MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 365         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 29 mai 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            429. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002

 

            468. - Hotărâre privind completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin înscrierea unui imobil în domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Alba

 

            470. - Hotărâre privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi

 

            487. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 389/2007 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învătământul preuniversitar si superior de stat în anul scolar/universitar 2007-2008

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            157. - Decizie privind înlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            709. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind legitimatiile de inspectie fiscală

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

            332. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „B&P COMPANY BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE” - S.R.L

 

REPUBLICĂRI

 

            Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 28 mai 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

            1. După alineatul (2) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

            „(21) Sistemele de închidere rezistente la deschidere de către copii si sistemele tactile de avertizare a pericolelor prevăzute la alin. (2) trebuie să fie în conformitate cu prevederile anexei nr. 7.”

            2. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

            „Art. 8. - (1) Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

            (2) Anexele prevăzute la alin. (1) se actualizează prin ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile, în functie de evolutia progresului tehnic în domeniu.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 9 mai 2007.

Nr. 429.


*) Anexele nr. 1 -7 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin înscrierea unui imobil în domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Alba

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu o nouă pozitie, prin înscrierea în domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Alba a imobilului situat în judetul Alba, municipiul Alba Iulia, str. Al. I. Cuza nr. 4, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 23 mai 2007.

Nr. 468.

 

ANEXA

 

1. Ordonator principal de credite

42.211.876

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

2. Ordonator secundar de credite

5.714.957

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Alba

3. Ordonator tertiar de credite

 

 

4. Regii autonome si companii/societăti nationale

aflate sub autoritatea ordonatorului principal,

institute nationale de cercetare-dezvoltare si, după

caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat

care au în administrare bunuri din patrimoniul public

de stat

 

 

 

 

Nr.

M.F.

Codul de

 

clasificare

 

Denumirea

Descrierea

tehnică

(pe scurt)

Datele de identificare

Anul dobândirii/

 

dării în

folosintă

Valoarea

 

de inventar (lei)

 

Vecinătătile

(după caz,

pe scurt)

Adresa

 

8.29.06

Laboratoare

si birouri

ale Unitătii Fitosanitare

Suprafata

construită =

322,10 m2

Suprafata desfăsurată = 694,10 m2 P+1r cărămidă

Agroservice

Semrom

Unisem

România,

judetul Alba,

municipiul Alba Iulia, str. A.I. Cuza nr. 4

2006

613.292

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Prezenta hotărâre reglementează conditiile de utilizare a anumitor combustibili lichizi, inclusiv combustibilii marini, în scopul reducerii emisiilor de dioxid de sulf, rezultate din arderea acestora, în vederea diminuării efectelor negative ale acestor emisii asupra sănătătii populatiei si mediului.

Art. 2. - Reducerea emisiilor de dioxid de sulf, rezultate din arderea anumitor combustibili lichizi derivati din petrol, se realizează prin impunerea unor valori limită pentru continutul de sulf din combustibilii respectivi, ca o conditie pentru utilizarea acestora pe teritoriul României, inclusiv în marea teritorială si în zona economică exclusivă sau în zonele de control al poluării.

Art. 3. - (1) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică:

a) combustibililor care se folosesc pentru cercetare si testare;

b) combustibililor destinati prelucrării înainte de arderea finală;

c) combustibililor destinati prelucrării în rafinării;

d) combustibililor utilizati de navele militare si de alte nave folosite în servicii militare;

e) combustibililor necesari asigurării sigurantei unei nave sau pentru salvarea de vieti omenesti pe mare;

f) combustibililor utilizati de o navă în urma unei avarii survenite la navă sau la echipamentul său, cu conditia de a se lua, cât mai urgent posibil, măsurile necesare pentru repararea navei si/sau a echipamentului, în vederea prevenirii ori minimizării excesului de emisii. Aceste prevederi nu se aplică dacă proprietarul sau comandantul a actionat cu intentia de a provoca daune ori dip neglijentă;

g) combustibililor utilizati la bordul navelor care folosesc tehnologii aprobate de reducere a emisiilor conform art. 11.

(2) Pentru situatia prevăzută la alin. (1) lit. d), entitătile care administrează aceste nave adoptă măsuri corespunzătoare care să nu influenteze în mod negativ operatiunile sau capacitatea operatională a acestor nave, în măsura în care acest lucru este rezonabil si posibil, întrucât aceste nave actionează în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. - În sensul prezentei hotărâri, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) motorină - orice combustibil lichid derivat din petrol, cu exceptia combustibilului marin, identificat conform pozitiilor tarifare 27101925, 27101929, 27101945 sau 27101949 din Tariful vamal al României, sau orice combustibil lichid derivat din petrol, exclusiv combustibilul marin, din care mai putin de 65% în volum, inclusiv pierderile, se distilează la 250°C si cel putin 85% în volum, inclusiv pierderile, se distilează la 350°C, determinate prin metoda ASTM D 86; motorina definită în Hotărârea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a benzinei si motorinei, cu modificările si completările ulterioare, este exclusă din prezenta definitie. Motorina utilizată pentru motoarele nerutiere, precum si pentru tractoare este, de asemenea, exclusă din prezenta definitie;

b) combustibil marin - orice combustibil lichid derivat din petrol destinat a fi utilizat la bordul navelor, inclusiv acei combustibili definiti în Standardul român SR ISO 8217:1996;

c) combustibil diesel marin - orice combustibil marin care are viscozitatea ori densitatea încadrată în intervalele de viscozitate si, respectiv, densitate definite pentru sortimentele DMB si DMC în tabelul I din Standardul român SR ISO 8217:1996;

d) motorină marină - orice combustibil marin care are viscozitatea ori densitatea încadrată în intervalele de viscozitate si, respectiv, densitate definite pentru sortimentele DMX si DMA în tabelul I din Standardul român SR ISO 8217:1996;

e) păcură - orice combustibil lichid derivat din petrol, cu exceptia combustibilului marin, identificat conform pozitiilor tarifare de la 27101951 la 27101969 din Tariful vamal al României, sau orice combustibil lichid derivat din petrol, cu exceptia combustibililor definiti la lit. a) si b), care prin limitele de distilare se încadrează în categoria uleiurilor grele destinate utilizării drept combustibil si din care mai putin de 65% în volum, inclusiv pierderile, se distilează la 250°C, determinată prin metoda ASTM D 86. Dacă distilarea nu poate fi determinată prin metoda ASTM D 86, de asemenea, produsul derivat din petrol intră în categoria păcură;

f) MARPOL 73/78 - Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993;

g) anexa VI la MARPOL 73/78 - anexa intitulată „Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave”, inclusă în MARPOL 73/78 prin Protocolul din 1997, la care România a aderat prin Legea nr. 269/2006;

h) zone de control al emisiei de SOx - zonele maritime definite de Organizatia Maritimă Internatională - IMO în conformitate cu anexa VI la MARPOL 73/78;

i) nave de pasageri - navele care transportă mai mult de 12 pasageri, pasager considerându-se orice persoană de pe navă, cu exceptia comandantului si membrilor echipajului, persoanelor angajate sau incluse în activitătile de bord si copiilor cu vârstă de sub un an;

j) servicii regulate - seriile de voiaje efectuate de navele de pasageri pentru deservirea traficului între aceleasi sau mai multe porturi ori serii de voiaj dinspre si spre port, fără escale intermediare, conform unui orar publicat, ori efectuate cu o asemenea regularitate sau frecventă încât constituie un orar recunoscut;

k) nave militare - navele care apartin fortelor armate ale unui stat, poartă însemnele exterioare care disting aceste nave în functie de nationalitate, se află sub comanda unui ofiter împuternicit de către guvernul statului respectiv si al cărui nume apare în lista de serviciu corespunzătoare sau în echivalentul acesteia si are un echipaj la bord care se află în serviciul regulat al fortelor armate;

l) nave acostate la dană - navele care sunt legate sau ancorate în sigurantă într-un port românesc sau într-un port din alt stat membru al Uniunii Europene pe perioada, încărcării, descărcării ori când efectuează o escală, inclusiv timpul petrecut atunci când nu sunt angajate în operatiuni de manipulare a mărfurilor;

m) nave de navigatie interioară - navele de navigatie interioară, asa cum sunt definite în Directiva Consiliului nr. 82/714/CEE din 4 octombrie 1982 privind cerintele tehnice pentru navele de navigatie interioară, incluzând toate navele care detin:

(i) un certificat de navigatie interioară, asa cum este definit în Directiva nr. 82/714/CEE; (ii) un certificat emis în temeiul art. 22 din Conventia privind navigatia pe Rin, revizuită; n) introducere pe piată - vânzarea sau punerea la dispozitie, pe teritoriul României ori pe teritoriul oricărui stat membru al Uniunii Europene, unei terte persoane contra cost sau gratuit, a combustibililor marini pentru combustie la bordul navelor. Este exceptată furnizarea sau punerea la dispozitie a combustibililor marini pentru export, aflati în tancurile de marfă ale navei;

p) tehnologii de reducere a emisiilor - sistemul de purificare a gazelor evacuate sau orice altă metodă tehnologică care este verificată si implementată;

q) metoda ASTM D 86 - metoda prevăzută de către Societatea Americană pentru Testare si Materiale în editia din 1976 privind definitiile si specificatiile standard pentru produsele derivate din petrol si pentru lubrifianti, preluată prin Standardul român SR EN ISO 3405:2003;

r) instalatie de ardere - orice echipament tehnic în care combustibilii sunt oxidati în scopul utilizării energiei termice generate.

Art. 5. - (1) Se admite utilizarea, de la 1 ianuarie 2007, numai a păcurii în care continutul de sulf nu depăseste 1,00% în masă.

(2) Prin exceptie, prevederile alin. (1) nu se aplică în situatia în care autoritătile competente se asigură că se realizează monitorizarea emisiilor pentru păcura utilizată în: a) instalatiile de ardere cărora le sunt aplicabile prevederile Directivei nr. 2001/80/CE, transpusă prin Hotărârea Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanti proveniti din instalatii mari de ardere, cu modificările si completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite simultan următoarele conditii:

(i) sunt considerate instalatii mari de ardere nor - tip II si tip III, în conformitate cu prevederile pct. 10 si 11 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 541/2003, cu modificările si completările ulterioare; (ii) respectă valorile limită de emisie pentru dioxid de sulf, prevăzute în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 541/2003, cu modificările si completările ulterioare, aplicate în conformitate cu art. 5 alin. (1) si art. 9 ale aceleiasi hotărâri;

b) instalatiile de ardere cărora le sunt aplicabile prevederile Hotărârii Guvernului nr. 541/2003, cu modificările si completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite simultan următoarele conditii:

(i) sunt considerate instalatii mari de ardere existente - tip I, în conformitate cu prevederile pct. 9 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 541/2003, cu modificările si completările ulterioare;

(ii) emisiile de dioxid de sulf provenite din aceste instalatii sunt mai mici decât sau egale cu 1.700 mg/Nm3, la un continut de oxigen din gazele reziduale de 3% în volum, măsurat în stare uscată; (iii) iar de la 1 ianuarie 2008, emisiile de dioxid de sulf, provenite din instalatiile de ardere aflate sub incidenta art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 541/2003, cu modificările si completările ulterioare, sunt mai mici decât sau egale cu emisiile rezultate în urma conformării cu valorile limită de emisie pentru instalatii noi, prevăzute în sectiunea A a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 541/2003, cu modificările si completările ulterioare, cu aplicarea, după caz, a prevederilor art. 10, 12 si 13 din aceeasi hotărâre si ale anexei nr. 8 la aceasta;

c) alte instalatii de ardere care nu se încadrează în domeniul de aplicare prevăzut la lit. a) si b), unde valorile emisiilor de dioxid de sulf nu depăsesc 1.700 mg/Nm3 la un continut de oxigen din gazele reziduale de 3% în volum, măsurat în stare uscată;

d) în procesele de ardere în rafinării, unde valoarea medie lunară a emisiilor de dioxid de sulf mediată pentru toate instalatiile din rafinare, indiferent de tipul de combustibil sau de combinatia de combustibil utilizată, se încadrează în valoarea limită care nu depăseste 1.700 mg/Nm3. Aceasta nu se va aplica instalatiilor de ardere care se încadrează în domeniul de aplicare prevăzut la lit. a) sau, de la 1 ianuarie 2008, acelora care se încadrează în domeniul de aplicare prevăzut la lit. b).

(3) Exploatarea instalatiilor de ardere prevăzute la alin. (2), care utilizează păcura cu un continut de sulf mai mare decât valoarea prevăzută la alin. (1), este permisă numai în conditiile detinerii autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu, emisă de către autoritatea competentă pentru protectia mediului care stabileste valorile limită de emisie.

Art. 6. - (1) Se admite utilizarea, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, numai a motorinei, inclusiv a motorinei marine, în care continutul de sulf nu depăseste 0,2% în masă.

(2) Se admite utilizarea, de la 1 ianuarie 2008, numai a motorinei, inclusiv a motorinei marine, în care continutul de sulf nu depăseste 0,1% în masă.

(3) De la 1 ianuarie 2010 prevederile alin. (1) si (2) nu se aplică pentru motorina marină.

Art. 7. - (1) Navele de pasageri care efectuează servicii regulate către sau dinspre porturile românesti, operând în marea teritorială, zona economică exclusivă si zonele de control al poluării, au obligatia de a utiliza numai combustibili marini în care continutul de sulf nu depăseste 1,5% în masă.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică tuturor navelor, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, inclusiv acelor nave al căror voiaj începe într-un port din afara Uniunii Europene.

(3) Datele de aplicare a prevederilor alin. (1) sunt următoarele:

a) de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru zona Mării Baltice mentionată în Regula 14(3) a) din anexa VI la MARPOL 73/78;

b) 11 august 2007 sau 12 luni de la intrarea în vigoare a desemnării IMO, pentru zona Mării Nordului;

c) 12 luni de la intrarea în vigoare a desemnării, pentru oricare alte zone maritime, inclusiv porturile pe care IMO le desemnează ulterior ca zone pentru controlul emisiilor de SOx, în conformitate cu Regula 14(3) b) din anexa VI la MARPOL 73/78.

(4) De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, toate navele care intră în porturile românesti sunt obligate ca în jurnalul de bord să consemneze data si ora fiecărei operatiuni de trecere a combustibilului.

(5) De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri si în conformitate cu Regula 18 din anexa VI la MARPOL 73/78, furnizorii de combustibili marini au următoarele obligatii:

a) să specifice continutul de sulf pe nota de livrare a buncherului, care trebuie să fie însotită de un esantion reprezentativ sigilat, purtând semnătura reprezentantului furnizorului si comandantului sau ofiterului responsabil cu operatia de buncheraj, pentru toti combustibilii marini comercializati;

b) să se înregistreze în registrul furnizorilor de combustibili marini, gestionat de Ministerul Economiei si Finantelor;

c) să livreze numai combustibili care corespund specificatiilor mentionate în nota de livrare;

d) să aplice măsuri de remediere, după caz, a loturilor care nu se conformează cu cerintele prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 8. - Se admite introducerea pe piată, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, numai a combustibililor diesel marini în care continutul de sulf nu depăseste 1,5% în masă.

Art. 9. - (1) De la 1 ianuarie 2010, următoarele nave au obligatia de a utiliza numai combustibili marini în care continutul de sulf nu depăseste 0,1% în masă:

a) navele de navigatie interioară;

b) navele acostate la dană, în porturile românesti sau în porturile din alte state membre ale Uniunii Europene, acordându-se echipajului suficient timp pentru a finaliza orice operatie necesară de trecere de pe un combustibil pe altul, cât mai curând posibil după sosirea la dană si cât mai târziu posibil înainte de plecare.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică:

a) navelor care, în conformitate cu un orar publicat, urmează să stationeze mai putin de două ore;

b) navelor de navigatie interioară care detin un certificat care atestă conformitatea cu prevederile Conventiei internationale pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare - SOLAS, ia care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979, cu amendamentele ulterioare acceptate, atunci când aceste nave se află pe mare;

c) navelor stationate, cu motoarele oprite si care primesc curent efectric de la tărm.

