MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 355         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 24 mai 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

133. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2006 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale

 

544. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2006 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale

 

563. - Decret pentru eliberarea din functie a unui consilie prezidential

           

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

17. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

220. - Ordin privind aprobarea Protocolului de practică pentru prescrierea, monitorizarea si decontarea medicamentelor în cazul artritei idiopatice juvenile pentru persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2006 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70 din 13 septembrie 2006 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 810 din 2 octombrie 2006, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 1, litera b) a articolului 2 va avea următorul cuprins:

,,b) retea postală - sistemul de organizare si resursele de orice fel, utilizate de furnizorii de servicii postale, în principal, pentru:

- colectarea trimiterilor postale de la toate punctele de acces;

- transportul si manipularea trimiterilor postale de la punctele de acces până la centrele de distribuire;

- distribuirea trimiterilor postale la adresele indicate pe acestea;”.

2. La articolul I, după punctul 1 se introduc două noi puncte, punctele I1 si 12, cu următorul cuprins:

„11. La articolul 2, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

«b1) retea postală publică - sistemul de organizare si resursele de orice fel, utilizate de unul sau mai multi furnizori de serviciu universal, în principal, pentru:

- colectarea trimiterilor postale care fac obiectul unei obligatii de serviciu universal de la toate punctele de acces;

- transportul si manipularea trimiterilor postale de la punctele de acces până la centrele de distribuire;

- distribuirea trimiterilor postale la adresele indicate pe acestea;».

12. La articolul 2, literele c), m), s) si v) vor avea următorul cuprins:

«c) puncte de acces - ansamblul instalatiilor fizice, inclusiv cutiile postale, puse la dispozitie publicului, prin intermediul cărora trimiterile postale pot fi introduse în reteaua postală;

m) serviciu de trimitere contra ramburs - serviciu postal a cărui particularitate constă în achitarea contravalorii bunului care face obiectul trimiterii postale de către destinatar expeditorului prin intermediul retelei postale;

s) expeditor - persoana care generează efectiv trimiterea postală si, personal sau prin intermediul unui tert, o introduce în reteaua postală;

v) cerinte esentiale - conditii generale, care nu sunt de natură economică, impuse de stat pentru furnizarea serviciilor postale, constând în: protectia secretului corespondentei, asigurarea securitătii retelei postale în ceea ce priveste transportul bunurilor periculoase, precum si, în cazuri justificate, protectia datelor cu caracter personal, asigurarea confidentialitătii informatiilor transmise sau stocate, protectia dreptului la viată privată, protectia mediului si respectarea normelor privind amenajarea teritoriului si urbanismul;».”

3. La articolul I punctul 6, alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

„(2) Pe baza politicii si strategiei stabilite potrivit alin. (1), autoritatea de reglementare stabileste si comunică public conditiile si procedura pe care le aplică pentru a desemna unul sau mai multi furnizori de servicii postale ca furnizori de serviciu universal, precum si conditiile speciale pe care trebuie să le respecte acestia si drepturile de care beneficiază în furnizarea serviciului universal.”

4. La articolul I punctul 7, alineatul (4) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

„(4) Autoritatea de reglementare va informa Comisia Europeană cu privire la măsurile luate privind asigurarea dreptului de acces la serviciul universal si, în special, cu privire la furnizorii de serviciu universal desemnati.”

5. La articolul I, punctul 10 va avea următorul cuprins: „10. La articolul 11, literele a) si b) se abrogă.”

6. La articolul I, după punctul 10 se introduc două noi puncte, punctele 101 si 102 cu următorul cuprins:

„101. Articolul 111 se abrogă.

102. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins: «Finantarea serviciului universal».''

7. La articolul I punctul 11, articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Dreptul de a presta unul sau mai multe servicii postale incluse în sfera serviciului universal, având ca obiect trimiteri de corespondentă interne sau internationale, indiferent dacă livrarea acestora este accelerată ori nu, a căror greutate este mai mică de 50 g si al căror tarif este mai mic decât de 2,5 ori tariful public corespunzător unei trimiteri de corespondentă din prima treaptă de greutate a celei mai rapide categorii standard, poate fi rezervat de către autoritatea de reglementare furnizorului de serviciu universal, în măsura necesară îndeplinirii obligatiilor de asigurare a serviciilor din sfera serviciului universal care îi revin. Serviciile care fac obiectul unui asemenea drept rezervat de autoritatea de reglementare sunt denumite în continuare servicii rezervate.”

8. La articolul I, după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 121, cu următorul cuprins:

„121. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

«Art. 14. - (1) Începând cu data expirării drepturilor rezervate conform art. 12, în măsura în care costul net asociat îndeplinirii obligatiilor de asigurare a serviciilor din sfera serviciului universal care revin unui furnizor de serviciu universal reprezintă o sarcină injustă pentru acesta, autoritatea de reglementare va decide suportarea partajată a acestui cost de către furnizorii de servicii postale ori de către utilizatori.

(2) Autoritatea de reglementare va determina, cu respectarea principiilor transparentei, minimei atingeri aduse concurentei, nediscriminării si proportionalitătii, un mecanism de compensare care va fi bazat pe contributii ale furnizorilor de servicii postale ori ale utilizatorilor si care va fi administrat de autoritatea de reglementare, în conditiile stabilite de aceasta. în acest scop, autoritatea de reglementare va stabili:

a) furnizorii de servicii postale sau utilizatorii care au obligatia să contribuie la compensare;

b) cuantumul contributiilor datorate, stabilite ca un procent din cifra de afaceri a furnizorilor de servicii postale sau ca o sumă fixă suplimentară percepută utilizatorilor la furnizarea serviciilor postale, fără a se limita doar la aceste modalităti de stabilire a contributiilor;

c) modalitatea si termenul de plată a contributiilor;

d) orice alte elemente necesare în vederea functionării mecanismului de compensare.

(3) În măsura în care sumele care ar putea fi colectate din contributiile prevăzute la alin. (2), în conditiile stabilirii unui cuantum al contributiilor rezonabil si care să nu aducă atingere viabilitătii economice a furnizorilor, sunt insuficiente, diferenta dintre costul net prevăzut la alin. (1) si aceste sume va fi suportată de la bugetul de stat.

(4) În acest scop, autoritatea de reglementare va comunica Ministerului Economiei si Finantelor, până la data de 15 iulie a fiecărui an, o previziune a diferentei determinate conform prevederilor alin. (3), iar Ministerul Economiei si Finantelor are obligatia introducerii acesteia în proiectul legii bugetului de stat pentru anul următor.

(5) Autoritatea de reglementare stabileste si comunică Ministerului Economiei si Finantelor conditiile în care se virează furnizorilor de serviciu universal diferenta determinată conform prevederilor alin. (3), iar Ministerul Economiei si Finantelor are obligatia de a vira furnizorilor de serviciu universal aceste sume, în termen de 30 de zile de la data comunicării conditiilor stabilite de autoritatea de reglementare.»“

9. La articolul I, punctul 13 va avea următorul cuprins: „13. Articolul 141 se abrogă.”

10. La articolul I punctul 21, articolul 24 va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Furnizorul de serviciu universal are obligatia de a tine evidenta contabilă separată, în cadrul contabilitătii interne de gestiune, prin aplicarea, în mod unitar, a principiilor privind elaborarea sistemului de evidentă contabilă separată si a cerintelor privind întocmirea si transmiterea situatiilor financiare separate stabilite de către autoritatea de reglementare.

