. - Pentru variabila 14 „aflat sub tratament la altă unitate” se încercuieste valoarea corespunzătoare răspunsului pacientului.

Art 38. - (1) Variabila 15 „drogul principal pentru care este admis la tratament” se completează prin notarea literalmente a denumirii substantei psihoactive pe care, după evaluarea diagnostică, medicul sau managerul de caz o consideră că a produs dependenta sau problemele clinice ori sociale cele mai importante si care au determinat tratamentul actual.

(2) Categoriile de substante psihoactive care pot fi notate ca drog principal sunt incluse în anexa nr. 2.

(3) Dacă nu se cunoaste drogul pentru care se oferă tratament, cazul nu se înregistrează si nu se notifică.

(4) Întotdeauna se va înregistra un singur drog principal, chiar dacă pacientul consumă sau este dependent de mai multe substante psihoactive. Dacă pacientul este dependent de mai multe substante, decizia de stabilire a drogului principal se ia de către medic sau managerul de caz, după cum urmează:

a) În urma evaluării diagnostice, conform importantei clinice a fiecărei substante;

b) dacă în urma evaluării diagnostice terapeutul nu poate determina cu claritate care este substanta cea mai importantă din punct de vedere clinic, în raport cu tratamentul actual, sau care este substanta care produce cele mai importante probleme clinice sau sociale, se va nota substanta pentru care pacientul solicită în primul rând tratament.

Art. 39. - (1) Pentru variabila 16 „frecventa consumului drogului principal în ultimele 30 de zile anterioare admiterii la tratament” se notează frecventa cu care pacientul si-a administrat drogul principal în ultimele 30 de zile anterioare admiterii la tratament.

(2) Dacă nu a consumat drogul principal în cele 30 de zile anterioare admiterii la tratament, se va încercui varianta 6 de răspuns. Această situatie se poate întâlni si ia persoanele care ajung la tratament de specialitate venind din alte spitale, din penitenciar sau din diferite alte institutii unde s-au mentinut abstinente.

Art. 40. - (1) Pentru variabila 17 „anul începerii consumului de droguri” se notează anul începerii consumului drogului principal consemnat la variabila 15.

(2) Se înscriu cele 4 cifre ale anului în care pacientul a consumat pentru prima dată drogul principal.

(3) Dacă nu se cunoaste anul exact, se notează cea mai bună aproximare.

(4) Dacă anul debutului în consum pentru drogul principal este necunoscut, se notează cifra 9 pentru fiecare cifră necunoscută.

Art. 41. - (1) Pentru variabila 18 „tratament anterior pentru acelasi drog pentru care se va trata acum” se notează răspunsul pacientului la întrebarea dacă a beneficiat sau nu de tratament pentru abuz sau dependentă pentru drogul principal consemnat la variabila 15.

(2) Nu se verifică dacă informatia furnizată de pacient coincide sau nu cu datele disponibile în centru din alte surse (date din alte centre, informatii de la rude etc), chiar dacă astfel s-ar îmbunătăti calitatea informatiilor.

(3) Tratamentul anterior pentru abuz sau dependentă de droguri nu se are în vedere în situatiile în care:

a) singurul tratament acordat a fost pentru complicatiile fizice ale abuzului de droguri, adică internarea în spital pentru patologie organică;

b) consilierea a fost acordată telefonic;

c) au fost solicitate informatii telefonic;

d) au fost solicitate informatii de către prietenii sau familia persoanei aflate la tratament;

e) au fost solicitate exclusiv informatii sau ajutor social.

(4) Sunt admise 3 valori, încercuindu-se „necunoscut” în cazul în care pacientul nu poate mentiona una dintre situatiile ce pot lua valoarea 1 sau 2.

Art. 42. - (1) Pentru variabila 19 „calea cea mai frecventă de administrare a drogului principal în ultimele 30 de zile de consum” sunt admise 8 variante de răspuns.

(2) Dacă nu a consumat drogul principal în ultimele 30 de zile anterioare admiterii la tratament, se va consemna calea cea mai folosită în ultimele 30 de zile în care a consumat acel drog. Această circumstantă se poate întâlni la persoane care ajung la tratament venind din alte spitale, din penitenciar sau din diferite alte institutii unde s-au mentinut abstinente (internări pentru afectiuni organice).

(3) Se încercuieste numărul corespunzător răspunsului pacientului.

(4) Prin cale de administrare orala se întelege ingestia drogului pe gură. Se consideră această cale chiar dacă absorbtia se produce mai mult în, mucoasa orală decât în tubul digestiv.

(5) Prin inhalare se întelege aspirarea pe nas si absorbtia ulterioară prin mucoasa nazofaringiană a substantelor sub formă de vapori sau gaze.

(6) Prin cale de administrare intranazală se întelege aspirarea pe nas si absorbtia ulterioară prin mucoasa nazofaringiană a substantelor sub formă de pulbere sau particule si cristale mici.

(7) Prin cale de administrare parenterală se întelege administrarea drogului intramuscular, subcutanat sau intradermic.

(8) Pentru calea de administrare intravenoasă se încercuieste varianta 5 de răspuns.

(9) Prin fumat se întelege aspirarea si absorbtia pulmonară ulterioară a vaporilor de droguri supusi combustiei în tigări, pipe, folii de aluminiu.

(10) În cazul în care răspunsul pacientului face referire la o altă cale de administrare, se încercuieste valoarea corespunzătoare altei căi de administrare si se notează literalmente calea.

(11) În cazul în care răspunsul pacientului nu face referire la niciuna dintre situatiile definite mai sus, se încercuieste valoarea 9.

Art. 43. - (1) Pentru variabila 20 „alte droguri consumate în ultimele 30 de zile înainte de admiterea la tratament” pot fi consemnate maximum 4 droguri distincte de drogul principal, consumate în cele 30 de zile anterioare datei de admitere si care au importantă clinică majoră pentru pacient.

(2) Se notează câte un drog pe fiecare rând.

(3) Ca si în cazul variabilei 15 se utilizează categoriile de substante psihoactive incluse în anexa nr. 2.

(4) Dacă pacientul consumă diferite droguri din acelasi subgrup farmacologic, se înregistrează numai unul.

(5) Când se poate identifica cu precizie substanta consumată cel mai frecvent, se va nota aceasta. Dacă nu este posibil, se notează cel putin numele subgrupului.

(6) Dacă nu a consumat drogul principal în cele 30 de zile anterioare admiterii la tratament, se consemnează drogurile secundare consumate în ultimele 30 de zile în care a consumat si drogul principal. Această circumstantă se poate întâlni la persoanele care ajung la tratament venind din alte centre specializate, spitale, din penitenciar sau din diferite alte institutii unde s-au mentinut abstinente.

(7) Dacă persoana admisă la tratament a fost în cele 30 de zile anterioare într-un program de mentinere cu metadonă sau alte substitutive opiacee, metadona sau alt substitutiv opiaceu nu se înregistrează ca drog secundar.

(8) Nu se admite ca drogul secundar să fie din acelasi subgrup farmacologic cu drogul principal, chiar dacă sunt în acelasi grup farmacologic.

(9) Nu se admit două droguri secundare din acelasi subgrup farmacologic, dar sunt admise două droguri secundare din acelasi grup. în cazul în care în ultimele 30 de zile anterioare admiterii la tratament pacientul a consumat diferite droguri secundare din acelasi subgrup farmacologic, se notează numai cele consumate mai frecvent în perioada respectivă.

(10) Dacă pacientul consumă mai putin de 4 droguri, se transcriu numele acestora, iar în dreptul variantei de răspuns 20 d) se scrie „nu mai sunt alte droguri”.

(11) Dacă informatia referitoare la consumul unui drog secundar este complet necunoscută, se scrie „necunoscut” în dreptul primei linii, 20a).

Art. 44. - (1) Variabila 21 „timpul care a trecut de când si-a injectat ultima oară orice drog” se referă la timpul care a trecut de când si-a injectat ultima dată orice fel de substantă psihoactivă, fără prescriptie medicală sau cu nerespectarea clară a prescriptiei.

(2) Nu este obligatoriu ca administrarea injectabilă să fie calea principală de consum sau să fie calea utilizată pentru consumul drogului principal mentionat la variabila 15.