Art. 10. - Se admite introducerea pe piată, de la 1 ianuarie 2010, numai a motorinei marine în care continutul de sulf nu depăseste 0,1% în masă.

Art. 11. - (1) Autoritatea Navală Română în cooperare cu autoritătile competente din statele membre ale Uniunii Europene, după caz, aprobă experimentarea tehnologiilor de reducere a emisiilor de gaze pentru navele aflate sub pavilionul acestora sau pentru navele din zonele maritime din jurisdictia lor.

(2) În timpul acestor experimente se permite utilizarea combustibililor marini care nu îndeplinesc prevederile art. 7-T0, numai dacă:

a) Autoritatea Navală Română informează, în scris, Comisia Europeană si orice stat membru interesat, cu cel putin 6 luni înainte de începerea lucrărilor;

b) permisele pentru experimente nu depăsesc 18 luni;

c) toate navele implicate în aceste experimente instalează echipamente sigilate pentru monitorizarea continuă a emisiilor la cos si le utilizează pe întreaga perioadă a experimentării;

d) toate navele implicate realizează reduceri de emisii care sunt cel putin echivalente cu cele care ar fi realizate prin limitările sulfului din combustibilii specificati în prezenta hotărâre;

e) există un sistem de management stabilit pentru toate deseurile generate din procesul tehnologiilor de reducere a emisiilor pe întreaga perioadă de încercări;

f) există o evaluare a impactului asupra mediului marin, mai ales asupra ecosistemelor din porturi si cheiuri, pe întreaga perioadă de încercări;

g) rezultatele complete sunt furnizate Comisiei Europene si puse la dispozitia publicului într-o perioadă de 6 luni de la finalizarea perioadei de încercări.

(3) Tehnologiile de reducere a emisiilor pentru navele care arborează pavilionul român se aprobă în conformitate cu procedura prevăzută la alin. (2) al art. 3 din Regulamentul nr. 2.099/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 noiembrie 2002 de instituire a unui Comitet pentru sigurantă maritimă si prevenirea poluării de către nave (COSS) si de modificare a regulamentelor privind siguranta maritimă si prevenirea poluării de către nave, având în vedere:

a) instructiunile care urmează să fie dezvoltate de către IMO;

b) rezultatele încercărilor realizate în conformitate cu alin. (2);

c) efectele asupra mediului, inclusiv reducerile de emisii si impactul asupra ecosistemelor din porturi si cheiuri;

d) fezabilitatea monitorizării si verificării.

(4) Ca o alternativă la utilizarea combustibililor marini cu continut de sulf redus, care respectă prevederile, navele pot să folosească o tehnologie aprobată de reducere a emisiilor de gaze, în cazul în care acestea:

a) realizează în mod continuu reduceri de emisii care sunt cel putin echivalente acelor emisii care ar fi realizate prin limitarea continutului de sulf în combustibilii marini prevăzuti în prezenta hotărâre;

b) sunt echipate cu echipamente de monitorizare continuă a emisiilor;

c) prezintă documente amănuntite, pe baza criteriilor comunicate de către autoritătile portuare la IMO, privind deseurile curente eliminate în porturile, cheiurile si estuarele închise, care nu au impact asupra ecosistemelor.

Art. 12. - Ministerul Economiei si Finantelor informează Comisia Europeană dacă, datorită unei modificări neprevăzute în aprovizionarea cu titei, produse petroliere sau alte hidrocarburi, se întâmpină dificultăti în aplicarea valorilor limită privind continutul maxim de sulf prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 13. - (1) Ministerul Economiei si Finantelor monitorizează respectarea conditiilor prevăzute la art. 5 afin. (1), art. 6 alin. (1) si la art. 7-10.

(2) Se utilizează, după caz, următoarele metode de prelevare, analiză si inspectie:

a) prelevarea combustibililor marini utilizati pentru combustie la bordul navei, în timp ce sunt livrati navei, în conformitate cu liniile directoare ale Organizatiei Maritime Internationale, si analizarea continutului de sulf;

b) prelevarea si analizarea continutului de sulf din combustibilii marini pentru combustie la bordul navei, care se găsesc în tancurile navei, dacă este posibil, si din esantioanele de combustibil sigilate, aflate la bordul navelor;

c) inspectia jurnalelor de bord si a notelor de livrare a buncherului.

Art. 14. - Prelevarea si analizarea continutului de sulf se fac cu începere de la data restrictionării introducerii pe piată si utilizării pentru fiecare combustibil si se efectuează cu regularitate si prin metode care să garanteze că esantioanele sunt reprezentative pentru combustibilul verificat.

Art. 15. - (1) Procedura de esantionare, respectiv prelevarea si analizarea continutului de sulf, a combustibililor lichizi, inclusiv a combustibililor marini, se aprobă prin ordin al ministrului economiei si finantelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Esantionarea se realizează de către laboratoare de încercări, organisme de certificare produs sau organisme de inspectie independente, recunoscute în acest scop de Ministerul Economiei si Finantelor.

(3) Lista organismelor recunoscute pentru efectuarea esantionării se aprobă prin ordin al ministrului economiei si finantelor si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 16. - Metodele de referintă pentru determinarea continutului de sulf din păcură si din combustibilii marini sunt cele prevăzute în standardele SR EN ISO 8754:2004 si SR EN ISO 14596:2003.

Art. 17. - Metodele de referintă pentru determinarea continutului de sulf din motorină sunt cele prevăzute în standardele SR EN 24260:2002, SR EN ISO 8754:2004 si SR EN ISO 14596:2003.

Art. 18. - (1) În caz de litigiu, metoda de referintă este metoda prevăzută în Standardul român SR EN ISO 14596:2003.

(2) Interpretarea statistică a verificării continutului de sulf din motorină se efectuează în conformitate cu Standardul român SR EN ISO 4259:1999.

Art. 19. - (1) În fiecare an, până la data de 30 iunie, Ministerul Economiei si Finantelor înaintează Comisiei Europene un raport cu datele nationale privind continutul de sulf al combustibililor lichizi care cad sub incidenta acestei hotărâri, pentru anul calendaristic precedent, care să contină:

a) numărul total de esantionări, în functie de tipul de combustibil utHtzat;

b) cantitătile corespunzătoare de combustibili lichizi utilizati si continutul de sulf mediu calculat;

c) numărul inspectiilor făcute la nave;

d) continutul mediu de sulf pentru combustibilii marini care nu intră sub incidenta prezentei hotărâri.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) contine si:

a) tendinte observate în calitatea aerului, acidifiere, costuri ale combustibilului si schimbări modale;

b) progrese în reducerea oxizilor de sulf de la nave prin mecanisme ale Organizatiei Maritime Internationale ce urmăresc initiativele comunitare în acest sens;

c) o nouă analiză de eficientă a costurilor, inclusiv beneficii de mediu directe si indirecte, a măsurilor prevăzute la art. 7 si a posibilelor măsuri de reducere a emisiilor suplimentare;

d) modalităti de implementare a prevederilor art. 11.

Art. 20. - (1) Operatorii economici care introduc pe piată combustibili lichizi, inclusiv combustibili marini, sunt obligati să transmită trimestrial Ministerului Economiei si Fînantetor, pe suport hârtie si electronic, informatii privind cantitătile totale de combustibili lichizi introduse pe piată. (2) Utilizatorii de combustibili lichizi, exlusiv cei de combustibili marini, sunt obligati:

a) să transmită trimestrial Ministerului Economiei si Finantelor, pe suport hârtie si electronic, informatii privind cantitătile totale de combustibili lichizi utilizati;

b) să permită laboratoarelor de încercări, organismelor de certificare produs sau organismelor de inspectie, independente, recunoscute de Ministerul Economiei si Finantelor, esantionarea de combustibili lichizi.

Art. 21. - Cheltuielile aferente activitătii de esantionare, începând cu anuî 2007, sunt suportate de către Ministerul Economiei si Finantelor, în limitele fondurilor alocate anual de la bugetul de stat.

Art. 22. - (1) Constituie contraventie nerespectarea următoarelor prevederi si se sanctionează după cum urmează:

a) art. 5 alin. (1), art. 6, art. 7 alin. (1) si (5), art. 8, art. 9 alin. (1) si art. 10, cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei;

b) art. 7 alin. (4), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;

c) art. 20, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei. (2) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 23. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a) se fac de către personalul împuternicit de Ministerul Economiei si Finantelor, în baza rapoartelor de constatare ale laboratoarelor de încercări, organismelor de certificare produs sau ale organismelor de inspectie de tertă parte, recunoscute de Ministerul Economiei si Finantelor, care efectuează activitatea de esantionare pentru combustibilii lichizi.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. b) se fac de către Autoritatea Navală Română.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. c) se fac de către personalul împuternicit de Ministerul Economiei si Finantelor.

Art. 24. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 142/2003 privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 12 februarie 2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

Prezenta hotărâre transpune Directiva 1999/32/CE din 26 aprilie 1999 privind reducerea continutului de sulf din anumiti combustibili lichizi si de modificare a Directivei 93/12/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 121 din 11 mai 1999, modificată si completată prin Directiva 2005/33/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 6 iulie 2005, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE) nr. L 191 din 22 iulie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Departamentul pentru Afaceri Europene

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 mai 2007.

Nr. 470.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 389/2007 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învătământul preuniversitar si superior de stat în anul scolar/universitar 2007-2008

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La punctul III din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 389/2007 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învătământul preuniversitar si superior de stat în anul scolar/universitar 2007-2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 8 mai 2007, pozitia 4 „învătământul postliceal” se modifică si va avea următorul cuprins:

„4. învătământ postliceal

Numărul elevilor în anul I - total, 12.292

din care:

a) învătământ special 150

b) învătământ militar 1.442 (Ministerul Internelor si Reformei

Administrative si Ministerul Apărării)

c) învătământ de zi si/sau seral 10.700.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Minai Adomnitei

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 23 mai 2007.

Nr. 487.

 

DECIZII ALE PRIMULUI – MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind înlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare

 

Având în vedere propunerea formulată de ministrul justitiei prin Scrisoarea nr. 60.709/2007,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al pct. 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.164/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, precum si pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea si functionarea Comisiei speciale de retrocedare, cu modificările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Călin-Bogdan Găurean, consilier personal al ministrului justitiei, se numeste în calitate de membru al Comisiei speciale de retrocedare în locul doamnei Ioana Banu.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 25 mai 2007.

Nr. 157.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ECONOMIEI Sl FINANTELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind legitimatiile de inspectie fiscală

 

            În temeiul dispozitiilor art. 33 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea

Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, si

al Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

            presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

            Art. 1. - Pentru desfăsurarea inspectiei fiscale, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se vor elibera legitimatii de inspectie fiscală personalului cu atributii de inspectie fiscală, conform modelelor din anexa nr. 1.

Art. 2. - Personalul cu atributii de inspectie fiscală cuprinde functionarii publici ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, desemnati de conducătorul organului fiscal să efectueze inspectia fiscală.

Art. 3. - (1) Legitimatiile de inspectie fiscală prevăzute la art. t atestă împuternicirea specială a titularului în fata contribuabilului, ce implică exercitiul autoritătii de stat, acordată pe timpul îndeplinirii atributiilor ce îi revin, potrivit titlului VII „Inspectia fiscală” din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Legitimatia de inspectie fiscală este valabilă numai însotită de ordinul de serviciu semnat de conducătorul organului de inspectie fiscală.

Art. 4. - (1) Legitimatiile de inspectie fiscală au regim special, sunt nominale si se distribuie de către Agentia Natională de Administrare Fiscală.

(2) Numerotarea legitimatiilor de inspectie fiscală se face de către Agentia Natională de Administrare Fiscală, prin repartizarea unei plaje de numere fiecărui judet, conform anexei nr. 2.

(3) Legitimatiile de inspectie fiscală vor fi semnate de către vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, pentru structurile de inspectie fiscală centrale, respectiv de directorul executiv, pentru structurile de inspectie fiscală teritoriale.

(4) Necesarul si distribuirea la nivel de activitate de inspectie fiscală ale legitimatiilor de inspectie fiscală se vor efectua de Agentia Natională de Administrare Fiscală, pe baza solicitărilor făcute de structurile teritoriale sau centrale cu atributii de inspectie fiscală, care va elibera legitimatiile de inspectie fiscală în baza necesarului.

(5) Eliberarea legitimatiilor de inspectie fiscală se face de către conducătorul organului de inspectie fiscală, pentru persoanele din subordine, pe baza unei evidente nominale, în care se vor mentiona numărul legitimatiei de inspectie fiscală, numele si prenumele, codul numeric personal, functia titularului legitimatiei, institutia, data eliberării, data anulării si semnătura.

(6) Pierderea sau furtul legitimatiei de inspectie fiscală se publică în presă si se anuntă directiei emitente în termen de 48 de ore.

(7) La data încetării activitătii, titularul legitimatiei de inspectie fiscală va depune legitimatia la organul emitent, în vederea anulării si consemnării în evidenta prevăzută la alin. (5).

Art. 5. - Până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru efectuarea inspectiei fiscale, personalul cu atributii de inspectie fiscală va utiliza legitimatiile emise de Ministerul Economiei si Finantelor.

Art. 6. - Directia de metodologie si proceduri pentru Inspectia fiscală, Directia antifraudă fiscală, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. - La data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 491/2004 privind legitimatiile de inspectie fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 818 din 6 septembrie 2004.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 15 mai 2007.

Nr. 709.

 

ANEXA Nr. 1

 

LEGITIMATIE DE INSPECTIE FISCALĂ

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

Portomoneu

 

Fila 2

 

 

LEGITIMATIE DE INSPECTIE FISCALĂ

Nr.

Organul de inspectie fiscală are dreptul să

inspecteze locurile în care îsi desfăsoară

activitatea contribuabilul.

La cerere, organele de politie, jandarmerie ori alti agenti ai fortei publice au obligatia de a-si da concursul la îndeplinirea atributiilor organelor de inspectie fiscală.

Legitimatia nu este transmisibilă.

Pierderea legitimatiei se publică în presă si se

anuntă Directiei de metodologic si proceduri

pentru inspectia fiscală în termen de 48 de ore.

 

Viza anuală

An ………………

Viza anuală

An ………………

Viza anuală

An ………………

Viza anuală

An ………………

Viza anuală

An ………………

Viza anuală

An ………………

ROMANIA

 

 

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

 

LEGITIMATIE DE INSPECTIE FISCALA

 

ANEXA Nr. Ia)

 

DESCRIEREA

legitimatiei de inspectie fiscală

 

1. Descriere legitimatie:

a) dimensiuni: 62 mm/51 mm;

b) carton grosime 1 mm;

c) culori: rosu, galben, albastru sidefat (BT 32), negru, alb.

2. Ambalare individuală în portmoneu din piele, dimensiune 115 mm/90mm.

3. Filele 1 si 2 fac parte integrantă din legitimatia de inspectie fiscală.

4. Avizarea se efectuează pentru anul calendaristic în curs.

5. Avizarea se efectuează prin aplicarea stampilei organului fiscal emitent si semnarea de către conducătorul activitătii de inspectie fiscală.

ANEXA Nr. 2

 

REPARTIZAREA

plajei de numere pentru legitimatiile de inspectie fiscală

 

Nr. crt.

Judetul

Plaja de început

Plaja de sfârsit

1.

A.N.A.F.

00001

01000

2.

ALBA

01001

02000

3.

ARAD

02001

03000

4.

ARGES

03001

04000

5.

BACĂU

04001

05000

6.

BIHOR

05001

06000

7.

BISTRITA-NASAUD

06001

07000

 

Nr. crt.

Judetul

Plaja de început

Plaja de sfârsit

8.

BOTOSANI

07001

08000

9.

BRASOV

08001

09000

10.

BRĂILA

09001

10000

11.

BUZĂU

10001

11000

12.

CARAS-SEVERIN

11001

12000

13.

CĂLĂRASI

12001

13000

14.

CLUJ

13001

14000

 

Nr. crt.

Judetul

Plaja de început

Plaja de sfârsit

15.

CONSTANTA

14001

15000

16,

COVASNA

15001

16000

17.

