MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 364         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 29 mai 2007

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            567. - Decret privind retragerea unei decoratii

 

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            484. - Hotărâre privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse între Femei si bărbati

 

            485. - Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unor imobile aflate în domeniul public al statului

 

            486. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile, aflate în domeniul privat al statului, din administrarea Serviciului Român de Informatii în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            239. – Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea tarifelor din transportul feroviar public de călători

 

            296/29.767. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piată numai a brichetelor care prezintă caracteristici de sigurantă pentru copii si interzicerea punerii pe piată a brichetelor fantezie

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

            333. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „STELLAR RE EUROPA BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE” - S.R.L

 

            Raport privind ajutoarele de stat acordate în România pe perioada 2003-2005*)


*) Raportul se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind retragerea unei decoratii

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului national Steaua României, republicată, precum si ale Legii nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

            având în vedere Hotărârea Consiliului de onoare al Ordinului national Steaua României din 15 martie 2007,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se retrage Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler, acordat prin Decretul nr. 1.109 din 10 decembrie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.179 din 13 decembrie 2004, domnului Tudor Corneliu Vadim, senator.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 24 mai 2007.

Nr. 567.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse între Femei si Bărbati

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între femei si bărbati, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 507/2006,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă Statutul Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse între Femei si Bărbati, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 626/2005 privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse între Femei si Bărbati, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 15 iulie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 23 mai 2007.

Nr. 484.

 

ANEXĂ

 

STATUTUL

Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse între Femei si Bărbati

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

            Art. 1. - (1) Agentia Natională pentru Egalitatea de Sanse între Femei si Bărbati (ANES), denumită în continuare Agentia, este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, finantată de la bugetul de stat.

            (2) Agentia poate beneficia de donatii, sponsorizări, fonduri externe, rambursabile si nerambursabile, în conditiile legii.

            (3) Agentia are sediul în municipiul Bucuresti, bd. Magheru nr. 6-8, et. 5, sectorul 1.

            (4) Agentia promovează principiul egalitătii de sanse si de tratament între femei si bărbati si asigură integrarea activă a perspectivei de gen în toate politicile si programele nationale.

 

CAPITOLUL II

Obiectivele si atributiile Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse între Femei si Bărbati

 

            Art. 2. - Obiectivele principale ale Agentiei sunt următoarele:

            a) elaborarea si aplicarea strategiei si politicilor Guvernului în domeniul egalitătii de sanse între femei si băbati;

            b) armonizarea cu reglementările Uniunii Europene a cadrului legislativ din domeniul său de activitate.

            Art. 3. - Pentru realizarea obiectivelor sale, Agentia îndeplineste, pe lângă atributiile prevăzute în Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între femei si bărbati, republicată, si următoarele atributii:

a) asigură respectarea aplicării unitare a legislatiei din domeniul său de activitate si exercită controlul asupra aplicării acesteia, în calitate de autoritate de stat, prin institutiile abilitate, potrivit legii, care au în responsabilitate aplicarea de măsuri de promovare a egalitătii de sanse si de tratament între femei si bărbati si de eliminare a discriminării după criteriul de sex;

b) asigură utilizarea eficientă a fondurilor destinate activitătii si în special a fondurilor structurale acordate pentru sustinerea egalitătii de gen, asigurându-se că utilizarea acestor fonduri se face pentru activitătile specifice pentru care au fost alocate, precum si că principiul egalitătii de sanse este respectat în toate etapele elaborării si implementării programelor;

c) administrează si gestionează bunurile din domeniul public si/sau privat al statului, dobândite în conditiile legii;

d) răspunde de utilizarea cu eficientă a fondurilor repartizate din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, precum si a sumelor provenite din fonduri externe nerambursabile si rambursabile, donatii si sponsorizări, în conditiile legii;

e) elaborează tematica anuală a studiilor, cercetărilor si analizelor privind egalitatea de sanse si de tratament între femei si bărbati, în vederea eliminării discriminării după criteriul de sex;

f) participă la elaborarea tematicii instrumentelor curriculare ale furnizorilor de servicii instructiv-educative, de formare si de perfectionare, autorizati conform legii;

g) organizează selectia, pregătirea si perfectionarea profesională a personalului propriu, în conditiile legii;

h) elaborează si propune programe anuale de formare profesională a personalului propriu si a structurilor specifice cu atributii în domeniul egalitătii de sanse între femei si bărbati, conform legii;

i) promovează programe, propune si implementează proiecte de colaborare internatională în domeniul egalitătii de sanse între femei si bărbati;

j) urmăreste respectarea conventiilor internationale privind egalitatea de sanse între femei si bărbati, la care România este parte, precum si ansamblul reglementărilor comunitare si dezvoltă relatii cu organisme similare în domeniul său de activitate din alte tări, în limita competentelor prevăzute de lege;

k) îndeplineste activităti de audit public intern, potrivit legii;

l) îndrumă, coordonează si verifică modul de aplicare a dispozitiilor legale de către structurile specifice cu atributii în domeniul egalitătii de sanse între femei si bărbati din institutiile aflate în subordinea, în coordonarea sau sub, autoritatea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse;

m) îndrumă persoanele juridice si fizice cărora le revin drepturi si obligatii ce decurg din reglementările privind egalitatea de sanse între femei si bărbati;

n) asigură reprezentarea intereselor sale în fata instantelor judecătoresti;

o) face public anual raportul privind activitatea proprie;

p) organizează, în conditiile legii, cursuri de formare profesională în domeniul aplicării principiului egalitătii de sanse si de tratament între femei si bărbati a functionarilor publici si a salariatilor institutiilor sau organismelor publice ori private;

r) elaborează Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei Nationale în Domeniul Egalitătii de Sanse între Femei si Bărbati (CONES), care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I;

s) are, la cererea persoanelor discriminate, calitate procesuală activă în justitie si poate asista în cadrul procedurilor administrative aceste persoane;

t) primeste sesizările/reclamatiile persoanelor care se consideră discriminate după criteriul de sex si le transmite institutiilor competente, în vederea solutionării si aplicării sanctiunii;

u) coordonează activitatea compartimentelor existente la nivel teritorial în fiecare judet, inclusiv în municipiul Bucuresti.

