MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 186         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 19 martie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

55. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Natională a Penitenciarelor

 

200. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Natională a Penitenciarelor

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 150 din 22 februarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 si art. 26 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii

 

Decizia nr. 155 din 27 februarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 397, art. 399 si art. 402 din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

234. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 762/2001 privind stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea si verificarea compozitiei fibroase a produselor textile

 

248. - Hotărâre privind plata contributiei către fondul de finantare extrabugetară al Centrului pentru Incidente si Urgente al Agentiei Internationale pentru Energia Atomică (A.I.E.A.)

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

46. - Decizie privind modificarea Deciziei primului-ministru nr. 473/2005 pentru aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Secretariatului General al Guvernului

 

47. - Decizie privind numirea domnului Săvus Cristian în functia publică de secretar general al Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

 

48. - Decizie privind numirea domnului Gheorghe Bogdan în functia publică de secretar general al Agentiei Nationale pentru Sport

 

49. - Decizie pentru revocarea din calitatea de membru al Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate a domnului Victor Goantă si pentru numirea în calitate de membru a domnului Marin Iordache în cadrul aceluiasi consiliu

 

50. - Decizie privind numirea domnului Stefan Cosmeanu în functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

6. - Circulară pentru modificarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul nr. 2/2006 privind comisioanele practicate de Banca Natională a României pentru efectuarea operatiunilor de depunere si retragere de numerar ale institutiilor de credit si ale Trezoreriei Statului

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Natională a Penitenciarelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 47 din 28 iunie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Natională a Penitenciarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 29 iunie 2006, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 38, articolul 511 va avea următorul cuprins:

„Art. 511. - Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare pot fi transferati, la cererea acestora sau cu acordul lor scris, în aceeasi ori în altă functie publică din alte unităti ale sistemului administratiei penitenciare sau în Ministerul Justitiei.”

2. La articolul I după punctul 55 se introduce punctul 551, cu următorul cuprins:

„551. - La articolul 74 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

«(2) Functionarii publici cu statut special din cadrul sistemului administratiei penitenciare pot fi delegati sau detasati în cadrul Ministerului Justitiei, pe posturi de functionar public cu statut special ori pe posturi de altă natură, după caz, dacă pregătirea profesională corespunde atributiilor si responsabilitătilor functiei pe care sunt delegati sau detasati, cu păstrarea drepturilor salariate corespunzătoare functiei avute la data delegării sau a detasării».”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 13 martie 2007.

Nr. 55.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Natională a Penitenciarelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Natională a Penitenciarelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 martie 2007.

Nr. 200.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 150

din 22 februarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 si art. 26 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Ion Tiucă - procuror

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 3 si art. 26 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, exceptie ridicată de Liviu Corneliu Niculescu si Adriana Niculescu în Dosarul nr. 12.152/300/2006 ăl Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti.

La apelul nominal răspunde partea Inspectoratul în Constructii al Municipiului Bucuresti, prin Inspectoratul de Stat în Constructii, reprezentat de consilier juridic Cristian Dima, cu delegatie depusă la dosarul cauzei, lipsind autorii exceptiei, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, partea prezentă sustine că dispozitiile art. 3 si ale art. 26 din Legea nr. 50/1991 nu contravin normelor constitutionale ale art. 44 alin. (1) si (2) referitoare la dreptul de proprietate privată si solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată. Arată în acest sens că instituirea, prin textele de lege criticate, a obligatiei obtinerii autorizatiei de constructii pentru executarea anumitor lucrări, a unor contraventii referitoare la nerespectarea acestei obligatii, cât si a sanctiunilor corespunzătoare nu încalcă prevederile art. 44 alin. (1) si (2) din Constitutie potrivit cărora continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 5 octombrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 12.152/300/2006, Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor „art. 3 si art. 26 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată”. Exceptia a fost ridicată de Liviu Corneliu Niculescu si Adriana Niculescu într-o cauză având ca obiect solutionarea unei plângeri contraventionale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile art. 3 din Legea nr. 50/1991 încalcă dispozitiile art. 44 alin. (1) si (2) din Constitutie, deoarece „obligativitatea impusă titularilor dreptului de proprietate privată asupra unui teren de a construi conform vointei unor organe administrative constituie golirea de continut a dreptului de proprietate privată si supunerea titularilor respectivului drept la taxe si sanctiuni nejustificate. În consecintă, restrictionarea si limitarea de către stat a

dreptului de proprietate privată al cetătenilor săi, în alte conditii decât cele prevăzute de art. 44 din Constitutie, constituie o încălcare a garantării si ocrotirii proprietătii private”. Prevederile legale criticate instituie, totodată, un tratament discriminatoriu între persoanele fizice titulare ale dreptului de proprietate si stat sau alte persoane de drept public titulare ale acestui drept. De asemenea, sanctiunile prevăzute de art. 26 din legea criticată conduc, în opinia autorilor exceptiei, „la o limitare drastică a dreptului de proprietate privată, atât timp cât regimul sanctionator nu se aplică statului sau persoanelor de drept public”.

Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât scopul Legii nr. 50/1991 este asigurarea interesului general privind urbanismul si amenajarea teritoriului, securitatea si siguranta în constructii. Pentru protejarea acestor obiective de interes general, legea criticată instituie anumite conditii specifice a căror respectare este obligatorie fără nicio discriminare si care sunt în acord cu prevederile art. 44 din Constitutie.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitu­tionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 3 si art. 26 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii sunt constitutionale. Astfel, potrivit art. 44 alin. (1) din Constitutie, prin lege pot fi stabilite anumite limite, îngrădiri, fie în privinta obiectului dreptului de proprietate, fie în privinta unor atribute ale dreptului de proprietate, pentru apărarea intereselor sociale si economice generale sau pentru apărarea drepturilor altor persoane, esential fiind ca prin aceste restrictii să nu se anihileze complet dreptul de proprietate, în acest context încadrându-se si reglementările legii examinate. Precizează, totodată, că instanta de contencios constitutional s-a mai pronuntat în sensul constitutionalitătii prevederilor criticate, de exemplu prin Decizia nr. 409/2005.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului si dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 3 si ale art. 26 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, modificată si completată prin Legea nr. 52/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 16 martie 2006. Textele criticate au următorul continut:

- Art. 3: „Autorizatia de construire se eliberează pentru:

a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia celor prevăzute la art. 11;

b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la constructii reprezentând monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protectie, stabilite potrivit legii;

c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare privind căi de comunicatie, inclusiv lucrări de artă, retele si dotări tehnico-edilitare, lucrări hidrotehnice, amenajări de albii, lucrări de îmbunătătiri funciare, lucrări de instalatii de infrastructură, noi capacităti de producere, transport, distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente;

d) Împrejmuiri si mobilier urban, amenajări de spatii verzi, parcuri, piete si alte lucrări de amenajare a spatiilor publice;

e) lucrări de foraje si excavări necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatărilor de cariere, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatări de suprafată sau subterane;

f) lucrări, amenajări si constructii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării executiei lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea;

g) organizarea de tabere de corturi, căsute sau de rulote; h) lucrări de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe căile si spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, precum si anexele gospodăresti ale exploatatiilor agricole situate în extravilan;

i) cimitire - noi si extinderi.”;

- Art. 26: „(1) Constituie contraventii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii, să fie considerate infractiuni:

a) executarea sau desfiintarea, totală ori partială, fără autorizatie a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu exceptia celor mentionate la Ut. b), de către investitor si executant;

b) executarea sau desfiintarea, cu nerespectarea prevederilor autorizatiei si a proiectului tehnic, a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu exceptia celor prevăzute la Ut. b), de către investitor si executant;

c) aprobarea furnizării de utilităti urbane, ca urmare a executării de lucrări de bransamente si racorduri la retele pentru constructii noi neautorizate;

d) mentinerea după expirarea termenului prevăzut prin autorizatie sau după terminarea lucrărilor autorizate ori adaptarea în alte scopuri fată de cele prevăzute în autorizatie a constructiilor, lucrărilor si amenajărilor cu caracter provizoriu;

e) neaducerea terenului la starea initială de către investitor, după terminarea lucrărilor prevăzute la art. 3 Ut. c), precum si nerealizarea lucrărilor de curătare, amenajare ori degajare, după caz, a amplasamentului si/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata executiei, o dată cu încheierea lucrărilor de bază;

f) Împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor si a actelor solicitate;

g) neanuntarea datei începerii lucrărilor de constructii autorizate, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (8), precum si depăsirea termenului legal prevăzut la art. 7 alin. (1);

h) emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care nu contin lista cuprinzând avizele si acordurile legale necesare în raport cu obiectivul de investitii, sau eliberarea acestora cu depăsirea termenului legal;

i) emiterea de autorizatii de construire/desfiintare:

- în lipsa unui drept real asupra imobilului, care să confere dreptul de a solicita autorizatia de construire/desfiintare;

- în lipsa sau cil nerespectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, aprobate potrivit legii;

- în baza unor documentatii incomplete sau elaborate în neconcordantă cu prevederile certificatului de urbanism, ale^ Codului civil, ale continutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii, care nu contin avizele si acordurile legale necesare sau care nu sunt verificate potrivit legii;

- în lipsa expertizei tehnice privind punerea în sigurantă a întregii constructii, în cazul lucrărilor de consolidare;

- în baza altor documente decât cele cerute prin prezenta lege;

j) neorganizarea si neexercitarea controlului privind disciplina în autorizarea si executarea lucrărilor de constructii de către compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene si al primăriilor, în unitătile lor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) si (4), precum si neurmărirea modului de îndeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de Stat în Constructii, potrivit dispozitiilor art. 29 alin. (3);

k) neîndeplinirea, la termenul stabilit, a măsurilor dispuse de Inspectoratul de Stat în Constructii la controlul anterior;

I) refuzul nejustificat sau obstructionarea sub orice formă a accesului persoanelor fizice sau al reprezentantilor persoanelor juridice la documentele prevăzute la art. 34 alin. (7);

m) depăsirea termenului de 15 zile pentru emiterea avizelor si acordurilor necesare în vederea autorizării lucrărilor de constructii, conform prevederilor art. 7 alin. (20).