DAMBOVITA

16001

17000

18.

DOU

17001

18000

19.

GALATI

18001

19000

20.

GIURGIU

19001

20000

21.

GORJ

20001

21000

22.

HARGHITA

21001

22000

23.

HUNEDOARA

22001

23000

24.

IALOMITA

23001

24000

25.

IASI

24001

25000

26.

ILFOV

25001

26000

27.

MARAMURES

26001

27000

28.

MEHEDINTI

27001

28000

29.

MURES

28001

29000

30.

NEAMT

29001

30000

 

Nr. crt.

Judetul

Plaja de început

Plaja de sfârsit

31.

OLT

30001

31000

32.

PRAHOVA

31001

32000

33.

SATU MARE

32001

33000

34.

SĂLAJ

33001

34000

35.

SIBIU

34001

35000

36.

SUCEAVA

35001

36000

37.

TELEORMAN

36001

37000

38.

TIMIS

37001

38000

39.

TULCEA

38001

39000

40.

VASLUI

39001

40000

41.

VÂLCEA

40001

41000

42.

VRANCEA

41001

42000

43.

MUN. BUCURESTI

42001

43000

44.

D.G.A.M.C.

43001

44000

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „B&P COMPANY BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE” - S.R.L.

 

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

            în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 8 mai 2007, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale „B&P COMPANY BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE” - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

            Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

            Art. 1. - Societatea Comercială „B&P COMPANY BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE” - S.R.L, cu sediul social în municipiul Bucuresti, bd. Bucurestii Noi nr. 183-185, sectorul 1, nr. de ordine în registrul comertului J40/2570/8.02.2007, cod unic de înregistrare 21027149/8.02.2007, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

            Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

            Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia de a prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 16 mai 2007.

Nr. 332.

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 188/1999*)

privind Statutul functionarilor publici

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 


*) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 4 iulie 2006, dâhdu-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 22 martie 2004 si ulterior a mai fost modificată prin:

- Legea nr. 164/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 19 mai 2004;

- Legea nr. 344/2004 pentru modificarea art. 27 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 27 iulie 2004;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.091 din 23 noiembrie 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 76/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 18 aprilie 2005;

- Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.121 din 29 noiembrie 2004;

- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.128 din 30 noiembrie 2004;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 39/2005 pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 20 mai 2005, aprobată prin Legea nr. 228/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 13 iulie 2005;

- Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.151 din 19 decembrie 2005;

- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 380/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.150 din 19 decembrie 2005;

- Ordonanta Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 20 ianuarie 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 417/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 24 noiembrie 2006;

- Legea nr. 442/2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 15 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 969 din 4 decembrie 2006.

 

Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează regimul general al raporturilor juridice dintre functionarii publici si stat sau administratia publică locală, prin autoritătile administrative autonome ori prin autoritătile si institutiile publice ale administratiei publice centrale si locale, denumite în continuare raporturi de serviciu.

(2) Scopul prezentei legi îl constituie asigurarea, în conformitate cu dispozitiile legale, a unui serviciu public stabil, profesionist, transparent eficient si impartial, în interesul cetătenilor, precum si al autoritătilor si institutiilor publice din administratia publică centrală si locală.

Art. 2. - (1) Functia publică reprezintă ansamblul atributiilor si responsabilitătilor, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administratia publică centrală, administratia publică locală si autoritătile administrative autonome.

(2) Functionarul public este persoana numită, în conditiile legii, într-o functie publică. Persoana care a fost eliberată din functia publică si se află în corpul de rezervă al functionarilor publici îsi păstrează calitatea de functionar public.

(3) Activitătile desfăsurate de functionarii publici, care implică exercitarea prerogativelor de putere publică, sunt următoarele:

a) punerea în executare a legilor si a celorlalte acte normative;

b) elaborarea proiectelor de acte normative si a altor reglementări specifice autoritătii sau institutiei publice, precum si asigurarea avizării acestora;

c) elaborarea proiectelor politicilor si strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor si statisticilor necesare realizării si implementării politicilor publice, precum si a documentatiei necesare executării legilor, în vederea realizării competentei autoritătii sau institutiei publice;

d) consilierea, controlul si auditul public intern;

e) gestionarea resurselor umane si a resurselor financiare;

f) colectarea creantelor bugetare;

g) reprezentarea intereselor autoritătii sau institutiei publice în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din tară si străinătate, în limita competentelor stabilite de conducătorul autoritătii sau institutiei publice, precum si reprezentarea în justitie a autoritătii sau institutiei publice în care îsi desfăsoară activitatea;

h) realizarea de activităti în conformitate cu strategia de informatizare a administratiei publice.

(4) Functiile publice sunt prevăzute în anexa la prezenta lege.

(5) în sensul prezentei legi, totalitatea functionarilor publici din cadrul autoritătilor administrative autonome si din cadrul autoritătilor si institutiilor publice din administratia publică centrală si locală constituie corpul functionarilor publici.

Art. 3. - Principiile care stau la baza exercitării functiei publice sunt:

a) legalitate, impartialitate si obiectivitate;

b) transparentă;

c) eficientă si eficacitate;

d) responsabilitate, în conformitate cu prevederile legale;

e) orientare către cetătean;

f) stabilitate în exercitarea functiei publice;

g) subordonare ierarhică.

Art. 4. - (1) Raporturile de serviciu se nasc si se exercită pe baza actului administrativ de numire, emis în conditiile legii.

(2) Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), functiile publice de executie temporar vacante pe o perioadă de cel putin o lună pot fi ocupate pe perioadă determinată, astfel:

a) prin redistribuirea functionarilor publici din corpul de rezervă care îndeplinesc conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice respective;

b) prin numire pe perioadă determinată, prin concurs în conditiile legii, în situatia în care în corpul de rezervă nu există functionari publici care să îndeplinească cerintele specifice pentru a fi redistribuiti în conformitate cu dispozitiile prevăzute la lit. a). Persoana numită în aceste conditii dobândeste calitatea de functionar public numai pe această perioada si nu beneficiază la încetarea raportului de serviciu de dreptul de a intra în corpul de rezervă al functionarilor publici.

Art. 5. - (1) Pot beneficia de statute speciale functionarii publici care îsi desfăsoară activitatea în cadrul următoarelor servicii publice:

a) structurile de specialitate ale Parlamentului României;

b) structurile de specialitate ale Administratiei Prezidentiale;

c) structurile de specialitate ale Consiliului Legislativ;

d) serviciile diplomatice si consulare;

e) autoritatea vamală;

f) politia si alte structuri ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative;

g) alte servicii publice stabilite prin lege.

(2) Prin statutele speciale prevăzute la alin. (1) se pot reglementa:

a) drepturi, îndatoriri si incompatibilităti specifice, altele decât cere prevăzute de prezenta lege;

b) functii publice specifice.

(3) în cazul statutelor speciale aplicabile serviciilor diplomatice si consulare, precum si politistilor si altor structuri ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative, dispozitiile speciale pot reglementa prevederi de natura celor prevăzute la alin. (2), precum si cu privire la carieră.

Art. 6. - Prevederile prezentei legi nu se aplică:

a) personalului contractual salariat din aparatul propriu al autoritătilor si institutiilor publice, care desfăsoară activităti de secretariat, administrative, protocol, gospodărire, întretinere-reparatii si de deservire, pază, precum si altor categorii de personal care nu exercită prerogative de putere publică. Persoanele care ocupă aceste functii nu au calitatea de functionar public si li se aplică legislatia muncii;

b) personalului salariat încadrat, pe baza încrederii personale, la cabinetul demnitarului;

c) corpului magistratilor;

d) cadrelor didactice;

e) persoanelor numite sau alese în functii de demnitate publică.

 

CAPITOLUL II

Clasificarea functiilor publice. Categorii de functionari publici

 

Art. 7. - (1) Functiile publice se clasifică după cum urmează:

a) functii publice generale si functii publice specifice;

b) functii publice din clasa I, functii publice din clasa a II-a, functii publice din clasa a lII-a;

c) functii publice de stat, functii publice teritoriale si functii publice locale.

(2) Functiile publice generale reprezintă ansamblul atributiilor si responsabilitătilor cu caracter general si comun

tuturor autoritătilor si institutiilor publice, în vederea realizării competentelor lor generale.

(3) Functiile publice specifice reprezintă ansamblul atributiilor si responsabilitătilor cu caracter specific unor autorităti si institutii publice, stabilite în vederea realizării competentelor lor specifice, sau care necesită competente si responsabilităti specifice.

(4) Echivalarea functiilor publice specifice cu functiile publice generale, în conditiile legii, se face prin statutele speciale prevăzute la art. 5 alin. (1) sau, la propunerea autoritătilor si institutiilor publice, de Agentia Natională a Functionarilor Publici.

Art. 8. - (1) Functiile publice de stat sunt functiile publice stabilite si avizate, potrivit legii, în cadrul ministerelor, organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si în cadrul autoritătilor administrative autonome.

(2) Functiile publice teritoriale sunt functiile publice stabilite si avizate, potrivit legii, în cadrul institutiei prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitătile administrativ-teritoriale.

(3) Functiile publice locale sunt functiile publice stabilite si avizate, potrivit legii, în cadrul aparatului propriu al autoritătilor administratiei publice locale si al institutiilor publice subordonate acestora.

Art. 9. - Functiile publice se împart în 3 clase, definite în raport cu nivelul studiilor necesare ocupării functiei publice, după cum urmează:

a) clasa I cuprinde functiile publice pentru a căror ocupare se cer studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă;

b) clasa a II-a cuprinde functiile publice pentru a căror ocupare se cer studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă;

c) clasa a III-a cuprinde functiile publice pentru a căror ocupare se cer studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

Art. 10. - (1) După nivelul atributiilor titularului functiei publice, functiile publice se împart în trei categorii după cum urmează:

a) functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici;

b) functii publice corespunzătoare categoriei functionarilor publici de conducere;

c) functii publice corespunzătoare categoriei functionarilor publici de executie.

(2) Functionarii publici numiti în functiile publice din clasele a II-a si a lII-a pot ocupa numai functii publice de executie.

Art. 11. - (1) Functionarii publici sunt debutanti sau definitivi.

(2) Pot fi numite functionari publici debutanti persoanele care au promovat concursul pentru ocuparea unei functii publice de grad profesional debutant.

(3) Pot fi numiti functionari publici definitivi:

a) functionarii publici debutanti care au efectuat perioada de stagiu prevăzută de lege si au obtinut rezultat corespunzător la evaluare;

b) persoanele care intră în corpul functionarilor publici prin concurs si care au vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării functiei publice de minimum 12 luni, 8 luni si, respectiv, 6 luni, în functie de nivelul studiilor absolvite.

Art. 12. - Categoria înaltilor functionari publici cuprinde persoanele care sunt numite în una dintre următoarele functii publice:

a) secretar general al Guvernului si secretar general adjunct al Guvernului;

b) secretar general din ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;

c) prefect;

d) secretar general adjunct din ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;

e) subprefect;

f) inspector guvernamental.

Art. 13. - (1) Categoria functionarilor publici de conducere cuprinde persoanele numite în una dintre următoarele functii publice:

a) director general si director general adjunct din aparatul autoritătilor administrative autonome, al ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si în functiile publice specifice asimilate acestora;

b) director si director adjunct din aparatul autoritătilor administrative autonome, al ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si în functiile publice specifice asimilate acestora;

c) secretar al unitătii administrativ-teritoriale;

d) director executiv si director executiv adjunct ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitătile administrativ-teritoriale, în cadrul institutiei prefectului, în cadrul aparatului propriu al autoritătilor administratiei publice locale si al institutiilor publice subordonate acestora, precum si în functiile publice specifice asimilate acestora;

e) sef serviciu, precum si în functiile publice specifice asimilate acesteia;

f) sef birou, precum si în functiile publice specifice asimilate acesteia.

(2) în cadrul autoritătilor administrative autonome pot fi stabilite si functiile publice prevăzute la alin. (1) lit. e) si f), precum si alte functii publice prevăzute în reglementările specifice.

(3) Functiile publice prevăzute la alin. (1) lit. a) se pot stabili si în cadrul autoritătilor si institutiilor publice din administratia publică locală care au un număr de minimum 150 de posturi.

Art. 14. - (1) Sunt functionari publici de executie din clasa I persoanele numite în următoarele functii publice generale: consilier, consilier juridic, auditor, expert, inspector, precum si în functiile publice specifice asimilate acestora.

(2) Sunt functionari publici de executie din clasa a II-a persoanele numite în functia publică generală de referent de specialitate, precum si în functiile publice specifice asimilate acesteia.

(3) Sunt functionari publici de executie din clasa a lII-a persoanele numite în functia publică generală de referent, precum si în functiile publice specifice asimilate acesteia.

Art. 15. - Functiile publice de executie sunt structurate pe grade profesionale, după cum urmează:

a) superior, ca nivel maxim;

b) principal;

c) asistent;

d) debutant.

 

CAPITOLUL III

Categoria înaltilor functionari publici

 

Art. 16. - (1) înaltii functionari publici realizează managementul de nivel superior în administratia publică centrală si în autoritătile administrative autonome.

(2) Pentru a ocupa o functie publică corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici persoana trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) cele prevăzute la art. 54;

b) studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă;

c) cel putin 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării functiei publice;

d) a absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici ori a exercitat un mandat complet de parlamentar;

e) a promovat concursul national pentru intrarea în categoria înaltilor functionari publici.

(3) Pentru ocuparea functiilor publice prevăzute la art. 12 lit. a), b) si d) se pot stabili conditii specifice sau proceduri specifice, în conditiile legii.

Art. 17. - Programele de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici se organizează în conditiile legii.

Art. 18. - (1) Intrarea în categoria înaltilor functionari publici se face prin concurs national. Recrutarea se face de către o comisie permanentă, independentă, formată din 7 membri, numiti prin decizie a primului-ministru. Membrii comisiei au mandate fixe de 10 ani si jumătate si sunt numiti prin rotatie.

(2) Persoanele care au promovat concursul national prevăzut la alin. (1) pot fi numite în functiile publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici.

(3) Structura, criteriile de desemnare a membrilor, atributiile si modul de organizare si functionare ale comisiei prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Art. 19. - (1) Numirea, modificarea, suspendarea, încetarea raporturilor de serviciu, precum si sanctionarea disciplinară a înaltilor functionari publici se fac, în conditiile legii, de către:

a) Guvern, pentru functiile publice prevăzute la art. 12 lit. a), c) si e);

b) primul-ministru, pentru functiile publice prevăzute la art. 12 lit. b), d) si f).

(2) Numirea într-o functie publică prevăzută la art. 12 lit. a), b) si d) se face dintre persoanele care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 16 alin. (2) si (3).

(3) La eliberarea din functia publică, înaltii functionari publici au dreptul la compensatii materiale, stabilite potrivit legii privind sistemul unitar de salarizare a functionarilor publici.

Art. 20. - (1) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale înaltilor functionari publici se face anual, în conditiile legii.

(2) Evaluarea generală a înaltilor functionari publici se face o dată la 2 ani, în scopul confirmării cunostintelor profesionale, aptitudinilor si abilitătilor necesare exercitării functiei publice.

(3) înaltii functionari publici au obligatia de a urma anual cursuri de perfectionare profesională, în conditiile legii.

(4) Evaluarea anuală prevăzută la alin. (1) si evaluarea generală prevăzută la alin. (2) se fac de către o comisie de evaluare, ai cărei membri sunt numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului internelor si reformei administrative.

 

CAPITOLUL IV

Managementul functiilor publice si al functionarilor publici

SECTIUNEA 1

Agentia Natională a Functionarilor Publici

 

Art. 21. - (1) Pentru crearea si dezvoltarea unui corp de functionari publici profesionist, stabil si impartial se înfiintează, în subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Agentia Natională a Functionarilor Publici, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică.

(2) Agentia Natională a Functionarilor Publici este condusă de un presedinte, cu rang de secretar de stat, numit de către primul-ministru, la propunerea ministrului internelor si reformei administrative. în exercitarea atributiilor care îi revin, presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici emite ordine cu caracter normativ si individual.

