MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 188        LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 19 martie 2007

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 156 din 27 februarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1403 alin. 1 teza a doua si art. 141 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 158 din 27 februarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

13. - Ordonantă de urgentă privind aprobarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la 24 octombrie 2006 si la Bucuresti la 28 noiembrie 2006

 

Contract de finantare între România si Banca Europeană de Investitii (Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a III-a)

 

231. - Hotărâre privind înfiintarea, organizarea si functionarea Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar

 

233. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.733/2006 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire Cluj Est”

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

Decizia nr. XXIV din 18 septembrie 2006 privind recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la consecintele lipsei din dispozitivul hotărârii a mentiunii „pronuntată în sedintă publică”

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 156

din 27 februarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1403 alin. 1 teza a doua si art. 141 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 1403 alin. 1 teza a doua si art. 141 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Nalini Ziya în Dosarul nr. 25.615/3/2006 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a II-a penală si pentru cauze cu minori si familie.

La apelul nominal se constată lipsa autorului exceptiei, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, făcând referire la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 13 septembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 25.615/3/2006, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a II-a penală si pentru cauze cu minori si familie a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1403 alin. 1 teza a doua si art. 141 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Nalini Ziya.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textele de lege criticate încalcă dispozitiile art. 16, 20, 21 si 53 din Constitutie, precum si art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece nu poate formula o cale de atac împotriva încheierii prin care s-a respins cererea inculpatului de revocare a măsurii arestării preventive.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a II-a penală si pentru cauze cu minori si familie apreciază că „dispozitiile legale criticate sunt susceptibile de a fi interpretate ca fiind contrare unor principii constitutionale cuprinse în art. 16, 20 si 21 din Constitutie”. Astfel, se creează o diferentiere nejustificată între inculpati, în functie de măsura dispusă de instantă, unii dintre acestia având la îndemână calea de atac a recursului, iar cei cărora li s-a respins revocarea, înlocuirea sau încetarea de drept a măsurii arestării preventive nebeneficiind de o asemenea posibilitate.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate, pe de o parte, nu instituie discriminări pe considerente arbitrare, iar, pe de altă parte, nu sunt de natură să îngrădească dreptul părtilor de a se adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, libertătilor si intereselor lor legitime, de a beneficia de un proces echitabil, precum si de judecare a acestuia într-un termen rezonabil. De asemenea, arată că dispozitiile legale criticate sunt în concordantă cu prevederile art. 129 din Constitutie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 1403 alin. 1 teza a doua si art. 141 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură penală, astfel cum au fost modificate si completate prin art. I pct. 63 si 64 din Legea nr. 356/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006, care au următorul cuprins:

- Art. 1403 alin. 1 teza a doua: „încheierea prin care judecătorul respinge, în timpul urmăririi penale, revocarea,

înlocuirea sau încetarea de drept a măsurii preventive nu este supusă niciunei căi de atac.”

- Art. 141 alin. 1 teza a doua: „încheierea prin care prima instantă sau instanta de apel respinge cererea de revocare, înlocuire sau încetare de drept a măsurii preventive nu este supusă niciunei căi de atac.”

Aceste dispozitii sunt considerate de autorul exceptiei ca aducând atingere următoarelor articole din Constitutie: art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi, art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 privind accesul liber la justitie si art. 53 referitor la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti. De asemenea, autoarea exceptiei sustine si încălcarea art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată. Astfel, potrivit dispozitiilor art. 126 si ale art. 129 din Constitutie, legiuitorul este unica autoritate competentă să reglementeze căile de atac împotriva hotărârilor judecătoresti în cadrul procedurii de judecată, precum si modul de exercitare a acestora. în virtutea acestei competente, legiuitorul stabileste hotărârile judecătoresti împotriva cărora pot fi exercitate căile de atac si conditiile în care pot fi folosite aceste căi.

În ceea ce priveste încheierile, ca specie de hotărâri judecătoresti pronuntate în cursul procesului, dar prin care nu se solutionează fondul cauzei, acestea nu pot fi atacate, de regulă, decât odată cu hotărârile judecătoresti care solutionează fondul cauzei, care sunt, potrivit dreptului nostru procesual penal, sentintele si deciziile. Stabilind, prin art. 3851 alin. 2 din Codul de procedură penală, că încheierile pot fi atacate cu recurs numai odată cu sentinta sau cu decizia atacată, legiuitorul a actionat în limitele competentei sale, prevăzute prin dispozitiile constitutionale evocate mai sus. Regula exercitării căilor de atac împotriva încheierilor numai odată cu hotărârea prin care s-a solutionat fondul cauzei se impune pentru asigurarea desfăsurării procesului cu celeritate, într-un termen rezonabil, exigentă recunoscută cu valoare de principiu atât în sistemul nostru constitutional, cât si în Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care consacră la art. 6 paragraful 1 dreptul oricărei persoane „la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale”. Sub acest aspect, prin posibilitatea exercitării căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoresti, prin care se solutionează fondul cauzei, este asigurat accesul liber la justitie.

Faptul că încheierea prin care se respinge cererea de revocare a măsurii arestării preventive nu este supusă niciunei căi de atac se explică, pe de o parte, prin necesitatea de a evita o prelungire abuzivă a procesului, iar pe de altă parte, prin aceea că ea poate fi atacată cu recurs odată cu hotărârea prin care s-a solutionat fondul cauzei.

Pe de altă parte, nu se poate sustine nici că art. 141 alin. 1 teza a doua si art. 1403 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură penală ar fi contrare art. 53 din Constitutie, nefiind vorba de limitarea unui drept constitutional. Astfel, nicio prevedere a Legii fundamentale nu dă o consacrare expresă dreptului la exercitarea căilor de atac în orice cauză, oricând si de către oricine; dimpotrivă, art. 129 din Constitutie stipulează că părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac numai în conditiile stabilite de lege.

De altfel, o problemă juridică similară, referitoare la faptul că încheierea de sedintă prin care s-a respins cererea de revocare a măsurii arestării preventive nu este supusă separat căii de atac a recursului, ce viza constitutionalitatea art. 141 alin. 1 teza a doua si a art. 1403 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură penală, a fost tratată de Curte cu ocazia pronuntării deciziilor nr. 15 din 20 ianuarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 17 februarie 2005, si nr. 121 din 1 martie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 22 martie 2005. Asa fiind, întrucât nu au intervenit elemente noi care să determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele deciziilor mai sus amintite îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Fată de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1403 alin. 1 teza a doua si art. 141 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Nalini Ziya în Dosarul nr. 25.615/3/2006 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a II-a penală si pentru cauze cu minori si familie.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 februarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 158

din 27 februarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 5/2001

privind procedura somatiei de plată

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Antonia Constantin - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială „International Lazar Company” - S.R.L. din comuna Bascov în Dosarul nr. 6.054/2006 al Judecătoriei Pitesti, precum si de Gheorghe Mustătea si Elena Mustătea în Dosarul nr. 13.339/302/2006 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti.

La apelul nominal se prezintă Gheorghe Mustătea si Elena Mustătea, precum si partea Societatea Comercială „Albert Comipex” - S.R.L. din Pitesti, lipsind Societatea Comercială „International Lazar Company” - S.R.L. din comuna Bascov, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea Dosarului nr. 2.326 D/2006 la Dosarul nr. 2.131 D/2006, mai înainte înregistrat, având în vedere că obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate este identic.

Părtile prezente si reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite conditiile conexării dosarelor.

Retinând identitatea de obiect, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, Curtea dispune conexarea celor două dosare.

Cauza fiind în stare de judecată, Gheorghe Mustătea si Elena Mustătea solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 încalcă prevederile constitutionale ale art. 44 din Constitutie referitoare la dreptul de proprietate privată.

Pe de altă parte, reprezentantul Societatea Comercială „Albert Comipex” - S.R.L. din Pitesti solicită respingerea exceptiei, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, făcând referire la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 19 septembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 6.054/2006, Judecătoria Pitesti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială „International Lazar Company” - S.R.L. din comuna Bascov.

De asemenea, prin încheierea din 2 noiembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 13.339/302/2006, Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu aceeasi exceptie de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Gheorghe Mustătea si Elena Mustătea.

în motivarea exceptiei de neconstitutionalitate ridicată în Dosarul nr. 6.054/2006 al Judecătoriei Pitesti, autoarea acesteia sustine că „prin Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 s-a instituit o procedură derogatorie care dă posibilitatea creditorului ca în baza unui minim de probe să obtină o hotărâre de obligare a debitorului la plata sumelor solicitate, în conditiile în care se limitează dreptul de administrare a probelor de către debitor, care este lipsit de mijlocele de apărare puse la dispozitie prin normele de drept comun. Prin această limitare a dreptului de a administra întregul material probator considerat necesar, legiuitorul a limitat abuziv dreptul debitorului de a avea un proces echitabil, limitându-se implicit si dreptul la apărare. Aceeasi limitare se regăseste si în judecarea cererii în anulare, pârâtul debitor aflându-se în imposibilitate de a administra alte categorii de probe”.

De asemenea, în Dosarul nr. 13.339/302/2006 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti, autorii acesteia sustin că dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 încalcă prevederile constitutionale referitoare la dreptul de proprietate privată.

Judecătoria Pitesti si Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate invocată este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale, asa cum a statuat si Curtea Constitutională în jurisprudenta sa.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001), aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 5 iunie 2002), cu modificările si completările ulterioare.

Autorul exceptiei Societatea Comercială „International Lazar Company” - S.R.L. din comuna Bascov sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale cuprinse în art. 21 alin. (1), (2) si (3) privind accesul liber la justitie si în art. 24 alin. (1) privind dreptul la apărare.

De asemenea, autorii exceptiei Gheorghe Mustătea si Elena Mustătea sustin că dispozitiile legale atacate contravin prevederilor art. 44 din Constitutie referitoare la dreptul de proprietate privată.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că a fost sesizată în numeroase cazuri cu exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei Guvernului nr. 5/2001, în ansamblu, ori a principalelor dispozitii ale acesteia, criticile de neconstitutionalitate fiind similare cu cele din cauza de fată.

Astfel, prin Decizia nr. 219/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 2 iunie 2005, Curtea a statuat, în esentă, că Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 reglementează o procedură specială, simplificată si accelerată pentru recuperarea creantelor al căror caracter cert, lichid si exigibil rezultă din înscrisuri, iar acest caracter special al procedurii a determinat limitarea mijloacelor de probă utilizabile la înscrisuri, în prima fază, completate ulterior cu explicatiile si lămuririle date de părti, limitarea fiind deopotrivă valabilă pentru ambele părti, în conditii identice pentru exercitarea dreptului la apărare.

Cu privire la sustinerile referitoare la pretinsa încălcare a dreptului la un proces echitabil, prevăzut de art. 21 din Constitutie, prin Decizia nr. 497/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.003 din 11 noiembrie 2005, Curtea a retinut că textele de lege criticate contin norme de procedură asupra cărora legiuitorul este suveran a legifera, în temeiul art. 126 alin. (2) din Constitutie, evident cu respectarea drepturilor si libertătilor funda­mentale. Referitor la căile de atac, s-a retinut, pe de o parte, că ordonanta constituie titlu executoriu, iar împotriva acestuia debitorul poate formula contestatie la executare potrivit normelor Codului de procedură civilă, iar pe de altă parte, că ordonanta nu are autoritate de lucru judecat fată de fondul raporturilor juridice dintre părti.

De asemenea, în ceea ce priveste critica referitoare la pretinsa încălcare a dreptului de proprietate, prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 317 din 19 noiembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 930 din 19 decembrie 2002, s-a retinut că „executarea oricărei obligatii de a da determină în mod direct diminuarea patrimoniului celui obligat să dea. în toate cazurile în care o asemenea obligatie se execută, chiar si în mod silit, pe baza unei hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile, prevăzută cu formulă executorie, atingerea adusă dreptului de proprietate, prin diminuarea patrimoniului datornicului, se înscrie în limitele prevederilor constitutionale. De altfel, învestirea hotărârii judecătoresti cu formulă executorie se poate face numai după epuizarea tuturor căilor ordinare de atac ori după expirarea termenului pentru exercitarea acestora, ceea ce asigură tuturor părtilor un tratament egal si posibilitatea formulării unor apărări adecvate. Chiar si după momentul dispunerii sau al începerii executării, partea care se consideră nedreptătită are dreptul să introducă, în fata instantei de executare, contestatie la executare”.

Neintervenind elemente noi de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii, argumentele si solutia acestor decizii sunt valabile si în prezenta cauză.

Fată de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială „International Lazar Company” - S.R.L. din comuna Bascov în Dosarul nr. 6.054/2006 al Judecătoriei Pitesti, precum si de Gheorghe Mustătea si Elena Mustătea în Dosarul nr. 13.339/302/2006 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 februarie 2007.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind aprobarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la 24 octombrie 2006 si la Bucuresti la 28 noiembrie 2006

 

În vederea asigurării surselor complementare necesare finantării Proiectului privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a III-a, astfel încât să nu fie afectată utilizarea la timp a asistentei financiare nerambursabile acordate României de Comisia Europeană prin memorandumurile de finantare ISPA încheiate între aceasta si Guvernul României si pentru evitarea anulării fondurilor nerambursabile comunitare, în valoare de 130.977.800 euro, datorită neîndeplinirii până la sfârsitul lunii februarie 2007 a conditionalitătilor referitoare la asigurarea cofinantării acestora, prevăzută în respectivele memorandumuri de finantare ISPA,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se aprobă Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii, în valoare de 41.501.200 euro, pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la 24 octombrie 2006 si la Bucuresti la 28 noiembrie 2006.

Art. 2. - (1) Finantarea proiectului se va asigura din împrumutul de la Banca Europeană de Investitii, din granturi ISPA si, în completare, din alocatii de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare alocate în bugetul Ministerului Finantelor Publice la pozitia „Fondul national de preaderare”, precum si din sume alocate din resursele financiare proprii ale beneficiarilor finali ai proiectului sau, după caz, din bugetele locale ale unitătilor administrativ-teritoriale respective.

(2) Beneficiarii finali ai proiectului sunt Societatea Comercială „VITAL” - S.A. Baia Mare, Regia Autdtiomă Judeteană de Apă „Aquabis” Bistrita-Năsăud, Societatea Comercială „SECOM” - S.A. Drobeta-Turnu Severin, Societatea Comercială „Apă Canal 2000” - S.A. Pitesti si Societatea Comercială „ACVARIM” - S.A. Râmnicu Vâlcea.

(3) Beneficiarii finali ai împrumutului de la Banca Europeană de Investitii sunt Societatea Comercială „VITAL” - S.A. Baia Mare, Regia Autonomă Judeteană de Apă „Aquabis” Bistrita-Năsăud, municipiul Drobeta-Turnu Severin, Societatea Comercială „Apă Canal 2000” - S.A. Pitesti si municipiul Râmnicu Vâlcea.

(4) Ministerul Finantelor Publice va încheia acorduri de împrumut subsidiar sau acorduri de împrumut subsidiar si de garantie, după caz, cu beneficiarii finali ai împrumutului de la Banca Europeană de Investitii, precum si cu beneficiarii finali ai proiectului si/sau cu unitătile administrativ-teritoriale respective, în care vor fi stipulate drepturile si obligatiile părtilor, inclusiv sursele de finantare a proiectului.

(5) Oficiul de Plăti si Contractare PHARE din cadrul Ministerului Finantelor Publice este unitatea de monitorizare desemnată a proiectului si, în această calitate, este responsabilă cu urmărirea, raportarea si efectuarea tragerilor aferente împrumutului de la Banca Europeană de Investitii.

(6) Contributia părtii române la finantarea proiectului, egală cu echivalentul în lei al sumei de 8.693.000 euro, precum si sumele necesare achitării impozitelor, taxelor plătibile în România si a oricăror alte costuri aferente proiectului se vor asigura, pe întreaga perioadă de executie a acestuia, din sume alocate din bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare alocate la pozitia „Fondul national de preaderare”, precum si din resursele financiare proprii ale beneficiarilor finali ai proiectului sau, după caz, din bugetele locale ale unitătilor administrativ-teritoriale respective.

