MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 347         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 22 mai 2007

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 393 din 17 aprilie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiintarea Companiei Nationale „Loteria Română” - S.A

 

- Opinie separată

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

431. - Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2007

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

97. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea structurii serviciilor si a tarifelor prin care se constituie veniturile proprii ale Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă si ale unitătilor subordonate acesteia, a cuantumului tarifelor, precum si a modalitătilor de încasare si de utilizare a fondurilor pentru anul 2007

 

179. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea Instructiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată

 

695. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea listei contribuabililor reactivati

 

697. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 575/2006 privind stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi

 

817. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 893/2006 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru activitatea de distributie angro de medicamente

 

933. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind sesiunea specială de bacalaureat 2007, pentru elevii din clasa a XII-a participanti la loturile olimpice

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 393

din 17 aprilie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1 $9/1999 privind înfiintarea Companiei Nationale „Loteria Română”- S.Â

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ion Tiucă - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiintarea Companiei Nationale „Loteria Română” - S.A., exceptie ridicată de Remus Luca în Dosarul nr. 12.442/2005 al Judecătoriei Cluj-Napoca.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 22 martie 2007 si au fost consemnate în încheierea din aceeasi dată, când Curtea, în conformitate cu art. 57 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a amânat pronuntarea la data de 3 aprilie 2007 si apoi la data de 17 aprilie 2007.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 15 noiembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 12.442/2005, Judecătoria Cluj-Napoca a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiintarea Companiei Nationale „Loteria Română” - S.A.

Exceptia a fost ridicată de Remus Luca într-un proces civil având ca obiect rectificarea unei înscrieri în cartea funciară.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că prevederile art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 159/1999 încalcă dreptul de proprietate privată garantat de Constitutie, precum si de art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece imobilul trecut în patrimoniul Companiei Nationale „Loteria Română”, ca urmare a reglementării cuprinse în acest text de lege, nu a făcut obiectul Decretului nr. 92/1950, acesta fiind proprietatea mostenitorilor tabulari.

Judecătoria Cluj-Napoca consideră exceptia întemeiată, în acest sens arată că asupra imobilul care face obiectul litigiului aflat pe rolul instantei au existat mai multe procese care vizau tocmai dreptul de proprietate. În aceste conditii, sustine instanta, „apare ca neconstitutională sau cel putin inoportună interventia statului, care prin emiterea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 159/1999, act normativ emis după notarea în cartea funciară a procesului ce se purta asupra acestui imobil, transează problema proprietătii în favoarea Companiei Nationale „Loteria Română”.

Potrivit art. 30 alin. (1) diri Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră exceptia ca inadmisibilă, întrucât aspectele criticate de autorul exceptiei privesc aplicarea legii.

Avocatul Poporului apreciază prevederile de lege criticate ca fiind constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2)', ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum rezultă din încheierea de sesizare, precum si din notele scrise formulate de autorul exceptiei, îl constituie prevederile art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiintarea Companiei Nationale „Loteria Română” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 25 octombrie 1999, aprobată prin Legea nr. 288/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 8 iunie 2001.

Textul de lege criticat are următoarea redactare:

- Art. 4: „(1) Patrimoniul Loteriei Române se constituie prin preluarea integrală a patrimoniului fostei Regii Autonome «Loteria Natională», conform bilantului contabil la data de 30 iunie 1999. La data reorganizării Regia Autonomă «Loteria Natională» nu are în administrare bunuri proprietate publică a statului de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constitutie.

(2) Loteria Română este proprietara bunurilor aflate în patrimoniul Regiei Autonome «Loteria Natională», cu exceptia bunurilor detinute cu alt titlu.

(3) Celelalte bunuri aflate în administrarea Regiei Autonome «Loteria Natională» trec în proprietatea Loteriei Române la data înmatriculării acesteia la oficiul registrului comertului.

(4) La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Loteria Română preia toate drepturile si obligatiile Regiei Autonome «Loteria Natională».

(5) Creditele contractate, cu garantie guvernamentală, de către Regia Autonomă «Loteria Natională» de la parteneri externi îsi mentin statutul juridic si vor fi rambursate de către Loteria Română, Guvernul României garantând în continuare aceste credite în conditiile initiale.”

Textul constitutional considerat ca fiind încălcat este cel al art. 44 alin. (1) privind garantarea proprietătii private. Este invocată si încălcarea art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitor la protectia proprietătii private.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine următoarele:

Textul de lege criticat reglementează modul de constituire a patrimoniului Companiei „Loteria Română”, si anume prin preluarea integrală a patrimoniului fostei Regii Autonome „Loteria Natională”, stabilind totodată că este proprietara acestor bunuri, cu exceptia bunurilor detinute cu alt titlu.

Curtea observă că exceptia a fost ridicată într-un proces ce are ca obiect rectificarea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra unui imobil, autorul exceptiei fiind mostenitorul tabular al imobilului trecut în patrimoniul Regiei Autonome „Loteria Natională” ca urmare a reglementării cuprinse în textul de lege criticat.

Analizând criticile formulate, Curtea retine că, de fapt, ele vizează aplicarea legii, aspecte asupra cărora Curtea nu are competenta de a se pronunta, întrucât aceasta exercită numai un control de constitutionalitate, potrivit art. 2 din Legea nr. 47/1992. De aceea, este de competenta instantei de judecată de a stabili concret care dintre titlurile de proprietate înregistrate în cartea funciară este valabil.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiintarea Companiei Nationale „Loteria Română” - S.A., exceptie ridicată de Remus Luca în Dosarul nr. 12.442/2005 al Judecătoriei Cluj-Napoca.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 aprilie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Măria Bratu

 

OPINIE SEPARATĂ

 

Chiar dacă exceptia de neconstitutionalitate a fost respinsă ca inadmisibilă si nu ca netemeinică, socotim că trebuia admisă pentru următoarele argumente. Din prevederile art. 4 alin. (1) al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiintarea Companiei Nationale „Loteria Română” rezultă că patrimoniul acesteia se constituie din preluarea integrală a patrimoniului fostei Regii Autonome „Loteria Natională”, conform bilantului contabil de la data de 30 mai 1999. Se arată, în continuare, că odată cu reorganizarea Regiei Autonome „Loteria Natională”, aceasta nu are în administrare bunuri proprietate publică a statului de genul celor prevăzute de art. 135 alin. (4) devenit art. 136 alin. (3), după revizuirea Constitutiei.