„(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1), săvârsite de persoanele fizice sau juridice, se sanctionează cu amendă după cum urmează:

- de la 1.000 lei la 100.000 lei, cele prevăzute la Ut. a);

- de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la Ut. f);

- de la 3.000 lei la 4.000 lei, cele prevăzute la Ut. c);

- de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la Ut. b), d) si e);

- de la 5.000 lei la 30.000 lei, cele prevăzute la Ut. h) si i);

- de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la Ut. j) si k);

- de la 1.000 lei la 2.000 lei, cele prevăzute la Ut. I) si m);

- de 1.000 lei, cele prevăzute la Ut. g).”

(3) Cuantumul amenzilor se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului.

(4) Sanctiunea amenzii poate fi aplicată si reprezentantului persoanei juridice.

(5) Sanctiunea amenzii pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. h) si i) se aplică functionarilor publici responsabili de verificarea documentatiilor care stau la baza emiterii certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire sau de desfiintare, precum si semnatarilor, potrivit atributiilor stabilite conform legii.”

În motivarea exceptiei, autorul acesteia invocă dispozitiile art. 44 alin. (1) si (2) din Constitutie, referitoare la ocrotirea si garantarea dreptului de proprietate privată.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că dispozitiile art. 3 diri Legea nr. 50/1991 enumera tipurile de lucrări pentru a căror executare este necesară eliberarea unei autorizatii de construire, iar art. 26 din aceeasi lege stabileste contraventiile referitoare la nerespectarea unor obligatii prevăzute de lege, precum si sanctiunile corespunzătoare. In opinia autorilor exceptiei, textele de lege mentionate limitează si restrictionează exercitarea dreptului de proprietate în alte conditii decât cele prevăzute de art. 44 din Constitutie.

Curtea constată că această critică de neconstitu­tionalitate nu este întemeiată. Potrivit art. 44 alin. (1) teza a doua din Legea fundamentală, continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege. Asadar, Constitutia lasă în sarcina legiuitorului stabilirea conditiilor si a limitelor de exercitare a dreptului de proprietate, avându-se în vedere, evident, si celelalte prevederi constitutionale, cum ar fi, de exemplu, art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti. Ca atare, Legea rir. 50/1991 reglementează conditiile în care trebuie să aibă loc executarea lucrărilor de constructii, stabilind în sarcina detinătorului titlului de proprietate asupra unui imobil - teren si/sau constructii - anumite obligatii ce derivă din necesitatea protejării interesului general pe care urbanismul si amenajarea teritoriului, precum si securitatea si siguranta în constructii îl reprezintă.

Prin urmare, Curtea nu poate retine critica de neconstitutionalitate potrivit căreia obligatiile impuse de textele legale examinate depăsesc cadrul constitutional stabilit de art. 44 si constată că, dimpotrivă, acestea reprezintă tocmai o aplicare a prevederilor fundamentale pretins a fi încălcate.

De altfel, în jurisprudenta sa Curtea Constitutională a mai examinat conformitatea dispozitiilor art. 3 si ale art. 26 din Legea nr. 50/1991 fată de prevederile art. 44 din Legea fundamentală, statuând, pentru argumentele acolo retinute, că textele de lege criticate sunt constitutionale. În acest sens sunt, de exemplu, deciziile nr. 409/2005 si nr. 4/2005, ale căror solutii si considerente îsi mentin valabilitatea în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 si art. 26 dinAegea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, exceptie ridicată de Liviu Corneliu Niculescu si Adriana Niculescu în Dosarul nr. 12.152/300/2006 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 22 februarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 155

din 27 februarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 397, art. 399 si art. 402 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 397, 399 si 402 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Nicolae Drasovean în Dosarul nr. 1.858/107/2006 al Tribunalului Alba - Sectia penală.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei. Procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, autorul exceptiei solicită admiterea criticii de neconstitutionalitate, întrucât, prin aplicarea dispozitiilor art. 397, 399 si 402 din Codul de

procedură penală, se aduce atingere în mod nejustificat liberului acces la justitie.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, apreciind că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 11 septembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 1.858/107/2006, Tribunalul Alba - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 397, art. 399 si art. 402 din' Codul de procedură penală, exceptie ridicata de Nicolae Drasovean într-o cauză având ca obiect solutionarea unei cereri de revizuire.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile art. 397, 399 si 402 din Codul de procedură penală contravin dispozitiilor constitutionale privind accesul liber la justitie, deoarece cererea de revizuire se adresează parchetului si nu instantei de judecată.

