MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 184         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 16 martie 2007

 

SUMAR

 

LEGI Sl DECRETE

 

39. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind regimul frontierei de stat româno-bulgare, colaborarea si asistenta mutuală în probleme de frontieră, semnat la Bucuresti la 28 august 2006

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind regimul frontierei de stat româno-bulgare, colaborarea si asistenta mutuală în probleme de frontieră

 

141. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind regimul frontierei de stat româno-bulgare, colaborarea si asistenta mutuală în probleme de frontieră, semnat la Bucuresti la 28 august 2006

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

236. - Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 1980/2000/CE din 17 iulie 2000 privind sistemul revizuit de acordare a etichetei ecologice comunitare

 

237. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscriptiilor judecătoriilor si parchetelor de pe lângă judecătorii

 

239. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău, precum si pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 588/2006 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău

 

243. - Hotărâre privind aprobarea conditiilor principale ale contractului de vânzare-cumpărare de actiuni ce urmează a fi încheiat de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru Societatea Comercială „Antrepriza Reparatii si Lucrări A.R.L. Cluj” - S.A., societate comercială de interes strategic

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind regimul frontierei de stat româno-bulgare, colaborarea si asistenta mutuală În probleme de frontieră, semnat la Bucuresti la 28 august 2006

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind regimul frontierei de stat româno-bulgare, colaborarea si asistenta mutuală în probleme de frontieră, semnat la Bucuresti la 28 august 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 2 martie 2007.

Nr. 39.

 

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind regimul frontierei de stat româno-bulgare, colaborarea si asistenta mutuală în probleme de frontieră

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria, denumite în cele ce urmează părti contractante, în dorinta de a dezvolta relatiile de colaborare în avantajul ambelor state,

animate de efortul de a contribui la dezvoltarea relatiilor bilaterale în spiritul Tratatului de prietenie, colaborare si bună vecinătate dintre România si Republica Bulgaria, semnat la Sofia la 27 ianuarie 1992,

având în vedere eforturile comune ale celor două state, promovate în scopul integrării în Uniunea Europeană,

pornind de la principiile suveranitătii, integritătii teritoriale, inviolabilitătii frontierelor de stat existente si respectului reciproc,

luând în considerare prevederile legislatiei interne a celor două părti în domeniul frontierei de stat, precum si normele de drept international în domeniu, inclusiv cele care se aplică în practica statelor,

în dorinta de a asigura securitatea frontierei, prevenirea si rezolvarea echitabilă a încălcărilor care pot apărea la frontiera de stat româno-bulgară,

au convenit următoarele:

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 1

 

în sensul prezentului acord, termenii folositi în continuare au următoarele semnificatii:

1. punct pentru trecerea frontierei de stat - punct rutier, feroviar, fluvial, feribot sau aeroportuar, prin care se efectuează în mod legal trecerea peste frontieră a persoanelor, mijloacelor de transport, a mărfurilor si a altor bunuri;

2. ape de frontieră - fluviul Dunărea de la km fluvial 845,65 până la km fluvial 374,1, precum si toate apele, pâraiele, canalele si apele maritime pe care trece linia frontierei de stat;

3. drum de frontieră - drumuri sau sectoare de drum care formează ori întretaie frontiera de stat;

4. mijloace plutitoare - nave si ambarcatiuni care se folosesc la navigatie, transport si remorcare;

5. încălcarea regulilor regimului frontierei de stat - eveniment produs la frontiera de stat de pe teritoriul statului uneia dintre părtile contractante, care contravine prevederilor prezentului acord;

6. autoritate de frontieră - institutie sau persoană care, potrivit prevederilor legale interne ale părtilor contractante, răspunde pentru aplicarea în practică a prevederilor prezentului acord;

7. controlul traficului de frontieră - operatiunile efectuate de institutiile cu atributii la frontieră pentru verificarea persoanelor, mijloacelor de transport si bunurilor care tranzitează frontiera de stat;

8. sector de frontieră - suprafata delimitată din teritoriul adiacent frontierei de stat, în care îsi exercită atributiile, conform legislatiilor lor interne, autoritătile de frontieră ale părtilor contractante.

 

ARTICOLUL 2

 

Părtile contractante vor întreprinde toate măsurile necesare pentru prevenirea încălcărilor regimului frontierei de stat si înlăturarea cauzelor care pot duce la aparitia unei încălcări de frontieră, precum si pentru rezolvarea în timp util a tuturor încălcărilor apărute la frontiera de stat comună.

 

ARTICOLUL 3

 

Pentru atingerea scopurilor mentionate la art. 2, autoritătile competente pentru stabilirea încălcărilor la regimul frontierei si aplicarea acordului stabilesc si dezvoltă cooperarea reciprocă si se informează despre măsurile care au fost întreprinse de fiecare dintre părtile contractante pe teritoriul statului său privind prevenirea încălcărilor de frontieră la frontiera de stat româno-bulgară.

 

ARTICOLUL 4

 

(1) Prin încălcări ale regimului frontierei de stat comune, în sensul prezentului acord, se întelege următoarele:

1. executarea focului de armă peste frontieră;

2. Încălcarea spatiului aerian si a apelor teritoriale prin trecerea peste linia de frontieră cu aparate de zbor, alte obiecte zburătoare sau plutitoare, fără aprobare;

3. trecerea nepermisă a persoanelor peste frontiera de stat;

4. extinderea intentionată de incendii pe teritoriul statului celeilalte părti contractante;

5. provocarea de incendiu, actiune în urma căreia s-a produs incendiul pe teritoriul statului celeilalte părti contractante;

6. distrugerea, deteriorarea sau replantarea semnelor de frontieră, precum si mutarea acestora pe alt loc fără aprobare, cu sau fără intentie;

7. explozii care produc efecte peste linia frontierei de stat comune si care pot avea drept consecinte pagube pe teritoriul celuilalt stat;

8. Poluarea intentionată sau neintentionată a teritoriului statului celeilalte părti cotractante cu substante biologice, chimice si altele de acest fel;

9. provocarea sau jignirile la adresa lucrătorilor ori cetătenilor celuilalt stat, care se află pe teritoriul propriului stat, în apropierea liniei de frontieră;

10. alte încălcări, constând în fapte care nu sunt prevăzute în prezentul articol, dar care periclitează ori vatămă într-un mod sau altul interesele statului celeilalte părti contractante.

(2) În sensul prezentului acord, nu sunt considerate încălcări la regimul frontierei următoarele:

1. rătăciri ale persoanelor în urma: pierderii posibilitătii de orientare si a necunoasterii locurilor, adormirii în trenurile internationale, consumului de băuturi alcoolice, conditiilor meteorologice nefavorabile, lipsei facultătilor mintale;

2. rătăcirea animalelor domestice si păsărilor de casă prin trecerea acestora pe teritoriul statului celeilalte părti contractante;

3. trecerea de mijloace plutitoare, constând în trecerea pricinuită de influenta curentului de apă sau a vântului;

4. trecerea persoanelor pe teritoriul statului celeilalte părti contractante în scopul acordării de ajutor persoanelor ale căror vieti se află în pericol.

 

CAPITOLUL II

Comisia mixtă de frontieră

 

ARTICOLUL 5

 

(1) Comisia mixtă de frontieră functionează în baza Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei mixte de frontieră cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul acord.

(2) Delegatiile părtilor contractante în Comisia mixtă de frontieră sunt conduse de câte un presedinte, acesta fiind conducătorul autoritătii de frontieră a fiecărei părti contractante.

(3) Asigurarea aplicării prevederilor prezentului acord se realizează de către presedintii delegatiilor părtilor contractante în Comisia mixtă de frontieră, iar în lipsa acestora, de către loctiitorii lor.

(4) Coordonarea, controlul si îndrumarea activitătii delegatiilor în Comisia mixtă de frontieră se realizează de către autoritătile de frontieră ale părtilor contractante.

(5) Presedintii delegatiilor părtilor contractante în Comisia mixtă de frontieră numesc loctiitorii si reprezentantii de frontieră în delegatia proprie.

(6) Părtile contractante se informează reciproc, prin intermediul canalelor diplomatice, cu privire la numirea si eliberarea presedintelui, loctiitorilor si reprezentantilor de frontieră în delegatia proprie.