Potrivit ordonantei, Loteria Română, fiind succesoarea Regiei Autonome „Loteria Natională” [(art. 4 alin. (4)], este proprietara bunurilor aflate în patrimoniul acesteia, cu exceptia bunurilor detinute cu alt titlu [(art. 4 alin. (2)].

Este de neadmis faptul că, asa cum se prevede în art. 4 alin. (3), celelalte bunuri aflate în administrarea Regiei Autonome „Loteria Natională” trec în proprietatea Loteriei Române la data înmatriculării acesteia la oficiul registrului comertului, indiferent în proprietatea cui se aflau la acea dată. Din patrimoniul acestei regii au făcut parte si bunuri care apartineau în proprietate unor persoane fizice sau persoane juridice, bunuri intabulate în cartea funciară si aflate în administrarea Regiei Autonome. Or, nicio lege nu poate interveni cu privire la dreptul de proprietate privată prin transformarea „în temeiul legii” a dreptului de administrare a Loteriei Nationale în drept de proprietate a Loteriei Române, fără o justă si dreaptă despăgubire, asa cum rezultă din art. 44 alin. (3) din Constitutie.

Mai mult, bunul imobil care face obiectul exceptiei nu a făcut obiectul Decretului nr. 92/1950, el fiind proprietatea mostenitorilor tabulari.

Are loc astfel un transfer silit de proprietate care operează din patrimoniul persoanelor fizice sau persoanelor juridice către Loteria Natională, ceea ce reprezintă o încălcare a dispozitiilor art. 44 alin. (1) din Constitutie si ale art. 1 din Primul Protocol la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Privarea de proprietate a unui titular al acestui drept poate avea loc, asa cum am arătat, dacă se realizează prin procedeele prevăzute de art. 44 alin. (3) din Legea fundamentală. Asadar, singura modalitate de trecere silită în proprietatea statului, în cazul nostru persoană juridică - societate comercială pe actiuni cu capital integral de stat, a unor bunuri imobile ce se află în proprietatea altor titulari, se poate realiza prin expropriere, pentru cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă si prealabilă despăgubire.

Toate aceste reglementări constituie garantii ale dreptului de proprietate privată, care nu pot fi eludate prin adoptarea unui act normativ.

 

Judecător,

prof. univ. dr. Aspazia Cojocaru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 alin. (1) lit. o) si al art. 21 alin. (4) teza întâi din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Planul de ocupare a functiilor publice din cadrul autoritătilor si institutiilor publice din administratia publică centrală pentru anul 2007.

Art. 2. - (1) Structura Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul autoritătilor si institutiilor publice din administratia publică centrala si serviciile deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, finantate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si de la bugetul asigurărilor pentru somaj, se realizează de către Agentia Natională a Functionarilor Publici, pe baza propunerilor transmise de ordonatorii principali de credite bugetare în concordantă cu numărul de posturi si fondul aferent salariilor de bază, aprobate prin anexele la legile bugetare pentru anul 2007.

(2) Planul de ocupare a functiilor publice în structura prevăzută la alin. (1) este întocmit pe total ordonator principal de credite bugetare si pe fiecare institutie din subordinea acestuia sau finantată prin bugetul său.

Art. 3. - Pentru celelalte categorii de autorităti si institutii publice aflate în subordinea unor ministere sau a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu finantare din venituri proprii si subventii sau integral din venituri proprii, responsabilitatea în gestiunea functiilor publice revine acestor autorităti si institutii publice, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, în conditiile legii.

Art. 4. - Pentru autoritătile si institutiile publice din administratia publică locală Pianul de ocupare a functiilor publice se aprobă prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, în conditiile legii.

Art. 5. - Responsabilitatea pentru respectarea Planului de ocupare a functiilor publice în conditiile prevăzute la art. 2 si 4 revine ordonatorilor principali de credite bugetare din administratia publică centrală si locală.

Art. 6. - (1) Pentru autoritătile si institutiile publice din administratia publică centrală se autorizează Agentia Natională â Functionarilor Publici să aprobe modificări în structura Planului de ocupare a functiilor publice, semestrial, pe baza propunerilor fundamentate transmise de ordonatorul principal de credite.

(2) Autoritătile si institutiile publice din administratia publică locală pot aproba modificări în structura Planului de ocupare a functiilor publice semestrial, prin hotărâre a consiliului locai, respectiv a consiliului judetean, cu respectarea prevederilor art. 21 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - (1) Pentru autoritătile si institutiile publice din administratia publică centrală si locală care se înfiintează sau care se reorganizează în cursul anului 2007, functiile publice vacante înfiintate, respectiv functiile publice supuse reorganizării, vor fi ocupate în conditiile legii.

(2) Se autorizează Agentia Natională a Functionarilor Publici să aprobe modificări în structura Planului de ocupare a functiilor publice, semestrial, pe baza propunerilor transmise de ordonatorul principal de credite, pentru evidentierea situatiei prevăzute la alin. (1).

Art. 8. - (1) Functiile publice de executie, stabilite în conditiile legii, din cadrul autoritătilor si institutiilor publice din administratia publică centrală si locală, care devin vacante în cursul anului 2007, pot fi ocupate în conditiile legii.

(2) Functiile publice de conducere din cadrul autoritătilor si institutiilor publice din administratia publică centrală si locală, care devin vacante în cursul anului 2007, pot fi ocupate în conditiile legii.