 

CAPITOLUL III

Organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse între Femei si Bărbati

 

            Art. 4. - (1) Presedintele este ordonator tertiar de credite si îndeplineste rolul si responsabilitătile ordonatorilor de credite prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare.

(2) Salarizarea presedintelui se face conform prevederilor aplicabile persoanelor care ocupă functii de demnitate publică.

Art. 5. - Presedintele exercită următoarele atributii:

a) coordonează aplicarea strategiei si politicilor Guvernului în domeniul egalitătii de sanse între femei si bărbati;

b) colaborează cu autoritătile centrale si locale, cu institutiile de învătământ si cercetare si cu organizatiile neguvernamentale în domeniul egalitătii de sanse între femei si bărbati;

c) coordonează activitatea de organizare a cursurilor de formare profesională a functionarilor publici si a salariatilor institutiilor sau organismelor publice ori private în domeniul aplicării principiului egalitătii de sanse si de tratament între femei si bărbati;

d) elaborează si propune proiectul de buget ai Agentiei, pe care îl înaintează Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse spre aprobare, în conditiile legii;

e) prezintă Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse executia bugetului Agentiei si rapoarte cu privire la modul de administrare a acestuia;

f) dispune controale, în conditiile legii, asupra activitătilor din cadrul Agentiei si structurilor specifice cu atributii în domeniul egalitătii de sanse între femei si bărbati;

g) desemnează, prin ordin, compartimentul care asigură secretariatul Comisiei Nationale în Domeniul Egalitătii de Sanse între femei si bărbati (CONES);

h) convoacă Comisia Natională în Domeniul Egalitătii de Sanse între femei si bărbati (CONES) si conduce sedintele acesteia;

i) exercită atributiile care îi revin în calitate de ordonator de credite;

j) asigură si verifică fundamentarea lunară a creditelor solicitate către ordonatorul principal pentru activitatea curentă si investitii;

k) aprobă programarea si efectuarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine;

I) asigură întocmirea statului de functii al personalului în concordantă cu structura organizatorică a Agentiei si îl înaintează Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse pentru aprobare;

m) face evaluarea performantelor profesionale individuale pentru personalul subordonat si propune calificativele corespunzătoare;

n) întocmeste raportul privind activitatea desfăsurată si fondurile utilizate si îl prezintă, semestrial, împreună cu Planul anual de măsuri pentru promovarea principiului egalitătii de sanse si de tratament între femei si bărbati, adoptat de fiecare institutie membră a CONES, în domeniul sectorial de activitate, comisiilor parlamentare pentru egalitatea de sanse între femei si bărbati.

Art. 6. - (1) Presedintele Agentiei este sprijinit în activitatea sa de un secretar general, care face parte din categoria înaltilor functionari publici.

(2) Ocuparea postului de secretar general se face prin concurs, în conditiile legii.

(3) Secretarul general al Agentiei îndeplineste atributiile prevăzute la art. 49 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, cele stabilite prin regulamentul de organizare si functionare al institutiei si/sau alte atributii încredintate de către presedintele Agentiei, realizând legăturile functionale dintre structurile institutiei.

Art. 7. - (1) Conducerea operativă a activitătii Agentiei se exercită de către 2 directori, ale căror posturi sunt prevăzute în structura organizatorică a institutiei.

(2) Ocuparea posturilor de director se face prin concurs, în conditiile legii.

(3) Atributiile directorilor Agentiei se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al institutiei.

Art. 8. - În îndeplinirea obiectivelor si atributiilor, Agentia îsi organizează compartimente, fără personalitate juridică, la nivel teritorial în fiecare judet, inclusiv în municipiul Bucuresti.

Art. 9. - (1) Numărul maxim de posturi pentru functionarea Agentiei este de 156, constituit din functionari publici si personal contractual, inclusiv presedintele.

(2) La nivel central, Agentia dispune de 30 de posturi.

(3) La nivel teritorial, Agentia dispune de 126 de posturi organizate în 42 de compartimente judetene si, respectiv, al municipiului Bucuresti.

(4) Cele 42 de posturi asigurate potrivit legii trec în cadrul compartimentelor teritoriale.

(5) Persoanele cu statut de functionar public care au atributii în domeniul egalitătii de sanse si care ocupă în prezent posturile prevăzute la alin. (4) se transferă în interesul serviciului potrivit legii, în cadrul compartimentelor teritoriale.

Art. 10. - Cheltuielile legate de functionarea compartimentelor teritoriale se vor asigura prin directiile de muncă si protectie socială judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, urmând a fi decontate de Agentie până în data de 20 a lunii în curs pentru luna anterioară.

Art. 11. - (1) Atributiile, precum si sarcinile personalului din cadrul compartimentelor Agentiei vor fi stabilite prin regulamentul de organizare si functionare si prin fisa postului.

(2) Salarizarea personalului Agentiei se face în conformitate cu prevederile legale aplicabile personalului din cadrul organelor de specialitate ale administratiei publice.

(3) Structura organizatorică a Agentiei este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul statut.