 

ARTICOLUL 6

 

(1) Când loctiitorii actionează în numele presedintilor delegatiilor în Comisia mixtă de frontieră, exercită toate drepturile si îndatoririle conferite acestora.

(2) Pentru ducerea la îndeplinire a atributiilor ce le revin conform prevederilor acordului, presedintii delegatiilor în Comisia mixtă de frontieră, în raport de complexitatea problemelor, pot folosi secretari, experti, translatori si orice alt personal auxiliar.

 

ARTICOLUL 7

 

Drepturile si îndatoririle presedintilor delegatiilor în Comisia mixtă de frontieră sunt următoarele:

1. analizează măsurile luate pe teritoriul propriu pentru asigurarea securitătii si ordinii de stat la controlul trecerii frontierei, respectarea regulilor regimului frontierei de stat si prevenirea încălcărilor prin înlăturarea cauzelor ce le-ar putea genera;

2. se informează reciproc cu privire la pregătirea sau producerea trecerilor ilegale peste frontieră si a altor infractiuni cu caracter transfrontalier, despre comiterea altor încălcări ale regulilor regimului frontierei de stat prevăzute în prezentul acord si despre desfăsurarea unor activităti în apropierea liniei de frontieră;

3. asigură cercetarea cazurilor de încălcare a regulilor regimului frontierei de stat care au generat pagube si asigură evaluarea acestora;

4. asigură ca operatiunile efectuate pentru predarea si primirea persoanelor, animalelor domestice, păsărilor de casă, mijloacelor plutitoare si a altor bunuri care au trecut frontiera de stat si/sau au ajuns pe teritoriul statului celeilalte părti contractante să fie făcute în conformitate cu prevederile prezentului acord si ale altor documente bilaterale ce reglementează această activitate;

5. asigură exercitarea dreptului de observare si urmărire transfrontalieră, în conformitate cu documentele bilaterale în domeniu;

6. se informează reciproc, neîntârziat, asupra catastrofelor naturale si accidentelor ecologice ale căror urmări se pot extinde pe teritoriul statului celeilalte părti contractante.

 

ARTICOLUL 8

 

(1) Pentru exercitarea drepturilor si îndatoririlor ce le revin, presedintii delegatiilor în Comisia mixtă de frontieră sunt ajutati de loctiitorii acestora, iar la nivel teritorial, de reprezentantii de frontieră.

(2) Reprezentantii de frontieră au următoarele atributii:

1. Îndeplinesc hotărârile adoptate în cadrul Comisiei mixte de frontieră;

2. aplică măsurile necesare pentru prevenirea încălcărilor regulilor regimului frontierei de stat;

3. informează de urgentă presedintii delegatiilor în Comisia mixtă de frontieră despre producerea încălcărilor regulilor regimului frontierei de stat si stabilesc măsuri operative pentru conservarea mijloacelor materiale de probă;

4. dispun măsurile necesare pentru predarea-primirea persoanelor, animalelor domestice, păsărilor de casă, mijloacelor plutitoare si a altor bunuri, care au trecut frontiera de stat si/sau au ajuns pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, întocmind în acest scop documentele stabilite conform Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei mixte de frontieră;

5. actionează pentru obtinerea datelor si informatiilor necesare în scopul solutionării faptelor care au generat încălcări ale regulilor regimului frontierei de stat;

6. asigură măsurile necesare pentru organizarea si desfăsurarea în conditii de sigurantă a unui trafic fluent si civilizat de persoane si mijloace de transport prin punctele pentru trecerea frontierei;

7. participă la sedintele de lucru si la întrevederile de frontieră împreună cu experti împuterniciti si cu personalul tehnic autorizat;

8. cercetează cazurile de încălcare a regulilor regimului frontierei de stat care au generat pagube;

9. conduc si controlează activitatea delegatilor pe care îi stabilesc pentru exercitarea atributiilor lor.

 

ARTICOLUL 9

 

(1) Comisia mixtă de frontieră îsi desfăsoară activitatea în reuniuni anuale, iar la nivel teritorial au loc sedinte de lucru semestriale. Atunci când situatia le impune, au loc întrevederi de frontieră.

(2) Reuniunile si sedintele de lucru se desfăsoară alternativ pe teritoriul statelor părtilor contractante, iar întrevederile de frontieră se desfăsoară si la linia de frontieră.

(3) Sedintele de lucru si întrevederile de frontieră vor fi intiate prin corespondentă, în care se vor mentiona, cu cel putin 10 zile înainte pentru sedinta de lucru si cel putin 24 de ore pentru întrevederea de frontieră, data, locul, ordinea de zi si participantii.

(4) Pentru cresterea operativitătii privind actiunile de combatere a criminalitătii transfrontaliere delegatii desemnati se pot întâlni cât mai urgent posibil, după informarea reciprocă prin mijloace de comunicare.

 

ARTICOLUL 10

 

(1) Hotărârea adoptată în cadrul reuniunilor anuale ale Comisiei mixte de frontieră, al sedintelor de lucru si întrevederilor de frontieră se consemnează într-un proces-verbal întocmit în două exemplare identice, fiecare în limba română si limba bulgară.

(2) Procesele-verbale ale reuniunii Comisiei mixte de frontieră vor fi aprobate de către ministrii de interne ai părtilor contractante.

(3) În cazul existentei unor opinii divergente, mentionate în procesele-verbale adoptate în cadrul reuniunilor Comisiei mixte de frontieră, acestea se înaintează părtilor contractante pentru rezolvare pe cale diplomatică.

 

ARTICOLUL 11

 

(1) Sectoarele de responsabilitate si resedintele reprezentantilor de frontieră se stabilesc de comun acord, conform structurii organizatorice a institutiilor cu atributii la frontieră ale celor două părti contractante, putând fi modificate ulterior, în functie de necesităti, de fiecare institutie.

(2) Orice modificare făcută ulterior va fi adusă la cunostintă celeilalte părti contractante pe cale diplomatică.

 

ARTICOLUL 12

 

(1) Dacă în urma unei încălcări a regulilor regimului frontierei de stat de către persoane fizice sau juridice din statul uneia dintre părtile contractante s-au produs daune unei persoane fizice sau juridice din statul celeilalte părti contractante si partea vătămată solicită despăgubiri ori una dintre autoritătile de frontieră ale celor două părti contractante consideră necesar, reprezentantii de frontieră constată de comun acord daunele si întocmesc un proces-verbal de constatare, respectând legislatia internă a statului pe teritoriul căruia s-a produs evenimentul.

(2) Procesul-verbal de constatare trebuie să cuprindă:

1. datele personale ale persoanei păgubite;

2. descrierea faptei care a cauzat daune sau descrierea evenimentului;

3. datele personale ale persoanei care a produs pagubele;

4. descrierea concretă a pagubelor;

5. evaluarea prejudiciului.

(3) Cererile de despăgubire pot fi solutionate de către instanta competentă a statului părtii contractante pe teritoriul căruia s-a produs paguba, dacă diferendul nu a fost solutionat de comun acord.

 

ARTICOLUL 13

 

(1) Părtile contractante, de comun acord, pot rezolva pe cale diplomatică problemele legate de despăgubirile pentru pagubele produse de actiunea reprezentantilor organelor de stat în îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

(2) În situatia în care rezolvarea diferendului nu este posibilă în conditiile alin. (1), cazurile pot fi solutionate conform modalitătii prevăzute la art. 12 alin. (3).

 

ARTICOLUL 14

 

În scopul îndeplinirii prevederilor prezentului acord, trecerea frontierei de stat de către membrii delegatiilor în Comisia mixtă de frontieră, precum si de către delegatii, desemnati în conformitate cu prevederile pct. 9 al alin. (2) al art. 8 se efectuează pe baza documentelor de identitate.

 

ARTICOLUL 15

 

(1) Persoanele prevăzute la art. 14 din prezentul acord, pe durata sederii pe teritoriul statului celeilalte părti contractante:

1. se bucură de inviolabilitatea personală si a documentelor de serviciu;

2. au dreptul la portul uniformei si la arma personală de serviciu, dacă situatia o impune;

3. au dreptul să ia pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, cu scutire de taxe vamale sau de alte taxe ori impozite, mijloace de transport, obiecte si materiale necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu, precum si bunuri de uz personal, cu conditia ca acestea să fie aduse înapoi.