Tribunalul Alba - Sectia penală apreciază că dispozitiile legale invocate nu aduc atingere principiului liberului acces la justitie, deoarece întreaga activitate desfăsurată de procuror si de organele de urmărire penală, precum si întregul probatoriu administrat sunt supuse controlului instantei judecătoresti.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului arată că exceptia de neconstitu­tionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2),'ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 397, 399 si 402 din Codul de procedură penală, care au următorul continut:

- Art. 397: „Cererea de revizuire se adresează procurorului de la parchetul de pe lângă instanta care a judecat cauza în primă instantă.

Cererea se face în scris, cu arătarea cazului de revizuire pe care se întemeiază si a mijloacelor de probă în dovedirea acestuia.

Dacă cererea nu îndeplineste conditiile arătate în alin. 2, procurorul cheamă persoana care a făcut cererea în vederea completării sau precizării acesteia.

- Art. 399: „După introducerea cererii de revizuire procurorul ascultă, dacă este cazul, potrivit art. 397 alin. 3, persoana care solicită revizuirea. In cazul când este necesară efectuarea de cercetări pentru a verifica temeinicia cererii de revizuire, procurorul dispune aceasta prin ordonantă.

Totodată, procurorul cere, dacă este necesar, dosarul cauzei.

Pentru efectuarea actelor de cercetare procurorul poate delega organul de cercetare penală. Dispozitiile art. 217 alin. ultim sunt aplicabile.

Termenul de efectuare a actelor de cercetare este de 2 luni si curge de la data introducerii cererii de revizuire.

După efectuarea cercetărilor, procurorul înaintează întregul material împreună cu concluziile sale instantei competente.”

- Art. 402: „La primirea lucrărilor trimise de procuror, presedintele instantei fixează termen de judecată pentru examinarea cererii de revizuire, în vederea admiterii în principiu, dispunând citarea părtilor interesate.

Când persoana în favoarea sau defavoarea căreia s-a cerut revizuirea se află în stare de detinere, chiar într-o altă cauză, presedintele dispune încunostintarea acestei persoane despre termen si ia măsuri pentru desemnarea unui apărător din oficiu. ;

Persoana arestată este adusă la judecată.”

Prevederile din Legea fundamentală pretins a fi încălcate sunt cele ale art. 21 referitoare la accesul liber la justitie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, se constată că dispozitiile art. 397, 399 si 402 din Codul de procedură penală, instituind reguli privind modul de solutionare a cererii de revizuire, nu sunt de natură să îngrădească dreptul părtilor de a se adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, libertătilor si intereselor lor legitime si de a beneficia de un proces echitabil. Legislatia procesual penală prevede suficiente garantii pentru asigurarea accesului liber la justitie, astfel, după efectuarea cercetărilor pentru verificarea temeiniciei cererii de revizuire, procurorul înaintează întregul material împreună cu concluziile sale instantei competente. De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 403 din Codul de procedură penală, instanta, ascultând concluziile procurorului si ale părtilor, examinează dacă cererea de revizuire este făcută în conditiile prevăzute de lege si dacă din probele strânse în cursul cercetării efectuate de procuror rezultă date suficiente pentru admiterea în principiu.

În concluzie, din dispozitiile art. 397-406 din Codul de procedură penală rezultă faptul că este obligatorie sesizarea instantei de judecată, care, după verificarea probelor existente sau după administrarea de probe noi, se va pronunta cu privire la temeinicia cererii de revizuire.

Justificarea prezentei organelor de urmărire penală în procedura revizuirii se explică prin specificul acestei căi de atac, al cărei scop îl constituie repararea erorilor judiciare de fapt cuprinse în hotărârile judecătoresti definitive. Calea de atac a revizuirii presupune reluarea procesului penal din faza de urmărire penală, restabilirea adevărului putând duce la o altă solutionare a cauzei decât cea dispusă anterior, fiind necesar ca si în această situatie fazele procesului penal să fie respectate.

Pe cale de consecintă, contrar sustinerilor autorului exceptiei, prevederile art. 397, 399 si 402 din Codul de procedură penală nu aduc atingere principiului liberului acces la justitie, întreaga activitate desfăsurată de procuror si de organele de urmărire penală, precum si întregul probatoriu administrat fiind supuse controlului instantei judecătoresti.

Fată de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 397, art. 399 si art. 402 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Nicolae Dras'ovean în Dosarul nr. 1.858/107/2006 al Tribunalului Alba - Sectia penală. Definitivă si general obligatorie. Pronuntata în sedinta publică din data de 27 februarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 762/2001 privind stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea si verificarea compozitiei fibroase a produselor textile

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 762/2001 privind stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea si verificarea compozitiei fibroase a produselor textile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 23 august 2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 4 se introduce mentiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu următorul cuprins:

„Prezenta hotărâre transpune Directiva nr. 73/44/CEE privind armonizarea legislatiilor statelor membre în domeniul analizei cantitative a amestecurilor ternare de fibre textile, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 83/1973, si Directiva nr. 96/73/CE privind anumite^ metode de analiză cantitativă a amestecurilor binare de fibre textile, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 32/1997.”