(2) În cadrul evidentei contabile separate sunt evidentiate distinct cel putin fiecare dintre serviciile rezervate, pe de o parte, si serviciile nerezervate, pe de altă parte, iar în cadrul serviciilor nerezervate se urmăresc distinct serviciile incluse în sfera serviciului universal si cele neincluse în sfera serviciului universal.

(3) Respectarea de către furnizorul de serviciu universal a principiilor si cerintelor prevăzute la alin. (1) se verifică de un auditor independent, în conditiile stabilite de autoritatea de reglementare. Furnizorul de serviciu universal are obligatia de a publica anual o declaratie privind respectarea acestor principii si cerinte, în conditiile stabilite de autoritatea de reglementare.

(4) Autoritatea de reglementare va transmite Comisiei Europene, la cerere, informatii detaliate cu privire la sistemul de evidentă contabilă separată elaborat de furnizorul de serviciu universal în procesul de implementare a obligatiei prevăzute la alin. (1).

(5) Furnizorul de serviciu universal va transmite autoritătii de reglementare si Comisiei Europene, la cerere, informatii contabile detaliate rezultate din sistemul de evidentă contabilă separată prevăzut la alin. (4), cu respectarea confidentialitătii acestora.

(6) În cazul în care autoritatea de reglementare decide că nu se justifică rezervarea unor servicii postale furnizorului de serviciu universal, potrivit art. 12, si nici stabilirea unui mecanism de compensare a costurilor ocazionate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, potrivit art. 14, iar furnizorul de serviciu universal nu beneficiază de măsuri de natura ajutorului de stat sau cu efecte similare, autoritatea de reglementare poate decide să nu impună obligatia de a tine evidenta contabilă separată. Autoritatea de reglementare va informa Comisia Europeană cu privire la această măsură.”

11. La articolul I, punctul 22 se abrogă.

12. La articolul I, după punctul 23 se introduce un nou punct, punctul 231, cu următorul cuprins:

„231. Alineatul (2) al articolului 29 va avea următorul cuprins:

«(2) Furnizorul de servicii postale are obligatia să marcheze toate instalatiile fizice care fac parte din reteaua postală pe care o operează, inclusiv cutiile postale, cu un semn distinctiv care să asigure identificarea furnizorului în cauză.»“

13. La articolul I punctul 24, alineatul (3) al articolului 30 va avea următorul cuprins:

„(3) În cazuri exceptionale, determinate de infrastructura retelei postale publice sau de situatii geografice speciale, autoritatea de reglementare poate stabili exceptii de la standardele de calitate prevăzute la alin. (2), cu informarea în acest sens a Comisiei Europene.”

14. La articolul I punctul 38, alineatul (1) al articolului 59 va avea următorul cuprins:

„Art. 59. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 58 se sanctionează astfel:

a) faptele prevăzute la pct. 1-8, cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei;

b) faptele prevăzute la pct. 9-202, cu amendă de la 5.000 lei la 60.000 lei, pentru furnizorii de servicii postale cu o cifră de afaceri de până la 3.000.000 lei;

c) faptele prevăzute la pct. 9-202, prin derogare de la dispozitiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, cu amendă în cuantum de până la 2% din cifra de afaceri, iar în cazul unor încălcări repetate, cu amendă în cuantum de până la 5% din cifra de afaceri, pentru furnizorii de servicii postale cu o cifră de afaceri peste 3.000.000 lei.”

15. La articolul I, punctul 41 se abrogă.

16. La articolul II punctul 1, litera a) a articolului 2 va avea următorul cuprins:

,,a) retea de comunicatii electronice - sistemele de transmisie si, acolo unde este cazul, echipamentele de comutare sau rutare si alte resurse care permit transportul semnalelor prin cablu, pe cale radio, prin mijloace optice sau alte mijloace electromagnetice, incluzând retelele de comunicatii prin satelit, retelele terestre fixe, cu comutare de circuite si cu comutare de pachete, si mobile, retelele electrice, în măsura în care sunt utilizate pentru transmiterea de semnale, retelele utilizate pentru difuzarea serviciilor de programe audiovizuale si retelele de televiziune prin cablu, indiferent de tipul de informatie transmisă;”.

17. La articolul II punctul 5, alineatul (5) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

„(5) Informatiile obtinute înaintea, în timpul sau după finalizarea negocierilor unui acord de acces sau de interconectare trebuie utilizate numai în scopul în care au fost furnizate, iar confidentialitatea informatiilor transmise sau stocate va fi respectată în toate cazurile. Aceste informatii nu pot fi divulgate către niciun tert, în special către alte departamente, filiale, sedii secundare sau parteneri ai operatorului ori ai furnizorului de servicii de comunicatii electronice, care ar obtine astfel un avantaj de ordin competitiv, cu exceptia informatiilor solicitate de autoritatea de reglementare, potrivit dispozitiilor art. 11 alin. (3), art. 13 alin. (3) sau art. 19 alin. (i) lit. a) din prezenta ordonantă ori ale art. 51 sau art. 54 alin. (1) din Ordonanta-cadru.”

18. La articolul II punctul 6, alineatul (5) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

„(5) Autoritatea de reglementare are dreptul să intervină, din proprie initiativă, acolo unde este justificat, sau, în cazul în care în urma negocierilor nu se poate ajunge la încheierea unui acord, la cererea oricăreia dintre părtile implicate, si, dacă este cazul, să stabilească conditiile în care se realizează accesul sau interconectarea, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute la art. 45 din Ordonanta-cadru, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante si cu respectarea procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 341, 36 si 50 din Ordonanta-cadru.”

19. La articolul II punctul 7, alineatul (6) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

„(6) în luarea unei decizii în conformitate cu prezentul articol, autoritatea de reglementare va avea în vedere asigurarea unor conditii de acces si interconectare echivalente pentru servicii echivalente, precum si imposibilitatea conditionării încheierii acordului de acces sau de interconectare de acceptarea unor clauze care nu au legătură cu acesta.”

20. La articolul II, după punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 151, cu următorul cuprins:

„151. Articolul 17 se abrogă.”

21. La articolul II punctul 17, alineatul (2) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

„(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează astfel:

a) faptele prevăzute la lit. a) si b), cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei;

b) faptele prevăzute la lit. c) - k), cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei, pentru furnizorii sau operatorii cu o cifră de afaceri de până la 5.000.000 lei;

c) faptele prevăzute la lit. c)-k), prin derogare de la dispozitiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, cu amendă în cuantum de până la 2% din cifra de afaceri, iar în cazul unor încălcări repetate, cu amendă în cuantum de până la 5% din cifra de afaceri, pentru furnizorii sau operatorii cu o cifră de afaceri de peste 5.000.000 lei.”