(2) Presedintii delegatiilor vor acorda sprijinul necesar persoanelor din componenta delegatiilor pentru asigurarea conditiilor de cazare, a mijloacelor de comunicatie si a celor de transport.

 

CAPITOLUL III

Controlul traficului de frontieră

 

ARTICOLUL 16

 

(1) Pentru desfăsurarea în conditii optime a traficului de frontieră, autoritătile de frontieră ale părtilor contractante dispun măsurile necesare de asigurare a fluidizării acestuia în punctele pentru trecerea frontierei.

(2) Controlul documentelor pentru trecerea frontierei de stat se va efectua în conformitate cu legislatiile nationale ale statelor părtilor contractante.

 

CAPITOLUL IV

Înapoierea persoanelor, animalelor domestice, păsărilor de casă, mijloacelor plutitoare si a altor bunuri

 

ARTICOLUL 17

 

(1) Persoanele care au trecut ilegal frontiera de stat româno-bulgară si au fost retinute pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, precum si cetătenii apartinând unuia dintre cele două state ale pârtilor contractante, care si-au pierdut documentele de identitate sau sunt depistati fără astfel de documente, vor fi înapoiati în conformitate cu prevederile documentelor bilaterale existente.

(2) La predarea-primirea persoanelor în cauză, autoritătile de frontieră ale părtilor contractante vor întocmi un proces-verbal în cuprinsul căruia vor fi mentionate toate detaliile necesare cu privire la acestea. Concomitent cu predarea persoanelor, vor fi înapoiate toate obiectele si valorile găsite asupra lor în momentul retinerii.

(3) Persoanele la care se face referire în textul art. 4 alin. (2) vor fi înapoiate în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 48 de ore de la retinere.

 

ARTICOLUL 18

 

(1) Înapoierea animalelor domestice si a păsărilor de casă apartinând persoanelor fizice sau juridice din statul uneia dintre părtile contractante si care au trecut frontiera de stat se va efectua în cel mai scurt timp posibil, de regulă prin locurile pe unde au trecut, întocmindu-se proces-verbal de predare-primire.

(2) În acelasi mod se va proceda si cu mijloacele plutitoare sau cu alte bunuri care, din cauze neimputabile, au ajuns pe teritoriul statului celeilalte părti contractante.

(3) Cheltuielile pentru întretinerea si tratamentul veterinar al animalelor domestice si păsărilor de casă vor fi consemnate în procesul-verbal de predare-primire.

(4) Nu pot fi solicitate despăgubiri în cazul în care, cu toate măsurile luate de autoritătile de frontieră, animalele si păsările de casă nu au fost găsite.

 

CAPITOLUL V

Desfăsurarea unor activităti în aproprierea liniei de frontieră

 

ARTICOLUL 19

 

(1) Accesul, navigatia si celelalte activităti pe fluviul Dunărea si pe Marea Neagră se vor face în conformitate cu prevederile conventiilor internationale în materie, acordurilor bilaterale dintre părtile contractante si ale legislatiei interne elaborate de fiecare parte contractantă.

(2) Circulatia pe podurile, căile ferate si drumurile care traversează frontiera de stat se va efectua potrivit documentelor bilaterale încheiate între părtile contractante.

(3) Părtile contractante vor lua măsurile care se impun pentru ca, pe timpul vânătorii în apropierea liniei de frontieră, să nu se producă încălcări ale frontierei de stat si să nu se pericliteze sănătatea ori integritatea corporală a persoanelor care se află pe teritoriul statului celeilalte părti contractante.

(4) Părtile contractante iau măsuri pe teritoriul statului propriu ca activitătile ce se desfăsoară în apropierea frontierei de stat (lucrări miniere si lucrări care implică folosirea de materiale explozive, exploatări petroliere, lucrări forestiere si agricole, exploatări balastiere, cercetări, măsurători si altele) să nu provoace pagube ori să nu pericliteze sănătatea si integritatea corporală a persoanelor aflate pe teritoriul statului celeilalte părti contractante. Lucrările de minerit si cele care implică folosirea materialelor explozive de la suprafată, pe o distantă de 20 m de ambele părti ale liniei de frontieră, se vor putea executa numai pe baza documentelor bilaterale încheiate între părtile contractante.

 

ARTICOLUL 20

 

Gospodărirea apelor de frontieră dintre România si Republica Bulgaria se va efectua potrivit documentelor bilaterale încheiate între părtile contractante.

 

ARTICOLUL 21

 

(1) Pescuitul industrial si sportiv în apele de frontieră poate fi practicat numai ziua si până la linia de frontieră, fiind interzisă folosirea substantelor explozive, otrăvitoare si soporifice.

(2) În apele de frontieră activitătile privind protectia si dezvoltarea pisciculturii pot fi reglementate prin întelegeri încheiate între autoritătile competente ale părtilor contractante.

 

ARTICOLUL 22

 

(1) Autoritătile competente ale pârtilor contractante vor lua măsuri ca, în timpul vânătorii pe teritoriul statului propriu, în apropierea liniei de frontieră, să nu se producă încălcări ale teritoriului celuilalt stat si să nu se pericliteze integritatea corporală a persoanelor care se află în aproprierea frontierei.

(2) Părtile contractante vor putea conveni de comun acord măsuri necesare de protectie a animalelor si păsărilor, precum si de interzicere a vânatului în anumite perioade de timp si sectoare de frontieră.

 

ARTICOLUL 23

 

Autoritătile competente ale pârtilor contractante adoptă măsuri de prevenire a pericolului de inundatii în zona apelor de frontieră, a deteriorării si amenintării grave a mediului înconjurător, inclusiv a poluării apelor de frontieră, a incendiilor sau altor amenintări care ar putea să se extindă peste frontiera de stat, aparitiei de îmbolnăviri în masă ale oamenilor si animalelor, precum si a distrugerii plantelor sau culturilor de câmp si pădurilor.

 

CAPITOLUL VI

Protectia datelor personale si a informatiilor

 

ARTICOLUL 24

 

Referitor la schimbul de date si informatii se aplică prevederile Acordului dintre Guvernui României si Guvernul Republicii Bulgare privind cooperarea autoritătilor de frontieră, semnat la Sofia la 22 decembrie 2004.

 

ARTICOLUL 25

 

Autoritătile de frontieră ale părtilor contractante se vor informa reciproc, de urgentă, despre infractiunile săvârsite împotriva fortelor care participă la paza frontierei de stat si la controlul traficului de frontieră.

 

CAPITOLUL VII

Trecerea frontierei de stat în situatii deosebite

 

 

 

ARTICOLUL 26

 

(1) Părtile contractante întreprind măsuri pentru prevenirea incendiilor si extinderii acestora pe teritoriul statului celeilalte părti contractante.

(2) Când pericolul extinderii incendiului pe teritoriul statului celeilalte părti contractante este iminent, se anuntă imediat, după caz, autoritătile de frontieră, de ordine sau pompierii pentru a lua măsurile corespunzătoare si a acorda ajutor în vederea stingerii acestora.

 

ARTICOLUL 27

 

(1) În cazul calamitătilor naturale produse în apropierea frontierei de stat, grupele de salvare vor putea trece frontiera pentru acordarea sprijinului necesar, fără documente de trecere si numai la solicitarea autoritătilor competente ale statului lovit de calamitate.

(2) În cazul izbucnirii unui incendiu în apropierea frontierei de stat, sau al extinderii acestuia peste frontiera de stat, echipele de pompieri ale celuilalt stat vor putea trece frontiera de stat fără documente de trecere, dacă li se solicită ajutor să participe la stingerea incendiului.

(3) Trecerea frontierei de stat fără documente se poate efectua si în cazurile când se solicită sprijinul autoritătilor competente ale celuilalt stat de a acorda ajutor medical sau veterinar ce comportă urgentă.