Art. 3. - (1) Plata serviciului datoriei publice externe, respectiv a ratelor de capital, a dobânzilor si a oricăror alte costuri, va fi asigurată din sume, prevăzute anual cu această destinatie, din bugetele proprii ale beneficiarilor finali ai împrumutului de la Banca Europeană de Investitii.

(2) În vederea asigurării fondurilor necesare pentru plata serviciului datoriei publice externe, respectiv a ratelor de capital^ dobânzilor si a oricăror alte costuri, beneficiarii finali ai asistentei financiare nerambursabile din partea Uniunii Europene, care sunt beneficiari finali ai proiectului, si beneficiarii finali ai împrumutului de la Banca Europeană de Investitii au obligatia de a constitui, alimenta si utiliza, conform prevederilor memorandumurilor de finantare ISPA si în conditiile legii, fondul de întretinere, înlocuire si dezvoltare.

(3) În vederea acoperirii riscurilor financiare care decurg din obligatia plătii serviciului datoriei publice externe, Societatea Comercială „VITAL” - S.A. Baia Mare, Regia Autonomă Judeteană de Apă „Aquabis” Bistrita-Năsăud si Societatea Comercială „Apă Canal 2000” - S.A. Pitesti vor plăti comisionul pentru alimentarea fondului de risc, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 4. - Pentru scopurile proiectului se aprobă ca, din sumele si în limita împrumutului, beneficiarii finali ai proiectului să efectueze, dacă este cazul, plăti în valută, aferente contractelor atribuite persoanelor fizice si juridice române.

Art. 5. - (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finantelor Publice, de comun acord cu Banca Europeană de Investitii si cu beneficiarii finali ai împrumutului, să introducă pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu conditiile concrete de derulare a contractului de finantare prevăzut la art. 1, amendamente la continutul acestuia, care privesc modificări în descrierea tehnică, modificări de termene, precum si orice alte modificări care nu sunt de natură să majoreze obligatiile financiare ale României fată de Banca Europeană de Investitii sau să determine noi conditionări economice fată de cele convenite initial între părti.

(2) Amendamentele prevăzute la alin. (1) se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 7 martie 2007.

Nr. 13.

 

FI N° (RO)

Serapis N° 2004-0228

 

PROIECTUL

privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a III-a

 

CONTRACT DE FINANTARE

între România si Banca Europeană de Investitii*)

 


*) Traducere.

 

Luxemburg, 24 octombrie 2006

Bucuresti, 28 noiembrie 2006

 

Acest contract este încheiat între România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice, având sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-70060 Bucuresti, România, reprezentat de domnul Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu, ministrul finantelor publice, denumită în continuare împrumutatul, ca primă parte, si Banca Europeană de Investitii, având sediul în bd. Konrad Adenauer 100, L-2950 Luxemburg, Marele Ducat al Luxemburgului, reprezentată de domnul Cormac Murphy, director, si de domnul Fulceri Bruni Roccia, director adjunct, denumită în continuare Banca, ca a doua parte.

Având în vedere că:

(1) La data de 1 februarie 1993, Comunitătile Europene si împrumutatul au încheiat Acordul european instituind o asociere între Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de o parte, si România, pe de altă parte, denumit în cele ce urmează Acordul european.

(2) În cadrul Acordului european, Consiliul guvernatorilor Băncii a autorizat continuarea acordării de împrumuturi pentru proiecte de investitii în România.

(3) La 4/5 iunie 1997 a fost semnat de către împrumutat si Bancă un acord-cadru, denumit în continuare Acord-cadru, referitor la cooperarea financiară mentionată si este aplicabil acestui contract, denumit în cele ce urmează Contractul.

(4) împrumutatul a propus să întreprindă un proiect, denumit în continuare Proiectul, care să fie derulat prin anumite autorităti locale si companii municipale pentru utilităti, denumite în cele ce urmează beneficiari finali, îmbunătătind calitatea si eficienta furnizării apei si a serviciilor de canalizare în Baia Mare, Bistrita, Drobeta-Turnu Severin, Pitesti si Râmnicu Vâlcea, fiecare denumit în cele ce urmează subproiect, si descrise în detaliu în descrierea tehnică din anexa A la prezentul contract, denumită în cele ce urmează descriere tehnică, si identificate ca măsuri descrise în memorandumurile de finantare ISPA nr. 2004/RO/16/P/PE/004 (în vigoare de la data de 8 decembrie 2004), nr. 2003/RO/16/P/PE/025 (în vigoare de la data de 9 noiembrie 2004), nr. 2004/RO/16/P/PE/008 (în vigoare de la data de 6 decembrie 2004), nr. 2003/RO/16/P/PE/026 (în vigoare de la data de 15 decembrie 2003) si nr. 2004/RO/16/P/PE/002 (în vigoare de la data de 6 decembrie 2004), respectiv (fiecare denumit în cele ce urmează memorandum de finantare si împreună denumite memorandumuri de finantare), încheiate între România si Comunitatea Europeană în cadrul ISPÂ, pentru cofinantarea Proiectului.

(5) împrumutatul a stabilit Oficiul de Plăti si Contractare PHARE (denumit în continuare OPCP) din cadrul Ministerului Finantelor Publice să fie unitate de monitorizare a Proiectului pentru procedurile de monitorizare, raportare si efectuare a tragerilor legate de credit; OPCP a instituit proceduri de monitorizare, raportare si efectuare a tragerilor, în conditii satisfăcătoare pentru Bancă.

(6) Costul total al Proiectului, asa cum este acesta estimat în memorandumul de finantare relevant, este de 181.172.000 euro (o sută optzeci si unu milioane o sută saptezeci si două mii euro).      

(7) Împrumutatul a declarat că intentionează să finanteze Proiectul după cum urmează:

 

- euro -

Grant ISPA

Împrumutul Băncii

Contributia directă a împrumutatului

Contributia beneficiarilor finali

130.977.800

41.501.200

4.160.000

4.533.000

TOTAL:

181.172.000

 

(8) Pentru realizarea planului financiar descris în paragraful (6), împrumutatul a solicitat de la Bancă un împrumut în valoare de 41.501.200 euro.

(9) În baza art. 3 din Acordul-cadru, împrumutatul a fost de acord ca dobânda si toate celelalte plăti datorate Băncii si care apar ca urmare a activitătilor prevăzute în Acordul-cadru, precum si activele si veniturile Băncii aferente acestor activităti să fie scutite de impozite.

(10) În baza art. 4 din Acordul-cadru, împrumutatul a fost de acord ca, pe întreaga perioadă de existentă a oricărei operatiuni financiare încheiate conform Acordului-cadru, să asigure:

(i) că Banca poate schimba în orice valută integral convertibilă, la cursul de schimb în vigoare, sumele în moneda natională a împrumutatului primite de Bancă cu titlul de plăti apărute în legătură cu împrumuturi si garantii sau orice alte activităti si că Banca poate transfera liber, imediat si efectiv sumele astfel schimbate; sau, dacă Banca va opta astfel,

(ii) că poate dispune liber de aceste sume pe teritoriul împrumutatului.

(11) Ca răspuns la solicitarea împrumutatului, satisfăcută că finantarea Proiectului se încadrează în domeniul acoperit de functiile sale si bazându-se, între altele, pe declaratiile si faptele citate în acest preambul, Banca este de acord să pună la dispozitia împrumutatului un credit de 41.501.200 euro, în conformitate cu prezentul contract.

(12) Statutul Băncii prevede ca Banca să se asigure că fondurile sale sunt folosite cât se poate de rational în interesul Comunitătii Europene si, prin urmare, termenii si conditiile operatiunilor sale de împrumut vor fi în concordantă cu politica Comunitătii Europene.

(13) Semnarea acestui contract în numele împrumutatului este autorizată oficial în termenii stabiliti în Documentul atasat I.

(14) Referirile din prezentul contract la articole, preambul, anexe si documente atasate reprezintă referiri la articole si preambul, anexele si documentele atasate la acest contract, iar următorii termeni au respectivele întelesuri atribuite acestora în preambul si în articole, asa cum se arată mai jos:

 

Termeni definiti în cuprinsul contractului

Articol sau preambul

Data limită de acceptare

4.02C

Subproiect afectat

4.03A(c)

OPCP

Preambul (5)

Contract

Preambul (3)

Credit

1.01

Tribunal

11.02

Curtea Auditorilor

6.07

Aviz de tragere

1.02C

Solicitare de tragere

1.02B

Rata BEI de redistribuire

4.02B

Mediu

6.05

Acord european

Preambul (1)

Instrument de datorie externă

7.01

Beneficiari finali

Preambul (4)

Memorandumuri de finantare

Preambul (4)

Rată fixă

3.01

Acord-cadru

Preambul (3)

Eveniment de rambursare anticipată cu despăgubire

4.03C

împrumut

2.01

Zi lucrătoare în Luxemburg

1.02C

Schimbare materială adversă

10.01

Data scadentei

4.01B

Transa notificată

1.05B

Data plătii

5.01

Suma rambursării anticipate

4.02A

Data rambursării anticipate

4.02A

Notificare de rambursare anticipată

4.02A

Proiect

Preambul (4)

R1

1.05B

R2

1.05B

 

Drept care s-a convenit prin prezentul contract după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

Credit si tragere

 

1.01. Suma creditului

Prin prezentul contract Banca stabileste în favoarea împrumutatului, iar împrumutatul acceptă un credit, denumit în continuare credit, în sumă echivalentă cu 41.501.200 euro (patruzeci si unu milioane cinci sute unu mii două sute euro).

1.02. Proceduri de tragere

1.02A. Transe

Banca va disponibiliza creditul până la 31 decembrie 2011, în limita a 13 transe. Suma fiecărei transe, dacă nu este soldul netras al creditului, va fi de minimum 3.000.000 euro sau echivalentul acestei sume. O transă solicitată de către împrumutat în conformitate cu art. 1.02B este denumită în cele ce urmează transă.

1.02B. Cererea de tragere

Periodic, până la 31 august 2011, împrumutatul poate prezenta Băncii o solicitare scrisă (cerere de tragere), în forma prevăzută în anexa E, pentru disponibilizarea unei transe. în cererea de tragere se vor preciza:

a) suma si valuta de disponibilizare a transei;

b) data preferată pentru efectuarea tragerii, care va fi o zi de lucru relevantă, după cum este definită în art. 5.01, care cade cu maximum 15 zile calendaristice după data cererii de tragere, întelegându-se că Banca poate disponibiliza transa în termen de până la 4 luni calendaristice de la data cererii de tragere; si

c) rata fixă a dobânzii, dacă ea există, asa cum a fost indicată anterior de către Bancă, fără angajamentul ca aceasta să fie aplicabilă transei pe durata acesteia.

Fiind supusă prevederii celui de-al doilea paragraf al art. 1.02C, fiecare cerere de tragere este irevocabilă.

1.02C. Avizul de tragere

Între 10 si 15 zile înainte de data tragerii unei transe, Banca va furniza împrumutatului, dacă cererea de tragere este în conformitate cu art. 1.02B, o notificare, denumită în continuare aviz de tragere, care va preciza:

a) suma si valuta tragerii;

b) data la care este planificată tragerea transei, denumită în continuare data de disponibilizare planificată, tragerea fiind oricum supusă conditiilor din art. 1.04; si

c) rata fixă a dobânzii aplicabilă transei în conformitate cu art. 3.01.

În cazul în care unul sau mai multe elemente specificate în avizul de tragere nu sunt conforme cu elementele corespunzătoare din cererea de tragere, dacă este cazul, împrumutatul poate revoca cererea de tragere printr-o notificare adresată Băncii, într-un interval de 3 zile lucrătoare în Luxemburg de la primirea avizului de tragere, si, drept urmare, cererea de tragere si avizul de tragere vor rămâne fără efect.

În întelesul prezentului contract, în general zi lucrătoare în Luxemburg înseamnă o zi în care băncile comerciale sunt deschise pentru afaceri în Luxemburg.

1.02D. Contul de disponibilizare

Disponibilizarea va fi efectuată în acel cont bancar pe care împrumutatul îl va notifica în scris Băncii cu cel putin 15 zile înainte de data de disponibilizare planificată.

1.03. Moneda tragerii

Sub rezerva disponibilitătilor, Banca va disponibiliza fiecare transă în moneda pentru care împrumutatul si-a exprimat preferinta. Moneda fiecărei trageri va fi euro sau orice altă monedă care este tranzactionată pe scară largă pe principalele piete valutare.

Pentru calcularea sumelor care urmează a fi trase într-o altă monedă decât euro si pentru determinarea sumei echivalente în euro, Banca va aplica cursul de schimb publicat de Banca Centrală Europeană din Frankfurt la o astfel de dată situată cu 15 zile înainte de data efectuării tragerii, după cum va decide Banca.

1.04. Conditii de tragere 1.04A. Prima transă

Disponibilizarea primei transe este conditionată de primirea de către Bancă, la data sau înainte de data care cade cu cinci (5) zile lucrătoare în Luxemburg înainte de data de disponibilizare planificată, a următoarelor documente sau dovezi în formă si continut satisfăcătoare pentru aceasta:

a) o opinie juridică, în limba engleză, privind semnarea corespunzătoare a prezentului contract de către împrumutat si privind documentatia relevantă; o astfel de opinie va trebui să fie acceptabilă pentru Bancă sub toate aspectele;

b) o împuternicire, în limba engleză, autorizându-l pe domnul Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu, ministrul finantelor publice, să semneze prezentul contract în numele împrumutatului;

c) dovada, în limba engleză, a autorizării persoanei sau persoanelor care semnează cererile de tragere în numele împrumutatului si specimenul de semnătură autentic al unei sau unor asemenea persoane; si

 

Zi lucrătoare relevantă

5.01

Rata interbancară relevantă

1.05B

Data de disponibilizare planificată

1.02C

Descriere tehnică

Preambul (4)

Subproiect

Preambul (4)

împrumut la termen

4.03A(2)

Transă

1.02A

Termeni definiti în anexe

Anexa

EURIBOR

Anexa C

LIBOR

Anexa C

Zi lucrătoare în Londra

Anexa C

Zi lucrătoare în New York

Anexa C

Bănci de referintă

Anexa C

Perioadă reprezentativă

Anexa C

Data de restabilire

Anexa C

 

d) dovada că toate aprobările privind controlul schimbului valutar, specificate de Bancă sau indicate în opinia juridică dată conform lit. a) de mai sus ca fiind necesare, au fost obtinute pentru a permite împrumutatului să primească trageri asa cum se prevede în contract, să ramburseze împrumutul si să plătească dobânzile si toate celelalte sume datorate în conformitate cu prezentul contract.

1.04B. Toate transele

Disponibilizarea fiecărei transe conform art. 1.02, inclusiv a primei transe, este conditionată de primirea de către Bancă, cu cinci (5) zile lucrătoare în Luxemburg înainte de data de disponibilizare planificată, în formă si continut satisfăcătoare pentru Bancă, a:

a) dovezii că acordurile de împrumut subsidiar au fost încheiate între împrumutat si beneficiarii finali relevanti, în legătură cu subproiectul/subproiectele care să fie finantate din sumele transei relevante, specificând obligatiile unor astfel de beneficiari finali, asa cum este descris în memorandumul financiar ISPA/memorandumurile financiare ISPA;

b) unui certificat din partea Ministerului Finantelor Publice al împrumutatului, în forma prevăzută în anexa D;

c) dovezii că în orice moment există fonduri disponibile suficiente, în conformitate cu art. 6.01;

d) copiilor autentificate ale contractului sau contractelor care au fost finantate din toate celelalte transe trase anterior, contract sau contracte care să fi fost încheiate în termeni satisfăcători pentru Bancă; si

e) unei declaratii din partea împrumutatului privind efectuarea cheltuielilor pentru articolele care urmau să fie finantate de către Bancă în conformitate cu descrierea tehnică (net de taxe si impozite plătibile în România) pentru o sumă egală cu toate celelalte transe trase, mai putin, cu exceptia ultimei trageri, o sumă echivalentă cu 1.000.000 euro (un milion euro).

