MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 156         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 5 martie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

5. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 4/2005 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

 

6. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 12/2005 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

 

7. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 5/2005 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa

 

13. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2005 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei parlamentare a revolutionarilor din decembrie 1989

 

ORDONANTE Sl HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

11. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora

 

195. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 656/2003 privind înfiintarea Institutului National pentru Memoria Exilului Românesc

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

38. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru stabilirea cerintelor privind sănătatea animalelor si certificarea veterinară pentru importul în Comunitatea Europeană al embrionilor de bovine

 

Rectificări la:

 - Ordonanta Guvernului nr. 6/2007

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 4/2005 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă următoarele modificări în componenta nominală a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului

Europei, prevăzută în anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 4/2005, cu modificările ulterioare:

1. Domnul senator Ungureanu Vasile Ioan Dănut, apartinând Grupului parlamentar al P.S.D., o înlocuieste, în calitatea de membru titular, pe doamna senator Stănoiu Mihaela Rodica.

2. Domnul senator Mereută Mircea, apartinând Grupului parlamentar al Aliantei D.A. P.N.L.-P.D., îl înlocuieste, în calitatea de membru titular, pe domnul senator Varujan Vosganian.

3. Domnul senator Oprea Mario-Ovidiu, apartinând Grupului parlamentar al Aliantei D.A. P.N.L. - P.D., îl înlocuieste, în calitatea de membru supleant, pe domnul senator Mereută Mircea.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din data de 1 martie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

 

Bucuresti, 1 martie 2007.

Nr. 5.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 12/2005 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă următoarele modificări în componenta nominală a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO, prevăzută în anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2005, cu modificările ulterioare:

1. Domnul senator Popescu Mihail, apartinând Grupului parlamentar al P.S.D., îl înlocuieste, în calitatea de membru titular, pe domnul senator Talpes Ioan.

2. Domnul deputat Vlase Petru Gabriel, apartinând Grupului parlamentar al P.S.D., îl înlocuieste, în calitatea de membru titular, pe domnul deputat Pascu Ioan Mircea.

3. Domnul senator Diaconescu Cristian, apartinând Grupului parlamentar al P.S.D., îl înlocuieste, în calitatea de membru supleant, pe domnul senator Popescu Mihail.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din data de 1 martie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 1 martie 2007.

Nr. 6.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 5/2005 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă următoarele modificări în componenta nominală a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa, prevăzută în anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2005, cu modificările ulterioare:

1. Doamna senator Silistru Doina, apartinând Grupului parlamentar al P.S.D., o înlocuieste, în calitatea de membru titular, pe doamna senator Cretu Corina.

2. Domnul senator Mardare Radu Cătălin, apartinând Grupului parlamentar al P.S.D., o înlocuieste, în calitatea de membru supleant, pe doamna senator Silistru Doina.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din data de 1 martie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 1 martie 2007.

Nr. 7.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2005 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei parlamentare a revolutionarilor din decembrie 1989

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul senator Lupoi Mihail, apartinând Grupului parlamentar al Aliantei D.A. P.N.L.-P.D., se numeste în calitatea de membru al Comisiei parlamentare a revolutionarilor din decembrie 1989, în locul domnului senator Dumitru Constantin.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din data de 1 martie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 1 martie 2007.

Nr. 13.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora

 

În vederea stabilirii în regim de urgentă a mecanismului de acoperire, din bugetul statului, a plătii TVA aferente livrărilor de bunuri si prestărilor de servicii finantate din fonduri de preaderare, având în vedere că, începând cu data aderării, pentru aceste operatiuni nu se mai aplică scutirea de TVA, iar beneficiarii din sectorul public al fondurilor de preaderare trebuie să suporte si alte costuri, neeligibile, din contributia financiară nerambursabilă a Uniunii Europene, întrucât neadoptarea acestor masuri va conduce la blocarea contractelor semnate la sfârsitul anului 2006, precum si a semnării, contractelor finantate prin fonduri de preaderare, se impune promovarea prezentului act normativ.

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 215 din 17 mai 1999, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 5 alineatul (11), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

„f) sume pentru acoperirea plătii TVA, aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii si executiei de lucrări, finantate, integral sau partial, din contributia financiară a Uniunii Europene si/sau din cofinantarea aferentă, ai căror beneficiari sunt autorităti ale administratiei publice centrale si locale, unităti subordonate, în coordonarea acestora, organisme neguvernamentale, nonprofit, de utilitate publică cu personalitate juridică ce functionează în domeniul dezvoltării regionale, organisme neguvernamentale, nonprofit, cu personalitate juridică, Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. si Compania Natională Căile Ferate din România «C.F.R.» - S.A.”

2. Articolul 7 se abrogă.

Art. II. - În aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Finantelor Publice elaborează, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, instructiuni care se aprobă prin ordin al ministrului finantelor publice.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 februarie 2007.