Art. 12. - Fiecare institutie membră a CONES adoptă Planul anual de măsuri pentru promovarea principiului egalitătii de sanse si de tratament între femei si bărbati, în domeniul sectorial de activitate, si raportează anual Agentiei modul de îndeplinire a obiectivelor propuse.

Art. 13. - Coordonarea metodologică si secretariatul comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti în domeniul egalitătii de sanse (COJES) sunt asigurate de Directia CONES/COJES din cadrul Agentiei.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 14. - (1) Agentia poate prelua în administrare, în conditiile legii, terenuri, spatii si bunuri necesare desfăsurării activitătii proprii.

(2) Agentia dispune, pentru activităti specifice desfăsurate, de un număr de 3 autoturisme, dintre care două în parc comun, având un consum lunar de carburanti de 300 litri pe autoturism.

Art. 15. - Agentia va elabora propriul regulament de organizare si functionare în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

ANEXĂ

 

Numărul maxim de posturi = 156

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse între Femei si Bărbati

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unor imobile

aflate în domeniul public al statului

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute la poz. 1 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative în administrarea Serviciului Român de Informatii.

            Art. 2. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute la pozitia 2 din anexă, din administrarea Serviciului Român de Informatii în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul de Politie al Judetului Timis.

            Art. 3. - (1) Predarea-preluarea imobilelor transmise se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru imobilul prevăzut la art. 1, si în termen de 30 de zile de la data eliberării spatiilor, pentru imobilul prevăzut la art. 2.

            (2) După efectuarea predării-preluării, Serviciul Român de Informatii si Ministerul Internelor si Reformei Administrative îsi vor actualiza evidenta contabilă cu valorile de inventar prevăzute în protocol.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Directorul Serviciului Român de Informatii,

George-Cristian Maior

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 23 mai 2007.

Nr. 485.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor proprietate publică a statului, care fac obiectul schimbării titularului dreptului de administrare

 

Nr crt

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Pozitia din inventarul bunurilor apartinând domeniului public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

1.

Str. Sever Bocu

nr. 11-13,

municipiul

Timisoara, judetul Timis

Statul român -

Ministerul Internelor

si Reformei

Administrative

Statul român -

Serviciul Român

de Informatii

Nr. M.F.P. -

106.620 (partial)

Pavilion A (parter)

Suprafată construită = 17 m2

Suprafată desfăsurată = 17 m2

Pavilion D2 (parter + 2 etaje)

Suprafată construită = 992 m2

Suprafată desfăsurată = 3.038 m2 Pavilion X1 (parter)

Suprafată construită = 2 m2

Suprafată desfăsurată = 2 m2

Pavilion X2 (parter)

Suprafată construită = 2 m2

Suprafată desfăsurată = 2 m2

Pavilion X3 (parter)

Suprafată construită = 2 m2

Suprafată desfăsurată = 2 m2

Suprafată teren = 27.417 m2

2.

Bd. Take Ionescu

nr. 44-46,

municipiul

Timisoara, judetul Timis

Statul român -

Serviciul Român

de Informatii

Statul român -

Ministerul Internelor

si Reformei

Administrative - Inspectoratul de Politie al Judetului Timis

Nr. M.F.P. - 105.851

care se comasează

după transmitere

cunr. M.F.P. 35.125

Suprafată construită - 880,79 m2

Suprafată desfăsurată = 3.214,02 m2

Suprafată teren = 1.969,76 m2

(cotă indiviză)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile, aflate în domeniul privat al statului, din administrarea Serviciului Român de Informatii în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 4 si al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor imobile aflate în domeniul privat al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Serviciului Român de Informatii în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

            Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

            Art. 3. - Patrimoniul Serviciului Român de Informatii se diminuează, iar patrimoniul Ministerului Internelor si Reformei Administrative se majorează cu valoarea de inventar a imobilelor transmise potrivit art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de Informatii,

George-Cristian Maior

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 23 mai 2007.

Nr. 486.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în domeniul privat al statului, care se transmit din administrarea Serviciului Român de Informatii în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative

 

Locul unde este

situat imobilul

Persoana juridică de la

care se transmite imobilul

Persoana juridică la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Municipiul Ploiesti,

str. Mihai Bravu

nr. 239, bl. 2, parter,

ap. 6, judetul Prahova

Serviciul Român

de Informatii

Ministerul Internelor

si Reformei

Administrative

Suprafata utilă = 39,44 m2

Suprafata terenului = 9,50 m2

(cotă indiviză)

Municipiul Ploiesti,

str. Mihai Bravu

nr. 239, bl. 2, et. 1,

ap. 10, judetul

Prahova

Serviciul Român

de Informatii

Ministerul Internelor

si Reformei

Administrative

Suprafata utilă = 79,31 m2

Suprafata terenului = 28,50 m2

(cotă indiviză)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea tarifelor din transportul feroviar public de călători

 

            În temeiul prevederilor art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de călători pe teritoriul României si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,

            ministrul transporturilor emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă tarifele de deservire generală din transportul feroviar public de călători, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Se aprobă tarifele auxiliare din transportul feroviar public de călători, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 3. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare începând cu data de 1 iunie 2007.

            (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 285/2007 pentru aprobarea tarifelor din transportul feroviar public de călători, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 23 februarie 2007, se abrogă.

 

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

 

Bucuresti, 24 mai 2007.

Nr. 239.