1.05. Amânarea tragerii

1.05A. Motive pentru amânare

Banca, la solicitarea împrumutatului, va amâna disponibilizarea oricărei transe, în totalitate sau partial, până la o dată precizată de împrumutat ca fiind o dată care să nu depăsească 6 luni de Ja data de disponibilizare planificată. într-un astfel de caz, împrumutatul va plăti un comision de amânare, determinat în conformitate cu art. 1.05B. Orice solicitare de amânare va fi valabilă pentru o transă, numai dacă aceasta este solicitată cu cel putin cinci (5) zile lucrătoare în Luxemburg înainte de data de disponibilizare planificată.

Dacă oricare dintre conditiile la care se face referire în art. 1.04 nu este îndeplinită până la data specificată si până la data de disponibilizare planificată, tragerea va fi amânată pentru o dată agreată între Bancă si împrumutat, care cade la cel putin cinci (5) zile lucrătoare în Luxemburg după îndeplinirea tuturor conditiilor de disponibilizare.

1.05B. Comisionul de amânare

Dacă disponibilizarea oricărei transe notificate, asa cum este definită mai jos în acest articol 1.05B, este amânată fie la solicitarea împrumutatului, fie din cauza neîndeplinirii conditiilor de tragere, împrumutatul va plăti, la cererea Băncii, un comision pentru suma pentru care este amânată disponibilizarea. Acest comision va fi aplicat de la data de disponibilizare planificată până la data actuală de disponibilizare sau, după caz, până la data anulării transei, la o rată egală cu R1 minus R2, unde:

R1 înseamnă rata dobânzii care s-ar fi aplicat ocazional în conformitate cu art. 3.01 si cu avizul de tragere relevant, dacă transa ar fi fost trasă la data de disponibilizare planificată; si

R2 înseamnă rata interbancară relevantă, mai putin 0,125% (12,5 puncte de bază), cu conditia ca, în scopul determinării ratei interbancare relevante în legătură cu acest art. 1.05, perioadele relevante prevăzute în anexa C să fie perioade succesive de câte o lună, începând cu data de disponibilizare planificată.

Pentru scopurile prezentului contract, în general rata interbancară relevantă înseamnă:

(i) EURIBOR, asa cum este definit în anexa C, în cazul unei transe denominate în euro; (ii) LIBOR, asa cum este definit în anexa C, în cazul unei transe denominate în GBP sau USD; si

(iii) rata de piată si definitia sa aleasă de Bancă si comunicată separat împrumutatului, în cazul unei transe denominate în orice altă monedă, în plus, comisionul:

a) dacă amânarea depăseste ca durată o lună va începe să se acumuleze la sfârsitul fiecărei luni;

b) va fi calculat utilizând numărul de zile convenit aplicabil lui R1;

c) acolo unde R2 este mai mare decât R1 va fi stabilit la zero; si

d) va fi plătibil în conformitate cu art. 1.07.

În prezentul contract transa notificată înseamnă o transă pentru care Banca a emis un aviz de tragere. 1.05C. Anularea tragerii amânate cu 6 luni Banca poate, prin notificarea împrumutatului, să anuleze o tragere care a fost amânată în baza prezentului articol 1.05 cu mai mult de 6 luni în total. Suma anulată va rămâne disponibilă pentru tragere ^conform art. 1.02. 1.06. Anularea si suspendarea 1.06A. Dreptul împrumutatului de a anula împrumutatul poate anula în orice moment, notificând Banca, integral sau partial si cu efect imediat, partea netrasă din credit. Cu toate acestea, notificarea nu va avea efect asupra unei transe notificate a cărei dată de disponibilizare planificată cade în timpul celor cinci (5) zile lucrătoare în Luxemburg care urmează datei notificării. 1.06B. Dreptul Băncii de a suspenda si anula Banca poate, prin notificarea împrumutatului, să suspende si/sau să anuleze, integral sau partial, în orice moment si cu efect imediat, partea netrasă din credit:

a) după un eveniment mentionat la art. 10.01; si

b) În cazuri exceptionale care afectează negativ accesul Băncii la piata de capital, cu exceptia transei notificate.

În plus, în măsura în care Banca poate anula creditul în conformitate cu art. 4.03A, Banca poate, de asemenea, să-l si suspende. Orice suspendare va continua până când Banca încetează suspendarea sau anulează suma suspendată.

1.06C. Despăgubire pentru suspendarea si anularea unei transe

a) Suspendarea

Dacă Banca suspendă o transă notificată, fie datorită unui eveniment de rambursare anticipată compensatorie (după cum este definit la art. 4.03C), fie datorită unui eveniment mentionat la art. 10.01, dar nu altfel, împrumutatul va despăgubi Banca conform art. 1.05B.

b) Anularea

Dacă împrumutatul anulează o transă notificată, acesta va despăgubi Banca conform art. 4.02B. Dacă împrumutatul anulează orice parte a creditului, alta decât o transă notificată, nu se plăteste niciun comision.

Dacă Banca anulează o transă notificată ca urmare a unui eveniment de rambursare anticipată compensatorie sau anulează o tragere conform art. 1.05C, împrumutatul va despăgubi Banca conform art. 4.02B. Dacă Banca anulează o transă notificată datorită unui eveniment mentionat la art. 10.01, împrumutatul va despăgubi Banca conform art. 10.03. Cu exceptia acestor cazuri, nu se plăteste niciun comision ca urmare a anulării de către Bancă.

Se va calcula un comision în baza faptului că suma anulată este considerată a fi fost trasă si rambursată la data de disponibilizare planificată sau, în măsura în care disponibilizarea transei este în acel moment amânată ori suspendată, la data avizului de anulare.

c) Anularea după expirarea creditului

în orice moment după termenul limită pentru prezentarea de către împrumutat a unei cereri de tragere conform art. 1.02B, Banca poate, prin notificarea împrumutatului si fără nicio obligatie pentru niciuna dintre părti, să anuleze orice parte a creditului, alta decât o transă notificată.

1.07. Sume datorate conform art. 1

Sumele datorate conform art. 1.05 si 1.06 vor fi plătibile în moneda transei în cauză. Acestea vor fi plătibile în termen de 7 zile de la primirea de către împrumutat a cererii Băncii sau pe durata oricărei perioade mai mari, specificată în avizul de solicitare al Băncii.

 

ARTICOLUL 2

Împrumutul

 

2.01. Suma împrumutului

împrumutul acordat în cadrul acestui credit, denumit în continuare împrumutul, va cuprinde totalul sumelor disponibilizate de Bancă în moneda disponibilizării, asa cum este notificat de Bancă cu ocazia disponibilizării fiecărei transe.

2.02. Moneda rambursării

Fiecare rambursare a unei transe conform art. 4 sau, după caz, conform art. 10 va fi efectuată în moneda transei respective.

2.03. Moneda dobânzii si a altor costuri

Dobânda si alte costuri plătibile de către împrumutat conform art. 3, 4 si, acolo unde este aplicabil, conform art. 10 vor fi calculate si plătibile, în ceea ce priveste fiecare transă, în moneda transei.

Orice plată conform art. 9.02 va fi făcută în moneda specificată de Bancă, avându-se în vedere moneda în care s-au efectuat cheltuielile ce urmează să fie rambursate prin acea plată.

2.04. Confirmarea de către Bancă

După disponibilizarea unei transe, Banca va transmite împrumutatului o situatie rezumativă cuprinzând data tragerii, moneda si suma, termenii de rambursare si rata dobânzii respectivei transe si pentru acea transă. O astfel de confirmare va include un grafic de rambursare.

 

ARTICOLUL 3

Dobânda

 

3.01. Rata dobânzii

Împrumutatul va plăti dobânda la soldul nerambursat al fiecărei transe, semianual, la datele de plată relevante, conform celor mentionate în avizul de tragere, începând cu prima astfel de dată de plată care urmează datei de disponibilizare a transei.

Dobânda se va calcula în baza art. 5.02 la rată fixă. în prezentul contract, rată fixă înseamnă o rată a dobânzii

anuală determinată de Bancă în concordantă cu principiile aplicabile periodic, stabilite de către organismele de conducere ale Băncii, pentru împrumuturile efectuate la o rată fixă a dobânzii, denominată în moneda transei si fiind purtătoare de termeni echivalenti pentru rambursarea capitalului si plata dobânzii.

3.02. Dobânda la sumele cu scadentă depăsită

Fără a contraveni prevederilor art. 10 si prin exceptie de la art. 3.01, dobânda se va acumula pentru orice sumă restantă plătibilă în conditiile prezentului contract, de la data scadentei până la data plătii, la o rată anuală egală cu rata interbancară relevantă plus 2% (200 puncte de bază) si va fi plătibilă în conformitate cu solicitarea Băncii, în scopul determinării ratei interbancare relevante în legătură cu acest articol 3.02, perioadele relevante în întelesul anexei C vor fi perioade succesive de o lună, începând cu data scadentei.

Totusi, dobânda pentru o transă va fi calculată la rata anuală, care este suma ratei definite în art. 3.01 plus 0,25% (25 puncte de bază), dacă acea rată anuală depăseste, pentru orice perioadă relevantă dată, rata mentionată în paragraful precedent.

Dacă suma restantă este într-o monedă, alta decât moneda transei relevante, se va aplica următoarea rată per annum, si anume rata interbancară relevantă, care este în mod general percepută de către Bancă pentru tranzactii în acea monedă plus 2% (200 puncte de bază), calculata în conformitate cu practica pietei pentru o astfel de rată.

 

ARTICOLUL 4

Rambursarea

 

4.01. Rambursarea normală 4.01 A. Graficul de rambursare

Împrumutatul va rambursa fiecare transă a împrumutului în 38 rate egale ale sumei împrumutate; prima rată a fiecărei transe va fi datorată pe 15 noiembrie 2012 si ultima rată a fiecărei transe va fi datorată pe 15 mai 2031, în conformitate cu graficul de rambursare prezentat în anexa B.

4.01 B. Definirea datei scadente

Ultima dată de rambursare a împrumutului, specificată conform art. 4.01, este denumită în continuare data scadentei.

4.02. Rambursare anticipată voluntară 4.02A. Optiunea rambursării anticipate

Cu conditia: (i) plătii de către împrumutat a despăgubirii, dacă există, datorată Băncii în conformitate cu art. 4.02B si (ii) art. 4.04, împrumutatul poate rambursa anticipat, integral sau partial, orice transă, împreună cu dobânda acumulată pentru aceasta, în baza unei comunicări scrise transmise cu o lună înainte, denumită în continuare notificare de rambursare anticipată, specificând suma care urmează a fi rambursată anticipat (suma rambursată anticipat) si data la care împrumutatul propune să efectueze rambursarea anticipată (data rambursării anticipate), care va fi o dată de plată pentru acea transă.

4.02B. Despăgubire pentru rambursare anticipată

Referitor la fiecare sumă rambursată anticipat a unei transe, împrumutatul va plăti Băncii la data rambursării anticipate o despăgubire egală cu valoarea actuală (la data rambursării anticipate) a ceea ce depăseste, dacă este cazul:

a) dobânda care s-ar fi acumulat ulterior pentru suma rambursată anticipat, pe perioada dintre data rambursării anticipate si data

b) dobânda care astfel s-ar fi acumulat pentru acea perioadă, dacă aceasta ar fi fost calculată la rata BEI de redistribuire (asa cum este definită mai jos), mai putin 15 puncte de bază.

Valoarea actuală mentionată va fi calculată la o rată a scontului egală cu rata BEI de redistribuire, aplicată la fiecare dată de plată relevantă.

În prezentul contract, rata BEI de redistribuire înseamnă rata fixă aplicată cu o lună înainte de data rambursării anticipate si având aceiasi termeni pentru plata dobânzii si acelasi profil de rambursare la data scadentei ca si suma rambursată anticipat.

4.02C. Mecanismul rambursării anticipate

Banca va notifica împrumutatului, nu mai târziu de 15 zile înainte de data rambursării anticipate, suma rambursată anticipat, dobânda datorată pentru aceasta si despăgubirea plătibilă conform art. 4.02B sau, după caz, că nu se datorează nicio despăgubire.

Nu mai târziu de data limită de acceptare (asa cum este definită mai jos), împrumutatul va notifica Banca fie:

a) că el confirmă notificarea de rambursare anticipată la termenele mentionate de Bancă; sau

b) că el retrage notificarea de rambursare anticipată. Dacă împrumutatul dă confirmarea de la lit. a), acesta

va efectua rambursarea anticipată. Dacă împrumutatul retrage notificarea de rambursare anticipată sau nu o confirmă în timp util, acesta poate să nu efectueze rambursarea anticipată. Cu exceptia celor mentionate anterior, notificarea de rambursare anticipată va fi obligatorie si irevocabilă.

Împrumutatul va însoti rambursarea anticipată de plata dobânzii acumulate si a despăgubirii, dacă este cazul, datorate pentru suma rambursării anticipate.

În scopul acestui articol 4.02C, data limită de acceptare pentru o notificare este:

(i) ora 16:00 la Luxemburg în ziua de transmitere, dacă notificarea este transmisă până în ora 12:00 într-o zi lucrătoare în Luxemburg; sau (ii) ora 11:00 a zilei imediat următoare care este o zi lucrătoare în Luxemburg, dacă notificarea este transmisă după ora 12:00, ora din Luxemburg, într-o astfel de zi sau dacă este transmisă într-o zi care nu este zi lucrătoare în Luxemburg. 4.03. Rambursare anticipată obligatorie 4.03A. Motive pentru rambursare anticipată

a) Reducerea costului Proiectului

Dacă costul total al Proiectului va trebui să fie redus de la cifra prevăzută în preambul (6) la un nivel la care suma creditului depăseste 50% dintr-un astfel de cost, Banca, prin notificarea împrumutatului, poate, în aceeasi proportie ca si reducerea, să anuleze respectiva parte a creditului sau să ceară rambursarea anticipată a respectivei părti a împrumutului.

b) Principiul pari passu fată de alt împrumut la termen Dacă împrumutatul rambursează anticipat, în mod voluntar, integral sau partial, orice alt împrumut sau oricare altă datorie financiară sau credit, care i-a fost acordat initial pentru o durată mai mare de 5 ani, denumit în continuare împrumut la termen, altfel decât din sumele unui nou împrumut având o durată cel putin egală cu durata neexpirată a împrumutului rambursat anticipat, Banca, prin notificarea împrumutatului, poate să anuleze creditul sau să ceară rambursarea anticipată a împrumutului într-o proportie egală cu cea reprezentată de suma rambursată din împrumutul la termen în suma totală nerambursată a tuturor împrumuturilor la termen.

Banca va transmite notificarea sa către împrumutat în termen de 30 de zile de la primirea notificării conform art. 8.02.

c) încălcarea anumitor acorduri

Dacă Banca îsi dă seama că împrumutatul încalcă angajamentele asumate conform art. 6.05 în ceea ce priveste un subproiect, denumit în cele ce urmează subproiect afectat, aceasta poate notifica împrumutatul în mod corespunzător. Dacă într-o perioadă de 30 de zile următoare acelei notificări împrumutatul nu întreprinde măsuri să remedieze încălcarea respectivă într-o manieră acceptabilă pentru Bancă, Banca, printr-o altă notificare, poate anula creditul sau poate solicita ca, în următoarea perioadă de 30 de zile, împrumutatul să ramburseze anticipat o parte din împrumut corespunzătoare proportiei din valoarea declarată a subproiectului afectat în valoarea agregată declarată a Proiectului, împreună cu dobânda acumulată pentru suma rambursată anticipat, precum si o despăgubire calculată în conformitate cu prevederile art. 4.02B, dacă este cazul.

4.03B. Mecanismul rambursării anticipate

Orice sumă solicitată de către Bancă conform art. 4.03A împreună cu orice dobândă acumulată si orice despăgubire datorată conform art. 4.03C vor fi plătite la data indicată de Bancă, dată care va cădea nu mai devreme de 30 de zile de la data notificării solicitării Băncii.

4.03C. Despăgubire pentru rambursare anticipată

în cazul rambursării anticipate, datorată unui eveniment mentionat la art. 4.03A lit. c), fiecare astfel de eveniment fiind denumit eveniment de rambursare anticipată cu despăgubire, despăgubirea, dacă există, va fi determinată în concordantă cu art. 4.02B.