2. La capitolul II din anexa nr. 1, punctul 2 va avea următorul cuprins:

 

„2. METODE SPECIALE - Tabel sintetic

 

Metoda

Domeniul de aplicare

Reactivul chimic

Nr. 1

Acetat

Alte fibre mentionate

Acetonă

Nr. 2

Anumite fibre proteinice

Alte fibre mentionate

Hipoclorit

Nr. 3

Viscoză, cupro sau anumite tipuri de fibre modale

Bumbac

Acid formic si clorură de zinc

Nr. 4

Poliamida sau naiIon

Alte fibre mentionate

Acid formic, 80% m/m

Nr. 5

Acetat

Triacetat

Alcool benzilic

Nr. 6

Triacetat sau polilactidă

Alte fibre mentionate

Diclormetan

Nr. 7

Anumite fibre celulozice

Poliester sau elastomultiester

Acid sulfuric, 75% m/m

Nr. 8

Fibre acrilice, anumite fibre modacrilice sau anumite clorofibre

Alte fibre mentionate

Dimetilformamidă

Nr. 9

Anumite clorofibre

Alte fibre mentionate

Sulfura de carbon/acetonă, 55,5/44,5 v/v

Nr. 10

Acetat

Anumite clorofibre

Acid acetic glacial

Nr. 11

Mătase

Lână sau păr

Acid sulfuric, 75% m/m

Nr. 12

Iută

Anumite fibre de origine animală

Metoda continutului de azot

Nr. 13

Polipropilenă

Alte fibre mentionate

Xilen

Nr. 14

Alte fibre mentionate

Clorofibre (pe bază de homopolimeri de clorură de vinii)

Metoda cu acid sulfuric concentrat

Nr. 15

Clorofibre, anumite fibre modacrilice, anumiti elastani, acetati, triacetati

Alte fibre mentionate

Ciclohexanona”

 

3. La capitolul II din anexa nr. 1, punctul 1 al metodei nr. 1 va avea următorul cuprins:

„1. Domeniul de aplicare

Această metodă se aplică, după îndepărtarea materialelor nefriboase, amestecurilor binare de:

1.1. acetat

cu

1.2. lână, păr de origine animală, mătase, bumbac, in, cânepă, iută, abacă, alfa, fibră din coajă de nucă de cocos, drob (grozamă), ramie, sisal, cupro, fibre modale, fibre proteinice, viscoză, fibre acrilice, poliamida sau naiIon, poliester si elastomultiester. Metoda nu se aplică fibrelor de acetat care au fost dezacetilate la suprafată.”

4. La capitolul II din anexa nr. 1, punctul 1.2 al metodei nr. 2 va avea următorul cuprins:

„1.2. bumbac, cupro, viscoză, acrilice, clorofibre, poliamida sau naiIon, poliester, polipropilenă, elastan, fibră de sticlă si elastomultiester.

5. La capitolul II din anexa nr. 1, punctul 1.2 al metodei nr. 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1.2. lână, păr de origine animală, bumbac, cupro, fibre modale, viscoză, acrilice, clorofibre, poliester, polipropilena, fibră de sticlă si elastomultiester.”

6. La capitolul II din anexa nr. 1, punctele 1, 2 si 5 ale metodei nr. 6 vor avea următorul cuprins:

„1. Domeniul de aplicare

Această metodă se aplică, după îndepărtarea materialelor nefibroase, amestecurilor binare de:

1.1. triacetat sau polilactidă cu

1.2. lână, păr de origine animală, mătase, bumbac, cupro, fibre modale, viscoză, acrilice, poliamida sau naiIon, poliester, fibră de sticlă si elastomultiester.

 

NOTĂ:

Fibrele de triacetat, care în urma finisării au suferit o hidroliză partială, încetează să mai fie complet solubile în acest reactiv. În acest caz metoda nu se aplică.

2. Principiu

Fibrele de triacetat sau polilactidă se dizolvă cu diclormetan, pomindu-se de la o masă cunoscută a amestecului în stare uscată. Reziduul se colectează, se spală, se usucă si se cântăreste; masa acestuia, corectată dacă este necesar, se exprimă ca procent din masa uscată a amestecului de fibre. Procentul de triacetat uscat sau de polilactidă uscată se calculează prin diferentă.

5. Calcularea si exprimarea rezultatelor

Se calculează rezultatele conform descrierii în instructiunile generale. Valoarea lui «d» este 1,00, cu exceptia poliesterului si a elastomultiesterului, pentru care valoarea lui «d» este 1,01.”

