MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 194         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 21 martie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

46. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2006 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Romane

 

182. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2006 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Romane

 

47. - Lege pentru completarea art. 5 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 

183. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 5 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 

48. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii

 

184. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii

 

49. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 

185. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 

50. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2004 privind Codul' de conduită a functionarilor publici

 

186. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici

 

51. - Lege pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordonanta Guvernului nr. 51/1994 privind drepturile de echipament si materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

 

187. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordonanta Guvernului nr. 51/1994 privind drepturile de echipament si materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

253. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Guineea privind reglementarea datoriei Republicii Guineea către România, semnat la Bucuresti la 1 noiembrie 2006

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Guineea privind reglementarea datoriei Republicii Guineea către România

 

262. - Hotărâre privind trecerea unei constructii aflate în administrarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

263. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justitiei în administrarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

27. - Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru modificarea si completarea unor ordine care transpun acquis-ul comunitar de mediu

 

148. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.263/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calitătii si comercializarea semintelor de plante furajere

 

184. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Metodologiei pentru raportarea datelor referitoare la consumatorii industriali de gaze naturale

 

185. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind prelungirea duratei de valabilitate a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale prevăzute la art. 1 alin. (1) din ordinele presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 274/2006, nr. 275/2006 si nr. 284/2006

 

656/C. - Ordin al ministrului justitiei pentru modificarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 210/2001

 

663/C. - Ordin al ministrului justitiei pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea examenului de promovare a personalului de specialitate juridică, cu functii de executie, asimilat judecătorilor si procurorilor, din Ministerul Justitiei

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2006 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92 din 22 noiembrie 2006 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 954 din 27 noiembrie 2006, cu următoarele modificări:

1. Articolul I se abrogă.

2. Articolul II va avea următorul cuprins:

„Art. II. - Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 septembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, pentru anul 2006 se acordă o subventie suplimentară, astfel încât cota de profit care se adaugă la diferentele dintre tarifele stabilite pentru transportul feroviar de călători si costurile reale de transport nu poate fi mai mare de 25%.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 13 martie 2007.

Nr. 46.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2006 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2006 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 martie 2007.

Nr. 182.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 5 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - După alineatul (2) al articolului 5 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Terenurile pe care sunt amplasate retele stradale si parcuri publice, terenurile pentru rezervatii naturale si parcuri nationale, monumentele, ansamblurile si siturile arheologice si istorice, monumentele naturii nu pot fi dezafectate din domeniul public decât în cazuri de exceptie pentru lucrări de interes national.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 13 martie 2007.

Nr. 47.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 5 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 5 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 martie 2007.

Nr. 183.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 998 din 29 octombrie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (2) al articolului 43 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Medicii de medicină a muncii din sectiile, clinicile, compartimentele de medicină a muncii/boli profesionale si cabinetele de medicină a muncii din ambulatoriul de specialitate aflate în subordinea spitalelor desfăsoară activităti profilactice, diagnostice, curative si de reabilitare medicală în caz de boli profesionale, boli legate de profesie si boli asociate pe perioada internării si după, precum si alte activităti de reabilitare medicală si dispensarizare si prescriu recomandări care includ tratamente medicale.”

2. La articolul 46, alineatul (1) se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 13 martie 2007.

Nr. 48.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 martie 2007.

Nr. 184.

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 25 august 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

„(3) Proiectele de acte normative se supun spre adoptare însotite de o expunere de motive, o notă de fundamentare sau un referat de aprobare, precum si de un studiu de impact, după caz.”

2. La alineatul (1) al articolului 29, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

„d) studii de impact - în cazul proiectelor de legi de importantă si complexitate deosebită, al proiectelor de legi asupra cărora Guvernul si-a angajat răspunderea, precum si al proiectelor de legi de aprobare a ordonantelor emise de Guvern în temeiul unei legi de abilitare si supuse aprobării Parlamentului.”

3. Alineatul (2) al articolului 29 va avea următorul cuprins:

„(2) Expunerile de motive, notele de fundamentare, referatele de aprobare si studiile de impact constituie instrumentele de prezentare si motivare ale noilor reglementări propuse.”

4. După articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 311, cu următorul cuprins:

„Studiul de impact

Art. 311. - (1) Scopul elaborării studiului de impact este de a estima costurile si beneficiile aduse în plan economic si social prin adoptarea proiectului de lege, precum si de a evidentia dificultătile care ar putea apărea în procesul de punere în practică a reglementărilor propuse.

(2) Studiul de impact este întocmit, de regulă, de structurile de specialitate în domeniu ale administratiei publice centrale, la cererea Guvernului. Pentru propunerile legislative initiate de deputati sau de senatori, studiile de impact se întocmesc prin grija ministerelor de resort, la solicitarea comisiilor parlamentare.

(3) În studiul de impact se face referire:

a) la starea de fapt existentă la momentul elaborării noii reglementări;

b) la modificările care se propun a fi aduse legislatiei existente;

c) la obiectivele urmărite prin modificarea legislatiei existente;

d) la mijloacele disponibile în vederea realizării scopurilor propuse;

e) la dificultătile care ar putea fi întâmpinate în aplicarea noilor dispozitii;

f) la evaluarea costurilor impuse de adoptarea proiectului de lege si a eventualelor economii bugetare generate de aceasta, la motivele care stau la baza acestei evaluări, precum si la modalitatea de calcul al costurilor si economiilor;

g) la beneficiile rezultate prin implementarea proiectului de lege, altele decât cele de natură economică;

h) la analiza comparativă a costurilor si a beneficiilor pe care le implică proiectul de lege, din care să reiasă dacă beneficiile sunt justificate de costuri.”

Art. II. - Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 25 august 2004, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 13 martie 2007.

Nr. 49.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 martie 2007.

Nr. 185.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a functionarilor publici

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 23 februarie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod de conduită sunt obligatorii pentru persoanele care ocupă o functie publică în cadrul autoritătilor si institutiilor publice ale administratiei publice centrale si locale, precum si în cadrul autoritătilor administrative autonome, denumite în continuare autorităti si institutii publice.”

2. La articolul 7, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligatia legală a functionarilor publici de a furniza informatii de interes public celor interesati, în conditiile legii, sau ca o derogare de la dreptul functionarului public de a face sesizări în baza Legii nr. 571/2004 privind protectia personalului din autoritătile publice, institutiile publice si din alte unităti care semnalează încălcări ale legii.”

3. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL III

Coordonarea, monitorizarea si controlul aplicării normelor de conduită profesională”

4. La articolul 20, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Agentia Natională a Functionarilor Publici coordonează, monitorizează si controlează aplicarea normelor prevăzute de prezentul cod de conduită, exercitând următoarele atributii:

a) urmăreste aplicarea si respectarea, în cadrul autoritătilor si institutiilor publice, a prevederilor prezentului cod de conduită;

b) elaborează studii si analize privind respectarea prevederilor prezentului cod de conduită;

c) colaborează cu organizatiile neguvernamentale care au ca scop promovarea si apărarea intereselor legitime ale cetătenilor în relatia cu functionarii publici.”

5. După articolul 20, se introduce un nou articol, articolul 201, cu următorul cuprins:

„Rolul autoritătilor si institutiilor publice

Art. 201. - (1) În scopul aplicării eficiente a dispozitiilor prezentului cod de conduită, conducătorii autoritătilor si institutiilor publice vor desemna un functionar public, de regulă din cadrul compartimentului de resurse umane, pentru consiliere etică si monitorizarea respectării normelor de conduită.

6. Articolele 21 si 22 se abrogă.

7. Articolul 23 va avea următorul cuprins: „Publicitatea cazurilor de încălcare a normelor de conduită

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) exercită următoarele atributii:

a) acordarea de consultantă si asistentă functionarilor publici din cadrul autoritătii sau institutiei publice cu privire la respectarea normelor de conduită;

b) monitorizarea aplicării prevederilor prezentului cod de conduită în cadrul autoritătii sau institutiei publice;

c) Întocmirea de rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către functionarii publici din cadrul autoritătii sau institutiei publice.

(3) Atributiile prevăzute la alin. (2) se exercită în temeiul unui act administrativ emis de conducătorul autoritătii sau institutiei publice sau prin completarea fisei postului cu atributia distinctă de consiliere etică si monitorizare a respectării normelor de conduită.

(4) Rapoartele prevăzute la alin. (2) lit. c), aprobate de conducătorul autoritătii sau institutiei publice, se comunică functionarilor publici din cadrul autoritătii sau institutiei publice si se transmit trimestrial, la termenele si în forma standard stabilite prin instructiuni de Agentia Natională a Functionarilor Publici.

(5) Rapoartele autoritătilor si institutiilor publice privind respectarea normelor de conduită vor fi centralizate într-o bază de date necesară pentru:

a) identificarea cauzelor care determină încălcarea normelor de conduită profesională, inclusiv a constrângerilor sau amenintărilor exercitate asupra unui functionar public pentru a-l determina să încalce dispozitii legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător;

b) identificarea modalitătilor de prevenire a încălcării normelor de conduită profesională;

c) adoptarea măsurilor privind reducerea si eliminarea cazurilor de nerespectare a prevederilor legale.”

Art. 23. - (1) Raportul anual cu privire la managementul functiei publice si al functionarilor publici, care se întocmeste de Agentia Natională a Functionarilor Publici, trebuie să cuprindă si următoarele date:

a) numărul si obiectul sesizărilor privind cazurile de încălcare a normelor de conduită profesională;

b) categoriile si numărul de functionari publici care au încălcat normele de conduită morală si profesională;

c) cauzele si consecintele nerespectării prevederilor prezentului cod de conduită;

d) evidentierea cazurilor în care functionarilor publici li s-a cerut să actioneze sub presiunea factorului politic.

(2) Agentia Natională a Functionarilor Publici poate să prezinte în raportul anual, în mod detaliat, unele cazuri care prezintă un interes deosebit pentru opinia publică.”

8. La articolul 24, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Functionarii publici nu pot fi sanctionati sau prejudiciati în niciun fel pentru sesizarea cu bună-credintă a comisiei de disciplină competente, în conditiile legii, cu privire la cazurile de încălcare a normelor de conduită.”

Art. II. - Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a functionarilor publici, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 13 martie 2007.

Nr. 50.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a functionarilor publici

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a functionarilor publici si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 martie 2007.

Nr. 186.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordonanta Guvernului nr. 51/1994 privind drepturile de echipament si materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta Guvernului nr. 51/1994 privind drepturile de echipament si materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 29 august 1994, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 143/1994, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 „Norme privind drepturile de echipament, în timp de j>ace, ale personalului din sectorul de apărare nationala, ordine publică si sigurantă natională”, litera A va avea următorul cuprins:

„A. Pentru Ministerul Apărării:

Norma nr. 1 - pentru echiparea generalilor, ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor din fortele terestre si fortele aeriene

Norma nr. 2 - pentru echiparea amiralilor, ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor din tortele navale

Norma nr. 3 - pentru echiparea studentilor si elevilor din institutiile militare de învătământ ale fortelor terestre si fortelor aeriene

Norma nr. 4 - pentru echiparea studentilor si elevilor din Academia si Scoala Militară de Maistri ale fortelor navale

Norma nr. 5 - pentru echiparea elevilor colegiilor militare liceale si Scolii de Aplicatie pentru Muzicile Militare, ciclul liceal

Norma nr. 6 - pentru echiparea militarilor angajati pe bază de contract si militarilor în termen din fortele terestre, infanterie marină si fortele aeriene

Norma nr. 7 - pentru echiparea elevilor din scolile de aplicatii si militarilor angajati pe bază de contract care urmează ori sunt absolventi ai cursurilor de formare profesională în centrele de instructie ale fortelor navale

Norma nr. 8 - pentru echiparea efectivelor participante la misiuni internationale si dotarea cu materiale de stat major, pregătire fizică si diverse

Norma nr. 9 - pentru echiparea observatorilor militari participanti la misiuni O.N.U., O.S.C.E. sau ale altor organisme de securitate regională

Norma nr. 10 - pentru înzestrarea cu echipament de scenă a personalului Ansamblului Artistic al Armatei, a echipelor artistice ale Cercului Militar National si cercurilor militare ale statelor majore ale categoriilor de forte ale armatei

Norma nr. 11 - pentru înzestrarea unitătilor sanitare militare cu echipament de protectie, cazarmament si materiale specifice, de resortul echipamentului

Norma nr. 12 - pentru înzestrarea cu echipament special, de protectie si de lucru a personalului militar din Ministerul Apărării.”

2. La anexa nr. 2 „Norme privind drepturile de materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, pentru sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională”, litera A va avea următorul cuprins:'

„A. Pentru Ministerul Apărării:

Norma nr. 13 - pentru înzestrarea cu cazarmament a căminelor militare de garnizoană

Norma nr. 14 - pentru aprovizionarea si consumul materialelor de spălat si igienă, de reparat si întretinere a echipamentului si de gospodărie

Norma nr. 15 - pentru înzestrarea cu vehicule hipo, harnasament, materiale de întretinere si reparare a acestora, precum si pentru potcovitul cailor

Norma nr. 16 - pentru aprovizionarea cu materiale necesare contentiunii si îngrijirii câinilor de serviciu

Norma nr. 17 - pentru aprovizionarea cu rechizite de birou si scolare

Norma nr. 18 - pentru înzestrarea atelierelor de croitorie, cizmărie, lemnărie, rotărie si fierărie-potcovărie.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 13 martie 2007.

Nr. 51.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordonanta Guvernului nr. 51/1994 privind drepturile de echipament si materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordonanta Guvernului nr. 51/1994 privind drepturile de echipament si materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 martie 2007.

Nr. 187.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Guineea privind reglementarea datoriei Republicii Guineea către România, semnat la Bucuresti la 1 noiembrie 2006

 

Având în vedere prevederile art. 1 si 2 din Legea nr. 29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperării creantelor României provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Guineea privind reglementarea datoriei Republicii Guineea către România, semnat la Bucuresti la 1 noiembrie 2006.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice, administratorul acordului prevăzut la art. 1, este autorizat să ducă la îndeplinire prevederile acestuia.

Art. 3. - Banca Comercială Română - S.A. este autorizată să realizeze operatiunile bancare potrivit prevederilor acordului prevăzut la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul delegat pentru comert,

Iuliu Winkler

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 martie 2007.

Nr. 253.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Guineea privind reglementarea datoriei Republicii Guineea către România*)

 

*) Traducere.

În cadrul continuării dezvoltării relatiilor economice dintre cele două tări, Guvernul României si Guvernul Republicii Guineea, denumite în continuare părti, au convenit lichidarea datoriei Republicii Guineea către România, după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

Soldul conturilor reprezentând datoria Republicii Guineea către România la data de 31 decembrie 2005 este de 20.385.403,24 dolari SUA.