(3) Variantele de răspuns se exclud mutual si se indică limita superioară.

(4) Dacă informatia referitoare la injectarea vreodată a oricărei substante psihoactive nu poate fi obtinută, se încercuieste „necunoscut”, adică valoarea 99.

Art. 45. - (1) Variabila 22 „starea HIV, HB, HC” se referă la cunoasterea statusului serologic referitor la infectia cu HIV, HVB sau HVC la începutul tratamentului actual.

(2) Pentru a completa statusul serologic nu este suficient răspunsul pacientului, fiind necesare documente justificative: buletin de analize, diagnostic confirmat de SIDA sau hepatită cu virusurile mentionate, istoric de tratament cu antiretrovirale.

(3) Această variabilă admite maximum 6 valori. în dreptul variantelor de răspuns 1, 2 si 9 se notează, după caz, una sau toate valorile de la a) la f).

(4) Completarea acestei variabile în fisa standard de admitere la tratament nu presupune obligativitatea persoanei de a efectua analizele serologice HIV, HVB sau HVC sub conditia admiterii la tratament. De asemenea, pacientul nu este obligat să declare dacă si-a făcut analizele respective sau care a fost rezultatul acestora, dacă nu doreste.

Art. 46. - Pentru variabila 23 „patologie somatică asociată în mod direct consumului de droguri” se încercuieste valoarea corespunzătoare stării de boală a pacientului, numai dacă aceasta este documentată medical.

Art. 47. - (1) Pentru variabila 24 „patologie psihiatrică asociată consumului de droguri” se încercuieste valoarea corespunzătoare diagnosticului medical.

(2) În cazul în care diagnosticul medicului este altul decât cele listate ca variante de răspuns sau diagnosticul este necunoscut, se încercuieste valoarea 9 si se notează literalmente diagnosticul ori se scrie „necunoscut”.

(3) În cazul în care nu există patologie psihiatrică asociată consumului de droguri, se încercuieste valoarea 10.

Art. 48. - Variabila 25 „asigurare de sănătate” se referă la statutul de asigurat si se încercuieste valoarea corespunzătoare situatiei în care se regăseste pacientul.

Art. 49. - (1) Variabila 26 „statutul profesional principal în momentul admiterii la tratament” înregistrează situatia principală a angajării la data începerii tratamentului si nu forma prin care se obtin veniturile.

(2) Se admite un singur răspuns.

(3) Se încercuieste valoarea corespunzătoare răspunsului pacientului.

(4) În cazul în care este vorba despre mai multe tipuri de contracte de muncă, se înregistrează cel situat pe primul loc în lista de răspunsuri.

(5) În cazul în care răspunsul pacientului face referire la un alt tip de contract, se încercuieste valoarea 11 si se notează literalmente situatia statutului profesional.

(6) În cazul în care răspunsul pacientului nu face referire la niciuna dintre situatiile definite mai sus, se încercuieste valoarea 99.

Art. 50. - (1) Variabila 27 „nivelul maxim de studii complete” înregistrează studiile finalizate de pacient, nu pe cele pe care pacientul Ie-a început, dar nu a ajuns să le finalizeze.

(2) Se încercuieste valoarea corespunzătoare răspunsului pacientului.

(3) În cazul în care răspunsul pacientului face referire la alte studii decât cele mentionate în lista de răspunsuri, se încercuieste valoarea 09 si se notează literalmente nivelul studiilor declarat de pacient.

(4) În cazul în care răspunsul pacientului nu face referire la niciuna dintre situatiile definite mai sus, se încercuieste valoarea 99.

Art. 51. - (1) Variabila 28 „vârsta părăsirii scolii” se completează numai în caz de abandon scolar.

(2) Se notează numeric vârsta declarată de pacient.

Art. 52. - (1) Variabila 29 „cine trimite” se referă la sursa principală de referintă, persoana, institutia sau serviciul care a obligat, a cerut sau a recomandat pacientului să înceapă tratamentul.

(2) Serviciile legale includ judecătorii, procurorii, medicii legisti, politistii etc.

(3) Atunci când se începe un tratament pentru a se evita o sanctiune administrativă, nu se va încercui valoarea 09 si se va încercui valoarea 04.

(4) Pentru a se evita răspunsurile multiple se respectă următoarele reguli:

a) când în luarea deciziei au intervenit atât pacientul din initiativă proprie, cât si altă sursă, se încercuieste valoarea corespunzătoare sursei;

b) când în luarea deciziei au intervenit familia si prietenii, precum si altă sursă distinctă de subiect, se încercuieste valoarea corespunzătoare sursei;

c) În cazul în care au intervenit diverse surse, se încercuieste valoarea corespunzătoare sursei care a făcut recomandarea initială.

(5) În cazul în care există o altă sursă de referintă decât cele listate, se încercuieste valoarea 10 si se notează literalmente sursa.

(6) În cazul în care sursa nu este cunoscută, se încercuieste valoarea 99.

Art. 53. - (1) Variabila 30 „cu cine a locuit în ultimele 30 de zile înainte de admiterea la tratament” se completează prin încercuirea valorii corespunzătoare răspunsului pacientului.

(2) În cazul în care există mai multe răspunsuri, se încercuieste valoarea 08 si se specifică.

(3) Dacă persoana si-a schimbat conditiile de locuit în ultimele 30 de zile anterioare începerii tratamentului, se va nota cu cine a petrecut cel mai mult timp în perioada respectivă.

Art. 54. - (1) Variabila 31 „unde a locuit în ultimele 30 de zile premergătoare admiterii la tratament” se completează prin încercuirea valorii corespunzătoare răspunsului pacientului.

(2) În cazul în care persoana si-a schimbat locuinta în ultimele 30 de zile înainte de începerea tratamentului, se va nota locul în care a petrecut cel mai mult timp în perioada respectivă.

(3) Prin casă, apartament se întelege locuinta stabilă în care locuieste pacientul si se referă la proprietăti, locuinte închiriate, proprietăti ale părintilor, partenerului, familiei, prietenilor.

(4) Varianta de răspuns „alte institutii” include comunităti terapeutice, centre de recuperare, centre de asistentă rezidentială, centre pentru protectia copilului sau centre de reeducare, colegii, unităti militare, spitale etc.

(5) Varianta de răspuns „alte locuri” se referă la locuinte insalubre sau precare: barăci, rulote, cocioabe, remorci, masini abandonate pe stradă sau în parc, cămine sau case abandonate etc.

(6) În cazul în care nu se obtine un răspuns referitor la conditiile de locuit, se încercuieste valoarea 9.

Art. 55. - (1) Pentru variabila 32 „tratamentul aplicat” sunt admise una sau mai multe valori.

(2) Valorile de la 1 la 3 se referă la dobândirea unei stări libere de orice drog, inclusiv de alcool, putând fi realizată ambulatoriu sau în spital, cu sau fără folosirea substantelor psihoactive, în functie de nevoile psihice, psihologice si sociale ale pacientului.

(3) Varianta de răspuns „sfătuire, suport” se referă la asistentă psihologică prin consiliere si/sau psihoterapie si include:

a) educatia despre „natura dependentei de droguri”, nevoia de abstinentă pe termen lung, nevoia unui program de reabilitare incluzând si implicarea familiei, pericolele trecerii de la un tip de dependentă la altul etc;

b) includerea în grupuri de suport, în functie de nevoile si caracteristicile pacientului si ale familiei.

(4) Prin tratament neinitiat se întelege evaluarea pacientului realizată înaintea includerii într-un program integrat de asistentă.

Art. 56. - (1) Variabila 33 „rezolvarea cazului” se completează prin încercuirea valorii corespunzătoare.

(2) Prin externare voluntară se întelege plecarea voluntară a pacientului din centru, fără a-si da acordul scris.

(3) Prin RTS se întelege că pacientului i s-a prescris tratament de substitutie pe retetă cu timbru sec.

(4) Prin tratament de zi se întelege administrarea tratamentului substitutiv în regim ambulatoriu.

(5) Prin externat la cerere se întelege plecarea voluntară a pacientului din centru, cu acordul scris al acestuia.