Nr. 11.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 656/2003 privind înfiintarea Institutului National pentru Memoria Exilului Românesc

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 656/2003 privind înfiintarea Institutului National pentru Memoria Exilului Românesc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 13 iunie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Numărul maxim de posturi al Institutului este de 20, exclusiv presedintele, dintre care 6 sunt cercetători stiintifici, cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut în nota de la cap. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificările si completările ulterioare.”

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Institutul este condus de un presedinte, numit pe o perioadă de 5 ani, prin decizie a primului-ministru, potrivit legii, dintre membrii Consiliului de Garantie Morală.

(2) Institutul poate avea un presedinte de onoare.

(3) Presedintele Institutului este încadrat si salarizat la nivelul functiei asimilate celei de secretar de stat.

(4) Presedintele are următoarele atributii principale:

a) organizează si conduce întreaga activitate a Institutului;

b) este ordonator principal de credite, în conditiile legii;

c) asigură gestionarea fondurilor bănesti si a patrimoniului Institutului, potrivit legii;

d) aprobă bilantul contabil si contul de executie bugetară;

e) numeste si destituie, potrivit legii, personalul Institutului.

(5) Presedintele poate dispune, în conditiile legii, exercitarea temporară a atributiilor sale de către un angajat cu functie de conducere din cadrul Institutului.”

Art. II. - Structura organizatorică si regulamentul de organizare si functionare ale Institutului se modifică conform prevederilor prezentei hotărâri, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 februarie 2007.

Nr. 195.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru stabilirea cerintelor privind sănătatea animalelor si certificarea veterinară pentru importul în Comunitatea Europeană al embrionilor de bovine

 

Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 27.605 din 6 februarie 2007, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, L

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară pentru stabilirea cerintelor privind sănătatea animalelor si certificarea veterinară pentru importul în Comunitatea Europeană al embrionilor de bovine, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin preia prevederile Deciziei Comisiei 2006/168/CE pentru stabilirea cerintelor certificării veterinare si sănătătii animalelor pentru importul în Comunitatea Europeană al embrionilor de bovine, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 57 din 28 februarie 2006, p. 19-34. Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Avram

 

Bucuresti, 20 februarie 2007.

Nr. 38.

 

anexă

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

pentru stabilirea cerintelor privind sănătatea animalelor si certificarea veterinară pentru importufîn Comunitatea Europeană al embrionilor de bovine

 

Art. 1. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor autorizează importul de embrioni de animale domestice din speciile bovine, colectati sau produsi într-o tară tertă specificată în anexa nr. 1 de către o echipă aprobată pentru colectarea sau producerea embrionilor specificată în anexa la Decizia 92/452/CEE.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor autorizează importul de embrioni proveniti din fertilizare în vivo si care corespund cu cerintele de sănătate a animalelor prevăzute în modelul de certificat veterinar din anexa nr. 2*).

Art. 3. - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor autorizează importul de embrioni proveniti din fertilizare în vitro prin utilizarea materialului seminal ce corespunde cerintelor Normei sanitare veterinare care stabileste cerintele de sănătate a animalelor aplicabile comertului intracomunitar si importului de material seminal provenit de la animale domestice din specia bovine, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 205/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 5 septembrie 2006, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 88/407/CEE, stabilind modelul de certificat veterinar prevăzut în anexa nr. 3*).

(2) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor autorizează importurile de embrioni proveniti din fertilizare în vitro folosind material seminal produs în centre de colectare autorizate sau depozitat în centre de depozitare a materialului seminal din tări terte specificate în anexa i la Decizia Comisiei 2004/639/CE si care sunt conforme cu cerintele de sănătate a animalelor stabilite în modelul de certificat veterinar prevăzut în anexa nr. 4*), cu conditia ca embrionii să fie:

a) exclusi de la comertul intracomunitar; si

b) implantati exclusiv în bovine femele din statul membru de destinatie indicat în certificatul veterinar.

Art. 4. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXA Nr. 1

 la norma sanitară veterinară

 

Codul ISO

Tara

Certificat veterinar aplicabil

Observatii

AR

Arqentina

Anexa II

Anexa III

Anexa IV

 

AU

Australia

Anexa II

Anexa III

Anexa IV

Garantiile suplimentare prevăzute la pct 11.5.2 dri certificatul de la anexa II si pct. 11.6.2 ale certificatelor din anexele II si IV sunt obligatorii.

CA

Canada

Anexa II

Anexa III

Anexa IV

 

CH

Elvetia*)

Anexa II

Anexa III

Anexa IV

 

HR

Croatia

Anexa II

Anexa III

Anexa IV

 

IL

Israel

Anexa II

Anexa III

Anexa IV

 

MK

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei**)

Anexa II

Anexa III

Anexa IV

 

NZ

Noua Zeelandă

Anexa II

Anexa III

Anexa IV

 

RO

România

Anexa II

Anexa III

Anexa IV

 

US

Statele Unite ale Americii

Anexa II

Anexa III

Anexa IV

 

 

*) Fără a aduce atingere cerintelor specifice de certificare specificate de orice acord comunitar specific cu tări terte. **) Codul temporar care nu afectează denumirea tării, ce va fi atribuit după încheierea negocierilor care se desfăsoară în prezent la Natiunile Unite.

