MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 198         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 22 martie 2007

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 73 din 8 februarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitătii imobiliare, precum si a dispozitiilor art. 110 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 110 din 15 februarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti, precum si a dispozitiilor art. 27 din Codul de procedură civilă

 

DECIZII ALE PRIMULUI MINISTRU

 

51. - Decizie pentru constatarea încetării raporturilor de serviciu ale domnului Cristian Preda, comisar guvernamental pentru francofonie în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

62. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare si autorizare sanitar-veterinară a unitătilor si a mijloacelor de transport din domeniul sănătătii si al bunăstării animalelor

 

ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

Hotărârea din 12 octombrie 2006 în Cauza Bărcănescu împotriva României

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 73

din 8 februarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitătii imobiliare, precum si a dispozitiilor art. 110 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Irina Loredana Gulie - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a prevederilor art. 28 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitătii imobiliare, precum si a dispozitiilor art. 110 din Codul de procedură civilă în Dosarul nr. 13.219-303/2005 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

La apelul nominal, lipsesc părtile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 5 mai 2006, pronuntată în Dosarul nr. 13.219-303/2005, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitătii imobiliare, precum si a dispozitiilor art. 110 din Codul de procedură civilă. Exceptia a fost ridicată de Kuhleh Mahmoud într-o cauză având ca obiect solutionarea unei actiuni în evacuare.

În motivarea exceptiei, se sustine că prevederile art. 26 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 7/1996, prin reglementarea unei exceptii de la obligativitatea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale, în cazurile mentionate de textul legii, contravine principiilor constitutionale referitoare la egalitatea în drepturi, dreptul la informare si al protectiei cetătenilor străini si apatrizi, deoarece nu asigură posibilitatea de informare asupra înscrierilor din cartea funciară, în vederea preîntâmpinării pierderii unui drept subiectiv civil.

Referitor la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 110 alin. 1 din Codul de procedură civilă, se arată că acesta contravine principiilor egalitătii în drepturi, accesului liber la justitie si dreptului la un proces echitabil, deoarece posibilitatea promovării de către proprietar a unei actiuni în predarea imobilului, înainte de expirarea termenului locatiunii este discriminatorie si creează privilegii pentru locator.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând că dispozitia derogatorie cuprinsă în art. 26 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 7/1996 este justificată de natura actelor sau faptelor juridice la care se referă textul de lege, fie unele nesusceptibile de publicitate imediată, respectiv transmisiunile succesorale, uzucapiunea sau accesiunea, fie unele supuse unor formalităti speciale de publicitate, cum este cazul dobândirilor prin licitatie publică. Referitor la prevederile art. 110 alin. 1 din Codul de procedură civilă, instanta de judecată apreciază că textul de lege criticat nu încalcă dreptul la un proces echitabil, deoarece instanta învestită cu solutionarea unei actiuni pentru restituirea unui imobil înainte de expirarea termenului locatiunii este datoare să aprecieze în drept si în fapt temeinicia actiunii, cu respectarea acestui principiu constitutional.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia este neîntemeiată, arătând că prevederile art. 110 alin. 1 din Codul de procedură civilă nu încalcă principiul egalitătii în drepturi, deoarece o cerere de restituire a unui bun imobil, desi formulată înainte de împlinirea termenului locatiunii, îsi produce efectele la împlinirea acestui termen. În ceea ce priveste dispozitiile art. 28 din Legea nr. 7/1996, arată că art. 31 din Constitutie nu are relevantă în solutionarea exceptiei.

Avocatul Poporului consideră că prevederile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Potrivit încheierii de sesizare si motivării exceptiei, obiectul acesteia îl constituie prevederile art. 28 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitătii imobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996, precum si a dispozitiilor art. 110 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

Legea nr. 7/1996 a fost modificată si completată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005) si republicată în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 201 din 3 martie 2006, art. 28 alin. (1) teza întâi devenind art. 26 alin. (1) teza întâi, cu acelasi continut, si anume: „(1) Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale sunt opozabile fată de terti, fără înscrierea în cartea funciară, când provin din succesiune, accesiune, vânzare silită si uzucapiune. [...]”