 

CAPITOLUL IV

Metodologia de completare a fisei privind cazurile înregistrate de HVC si HVB în rândul consumatorilor

de droguri injectabile

 

Art. 57. - (1) Câmpurile „oras” si „judet” se completează cu denumirea localitătii, respectiv a judetului în care se află unitatea medicală care oferă serviciile.

(2) Câmpurile „unitatea” si „cod unitate” se completează cu denumirea spitalului care oferă serviciile medicale specializate, respectiv cu codul asociat acestuia, astfel cum se regăsesc în foaia de observatie clinică generală a pacientului.

(3) Câmpul „număr foaie de observatie” se completează cu numărul de înregistrare al foii de observatie clinică generală a pacientului.

Art. 58. - (1) Variabila 1 „cod pacient” se utilizează în vederea alcătuirii unui cod unic pentru fiecare pacient, evitându-se astfel dubla raportare a cazurilor si permitând diferentierea readmiterilor de episoadele noi.

(2) Pentru a se evita erorile această variabilă se completează pornind de la datele din actul de identitate. Dacă pacientul nu are un astfel de document, se vor utiliza răspunsurile acestuia.

(3) Persoana care înregistrează trebuie să noteze litera corespunzătoare din alfabet în ordinea indicată: prima literă a numelui de familie, a doua literă a numelui de familie, prima literă a prenumelui, a doua literă a prenumelui si a treia literă a prenumelui.

(4) Dacă persoana care înregistrează nu cunoaste numele sau prenumele indicate anterior, utilizează cifra 9 pentru fiecare literă necunoscută.

(5) În cazul în care pacientul are două prenume, pentru codificare se utilizează primul dintre acestea.

Art. 59. - (1) Variabila 2 „data internării” se completează cu 6 caractere: două pentru zi, de la 01 la 31, două pentru lună, de la 01 la 12, si 4 pentru an, prin notarea celor 4 cifre ale anului.

(2) Această variabilă nu admite date necunoscute. Dacă nu se cunoaste data internării, nu se înregistrează si nu se notifică cazul.

Art. 60. - Variabila 3 „data externării” se completează cu 6 caractere: două pentru zi, de la 01 la 31, două pentru lună, de la 01 la 12, si 4 pentru an, prin notarea celor 4 cifre ale anului.

Art. 61. - Variabila 4 „sexul” identifică sexul pacientului admis la tratament si se completează prin bifarea uneia dintre cele două variante de răspuns.

Art. 62. - (1) Variabila 5 „data nasterii” se completează cu 6 caractere, după cum urmează: două pentru zi, de la 01 la 31, două pentru lună, de la 01 la 12, si 4 pentru an, prin notarea celor 4 cifre ale anului.

(2) Dacă persoana care înregistrează datele nu cunoaste data nasterii, utilizează cifra 9 pentru fiecare cifră necunoscută.

(3) Pentru a se evita erorile, această variabilă se completează pornind de la datele din actul de identitate.

Art. 63. - Variabila 6 „diagnosticul la internare” se completează prin bifarea uneia dintre cele 3 variante de răspuns.

Art. 64. - (1) Variabila 7 „tipul cazului” se completează prin bifarea uneia dintre cele 3 variante de răspuns.

(2) În dreptul fiecărei variante de răspuns se notează literalmente tipul hepatitei virale.

Art. 65. - (1) Variabila 8 „calea de infectare” se completează prin bifarea uneia dintre cele 3 variante de răspuns.

(2) În dreptul fiecărei variante de răspuns se notează literalmente tipul hepatitei virale.

Art. 66. - Variabila 9 „diagnostic confirmat si prin teste de laborator” se completează prin bifarea uneia dintre cele 4 variante de răspuns.

Art. 67. - (1) Variabila 10 „utilizarea drogurilor injectabile” se completează pe baza răspunsului pacientului.

(2) Variabila se completează prin bifarea uneia dintre cele 3 variante de răspuns.

(3) Prin varianta de răspuns „vreodată” se întelege utilizarea pe cale injectabilă, cel putin o dată în viată, a oricărui drog dintre cele cuprinse în anexa nr. 2.

(4) Prin varianta de răspuns „regulat” se întelege utilizarea pe cale injectabilă, în ultimele 12 luni anterioare internării, a oricărui drog dintre cele cuprinse în anexa nr. 2.

(5) În situatia în care pacientul declară că nu si-a administrat droguri pe cale injectabilă, se bifează răspunsul „nu”.

 

CAPITOLUL V

Metodologia de completare a fisei standard de prevalentă a infectiilor cu HIV, HVB si HVC în rândul consumatorilor

de droguri injectabile

 

Art. 68. - (1) Câmpurile „oras” si „judet” se completează cu denumirea localitătii, respectiv a judetului în care se află centrul care „oferă serviciile”.

(2) Câmpurile „unitatea” si „cod unitate” se completează cu denumirea furnizorului de servicii, respectiv cu codul asociat acestuia, astfel cum se regăsesc în foaia de observatie clinică generală a pacientului pentru unitătile medicale, în fisa beneficiarului pentru centrele de prevenire, evaluare si consiliere antidrog sau în documentele similare utilizate de alti furnizori.

(3) Câmpul „număr foaie de observatie” se completează cu numărul de înregistrare al foii de observatie clinică generală a pacientului pentru unitătile medicale, cu numărul fisei beneficiarului pentru centrele de prevenire, evaluare si consiliere antidrog sau cu numărul de înregistrare al documentelor similare utilizate de alti furnizori de servicii.

Art. 69. - (1) Variabila 1 „cod pacient” se utilizează în vederea alcătuirii unui cod unic pentru fiecare pacient, evitându-se astfel dubla raportare a cazurilor si permitând diferentierea readmiterilor de episoadele noi.

(2) Pentru a se evita erorile această variabilă se completează pornind de la datele din actul de identitate. Dacă pacientul nu are un astfel de document, se vor utiliza răspunsurile acestuia.

(3) Persoana care înregistrează trebuie să noteze litera corespunzătoare din alfabet în ordinea indicată: prima literă a numelui de familie, a doua literă a numelui de familie, prima literă a prenumelui, a doua literă a prenumelui si a treia literă a prenumelui.

(4) Dacă persoana care înregistrează nu cunoaste numele sau prenumele indicate anterior, utilizează cifra 9 pentru fiecare literă necunoscută.

(5) În cazul în care pacientul are două prenume, pentru codificare se utilizează primul dintre acestea.

Art. 70. - (1) Variabila 2 „data internării” se completează cu 6 caractere: două pentru zi, de la 01 la 31, două pentru lună, de la 01 la 12, si 4 pentru an, prin notarea celor 4 cifre ale anului.

(2) Pentru alti furnizori de servicii decât unitătile medicale, această variabilă face referire la data la care a fost initiată interventia actuală.

(3) Această variabilă nu admite date necunoscute. Dacă nu se cunoaste data internării sau data la care a fost initiată interventia, nu se înregistrează si nu se notifică cazul.

Art. 71. - Variabila 3 „data externării” se completează cu 6 caractere: două pentru zi, de la 01 la 31, două pentru lună, de la 01 la 12, si 4 pentru an, prin notarea celor 4 cifre ale anului.

Art. 72. - Variabila 4 „sexul” identifică sexul pacientului admis la tratament si se completează prin bifarea uneia dintre cele două variante de răspuns.

Art. 73. - (1) Variabila 5 „data nasterii” se completează cu 6 caractere, după cum urmează: două pentru zi, de la 01 la 31, două pentru lună, de la 01 la 12, si 4 pentru an, prin notarea celor 4 cifre ale anului.

(2) Dacă persoana care înregistrează datele nu cunoaste data nasterii, utilizează cifra 9 pentru fiecare cifră necunoscută.

(3) Pentru a se evita erorile această variabilă se completează pornind de la datele din actul de identitate.

Art. 74. - (1) Variabila 6 „utilizarea drogurilor injectabile” se completează pe baza răspunsului pacientului.

(2) Se completează prin bifarea uneia dintre cele 3 variante de răspuns.

(3) Prin varianta de răspuns „vreodată” se întelege utilizarea pe cale injectabilă, cel putin o dată în viată, a oricărui drog dintre cele cuprinse în anexa nr. 2.

(4) Prin varianta de răspuns „regulat” se întelege utilizarea pe cale injectabilă, în ultimele 12 luni anterioare internării, a oricărui drog dintre cele cuprinse în anexa nr. 2.

