MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 157         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 6 martie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

12. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 52/2006 privind constituirea Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României

 

ACTE ALE SECRETARULUI GENERAL AL CAMEREI DEPUTATILOR

 

189. - Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome „Monitorul Oficial” pe anul 2007

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

289/284/125. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 17/2000 privind asistenta socială a persoanelor vârstnice

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 52/2006 privind constituirea Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă înlocuirea domnului deputat Hogea Vlad Gabriel cu domnul senator lorga Nicolae Marian, apartinând Grupului parlamentar al P.R.M., în componenta nominală a Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României.*)

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din data de 1 martie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 1 martie 2007.

Nr. 12.


*) Componenta nominală a Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României este aceea aprobată prin Hotărârea Parlamentului României nr. 2/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 1 martie 2005.

 

ACTE ALE SECRETARULUI GENERAL AL CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

SECRETARIATUL GENERAL AL CAMEREI DEPUTATILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome „Monitorul Oficial” pe anul 2007

 

Având în vedere prevederile art. 6 din Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 23/2006 privind structura organizatorică a serviciilor Camerei Deputatilor, cu modificările ulterioare,

tinând seama de prevederile art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 358/1991 privind înfiintarea si organizarea Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

tinând seama de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale,

secretarul general al Camerei Deputatilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome „Monitorul Oficial” pe anul 2007, regie de interes public national aflată sub autoritatea Camerei Deputatilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome „Monitorul Oficial” reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea secretarului general al Camerei Deputatilor.

(2) În cazul în care în cursul executiei se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, se pot efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

 

Secretarul general al Camerei Deputatilor,

Georgeta Ionescu

 

Bucuresti, 2 martie 2007.

Nr. 189.

 

ANEXĂ

 

CAMERA DEPUTATILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”

Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucuresti

CIF R0427282

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007

 

Mii lei (RON)

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

2006 Preliminat

2007 Propuneri

Diferente

5-4

% 5/4

0

1

2

3

4

5

6

7

I

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

79 982

82 800

2 818

104

 

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

76 550

79 950

3 400

104

 

 

a) productia vândută

3

76 021

79 450

3 429

105

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

51

 

-51

 

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

- subventii, conf. prevederilor legale în vigoare

- transferuri, conf. prevederilor legale în vigoare

5

5a

5b

10

10

-

-

-10

-10

-

-

 

 

d) productia imobilizată

6

 

 

 

 

 

 

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

761

500

-261

66

 

 

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

8

 

 

 

 

 

 

- alte venituri din exploatare

9

 

 

 

 

 

2

Venituri financiare - total, din care:

10

3 431

2 850

-581

83

 

 

a) venituri din interese de participare

11

 

 

 

 

 

 

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

3 037

2 850

-187

94

 

 

d) alte venituri financiare

14

394

-

-394

 

 

3

Venituri extraordinare

15

 

 

 

 

II

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+42+45)

16

43 941

47 600

3 659

108

 

1

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

43 837

47 500

3663

108

 

 

a) cheltuieli materiale

18

12 636

13 280

644

105

 

 

b) alte cheltuieli din afară (cu energia si apa)

19

1475

1550

75

105

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

41

 

-41

 

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

19 761

22 167

2 406

112

 

 

- salarii

22

14 492

16 118

1626

111

 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care:

23

4128

4 571

443

111

 

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

24

2755

3255

500

118

 

 

- cheltuieli privind contributia de asigurări pt. somaj

25

359

320

- 39

89

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

1014

996

- 18

98

 

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

1141

1478

337

130

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:

28

69

161

92

233

 

 

- tichete de cresă (cf.art3 din Legea nr. 193/2006)

28a

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art2 din Legea nr. 193/2006)

28b

 

 

 

 

 

 

- tichete de masă

29

658

830

172

126

 

 

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale

30

6232

6800

568

109

 

 

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

- 11

 

11

 

 

 

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

3703

3703

-

100

 

 

- cheltuieli cu prestatiile din afara societătii, din care:

33

3448

3 108

- 340

90

 

 

- cheltuieli de protocol, din care:

34

56

100

44

179

 

 

-tichete cadou pentru protocol (cf.art2 din Legea nr. 193/2006)

34a

 

 

 

 