(4) Persoanele prevăzute în prezentul articol vor trece frontiera de stat prin orice loc si vor putea rămâne pe teritoriul statului celeilalte părti contractante atâta timp cât este necesar. În scopul acordării de ajutor, persoanele respective vor putea aduce, fără formalităti, materiale, instalatii si obiecte de echipament necesare, cu conditia ca acestea să fie duse înapoi. Înapoierea se va efectua, după caz, prin acelasi loc de trecere sau prin cel mai apropiat punct pentru trecerea frontierei de stat.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 28

 

(1) Prezentul acord va fi supus ratificării, respectiv aprobării, potrivit legislatiei statului fiecărei părti contractante, si va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care cele două părti contractante se vor informa reciproc, pe cale diplomatică, despre îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru aceasta.

(2) Prezentul acord poate fi oricând modificat si completat de către oricare dintre părtile contractante numai cu acordul scris al celeilalte părti contractante. Aceste modificări sau completări vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile alin. (1).

(3) Acordul se încheie pe o durată nedeterminată, iar părtile contractante au posibilitatea să îl denunte oricând, pe cale diplomatică. Acordul îsi încetează valabilitatea după 6 luni de la data primirii notificării privind denuntarea.

 

ARTICOLUL 29

 

(1) Prezentul acord de cooperare nu aduce atingere drepturilor si obligatiilor părtilor contractante rezultate din alte acorduri internationale la care ele sunt părti si nici pozitiilor oficiale ale părtilor în negocierea unor astfel de documente.

(2) Odată cu intrarea în vigoare a prezentului acord, îsi încetează valabilitatea Conventia dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Populare Bulgaria privind modul de cercetare si rezolvare a unor probleme de la frontiera de stat româno-bulgară, semnată la Sofia la 9 martie 1973.

Semnat la Bucuresti la 28 august 2006, în două exemplare originale, fiecare în limba română si în limba bulgară, ambele texte având aceeasi valoare.

 

Pentru Guvernul României,

Vasile Blaga,

ministrul administratiei si internelor

Pentru Guvernul Republicii Bulgaria,

Rumen Petkov,

ministrul afacerilor interne

 

ANEXA

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE Sl FUNCTIONARE

a Comisiei mixte de frontieră

 

În conformitate cu prevederile art. 5 din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind regimul frontierei de stat româno-bulgare, colaborarea si asistenta mutuală în probleme de frontieră, părtile contractante constituie o autoritate mixtă pentru realizarea cooperării la frontieră, denumită în continuare Comisia mixtă de frontieră:

1. Presedintii ambelor delegatii au dreptul să folosească în activitatea lor experti si personal tehnic.

Despre numirea delegatiilor în Comisia mixtă de frontieră, părtile contractante se vor informa reciproc pe canale diplomatice.

2. Cheltuielile ocazionate de sederea membrilor delegatiilor în Comisia mixtă de frontieră, a expertilor si a personalului tehnic vor fi suportate de către partea primitoare, cu exceptia cheltuielilor legate de transportul tur-retur în România, respectiv în Republica Bulgaria.

3. Comisia mixtă de frontieră are următoarele atributii:

- asigură îndeplinirea prevederilor acordului, precum si a altor documente bilaterale, pe probleme de frontieră, încheiate între părtile contractante în scopul asigurării ordinii si securitătii la frontiera comună;

- analizează cazurile de nerespectare a regulilor regimului frontierei de stat si faptele de o mai mare complexitate, stabilind cauzele si măsurile corespunzătoare pentru prevenirea si solutionarea lor;

- la cererea unei delegatii din Comisia mixtă de frontieră, efectuează cercetări la fata locului;

- conduce si coordonează activitatea reprezentantilor de frontieră;

- aprobă procesele-verbale ale sedintelor de lucru ale reprezentantilor de frontieră;

- rezolvă problemele asupra cărora reprezentantii de frontieră nu si-au exprimat un punct de vedere comun, precum si cele care nu sunt în competenta acestora;

- stabileste modelele documentelor care se folosesc în activitatea comună a reprezentantilor de frontieră;

- decide asupra cuantumului despăgubirilor ce revin uneia dintre părtile contractante în cazul în care, prin nerespectarea regulilor regimului frontierei de stat, s-au produs pagube materiale de către persoane fizice sau juridice ale celeilalte părti contractante, iar dacă se formulează puncte de vedere diferite, propunerile pentru despăgubire le înaintează pe cale diplomatică părtilor contractante;

- analizează problemele legate de migratia ilegală si organizează materializarea măsurilor comune de contracarare a acesteia;

- analizează problemele legate de crima organizată transfrontalieră, adoptând măsuri de contracarare a acesteia, si informează părtile contractante asupra rezultatelor;

- înaintează propuneri autoritătilor competente ale părtilor contractante pentru completarea sau modificarea acordului;

- transmite spre rezolvare, pe canale diplomatice, problemele deosebit de complexe, precum si situatiile fată de care delegatiile nu au un punct de vedere comun.

4. Comisia mixtă de frontieră se întruneste în reuniuni anuale, alternativ la Bucuresti sau Sofia, fiecare reuniune având durata de până la 5 zile. În cazuri exceptionale, la initiativa uneia dintre delegatii, pot avea loc sesiuni de lucru extraordinare, sedintele efectuându-se, în această situatie, pe teritoriul statului acelei părtile contractante care a propus activitatea. Reuniunile sau sesiunile de lucru vor fi conduse de reprezentantul părtii contractante primitoare.

5. Hotărârile, recomandările, precum si propunerile adoptate de Comisia mixtă de frontieră se consemnează într-un proces-verbal, care se întocmeste în două exemplare, fiecare în limba română si în limba bulgară.

6. Delegatiilor din Comisia mixtă de frontieră li se garantează imunitatea personală si inviolabilitatea documentelor oficiale aflate asupra lor, pe timpul cât se găsesc pe teritoriul statului celeilalte părti contractante pentru îndeplinirea sarcinilor ce decurg din prezentul acord.

Persoanele mentionate la alineatul precedent au dreptul să transporte pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, fără formalităti si cu scutire de taxe vamale sau de alte taxe si impozite, mijloace de transport, obiectele necesare desfăsurării activitătii si de uz personal.

La nevoie, membrii delegatiilor în Comisia mixtă de frontieră se pot deplasa cu mijloacele de transport apartinând autoritătilor de frontieră.

7. Stampilele necesare activitătii delegatiilor se vor confectiona si utiliza în conformitate cu prevederile legislatiei interne a fiecărei părti contractante.

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind regimul frontierei de stat româno-bulgare, colaborarea si asistenta mutuală în probleme de frontieră, semnat la Bucuresti la 28 august 2006

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind regimul frontierei de stat româno-bulgare, colaborarea si asistenta mutuală în probleme de frontieră, semnat la Bucuresti la 28 august 2006, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 1 martie 2007.

Nr. 141

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 1980/2000/CE din 17 iulie 2000 privind sistemul revizuit de acordare a etichetei ecologice comunitare

 

În scopul asigurării în România a prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 1980/2000/CE din 17 iulie 2000 privind sistemul revizuit de acordare a etichetei ecologice comunitare,

în temeiul art. 108, al art. 148 alin. (4) din Constitutia României, republicată, si al art. 23 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se desemnează Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor ca autoritate competentă pentru acordarea etichetei ecologice.

Art. 2. - (1) Pe lângă Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor este înfiintată si functionează Comisia Natională pentru Acordarea Etichetei Ecologice, organ consultativ cu rol în evaluarea dosarului necesar pentru acordarea etichetei ecologice. Pe baza acestei evaluări, Comisia Natională pentru Acordarea Etichetei Ecologice propune modificările corespunzătoare cu privire la informatiile care urmează să fie incluse pentru obtinerea etichetei ecologice.

(2) Comisia Natională pentru Acordarea Etichetei Ecologice este formată din 3 reprezentanti ai Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, un reprezentant al Ministerului Economiei si Comertului, un reprezentant al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, un reprezentant al Gărzii Nationale de Mediu, un reprezentant al Ministerului Educatiei si Cercetării, 4 reprezentanti ai patronatelor din domeniile supuse etichetării, 4 reprezentanti ai organizatiilor neguvemamentale din domeniul protectiei mediului si protectiei consumatorilor, desemnati de către acestea, numiti prin ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe baza nominalizărilor primite de la ministerele, institutiile, patronatele si organizatiile neguvernamentale implicate.