(5) În situatia în care pacientul declară că nu si-a administrat droguri pe cale injectabilă, se bifează răspunsul „nespecificat”.

Art. 75. - (1) Variabila 7 „tipul de drog injectat” se referă la drogul administrat pe cale injectabilă.

(2) Se bifează varianta de răspuns corespunzătoare declaratiei pacientului.

(3) În situatia în care răspunsul pacientului se referă la varianta „alte opiacee sau nonopiacee”, se notează literalmente tipul de drog administrat.

(4) În situatia în care persoana declară că si-a administrat pe cale injectabilă mai mult de un drog, se notează literalmente denumirile tuturor drogurilor mentionate, separate prin virgulă.

Art. 76. - Variabila 8 „de când se injectează” se completează prin bifarea variantei de răspuns corespunzătoare istoricului de consum pe cale injectabilă declarat de pacient.

Art. 77. - Variabila 9 „testarea s-a făcut” se completează prin bifarea variantei de răspuns corespunzătoare conditiilor în care a fost efectuată testarea.

Art. 78. - Variabila 10 „testat pentru” admite mai multe variante de răspuns si se completează prin bifarea variantei corespunzătoare testelor efectuate de furnizorul de servicii.

Art. 79. - Variabila 11 „pozitiv pentru” admite mai multe variante de răspuns si se completează prin bifarea variantelor de răspuns corespunzătoare rezultatelor la testele efectuate de furnizorul de servicii.

Art. 80. - (1) Variabila 12 „confirmat pentru” se completează doar în cazul în care sunt efectuate teste de confirmare de către furnizorul de servicii.

(2) Se completează prin bifarea variantei de răspuns corespunzătoare situatiei în care se află pacientul.

Art. 81. - (1) Variabila 13 „produsul testat” se completează prin bifarea variantei de răspuns corespunzătoare.

(2) În dreptul fiecărei variante de răspuns se notează literalmente denumirea virusului de identificat.

Art. 82. - (1) Variabila 14 „data testării” se completează cu 6 caractere: două pentru zi, de la 01 la 31, două pentru lună, de la 01 la 12, si 4 pentru an, prin notarea celor 4 cifre ale anului.

(2) Această variabilă nu admite date necunoscute. Dacă nu se cunoaste data testării, nu se înregistrează si nu se notifică cazul.

 

CAPITOLUL VI

Metodologia de transmitere a fiselor standard

 

Art. 83. - Foaia individuală de urgentă pentru consumul de droguri colectează date referitoare la urgentele medicale produse ca urmare a consumului de droguri si se completează într-un singur exemplar ori de câte ori de-a lungul unui an calendaristic un pacient este admis la tratament în cadrul sectiilor de urgentă din unitătile medicale specializate aflate în subordinea Ministerului Sănătătii Publice si a altor ministere cu retea sanitară proprie.

Art. 84. - (1) Foaia individuală de admitere la tratament pentru consumul de droguri se completează într-un singur exemplar ori de câte ori de-a lungul unui an calendaristic o persoană este admisă la tratament în cadrul centrelor de prevenire, evaluare si consiliere antidrog, structuri aflate în subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Agentia Natională Antidrog, sau al altor tipuri de centre de asistentă care oferă servicii medicale, psihologice si sociale persoanelor consumatoare sau dependente de drog, structuri aflate în subordinea Ministerului Sănătătii Publice si a altor ministere cu retea sanitară proprie, precum si al altor institutii/organizatii publice sau private care oferă asistentă specializată consumatorilor de droguri.

(2) Foaia individuală de admitere la tratament pentru consumul de droguri se completează în două exemplare ori de câte ori de-a lungul unui an calendaristic un pacient este admis la tratament în unitătile medicale aflate în subordinea Ministerului Sănătătii Publice.

Art. 85. - (1) Fisa standard de înregistrare a cazurilor de HVC si HVB în rândul consumatorilor de droguri injectabile se completează într-un singur exemplar, ori de câte ori un pacient este diagnosticat cu hepatită B sau hepatită C în cadrul sectiilor de boli infectioase din unitătile medicale specializate aflate în subordinea Ministerului Sănătătii Publice si a altor ministere cu retea sanitară proprie.

(2) Fisele completate sunt transmise semestrial sau la cerere Agentiei Nationale Antidrog - Directia Observatorul român de droguri si toxicomanii, în format electronic sau pe suport hârtie.

Art. 86. - (1) Fisa standard de colectare a datelor referitoare la prevalenta infectiilor cu HIV, HVB si HVC în rândul consumatorilor de droguri injectabile se completează într-un singur exemplar pentru fiecare pacient admis la tratament, ori de câte ori acesta este testat pentru depistarea prezentei virusurilor hepatitei B, hepatitei C, HIV sau a altor boli infectioase asociate consumului de droguri.

(2) Testarea pacientilor pentru depistarea prezentei virusilor prevăzuti la alin. (1) se face cu respectarea normelor legale în vigoare.

(3) Fisa este completată de către centrele care oferă servicii de evaluare, consiliere si psihoterapie individuală sau de grup, destinate consumatorilor de droguri, organizatiile neguvernamentale care oferă servicii tip harm-reduction, laboratoarele publice/private care efectuează astfel de teste, alte institutii/organizatii în bare se efectuează teste pentru depistarea bolilor infectioase asociate consumului de droguri: penitenciare, sectii de boli dermatovenerice, sectii de obstetrică-ginecologie.

(4) Fisele completate sunt transmise semestrial sau la cerere Agentiei Nationale Antidrog - Directia Observatorul român de droguri si toxicomanii, în format electronic sau pe suport hârtie.

Art. 87. - (1) Ministerul Internelor si Reformei Administrative - Agentia Natională Antidrog împreună cu Ministerul Sănătătii Publice si celelalte ministere cu retea sanitară proprie vor publica de comun acord, pentru unitătile aflate în subordine si pe baza criteriilor de selectie a centrelor incluse în sistemul de raportare, prevăzute la art. 3 si 22, în luna decembrie a fiecărui an, lista cu unitătile medicale, centrele de prevenire, evaluare si consiliere antidrog, participante la procesul de raportare în anul următor, si codurile atribuite fiecărei unităti.

(2) În termen de 10 zile de la încheierea fiecărei luni calendaristice, fiecare centru regăsit în lista publicată transmite pe suport hârtie si electronic fisele standard completate Directiei Observatorul român de droguri si toxicomanii din cadrul Agentiei Nationale Antidrog, în vederea codificării si înregistrării acestora în Registrul unic codificat privind consumatorii de droguri. Al doilea exemplar al foii individuale de admitere la tratament pentru consumul de droguri, completat în unitătile medicale aflate în subordinea Ministerului Sănătătii Publice, se transmite Centrului National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii Bucuresti din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, în termen de 10 zile de la încheierea fiecărei luni calendaristice.

Art. 88. - (1) Informatiile colectate rămân anonime, înregistrarea acestora realizându-se cu respectarea confidentialitătii datelor, pe baza codului pacientului, si sunt prelucrate doar în scop statistic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

(2) Analiza statistică a datelor colectate este publicată anual, sub forma unui raport.

Art. 89. - Ministerul Internelor si Reformei Administrative - Agentia Natională Antidrog împreună cu Ministerul Sănătătii Publice vor colabora pentru informatizarea sistemului de colectare a datelor până la data de 31 decembrie 2007, prin asigurarea infrastructurii de echipamente, software, acces la internet si pregătirea personalului din fiecare unitate medicală, centru de prevenire, evaluare si consiliere antidrog, orice alt centru de asistentă inclus în sistemul de raportare conform art. 87 alin. (1), în vederea înregistrării datelor în fisele standard prevăzute la art. 83 si 84.