(3) Agentia Natională a Functionarilor Publici este finantată de la bugetul de stat.

Art. 22. - (1) Agentia Natională a Functionarilor Publici are următoarele atributii:

a) elaborează politicile si strategiile privind managementul functiei publice si al functionarilor publici;

b) elaborează si avizează proiecte de acte normative privind functia publică si functionarii publici;

c) monitorizează si controlează modul de aplicare a legislatiei privind functia publică si functionarii publici în cadrul autoritătilor si institutiilor publice;

d) elaborează reglementări comune, aplicabile tuturor autoritătilor si institutiilor publice, privind functiile publice, precum si instructiuni privind aplicarea unitară a legislatiei în domeniul functiei publice si al functionarilor publici;

e) elaborează proiectul legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru functionarii publici;

f) stabileste criteriile pentru evaluarea activitătii functionarilor publici;

g) centralizează propunerile de instruire a functionarilor publici, stabilite ca urmare a evaluării performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici;

h) colaborează cu Institutul National de Administratie la stabilirea tematicii specifice programelor de formare specializată în administratia publică si de perfectionare a functionarilor publici;

i) întocmeste si administrează baza de date cuprinzând evidenta functiilor publice si a functionarilor publici;

j) aprobă conditiile de participare si procedura de organizare a recrutării si promovării pentru functiile publice pentru care organizează concurs, avizează si monitorizează recrutarea si promovarea pentru celelalte functii publice, în conditiile prezentei legi;

k) realizează redistribuirea functionarilor publici cărora le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;

l) acordă asistentă de specialitate si coordonează metodologic compartimentele de resurse umane din cadrul autoritătilor si institutiilor administratiei publice centrale si locale;

m) participă la negocierile dintre organizatiile sindicale reprezentative ale functionarilor publici si Ministerul Internelor si Reformei Administrative;

n) colaborează cu organisme si cu organizatii internationale din domeniul său de activitate;

o) elaborează anual, cu consultarea autoritătilor si institutiilor publice, Planul de ocupare a functiilor publice, pe care îl supune spre aprobare Guvernului;

p) întocmeste raportul anual cu privire la managementul functiilor publice si al functionarilor publici, pe care îl prezintă Guvernului;

q) constată contraventii si aplică sanctiuni, în conditiile legii.

(2) Agentia Natională a Functionarilor Publici îndeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.

(3) Agentia Natională a Functionarilor Publici are legitimare procesuală activă si poate sesiza instanta de contencios administrativ competentă cu privire Iar

a) actele prin care autoritătile sau institutiile publice încalcă legislatia referitoare la functia publică si functionarii publici, constatate ca urmare a activitătii proprii de control;

b) refuzul autoritătilor si institutiilor publice de a aplica prevederile legale în domeniul functiei publice si al functionarilor publici.

(4) Actul atacat potrivit alin. (3) este suspendat de drept.

(5) Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici poate sesiza si prefectul în legătură cu actele ilegale emise de autoritătile sau institutiile publice locale.

Art. 23. - (1) Planul de ocupare a functiilor publice stabileste:

a) numărul maxim al functiilor publice rezervate promovării functionarilor publici;

b) numărul maxim al functiilor publice care vor fi rezervate în scopul promovării rapide;

c) numărul maxim al functiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare;

d) numărul maxim al functiilor publice care vor fi înfiintate;

e) numărul maxim al functiilor publice care vor fi supuse reorganizării;

f) numărul maxim de functii publice pe fiecare clasă, categorie si pe grade profesionale;

g) numărul maxim al functiilor publice de conducere si al functiilor publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici.

(2) Planul de ocupare a functiilor publice se elaborează anual, cu consultarea sindicatelor reprezentative ale functionarilor publici, astfel:

a) de către Agentia Natională a Functionarilor Publici, pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite, pentru autoritătile si institutiile publice din administratia publică centrală;

b) de către primar sau, după caz, de către presedintele consiliului judetean, prin aparatul de specialitate, pentru autoritătile si institutiile publice din administratia publică locală.

(3) Planul de ocupare a functiilor publice se întocmeste centralizat, pe fiecare ordonator principal de credite si pe fiecare institutie din subordinea acesteia sau finantată prin bugetul său.

(4) În situatia prevăzută la alin. (2) lit. a), planul de ocupare a functiilor publice se aprobă prin hotărâre a Guvernului. în situatia prevăzută la alin. (2) lit. b), planul de ocupare a functiilor publice se aprobă prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judetean.

(5) Pentru autoritătile si institutiile publice din administratia publică locală, proiectul planului de ocupare a functiilor publice se transmite Agentiei Nationale a Functionarilor Publici cu 45 de zile înainte de data aprobării. în situatia în care Agentia Natională a Functionarilor Publici constată nereguiarităti în structura acestuia, autoritătile sau institutiile publice au obligatia de a modifica proiectul planului de ocupare a functiilor publice, pe baza observatiilor Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 24. - Gestiunea curentă a resurselor umane si a functiilor publice este organizată si realizată, în cadrul fiecărei autorităti si institutii publice, de către un compartiment specializat, care colaborează direct cu Agentia Natională a Functionarilor Publici.

 

SECTIUNEA a 2-a

Evidenta functiilor publice si a functionarilor publici

 

Art. 25. - (1) Agentia Natională a Functionarilor Publici administrează evidenta natională a functiilor publice si a functionarilor publici, pe baza datelor transmise de autoritătile si institutiile publice.

(2) Evidenta functiilor publice si a functionarilor publici se tine în cadrul fiecărei autorităti sau institutii publice, potrivit formatului stabilit de către Agentia Natională a Functionarilor Publici. Autoritătile si institutiile publice au obligatia de a transmite Agentiei Nationale a Functionarilor Publici toate informatiile cuprinse în evidenta functiilor publice si a functionarilor publici din cadrul acestora.

(3) În scopul asigurării gestionării eficiente a resurselor umane, precum si pentru urmărirea carierei functionarului public, autoritătile si institutiile publice întocmesc dosarul profesional pentru fiecare functionar public.

(4) Formatul standard al evidentei functiilor publice si a functionarilor publici, precum si continutul dosarului profesional se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Art. 26. - (1) Autoritătile si institutiile publice răspund de întocmirea si actualizarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici si asigură păstrarea acestora în conditii de sigurantă.

(2) În cazurile de transfer sau de încetare a raporturilor de serviciu, autoritatea sau institutia publică păstrează o copie a dosarului profesional si înmânează originalul functionarului public, pe bază de semnătură.

(3) Autoritătile si institutiile publice au obligatia de a comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare intervenită în situatia functionarilor publici.

(4) Persoanele care au acces la datele cuprinse în evidenta natională a functiilor publice si a functionarilor publici, precum si la dosarul profesional al functionarului public au obligatia de a păstra confidentialitatea datelor cu caracter personal, în conditiile legii.

(5) La solicitarea functionarului public, autoritatea sau institutia publică este obligată să elibereze un document care să ateste activitatea desfăsurată de acesta, vechimea în muncă, în specialitate si în functia publică.

 

CAPITOLUL V

Drepturi si îndatoriri

SECTIUNEA 1

Drepturile functionarilor publici

 

Art. 27. - (1) Dreptul la opinie al functionarilor publici este garantat.

(2) Este interzisă orice discriminare între functionarii publici pe criterii politice, de apartenentă sindicală, convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuală, stare materială, origine socială sau de orice altă asemenea natură.

Art. 28. - Functionarul public are dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care se iau în aplicarea prezentului statut si care îl vizează în mod direct.

Art. 29. - (1) Dreptul de asociere sindicală este garantat functionarilor publici.

(2) Functionarii publici pot, în mod liber, să înfiinteze organizatii sindicale, să adere la ele si să exercite orice mandat în cadrul acestora.

(3) În situatia în care înaltii functionari publici sau functionarii publici de conducere sunt alesi în organele de conducere ale organizatiilor sindicale, acestia au obligatia ca în termen de 15 zile de la alegerea în organele de conducere ale organizatiilor sindicale să opteze pentru una dintre cele două functii. în cazul în care functionarul public optează pentru desfăsurarea activitătii în functia de conducere în organizatiile sindicale, raporturile de serviciu ale acestuia se suspendă pe o perioadă egală cu cea a mandatului în functia de conducere din organizatia sindicală.

(4) Functionarii publici se pot asocia în organizatii profesionale sau în alte organizatii având ca scop protejarea intereselor profesionale.

Art. 30. - (1) Functionarilor publici le este recunoscut dreptul la grevă, în conditiile legii.

(2) Functionarii publici care se află în grevă nu beneficiază de salariu si alte drepturi salariale pe durata grevei.

Art. 31. - (1) Pentru activitatea desfăsurată, functionarii publici au dreptul la un salariu compus din:

a) salariul de bază;

b) sporul pentru vechime în muncă;

c) suplimentul postului;*)

d) suplimentul corespunzător treptei de salarizare.*)

(2) Functionarii publici beneficiază de prime si alte drepturi salariale, în conditiile legii.

(3) Salarizarea functionarilor publici se face în conformitate cu prevederile legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru functionarii publici.

Art. 32. - Functionarii publici care, potrivit legii, sunt obligati să poarte uniformă în timpul serviciului o primesc gratuit.

Art. 33. - (1) Durata'normală a timpului de lucru pentru functionarii publici este, de regulă, de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe săptămână.


*) În perioada 2004-2006, prevederile referitoare la suplimentul postului si suplimentul corespunzător treptei de salarizare au fost suspendate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 76/2005, si prin Ordonanta Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 417/2006.

 

(2) Pentru orele lucrate din dispozitia conducătorului autoritătii sau institutiei publice peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate zile nelucrătoare functionarii publici de executie au dreptul la recuperare sau la plata majorată cu un spor de 100% din salariul de bază. Numărul orelor plătite cu sporul de 100% nu poate depăsi 360 într-un an.*)

Art. 34. - (1) Functionarii publici pot fi alesi sau numiti într-o functie de demnitate publică, în conditiile legii.

(2) Înaltii functionari publici si functionarii publici de conducere pot fi numiti în functii de demnitate publică numai după încetarea, în conditiile legii, a raporturilor de serviciu.

(3) Înaltii functionari publici si functionarii publici de conducere pot candida pentru functii de demnitate publică numai după încetarea, în conditiile legii, a raporturilor de serviciu.

Art. 35. - (1) Functionarii publici au dreptul, în conditiile legii, la concediu de odihnă, la concedii medicale si la alte concedii.

(2) Functionarul public are dreptul, pe lângă indemnizatia de concediu, la o primă egală cu salariul de bază din luna anterioară plecării în concediu, care se impozitează separat.**)

Art. 36. - în perioada concediilor de boală, a concediilor de maternitate si a celor pentru cresterea si îngrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot înceta si nu pot fi modificate decât din initiativa functionarului public în cauză.

Art. 37. - Autoritătile si institutiile publice au obligatia să asigure functionarilor publici conditii normale de muncă si igrenă, de natură să le ocrotească sănătatea si integritatea fizică si psihică.

Art. 38. - Functionarii publici beneficiază de asistentă medicală, proteze si medicamente, în conditiile legii.

Art. 39. - Functionarii publici beneficiază de pensii, precum si de celelalte drepturi de asigurări sociale de stat, potrivit legii.

Art. 40. - (1) în caz de deces al functionarului public, membrii familiei, care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urmas, primesc pe o perioadă de 3 luni echivalentul salariului de bază din ultima lună de activitate a functionarului public decedat.

(2) În cazul în care decizia pentru pensia de urmas nu a fost emisă din vina autoritătii sau a institutiei publice în termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita în continuare drepturile prevăzute la alin. (1) până la emiterea deciziei pentru pensia de urmas.

Art. 41. - (1) Functionarii publici beneficiază în exercitarea atributiilor lor de protectia legii.

(2) Autoritatea sau institutia publică este obligată să asigure protectia functionarului public împotriva amenintărilor, violentelor, faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victimă în exercitarea functiei publice sau în legătură cu aceasta. Pentru garantarea acestui drept, autoritatea sau institutia publică va solicita sprijinul organelor abilitate, potrivit legii.

(3) Măsurile speciale de protectie pentru functionarii publici cu atributii de control si inspectie, executare silită a creantelor bugetare, precum si pentru alte categorii de functionari publici care desfăsoară activităti cu grad ridicat de risc profesional se stabilesc prin acte normative, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici sau de către autorităti si institutii publice, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Art. 42. - Autoritatea sau institutia publică este obligată să îl despăgubească pe functionarul public în situatia în care acesta a suferit, din culpa autoritătii sau institutiei publice, un prejudiciu material în timpul îndeplinirii atributiilor de serviciu.

 

SECTIUNEA a 2-a

Îndatoririle functionarilor publici

 

Art. 43. - (1) Functionarii publici au obligatia să îsi îndeplinească cu profesionalism, impartialitate si în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu si să se abtină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului functionarilor publici.

(2) Functionarii publici de conducere sunt obligati să sprijine propunerile si initiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătătirii activitătii autoritătii sau institutiei publice în care îsi desfăsoară activitatea, precum si a calitătii serviciilor publice oferite cetătenilor.

(3) Functionarii publici au îndatorirea de a respecta normele de conduită profesională si civică prevăzute de lege.

Art. 44. - (1) Functionarilor publici le este interzis să ocupe functii de conducere în structurile sau organele de conducere, alese sau numite, ale partidelor politice, definite conform statutului acestora, ale organizatiilor cărora le este aplicabil acelasi regim juridic ca si partidelor politice sau ale fundatiilor ori asociatiilor care functionează pe lângă partidele politice.

(2) Înaltilor functionari publici le este interzis să facă parte din partide politice, organizatii cărora le este aplicabil acelasi regim juridic ca si partidelor politice sau din fundatiile ori asociatiile care functionează pe lângă partidele politice.

(3) Functionarii publici au obligatia ca, în exercitarea atributiilor ce le revin, să se abtină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor si preferintelor lor politice, să nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizatie căreia îi este aplicabil acelasi regim juridic ca si partidelor politice.

Art. 45. - (1) Functionarii publici răspund, potrivit legii, de îndeplinirea atributiilor ce le revin din functia publică pe care o detin, precum si a atributiilor ce le sunt delegate.

(2) Functionarul public este obligat să se conformeze dispozitiilor primite de la superiorii ierarhici.

(3) Functionarul public are dreptul să refuze, în scris si motivat, îndeplinirea dispozitiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispozitia o formulează în scris, functionarul public este obligat să o execute, cu exceptia cazului în care aceasta este vădit ilegală. Functionarul public are îndatorirea să aducă la cunostintă superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispozitia astfel de situatii.


*) Până la data de 31 decembrie 2005, prevederile referitoare la acordarea orelor suplimentare au fost suspendate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariate si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 76/2005.

**) Până la data de 31 decembrie 2006, prevederile referitoare la acordarea primelor cu ocazia plecării în concediul de odihnă au fost suspendate succesiv prin legile bugetare anuale, precum si prin actele normative anuale de salarizare a functionarilor publici.

 

Art. 46. - Functionarii publici au obligatia să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum si confidentialitatea în legătură cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostintă în exercitarea functiei publice, în conditiile legii, cu exceptia informatiilor de interes public.

Art. 47. - (t) Functionarilor publici le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru altii, în considerarea functiei lor publice, daruri sau alte avantaje.

(2) La numirea într-o functie publică, precum si la încetarea raportului de serviciu, functionarii publici sunt obligati să prezinte, în conditiile legii, conducătorului autoritătii sau institutiei publice declaratia de avere. Declaratia de avere se actualizează anual, potrivit legii.

Art. 48. - (1) Functionarii publici au obligatia de a rezolva, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările repartizate.

(2) Functionarilor publici le este interzis să primească direct cereri a căror rezolvare intră în competenta lor sau să discute direct cu petentii, cu exceptia cetor cărora le sunt stabilite asemenea atributii, precum si să intervină pentru solutionarea acestor cereri.

Art. 49. - Functionarii publici au obligatia să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese si al incompatibilitătilor, stabilite potrivit legii.