Dacă, în plus, conform oricărei prevederi a art. 4.03B, împrumutatul rambursează anticipat o transă la o dată, alta decât o dată de plată relevantă, împrumutatul va despăgubi Banca cu o astfel de sumă, după cum Banca va certifica că este necesară pentru compensarea sa, pentru primirea de fonduri altfel decât la o dată de plată relevantă.

4.04. Aplicarea rambursării anticipate partiale

Dacă împrumutatul rambursează anticipat partial o transă, suma rambursării anticipate va fi aplicată pro rata sau, la optiunea sa, în ordinea inversă a scadentelor la fiecare rată restantă.

Dacă Banca solicită o rambursare anticipată partială a împrumutului, împrumutatul, respectând solicitarea, poate, prin notificarea Băncii, transmisă în termen de 5 zile lucrătoare în Luxemburg de la primirea cererii Băncii, să aleagă transele care se rambursează anticipat si să îsi exercite optiunea pentru sumele care vor fi rambursate anticipat.

 

ARTICOLUL 5

Plăti

 

5.01. Definirea datei plătii

În prezentul contract:

- data plătii înseamnă fiecare 15 mai si 15 noiembrie ale fiecărui an, cu exceptia cazului în care o astfel de dată nu este o zi lucrătoare relevantă, aceasta înseamnă următoarea zi lucrătoare relevantă, fără ajustarea la niciun calcul al dobânzii; si

- zi lucrătoare relevantă înseamnă:

a) pentru euro, o zi în care operează sistemul de plată transfer expres al tranzactiei brute în timp real automat transeuropean (TARGET); si

b) pentru orice altă monedă, o zi în care băncile functionează în mod normal în principalul centru financiar de origine al monedei respective.

5.02. Conventia de calcul al numărului de zile

Orice sumă datorată sub formă de dobândă, despăgubire sau comision de către împrumutat în cadrul prezentului contract si calculată pentru o fractiune din an va fi calculată pe baza unui an de 360 de zile si a unei luni de 30 de zile.

5.03. Data si locul efectuării plătii

Toate sumele, altele decât dobânda, despăgubirea si suma împrumutului, sunt plătibile în termen de 7 zile de la primirea de către împrumutat a solicitării făcute de către Bancă.

Fiecare sumă plătibilă de către împrumutat în cadrul prezentului contract va fi plătită în contul notificat de către Bancă împrumutatului. Banca va indica contul cu cel putin 15 zile înainte de data scadentei pentru prima plată pe care o va face împrumutatul si va notifica orice schimbare a contului cu cel putin 15 zile înainte de data primei plăti pentru care se aplică schimbarea. Această perioadă de notificare nu se aplică în cazul plătilor efectuate în temeiul art. 10.

O sumă datorată de împrumutat va fi considerată plătită atunci când aceasta este primită de Bancă.

 

ARTICOLUL 6

Angajamentele împrumutatului

 

6.01. Utilizarea împrumutului si a altor fonduri disponibile împrumutatul va utiliza sumele împrumutului exclusiv pentru executia Proiectului.

Împrumutatul se va asigura că are la dispozitie celelalte fonduri precizate în preambul (7) si că aceste fonduri sunt cheltuite, în măsura cerută, pentru finantarea Proiectului.

6.02. Finalizarea Proiectului

Împrumutatul va determina beneficiarii finali să realizeze subproiectele în conformitate cu descrierea tehnică si să le termine până la datele specificate în aceasta, asa cum poate fi modificată periodic cu aprobarea Băncii.

6.03. Costul majorat al Proiectului

Dacă costul Proiectului depăseste suma estimată stabilită în preambul (6), împrumutatul va obtine finantare pentru a acoperi cresterea costului fără a apela la Barică, astfel încât să permită terminarea Proiectului în concordantă cu descrierea tehnică.

Planurile pentru finantarea costului suplimentar vor fi comunicate Băncii fără întârziere.

6.04. Procedura de achizitie

Împrumutatul va determina beneficiarii finali să achizitioneze bunuri, să procure servicii si să comande lucrări pentru subproiecte, până acum corespunzătoare si satisfăcătoare pentru Bancă, prin licitatii internationale deschise nationalilor statelor membre ale Uniunii Europene si ai României, Bulgariei, Croatiei, Turciei, Serbiei, Bosniei-Hertegovina, Muntenegrului, Macedoniei si Albaniei.

6.05. Angajamente de continuare a Proiectului

Atât timp cât împrumutul este nerambursat, împrumutatul va determina beneficiarii finali:

a) întretinere - să întretină, repare, renoveze si modernizeze toate proprietătile cares fac parte din subproiecte, în măsura necesară pentru a le metine în stare bună de functionare;

b) activele Proiectului - cu exceptia cazului în care Banca si-a dat consimtământul prealabil în scris, să retină titlul si posesiunea tuturor sau, în mod substantial, asupra tuturor activelor incluse în subproiecte ori, în mod corespunzător, să înlocuiască si să modernizeze astfel de active si să mentină subproiectele în continuă exploatare, în mod substantial, în conformitate cu scopul lor initial; cu conditia că Banca poate să nu-si dea consimtământul numai în cazul în care actiunea propusă ar prejudicia interesele Băncii în calitate de creditor al împrumutatului sau ar face subproiectele relevante neeligibile pentru finantarea de către Bancă, în conformitate cu statutul Băncii ori în conformitate cu art. 267 din Tratatul de la Roma;

c) asigurare - să asigure toate lucrările si proprietătile care fac parte din subproiecte, în conformitate cu practica obisnuită pentru lucrări similare în România (inclusiv asigurare personală);

d) drepturi si licente/permise - să mentină în vigoare toate drepturile de acces sau de folosintă si toate licentele/permisele necesare pentru executia si functionarea subproiectelor;

e) mediul înconjurător si legislatia UE:

(i) să implementeze si să exploateze subproiectele, în conformitate cu acele legi ale Uniunii Europene, în măsura în care acestea au fost implementate în legislatia română sau specificate de către Bancă anterior datei semnării prezentului contract, cu exceptia oricăror derogări convenite între România si Uniunea Europeană, precum si cu tratatele internationale aplicabile, al căror obiectiv principal îl reprezintă conservarea, protejarea sau îmbunătătirea mediului înconjurător, scop pentru care mediu înconjurător înseamnă, în măsura în care acestea afectează calitatea vietii, următoarele: aa) fauna si flora; bb) solul, apa, aerul, climatul si peisajul; si ce) patrimoniul cultural si mediul înconjurător creat; si include conditiile de lucru ale subproiectelor si efectele sociale ale subproiectelor;

si

(ii) să implementeze si să exploateze, în general, subproiectele în conformitate cu principiile legislatiei Uniunii Europene aplicabile împrumutatului si/sau beneficiarilor finali si subproiectelor, în măsura în care principiile legislatiei Uniunii Europene sunt implementate în legislatia sau practica din România; si

f) monitorizare - să mentină politicile si procedurile pentru a facilita monitorizarea si evaluarea subproiectelor.

6.06. Angajament de integritate

împrumutatul dă asigurări si afirmă că nu s-a angajat si că, după cunostinta sa, nicio persoană nu a comis niciunul dintre actele următoare si că nu va comite si nicio persoană nu va comite, cu consimtământul său sau înstiintarea sa prealabilă, o astfel de actiune, adică:

a) oferirea, darea, primirea sau solicitarea oricărui avantaj necuvenit pentru a influenta actiunile unei persoane care detine un birou sau o functie publică ori un director sau un angajat al unei autorităti publice ori întreprindere publică sau un director ori o persoană oficială a unei organizatii internationale publice în legătură cu orice proces de achizitie sau în executarea oricărui contract în legătură cu acele elemente ale Proiectului descrise în descrierea tehnică; ori

b) orice actiune care influentează sau are ca scop influentarea, în mod necorespunzător, a procesului de achizitie ori de implementare a Proiectului în detrimentul împrumutatului, inclusiv întelegerile frauduloase între ofertanti.

Împrumutatul se angajează să informeze Banca dacă va fi în cunostintă de orice fapt sau informatie care să sugereze comiterea oricărei astfel de actiuni.

6.07. Vizite

împrumutatul întelege că Banca poate fi obligată să divulge Curtii Auditorilor a Comunitătilor Europene, denumită în continuare Curtea Auditorilor, acele documente referitoare la împrumutat si la Proiect care sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinii Curtii Auditorilor, în conformitate cu legislatia Uniunii Europene.

Împrumutatul va permite si va determina beneficiarii finali să permită persoanelor desemnate de Bancă, care pot fi însotite de reprezentanti ai Curtii Auditorilor, să viziteze amplasamentele, instalatiile si lucrările legate de Proiect si să efectueze acele verificări pe care acestia le doresc. în acest scop, împrumutatul va furniza si va determina beneficiarii finali să furnizeze sau să se asigure că este furnizată întreaga asistentă necesară. Cu ocazia unei astfel de vizite, reprezentantii Curtii Auditorilor pot solicita împrumutatului si/sau beneficiarilor finali să prezinte documentele care cad sub incidenta paragrafului precedent al acestui articol 6.07.

6.08. Alocarea fondurilor pentru functionarea curentă împrumutatul se angajează să fie alocate Proiectului, în mod continuu, suficiente resurse bugetare si/sau altfel de resurse financiare, inclusiv resurse cu care contribuie beneficiarii finali, pentru a completa pianuj de finantare al Proiectului, care nu este acoperit prin împrumut, si să permită terminarea la timp si în conformitate cu descrierea tehnică.

6.09. Acorduri de subîmprumut

Împrumutatul va asigura că acordurile de subîmprumut care vor fi încheiate între împrumutat si beneficiarii finali specifică obligatiile beneficiarilor finali, într-o manieră satisfăcătoare pentru Bancă, după cum sunt descrise în memorandumurile de finantare ISPA.

 

ARTICOLUL 7

Garantii

 

7.01. Pari passu

Atât timp cât orice parte din împrumut este nerambursată, împrumutatul va asigura că creditul se aliniază si se va alinia, cel putin pari passu, ca drept de a plăti, cu toate celelalte obligatii prezente si viitoare negarantate în cadrul oricărui instrument de datorie externă a împrumutatului.

În particular, dacă Banca face o solicitare în conditiile mentionate la art. 10.01 sau dacă un eveniment sau un potential eveniment de neîndeplinire a unei obligatii negarantate si nesubordonate din cadrul unui instrument de datorie externă al împrumutatului sau al vreuneia dintre agentiile sau organismele sale a apărut si se continuă, împrumutatul nu va efectua sau nu va autoriza nicio plată referitoare la orice alt instrument de datorie externă (fie programată, în mod regulat, fie altfel) fără a plăti simultan sau fără a depune într-un cont desemnat pentru plată la următoarea dată de plată o sumă egală care reprezintă aceeasi proportie din datoria nerambursată asumată prin prezentul contract cu proportia pe care o reprezintă plata efectuată pentru respectivul instrument de datorie externă în totalul datoriei nerambursate asumate prin acel instrument. în acest scop orice plată a unui instrument de datorie externă care este efectuată din sumele emisiunii unui alt instrument, la care au subscris în majoritate aceleasi persoane cu acelea care detin creante în cadrul instrumentului de datorie externă, nu va fi luată în considerare.

În prezentul contract instrument de datorie externă înseamnă: (i) un instrument, inclusiv orice confirmare scrisă de încasare a unei sume sau orice extras de cont, care evidentiază sau constituie o obligatie de a rambursa un împrumut, depozit, avans sau o extindere similară de credit, incluzând, fără limitare, orice prelungire de credit printr-un acord de refinantare sau rescadentare; (ii) o obligatie evidentiată prin obligatiuni, titluri de creantă sau dovezi scrise similare de îndatorare; si (iii) o garantie a unei obligatii apărute printr-un instrument de datorie externă al unui alt subiect; cu conditia ca, în fiecare caz, o astfel de obligatie să fie guvernată de un sistem legislativ, altul decât legislatia împrumutatului.

7.02. Garantie

Dacă împrumutatul acordă unei părti terte orice garantie pentru onorarea oricărui instrument de datorie externă sau price preferintă ori prioritate în legătură cu acesta, atunci împrumutatul, dacă Banca solicită, va furniza Băncii garantie echivalentă pentru îndeplinirea obligatiilor sale asumate prin prezentul contract sau va acorda Băncii preferintă ori prioritate echivalentă.

împrumutatul confirmă că, în prezent, nu există nicio astfel de garantie, preferintă sau prioritate.

 

ARTICOLUL 8

Informatii si vizite

 

8.01. Informatii privind Proiectul

Împrumutatul, prin OPCP, va asigura sau va face ca beneficiarii finali să asigure, într-o formă si substantă satisfăcătoare pentru Bancă:

a) să transmită Băncii, în limba engleză: (i) informatiile în continutul si forma si la datele specificate în anexa Â.2 sau după cum sunt convenite periodic de părtile prezentului contract; si (ii) orice astfel de informatii sau documente viitoare referitoare la finantarea, achizitia, implementarea, functionarea si impactul Proiectului asupra mediului, pe care Banca ie poate solicita în mod rezonabil;

b) dacă se solicită, să furnizeze sau să procure pentru Bancă, prompt, toate documentele si informatiile necesare, în limba engleză, pentru a permite Băncii să urmărească progresul fizic si financiar al Proiectului;

c) să supună Băncii pentru aprobare, fără întârziere, orice schimbări materiale în pretul, proiectul, planurile, programarea sau programul de cheltuieli pentru subproiecte, în legătură cu publicitatea efectuată de Bancă anterior semnării prezentului contract; si

d) să informeze prompt Banca despre:

(i) orice litigiu care este initiat sau care prezintă o amenintare în ceea ce priveste mediul înconjurător ori alte aspecte care afectează oricare dintre subproiecte; si

(ii) orice fapt sau eveniment cunoscut de către împrumutat, care poate prejudicia ori afecta în mod substantial conditiile de executare sau functionarea oricăruia dintre subproiecte.

8.02. Informatii privind împrumutatul împrumutatul va informa imediat Banca despre:

a) orice eveniment care îl obligă să ramburseze anticipat orice datorie financiară;

b) orice decizie luată de acesta pentru orice motiv care îl obligă si/sau orice solicitare către acesta de a efectua o rambursare anticipată pentru un împrumut la termen, asa cum se arată în art. 4.03A lit. b);

c) orice intentie din partea sa de a crea vreo prioritate privind dobânzile hârtiilor de valoare ori preferinte asupra oricăruia dintre activele sale în favoarea unei părti terte pentru realizarea oricărui instrument de datorie externă sau a oricărei plăti pentru un instrument de datorie externă în urma unui eveniment ori potential eveniment de neîndeplinire a obligatiilor împrumutatului;

d) orice eveniment sau potential eveniment de neîndeplinire a obligatiilor sale în cadrul oricărui instrument de datorie externă si, în general, asupra oricărui fapt sau eveniment care ar putea împiedica îndeplinirea oricărei obligatii a împrumutatului asumată în cadrul prezentului contract ori care ar putea prejudicia sau afecta, în mod substantial, conditiile de executie ori de functionare ale Proiectului.

8.0 3. Informatii privind beneficiarii finali împrumutatul va informa imediat Banca atât despre orice modificare a documentelor de bază ale beneficiarilor finali, cât si despre orice schimbare a statutului lor legal sau a mandatului acestora.

8.04. Verificare si informatii în plus, împrumutatul:

a) va întreprinde acele actiuni pe care Banca le va solicita în mod rezonabil pentru a verifica si/sau finaliza orice act posibil sau suspect a fi de natura descrisă în art. 6.06;

b) va informa Banca despre măsurile luate pentru recuperarea daunelor de la persoanele responsabile pentru orice pierdere rezultată din oricare astfel de act;

si

c) va facilita orice verificare pe care Banca o poate face cu privire la oricare asemenea act.

 

ARTICOLUL 9

Speze si cheltuieli

 

9.01. Impozite, taxe si comisioane

Împrumutatul va plăti toate impozitele, taxele, comisioanele si alte impuneri de orice natură, inclusiv taxele de timbru si taxele de înregistrare, aferente executării sau implementării prezentului contract sau a oricărui document legat de acesta si aferent acordării oricărei garantii pentru împrumut.