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

 

Embrioni în vivo proveniti de la animale domestice din specia bovine pentru import, coiectati în conformitate cu Directiva Consiliului 89/556/CEE

 

TARĂ

 

Certificat veterinar pentru UE

Partea I: Detalii ale transportului expediat

I.1 Expeditor

I.2.

I.2.a. Numărul de referintă local:

□ Nume

 

 Adresă

 

I.3. Autoritatea competentă centrală

 Cod postal

 

I.4 Autoritatea competentă locală

I.5. Destinatar

 

I.6.

Nume

 

Adresă

 

Cod postal

 

I.7. Tara de origine

 

Cod ISO

I.8. Regiune de origine

Cod

I.9. Tara de destinatie

Cod ISO

I.10 Regiune de destinatie

Cod

I.11. Locul de origine

 

I.12. Locul de destinatie

Echipa de colectare a embrionului □

 

Unitate □

 

Echipa de colectare □

Corp autorizat □

Nume

Adresa

Număr de aprobare

Nume

 

Număr de aprobare

 

Nume

Adresă

Număr de aprobare

Adresa

 

Nume

Adresă

Număr de aprobare

Cod postal

 

I.13.

I.14. Data si ora estimate pentru sosire

I.15. Mijloc de transport

I.16.

Avion □

Navă □

Vagon de cale ferata □

 

 

 

 

Vehicul rutier □

Altul □

 

Identificare

Referinte documentare

I.17.

I.18 Denumirea mărfii

I.19 Codul mărfii (Cod HS)

 

 

I.20. Cantitatea

 

I.21

I.22. Număr de pachete

 

I.23. Identificarea containerului/Numărul sigiliului

I.24.

 

I.25. Marfă certificată pentru

Reproductie artificială □

I.26. Pentru tranzit către tări terte fată de UE □

 

Tară tertă

 

 

cod ISO

I.27 .Pentru import sau admiterea în România □

Import definitiv   

I.28. Identificarea animalelor/produselor (1)

 

Speciile (Denumirea stiintifică)

Marca de identificare

Categorie

Numărul de aprobare al echipei

 

 

TARĂ

 

Embrioni în vivo

 

Partea II: Certificare

II. Informatii de sănătate

 

 

II.a. Număr de referintă al certificatului

II.b. Număr local de referintă

 

Eu, subsemnatul, medic veterinar oficial al Guvernului.......................................................(introduceti numele tării exportatoare)

 

Certific că;

 

1.1 echipa de colectare a embrionilor rnentionotă mai sus:

 

- a fost aprobata în conformitate cu Capitolul I al Anexei A a Directivei 89/5567CEE

- a colectat, procesat, depozitat, si transportat embrionii mentionati mai sos în conformitate cu Capitolul n al Anexei A a Directivei 89/556CEE

 

1.2 embrionii ce vor fi exportati au fost colectati în tara exportatoare, care în conformitate cu descoperirile oficiale:

 

1.2.2.

 

1.2.2.1. a fost liberă de febră aftoasă în ultimele 12 luni imediat înaintea colectării lor si nu au fost efectuate vaccinări împotriva febrei aftoase în această perioada (1);

 

1.2.2. sau nu a fost liberă de febră aftoasă în ultimele 12 luni imediat înainte de colectarea lor si/sau s-au efectuat vaccinări împotriva febrei aftoase în acea perioadă, si

- embrionii nu au fost penetrati de zona pellucida,

- embrionii au fost depozitati sub conditiile aprobate pentru cel putin 30 de zile imediat după colectarea lor, si

- femela donatoare provine de la unităti în care nici un animal nu a fost vaccinat împotriva febrei aftoase în timpul celor 30 de zile înainte de colectare si nici un animal din speciile susceptibile nu au prezentat semne clinice de febră aftoasă în timpul celor 30 de zile înainte, si cel putin 30 de zile după ce embrionii au fost colectati (1);

 

1.3.