 

SECTIUNEA a 3-a

Perfectionarea profesională a functionarilor publici

 

Art. 50. - Functionarii publici au dreptul sl obligatia de a-si îmbunătăti în mod continuu abilitătile si pregătirea profesională.

Art 51. - (1) Autoritătile si institutiile publice au obligatia să prevadă în bugetul anual propriu sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de perfectionare profesională a functionarilor publici organizată la initiativa ort m interesul autoritătii sau institutiei publice.

(2) Pe perioada în care functionarii publici urmează forme de perfectionare profesională, beneficiază de drepturile salariale cuvenite, în situatia în care acestea sunt:

a) organizate la initiativa ori în interesul autoritătii sau institutiei publice;

b) urmate la initiativa functionarului public, cu acordul conducătorului autoritătii sau institutiei publice.

(3) Functionarii publici care urmează forme de perfectionare profesională, a căror durată este mai mare de 90 de zile într-un an calendaristic, organizate în tară sau în străinătate, finantate din bugetul de stat sau bugetul local, sunt obligati să se angajeze în scris că vor lucra în administratia publică între 2 si 5 ani de la terminarea programelor, proportional cu numărul zilelor de perfectionare profesională, dacă pentru programul respectiv nu este prevăzută o altă perioadă.

(4) Functionarii publici care au urmat forme de perfectionare profesională, în conditiile alin. (3), ale căror raporturi de serviciu încetează, potrivit dispozitiilor art. 97 lit. b), d) si e), ale art. 98 alin. (1) lit. f) si g) sau ale art. 99 alin. (1) lit. d), înainte de împlinirea termenului prevăzut sunt obligati să restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfectionare, precum si, după caz, drepturile salariale primite pe perioada perfectionării, calculate în conditiile legii proportional cu perioada rămasă până la împlinirea termenului.

(5) Prevederile alin. (4) nu se aplică în cazul în care functionarul public nu mai detine functia publică din motive neimputabile acestuia.

(6) În cazul în care persoanele care au urmat o formă de perfectionare, dar nu au absolvit-o din vina lor, sunt obligate să restituie institutiei sau autoritătii publice contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfectionare, precum si drepturile salariale primite în perioada perfectionării, calculate în conditiile legii, dacă acestea au fost suportate de autoritatea sau institutia publică.

Art. 52. - Nu constituie forme de perfectionare profesională si nu pot fi finantate din bugetul de stat sau din bugetul local studiile universitare sau studiile de doctorat.

Art. 53. - Autoritătile si institutiile publice au obligatia să comunice anual Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, în conditiile legii, planul de perfectionare profesională a functionarilor publici, precum si fondurile prevăzute în bugetul anual propriu pentru acoperirea cheltuielilor de perfectionare profesională a functionarilor publici, organizate la initiativa ori în interesul autoritătii sau institutiei publice.

 

CAPITOLUL VI

Cariera functionarilor publici

SECTIUNEA 1

Recrutarea functionarilor publici

 

Art. 54. - Poate ocupa o functie publică persoana care îndeplineste următoarele conditii:

a) are cetătenia română si domiciliul în România;

b) cunoaste limba română, scris si vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniti;

d) are capacitate deplină de exercitiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare functiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineste conditiile de studii prevăzute de lege pentru functia publică;

g) îndeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârsirea unei infractiuni contra umanitătii, contra statului sau contra autoritătii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni săvârsite cu intentie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea;

i) nu a fost destituită dintr-o functie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăsurat activitate de politie politică, astfel cum este definită prin lege.

Art. 55. - Ocuparea functiilor publice vacante si a functiilor publice temporar vacante se poate face numai în conditiile prezentei legi.

Art. 56. - Ocuparea functiilor publice se face prin:

a) promovare;

b) transfer;

c) redistribuire;

d) recrutare;

e) alte modalităti prevăzute expres de prezenta lege. Art. 57. - (1) Recrutarea în vederea intrării în corpul functionarilor publici se face prin concurs, în limita functiilor publice vacante rezervate în acest scop prin planul de ocupare a functiilor publice.

(2) Conditiile de participare si procedura de organizare a concursului se stabilesc potrivit legii.

(3) Concursul are la bază principiile competitiei deschise, transparentei, meritelor profesionale si competentei, precum si cel al egalitătii accesului la functiile publice pentru fiecare cetătean care îndeplineste conditiile legale.

(4) Anuntul privind concursul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a lII-a, si într-un cotidian de largă circulatie, cu cel putin 30 de zile înainte de data desfăsurării concursului. In mod exceptional, termenul de 30 de zile poate fi redus, în conditiile legii, pentru concursul organizat în vederea ocupării functiilor publice de executie temporar vacante.

(5) Conditiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiilor publice de executie se stabilesc astfel:

a) un an în specialitatea studiilor necesare exercitării functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional asistent din clasa I, 8 luni pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional asistent din clasa a II-a sau 6 luni pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional asistent din clasa a lII-a;

b) 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional principal;

c) 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional superior.

(6) Conditiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiilor publice de conducere se stabilesc astfel:

a) 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de conducere de: sef birou, sef serviciu si secretar al comunei, precum si a functiilor publice specifice asimilate acestora;

b) 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de conducere, altele decât cele prevăzute la lit. a).

(7) Pentru participarea la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiilor publice de conducere, candidatii trebuie să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administratiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării functiei publice.

Art. 58. - (1) Concursul de recrutare pentru functiile publice vacante din autoritătile si institutiile publice centrale este organizat, în conditiile legii, astfel:

a) de către comisia prevăzută la art. 18 alin. (1) pentru înaltii functionari publici. Secretariatul tehnic al comisiei se asigură de Agentia Natională a Functionarilor Publici;

b) de către Agentia Natională a Functionarilor Publici, pentru ocuparea functiilor publice de conducere generale si specifice;

c) de către autorităti si institutii publice, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pentru ocuparea functiilor publice de executie generale si specifice.

(2) Concursul de recrutare pentru functiile publice vacante din autoritătile si institutiile publice din administratia publică locală este organizat, în conditiile legii, astfel:

a) de către Agentia Natională a Functionarilor Publici, pentru functiile publice de conducere din următoarele domenii: protectia copilului, evidenta informatizată a persoanei, audit public intern, financiar-contabilitate, urbanism si arhitectură, resurse umane, integrare europeană, pentru secretarii unitătilor administrativ-teritoriale, precum si pentru functiile publice de executie din domeniul auditului public intern;

b) de către autorităti si institutii publice, pentru ocuparea functiilor publice vacante, altele decât cele prevăzute la lit. aj.

(3) În situatia prevăzută la alin. (2) lit. b), autoritătile si institutiile publice din administratia publică locală au obligatia de a informa Agentia Natională a Functionarilor Publici înainte cu 10 zile de demararea procedurii de organizare si desfăsurare a concursurilor. în situatia în care Agentia Natională a Functionarilor Publici constată că nu sunt îndeplinite conditiile legale privind organizarea si desfăsurarea concursurilor dispune amânarea sau suspendarea organizării si desfăsurării concursului.

(4) Agentia Natională a Functionarilor Publici poate delega autoritătilor sau institutiilor publice, în conditiile legii, competenta de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de conducere generale si specifice.

Art. 59. - Concursul pentru admiterea la programele organizate în conditiile legii pentru obtinerea statutului de manager public se organizează si se gestionează de institutiile abilitate potrivit legii să organizeze astfel de programe, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

 

SECTIUNEA a 2-a

Perioada de stagiu

 

Art. 60. - (1) Perioada de stagiu are ca obiect verificarea aptitudinilor profesionale în îndeplinirea atributiilor si responsabilitătilor unei functii publice, formarea practică a functionarilor publici debutanti, precum si cunoasterea de către acestia a specificului administratiei publice si a exigentelor acesteia.

(2) Durata perioadei de stagiu este de 12 luni pentru functionarii publici de executie din clasa I, 8 luni pentru cei din clasa a II-a si 6 luni pentru cei din clasa a lII-a.

Art. 61. - (1) La terminarea perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluării realizate, functionarul public debutant va fi:

a) numit functionar public de executie definitiv în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în functiile publice prevăzute la art. 14, în gradul profesional asistent;

b) eliberat din functia publică, în cazul în care a obtinut la evaluarea activitătii calificativul „necorespunzător”.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b) perioada de stagiu nu constituie vechime necesară pentru ocuparea unei functii publice.

 

SECTIUNEA a 3-a

Numirea functionarilor publici

 

Art. 62. - (1) Numirea în functiile publice din categoria înaltilor functionari publici se face în conformitate cu dispozitiile art. 19 alin. (1).

(2) Numirea în functiile publice de conducere pentru care se organizează concurs în conditiile art. 58 alin. (1) lit. b) si alin. (2) lit. a) se face prin actul administrativ emis de conducătorii autoritătilor sau institutiilor publice din administratia publică centrală si locală, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

(3) Numirea în functiile publice pentru care se organizează concurs în conditiile art. 58 alin. (1) lit. c) si alin. (2) lit. b) se face prin actul administrativ emis de conducătorii autoritătilor si institutiilor publice din administratia publică centrală si locală.

(4) Actul administrativ de numire are formă scrisă si trebuie să contină temeiul legal al numirii, numele functionarului public, denumirea functiei publice, data de la care urmează să exercite functia publică, drepturile salariale, precum si locul de desfăsurare a activitătii.

(5) Fisa postului aferentă functiei publice se anexează la actul administrativ de numire, iar o copie a acesteia se înmânează functionarului public.

(6) La intrarea în corpul functionarilor publici, functionarul public depune jurământul de credintă în termen de 3 zile de la emiterea actului de numire în functia publică definitivă. Jurământul are următoarea formulă: „Jur să respect Constitutia, drepturile si libertătile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect si fără părtinire legile tării, să îndeplinesc constiincios îndatoririle ce îmi revin în functia publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional si să respect normele de conduită profesională si civică. Asa să-mi ajute Dumnezeu.” Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase.

(7) Depunerea jurământului prevăzut la alin. (6) se consemnează în scris. Refuzul depunerii jurământului se consemnează în scris si atrage revocarea actului administrativ de numire în functia publică. Obligatia de organizare a depunerii jurământului apartine persoanei care are competenta legală de numire.

 

SECTIUNEA a 4-a

Promovarea functionarilor publici sl evaluarea performantelor profesionale

 

Art. 63. - în carieră, functionarul public poate promova în functia publică si poate avansa în treptele de salarizare, în conditiile legii. Promovarea în clasă, promovarea în grade profesionale si avansarea în trepte de salarizare nu sunt conditionate de existenta unui post vacant.

Art. 64. - (1) Promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei functii publice superioare.

(2) Promovarea în gradul profesional imediat superior celui detinut de functionarul public se face prin concurs sau examen, organizat anual, prin transformarea postului ocupat de functionarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului. Fisa postului functionarului public care a promovat în functia publică se completează cu noi atributii si responsabilităti.

Art. 65. - (1) Examenul de promovare în gradul profesional se organizează de autoritatea sau institutia publică, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, în limita functiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

(2) Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui detinut, functionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să aibă cel putin 4 ani vechime în gradul profesional al functiei publice din care promovează;

b) să aibă cel putin 2 ani vechime în treapta de salarizare din care avansează;

c) să fi obtinut cel putin calificativul „bine” la evaluarea performantelor individuale în ultimii 2 ani;

d) să nu aibă în cazierul administrativ o sanctiune disciplinară neradiată în conditiile prezentei legi.

(3) Functionarii publici care nu îndeplinesc conditiile de vechime prevăzute pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui detinut pot participa la concursul organizat, în conditiile legii, în vederea promovării rapide în functia publică.

Art. 66. - Pentru a participa la concursul de promovare într-o functie publică de conducere, functionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să fie absolventi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administratiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării functiei publice;

b) să fie numiti într-o functie publică din clasa I;

c) să îndeplinească cerintele specifice prevăzute în fisa postului;

d) să îndeplinească conditiile prevăzute la art. 57 alin. (6);

e) să nu aibă în cazierul administrativ o sanctiune disciplinară neradiată în conditiile prezentei legi.

Art. 67. - Avansarea în trepte de salarizare se face în conditiile legii privind sistemul unitar de salarizare a functionarilor publici.

Art. 68. - (1) în urma dobândirii unei diplome de studii de nivel superior în specialitatea în care îsi desfăsoară activitatea, functionarii publici de executie au dreptul de a participa la examenul organizat pentru ocuparea unei functii publice într-o clasă superioară celei în care sunt încadrati, în conditiile legii.

(2) Promovarea în conditiile alin. (1) se face prin transformarea postului ocupat de functionarul public ca urmare a promovării examenului.

Art. 69. - (1) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se face anual.

(2) în urma evaluării performantelor profesionale individuale, functionarului public i se acordă unul dintre următoarele calificative: „foarte bine”, „bine”, „satisfăcător”, „nesatisfăcător”.

(3) Calificativele obtinute la evaluarea profesională sunt avute în vedere la:

a) avansarea în treptele de salarizare;

b) promovarea într-o functie publică superioară;

c) eliberarea din functia publică.

(4) în cadrul procesului de evaluare a performantelor profesionale ale functionarilor publici se stabilesc cerintele de formare profesională a functionarilor publici.

(5) Metodologia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, după consultarea organizatiilor sindicale ale functionarilor publici, reprezentative la nivel national.

 

SECTIUNEA a 5-a

Sistemul de promovare rapidă în functia publică

 

Art. 70. - (1) Pot beneficia de sistemul de promovare rapidă în functia publică:

a) persoanele care au absolvit programe organizate, în conditiile legii, pentru obtinerea statutului de manager public;

b) functionarii publici,care au promovat concursul prevăzut la art. 65 alin. (3).

(2) Pot participa la concursul prevăzut la alin. (1) lit. b) functionarii publici care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) au cel putin 1 an vechime în gradul profesional al functiei publice din care promovează;

b) au obtinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performantelor profesionale individuale din ultimul an;

c) nu au în cazierul administrativ o sanctiune disciplinară neradiată în conditiile prezentei legi;

d) au urmat cel putin o formă de perfectionare profesională în ultimul an.

(3) Concursul pentru promovarea rapidă prevăzut la art. 65 alin. (3) se organizează anual, de către Agentia Natională a Functionarilor Publici, în limita numărului de functii publice rezervate promovării rapide.

Art. 71. - (1) Perioada în care o persoană a urmat programe organizate, în conditiile legii, pentru obtinerea statutului de manager public este asimilată perioadei de stagiu.

(2) în cazul nepromovării programelor prevăzute la alin. (1), perioada de stagiu nu constituie vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării functiilor publice si nici vechime în functia publică.

 

CAPITOLUL VII

Acorduri colective. Comisii paritare

 

Art. 72. - (1) Autoritătile si institutiile publice pot încheia anual, în conditiile legii, acorduri cu sindicatele reprezentative ale functionarilor publici sau cu reprezentantii functionarilor publici, care să cuprindă numai măsuri referitoare la:

a) constituirea si folosirea fondurilor destinate îmbunătătirii conditiilor la locul de muncă;

b) sănătatea si securitatea în muncă;

c) programul zilnic de lucru;

d) perfectionarea profesională;

e) alte măsuri decât cele prevăzute de lege, referitoare la protectia celor alesi în organele de conducere ale organizatiilor sindicale.

(2) în cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau functionarii publici nu sunt organizati în sindicat, acordul se încheie cu reprezentantii functionarilor publici din respectiva autoritate sau institutie publică, desemnati în conditiile legii.

(3) Autoritatea sau institutia publică va furniza sindicatelor reprezentative sau reprezentantilor functionarilor publici informatiile necesare pentru încheierea acordurilor privind raporturile de serviciu, în conditiile legii.

Art. 73. - (1) În cadrul autoritătilor si institutiilor publice se constituie comisii paritare.

(2) În alcătuirea comisiei paritare intră un număr egal de reprezentanti desemnati de conducătorul autoritătii sau institutiei publice si de sindicatul reprezentativ al functionarilor publici. în cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau functionarii publici nu sunt organizati în sindicat, reprezentantii lor vor fi desemnati prin votul majoritătii functionarilor publici din respectiva autoritate sau institutie publică.

