MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 351         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 22 mai 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

143. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale

 

559. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

 22. - Hotărâre privind demisia unui deputat

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

148. - Decizie privind eliberarea domnului Ion Codescu din functia de secretar de stat la Ministerul Justitiei

 

149. - Decizie privind eliberarea domnului Bejan Florin din functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

150. - Decizie pentru numirea domnului Eugen Ciorici în functia de vicepresedinte, cu rang de o subsecretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

69. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind Lista perimetrelor petroliere oferite pentru concesiune prin apel public de ofertă, Runda a VIII-a/2007

 

78. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti de explorare, Runda nr. 53/2007

 

219. - Ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind utilizarea aplicatiei pentru gestionarea activitătii comisiilor de la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si a comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate pentru monitorizarea si aprobarea medicamentelor specifice în tratamentul unor boli cronice

 

Rectificări la:

- Legea nr. 28/2007

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiintarea, organizarea si desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.038 din 28 decembrie 2006, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) În sensul prezentei ordonante de urgentă, asezămintele culturale sunt persoane juridice de drept public sau privat, indiferent de forma de organizare si finantare, care desfăsoară activităti în domeniul cultural, de informare si de educatie permanentă, reprezentând servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale si a accesului la informatie.”

2. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 3. - (1) Autoritătile administratiei publice locale pot aproba functionarea asezămintelor culturale de drept public ca institutii-gazdă de spectacole si/sau concerte, asigurând următoarele:

a) existenta unui imobil care să dispună de conditiile tehnico-administrative necesare prezentării de productii artistice;

b) bugetul necesar functionării si acoperirii cheltuielilor aferente prezentării de productii artistice.

(2) Productiile artistice sunt spectacolele si/sau concertele definite conform dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfăsurarea activitătii de impresariat artistic.”

3. La articolul 4 alineatul (2), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

„b) conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea si punerea în valoare a culturii traditionale si a patrimoniului cultural imaterial;”.

4. La articolul 4 alineatul (3), litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) conservării, cercetării si punerii în valoare a mestesugurilor, obiceiurilor si traditiilor;”.

5. La articolul 4 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) organizării de rezidente artistice.”

6. La articolul 5, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Asezămintele culturale, institutii publice, pot purta numele uneia dintre personalitătile istoriei si culturii nationale sau locale; atribuirea denumirii se face conform legislatiei în vigoare.”

7. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 6. - (1) Autoritătile administratiei publice în subordinea cărora functionează asezămintele culturale, institutii publice, aprobă pentru acestea, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentă:

a) regulamentele de organizare si functionare proprii;

b) numărul de posturi;

c) statul de functii;

d) bugetul de venituri si cheltuieli.

(2) Orice modificare a modului de organizare si functionare a asezămintelor culturale, institutii publice, se aprobă prin actul autoritătii administratiei publice centrale, respectiv prin hotărâre a consiliului local sau a consiliului judetean, după caz, adoptată cu votul a două treimi din număru[ total de consilieri.

(3) În cazul asezămintelor culturale din subordinea autoritătilor administratiei publice locale, prefectul veghează la respectarea dispozitiilor alin. (2), în conditiile legii.”

8. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 8. - La nivelul fiecărui judet se organizează si functionează, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, cel putin un asezământ cultural, institutie publică, în subordinea consiliului judetean, care poate sprijini metodologic activitatea asezămintelor culturale la nivel comunal.”

9. La articolul 16 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Veniturile proprii vor fi utilizate numai pentru finantarea proiectelor si programelor culturale.”

10. La articolul 21, alineatele (1) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Ministerul Culturii si Cultelor poate finanta din surse alocate de la bugetul de stat, din fonduri externe rambursabile si nerambursabile, precum si din alte surse, în conditiile legii, un Program national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea asezămintelor culturale de drept public, din mediul rural si mic urban, denumit în continuare Program.

(3) Programul are ca principale obiective:

a) reabilitarea si modernizarea infrastructurii culturale;

b) construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii;

c) dotarea asezămintelor culturale din mediul rural.”

11. La articolul 21, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Dotarea asezămintelor culturale din mediul rural, conform alin. (3) lit. c), se va face cu echipamentul de practică culturală necesar, pentru:

a) întărirea rolului asezămintelor culturale si transformarea acestora în centre comunitare de acces la informatie si cultură si de coeziune socială;

b) diversificarea ofertei culturale;

c) cresterea gradului de acces si participare a populatiei rurale la viata culturală.”

12. La articolul 21, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Programul se aplică începând cu anul 2007 si se va desfăsura pe o perioadă de 3 ani.”