22. La articolul II, după punctul 17 se introduce un nou punct, punctul 171, cu următorul cuprins:

„171. La articolul 19 alineatul (1), literele a) si b) vor avea următorul cuprins:

«a) să furnizeze în mod complet si corect, în conformitate cu solicitarea scrisă a autoritătii de reglementare, informatiile care le-au fost cerute conform prevederilor art. 11 alin. (3) sau ale art. 13 alin. (3);

b) să se supună controlului prevăzut la art. 16;»“.

23. La articolul III punctul 1, litera e) a alineatului (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

„e) perturbatie - efectul unei energii nedorite care apare la receptia într-o retea de comunicatii electronice ce utilizează spectrul de frecvente radio, energie cauzată de o emisie sau de un fenomen de radiatie ori de inductie, care se manifestă prin orice fel de degradare a performantelor retelei si care poate conduce la interpretarea eronată a informatiilor sau la pierderea acestora, informatii care ar fi putut fi obtinute în absenta unei asemenea energii nedorite;”.

24. La articolul III punctul 3, alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

„(2) În cuprinsul prezentei ordonante de urgentă sunt, de asemenea, aplicabile definitiile prevăzute la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Ordonanta privind accesul, la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Ordonanta privind serviciile postale, la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, denumită în continuare Legea serviciului universal, si la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, cu modificările ulterioare.”

25. La articolul III, punctul 4 se abrogă.

26. La articolul III, după punctul 5 se introduc cinci noi puncte, punctele 51-55, cu următorul cuprins:

„51. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

«Art. 7. - (1) Spectrul de frecvente radio si resursele de numerotatie sunt resurse limitate, aflate în proprietatea publică a statului.

(2) Administrarea si gestionarea spectrului de frecvente radio si a resurselor de numerotatie se realizează pe baza principiilor obiectivitătii, transparentei, nediscriminării si proportionalitătii.»

52. Alineatele (2) si (5) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:

«(2) Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei asigură, în conditiile legii, administrarea si coordonarea la nivel national a gestionării spectrului de frecvente radio în conformitate cu Tabelul national de atribuire a benzilor de frecventă si cu acordurile internationale la care România este parte.

(5) Costurile ocazionate de schimbarea destinatiei sau reorganizarea utilizării unor benzi de frecventă radio vor fi suportate din cuantumul taxei de licentă mentionate la art. 15 alin. (3). Modul de compensare va fi stabilit, pentru fiecare caz în parte, prin hotărâre a Guvernului.»

53. Articolul 9 va avea următorul cuprins: «Art. 9. - Activitatea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind administrarea si coordonarea gestionării spectrului de frecvente radio este asistată de Comisia Interdepartamentală de Radiocomunicatii, înfiintată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.015/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei Interdepar­tamentale de Radiocomunicatii.»

54. Alineatele (1) si (2) ale articolului 10 vor avea următorul cuprins:

«Art. 10. - (1) Autoritătile abilitate să gestioneze spectrul de frecvente radio sunt următoarele:

a) Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, denumit în continuare IGCTI,*) pentru frecventele din benzile atribuite pentru utilizare neguvernamentală;

b) institutiile competente în domeniul apărării nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru frecventele din benzile atribuite pentru utilizare guvernamentală.

(2) IGCTI acordă spre utilizare, în mod individual, prin asignare, frecvente radio din benzile prevăzute în Tabelul national de atribuire a benzilor de frecvente si tine permanent evidenta utilizării acestora, în conformitate cu procedura stabilită prin decizie a presedintelui IGCTI.»

55. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

«Art. 13. - (1) Utilizarea frecventelor radio este permisă numai după obtinerea unei licente acordate, conform legii, în conditii care să asigure exploatarea lor eficientă si evitarea aparitiei perturbatiilor prejudiciabile asupra retelelor operate de alte persoane care utilizează spectrul de frecvente radio în conditiile legii.

(2) Utilizarea resurselor de numerotatie este permisă numai după obtinerea unei licente acordate, conform legii, în conditii care să asigure exploatarea lor eficientă.

(3) IGCTI poate desemna anumite categorii de frecvente a căror utilizare este permisă fără obtinerea unei licente de utilizare a frecventelor radio, supusă regimului de autorizare generală în ceea ce priveste accesul si conditiile de utilizare, în cazurile în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic si în special atunci când riscul producerii perturbatiilor prejudiciabile este redus. IGCTI stabileste regimul armonizat de utilizare a acestora, pentru fiecare categorie de frecvente a căror utilizare este permisă fără obtinerea unei licente de utilizare a frecventelor radio, prin decizie a presedintelui.

(4) În cazul frecventelor radio necesare pentru nevoile proprii ale institutiilor din cadrul Sistemului national de apărare, utilizarea acestora se realizează în mod gratuit, fără a fi necesară obtinerea unei licente, pe baza atribuirii efectuate de ministerul de specialitate, prin Tabelul national de atribuire a benzilor de frecvente, cu îndeplinirea următoarelor conditii:

a) respectarea cerintelor tehnice si operationale necesare pentru evitarea perturbatiilor prejudiciabile si pentru limitarea expunerii populatiei la efectele câmpurilor electromagnetice, acolo unde aceste cerinte sunt diferite fată de cele incluse în autorizatia generală;

b) respectarea obligatiilor care decurg din acorduri internationale privind utilizarea frecventelor radio la care România este parte.

(5) În cazul frecventelor radio necesare pentru nevoile proprii de comunicatii ale ambasadelor si misiunilor diplomatice ale altor state aflate pe teritoriul României, utilizarea si autorizarea acestora se supun unui regim special stabilit prin hotărâre a Guvernului, cu respectarea procedurilor armonizate la nivel european si a acordurilor internationale la care România este parte.»“

27. La articolul III punctul 6, alineatul (1) al articolului 131 va avea următorul cuprins:

„Art. 131. - (1) Personalul de operare al statiilor de radiocomunicatii în serviciile mobil aeronautic si mobil aeronautic prin satelit, serviciile mobil maritim si mobil maritim prin satelit, serviciul radiotelefonic pe căile de navigatie interioară si serviciul mobil terestru, cu exceptia personalului de operare al statiilor de radiocomunicatii din componenta retelelor nationale de telefonie mobilă, trebuie să posede nivelul de cunostinte necesar operării respectivelor statii.”

28. La articolul III, după punctul 6 se introduc nouă noi puncte, punctele 61- 69, cu următorul cuprins:

„61. După articolul 131 se introduce un nou articol, articolul 132, cu următorul cuprins:

«Art. 132. - (1) Utilizarea frecventelor radio în serviciul de amator se realizează fără obtinerea unei licente de utilizare a frecventelor radio.

(2) În cadrul serviciului de amator operează numai persoane autorizate în acest sens, denumite radioamatori, în benzi de frecventă atribuite prin Tabelul national de atribuire a benzilor de frecvente, pentru activităti fără caracter comercial si în scop personal, pentru instruire individuală, studii tehnice si intercomunicare.