 

 

- cheltuieli de reclamă si publicitate

35

93

700

607

753

 

 

-tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate (cf.art2 din Legea nr. 193/2006)

35a

 

 

 

 

 

 

-tichete cadou pentru campanii de marketing (cf.art2 din Legea nr. 193/2006)

35b

 

 

 

 

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

228

238

10

104

 

 

- alte cheltuieli, din care:

37

131

320

189

244

 

 

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

38

 

 

 

 

 

 

- redevenfa din concesionarea bunurilor publice

39

 

 

 

 

 

 

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:

40

131

320

189

244

 

 

- transferuri si/sau subventii

41

 

 

 

 

 

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

42

104

100

- 4

96

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

43

 

 

 

 

 

 

- alte cheltuieli financiare

44

104

100

- 4

96

 

3

Cheltuieli extraordinare

45

 

 

 

 

III

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

46

36041

35200

- 841

98

IV

 

ALTE CHELlTUIELI DEDUCTIBILITATE POTRIVIT LEGII, din care:

47

 

 

 

 

 

 

- fond de rezervă

48

 

 

 

 

V

 

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

49

 

 

 

 

VI

 

IMPOZIT PE PROFIT

50

5767

5632

- 135

98

VII

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din care:

51

30274

29568

- 706

98

 

0

1

2

3

4

5

6

7

 

1

Rezerve legale

52

 

 

 

 

 

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

53

 

 

 

 

 

3

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

54

 

 

 

 

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare, pt. proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

55

 

 

 

 

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

56

 

 

 

 

 

6

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referintă

57

3027

2957

- 70

98

 

7

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

58

15137

14784

- 353

98

 

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

59

12110

11827

-283

98

VIII

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

60

40519

57253

16734

141

 

1

Surse proprii

61

18 085

18 627

542

103

 

2

Alocatii de la buget

62

 

 

 

 

 

3

Credite bancare

63

 

 

 

 

 

 

- interne

64

 

 

 

 

 

 

- externe

65

 

 

 

 

 

4

Alte surse: - disponibil din anii precedenti

66

22434

38626

16192

172

IX

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

67

2772

57253

54481

2065

 

1

Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

68

2772

57253

54481

2065

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

69

 

 

 

 

 

 

-interne

70

 

 

 

 

 

 

-externe

71

 

 

 

 

X

 

REZERVE, din care:

72

1001

1001

-

100

 

1

Rezerve legale

73

982

982

-

100

 

2

Rezerve statutare

74

 

 

 

 

 

3

Alte rezerve

75

19

19

-

100

XI

 

DATE DE FUNDAMENTARE

76

 

 

 

 

 

1

Venituri totale

77

79982

82800

2 818

104

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

78

43941

47600

3 659

108

 

3

Număr prognozat de personal la finele anului

79

412

456

44

111

 

4

Număr mediu de personal total

80

394

438

44

111

 

0

1

2

3

4

5

6

7

 

5

Fond de salarii, din care:

81

14492

16118

1626

111

 

 

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

82

 

 

 

 

 

 

b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art.7 (1) din OUG nr.79/2001, din care:

83

145

160

15

110

 

 

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natură salarială, potrivit art.7 (2) din OUG nr.79/2001

84

35

34

-1

97

 

 

- premiul anual potrivit art.7(4) din OUG nr. 79/2001

85

51

59

8

116

 

 

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp

86

14242

15837

1595

112

 

 

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp

87

 

 

 

 

 

 

e) alte cheltuieli cu personalul

88

105

121

16

115

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/salariat)

89

3020

3020

-

100

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.77/80) - în preturi curente

90

 

 

 

 

 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.77/80) - în preturi comparabile

91

 

 

 

 

 

9

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti chtc /persoană)

92

1193623

1265 000

71377

106

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 ] = (rd.l6/rdl)xl000

93

547

575

28

105

 

11

Plăti restante - total

94

 

 

 

 

 

 

- preturi curente

95

 

 

 

 

 

 

- preturi comparabile (rd.95 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

96

 

 

 

 

 

12

Creante restante - total

97

861

1 192

331

138

 

 

- preturi curente

98

861

1 192

331

138

 

 

- preturi comparabile (rd.98 x indicele de crestere a preturilor prognozat 104,5%)