Împrumutatul va plăti integral capitalul, dobânda, despăgubirea si alte sume datorate în baza prezentului contract, în sumă brută, fără deducerea vreunei impuneri nationale sau locale de orice fel, cu conditia ca, dacă împrumutatul este obligat să facă orice astfel de deducere, să majoreze suma de plată către Bancă astfel încât, după deducere, suma netă primită de Bancă să fie echivalentă cu suma datorată.

9.02. Alte speze

Împrumutatul va suporta toate costurile si cheltuielile, incluzându-le pe cele profesionale, bancare ori de schimb valutar, ocazionate de pregătirea si implementarea prezentului contract sau a oricărui document legat de acesta, inclusiv a oricărui amendament la acesta, si în crearea, administrarea si realizarea oricărei garantii pentru împrumut.

 

ARTICOLUL 10

Rambursare anticipată ca urmare a unui caz de neîndeplinire a obligatiilor

 

10.01. Dreptul de a solicita rambursarea

Împrumutatul va rambursa împrumutul sau orice parte a acestuia, împreună cu dobânda aferentă acumulată, pe baza solicitării în scris făcute în acest sens de Bancă, în conformitate cu prevederile care urmează.

10.01 A. Solicitare imediată

Banca poate face imediat o astfel de solicitare dacă:

a) împrumutatul nu rambursează la data scadentei orice parte a împrumutului, nu plăteste dobânda aferentă acestuia sau nu efectuează orice altă plată către Bancă, după cum se prevede prin prezentul contract;

b) vreo informatie sau document remisă/remis Băncii de către sau în numele împrumutatului sau al oricărui beneficiar final în legătură cu negocierea prezentului contract sau pe perioada în care acesta este în vigoare se dovedeste a fi fost incorectă/incorect în orice detaliu de natură materială;

c) ca urmare a neîndeplinirii oricărei obligatii în legătură cu acest împrumut, împrumutatului sau oricăruia dintre beneficiarii finali i se cere să ramburseze anticipat orice împrumut care i s-a acordat initial pe termen mai mare de 5 ani;

d) survine vreo schimbare materială adversă în legătură cu împrumutatul, unde schimbare materială adversă înseamnă, în legătură cu împrumutatul, orice eveniment sau schimbare de conditii, în comparatie cu situatia de la începutul contractului, afectând împrumutatul în asa fel încât, în opinia rezonabilă a Băncii, este posibil să pericliteze împrumutatul să îsi îndeplinească obligatiile ce îi revin în cadrul prezentului contract sau care afectează material oricare dintre garantiile acordate de împrumutat;

e) vreo obligatie asumată de împrumutat si la care se face referire în preambul (9) si (10) încetează a fi îndeplinită cu privire la orice împrumut acordat oricărui împrumutat din România din resursele Băncii sau ale Uniuni^ Europene;

f) împrumutatul nu îsi îndeplineste oricare dintre obligatiile cu privire la orice alt împrumut acordat de Bancă din resursele Băncii sau ale Uniunii Europene;

g) împrumutatul ori un beneficiar final nu îsi îndeplineste oricare obligatie în ceea ce priveste memorandumurile de finantare ISPÂ; sau dacă

h) (i) vreun creditor ipotecar intră în posesia oricărei părti din activele unui beneficiar final ori un primitor, lichidator sau administrator este numit cu privire la orice parte din activele unui beneficiar final; sau dacă (ii) asupra proprietătii unui beneficiar final se impune ori se aplică orice procedură de insolvabilitate, executare silită, sechestru sau orice altă procedură. 10.01B. Solicitare efectuată după notificarea de remediere

De asemenea, Banca poate face o astfel de solicitare într-o problemă care nu a fost remediată în decursul unei perioade rezonabile de timp, mentionată într-o notificare transrnisă de Bancă împrumutatului, dacă:

a) împrumutatul nu îndeplineste oricare obligatie ce rezultă din prezentul contract, alta decât obligatiile mentionate la art. 10.01 A; sau dacă

b) vreun fapt precizat în preambul modifică material si nu este remediat material si dacă modificarea fie prejudiciază interesele Băncii în calitate de creditor al împrumutatului, fie afectează în mod negativ implementarea sau functionarea Proiectului.

10.02. Alte drepturi legale

Art. 10.01 nu va limita niciun alt drept legal al Băncii de a solicita rambursarea anticipată a împrumutului. 10.03. Despăgubiri

în cazul solicitării conform art. 10.01, împrumutatul va plăti Băncii o sumă calculată în conformitate cu art. 4.02B la oricare sumă care a devenit scadentă si plătibilă. Această sumă se va calcula de la data scadentei plătii specificate în solicitarea în scris a Băncii si se va calcula pe baza faptului că rambursarea anticipată este efectuată la acea dată specificată.

Sumele datorate de împrumutat conform acestui articol 10.03 vor fi plătibile la data rambursării anticipate specificată în solicitarea Băncii.

10.04. Nerenuntare

Neîndeplinirea sau întârzierea din partea Băncii cu privire la exercitarea oricăruia dintre drepturile sale conform acestui articol 10 nu se constituie ca o renuntare la acel drept.

10.05. Utilizarea sumelor primite

Sumele primite de Bancă ca urmare a unei solicitări conform art. 10 vor fi utilizate în primul rând pentru plata cheltuielilor, dobânzii si despăgubirilor si în al doilea rând pentru reducerea ratelor nerambursate în ordinea inversă a scadentelor. Banca poate utiliza sumele primite între transe, la propria sa alegere.

 

ARTICOLUL 11

Legea aplicabilă si instanta competentă

 

11.01. Legea aplicabilă

Prezentul contract este reglementat de legislatia din Marele Ducat al Luxemburgului.

Locul executării prezentului contract este sediul central al Băncii.

11.02. Instanta competentă

Părtile se supun jurisdictiei Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene (Curtea).

Părtile prezentului contract renuntă prin prezenta clauză la orice imunitate sau drept de a obiecta fată de jurisdictia Curtii.

O hotărâre a Curtii, emisă conform acestui articol 11.02, va fi definitivă si obligatorie pentru părti, fără nicio restrictie sau rezervă.

11.03. Dovada sumelor datorate

În orice actiune juridică ce decurge din prezentul contract, certificarea de către Bancă cu privire la oricare sumă datorată Băncii în cadrul prezentului contract va constitui dovada prima facie a unei astfel de sume.

 

ARTICOLUL 12

Dispozitii finale

 

12.01. Notificări către părti

Notificările si alte comunicări emise în cadrul prezentului contract vor fi transmise la adresele mentionate la pct. 1 de mai jos, cu exceptia notificărilor către împrumutat în legătură cu un litigiu initiat sau iminent, care vor fi transmise la adresa mentionată la pct. 2 de mai jos, unde împrumutatul îsi alege domiciliul:

- pentru Bancă:

în atentia Departamentului risc credit, bd. Konrad Adenauer 100, L-2950 Luxemburg;

- pentru împrumutat:

1. str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-70060, Bucuresti, România; si

2. Misiunea României pe lângă Comunitătile Europene, str. Montoyer nr. 12,

B-1000, Bruxelles.

Fiecare parte poate, prin notificarea celeilalte părti, să îsi schimbe adresa/adresele de mai sus, cu conditia ca adresa de la punctul 2 să poată fi schimbată doar cu o altă adresă din Uniunea Europeană.

Cu exceptia cazului în care împrumutatul stipulează altfel în scris către Bancă, împrumutatul îl însărcinează pe directorul OPCP să fie responsabil pentru relatiile cu Banca în scopurile art. 6.06 si 8.03.

12.02. Forma notificării

Notificările si alte comunicări, pentru care sunt prevăzute în prezentul contract perioade fixe sau care fixează ele însele perioade fixe obligatorii pentru destinatar, vor fi transmise prin înmânare personală, scrisoare recomandată, fax sau alte mijloace de expediere care fac posibilă dovada primirii de către destinatar. Data înregistrării sau, după caz, data declarată a primirii documentului transmis va fi concludentă pentru determinarea unei perioade.

Notificările emise de împrumutat conform oricărei prevederi a prezentului contract vor fi transmise Băncii, dacă Banca Ie-a solicitat, împreună cu dovada satisfăcătoare privind autoritatea persoanei sau a persoanelor autorizate să semneze astfel de notificări în numele împrumutatului si cu specimenul autentificat de semnătură al persoanei sau persoanelor respective.

12.03. Preambul, anexe si documente atasate Preambulul si următoarele anexe fac parte integrantă

din prezentul contract:

- anexa A (A1 si A2) - Descrierea tehnică si obligatiile

privind informarea;

- anexa B - Graficul de rambursare;

- anexa C - Definitiile EURIBOR si LIBOR;

- anexa D - Formular de certificat de la

împrumutat [articolul 1.04B lit b)];

- anexa E - Formular de cerere de tragere

(art. 1.02B); si următorul document atasat este anexat la prezentul contract:

- document atasat I - împuternicirea de semnătură

în numele împrumutatului.

Drept mărturie, părtile au convenit ca prezentul contract să fie semnat în 3 exemplare originale în limba engleză si, respectiv, au convenit ca doamna Otilia Frolu, director general adjunct, si domnul Fulceri Bruni Roccia, director adjunct, să initializeze fiecare pagină a prezentului contract în numele lor.

 

Luxemburg, 24 octombrie 2006

Bucuresti, 28 noiembrie 2006

 

Semnat pentru si în numele României,

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Semnat pentru si în numele Băncii Europene de Investitii,

Director, Cormac Murphy

Director adjunct,

Fulceri Bruni Roccia

 

ANEXA A1

 

ROMÂNIA - PROIECTUL PRIVIND INFRASTRUCTURA MUNICIPALĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII

CU APĂ, ETAPA aII-a

 

Descriere tehnică

 

1. Obiective

Obiectivul subproiectelor este de a îmbunătăti infrastructura pentru furnizarea apei si tratarea apelor uzate pentru orasele Baia Mare, Bistrita, Drobeta-Turnu Severin, Pitesti si Râmnicu Vâlcea. Toate subproiectele vor fi cofinantate prin ISPA.

2. Componentele Proiectului

Un sumar al lucrărilor specifice incluse în fiecare subproiect este indicat în tabelul de mai jos. De asemenea, aceste lucrări sunt însotite în fiecare caz de măsuri de asistentă tehnică, asa cum prevede memorandumul de finantare corespunzător.

 

Beneficiar final

Schemele de furnizare a apei

Schemele pentru ape uzate

 

Baia Mare

Modernizarea si reabilitarea uzinei de tratare

a apei

Înlocuirea a circa 22 km de conducte prin­cipale de distribuire a apei care sunt în stare proastă

Constructia a circa 1,5 km de extinderi ale retelei de apă, care să deservească circa 480 persoane în Valea Borcutului

Înlocuirea a circa 9 km de canalizare defectă

si reconstructia a 7 scurgeri de ploaie pentru a furniza un screening îmbunătătit si calitate estetică

Constructia a 5 km de canal colector pentru a îmbunătăti capacitatea hidraulică, a reduce incidenta inundatiilor si a permite închiderea a 7 preaplinuri de ploaie

Noi statii de pompare si un total de circa 10 km de extensii colectoare si de canalizare care să deservească circa 3.110 persoane

Modernizarea si reabilitarea uzinei de tratare a apei

 

Bistrita

Modernizarea si reabilitarea uzinei de tratare

a apei Bistrita Bârgăului

Recuperarea apelor uzate si tratarea apelor reziduale la uzina de tratare a apei Bistrita, deja modernizată (MUDP2)

Înlocuirea a circa 10 km de conducte princi-

pale defecte în zone cu mari pierderi de apă

din Bistrita

Constructia a circa 28 km de extensii prin­cipale în zone din Bistrita care nu au încă apă curentă Constructia a circa 74 km de conducte prin­cipale în zone din Valea Bârgăului care nu au încă apă curentă; constructia a 3 noi rezervoare de serviciu

Constructia a circa 60 km de conducte de canalizare în zone din Bistrita nedeservite în prezent; 4 noi statii de curent pentru canalizare, una cu generator propriu

Construirea a circa 28 km de canal colector pentru conectarea cu colectorul existent Unirea-Bistrita si a circa 56 km de noi canalizări în Valea Bârgăului, care nu este deservită încă 3 noi statii de pompare pentru canalizare pentru zonele joase, fiecare cu generator propriu

 

Drobeta-Turnu

Severin

Reabilitarea uzinei de tratare a apei Drobeta

Modernizarea rezervoarelor de serviciu (un

volum total combinat de 25.000 m3)

Măsuri de reducere a scurgerilor

Instalarea a circa 5.100 apometre primare

Sistem de alertare timpurie pentru eveni­mente de poluare a Dunării în amonte de Drobeta

Construirea a circa 11 km de noi canale

colectoare si canalizări, o nouă statie de pompare si scurgeri de ploaie

Construirea a circa 10 km de extinderi de canalizare care nu sunt deservite în prezent în Drobeta Vest; lucrările includ o statie de pompare pentru canalizare

Construirea primei faze a noii uzine de tratare a apei

 

Pitesti

Reabilitarea uzinei de tratare a apei, cu

eliminarea poluantilor biologici si chimici în

apa potabilă furnizată

Reabilitarea si extinderea retelei de colectare

a canalizării, cu cresterea populatiei deservite

la circa 27.000 persoane

 

 

Reabilitarea bazinelor de apă si a facilită­tilor de pompare

Reabilitarea si extinderea retelei de distri­butie si terminarea dotării cu apometre

Constructia unui bazin de retentie pentru apa de ploaie

Reducerea infiltrărilor în sistemul de canalizare Reabilitarea uzinei de tratare a apelor uzate, cu efecte asupra efluentului

Râmnicu Vâlcea

Îmbunătătirea retelei de distributie a apei

Modernizarea rezervorului de serviciu Cetă-tuia (2 x 5.000 m3) si instalarea facilitătilor de reclorinare la acesta si la celelalte două rezervoare existente

Îmbunătătirea canalizării pentru a reduce incidenta inundatiilor si pentru a extinde serviciile

Reabilitarea si curătarea retelei combinate de canalizare existente si constructia a 3 noi bazine de retentie (1.700-4.600 m3) pentru a reduce vârfurile de revărsări în timpul furtunilor

O nouă statie de pompare pentru cresterea capacitătii colectorului Ostroveni

Furnizarea echipamentelor de functionare si întretinere pentru îmbunătătirea eficientei în functionare

Construirea unei noi uzine de tratare a apei pe amplasamentul existent

Furnizarea de îngrosare pentru reziduuri si extragerea apei din acestea, apoi pomparea reziduurilor îngrosate din care s-a scos apa către uzina de compost rezidual adiacentă, finantată prin ISPA

 

NOTĂ:

Investitiile au natură de programe, astfel încât mărimile si caracteristicile componentelor pot fi modificate pentru atingerea acelorasi obiective, cu conditia obtinerii aprobării prealabile a Băncii.

 

3. Calendar

Subproiectele individuale vor fi implementate în perioada 2005-2011, în conformitate cu memorandumurile de finantare corespunzătoare.

 

ANEXA A2

 

ROMÂNIA - PROIECTUL PRIVIND INFRASTRUCTURA MUNICIPALĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII

CU APĂ, ETAPA a III-a

 

Cerinte privind informatiile legate de Proiect

 

INFORMATII PRIVIND PROIECTUL CARE TREBUIE TRANSMISE BĂNCII SI METODA DE TRANSMITERE

1. Transmiterea informatiilor: desemnarea persoanei responsabile

Informatiile, asa cum sunt prezentate în cele ce urmează, care trebuie să fie transmise Băncii sunt în responsabilitatea Unitătii Centrale de Plăti si Contractări (OPCP)

2. Informatii despre implementarea Proiectului

Prezentarea de rapoarte semianuale, la timp si în conformitate cu cerintele Comunitătii Europene în ceea ce priveste comitetele de monitorizare ISPA pentru proiectele de mediu din România. Aceste rapoarte ar trebui să includă, printre alte aspecte, informatii despre progresul fizic pe durata perioadei de raportare, dificultăti existente si asteptate în implementarea Proiectului si pasii făcuti sau planificati pentru a rezolva dificultătile, schimbările asteptate în ceea ce priveste data terminării Proiectului, probleme care ar putea afecta costul Proiectului si costurile estimate revizuite în comparatie cu cele initiale, atunci când este cazul, respectarea reglementărilor si standardelor de mediu si stadiul obtinerii tuturor permiselor de mediu necesare, precum si tarifele medii pentru servicii si nivelul recuperării costurilor prin venituri din tarife.