(3) Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei Nationale pentru Acordarea Etichetei Ecologice se elaborează de către membrii acesteia si se aprobă prin ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Participarea în cadrul sedintelor reprezintă sarcină de serviciu pentru reprezentantii institutiilor publice prevăzute la alin. (2) si nu este remunerată.

Art. 3. - Solicitările pentru acordarea etichetei ecologice pentru produsele introduse pe piată se înaintează autoritătii competente de către operatorii economici - producători, importatori, prestatori de servicii sau comercianti.

Art. 4. - (1) Autoritatea competentă trebuie informată în cazul modificării caracteristicilor produsului, chiar dacă aceste modificări nu afectează respectarea criteriilor pe baza cărora s-a acordat eticheta ecologică.

(2) În cazul în care aceste modificări afectează respectarea criteriilor pe baza cărora s-a acordat eticheta ecologică, este necesară o nouă solicitare pentru acordarea etichetei ecologice.

Art. 5. - (1) După acordarea dreptului de utilizare a etichetei ecologice, autoritatea competentă încheie cu solicitantul un contract privind conditiile de utilizare a etichetei ecologice.

(2) Contractul-cadru privind conditiile de utilizare a etichetei ecologice este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 6. - (1) Fiecare solicitare pentru acordarea etichetei ecologice unui produs/serviciu este supusă plătii unei sume ce reprezintă tariful pentru procesarea cererii respective.

(2) Regimul tarifelor pentru solicitarea acordării etichetei ecologice si a tarifelor anuale este prevăzut în anexa nr. 1.

(3) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului - Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor încasează sume provenite din tarife. Acestea constituie un fond de stimulare a personalului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, prin utilizarea unui procent de 25%, iar diferenta de 75% se varsă la bugetul de stat.

Art. 7. - (1) Constituie contraventie săvârsirea următoarelor fapte:

a) introducerea pe piată a produselor care poartă eticheta ecologică fără să fi fost acordat dreptul de a purta această etichetă;

b) refuzul operatorului economic de a prezenta contractul referitor la conditiile de utilizare a etichetei ecologice la cererea organului de control;

c) publicitatea falsă sau înselătoare ori utilizarea oricărei etichete care poate fi confundată cu eticheta ecologică;

d) prezentarea de către operatorul economic de date inexacte privind rezultatele procesului de evaluare a performantelor produsului;

e) introducerea pe eticheta ecologică a altor mentiuni decât a celor prevăzute în Regulament.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de personalul împuternicit de Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, pentru prevederile alin. (1) lit. a) si e) sau de Garda Natională de Mediu, pentru prevederile alin. (1) lit. b), c) si d).

Art. 8. - Dispozitiile referitoare la contraventiile prevăzute la art. 7 se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 9. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 8 martie 2002.

Prezenta hotărâre creează cadrul juridic necesar aplicării directe, de la data aderării, a Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 1980/2000/CE privind sistemul revizuit de acordare a etichetei ecologice comunitare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 237/2000.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul economiei si comertului,

Varujan Vosganian

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia

Consumatorilor,

Marian Zlotea

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 7 martie 2007.

Nr. 236.

 

ANEXA Nr. 1

 

TARIFE

pentru cererile de acordare a etichetei ecologice si tarife anuale

 

Art. 1. - (1) Orice cerere de acordare a etichetei ecologice este supusă plătii unui tarif, în functie de costurile de procesare a acesteia.

(2) Tariful minim se fixează ca fiind echivalentul în lei a 300 de euro, iar tariful maxim se fixează ca fiind echivalentul în lei a 1.300 de euro.

(3) Cuantumul tarifelor pentru cererea de acordare a etichetei ecologice se stabileste prin ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor.

(4) Tariful pentru depunerea cererii se reduce cu 25% atât pentru întreprinderi mici si mijlocii, cât si pentru producătorii si prestatorii de servicii din tările în curs de dezvoltare.

Art. 2. - (1) Orice operator economic care a obtinut eticheta ecologică plăteste autoritătii competente un tarif anual pentru utilizarea acesteia.

(2) Tariful anual se plăteste începând cu ziua în care a fost acordată eticheta ecologică operatorului economic.

(3) Cifrele care indică volumul anual al vânzărilor se bazează pe pretul de fabrică, dacă produsul pentru care s-a acordat statutul ecologic este un bun. Acestea se bazează pe pretul de livrare, dacă este vorba despre servicii.

(4) Tariful anual este egal cu 0,15% din volumul anual al vânzărilor produsului care a obtinut eticheta ecologică în cadrul Comunitătii Europene.

(5) Tariful minim anual se fixează ca fiind echivalentul în lei a 500 de euro pe grupă de produse si pe operator economic, iar tariful maxim se fixează ca fiind echivalentul în lei a 25.000 de euro.

(6) Tariful anual se reduce cu 25% atât pentru întreprinderi mici si mijlocii, cât si pentru producătorii si prestatorii de servicii din tările în curs de dezvoltare.

(7) Tariful anual se reduce cu 15% pentru operatorii economici înregistrati conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 50/2004 privind Stabilirea procedurii de organizare si coordonare a schemelor de management de mediu si audit (EMAS) În vederea participării voluntare a organizatiilor la aceste scheme, cu modificările ulterioare, sau aie standardului român SR EN ISO 14001:2005. Această reducere se supune conditiei ca operatorul economic să se angajeze explicit prin politica sa de mediu să asigure întreaga conformitate a produselor sale etichetate ecologic cu criteriile etichetării ecologice pe întreaga durată a valabilitătii contractului si ca acest angajament să fie de comun acord înscris în obiectivele ecologice detaliate. Operatorii economici certificati conform normei SR EN ISO 14001:2005 au obligatia să demonstreze în fiecare an respectarea acestui angajament. Operatorii economici recunoscuti în cadrul sistemului comunitar de audit si management ecologic - EMAS au obligatia să furnizeze în fiecare an o copie a declaratiei ecologice anuale verificate.

(8) Autoritatea competentă poate acorda reduceri maxime de 25% primilor 3 operatori economici din fiecare stat membru care obtin eticheta ecologică pentru o grupă dată de produse sau servicii.

(9) Autoritatea competentă poate acorda o reducere de până la 30%, în cazul în care produsului respectiv i s-a acrodat, de asemenea, o altă etichetă ecologică în conformitate cu cerintele generale ale standardului SR EN ISO 14024.

(10) Toate reducerile mentionate anterior sunt cumulative si se aplică tarifului anual, fără a depăsi în total 50%.

(11) Produsele rezultând din transformarea sau încorporarea semiproduselor care au făcut deja obiectul plătii unui tarif anual sunt supuse plătii unui tarif corespunzător vânzărilor anuale ale produsului după ce s-au dedus costurile totale actualizate ale acestor semiproduse.

Art. 3. - Tariful pentru depunerea cererilor si tarifele anuale nu includ costurile încercărilor si verificărilor necesare pentru produsele care fac obiectul cererilor. Costurile acestor încercări si verificări se suportă de către operatorii economici.

Art. 4. - Adoptarea sau reexaminarea, la nivelul Comunitătii Europene, a grupelor de produse care pot beneficia de eticheta ecologică a Uniunii Europene conform procedurii prevăzute în Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 1980/2000/CE pot determina modificări în modul de aplicare a tarifelor pentru o grupă de produse. Aceste modificări trebuie să fie prevăzute explicit în hotărârile Guvernului privind stabilirea criteriilor ecologice pentru acea grupă de produse.

 

ANEXA Nr. 2

 

CONTRACT-CADRU

referitor la conditiile de utilizare a etichetei ecologice

 

Între Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, cu sediul în municipiul Bucuresti, Bd. Libertătii nr. 12, sectorul 5, cod fiscal ..................................... cont nr. ..................................... deschis la Trezoreria (lei) ..........................................., deschis la DTCPMB, reprezentat de ....................................................................................................................... în calitate de autoritate competentă,

si

.................................................................................................................................................... (numele complet al beneficiarului) având adresa/sediul ......................................................................... cod fiscal ............................... cont nr. ........................ deschis la ............................................................ sediul social, denumit în continuare beneficiarul, reprezentat de către .................................................................................... (numele complet al reprezentantului) în calitate de ............................................................................................  (producător/importator, prestator de servicii, comerciant)

a intervenit prezentul contract-cadru:

 

ARTICOLUL 1

Drepturi si obligatii

 

            1.1. Autoritatea competentă acordă beneficiarului dreptul de a utiliza eticheta ecologică pentru produsele sale care corespund descrierii ce figurează în specificatiile produselor, anexate, si care sunt conforme criteriilor privind categoriile de produse corespunzătoare aplicabile pentru perioada.......... adoptate de Comisia Europeană la ................................... (data) publicate în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene din …………………………………….(se completează toate informatiile)  anexate prezentului contract-cadru.