Art. 90. - În scopul controlului calitătii datelor, verificarea concordantei dintre răspunsurile la diferite variabile din fisele standard de raportare se va realiza de către persoane autorizate din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Agentia Natională Antidrog si al Ministerului Sănătătii Publice, cu informarea prealabilă a centrului de asistentă pentru consumator si cu respectarea strictă a confidentialitătii datelor si dispozitiilor legale în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

substantelor înregistrabile, clasificate în grupe si subgrupe

 

1. Grupa opioide (10)

Subgrupe:

11 Heroină

12 Opiu si morfină

13 Codeină si derivati

14 Opioide sintetice (exemplu: Sintalgon, Mialgin, Fortral, Tramadol)

15 Alte opioide

2. Grupa stimulante (20)

Subgrupe:

21 Cocaină: pulbere (clorhidrat), crack (bază), pastă (sulfat), frunze

22 Amfetamine

23 MOMA (Ecstasy) si alti derivati de feniletilamină (MDMA, MDA, MDEA etc.)

24 Anorexigene cu actiune centrală (exemplu: Regenon)

25 Alte stimulante ale sistemului nervos central (exemplu: Efedrina, GHB, Nicotină etc.)

3. Grupa hipnotice si sedative

(30) Subgrupe:

31 Barbiturice (exemplu: Amobarbital, Fenobarbital, Tiobarbital)

32 Benzodiazepine (exemplu: Alprazolam, Clonazepam, Diazepam, Flunitrazepam, Lorazepam, Nitrazepam, Oxazepam, Zopiclonă)

33 Alte substante cu efect hipnotic, anxiolitic, antipsihotic sau tranchilizant (nebarbiturice, nebenzodiazepine) (exemplu: Glutetimidă, Meprobamat)

4. Grupa halucinogene (40)

Subgrupe:

41 Halucinogene sintetice (LSD, Fenciclidină)

42 Ciuperci halucinogene si alte plante si derivati (psilocibină, mescalină, peyote)

43 Medicamente cu efecte halucinogene (Ketamina)

44 Alte substante halucinogene

5. Grupa substante volatile (50)

51 Adezivi

52 Benzină si produse petroliere

53 Vopseluri

54 Aerosoli

55 Gaze si lichide anestezice

56 Nitrati

57 Alte substante volatile

6. Grupa cannabis (60)

Subgrupe:

61 Plantă (marijuana, iarbă, grifa)

62 Rezină (hasis)

63 Ulei de hasis

64 THC

65 Altele

7. Grupa alcool (70)

8. Tutun (80)

9. Alte substante psihoactive (90)

Subgrupe:

91 Medicamente antiparkinsoniene

92 Medicamente antidepresive (exemplu: Prozac, Amitriptilină, IMAO)

93 Alte substante psihoactive care măresc randamentul sportiv

94 Alte substante psihoactive

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de sigurantă

 

            În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27), ale art. 16 alin. (5), (51), (6) si (7) si ale art. 47 pct. 1 lit. c) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

            potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 24 aprilie 2007, prin care s-au adoptat Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de sigurantă,

            presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se pun în aplicare Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de sigurantă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Directia generala stabilitate financiara si actuariat din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de supravegnere a asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 2 mai 2007.

Nr. 4.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de sigurantă

 

            I. Definitii

            Art. 1. - În sensul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

            (1) rezerva tehnică brută reprezintă rezerva tehnică calculată înainte de cedările în reasigurare;

            (2) rezerva tehnică netă reprezintă rezerva tehnică calculată după cedările în reasigurare.

            II. Determinarea marjei de solvabilitate disponibile

            Art. 2. - (1) Asigurătorii autorizati să practice asigurări generale au obligatia să detină permanent o marjă de solvabilitate disponibilă, corespunzătoare activitătii desfăsurate de către acestia, cel putin egală cu marja de solvabilitate minimă, calculată în conformitate cu prevederile prezentelor norme.

(2) Marjei de solvabilitate disponibile îi corespunde totalitatea elementelor de activ libere de orice sarcini, cu exceptia activelor necorporale.

Art. 3. - (1) Pentru determinarea marjei de solvabilitate disponibile, în calculul acesteia sunt cuprinse următoarele componente:

a) capitalul social subscris si vărsat sau, după caz, dacă este vorba despre societăti mutuale, fondul de rezervă liber vărsat la care se adaugă toate conturile membrilor săi care întrunesc următoarele criterii:

(i) statutul trebuie să prevadă că din aceste conturi se pot face plăti membrilor doar în situatia în care plătile nu au drept rezultat diminuarea marjei de solvabilitate disponibile sub nivelul minim sau, în cazul dizolvării societătii, dacă au fost plătite toate celelalte datorii;

(ii) statutul trebuie să prevadă ca pentru orice plăti mentionate la pct. (i), efectuate în alte scopuri decât retragerea individuală din societatea mutuală, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor trebuie sã fie informată cu cel putin o lună înainte de efectuarea plătii, astfel încât aceasta să poată interzice, dacă este cazul, operatiunea de plată în cadrul acestei perioade;

b) toate rezervele societătii, altele decât rezervele tehnice, si anume: rezerve de prime de capital, din reevaluare, legale, statutare, de conversie, alte rezerve;

c) profitul net rezultat după deducerea dividendelor care trebuie plătite sau, după caz, pierderea înregistrată de asigurător;

d) rezultatul reportat.

Marja de solvabilitate disponibilă este diminuată cu valoarea actiunilor proprii detinute direct de asigurător.

 (2) În afara componentelor prevăzute la alin. (1), în calculul marjei de solvabilitate disponibile mai pot fi incluse si următoarele componente, după caz:

a) actiunile preferentiale cumulative si/sau datoriile subordonate în proportie de până la 50% din cea mai mică valoare obtinută prin compararea marjei de solvabilitate disponibile si a marjei de solvabilitate minime. Dintre acestea maximum 25% trebuie să fie constituite din datorii subordonate cu scadentă fixă si/sau actiuni preferentiale cumulative cu durată determinată. Trebuie să existe acorduri în temeiul cărora, în caz de faliment sau lichidare a asigurătorului, obligatiile de plată generate de capitalul subordonat împrumutat si/sau actiunile preferentiale cumulative vor fi onorate după ce au fost plătite obligatiile fată de toti ceilalti creditori sau orice alte obligatii de plată existente la momentul respectiv. Datoriile subordonate trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

(i) sumele aferente datoriilor subordonate sunt vărsate integral;

(ii) pentru împrumuturile cu scadentă fixă, scadenta initială este stabilită la cel putin 5 ani. Cu cel putin un an înainte de scadentă, asigurătorul va supune Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor spre aprobare un plan din care să rezulte modul în care marja de solvabilitate disponibilă va fi mentinută sau adusă peste nivelul marjei minime la scadentă, exceptând cazul în care valoarea împrumutului care intră în componenta marjei de solvabilitate disponibile a fost redusă treptat în decursul celor 5 ani care au precedat scadenta. Rambursarea anticipată a acestor sume se poate aproba dacă asigurătorul a solicitat acest lucru Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, cu conditia ca marja sa de solvabilitate disponibilă să nu scadă sub nivelul minim;

(iii) Împrumuturile a căror scadentă nu este fixată trebuie rambursate doar cu respectarea unui preaviz de cel putin 5 ani, exceptând cazurile în care aceste împrumuturi nu mai sunt considerate componentă a marjei de solvabilitate disponibile sau când, după caz, s-a obtinut acordul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor privind rambursarea lor anticipată. în acest ultim caz, asigurătorul trebuie să informeze Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu cel putin 6 luni înainte de data stabilită pentru rambursare, indicându-se valoarea marjei de solvabilitate disponibile si valoarea marjei de solvabilitate minime, atât înainte, cât si după această rambursare. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate aproba rambursarea doar în conditiile în care valoarea marjei de solvabilitate disponibile a asigurătorului nu scade sub nivelul valorii marjei de solvabilitate minime;

(iv) contractul de împrumut nu poate contine nicio clauză care să prevadă că, în anumite circumstante, altele decât lichidarea asigurătorului, împrumutul poate fi rambursat înainte de scadenta convenită;

(v) contractul de împrumut nu poate fi modificat decât cu acordul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;

b) titlurile de valoare cu durată nedeterminată si alte titluri de valoare, inclusiv actiunile preferentiale cumulative, altele decât cele mentionate la lit. a), până la un nivel care să nu poată depăsi 50% din valoarea cea mai mică obtinută prin compararea marjei de solvabilitate disponibile si a marjei de solvabilitate minime, dacă se îndeplinesc următoarele conditii:

(i) titlurile nu se pot rambursa fără acordul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;

(ii) contractul de emisiune îi permite asigurătorului posibilitatea de a amâna plata dobânzilor aferente împrumutului;

(iii) creantele creditorului fată de asigurător ocupă un nivel inferior raportat la creantele tuturor creditorilor nesubordonati;

(iv) documentele care stau la baza emisiunii de titluri de valoare trebuie să prevadă capacitatea societătii de a acoperi datoria si dobânda aferentă, astfel încât să permită asigurătorului să îsi continue activitatea;

(v) se vor lua în calcul numai sumele vărsate integral.