Anual si coincizând cu primul raport semianual din an, următorii indicatori de performantă vor fi calculati real pentru anul precedent si transmisi Băncii:

 

Sector si coduri

Parametri

Unitate de măsură

Tip

Referintă

Apă

 

 

 

IWA

Indicatori de servicii

 

 

 

 

 

Acoperirea ca populatie

%

 

QS03

 

Continuitatea furnizării

%

 

QS10

 

Populatia care are restrictii la serviciile de

apă

%

QS13

 

Consumul casnic

 

L/c/d

N.A.

 

Consumul, altul decât casnic

 

mc/conexiune/lună

N.A.

 

Clienti cu apometre

 

%

Ph11

 

Taxe medii pentru apa pentru consum direct

 

Euro/m3

Fi21

Indicatori fizici de eficientă

 

 

 

 

 

Apă fără venituri, după volum

 

%

Fi36

 

Pierderi de apă

 

m3/con/an

Op22

 

Indexul de scurgeri prin infrastructură

 

 

Op25

Ape uzate

 

 

 

IWA

Indicatori de servicii

 

 

 

 

 

Populatie rezidentă conectată la sistemul de canalizare

 

%

wQS01

 

Populatie rezidentă servită de către uzina tratare a apei uzate (UTAU)

de

%

wQS02

 

Apă uzată tratată în UTAU

 

%

wQS05

 

- tratament preliminar

 

%

wQS06

 

- tratament primar

 

%

wQS07

 

- tratament secundar

 

%

wQS08

 

- tratament tertiar

 

%

wQS09

 

Taxe medii pentru apă pentru consum direct

 

Euro/m3

Similar cu Fi21

Indicatori fizici de eficientă

 

 

 

 

 

Intrare/Infiltratii/Efiltratii

 

%

WOp30

 

Blocaje ale canalizării

 

Nr./100 km canalizare/an

WOp34

 

Inundări la suprafată

 

Nr./100 km canalizare/an

wOp39

Apă si apă uzată

 

 

 

IWA

Eficientă personal - companie

 

 

 

 

 

Angajati pe abonat

 

Nr./1.000 de abonati

Pe01

Indicatori financiari - companie

 

 

 

 

 

Recuperarea costurilor

 

 

 

 

Venit anual pe unitate

 

Euro/m3

Fi15

 

Costuri totale pe unitate

 

Euro/m3

Fi01

 

Rata de acoperire a costului total

 

%

Fi23

 

Rata de acoperire a costurilor de functionare

 

%

H24

 

Profitabilitate

 

 

 

 

Rentabilitatea mijloacelor fixe

 

%

H34

 

Rentabilitatea capitalului

 

%

Fi35

 

Lichiditatea

 

 

 

 

Rata de colectare

 

%

N.A.

 

Rata de acoperire a serviciului datoriei

 

(-)

Fi31

 

Structura financiară

 

 

 

 

Rata curentă

 

(-)

Fi33

 

Rata de îndatorare a capitalului

 

(-)

Fi32

 

3. Informatii privind finalizarea lucrărilor si primul an de functionare

Prezentarea unui raport de finalizare a Proiectului, nu mai târziu de 6 luni de la terminarea lucrărilor, care să indice printre alti factori relevanti următoarele: (i) costurile finale ale Proiectului; (ii) costurile anuale de functionare si întretinere a noilor facilităti; (iii) indicatorii de performantă actualizati (ca în tabelul din sectiunea anterioară); (iv) nivelul de conformare cu directivele Uniunii Europene relevante (de exemplu: Directiva 98/83/CE privind apa potabilă si Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane uzate, amendată prin Directiva 98/15/CE); (v) detalii ale măsurilor luate pentru asigurarea functionării corespunzătoare si a întretinerii noilor facilităti; si (vi) evaluarea situatiei financiare a companiilor care operează aceste facilităti si, în special, capacitatea acestora de a genera venituri suficiente pentru acoperirea tuturor costurilor de functionare si a obligatiilor privind serviciul datoriei.

 

ANEXA B

 

ROMÂNIA - PROIECTUL PRIVIND INFRASTRUCTURA MUNICIPALĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ, ETAPA a III-a

 

Grafic de rambursare

 

Scadenta ratei de rambursare

Sumele care trebuie plătite, exprimate ca

procent din suma împrumutului

1.

15 noiembrie 2012

1/38

2.

15 mai 2013

1/38

3.

15 noiembrie 2013

1/38

4.

15 mai 2014

1/38

5.

15 noiembrie 2014

1/38

6.

15 mai 2015

1/38

7.

15 noiembrie 2015

1/38

8.

15 mai 2016

1/38

9.

15 noiembrie 2016

1/38

10.

15 mai 2017

1/38

11.

15 noiembrie 2017

1/38

12.

15 mai 2018

1/38

13.

15 noiembrie 2018

1/38

14.

15 mai 2019

1/38

15.

15 noiembrie 2019

1/38

16.

15 mai 2020

1/38

17.

15 noiembrie 2020

1/38

18.

15 mai 2021

1/38

19.

15 noiembrie 2021

1/38

20.

15 mai 2022

1/38

21.

15 noiembrie 2022

1/38

22.

15 mai 2023

1/38

23.

15 noiembrie 2023

1/38

24.

15 mai 2024

1/38

25.

15 noiembrie 2024

1/38

26.

15 mai 2025

1/38

27.

15 noiembrie 2025

1/38

28.

15 mai 2026

1/38

29.

15 noiembrie 2026

1/38

30.

15 mai 2027

1/38

31.

15 noiembrie 2027

1/38

32.

15 mai 2028

1/38

33.

15 noiembrie 2028

1/38

34.

15 mai 2029

1/38

35.

15 noiembrie 2029

1/38

36.

15 mai 2030

1/38

37.

15 noiembrie 2030

1/38

38.

15 mai 2031

1/38

 

 

ANEXA C

 

ROMÂNIA - PROIECTUL PRIVIND INFRASTRUCTURA MUNICIPALĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII

CU APĂ, ETAPA aIII-a

Definitiile EURIBOR si LIBOR

 

1. EURIBOR înseamnă:

(i) În ceea ce priveste orice perioadă relevantă sau orice altă perioadă de timp de o lună sau mai mare de o lună, rata dobânzii pentru depozitele în euro pentru un termen fiind numărul de luni întregi cel mai apropiat, corespunzător duratei

perioadei de timp; si

(ii) În ceea ce priveste o perioadă relevantă mai mică de o lună, rata dobânzii pentru depozitele în euro pentru o perioadă de o lună,

perioada pentru care rata este luată în considerare, denumită perioadă reprezentativă, asa cum este anuntată la ora 11:00 a.m., ora Bruxelles-uiui, sau la orice altă oră ulterioară, acceptabilă pentru Bancă, în ziua (data de stabilire) care cade cu două zile relevante de tranzactionare pe pietele financiare înainte de prima zi a perioadei relevante, pe pagina Reuters EURIBOR 01 ori pe paginile sale următoare sau prin orice alte mijloace de publicare alese de Bancă pentru acest scop.

Dacă nu este publicată o asemenea rată, Banca va solicita principalelor birouri din zona euro a 4 bănci mari din zona euro, alese de Bancă, ratele la care depozitele în euro, cu valoare similară, sunt oferite de fiecare dintre ele la aproximativ ora 11:00 a.m., ora Bruxelles-ului, la data de restabilire, către primele 50 de bănci de pe piata interbancară din zona euro, pentru o perioadă egală cu perioada reprezentativă. Dacă sunt obtinute cel putin două rate, rata pentru data de stabilire va fi media aritmetică a acestor rate.

Dacă sunt furnizate mai putin de două rate, rata pentru data de stabilire va fi media aritmetică a ratelor cotate de către principalele bănci din zona euro, alese de Bancă, la aproximativ ora 11:00 a.m., ora Bruxelles-ului, în ziua care cade cu două zile lucrătoare reprezentative după data de stabilire, pentru creditele în euro, cu o valoare similară, băncilor europene, pentru o perioadă egală cu perioada reprezentativă.

2. LIBOR înseamnă, pentru dolari SUA:

(i) În ceea ce priveste orice perioadă relevantă, de o lună sau mai mult, rata dobânzii pentru depozitele pe o perioadă care este numărul tuturor lunilor întregi care corespund cel mai strâns cu durata perioadei; si

(ii) În ceea ce priveste o perioadă relevantă mai mică de o lună, rata dobânzii pentru depozitele în dolari SUA, pentru o perioadă de o lună, perioada pentru care rata este luată în considerare, denumită în continuare perioadă reprezentativă, după cum este stabilit de Asociatia Bancherilor Britanici, si făcută publică de furnizorii de stiri financiare la ora 11:00, ora Londrei, sau la un moment ulterior acceptabil pentru Bancă în ziua (data de stabilire) care cade cu două zile lucrătoare în Londra înainte de prima zi a perioadei relevante.

Dacă această rată nu este făcută publică de oricare dintre furnizorii de stiri financiare, acceptabili pentru Bancă, atunci Banca va cere birourilor principale din Londra a 4 mari bănci de pe piata interbancară londoneză selectate de Bancă să coteze rata care este oferită pentru depozitele în dolari SUA, într-o sumă comparabilă, de către fiecare dintre acestea, la ora 11:00, ora Londrei, la data de stabilire, pentru băncile mai mici de pe piata interbancară din Londra, pentru o perioadă egală cu perioada reprezentativă. Dacă sunt transmise cel putin două astfel de cotatii, rata în cauză va fi media aritmetică a cotatiilor transmise.

Dacă în urma solicitării sunt transmise mai putin de două cotatii, atunci Banca va solicita birourilor principale din New York a 4 bănci principale de pe piata interbancară din New York, selectate de bancă, să coteze rata care este oferită pentru depozitele în dolari SUA, într-o sumă comparabilă, de către fiecare dintre aceste bănci, la ora 11:00, ora New York-ului, în ziua care cade cu două zile lucrătoare la New York după data de stabilire, pentru băncile mai mici de pe piata europeană, pentru o perioadă egală cu perioada reprezentativă. Dacă sunt transmise cel putin două astfel de cotatii, rata va fi media aritmetică a cotatiilor transmise.

3. LIBOR înseamnă, pentru lire sterline:

(i) În ceea ce priveste orice perioadă relevantă sau oricare altă perioadă, de o lună sau mai mult, rata dobânzii pentru depozitele pe o perioadă care reprezintă numărul tuturor lunilor întregi care corespund cel mai strâns cu durata perioadei; si

(ii) În ceea ce priveste o perioadă relevantă mai mică de o lună, rata dobânzii pentru depozitele în lire sterline pentru o perioadă de o lună, perioada pentru care rata este luată în considerare, denumită în continuare perioadă reprezentativă, după cum este stabilită de Asociatia Bancherilor Britanici, si făcută publică de furnizorii de stiri financiare la ora 11:00, ora Londrei, sau la un alt moment acceptabil pentru Bancă în ziua (data de stabilire) de la care începe perioada relevantă ori, dacă aceasta nu este o zi lucrătoare la Londra, în ziua imediat următoare care este o zi lucrătoare.

Dacă această rată nu este făcută publică de oricare dintre furnizorii de stiri financiare, acceptabili pentru Bancă, atunci banca va cere birourilor principale de la Londra din 4 bănci principale de pe piata interbancară de la Londra selectate de Bancă (băncile de referintă) să coteze rata care este oferită pentru depozitele în lire sterline într-o sumă comparabilă de fiecare dintre acestea la ora 11:00, ora Londrei, la data de stabilire, pentru băncile mai mici de pe piata interbancară din Londra, pentru o perioadă egală cu perioada reprezentativă. Dacă sunt transmise cel putin două astfel de cotatii, rata va fi media aritmetică a cotatiilor transmise.

Dacă în urma solicitării sunt transmise mai putin de două cotatii, rata va fi media aritmetică a ratelor cotate la ora 11:00, ora Londrei, la data de stabilire, de băncile principale de la Londra, selectate de bancă, pentru împrumuturile în lire sterline, în sume comparabile cu principalele bănci europene, pentru o perioadă egală cu perioada reprezentativă.

4. în întelesul definitiilor de mai sus:

(i) zi lucrătoare la Londra înseamnă o zi în care băncile sunt deschise pentru functionare normală în Londra, iar zi lucrătoare la New York înseamnă o zi în care băncile sunt deschise pentru functionare normală în New York;

(ii) toate procentele care rezultă din orice calcule la care s-a făcut referire în prezenta anexă vor fi rotunjite, dacă este cazul, la cea mai apropiată sută de mii a unui punct procentual, cu jumătătile aproximate în plus;

(iii) Banca va informa fără întârziere împrumutatul despre cotatiile primite de Bancă;

(iv) dacă oricare dintre prevederile de mai sus devine neconformă cu prevederile adoptate sub egida EURIBOR FBE si EURIBOR ACI în ceea ce priveste EURIBOR sau Asociatia Bancherilor Britanici în ceea ce priveste LIBOR, Banca poate notifica împrumutatului amendarea prevederii în cauză, pentru a o adapta la celelalte prevederi.

 

ANEXA D

 

ROMÂNIA - PROIECTUL PRIVIND INFRASTRUCTURA MUNICIPALĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRI

CU APĂ, ETAPA aIII-a

Formular de certificat de la împrumutat

 

Către: Banca Europeană de Investitii

 

De la:

Ministerul Finantelor Publice,

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5,

RO-70060, Bucuresti, România

 

Data:

 

Stimati domni,

 

Subiect: Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii, datat...................denumit în

cele ce urmează Contract de finantare, ref. nr...............

 

Termenii definiti în Contractul de finantare au acelasi înteles atunci când sunt folositi în această scrisoare. Pentru scopurile art. 1.04 al Contractului de finantare, vă certificăm cele ce urmează:

(i) nu a existat nicio modificare materială în vreun aspect al Proiectului asupra căruia împrumutatul trebuie să raporteze conform art. 8.01, cu exceptia celor comunicate anterior de împrumutat;

(ii) există suficiente fonduri disponibile pentru a asigura terminarea la timp si implementarea Proiectului în conformitate cu anexa A1; si

(iii) niciunul dintre evenimentele mentionate la art. 10.01 nu a intervenit.

 

Pentru si în numele României, al dumneavoastră,

..................................................

ANEXA E

 

ROMÂNIA - PROIECTUL PRIVIND INFRASTRUCTURA MUNICIPALĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII

CU APĂ, ETAPA aIII-a

Formular de cerere de tragere

 

 

Cerere de tragere

Transa nr.:

Data:

Vă rugăm să efectuati următoarea disponibilizare:

 

 

 

Denumirea împrumutului:

România - Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a III-a

 

Rezervat pentru BEI

 

 

 

 Suma împrumutului:

41 501 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Disponibilizat până la data:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Soldul pentru disponibilizare:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Data limită de disponibilizare:

31 decembrie 2011

 

Data semnării:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Număr de referintă:

 

 

 

 

 

 

 

 

 Numărul maxim de trageri:

13

 

 

 

 

 

 

 

Tragerea nr.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 Suma minimă a transei:

3.000.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data de disponibilizare propusa:

 

 

 Total alocatii până la data:

 

 

 

 

 

 

 

 

Total solicitare (moneda contractului):

 

 

 Conditii precedente:

 

 

 

 

 

 

 

 

Va fi disponibilizat după cum urmează:

 

 

 

 

Moneda (art. 1.03)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata de bază a dobânzii (art. 3.01)

Fixă

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecventa dobânzii (art. 3.01)

Semianuală

 

 

 

 

 

 

 

 

Rambursare (art. 4.01)

Rate egale de capital

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecventa rambursării (art. 4.01)

Semianuală

 

 

 

 

 

 

 

 

Datele plătii (art. 5.01)

15 mai/ 15 noiembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima dată de rambursare

15 noiembrie 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultima dată de rambursare

15 mai 2031

 

 

 

 

Contul împrumutatului care trebuie creditat:

Cont nr.:

Numele si adresa Băncii:

Rugăm a se transmite informatiile necesare către:

Numele si semnătura/semnăturile autorizată/autorizate ale împrumutatului:

 

 

Stema

 

 

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE AL ROMÂNIEI

 

Certifică prin prezenta că Presedintele României a acordat puteri depline Excelentei Sale, domnului Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu, ministrul finantelor publice, pentru a semna

 

Contractul de finantare

(Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării

cu apă, etapa a III-a) dintre România si Banca Europeană de Investitii

 

p. Ministrul afacerilor externe, Adrian Cosmin Vierita,

secretar de stat

 

[sigiliu oficial]

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2006.