(3) Modul de constituire, organizare si functionare a comisiilor paritare, precum si componenta, atributiile si procedura de lucru ale acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Art. 74. - (1) Comisiile paritare sunt consultate în următoarele situatii:

a) la stabilirea măsurilor de îmbunătătire a activitătii autoritătilor si institutiilor publice pentru care sunt constituite;

b) la stabilirea oricăror măsuri privind pregătirea profesională a functionarilor publici, dacă costurile acestora sunt suportate din fonduri bugetare;

c) la stabilirea programului de lucru de către conducătorul autoritătii sau institutiei publice;

d) alte situatii prevăzute de lege.

(2) în exercitarea atributiilor, comisiile paritare emit avize consultative.

(3) Comisiile paritare urmăresc permanent realizarea acordurilor stabilite între sindicatele reprezentative sau reprezentantii functionarilor publici cu autoritătile sau institutiile publice.

(4) Comisia paritară întocmeste rapoarte trimestriale cu privire la respectarea prevederilor acordurilor încheiate în conditiile legii, pe care le comunică conducerii autoritătii sau institutiei publice, precum si conducerii sindicatelor reprezentative ale functionarilor publici.

 

CAPITOLUL VIII

Sanctiunile disciplinare si răspunderea functionarilor publici

 

Art. 75. - încălcarea de către functionarii publici, cu vinovătie, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contraventională, civilă sau penală, după caz.

Art. 76. - (1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim se poate adresa instantei judecătoresti, în conditiile legii, împotriva autoritătii sau institutiei publice care a emis actul sau care a refuzat să rezolve cererea referitoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim.

(2) în cazul în care actiunea se admite si se constată vinovătia functionarului public, persoana respectivă va fi obligată la plata daunelor, solidar cu autoritatea sau institutia publică.

(3) Răspunderea juridică a functionarului public nu se poate angaja dacă acesta a respectat prevederile legale si procedurile administrative aplicabile autoritătii sau institutiei publice în care îsi desfăsoară activitatea.

Art. 77. - (1) încălcarea cu vinovătie de către functionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare functiei publice pe care o detin si a normelor de conduită profesională si civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară si atrage răspunderea disciplinară a acestora.

(2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:

a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;

b) neglijenta repetată în rezolvarea lucrărilor;

c) absente nemotivate de la serviciu;

d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;

e) interventiile sau stăruintele pentru solutionarea unor cereri în afara cadrului legal;

f) nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitătii lucrărilor cu acest caracter;

g) manifestări care aduc atingere prestigiului autoritătii sau institutiei publice în care îsi desfăsoară activitatea;

h) desfăsurarea în timpul programului de lucru a unor activităti cu caracter politic;

i) refuzul de a îndeplini atributiile de serviciu;

j) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităti, conflicte de interese si interdictii stabilite prin lege pentru functionarii publici;

k) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul functiei publice si functionarilor publici.

(3) Sanctiunile disciplinare sunt:

a) mustrare scrisă;

b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni;

c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de promovare în functia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;

d) retrogradarea în treptele de salarizare sau retrogradarea în functia publică pe o perioadă de până la un an;

e) destituirea din functia publică.

(4) La individualizarea sanctiunii disciplinare se va tine seama de cauzele si gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârsită, gradul de vinovătie si consecintele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a functionarului public, precum si de existenta în antecedentele acestuia a altor sanctiuni disciplinare care nu au fost radiate în conditiile prezentei legi.

(5) Sanctiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 1 an de la data sesizării comisiei de disciplină cu privire la săvârsirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârsirii abaterii disciplinare.

(6) În cazul în care fapta functionarului public a fost sesizată ca abatere disciplinară si ca infractiune, procedura angajării răspunderii disciplinare se suspendă până la dispunerea neînceperii urmăririi penale, scoaterii de sub urmărire penală ori încetării urmăririi penale sau până la data la care instanta judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal.

(7) Pe perioada cercetării administrative, în situatia în care functionarul public care a săvârsit o abatere disciplinară poate influenta cercetarea administrativă, conducătorul autoritătii sau institutiei publice are obligatia de a interzice accesul acestuia la documentele care pot influenta cercetarea sau, după caz, de a dispune mutarea temporară a functionarului public în cadrul altui compartiment sau altei structuri a autoritătii ori institutiei publice.

Art. 78. - (1) Sanctiunea disciplinară prevăzută la art. 77 alin. (3) lit. a) se poate aplica direct de către persoana care are competenta legală de numire în functia publică.

(2) Sanctiunile disciplinare prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. b)-e) se aplică de persoana care are competenta legală de numire în functia publică, la propunerea comisiei de disciplină.

(3) Sanctiunile disciplinare nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei săvârsite si după audierea functionarului public. Audierea functionarului public trebuie consemnată în scris, sub sanctiunea nulitătii. Refuzul functionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaratie privitoare la abaterite disciplinare care i se impută se consemnează într-un proces-verbal.

Art. 79. - (1) Pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare si propunerea sanctiunii disciplinare aplicabile functionarilor publici din autoritătile sau institutiile publice se constituie comisii de disciplină.

(2) Din comisia de disciplină face parte si un reprezentant al organizatiei sindicale reprezentative sau, după caz, un reprezentant desemnat prin votul majoritătii functionarilor publici pentru care este organizată comisia de disciplină, în cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau functionarii publici nu sunt organizati în sindicat.

(3) Comisia de disciplină poate desemna unul sau mai multi membri si, după caz, poate solicita compartimentelor de control din cadrul autoritătilor sau institutiilor publice să cerceteze faptele sesizate si să prezinte rezultatele activitătii de cercetare.

(4) Comisia de disciplină pentru înaltii functionari publici este compusă din 5 înalti functionari publici, numiti prin decizia primului-ministru, la propunerea ministrului internelor si reformei administrative.

(5) Modul de constituire, organizare si functionare a comisiilor de disciplină, precum si componenta, atributiile, modul de sesizare si procedura de lucru ale acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Art. 80. - Functionarul public nemultumit de sanctiunea aplicată se poate adresa instantei de contencios administrativ, solicitând anularea sau modificarea, după caz, a ordinului sau dispozitiei de sanctionare.

Art. 81. - (1) Pentru evidentierea situatiei disciplinare a functionarului public, Agentia Natională a Functionarilor Publici va elibera un cazier administrativ, conform bazei de date pe care o administrează.

(2) Cazierul administrativ este un act care cuprinde sanctiunile disciplinare aplicate functionarului public si care nu au fost radiate în conditiile legii.

(3) Cazierul administrativ este necesar în următoarele cazuri:

a) desemnarea unui functionar public ca membru în comisia de concurs pentru recrutarea functionarilor publici;

b) desemnarea unui functionar public în calitate de presedinte si membru în comisia de disciplină;

c) desemnarea unui functionar public ca membru în comisia paritară;

d) ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici sau categoriei functionarilor publici de conducere;

e) în orice alte situatii prevăzute de lege.

(4) Cazierul administrativ este eliberat la solicitarea:

a) functionarului public interesat;

b) conducătorului autoritătii sau institutiei publice în care îsi desfăsoară activitatea;

c) presedintelui comisiei de disciplină;

d) altor persoane prevăzute de lege.

Art. 82. - (1) Sanctiunile disciplinare se radiază de drept, după cum urmează:

a) în termen de 6 luni de la aplicare, sanctiunea disciplinară prevăzută la art. 77 alin. (3) lit. a);

b) în termen de un an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate, sanctiunile disciplinare prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. b)-d);

c) în termen de 7 ani de la aplicare, sanctiunea prevăzută la art. 77 alin. (3) lit. e).

(2) Radierea sanctiunilor disciplinare prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) se constată prin act administrativ al conducătorului autoritătii sau institutiei publice.

Art. 83. - (1) Răspunderea contraventională a functionarilor publici se angajează în cazul în care acestia au săvârsit o contraventie în timpul si în legătură cu sarcinile de serviciu.

(2) Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii functionarul public se poate adresa cu plângere la judecătoria în a cărei circumscriptie îsi are sediul autoritatea sau institutia publică în care este numit functionarul public sanctionat.

Art. 84. - Răspunderea civilă a functionarului public se angajează:

a) pentru pagubele produse cu vinovătie patrimoniului autoritătii sau institutiei publice în care functionează;

b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;

c) pentru daunele plătite de autoritatea sau institutia publică, în calitate de comitent, unor terte persoane, în temeiul unei hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile.

Art. 85. - (1) Repararea pagubelor aduse autoritătii sau institutiei publice în situatiile prevăzute la art. 84 lit. a) si b) se dispune prin emiterea de către conducătorul autoritătii sau institutiei publice a unui ordin sau a unei dispozitii de imputare, în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, după caz, prin asumarea unui angajament de plată, iar în situatia prevăzută la lit. c) a aceluiasi articol, pe baza hotărârii judecătoresti definitive si irevocabile.

(2) Împotriva ordinului sau dispozitiei de imputare functionarul public în cauză se poate adresa instantei de contencios administrativ.

(3) Dreptul conducătorului autoritătii sau institutiei publice de a emite ordinul sau dispozitia de imputare se prescrie în termen de 3 ani de la data producerii pagubei.

Art. 86. - (1) Răspunderea functionarului public pentru infractiunile săvârsite în timpul serviciului sau în legătură cu atributiile functiei publice pe care o ocupă se angajează potrivit legii penale.

(2) În cazul în care functionarul public este trimis în judecată pentru săvârsirea unei infractiuni de natura celor prevăzute la art. 54 lit. h), persoana care are competenta legală de numire în functia publică va dispune suspendarea functionarului public din functia publică pe care o detine.

(3) Dacă instanta judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal, suspendarea din functia publică încetează, iar functionarul public respectiv îsi va relua activitatea în functia publică detinută anterior si îi vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare.

(4) îrt situatia în care nu sunt întrunite conditiile pentru angajarea răspunderii penale, iar fapta functionarului public poate fi considerată abatere disciplinară, va fi sesizată comisia de disciplină competentă.

(5) De la momentul începerii urmăririi penale, în situatia în care functionarul public poate influenta cercetarea, persoana care are competenta numirii în functia publică are obligatia să dispună mutarea temporară a functionarului public în cadrul altui compartiment sau altei structuri fără personalitate juridică a autoritătii ori institutiei publice.

 

CAPITOLUL IX

Modificarea, suspendarea si încetarea raportului de serviciu

SECTIUNEA 1

Modificarea raportului de serviciu

 

Art. 87. - (1) Mobilitatea în cadrul corpului functionarilor publici se realizează prin modificarea raporturilor de serviciu, astfel:

a) pentru eficientizarea activitătii autoritătilor si institutiilor publice;

b) în interes public;

c) în interesul functionarului public, pentru dezvoltarea carierei în functia publică.

(2) Modificarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici de executie si functionarilor publici de conducere are loc prin:

a) delegare;

b) detasare;

c) transfer;

d) mutarea în cadrul altui compartiment sau altei structuri fără personalitate juridică a autoritătii sau institutiei publice;

e) exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere.

(3) Dacă mobilitatea functionarilor publici de executie si a functionarilor publici de conducere se dispune în interes public, în conditiile legii, functionarii publici nu pot refuza aplicarea măsurilor prevăzute la alin. (2) lit. b) si d), cu

exceptia cazurilor prevăzute la art. 89 alin. (3), sub sanctiunea eliberării din functia publică. în aceste cazuri, modificarea raportului de serviciu se dispune de către persoana care are competenta de numire în functia publică, cu avizul sau la solicitarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Art. 88. - (1) Delegarea se dispune în interesul autoritătii sau institutiei publice în care este încadrat functionarul public, pe o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice într-un an.

(2) Functionarul public poate refuza delegarea dacă se află în una dintre următoarele situatii:

a) graviditate;

b) îsi creste singur copilul minor;

c) starea sănătătii, dovedită cu certificat medical, face contraindicată delegarea.

(3) Delegarea pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice în cursul unui an calendaristic se poate dispune numai cu acordul scris al functionarului public.

(4) Pe timpul delegării functionarul public îsi păstrează functia publică si salariul, iar autoritatea sau institutia publică care îl deleagă este obligată să suporte costul integral al transportului, cazării si al indemnizatiei de delegare.

Art. 89. - (1) Detasarea se dispune în interesul autoritătii sau institutiei publice în care urmează să îsi desfăsoare activitatea functionarul public, pentru o perioadă de cel mult 6 luni. în cursul unui an calendaristic un functionar public poate fi detasat mai mult de 6 luni numai cu acordul său scris.

(2) Detasarea se poate dispune dacă pregătirea profesională a functionarului public corespunde atributiilor si responsabilitătilor functiei publice, cu respectarea categoriei, clasei si gradului profesional al functionarului public. Detasarea se poate dispune si pe o functie publică de conducere, cu aplicarea dispozitiilor art. 92 alin. (2), dacă functionarul public îndeplineste conditiile de studii si vechime în specialitatea studiilor si dacă nu există în cadrul autoritătii sau institutiei publice functionari publici care să exercite cu caracter temporar functia publică. Functionarul public poate fi detasat pe o functie publică inferioară, numai cu acordul său scris.

(3) Functionarul public poate refuza detasarea dacă se află în una dintre următoarele situatii:

a) graviditate;

b) îsi creste singur copilul minor;

c) starea sănătătii, dovedită cu certificat medical, face contraindicată detasarea;

d) detasarea se face într-o localitate în care nu i se asigură conditii corespunzătoare de cazare;

e) este singurul întretinător de familie;

f) motive familiale temeinice justifică refuzul de a da curs detasării.

(4) Pe perioada detasării functionarul public îsi păstrează functia publică si salariul. Dacă salariul corespunzător functiei publice pe care este detasat este mai mare, el are dreptul la acest salariu. Pe timpul detasării în altă localitate autoritatea sau institutia publică beneficiară este obligată să-i suporte costul integral al transportului, dus si întors, cel putin o dată pe lună, al cazării si al indemnizatiei de detasare.

Art. 90. - (1) Transferul poate avea loc după cum urmează:

a) în interesul serviciului;

b) la cererea functionarului public.

(2) Transferul se poate face într-o functie publică pentru care sunt îndeplinite conditiile specifice prevăzute în fisa postului.

(3) Transferul în interesul servicului se poate face numai cu acordul scris al functionarului public transferat. în cazul transferului în interesul serviciului în altă localitate, functionarul public transferat are dreptul la o indemnizatie egală cu salariul net calculat la nivelul salariului din luna anterioară celei în care se transferă, la acoperirea tuturor cheltuielilor de transport si la un concediu plătit de 5 zile. Plata acestor drepturi se suportă de autoritatea sau institutia publică la care se face transferul, în termen de cel mult 15 zile de la data aprobării transferului.

(4) Transferul în interesul serviciului se face într-o functie publică de aceeasi categorie, clasă si grad profesional cu functia publică detinută de functionarul public sau într-o functie publică de nivel inferior.

(5) Transferul la cerere se face într-o functie publică de aceeasi categorie, clasă si grad profesional sau într-o functie publică de nivel inferior, în urma aprobării cererii de transfer a functionarului public de către conducătorul autoritătii sau institutiei publice la care se solicită transferul, în acest caz, transferul poate avea loc numai între autorităti sau institutii publice din administratia publică centrală, între autorităti administrative autonome ori, după caz, între autorităti sau institutii publice din administratia publică^ locală.

(6) în cazul functionarilor publici de conducere transferul se poate realiza pe functii publice de conducere ale căror atributii sunt similare cu atributiile functiei publice de pe care se efectuează transferul, cu respectarea prevederilor alin. (2>, (4> si (5).

(7) Autoritătile sau institutiile publice au obligatia de a asigura publicitatea functiilor publice vacante care pot fi ocupate prin transfer la cerere. în situatia în care doi sau mai multi functionari publici solicită ocuparea unei functii publice vacante prin transfer la cerere, selectia se face pe bază de interviu.

Art. 91. - (1) Mutarea în cadrul altui compartiment al autoritătii sau institutiei publice poate fi definitivă sau temporară.