Art. 110 alin. 1 din Codul de procedură civilă are următorul continut: „Cererea pentru predarea unui imobil, la împlinirea termenului de locatiune, poate fi făcută înainte de împlinirea acestui termen.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale cuprinse în art. 16 alin. (1) si (2) referitoare la egalitatea în drepturi, ale art. 31 alin. (1) si (2) privind dreptul la informatia de interes public si la obligatia autoritătilor publice de a asigura informarea corectă a cetătenilor, ale art. 18 alin. (1) ce prevede dreptul cetătenilor străini si apatrizilor care locuiesc în România la protectia generală a persoanelor si a averilor si ale art. 21 alin. (1) si (2) referitoare la accesul liber ia justitie si dreptul la un proces echitabil.

Analizând exceptia, Curtea constată următoarele:

I. Prevederile art. 26 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 7/1996 instituie anumite exceptii de la regula inopozabilitătii fată de terti a drepturilor reale imobiliare neînscrise în cartea funciară, în cazurile dobândirii dreptului real prin succesiune, accesiune, vânzare silită si uzucapiune. Aceste exceptii sunt justificate de natura modului de dobândire a dreptului real, nesusceptibilă de publicitate imediată, cum este cazul transmisiunii susccesorale, când intabularea este posibilă doar după iesirea din indiviziune a succesorilor, prin individualizarea cotelor părti ideale.

Autorul exceptiei sustine că în acest mod este încălcat principiul constitutional al egalitătii în drepturi, deoarece textul de lege criticat dezavantajează pe tertii care nu pot cunoaste transmisiunea respectivului drept real, în lipsa înscrierii în Cartea funciară.

Aceste sustineri nu sunt întemeiate, deoarece textul de lege criticat nu contine dispozitii discriminatorii, ci se aplică în mod unitar tuturor situatiilor juridice vizate, respectiv transmisiunilor de drepturi reale prin devolutiune succesorală, accesiune, vânzare silită si uzucapiune, situatii ce sunt în mod obiectiv diferite de alte moduri de dobândire a unor drepturi reale, pentru care este aplicabilă regula inopozabilitătii fată de terti, în lipsa înscrierii în cartea funciară. Asa cum s-a stabilit în jurisprudenta Curtii Constitutionale, principiul egalitătii presupune un tratament juridic identic pentru situatii egale, dar, în acelasi timp, pentru situatii juridice obiectiv diferite este justificat un regim juridic distinct.

Mai mult, se constată că interesele tertilor nu sunt prejudiciate în cazul transmisiunii unui drept real prin modalitătile enumerate de prevederea legală criticată, deoarece art. 26 alin. (1) teza a doua din actul normativ criticat prevede expres că dobânditorul dreptului real nu poate dispune de el înainte de înscrierea acestuia în cartea funciară. Prin urmare, desi opozabil tertilor, niciun act de dispozitie nu poate fi încheiat de către titularul acestui drept fără realizarea publicitătii instituite de Legea nr. 7/1996, astfel încât nici din acest punct de vedere sustinerile autorului exceptiei nu sunt întemeiate.

De asemenea, pentru aceleasi considerente, instituirea unor exceptii de la regula inopozabilitătii fată de terti a drepturilor reale imobiliare neînscrise în Cartea funciară, nu este de natură să înfrângă principiul constitutional al protectiei generale a cetătenilor străini si apatrizilor, precum si a averilor acestora, instituit prin art. 18 alin. (1) din Legea fundamentală sau prin reglementarea dreptului la informatie.

În ceea ce priveste invocarea dispozitiilor art. 31 alin. (1) si (2) referitoare la dreptul la informatia de interes public si ia obligatia autoritătilor publice de a asigura informarea corectă a cetătenilor, se constată că acestea nu au relevantă în cauză.

II. Autorul exceptiei mai sustine si neconstitutionalitatea prevederilor art. 110 alin. 1 din Codul de procedură civilă, arătând că acesta contravine principiilor egalitătii în drepturi, accesului liber la justitie si dreptului la un proces echitabil, deoarece posibilitatea promovării de către proprietar a unei actiuni în restituirea imobilului înainte de expirarea termenului locatiunii este discriminatorie si creează privilegii pentru locator.

Curtea constată că aceste sustineri nu sunt întemeiate, deoarece posibilitatea proprietarului de a-si manifesta vointa, înainte de împlinirea termenului, privind încetarea raporturilor de locatiune la termenul pentru care a fost încheiat contractul, nu îl prejudiciază pe locatar, având în vedere că acesta are în continuare folosinta imobilului, până la expirarea termenului.