 

1.3.1 pe o rază de 10 km de locul în care embrionii ce vor fi exportati au fost colectati si procesati, în conformitate cu descoperirile oficiale nu a fost prezentă febra aftoasă, epizootie hemoragică, stomatita veziculoasă, febra Rift Valley sau pleuropneumonie bovină în 30 de zile imediat înaintea colectării lor, si în caz de embrioni certificati prin 1.2.2.2, în 30 de zile după colectarea lor;

 

1.3.2 de la momentul colectării, timp de 30 de zile după aceea (sau, în cazul embrionilor proaspeti, până la ziua expedierii), embrionii care vor fi exportati au fost depozitati tot timpul în locatii autorizate pe o rază de 10 km în jurul căreia nu a foat prezentă febra aftoasă, stomatita veziculoasă sau febra Rift Valley;

 

1.4 femelele donatoare:

 

1.4.1 se aflau, în timpul celor 30 de zile înainte de colectarea embrionilor pentru export, în locatii în jurul cărora pe o rază de 10 km, în conformitate cu descoperirile oficiale, nu a fost prezentă febra aftoasă, boala limbii albastre, epizootie hemoragiei, stomatita veziculoasă, febra Rift Valley sau pleuropneumonie bovină contagioasă;

 

1.4.2. nu arătau semne clinice în ziua colectării:

 

1.4.3. au petrecut primele 6 luni imediat după colectare pe teritoriul tării exportatoare în nu mai mult de două turme :

- care, în conformitate cu descoperirile oficiale, erau libere de tiberculoză în acea perioadă,

- care, în conformitate cu descoperirile oficiale, erau libere de buceloză în acea perioadă,

- care, în conformitate cu descoperirile oficiale libere de leucoză bovină enzootică sau în care nici un animal nu a arătat semne de leucoză bovina enzootică în ultimii trei ani;

- în care nici o bovină nu a arătat semne clinice de rinotraheită/infectioasă la bovine vulvo-vaginită pustulară în timpul ultimelor 12 luni;

 

1.5. embrionii ce vor fi exportati trebuie să ofere următoarele garanti suplimentare (3) :

 

1.5.1 fie embrionii au fost colectati în tara exportatoare, care în conformitate cu descoperirile oficiale este liberă de boala Akebane (1),

 

1.5.2. sau embrionii au fost depozitati în tara exportatoare, care în conformitate cu descoperirile oficiale nu este liberă de boala Akebane (1),

si

- embrionii nu au fost penetrati de zona pellucida,

- embrionii au fost depozitati sub conditiile aprobate pentru cel putin 30 de zile imediat după colectarea lor, si

- femela donatoare a fost supusa testului cu ser neutralizator pentru boala Akebane, efectuat pe probe de sânge nu mai vechi de 21 de zile de la colectare (1) cu rezultate negative;

 

1.6. embrionii pentru export au fost conceputi prin însământare artificiala folosind material seminal ce provine de la centre de colectare sau depozitare aprobate pentru colectare, procesare si/sau depozitarea de material seminal de către Autoritatea Competenta a tarii din lista de la Anexa I a Deciziei 2004/639/CE (4) sau de Autoritatea Competenta a unui stat membru al Uniunii Europene

 

Note

(1) stergeti daca este necesar

(2) (referile la rubrica nr. 1.28 Partea I)

Marca de identificare ce corespunde identificării tulpinii vacii donatoare si data colectării

Categorie: mentionati daca a) a avut loc sau b) nu o penetrare a zonei pellucida

Numărul de aprobare al echipei: va fi completat dacă este într-o rubrica diferită de Nr. 1.11

(3) Vezi observatiile pentru exportul în tara din Anexa nr. 1 a prezentului ordin

(4) Nr MO al prezentului ordin

(5) Semnătura si stanipila trebuie sa fie de culori diferite de cea folosita la tiparire

 

NB Acest certificat trebuie :

(a) să fie elaborat în cel putin o limbă oficială a unui stat membru de destinatie unde embrionii intră pe teritoriul Uniunii Europene

(b) să fie elaborat pentru un singur destinatar

(c) însoteste embrionii în original

 

 

 

 

 

Medic veterinar oficial

 

 

 

Nume (cu majuscule):

Calificarea si titlul

Data:

 

Stamp

Stampilă

 

 

 

Signature:

Semnătura:

 

ANEXA Nr. 3

la norma sanitară veterinară

 

Embrioni în vitro proveniti de la animale domestice din specia bovine pentru import, conceputi folosind material seminal conform Directivei Consiliului 88/407/CEE

 

TARĂ

 

Certificat veterinar pentru UE

Partea I: Detalii ale transportului expediat

I.1 Expeditor

I.2.

I.2.a. Numărul de referintă local:

□ Nume

 

 Adresă

 

I.3. Autoritatea competentă centrală

 Cod postal

 

I.4 Autoritatea competentă locală

I.5. Destinatar

 

I.6.

Nume

 

Adresă

 

Cod postal

 

I.7. Tara de origine

 

Cod ISO

I.8. Regiune de origine

Cod

I.9. Tara de destinatie

Cod ISO

I.10 Regiune de destinatie

Cod

I.11. Locul de origine

 

I.12. Locul de destinatie

Echipa de colectare a embrionului □

 

Unitate □

 

Echipa de colectare □

Corp autorizat □

Nume

Adresa

Număr de aprobare

Nume

 

Număr de aprobare

 

Nume

Adresă

Număr de aprobare

Adresa

 

Nume

Adresă

Număr de aprobare

Cod postal

 

I.13.