13. Articolul 22 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Pentru a putea beneficia de finantare în cadrul Programului, autoritătile administratiei publice locale, singure sau în parteneriat cu alte autorităti publice ori cu organizatii neguvernamentale din tară sau din străinătate, vor elabora st vor propune, pe baza unei documentatii justificative, proiecte care trebuie să fie însotite de programe si proiecte culturale desfăsurate pe o perioadă de minimum 3 ani, precum si de garantia asigurării unei finantări, din resurse proprii sau atrase, de minimum 10% din valoarea totală a proiectului de constructie, reabilitare, modernizare si/sau dotare.

(2) Valorile minime si cele maxime ale finantărilor alocate se stabilesc prin Ghidul operational al Programului, potrivit prevederilor art. 26.”

14. La articolul 23, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) Pentru implementarea Programului se constituie Comisia privind determinarea oportunitătii de finantare a proiectelor, denumită în continuare Comisie, formată din câte un reprezentant al primului-ministru, al Ministerului Culturii si Cultelor, al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, al Ministerului Internelor si Reformei Administrative, al Ministerului Economiei si Finantelor, al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, al Secretariatului General al Guvernului, prin Departamentul pentru relatii interetnice, al Asociatiei Comunelor si al Asociatiei Oraselor din România, desemnati prin decizie a primului-ministru, prin ordin al ministrilor de resort sau prin decizie a presedintelui asociatiei, după caz.”

15. La articolul 25, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - (1) Pentru monitorizarea implementării Programului, în structura Ministerului Culturii si Cultelor se înfiintează un compartiment care va functiona cu un număr de 15 posturi, prin suplimentarea numărului de posturi al aparatului propriu al Ministerului Culturii si Cultelor.”

16. La articolul 25, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Numărul maxim de posturi prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificările si completările ulterioare, este de 192 de posturi, exclusiv demnitarii si cabinetul ministrului.”

17. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 251, cu următorul cuprins:

„Art. 251. - Autoritătile administratiei publice locale care au fost selectate si beneficiază de finantare în cadrul Programului au obligatia de a mentine destinatia de asezământ cultural o perioadă de minimum 15 ani.”

18. Articolul 26 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - Ministerul Culturii si Cultelor împreună cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale elaborează, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ghidul operational al Programului, care va cuprinde: conditiile de selectie, cheltuielile eligibile, modul de organizare si functionare a Comisiei, precum si alte detalii legate de implementarea si monitorizarea Programului, aprobat prin ordin comun al ministrului culturii si cultelor si al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 21 mai 2007.

Nr. 143.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2006

privind înfiintarea, organizarea si desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar -

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 17 mai 2007.

Nr. 559.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui deputat

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 209 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputatilor ia act de cererea de demisie, începând cu data de 22 mai 2007, prezentată de domnul Romeo Marius Raicu, ales deputat în Circumscriptia Electorală nr. 42 Bucuresti, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat, si declară vacant locul de deputat detinut de acesta.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta Camerei Deputatilor din data de 22 mai 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

 

Bucuresti, 22 mai 2007.

Nr. 22.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Ion Codescu

din functia de secretar de stat la Ministerul Justitiei

 

Având în vedere demisia domnului Ion Codescu din functia de secretar de stat la Ministerul Justitiei, înregistrată la Cabinetul Primului-Ministru sub nr. 5/2.501/CPT din 9 mai 2007,

în temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ion Codescu se eliberează din functia de secretar de stat la Ministerul Justitiei.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 22 mai 2007.

Nr. 148.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Bejan Florin din functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor

si Tehnologiei Informatiei

 

Având în vedere demisia domnului Bejan Florin din functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, înregistrată la Cabinetul Primului-Ministru sub nr. 5/2.659/CPT din 17 mai 2007,

în temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Bejan Florin se eliberează din functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 22 mai 2007.

Nr. 149.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Eugen Ciorici în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat,

al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 33 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Eugen Ciorici se numeste în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

 

Bucuresti, 22 mai 2007.

Nr. 150.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind Lista perimetrelor petroliere oferite pentru concesiune prin apel public de ofertă,

Runda a VIII-a/2007

 

În temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, al art. 29 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004 si al cap. IV din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă abilitată să aplice prevederile Legii petrolului nr. 238/2004, oferă prin apel public de ofertă concesionarea operatiunilor petroliere de explorare, dezvoltare si exploatare în perimetrele prevăzute în anexa nr. 1 si concesionarea operatiunilor petroliere de exploatare în perimetrele prevăzute în anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Criteriile privind evaluarea ofertelor si a capacitătii tehnice si financiare a ofertantilor sunt prevăzute în Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.170 din 10 decembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Persoanele juridice române sau străine interesate vor depune oferte, care vor fi redactate în limba română si vor cuprinde documentele si informatiile prevăzute în art. 32-35 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Ofertele se vor depune la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale din Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1.

(2) Termenul de depunere a ofertelor pentru perimetrele de exploatare petrolieră oferite pentru concesiune prin apel public de ofertă, prezentate în anexa nr. 2, este ora 15,00 a celei de-a 100-a zi lucrătoare de la data publicării anuntului privind organizarea rundei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3) Deschiderea ofertelor se face la ora 10,00 a primei zile lucrătoare de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (2).