(3) Certificarea si autorizarea radioamatorilor, precum si modul de utilizare a frecventelor radio de către acestia sunt stabilite prin regulament aprobat prin decizie a presedintelui IGCTI.»

62. După articolul 132 se introduce un nou articol, articolul 133, cu următorul cuprins:

«Art. 133. - Până la data de 31 decembrie 2007, IGCTI va adopta, prin decizie a presedintelui, un set de reglementări care vor stabili caracteristicile tehnice ale perturbatiilor prejudiciabile, în functie de tipurile de servicii de radiocomunicatii autorizate în România, cu respectarea specificatiilor, standardelor si normelor tehnice aplicabile echipamentelor generatoare de câmp radioelectric.»

63. La articolul 14, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) si (4), cu următorul cuprins:

«(3) Licenta de utilizare a frecventelor radio poate fi modificată la initiativa IGCTI, potrivit competentelor ce îi revin în conformitate cu legislatia în vigoare, în cazurile impuse de:

a) respectarea conditiilor privind utilizarea efectivă, ratională si eficientă a frecventelor radio;

b) evitarea perturbatiilor prejudiciabile;

c) realizarea obiectivelor de armonizare la nivel european si cooperare internatională privind utilizarea frecventelor radio;

d) respectarea acordurilor internationale la care România este parte, referitoare la utilizarea frecventelor radio;

e) rezolvarea situatiilor de criză de frecvente radio, în anumite zone geografice, în benzile de frecvente radio alocate pentru furnizarea retelei care fac obiectul licentei;

f) implementarea strategiei de dezvoltare a comunicatiilor electronice si a politicii de gestionare a spectrului de frecvente radio;

g) modificarea Tabelului national de atribuire a benzilor de frecventă.

(4) În situatia prevăzută la alin. (3), IGCTI va informa titularul licentei de utilizare a frecventelor radio cu privire la modificările ce trebuie operate si îi va acorda un termen de conformare proportional cu natura calitativă si cantitativă a acestora.»

64. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

«Art. 15. - (1) Acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radio se face prin intermediul unei proceduri deschise, transparente si nediscriminatorii, în cel mult 6 săptămâni de la primirea unei cereri complete, însotită de toate documentele necesare în acest sens, cu exceptia acelor licente care se acordă printr-o procedură de selectie competitivă sau comparativă, pentru care termenul este de cel mult 8 luni si nu trebuie să aibă ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei.»

65. La articolul 15, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (3)-(6), cu următorul cuprins:

«(3) Acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radio prin intermediul unor proceduri de selectie competitivă sau comparativă este conditionată de plata către bugetul statului a unei taxe de licentă al cărei cuantum va fi stabilit, pentru fiecare caz în parte, prin hotărâre a Guvernului.

(4) Selectia competitivă reprezintă procedura de acordare a licentelor de utilizare a frecventelor radio prin care dreptul de utilizare a spectrului radio este acordat câstigătorului unei licitatii, ca urmare a oferirii unei valori maxime pentru taxa de licentă, având ca punct de pornire valoarea minimală stabilită conform alin. (3), asigurându-se totodată si îndeplinirea unor criterii de precalificare de natură tehnică, administrativă si/sau financiară, după caz.

(5) Selectia comparativă reprezintă procedura de acordare a licentelor de utilizare a frecventelor radio prin care dreptul de utilizare a spectrului radio este acordat primului clasat/primilor clasati, în urma evaluării ofertelor depuse pe baza unui set de criterii prestabilite de natură tehnică, administrativă si/sau financiară, după caz.

(6) Tipul de procedură de selectie aplicată pentru acordarea dreptului de utilizare a spectrului radio se stabileste prin hotărâre a Guvernului, iar reglementarea detaliată a modului de desfăsurare a procedurilor de selectie competitivă sau comparativă se adoptă prin decizie a presedintelui IGCTI.»

66. Alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

«Art. 18. - (1) Acordarea licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie se face prin intermediul unei proceduri deschise, transparente si nediscriminatorii, în cel mult 3 săptămâni de la primirea unei cereri complete, însotită de toate documentele necesare în acest sens, în cazul resurselor de numerotatie a căror destinatie a fost stabilită prin Planul national de numerotatie, cu exceptia acelor licente care se acordă printr-o procedură de selectie competitivă sau comparativă, pentru care termenul este de cel mult 6 săptămâni.»

67. Alineatele (1) si (4) ale articolului 20 vor avea următorul cuprins:

«Art. 20. - (1) Licenta de utilizare a frecventelor radio si licenta de utilizare a resurselor de numerotatie pot fi cedate către un tert, autorizat în conditiile art. 4, numai cu acordul prealabil al IGCTI, respectiv al ANRCTI, si numai cu asumarea tuturor obligatiilor decurgând din acestea, precum si cu respectarea conditiilor prevăzute în licente cu privire ia cedarea acestora. Licenta de utilizare a frecventelor radio poate fi cedată numai în integralitatea sa, orice acord având ca obiect cedarea dreptului de folosintă conferit prin licenta de utilizare a frecventelor radio fiind nul de drept.

(4) Cedarea licentei de utilizare a frecventelor radio pentru retele publice de comunicatii electronice si a licentei de utilizare a resurselor de numerotatie se aduce la cunostinta publicului prin grija IGCTI, respectiv a ANRCTI.»

68. La articolul 20, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

«(5) Licenta de utilizare a frecventelor radio obtinută prin procedură de selectie competitivă sau comparativă poate fi cedată numai cu acordul prealabil al IGCTI, cu respectarea de către cesionar a tuturor conditiilor minimale ce au fost avute în vedere la acordarea initială a licentei, precum si cu asumarea de către acesta a tuturor obligatiilor cuprinse în licentă.»

69. La articolul 21 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

«(2) ANRCTI stabileste procedura de alocare a codurilor de identificare, semnalizare si rutare, fără a se limita doar la acestea, necesare în vederea furnizării serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului sau operării retelelor publice de comunicatii electronice, precum si drepturile si obligatiile titularilor dreptului de utilizare a acestor resurse, cu respectarea principiilor obiectivitătii, transparentei si nediscriminării.»“

29. La articolul III punctul 7, alineatul (1) al articolului 32 va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) ANRCTI identifică, tinând seama de recomandarea Comisiei Europene privind pietele de produse si de servicii din sectorul comunicatiilor electronice ale căror caracteristici pot justifica impunerea unor obligatii specifice în sarcina furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativă pe piată, prevăzută la art. 15 alin. (1) din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul comun de reglementare pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice, denumită în continuare Directiva-cadru, si de instructiunile Comisiei Europene pentru efectuarea analizelor de piată si determinarea puterii semnificative pe piată, prevăzute la art. 15 alin. (2) din Directiva-cadru, pietele relevante din sectorul comunicatiilor electronice corespunzătoare circumstantelor nationale, în special pietele geografice relevante de pe teritoriul national.”