(3) Se consideră functii publice vacante potrivit alin. (1) si (2) si functiile publice pentru care s-a organizat concurs după termenul de transmitere a propunerilor pentru Planul de ocupare a functiilor publice pentru anul 2007 sau pentru care concursul se afla în derulare la acea dată si care nu au fost ocupate în conditiile legii.

Art. 9. - În cursul anului 2007 procedura de redistribuire a functionarilor publici, în conditiile legii, este obligatorie si prealabilă aprobării procedurii de organizare si desfăsurare a concursurilor de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de conducere si de executie vacante.

Art. 10. - Pentru anul 2007 se autorizează Agentia Natională a Functionarilor Publici să stabilească în conditiile legii, din numărul total de functii publice vacante din cadrul autoritătilor si institutiilor publice, un număr de 110 functii publice pe care vor fi încadrati manageri publici.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

Jozsef Birtalan

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 9 mai 2007.

Nr. 431

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea structurii serviciilor si a tarifelor prin care se constituie veniturile proprii ale Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă si a unitătilor subordonate acesteia, a cuantumului tarifelor, precum si a modalitătilor de încasare si de utilizare a fondurilor pentru anul 2007

 

Văzând Referatul de aprobare al Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă nr. 460 din 25 ianuarie 2007, în baza prevederilor:

- Legii nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 7 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activitătii de consultantă agricolă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 77/2005, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă structura serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă si ale unitătilor subordonate acesteia, structura si cuantumul tarifelor, precum si modalitătile de încasare si de utilizare a fondurilor pentru anul 2007, conform anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă structura tarifelor percepute pentru acordarea unor servicii operatorilor economici care îsi desfăsoară activitatea în domeniul agriculturii, pisciculturii, alimentatiei, silviculturii si dezvoltării rurale, în vederea constituirii veniturilor proprii ale Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă si a unitătilor subordonate acesteia, în anul 2007, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Agentia Natională de Consultantă Agricolă si unitătile subordonate acesteia vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Dan Stefan Motreanu

 

Bucuresti, 28 februarie 2007.

Nr. 97.

 

ANEXA Nr. 1

 

I. Structura serviciilor specifice si a tarifelor prin care se constituie veniturile proprii ale Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă si ale unitătilor subordonate acesteia, cuantumul tarifelor, modalitătile de încasare si de utilizare a fondurilor pentru anul 2007

 

Nr. Crt.

Servicii

Tarif

- lei -

1.

Servicii acordate firmelor care comercializează inputuri în agricultură pentru participare în cadrul târgurilor si expozitiilor organizate de către Agentia Natională de Consultantă Agricolă si reteaua sa teritorială

între 100 si 300

2.

Servicii acordate firmelor distribuitoare de inputuri pentru organizarea de către Agentia Natională de Consultantă Agricolă prin reteaua sa teritorială de loturi demonstrative si ferme pilot, pentru care vor primi la sfârsitul perioadei de contractare un raport detaliat asupra rezultatelor obtinute

între 200 si 500

3.

Servicii acordate diverselor firme pentru promovarea produselor comercializate de către acestea, în ziarele editate de către oficiile judetene de consultantă agricolă

0,75/cm2

4.

Servicii de multiplicare a materialelor informative de specialitate

0,75/pagină

5.

Servicii privind elaborarea documentatiei pentru accesarea de fonduri de la Uniunea Europeană pentru proiecte cu cofinantare publică în valoare de peste 10.000 euro

între 1% si 5% din valoarea proiectului

6.

Organizarea de cursuri de pregătire profesională a adultilor*)

 

 

tarif de înscriere

20/cursant

 

tarif pentru eliberare certificat de calificare profesională**)

40/cursant

 

tarif pentru eliberare carnet conducere tractor în brazdă

60/cursant

7.

Servicii pentru realizarea de cursuri finantate de Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă si alte institutii interesate

între 30% si 50% din valoarea cursului

8.

Organizarea de cursuri de pregătire profesională a adultilor Cursuri autorizate de Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor

100/cursant

9.

Servicii de asistentă tehnică pentru întocmirea documentatiei necesare constituirii de forme asociative

300/documentatie

10.

Servicii de contabilitate pentru ferme

300/trimestru

11.

Servicii de închiriere a proprietătii publice, a bunurilor imobile aflate în administrare

 

 

II. Modalitătile de încasare a tarifelor percepute pentru serviciile prestate sunt prevăzute în Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, respectiv factură fiscală si chitantă fiscală.

III. Modalităti de utilizare a fondurilor rezultate din veniturile proprii ale Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă si ale unitătilor subordonate acesteia, în anul 2007

 

1. Completarea sumelor alocate prin Ordonanta Guvernului nr. 61/1998 privind finantarea actiunilor de consultantă si formare profesională destinate agricultorilor pentru derularea actiunilor de consultantă agricolă si formare profesională (seminarii, târguri si expozitii interne si internationale);

2. Cheltuieli curente (materiale) si de capital în limita sumelor neacoperite din bugetul de stat, conform legilor în vigoare.


*) Pensionarii si persoanele care primesc ajutor social, conform Legii nr. 67/1995, cu modificările ulterioare, beneficiază de gratuitate.

**) Pentru cursurile autorizate din domeniul industriei alimentare se vor percepe următoarele taxe: înscriere - 40 lei si eliberare diplomă - 60 lei.