 

ARTICOLUL 2

 

Luând în considerare termenii Koln, conform Procesului-verbal încheiat cu Clubul de la Paris la 15 mai 2001, părtile au convenit reducerea cu 90% a sumei mentionate la art. 1. Soldul rezultat ca urmare a reducerii este de 2.038.540,32 dolari SUA si va fi achitat în conformitate cu art. 3.

 

ARTICOLUL 3

 

a) Suma de 2.038.540,32 dolari SUA va fi rambursată într-o perioadă de 3 ani, în transe semestriale egale si succesive de 339.756,72 dolari SUA.

b) Rata dobânzii ce se va aplica începând cu data intrării în vigoare a prezentului acord este de 2%/an.

 

ARTICOLUL 4

 

a) Fiecare plată va fi efectuată în cel mult 30 de zile lucrătoare de la data scadentei (ultima zi a semestrului), prin transfer bancar în dolari SUA, conform prevederilor art. 3.

b) Semestrele vor fi calculate cu începere de la data intrării în vigoare a prezentului acord, conform art. 8.

c) În caz de întârziere a plătilor, asupra transei neachitate (capital + dobândă) se va aplica o dobândă penalizatoare de 1,5%/an.

 

 

ARTICOLUL 5

 

Partea română desemnează Banca Comercială Română - S.A. (sau altă bancă română autorizată) pentru primirea transferurilor si partea guineeză desemnează Banca Centrală a Republicii Guineea pentru efectuarea transferurilor.

 

ARTICOLUL 6

 

Toate diferendele ce pot apărea din nerespectarea sau interpretarea prezentului acord vor fi reglementate de ambele părti pe cale amiabilă.

 

ARTICOLUL 7

 

Prezentul acord poate fi modificat sau completat doar printr-un acord aditional, semnat între cele două părti.

 

ARTICOLUL 8

 

a) Fiecare parte trebuie să notifice celeilalte părti, în scris, prin canale diplomatice, îndeplinirea procedurilor legale interne pentru aprobarea prezentului acord, care va intra în vigoare la data ultimei notificări.

b) Prezentul acord va rămâne în vigoare până când toate obligatiile reciproce ce decurg din acesta vor fi realizate.

 

Semnat la Bucuresti la 1 noiembrie 2006, în două exemplare originale, în limba franceză, ambele texte având aceeasi fortă juridică.

 

Pentru partea română,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Pentru partea guineeză,

Madikaba Cămara

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei constructii aflate în administrarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate în administrarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, situată în municipiul Giurgiu, str. Dorobanti nr. 18, judetul Giurgiu, identificată potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiei prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acesteia.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiei prevăzute la art. 1, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 14 martie 2007.

Nr. 262.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale constructiei aflate în administrarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile bunului care trece în domeniul privat al statului

Numărul de inventar atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Municipiul Giurgiu, str. Dorobanti nr. 18, judetul Giurgiu

Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

- Suprafata imobilului = 154,67 m2

- Valoarea de inventar a imobilului = 12.005 lei

Cod 8.29.06 Nr. inv. 101.858

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justitiei în administrarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Justitiei în administrarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 14 martie 2007.

Nr. 263.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Justitiei în administrarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor

 

Locul unde este situat

imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor

care alcătuiesc

domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Bucuresti,

Str. Arcului nr. 12,

sectorul 2

Statul român, din administrarea

Ministerului Justitiei

Statul român,

în administrarea

Administratiei Nationale a Penitenciarelor

cod 8.29.07

nr. MF 145.407

Clădire cu 9 niveluri: demisol, parter, mezanin si 6 etaje

Suprafata desfăsurată = 3.260 m2

Suprafata utilă = 2.437 m2

Suprafata terenului = 570 m2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea unor ordine care transpun acquis-ul comunitar de mediu

 

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 si PM25), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon si ozonului în aerul înconjurător, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 21 octombrie 2002, se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Metodele de evaluare preliminară si rezultatele obtinute se transmit Comisiei Europene.”

2. După articolul 7 se introduce mentiunea: „Prezentul ordin transpune:

a) art. 2 pct. 6, art. 5, art. 6(2)-(5), art. 10, art. 11(1) lit. d), art. 13(1) si anexa nr. 1 sectiunea I si sectiunea a ll-a pct. 7 si 8 din Directiva Consiliului nr. 96/62/CE privind evaluarea si managementul calitătii aerului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 296 din 21 noiembrie 1996;

b) art. 2 pct. 10-14 si 16, art. 3(1)-(3), art. 4(1) si (2), art. 5(1)-(3), art. 6, art. 7(1)-(6), art. 8(1), art. 8(3) si (4), art. 12(1) si anexele nr. 1-9 din Directiva Consiliului nr. 99/30/CE privind valorile limită pentru dioxid de sulf, dioxid de azot si oxizi de azot, particule în suspensie si plumb în aerul atmosferic, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 163 din 29 iunie 1999;

c) art. 2, art. 3(1), art. 4, art. 5(1) alin. 1, art. 5(2)-(6), art. 7(1), art. 7(3), art. 10(1) si anexele nr. 1-7 din Directiva Parlamentului European si a Consiliului nr. 2000/69/CE privind valorile limită pentru benzen si monoxid de carbon în aerul atmosferic, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 313 din 13 decembrie 2000;

d) art. 2 pct. 3, 6, 9, 10, 12 si 13, art. 3(1), art. 4(1), art. 6(1)-(3), art. 7(1), art. 9(1)-'(4), art. 10, art. 15(1) si anexele 1, 2, 3 pct. II, 4, 6, 7, 8 din Directiva Parlamentului European si a Consiliului nr. 2002/3/CE privind poluarea aerului cu ozon, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 67 din 9 martie 2002.”

3. La anexă, după alineatul (5) al articolului 65 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Odată cu raportarea privind concentratiile orare conform prevederilor articolelor 241-245 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 655/2001, cu modificările si completările ulterioare, autoritatea publică centrală pentru protectia mediului informează Comisia Europeană cu privire la datele prevăzute la alin. (3).”

4. La anexă, după articolul 66 se introduce un nou articol, articolul 66\ cu următorul cuprins:

„661. - (1) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului transmite Comisiei Europene următoarele informatii cu privire la nivelul concentratiilor de ozon:

a) pentru fiecare lună, din aprilie si până în septembrie, astfel:

- cel mai târziu la sfârsitul lunii următoare, pentru fiecare zi de depăsire a pragului de informare si/sau alertă, următoarele informatii: data, numărul total de ore de depăsire, valorile maxime de ozon pe 1 h;

- cel mai târziu la data de 31 octombrie a fiecărui an, orice alte informatii specificate în anexa nr. 1 sectiunea B, anexa nr. 1 sectiunea C pct. C.3 si sectiunea D, anexa nr. 4 sectiunea C pct. C.2, anexa nr. 2 sectiunile B si C;

b) pe fiecare an calendaristic si nu mai târziu de 30 septembrie din anul următor, informatiile validate prevăzute în anexa nr. 1 sectiunea B, anexa nr. 1 sectiunea C pct. C.3 si sectiunea D, anexa nr. 4 sectiunea C pct. C2, anexa nr. 2 sectiunile B si C si concentratiile medii anuale pe anul respectiv, pentru substantele precursoare ale ozonului prevăzute în anexa nr. 6.

(2) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului înaintează Comisiei Europene din 3 în 3 ani, în cadrul raportului sectorial prevăzut la art. 4 din Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE si cel mai târziu la 30 septembrie următor fiecărei perioade de 3 ani, următoarele:

- informatii cu analiza nivelurilor de ozon observate sau evaluate, după caz, în zonele si aglomerările prevăzute la art. 18 alin. (1);

- informatii privind măsurile de orice fel luate sau planificate conform art. 4 alin. (2); si

- informatii privind deciziile asupra planurilor de actiune pe termen scurt si privind elaborarea si continutul, precum si estimarea efectelor acestor planuri întocmite conform art. 19 alin. (1) si (2).”

5. La capitolul V, sectiunea 3 „Formular de raportare a rezultatelor evaluării” se abrogă.

6. Articolul 67 se abrogă.

Art. II. - Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor si clasificarea aglomerărilor si zonelor pentru evaluarea calitătii aerului în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 9 octombrie 2002, se modifică după cum urmează:

1. După articolul 7 se introduce mentiunea:

„Prezentul ordin transpune:

- art. 9, art. 13(1) din Directiva Consiliului nr. 96/62/CE privind evaluarea si managementul calitătii aerului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 296 din 21 noiembrie 1996;

- art. 2 pct. 15, art. 3(4), art. 5(4) si (5), art. 7(1) alin. 2 si art. 12(1) din Directiva Consiliului nr. 99/30/CE privind valorile limită pentru dioxid de sulf, dioxid de azot si oxizi de azot, particule în suspensie si plumb în aerul atmosferic, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 163 din 29 iunie 1999;

- art. 5(1) alin. 2 si art. 10(1) din Directiva Consiliului nr. 2000/69/CE privind valorile limită pentru benzen si monoxid de carbon în aerul atmosferic, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 313 din 13 decembrie 2000;

- art. 3(2), art. 4(2), art. 5 si art. 15(1) din Directiva Parlamentului European si a Consiliului nr. 2002/3/CE privind poluarea aerului cu ozon, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 67 din 9 martie 2002.°

Art. III. - Ordinul ministrului mediului si gospodării apelor nr. 775/2006 pentru aprobarea Listei localitătilor izolate care pot depozita deseurile municipale în depozitele existente ce sunt exceptate de la respectarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 7 august 2006, se completează, după cum urmează:

- La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Autoritatea competentă pentru protectia mediului transmite Comisiei Europene, în termen de 2 ani de la data aderării, lista asezărilor izolate care sunt exceptate de la unele prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cuprinse în anexa la prezentul ordin.”

Art. IV. - Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 344/708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 19 octombrie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 5, mentiunea se modifică după cum urmează:

„Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului nr. 86/278/CEE privind protectia mediului si în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 181 din 4 iulie 1986, modificată prin Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE privind standardizarea si rationalizarea rapoartelor asupra implementării anumitor directive referitoare la mediu, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 377 din 31 decembrie 1991, si Regulamentul Consiliului nr. 807/2003/CE de adaptare la Decizia 1999/468/CE a dispozitiilor privind comitetele care asistă Comisia în exercitarea atributiilor sale de executare prevăzute în actele Consiliului adoptate în conformitate cu procedura de consultare (unanimitate), publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 122 din 16 mai 2003.”

2. In anexa „Norme tehnice privind protectia mediului si în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură”, capitolul III „Atributii si răspunderi ale autoritătii competente”, la atributiile Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

„c) pregăteste, odată la 3 ani, un raport elaborat pe baza chestionarului sau a oricărui alt format comunicat de Comisia Europeană în conformitate cu procedura prevăzută la art. 6 din Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE privind standardizarea si rationalizarea rapoartelor asupra implementării anumitor directive referitoare la mediu si îl transmite Comisiei Europene.”

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Bucuresti, 10 ianuarie 2007.

Nr. 27.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR

SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.263/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calitătii si comercializarea semintelor de plante furajere

 

În baza prevederilor ari. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale implementare politici sectoriale si de piată nr. 92.120 din 6 februarie 2007,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.263/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calitătii si comercializarea semintelor de plante furajere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 bis din 6 ianuarie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 2 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. Anexa nr. 7 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Dan Stefan Motreanu

 

Bucuresti, 2 martie 2007.

Nr. 148.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.263/2005)

 

CONDITIILE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ SĂMÂNTA

 

SECTIUNEA I

Sământa Certificată

 

1. Sământa trebuie să aibă suficientă identitate si puritate varietală. În special, sământa din speciile mentionate mai jos trebuie să respecte următoarele norme sau alte conditii. Puritatea varietală minimă este:

a) Poa pratensis, varietăti vizate la lit. c) ii) paragraful 4 din anexa nr. 1, Brassica napus var. napobrassica si Brassica oleracea convar. acephala: 98%;

b) Pisum sativum, Vicia faba:

- sământa Certificată prima generatie: 99%;

- sământa Certificată a doua generatie: 98%.

Puritatea varietală minimă este controlată în principal prin inspectii oficiale în câmp efectuate în conditiile prevăzute în anexa nr. 1.

2. Sământa trebuie să respecte următoarele norme sau alte conditii în ceea ce priveste germinatia, puritatea fizică si continutul de seminte din alte specii de plante, inclusiv seminte de lupin de alte culori si seminte de lupin amar:

 

            A. Tabel*):

 

B. Norme sau alte conditii aplicabile cu referire la tabelul din sectiunea I pct. 2 lit. A:

a) toate semintele proaspete si sănătoase negerminate după pretratament sunt considerate seminte germinabile;

b) În cadrul cantitătii maxime indicate, semintele tari prezente sunt considerate seminte capabile să germineze;

c) un continut gravimetric maxim total de 0,8% din greutate, de seminte de alte specii de Poa, nu se consideră ca impuritate;

d) un continut gravimetric maxim de 1% din greutate, de seminte de Trifolium pratense, nu se consideră ca impuritate;

e) un continut gravimetric maxim total de 0,5% din greutate, de seminte de Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa, într-o altă specie corespondentă nu se consideră ca impuritate;

f) procentul maxim fixat în greutate al semintelor dintr-o singură specie nu se aplică semintelor de Poa spp.;

g) un continut maxim total de două seminte de Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis într-o probă de greutate stabilită nu se consideră impuritate dacă o a doua probă de aceeasi greutate nu contine semintele acestor specii;

h) prezenta unei seminte de Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis într-o probă de greutate stabilită nu se consideră impuritate dacă o a doua probă în greutate dublă fată de aceea stabilită este liberă de semintele acestor specii;

i) numărarea semintelor de Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis nu se efectuează decât dacă exisă dubii cu privire la îndeplinirea conditiilor fixate în coIoana 12;

j) numărarea semintelor de Cuscuta spp. nu se efectuează decât dacă există dubii cu privire la îndeplinirea conditiilor fixate în coIoana 13;

k) prezenta unei seminte de Cuscuta spp. Într-o probă de greutate stabilită nu se consideră impuritate dacă o a doua probă de aceeasi greutate este liberă de semintele de Cuscuta spp.;

l) greutatea probei pentru numărarea semintelor de Cuscuta spp. este dublul greutătii stabilite în coIoana 4 a anexei III pentru specia corespunzătoare;

m) prezenta unei seminte de Cuscuta spp. Într-o probă de greutate stabilită nu se consideră impuritate dacă o a doua probă de greutate dublă este liberă de seminte de Cuscuta spp.;

n) numărarea semintelor de Rumex spp., altele decât Rumex acetosella si Rumex maritimus, nu se efectuează decât dacă există dubii cu privire la îndeplinirea conditiilor fixate în coIoana 14;

o) procentul numeric de seminte de lupin de altă culoare nu trebuie să depăsească:

- 2% pentru lupinul amar;

- 1% pentru lupin, altul decât lupinul amar;

p) procentul în număr de seminte de lupin amar în alte varietăti decât cele de lupin amar nu trebuie să depăsească 2,5%.