30. La articolul III punctul 10, alineatul (6) al articolului 341 se abrogă.

31. La articolul III punctul 10, alineatele (7) si (8) ale articolului 341 vor avea următorul cuprins:

„(7) în situatii exceptionale, prin exceptie de la prevederile alin. (1)-(5), atunci când este necesară interventia urgentă, în vederea protejării concurentei si a intereselor utilizatorilor finali, ANRCTI poate lua măsuri temporare, cu respectarea principiului proportionalitătii, comunicând în cel mai scurt timp aceste măsuri, împreună cu motivele care au stat la baza adoptării acestora, Comisiei Europene si autoritătilor nationale de reglementare din celelalte state membre ale Uniunii Europene.

(8) Prelungirea aplicării măsurilor prevăzute la alin. (7) sau aplicarea definitivă a acestora nu poate fi realizată decât în urma parcurgerii procedurii prevăzute la alin. (1)-(5).”

32. La articolul III, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 111, cu următorul cuprins:

„111. Articolul 42 va avea următorul cuprins: «Art. 42. - (1) Bugetul anual de venituri si cheltuieli al ANRCTI se aprobă de către presedintele acesteia în conditiile art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare.

(2) Excedentul anual rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli al ANRCTI se reportează în anul următor.»''

33. La articolul III, punctul 12 se abrogă.

34. La articolul III, punctul 13 se abrogă.

35. La articolul III, punctul 15 se abrogă.

36. La articolul III punctul 17, alineatul (4) al articolului 481 va avea următorul cuprins:

„(4) Procentul prevăzut la alin. (2) si (3) se determină anual, fără a depăsi 0,4%, ca raport între:

a) cheltuielile prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli aprobat potrivit art. 42, din care se scad veniturile din alte surse; si

b) cifra de afaceri cumulată a persoanelor prevăzute la alin. (2) si (3).”

37. La articolul III punctul 17, alineatul (8) al articolului 481 se abrogă.

38. La articolul III punctul 17, alineatele (3) si (4) ale articolului 484 vor avea următorul cuprins:

„(3) Tariful de monitorizare datorat pentru anul precedent, pe baza căruia se determină plătile anticipate, este tariful de monitorizare stabilit în conditiile art. 482 alin. (2), fără a lua în calcul plătile anticipate efectuate în acel an.

(4) Diferenta dintre tariful de monitorizare anual stabilit în conditiile aii. 482 alin. (2) si plătile anticipate stabilite în conditiile alin. (1) se achită în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei presedintelui ANRCTI sau, după caz, se restituie în conditiile Codului de procedură fiscală.”

39. La articolul III punctul 18, alineatele (1) si (2) ale articolului 486 vor avea următorul cuprins:

„Art. 486. - (1) Persoanele juridice care au calitatea de comerciant, prevăzute la art. 481 alin. (2) si (3), au obligatia de a transmite ANRCTI situatiile financiare anuale continând cifrele de afaceri înscrise în contul de profit si pierdere, necesare pentru determinarea tarifului de monitorizare, în termen de 5 zile de la expirarea termenului legal de depunere a acestora la organele competente la care se înregistrează, potrivit legiSIatiei în vigoare.

(2) Persoanele fizice si asociatiile familiale care datorează tariful de monitorizare prevăzut la art. 481 au obligatia de a transmite ANRCTI declaratiile financiare anuale privind veniturile brute realizate, necesare pentru determinarea tarifului de monitorizare, în termen de 5 zile de la expirarea termenului legal de depunere a acestora la organele competente la care se înregistrează, potrivit legiSIatiei în vigoare.”

40. La articolul III punctul 18, articolul 487 va avea următorul cuprins:

„Art. 487. - Prin exceptie de la prevederile art. 481 alin. (1) si ale art. 483 alin. (1) si (6), furnizorii care înregistrează o cifră de afaceri care nu depăseste echivalentul în lei a 100.000 de euro, la cursul de schimb valutar mediu al perioadei în care a fost realizată cifra de afaceri, calculat pe baza cursului de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Natională a României, nu au obligatia de plată a tarifului de monitorizare, prevederile art. 481-486 aplicându-se în mod corespunzător.”

41. La articolul III, după punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 181, cu următorul cuprins:

„181. După articolul 487 se introduce un nou articol, articolul 48*, cu următorul cuprins:

«Art. 488. - Procedura de aplicare a prevederilor art. 481-487 se stabileste prin decizie a presedintelui ANRCTI.»“

42. La articolul III, după punctul 23 se introduce un nou punct, punctul 231, cu următorul cuprins:

„231. La articolul 55 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:

«e1) producerea de către orice persoană si în orice mod a unei perturbatii prejudiciabile;»“

43. La articolul III, după punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 241, cu următorul cuprins:

„241. Alineatul (2) al articolului 55 va avea următorul cuprins:

«(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează astfel:

a) cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei, pentru societătile comerciale cu o cifră de afaceri de până la 5.000.000 lei;

b) prin derogare de la dispozitiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, cu amendă în cuantum de până la 2% din cifra de afaceri, iar în cazul unor încălcări repetate, cu amendă în cuantum de până la 5% din cifra de afaceri, pentru societătile comerciale cu o cifră de afaceri de peste 5.000.000 lei.»“

44. La articolul III, după punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 251, cu următorul cuprins:

„251. Alineatele (2) si (5) ale articolului 58 vor avea următorul cuprins:

«(2) Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. c), e) si e1) se face de către personalul de control prevăzut la art. 53 alin. (2).

(5) Sanctiunile pentru faptele prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. c), e) si e1) se aplică, prin rezolutie scrisă, de către presedintele IGCTI.»“

45. La articolul III, după punctul 31 se introduce un nou punct, punctul 311, cu următorul cuprins:

„311. După articolul 621 se introduce un nou articol, articolul 622, cu următorul cuprins:

«Art. 622. - Până la revizuirea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice identificate înainte de data aderării României la Uniunea Europeană si a situatiei concurentiale pe aceste piete, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2008, modificarea sau completarea obligatiilor impuse de ANRCTI în sarcina furnizorilor cu putere semnificativă, în conformitate cu prevederile legiSIatiei speciale din domeniul comunicatiilor electronice, se realizează fără parcurgerea procedurii prevăzute la art. 341.»“

46. La articolul III, punctul 33 va avea următorul cuprins:

„33. În cuprinsul ordonantei de urgentă, sintagma «interferentă perturbatoare» se înlocuieste cu sintagma «perturbatie prejudiciabilă», iar sintagma «frecvente radioelectrice» se înlocuieste cu sintagma «frecvente radio».”

47. La articolul IV punctul 1, litera c) a alineatului (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

,,c) serviciu de telefonie destinat publicului - serviciul pus la dispozitia publicului de către un furnizor de servicii de comunicatii electronice în scopul initierii si primirii apelurilor nationale si internationale si al accesului la serviciile de urgentă, prin utilizarea unui număr sau unor numere din Planul national de numerotatie ori dintr-un plan international de numerotatie. De asemenea, acesta poate include, după caz, unul sau mai multe dintre următoarele servicii: serviciul de relatii cu clientii, serviciul de informatii privind abonatii, registrele abonatilor, telefoane publice cu plată, servicii furnizate în conditii speciale, facilităti pentru persoanele cu handicap sau cu nevoi sociale speciale ori servicii nongeografice;”.