(4) Termenul de depunere a ofertelor pentru perimetrele de explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră oferite pentru concesiune prin apel public de ofertă, prezentate în anexa nr. 1, este ora 15,00 a celei de-a 120-a zi lucrătoare de la data publicării anuntului privind organizarea rundei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(5) Deschiderea ofertelor se face la ora 10,00 a primei zile lucrătoare de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (4).

(6) Datele calendaristice de depunere si deschidere a ofertelor se vor preciza prin procedura de organizare a rundei.

Art. 5. - (1) În vederea formulării ofertelor, Agentia Natională pentru Resurse Minerale pune la dispozitia persoanelor juridice interesate date si informatii geologice, conform art. 26 alin. (3) lit. c)-g) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Accesul la datele si informatiile geologice se face în baza solicitării scrise, a acordului de confidentialitate si în conditiile achitării de către solicitant a tarifelor de achizitionare a pachetelor de date si a tarifelor pentru consultarea si utilizarea de date si informatii din Fondul geologic national.

Art. 6. - (1) Organizarea si desfăsurarea apelului public de ofertă pentru concesionarea unor operatiuni petroliere se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2.075/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Procedura de organizare a apelului public de ofertă cuprinzând detalii privind modalitatea de evaluare, punctajele aferente capacitătii financiare, capacitătii tehnice, programul de explorare si proiectul de refacere a mediului, precum si datele limită ale evaluării ofertelor si cea a declarării câstigătorului poate fi obtinută gratuit de la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, în baza unei solicitări scrise.

(3) Corespondenta oficială cu privire la Runda a VIII-a de apel public de ofertă se face la adresa:

Agentia Natională pentru Resurse Minerale

Bogdan Găbudeanu - presedinte

str. Mendeleev nr. 36-38, 010366 Bucuresti

sectorul 1, Bucuresti

România

(4) Relatii suplimentare pot fi obtinute la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale sau la telefon: 317.01.84 ori 317.00.96, de pe pagina web: www.namr.ro sau la adresele de e-mail gicu.borosi@namr.ro si mihai.german@namr.ro.

Art. 7. - (1) Termenul de negociere a acordurilor petroliere este de maximum 6 luni de la data începerii acestora, convenită prin proces-verbal.

(2) Negocierea acordurilor petroliere începe în termen de 15 zile de la data stabilirii ofertei câstigătoare, dacă nu au fost formulate contestatii.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

 

Bucuresti, 7 mai 2007.

Nr. 69.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

PERIMETRELOR OFERITE PENTRU CONCESIONAREA OPERATIUNILOR PETROLIERE DE EXPLORARE, DEZVOLTARE SI EXPLOATARE SI COORDONATELE TOPOGEODEZICE

ALE ACESTORA

 

Nr.

 

PERIMETRU

 

COORDONATE

Nr.

X

Y

1

E VIII - 1 BOTOSANI

1

743.455

598.902

 

 

2

749.070

634.736

 

 

3

739.013

644.735

 

 

4

728.688

649.160

 

 

5

719.464

614.339

2

E VIII - 1 DOROHOI

1

719.464

614.339

 

 

2

728.687

649.160

 

 

3

703.989

661.063

 

 

4

692.004

632.040

3

E VIII - 3 HÂRLĂU

1

692.005

632.040

 

 

2

703.990

661.063

 

 

3

687.505

671.896

 

 

4

679.370

678.189

 

 

5

666.370

648.555

4

E VIII - 4 PRUT

1

666.370

648.555

 

 

2

679.370

678.189

 

 

3

654.990

694.115

 

 

4

639.354

665.959

5

E VIII - 5 IASI

1

639.354

665.959

 

 

2

654.990

694.115

 

 

3

650.403

694.592

 

 

4

628.335

711.056

 

 

5

614.971

687.432

6

E VIII- 6 SIRET

1

614.971

687.432

 

 

2

628.335

711.056

 

 

3

612.675

731.602

 

 

4

605.945

733.223

 

 

5

588.127

711.064

7

E VIII - 7 HUSI

1

588.127

711.064

 

 

2

605.945

733.223

 

 

3

576.797

745.578

 

 

4

547.367

746.950

8

E VIII - 8 EST DEPRESIUNEA PANONICĂ

1

347.700

644.000

 

 

2

332.369

618.539

 

 

3

317.617

630.962

 

 

4

290.130

603.320

 

 

5

297.502

590.615

 

 

6

291.217

578.630

 

 

7

280.347

583.288

 

 

8

272.272

575.834

 

 

9

284.990

555.354

 

 

10

251.000

548.000

 

 

11

244.047

549.307

 

 

12

306.000

626.000

 

 

13

306.000

632.500

 

 

14

308.000

632.500

 

 

15

308.000

640.000

 

 

16

317.500

640.000

 

 

17

317.500

632.000

 

 

18

327.000

632.000

 

 

19

327.000

644.000

9

E VIII - 9 ANINA

1

430.673

255.771

 

 

2

426.572

266.078

 

 

3

384.444

252.657

 

 

4

384.971

239.503

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

PERIMETRELOR OFERITE PENTRU CONCESIONAREA OPERATIUNILOR PETROLIERE DE EXPLOATARE

SI COORDONATELE TOPOGEODEZICE ALE ACESTORA

 

Nr.