Legiuitorul a prevăzut posibilitatea proprietarului de a se opune continuării raporturilor de locatiune prin anuntarea concediului înainte de expirarea termenului contractual, dându-i acestuia posibilitatea de a preîntâmpina orice pagubă ce ar rezulta din prelungirea raporturilor contractuale după expirarea termenului, în cazul când tacita relocatiune nu a fost exclusă printr-o clauză expresă a contractului.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitătii imobiliare, precum si a dispozitiilor art. 110 alin. 1 din Codul de procedură civilă în Dosarul nr. 13.219-303/2005 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 februarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Irina Loredana Gulie

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 110

din 15 februarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate privind executorii judecătoresti, precum si a a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 dispozitiilor art. 27 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Antonia Constantin - procuror

Irina Loredana Gulie - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti, precum si a dispozitiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Paraschiva Vasile în Dosarul nr. 6.619/301/2006 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti.

La apelul nominal lipsesc părtile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 14 iulie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 6.619/301/2006, Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti, precum si a dispozitiilor art. 27 din Codul de procedură civilă. Exceptia a fost ridicată de Paraschiva Vasile într-o cauză având ca obiect solutionarea unei cereri de recuzare a unui executor judecătoresc.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine, în esentă, că art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000, limitând posibilitatea de a cere si de a obtine recuzarea executorului judecătoresc numai la cazurile prevăzute de art. 27 pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 si 9 din Codul de procedură civilă, îngrădeste liberul acces la justitie, printr-o enumerare limitativă a cazurilor de recuzare, excluzând situatia unei atitudini vădit abuzive si nelegale a unui executor judecătoresc, în exercitarea atributiilor sale.

Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia este neîntemeiată, arătând că dispozitiile legale criticate sunt norme de procedură, a căror reglementare este de competenta exclusivă a legiuitorului, care poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură, precum si modalităti diferite de exercitare a drepturilor procesuale.

Avocatul Poporului consideră că prevederea legală criticată este constitutională, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei îl constituie prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 10 noiembrie 2000, precum si dispozitiile art. 27 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora:

- Art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000: „Executorii judecătoresti pot fi recuzati în cazul în care se află în una dintre situatiile prevăzute la art. 27pct. 1, 2, 3, 5, 6, 8 si 9 din Codul de procedură civilă.”;

- Art. 27 din Codul de procedură civilă: „Judecătorul poate fi recuzat:

1. când el, sotul său, ascendentii ori descendentii lor au vreun interes în judecarea pricinii sau când este sot, rudă sau afin, până la al patrulea grad inclusiv, cu vreuna din părti;

2. când el este sot, rudă sau afin în linie directă ori în linie colaterală, până la al patrulea grad inclusiv, cu avocatul sau mandatarul unei părti sau dacă este căsătorit cu fratele ori sora sotului uneia din aceste persoane;

3. când sotul în viată si nedespărtit este rudă sau afin a uneia din părti până la al patrulea grad inclusiv, sau dacă, fiind încetat din viată ori despărtit, au rămas copii;

4. dacă el, sotul sau rudele lor până la al patrulea grad inclusiv au o pricină asemănătoare cu aceea care se judecă sau dacă au o judecată la instanta unde una din părti este judecător;

5. dacă între aceleasi persoane si una din părti a fost o judecată penală în timp de 5 ani înaintea recuzării;

6. dacă este tutore sau curator al uneia dintre părti;

7. dacă si-a spus părerea cu privire la pricina ce se judecă;

8. dacă a primit de la una din părti daruri sau făgăduieli de daruri ori altfel de îndatoriri;

9. dacă este vrăjmăsie între el, sotul sau una din rudele sale până la al patrulea grad inclusiv si una din părti, sotii sau rudele acestora până la gradul al treilea inclusiv.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale cuprinse în art. 21 - Accesul liber la justitie.

Analizând exceptia, Curtea constată că aceste prevederi legale au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, prin raportare la dispozitiile art. 21 din Constitutie si cu o motivare similară.