(3) La cererea asigurătorului, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate aproba, în temeiul unor documente doveditoare, includerea în calculul marjei de solvabilitate disponibile si a următoarelor componente, după caz:

a) jumătate din capitalul social nevărsat sau, după caz, din fondul de rezervă liber nevărsat, atunci când capitalul social vărsat ori fondul de rezervă liber vărsat reprezintă cel putin 25% din capitalul social sau din fondul de rezervă liber, până la un nivel care să nu depăsească 50% din valoarea cea mai mică obtinută prin compararea marjei de solvabilitate disponibile si a marjei de solvabilitate minime;

b) În cazul societătilor de asigurare mutuale sau de tip mutual cu contributii variabile, orice creantă pe care societatea o poate avea asupra membrilor săi prin solicitarea unor contributii suplimentare, într-un exercitiu financiar, dar nu mai mult de 50% din diferenta dintre contributiile maxime si contributiile totale de plată, si până la 50% din valoarea cea mai mică dintre valoarea marjei de solvabilitate disponibile si a marjei de solvabilitate minime;

c) orice rezerve nete ascunse provenind din evaluarea activelor, în măsura în care aceste rezerve nu au o natură exceptională.

III. Determinarea marjei de solvabilitate minime

Art. 4. - (1) Marja de solvabilitate minimă se determină prin două metode:

a) raportarea la valoarea primelor brute subscrise în ultimele 12 luni calendaristice anterioare datei raportării sau la valoarea contributiilor din ultimele 12 luni calendaristice anterioare datei raportării;

b) raportarea la media anuală a daunelor brute plătite în ultimele 36 de luni calendaristice anterioare datei raportării. Dacă o societate de asigurări preia în asigurare unul sau mai multe riscuri: de credit, furtună, grindină sau înghet, perioada de referintă pentru calculul mediei anuale a daunelor brute plătite va corespunde ultimelor 84 de luni calendaristice anterioare datei raportării.

(2) Marja de solvabilitate minimă este egală cu valoarea cea mai mare dintre cele două rezultate obtinute prin aplicarea metodelor prevăzute la alin. (1).

Art. 5. - (1) În cazul aplicării metodei prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), luându-se în considerare primele brute subscrise, la determinarea marjei de solvabilitate minime se va lua în calcul cea mai mare valoare, obtinută în ultimele 12 luni calendaristice anterioare datei raportării, dintre:

a) valoarea totală a primelor brute subscrise sau a contributiilor;

b) valoarea primelor brute câstigate (valoarea primelor brute subscrise diminuată cu variatia rezervei brute de prime) sau a contributiilor.

(2) Pentru tipurile de asigurări încadrate în clasele 11, 12 si 13, mentionate la titlul B „Asigurări generale” din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, primele sau contributiile luate în calcul se majorează cu 50%.

(3) La valoarea primelor brute subscrise sau a contributiilor din asigurări directe se adaugă totalul primelor brute subscrise aferente acceptărilor în reasigurare pe durata ultimelor 12 luni calendaristice anterioare datei raportării, iar rezultatul se diminuează cu valoarea totală a primelor brute subscrise anulate sau a contributiilor anulate corespunzătoare aceleiasi perioade, precum st cu valoarea totală a impozitelor si taxelor aferente primelor si contributiilor luate în calcul.

(4) La valoarea astfel obtinută se aplică un procent de 18% pentru sumele a căror valoare este de până la echivalentul a 53,1 milioane euro si, respectiv, de 16% pentru sumele reprezentând excedentele peste echivalentul a 53,1 milioane euro, la cursul de referintă al Băncii Nationale a României din ultima zi lucrătoare a perioadei de raportare, iar rezultatele astfel obtinute se adună.

(5) Rezultatul obtinut se înmulteste cu maximul dintre 50% si valoarea obtinută ca raport între suma rezervelor nete de daune la sfârsitul ultimelor 3 exercitii financiare si suma rezervelor brute de daune la sfârsitul ultimelor 3 exercitii financiare.

Art. 6. - (1) În cazul aplicării metodei prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), luându-se în considerare daunele brute plătite, determinarea marjei de solvabilitate minime se face prin însumarea valorii daunelor brute plătite în perioadele mentionate la art. 4 alin. (1) lit. b), aferente activitătii de asigurări directe, cu valoarea daunelor brute pîătite în aceeasi perioadă, aferente acceptărilor în reasigurare, precum si cu valoarea rezervelor brute de daune constituite la sfârsitul perioadei de raportare, atât pentru activitătile directe, cât si pentru acceptările în reasigurare.

(2) Din această sumă se scade valoarea daunelor recuperate de la terti prin subrogarea în drepturile asiguratilor pentru aceeasi perioadă de raportare si valoarea rezervelor brute de daune constituite la începutul celei de-a treizeci si cincea luni calendaristice anterioare lunii de raportare, atât pentru asigurările directe, cât si pentru acceptările în reasigurare.

(3) Dacă perioada de referintă mentionată la art. 4 alin. (1) lit. b) este de 84 de luni calendaristice, se scade valoarea rezervelor brute de daune constituite la începutul celei de-a optzeci si treia luni calendaristice anterioare lunii de raportare.

(4) Baza de calcul a daunelor plătite, rezervelor de daune si recuperărilor pentru tipurile de asigurări încadrate în clasele 11, 12 si 13, mentionate la titlul B „Asigurări generale” din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, se majorează cu 50%.

(5) Conform perioadei de referintă prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), la o treime din valoarea obtinută în cazul perioadei de referintă de 36 de luni sau la o septime din valoarea obtinută în cazul perioadei de referintă de 84 de luni, după caz, se aplică un procent de 26% pentru sumele a căror valoare este de până la echivalentul a 37,2 milioane euro si, respectiv, de 23% pentru sumele reprezentând excedentele peste echivalentul a 37,2 milioane euro, la cursul de referintă al Băncii Nationale a României din ultima zi lucrătoare a perioadei de raportare, iar rezultatele astfel obtinute se adună.

(6) Rezultatul obtinut se înmulteste cu maximul dintre 50% si valoarea obtinută ca raport între suma rezervelor nete de daune la sfârsitul ultimelor 3 exercitii financiare si suma rezervelor brute de daune la sfârsitul ultimelor 3 exercitii financiare.

Art. 7. - Dacă marja de solvabilitate minimă calculată conform prevederilor art. 4-6 este mai mică decât marja de solvabilitate minimă raportată la sfârsitul exercitiului financiar precedent, atunci marja de solvabilitate minimă la data raportării trebuie să fie cel putin egală cu cea raportată la sfârsitul exercitiului financiar precedent, înmultită cu raportul dintre valoarea rezervei nete de daune înregistrată la sfârsitul perioadei de raportare si valoarea rezervei nete de daune la începutul exercitiului financiar curent, raport care nu poate fi mai mare decât 1. Prevederile prezentului articol se vor aplica începând cu data de 1 ianuarie 2008.

Art. 8. - Procentele mentionate la art. 5 alin. (4) si la art. 6 alin. (5) sunt fiecare reduse la o treime în cazul asigurării de sănătate practicate pe o bază tehnică similară celei pentru asigurarea de deces, dacă:

a) primele plătite se calculează pe baza tabelelor de îmbolnăvire conform metodei matematice aplicate în asigurări;

b) se calculează o rezervă pentru îmbătrânire;

c) se încasează o primă suplimentară în vederea stabilirii unei marje prudente;

d) asigurătorul poate anula contractul cel mai târziu înaintea sfârsitului celui de-al treilea an de asigurare;

e) în contract se prevede posibilitatea majorării primelor sau a diminuării plătilor, chiar si în cazul contractelor în vigoare.