 

7. La capitolul II din anexa nr. 1, punctul 1 al metodei nr. 7 va avea următorul cuprins:

„1. Domeniul de aplicare

Această metodă se aplică, după îndepărtarea materialelor nefibroase, amestecurilor binare de:

1.1. bumbac, in, cânepă, ramie, cupro, fibre modale, viscoză

cu

1.2. poliester si elastomultiester.”

8. La capitolul II din anexa nr. 1, punctele 1.2 si 5 ale metodei nr. 8 vor avea următorul cuprins:

„1.2. lână, păr de orgine animală, mătase, bumbac, cupro, fibre modale, viscoză, poliamida sau naiIon, poliester si elastomultiester.

5. Calcularea si exprimarea rezultatelor

Se calculează rezultatele conform descrierii din instructiunile generale. Valoarea lui «d» este 1,00, cu exceptia următoarelor cazuri:

- lână 1,01;

- bumbac 1,01;

- cupro 1,01;

- modal 1,01;

- poliester 1,01;

- elastomultiester 1,01.”

9. La capitolul II din anexa nr. 1, punctul 1.2 al metodei nr. 9 va avea următorul cuprins:

„1.2 lână, păr de origine animală, mătase, bumbac, cupro, fibre modale, viscoză, fibre acrilice, poliamida sau naiIon, poliester, fibră de sticlă si elastomultiester.”

10. La capitolul II din anexa nr. 1, punctele 1.1 si 1.2 ale metodei nr. 13 vor avea următorul cuprins:

„1.1. fibre de polipropilena

cu

1.2. lână, păr de origine animală, mătase, bumbac, acetat, cupro, fibre modale, triacetat, viscoză, fibre acrilice, poliamide sau naiIon, poliester, fibră de sticlă si elastomultiester.”

11. La capitolul II din anexa nr. 1, punctul 1.2 al metodei nr. 14 va avea următorul cuprins:

„1.2. bumbac, acetat, cupro, fibre modale, triacetat, viscoză, anumite fibre acrilice, anumite fibre modacrilice, poliamida sau naiIon, poliester si elastomultiester.”

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 762/2001 privind stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea si verificarea compozitiei fibroase a produselor textile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 23 august 2001, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Varujan Vosganian

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor,

Marian Zlotea

 

Bucuresti, 7 martie 2007.

Nr. 234.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind plata contributiei către fondul de finantare extrabugetară al Centrului pentru Incidente si Urgente al Agentiei Internationale pentru Energia Atomică (A.I.E.A.)

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 35 lit. a) din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata echivalentului în lei al sumei de 30.000 euro, reprezentând contributia către fondul de finantare extrabugetară al Centrului pentru Incidente si Urgente al Agentiei Internationale pentru Energia Atomică (A.I.E.A.).

Art. 2. - Plata sumei prevăzute la art. 1 se suportă integral din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2007-al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

Presedintele Comisiei Nationale

pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Vilmos Zsombori

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 7 martie 2007.

Nr. 248.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind modificarea Deciziei primului-ministru nr. 473/2005 pentru aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Corpului consilierilor de integrare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.811/2006 pentru aprobarea redistribuirii pe autorităti si institutii publice a consilierilor pentru afaceri europene si ale art. 7 alin. (1) si art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 157/2005 pentru organizarea si functionarea Secretariatului General al Guvernului, republicată,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Anexele nr. 1 si 2 la Decizia primului-ministru nr. 473/2005 pentru aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 17 octombrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta decizie.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 15 martie 2007.

Nr. 46.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA ORGANIZATORICA

a Secretariatului General al Guvernului

 

ANEXA Nr. 2

 

STATUL DE FUNCTII

al Secretariatului General al Guvernului

 

Nr. crt.

Functia

Numărul de posturi

Natura functiei

Studii

I.

Compartiment consilier diplomatic

4

 

 

 

1.

Consilier diplomatic

1

c.i.m.

S

2.

Expert principal 1

3

f.P-

S

II.

Cabinet ministru

16

 

 

 

1.

Director de cabinet

1

c.i.m.

S

2.

Asistent cabinet

3

c.i.m.

S

3.

Consilier personal

8

c.i.m.

s

4.

Secretar personal

2

c.i.m.

M

5.

Curier personal

2

c.i.m.

M

III.

Compartiment audit

2

 

 

 

1.

Auditor superior 1

1

f.p.

S

2.

Auditor superior 2

1

f.p.

S

IV.

Compartiment consilieri pentru afaceri europene

27

 

 

 

1.

Consilier pentru afaceri europene

27

c.i.m.

S

V.

Directia preqătire sedinte ale Guvernului

21

 

 

 

1.

Director consilier superior 1

1

f.p.

S

Serviciul pregătire sedinte ale Guvernului

2.

Sef serviciu consilier superior 1

1

f.p.

S

3.

Consilier superior 1

1

f.p.

S

4.

Expert principal 1

1

f.p.

S

5.

Referent superior 1

6

f.p.

M

6.

Consilier

1

c.i.m.

S

7.

Expert

2

c.i.m.

S

Compartiment arhivă

8.