PERIMETRU

JUDET

SUBSTANTA

Nr.

COORDONATE

LIMITE PERIMETRU ADÂNCIMI IZOBATICE (m)

1

P VIII - 1 ALÂMOR VEST

Sibiu

Gaze libere

 

X

Y

de la suprafată,

 

 

 

 

 

1

2

3

4

495795,56 495368,91 495147,70 495578,80

418466,27 418760,31 418479,25 418186,53

nelimitat în adâncime

2

P VIII - 2 ARPĂSEL

Bihor

 

 

Gaze libere

 

X

Y

de la suprafată,

nelimitat în adâncime

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

590403,90 588790,10 588273,02 587665,78 588806,49 589200,64 589615,35

247500,61 250795,94 251050,01 250779,54 248087,59 247300,04 247250,82

3

P VIII - 3 BOGEIU

Bihor

Titei

 

X

Y

de la suprafată,

nelimitat în adâncime

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

642551,45 642629,47 642704,36 642725,61 642628,28 642321,42 642235,23 642273,72

298228,60 298364,88 298660,64 299522,17 299643,70 299669,90 299396,43 298326,18

4

P VIII - 4 CHET

Bihor

Titei + gaze asociate

 

X

Y

de la suprafată,

nelimitat în adâncime

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

660582,22 661135,42 660249,82 659003,02 659604,22

296046,62 297317,42 297613,82 297112,82 296034,62

5

P VIII - 5 CIUTELEC

Bihor

Titei

 

X

Y

de la suprafată,

nelimitat în adâncime

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

644987,70 644337,72 645476,45 645612,20 645189,05

302148,83 303866,10 303866,10 302658,78 302235,63

6

P VIII - 6 COPĂCENI

Giurgiu

Gaze libere

 

X

Y

de la suprafată,

nelimitat în adâncime

 

 

 

 

 

1

2

3

4

309190,55 309864,35 310134,13 309723,97

586588,74 587098,92 588294,74 589443,62

7

P VIII - 7 DIENCI

Olt

Gaze libere

 

X

Y

de la suprafată,

nelimitat în adâncime

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

362413,85 362902,43 362678,82 361877,87 360695,69 360942,55

451809,79 453186,67 453785,4 454355,58 453244,14 452299,18

8

P VIII - 8 DINDESTI

Satu Mare

Gaze libere

 

X

Y

(-1200)-(-1350)

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

677089,60 677255,45 678323,47 678757,59 678639,86 677618,92

301997,71 300851,22 301068,99 302000,04 302680,76 302670,21

 

 

Nr.

PERIMETRU

JUDET

SUBSTANTA

Nr.

COORDONATE

LIMITE PERIMETRU

ADÂNCIMI IZOBATICE (m)

9

P VIII - 9 DOLANI -TĂTĂRANI

 

Dâmbovita

 

Gaze libere

 

 

X

Y

de la suprafată,

nelimitat în adâncime

 

1

2

3

4

5

389122,80

388902,52 389308,85 389797,36 389958,37

524438,64

525593,80 529636,99 529924,07 524981,93

10

P VIII - 10 FIERBINTI TÂRG

 

Ialomita

 

Titei + gaze asociate

 

 

X

Y

de la suprafată,

nelimitat în adâncime

 

1

2

3

4

349838,15

349700,00 351600,00 352261,40

611515,52

613700,00 617400,00 617480,00

11

P VIII - 11 GLIGANU

 

Arges

 

Titei + gaze asociate

 

 

X

Y

de la suprafată,

nelimitat în adâncime

 

1

2

3

4

5

6

347755,22

346096,52 346135,37 346626,15 347104,79 347906,06

505003,46

505159,99 506298,11 508745,52 508759,87 507042,92

12

P VIII - 12 GORNENI

Giurgiu

Gaze libere

 

X

Y

de la suprafată,

nelimitat în adâncime

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

311202,02

311660,83 311960,18 311781,50 311781,50 311780,00 311242,55 310629,84

570821,99

571501,49 572441,57 573352,14 573850,00 573352,00 572474,84 570751,57

13

P VIII - 13 GRĂNICERI

 

Timis

 

Gaze libere

 

 

X

Y

de la suprafată,

nelimitat în adâncime

 

1

2

3

4

444800,00

444000,00 444000,00 445000,00

180000,00

180000,00 181000,00 181000,00

14

P VIII - 14 GRIVITA NORD

 