99

900

1192

292

132

 

NOTA

În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 este cuprinsă si suma de 121 mii lei reprezentând indemnizatiile membrilor consiliului de administratie.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

Nr. 289 din 20 februarie 2007

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 284 din 21 februarie 2007

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

Nr. 125 din 20 februarie 2007

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

 

În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, ale Ordonantei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului, ministrul finantelor publice si ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

COMPANIA NATIONALĂ DE AUTOSTRĂZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMÂNIA SA

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 16054368/15.01.2004

NR. DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI: J 40/552/15.01.2004

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

PE ANUL 2007

 

- MII LEI -

 

 

INDICATOR

Nr. rd.

2006 Preliminat

2007 Propuneri

Diferente

%

0

1

2

3

4

5

6  = 5 - 4

7 = 5/4

A.

VENITURI SI SURSE

1

3.898.176,40

4.377.705,40

479.529,00

112,30

I.

VENITURI TOTALE

2

1.887.611,35

883.884,04

-1.003.727,31

46,83

 

1

Venituri din exploatare, din care:

3

1.846.772,88

881.884,04

-964.888,84

47,75

 

 

a) venituri proprii

4

552.754,50

447.605,04

-105.149,46

80,98

 

 

b) transferuri curente pentru întretinerea infrastructurii rutiere

5

533.868,01

318.378,00

-215.490,01

59,64

 

 

c) transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere

6

760.150,37

112.481,00

-647.669,37

14,80

 

 

d) cofinantare SWAP

7

0,00

3.420,00

3.420,00

 

 

2

Venituri financiare

8

30.838,47

2.000,00

-28.838,47

6,49

 

 

a) venituri proprii

9

4.679,96

2.000,00

-2.679,96

42,74

 

 

b) diferente de curs valutar aferente creditelor externe si fondurilor externe nerambursabile

10

26.158,51

 

 

 

 

3

Venituri extraordinare

11

10.000,00

0,00

-10.000,00

 

II.

SURSE DE LA BUGETUL STATULUI

12

1.243.188,12

1.700.914,00

457.725,88

136,82

 

1

Transferuri interne

13

631.299,310

481.070,000

-150229,31

76,20

 

 

a) cofinantare imprumuturi rambursabile

14

378.998,88

385.345,00

6.346,12

101,67

 

 

b) cofinantare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila)

15

86.974,32

95.725,00

8.750,68

110,06

 

 

c) cofinantare fonduri nerambursabile (programe ISPA)

16

165.326,11

0,00

-165.326,11

0,00

 

2

Alocatii bugetare pentru investitii

17

209.873,48

573.257,00

363.383,52

273,14

 

3

Rambursări de credite, plati de dobânzi si comisioane la credite externe

18

402.015,33

646.587,00

244.571,67

160,84

 

 

a) Rambursări de credite

19

253.428,94

363.266,00

109.837,06

143,34

 

 

b) Plati de dobânzi

20

140.039,34

270.105,00

130.065,66

192,88

 

 

c) Comisioane

21

8.547,05

13.216,00

4.668,95

154,63

III.

ALTE SURSE

22

771.848,85

1.804.407,36

1.032.558,51

233,78

 

1

Intrări de credite externe contractate de MFP, cu garantia statului

23

329.935,13

686.510,00

356.574,87

208,07

 

2

Granturi

24

183.852,57

484.727,00

300.874,43

263,65

 

3

Intrări de credite externe ptr. Proiect Brasov -Bors, prin bugetul MTCT

25

205.592,55

425.370,00

219.777,45

206,90

 

4

Credite contractate în nume propriu pentru rambursări

26

0,00

0.0Q

0,00

 

 

5

Credite contractate pentru exploatare

27

13.058,56

10.503,71

-2.554,85

80,44

 

6

Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile)

28

26.701,75

25.095,65

-1.606,10

93,99

 

0

1

2

3

4

5

6 = 5 - 4

7 = 5/4

 

7

Credite programe calamităti, prin bugetul MTCT

29

8.236,37

160.701,00

152.464,63

1.951,11

 

8

Alte surse proprii pentru investitii*

30

4.471,92

11.500,00

7.028,08

257,16

B.