Astfel, prin Decizia nr. 40 din 27 ianuarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 24 februarie 2005, Curtea a respins exceptia si a stabilit că dispozitiile art. 27 din Codul de procedură civilă, la care face referire art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000, reglementează în mod limitativ cazurile de recuzare a judecătorilor, protejând, astfel, partea în cazul în care se presupune că judecătorul ar putea fi lipsit de obiectivitate. Totodată, s-a retinut că toate cazurile de recuzare enumerate de art. 27 din Codul de procedură civilă, la baza cărora stau criterii obiective si rationale, duc la finalitatea mai sus arătată. Pe această cale este împiedicată posibilitatea recuzării cu rea-credintă a unui judecător, pentru motive subiective sau netemeinice, situatie ce nu contravine textelor constitutionale ale art. 21 alin. (1)-(3).

De asemenea, Curtea a stabilit că enumerarea limitativă a cazurilor în care executorul judecătoresc poate fi recuzat se circumscrie cazurilor de recuzare prevăzute de Codul de procedură civilă, cu exceptia unor situatii ce sunt specifice activitătii judecătorilor.

Neexistând elemente noi, de natură a determina schimbarea jurisprudentei Curtii, considerentele si solutia deciziei mai sus amintite îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

De asemenea, Curtea constată că, potrivit dispozitiilor art. 126 alin. (2) din Constitutie, legiuitorul are competenta să stabilească procedura de judecată, iar enumerarea limitativă a cazurilor de recuzare a unui executor judecătoresc se circumscrie acestei competente.

Mai mult, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutională nu ar putea să modifice sau să completeze textul de lege criticat, în sensul criticii aduse de către autorul exceptiei, si anume pentru includerea motivului de recuzare referitor la o atitudine abuzivă si nelegală a unui executor judecătoresc.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti, precum si a dispozitiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Paraschiva Vasile în Dosarul nr. 6.619/301/2006 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 februarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Irina Loredana Gulie

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru constatarea încetării raporturilor de serviciu ale domnului Cristian Preda, comisar guvernamental pentru francofonie în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 

Având în vedere Adresa din data de 27 februarie 2007, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului sub nr. 655/DPSG din 19 martie 2007, prin care domnul Cristian Preda aduce la cunostintă demisia sa din functia de comisar guvernamental pentru francofonie începând cu data de 1 martie 2007,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. - Se constată încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Cristian Preda, comisar guvernamental pentru francofonie în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, începând cu data de 1 martie 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 21 martie 2007.

Nr. 51.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare si autorizare sanitar-veterinară a unitătilor si a mijloacelor de transport din domeniul sănătătii si al bunăstării animalelor

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 27.777 din 22 decembrie 2006, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

în baza Regulamentului Consiliului nr. 1/2005 privind protectia animalelor în timpul transportului si al operatiunilor conexe si de modificare a Directivelor 64/432/CEE si 93/119/CE si a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97, a Regulamentului Consiliului nr. 1.255/97/CE privind criteriile comunitare prevăzute pentru punctele de asteptare si de modificare a planului de itinerar prevăzut în anexa la Directiva 91/628/CEE si a Regulamentului Parlamentului si Consiliului European nr. 1.774/2002 din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare si autorizare sanitar-veterinară a unitătilor si a mijloacelor de transport din domeniul sănătătii si al bunăstării animalelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare, directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Avram

 

Bucuresti, 7 martie 2007.

Nr. 62.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind procedura de înregistrare si autorizare sanitar-veterinară a unitătilor si a mijloacelor de transport din domeniul sănătătii si al bunăstării animalelor

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă sanitară veterinară stabileste procedura de înregistrare si autorizare sanitar-veterinară a unitătilor si a mijloacelor de transport din domeniul sănătătii si al bunăstării animalelor, care desfăsoară activităti supuse controlului sanitar-veterinar.

Art. 2. - În sensul prezentei norme sanitare veterinare, următorii termeni se definesc astfel:

a) înregistrarea - înscrierea la directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti a unitătilor care desfăsoară activităti supuse controlului sanitar-veterinar, prevăzute în anexa nr. 2a);

b) autoritatea sanitară veterinară centrală - autoritatea sanitară veterinară centrală a României, care are responsabilităti privind elaborarea si implementarea strategiilor guvernamentale în domeniul sanitar-veterinar; definirea competentelor si atributiilor serviciilor sanitar-veterinare, stabilirea, gestionarea, realizarea si controlul unitătilor supuse controlului sanitar-veterinar, este reprezentată de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor;

c) autoritatea sanitară veterinară competentă - Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti;