I.14. Data si ora estimate pentru sosire

I.15. Mijloc de transport

I.16.

Avion □

Navă □

Vagon de cale ferata □

 

 

 

 

Vehicul rutier □

Altul □

 

Identificare

Referinte documentare

I.17.

I.18 Denumirea mărfii

I.19 Codul mărfii (Cod HS)

 

 

I.20. Cantitatea

 

I.21

I.22. Număr de pachete

 

I.23. Identificarea containerului/Numărul sigiliului

I.24.

 

I.25. Marfă certificată pentru

Reproductie artificială □

I.26. Pentru tranzit către tări terte fată de UE □

 

Tară tertă

 

 

cod ISO

I.27 .Pentru import sau admiterea în România □

Import definitiv   

I.28. Identificarea animalelor/produselor

 

Speciile (Denumirea stiintifică)

Marca de identificare

Categorie

 

 

 

Tară

 

Embrioni de bovine în vitro

 

Partea II: Certificare

II. Informatii de sănătate

 

 

II.a. Număr de referintă al certificatului

II.b. Număr local de referintă

 

Eu, subsemnatul, medic veterinar oficial al Guvernului.......................................................(introduceti numele tării exportatoare)

 

Certific că;

 

1.1 echipa de colectare a embrionilor rnentionotă mai sus:

 

- a fost aprobata în conformitate cu Capitolul I al Anexei A a Directivei 89/5567CEE

- a colectat, procesat, depozitat, si transportat embrionii mentionati mai sos în conformitate cu Capitolul n al Anexei A a Directivei 89/556CEE

 

1.2 embrionii ce vor fi exportati au fost colectati în tara exportatoare, care în conformitate cu descoperirile oficiale:

 

1.2.2.

 

1.2.2.1. a fost liberă de febră aftoasă în ultimele 12 luni imediat înaintea colectării lor si nu au fost efectuate vaccinări împotriva febrei aftoase în această perioada (1);

 

1.2.2. sau nu a fost liberă de febră aftoasă în ultimele 12 luni imediat înainte de colectarea lor si/sau s-au efectuat vaccinări împotriva febrei aftoase în acea perioadă, si

- embrionii nu au fost penetrati de zona pellucida,

- embrionii au fost depozitati sub conditiile aprobate pentru cel putin 30 de zile imediat după colectarea lor, si

- femela donatoare provine de la unităti în care nici un animal nu a fost vaccinat împotriva febrei aftoase în timpul celor 30 de zile înainte de colectare si nici un animal din speciile susceptibile nu au prezentat semne clinice de febră aftoasă în timpul celor 30 de zile înainte, si cel putin 30 de zile după ce embrionii au fost colectati (1);

 

1.3. oocitele folosite în producerea de embrioni pentru export au fost colectate de la femele donatoare care îndeplinesc următoatele conditii:.

 

1.3.1 femelele donatoare:

- au fost tinute într-o zonă liberă de virusul limbii albastre pentru cel putin 60 de zile înainte si în timpul colectării oocitelor (1),

 

Sau

 

1.3.2.

- au fost tinute în timpul unei perioade libere sau protejate de vectorul competent Culicoides pentru cel putin 60 de zile înainte sau în timpul colectării oocitelor, si embrionii au fost produsi fără a fi penetrati de zona pellucida, exceptie făcând cazul în care donatorii au fost testati serologic pentru a detecta anticorpii grupului de virusi ai limbii albastre, desfăsurat în  conformitate cu Manualul de Teste Diagnostice pentru Animale Terestre între 21 si 60 de zile după colectarea lor cu rezultate negative si embrionii au fost depozitati pentru cel putin 30 de zile (1),

 

Sau

 

1.3.3.

- au fost supuse testului serologic pentru detectarea antibioticilor grupului de virusi ai limbii albastre, desfăsurat în conformitate cu Manualul de Teste Diagnostice pentru Animale Terestre între 21 si 60 de zile după colectarea lor cu rezultate negative si embrionii au fost depozitati pentru cel putin 30 de zile (1),

 

Sau

 

1.3.4. - au fost supuse unui test cu agent de identificare, desfăsurat în conformitate cu Manualul de Teste Diagnostice pentru Animale Terestre pe o probă de sânge prelevată la data colectării sau sacrificării cu rezultate negative-embrionii fiind produsi, în ultimul caz fără a fi penetrări de zona pellucida (1);

 

1.4

 

1.4.1 pe o rază de 10 km de locul în care oocitele folosite în productia de embrioni ce vor fi exportati au fost colectati si procesati, în conformitate cu descoperirile oficiale nu a fost prezentă febra aftoasă, epizootie hemoragică, stomatită veziculoasă, febra Rift Valley sau pleuropneumonie bovină în 30 de zile imediat înaintea colectării lor, si în caz de embrioni certificati prin 11.2.2.2, în 30 de zile după colectarea lor;

 