Galati

 

Titei + gaze asociate + gaze libere

 

 

X

Y

de la suprafată,

nelimitat în adâncime

 

1

2

3

4

5

481362,49

479529,88 478862,37 479651,80 482370,62

702951,15

703374,06 703816,78 704483,53 704402,00

15

P VIII - 15 MELINESTI

 

Dolj

 

Titei+gaze asociate

 

 

X

Y

de la suprafată,

nelimitat în adâncime

 

1

2

3

4

5

6

338458,48

338404,06 337937,28 337460,01 337203,67 338199,52

398293,96

400402,28 400605,22 399839,80 399329,53 398340,95

16

P VII - 16 OPORELU -CONSTANTINESTI

 

Olt

 

Titei + gaze asociate + gaze libere

 

 

X

Y

(-1000)-(-3200)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

343126,08

345650,29 345625,80 346939,19 345426,80 344814,50 343773,59 344023,10 342138,74 339366,55 339599,22 341460,62

449695,66

455366,44 460817,28 462401,47 464039,49 461266,39 459245,40 457356,67 456658,40 451324,45 449380,36 448935,86

 

 

Nr.

PERIMETRU

JUDET

SUBSTANTA

Nr.

COORDONATE

LIMITE PERIMETRU ADÂNCIMI IZOBATICE (m)

17

P VIII - 17 PÂRÂIENI

 

Gorj

 

Gaze libere

 

 

X

Y

(-1300)-(-1520)

1

2

3

4

5

6

7

8

367509,39 367878,36 367855,59 367545,50 366681,30 366335,48 366355,81 366785,12

408189,22 408516,36 409078,51 409396,37 409408,91 409041,91 408515,23 408142,05

18

P VII - 18 POSTĂVARI

 

Călărasi

 

Gaze libere

 

 

X

Y

de la suprafată,

nelimitat în adâncime

1

2

3

4

5

6

7

314109,82 315327,45 315855,79 315075,53 314732,13 314032,34 313585,47

598225,19 599079,30 600198,22 602298,63 602323,21 600798,05 598225,19

19

P VIII - 19 SALACEA

 

Bihor

 

Gaze libere + condensat

 

 

X

Y

de la suprafată,

nelimitat în adâncime

1

2

3

4

665170,49 667812,65 667839,13 666220,59

295031,62 295049,27 297048,44 297010,52

20

P VIII - 20 SĂCEL

 

Maramures

 

Titei + gaze asociate

 

 

X

Y

(0)-(-1600)

1

2

3

4

5

6

7

682431,70 681152,19 680917,10 681133,79 682001,69 683194,82 682987,89

455159,85 455431,63 457095,65 458044,27 458771,64 455903,70 455234,72

21

P VIII - 21 SĂLISTE

 

 

Maramures

 

Titei + gaze asociate

 

 

X

Y

(0)-(-1400)

1

2

3

4

5

6

685120,40 685232,22 685312,73 684812,36 684699,88 684652,68

450205,37 450666,89 451267,56 451196,42 450627,63 450183,00

 

22

P VIII - 22 SÂNIOB

 

Bihor

 

Titei + gaze asociate

 

 

X

Y

de la suprafată,

nelimitat în adâncime

1

2

3

4

5

6

646185,22 647441,20 645180,72 643726,30 643582,03 644068,70

281117,39 284365,43 284737,54 285659,72 283212,95 280114,74

23

P VII - 22 SĂRVAZEL

 

Satu Mare

 

Gaze libere + condensat

 

 

X

Y

de la suprafată,

nelimitat în adâncime

1

2

3

4

662400,00 660700,00 661300,00 662400,00

303500,00 304700,00 305100,00 304300,00

24

P VIII - 24 SILISTEA - MĂGURENI

 

Vâlcea

 

Titei + gaze asociate + gaze libere

 

 

X

Y

(0)-(-800)

1

2

3

4

389932,79 391254,70 392452,97 391062,03

552835,31 558920,41 558837,99 552587,00

 

25

P VIII - 25 STOIENITA

Gorj

 

Titei + gaze asociate + gaze libere + condensat

 

 

X

Y

(-3300)-(4350)

1

2

3

4

5

6

355359,96 354799,81 355179,20 355639,02 356372,22 356310,07

390779,90 391280,13 393280,23 393423,74 393321,41 391579,37

 

26

P VIII - 26 SUDURĂU

Satu Mare

 

Titei + gaze asociate

 

 

X

Y

de la suprafată,

nelimitat în adâncime

1

2

3

4

5

673917,25 672524,65 671917,84 673280,52 673717,43

307634,02 307648,03 308578,76 309255,13 308659,37

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti de explorare,

Runda nr. 53/2007

 

În temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, al art. 40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă abilitată să aplice prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, organizează concurs public de oferte pentru concesionarea de activităti miniere de explorare în perimetrele aprobate potrivit prezentului ordin.