1.2. Eticheta ecologică trebuie să fie utilizată numai în forma si în culoarea prevăzute în specificatiile privind eticheta ecologică puse la dispozitie de autoritatea competentă si anexate prezentului contract-cadru si trebuie să fie vizibilă. Dreptul de utilizare a etichetei ecologice nu se poate extinde si asupra utilizării etichetei ecologice în calitate de componentă a mărcii înregistrate a produsului.

1.3. Beneficiarul trebuie să se asigure că produsul care urmează să fie etichetat se conformează, pe toată durata prezentului contract-cadru, tuturor conditiilor de utilizare si prevederilor prezentului contract-cadru, precum si criteriilor aferente categoriei de produse si specificatiilor privind eticheta ecologică, prevăzute în anexa la prezentul contract-cadru în vigoare pe perioada avută în vedere. Nu este necesară o nouă solicitare pentru modificarea caracteristicilor produselor care nu afectează conformarea cu criteriile. Beneficiarul are obligatia să informeze autoritatea competentă asupra acestor modificări prin scrisoare recomandată. Autoritatea competentă poate efectua verificările considerate oportune.

1.4. Contractul-cadru poate fi extins la o gamă mai largă de produse decât cea prevăzută initial, cu acordul autoritătii competente, cu conditia ca produsele adăugate să apartină aceleiasi categorii de produse si ca acestea să corespundă criteriilor aplicabile acestei categorii. Autoritatea competentă poate verifica dacă aceste conditii sunt îndeplinite. În această situatie, anexa care contine specificatiile va fi modificată în consecintă.

1.5. Participarea la sistemul etichetării ecologice se realizează fără a se aduce atingere cerintelor de mediu sau reglementărilor impuse de dreptul comunitar ori intern care se aplică diferitelor stadii de utilizare a unui bun si, după caz, a unui serviciu.

 

ARTICOLUL 2

Publicitatea

 

2.1. Beneficiarul se angajează să folosească eticheta ecologică numai în ceea ce priveste produsul mentionat la art. 1 si în anexa la prezentul contract-cadru.

2.2. Beneficiarul trebuie să evite orice publicitate eronată sau înselătoare, orice invocare ori utilizare a oricărei etichete sau mărci aplicate care poate crea confuzii cu eticheta ecologică ori poate dăuna integritătii sale.

2.3. Beneficiarul este responsabil, conform prevederilor prezentului contract-cadru, fată de modul de utilizare a etichetei ecologice, în raport cu produsul său, în special în contextul publicitătii.

 

ARTICOLUL 3

Controlul conformitătii

 

3.1. Autoritatea competentă, inclusiv reprezentantii abilitati în acest scop de către aceasta, pot proceda la orice verificări necesare pentru a controla dacă beneficiarul respectă criteriile aferente categoriei de produse si conditiile de utilizare, precum si dispozitiile prezentului contract-cadru. În acest scop, autoritatea competentă poate solicita orice document relevant care să demonstreze conformarea, iar beneficiarul este obligat să îl furnizeze.

3.2. În plus, autoritatea competentă, inclusiv reprezentantii împuterniciti în acest scop de aceasta, pot în orice moment si fără preaviz să solicite accesul în sediul beneficiarului sau în orice locatie prevăzută în anexă, conform prevederilor pct. 3.1, iar beneficiarul este obligat să asigure accesul.

3.3. Beneficiarul va suporta cheltuielile pentru controlul conformitătii, efectuate de autoritatea competentă conform dispozitiilor prezentului articol.

 

ARTICOLUL 4

Confidentialitatea

 

4.1. Autoritatea competentă si reprezentantii împuterniciti de aceasta au obligatia de a nu divulga sau utiliza în alte scopuri decât cele referitoare la prezentul contract-cadru informatiile la care au avut acces în cursul evaluării unui produs în vederea acordării etichetei ecologice ori în cursul controlului de conformitate efectuat conform dispozitiilor art. 3.

4.2. Autoritatea competentă are obligatia de a lua toate măsurile pentru a proteja documentele care îi sunt încredintate împotriva falsificării si a disparitiei.

4.3. Autoritatea competentă are obligatia de a lua toate măsurile necesare pentru protectia documentelor care îi sunt încredintate împotriva distrugerii pe o perioadă de cel putin 3 ani socotiti de la data încetării prezentului contract-cadru. La sfârsitul acestei perioade, autoritatea competentă poate distruge documentele.

 

ARTICOLUL 5

Suspendarea si retragerea

 

5.1. În cazul în care beneficiarul nu poate îndeplini conditiile de utilizare sau prevederile art. 1-3, acesta are obligatia de a notifica acest lucru autoritătii competente si de a nu utiliza eticheta ecologică până când conditiile de utilizare sau dispozitiile prevăzute la art. 1-3 nu sunt îndeplinite si autoritatea competentă a fost informată în acest sens.

5.2. Dacă autoritatea competentă consideră că beneficiarul a încălcat vreuna dintre conditiile de utilizare sau vreo prevedere a prezentului contract-cadru, autoritatea competentă are dreptul să suspende sau să retragă autorizatia de utilizare a etichetei ecologice eliberată beneficiarului si să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea folosirii în continuare de către beneficiar a acesteia, inclusiv măsurile prevăzute la art. 5.

 

ARTICOLUL 6

Limitele responsabilitătii si despăgubirea

 

6.1. Beneficiarul nu poate include eticheta ecologică în nicio garantie de calitate sau conformitate a produsului mentionat la pct. 1.1.

6.2. Autoritatea competentă, inclusiv reprezentantii împuterniciti, nu pot fi făcuti responsabili de eventualele pierderi sau daune suferite de către beneficiar din cauza acordării ori utilizării etichetei ecologice.

6.3. Autoritatea competentă, inclusiv reprezentantii împuterniciti, nu pot fi făcuti responsabili de eventualele pierderi sau daune suferite de către un tert din cauza acordării ori utilizării etichetei ecologice, inclusiv în publicitate.

6.4. Beneficiarul va despăgubi autoritatea competentă/reprezentantii împuterniciti pentru oricare daune sau răspunderi pe care acestia le suportă ca rezultat al încălcării prezentului contract-cadru de către beneficiar ori ca rezultat al utilizării de către autoritatea competentă a informatiilor sau documentelor furnizate de beneficiar, inclusiv pentru pretentiile formulate de o tertă parte.

 

ARTICOLUL 7

Tarifele

 

7.1. Beneficiarul se angajează să plătească autoritătii competente unul sau mai multe tarife pentru utilizarea etichetei ecologice pe produsul vizat la pct 1.1 pentru perioada de utilizare fixată în prezentul contract-cadru, conform regulilor referitoare la tarife, în vigoare la data încheierii prezentului contract-cadru, furnizate de autoritatea competentă la ... (data si referintele complete) si anexate prezentului contract-cadru. În cazul în care contractul-cadru este suspendat sau încetează înainte de termen, atât din initiativa autoritătii competente, cât si din initiativa beneficiarului, beneficiarul nu are dreptul la restituirea tarifelor, în tot sau în parte.

7.2. Utilizarea etichetei ecologice este conditionată de plata la termen a tarifelor corespunzătoare.

 

ARTICOLUL 8

Reclamatiile

 

8.1. Autoritatea competentă poate informa beneficiarul despre toate reclamatiile formulate împotriva produsului căruia îi este acordată eticheta ecologică si are dreptul de a solicita beneficiarului să le răspundă. Autoritatea competentă poate să nu dezvăluie beneficiarului identitatea reclamantului.

8.2. Orice răspuns oferit de către beneficiar la o cerere întemeiată pe prevederile pct. 8.1 nu trebuie să aducă atingere drepturilor sau obligatiilor autoritătii competente, prevăzute la art. 3 si 5.