IV. Metodologia de calcul al fondului de sigurantă

Art. 9. - (1) O treime din marja de solvabilitate minimă a asigurătorului, calculată conform art. 3-7, constituie fondul de sigurantă. Acest fond este compus din elementele prevăzute la art. 3 alin. (1) si (2) si, cu acordul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, la art. 3 alin. (3) lit. c).

(2) Valoarea minimă a fondului de sigurantă pentru asigurările generale este echivalentul în lei a 2,2 milioane euro la data raportării. Dacă asigurătorul subscrie unul sau mai multe riscuri încadrate în clasele 10, 11, 12, 13, 14 sau 15, mentionate la titlul B „Asigurări generale” din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, valoarea minimă a fondului de sigurantă va fi echivalentul în lei a 3,2 milioane euro la data raportării. în cazul societătilor mutuale, valoarea minimă a fondului de sigurantă se reduce cu o pătrime.

(3) Valorile în euro ale fondului de sigurantă prevăzute la alin. (2), precum si valorile în euro mentionate la art. 5 alin. (4) si la art. 6 alin. (5) vor fi revizuite anual în functie de schimbările în indicele european al preturilor de consum cuprinzând statele membre, publicat de Eurostat.

(4) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor solicită agentiilor si/sau sucursalelor înfiintate în România si apartinând unor societăti de asigurare cu sediul central în afara Comunitătii:

a) marja de solvabilitate disponibilă, care va fi compusă din elementele prevăzute la art. 3. Marja de solvabilitate minimă va fi calculată în conformitate cu prevederile art. 4-8. în calculul marjei de solvabilitate minime se va tine seama numai de operatiunile efectuate de respectiva agentie sau sucursală;

b) o treime din marja de solvabilitate minimă va constitui fondul de sigurantă. Valoarea minimă a fondului de sigurantă este jumătate din valoarea prevăzută la alin. (2).

Agentiile si sucursalele înfiintate în România si apartinând unor societăti de asigurare cu sediul central în afara Comunitătii trebuie să depună o pătrime din valoarea minimă a fondului de sigurantă sub forma unei garantii, care va fi luată în calculul fondului de sigurantă. Fondul de sigurantă va fi constituit în conformitate cu prevederile alin. (1);

c) activele care acoperă marja de solvabilitate minimă trebuie să fie păstrate în România până la nivelul fondului de sigurantă, iar surplusul, în cadrul Comunitătii.

V. Dispozitii finale

Art. 10. - Asigurătorul este obligat să îsi determine permanent marja de solvabilitate disponibilă, marja de solvabilitate minimă, precum si fondul de sigurantă, pe baza datelor din raportările financiare, st să transmită Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, la sfârsitul fiecărui exercitiu financiar, un formular de raportare privind marja de solvabilitate disponibilă, marja de solvabilitate minimă si fondul de sigurantă, conform modelului prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentele norme. Asigurătorul trebuie să transmită Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor o raportare semestrială privind marja de solvabilitate minimă, conform modelului prezentat în anexă.

Art. 11. - În conformitate cu art. 6 alin. (2) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară si falimentul societătilor de asigurare, la cererea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor societatea de asigurare este obligată să îsi determine si să comunice Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în termen de 48 de ore de la solicitare, situatia financiară, precum si marja de solvabilitate minimă ale acesteia. Informatiile solicitate se transmit însotite de o declaratie a reprezentantului legai al societătii, dată pe propria răspundere, sub sanctiunile prevăzute de Codul penal pentru infractiunile de înselăciune si fals în declaratii, prin care se atestă că datele comunicate sunt corecte si conforme cu realitatea.

Art. 12. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme constituie contraventie si se sanctionează conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 70 si următoarele din Legea nr. 503/2004.

Art. 13. - (1) Prezentele norme intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentelor norme se abrogă Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.111/2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de sigurantă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 15 iulie 2005.

Art. 14. - Prezentele norme transpun prevederile art. 16, 17, ale art. 23 pct.2 lit. e), ale art. 25 pct. 2 si 3 din Directiva 73/239/CEE, ale Directivei 2002/13/CE si ale Notificării privitoare la ajustarea la nivelul inflatiei a anumitor sume prevăzute în directivele referitoare la activitătile de asigurări de viată si de asigurări generale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 194 din 18 august 2006, p. 0038.

 

ANEXA

la norme

 

 

FORMULAR DE RAPORTARE

privind marja de solvabilitate disponibilă, marja de solvabilitate minimă si fondul de sigurantă

pentru asigurările generale

 

Marja de solvabilitate disponibilă

 

X=Marja de solvabilitate disponibilă totală = X1 + Z1 + Z2+ Z3 + A9 + A10

 

A1 = Capitalul social subscris si vărsat sau fondul de rezervă liber vărsat

 

A2 - Toate rezervele societătii, altele decât rezervele tehnice, si anume: rezerve de prime de capital, din reevaluare, legale, statutare, de conversie, alte rezerve

 

A3= Profitul net rezultat după deducerea dividendelor care trebuie plătite sau, după caz, pierderea înregistrată de asigurător

 

A4 - Rezultatul reportat

 

A5 = Valoarea actiunilor proprii detinute direct de asigurător

 

X1= Marja de solvabilitate disponibilă = A1+A2 ± A3 ±  AA - A5

 

1A6 = Actiuni preferentiale cumulative si/sau datorii subordonate

 

Z = min(X1;Y)

 

Z1 = min(A6; 0,5*Z)

 

11A7= Titluri de valoare cu durată nedeterminată si alte titluri de valoare inclusiv actiuni preferentiale neincluse în A6

 

Z2 = min(A7;0,5*Z)

 

iii A8 = Capitalul social nevărsat sau fondul de rezervă liber nevărsat, după caz

 

Z3  = min(0,5*A8; 0,5*Z)

 

ivA9 = Valoarea calculată în conformitate cu prevederile art. 3, alin. 3, lit. b din Norme

 

A10 = Rezerve nete ascunse provenite din evaluarea activelor, în măsura în care aceste rezerve nu au o natură exceptională

 

 

i - Cu respectarea prevederilor Art. 3, Alin. (2), Litera (a) din Norme

ii - Cu respectarea prevederilor Art. 3, Alin. (2), Litera (b) din Norme

iii - Cu respectarea prevederilor Art. 3, Alin. (3), Litera (a) din Norme

iv - Cu respectarea prevederilor Art. 3, Alin. (3), Litera (b) din Norme

 

Marja de solvabilitate minimă

 

Y= Marja de solvabilitate minimă la data raportării = max (Y3; Y5)

 

 

Y3 = Marja de solvabilitate minimă = max (Y1;Y2)

 

Y4= Marja de solvabilitate minimă raportată la sfârsitul exercitiului financiar precedent

 

E1 = Raportul între rezerva netă de daune înregistrată la sfârsitul perioadei de raportare si rezerva netă de daune înregistrată la începutul exercitiului financiar curent

 

e = min(l; e1)

 

Y5 = e*Y4

 

 

Metoda 1

B1 = Valoarea totală a primelor brute subscrise sau a contributiilor din asigurări directe pentru tipurile de asigurări încadrate în clasele 11, 12, 13 mentionate la Titlul B din Anexa nr. 1 la Legea 32/2000, cu modificările si completările ulterioare

 

B2 = Valoarea totală a primelor brute subscrise sau a contributiilor din asigurări directe pentru alte tipuri de asigurări decât cele din clasele 11,12,13 mentionate la Titlul B din Anexa nr. 1 la Legea 32/2000, cu modificările si completările ulterioare

 

B3 = Valoarea primelor subscrise aferente acceptărilor în reasigurare, pentru tipurile de asigurări încadrate în clasele 11, 12, 13 mentionate la Titlul B din Anexa nr. 1 la Legea 32/2000, cu modificările si completările ulterioare

 

B4 = Valoarea primelor subscrise aferente acceptărilor în reasigurare, pentru alte tipuri de asigurări decât cele din clasele 11, 12, 13 mentionate la Titlul B din Anexa nr. 1 la Legea 32/2000, cu modificările si completările ulterioare

 

B5 = Valoarea primelor brute sau contributiilor anulate pentru tipurile de asigurări încadrate în clasele 11,12,13 mentionate la Titlul B din Anexa nr. 1 la Legea 32/2000, cu modificările si completările ulterioare