d) activităti supuse controlului sanitar-veterinar - activitătile care se desfăsoară în unitătile de productie si de reproductie a animalelor, albinelor si a viermilor de mătase, a animalelor acvatice, a animalelor de blană, a diverselor alte animale, precum si unitătile care asigură asistenta sanitară veterinară, laboratoarele sanitare veterinare de referintă;

e) unităti - unităti în care se desfăsoară activităti supuse controlului sanitar-veterinar;

f) autorizatia sanitară veterinară - documentul emis de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti sau, după caz, de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 3, 4, 9 si 14;

g) unităti supuse controlului sanitar-veterinar pentru care nu este necesară autorizatia sanitară veterinară - unitătile care desfăsoară activităti supuse controlului sanitar-veterinar numai pe baza declaratiei pe propria răspundere, prevăzute în anexa nr. 5;

h) unităti supuse autorizării de către directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti - unitătile cu activităti desfăsurate de persoanele fizice si asociatiile familiale în domeniul cresterii animalelor, prevăzute în anexa nr. 6;

i) unităti supuse autorizării de către Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor - unitătile care desfăsoară activitătile prevăzute în anexa nr. 7.

 

CAPITOLUL II

 

1. Înregistrarea unitătilor care desfăsoară activităti supuse controlului sanitar-veterinar

Art. 3. - Se supun înregistrării următoarele unităti:

a) exploatatiile de animale terestre, acvatice si de insecte;

b) mijloacele de transport al animalelor vii, care efectuează transporturi pe o distantă de până la 65 km si mai putin de 8 ore.

Art. 4. - Pentru înregistrarea unitătilor prevăzute la art. 3, operatorul economic, persoană fizică sau juridică, declară pe propria răspundere că respectă cerintele de functionare, conform certificatului constatator eliberat de oficiul registrului comertului. Acesta trebuie să respecte aceleasi proceduri necesare la obtinerea autorizării sanitare veterinare referitoare la modul de întocmire a dosarului si destinatia acestuia.

Art. 5. - Lista unitătilor înregistrate, precum si a celor eliminate în timp din listă se transmit Comisiei Europene.

Art. 6. - În cazul în care, în urma verificării de către personalul sanitar-veterinar responsabil din cadrul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti sau, după caz, al Directiei generale sanitare veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor a unitătilor înregistrate, se constată neîndeplinirea conditiilor sanitare veterinare, se procedează la eliminarea din listă a acestora si se dispune încetarea activitătii.

 

2. Autorizarea sanitară veterinară a unitătilor care desfăsoară activităti supuse controlului sanitar-veterinar si a mijloacelor de transport din domeniul sănătătii si al bunăstării animalelor

Art. 7. - Se supun autorizării sanitare veterinare următoarele unităti:

a) exploatatia de origine, centrul de colectare, bază de achizitie pentru animale vii destinate comertului intracomunitar si exportului în tări terte;

b) centre de colectare ovule, embrioni, material seminal si echipe de embriotransfer;

c) aglomerări temporare de animale, târguri, puncte de control, expozitii, exploatatie de carantină pentru import;

d) statie de incubatie a ouălor;

e) parcuri si rezervatii nationale;

f) grădini zoologice, menajerie, circ;

g) păsuni, tabere de vară si stâne;

h) unităti de colectare, transport, depozitare temporară, procesare, incinerare, compostare, biogaz, utilizare tehnică a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, fabrici de hrană pentru animalele de companie/articole de masticatie; depozite pentru produsele procesate, unităti oleochimice;

i) unităti de cercetare stiintifică, ce cresc, transferă si utilizează animale, pentru experientă;

j) mijloacele de transport al animalelor vii, care efectuează transporturi pe o distantă mai mare de 65 km si mai mult de 8 ore;

k) mijloacele de transport al subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman;

l) institute sanitare veterinare de referintă;

m) laborator sanitar veterinar;

n) laborator uzinal (de unitate);

o) statie (punct) de spălare si dezinfectie a mijloacelor de transport.

Art. 8. - (1) Autorizatia sanitară veterinară a unitătilor supuse controlului sanitar-veterinar se acordă în baza solicitării scrise din partea persoanei juridice către directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti sau, după caz, Directiei generale sanitare veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(2) Orice modificări ulterioare ale fluxului tehnologic, modernizări si extinderi se autorizează de către directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti sau, după caz, de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare.