 

ARTICOLUL 9

Durata contractului si legile aplicabile

 

9.1. Cu exceptia cazurilor prevăzute la pct. 9.2, 9.3 si 9.4, prezentul contract-cadru intră în vigoare de la data semnării până la data expirării criteriilor pentru categoria de produse.

9.2. În cazul nerespectării de către beneficiar a uneia dintre conditiile de utilizare a etichetei ecologice sau a uneia dintre dispozitiile prezentului contract-cadru, în sensul pct. 5.2, autoritatea competentă poate considera aceasta ca dându-i dreptul, în plus fată de dispozitiile pct. 5.2, de a rezilia contractul-cadru, prin scrisoare recomandată adresată beneficiarului, la o dată anterioară datei stabilite la pct. 9.1, înăuntrul unui termen stabilit de autoritatea competentă.

9.3. Beneficiarul poate denunta unilateral contractul-cadru, cu o notificare adresată autoritătii competente cu cel putin 3 luni înaintea datei la care doreste încetarea contractului-cadru, prin scrisoare recomandată.

9.4. În cazul în care perioada de valabilitate a criteriilor privind categoria de produse mentionate la pct. 1.1 este prelungită fără modificări pentru o perioadă dată si dacă autoritatea competentă nu a notificat beneficiarul cu cel putin 3 luni înainte de expirarea valabilitătii criteriilor referitoare la categoria de produse sau a prezentului contract-cadru, autoritatea competentă va informa beneficiarul, cu cel putin 3 luni înainte de data stabilită pentru încetarea contractului-cadru, durata acestuia prelungindu-se pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a criteriilor referitoare la categoria de produse.

9.5. După expirarea prezentului contract-cadru, beneficiarul nu are dreptul de a utiliza eticheta ecologică pentru produsul indicat la pct. 1.1 si în anexă pentru etichetare si nici în scopuri publicitare. Cu toate acestea, eticheta ecologică poate fi afisată, pe o perioadă de până la 6 luni după expirarea contractului-cadru, pe stocurile fabricate înainte de data expirării, care sunt detinute de către beneficiar sau de către alti agenti. Această ultimă dispozitie nu se aplică în cazul în care contractul-cadru a fost reziliat din motivele prevăzute la pct. 9.2.

9.6. Orice dispută (neîntelegere) Între autoritatea competentă si beneficiar si orice plângere a uneia dintre părti împotriva celeilalte, care nu au putut fi solutionate pe cale amiabilă, se supun legislatiei românesti. Litigiile se solutionează de instantele judecătoresti românesti.

Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul contract-cadru:

- un exemplar al Regulamentului nr. 1980/2000/CE al Parlamentului European si al Consiliului din 17 iulie 2000 privind elaborarea unui sistem comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice;

- specificatiile produsului, cuprinzând cel putin mentiunea detaliată a numelor si/sau a numerelor de referintă interne ale fabricantului, locurile de fabricare si/sau numerele de înregistrare ale licentei etichetei ecologice;

- un exemplar al Hotărârii Guvernului nr...................... (privind criteriile referitoare la categoria de produse);

- specificatiile etichetei ecologice, indicând în mod expres că eticheta trebuie să fie imprimată în două culori (verde pantone 347 si albastru pantone 279), cu negru pe fond alb sau cu alb pe fond negru.

 

Redactat în ..............................

la data de .................................

Autoritatea competentă,

................................................

Reprezentant,

................................................

Semnătura

................................................

Stampila autoritătii competente

Redactat în .......................................

la data de .........................................

Beneficiar,

................................................

Reprezentant,

................................................

Semnătura

................................................

Stampila beneficiarului

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscriptiilor judecătoriilor si parchetelor de pe lângă judecătorii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 38 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscriptiilor judecătoriilor si parchetelor de pe lângă judecătorii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 6 august 1993, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

„Judetul Ilfov

Comunele Afumati, Chiajna, Dragomiresti-Vale, Găneasa, Petrăchioaia si Tunari trec din circumscriptia Judecătoriei Cornetu în circumscriptia Judecătoriei Buftea, judetul Ilfov.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

 

Bucuresti, 7 martie 2007.

Nr. 237.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău, precum si pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 588/2006 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.347/2001

privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 si 305 bis din 9 mai 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Bacău” se abrogă pozitia nr. 15.

2. Anexa nr. 4 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Buhusi” se completează cu o nouă pozitie, pozitia nr. 155, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

3. La anexa nr. 32 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Filipeni” se abrogă pozitiile nr. 60 si 61.

4. La anexa nr. 70 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Rosiori”:

a) următoarele pozitii se modifică după cum urmează:

- la pozitia nr. 37, coIoana 2 va avea următorul cuprins: „Sediul Primăriei Comunei Rosiori”;

- la pozitia nr. 37, coIoana 3 va avea următorul cuprins: „construită din cărămidă, în suprafată de 198 mp, cu următorii vecini: N - teren primărie, S - teren primărie, E - teren primărie, V - teren primărie”;

- la pozitia nr. 37, coIoana 5 va avea următorul cuprins: „236.574,78 lei”;

- la pozitia nr. 38, coIoana 2 va avea următorul cuprins: „teren aferent sediu primărie”;

- la pozitia nr. 38, coIoana 3 va avea următorul cuprins: „1.210 mp în jurul clădirii, cu vecinii: N - primărie, S - Farcas Marcel, E - teren primărie, V - teren primărie”;

b) se completează cu pozitiile nr. 93-102, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 588/2006 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 si 485 bis din 5 iunie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se completează la anexa nr. 26 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gioseni” cu o nouă pozitie, pozitia nr. 81, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. III. - Anexele nr. 1 -3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 7 martie 2007.

Nr. 239.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPLETĂRI LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL ORASULUI BUHUSI, JUDETUL BACĂU

 

Nr. crt.

Cod clasific.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

(lei RON)

Situatia juridică

155.

 

Teren nearabil extravilan zona Orbie, 49.300 mp

1. Tarlaua T40, Parcela P795, S - 15.600 mp, Parcela P791, S - 26.500 mp

2. Tarlaua T38, Parcela HC709, 5 - 4.700 mp, Parcela HR715, S - 2.500 mp

 

27.846

Domeniul public

 

ANEXA Nr. 2

 

 

COMPLETĂRI LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI ROSIORI, JUDETUL BACĂU

 

Nr. crt.

Cod clasific.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

(lei)

Situatia juridică actuală

93.

 

Bibliotecă

Din zidărie de cărămidă, compusă din 4 încăperi, acoperită cu placă beton, în suprafată de 190 mp

2005

8.500,00

Domeniul public al comunei

94.

 

Teren aferent bibliotecă

Cuprinde o suprafată de 1.093 mp:

N - drum judetean 241A

S - terenul aferent Primăriei Rosiori

V - Fecea Alexandru

E - drum local

 

 

Domeniul public al comunei

95.

 

Spatiu de depozitare nr. 1

Din zidărie de cărămidă, acoperit cu plăci azbociment, în suprafată de 781 mp (fost grajd)

1992

42.567,10

Domeniul public al comunei

96.

 

Teren aferent spatiu de depozitare nr.1

Cuprinde suprafata de 1.626 mp:

N - Rusu Florea

S - terenul aferent Primăriei Rosiori

E - Bârzu Adriana

V - drum local

 

 

Domeniul public al comunei

57.

 

Spatiu de depozitare nr. 2

Din zidărie de cărămidă, acoperit cu plăci azbociment, în suprafată de 792 mp (fost grajd)

1992

42.567,10

Domeniul public al comunei

98.

 

Teren aferent spatiu de depozitare nr. 2

Cuprinde suprafata de 1.743 mp

N - terenul Primăriei Rosiori

S - Farcas Marcel

E - Bârzu Adriana

V - drum local

 

 

Domeniul public al comunei

99.

 

Spatiu de depozitare nr. 3

Din zidărie de cărămidă, acoperit cu plăci azbociment, în suprafată de 792 mp (fost grajd)

1992

30.050,15

Domeniul public al comunei

100.

 

Teren aferent spatiu de depozitare nr. 3

Cuprinde suprafata de 2.367 mp:

N - Farcas Marcel

S - terenul Primăriei Rosiori

E - Bârzu Adriana

V - drum local

 

 

Domeniul public al comunei

101.