Consilier juridic principal 1

1

f.p.

S

9.

Consilier superior 1

1

f.p.

S

10.

Expert principal 1

1

f.p.

S

11.

Referent superior 1

4

f.p.

M

12.

Referent

1

c.i.m.

M, PL, SSD

VI.

Directia specială

16

 

 

 

1.

Consilier director

1

c.i.m.

S

2.

Consilier

2

c.i.m.

S

Birou probleme apărare, ordine publică si sigurantă natională

3.

Consilier sef birou

1

c.i.m.

S

4.

Consilier

3

c.i.m.

S

5.

Expert

2

c.i.m.

S

Compartiment documente clasificate

6.

Referent

3

c.i.m.

M, PL, SSD

Compartiment operativ

7.

Expert

2

c.i.m.

S

8.

Referent

2

c.i.m.

M, PL. SSD

 

Nr. crt.

Functia

Numărul de posturi

Natura functiei

Studii

VII.

Compartiment relatii interinstitutionale

10

 

 

 

1.

Consilier superior 1

2

f.p.

S

2.

Expert principal 1

3

f.p.

S

3.

Expert principal 2

1

f.p.

S

4.

Expert asistent 1

1

f.p.

S

5.

Consilier

1

c.i.m.

S

6.

Expert

2

c.i.m.

S

 

SECRETAR DE STAT

 

VIII.

Cabinet

6

 

 

 

1.

Director cabinet

1

c.i.m.

S

2.

Asistent cabinet

1

c.i.m.

S

3.

Consilier personal

2

c.i.m.

S

4.

Secretar personal

1

c.i.m.

M

5.

Curier personal

1

c.i.m.

M

IX.

Directia economică

24

 

 

 

1.

Director consilier superior 1

1

f.p.

S

Serviciul financiar

2.

Sef serviciu consilier superior 1

1

f.p.

S

3.

Consilier superior 2

5

f.p.

S

4.

Expert principal 1

3

f.p.

S

5.

Referent superior 1

4

f.p.

M

6.

Referent

1

c.i.m.

M, PL, SSD

Serviciul contabilitate

7.

Sef serviciu consilier superior 1

1

f.p.

S

8.

Consilier superior 2

5

f.p.

S

9.

Expert principal 1

1

f.p.

S

10.

Expert principal 2

1

f.p.

S

11.

Consilier

1

c.i.m.

S

X.

Unitatea de Politici Publice

20

 

 

 

1.

Director consilier superior 1

1

f.p.

S

2.

Expert principal 1

4

f.p.

S

3.

Expert principal 3

1

f.p.

S

4.

Expert

1

c.i.m.

S

Unitate implementare proiect

5.

Manaqer public asistent 2

1

f.p.

S

6.

Expert principal 1

3

f.p.

S

7.

Consilier

1

c.i.m.

S

8.

Expert

1

c.i.m.

S

Unitate implementare program

9.

Consilier superior 1

2

f.p.

S

10.

Consilier juridic principal 1

1

f.p.

S

11.

Manaqer public asistent 2

2

f.p.

S

12.

Expert

2

c.i.m.

S

 

Nr. crt.

Functia

Numărul de posturi

Natura functiei

Studii

XI.

Serviciul administrativ

9

 

 

 

1.

Sef serviciu consilier superior 1

1

f.o.

S

2.

Referent superior 1

1

f.p.

M

3.

Consilier

1

c.i.m.

S

4.

Expert

2

c.i.m.

S

5.

Referent

4

c.i.m.

M. PL. SSD

XII.

Serviciul asiqurare loqistică

10

 

 

 

1.

Sef serviciu consilier superior 1

1

f.p.

S

2.

Consilier superior 1

1

f.p.

S

3.

Consilier superior 2

2

f.p.

S

4.

Expert principal 1

3

f.p.

S

5.

Consilier

2

c.i.m.

S

6.

Expert

1

c.i.m.

S

 

SECRETAR DE STAT

 

XIII.

Cabinet

5

 

 

 

1.

Director cabinet

1

c.i.m.

S

2.

Asistent cabinet

1

c.i.m.

S

3.

Consilier personal

2

c.i.m.

S

4.

Secretar personal

1

c.i.m.

M

XIV.

Directia juridică

20

 

 

 

1.

Director consilier juridic superior 1

1

f.p.

S

Serviciul juridic

 

 

2.

Sef serviciu consilier juridic superior 1

1

f.p.

S

3.

Consilier juridic principal 1

6

f.p.

S

4.

Consilier juridic asistent

1

f.p.

S

5.

Consilier

5

c.i.m.

S

 

Birou elaborare, analiză si avizare acte normative

 

 

6.

Consilier sef birou

1

c.i.m.

S

7.

Consilier

2

c.i.m.

S

8.

Expert

1

c.i.m.

S

9.

Referent

2

c.i.m.

M. PL. SSD

XV.

Directia contencios si resurse umane

21

 

 

 

1.

Director consilier juridic superior 1

1

f.p.