48. La articolul IV punctul 3, alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

„(2) În stabilirea politicii si strategiei privind implementarea serviciului universal, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va urmări reducerea la minimum a posibilelor efecte negative asupra concurentei, determinate în special de furnizarea serviciilor la tarife sau în conditii diferite de cele practicate în conditii comerciale normale, protejând în acelasi timp interesul public.”

49. La articolul IV punctul 4, alineatul (4) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

„(4) Furnizorii de serviciu universal care pun la dispozitie utilizatorilor finali registrele abonatilor sau serviciile de informatii privind abonatii, în conditiile alin. (1)-(3), au obligatia să aplice principiul nediscriminării în tratamentul informatiilor care le-au fost puse la dispozitie.”

50. La articolul IV punctul 6, alineatul (3) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

„(3) ANRCTI poate obliga furnizorii de serviciu universal să ofere consumatorilor anumite optiuni tarifare sau pachete tarifare diferite de cele practicate în conditii comerciale normale, în special pentru a asigura posibilitatea persoanelor cu venituri reduse sau cu nevoi sociale speciale de a avea acces la serviciile de telefonie destinate publicului si de a utiliza aceste servicii, prevederile art. 13 aplicându-se în mod corespunzător. Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei poate stabili categoriile de persoane care beneficiază de optiunile tarifare sau pachetele tarifare oferite.”

51. La articolul IV punctul 7, litera a) a alineatului (3) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

„a) la cerere, gratuit sau contra cost, facturarea detaliată;”.

52. La articolul IV punctul 23, alineatul (11) al articolului 19 va avea următorul cuprins:

„(11) Contractele între utilizatorii finali si furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, cu exceptia celor privind serviciile furnizate prin intermediul cartelelor preplătite sau al altor mijloace de plată asimilate, vor fi încheiate în scris sau, după caz, prin mijloace electronice, cu respectarea conditiilor cerute de lege pentru validitatea acestora.”

53. La articolul IV punctul 25, alineatul (1) al articolului 22 va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Furnizorii de retele publice de telefonie si furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului sunt obligati să ia toate măsurile necesare pentru a asigura integritatea retelei publice de telefonie ale cărei puncte terminale se află la locatii fixe si, în caz de perturbare gravă a functionării retelei sau în caz de fortă majoră, disponibilitatea retelei publice de telefonie si a serviciilor de telefonie destinate publicului furnizate la puncte terminale aflate la locatii fixe.”

54. La articolul IV, după punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 251, cu următorul cuprins:

„251. Alineatul (2) al articolului 22 va avea următorul cuprins:

«(2) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului furnizate la puncte terminale aflate la locatii fixe sunt obligati să ia toate măsurile necesare pentru a asigura în mod neîntrerupt posibilitatea efectuării de apeluri de urgentă.»“

55. La articolul IV punctul 27, alineatul (1) al articolului 24 va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Utilizatorii finali ai serviciilor de telefonie destinate publicului, inclusiv utilizatorii telefoanelor publice cu plată, au dreptul de a efectua în mod gratuit, indiferent de tipul retelei sau al echipamentului terminal utilizat, apeluri către numărul unic pentru apeluri de urgentă 112.”

56. La articolul IV, după punctul 33 se introduce un nou punct, punctul 331, cu următorul cuprins:

„331. Alineatul (2) al articolului 31 va avea următorul cuprins:

«(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează astfel:

a) faptele prevăzute la pct. 13 si la pct. 30-41, cu amendă de la 500 lei la 50.000 lei;

b) faptele prevăzute la pct. 1 - 12 si la pct. 14-29, cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei, pentru furnizorii cu o cifră de afaceri de până la 5.000.000 lei;

c) faptele prevăzute la pct. 1-12 si la pct. 14-29, prin derogare de la dispozitiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, cu amendă în cuantum de până la 2% din cifra de afaceri, iar în cazul unor încălcări repetate, cu amendă în cuantum de până la 5% din cifra de afaceri, pentru furnizorii cu o cifră de afaceri de peste 5.000.000 lei.»“

57. La articolul IV punctul 38, articolul 38 va avea următorul cuprins:

„Art. 38. - (1) Tarifele practicate pe pietele relevante cu amănuntul de către furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice indentificati ca având putere semnificativă pe aceste piete nu sunt supuse aprobării prealabile a ANRCTI.

(2) ANRCTI poate obliga furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice identificati ca având putere semnificativă pe pietele relevante cu amănuntul să notifice către ANRCTI tarifele practicate pe aceste piete în acelasi moment în care aceste tarife sunt notificate către clienti, în vederea controlării de către ANRCTI a respectării obligatiilor legale care le revin.

(3) ANRCTI are obligatia să îsi exprime punctul de vedere asupra tarifelor notificate, până la data intrării în vigoare a acestora.”

58. După articolul VI se introduce un nou articol, articolul VI1, cu următorul cuprins:

„Art. VI1. - Legea nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

«Art. 4. - (1) Conducerea IGCTI este asigurată de un presedinte si de un vicepresedinte, numiti prin decizie a primului-ministru. Durata mandatului acestora este de 5 ani.»

2. După alineatul (1) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

«(11) Presedintele si vicepresedintele pot fi revocati de către primul-ministru pentru următoarele motive:

a) încălcarea prevederilor legiSIatiei din domeniul de activitate al IGCTI;

b) condamnarea penală prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru care nu a intervenit reabilitarea;

c) în situatia imposibilitătii de a-si îndeplini mandatul mai mult de 120 de zile calendaristice consecutive.»“

Art. II. - (1) Primele situatii financiare separate pe care Compania Natională „Posta Română” - S.A. are obligatia să le întocmească în conditiile stabilite de autoritatea de reglementare în temeiul art. 24 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările si completările ulterioare, sunt cele aferente anului 2007. Acestea vor fi întocmite, auditate si transmise autoritătii de reglementare până la data de 30 noiembrie 2008.

(2) Până la data transmiterii situatiilor financiare separate pentru anul 2007, în conditiile stabilite de autoritatea de reglementare, dar nu mai târziu de data prevăzută la alin. (1), Compania Natională „Posta Română” - S.A. poate majora tarifele pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligatia să le presteze, în etape, cu cel mult 100%, fără aprobarea autoritătii de reglementare.

(3) Fără a se aduce atingere prevederilor art. 31 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările si completările ulterioare, primul dintre rapoartele de evaluare prevăzute la art. 30 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările si completările ulterioare, din care trebuie să rezulte respectarea de către Compania Natională „Posta Română” - S.A., în anul 2008, a standardelor de calitate stabilite conform prevederilor art. 30 alin. (2) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările si completările ulterioare, va fi realizat si publicat, în conditiile stabilite de autoritatea de reglementare, până la data de 1 mai 2009.