 

ANEXA Nr. 2

 

STRUCTURA TARIFELOR

 

Structura tarifelor percepute pentru acordarea unor servicii specifice operatorilor economici si/sau în parteneriat privat, care îsi desfăsoară activitatea în domeniul agriculturii, pisciculturii, alimentatiei, silviculturii si dezvoltării rurale, în vederea constituirii veniturilor proprii ale Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă si ale unitătilor subordonate acesteia, va avea următorul continut:

1. Cheltuielile pentru organizarea si realizarea de cursuri de pregătire profesională a adultilor se stabilesc după cum urmează:

a) cheltuielile de personal - numai pentru personalul care desfăsoară activităti didactice în regimul plata cu ora;

b) alte cheltuieli cu personalul: cazare, diurnă, transport, delegare;

c) costul înscrierii ia curs si al eliberării certificatului de calificare profesională;

d) cheltuielile efectuate pentru închirierea spatiilor si a sălilor de curs;

e) cheltuielile materiale: rechizite si furnituri de birou, elemente de papetărie si birotică, servicii de întretinere si reparatii a tehnicii de calcul, materii prime si materiale, alte asemenea cheltuieli.

2. Structura tarifelor percepute pentru serviciile acordate firmelor distribuitoare de inputuri pentru organizarea de către Agentia Natională de Consultantă Agricolă prin reteaua sa teritorială de loturi demonstrative si ferme pilot, pentru care vor primi la sfârsitul perioadei de contractare un raport detaliat asupra rezultatelor obtinute, va avea următorul continut:

a) cheltuielile pentru efectuarea lucrărilor mecanice de întretinere si recoltare a culturilor;

b) cheltuielile pentru efectuarea lucrărilor manuale de întretinere si recoltare a culturilor;

c) cheltuielile cu materiile prime si materialele folosite pentru înfiintarea, întretinerea si recoltarea culturilor.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată

 

În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor,

având în vedere art. 48 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată, prevăzute în anexă.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin nu se aplică pentru corectarea erorilor de înregistrare în evidentele persoanelor impozabile a taxei pe valoarea adăugată, caz în care se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la corectarea de către contribuabili a taxei pe valoarea adăugată.

Art. 3. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finantelor publice nr. 520/2005 pentru aprobarea Instructiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 13 mai 2005, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Directia generală de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia generală de colectare a creantelor bugetare, Directia generală a tehnologiei informatiei, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si Directia generală de administrare a marilor contribuabili vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si finantelor,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 mai 2007.

Nr. 179.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată

 

1. Deconturile de taxă pe valoarea adăugată depuse de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată pot fi corectate din punctul de vedere al erorilor materiale de către organul fiscal competent, la initiativa acestuia sau la solicitarea persoanei impozabile.

2. Prin procedura de corectare de către organul fiscal competent a deconturilor de taxă pe valoarea adăugată depuse pot fi corectate erori materiale de tipul:

a) erori de transcriere, cum sunt: preluarea eronată a sumelor din jurnale; inversarea unor cifre din sumele trecute în decont; preluarea eronată a datelor din decontul perioadei fiscale anterioare (de exemplu: declararea eronată a soldului de plată din decontul perioadei fiscale anterioare);

b) înregistrarea în decont a diferentelor de taxă pe valoarea adăugată de plată, constatate de organele de control, contrar reglementărilor legale în materie;

c) erori provenind din înscrierea în decontul de taxă pe valoarea adăugată a sumelor solicitate la rambursare în perioada anterioară.

3.1. Corectarea erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată se poate face în cadrul termenului de prescriptie de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost depus decontul supus corectării.

3.2. Depunerea solicitării de corectare a erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată după expirarea termenului de prescriptie constituie o recunoastere voluntară a taxei pe valoarea adăugată de plată si a diferentelor de taxă pe valoarea adăugată de plată astfel stabilite, acestea fiind considerate legal datorate.

4.1. Corectarea decontului de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prezentelor instructiuni, nu este posibilă pentru perioade fiscale care au fost supuse inspectiei fiscale sau pentru care este în curs de derulare o inspectie fiscală.

4.2. Prin exceptie de la pct. 4.1, corectarea erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată se poate realiza în baza dispozitiei de măsuri comunicate de organul de inspectie fiscală. În acest caz, cererea de corectare a erorii materiale, depusă de persoana impozabilă, va fi însotită de dispozitia de măsuri, în copie si original.

5. Corectarea erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată se realizează de compartimentul de analiză a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare, denumit în continuare compartiment de specialitate.

6. Corectarea erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată, din initiativa organului fiscal, se poate efectua astfel:

a) în cazul în care în decontul depus se poate identifica tipul erorii (respectiv eroare de calcul sau preluarea eronată a sumelor din decontul perioadei anterioare sau din evidentele de TVA), corectarea se va efectua, din proprie initiativă, de compartimentul de specialitate;

b) dacă în decont se constată erori a căror cauză nu poate fi stabilită, compartimentul de specialitate va notifica în scris persoana impozabilă si va solicita prezenta acesteia la sediul său, cu documente justificative, pentru a da informatii si lămuriri necesare corectării erorilor semnalate. Solicitarea va cuprinde în mod obligatoriu: data, ora si locul stabilite pentru prezenta persoanei impozabile; baza legală a solicitării; scopul solicitării; documentele pe care urmează să le prezinte persoana impozabilă (necesare corectării erorilor).

7. În cazul corectării erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată, la solicitarea persoanei impozabile, se procedează astfel:

a) persoana impozabilă depune solicitarea de corectare a erorilor materiale la registratura organului fiscal competent sau la postă, prin scrisoare recomandată;

b) compartimentul de specialitate va comunica în scris persoanei impozabile data, ora si locul la care trebuie să se prezinte, precum si documentele necesare justificării erorilor.

8.1. În vederea corectării erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată, compartimentul de specialitate, pe baza constatărilor proprii sau în baza documentelor prezentate de persoana impozabilă, întocmeste un referat în care înscrie constatările referitoare la erorile pentru care s-a solicitat corectarea decontului de taxă pe valoarea adăugată, precum si modul în care se vor corecta aceste erori.

8.2. În baza referatului, organul fiscal întocmeste decizia de corectare.