 

ANEXA Nr. V)

 

TARIFUL INTERN DE CĂLĂTORI

Tarife pentru deservirea generală

 

A1.TARIF TREN PERSOANE

 

Zona km

clasa 1

clasa 2

dif. clasa

50% clasa 1

50% clasa 2

RON

RON

RON

RON

RON

1-10

2,50

2,20

0,30

1,25

1,10

11-20

3,60

2,50

1,10

1,80

1,25

21-30

5,50

3,00

2,50

2,75

1,50

31-40

6,20

3,60

2,60

3,10

1,80

41-50

8,20

4,70

3,50

4,10

2,35

51-60

8,50

5,00

3,50

4,25

2,50

61-70

10,10

6,10

4,00

5,05

3,05

71-80

11,30

7,30

4,00

5,65

3,65

81-90

12,90

8,10

4,80

6,45

4,05

91-100

13,90

8,50

5,40

6,95

4,25

101-120

16,50

10,10

6,40

8,25

5,05

121-140

18,80

11,80

7,00

9,40

5,90

141-160

21,20

13,40

7,80

10,60

6,70

161-180

24,00

15,50

8,50

12,00

7,75

181-200

26,60

16,50

10,10

13,30

8,25

201-250

30,60

18,90

11,70

15,30

9,45

251-300

34,50

21,50

13,00

17,25

10,75

301-350

37,40

24,00

13,40

18,70

12,00

351-400

40,60

25,50

15,10

203

12,75

401-500

48,80

30,90

17,90

24,40

15,45

501-600

56,00

35,60

20,40

28,00

17,80

601-700

63,10

40,60

22,50

31,55

203

701-800

67,80

43,10

24,70

33,90

21,55

801-900

72,80

46,50

26,30

36,40

23,25

901-1000

77,30

48,90

28,40

38,65

24,45

>1000/100 km

1030

6,20

4,10

5,15

3,10

 

A2.TARIF SUPLIMENT TREN ACCELERAT

 

Zona kilometrică

clasa 1

clasa 2

50% clasa 1

50% clasa 2

Zona

km.

RON

RON

RON

RON

I

1-30

4,40

2,80

2,20

1,40

II

31-60

4,80

3,70

2,40

1,85

III

61-90

8,70

6,10

435

3,05

IV

91-120

11,10

8,00

5,55

4,00

V

121-160

13,50

10,90

6,75

5,45

VI

161-200

18,60

11,40

930

5,70

VII

201-250

22,00

12,90

11,00

6,45

VIII

251-300

22,70

13,20

1135

6,60

IX

301-400

23,50

14,30

11,75

7,15

X

401-500

25,50

16,40

12,75

8,20

XI

501-600

30,30

19,40

15,15

9,70

XII

>600

33,60

22,70

16,80

11,35

 

A3.TARIF SUPLIMENT TREN RAPID

 

Zona km

 

clasa 1

 

clasa 2

 

dif. clasa

 

DIF. ACC-RAPID

50% clasa 1

50% clasa 2

clasa 1

clasa 2

Zona

km.

RON

RON

RON

RON

RON

RON

I

1-30

9,40

7,80

5,00

5,00

4,70

3,90

II

31-60

13,20

10,20

8,40

6,50

6,60

5,10

III

61-90

15,00

12,70

6,30

6,60

7,50

635

IV

91-120

18,90

14,60

7,80

6,60

9,45

730

V

121-160

22,80

17,30

9,30

6,40

11,40

8,65

VI

161-200

23,60

18,10

5,00

6,70

11,80

9,05

VII

201-250

28,20

21,40

6,20

8,50

14,10

10,70

VIII

251-300

39,50

27,20

16,80

14,00

19,75

13,60

IX

301-400

44,80

28,40

21,30

14,10

22,40

1430

X

401-500

49,60

34,80

24,10

18,40

24,80

17,40

XI

501-600

50,20

38,20

19,90

18,80

25,10

19,10

XII

>600

53,00

48,60

19,40

25,90

26,50

24,30

 

A4. TARIF TICHET DE REZERVARE

 

Zona kilometrici

 

Categorie tren

 

orice clasa

RON

Orice zonă

Personal, accelerat, rapid

2,20

 

ANEXA Nr. 2)

 

B1. TARIF

pe zone kilometrice pentru transportul călătorilor cu trenuri de persoane,

accelerate, rapide si IC pe bazã de bilete dus-intors, cu 10% reducere (pret/bilet)

 

Zona km

 

 