(2) Mutarea definitivă în cadrul altui compartiment poate avea loc în următoarele situatii:

a) când se dispune de către conducătorul autoritătii sau institutiei publice în care îsi desfăsoară activitatea functionarul public, pe o functie publică vacantă de aceeasi categorie, clasă si grad profesional sau cu repartizarea postului corespunzător functiei publice detinute, cu respectarea pregătirii profesionale a functionarului public si a salariului acestuia. în acest caz este necesar acordul scris al functionarului public;

b) la solicitarea justificată a functionarului public, cu aprobarea conducătorului autoritătii sau institutiei publice, pe o functie publică de aceeasi categorie, clasă si grad profesional, cu respectarea pregătirii profesionale a functionarului public;

c) în alte situatii prevăzute de dispozitiile legale.

(3) Mutarea temporară în cadrul altui compartiment se dispune motivat, în interesul autoritătii sau institutiei publice, de către conducătorul autoritătii sau institutiei publice, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an, cu respectarea pregătirii profesionale si a salariului pe care îl are functionarul public.

(4) Mutarea temporară sau definitivă în cadrul altui compartiment poate fi solicitată de functionarul public în cazul în care starea sănătătii, dovedită cu certificat medical, nu îi mai permite desfăsurarea activitătii în acel

compartiment. Mutarea se poate face pe o functie publică corespunzătoare, dacă functionarul public în cauză este apt profesional să îndeplinească noile atributii care îi revin.

(5) Dacă mutarea se dispune în altă localitate, functionarul public beneficiază de drepturile prevăzute la art. 90 alin. (3).

(6) Functionarul public poate refuza mutarea în cadrul altei structuri a autoritătii sau institutiei publice în altă localitate, dacă se află în una dintre situatiile prevăzute la art. 89 alin. (3).

Art. 92. - (1) Exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere se realizează prin promovarea temporară a unui functionar public care îndeplineste conditiile specifice pentru ocuparea acestei functii publice si care nu are în cazierul administrativ sanctiuni disciplinare neradiate în conditiile prezentei legi.

(2) Dacă functia publică este vacantă, măsura prevăzută la alin. (1) se dispune de către persoana care are competenta numirii în functia publică, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, astfel:

a) cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pentru functiile din cadrul autoritătilor si institutiilor publice din administratia publică centrală;

b) cu obligatia înstiintării înainte cu cel putin 10 zile a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pentru functiile publice din cadrul autoritătilor si institutiilor publice din administratia publică locală. în situatia în care Agentia Natională a Functionarilor Publici constată că nu sunt îndeplinite conditiile legale privind exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere, dispune neefectuarea măsurii sau, după caz, încetarea acesteia.

(3) în mod exceptional, perioada prevăzută la alin. (2) poate fi prelungită cu maximum 3 luni, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, dacă autoritatea sau institutia publică a organizat concurs de recrutare sau promovare si functia publică nu a fost ocupată, în conditiile legii.

(4) Dacă functia publică este temporar vacantă, măsura prevăzută la alin. (1) se dispune de către persoana care are competenta numirii în functia publică, până la data încetării suspendării din functia publică, a detasării titularului functiei publice sau, după caz, a radierii din cazierul administrativ al titularului functiei publice a sanctiunii disciplinare prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. d).

(5) Dacă salariul corespunzător functiei publice pe care o exercită cu caracter temporar este mai mare, functionarul public are dreptul la acest salariu.

Art. 93. - (1) înaltii functionari publici sunt supusi mobilitătii în functie si prezintă disponibilitate la numirile în functiile publice prevăzute la art. 12, cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (3).

(2) Refuzul neîntemeiat al numirilor prevăzute la alin. (1) atrage eliberarea din functia publică.

(3) Autoritătile si institutiile publice au obligatia de a asigura decontarea cheltuielilor ocazionate de mobilitate, precum si locuinte de serviciu, în conditiile legii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Suspendarea raportului de serviciu

 

Art. 94. - (1) Raportul de serviciu se suspendă de drept atunci când functionarul public se află în una dintre următoarele situatii:

a) este numit sau ales într-o functie de demnitate publică, pentru perioada respectivă, cu exceptiile prevăzute la art. 34;

b) este încadrat la cabinetul unui demnitar;

c) este desemnat de către autoritatea sau institutia publică să desfăsoare activităti în cadrul unor misiuni diplomatice ale României ori în cadrul unor organisme sau institutii internationale, pentru perioada respectivă;

d) desfăsoară activitate sindicală pentru care este prevăzută suspendarea în conditiile legii;

e) efectuează stagiul militar*), serviciul militar alternativ, este concentrat sau mobilizat;

f) este arestat preventiv;

g) efectuează tratament medical în străinătate, dacă functionarul public nu se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, precum si pentru însotirea sotului sau, după caz, a sotiei ori a unei rude până la gradul I inclusiv, în conditiile legii;

h) se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, pe o perioadă mai mare de o lună, în conditiile legii;

i) carantină, în conditiile legii;

j) concediu de maternitate, în conditiile legii;

k) este dispărut, iar disparitia a fost constatată prin hotărâre judecătorească irevocabilă;

l) forta majoră;

m) în cazul în care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvârsirea unei infractiuni de natura celor prevăzute la art. 54 lit'h);

n) pe perioada cercetării administrative, în situatia în care functionarul public care a săvârsit o abatere disciplinară poate influenta cercetarea administrativă, la propunerea motivată a comisiei de disciplină;

o) în alte cazuri expres prevăzute de lege.

(2) în termen de 15 zile calendaristice înainte de data încetării motivului de suspendare de drept, dar nu mai târziu de data luării la cunostintă de motivul încetării suspendării de drept, functionarul public este obligat să informeze în scris persoana care are competenta legală de numire în functia publică despre acest fapt. Neinformarea persoanei care are competenta legală de numire în functia publică atrage încetarea de drept a raportului de serviciu al functionarului public, cu exceptia cazurilor prevăzute la alîn. (1) fit. f), h), i), k) si I).

(3) Persoana care are competenta legală de numire în functia publică are obligatia să asigure, în termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2), conditiile necesare reluării activitătii de către functionarul public.

Art. 95. - (1) Raportul de serviciu se suspendă la initiativa functionarului public în următoarele situatii:

a) concediu pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, în conditiile legii;

b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap pentru afectiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;

c) desfăsurarea unei activităti în cadrul unor organisme sau institutii internationale, în alte situatii decât cele prevăzute la art. 94 alin. (1) lit. c);

d) pentru participare la campania electorală;

e) pentru participarea la grevă, în conditiile legii.

(2) Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivată a functionarului public, pentru un interes personal legitim, în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1) si la art. 94 alin. (1), pe o perioadă cuprinsă între o lună si 3 ani.

(3) Cererea de suspendare a raportului de serviciu se face în scris, cu cel putin 15 zile calendaristice înainte de data când se solicită suspendarea, cu exceptia situatiei prevăzute la alin. (1) lit. e), când cererea de suspendare se face cu 48 de ore înainte de declansarea grevei.

(4) Suspendarea raportului de serviciu se constată în cazurile prevăzute la alin. (1) si la art. 94 alin. (1), precum si în alte cazuri reglementate prin legi speciale, respectiv se aprobă în cazul prevăzut la alin. (2), prin act administrativ al persoanei care are competenta numirii în functia publică.

(5) Dispozitiile art. 94 alin. (2) se aplică în mod corespunzător si pentru cazurile prevăzute la alin. (1) si (2).

Art. 96. - (1) Reluarea activitătii se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenta legală de numire în functia publică.

(2) Actul administrativ prin care se constată, respectiv se aprobă suspendarea raportului de serviciu, precum si cel prin care se dispune reluarea activitătii de către functionarul public se comunică Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii.

(3) Pe perioada suspendării raportului de serviciu autoritătile si institutiile publice au obligatia să rezerve postul aferent functiei publice. Ocuparea acestuia se face, pe o perioadă determinată, în conditiile legii. Pe perioada suspendării, raporturile de serviciu ale functionarilor publici nu pot înceta si nu pot fi modificate decât din initiativa sau cu acordul functionarului public în cauză.

(4) Perioada suspendării raporturilor de serviciu în conditiile art. 94 alin. (1) lit. c) si art. 95 alin. (1) lit. c) se consideră vechime în functia publică.

 

SECTIUNEA a 3-a

Încetarea raportului de serviciu

 

Art. 97. - încetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici se face prin act administrativ al persoanei care are competenta legală de numire în functia publică si are loc în următoarele conditii:

a) de drept;

b) prin acordul părtilor, consemnat în scris;

c) prin eliberare din functia publică;

d) prin destituire din functia publică;

e) prin demisie.

Art. 98. - (1) Raportul de serviciu încetează de drept:

a) la data decesului functionarului public;

b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoresti de declarare a mortii functionarului public;

c) dacă functionarul public nu mai îndeplineste una dintre conditiile prevăzute la art. 54 lit. a), d) si f);

d) la data îndeplinirii cumulative a conditiilor de vârstă standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, după caz, la data comunicării deciziei de pensionare pentru limită de vârstă, pensionare anticipată, pensionare anticipată partială ori invaliditate a functionarului public, potrivit legii;

e) ca urmare a constatării nulitătii absolute a actului administrativ de numire în functia publică, de la data la care nulitatea a fost constatată prin hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă;

f) când functionarul public a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru o faptă prevăzută la art. 54 lit. h) sau prin care s-a dispus aplicarea unei sanctiuni privative de libertate, la data rămânerii definitive si irevocabile a hotărârii de condamnare;

g) ca urmare a interzicerii exercitării profesiei sau functiei, ca măsură de sigurantă ori ca pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoresti prin care s-a dispus interdictia;

h) la data expirării termenului în care a fost ocupată pe perioadă determinată functia publică.


*) A se vedea Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populatiei pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 990 din 12 decembrie 2006, lege care a abrogat Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populatiei pentru apărare.

 

(2) Constatarea cazului de încetare de drept a raportului de serviciu se face, în termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea lui, prin act administrativ al persoanei care are competenta legală de numire în functia publică. Actul administrativ prin care s-a constatat încetarea de drept a raporturilor de serviciu se comunică Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, în termen de 10 zile lucrătoare de la emiterea lui.

Art. 99. - (t) Persoana care are competenta legală de numire în functia publică va dispune eliberarea din functia publică prin act administrativ, care se comunică functionarului public în termen de 5 zile lucrătoare de la emitere, în următoarele cazuri:

a) autoritatea sau institutia publică si-a încetat activitatea ori a fost mutată într-o altă localitate, iar functionarul public nu este de acord să o urmeze;

b) autoritatea sau institutia publică îsi reduce personalul ca urmare a reorganizării activitătii, prin reducerea postului ocupat de functionarul public;

c) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în functia publică ocupată de către functionarul public a unui functionar public eliberat sau destituit nelegal ori pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive si irevocabile a hotărârii judecătoresti prin care s-a dispus reintegrarea;

d) pentru incompetenta profesională, în cazul obtinerii calificativului „nesatisfăcător” la evaluarea performantelor profesionale individuale;

e) functionarul public nu mai îndeplineste conditia prevăzută la art. 54 lit. g);

f) starea sănătătii fizice sau/si psihice a functionarului public, constatată prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, nu îi mai permite acestuia să îsi îndeplinească atributiile corespunzătoare functiei publice detinute;

g) ca urmare a refuzului neîntemeiat al înaltului functionar public de acceptare a numirii în conditiile art. 93.

(2) Situatiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) si e)-g) reprezintă motive neimputabile functionarilor publici.

(3) În cazul eliberării din functia publică, autoritatea sau institutia publică este obligată să acorde functionarilor publici un preaviz de 30 de zile calendaristice.

(4) În perioada de preaviz, persoana care are competenta legală de numire în functia publică poate acorda celui în cauză reducerea programului de lucru, până la 4 ore zilnic, fără afectarea drepturilor salariale cuvenite.

(5) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), si e), în perioada de preaviz, dacă în cadrul autoritătii sau institutiei publice există functii publice vacante corespunzătoare, aceasta are obligatia de a le pune la dispozitie functionarilor publici.

(6) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) si e), dacă nu există functii publice vacante corespunzătoare în cadrul autoritătii sau institutiei publice, autoritatea ori institutia publică are obligatia de a solicita Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, în perioada de preaviz, lista functiilor publice vacante. în cazul în care există o functie publică vacantă corespunzătoare, identificată în perioada de preaviz, functionarul public va fi transferat în interesul serviciului sau la cerere.

(7) Functionarul public de conducere are prioritate la ocuparea unei functii publice vacante la nivel inferior.

Art. 100. - (1) În caz de reorganizare a autoritătii sau institutiei publice, functionarii publici vor fi numiti în noile functii publice sau, după caz, în noile compartimente în următoarele cazuri:

a) se modifică atributiile aferente unei functii publice mai putin de 50%;

b) sunt reduse atributiile unui compartiment;

c) este schimbată denumirea fără modificarea în proportie de peste 50% a atributiilor aferente functiei publice;

d) este schimbată structura compartimentului.

(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se face cu respectarea următoarelor criterii:

a) categoria, clasa si, după caz, gradul profesional ale functionarului public;

b) îndeplinirea criteriilor specifice stabilite pentru functia publică;

c) pregătirea profesională;

d) să fi desfăsurat activităti similare.

(3) în cazul în care există mai multi functionari publici, se organizează examen de către autoritatea sau institutia publică.

(4) Reducerea unui post este justificată dacă atributiile aferente acestuia se modifică în proportie de peste 50% sau dacă sunt modificate conditiile specifice de ocupare a postului respectiv, referitoare la studii.

(5) în cazul reorganizării activitătii prin reducerea posturilor, autoritatea sau institutia publică nu poate înfiinta posturi similare celor desfiintate pentru o perioadă de un an de la data reorganizării.

Art. 101. - (1) Destituirea din functia publică se dispune, în conditiile art. 78, prin act administrativ al persoanei care are competenta legală de numire în functia publică, ca sanctiune disciplinară aplicată pentru motive imputabile functionarului public, în următoarele cazuri:

a) pentru săvârsirea repetată a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a avut consecinte grave;

b) dacă s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar functionarul public nu actionează pentru încetarea acestuia într-un termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate.

(2) Actul administrativ prevăzut la alin. (1) se comunică functionarului public în termen de 5 zile lucrătoare de la date emiterii. Comunicarea actului administrativ trebuie să se facă anterior datei destituirii din functia publică.

Art. 102. - Functionarul public poate să comunice încetarea raporturilor de serviciu prin demisie, notificată în scris persoanei care are competenta legală de numire în functia publică. Demisia nu trebuie motivată si produce efecte după 30 de zile calendaristice de la înregistrare.

Art. 103. - (1) La modificarea, la suspendarea si la încetarea raportului de serviciu functionarul public are îndatorirea să predea lucrările si bunurile care i-au fost încredintate în vederea exercitării atributiilor de serviciu.

(2) La încetarea raportului de serviciu functionarul public îsi păstrează drepturile dobândite în cadrul carierei, cu exceptia cazului în care raportul de serviciu a încetat din motive imputabile acestuia.

(3) Functionarii publici beneficiază de drepturi din bugetul asigurărilor pentru somaj, în cazul în care raporturile de serviciu le-au încetat în conditiile prevăzute la:

a) art. 98 alin. (1) lit. c), cu exceptia cazului în care functionarul public nu mai îndeplineste conditia prevăzută la art. 54 lit. a);

b) art. 98 alin. (1) lit. e) si h);

c) art. 99 alin. (1).

Art. 104. - (1) Redistribuirea functionarilor publici se face de către Agentia Natională a Functionarilor Publici, astfel:

a) în cadrul autoritătilor sau institutiilor publice din aceeasi localitate sau dintr-o localitate afiată la o distantă de până la 50 km de localitatea de domiciliu;

b) în cadrul autoritătilor sau institutiilor publice din alt judet sau aflate la o distantă mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu, la cererea functionarului public.

(2) Redistribuirea functionarilor publici se face într-o functie publică de aceeasi categorie, clasă si acelasi grad profesional cu functia publică detinută de functionarul public.

(3) Redistribuirea se poate face si într-o functie publică inferioară vacantă, cu acordul scris al functionarului public.