Decizia de corectare este structurată conform modelului decontului de taxă pe valoarea adăugată în vigoare la data la care se referă decontul întocmit eronat, se completează numai la rândurile care au suferit modificări cu diferentele în plus sau în minus fată de suma declarată initial si contine în mod obligatoriu elementele prevăzute la art. 43 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Decizia de corectare se semnează de seful compartimentului de specialitate si se aprobă de conducătorul organului fiscal.

Decizia de corectare se întocmeste în două exemplare, din care un exemplar se comunică plătitorului, iar cel de-al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

8.3. Modificările din decizia de corectare se operează de organul fiscal în Registrul jurnal obligatii declarate la bugetul general consolidat, iar ulterior se operează în evidenta analitică pe plătitori.

9.1. În situatia în care în urma corectării erorilor rezultă o sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată, persoana impozabilă o va prelua în decontul perioadei fiscale următoare, la sectiunea „Regularizări”, rândul „Soldul sumei negative a taxei pe valoarea adăugată reportată din perioada precedentă, pentru care nu s-a solicitat rambursare”.

9.2. În situatia în care în urma corectării erorilor rezultă o sumă pozitivă de taxă pe valoarea adăugată, persoana impozabilă o va prelua în decontul perioadei fiscale următoare, la sectiunea „Regularizări”, rândul „Soldul TVA de plată din decontul perioadei fiscale precedente neachitată până la data depunerii decontului de TVA”. Termenul de plată a diferentei pozitive de taxă pe valoarea adăugată se stabileste, potrivit reglementărilor legale, în functie de data comunicării deciziei de corectare sau a înstiintării, după caz.

10.1. Se consideră eroare materială si situatia în care persoana impozabilă, înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, care poate solicita rambursarea soldului sumei negative a taxei pe valoarea adăugată din perioada fiscală de raportare, nu a bifat, prin omisiune, caseta corespunzătoare din decontul de taxă pe valoarea adăugată din perioada fiscală de raportare.

10.2. Persoana impozabilă care se află în situatia prevăzută la pct. 10.1 poate solicita corectarea erorii materiale prin depunerea unei declaratii pe propria răspundere, din care să rezulte constatarea situatiei, precum si exprimarea intentiei persoanei în cauză de a îndrepta eroarea materială. Declaratia se depune până la data depunerii decontului de taxă pe valoarea adăugată aferent perioadei fiscale următoare, dar nu mai târziu de termenul legal pentru depunerea acestui decont.

10.3. Termenul de solutionare a solicitărilor de rambursare a sumei negative este de 45 de zile de la data depunerii declaratiei mentionate la pct. 10.2.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea listei contribuabililor reactivati

 

În temeiul art. 33 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere art. 11 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 575/2006 privind stabilirea conditiilor pentru declararea contribuabililor inactivi,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă lista contribuabililor reactivati, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Lista contribuabililor declarati reactivati va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi afisată de Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor pe pagina de internet a Ministerului Economiei si Finantelor, www.mfinante.ro, la sectiunea „Informatii contribuabili”.

Art. 3. - Data de la care contribuabilul a fost declarat reactivat va fi prevăzută distinct pe pagina de internet a Ministerului Economiei si Finantelor, cu mentiunea „Contribuabil inactiv în perioada ZZ.LL.AA-ZZ.LL.AA”.

Art. 4. - Directia de metodologie si proceduri pentru inspectia fiscală din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 10 mai 2007.

Nr. 695.

 

ANEXĂ

 

LISTA

contribuabililor reactivati începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

Nr. crt.

Codul unic de înregistrare

Denumirea contribuabilului

Domiciliul fiscal

Organul fiscal care a întocmit dosarul de reactivare

Judetul GALATI

1.

17216263

ROXACROM - S.R.L

Judetul Galati, satul Ivesti, comuna Ivesti, Str. Romană nr. 216

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI GALATI

Judetul GIURGIU

2.

16239293

CRISTAL NOVIS - S.R.L.

Judetul Giurgiu, municipiul Giurgiu, Sos. Ghizdarului nr. 73 A

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI GIURGIU

Judetul GORJ

3.

16376975

AGSERV - S.R.L.

Judetul Gorj, municipiul Târgu Jiu, Str. 23 August, bl. 98, se. 1, et. 1, ap 5

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI GORJ

4.

17706532

PRAGOLA - S.R.L.

Judetul Gorj, municipiul Târgu Jiu, Str. Brândusei, bl. 5, se. 3, parter, ap. 43

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI GORJ

Judetul IALOMITA

5.

 

16254170

 

COLEGIUL FARMACISTILOR DIN JUDETUL IALOMITA

Judetul Ialomita, municipiul Slobozia, Str. Lacului nr. 2A

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI IALOMITA

6.

16478690

LANDAGRO - S.R.L

Judetul Ialomita, municipiul Slobozia, str. Matei Basarab, bl. MB19, se. A, et. 3, ap.15

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI IALOMITA

Judetul IASI

7.

17093608

DEPARTAMENT SECURITY COMPANY - S.R.L.

Judetul Iasi, municipiul Iasi, Str. Culturii nr. 109, bl'. 569, se. C, et. 4, ap. 3

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI IASI

Judetul ILFOV

8.

10960869

ANDREEA TRANS 2000 - S.R.L.

Judetul Ilfov, comuna Cornetu, Str. Alexandriei, bl. D1, se. 3, et 2, ap. 29

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI ILFOV

Judetul MARAMURES

9.

15847730

CADOMAR - S.R.L.

Judetul Maramures, municipiul Baia Mare, str. luliu Maniu nr. 52

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI MARAMURES

Judetul SIBIU

10.

13068610

CALINOIU VASILE ASOCIATIE FAMILIALĂ

Judetul Sibiu, municipiul Sibiu, Str. Porumbacului nr. 5

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI SIBIU

Judetul VÂLCEA

11.