3. Prezenta organismelor dăunătoare care reduc valoarea de utilizare a semintelor trebuie să fie la un nivel cât mai redus posibil.

 

SECTIUNEA a ll-a

Sământa Bază

 

Sub rezerva prevederilor de mai jos, conditiile stabilite în sectiunea I a acestei anexe se aplică si semintelor Bază:

1. sământa de Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala, Vicia faba si soiurile de Poapratensis vizate la lit. c) ii) din paragraful 4 din anexa nr. 1 sunt în concordantă cu următoarele norme sau cu alte conditii:

Puritatea varietală minimă este de 99,7%.

Puritatea varietală minimă este examinată în principal prin inspectii în câmp efectuate în conformitate cu conditiile prevăzute în anexa nr. 1.

2. Sământa trebuie să satisfacă următoarele norme sau alte conditii:

 

            A. Tabel*):

 

B. Norme si alte conditii aplicabile atunci când se face referire la tabelul din sectiunea a ll-a pct. 2 lit. A din prezenta anexă:

a) un continut maxim total de 80 de seminte de Poa spp. nu se consideră impuritate;

b) conditia stabilită în coIoana 3 nu se aplică semintelor de Poa spp. Continutul maxim total în seminte de Poa spp. dintr-o altă specie decât cea examinată nu trebuie să depăsească 1 într-o probă de 500 de seminte;

c) un continut maxim total de 20 de seminte de Poa spp. nu este considerat impuritate;

d) determinarea numărului de seminte de Melilotus spp. nu se efectuează decât atunci când există dubii cu privire la respectarea conditiei stabilite în coIoana 7;

e) prezenta unei seminte de Melilotus spp. Într-o probă de greutate fixată nu se consideră impuritate dacă o a doua probă de greutate dublă este liberă de seminte de Melilotus spp:,

f) conditia c) stabilită în sectiunea I pct. 2 din prezenta anexă nu se aplică;

g) conditia d) stabilită în sectiunea I pct. 2 din prezenta anexă nu se aplică;

h) conditia e) stabilită în sectiunea I pct. 2 din prezenta anexă nu se aplică;

i) conditia f) stabilită în sectiunea I pct. 2 din prezenta anexă nu se aplică;

j) conditiile k) si m) stabilite în sectiunea I pct. 2 din prezenta anexă nu se aplică;

k) procentul în număr de seminte de lupin amar în celelalte varietăti de lupin amar nu trebuie să fie mai mare de 1%.

 

SECTIUNEA a III-a

Sământa Comercială

 

Sub rezerva prevederilor de mai jos, conditiile stabilite în sectiunea I pct. 2 si 3 din prezenta anexă se aplică si semintelor Comerciale:

1. Procentele în greutate stabilite în coIoanele 5 si 6 ale tabelului din sectiunea I pct. 2 lit. A din prezenta anexă se măresc cu 1%.

2. Pentru Poaannua un continut maxim total de 10% din greutate de seminte de alte specii de Poa nu se consideră impuritate.

3. Pentru Poa spp., altele decât Poaannua, un continut maxim total de 3% din greutate de seminte de alte specii de Poa nu se consideră impuritate.

4. Pentru Hedisarum coronarium un continut maxim total de 1 % din greutate de seminte de Melilotus spp. nu se consideră impuritate.

5. Conditia d) stabilită în sectiunea I pct. 2 din prezenta anexă pentru Lotus corniculatus nu se aplică.

6. Pentru speciile de lupin:

a) puritatea fizică minimă este de 97% din greutate;

b) procentul numeric de seminte de lupin de altă culoare nu trebuie să depăsească:

- pentru lupinul amar: 4%;

- pentru speciile de lupin, altele decât lupinul amar, 2%.

7. Pentru Vicia spp. un continut maxim total de 6% din greutate de seminte de Vicia pannonica, Vicia villosa sau de alte specii cultivate apartinând altor specii corespondente nu se consideră impuritate.

8. Pentru Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa puritatea fizică minimă este de 97% din greutate.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexam. 7 la Ordinul nr. 1.263/2005)

 

CERINTE SUPLIMENTARE SAU MAI STRICTE

pentru producerea, certificarea si comercializarea semintei de plante furajere în România

 

I. PRODUCEREA SEMINTELOR

 

A. Înscrierea la multiplicare a culturilor semincere

1. Operatorii economici înregistrati pentru producerea de sământă pot cere înscrierea pentru multiplicare a unei culturi semincere de plante furajere pe un document denumit Declarape de multiplicare, prevăzut în anexa nr. 8, care se înaintează de către acestia autoritătii de certificare ITCSMS sau LCCSMS pe raza teritorială unde este amplasată cultura seminceră, până la data de 1 decembrie pentru culturile semincere de toamnă, 1 mai pentru culturile semincere de primăvară. După aceste date, prin exceptie, dacă inspectarea culturii la data depunerii Declaratiei de multiplicare permite luarea unor decizii corecte, pe faze de vegetatie, de către inspectorul oficial, se poate accepta înscrierea.

2. O cultură seminceră se poate înscrie pentru multiplicare dacă Declaratia de multiplicare este însotită de:

a) un contract de multiplicare între multiplicator (amelioratorul sau mentinătorul ori un alt operator economic care a dobândit dreptul de proprietate asupra semintei) si un prestator de servicii (agricultor-multiplicator); sau

b) o declaratie proprie, din care să reiasă că multiplicatorul (amelioratorul sau mentinătorul ori un alt operator economic care a dobândit dreptul de proprietate asupra semintei) îsi multiplică singur sământa; sau

c) o declaratie sau contract de redeventă din care să reiasă că mentinătorul îsi dă acordul pentru multiplicarea unui soi protejat de către alt multiplicator;

d) în cazul semintei importate, conform sistemului OCDE, în vederea multiplicării: acordul mentinătorului sau furnizorului semintei soiului respectiv pentru comercializarea semintei multiplicate ori acordul (acceptul) autoritătii de certificare din tara din care provine sământa pentru multiplicarea soiului si conditiile sub care se multiplică sământa, transmis la INCS.

3. „Declaratia de multiplicare” va fi, de asemenea, însotită de următoarele documente:

a) copie după documentele de calitate în care se stabilesc provenienta sau originea si categoria biologică;

b) toate etichetele oficiale din care, după verificare, inspectorul retine o etichetă din fiecare lot;

c) schita topografică de amplasare a culturii si a culturilor premergătoare;

d) descrierea morfologică si fiziologică a soiurilor în cazul în care acestea nu sunt descrise în catalogul national sau nu sunt disponibile autoritătii de certificare.

4. O cultură se consideră înscrisă dacă, în urma verificării documentelor si a plătii contravalorii prestatiilor, satisface conditiile preliminare obligatorii pentru înfiintarea acesteia.

5. Motivele de respingere sau de amânare a cererii trebuie comunicate solicitantului, în scris, în termen de maximum 10 zile de ia data solicitării.

6. Fiecare cultură seminceră admisă în vederea certificării oficiale ori sub supraveghere oficială poartă unul sau mai multe numere de identitate înscrise de ITCSMS sau LCCSMS pe Declaratia de multiplicare. Numărul de identitate este folosit pentru identificarea culturii si a partidei de sământă.

7. Operatorii economici înregistrati pentru producerea de sământă trebuie să notifice ITCSMS sau LCCSMS intentia de amestecare a unor partide.

 

B. Obligatiile operatorilor economici înregistrati pentru producerea de sământă

Operatorii economici înregistrati pentru producerea semintelor (multiplicatorii) au următoarele obligatii:

a) să ceară autoritătii de certificare, prin Declaratia de multiplicare, la termenele fixate, înscrierea pentru inspectia în câmp a culturilor semincere destinate multiplicării;

b) să însotească, prin responsabilul sau reprezentantul său, inspectorul, la cererea acestuia, atunci când acesta efectuează inspectia în câmp si să contrasemneze de primirea unei copii a Fisei de control;

c) să pună la dispozitia inspectorului, la cererea acestuia, toate documentele necesare verificării activitătii în vederea certificării semintelor, inclusiv metoda de producere si descrierea componentilor sau a soiurilor;

d) să permită mentinătorului, multiplicatorului sau reprezentantilor acestora, după caz, să verifice respectarea normelor de mentinere a identitătii si puritătii varietale si a altor elemente de calitate, în toate fazele de producere a semintelor;

e) să tină evidenta productiei, tranzactiilor si a stocurilor de seminte în „Registrul de intrări si iesiri”;

f) să aibă personal tehnic calificat în domeniul de activitate de producere a semintelor, instruit si atestat în cursurile de instruire efectuate de ITCSMS si LCCSMS;

g) să sesizeze ITCSMS sau LCCSMS ori de câte ori apar situatii deosebite care pot influenta calitatea semintelor;

h) În plus, mentinătorii trebuie să completeze la zi „Registrul de selectie conservativă”;

i) În plus, mentinătorii trebuie să elibereze documentul de garantare a autenticitătii pentru sământa Amelioratorului, destinată multiplicării;

j) să anunte cu 3 zile înainte de recoltat data, respectiv ora, începerii recoltatului, pentru ca inspectorul să esantioneze un esantion martor din fiecare lot sau partidă, înainte de expedierea semintei pentru prelucrare ori de efectuarea amestecului. Esantionul se divide în două subesantioane pentru păstrare, unul la ITCSMS sau LCCSMS si celălalt la producător, respectiv prelucrător;

k) să respecte prezentele reguli si norme.

 

C. Inspectia în câmp a culturilor semincere Obiective de control

1. Documentele prin care inspectorul poate stabili, după caz, provenienta sau originea si categoria biologică la înfiintarea unei culturi semincere sunt:

A. Documente emise în România:

a) Registrul de selectie conservativă, pentru mentinerea semintelor din categoriile biologice sământa Amelioratorului, Prebază, Bază, după caz;

b) Act de garantare a autenticitătii, pentru sământa Amelioratorului;

c) „Documentul oficial de certificare” al lotului de sământă pentru sământa certificată oficial sau sub supraveghere oficială, care poate fi formularul tipizat oficial ori „Documentul de calitate si conformitate al furnizorului” si/sau eticheta oficială, vigneta oficială sau „Documentul de inspectie în câmp”.

B. Documente emise în tări membre CE: a) eticheta oficială tip CE;

b) certificat sau buletin de analiză, eliberate de un laborator oficial ori de un laborator acreditat si recunoscut de autoritatea din tara respectivă;

c) eticheta furnizorului pentru ambalajele mici CE A sau CE B.

C. Documentele de calitate însotitoare ale semintelor din import din tări terte sunt:

a) certificat de puritate varietală, tip OCDE pentru tările afiliate la acest sistem sau „Field inspection” pentru celelalte tări;

b) certificat (buletin) international de analiză tip ISTA, eliberat de un laborator oficial sau de un laborator acreditat de Asociatia Internatională de Testare a Semintelor (ISTA), sau alt tip de buletin recunoscut de autoritatea din tara respectivă;

c) eticheta tip OCDE.

2. În cadrul inspectiei culturii semincere inspectorul verifică următoarele:

a) documentele de provenientă si documentele de descriere a caracterelor genealogice ale componentilor sau descrierea caracterelor morfologice si a însusirilor fiziologice;

b) distantele de izolare, rotatia, identificarea culturii semincere printr-o etichetă la fiecare lot (parcelă);

c) determinarea puritătii varietale având în vedere metodele descrise în „Manualul OCDE privind certificarea puritătii varietale a semintelor destinate comertului international”, anexa nr. 2 „Inspectia în câmp a culturilor semincere”.

În cadrul inspectiei se examinează un număr cât mai mare de plante, acest număr depinzând de dificultatea cu care pot fi determinate caracterele componentilor parentali, ai soiului si uniformitatea lor. Examinarea se efectuează prin determinarea caracterelor plantelor examinate comparativ cu descrierea oficială DUS a soiului respectiv, iar rezultatele se înscriu în Fisa de control, stabilită de autoritatea oficială si adaptată de inspector cerintelor de control al speciei sau soiului, iar rezultatele controalelor se vor gestiona prin sistemul informatic national al INCS;

d) cultura seminceră se examinează în perioadele optime de vegetatie, în special în perioada înspicatului la graminee furajere, în perioada înfloritului la leguminoase furajere, si se urmăreste dacă s-au eliminat plantele netipice si cele atacate de organismele dăunătoare;

e) numărul de verificări este de minimum una sau ori de câte ori inspectorul consideră necesar, iar mărimea, numărul si distributia punctelor de verificare elementare se stabilesc de inspector în conformitate cu metodele în vigoare;

f) În cazul în care cultura seminceră nu îndeplineste conditiile din prezentele reguli si norme, inspectorul anuntă, în scris, multiplicatorul printr-un raport întocmit cu datele din Fisa de control, iar multiplicatorul, la cerere, în termen de maximum 3 zile poate solicita o reinspectie. Dacă si în urma reinspectiei cultura seminceră nu îndeplineste conditiile din prezentul ordin, aceasta se respinge si inspectorul eliberează „Documentul de inspectie în câmp” cu decizia „respinsă”, conform modelului din anexa nr. 8;

g) În cazul în care cultura seminceră nu îndeplineste conditiile din prezentele reguli si norme pentru categoria respectivă, dar îndeplineste conditiile pentru o categorie inferioară, inspectorul anuntă, în scris, multiplicatorul printr-un raport întocmit cu datele din Fisa de control, iar multiplicatorul, la cerere, în termen de maximum 3 zile decide dacă doreste declasarea. În cazul în care se hotărăste declasarea, inspectorul poate elibera „Documentul de inspectie în câmp” cu decizia „admisă cu declasare”.