1.4.2 de la momentul colectării, timp de 30 de zile după aceea embrionii care vor fi exportati au fost depozitati tot timpul în locatii autorizate pe o rază de 10 km în jurul căreia nu a fost prezentă febra aftoasă, stomatită veziculoasă sau febra Rift Valley;

 

1.5. femelele donatoare de oocite folosite în productia de embrioni pentru export

 

1.5.1 se aflau, în timpul celor 30 de zile înainte de clolectarea oocitelor, în locatii în jurul cărora pe o rază de 10 km, în conformitate cu descoperirile oficiale, nu a fost prezentă febra aftoasă, boala limbii albastre, epizootie hemoragica, stomatita veziculoasă, febra Rift Valiey sau  pleuropneumonie bovină contagioasă;

 

1.5.2. nu arătau semne clinice în ziua colectării:

 

1.5.3. au petrecut primele 6 luni înainte de colectare pe teritoriul tării exportatoare în nu mai mult de două turme :

- care, în conformitate cu descoperirile oficiale, erau libere de tuberculoză în acea perioadă,

- care, în conformitate cu descoperirile oficiale, erau libere de buceloză în acea perioadă,

- care erau libere de leucoză bovină enzootică sau în care nici un animal nu a arătat semne de leucoză bovină enzootică în ultimii trei ani;

- în care nici o bovină nu a arătat semne clinice de rinotraheită/infectioasă la bovine vulvo-vaginită pustulară în timpul ultimelor 12 luni;

 

1.6. embrionii ce vor fi exportati trebuie să ofere următoarele garanti suplimentare (3):

 

1.6.1 fie embrionii au fost colectati în tara exportatoare, care în conformitate cu descoperirile oficiale este liberă de boala Akebane (1),

 

1.6.2. sau embrionii au fost depozitati în tara exportatoare, care în conformitate cu descoperirile oficiale nu este liberă de boala Akebane (1),si

- embrionii nu au fost penetrati de zona pellucida,

- embrionii au fost depozitati sub conditiile aprobate pentru cel putin 30 de zile imediat după colectarea lor, si

- femela donatoare a oocitelor a fost supusă testului cu ser neutralizator pentru boala Akebane, efectuat pe probe de sânge nu mai vechi de 21 de zile de la colectare (1) cu rezultate negative sau unui test cu agent de identificare efectuat în conformitate cu Manualul de Teste Diagnostice pentru Animale Terestre pe o probă de sânge prelevată în ziua sacrificării (1);

 

1.7. embrionii pentru export au fost conceputi prin fertilizare în vitro folosind material seminal ce provine de la centre de colectare sau depozitare situate intr-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o tată tertă în conformitate cu art. 5(1) si art 9(1) din Directiva 88/407/CEE (5).

 

Note

(1) stergeti dacă este necesar

(2) (referile la rubrica nr. 1.28 Partea I)

Marca de identificare ce corespunde identificării tulpinii vacii donatoare si data colectării

Categorie: mentionati daca a) a avut loc sau b) nu o penetrare a zonei pellucida

(3) vezi observatiile pentu tările exportatoare în Anexa nr. 1 a prezentei norme Nr MO al prezentului ordin

(4) Semnătura si stampila trebuie sa fie de culori diferite de cea folosita la tiparire

 

NB Acest certificat trebuie :

(a) să fie elaborat în cel putin o limbă oficială a unui stat membru de destinatie unde embrionii intră pe teritoriul Uniunii Europene

(b) să fie elaborat pentru un singur destinatar

(c) însoteste embrionii în original

 

 

 

 

 

Medic veterinar oficial

 

 

 

Nume (cu majuscule):

Calificarea si titlul

Data:

 

Stamp

Stampilă

 

 

 

Signature:

Semnătura:

 

 

ANEXA Nr. 4

la norma sanitară veterinară

 

Embrionii în vitro proveniti de la animale domestice din specia bovine, produsi folosind material seminal de la centre de colectare sau centre de depozitare aprobate de autoritatea competentă a tării exportatoare

 

TARĂ

 

Certificat veterinar pentru UE

Partea I: Detalii ale transportului expediat

I.1 Expeditor

I.2.

I.2.a. Numărul de referintă local:

□ Nume

 

 Adresă

 

I.3. Autoritatea competentă centrală

 Cod postal

 

I.4 Autoritatea competentă locală

I.5. Destinatar

 

I.6.

Nume

 

Adresă

 

Cod postal

 

I.7. Tara de origine

 

Cod ISO

I.8. Regiune de origine

Cod

I.9. Tara de destinatie

Cod ISO

I.10 Regiune de destinatie

Cod

I.11. Locul de origine

 

I.12. Locul de destinatie

Echipa de colectare a embrionului □

 

Unitate □

 

Echipa de colectare □

Corp autorizat □

Nume

Adresa

Număr de aprobare

Nume

 

Număr de aprobare

 

Nume

Adresă

Număr de aprobare

Adresa

 

Nume

Adresă

Număr de aprobare

Cod postal

 

I.13.