S

 

Serviciul contencios

 

2.

Sef serviciu consilier juridic superior 1

1

f.p.

S

3.

Consilier juridic superior 1

1

f.p.

S

4.

Consilier juridic superior 2

1

f.p.

S

5.

Consilier juridic principal 1

4

f.p.

S

6.

Consilier juridic asistent 3

2

f.p.

S

7.

Referent superior 1

1

f.p.

M

 

8.

Consilier

1

c.i.m.

S

 

Nr. crt.

Functia

Numărul de posturi

Natura functiei

Studii

 

Serviciul resurse umane

9.

Sef serviciu consilier superior 1

 

f.p.

S

10.

Consilier superior 1

2

f.p.

S

11.

Consilier asistent 2

 

f.p.

S

12.

Expert principal 1

2

f.p.

S

13.

Expert principal 2

 

f.p.

S

14.

Expert asistent 1

 

f.p.

S

15.

Expert debutant

 

f.p.

S

XVI.

Serviciul relatii cu publicul si mass-media, informatizare

14

 

 

 

1.

Sef serviciu consilier superior 1

 

f.p.

S

2.

Consilier superior 1

 

f.p.

S

3.

Consilier superior 2

 

f.p.

S

4.

Expert principal 1

3

f.p.

S

5.

Expert principal 2

 

f.p.

S

6.

Expert asistent 2

 

f.p.

S

7.

Manager public asistent 2

 

f.p.

S

8.

Consilier

3

c.i.m.

S

9.

Expert

2

c.i.m.

S

Total număr de posturi în cadrul Secretariatului General al Guvernului (cu exceptia demnitarilor)

225

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Săvus Cristian în functia publică de secretar general al Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

 

Având în vedere Adresa nr. 1.006.231 din 5 februarie 2007 a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, prin care a fost comunicat procesul-verbal încheiat în data de 31 ianuarie 2007, în urma desfăsurării concursului organizat pentru ocuparea functiei publice vacante corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici de secretar general din cadrul Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap,

în temeiul art. 15 lit. e) si art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 18 alin. (1) lit. b) si art. 54 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Săvus Cristian se numeste în functia publică de secretar general al Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 15 martie 2007.

Nr. 47.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Gheorghe Bogdan În functia publică de secretar general al Agentiei Nationale pentru Sport

 

Având în vedere Adresa nr. 1.006.231 din 5 februarie 2007 a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, prin care a fost comunicat procesul-verbal încheiat în data de 31 ianuarie 2007, în urma desfăsurării concursului organizat pentru ocuparea functiei publice vacante corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici de secretar general din cadrul Agentiei Nationale pentru Sport,

în temeiul art. 15 lit. e) si art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 18 alin. (1) lit. b) si art. 54 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gheorghe Bogdan se numeste în functia publică de secretar general al Agentiei Nationale pentru Sport.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu .

 

Bucuresti, 15 martie 2007.

Nr. 48.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru revocarea din calitatea de membru al Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate a domnului Victor Goantă si pentru numirea în calitate de membru a domnului Marin Iordache în cadrul aceluiasi consiliu

 

În temeiul dispozitiilor art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 276 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, având în vedere adresa nr. 3.906 din 28 februarie 2007 a Consiliului National al Persoanelor Vârstnice,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Pe data intram în vigoare a prezentei decizii, domnul Victor Goantă se revocă din calitatea de membru al Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, iar domnul Marin Iordache se numeste în calitate de membru în cadrul aceluiasi consiliu.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia primului-ministru nr. 491 din 18 noiembrie 2005 privind numirea domnului Victor Goantă în calitate de membru al Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate îsi încetează efectele.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 15 martie 2007.

Nr. 49.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Stefan Cosmeanu în functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Stefan Cosmeanu se numeste în functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 16 martie 2007.

Nr. 50.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

pentru modificarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul nr. 2/2006 privind comisioanele practicate de Banca Natională a României pentru efectuarea operatiunilor de depunere si retragere de numerar ale institutiilor de credit si ale trezoreriei Statului

 

Având în vedere Nota nr. Vl.2/5.590 din 7 decembrie 2006 a Directiei emisiune, tezaur si casierie si Hotărârea Consiliului de administratie din sedinta din 11 decembrie 2006,

în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale României, Banca Natională a României emite prezenta circulară.

Art. I. - Art. 3 alin. (1) din Regulamentul nr. 2/2006 privind comisioanele practicate de Banca Natională a României pentru efectuarea operatiunilor de depunere si retragere de numerar ale institutiilor de credit si ale Trezoreriei Statului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 26 iulie 2006, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Asupra numerarului retras în ziua (z), care a fost anuntat în ziua anterioară, se percepe un comision de 0,30% aplicat la suma retrasă.”

Art. II. - Prezenta circulară intră în vigoare la data de 1 aprilie 2007.

 

Presedintele Consiliului de Administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 15 martie 2007.

Nr. 6.