 

Spatiu de depozitare nr. 4

Din zidărie de cărămidă, acoperit cu plăci azbociment, în suprafată de 403 mp (fostă bucătărie furajeră)

1992

86.245,84

Domeniul public al comunei

102.

 

Teren aferent spatiu de depozitare nr. 4

Cuprinde suprafata de 1.552 mp:

N - terenul aferent Primăriei Rosiori

S - Varlan Neculai

E - Negoescu Dumitru

V - Velescu Măria

 

 

Domeniul public al comunei

 

ANEXA Nr. 3

 

COMPLETĂRI LA INVENTARUL BUNURILOR CE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI GIOSENI, JUDETUL bacău

 

Nr. crt.

Cod clasific.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

(lei RON)

Situatia juridică

81.

 

Teren intravilan

Suprafata de 1.080 mp cu vecinătătile:

N - teren primărie

S - DS 1186

E - DS 1196

V - Vasile Constantin

2004

 

Domeniul public

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea conditiilor principale ale contractului de vânzare-cumpărare de actiuni ce urmează a fi încheiat de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru Societatea Comercială „Antrepriza Reparatii si Lucrări A.R.L. Cluj” - S.A., societate comercială de interes strategic

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 51 alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - În vederea încheierii de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în calitate de institutie publică implicată, a contractului de vânzare-cumpărare de actiuni gestionate la Societatea Comercială„Antrepriza Reparatii si Lucrări A.R.L. Cluj” - S.A., societate comercială de interes strategic, se aprobă principalele conditii privind finalizarea tranzactiei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 7 martie 2007.

Nr. 243.

 

ANEXĂ

 

CONDITIILE PRINCIPALE

ale contractului de vânzare-cumpărare de actiuni gestionate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului la Societatea Comercială „Antrepriza Reparatii si Lucrări A.R.L. Cluj” - S.A.

 

Art. 1. - Părtile contractante sunt Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în calitate de vânzător, si STRABAG A.G. Austria, în calitate de cumpărător.

Art. 2. - Pretul de vânzare va fi de 6,647 euro per actiune, ca rezultat al raportului dintre cerere si ofertă, respectiv 5.200.000 euro pentru întregul pachet de 782.305 actiuni vândute, care reprezintă 100% din capitalul social.

Art. 3. - (1) Plata actiunilor se va efectua în termen de 60 de zile calendaristice de la data semnării contractului de vânzare-cumpărare de actiuni. În cazul în care Consiliul Concurentei nu va emite o decizie de autorizare a cumpărării pachetului de actiuni în 60 de zile calendaristice de la data semnării contractului, termenul de plată va fi prelungit corespunzător prin act aditional încheiat anterior expirării termenului de 60 de zile calendaristice, fără calcularea de penalităti.

(2) Contractul va fi desfiintat de drept si în situatia emiterii unei decizii de refuz de către Consiliul Concurentei, părtile urmând a fi repuse în situatia anterioară semnării contractului.

Art. 4. - În cazul în care, pe durata derulării contractului, Societatea Comercială „Antrepriza Reparatii si Lucrări A.R.L. Cluj” - S.A., denumită în continuare societatea comercială, va vinde din activele sale (terenuri, clădiri), a căror valoare de inventar însumată va fi peste 20% din valoarea totală de inventar înregistrată la data semnării contractului, cumpărătorul se va obliga să plătească vânzătorului, la data încheierii perioadei de derulare a contractului, o penalitate reprezentând 15% din valoarea obtinută prin vânzarea activelor.

Art. 5. - (1) Investitiile pentru dezvoltarea societătii comerciale, angajate de STRABAG A.G. sub formă de numerar si/sau în natură, din surse proprii sau atrase în numele său, pe o durată de un an, începând cu data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, vor fi în sumă de 15.800.000 euro, iar investitiile pentru protectia mediului din surse proprii, pe o perioadă de 2 ani, începând cu data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, vor fi în sumă totală de 50.000 euro.

(2) Investitiile se consideră realizate dacă, la data înregistrării în contabilitatea societătii comerciale, acestea reprezintă echivalentul în lei la acea dată al sumei în devize convertibile convenite.

(3) Documentele pe baza cărora se va face înregistrarea în contabilitatea societătii comerciale sunt facturi, procese-verbale de punere în functiune, note contabile, iar documentele care atestă înregistrarea majorării capitalului social cu valoarea acestor investitii vor fi semnate de cei în drept si certificate de auditorul/cenzorii societătii comerciale.

Art. 6. - (1) Investitiile pentru dezvoltarea societătii comerciale, în sumă de 5.200.000 euro, vor fi garantate cu contract de garantie reală mobiliară asupra actiunilor cumpărate.

(2) Cumpărătorul va permite vânzătorului să verifice oricând înregistrarea Contractului de garantie reală mobiliară asupra actiunilor la Registrul actionarilor societătii comerciale, precum si la Arhiva Electronică de Garantii Mobiliare.

(3) Investitiile pentru dezvoltarea societătii comerciale, în sumă de 10.600.000 euro, vor fi garantate cu scrisoare de garantie bancară emisă în favoarea societătii comerciale. Investitiile pentru mediu, în sumă de 50.000 euro, vor fi garantate cu scrisoare de garantie bancară emisă în favoarea societătii comerciale. Scrisorile de garantie bancară prevăzute mai sus vor fi înmânate vânzătorului de către cumpărător cel mai târziu până la data achitării integrale a pretului actiunilor.

(4) Cumpărătorul se obligă să asigure vânzătorului, pe toată perioada derulării contractului, deplinul acces la verificarea, oricând si ori de câte ori va fi nevoie, în societatea comercială, a tuturor documentelor si bunurilor societătii comerciale, referitoare la îndeplinirea obligatiilor asumate de cumpărător.

(5) Accesul va fi acordat în baza unei notificări scrise cu 15 zile înainte, din partea vânzătorului, specificându-se agenda vizitei, incluzând: data si durata acesteia, numele reprezentantilor, scopul verificării si orice altă informatie necesară.

Art. 7. - Pentru nerealizarea de către STRABAG A.G. a obligatiilor contractuale referitoare la investitiile pentru dezvoltarea societătii comerciale, se vor prevedea următoarele penalităti:

a) În cazul neefectuarii investitiilor pentru dezvoltarea societătii comerciale, cumpărătorul va plăti vânzătorului o penalitate egală cu 0,1% din suma rămasă neinvestită la sfârsitul termenului scadent. Plata acestei penalităti nu îl exonerează pe cumpărător de realizarea programului investitional;

b) penalitatea prevăzută la lit. a) va fi achitată în termen de 30 de zile calendaristice de la simpla notificare emisă de către vânzător ca urmare a neefectuarii la scadentă a investitiilor. Plata acestei penalităti nu exonerează cumpărătorul de îndeplinirea obligatiilor asumate prin contract;

c) În cazul refuzului cumpărătorului de a plăti penalitatea precizată la lit. a), refuz însotit de documente justificative, sunt aplicabile prevederile legale în vigoare privind procedura prealabilă de conciliere.

Art. 8. - STRABAG A.G. Îsi va asuma obligatia de a mentine în societatea comercială, pe o perioadă de 5 ani de la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, un număr mediu scriptic de salariati de 387 de persoane. Prin exceptie, numărul mediu scriptic de salariati va putea scădea sub 387 de persoane, pentru cauze naturale de încetare a contractului de muncă, demisii, pensionări, fără a atrage penalizarea cumpărătorului pentru acest fapt si fără a exista obligatia cumpărătorului de a completa numărul de salariati.

Art. 9. - (1) Cumpărătorul, prin reprezentantii legali ai societătii comerciale numiti de acesta, se obligă să transmită vânzătorului următoarele rapoarte:

a) un raport cu privire la modul de îndeplinire a fiecărei obligatii contractuale, în maximum 60 de zile calendaristice de la data scadentei acestora;

b) un raport privind modul de realizare a programelor de restructurare aprobate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind protectia socială.

(2) Aceste obligatii sunt valabile pe perioadele de realizare a obligatiilor contractuale, după caz, dar nu mai mult de 5 ani de la data semnării contractului.