I.14. Data si ora estimate pentru sosire

I.15. Mijloc de transport

I.16.

Avion □

Navă □

Vagon de cale ferata □

 

 

 

 

Vehicul rutier □

Altul □

 

Identificare

Referinte documentare

I.17.

I.18 Denumirea mărfii

I.19 Codul mărfii (Cod HS)

 

 

I.20. Cantitatea

 

I.21

I.22. Număr de pachete

 

I.23. Identificarea containerului/Numărul sigiliului

I.24.

 

I.25. Marfă certificată pentru

Reproductie artificială □

I.26. Pentru tranzit către tări terte fată de UE □

 

Tară tertă

 

 

cod ISO

I.27 .Pentru import sau admiterea în România □

Import definitiv   

I.28. Identificarea animalelor/produselor

 

Speciile (Denumirea stiintifică)

Marca de identificare

Categorie

 

 

Embrionii de bovine în vitro  produsi folosind material seminal de la centre aprobate de tara exportatoare

 

Tară

 

 

 

Partea II: Certificare

II. Informatii de sănătate

 

 

II.a. Număr de referintă al certificatului

II.b. Număr local de referintă

 

Eu, subsemnatul, medic veterinar oficial al Guvernului.......................................................(introduceti numele tării exportatoare)

 

Certific că;

 

1.1 echipa de productie a embrionilor mentionată mai sus:

 

- a fost aprobata în conformitate cu Capitolul I al Anexei A a Directivei 89/5567CEE

- a colectat, procesat, depozitat, si transportat embrionii mentionati mai sos în conformitate cu Capitolul n al Anexei A a Directivei 89/556CEE

- este subiect al unei inspectii din partea unui medic veterinar oficial cel putin de două ori pe an

 

1.2 embrionii ce vor fi exportati au fost produsi în tara exportatoare, care în conformitate cu descoperirile oficiale:

 

1.2.2.

 

1.2.2.1. a fost liberă de febră aftoasă în ultimele 12 luni imediat înaintea colectării lor si nu au fost efectuate vaccinări împotriva febrei aftoase în această perioada (1);

 

1.2.2.2. sau nu a fost liberă de febră afloasă în ultimele 12 luni imediat înainte de colectarea tor si/sau s-au efectuat vaccinări împotriva febrei aftoase în acea perioadă, si

- embrionii au fost produsi fără a fi penetrati de zona pellucida,

- embrionii au fost depozitati sub conditiile aprobate pentru cel putin 30 de zile imediat după producerea lor, si

- femela donatoare provine de la unităti în care nici un animal nu a fost vaccinat împotriva febrei aftoase în timpul celor 30 de zile înainte de colectare si nici un animal din speciile susceptibile nu a prezentat semne clinice de febră aftoasă în timpul celor 30 de zile înainte, si cel putin 30 de zile după ce embrionii au fost colectati (1);

 

1.3. oocitele folosite în producerea de embrioni pentru export au fost colectate de la femele donatoare care îndeplinesc urmitoatele conditii:

 

13.1. femelele donatoare:

 

- au fost tinute într-o zonă liberă de virusul limbii albastre pentru cel pupii 60 de zue înainte si în timpul colectării oocitelor (1),

 

Sau

 

1.3.2.

- au fost tinute în timpul unei perioade libere sau protejate de vectorul competent Culicoides pentru cel putin 60 de zile înainte sau în timpul colectării oocitelor, si embrionii au fost produsi fără a fi penetrati de zona pellucida, exceptie făcând cazul în care donatorii au fost testati serologic pentru a detecta anticorpii grupului de virusi ai limbii albastre, desfăsurat în conformitate cu Manualul de Teste Diagnostice pentru Animale Terestre între 21 si 60 de zile după colectarea lor cu rezultate negatrve si embrionii au fost depozitati pentru cel putin 30 de zile (1),

 

Sau

 

1.3.3.

- au fost supuse testului serologic pentru detectarea anticorpilor grupului de virusi ai limbii albastre, desfăsurat în conformitate cu Manualul de Teste Diagnostice pentru Animale Terestre între 21 si 60 de zile după colectarea lor cu rezultate negative si embrionii au fost depozitati pentru cel putin 30 de zile (1),

 

Sau

 

1.3.4.

- au fost supusi unui test cu agent de identificare, desfăsurat în conformitate cu Manualul de Teste Diagnostice pentru Animale Terestre pe o probă de sânge prelevată la data colectării sau sacrificării cu rezultate negative - embrionii fiind produsi, în ultimul caz fără a fi penetrati de zona pellucida (1);

 

1.4.