TREN PERSOANE

TREN ACCELERAT

TREN RAPID

TREN INTERCTTY

clasa 1

clasa 2

clasa 1

clasa 2

clasa 1

clasa 2

clasa 1

clasa 2

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

1-10

4,50

3,96

12,42

9,00

21,42

18,00

27,72

23,04

11-20

6,48

4,50

14,40

9,54

23,40

18,54

29,70

23,58

21-30

9,90

5,40

17,82

10,44

26,82

19,44

33,12

24,48

31-40

11,16

6,48

19,80

13,14

34,92

24,84

41,58

30,60

41-50

14,76

8,46

23,40

15,12

38,52

26,82

45,18

32,58

51-60

15,30

9,00

23,94

15,66

39,06

27,36

45,72

33,12

61-70

18,18

10,98

33,84

21,96

45,18

33,84

52,02

39,06

71-80

20,34

13,14

36,00

24,12

47,34

36,00

54,18

41,22

81-90

23,22

14,58

38,88

25,56

50,22

37,44

57,06

42,66

91-100

25,02

15,30

45,00

29,70

59,04

41,58

67,32

48,78

101-120

29,70

18,18

49,68

32,58

63,72

44,46

72,00

51,66

121-140

33,84

21,24

58,14

40,86

74,88

52,38

82,98

59,94

141-160

38,16

24,12

62,46

43,74

79,20

55,26

87,30

62,82

161-180

43,20

27,90

76,68

48,42

85,68

60,48

93,42

67,50

181-200

47,88

29,70

81,36

50,22

90,36

62,28

98,10

69,30

201-250

55,08

34,02

94,68

57,24

105,84

72,54

118,80

79,92

251-300

62,10

38,70

102,96

62,46

133,20

87,66

144,00

96,66

301-350

67,32

43,20

109,62

68,94

147,96

94^2

160,20

103,5ft

351-400

73,08

45,90

115,38

71,64

153,72

97,02

165,96

106,20

401-500

87,84

55,62

133,74

85,14

177,12

118,26

190,62

127,98

501-600

100,80

64,08

155,34

99,00

191,16

132,84

203,76

143,10

601-700

113,58

73,08

174,06

113,94

208,98

160,56

222,30

172,44

701-800

122,04

77,58

182,52

118,44

217,44

165,06

230,76

176,94

801-900

131,04

83,70

191,52

124,56

226,44

171,18

239,76

183,06

901-1000

139,14

88,02

199,62

128,88

234,54

175,50

247,86

187,38

 

B 2.TARIFE DE TAXARE IN TREN

 

B2.1. Tarif pentru bilete de călătorie cu taxare in tren -

TREN PERSOANE

 

Zona km

 

clasa 1

clasa2

RON

RON

I

1-30

8,50

6,00

II

31-60

13,00

8,50

III

61-90

19,50

12,50

IV

91-120

25,00

15,50

V

121-160

32,00

20,50

VI

161-200

40,00

25,00

VII

201-250

46,00

28,50

VIII

251-300

52,00

32,50

IX

301-400

61,00

38,50

X

401-500

73,50

46,50

XI

501-600

84,00

53,50

XII

>600

102,00

65,00

 

B2.2. Tarif pentru bilete de călătorie cu taxare in tren -

TREN ACCELERAT

 

Zona km

 

clasa. 1

clasa 2

RON

RON

I

1-30

18,50

12,00

II

31-60

23,50

16,50

III

61-90

36,00

25,00

IV

91-120

45,00

30,50

V

121-160

55,50

40,00

VI

161-200

71,50

45,50

VII

201-250

82,50

51,00

VIII

251-300

89,50

55,50

IX

301-400

99,50

63,00

X

401-500

115,00

74,50

XI

501-600

133,00

86,00

XII

>600

155,50

102,00

 

B2.3. Tarif pentru bilete de calătorie cu taxare în tren

TREN RAPID

 

Zona

km

clasa 1

dasa2

RON

RON

I

1-30

26,00

19,50

II

31-60

36,00

26,50

III

61-90

45,50

34,50

IV

91-120

56,50

40,50

V

121-160

69,50

49,50

VI

161-200

79,00

55,50

VII

201-250

91,50

64,00

VIII

251-300

114,50

76,50

IX

301-400

131,50

84,50

X

401-500

151,00

102,00

XI

501-600

163,00

114,00

XII

>600

184,50

141,00

 

B2.4. Tarif pentru bilete de călătorie cu taxare în tren - TREN INTERCITY

 

Zona km

 

clasa 1

clasa 2

RON

RON

I

1-30

31,00

24,00

II

31-60

41,50

31,00

III

61-90

51,00

39,00

IV

91-120

63,50

46,50

V

121-160

76,50

56,00

VI

161-200

85,50

61,50

VII

201-250

102,50

70,00

VIII

251-300

123,50

84,00

IX

301-400

142,00

92,00

X

401-500

162,50

110,00

XI

501-600

173,50

123,00

XII

>600

196,00

151,00

 

B 2.6 Tarif suplimentar

 

Orice clasa

RON

180,00

 

B 2.7. Tarif

de taxare a călătorilor găsiti fără legitimatie de călătorie cu ocazia actiunilor de verificare desfăsurate cu organe ale politiei TF sau jandarmeriei

 

RON

13.00

 

B3.TARIF SUPLIMENT TREN INTERCITY

 

Zona

kilometrica

clasa 1

 

clasa 2

 

DIF. ACC-IC

DIF. RAPID-IC

50% red. clasa 1

 

50% red. clasa 2

clasa 1

clasa 2

clasa 1

clasa 2

Zona

km.

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

I

1-30

12,90

10,60

8,50

7,80

3,50

2,80

6,45

5,30

II

31-60

16,90

13,40

12,10

9,70

3,70

3,20

8,45

6,70

III

61-90

18,80

15,60

10,10

9,50

3,80

2*90

9,40

7,80

IV

91-120

23,50

18,60

12,40

10,60

4,60

4,00

11,75

9,30

V

121-160

27,30

21,50

13,80

10,60

4,50

4,20

13,65

10,75

VI

161-200

27,90

22,00

9,30

10,60

4,30

3,90

13,95

11,00

VII

201-250

35,40

25,50

13,40

12,60

7,20

4,10

17,70

12,75

VIII

251-300

45,50

32,20

22,80

19,00

6,00

5,00

22,75

16,10

IX

301-400

51,60

33,50

28,10

19,20

6,80

5,10

25,80

16,75

X

401-500

57,10

40,20

31,60

23,80

7,50

5,40

28,55

20,10

XI

501-600

57,20

43,90

26,90

24,50

7,00

5,70

28,60

21,95

XII

>600

60,40

55,20

26,80

32,50

7,40

6,60

30,20

27,60

 

B 3.1 Supliment tren Intercity pe anumite relatii

 

Relatiile de transport

 

clasa 1

 

clasa 2

 

RON

RON

Cluj Napoca - Satu Mare

35,40

25,50

Satu Mare - Cluj Napoca

35,40

253

 

B 5. TARIFE SUPLIMENT VA60N DORMIT SI CUSETA

 

A.Suplimente pentru vagoane de dormit

zone km

 