(4) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Compania Natională „Posta Română” - S.A. va supune aprobării autoritătii de reglementare o planificare detaliată a măsurilor pe care urmează să le ia în vederea atingerii următoarelor obiective:

a) realizarea metodologiei care să descrie în detaliu principiile, ipotezele si metodele folosite în elaborarea sistemului de evidentă contabilă separată, precum si întocmirea, auditarea si transmiterea, în mod corect si complet, a situatiilor financiare separate pentru anul 2007;

b) îndeplinirea standardelor de calitate pentru serviciile din sfera serviciului universal, precum si evaluarea respectării acestora.

(5) Netransmiterea planificării prevăzute la alin. (4) si nerespectarea etapelor acesteia constituie contraventii care se constată de către personalul de control împuternicit în acest scop al autoritătii de reglementare si se sanctionează conform prevederilor art. 59 alin. (1) lit. b) si ale art. 61 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările si completările ulterioare.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 11 mai 2007.

Nr. 133.


*) Conform art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, Autoritatea Natională pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei preia atributiile specifice în domeniul radiocomunicatiilor, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de comunicatii electronice, inclusiv din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice, exercitate de Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, care se desfiintează.

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2006 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) djn Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2006 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar -

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 10 mai 2007.

Nr. 544.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui consilier prezidential

 

În temeiul art. 94 lit. c) si al art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si al aii. 4 alin. (1) din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Presedintelui României, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - începând cu data de 24 mai 2007, domnul Alexandru-Octavi Stănescu se eliberează din functia de consilier prezidential.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar -

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 22 mai 2007.

Nr. 563.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei

numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul art. 46 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.254 din 27 decembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. IX - Componenta Comisiei pentru muncă, familie si protectie socială, domnul senator Corodan loan - Grupul parlamentar al Partidului National Liberal seinclude în componenta comisiei în locul domnului senator Păcuraru Nicolae Paul Anton - Grupul parlamentar al Partidului National Liberal.

2. La anexa nr. XIII - Componenta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea coruptiei si petitii, domnul senator Păcuraru Nicolae Paul Anton - Grupul parlamentar al Partidului National Liberal se include în componenta comisiei în locul domnului senator Corodan loan - Grupul parlamentar al Partidului National Liberal.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 mai 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

 

Bucuresti, 21 mai 2007.

Nr. 17.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind aprobarea Protocolului de practică pentru prescrierea, monitorizarea si decontarea medicamentelor în cazul artritei idiopatice juvenile pentru persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

Având în vedere:

- art. 243 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.842/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.781/CV558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007;

- Referatul de aprobare al Directiei generale evaluare nr. DGE/956 din 24 aprilie 2007,

în temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Protocolul de practică pentru prescrierea, monitorizarea si decontarea medicamentelor în cazul artritei idiopatice juvenile pentru persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Referatul de justificare pentru aprobarea initierii sau continuării prescrierii medicamentelor specifice tratamentului în cazul artritei idiopatice juvenile pentru persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Respectarea schemelor terapeutice stabilite conform protocolului prevăzut la art. 1 stă la baza validării prescrierilor medicale pentru afectiunea artrită idiopatică juvenilă, în vederea decontării.

Art. 4. - Casa Natională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, precum si furnizorii de servicii medicale aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Bucuresti, 15 mai 2007.

Nr. 220.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROTOCOL DE PRACTICĂ

pentru prescrierea, monitorizarea si decontarea medicamentelor în cazul artritei idiopatice juvenile pentru persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

Artrita idiopatică juvenilă (AU; alte denumiri: artrita cronică juvenilă, artrita reumatoidă juvenilă) reprezintă un grup heterogen de afectiuni caracterizate prin durere, tumefiere si limitarea mobilitătii articulatiilor, persistente în timp. în formele sale severe, AU determină întârzierea cresterii, deformări articulare, complicatii oculare si dizabilitate permanentă. O proportie însemnată a copiilor dezvoltă distrugeri articulare care necesită endoprotezare precoce. Prevalenta ACJ este de 0,1 la 1.000 copii.

Obiectivele terapiei: controlul inflamatiei, reducerea distrugerilor articulare, prevenirea handicapului functional si ameliorarea calitătii vietii.

I. Criterii de includere a pacientilor cu poliartrită reumatoidă în tratamentul cu blocanti de TNF a (cumulativ):

1. pacienti cu vârsta între 4-18 ani;

2. forme active de boală, identificate pe baza următoarelor semne clinice:

2.1. cel putin 5 articulatii tumefiate; sau

2.2. cel putin 3 articulatii cu mobilitatea diminuată si durere la miscare, sensibilitate la presiune sau ambele;

2.3. prezenta manifestărilor de mai sus în ciuda tratamentului cu Methotrexatum în doză de 0,6 mg/ kg/săptămână sau 10 mg/m2/săptămână, fără a depăsi doza de 20 mg/săptămână (doza adultului) timp de 3 luni, sau au prezentat reactii adverse inacceptabile la acesta; sau

2.4. boala nu a putut fi controlată decât prin corticoterapie generală cu doze de felul celor care expun copilul la reactii adverse inacceptabile (peste 0,25 mg/kg/ 24 ore echivalent prednisonum).

II. Schema terapeutică cu blocanti de TNF a Tratamentul cu etanerceptum, 6,4 mg/kg corp/doză, administrat subcutanat de două ori pe săptămână va fi efectuat, potrivit schemei terapeutice, sub supravegherea medicului de familie si va fi continuat în principiu timp de minimum 2 ani (după primul an evaluările vor fi făcute la câte 6 luni), cu conditia ca tratamentul să se fi dovedit eficient.

III. Evaluarea răspunsului la tratament cu blocanti de TNF a

1. Pe baza evolutiei scorurilor din sistemul CSD (Core Set Data of American College of Rheumatology, 1997, adaptat)

a) Definirea ameliorării:

a)1. a 30% reducere a scorului în cel putin 3 din cele 5 criterii si (eventual);

a)2. 2: 30% crestere a scorului în nu mai mult decât unul dintre cele 5 criterii.

b) Definirea agravării (puseului):

b)1. a 30% crestere a scorului în cel putin 3 din cele 5 criterii si (eventual);

b)2. a 30% reducere a scorului în nu mai mult decât unul dintre cele 5 criterii; sau

b)3. cel putin două articulatii rămase active.

notă: Scorul total CSD este suma punctelor marcate după evaluarea bazată pe cele 5 seturi de criterii.

2. Pe baza Childhood Health Assessment Questionnaire (CHAQ)

Sistemul presupune evaluarea copilului prin calificative de la 0-3 (0 = situatia cea mai bună, 3 = situatia cea mai rea) pentru următoarele 8 domenii:

a) îmbrăcare;

b) ridicare;

c) alimentatie;

d) deplasare;

e) igienă;

f) realizarea scopurilor;

g) prehensiune;

h) activităti cotidiene.

notă: Scorul total CHAQ este suma celor 8 calificative. 3. VSH la 1 h (mm).