 

1.4.1 pe o rază de 10 km de locul în care oocitele folosite în productia de embrioni ce vor fi exportati au fost colectati si procesati, în conformitate cu descoperirile oficiale nu a fost prezentă febra aftoasă, epizootie hemoragică, stomatită veziculoasă, febra Rift Valley sau pleuropneumonie bovină în 30 de zile imediat înaintea colectării lor, si în caz de embrioni certificati prin 1.2.2.2, în 30 de zile după colectarea lor;

 

1.4.2 de la momentul colectării, timp de 30 de zile după aceea embrionii care vor fi exportati au fost depozitati tot timpul în locatii autorizate pe o rază de 10 km în jurul căreia nu a fost prezentă febra aftoasă, stomatită veziculoasă sau febra Rift Valley;

 

1.5. femelele donatoare de oocite folosite în productia de embrioni pentru export:

 

1.5.1 se aflau, în timpul celor 30 de zile înainte de colectarea oocitelor în locatii în jurul cărora pe o rază de 10 km, în conformitate cu descoperirile oficiale, nu a fost prezenta febră aftoasă, boala limbii albastre, epizootie hemoragică, stomatită veziculoasă, febra Rift Valley sau pleuropneumonie bovină contagioasă;

 

1.5.2. nu arătau semne clinice în ziua colectării:

 

1.5.3. au petrecut primele 6 luni înainte de colectare pe teritoriul tării exportatoare în nu mai mult de două turme :

- care, în conformitate cu descoperirile oficiale, erau libere de tibcrculozâ în acea perioada,

- care, în conformitate cu descoperirile oficiale, erau libere de buceloză în acea perioadă,

- care erau libere de leucozâbovină enzootici sau In care nici un animal nu a arătat semne de leucozibovini enzootică în ultimii trei ani;

- în care nici o bovini nu a arătat semne clinice de rinotraheită/înfectioasă la bovine vulvo-vaginiti pustulari în timpul ultimelor 12 luni;

 

1.6. embrionii ce vor fi exportati trebuie sa ofere următoarele garantii suplimentare (3) :

 

1.6.1 fie embrionii au fost colectati în tara exportatoare, care în conformitate cu descoperirile oficiale este liberă deboala Akebane (1),

 

1.6.2. sau embrionii au fost depozitati în tara exportatoare, care în conformitate cu descoperirile oficiale nu este libertă de boala Akebane

- embrionii nu au fost penetrati de zona pellucida,

- embrionii au fost depozitati sub conditiile aprobate pentru cel putrn 30 de zile imediat după colectarea lor, si

- femela donatoare a oocitelor a fost supusă testului cu ser neutralizator pentru boala Akebne, efectuat pe probe de sânge nu mai vechi de 21 de zile de la colectare (1) cu rezultate negative sau unui test cu agent de identificare efectuat în conformitate cu Manualul de Teste Diagnostice pentru Animale Terestre pe o probă de sânge prelevată în ziua sacrificării (1);

 

1.7. embrionii pentru export au fost conceputi prin fertilizare în vitro folosind material serninal ce provine de la centre de colectare sau depozitare aprobate pentru colectarea, procesarea si/sau depozitarea de material seminal de către autoritatea competentă mentionată în Anexa I a Deciziei Comisiei 2004/639/CE (5) sau de autoritatea competentă a unui stat membru a Uniunii Europene.

 

Note

(1) stergeti dacă este necesar

(2) (referile la rubrica nr. 1.28 Partea I)

Marca de identificare ce corespunde identificării tulpinii vacii donatoare si data colectării

Categorie: mentionati daca a) a avut loc sau b) nu o penetrare a zonei pellucida

(3) vezi observatiile pentu tările exportatoare în Anexa nr.1 a prezentei norme Nr MO al prezentului ordin

(4) Semnătura si stampila trebuie sa fie de culori diferite de cea folosita la tiparire

 

NB Acest certificat trebuie :

(a) să fie elaborat în cel putin o limbă oficială a unui stat membru de destinatie unde embrionii intră pe teritoriul Uniunii Europene

(b) să fie elaborat pentru un singur destinatar

(c) însoteste embrionii în original

 

Informatie: În conformitate cu art. 3(a) al Directivei Consiliului 89/556/CEE, embrionii importati în aceste conditii specificate în acest certificat sunt exclusi de la comertul intra-comunitar.

 

 

 

Medic veterinar oficial

 

 

 

Nume (cu majuscule):

Calificarea si titlul

Data:

 

Stamp

Stampilă

 

 

 

Signature:

Semnătura:

 

RECTIFICĂRI

 

În Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acordă functionarilor publici în anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2007, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial”, Partea I):

- la anexa nr. 3, la lit. C „Indemnizatii de conducere”, la nr. crt. 5, în loc de: „Director executiv” se va citi: „Director general adjunct”), director executiv”,

- la anexa nr. 4, la lit. C „Indemnizatii de conducere”, la nr. crt. 3, în loc de: „Director executiv” se va citi: „Director general adjunct”), director executiv”,

- la anexa nr. 5, la lit. C „Indemnizatii de conducere”, la nr. crt. 6, în loc de: „Director executiv” se va citi: „Director general adjunct*), director executiv”.