Suplim.  Cabina SINGLE

 

Supliment Pat

Clasa 1

dasa2

orice distanta

 

RON

RON

RON

108,20

54,10

39,70

 

B. Supliment pentru vagoane cuseta

 

zone km

 

SUPLIMENT CUSETA

Cabina cu 4 locuri

Cabina cu 6 locuri

orice distanta

RON

RON

 

34,80

23,00

 

B 6. TARIFE ABONAMENTE

 

 

B 6.1. lunare la trenurile PERSOANE

(lei/abonament)

 

Zona km

 

clasa 1

clasa 2

RON

RON

1-10

52,50

46,20

11-20

75,60

52,50

21-30

115,50

63,00

31-40

130,20

75,60

41-50

172,20

98,70

51-60

178,50

105,00

61-70

212,10

128,10

71-80

237,30

15330

81-90

270,90

170,10

91-10©

291,90

178,50

101-120

346,50

212,10

121-140

394,80

247,80

141-160

445,20

281,40

161-180

504,00

325,50

181-200

558,60

346,50

201-250

642,60

^96,90

251-300

724,50

451,50

 

B 6.2. lunare la trenuri ACCELERATE, RAPIDE (lei/abonament)

(lei/abonament)

 

Zona km

clasa 1

clasa 2

RON

RON

1-10

249,70

199,90

11-20

279,00

208,0

21-30

316,40

224,70

31-40

412,20

291,80

41-50

453,90

308,0

51-60

462,10

316,40

61-70

524,70

387,20

71-80

558,10

408,00

81-90

582,90

429,00

91-100

691,50

495,40

101-120

745,70

520,0

121-140

874,40

624,70

141-160

924,60

653,70

161-180

995,20

703,60

181-200

1.045,40

724,70

201-250

1.240,90

849,30

251-300

1.549,30

1.024,60

 

B 6.3. săptămânale la trenuri

de PERSOANE

(lei/abonament)

 

Zona km

 

clasa 2

RON

1-10

15,40

11-20

17,50

21-30

21,00

31-40

25,20

41-50

32,90

51-60

35,00

61-70

42,70

71-80

51,10

81-90

56,70

91-100

59,50

101-120

70,70

121-140

82,60

141-160

93,80

161-180

10830

181-200

115,50

201-250

13230

251-300

150,50

 

B 6.4. lunare la trenuri de PERSOANE

(hi/abonament)

 

Zona km

 

clasa 2

RON

1-10

23,10

11-20

26,25

21-30

31,50

31-40

37,80

41-50

4935

51-60

52,50

61-70

64,05

71-80

76,65

81-90

85,05

91-100

89,25

101-120

106,05

121-140

123,90

141-160

140,70

161-180

162,75

181-200

173,25

201-250

198,45

251-300

225,75

 

B.6.5. Tarife pentru abonamente lunare h trenuri personale valabile pe toate liniile CFR

(lei/abonament)

 

zone km

clasa 1

clasa 2

orice distantã

 

RON

RON

991,50

694,40

 

B9. TARIF DE REZERVARE tren IC

 

Zona kilometricã

 

Categ. tren

 

orice clasă

RON

Orice zonă

Intercity

2,20

 

B.7. TARIF 50% reducere supliment tren rapid + tichet rezervare

 

Zona km

 

clasa 2

RON

I

1-30

5,00

II

31-60

6,20

III

61-90

7,45

IV

91-120

8,40

V

121-160

9,75

VI

161-200

10,15

VII

201-250

11,80

VIII

251-300

14,70

IX

301-400

153

X

401-500

18,50

XI

501-600

20,20

XII

>600

25,40

 

B.8. TARIF 50% reducere supliment tren accelerat + tichet

 

Zona km

 

clasa 2

RON

I

1-30

2,50

II

31-60

2,95

III

61-90

4,15

IV

91-120

5,10

V

121-160

6,55

VI

161-200

6,80

VII

201-250

7,55

VIII

251-300

7,70

IX

301-400

8,25

X

401-500

9,30

XI

501-600

10,80

XII

>600

12,45

 

AUTORITATEA NATIONALĂ

ENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 296 din 25 mai 2007

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

Nr. 29.767 din 25 mai 2007

 

ORDIN

privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piată numai a brichetelor care prezintă caracteristici de sigurantă pentru copii si interzicerea punerii pe piată a brichetelor fantezie

 

            Având în vedere prevederile Legii nr. 245/2004 privind securitatea generală a produselor, ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 339/93 privind controalele de conformitate cu regulile de securitate a produselor, în căzut produselor importate din tări terte,

            în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 1.552/2006 privind reorganizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor,

            în conformitate cu Decizia Comisiei 2007/231/CE de modificare a Deciziei 2006/502/CE, prin care se solicită statetor membre să adopte măsuri prirr care să se asigure că doar brichetele care prezintă caracteristici de sigurantă pentru copii sunt puse pe piată si să interzică punerea pe piată a brichetelor fantezie, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 99 din 14 aprilie 2007, adoptată la data de 12 aprilie 2007,

            presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emit următorul ordin:

            Art. 1. - În sensul prezentului ordin, următorii termeni se definesc astfel:

            1. brichetă - înseamnă un dispozitiv de producere a flăcării, operat manual, care foloseste combustibil, utilizat în mod normal pentru aprinderea deliberată în special a tigărilor, tigărilor de foi si a pipelor si care poate fi utilizat în mod previzibil la aprinderea unor materiale, cum ar fi hârtie, fitile, lumânări si felinare, fabricat cu un rezervor integrat cu combustibil, care se poate reîncărca sau nu. Fără a aduce prejudicii, interzicerii punerii pe piată a brichetelor fantezie, stabilită la art. 2 alin. (2), această definitie nu se aplică brichetelor reîncărcabile pentru care producătorii furnizează, la cererea autoritătilor competente, documentatia necesară care să dovedească faptul că brichetele sunt proiectate, fabricate si puse pe piată astfel încât să asigure o utilizare continuă sigură, conform asteptărilor, pe o perioadă de functionare de cel putin 5 ani, brichete ce pot fi reparate si care îndeplinesc în totalitate următoarele cerinte:

a) au garantie scrisă de la producător pentru cel putin 2 ant pentru fiecare brichetă, în concordantă cu Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor si garantiile asociate acestora;

b) au posibilitatea practică de a fi reparate si reîncărcate în sigurantă pe întreaga perioadă de functionare, incluzând în special posibilitatea reparării mecanismului de aprindere;

c) părtile care nu sunt consumabile, dar este probabil să se uzeze ori să functioneze defectuos după perioada de garantie, pot fi înlocuite ori reparate în centre service postvânzare, specializate sau autorizate, din Uniunea Europeană;

2. brichetă fantezie - înseamnă orice brichetă definită în specificatia 3.2 a Standardului european EN 13869:2002;

3. brichetă care prezintă caracteristici de sigurantă pentru copii - înseamnă bricheta proiectată si fabricată în asa fel încât să nu poată fi operată de copii mai mici de 51 de luni în conditii normale sau rezonabil previzibile de utilizare datorită, de exemplu, fortei necesare de a opera bricheta, designului, sistemului de protectie a mecanismului său de aprindere sau complexitătii fazelor de operare necesare aprinderii brichetei. Se consideră că prezintă caracteristici de sigurantă pentru copii:

a) bricheta care este conformă cu standardele nationale ce transpun Standardul european EN 13869:2002, în măsura în care specificatiile, altele decât cele din paragrafele 3.1, 3.4 si 5.2.3 ale standardului sus-mentionat, sunt aplicabile;

b) bricheta care este conformă cu reglementările relevante ale tărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene, în care cerintele de a prezenta caractenstict de sigurantă pentru copii, echivalente cu cele stabilite prin prezentul ordin, sunt în vigoare;

4. model de brichetă - înseamnă brichete de la acelasi producător care nu diferă, în ceea ce priveste designul sau alte caracteristici, în vreun fel care ar putea afecta car ader islicile de sigurantă pentru copii;

5. test privind caracteristicile de sigurantă pentru copii - înseamnă un test sistematic al caracteristicilor de sigurantă pentru copii ale unui model dat de brichetă, pe o mostră a brichetelor analizate, în particular teste realizate în concordantă cu standardele nationale care transpun Standardul european EN 138695002, în măsura în care specificatiile, altele decât cele din paragrafele 3.1, 3.4 si 5.2.3 ale standardului, sunt aplicabile sau în concordantă cu cerintele de testare ale reglementărilor relevante din tările care nu sunt membre ale Uniunii Europene, în care cerintele de securitate echivalente celor stabilite prin prezentul ordin sunt în vigoare;

6. producător - are aceeasi definitie ca cea prevăzută la art. 2 lit. e) din Legea nr. 245/2004 privind securitatea generală a produselor;

7. distribuitor - are aceeasi definitie ca cea prevăzută la art. 2 lit. f) din Legea nr. 245/2004;

8. punere pe piată - actiunea de a face disponibil pentru prima dată, contra cost sau gratuit, un produs sau un serviciu în vederea distribuirii ori utilizării;

9. declaratie de conformitate - o declaratie ce trebuie să însotească fiecare unitate de transport al produsului si să fie furnizată fiecărui distribuitor sau vânzător căruia produsul îi este vândut ori livrat de producător. Declaratia trebuie să specifice:

a) că produsul este conform cu Standardul european EN 13869:2002;

b) numele si adresa producătorului;

c) perioada (perioadele), care să nu depăsească 31 de zile, în decursul căreia (cărora) brichetele au fost fabricate;

d) adresa locului de fabricatie, dacă diferă de cea mentionată la lit. b);

10. marcarea produselor - în scopul asigurării trasabilitătii, producătorul trebuie să eticheteze fiecare brichetă cu următoarele informatii, care pot fi în cod:

a) o identificare a perioadei, care să nu depăsească 31 de zile, în decursul căreia bricheta a fost fabricată;

b) o identificare a producătorului brichetei, în afară de cazul în care bricheta are o etichetă particulară. Dacă bricheta are o etichetă particulară, trebuie să aibă o marcă de cod sau altă etichetă care să permită vânzătorului brichetei să identifice fabricantul, la cerere.

Art. 2. - (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, vor fi puse pe piată doar brichetele care prezintă caracteristici de sigurantă pentru copii.

(2) începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin este interzisă punerea pe piată a brichetelor fantezie.

(3) începând cu data de 11 martie 2008, doar brichetele care prezintă caracteristici de sigurantă pentru copii sunt furnizate consumatorilor.

(4) începând cu data de 11 martie 2008 este interzisă furnizarea brichetelor fantezie către consumatori.