(4) Redistribuirea într-o functie publică de conducere se face cu respectarea alin. (2) sau, după caz, a alin. (3) numai dacă functionarul public a îndeplinit atributii similare cu atributiile functiei publice de pe care se efectuează redistribuirea.

(5) Agentia Natională a Functionarilor Publici va asigura redistribuirea pe functii publice temporar vacante, ca urmare a suspendării titularului pe o perioadă de cel putin o lună, a functionarilor publici din corpul de rezervă care îndeplinesc conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice respective. în cazul în care există mai multi functionari publici care îndeplinesc conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice respective, Agentia Natională a Functionarilor Publici organizează, în colaborare cu autoritatea sau institutia publică în cadrul căreia se află functia publică vacantă, o testare profesională pentru selectarea functionarului public care urmează să fie redistribuit.

(6) Redistribuirea functionarilor publici din corpul de rezervă se dispune prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

(7) Conducătorii autoritătilor si institutiilor publice au obligatia de a numi functionarii publici redistribuiti cu caracter permanent sau temporar.

(8) În cazul în care conducătorii autoritătilor si institutiilor publice refuză încadrarea functionarilor publici în conditiile alin. (7), functionarul public se poate adresa instantei de contencios administrativ competente.

Art. 105. - (1) Corpul de rezervă este format din functionarii publici care au fost eliberati din functia publică în conditiile art. 99 alin. (1) lit. a)-c), e) si g) si este gestionat de Agentia Natională a Functionarilor Publici.

(2) Functionarii publici părăsesc corpul de rezervă si pierd calitatea de functionar public în următoarele situatii:

a) după împlinirea termenului de 2 ani de la data trecerii în corpul de rezervă;

b) în cazul în care Agentia Natională a Functionarilor Publici îl redistribuie într-o functie publică vacantă corespunzătoare studiilor absolvite si pregătirii profesionale, iar functionarul public o refuză;

c) angajarea în baza unui contract de muncă pe o perioadă mai mare de 12 luni;

d) la cererea functionarului public.

Art. 106. - (1) In cazul în care raportul de serviciu a încetat din motive pe care functionarul public le consideră netemeinice sau nelegale, acesta poate cere instantei de contencios administrativ anularea actului administrativ prin care s-a constatat sau s-a dispus încetarea raportului de serviciu, în conditiile si termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, precum si plata de către autoritatea sau institutia publică emitentă a actului administrativ a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate si recalculate, si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat functionarul public.

(2) La solicitarea functionarului public, instanta care a constatat nulitatea actului administrativ va dispune reintegrarea acestuia în functia publică detinută.

 

CAPITOLUL X

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 107. - Functiile publice se stabilesc pentru fiecare autoritate si institutie publică, în parte, de conducătorul acesteia ori prin hotărâre a consiliului judetean sau, după caz, a consiliului local, pe baza activitătilor prevăzute la art. 2 alin. (1) si (3) si cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Art. 108. - în unitătile administrativ-teritoriale în care persoanele apartinând unei minorităti nationale detin o pondere de peste 20% unii functionari publici din serviciile care au contacte direct cu cetătenii vor cunoaste si limba minoritătii nationale respective.

Art. 109. - Cauzele care au ca obiect raportul de serviciu al functionarului public sunt de competenta instantelor de contencios administrativ, cu exceptia situatiilor pentru care este stabilită expres prin lege competenta altor instante.

Art. 110. - Autoritătile si institutiile publice prevăzute la art. 5 alin. (1) au obligatia de a armoniza statutele speciale cu prevederile prezentei legi, cu consultarea si avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Art. 111. - (1) Autoritătile si institutiile publice care au prevăzute în statele de functii posturi de natură contractuală, care presupun exercitarea unor atributii dintre cele prevăzute la art. 2 alin. (3), au obligatia de a stabili functii publice în conditiile art. 107.

(2) Functiile publice vacante, functiile publice de conducere, precum si functiile publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, stabilite potrivit alin. (1), se ocupă în conditiile prezentei legi.

(3) Persoanele încadrate cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în posturi de natură contractuală care au fost stabilite si avizate ca functii publice vor fi numite în functii publice de executie dacă îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 54 si conditiile de vechime în specialitatea studiilor corespunzătoare clasei si gradului profesional ale functiei publice.

(4) Drepturile salariale ale persoanelor care ocupă functii publice în conditiile alin. (3) se stabilesc potrivit salarizării functiilor publice în care au fost numite.

Art. 112. - (1) Numărul total al functiilor publice de conducere din cadrul fiecărei autorităti sau institutii publice, cu exceptia functiilor publice de secretar al unitătii administrativ-teritoriale si de sef al oficiului prefectural, este de maximum 12% din numărul total al functiilor publice.

(2) Prin exceptie, în cadrul aparatului propriu al ministerelor, al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si al institutiilor publice subordonate acestora, ponderea functiilor publice de conducere se poate stabili, pe baza justificării autoritătii sau institutiei publice, la maximum 15% din numărul total al functiilor publice.

(3) Se exceptează de la prevederile alin. (2) al art. XVI din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare, aparatul propriu al ministerelor, al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si al institutiilor publice subordonate acestora.

Art. 113. - Programele organizate pentru obtinerea statutului de manager public potrivit art. 70 alin. (1) lit. a) sunt programele prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 452/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si de Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale „Guvernul României” pentru formarea managerilor din sectorul public, cu modificările ulterioare.

Art. 114. - Dispozitiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător si autoritătilor administrative autonome.

Art. 115. - Prin exceptie de la prevederile art. 18 alin. (1), comisia de recrutare se constituie în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, astfel:

a) un membru numit pe o perioadă de un an si jumătate;

b) un membru numit pe o perioadă de 3 ani;

c) un membru numit pe o perioadă de 4 ani si jumătate;

d) un membru numit pe o perioadă de 6 ani;

e) un membru numit pe o perioadă de 7 ani si jumătate;

f) un membru numit pe o perioadă de 9 ani;

g) un membru numit pe o perioadă de 10 ani si jumătate. Art. 116. - Cauzele având ca obiect litigii de muncă în

care una dintre părti are calitatea de functionar public, aflate pe rolul instantelor judecătoresti la data intrării în vigoare a prezentului statut, vor continua să se judece potrivit legii aplicabile în momentul sesizării instantei.

Art. 117. - Dispozitiile prezentei legi se completează cu prevederile legislatiei muncii, precum si cu reglementările de drept comun civile, administrative sau penate, după caz, în măsura în care nu contravin legislatiei specifice functiei publice.

Art. 118. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice dispozitii contrare se abrogă.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând functiile publice

 

I. Functii publice generale

A. Functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici

1. secretar general al Guvernului;

2. secretar general adjunct al Guvernului;

3. secretar general din ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;

4. secretar general adjunct din ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;

5. prefect;

6. subprefect;

7. inspector guvernamental.

B. Functii publice de conducere

1. director general din cadrul autoritătilor administrative autonome, al ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;

2. director general adjunct din cadrul autoritătilor administrative autonome, din aparatul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;

3. secretar al judetului si al municipiului Bucuresti;

4. director din cadrul autoritătilor administrative autonome, din aparatul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, director executiv în cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si în cadrul autoritătilor administratiei publice locale si al institutiilor publice subordonate acestora;

5. director adjunct din cadrul autoritătilor administrative autonome, din aparatul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, director executiv adjunct în cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si în cadrul autoritătilor administratiei publice locale si al institutiilor publice subordonate acestora;

6. secretar al municipiului, al sectorului municipiului Bucuresti, al orasului si comunei;

7. sef serviciu;

8. sef birou.

C. Functii publice de executie

1. consilier, consilier juridic, auditor, expert, inspector;

2. referent de specialitate;

3. referent.

NOTĂ:

1. Functiile publice generale, altele decât cele prevăzute la pct. I, se stabilesc cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

2. Functiile publice prevăzute la lit. B pct. 1 si 2 se pot stabili si în cadrul autoritătilor si institutiilor publice din administratia publică locală care au un număr de minimum 150 de posturi.

3. Functiile publice de conducere prevăzute la lit. B pct. 7 si 8, precum si functiile publice de executie prevăzute la lit. C pot fi functii publice de stat, teritoriale sau locale.

II. Functii publice specifice

A. Functii publice de conducere

1. arhitect-sef.

B. Functii publice de executie

1. inspector de concurentă;

2. inspector vamal;

3. inspector de muncă;

4. controlor delegat;

5. expert în tehnologia informatiilor si a telecomunicatiilor;

6. comisar.

C. Alte functii publice specifice

1. manager public.

NOTĂ:

Functiile publice specifice, altele decât cele prevăzute la pct. II, se pot stabili de autoritătile si institutiile publice, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

NOTĂ:

Reproducem mai jos art. IV-XIV din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 4 iulie 2006, care nu au fost cuprinse în forma republicată a Legii nr. 188/1999 si care se aplică, în continuare, ca dispozitii proprii ale Legii nr. 251/2006*):

„Art. IV. - (1) Prin exceptie de la dispozitiile prezentei legi, în cursul anului 2006, pot participa la concursul organizat pentru intrarea în categoria înaltilor functionari publici persoanele care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 15 alin. (2) lit. a)-c) dîn Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prirv prezenta lege.**)

(2) Până la adoptarea hotărârii Guvernului prevăzute la art. 17 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta lege***), concursul organizat pentru intrarea în categoria înaltilor functionari publici este gestionat de comisia de recrutare a înaltilor functionarî publici numită prin Decizia Primului-Ministru nr. 38/2006 privind numirea Comisiei de concurs si a Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru recrutarea înaltilor functionari publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006.

(3) Prin exceptie de la dispozitiile prezentei legi, pot ocupa o functie publică din categoria înaltilor functionari publici persoanele care au promovat examenul de atestare, precum si persoanele care au intrat în categoria înaltilor functionari publici în conditiile alin. (1).

(4) Functionarii publici care ocupă o functie publică din categoria înaltilor functionari publici în conditiile alin. (3) si functionarii publici care ocupă o functie publică corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici care la data intrării în vigoare a prezentei legi nu îndeplinesc conditia prevăzută la art. 15 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta lege****), au obligatia de a îndeplini această conditie în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, sub sanctiunea eliberării din functia publică.

(5) Conditia prevăzută la art. 511 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta lege*****), nu este obligatorie, pentru recrutarea functionarilor publici de conducere, în cazul exercitării cu caracter temporar a unei functii publice de conducere, precum si pentru functionarii publici care ocupă o functie publică de conducere, pe o perioadă de 4 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(6) Functionarii publici prevăzuti la alin. (5) sunt obligati să îndeplinească conditia prevăzută la art. 511 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta lege*****), în termenul prevăzut, sub sanctiunea eliberării din functia publică.

Art. V. - (1) Secretarii de comune care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu au studii superioare juridice sau administrative îsi pot păstra functia publică, cu obligatia ca în termen de 3 ani să absolve o formă de învătământ superior de lungă durată în specialitate juridică sau administratie publică, sub sanctiunea eliberării din functie.

(2) În cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea functiei publice de secretar al comunei nu se prezintă persoane care îndeplinesc conditiile de studii prevăzute la alin. (1) si/sau conditiile de vechime în specialitatea studiilor juridice ori administrative, pot candida si persoane care nu îndeplinesc aceste conditii. în această situatie, ocuparea functiei publice de secretar se face pe perioadă determinată, cu obligatia organizării anuale a concursului pentru ocuparea acesteia.

Art. VI. - Conditia prevăzută la art. 511 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta lege*****), se consideră îndeplinită pentru functionarii publici care au absolvit, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, programe de formare si perfectionare în administratia publică, organizate de Institutul National de Administratie, centrele regionale de formare continuă pentru administratia publică locală, precum si de alte institutii specializate, din tară sau din străinătate, cu durata de minimum un an, sau care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, urmează una dintre formele de învătământ mentionate, cu conditia absolvirii acestor studii în termenul prevăzut.

Art. VII. - (1) în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, prin hotărâre a Guvernului, se aprobă:

a) normele privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici;

b) normele privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplină;

c) normele privind organizarea si functionarea comisiilor paritare si încheierea acordurilor colective;

d) normele privind mobilitatea înaltilor functionari publici.

(2) în termen de 10 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, prin hotărâre a Guvernului, se aprobă:

a) norme privind formarea profesională a functionarilor publici;

b) regulamentul de organizare si desfăsurare a programelor de formarea specializată prevăzute de prezenta lege.

(3) Până la adoptarea hotărârilor Guvernului prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se aplică în mod corespunzător dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 29 octombrie 2003, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.210/2003 privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplină si a comisiilor paritare din cadrul autoritătilor si institutiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 29 octombrie 2003.

Art. VIII. - Procedura de organizare si desfăsurare a concursurilor, procedura de numire a functionarilor publici si procedura disciplinară, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, se finalizează conform dispozitiilor în vigoare la data initierii acestor proceduri.

Art. IX. - Calificativele «exceptional» si «foarte bun» obtinute de functionarii publici la evaluarea performantelor profesionale individuale până la data intrării în vigoare a prezentei legi se asimilează cu calificativul «foarte bine», iar calificativul «bun» se echivalează cu calificativul «bine».

ArtX. - Prevederile art. 493 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta lege******), nu se aplică pentru cheltuielile deja angajate la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. XI. - Conditiile de vechime prevăzute la art. 57 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta lege*******), nu se aplică în cazul functionarilor publici care au îndeplinit conditiile prevăzute de lege la data numirii în functia publică.

Art. XII. - (1) în anul 2006, promovarea într-o functie publică superioară vacantă se face prin concurs sau examen.

(2) Pentru a participa la concursul pentru promovarea într-o functie publică de executie din gradul profesional principal, functionarii publici trebuie să îndeplinească următoarele conditii minime:

a) să aibă o vechime minimă de 2 ani în functiile publice de executie din gradul profesional asistent, în clasa corespunzătoare studiilor absolvite;

b) să fi obtinut, la evaluarea performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani, cel putin calificativul «foarte bun»;

c) să îndeplinească cerintele specifice prevăzute în fisa postului.

(3) Pentru a participa la concursul pentru promovarea într-o functie publică de executie din gradul profesional superior, functionarii publici trebuie să îndeplinească următoarele conditii minime:

a) să aibă o vechime minimă de 2 ani în functiile publice de executie din gradul profesional principal sau 4 ani în functiile publice de executie din gradul profesional asistent, în clasa corespunzătoare studiilor absolvite;

b) să fi obtinut, la evaluarea performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani, cel putin calificativul «foarte bun»;

c) să îndeplinească cerintele specifice prevăzute în fisa postului.

Art. XIII. - Prezenta lege intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 29, 56, 57, 581 si ale art. 601 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta lege********), care intră în vigoare la 1 ianuarie 2007.

Art. XIV. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, dispozitiile art. XV alin. (2) si (3), art. XVI alin. (4)-(6), precum si ale art. XX din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare se abrogă.”

*) A se vedea si prevederile art. XV alin. (1), art. XVI alin. (1)-(3), art. XVII-XIX, art. XXI si art. XXII ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cuprinse în Nota finală din prima formă republicată a Legii nr. 188/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 22 martie 2004.

**) Art. 15 alin. (2) lit. a)-c) a devenit, în urma renumerotării, art. 16 alin. (2) lit. a)-c). ***) Art. 17 alin. (3) a devenit, în urma renumerotării, art. 18 alin. (3). ****) Art. 15 alin. (2) lit. d) a devenit, în urma renumerotării, art. 16 alin. (2) lit. d). *****) Art. 511 alin. (7) a devenit, în urma renumerotării, art. 57 alin. (7). ******) Art. 493 a devenit, în urma renumerotării, art. 52. *******) Art. 57 a devenit, în urma renumerotării, art. 65.

********) Art. 29 a devenit, în urma renumerotării, art. 31; art. 56 a devenit, în urma renumerotării, art. 64; art. 57 a devenit, în urma renumerotării, art. 65; art. 581 a devenit, în urma renumerotării, art. 67, iar art. 601 alin. (1) lit. b) a devenit, în urma renumerotării, art. 70 alin. (1) lit. b).