Dacă multiplicatorul nu doreste declasarea, cultura se respinge si inspectorul eliberează „Documentul de inspectie în câmp' cu decizia „respinsă”;

h) declasarea sau respingerea unei culturi semincere trebuie anuntată multiplicatorului cu 3 zile înainte de recoltare;

i) În cazul în care culturile semincere nu îndeplinesc unele conditii de aprobare în câmp datorită unor cauze care pot fi remediate până la certificarea finală sau dacă inspectorul consideră că sământa poate avea vicii ascunse, inspectorul poate accepta provizoriu cultura si eliberează „Documentul de inspectie în câmp” cu decizia „admis sub rezervă”, care presupune efectuarea unor examinări ulterioare recoltării semintelor, în sarcina si sub responsabilitatea producătorului;

j) se resping de la aprobarea în câmp culturile semincere care nu îndeplinesc conditiile din prezentul ordin, iar inspectorul eliberează „Documentul de inspectie în câmp” cu decizia „respinsă”;

k) se aprobă în câmp culturile semincere care îndeplinesc conditiile din prezentul ordin, iar inspectorul eliberează „Documentul de inspectie în câmp” cu decizia „admisă”;

l) se pot elibera, în cazul unei diferentieri evidente a uniformitătii culturii, documente de inspectie separate pentru fiecare portiune caracteristică;

m) se poate elibera pentru aceiasi soi, aceeasi categorie biologică si provenientă, pentru mai multe parcele care pot constitui o partidă un singur document de inspectie, dacă nu sunt alte restrictii legale;

n) numărul „Documentului de inspectie în câmp” este numărul de identitate al partidei de seminte sau al câmpului;

o) inspectorul va preleva un esantion martor din fiecare partidă recoltată, înainte de expedierea semintei pentru prelucrare sau de efectuarea amestecului, si care se divide în cel putin două subesantioane pentru păstrare: una la producător ori, după caz, la prelucrător si una la ITCSMS sau LCCSMS;

p) cazurile de litigiu care presupun o reinspectie se rezolvă în timp util de către directorul executiv al ITCSMS sau LCCSMS pe baza examinărilor efectuate în câmp, de alt inspector oficial în prezenta directorului executiv si a reprezentantului multiplicatorului sau, după caz, al INCS;

r) modelul „Documentului de inspectie în câmp” este redat în anexa nr. 8, iar modelul „Actului de inspectie în câmp” utilizat în conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 350/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, precum si comercializarea semintelor de cereale, oleaginoase si textile, plante furajere, sfeclă, cartof si legume, cu modificările ulterioare, rămâne valabil până la epuizarea stocurilor de formulare si va fi recunoscut ca document oficial atât timp cât îsi va produce efect asupra semintelor de stoc.

 

D. Recoltarea si depozitarea semintelor

1. Recoltarea se efectuează pe partide din aceeasi specie, soi si categorie, conform deciziei inspectorului responsabil cu inspectia în câmp, consemnată în documentele de inspectie în câmp, urmărindu-se evitarea oricăror impurificări ale semintei. Operatiunea de recoltare se efectuează cu acordul inspectorului responsabil cu inspectia în câmp, care eliberează „Documentul oficial de inspectie în câmp”. Orice mijloc de transport al recoltei de seminte de la producător la statia de prelucrare trebuie să fie însotit de documentul „Adeverintă de transport seminte”,

Înseriat de autoritate, conform modelului din anexa nr. 8, care se completează de producător pentru fiecare mijloc de transport.

2. Depozitarea recoltei de seminte atât înainte de conditionare, cât si după conditionare, atât la producător, cât si la prelucrător se face strict pe specii, soiuri, categorii biologice, pe proveniente, respectiv pe partide, în măsura în care prezentele reguli si norme nu prevăd altfel. Conditiile pe care trebuie să le îndeplinească spatiul de depozitare si recolta de sământă sunt următoarele:

a) spatiile de depozitare a recoltei de seminte trebuie să fie curate, dezinfectate si să ofere cerinte de mediu specifice speciei;

b) recolta depozitată va fi marcată pentru identificare cu o etichetă pe care vor fi înscrise următoarele: producătorul, numărul de identitate al partidei, specia, soiul, categoria biologică, cantitatea, anul recoltei;

c) recolta de sământă dintr-un anumit soi, din categoriile Prebază si Bază, poate fi constituită din partida unei singure parcele sau din partide ale aceluiasi producător, din aceeasi provenientă sau, după caz, din partide de la mai multi producători, dacă nu sunt aplicabile alte restrictii legale;

d) recolta de sământă dintr-un anumit soi, din categoria Certificată, poate fi constituită din partide de la mai multi producători, în special dacă au aceeasi provenientă, cu conditia evidentierii cantitătilor care formează amestecurile pe producător si a documentelor de inspectie în câmp;

e) amestecul se notifică de către producător sau prelucrător la ITCSMS sau LCCSMS. În cazul unui amestec, se înregistrează partidele cu numerele de identitate initiale care intră în amestec, iar amestecul va primi, după caz, numărul de identitate al partidei cu indice de calitate inferiori sau un alt criteriu de identificare.

 

II. PRELUCRAREA Sl CERTIFICAREA SEMINTELOR

 

A. Înscrierea pentru certificarea semintelor

1. Operatorii economici multiplicatori proprietari de sământă pot cere esantionarea si certificarea oficială printr-un document denumit „Declaratie de certificare a loturilor de sământă”, conform modelului din anexa nr. 8, care se înaintează de către acestia autoritătii de certificare, ITCSMS sau LCCSMS, pe raza teritorială unde se află statia de prelucrare si ambalare.

2. Proprietarii de sământă pot cere esantionarea si certificarea oficială prin documentul „Declaratie de certificare a loturilor de sământă”, dacă detin statie de prelucrare si sunt autorizati ca prelucrători sau în baza unui contract încheiat cu un prestator de servicii în vederea prelucrării si ambalării, fără transferul proprietătii asupra semintei.

3. Prelucrarea semintelor se finalizează prin ambalare, închidere, sigiliare si etichetare în conformitate cu prezentele reguli si norme.

4. „Declaratia de certificare a loturilor de sământă” va fi însotită de următoarele:

a) elemente de identificare si puritate varietală din „Documentul de inspectie în câmp”, cu decizia „admisă”;

b) contractul de prestare de servicii, în cazul în care proprietarul nu detine instalatii proprii de prelucrare a semintei;

c) documentul care atestă acordul mentinătorului varietătii brevetate;

d) notificarea autoritătii privind intentia sa de a amesteca unele partide sau loturi;

e) elemente de identificare a loturilor care rezultă.

5. Cererea se consideră admisă dacă în urma verificării documentelor si a plătii contravalorii prestatiilor conditiile preliminare obligatorii sunt satisfăcute.

6. Motivele de respingere sau amânare a cererii trebuie comunicate solicitantului, în scris, în termen de maximum 3 zile de la data solicitării.

 

B. Obligatiile operatorilor economici înregistrati pentru prelucrarea de sământă

Operatorii economici înregistrati pentru prelucrarea semintelor au următoarele obligatii:

a) să ceară autoritătii de certificare esantionarea si certificarea oficială a loturilor de seminte prin documentul „Declaratia de certificare a loturilor de sământă”;

b) să aibă instalatii si echipamente specifice activitătii pe care o desfăsoară;

c) să aibă personal tehnic calificat în domeniul de activitate de prelucrare a semintelor, instruit si atestat la cursurile efectuate de ITCSMS si LCCSMS;

d) să răspundă de mentinerea identitătii si puritătii varietate pe tot parcursul procesului de prelucrare;

e) să permită mentinătorului, multiplicatorului sau reprezentantilor acestora, după caz, să verifice respectarea normelor de mentinere a identitătii si puritătii varietale si a altor elemente de calitate, în toate fazele de prelucrare a semintelor;

f) să depoziteze semintele în spatii corespunzătoare, în conformitate cu regulile si normele în vigoare;

g) să înregistreze pe fluxul de prelucrare, într-un registru, pe ore si cantităti, schimbarea soiului, categoriei biologice si provenientei, după caz;

h) În cazul în care posedă un laborator acreditat, trebuie să respecte toate conditiile, procedurile de acreditare si supraveghere, precum si măsurile luate de autoritate;

i) să utilizeze ambalaje, etichete si sisteme de închidere nereutilizabile, conform prezentelor reguli si norme;

j) să tină evidenta productiei, tranzactiilor si a stocurilor de seminte în „Registrul de intrări si iesiri”;

k) să pună la dispozitia inspectorului oficial, la cererea acestuia, toate documentele necesare verificării activitătii în vederea certificării semintei;

l) să notifice ITCSMS sau LCCSMS intentia de amestecare a unor partide sau loturi, de divizare, reetichetare si reambalare a unor loturi de seminte si să nu efectueze aceste operatiuni înainte de verificarea si acordul autoritătii;

m) să sesizeze ITCSMS sau LCCSMS ori de câte ori apar situatii deosebite care pot influenta calitatea semintelor;

n) să stabilească si să mentioneze pe eticheta proprie si pe „Documentul de calitate si conformitate al furnizorului”, prevăzut în anexa nr. 8, după caz, perioada de valabilitate, tinând cont de conditiile de depozitare, de tratamentul aplicat semintei si de particularitătile speciei sau soiului, si să garanteze utilizatorului de sământă cantitatea si calitatea semintelor pe perioada de valabilitate.

 

C. Prelucrarea, formarea loturilor de sământă, ambalarea, sigilarea si marcarea oficială

1. Prelucrarea semintei se efectuează de către prelucrători înregistrati în acest scop de către ITCSMS sau LCCSMS.

2. Loturile se formează după conditionare pe specii, soiuri, categorii biologice si, dacă este cazul, pe proveniente.

Loturile trebuie să îndeplinească următoarele conditii: a) loturile trebuie să fie omogene din punctul de vedere al identitătii si al conditiilor tehnice de calitate;

b) dintr-o partidă care are un număr de identitate se formează unul sau mai multe loturi;

c) fiecare lot se identifică printr-un număr de referintă. Numărul de referintă se atribuie oficial;

d) loturile trebuie marcate în depozit pentru identificare cu o etichetă de lot care cuprinde următoarele mentiuni: denumirea speciei, soiul, categoria biologică, numărul lotului, numărul de ambalaje, cantitatea si data formării lotului sau, după caz, data modificării mărimii lotului;

e) loturile de seminte din stoc se restivuiesc cu ocazia reesantionării sau ori de câte ori se consideră necesar, dar nu mai târziu de 18 luni;

f) loturile pot fi blocate si sigilate oficial de inspectorii autoritătii oficiale;

g) greutatea maximă a loturilor este redată în anexa nr. 3.

3. Ambalarea se efectuează în ambalaje de diverse mărimi si confectionate din materiale suficient de rezistente pentru a nu se deteriora în cursul manipulării, depozitării, transportului si care să nu afecteze calitatea semintelor.

Ambalajele trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) pentru un lot se foloseste un singur tip de ambalaj, iar greutatea sau numărul semintelor din fiecare ambalaj care formează un lot trebuie să fie aceeasi/acelasi, cu exceptia ultimei fractii rămase;

b) ambalajele din materiale netesute care sunt închise prin coasere trebuie să aibă pe una dintre laturile deschiderii imprimate un sir de numere, litere sau un desen care să arate că ambalajul si-a mentinut dimensiunile initiale;

c) ambalajele din hârtie sau plastic, cu conditia ca ele să nu poată fi deschise decât prin partea sistemului de umplere, sunt închise prin presiunea greutătii semintei umplute asupra sistemului de închidere, dar nu mai putin de 22% din lătimea ambalajului.

Capacitatea ambalajelor este obligatorie pentru cazurile prevăzute în prezentul ordin.

4. Sigilarea ambalajelor trebuie efectuată oficial sau sub supraveghere oficială, avându-se în vedere următoarele:

a) nu se poate proceda la una sau mai multe sigilări noi decât oficial ori sub supraveghere oficială. Sistemul de sigilare utilizat este verificat de ITCSMS sau LCCSMS;

b) sigiliul folosit de autoritate poate fi banda autoadezivă cu mentiunea INCS, aceasta fiind folosită pentru sigilarea esantioanelor oficiale, pentru acoperirea spărturilor în ambalajele de hârtie ca urmare a esantionării, pentru sigilarea partială sau totală a ambalajelor cu seminte care au fost deschise de reprezentantii ITCSMS, LCCSMS sau în alte situatii de sigilare oficială. Autoritatea poate folosi si alt tip de sigiliu în alte situatii.

5. Marcarea oficială a fiecărui ambalaj se efectuează cu eticheta oficială care poate fi fie o etichetă adezivă sau nu, fie o vignetă oficială, stabilite de autoritate, având în vedere:

a) eticheta trebuie confectionată dintr-un material suficient de rezistent la rupere si intemperii si fixată în asa fel încât să facă imposibilă înlocuirea ei cu o altă etichetă sau să poată fi reutilizată;

b) toate informatiile vor fi imprimate, neadmitându-se adăugări prin manuscriere, iar mărimea literelor si cifrelor să fie usor lizibilă. Imprimarea se face cu caractere negre pe una sau pe ambele părti ale etichetei;

c) etichetele se prind la ambalajele de seminte prin coasere, lipire, în interiorul unui ambalaj transparent cu înscrisul vizibil din exterior, prin imprimare direct pe ambalaj.

 

D. Controlul oficial, esantionarea, testarea si certificarea semintelor

1. Controlul oficial se efectuează de către inspectorii autoritătii, prin sondaj, pe fluxul de prelucrare, pentru a se asigura că puritatea varietală s-a mentinut pe tot parcursul operatiunilor de conditionare, ambalare, sigilare si etichetare. Inspectorii autoritătii au în vedere următoarele:

a) În urma stabilirii punctelor critice, urmăresc în principal: schimbarea speciei, soiului, categoriei biologice, provenientei, precum si evidentele din „Registrul de intrări si iesiri”;

b) urmăresc si intervin în orice situatie considerată a crea suspiciuni privind mentinerea puritătii varietale si a conditiilor tehnice de calitate a semintelor si pot respinge sau bloca lotul de sământă. Lotul poate fi blocat până la obtinerea rezultatelor din pre- sau postcontrol. Loturile respinse sau blocate se sigilează. Se pot cere sau efectua orice fel de investigatii tehnice, stiintifice ori de litigiu.

2. Prelevarea esantioanelor:

a) prelevarea esantioanelor în scopul testării si certificării oficiale este efectuată de personalul autorizat al ITCSMS sau LCCSMS ori de către persoane acreditate în acest scop, sub supraveghere oficială;

b) prelevarea esantioanelor poate fi efectuată si mecanic (automat) de către prelucrătorii care dispun de instalatii prevăzute cu dispozitive automate, reglate corespunzător, sub controlul si cu autorizarea autoritătii oficiale;

c) prelevarea esantioanelor pentru analize efectuată de persoane fizice sau juridice neautorizate nu este oficială, caz în care analiza informativă reprezintă numai esantionul analizat si nu este reprezentativă pentru întreaga cantitate de seminte din care s-a esantionat. La cerere, se pot preleva esantioane de către personalul autorizat al ITCSMS sau LCCSMS ori de către persoane acreditate, din loturi sau partide de seminte pentru analize informative, caz în care analiza informativă reprezintă lotul sau partida. Esantioanele pentru analize informative nu fac obiectul certificării oficiale;

d) esantioanele pentru teste oficiale speciale (testări virotice, prezenta organismelor de carantină etc.) se prelevă numai de personal oficial;

e) pentru loturile de seminte destinate exportului în sistem OCDE, esantioanele se prelevă de personalul din cadrul ITCSMS sau LCCSMS, împuternicit de LCCSMS;

f) spărturile din ambalajele de hârtie rezultate în urma esantionării semintelor, precum si dacă pentru extragerea esantioanelor oficiale este nevoie să se desfacă ambalajele, acestea se acoperă sau se vor resigila cu bandă adezivă cu sigla INCS;

g) după efectuarea testelor oficiale de laborator, cantitatea de sământă rămasă se sigilează si se păstrează ca esantion martor la autoritatea oficială cel putin un an de la data eliberării documentelor;

h) greutatea minimă a unui esantion si greutatea maximă a unui lot sunt prezentate în anexa nr. 3.