Art. 9. - (1) În vederea obtinerii autorizării sanitare veterinare pentru unitătile prevăzute în anexele la prezentul ordin, persoanele juridice depun la directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti sau, după caz, la Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor o documentatie care cuprinde: cererea din partea solicitantului, cu precizarea unitătilor si a codului CAEN, memoriul tehnic justificativ, realizat de unitate, schita unitătii si, după caz, copia certificatului unic de înregistrare emis de oficiul registrului comertului.

(2) Înregistrarea sanitară veterinară a unitătilor prevăzute la anexa nr. 5 se acordă după depunerea declaratiei pe propria răspundere si obtinerea certificatului constatator de la oficiul registrului comertului si, în mod obligatoriu, înainte de începerea activitătii pentru care se solicită autorizatia sanitară veterinară.

Art. 10. - (1) Directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti sau, după caz, Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor înregistrează cererea si verifică în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării, prin personalul de specialitate, îndeplinirea cerintelor de functionare prevăzute de legislatia specifică unitătilor pentru care se solicită autorizatia.

(2) Personalul de specialitate din cadrul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti sau, după caz, din Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor întocmeste la unitate un referat de evaluare, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 8a) si 8b).

Art. 11. - (1) Pentru unitătile în care sunt îndeplinite cerintele sanitare veterinare, directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti sau, după caz, Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii referatului, autorizatia sanitară veterinară, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 3, 4, 9 si 14.

(2) În cazul în care, în urma verificării de către personalul sanitar-veterinar responsabil din cadrul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti sau, după caz, al Directiei generale sanitare veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, se constată neîndeplinirea conditiilor sanitare veterinare, în nota de constatare a unitătilor sunt înscrise toate observatiile constatate, măsurile dispuse, sub semnătura persoanei juridice sau a reprezentantului legal al acesteia, precum si termenul pentru depunerea contestatiei, în limitele legii.

(3) La expirarea termenului stabilit, persoana juridică sau reprezentantul acesteia solicită la directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti sau, după caz, la Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor reverificarea unitătii.

(4) Directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti monitorizează persoanele juridice care solicită autorizatia unitătilor cuprinse în anexa nr. 2b), numărul referatului de evaluare, concluzia referatului de evaluare, precum si numărul si data autorizării, în cazul unitătilor pentru care sunt îndeplinite cerintele specifice.

(5) În baza datelor transmise de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti la nivelul Directiei generale sanitare veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor se întocmeste lista unitătilor autorizate sanitar-veterinar în care se desfăsoară activităti supuse controlului sanitar-veterinar.

Art. 12. - (1) Autorizatia sanitară veterinară a unitătilor îsi păstrează valabilitatea timp de un an de la data emiterii si se vizează anual numai dacă sunt îndeplinite conditiile sanitare veterinare care au stat la baza eliberării autorizatiei.

(2) Pentru obtinerea vizei anuale a autorizatiei operatorul economic achită o taxă corespunzătoare cu 50% din tariful initial.

Art. 13. - (1) Directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti emite autorizatia sanitară veterinară conform modelelor prevăzute în anexa nr. 9, pentru unitătile care desfăsoară activităti de transport de animale vii.

(2) Directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti emite autorizatii de transport pentru călătorii de scurtă durată, mai lungi de 65 km, dar mai scurte de 8 ore, dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) solicitantii sunt stabiliti sau, în cazul solicitantilor stabiliti într-o tară tertă, sunt reprezentati în statul membru în care solicită autorizatia;

b) solicitantii au demonstrat că dispun de personal, echipamente si proceduri operationale suficiente si corespunzătoare, care le permit să respecte legislatia în vigoare;

c) solicitantii sau reprezentantii acestora nu au fost înregistrati pentru încălcări grave ale legislatiei comunitare si/sau ale legislatiei nationale privind protectia animalelor în ultimii 3 ani anteriori datei la care se solicită autorizatia.

(3) Autorizatiile de transport pentru călătoriile de scurtă durată sunt valabile cel mult 5 ani de la data eliberării.