Art. 2. - Perimetrele în cuprinsul cărora urmează a fi concesionate activităti de explorare, inclusiv coordonatele topogeodezice, perimetrele exceptate si resursa minerală, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Ofertele redactate în limba română pot fi depuse, potrivit legii, la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale din Bucuresti, str. Mendeleev D. Ivanovici nr. 36-38, sectorul 1.

(2) Termenul de depunere a ofertelor este ora 15,00 a celei de-a 30-a zi lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 4. - Ofertele persoanelor juridice române sau străine interesate vor cuprinde, cu respectarea prevederilor art. 42-45 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările si completările ulterioare, denumite în continuare norme, următoarele documente si informatii:

I. plic exterior:

A. În cazul persoanelor juridice române:

a) declaratie de participare, semnată si stampilată de ofertant, fără stersături sau adăugări, care va cuprinde angajamentul de a mentine valabilitatea ofertei, mentionarea perimetrului la care se referă, respectiv denumirea, pozitia din anexă, potrivit art. 2, si coordonatele topogeodezice, asa cum au fost publicate, precum si asumarea răspunderii ofertantului asupra datelor si declaratiilor din ofertă.

Mentionarea în cuprinsul declaratiei de participare a altor coordonate topogeodezice decât cele publicate în conformitate cu prezentul ordin atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior;

b) date si informatii privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare, capitalul social, asociatii/actionarii, precum si numele, functia, telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant, cu care se vor face comunicările;

c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv si certificatul de înregistrare ale ofertantului;

d) certificat constatator privind ofertantul, emis de oficiul registrului comertului, în termen de valabilitate la data depunerii ofertei, în original sau în copie certificată pentru conformitate;

e) lista cuprinzând mentionarea datelor si informatiilor incluse în Fondul geologic national si/sau în Fondul national de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei; în cazul utilizării de date si informatii publice referitoare la resurse minerale, se va indica sursa din care provin acestea;

f) dovada privind dstinerea legală a datelor si informatiilor incluse în Fondul geologic national si/sau în Fondul national de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisă de Agentia Natională pentru Resurse Minerale si ordinul de plată sau chitanta corespunzătoare, precum si acordul de confidentialitate pentru utilizarea datelor si informatiilor geologice, încheiat între ofertant si Agentia Natională pentru Resurse Minerale;

g) scrisoare de bonitate, în original sau în copie legalizată, cuprinzând situatia lichiditătii globale, a solvabilitătii patrimoniale, a ratei profitului brut si a rentabilitătii financiare a ofertantului. Lipsa mentionării situatiei oricărui indicator privind bonitatea financiară, precum si prezentarea altor indicatori decât cei prevăzuti de art. 59 alin. (1) din norme atrag depunctarea ofertei;

h) certificate constatatoare/adeverinte, în original sau în copie legalizată, emise de autoritătile/institutiile publice care administrează bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale, precum si bugetele locale;

i) certificat de atestare privind capacitatea tehnică si memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertantilor specializati si atestati de Agentia Natională pentru Resurse Minerale; sau

- documentatie privind dotarea tehnică a ofertantului, care va cuprinde cel putin informatii privind instalatiile si utilajele specifice activitătilor miniere detinute de ofertant si titlul detinerii acestora, precum si personalul ofertantului, inclusiv personalul de specialitate specific activitătilor miniere, si un memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertantilor cu dotare tehnică proprie, neatestati de Agentia Natională pentru Resurse Minerale; sau

- copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnică a persoanei juridice cu care urmează să fie executate activitătile miniere, semnată si stampilată pentru conformitate, memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate de aceasta sau în curs de executare, precum si actul juridic prin care s-a convenit obligatia fermă de executare a activitătilor miniere, dacă acestea îi vor fi concesionate, în cazul ofertantilor fără capacitate tehnică proprie;

B. În cazul persoanelor juridice străine, plicul exterior va cuprinde documentele si informatiile prevăzute la lit. A.a), b), e), f) si i), precum si următoarele:

a) scrisoarea de bonitate, fără prezentarea indicatorilor prevăzuti la art. 59 alin. (1) din norme;

b) raportul anual auditat.

Documentele cuprinse în plicul exterior se vor prezenta îndosariate, cu paginile numerotate si filă finală;

II. plic interior care, atât în cazul persoanelor juridice române, cât si străine, contine oferta propriu-zisă, respectiv:

a) programul de explorare propus;

b) proiectul tehnic de refacere a mediului. Programul de explorare propus si proiectul tehnic de refacere a mediului vor cuprinde inclusiv volumele fizice de lucrări, defalcate pe ani contractuali, si valorile estimative corespunzătoare acestora.

Art. 5. - În conformitate cu prevederile art. 72 alin. (4) din norme, lipsa oricărui document din plicul exterior atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior.