3. Testarea semintelor:

a) testele efectuate la semintele destinate comercializării se efectuează după metodele ISTA transpuse în standardele nationale în vigoare. Testele pentru export se efectuează conform regulilor ISTA, în functie de afilierea tării de destinatie la organizatiile internationale, sau conform prevederilor din contract;

b) testarea semintelor si rezultatele testării în cadrul Comunitătii Europene trebuie să corespundă normelor si altor conditii precizate în anexa nr. 2;

c) testele oficiale se pot efectua la sământa netratată sau tratată, specificându-se acest lucru pe documentul eliberat;

d) În functie de rezultatele testării, loturile de seminte pot fi acceptate sau respinse de la certificare, recomandate a fi declasate ori pentru schimbarea destinatiei;

e) stocurile de seminte trebuie reanalizate oficial anual, înainte de începerea livrărilor pentru campaniile de însământări din fiecare an de piată, exceptie făcând ambalajele mici închise ermetic care vor fi reanalizate, prin sondaj, la 2 ani sau la expirarea termenului de valabilitate;

f) analiza componentelor mixturii în cazul stocului se efectuează pe fiecare specie, iar pe buletinul de analiză se specifică ca germinatie finală media ponderată a germinatiei componentilor. Valoarea mediei ponderate trebuie să fie mai mare sau cel putin egală cu germinatia normată a componentului cu germinatia cea mai mică;

g) testele care se efectuează în urma unor actiuni de control, altele decât cele obligatorii sau la cerere, nu se plătesc de operatorii economici în cauză.

4. Certificarea semintelor:

a) certificarea oficială finală se efectuează când sământa îndeplineste toate conditiile prevăzute în prezentul ordin;

b) certificarea oficială se efectuează, la cerere, de către proprietarul semintei prin documentul „Declaratie de certificare a loturilor de sământă”;

c) pentru certificarea oficială a unui lot de sământă, autoritatea va elibera următoarele documente: „Documentul oficial de certificare”, eticheta oficială sau eticheta oficială adezivă ori vigneta oficială, după caz. „Documentul oficial de certificare a loturilor”, model prevăzut în anexa nr. 8, se întocmeste în două exemplare, originalul la solicjtantul declaratiei de certificare si un exemplar la emitent. În caz de necesitate, se poate elibera încă un exemplar, duplicat;

d) se aprobă mixtura sub formă de amestec din speciile si/sau soiurile de plante furajere, eventual cu cereale, plante oleaginoase si textile, legume, conform prevederilor prezentului ordin. Componentii care alcătuiesc mixtura trebuie ca, înainte de efectuarea amestecului, să fie certificati conform prezentelor reguli si norme aplicabile fiecărei specii;

e) prin exceptie, în cazul certificării la cerere a necesarului propriu, în vrac, al agricultorilor-multiplicatori, se poate admite, cu respectarea celorlalte prevederi, esantionarea oficială a unor loturi distincte, în cazul în care conditiile tehnice de calitate din aceste reguli si norme corespund si nu sunt impuse alte restrictii de ambalare, sigilare si marcare prin alte prevederi în vigoare;

f) în cazul redeschiderii de către vânzător a ambalajelor cu seminte certificate oficial, în scopul tratării înainte de vânzare, sământa se recertifică oficial sau sub supraveghere oficială, aceasta notificându-se autoritătii oficiale, iar pe noile documente oficiale sau ale furnizorului mentionându-se substanta de tratare;

g) în cazul redeschiderii de către utilizatorul de sământă în vederea tratării prin prestare de servicii, după vânzarea si receptia de către beneficiar, recomandarea privind perioada de timp în care trebuie efectuat semănatul va fi dată de persoana autorizată care execută tratamentul si care va informa utilizatorul semintei despre acest lucru si substanta de tratare, pe un document propriu însotitor al semintei;

h) aplicarea etichetelor sau vignetelor oficiale se efectuează de prelucrător în momentul sigilării ambalajelor si al esantionării;

i) aplicarea etichetelor sau vignetelor oficiale se poate efectua înainte de obtinerea documentului oficial, la cerere, pe propria răspundere a prelucrătorului, pe baza documentelor informative, cu riscul ca rezultatele analizei oficiale pentru certificare să indice necertificarea ori declasarea sau neconcordanta dintre informatiile mentionate pe etichetă si pe documentul oficial de certificare, cazuri în care se impune retragerea etichetelor ori vignetelor de către ITCSMS sau LCCSMS ori înlocuirea lor;

j) inspectorii oficiali verifică lotul de sământă în vederea admiterii sau respingerii pe un document „Raport final de receptie/control pentru certificarea lotului”, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, document care stă la baza admiterii si eliberării „Documentului oficial de certificare” sau, după caz, la baza respingerii de la comercializare a lotului ori pentru necesar propriu;

k) semintele care nu întrunesc conditiile de calitate prevăzute în prezentele reguli si norme se depozitează separat si îsi vor schimba destinatia, aceasta notificându-se autoritătii.

 

E. Derogarea calitătii semintelor, resondarea, fractionarea, reambalarea, reconditionarea si declasarea

1. Derogarea calitătii semintelor:

a) ITCSMS sau LCCSMS pot, la solicitarea operatorului economic, acorda derogări pentru certificarea si comercializarea semintelor Prebază si Bază care nu îndeplinesc conditiile de germinatie din anexa nr. 2, în conformitate cu art. 4 lit. a) din prezentul ordin. Această derogare se poate acorda până la 20% pentru sământa Prebază si până la 10% pentru sământa Bază din procentul de germinatie normat la fiecare specie, iar peste acest procent derogarea poate fi acordată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, la solicitarea operatorului economic. Autoritatea va elibera „Documentul oficial de certificare a lotului de sământă”, eticheta oficială sau vigneta oficială, cu mentiunea „Sământă cu derogare” si cu mentionarea indicelui pentru care s-a acordat derogarea. Furnizorul trebuie să garanteze germinatia pentru care s-a aprobat derogarea si să mentioneze pe o etichetă proprie indicele efectiv al acesteia, numele si adresa sa, precum si numărul de lot;

b) ITCSMS sau LCCSMS pot, la solicitarea operatorului economic, acorda derogări de la germinatie în vederea certificării necesarului propriu. ITCSMS sau LCCSMS vor elibera „Buletinul de analiză oficială a lotului de sământă”, cu mentiunea „Sământă cu derogare” si cu mentionarea indicelui pentru care s-a acordat derogarea. Această derogare se poate acorda până la 10% din procentul de germinatie normat la fiecare specie. Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea realizării unei culturi corespunzătoare scopului propus;

c) derogarea de la germinatia normată prevăzută prin prezentul ordin, în scopul comercializării categoriilor Certificată, Certificată prima si a doua generatie, poate fi acordată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în conformitate cu procedurile Comunitătii Europene.

2. Resondarea semintelor:

a) un prelucrător poate cere o nouă esantionare a unui lot fără o prelucrare ulterioară, cu mentiunea „resondare” pe documentul „Declaratia de certificare a loturilor de sământă”;

b) la sământa stocurilor din anii precedenti sau în alte situatii, precum si la cerere se efectuează testări la seminte, în special pentru germinatie, si se aplică o vignetă oficială pentru germinatie cu mentiunea „reanalizat...... (luna si anul)” si ITCSMS sau LCCSMS emitent. Această vignetă se aplică pe eticheta oficială. Furnizorul va stabili noul termen de valabilitate, dacă acesta se modifică.

3. Fractionarea si reambalarea:

a) fractionarea loturilor si a continutului ambalajelor cu seminte se efectuează numai de prelucrători sau ambalatori înregistrati, la cererea acestora si sub supravegherea autoritătii. Înainte de a se recurge la fractionare si reambalare, aceasta se notifică autoritătii, iar ambalajele vor purta intacte etichetele si sistemul de sigilare de origine în momentul prezentării acestora la controlul reprezentantilor autoritătii;

b) se consideră fractionarea lotului:

(i) când părti dintr-un lot suferă tratamente cu produse diferite, iar partea reambalată va avea un număr nou de lot si se efectuează reetichetarea, resigilarea si recertificarea si se notifică autoritătii prin documentul „Declaratia de certificare a loturilor de sământă”;

(ii) când părti dintr-un lot se reambalează si se resondează, partea reambalată are un număr nou de lot si se reetichetează si se resigilează;

c) când se reambalează întregul lot cu acelasi tip de ambalaj, iar masa sau numărul semintelor din fiecare ambalaj este aceeasi/acelasi, se poate mentine acelasi număr de lot pe noua etichetă;

d) fiecare lot de sământă va fi esantionat de inspectorii oficiali în timpul reambalării si reetichetării, iar esantionul se va stoca cel putin un an în magazia de esantioane a autoritătii;

e) fractionarea, reambalarea si reetichetarea unui lot de seminte din import în sistem OCDE se notifică autoritătii oficiale si trebuie să aibă acordul autoritătii nationale din tara de origine a semintelor, care va fi transmis autoritătii oficiale INCS. Pentru sământa reambalată si reetichetată sub schemele OCDE se va recunoaste „Sământa certificată în conformitate cu schemele OCDE”;

f) În cazul reambalării si reetichetării unui lot din import în sistem OCDE, etichetele si sistemul de sigilare vor fi scoase si toate operatiunile se fac în prezenta autoritătii oficiale care supraveghează reambalarea si reetichetarea. Fiecare lot de sământă va fi esantionat oficial în timpul reambalării si reetichetării. O parte din esantion poate fi trimisă la laboratorul de analiză pentru diverse analize si, după caz, în postcontrol, iar o parte se va stoca cel putin un an în magazia de esantioane a autoritătii. Noile etichete trebuie să aibă un număr nou de referintă, iar acestea reproduc toate informatiile date pe eticheta de origine, incluzând tara de provenientă. Informatiile vor include si mentiunea „reambalat...”. Numărul de referintă original nu se mai foloseste. O copie a informatiilor care au apărut pe etichetă poate fi pusă în interiorul fiecărui ambalaj, dar trebuie clar diferentiată de eticheta OCDE de pe exteriorul ambalajului. Eticheta este de tip OCDE, iar culoarea va fi cea a categoriei biologice, exceptând mixtura, a cărei culoare este verde;

g) În cazul mixturii, autoritatea oficială va tine o listă cu toate numerele de referintă ale loturilor care compun mixtura si proportia fiecărui lot din amestec. Dacă loturile componente ale amestecului au fost produse în diferite tări, toate tările de producere trebuie mentionate pe etichetă;

h) ambalajele în care se face reambalarea pot fi de mărimi diferite;

i) pe etichetă se vor mentiona următoarele: „reambalat... (luna si anul)” si numele autoritătii responsabile de noua etichetă.

4. Reconditionarea semintelor:

a) prelucrătorul cere recertificarea unui lot după reconditionare pe o nouă „Declaratie de certificare a loturilor de sământă”;

b) ambalajele vor purta intactă eticheta si sistemul de sigilare de origine în momentul controlului reprezentantilor autoritătii, iar etichetele initiale vor fi retrase de autoritate si lotul se va reeticheta cu un număr de referintă nou.

5. Declasarea semintelor:

a) sământa poate fi declasată la o altă categorie biologică (generatie) inferioară, dacă îndeplineste conditiile cerute de norme pentru aceasta, după cum urmează:

(i) sământa Prebază poate fi declasată în: Bază;

Certificată; Certificată prima sau a doua generatie

(C1 sau C2), după caz; (ii) sământa Bază poate fi declasată în: Certificată,

Certificată prima sau a doua generatie (C1 sau

C2), după caz; (iii) sământa Certificată prima generatie (C1) poate fi declasată în: Certificată a doua generatie (C2);

b) declasarea prevăzută la pct. (i) se poate face la cerere, numai la mentinător sau cu acceptul acestuia si numai dacă s-a efectuat pre- sau postcontrolul categoriei supuse declasării si rezultatele obtinute permit această declasare;

c) declasarea prevăzută la pct. (ii) si (iii) se poate face la cerere, la mentinător sau cu acceptul acestuia si dacă s-a efectuat postcontrolul categoriei supuse declasării sau al unei generatii anterioare acesteia;

d) dacă declasarea se face după reconditionarea unui lot sau după fractionare si reambalare, această operatiune se notifică autoritătii si se efectuează sub supraveghere oficială. Etichetele initiale sunt retrase, iar sigilarea si etichetarea ambalajelor se efectuează în conformitate cu prezentele reguli si norme.