17802670

VIRGMAR CONSTRUCT - S.R.L

Judetul Vâlcea, sat. Băbeni, oras Băbeni, str. Dragos Vrânceanu nr. 59

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI VÂLCEA

MUNICIPIUL BUCURESTI

12.

14444208

EUROCOM 210 - S.R.L.

Municipiul Bucuresti, sectorul 3, Bd. Unirii nr. 57, bl. E4, se. 4, et. 5, ap. 108, cod postal 70000

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 575/2006 privind stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi

 

În temeiul art. 11 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 33 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 575/2006 privind stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 16 august 2006, se completează si se modifică astfel:

1. După alineatul (1) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , nu vor fi declarati inactivi contribuabilii aflati în stare de insolventă sau în insolventă iminentă, conform prevederilor legale în vigoare, precum si contribuabilii radiati din evidenta Oficiului National al Registrului Comertului.”

2. Anexele nr. 2 si 3 vor avea următoarele titluri:

- anexa nr. 2: „Lista contribuabililor inactivi”;

- anexa nr. 3: „Lista contribuabililor reactivati”.

Art. II. - Directia de metodologie si proceduri pentru inspectia fiscală, Directia generală de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia antifraudă fiscală, Directia generală tehnologia informatiei, Directia generală de reglementare a colectării creantelor bugetare, Directia economică si administrativă din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, precum si Autoritatea Natională a Vămilor, Garda Financiară, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si Directia generală de administrare a marilor contribuabili vor lua măsuri pentru aplicarea si ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 10 mai 2007.

Nr. 697.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 893/2006 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru activitatea de distributie angro de medicamente

 

Având în vedere prevederile titlului XVII „Medicamentul”, cap. VII „Distributia angro a medicamentelor”, art. 788 alin. (1) si art. 790 lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei farmaceutice nr. E.N. 4.891/2007,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. I. - La articolul 10 din anexa la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 893/2006 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru activitatea de distributie angro de medicamente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 28 iunie 2006, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Autorizatiile de functionare emise până la data intrării în vigoare a prezentelor norme se vor preschimba în baza documentelor prevăzute la art. 4 si a unui raport de evaluare, după cum urmează:

- în functie de termenul de valabilitate a acestora, preschimbarea se va face până la expirarea termenului, dar fără a depăsi data de 28 iulie 2008;

- în cazul celor fără termene de valabilitate explicite, până la data de 28 iulie 2008.”

Art. II. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 10 mai 2007.

Nr. 817.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind sesiunea specială de bacalaureat 2007, pentru elevii din clasa a XII-a participanti la loturile olimpice

 

În baza Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă calendarul sesiunii speciale de bacalaureat 2007, pentru elevii participanti la loturile lărgite care se pregătesc pentru olimpiadele si concursurile internationale. Calendarul este cuprins în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Sesiunea specială de bacalaureat pentru elevii participanti la loturile de pregătire pentru olimpiadele internationale se va desfăsura la Colegiul National „Unirea” din Târgu Mures, judetul Mures.

Art. 3. - Lista nominală a candidatilor care pot participa la examenul de bacalaureat, sesiunea specială 2007, este prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Comisia pentru examenul de bacalaureat 2007, sesiunea specială mentionată la art. 1, se numeste de către Inspectoratul Scolar al Judetului Mures.

Se numeste ca presedinte al acestei comisii profesor dr. Diacu Elena de la Facultatea de Chimie Aplicată si Stiinta Materialelor, Universitatea Politehnică Bucuresti.

Art. 5. - Examenul se desfăsoară pe baza Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 5.526/2006. Lista disciplinelor la care se sustine examenul de bacalaureat si programele de examen sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 5.003/2006 privind disciplinele si programele pentru examenul de bacalaureat - 2007.

Art. 6. - Plata membrilor comisiei de bacalaureat va fi reglementată prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului.

Art. 7. - Directia generală management învătământ preuniversitar, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor si relatia cu Parlamentul, Directia generală buget-finante, patrimoniu si investitii, Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar, Inspectoratul Scolar al Judetului Mures si conducerea Colegiului National „Unirea” din Târgu Mures vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Minai Adomnitei

 

Bucuresti, 27 aprilie 2007.

Nr. 933.

 

ANEXA Nr. 1

 

GRAFICUL SESIUNII SPECIALE

a examenului de bacalaureat 2007, pentru elevii participanti la loturile olimpice

 

19-20 mai 2007 - înscrierea candidatilor

21 mai 2007 - limba si literatura română - probă orală

22 mai 2007 - limba modernă - probă orală

23 mai 2007 - limba si literatura română - probă scrisă

24 mai 2007 - proba obligatorie a profilului - probă scrisă

25 mai 2007 - probă la alegere din aria curriculară corespunzătoare specializării - probă scrisă sau practică

26 mai 2007 - probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decât cele sustinute anterior - probă scrisă sau practică

27 mai 2007 - limba si literatura maternă - probă orală

28 mai 2007 - limba si literatura maternă - probă scrisă; afisarea rezultatelor si depunerea contestatiilor (după ora 18,00)

29 mai 2007 - rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor finale

 

ANEXA Nr. 2

 

TABEL

cu elevii componenti ai loturilor nationale lărgite care pot sustine examenul de bacalaureat, sesiunea specială 19-29 mai 2007, Târgu Mures

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Clasa

Unitatea de învătământ/localitatea

Judetul

Olimpiada

1.

Anghel S. Andrei

XII

Colegiul National „Mihai Viteazul”, Ploiesti

Prahova

biologie

2.

Bălai V. Raluca

XII

Colegiul National „Gh. Sincai”, Baia Mare

Maramures

biologie

3.

Budică N. Ionut Cosmin

XII

Colegiul National „Tudor Vladimirescu”, Târgu Jiu

Gorj

biologie

4.

Maraan S. Mădălin

XII

Colegiul National „CD. Loga”, Timisoara

Timis

biologie

5.