 

B6 = Valoarea primelor brute sau contributiilor anulate pentru alte tipuri de asigurări decât cele din clasele 11, 12, 13 mentionate la Titlul B din Anexa nr. 1 la Legea 32/2000, cu modificările si completările ulterioare

 

B7 = Valoarea totală a impozitelor si taxelor aferente primelor brute subscrise pentru tipurile de asigurări încadrate în clasele 11, 12, 13 mentionate la Titlul B din Anexa nr. 1 la Legea 32/2000, cu modificările si completările ulterioare

 

B8 = Valoarea totală a impozitelor si taxelor aferente primelor brute subscrise pentru alte tipuri de asigurări decât cele din clasele 11, 12, 13 mentionate la Titlul B din Anexa nr. 1 la Legea 32/2000, cu modificările si completările ulterioare

'

B9 = Variatia rezervei de prime brute pentru tipurile de asigurări încadrate în clasele 11, 12, 13 mentionate la Titlul B din Anexa nr. 1 la Legea 32/2000, cu modificările si completările ulterioare

 

B10 = Variatia rezervei de prime brute pentru alte tipuri de asigurări decât cele din clasele 11, 12, 13 mentionate la Titlul B din Anexa nr. 1 la Legea 32/2000, cu modificările si completările ulterioare

 

B11 = 1,5*B1+ 1,5* B3 - 1,5* B5 - 1,5*B7 + B2 + B4 - B6 - B9

 

B12 = B11 - 1,5* B9 – B10

 

B13 = max(B11;B12)

 

b1 = Raportul între suma rezervelor nete de daune la sfârsitul ultimelor 3 exercitii financiare si suma rezervelor brute de daune la sfârsitul ultimelor 3 exercitii financiare

 

b = max( 0,5; b1)

 

B14 = echivalentul în lei a 53,1 milioane EUR, calculat la cursul de referintă al BNR din ultima zi lucrătoare a perioadei de raportare

 

* Y1 = Marja de solvabilitate minimă calculată cu metoda primelor = b*[ min(B13 ; B14)*0,18 + max(B13; B14)*0,16]

 

 

 

 

 

Metoda 2

 

**C1= Valoarea daunelor brute plătite aferente activitătii de asigurări directe din perioada de referintă pentru tipurile de asigurări încadrate în clasele 11, 12, 13 mentionate la Titlul B din Anexa nr. 1 la Legea 32/2000, cu modificările si completările ulterioare

 

 

 

*C2 = Valoarea daunelor brute plătite aferente activitătii de asigurări directe din perioada de referintă pentru alte tipuri de asigurări decât cele din clasele 11, 12, 13 mentionate la Titlul B din Anexa nr. 1 la Legea 32/2000, cu modificările si completările ulterioare

 

 

 

**C3 = Valoarea daunelor brute plătite aferente acceptărilor în reasigurare din perioada de referintă pentru tipurile de asigurări încadrate în clasele 11, 12, 13 mentionate la Titlul B din Anexa nr. 1 la Legea 32/2000, cu modificările si completările ulterioare

 

 

 

**C4 = Valoarea daunelor brute plătite aferente acceptărilor în reasigurare din perioada de referintă pentru alte tipuri de asigurări decât cele din clasele 11, 12, 13 mentionate la Titlul B din Anexa nr. 1 la Legea 32/2000, cu modificările si completările ulterioare

 

 

 

C5 = Valoarea rezervelor brute de daune constituite la sfârsitul perioadei de raportare, atât pentru activitătile directe, cât si pentru acceptările în reasigurare pentru tipurile de asigurări încadrate în clasele 11,12, 13 mentionate la Titlul B din Anexa nr. 1 la Legea 32/2000, cu modificările si completările ulterioare

 

 

 

C6 = Valoarea rezervelor brute de daune constituite la sfârsitul perioadei de raportare, atât pentru activitătile directe, cât si pentru acceptările în reasigurare pentru alte tipuri de asigurări decât cele din clasele 11, 12, 13 mentionate la Titlul B din Anexa nr. 1 la Legea 32/2000, cu modificările si completările ulterioare

 

 

**C7 =  Valoarea daunelor recuperate de la terti prin subrogarea în drepturile asiguratilor din perioada de referintă pentru tipurile de asigurări încadrate în clasele 11, 12, 13 mentionate la Titlul B din Anexa nr. 1 la Legea 32/2000, cu modificările si completările ulterioare

 

**C8 = Valoarea daunelor recuperate de la terti prin subrogarea în drepturile asiguratilor din perioada de referintă pentru alte tipuri de asigurări decât cele din clasele 11,12,13 mentionate la Titlul B din Anexa nr. 1 la Legea 32/2000, cu modificările si completările ulterioare

 

***C9 = Valoarea rezervelor brute de daune constituite la începutul celei de-a treizeci si cincea luni calendaristice anterioare lunii de raportare, atât pentru asigurările directe cât si pentru acceptările în reasigurare, în cazul în care perioada de referintă este de 36 de luni pentru tipurile de asigurări încadrate în clasele 11, 12, 13 mentionate la Titlul B din Anexa nr. 1 la Legea 32/2000, cu modificările si completările ulterioare

 

***C10 = Valoarea rezervelor brute de daune constituite la începutul celei de-a treizeci si cincea luni calendaristice anterioare lunii de raportare, atât pentru asigurările directe cât si pentru acceptările în reasigurare, în cazul în care perioada de referintă este de 36 de luni pentru alte tipuri de asigurări decât cele din clasele 11, 12, 13 mentionate la Titlul B din Anexa nr. 1 la Legea 32/2000, cu modificările si completările ulterioare

 

C11= 1,5*C1 + C2 + 1,5*C3 + C4 + 1,5*C5 + C6 - 1,5*C7 – C8 – 1,5*C9 – C10

 

c = Coeficient variabil a cărui valoare este 1/3 în cazul în care perioada de referintă este de 36 de luni, respectiv 1/7 în cazul în care perioada de referintă este de 84 de luni

 

C12 = echivalentul în lei a 37,2 milioane euro, calculat la cursul de referintă al Băncii Nationale a României din ultima zi lucrătoare a perioadei de referintă

 

d1 = Raportul între suma rezervelor nete de daune la sfârsitul ultimelor trei exercitii financiare si suma rezervelor brute de daune la sfârsitul ultimelor trei exercitii financiare

 

d=max(0,5; dx)

 

*Y2Marja de solvabilitate minimă calculată cu metoda daunelor = d*[min(c*C11; C12)*0,26+max(c*C11 - C12; 0)*0,23]

 

* - Pentru asigurările de sănătate practicate pe o bază tehnică similară celei pentru asigurarea de deces, dacă sunt respectate conditiile enuntate la art. 8 literele (a), (b), (c), (d) si (e) se considera doar o treime din valoarea obtinută cu ajutorul formulei de calcul.

** - Dacă o societate de asigurări practică unul sau mai multe riscuri: de credit, furtuna, grindinã sau înghet, perioada de referintă va corespunde ultimelor 84 de luni calendaristice anterioare datei raportării.

*** - Dacă perioada de referintă este de 84 de luni se va scădea valoarea rezervelor brute de daune constituite la începutul celei de-a optzeci si treia luni calendaristice anterioare lunii de raportare.

 

 

 

 

 

 

Fondul de sigurantă

Fondul de sigurantă = FS

 

 

 

FS1 = Y/3

 

FS2 = Echivalentul în lei a valorii minime a fondului de sigurantă, la data raportării

 

FS = max(FS1;FS2)

 

 

RECTIFICĂRI

 

            În anexa la Decretul nr. 235/1997 privind conferirea medaliei „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 si 132 bis din 26 iunie 1997, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

            - la nr. crt. 7.290, în loc de: „Popescu D. Alexandru” se va citi: „Popescu D. Alecsandru”.

 

            În anexa la Decretul nr. 1.022/2002 privind conferirea „Crucii Comemorative a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 si 923 bis din 17 decembrie 2002, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei .Monitorul Oficial, Partea I”):

            - la nr. cit 2.090, în loc de: „Euftiviov I. Radion” se va citi: „Eutifiev I. Radion”.