Nr. 314.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Centrului National pentru Curriculum

si Evaluare în învătământul Preuniversitar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educatiei si Cercetării.

(2) Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar se înfiintează ca urmare a comasării prin fuziune a următoarelor structuri care se desfiintează: Consiliul National pentru Curriculum, Serviciul National de Evaluare si Examinare, Consiliul National pentru Evaluarea si Difuzarea Manualelor si Centrul National de Excelentă.

(3) Scopul Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar este îndeplinirea următoarelor activităti:

a) proiectarea, dezvoltarea, aplicarea si revizuirea curriculumului national;

b) coordonarea si organizarea sistemului de examene si evaluări nationale;

c) coordonarea evaluării manualelor scolare;

d) selectarea, pregătirea, stimularea si valorificarea potentialului tinerilor capabili de performantă.

(4) Personalul care desfăsoară activităti în cadrul Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar are calitatea de functionar public sau de personal contractual.

(5) Pentru realizarea atributiilor sale în teritoriu, Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar constituie la nivel regional/judetean organisme subordonate, fără personalitate juridică, denumite centre de excelentă/evaluare, care se aprobă prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

Art. 2. - Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar are sediul în municipiul Bucuresti, str. General Berthelot nr. 26, sectorul 1.

Art. 3. - în sensul prezentei hotărâri, termenii si notiunile folosite au următoarele semnificatii:

a) proiectare curriculară - abilitare pentru programe/stagii de formare/de pregătire - cursuri de instruire pe problematica specifică activitătilor realizate de Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar, care se realizează de: colaboratorii institutiei- ca pregătire specializată înaintea declansării actiunilor pentru elaborarea produselor institutiei -, cadre didactice - ca etapă în formarea continuă -, cadre didactice cu experientă în învătământ - ca formare a expertilor evaluatori -, inspectori de specialitate - ca program în cadrul consfătuirilor de profil -, cadre didactice care pregătesc elevii din loturile nationale ale olimpiadelor si concursurilor pentru elevi - ca pregătire stiintifică centralizată pe problematica disciplinei de concurs;

b) analize/cercetări/sondaje de evaluare/expertize - metode si tehnici cantitative si calitative avansate de studiu al problemelor specifice procesului didactic, realizate în conformitate cu cerintele cercetării stiintifice, finalizate prin rapoarte care să constituie baza de fundamentare pentru elaborarea de politici, strategii, diagnoze, prognoze, măsuri si solutii în domeniul învătământului preuniversitar;

c) bază de date - colectii de informatii electronice - logistice, stiintifice - cu privire la curriculumul national si la sistemul de evaluare a procesului de învătământ preuniversitar, structurate în baza unor criterii clare, care să permită operationalizarea informatiilor existente în functie de necesitătile specifice;

d) consultantă - activitatea de îndrumare, monitorizare si asistentă pe probleme specifice curriculumului national si evaluării în învătământul preuniversitar, pentru cadrele didactice si pentru institutiile care se implică în selectia si în pregătirea elevilor capabili de performantă;

e) curriculum national - ansamblul proceselor educative si al experientelor de învătare prin care trece elevul pe durata parcursului său scolar; ansamblul documentelor scolare oficiale de tip reglator, în cadrul cărora se consemnează datele esentiale privind procesele educative si experientele de învătare pe care scoala le oferă elevului;

f) evaluare - proces de colectare sistematică, orientată de obiectivele definite, a datelor specifice privind evolutia si/sau performanta, evidentiate în situatia de evaluare, de interpretare contextuală a acestor date si de elaborare a unei judecăti de valoare cu caracter integrator, care poate fi folosită în diverse moduri, prespecificate însă în momentul stabilirii scopului procesului de evaluare;

g) evaluarea de proces presupune toate formele evaluării scolare: initială, continuă/curentă si finală; examenele si evaluările nationale sunt considerate forme particulare ale evaluării finale, proiectate si derulate în baza unor metodologii specifice;

h) evaluator de manuale scolare - cadru didactic cu experientă în evaluarea manualelor scolare, dobândită pe baza formării pentru aplicarea metodologiilor specifice de evaluare a manualelor scolare;

i) grup de lucru - grup de cadre didactice si/sau specialisti din învătământul preuniversitar si/sau superior, care participă la activitătile institutiei si care aplică procedurile, în conformitate cu metodologiile elaborate de institutie;

j) ghiduri de evaluare si examinare/ghiduri de curriculum/ghiduri metodice/culegeri/periodice - publicatii oficiale ale Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar, care sunt supuse prevederilor privind proprietatea intelectuală;

k) metodologii/regulamente/proceduri - acte publice/interne prin care se reglementează modalitătile de desfăsurare a activitătilor specifice si care cuprind: standarde, criterii, planuri de actiune, responsabilităti si solutii practice pentru realizarea acestora;

l) produse de interes national - documente elaborate de Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar, care vizează următoarele: curriculumul national, analize/cercetări/sondaje de evaluare/expertize, ghiduri pentru evaluare, ghiduri pentru aplicarea curriculumului national, ghiduri metodice, culegeri/periodice, metodologii/regulamente/proceduri etc.

 

CAPITOLUL II

Atributii si responsabilităti

 

Art. 4. - Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar are următoarele atributii principale:

a) propune conducerii Ministerului Educatiei si Cercetării politici privind curriculumul national, evaluarea de proces si performanta în învătământul preuniversitar;

b) propune initierea unor proiecte de acte normative care fac referire la curriculumul national si la evaluarea de proces în învătământul preuniversitar;

c) colaborează, în scopul realizării obiectului său de activitate, cu directiile specializate din Ministerul Educatiei si Cercetării, cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, cu autorităti administrative, cu organizatii neguvernamentale nationale si internationale, cu alte institutii publice;

d) participă la proiecte si la programe nationale si internationale, cu precădere în domeniile curriculumului national si evaluării în învătământul preuniversitar;

e) constituie si coordonează activitatea unor grupuri de lucru compuse din specialisti si din cadre didactice cu experientă, în scopul proiectării/revizuirii curriculumului national, al construirii si actualizării bazelor de date cu instrumente de evaluare, al evaluării manualelor scolare si al pregătirii elevilor capabili de performantă;

f) colaborează cu departamentele de pregătire a personalului didactic din institutiile de învătământ superior, în vederea realizării unor programe de pregătire a specialistilor în domeniile de activitate ale centrului;

g) sprijină actiunile de formare continuă si de specializare a personalului didactic;

h) desfăsoară activităti de cercetare si de analiză specifice în domeniile curriculumului national si evaluării de proces;

i) dezvoltă website-ul propriu, care cuprinde informatii publice privind standardele educationale, curriculumul

national, examene si evaluări, programe pentru examene si concursuri, modele de subiecte, metodologii, ghiduri si regulamente, machete pentru analizele statistice, liste de manuale aprobate, rezultate la olimpiade si concursuri interne si internationale, forumuri de discutii;

j) efectuează activităti de pregătire, transfer de cunostinte, asistentă tehnică si metodologică în domeniile sale de activitate.

Art. 5. - în domeniul curriculumului national, Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar are următoarele atributii:

a) proiectarea, elaborarea si revizuirea periodică a curriculumului national;

b) realizarea de expertize cu privire la procesul de aplicare si de functionare în sistemul de învătământ preuniversitar a curriculumului national, în scopul asigurării revizuirii periodice a acestuia;

c) asigurarea coordonării stiintifice a elaborării componentelor curriculumului national - planuri de învătământ, programe scolare - si revizuirea periodică a acestora;

d) asigurarea corelării stiintifice si a coerentei metodologice dintre curriculumul national si celelalte componente ale sistemului national de învătământ preuniversitar;

e) realizarea unor suporturi metodologice necesare proceselor de implementare si aplicare eficientă a curriculumului national;

f) elaborarea de materiale si desfăsurarea de programe de formare, necesare abilitării curriculare a personalului didactic;

g) oferirea de consultantă pentru elaborarea, aplicarea si evaluarea materialelor curriculare proiectate la nivel local.

Art. 6. - Pentru îndeplinirea atributiilor în domeniul evaluării de proces, Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar desfăsoară următoarele activităti:

a) asigură coordonarea stiintifică si profesională a evaluării de proces pentru învătământul preuniversitar, inclusiv elaborarea probelor de examen/concurs/olimpiade;

b) elaborează, împreună cu directiile specializate din Ministerul Educatiei si Cercetării, metodologii, proceduri si regulamente pentru organizarea si desfăsurarea examenelor si evaluărilor în învătământul preuniversitar, pe care le supune aprobării ministrului educatiei si cercetării;

c) efectuează expertize si sondaje de evaluare a rezultatelor scolare si a eficientei procesului de învătământ preuniversitar, furnizând conducerii Ministerului Educatiei si Cercetării un feedback sistematic si operativ, în scopul adoptării măsurilor de optimizare a activitătii în învătământul preuniversitar;

d) elaborează, în vederea informării publice, rapoarte privind rezultatele înregistrate la examenele si evaluările nationale, la etapele nationale si internationale ale olimpiadelor si concursurilor, evidentiind oportunitatea adoptării de către ministrul educatiei si cercetării a unor decizii cu privire la factorii care permit îmbunătătirea performantelor scolare;

e) organizează un sistem de evidentă a rezultatelor examenelor nationale, olimpiadelor si concursurilor pentru elevi, precum si a rezultatelor scolare înregistrate la finalul unor cicluri de învătământ/curriculare, în functie de profilurile de formare, în vederea cercetării dinamicii acestora;

f) acordă sprijin tehnic si de specialitate în realizarea unor actiuni de evaluare întreprinse de Ministerul Educatiei si Cercetării si de institutii subordonate acestuia - inspectorate scolare, unităti de învătământ;

g) elaborează si realizează programe de proiectare a unor teste standardizate pentru principalele discipline/module scolare, în functie de nivelurile educationale sau de ciclurile curriculare;

h) organizează programe de pregătire a membrilor comisiilor de examen, a examinatorilor si a altor persoane implicate în organizarea si desfăsurarea examenelor nationale.

Art. 7. - în domeniul evaluării manualelor scolare, Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar are următoarele atributii:

a) contribuie la elaborarea si implementarea politicilor referitoare la manualele scolare;

b) coordonează derularea mecanismelor de evaluare a manualelor scolare pentru învătământul preuniversitar, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetării;

c) realizează expertize si sondaje în unitătile de învătământ cu privire la procesul de alegere si utilizare a manualelor scolare;

d) coordonează activitatea de derulare a mecanismelor de reevaluare a manualelor scolare, la cererea ministrului educatiei si cercetării;

e) formează experti evaluatori de manuale scolare, prin derularea de programe în acest sens;

f) organizează cadrul general al difuzării manualelor în scoli;

g) verifică respectarea de către edituri a conditiilor tehnice de editare a manualelor.

Art. 8. - Pentru îndeplinirea atributiilor în domeniul selectiei si promovării tinerilor capabili de performantă, Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar desfăsoară următoarele activităti:

a) elaborează si aplică strategii si politici pentru selectia, pregătirea si sustinerea tinerilor si a cadrelor didactice în activităti de înaltă performantă;

b) organizează si coordonează strategii de pregătire, evaluări, seminarii stiintifice, concursuri, conferinte, în tară sau în străinătate;

c) coordonează activitatea centrelor de excelentă regionale/judetene;

d) propune Departamentului pentru învătământul preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării acordarea de burse de studiu în tară si în străinătate, de premii, precum si alte modalităti de sustinere a performantei pentru elevii laureati ai olimpiadelor si concursurilor internationale;

e) organizează tabere de studiu si de odihnă, excursii în tară si în străinătate pentru elevii capabili de performantă;

f) organizează competitii profesionale nationale sau internationale;

g) realizează proiecte si asigură consultantă în domeniul identificării, pregătirii, stimulării si valorificării potentialului elevilor capabili de performantă.

Art. 9. - (1) Modalitătile de realizare a atributiilor prevăzute la art. 5-8 se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare al Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar.

(2) În exercitarea atributiilor sale, Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar solicită autoritătilor si institutiilor publice informatii, date statistice si studii elaborate în domeniile curriculumului si evaluării pentru învătământul preuniversitar.

Art. 10. - (1) Activitatea Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar se desfăsoară în concordantă cu programele si politicile educationale ale Ministerului Educatiei si Cercetării si în conformitate cu exercitarea atributiilor stabilite prin regulamentul de organizare si functionare.

(2) Activitătile si produsele de interes national ale Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar se aprobă prin ordin de ministrul educatiei si cercetării.

Art. 11. - Pentru îndeplinirea atributiilor în domeniile sale de activitate, Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar realizează colaborări cu institutii de învătământ preuniversitar sau superior, cu alte organizatii si asociatii profesionale din tară si din străinătate.

Art. 12. - Ministerul Educatiei si Cercetării exercită controlul general asupra modului în care este organizată/coordonată si se desfăsoară activitatea Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar.

 

CAPITOLUL III

Structura organizatorică a Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar

 

Art. 13. - (1) Pentru exercitarea atributiilor ce îi revin, Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar dispune de un aparat propriu cu un număr maxim de 100 de posturi.

(2) Posturile sunt prevăzute, în conditiile legii, pentru functii publice si personal contractual.

(3) Posturile Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar se asigură cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Educatiei si Cercetării si pentru institutiile subordonate acestuia, finantate integral de la bugetul de stat.

Art. 14. - Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar va cuprinde structuri, fără personalitate juridică, care să realizeze activitătile specifice scopului pentru care a fost înfiintată institutia:

a) proiectarea, dezvoltarea, aplicarea si revizuirea curriculumului national;

b) coordonarea si organizarea sistemului de evaluări si examene nationale;

c) coordonarea evaluării manualelor;

d) identificarea, pregătirea, stimularea si valorificarea potentialului tinerilor capabili de performantă.

Art. 15. - (1) Structura organizatorică a Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Statul de functii al Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar se aprobă prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

(3) În cadrul directiilor prevăzute în structura Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul

Preuniversitar se constituie, în conditiile legii, prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, servicii si birouri.

Art. 16. - (1) Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar este condus de un director general, numit prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, pe bază de concurs organizat în conditiile legii.

(2) Coordonarea stiintifică si administrativă a activitătii directiilor si serviciilor se face de către directori/sefi de servicii, în baza prevederilor regulamentului de organizare si functionare.

(3) Directorul general, directorii si sefii de servicii au statut de functionar public de conducere.

Art. 17. - (1) Activitatea curentă a Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar este coordonată de consiliul de conducere format din 5 membri, desemnati în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare. Strategiile si deciziile sunt stabilite de consiliul de conducere, care coordonează si controlează modul de aplicare a acestora.

(2) Controlul administrativ al activitătii desfăsurate de Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar este realizat de consiliul de conducere.

(3) Din consiliul de conducere, precum si din structura departamentelor si serviciilor fac parte si reprezentantii minoritătilor nationale.

 

CAPITOLUL IV

Finantarea cheltuielilor Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar

 

Art. 18. - (1) Cheltuielile curente si de capital ale Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar se asigură integral de la bugetul de stat, prin Ministerul Educatiei si Cercetării.