Barbu Gh. Mariana Loredana

XII

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Călărasi

Călărasi

biologie

6.

lorgu M. Ana Măria

XII

Colegiul National „I. L. Caragiale”, Ploiesti

Prahova

biologie

7.

Buture G. Alecsandra

XII

Colegiul National „Vasile Alecsandri”, Galati

Galati

biologie

8.

Persa E. Oana-Diana

XII

Colegiul National „M. Eminescu”, Satu Mare

Satu Mare

biologie

9.

Tarnita D.N. Roxana Măria

XII

Colegiul National „Fratii Buzesti”, Craiova

Doli

biologie

10.

Tosa L. Flaviu Cornel

XII

Colegiul National „Emil Racovită”, Clui-Napoca

Clui

biologie

11.

Pînzaru Alexandra Manuela

XII

Liceul „Grigore Moisil”, Iasi

Iasi

biologie

12.

Popescu Stroe Victor

XII

Colegiul National de Informatică „T. Vianu”, Bucuresti

Bucuresti

fizică

13.

Popa Cristina

XII

Colegiul National „C. Carabela”, Târgoviste

Dâmbovita

fizică

14.

Georgescu Alexandru

XII

Colegiul National „Mihai Viteazul”, Bucuresti

Bucuresti

fizică

15.

Tvukodi Botond

XII

Grupul Scolar Industrial „O. Goga”, Marghita

Bihor

fizică

16.

Tomozeiu I. Mihai Marian

XII

Colegiul National „Ion C. Brătianu”. Pitesti

Arges

fizică

17.

Gvorfi Tamas

XII

Grupul Scolar Industrial „O. Goga”, Marghita

Bihor

fizică

18.

Maruseac V. Mihai

XII

Colegiul National „Petru Rares”, Suceava

Suceava

fizică

19.

Dumitru Ionut Gabriel

XII

Colegiul National „Mihai Viteazul”, Bucuresti

Bucuresti

chimie

20.

Caiali Edvin

XII

Liceul Teoretic „Ovidius”, Constanta

Constanta

chimie

21.

Vreja Ingrid Cristiana

XII

Liceul Teoretic „Matei Basarab”, Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

chimie

22.

Trotus Ioan Teodor

XII

Colegiul National „V. Alecsandri”, Galati

Galati

chimie

23.

losub Andrei Viorel

XII

Liceul International de Informatică, Bucuresti

Bucuresti

chimie

24.

Remes Anca

XII

Colegiul National „V. Lucaciu”, Baia Mare

Maramures

chimie

25.

Remes Cristina

XII

Colegiul National „V. Lucaciu”, Baia Mare

Maramures

chimie

26.

Aanei Ioana Laura

XII

Liceul International de Informatică. Constanta

Constanta

chimie

27.

Visan Adrian Petrus

XII

Colegiul National „B. P. Hasdeu”, Buzău

Buzău

chimie

28.

Mathe Rita

XII

Colegiul National „A.P. Marian”, Târgu Mures

Mures

chimie

29.

Zahariuc C. Adrian-Ioan

XII

Colegiul National „Ferdinand I”, Bacău

Bacău

matematică

30.

Turea Lucian

XII

Colegiul National de Informatică „T. Vianu”, Bucuresti

Bucuresti

matematică

31.

Papară Nicolae-Valentin

XII

Colegiul National „Gh. Lazăr”, Sibiu

Sibiu

matematică

32.

lancu Mihnea Marian

XII

Colegiul National „Carol I”, Craiova

Doli

matematică

33.

Ionescu Dragos dorian

XII

Colegiul National „M. Viteazul”, Bucuresti

Bucuresti

matematică

34.

Bogosel Beniamin

XII

Colegiul National „Elena Ghiba Birta”, Arad

Arad

matematică

35.

Popa Tiberiu

XII

Colegiul National „M. Viteazul”, Bucuresti

Bucuresti

matematică

36.

Vlad Emanuel

XII

Colegiul National „Gh. Lazăr”, Sibiu

Sibiu

matematică

37.

Oprisa Ciprian Pavel

XII

Colegiul National „Avram lancu”. Brad

Hunedoara

matematică

38.

Buciumas Valentin

XII

Liceul International de Informatică, Bucuresti

Bucuresti

matematică

39.

Baba Sebastian Mihai

XII

Colegiul National de Informatică „Traian Lalescu”, Hunedoara

Hunedoara

matematică

40.

losif Adona Luiza

XII

Colegiul National de Informatică „T. Vianu”, Bucuresti

Bucuresti

matematică

41.

Airinei Adrian

XII

Liceul „Costache Negruzzi”, Iasi

Iasi

informatică

42.

Stanciu Valentin

XII

Liceul International de Informatică, Bucuresti

Bucuresti

informatică

43.

Dersidan Mihai

XII

Colegiul National „Emanuil Gojdu”. Oradea

Bihor

informatică

44.

Gane Andreea

XII

Colegiul National de Informatică „T. Vianu”, Bucuresti

Bucuresti

informatică

45.

Costea Andrei

XII

Colegiul National „Petru Rares”, Suceava

Suceava

informatică

 

46.

Ionescu Bogdan-Gabriel

XII

Colegiul National „Fratii Buzesti”, Craiova

Doli

informatică

47.

Griaorean Andrei

XII

Liceul International de Informatică, Bucuresti

Bucuresti

informatică

48.

Istrate Stefan

XII

Liceul Teoretic „Grigore Moisil”, Urziceni

Ialomita

informatică

49.

Mihalcea Măricel

XII

Grurjul Scolar Industrial „Stefan ProcoDiu”, Vaslui

Vaslui

informatică

50.

Rosu Teodor-Antonie

XII

Colegiul National „Unirea”, Focsani

Vrancea

Informatică

51.