 

F. Documente oficiale si documente neoficiale eliberate în urma testării semintelor

1. Documente oficiale pentru semintele certificate oficial:

a) „Documentul oficial de certificare”, model prezentat în anexa nr. 8, destinat circulatiei sau comercializării pentru însământare a semintelor certificate oficial. Se eliberează de către autoritatea oficială prin ITCSMS sau LCCSMS ori de un laborator acreditat cu numere atribuite de autoritate, imprimat cu înscris negru pe hârtie roz. Documentul se eliberează în următoarele cazuri:

(i) loturilor certificate în care sământa îndeplineste toate conditiile prevăzute în prezentele reguli si norme, fără restrictii de comercializare sau folosire;

(ii) reambalării loturilor sau a unor părti de lot, sub supraveghere oficială si atunci când documentele emise anterior atestă calitatea corespunzătoare a acestora, cu mentiunea „Certificare prin supraveghere oficială”, iar informatiile se preiau din documentele oficiale ce însotesc sământa, dacă aceasta se află în termen de valabilitate; (iii) În cazul semintelor de mazăre si bob certificate final, în vrac, cu conditia să fie containerizat si marcat oficial;

b) „Buletinul de analiză oficială”, model prezentat în anexa nr. 8, document eliberat de autoritatea oficială prin ITCSMS sau LCCSMS ori de un laborator acreditat cu numere atribuite de autoritate, imprimat cu înscris negru pe hârtie galbenă. Acest document se eliberează în următoarele cazuri:

(i) „Buletin de analiză oficială” eliberat de autoritatea oficială sau de un laborator acreditat, când

conditiile tehnice de calitate nu corespund prezentelor reguli si norme, cu mentiunea „Interzisă comercializarea pentru însământare”;

(ii) „Buletin de analiză oficială” eliberat de autoritatea oficială sau de un laborator acreditat pentru necesarul propriu în vrac, când conditiile tehnice de calitate corespund prezentelor reguli si norme, cu mentiunile: „Necesar propriu” si „Interzisă comercializarea”;

(iii) „Buletin de analiză oficială” eliberat de autoritatea oficială sau de un laborator acreditat, când se reanalizează toate ori unele dintre conditiile tehnice de calitate a semintelor. Când acestea corespund prezentelor reguli si norme, buletinul va purta mentiunea „Sământă admisă pentru însământare” si este valabil numai împreună cu „Documentul oficial de certificare” emis anterior sau cu documentul corespunzător, dacă sământa provine din import. Când acestea nu corespund prezentelor reguli si norme, „Buletinul de analiză oficială” va purta mentiunea „Interzisă comercializarea pentru însământare”. În ambele cazuri se va mentiona la denumirea buletinului „reanaliză partială sau totală”, după caz;

(iv) „Buletin de analiză oficială” partială, eliberat de autoritatea oficială sau de un laborator acreditat, pentru reanaliză mixturii. Când conditiile tehnice de calitate nu corespund prezentelor reguli si norme, „Buletinul de analiză oficială” va purta mentiunea „Interzisă comercializarea pentru însământare”. Când conditiile tehnice de calitate corespund prezentelor reguli si norme, buletinul va purta mentiunea „Sământă admisă pentru însământare”.

2. Documentele oficiale prevăzute la pct. 1 arată calitatea semintelor din lotul respectiv, la data esantionării, respectiv a sigilării ambalajelor.

3. INCS va tipiza toate tipurile de documente oficiale si le va adapta imprimării prin mijloace electronice si cerintelor sigilării.

4. Documente neoficiale. Aceste documente sunt destinate testelor solicitate în scop informativ.

„Buletinul de analiză informativ” este documentul destinat testelor solicitate în scop informativ. Acest document este imprimat cu înscris negru pe hârtie albă si cuprinde numai rezultatele testelor solicitate, precum si mentiunile: „Acest buletin este informativ” si „Sământa nu poate fi comercializată”. Buletinul nu contine decizii sau concluzii si arată calitatea semintelor din esantionul sau lotul respectiv, după caz, la data testării.

 

G. Postcontrolul semintelor certificate

1. Verificarea identitătii si puritătii varietale se efectuează în pre- sau postcontrol, se organizează de Inspectia Natională pentru Calitatea Semintelor (INCS) si se efectuează de Institutul de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor (ISTIS).

2. Verificarea semintelor în pre- sau postcontrol urmăreste:

a) dacă caracterele soiurilor au rămas distincte, uniforme si stabile în cursul multiplicărilor conform descrierii oficiale în baza căreia a fost înregistrat soiul în catalogul oficial si dacă puritatea varietală este conformă normelor;

b) interzicerea la multiplicare sau în productia pentru consum a loturilor de seminte necorespunzătoare ca identitate, puritate si stare fitosanitară;

c) supravegherea si monitorizarea activitătii operatorilor economici înregistrati care produc si multiplică sau prelucrează si comercializează sământă în vederea păstrării identitătii si puritătii varietale;

d) verificarea si îmbunătătirea functionării sistemului de asigurare a calitătii semintelor.

3.1. Precontrolul se efectuează în parcele de control în câmp, spatii protejate si/sau prin analize de laborator. În parcelele de precontrol se urmăresc:

a) în precontrol se însământează parcele de control la marginea ori în interiorul culturii semincere Prebază sau Bază destinate multiplicării (precontrolul poate reprezenta si postcontrolul generatiei anterioare);

b) examinarea plantelor crescute din esantionul de sământă se efectuează în fazele care permit observarea caracterelor esentiale;

c) când rezultatul din parcelele de precontrol arată că identitatea si puritatea varietală nu au fost mentinute, autoritatea oficială nu certifică sământa obtinută din parcelele sau loturile respective;

d) precontrolul se poate efectua si în perioada de extrasezon în sere sau zone climatice care permit cresterea plantelor în perioada de iarnă.

3.2. Precontrolul prin analize de laborator se poate efectua prin metodele: electroforeza, reactia ADN-polimerazei (PCR), rezonanta magnetică nucleară (RMN), teste imunoenzimatice tip ELISA si/sau alte metode de laborator acceptate de institutiile si organismele de profil din UE si/sau pe plan international.

3.3. Speciile, metodele si mărimea esantioanelor pentru precontrolul prin analize de laborator:

a) la gramineele furajere (anexa nr. 3), electroforeza se aplică pentru determinarea enzimelor specifice, pe esantioane de seminte de minimum 50 g;

b) analizele de laborator pentru precontrol se vor efectua în laboratoare oficiale sau acreditate, agreate de INCS.

4. Postcontrolul se efectuează în microculturi în câmp pe baza metodologiei ISTIS sub supravegherea INCS.

4.1. Postcontrolul este obligatoriu atunci când:

a) este destinat producerii unei noi generatii de seminte (postcontrolul în acest caz reprezintă precontrolul generatiei următoare);

b) sământa provine din alte tări, pentru multiplicare, în cazul în care ISTIS nu detine o probă de referintă pentru soiul respectiv, se ridică un esantion de referintă din fiecare lot de sământă înainte de semănat si se trimite în postcontrol odată cu esantioanele ridicate din loturile de sământă multiplicată si, dacă este cazul, cu descrierea soiului respectiv. Nu se ridică esantioane de referintă din sământa soiurilor înregistrate în catalogul oficial al României;

c) când sământa a fost produsă în afara tării de înregistrare a soiului, cele două autorităti se vor pune de acord în privinta efectuării testelor de postcontrol;

d) se verifică în postcontrol sământa din toate loturile destinate exportului, atât sământa certificată final, cât si sământa necertificată final.

4.2. Esantioanele de sământă, pe categorii biologice, care se prelevă în vederea verificării în postcontrol sunt:

a) pentru sământa Prebază si Bază se verifică un esantion din fiecare lot;

b) pentru sământa Certificată sau Certificată prima generatie se prelevă un esantion din fiecare lot, iar o fractiune din esantioanele a 4 loturi dintr-o partidă formează esantionul care se trimite si se verifică în postcontrol;

c) nu se trimit în postcontrol esantioanele prelevate în urma reambalării si reetichetării, însă autoritatea oficială

poate trimite o parte din esantionul prelevat pentru verificare în postcontrol, după caz;

d) autoritatea oficială poate stabili verificarea în postcontrol a oricărei partide sau oricărui lot de seminte când consideră necesară verificarea;

e) În postcontrol, caracteristicile trebuie controlate în conformitate cu metodele de verificare acceptate pe plan international.

5. Esantioanele destinate pre- sau postcontrolului la sământa prelucrată se esantionează de către persoanele oficiale din cadrul ITCSMS sau LCCSMS, în conformitate cu standardele în vigoare aliniate la metodele internationale.

6. Esantioanele se expediază la centrul de testare a soiurilor însotite de un borderou în care se va specifica: specia, soiul, categoria biologică, lotul sau partida; un exemplar al borderoului se va trimite si la INCS. Esantioanele se expediază la CTS Sibiu - judetul Sibiu, Str. Sibiului nr. 59, CP 550088, până la data de 1 martie, exceptându-se cazurile fortuite legate de certificările efectuate după acest termen.

7. Cantitatea de sământă a esantionului pentru pre- sau postcontrol este de 50 g pentru speciile cu bobul mai mic decât mărimea bobului de grâu si de 500 g pentru speciile cu bobul mai mare decât mărimea bobului de grâu.

8. Se consideră corespunzătoare puritatea varietală determinată în postcontrol cel putin egală cu normele de puritate varietală cuprinse în anexa nr. 2 sau reduse cu maximum 1%.

 

III. COMERCIALIZAREA SEMINTELOR

 

A. Obligatiile operatorilor economici înregistrati pentru comercializarea semintelor

1. Operatorii economici înregistrati de ITCSMS sau LCCSMS pentru comercializarea semintelor au următoarele obligatii:

a) să facă dovada certificării, provenientei, tranzactiilor, a cantitătilor preluate si vândute si a stocurilor de seminte în „Registrul de intrări si iesiri”;

b) să aibă sau să fie asistati de personal calificat în domeniul de activitate desfăsurat în materie de seminte, cu exceptia celor a căror activitate se rezumă la vânzarea de seminte ambalate în ambalaje mici destinate consumatorilor finali neprofesionisti, dar care, totusi, trebuie să cunoască regulile de comercializare a semintelor, instruit si atestat de ITCSMS si LCCSMS;

c) să asigure mentinerea identitătii si puritătii varietale pe tot parcursul procesului de depozitare si comercializare;

d) să depoziteze semintele în spatii corespunzătoare, în conformitate cu regulile si normele în vigoare;

e) să respecte inviolabilitatea etichetelor oficiale, a ambalajelor originale si să păstreze marca furnizorului în cazul când aceasta este aplicată pe ambalaj;

f) să nu comercializeze seminte necertificate oficial, neambalate, neetichetate si nesigilate sau preluate de la operatori economici neînregistrati;

g) să notifice ITCSMS sau LCCSMS intentia de reambalare si reetichetare, dacă operatorul economic este si prelucrător înregistrat pentru ambalare;

h) să retragă din circulatie semintele devenite inapte calitativ în conformitate cu prezentele reguli si norme sau afectate de organisme dăunătoare, să accepte returnarea celor deja vândute sau compensarea lor si să ia măsuri de îndepărtare urgentă a acestor cantităti către alte scopuri, în prezenta unui reprezentant al ITCSMS sau LCCSMS;

i) să solicite refacerea analizelor privind conditiile tehnice de calitate a semintelor, la termenele prevăzute sau ori de câte ori este cazul;

j) să pună la dispozitia inspectorului, la cererea acestuia, toate documentele, inclusiv contabile, necesare verificării activitătii în domeniul comercializării semintei;

k) să sesizeze ITCSMS sau LCCSMS ori de câte ori apar situatii deosebite care pot influenta calitatea semintelor.

 

B. Punerea pe piată si comercializarea semintelor

Sământă necertificată final

1. Sământa poate circula ca sământă necertificată final de pe raza teritorială a unui ITCSMS pe raza teritorială a altui ITCSMS sau LCCSMS ori într-o altă tară, înainte de a se cunoaste rezultatul certificării finale, cu conditia să fi fost admisă în urma inspectiei în câmp si însotită de eticheta oficială de culoare gri si de documentul oficial prevăzut în anexa nr. 5.

2. Sământa necertificată final poate fi:

a) sământa brută, ambalată sau vrac în containere ori în mijloace de transport curate, închise, sigilate si însotită de eticheta oficială si de documentul oficial prevăzut în anexa nr. 5;

b) sământa conditionată, neambalată, dar în containere, sau ambalată, etichetată oficial, care nu a fost esantionată oficial ori după esantionare oficială, dar înaintea obtinerii rezultatelor certificării finale, însotită de eticheta oficială si de documentul prevăzut în anexa nr. 5.

3. Sământa necertificată final, produsă pe raza teritorială a unui ITCSMS sau LCCSMS si care se prelucrează pe raza teritorială a altui ITCSMS ori LCCSMS, trebuie să fie însotită de eticheta oficială si de documentul oficial prevăzut în anexa nr. 5, iar multiplicatorul va depune „Declaratia de certificare a loturilor de sământă” la autoritatea pe raza căreia se prelucrează sământa.

4. Sământa necertificată final care s-a produs si se comercializează pentru prelucrare în aceeasi zonă, sub aceeasi autoritate responsabilă cu inspectia în câmp si cu certificarea oficială, trebuie să fie însotită de documentul prevăzut în anexa nr. 5 lit. C si de adeverinta de transport.

Conditii pentru comercializarea semintei certificate final

1. Sământa poate fi plasată pe piată dacă a fost certificată oficial ca sământă Prebază, Bază, Certificată, Certificată prima si a doua generatie sau Comercială, după caz, în functie de specie si de conditiile din prezentul ordin.

2. Sământa certificată final se comercializează numai ambalată, sigilată, etichetată oficial si însotită de documente oficiale.

3. Loturile de sământă care au făcut obiectul unui contract de export în sistemul OCDE si au rămas în tară pot fi comercializate dacă soiul este admis pentru comercializare, pe baza „Documentului oficial de certificare'' si a etichetei tip OCDE, dacă sământa corespunde conditiilor din prezentul ordin, dacă nu se recurge la deschiderea ambalajelor.

4. Sământa se comercializează însotită de documentele de calitate, în termenul de valabilitate a acestora, si anume:

a) la livrarea angro: „Documentul de calitate si conformitate al furnizorului”, model prevăzut în anexa nr. 8, cu număr de ordine atribuit oficial de autoritate, eliberat de furnizor, completat cu elemente preluate din „Documentul oficial de certificare”, documentele însotitoare din import, certificat sau buletin de analiză ori documentele din statele membre, preluate în „Documentul de calitate si conformitate al furnizorului” si/sau etichete oficiale, care sunt documente oficiale;

b) la livrarea cu amănuntul eticheta oficială este obligatorie si poate tine loc de document de calitate si conformitate, iar la cererea cumpărătorului furnizorul poate emite „Documentul de calitate si conformitate al furnizorului”.

5. În cazul comercializării semintelor din import din terte tări în sistem OCDE trebuie respectate regulile si normele de echivalentă ale Comunitătii Europene, iar etichetele tip OCDE să contină mentiunile: „Reguli si norme CE” si „Testate prin metoda ISTA (sau altă metodă echivalentă)”.

6. În timpul depozitării si comercializării, umiditatea semintelor nu va depăsi:

a) pentru speciile de leguminoase furajere cu bobul mai mic decât mărimea bobului de grâu, 10%;

b) pentru speciile de leguminoase furajere cu bobul mai mare decât mărimea bobului de grâu, 14%;

c) facelia, 14%;

d) pentru gramineele furajere, 14%;

e) pentru gulia furajeră, varza furajeră si ridichea furajeră, 10%.

7. Sământa rămasă pe stoc după fiecare campanie va fi declarată de operatorii economici la autoritatea oficială teritorială, conform înregistrărilor din „Registrul de intrări si iesiri”, până la 31 decembrie si 30 iunie.

Seminte destinate comertului international

1. Importul de seminte din tări terte, pentru comercializare pe teritoriul României, se realizează în conformitate cu prevederile prezentului ordin si ale Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 257/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate si fitosanitar la importul si exportul semintelor si materialului săditor, cu modificările si completările ulterioare.