(2) Finantarea cheltuielilor de personal, întretinere si functionare si a cheltuielilor de capital ale centrelor de excelentă/evaluare înfiintate la nivel regional/judetean se face de la bugetul de stat, prin Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar.

Art. 19. - Salarizarea personalului Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar se face conform legii.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 20. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 327/1998 privind înfiintarea Serviciului National de Evaluare si Examinare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 25 iunie 1998;

b) Hotărârea Guvernului nr. 1.057/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National pentru Curriculum, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 15 noiembrie 2000;

c) Hotărârea Guvernului nr. 95/2002 privind înfiintarea Consiliului National pentru Evaluarea si Difuzarea Manualelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 14 februarie 2002;

d) Hotărârea Guvernului nr. 34/2003 privind înfiintarea Centrului National de Excelentă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 1 februarie 2003.

Art. 21. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îsi încetează activitatea: Serviciul National de Evaluare si Examinare, Consiliul National pentru Curriculum, Consiliul National pentru Evaluarea si Difuzarea Manualelor si Centrul National de Excelentă.

(2) Patrimoniul fostelor institutii publice: Serviciul National de Evaluare si Examinare, Consiliul National pentru Curriculum, Consiliul National pentru Evaluarea si Difuzarea Manualelor si Centrul National de Excelentă va fi preluat prin protocol de predare-preluare de către Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Personalul institutiilor prevăzute la alin. (2) va fi preluat de Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar pe bază de concurs sau examen, după caz, în vederea verificării aptitudinilor profesionale corespunzătoare atributiilor si structurii organizatorice ale centrului, organizat în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) În vederea desfăsurării activitătilor specifice, Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar este dotat cu două autoturisme si două microbuze, preluate de la structurile existente.

Art. 22. - Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar va prelua spre aplicare si dezvoltare toate documentele referitoare la curriculumul national si la evaluarea de proces, rezultate din derularea proiectului de reformă a învătământului preuniversitar, finantat pe baza Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la reforma învătământului preuniversitar, semnat la Washington la 23 mai 1994 si ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 24/1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările ulterioare.

Art. 23. - Regulamentul de organizare si functionare al Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar se aprobă prin ordin al ministrului educatiei si cercetării în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

Ministrul administratiei si internelor, Vasile Blaga

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei, Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 7 martie 2007.

Nr. 231.

 

ANEXĂ

 

STRUCTURA ORGANIZATORICA

a Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.733/2006 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire Cluj Est”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.733/2006 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire Cluj Est”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.012 din 20 decembrie 2006, se modifică si se completează cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire Cluj Est” cu suma globală estimată de 504 mii lei, alocată din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă imobilelor cuprinse în anexa la prezenta hotărâre.

Art. III. - Persoanele fizice/juridice prevăzute în anexa la prezenta hotărâre vor depune cererile pentru plata justei despăgubiri, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 7 martie 2007.

Nr. 233.

 

ANEXA

 

TABEL

cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării„Variantă de ocolire Cluj Est”

 

Nr. crt.

 

Judetul

 

Unitatea administrativ-teritorială

 

Nr. cadastral

 

Suprafata terenului (m2)

Suprafata rezultată din constructii

 

Numele proprietarului conform documentatiilor tehnico-cadastrale

 

Suprafata rezultată din acte

Suprafata rezultată din măsurători

1.

Cluj

Comuna Feleacu, satul Vâlcele

431/2

 

18,72

0

Perde Ana

2.

Cluj

Comuna Feleacu, satul Vâlcele

432/2

 

737,01

0

Perde A. Aurel

3.

Cluj

Comuna Feleacu, satul Vâlcele

433/2

 

1.151,25

0

Macavei Aurel Uifelean Viorel-Vasile

4.

Cluj

Comuna Feleacu, satul Vâlcele

434/2

 

1.324,87

0

Pop Daniel Pop Ramona Amalia

5.

Cluj

Comuna Feleacu, satul Vâlcele

435/2

 

1.345,72

0

Băies Ioan

6.

Cluj

Comuna Feleacu, satul Vâlcele

436/2

 

1.566,79

0

Perde Susana

7.

Cluj

Comuna Feleacu, satul Vâlcele

437/2

 

1.522,65

0

Macavei Abel

8.

Cluj

Comuna Feleacu, satul Vâlcele

483/2

 

4.274,82

0

S.C. Real Consult - S.R.L

9.

Cluj

Comuna Feleacu, satul Vâlcele

484/2

 

81,49

0

Crisan Ana

 

 

Nr. crt.

 

Judetul

 

Unitatea administrativ-teritorială

 

Nr. cadastral

 

Suprafata terenului (m2)

Suprafata rezultată din constructii

 

Numele proprietarului conform documentatiilor tehnico-cadastrale

 

Suprafata rezultată din acte

Suprafata rezultată din măsurători

10.

Cluj

Comuna Feleacu, satul Vâlcele

76/b

 

701,99

0

Scurt Alexandru Scurt Traian

11.

Cluj

Comuna Feleacu, satul Vâlcele

438/2

 

2,18

0

Neag I. Lazar

12.

Cluj

Comuna Feleacu, satul Vâlcele

440/2

 

21,15

0

Perde Aurel

13.

Cluj

Comuna Feleacu, satul Vâlcele

439/2

 

30,69

0

Nemes Septimiu Mihai

14.

Cluj

Comuna Feleacu, satul Vâlcele

443/2

 

30,04

0

Tătar Măria, Neaq Vasile

15.

Cluj

Comuna Feleacu, satul Vâlcele

444/2 445/2

 

65,33

 

Moldovan Ana

16.

Cluj

Comuna Feleacu, satul Vâlcele

446/2

 

44,64

0

Neag Gavrilă

17.

Cluj

Comuna Feleacu, satul Vâlcele

447/2

 

33,87

0

Mihalca Ana

18.

Cluj

Comuna Feleacu, satul Vâlcele

448/2

 

48,58

0

Tăntău Ioan, Tăntău Traian, Buha Ana, Tăntău Ovidiu, Franc Elena

19.

Cluj

Comuna Feleacu, satul Vâlcele

451/2

 

27,87

0

Aitonean Aurel

20.

Cluj

Comuna Feleacu, satul Vâlcele

452/2

 

37,22

0

Balog I. Nicolae

21.

Cluj

Comuna Feleacu, satul Vâlcele

453/2

 

72,34

0

Perde Traian, Perde Alexandru, Petran Nastasia

22.

Cluj

Comuna Feleacu, satul Vâlcele

454/2

 

28,67

0

Balog Măria, Macavei Ana

23.

Cluj

Comuna Feleacu, satul Vâlcele

455/2

 

82,07

0

Perde Ioan

24.

Cluj

Comuna Feleacu, satul Vâlcele

456/2

 

60,40

0

Sabău Traian, Moldovan Ana, Răcean Viorica

25.

Cluj

Comuna Feleacu, satul Vâlcele

457/2

 

66,99

0

Suteu Ana

26.

Cluj

Comuna Feleacu, satul Vâlcele

458/2

 

202,11

0

LaSIo Marinela, Ursadan Dariana-Lavinia

27.

Cluj

Comuna Feleacu, satul Vâlcele

459/2

 

1.071,22

0

Chiorean Măria, Perde Ana, Moldovan Ioan, Moldovan Traian

28.

Cluj

Comuna Feleacu, satul Vâlcele

460/2

 

912,10

0

Felecan Ana, Felecan Ioan, Felecan Radu Traian

29.

Cluj

Comuna Feleacu, satul Vâlcele

461

 

1.400

0

Macavei Aurel

30.

Cluj

Comuna Feleacu, satul Vâlcele

462/2

 

2.968,05

0

Teusan Ana

31.

Cluj

Comuna Feleacu, satul Vâlcele

466/2

 

1.170,38

0

Teusan Ana

32.

Cluj

Comuna Feleacu, satul Vâlcele

467/2

 

242,99

0

Dezmerean Cornelia

33.

Cluj

Comuna Feleacu, satul Vâlcele

468/2

 

139,06

0

Suciu Aurelia, Cătinas llie

34.

Cluj

Comuna Feleacu, satul Vâlcele

469/2

 

216,98

0

Macavei Ioan, Macavei Gavril, Gliga Măria, Perde Rozalia Ciuhuta Aurelia, Barbu Victoria, Paven Lucretia

 

 

Nr. crt.

 

Judetul

 

Unitatea administrativ-teritorială

 

Nr. cadastral

 

Suprafata terenului (m2)

Suprafata rezultată din constructii

 

Numele proprietarului conform documentatiilor tehnico-cadastrale

 

Suprafata rezultată din acte

Suprafata rezultată din măsurători

35.

Cluj

Comuna Feleacu, satul Vâlcele

470/2

 

81,55

0

Pop T. Alexandru, Pop T. Daniel, Bolboacă Emilia, Sas T. Emilia, Pop T. Ioan, Perde G. Ioan, Perde G. Vasile

36.

Cluj

Comuna Feleacu, satul Vâlcele

471/2

 

81,62

0

Perde Saveta

37.

Cluj

Comuna Feleacu, satul Vâlcele

472/2

 

145,62

0

Bolog Domnita, Greblă Victoria, Greblă Ana

38.

Cluj

Comuna Feleacu, satul Vâlcele

473/2

 

60,14

0

Pădurean Ioan, Pădurean Stefan, Pădurean Gavril

39.

Cluj

Comuna Feleacu, satul Vâlcele

474/2

 

57,84

0

Macavei P. Roman

40.

Cluj

Comuna Feleacu, satul Vâlcele

180/2

 

42,22

0

Faur Vasile, Faur Leontina

41.

Cluj

Comuna Feleacu, satul Vâlcele

475/2

 

34,44

0

Perde V. Ioan, Perde V. Traian, Perde V. Ananie, Berar V. Lucretia, Macavei V. Ana, Perde V. Cornelia, Catana Lucretia

42.

Cluj

Comuna Feleacu, satul Vâlcele

476/2

 

16,40

0

Macavei Emilia, Macavei Aurel, Macavei Gabriela, Miron I. Măria

 

 

 

 

TOTAL 22.220.07 m2

 

 

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

- SECTIILE UNITE -

 

DECIZIA Nr.XXIV din 18 septembrie 2006

 

Dosar nr. 12/2006

Sub presedintia domnului prof. univ. dr. Nicolae Popa, presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie

Înalta Curte de Casatie si Justitie, constituită în Sectii Unite, în conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-a întrunit pentru a examina recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la consecintele lipsei din dispozitivul hotărârii a mentiunii „pronuntată în sedintă publică”.

Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, fiind prezenti 81 de judecători din totalul de 112 în functie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procurorul Nicoleta Eucarie.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul în interesul legii, punând concluzii pentru admiterea acestuia, în sensul de a stabili că lipsa din dispozitivul hotărârii a mentiunii „pronuntată în sedintă publică” atrage nulitatea actului, în conditiile reglementate în art. 197 alin. 1 si 4 din Codul de procedură penală, numai în cazul când s-a adus o vătămare care nti poate fi înlăturată decât prin anularea acelui act.

SECTIILE UNITE,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

în practica instantelor judecătoresti s-a ivit diversitate de solutii cu privire la consecintele lipsei din dispozitivul hotărârii a mentiunii „pronuntată în sedintă publică”.

Astfel, unele instante s-au pronuntat în sensul că omisiunea înscrierii în dispozitiv a mentiunii că hotărârea s-a pronuntat în sedintă publică atrage nulitatea absolută a hotărârii, în sensul prevederilor art. 197 alin. 2 din Codul de procedură penală.

Alte instante, dimpotrivă, s-au pronuntat în sensul că lipsa acestei mentiuni atrage nulitatea hotărârii numai în măsura în care se face dovada unei vătămări care nu poate fi înlăturată decât prin anularea actului, în conditiile art. 197 alin. 1 si 4 din Codul de procedură penală.

Aceste din urmă instante au interpretat si aplicat corect dispozitiile legii.

Potrivit art. 310 alin. 1 din Codul de procedură penală, „hotărârea se pronuntă în sedintă publică de către presedintele completului de judecata, asistat de grefier”.

Totodată, prin art. 357 alin. 4 din Codul de procedură penală se prevede că dispozitivul hotărârii, a cărui pronuntare este reglementată în art. 358 din acelasi cod, trebuie să cuprindă totdeauna, între altele, mentiunea că pronuntarea s-a făcut în sedintă publică.

Este adevărat că, potrivit art. 197 alin. 2 si 3 din Codul de procedură penală, dispozitiile relative la publicitatea sedintei de judecată sunt prevăzute sub sanctiunea nulitătii, care nu poate fi înlăturată în niciun mod, putând fi invocată în orice stare a procesului, cu luarea în considerare chiar din oficiu.

Interpretarea ratională si sistematică a literei si a spiritului textelor de lege enuntate, în raport de sediul materiei, de asezarea lor sistemică si de ratiunea reglementării, conduce însă la concluzia certă că prin sintagma „dispozitiile relative [...] la publicitatea sedintei de judecată [...]” simt prevăzute sub sanctiunea nulitătii legiuitorul a înteles să includă între cazurile care atrag sanctiunea nulitătii absolute numai încălcarea acelor dispozitii care garantează realizarea efectivă a principiului publicitătii în desfăsurarea sedintei de judecată, ca fază principală a procesului penal, în asa fel încât să se asigure pentru toate părtile un proces echitabil si într-un termen rezonabil, precum si pronuntarea unei hotărâri judecătoresti legale si temeinice.

Numai asa se explică faptul că, în ceea ce priveste încălcarea dispozitiilor legale referitoare la includerea în dispozitivul hotărârii a mentiunii că pronuntarea s-a făcut în sedintă publică, lipsa unei atari mentiuni nu este inclusă între cazurile limitativ enumerate în alin. 2 al art. 197 din Codul de procedură penală, a căror nerespectare nu poate fi înlăturată în niciun mod.

Ca urmare, lipsa din dispozitivul hotărârii a mentiunii că pronuntarea s-a făcut în sedintă publică nu poate atrage nulitatea hotărârii decât în cazul când această omisiune a adus o vătămare ce nu poate fi înlăturată decât prin anularea acelui act.

A considera altfel ar însemna să se adauge la dispozitiile legale prin care sunt reglementate nulitătile si să se reia judecata pentru omisiuni de ordin formal, în cazuri în care o asemenea nulitate nu se impune, ceea ce ar fi inadmisibil.

Asa fiind, se impune concluzia că nerespectarea cerintei ca dispozitivul hotărârii să cuprindă mentiunea că pronuntarea hotărârii s-a făcut în sedintă publică atrage nulitatea hotărârii numai atunci când s-a adus o vătămare care nu se poate înlătura decât prin anularea acelui act.

În consecintă, în temeiul art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară si al art. 4142 din Codul de procedură penală, urmează a se admite recursul în interesul legii si a se stabili că dispozitivul hotărârii trebuie să cuprindă mentiunea că pronuntarea s-a făcut în sedintă publică, precum si că nerespectarea acestei cerinte atrage nulitatea hotărârii, în conditiile reglementate în art. 197 alin. 1 si 4 din Codul de procedură penală, numai atunci când se dovedeste că s-a adus o vătămare ce nu poate fi înlăturată altfel, iar anularea hotărârii este impusă de necesitatea aflării adevărului si în vederea justei solutionări a cauzei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECID:

Admit recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

în aplicarea prevederilor art. 310, art. 357 alin. 4 si ale art. 358 din Codul de procedură penală, stabilesc:

Dispozitivul hotărârii trebuie să cuprindă mentiunea că pronuntarea acesteia s-a făcut în sedintă publică.

Nerespectarea acestei cerinte atrage nulitatea hotărârii, în conditiile reglementate prin art. 197 alin. 1 si 4 din Codul de procedură penală, numai atunci când se dovedeste că s-a adus o vătămare care nu poate fi înlăturata decât prin anularea acelui act, iar anularea actului este necesară pentru aflarea adevărului si pentru justa solutionare a cauzei.

Obligatorie, potrivit art. 4142 alin. 2 din Codul de procedură penală.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 septembrie 2006.

 

PRESEDINTELE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Prim magistrat-asistent,

 Victoria Maftei