Art. 3. - (1) Ca o conditie pentru punerea brichetelor pe piată, producătorii sunt obligati:

a) să păstreze si să furnizeze fără întârziere, la cererea autoritătilor competente stabilite la art. 6 din Legea nr. 245/2004, un raport al testului privind caracteristicile de sigurantă pentru copii pentru fiecare model de brichete, cu mostre ale brichetelor modelului testat, certificând că brichetele din modelul respectiv, puse pe piată, prezintă caracteristici de sigurantă pentru copii;

b) să ateste, la cererea autoritătilor competente, că toate brichetele din fiecare lot pus pe piată sunt conforme cu modelul testat si să furnizeze, la cererea autoritătilor, documentatia privind programul de testare si control care sustine atestarea;

c) să monitorizeze continuu conformitatea brichetelor produse cu solutiile tehnice adoptate, pentru a asigura conditiile ca acestea să prezinte caracteristici de sigurantă pentru copii, folosind metode de testare corespunzătoare, si pentru a păstra la dispozitia autoritătilor competente certificatele de productie necesare pentru a arăta că toate brichetele au fost produse conform modelului testat;

d) să păstreze si să furnizeze fără întârziere, la cererea autoritătilor competente, un nou raport al testului privind caracteristicile de sigurantă pentru copii, dacă a fost făcută vreo schimbare asupra unui model de brichetă, care poate afecta nefavorabil capacitatea modelului de a satisface cerintele prezentului ordin.

(2) Distribuitorii sunt obligati să păstreze si să furnizeze fără întârziere, la cererea autoritătilor competente, documentatia necesară identificării oricărei persoane care a furnizat brichetele ce au fost puse pe piată, în vederea asigurării trasabilitătii producătorului de brichete pe întregul lant de distributie.

(3) Brichetele pentru care producătorii si distribuitorii nu furnizează documentatia prevăzută la alin. (1) si (2) în termenul-limită stabilit de autoritătile competente trebuie să fie retrase de pe piată.

Art. 4. - (1) Rapoartele testelor privind caracteristicile de sigurantă pentru copii, prevăzute la art. 3, trebuie să cuprindă, în special:

a) numele, adresa si locul principal de desfăsurare a activitătii fabricantului, oriunde este situat, si ale importatorului, dacă brichetele sunt importate;

b) o descriere completă a brichetei, care să includă mărimea, forma, greutatea, combustibilul utilizat, volumul combustibilului, mecanismul de aprindere si dispozitivele de sigurantă, designul, solutiile tehnice si alte caracteristici care fac ca bricheta să prezinte caracteristici de sigurantă pentru copii, în concordantă cu definitiile si cerintele stabilite de prezentul ordin. Aceasta va include, în special, o descriere detaliată a tuturor dimensiunilor, cerintelor de fortă sau a altor caracteristici care ar putea afecta caracteristicile de sigurantă pentru copii ale brichetelor, inclusiv tolerantele fabricantului pentru fiecare dintre aceste caracteristici;

c) o descriere detaliată a testelor si a rezultatelor obtinute, a datelor testelor, a locului în care s-au realizat testele, a identitătii organizatiei care a realizat testele si detalii despre calificarea si competenta acestor organizatii de a realiza testele respective;

d) identificarea locului în care brichetele sunt sau au fost fabricate;

e) locul în care este păstrată documentatia cerută prin prezentul ordin;

f) referinte ale acreditării sau recunoasterii organismului de testare.

(2) Rapoarte ale testelor privind caracteristicile de sigurantă pentru copii, prevăzute la art. 3, trebuie să fie întocmite de oricare dintre:

a) organismele de testare acreditate pentru îndeplinirea cerintelor stabilite prin ISO/IEC 17025:2005 „Cerinte generale privind competenta laboratoarelor de testare si calibrare”, de către un membru al International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), pentru realizarea testelor privind caracteristicile de sigurantă pentru copii, sau de către cele altfel recunoscute de autoritătile competente ale statelor membre pentru acest scop;

b) organismele de testare ale căror rapoarte ale testelor privind caracteristicile de sigurantă pentru copii sunt acceptate în tările în care se aplică cerinte echivalente cu cele stabilite prin prezentul ordin.

(3) În scopul informării, o listă a organismelor prevăzute la alin. (2) lit. a) si b) va fi publicată si actualizată de Comisia Europeană.

Art. 5. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, autoritatea vamală permite punerea în liberă circulatie a brichetelor definite la art. 1 pct. 1, numai pe baza declaratiei de conformitate prevăzute la art. 1 pct. 9, întocmite de producător, pe care importatorul trebuie să o anexeze în original la declaratia vamală de punere în liberă circulatie.

(2) Potrivit art. 2 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 339/93 privind controalele de conformitate cu regulile de securitate a produselor, în cazul produselor importate din tări terte, dacă la controlul documentar sau fizic autoritatea vamală are îndoieli cu privire la conformitatea brichetelor sau dacă importatorul nu prezintă declaratia de conformitate prevăzută la alin. (1), autoritatea vamală suspendă operatiunea de punere în liberă circulatie si notifică în scris, de îndată, Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

(3) Procedura aplicabilă în această situatie este cea prevăzută de Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 339/93.

Art. 6. - (1) Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor va transmite Comisiei Europene informatii privind adoptarea prezentului ordin, precum si informatiile prevăzute la art. 3 si 10 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 339/93.

(2) Prezentul ordin este aplicabil până la data de 11 mai 2008.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Dan Vlaicu

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Gelu Stefan Diaconu

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „STELLAR RE EUROPA BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE” - S.R.L.

 

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

            în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 8 mai 2007, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale „STELLAR RE EUROPA BROKER DE ASIGURARE Sl REASIGURARE” - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

            Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

            Art. 1. - Societatea Comercială „STELLAR RE EUROPA BROKER DE ASIGURARE Sl REASIGURARE” -S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, Str. Salcâmilor nr. 13, parter, ap. 1B, sectorul 2, nr. de ordine în registrul comertului J40/19604/30.11.2006, cod unic de înregistrare 19274740/4.12.2006, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

            Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

            Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia de a prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 16 mai 2007.

Nr. 333.