Botos I. Paul-Sorin

XII

Colegiul National „Mircea Eliade”, Sighisoara

Mures

Campionatul European de Handbal

52.

Cîmpan E. Flavius-Alwin

XII

Colegiul National „Mircea Eliade”, Sighisoara

Mures

Campionatul European de Handbal

53.

Cojocaru N. Răzvan-Cristian

XII

Colegiul National „Mircea Eliade”, Sighisoara

Mures

Campionatul European de Handbal

54.

Cotinghiu 0. Gabriel

XII

Colegiul National „Mircea Eliade”, Sighisoara

Mures

Campionatul European de Handbal

55.

Ganea D. Dragos

XII

Colegiul National „Mircea Eliade”, Sighisoara

Mures

Campionatul European de Handbal

56.

Marocico E. Emilian Stefan

XII

Colegiu National „Mircea Eliade”, Sighisoara

Mures

Campionatul European de Handbal

57.

Patru T. Valentin

XII

Colegiul National „Mircea Eliade”, Sighisoara

Mures

Campionatul European de Handbal

58.

Santeiu C. Andrei-Florin

XII

Colegiul National „Mircea Eliade”, Sighisoara

Mures

Campionatul European de Handbal

59.

Ursu D. Alexandru

XII

Colegiul National „Mircea Eliade”, Sighisoara

Mures

Campionatul European de Handbal

60.

Marinescu N. Mircea-Angelo

XII

LP.S. „Mircea Eliade”, Bucuresti

Bucuresti

Campionatul European de Handbal

61.

lancu Dragos

XII

L.P.S., Suceava

Suceava

Campionatul European de Handbal

62.

Simicu V.D. Alexandru Viorel

XII

L.P.S. „Banatul”, Timisoara

Timis

Campionatul European de Handbal

63.

Pană N. Dragos Ionut

XII

Colegiul National „lenăchită Văcărescu”, Târgoviste

Dâmbovita

Campionatul European U20 Masculin

64.

Stamate M. Tudor Constantin

XII

Grupul Scolar „Voievodul Mircea”, Târgoviste

Dâmbovita

Campionatul European U20 Masculin

65.

Mihuti N. Alexandru

XII

Grupul Scolar „Voievodul Mircea”, Târgoviste

Dâmbovita

Campionatul European U20 Masculin

66.

Stănescu V. Cezar Gabriel

XII

Colegiul National „Spiru Haret”, Bucuresti

Bucuresti

Campionatul European U20 Masculin

67.

Ardelean S. Alexandru

XII

Colegiul National „Spiru Haret”, Bucuresti

Bucuresti

Campionatul European U20 Masculin

68.

Nicoară H. Titus

XII

Colegiul National „EmanoiI Gojdu”, Oradea

Bihor

Campionatul European U20 Masculin

69.

Hora H. Horia

XII

Colegiul National „EmanoiI Gojdu”, Oradea

Bihor

Campionatul European U20 Masculin

70.

Modoveanu I. Ionut Alin

XII

L.P.S., Iasi

Iasi

Campionatul European U20 Masculin

71.

Muntean F. Florin

XII

Liceul „Stefan Ludowig Roth”, Medias

Sibiu

Campionatul European U20 Masculin

72.

Biro L. Ferencz

XII

Scoala Natională de Gaze, Medias

Sibiu

Campionatul European U20 Masculin

73.

Zamfirescu C.C.M. Tudor

XII

Colegiul National „Sfântul Sava”, Bucuresti

Bucuresti

Campionatul European U20 Masculin

74.

Boian A. Octavian

XII

Grupul Scolar „Voievodul Mircea”, Târgoviste

Dâmbovita

Campionatul European U20 Masculin

75.

Bârsan I. Camelia

XII

Liceul Industrial Energetic, Sibiu

Sibiu

Campionatul European U20 Feminin

76.

Nemes I. Andreea

XII

Colegiul Agricol „D.P. Barcianu”, Sibiu

Sibiu

Campionatul European U20 Feminin

77.

Heinz H. Annamaria

XII

Colegiul National Pedagogic .Andrei Saguna”, Sibiu

Sibiu

Campionatul European U20 Feminin

78.

Hutanu M. Andreea Elena

XII

Colegiul Tehnic, Cluj-Napoca

Cluj

Campionatul European U20 Feminin

79.

Pop D. Alina

XII

Colegiul National „Mircea cel Bătrân”, Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

Campionatul European U20 Feminin

80.

Bors I. Irina

XII

Colegiul National „Mircea cel Bătrân”, Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

Campionatul European U20 Feminin

81.

Pop A. Dina Alina

XII

Liceul Teoretic „Papiu Ilarian”, Dej

Cluj

Campionatul European U20 Feminin

82.

Ordean R. Raluca

XII

Colegiul National „Emanoil Gojdu”, Oradea

Bihor

Campionatul European U20 Feminin

83.

Ene T. Claudia Stefania

XII

Colegiul National „I. L. Caragiale”, Bucuresti

Bucuresti

Campionatul European U20 Feminin

84.

Vlad I. Gabriela Irina

XII

Liceul Teoretic „Dante Alighieri”, Bucuresti

Bucuresti

Campionatul European U20 Feminin

85.

Tarta Eniko

XII

L.P.S., Arad

Arad

Campionatul European U20 Feminin

86.

Meszaros Anita

XII

L.P.S., Arad

Arad

Campionatul European U20 Feminin

87.

Ionescu Andra

XII

L.P.S., Arad

Arad

Campionatul European U20 Feminin

88.

Adi I. Mihaela Oana

XII

Liceul Teoretic „L. Blaga”, Cluj-Napoca

Cluj

Campionatul European U20 Feminin

89.

Dohi I. Andrei

XII

L.P.S., Brasov

Brasov

Campionatul European U20 Masculin

90.

Paliciuc G. Radu

XII

Liceul „Constantin Brâncoveanu”, Brasov

Brasov

Campionatul European U20 Masculin