2. Importatorii care multiplică semintele importate din terte tări afiliate la sistemul OCDE au obligatia de a solicita partenerului de contract extern documentele prevăzute de reglementările OCDE, iar contractele trebuie să fie întocmite în conformitate cu acestea, pe care să le pună la dispozitia ITCSMS sau LCCSMS odată cu „Declaratia de multiplicare”.

3. În cazul importului în vederea multiplicării în sistem OCDE, multiplicatorii se vor asigura că acceptul de multiplicare al autoritătii nationale a tării respective a fost transmis la INCS.

4. În cazul importurilor din terte tări în cantităti mai mari de 2 kg, se aplică art. 19 alin. (2) din prezentul ordin.

5. În cazul exportului în vederea multiplicării într-o tară tertă, INCS emite acceptele de multiplicare în vederea certificării semintelor de către autoritatea oficială de certificare din tara respectivă, cu conditia ca această autoritate să fie recunoscută ca echivalentă. Documentele care însotesc sământa care se exportă sunt prevăzute în regulile OCDE si surit eliberate de ITCSMS sau LCCSMS ori de alte organisme acreditate de autoritatea de certificare, în original sau duplicat.

6. Exportul în terte tări se realizează pe baza unui contract care poate prevedea conditii mai putin restrictive fată de regulile si normele din prezentul ordin.

7. Pentru export se impun acordul mentinătorului soiului sau al titularului de brevet pentru soi, eliberarea de către INCS a numerelor de referintă pentru loturile care se exportă, esantionarea, testarea si eliberarea documentelor oficiale OCDE.

 

IV. EVIDENTA CULTURILOR SEMINCERE Sl A SEMINTELOR

A. Evidentele tinute de operatorul economic

1. Operatorii economici producători, prelucrători si comercianti trebuie să tină evidenta la zi a productiei, tranzactiilor si stocurilor în „Registrul de intrări si iesiri”.

2. Operatorii economici producători, prelucrători si comercianti trebuie să tină evidenta separată a documentelor privind cantitatea si calitatea semintelor: „Document de inspectie în câmp”, „Adeverintă de transport seminte si material săditor”, „Document oficial de certificare”, „Buletin de analiză oficială”, „Buletin de analiză informativă”, procese-verbale de luare a esantioanelor, „Document de calitate si conformitate al furnizorului”, eliberate, precum si evidenta strictă a productiei, a etichetelor, a intrărilor si iesirilor de partide, a loturilor necertificate final sau certificate final, a ambalajelor.

3. Amelioratorii sau mentinătorii care produc sământă Prebază sau Bază, care efectuează lucrări de selectie conservativă si fitosanitară, sunt obligati să tină la zi „Registrul de selectie conservativă”.

4. Operatorii economici producători, prelucrători si comercianti trebuie să tină evidenta esantioanelor-martor prelevate de către inspectorii oficiali din partidele si loturile de sământă produse sau prelucrate si să le stocheze în conditii optime de păstrare cel putin un an.

 

B. Evidentele tinute de ITCSMS sau LCCSMS

1. ITCSMS sau LCCSMS vor tine următoarele evidente: a) evidenta operatorilor economici înregistrati pentru producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor si a autorizatiilor eliberate;

b) evidenta laboratoarelor acreditate si a persoanelor acreditate, cât si evidenta rezultatelor supravegherii si monitorizării acestora;

c) evidenta următoarelor documente: „Declaratie de multiplicare”, „Fisă de control”, „Document de inspectie în câmp”, „Adeverintă de transport seminte si material săditor”, „Declaratie de certificare a loturilor de sământă”, „Document oficial de certificare”, „Buletin de analiză oficială”, „Buletin de analiză informativ”, procese-verbale de luare a probelor, „Document de calitate si conformitate al furnizorului”;

d) evidenta loturilor acceptate, respinse, declasate, cu derogare, reconditionate, fractionate, reambalate;

e) evidenta etichetelor oficiale, a vignetelor oficiale utilizate sau retrase;

f) evidenta prelevării esantioanelor;

g) evidenta importurilor si exporturilor;

h) evidenta fiselor de analiză a semintelor;

i) evidenta copiilor borderourilor si a rezultatelor obtinute în pre- sau postcontrol;

j) evidenta esantioanelor prelevate si păstrate în magazia de esantioane;

k) alte evidente cerute de INCS.

2. Toate documentele se arhivează la ITCSMS sau LCCSMS si se păstrează 6 ani.

3. Supravegherea si monitorizarea inspectorilor acreditati care efectuează inspectia în câmp, a sondatorilor acreditati si a laboratoarelor acreditate.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

privind aprobarea Metodologiei pentru raportarea datelor referitoare la consumatorii industriali de gaze naturale

 

Având în vedere prevederile art. 8 lit. u) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia pentru raportarea datelor referitoare la consumatorii industriali de gaze naturale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor

Naturale si titularii licentelor de furnizare a gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 3. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Stefan Cosmeanu

 

Bucuresti, 12 martie 2007.

Nr. 184.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIA

pentru raportarea datelor referitoare la consumatorii industriali de gaze naturale

 

Art. 1. - Prezenta metodologie stabileste un sistem unitar de raportare de către titularii licentelor de furnizare a gazelor naturale către Oficiul Statistic al Comunitătilor Europene (SOEQ, precum si către Autoritatea Natională de

Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) a structurii de consumatori, a preturilor practicate de către acestia si a cantitătilor de gaze naturale aferente fiecărei categorii de consumatori.

Art. 2. - (1) ANRGN înregistrează în baza de date proprie datele obtinute în conditiile art. 1.

(2) SOEC - Bruxelles, în cazul în care constată neconcordante semnificative în datele transmise conform alin. (1), poate solicita ANRGN să permită verificarea datelor corespunzătoare, precum si a metodelor de aprobare a preturilor si de stabilire a tarifelor reglementate a gazelor naturale, în vederea evaluării sau modificării informatiilor considerate necorespunzătoare.

Art. 3. - (1) Prezenta metodologie se aplică titularilor de licente de furnizare a gazelor naturale care furnizează gaze naturale către consumatorii industriali, alimentati prin sistemele de distributie, cu exceptia:

a) consumatorilor industriali care folosesc gazele naturale pentru producerea energiei electrice în centrale electrice publice;

b) consumatorilor industriali care folosesc gazele naturale pentru alte utilizări decât cele energetice;

c) consumatorilor industriali cu un consum anual de gaze naturale mai mare de 124.000.000 mc sau 4.186.000 GJ sau 1.163 GW.

(2) Titularii de licente de furnizare a gazelor naturale trebuie să comunice date si informatii privind:

a) preturile si conditiile de vânzare a gazelor naturale;

b) sistemele de preturi si tarife;

c) Împărtirea consumatorilor si a cantitătilor de gaze naturale pe fiecare categorie de consumatori.

Art. 4. - (1) Preturile pe care titularii de licente de furnizare a gazelor naturale au obligatia de a le înregistra si raporta sunt preturi finale si se referă la tipurile de consumatori standard, definiti pe baza nivelului consumului anual si al factorului de sarcină al consumatorului de gaze naturale.

(2) Preturile înregistrate si raportate trebuie să includă si toate componentele fixe, în cazul în care există astfel de componente - de exemplu: taxa sau chiria pentru contor, taxele fixe etc. Ele nu vor include taxa de instalare plătită initial de consumator.

(3) Preturile se raportează în RON/1.000 mc, iar începând cu 1 septembrie 2007 în RON/kWh:

a) fără taxe (obtinut direct din tarife sau contracte);

b) cu toate taxele incluse (cu exceptia TVA-ului deductibil).

(4) În pretul final, cu taxele impuse, vor fi incluse toate taxele si impozitele, fie locale, fie nationale, stabilite conform prevederilor legale în vigoare.

(5) Valorile si modul de calcul al taxelor si impozitelor nationale sau locale trebuie comunicate separat.

(6) Preturile înregistrate se vor baza pe tarifele, contractele, conditiile si reglementările în vigoare la începutul fiecărei perioade de sase luni (ianuarie si iunie), inclusiv eventualele rabaturi.

(7) Dacă există mai multe tarife posibile, se ia în considerare tariful cel mai avantajos pentru consumator, după eliminarea tarifelor care nu sunt utilizate în practică sau care se aplică doar la un număr nesemnificativ de utilizatori.

(8) Dacă nu există decât tarife partiale, contracte speciale sau preturi liber negociate, va fi raportat si înregistrat pretul cel mai des întâlnit - pretul cel mai reprezentativ pentru conditiile de furnizare.

(9) Alte elemente care ar putea avea un rol în stabilirea preturilor, ca de exemplu, interuptibilitatea, se determină pentru fiecare caz în parte, adoptându-se întotdeauna solutia aplicată cel mai frecvent în practică.

(10) Se va anexa o notă explicativă cât mai detaliată posibil, care să reflecte corect sistemul de preturi. Se va acorda o atentie deosebită oricăror schimbări intervenite de la ancheta precedentă.

Art. 5. - (1) Factorul de sarcină al consumului zilnic de gaze naturale reprezintă numărul de zile ce ar fi necesar pentru a prelua întregul consum anual la debitul maxim instalat zilnic si se determină cu formula:

nd = Qa/Qd(max),

În care:

Qa = volumul consumat anual; Qd(max) = debitul maxim instalat zilnic.

(2) Factorul de sarcină al consumului orar de gaze naturale reprezintă numărul de ore ce ar fi necesar pentru a prelua întregul consum anual la debitul maxim instalat orar si se determină cu formula:

nh = Qa/Qh(max),

            În care:

Qa = volumul consumat anual; Qh(max) = debitul maxim instalat orar.

Art. 6. - Se definesc următoarele tipuri de consumatori (de referintă) - agenti economici:

 

Tipul

de

consumatori

Consumul anual

Factorul de sarcină

I(1)

12.400 mc sau 418,60 GJ sau 116.300 kWh

Nu este stabilit un factor de sarcină*)

I(2)

124.000 mc sau 4.186 GJ sau 1.163.000 kWh

200 de zile

I(3-1)

1.240.000 mc sau 41.860 GJ sau 11,63 GWh

200 de zile, 1.600 de ore

I(3-2)

1.240.000 mc sau 41.860 GJ sau 11,63 GWh

250 de zile, 4.000 de ore

I(4-1)

12.400.000 mc sau 418.600 GJ sau 116,3 GWh

250 de zile, 4.000 de ore

I(4-2)

12.400.000 mc sau 418.600 GJ sau 116,3 GWh

330 de zile, 8.000 de ore

I(5-4)

124.000.000 mc sau 4.186.000 GJ sau 1.163 GWh

330 de zile, 8.000 de ore


*) Dacă este necesar, 115-200 de zile.

 

Art. 7. - (1) Rapoartele întocmite pe baza datelor si informatiilor colectate la data de 1 ianuarie, respectiv 1 iulie (aferente celor 6 luni anterioare datelor de colectare), vor fi transmise de titularii de licente de furnizare a gazelor naturale către SOEC si ANRGN până cel târziu la data de 28 februarie, respectiv 31 august a fiecărui an.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), datele si informatiile prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. c) se vor comunica o dată la 2 ani. Prima raportare trebuie făcută la data de 31 august 2007.

(3) În vederea păstrării confidentialitătii, datele referitoare la preturi sunt comunicate doar dacă există cel putin 3 consumatori în fiecare dintre categoriile mentionate la art. 6.

Art. 8. - Prezenta metodologie transpune Directiva 90/377/CEE privind o procedură comunitară de îmbunătătire a transparentei preturilor la gaz si energie electrică pentru utilizatorii finali din industrie, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. 185 din 17 iulie 1990.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

ORDIN

privind prelungirea duratei de valabilitate a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale prevăzute la art. 1 alin. (1) din ordinele presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 274/2006, nr. 275/2006 si nr. 284/2006

 

Având în vedere prevederile art. 66 alin. (2) si (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) si ale art. 99 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Tarifele reglementate prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 274/2006 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială „Depomures” - S.A. Târgu Mures, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 17 martie 2006, îsi mentin valabilitatea pentru ciclul de înmagazinare 2007-2008.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 275/2006 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială AMGAZ - S.A. Medias, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 17 martie 2006, îsi mentin valabilitatea pentru ciclul de înmagazinare 2007-2008.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 284/2006 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Medias, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 27 martie 2006, îsi mentin valabilitatea pentru ciclul de înmagazinare 2007-2008.

Art. 2. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, Societatea Comercială „Depomures” - SA, Societatea Comercială AMGAZ - S.A. si Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 aprilie 2007.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Stefan Cosmeanu

 

Bucuresti, 12 martie 2007.

Nr. 185.

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 210/2001

 

Având în vedere Ordinul ministrului justitiei nr. 210/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 6 februarie 2001, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 210/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 6 februarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează, după cum urmează:

1. Alineatul (4) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

„(4) La numirea pe posturile declarate vacante în conditiile alin. (2) vor avea prioritate, în următoarea ordine:

a) executorii judecătoresti stagiari care au promovat examenul de definitivat;

b) executorii judecătoresti care solicită schimbarea sediului biroului dintr-o circumscriptie a judecătoriei în alta;

c) persoanele care au promovat concursul sau examenul anual de admitere în profesie;

d) persoanele scutite de examen, în conformitate cu dispozitiile art. 15 lit. g) din lege, care solicită admiterea în profesie.”

2. Alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Cererea de înscriere împreună cu dovezile privind îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 15 lit. a)-f) din lege se depun, cu cel putin 20 de zile înainte de data sustinerii concursului sau examenului, la Camera executorilor judecătoresti în a cărei circumscriptie se află localitatea unde domiciliază candidatul.”

3. Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Data si locul concursului sau examenului vor fi stabilite prin ordin al ministrului justitiei, cu consultarea Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti, si vor fi comunicate Camerelor executorilor judecătoresti cu 30 de zile înainte de această dată, în vederea înstiintării candidatilor, fiind publicate si în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. În aceleasi conditii va fi publicată si lista cuprinzând posturile vacante. De asemenea, acestea vor fi publicate si pe paginile de internet ale Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti si Ministerului Justitiei.”

4. Alineatul (2) al articolului 21 va avea următorul cuprins:

„(2) Cu cel putin 10 zile înainte de data concursului sau examenului, Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti va stabili adresa exactă si ora începerii concursului sau examenului si le va comunica Camerelor executorilor judecătoresti si Ministerului Justitiei. De asemenea, se va dispune afisarea acestora la loc vizibil si accesibil publicului, la sediul tuturor Camerelor executorilor judecătoresti, fiind publicate si pe paginile de internet ale Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti si Ministerului Justitiei.”