Art. 6. - (1) În vederea formulării ofertelor, Agentia Natională pentru Resurse Minerale pune la dispozitia persoanelor juridice interesate date si informatii geologice.

(2) Accesul la datele si informatiile geologice se face, conform art. 11 din norme, în baza solicitării scrise, cu respectarea conditiilor impuse de legislatia privind informatiile clasificate, a acordului de confidentialitate si în conditiile achitării de către solicitant a tarifelor pentru consultarea si utilizarea de date si informatii din Fondul geologic national referitoare la resurse minerale, cu exceptia petrolului, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 143/2002 privind aprobarea tarifelor pentru consultarea si utilizarea de date si informatii din fondul geologic national referitoare la resurse minerale, cu exceptia petrolului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 19 septembrie 2002.

Art. 7. - Ofertele vor fi deschise la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, la ora 10,00 a celei de-a 3-a zi lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 3.

Art. 8. - (1) Organizarea si desfăsurarea concursului public de oferte pentru concesionarea de activităti de explorare se desfăsoară în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 4 noiembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Modalitatea de evaluare, punctajele aferente capacitătii financiare, capacitătii tehnice, programului de explorare si proiectului tehnic de refacere a mediului, precum si datele-limită ale evaluării ofertelor si cea a declarării câstigătorului pot fi obtinute gratuit de participantii la concursul public de oferte de la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

(3) Relatii suplimentare pot fi obtinute la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale sau la telefon: 317.00.96 ori 317.00.18, 317.00.94, 317.00.95/interior 115.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

 

Bucuresti, 15 mai 2007.

Nr. 78.

 

ANEXĂ

 

LISTA

perimetrelor scoase la concurs public de oferte, Runda nr. 53/2007,

pentru concesionarea activitătilor miniere de explorare

 

Nr.

crt.

Denumirea perimetrului

 

Coordonate

Suprafata km2

 

Judetul

 

Substanta

 

X

Y

1.

MERII-MOGOSANI

355.690

355.662

354.476

527.470

528.047

528.516

4,880

DB

nisip si pietris

 

 

Nr.

crt.

Denumirea

perimetrului

Coordonate

Suprafata

km2

 

 

X

Y

 

 

353.431

353.226

352.914

352.738

352.868

353.589

353.690

353.860

354.003

354.203

353.988

354.319

354.263

354.495

354.567

354.663

354.670

355.074

355.074

354.819

354.763

530.178

529.847

529.708

529.447

528.163

527.596

527.270

527.214

526.117

526.079

526.910

526.917

527.297

527.363

526.328

526.334

526.134

526.134

526.329

526.329

527.455

 

 

 

2.

GĂESTI-MERI

355.820

355.690

354.763

354.819

355.074

355.074

354.670

354.663

354.567

354.495

354.263

354.319

353.988

354.223

354.515

354.605

354.404

354.470

524.830

527.470

527.455

 526.329

526.329

526.134

526.134

526.334

526.328

527.363

527.297

526.917

526.910

526.003

525.972

525.335

525.310

525.060

3,208

DB

nisip si pietris

3.

GĂVOJDIA NORD

464.700

465.000

464.850

465.250

465.200

464.850

464.600

464.500

464.000

265.850

266.200

266.350

266.750

267.350

267.350

266.850

267.000

266.600

0,949

TM

nisip si pietris

4.

PRISACA-ZAGUJENI

449.930

449.940

449.650

449.580

448.400

447.870

447.670

447.130

446.800

446.760

446.180

447.060

278.600

279.960

279.960

279.520

279.410

279.600

279.860

279.660

279.700

279.950

279.800

278.700

3,250

CS

nisip si pietris

5.

LUGOJEL EST-TERASA

466.720

466.350

264.240

264.940

1,516

TM

nisip si pietris

 

 

 

466.370

465.750

464.900

465.220

465.760

265.220

265.720

265.720

265.160

264.220

 

 

 

6.

VIISOARA-FÂNTÂNA CIOAREI

375.280

373.900

373.110

373.640

374.120

374.570

534.160

536.450

535.920

535.230

534.380

533.900

2,222

DB

nisip si pietris

7.

COTU MALULUI

361.500

361.812

361.200

361.125

360.700

360.469

360.406

360.347

360.136

360.030

360.475

359.650

359.375

359.725

359.500

359.637

359.870

360.060

360.140

360.431

360.768

361.175

514.137

514.375

515.075

515.200

515.875

515.791

515.716

515.792

515.997

516.060

516.300

517.300

516.950

516.400

516.250

515.709

515.279

515.064

515.042

515.279

515.118

514.900

1,894

AG

SI

DB

nisip si pietris

8.