CHELTUIELI SI UTILIZĂRI SURSE(IV+V+VI)

31

3.923.973,88

4.377.705,40

453.731,52

111,56

IV.

CHELTUIELI TOTALE:

32

1.870.861,93

797.041,99

-1.073.819,94

42,60

 

1

Cheltuieli din exploatare din care:

a) cheltuieli materiale

33

1.749.997,54

719.992,25

-1.030.005,29

41,14

 

 

34

127.506,89

90.964,88

-36.542,01

71,34

 

 

b) cheltuieli cu energia si apa

35

4.687,14

5.800,00

1.112,86

123,74

 

 

c) cheltuieli cu personalul

36

122.158,06

164.831,72

42.673,66

134,93

 

 

d) salariile

37

84.536,19

117.020,15

32.483,96

138,43

 

 

c2) cheltuieli cu asigurările si protectia sociala, din care:

38

25.430,97

32.180,54

6.749,57

126,54

 

 

- cheltuieli privind contributia la asiaurari sociale

39

17.377,83

22.818,93

5.441,10

131,31

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări pentru somai

40

2.119,25

2.340,40

221,15

110,44

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

41

5.933,89

7.021,21

1.087,32

118,32

 

 

c3) alte cheltuieli cu personalul, din care:

42

12.190,90

15.631,03

3.440,13

128,22

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:

43

2.113,85

3.101,03

987,18

146,70

 

 

- cheltuieli sociale 2%, din cane:

43a

1.690,00

2.340,40

650,40

138,49

 

 

1 - tichete de cresa (cf. art 3 din Legea 193/2006)

 

0,00

6,00

6,00

 

 

 

2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art 2 din Legea 193/2006)

 

0,00

1.472,00

1.472,00

 

 

 

- fond accidente de munca si boli profesionale

43b

423,85

468,08

44,23

110,44

 

 

- fond garantare creante salariati

43c

0,00

292,55

292,55

 

 

 

- tichete de masa

44

10.077,05

12.530,00

2.452,95

124,34

 

 

d) ajustare valori imobilizări corporale, necorporale si active circulante

45

13.751,09

13.457,00

-294,09

97,86

 

 

e) alte cheltuieli de exploatare, din care:

46

1.481.894,36

444.938,65

-1.036.955,71

30,02

 

 

-cheltuieli cu prestatiile din afara societătii, din care:

47

1.481.894,36

444.938,65

-1.036.955,71

30,02

 

 

- cheltuieli de protocol, din care:

48

79,73

100,00

20,27

125,42

 

 

- tichete de cadou pentru protocol (cf.art.2 din L193/2006)

48a

 

0,00

0,00

 

 

 

- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

49

112,24

150,00

37,76

133,64

 

 

- tichete de cadou pentru reclama si publicitate (cf.art.2 din L193/2006)

49a

 

0,00

0,00

 

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi (cf.art.2 din L193/2006)

49b

 

0,00

0,00

 

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

50

 

0,00

0,00

 

 

 

- arte cheltuieli, din care:

51

 

0,00

0,00

 

 

0

1

2

3

4

5

6 = 5 - 4

7 = 5/4

 

 

- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

52

 

0,00

0,00

 

 

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

53

 

0,00

0,00

 

 

2

Cheltuieli financiare, din care:

54

108.859,47

77.049,74

-31.809,73

70,78

 

 

a) cheltuieli privind dobânzile

55

81.973,49

77.049,74

-4.923,75

93,99

 

 

b) alte cheltuieli financiare

56

26 885,98

0,00

-26.885,98

0,00

 

3

Cheltuieli extraordinare

57

12.004,92

0,00

 

 

V.