5. Alineatul (1) al articolului 22 va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) În vederea sustinerii concursului sau examenului, Ministerul Justitiei si Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti vor stabili tematica cu caracter teoretic din materiile: drept civil, drept procesual civil si organizarea profesiei de executor judecătoresc.”

6. Alineatul (2) al articolului 22 va avea următorul cuprins:

„(2) Tematica va fi transmisă Camerelor executorilor judecătoresti cu cel putin 30 de zile înaintea datei concursului sau examenului si va fi afisată de îndată, la loc vizibil si accesibil publicului, la sediul acestora. De asemenea, va fi publicată pe paginile de internet ale Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti si Ministerului Justitiei”.

7. Alineatul (2) al articolului 23 va avea următorul cuprins:

„(2) Subiectele vor fi stabilite cu 24 de ore înaintea datei concursului sau examenului si vor fi redactate astfel încât să acopere întreaga tematică, formulându-se câte 10 subiecte din fiecare materie.”

8. Alineatul (1) al articolului 24 va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) În ziua concursului sau examenului, cu 30 de minute înainte de ora începerii acestuia, comisia care a redactat subiectele va proceda la alegerea prin tragere la sorti a unui set de subiecte, câte două din fiecare materie, acestea constituind subiectele de concurs sau de examen, si va întocmi un proces-verbal constatator semnat de membrii comisiei.”

9. Alineatul (1) al articolului 39 va avea următorul cuprins:

„Art. 39. - (1) Examenul de definitivat va consta într-o probă teoretică si o probă practică. Ministerul Justitiei si Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti vor stabili tematica cu caracter teoretic din materiile: drept civil, drept procesual civil, drept comercial si organizarea profesiei de executor judecătoresc, dispozitiile art. 22 alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător. Proba practică va consta în întocmirea unui act procedural.”

10. Alineatul (1) al articolului 40 va avea următorul cuprins:

„Art. 40. - (1) Cererile candidatilor, împreună cu dovezile de îndeplinire a conditiilor prevăzute la art. 15 din lege si cu referatul executorului judecătoresc îndrumător se vor depune cu 20 de zile înainte de data examenului la Camera executorilor judecătoresti în a cărei circumscriptie candidatul a efectuat stagiul.”

11. Alineatul (2) al articolului 41 va avea următorul cuprins:

„(2) Dispozitiile art. 19-21 si 23-36 se aplică în mod corespunzător.”

12. Articolul 46 va avea următorul cuprins:

„Art. 46. - Dispozitiile art. 18-21, 23-36, 39 si 44 din prezentul regulament se aplică în mod corespunzător.”

13. Alineatul (2) al articolului 461 va avea următorul cuprins:

„(2) Cererea, în care se poate exprima o optiune principală si mai multe optiuni secundare pentru un post vacant, se depune la Camera executorilor judecătoresti în a cărei circumscriptie se află localitatea în care domiciliază candidatul, însotită de următoarele documente:

- copie legalizată a diplomei de licentă în studii juridice;

- copia actului de identitate;

- declaratie pe propria răspundere că are capacitate deplină de exercitiu;

- cazierul judiciar;

- recomandare de la ultimul loc de muncă;

- adeverintă medicală din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei de executor judecătoresc;

- dovada că nu a fost sanctionat disciplinar în ultimii 5 ani anteriori anului depunerii cererii de numire în functia de executor judecătoresc si nici în anul respectiv; dacă nu mai este în functie, dovada că nu si-a încetat activitatea din motive imputabile;

- dovada că a absolvit cursuri de specializare, acolo unde este cazul;

- dovada că a desfăsurat o perioadă de cel putin 5 ani functia de judecător, procuror sau avocat si că a promovat examenul de definitivat în această profesie.”

14. Alineatul (1) al articolului 79 va avea următorul cuprins:

„Art. 79. - (1) Schimbarea sediului biroului executorului judecătoresc dintr-o circumscriptie în alta se face, la cerere, pe post vacant, potrivit art. 5 alin. (4) lit. b).”

15. Alineatul 3 al articolului 79 va avea următorul cuprins:

„(3) Cererea de schimbare a sediului biroului executorului judecătoresc se face în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a listei cuprinzând posturile vacante. Lista se publică si pe paginile de internet ale Ministerului Justitiei si Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti. De asemenea,

lista se va afisa la sediul Camerelor executorilor judecătoresti, la loc vizibil si accesibil publicului.”

16. Alineatul (2) al articolului 791 va avea următorul cuprins:

„(2) Concursul pentru schimbări de sediu dintr-o circumscriptie în alta va fi organizat de Uniunea Natională a Executorilor Judecătoresti, sub coordonarea si controlul Ministerului Justitiei, si va consta într-o probă teoretică si o probă practică.”

17. Alineatul (3) al articolului 791 va avea următorul cuprins:

„(3) Ministerul Justitiei si Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti vor stabili tematica cu caracter teoretic din materiile: drept procesual civil - executare silită si organizarea profesiei de executor judecătoresc. Proba practică va consta în întocmirea unui act procedural.”

18. Alineatul (5) al articolului 791 va avea următorul cuprins:

„(5) Cererile de înscriere la concurs se depun, cu cel putin 20 de zile înainte de data sustinerii acestuia, la Camera executorilor judecătoresti în a cărei circumscriptie candidatul are sediul biroului. După expirarea termenului mentionat mai sus, cererile vor fi considerate ca tardiv formulate si nu vor mai fi primite.”

Art. II. - Directia publicitate mobiliară, notari publici, executori, experti tehnici judiciari, traducători si interpreti va duce la îndeplinire prezentul ordin.

 

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

 

Bucuresti, 7 martie 2007.

Nr. 656/C.

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea examenului de promovare a personalului de specialitate juridică, cu functii de executie, asimilat judecătorilor si procurorilor, din Ministerul Justitiei

 

Având în vedere dispozitiile art. 43-47, precum si ale art. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea examenului de promovare a personalului de specialitate juridică, cu functii de executie, asimilat judecătorilor si procurorilor, din Ministerul Justitiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia pentru resurse umane si relatii cu Consiliul Superior al Magistraturii va duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

 

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

 

Bucuresti, 8 martie 2007.

Nr. 663/C.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea si desfăsurarea examenului de promovare a personalului de specialitate juridică, cu functii de executie, asimilat judecătorilor si procurorilor, din Ministerul Justitiei

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul Regulament se aplică personalului de specialitate juridică, cu functii de executie, asimilat judecătorilor si procurorilor, din Ministerul Justitiei, potrivit Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumit în continuare personal de specialitate juridică asimilat.

Art. 2. - Promovarea în functii de executie a personalului de specialitate juridică asimilat se face pe bază de examen, organizat anual sau ori de câte ori este necesar de Directia pentru resurse umane si relatii cu Consiliul Superior al Magistraturii din cadrul Ministerului Justitiei, denumită în continuare compartiment pentru resurse umane.

Art. 3. - (1) Data, locul, modul de organizare a examenului, precum si tematica pentru proba scrisă teoretică, aprobate de conducerea Ministerului Justitiei la propunerea compartimentului pentru resurse umane, se comunică tuturor persoanelor interesate prin intermediul conducătorilor compartimentelor în care acestea îsi desfăsoară activitatea, se afisează la sediul Ministerului Justitiei si se publică pe pagina de internet a institutiei, cu cel putin 60 de zile înainte de data stabilită pentru examen.

(2) Cererile de înscriere la examen se depun, în termen de 15 zile de la afisarea datei examenului, la compartimentul pentru resurse umane.

(3) În cererea de înscriere la examen, candidatul va preciza gradul profesional pentru care solicită sustinerea examenului, precum si materia sau, după caz, materiile la care optează să sustină examenul.

 

CAPITOLUL II

Conditii pentru înscrierea la examen

 

Art. 4. - (1) Pentru a participa la examenul de promovare în functii de executie, personalul de specialitate juridică asimilat trebuie să îndeplinească, până în ziua organizării examenului, inclusiv, conditiile minime de vechime prevăzute la art. 44 alin. (1) lit. a), b) si c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în functia de personal de specialitate juridică asimilat, să aibă la ultima evaluare calificativul „Foarte bine” si să nu fi fost sanctionat disciplinar în ultimii 3 ani.

(2) La calcularea vechimii prevăzute la alin. (1) se ia în considerare si perioada în care personalul de specialitate juridică asimilat a fost judecător, procuror sau avocat.

 

CAPITOLUL III

Organizarea si desfăsurarea examenului

 

Art. 5. - (1) Examenul de promovare a personalului de specialitate juridică asimilat constă în întocmirea unei lucrări scrise, cu caracter teoretic si practic, si sustinerea unei probe scrise teoretice.

(2) Lucrarea scrisă va fi întocmită pe o temă la alegerea candidatului, din următoarele materii: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar si fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei, drept international privat, jurisprudenta înaltei Curti de Casatie si Justitie, jurisprudenta Curtii Constitutionale, jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene, procedura civilă, procedura penală.

(3) Proba scrisă teoretică va fi sustinută la una dintre materiile prevăzute la alin. (2), la alegerea candidatului.

Art. 6. - (1) La propunerea compartimentului pentru resurse umane, ministrul justitiei numeste, prin ordin:

a) comisia de organizare a examenului;

b) comisia pentru solutionarea contestatiilor împotriva rezultatelor verificării conditiilor de participare la examen;

c) comisiile pentru verificarea lucrărilor scrise;

d) comisiile pentru solutionarea contestatiilor împotriva notării lucrărilor scrise.

(2) Din comisiile prevăzute la alin. (1) lit. c) si d) fac parte specialisti - personal de specialitate juridică asimilat, din Ministerul Justitiei, care au cel putin gradul profesional pentru care candidatul sustine examenul.

(3) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) si d) se stabilesc în functie de numărul candidatilor, precum si în functie de materiile pentru care acestia au optat.

(4) Nu pot fi numite în comisiile prevăzute la alin. (1) persoanele care au sotul sau sotia, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidatilor. Dacă incompatibilitatea se iveste ulterior desemnării membrilor comisiilor, persoana în cauză are obligatia să se retragă si să comunice de îndată această situatie comisiei de organizare a examenului, în vederea înlocuirii sale.

(5) Comisia de organizare a examenului este formată din persoane din cadrul compartimentului pentru resurse umane.

Art. 7. - Comisia de organizare a examenului are, în principal, următoarele atributii:

a) primeste cererile de înscriere la examen, verifică îndeplinirea conditiilor necesare pentru participarea la examen si respinge cererile candidatilor care nu îndeplinesc conditiile prevăzute de lege pentru participarea la examen;

b) asigură publicitatea rezultatelor verificării conditiilor de participare la examen;

c) asigură publicitatea rezultatelor obtinute de candidati la lucrările scrise;

d) Îndeplineste orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăsurare a examenului.

Art. 8. - (1) Verificarea îndeplinirii conditiilor pentru participarea la examen se face în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la examen, prevăzut la art. 3 alin. (2).

(2) Rezultatele verificării îndeplinirii conditiilor pentru participarea la examen se comunică candidatilor prin intermediul conducătorilor compartimentelor în care acestia îsi desfăsoară activitatea, se afisează la sediul Ministerului Justitiei si se publică pe site-ul institutiei.

Art. 9. - (1) Candidatii ale căror cereri de înscriere la examen au fost respinse pot face contestatie în termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor verificării îndeplinirii conditiilor pentru participarea la examen.

(2) Contestatiile depuse de candidati cu privire la rezultatul verificării îndeplinirii conditiilor pentru participarea la examen se solutionează în termen de două zile lucrătoare.

(3) Rezultatele contestatiilor se comunică candidatilor prin intermediul conducătorilor compartimentelor în care acestia îsi desfăsoară activitatea, se afisează la sediul Ministerului Justitiei si se publică pe site-ul institutiei.

Art. 10. - (1) Lucrările scrise întocmite de candidati vor fi depuse la compartimentul pentru resurse umane la data stabilită pentru examen.

(2) Lucrarea scrisă va avea între 10 si 20 de pagini, font Times New Roman, corp 14, interlinie la 1 1/2 rânduri.

Art. 11. - (1) Examinarea lucrărilor scrise se va face în maximum 5 zile lucrătoare de la data examenului.

(2) Lucrările scrise se notează cu .Admis” sau „Respins”.

Art. 12. - (1) Rezultatele obtinute la lucrările scrise întocmite de candidati se afisează la sediul Ministerului Justitiei si se publică pe site-ul institutiei.

(2) Candidatul declarat respins poate face contestatie, în termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor, care se depune la compartimentul pentru resurse umane.

(3) Contestatiile se solutionează în maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

(4) Solutia comisiei de contestatii este definitivă.

(5) Rezultatele obtinute de candidati în urma solutionării contestatiilor se afisează la sediul Ministerului Justitiei si se publică pe site-ul institutiei.

Art. 13. - (1) Proba scrisă teoretică se sustine în termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor obtinute în urma solutionării contestatiilor împotriva notării la lucrările scrise întocmite de candidati.

(2) Proba scrisă teoretică constă în două subiecte teoretice din materia pentru care candidatul a optat.

(3) Comisiile de verificare a lucrărilor scrise au obligatia de a elabora 3 variante de subiecte de examen.

(4) Fiecare dintre variantele cu subiectele de examen este introdusă într-un plic sigilat si semnat de membrii comisiilor de verificare a lucrărilor scrise, cu cel putin două ore înainte de desfăsurarea probei scrise.

(5) Timpul alocat pentru desfăsurarea probei scrise teoretice va fi stabilit de membrii comisiilor de verificare a lucrărilor scrise si nu poate depăsi 3 ore din momentul comunicării subiectelor.

Art. 14. - Rezultatele obtinute la proba scrisă teoretică se afisează la sediul Ministerului Justitiei si se publică pe site-ul institutiei.

Art. 15. - Pentru a fi declarat admis la proba scrisă teoretică, candidatul trebuie să obtină cel putin nota 6,00.

Art. 16. - Candidatii nemultumiti de notele obtinute la proba scrisă teoretică pot face contestatie în termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor. Contestatiile se solutionează în maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Art. 17. - Rezultatele obtinute în urma solutionării contestatiilor împotriva notării la proba scrisă teoretică se afisează la sediul Ministerului Justitiei si se publică pe site-ul institutiei.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 18. - În termen de cel mult 30 de zile de la afisarea rezultatelor finale, compartimentul pentru resurse umane va lua măsuri pentru acordarea coeficientului de multiplicare imediat superior personalului de specialitate juridică asimilat declarat admis la examenul de promovare.

Art. 19. - Plata membrilor comisiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) se face potrivit dispozitiilor legale referitoare la salarizarea judecătorilor, procurorilor si a altor categorii de personal din sistemul justitiei.