IV. Criterii de excludere din tratamentul cu blocanti de TNF a a pacientilor:

1. fete gravide, care alăptează sau active din punct de vedere sexual si care nu utilizează mijloace contraceptive eficiente;

2. infectii active;

3. tuberculoză în evolutie sau în antecedente;

4. infectie a unei proteze articulare aflate insitu;

5. tumori maligne si stări precanceroase.

NOTĂ:

1. Medicul specialist curant care are dreptul de a prescrie tratament specific în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.841/2007 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, completează fisa pacientului, care contine date despre: diagnosticul cert de poliartrită reumatoidă după criteriile ACR; istoricul bolii (debut, evolutie, scheme terapeutice anterioare - preparate, doze, evolutie sub tratament, data initierii si data opririi tratamentului); recomandarea tratamentului cu agenti biologici (justificare); starea clinică (număr de articulatii dureroase/tumefiate, redoare matinală, deficite functionale) si nivelul reactantilor de fază acută (VSH, CRP).

2. Medicul curant care întocmeste dosarul poartă întreaga răspundere pentru corectitudinea informatiilor medicale furnizate, având obligatia de a păstra copii de pe documentele-sursă ale pacientului si de a le pune la dispozitia Comisiei de experti, la solicitarea acesteia. Va fi asigurat permanent caracterul confidential al informatiei despre pacient. Medicul curant va solicita pacientului să semneze o declaratie de consimtământ privind tratamentul aplicat si prelucrarea datelor sale medicale în scopuri stiintifice si medicale.

 

ANEXA Nr. 2

 

REFERAT DE JUSTIFICARE

pentru aprobarea initierii sau continuării prescrierii medicamentelor specifice tratamentului în cazul artritei idiopatice

juvenile pentru persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

Către Casa de Asigurări de Sănătate.....................................................................................................

În atentia Comisiei nationale pentru aprobarea tratamentului în poliartrită reumatoidă, artropatia psoriazică si artrita idiopatică juvenilă

Artrita idiopatică juvenilă (AM)

F.O. nr.................................................................................. Aflat în evidentă din .....................................................

Numărul dosarului ..............................................................

Data dosarului ....................................................................

Pacient

Nume .................................................................................. Prenume ...................

Data nasterii

CNP

Adresa ....................................................................................................................................

Telefon ........................................................................ Casa de Asigurări de Sănătate ................................................

Medic

Nume ........................................................................... Prenume

Parafa .......................................................................... CNP ....................

Specialitatea ................................................................ Unitatea sanitară

I. Criteriile de includere

a) Examenul obiectiv articular

 

Articulatia

DREAPTA

STÂNGA

Tumefiere

Mobilitate redusă si durere la miscare si/sau sensibilitate la pal pare

Tumefiere

Mobilitate redusă si durere la miscare si/sau sensibilitate la palpare

Temporomandibulară

 

 

 

 

Sternoclaviculară

 

 

 

 

Acromioclaviculară

 

 

 

 

Cot

 

 

 

 

Radiocarpiană

 

 

 

 

Metacarpofalangiene

I

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

Proximale interfalangiene

I

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

Genunchi

 

 

 

 

Tibiotarsiană

 

 

 

 

Metatarsofalangiene

I

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

Numărul articulatiilor tumefiate ..................................................

Numărul articulatiilor cu mobilitate redusă si durere si/sau sensibilitate ia presiune

b) Sinteza terapeutică

Pacientul a urmat tratament continuu cu methotrexatum în ultimele ....... luni, cu doza de ............. mg/săptămână.

Tratamentul cu methotrexatum la doza mai sus mentionată a determinat următoarele reactii adverse inacceptabile: ..............................................................................., după ............ săptămâni de administrare, sau a fost bine tolerat.

notă: Simptomele „dispeptice” nu vor fi mentionate ca reactii adverse inacceptabile decât dacă sunt severe si nu cedează la antiemetice.

Pacientul a efectuat corticoterapie generală continuă în ultimele ............. luni, cu doza echivalentă de

mg/Kg prednisonum sau corticoterapie intermitentă, după cum urmează: ........................................................................

Corticoterapia efectuată ca mai sus a produs (sau nu) următoarele reactii adverse:

II. Propunere de includere în tratament

Propunerea de includere a acestui caz în programul terapeutic cu etanerceptum, pe baza următoarelor argumente:

III. Conduita terapeutică

Doza de etanerceptum pentru acest pacient este de............... mg, de administrat subcutanat de două ori pe

săptămână. Din considerente de ordin etic, etanerceptumul nu se administrează în ACJ în monoterapie. Ca atare, methotrexatumul nu trebuie întrerupt înainte de începerea tratamentului decât după ce decizia de a introduce terapia biologică a fost luată pentru reactii adverse inacceptabile la methotrexatum. în mod exceptional si numai după primele 3 luni, se acceptă continuarea (eventual introducerea) corticoterapiei antiinflamatoare în asteptarea instalării efectului tratamentului biologic, dar la doze care să nu depăsească echivalentul la 0,2 mg/kg/24 h prednisonum.

Aceste date au fost comunicate medicului de familie prin scrisoarea medicală din data de (ZZ/LL/AAAA) ..................................... (păstrati o copie a scrisorii).

IV. Evaluarea tratamentului

a) Evidenta efectului

 

Criteriul CSD

 

 

Evaluare

Initiala

La 3 luni

La 6 luni

La 9 luni

La 12 luni

Scor

%*)

Scor

%*)

Scor

%*)

Scor

%*)

Scor

%*)

Nr. de articulatii cu mobilitate redusă si durere si/sau sensibilitate la palpare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecierea globală a medicului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecierea globală a pacientului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VSH (mm/1h)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Procentul ameliorării (-) sau agravării (+) fată de scorul evaluării precedente.

 

b) Reactii adverse înregistrate

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 

c) Complianta la tratament:

Ť Bună Ť Necorespunzătoare

V. Decizia continuării sau întreruperii tratamentului

 

a) Criteriul eficacitătii

 

Decizia

 

Evaluare

La 3 luni

La 6 luni

La 12 luni

La 18 luni

La 24 luni

Bolnavul continuă tratamentul

 

 

 

 

 

Data (ZZ/LL/AAA)

 

 

 

 

 

 

Motivul întreruperii: ...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 

b) Criteriile tolerantei si compliantei:

Tratamentul a fost întrerupt pentru:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

c) Criteriul terminării curei:

Tratamentul a fost încheiat, conform protocolului convenit cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate, la data de (ZZ/LL/AAAA) ..............................................................

Concluzii, observatii, recomandări:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Tratamentul propus:

Ť Etanerceptum 1 flacon (25 mg) x 2/săptămână (0,4 mg/kg corp)

Ť Etanerceptum 1 flacon (50 mg) x 1/săptămână (0,4 mg/kg corp)

Ť Etanerceptum 2 flacoane (25 mg) x 2/săptămână (0,4 mg/kg corp)

Ť Etanerceptum 2 flacoane (50 mg) x 1/săptămână (0,4 mg/kg corp)

 

Semnătura si parafa medicului curant

......................................................