INVESTITII

58

2.001.978,41

3.409.317,65

1.407.339,24

170,30

 

1

plati din cofinantare imprumuturi rambursabile

59

378.998,88

385.345,00

6.346,12

101,67

 

2

plati din cofinantare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila)

60

86.974,32

95.725,00

8.750,68

110,06

 

3

plati din cofinantare fonduri nerambursabile (programe ISPA)

61

192.027,86

25.095,65

-166.932,21

13,07

 

4

plati din intrări de credite externe contractate de stat cu garantia statului

62

329.935,13

601.010,00

271.074,87

182,16

 

5

plati din granturi

63

183.852,57

484.727,00

300.874,43

263,65

 

6

plati din credite externe ptr.proiect Brasov - Bors

64

205.592,55

425.370,00

219.777,45

206,90

 

7

rambursări credite externe

65

253.428,94

363.266,00

109.837,06

143,34

 

8

dobânzi si comisioane

66

148.586,39

283.321,00

134.734,61

190,68

 

9

plati din alocatii bugetare pentru investitii

67

209.873,48

573.257,00

363.383,52

273,14

 

10

plati din surse proprii pentru investitii*

68

4.471,92

11.500,00

7.028,08

257,16

 

11

plati din credite programe calamităti, prin bugetul rVTTCT

69

8.236,37

160.701,00

152.464,63

1.951,11

 

12

sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile)

70

 

 

 

 

VI.

UTILIZĂRI SURSE

71

55.605,46

182.845,76

127240,30

328,83

 

1

restituire credite contractate în nume propriu si plati efecte comerciale

72

55.605,46

182.845,76

127.240,30

328,83

VII.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

73

16.749,42

86.842,05

70.092,63

518,48

VIII.

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:

74

 

 

 

 

 

-fond de rezerva

75

 

 

 

 

IX.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

76

16.749,42

86.842,05

70.092,63

518,48

X

IMPOZIT PE PROFIT

77

 

 

 

 

XI.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

78

16.749,42

86.842,05

70.092,63

518,48

 

1.

Rezerve legale

79

 

 

 

 

 

2.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

80

16.749,42

86.842,05

70.092,63

518,48

 

3.

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

81

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6 = 5 - 4

7 = 5/4

 

4.

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe

82

 

 

 

 

 

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

83

 

 

 

 

 

6.

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referinta

84

 

 

 

 

 

7.

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cadrul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

85

 

 

 

 

 

8.

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

86

 

 

 

 

XII.

DATE DE FUNDAMENTARE

87

 

 

 

 

 

1

Venituri totale

88

1.887.611,35

883.884,04

-1.003.727,31

46,83

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

89

1.870.861,93

797.041,99

-1.073.819,94

42,60

 

3

Număr prognozat de personal la finele anului

90

6.461

6.599

138

102,14

 

4

Nr.mediu de personal total

91

6.459

6.599

140

102,17

 

5

Fond de salarii din care:

92

84.536,19

117.020,15

32.483,96

138,43

 

 

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

93

 

 

 

 

 

 

b) fondul de salarii aferent conducătorului operatorului economic potrivit art.7 (1) din OUG 79/2001, din care:

94

84,47

150,38

65,91

178,03

 

 

a1) sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariate potrivit art.7 (2) din OUG 79/2001

95

13,02

21,44

8,42

164,67

 

 

a2) premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr.79/2001

96

 

43,20

43,20

 

 

 

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp

97

84.138,41

116.457,15

32.318,74

138,41

 

 

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp

98

 

 

 

 

 

 

e) alte cheltuieli cu personalul

99

313,31

412,62

99,31

131,70

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat

100

1.085,71

1.470,86

385,15

135,47

 

7

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)-intretinere curenta a drumurilor publice (km echivalenti de drum intretinut/pers.)

101

3,125

4,370

1,25

139,84

 

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totalexIOOO)

102

991,13

901,75

-89,38

90,98

 

9

Plati restante - total

103

 

 

 

 

 

 

-preturi curente

104

95.000,00

90.000,00

-5.000,00

94,74

 

 

-preturi comparabile (rd. 104x indicele de crestere a preturilor prognozat)

105

99.275,00

90.000,00

-9275,00

90,66

 

10

Creante restante - preturi curente

106

 

 

 

 

 

 

-preturi curente

107

9.500,00

9.000,00

-500,00

94,74

 

 

-preturi comparabile (rd. 107x indicele de crestere a preturilor prognozat)

108

9.927,50

9.000,00

-927,50

90,66

 

Indicator fizic = km echivalenti de drum intretinut/pers.

*Valorile prevăzute nu sunt incluse în total “venituri si surse” si în total “cheltuieli si utilizări”, deoarece se suporta din amortizarea inscrisa la rd.” ajustare valori imobilizări corporale, necorporale si active circulante”.