ZIMAND CUZ

535.405

535.211

535.193

535.083

535.087

535.504

535.502

535.530

534.906

535.746

535.401

534.439

534.413

533.796

533.861

534.071

534.111

534.202

534.269

534.268

534.248

534.248

534.254

534.266

534.302

534.329

534.316

534.345

534.414

534.419

534.428

223.929

224.856

224.881

224.990

 225.002

225.432

225.443

225.472

226.096

226.936

227.270

226.306

226.302

225.691

225.641

225.438

225.332

225.175

224.956

224.923

224.832

224.804

224.772

224.753

224.702

224.640

224.626

224.575

224.485

224.481

224.476

2,624

AR

nisip si pietris

Nr.

crt.

Denumirea

perimetrului

Coordonate

Suprafata

km2

 

 

 

X

Y

 

 

 

534.435

534.457

534.470

534.490

534.522

534.535

534.567

534.939

534.972

535.057

535.089

535.327

224.474

224.474

224.476

224.477

224.472

224.458

224.318

224.389

224.400

224.393

224.382

224.025

 

 

 

 

9.

ZIMANDU NOU-FELDIOARA

535.632

535.900

535.685

535.483

535.084

535.027

535.426

535.406

225.545

225.837

226.058

225.864

226.268

226.212

225.808

225.778

0,172

AR

nisip si pietris

 

10.

GHIZELA VEST

486.660

485.140

484.260

485.820

243.060

245.720

245.660

243.060

2,308

TM

bazalt

 

11.

SIBIU-VALEA RECE

479.949

479.189

478.804

479.666

410.961

412.203

411.819

410.637

0,692

SB

gnais

 

12.

ALESD-VALEA RICIU EST

619.925

619.217

619.279

618.498

617.886

618.780

304.035

305.624

306.829

308.097

307.977

303.680

4,153

BH

nisip si pietris

 

13.

DEZNA-EST

551.000

551.000

548.000

548.000

294.000

298.000

298.000

294.000

12,000

AR

apă minerală

 

14.

BIBORTENI-BĂTANI

514.223

514.274

510.276

510.251

509.252

509.176

510.299

510.879

553.563

555.562

555.662

554.663

554.688

551.690

550.992

550.987

17,559

CV

apă minerală

 

15.

PIETROASA SUD-EST

568.235

568.242

568.143

568.076

567.657

567.669

314.325

314.431

314.452

314.744

314.797

314.268

0,23

BH

granodiorit

 

16.

RĂTESTI-PĂTULENI

360.650

360.850

360.700

360.950

360.800

359.800

359.400

357.950

357.825

510.550

510.700

511.300

511.350

513.600

514.550

514.300

516.000

516.000

4,876

AG

nisip si pietris

 

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind utilizarea aplicatiei pentru gestionarea activitătii comisiilor de la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si a comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate pentru monitorizarea si aprobarea medicamentelor specifice în tratamentul unor boli cronice

 

Având în vedere:

- art. 243 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.842/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007;

- Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 570/116/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea si finantarea programelor nationale de sănătate, responsabilitătile în monitorizarea si controlul acestora, detalierea pe subprograme si activităti, indicatorii specifici, precum si unitătile sanitare prin care se derulează acestea în anul 2007;

- Referatul de aprobare al Directiei generale evaluare nr. DGE/955 din 24 aprilie 2007,

în temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Pentru monitorizarea si aprobarea prescrierii medicamentelor în tratamentul unor boli cronice care necesită aprobarea prin comisii, se utilizează aplicatia pentru gestionarea activitătii comisiilor de la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si a comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate pentru monitorizarea si aprobarea medicamentelor specifice în tratamentul unor boli cronice.

(2) În vederea utilizării de către casele de asigurări de sănătate si furnizori a aplicatiei prevăzute la alin. (1), aceasta se descarcă de pe pagina web a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate - www.cnas.ro.

Art. 2. - Medicul curant specialist care initiază tratamentul completează datele pacientului în aplicatie în functie de afectiune.

Art. 3. - Secretarul comisiei de la nivelul casei de asigurări de sănătate verifică datele din dosar, corectitudinea acestora si închide dosarul care se înaintează comisiei spre evaluare în vederea aprobării.

Art. 4. - La nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate se constituie baza de date consolidată, se actualizează nomenclatorul medicamentelor care se aprobă prin comisii, se generează rapoarte de analiză a dosarelor aprobate si rapoarte pentru fundamentarea fondurilor angajate, cu încadrarea în sumele aprobate cu această destinatie.

Art. 5. - Casa Natională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, precum si furnizorii de servicii aflati în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Bucuresti, 15 mai 2007.

Nr. 219.

 

RECTIFICĂRI

 

În Legea nr. 28/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 19 ianuarie 2007, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la art. I pct. 69, cu referire la lit. f) a art. 68, în loc de: „... prevăzute la art. 13 alin. 1;” se va citi: „... prevăzute la art. 8 alin. 1;”;

- la art. III, în loc de: „La data intrării în vigoare a prezentei legi, numerele curente 4 si 37 din anexa nr. 1...” se va citi: „La data intrării în vigoare a prezentei legi, numerele curente 4 teza I si 37 din anexa nr. 1...”.