(4) Directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti emite autorizatii de transport pentru toate tipurile de călătorii, inclusiv de lungă durată, dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) respectarea dispozitiilor art. 13 alin. (2);

b) depunerea suplimentară a următoarelor documente:

(i) certificatul privind atestarea competentei profesionale pentru conducători si însotitori, în conformitate cu art. 17 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 1/2005 privind protectia animalelor în timpul transportului si al operatiunilor conexe si de modificare a directivelor 64/432/CEE si 93/119/CE si a Regulamentului Consiliului nr. 1.255/97/CE, începând cu 5 ianuarie 2008;

(ii) autorizatia pentru mijloacele de transport rutier si naval care urmează să fie utilizate pentru călătorii de lungă durată, conform modelului din anexa 9;

(iii) procedurile care permit transportatorilor să urmărească si să înregistreze circulatia vehiculelor rutiere aflate sub responsabilitatea lor si să contacteze conducătorii respectivi în orice moment în timpul călătoriilor de lungă durată;

(iv) planurile de urgentă pentru situatii de urgentă;

(v) dovada utilizării pentru transportul ecvideelor domestice, altele decât ecvideele înregistrate, si pentru animalele domestice din speciile bovină, ovină, caprină si porcină a unui sistem de navigatie prevăzut la art. 6 alin. (9) din Regulamentul Consiliului nr. 1/2005, de la 1 ianuarie 2007, pentru mijloacele de transport rutier utilizate pentru prima dată, si de la 1 ianuarie 2009, pentru toate mijloacele de transport rutier.

(5) Autorizatiile de transport pentru toate tipurile de călătorii, inclusiv pentru cele de lungă durată, sunt valabile cel mult 5 ani de la data eliberării.

(6) În vederea eliberării autorizatiei pentru mijloacele de transport rutier utilizate pentru călătorii de lungă durată, solicitantul trebuie să depună la directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti o cerere scrisă si să îndeplinească următoarele conditii:

a) mijlocul de transport să nu facă obiectul vreunei cereri depuse sau vreunei autorizări acordate de altă autoritate competentă în acelasi sau în alt stat membru;

b) să respecte cerintele prevăzute la cap. II si VI din anexa nr. 1 la Regulamentul Consiliului nr. 1/2005.

(7) Directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti verifică cerintele solicitate^ la alin. (6) si acordă autorizatia pentru mijloacele de transport rutier utilizate pentru toate tipurile de călătorii, inclusiv cele de lungă durată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.

(8) În vederea eliberării autorizatiei pentru navele de transport de animale vii, solicitantul trebuie să depună la directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti o cerere scrisă si trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) nava să fie din statul membru în care este depusă cererea;

b) nava să nu facă obiectul vreunei cereri depuse sau vreunei autorizări emise de către o altă autoritate competentă în acelasi sau în alt stat membru;

c) nava să respecte cerintele prevăzute la cap. IV sectiunea I din Anexa nr. I la Regulamentul Consiliului nr. 1/2005.

(9) Directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti verifică cerintele solicitate la alin. (8) si acordă autorizatia conform modelului prevăzut la anexa nr. 9.

(10) Autorizatiile pentru mijloacele de transport rutiere si navele sunt valabile cel mult 5 ani de la data eliberării si îsi pierd valabilitatea de îndată ce mijloacele de transport sunt modificate sau reamenajate într-un mod care afectează bunăstarea animalelor.

(11) Autorizatiile prevăzute la anexa nr. 9 au un număr unic, acordat de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti conform procedurilor elaborate de către autoritatea sanitară veterinară centrală.

(12) Directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti înregistrează autorizatiile pentru toate tipurile de călătorii, inclusiv cele de lungă durată, într-o bază de date electronică, iar numele si numărul autorizatiei transportatorului sunt puse la dispozitia publicului în perioada de valabilitate a autorizatiei.

(13) Autorizatiile prevăzute în anexa nr. 9 vor fi tipărite pe o foaie tip A 4; pentru fiecare autorizatie în parte, tabelul, care contine datele, va avea latura de 20 cm înăltime si 15 cm lătime; dispunerea rubricilor, continutul acestora si dimensiunea fontului vor fi conforme cu cele prevăzute în anexa nr. 9; culoarea acestuia va fi neagră; formularul va fi alb; deoarece durata de valabilitate a autorizatiilor prevăzute în anexa nr. 9 este de 5 ani, acestea vor fi plastifiate.

(14) Directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti emite autorizatii pentru punctele de control, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4; o asemenea autorizatie poate fi limitată pentru o anumită specie sau pentru anumite categorii de animale ori statusuri de sănătate.

(15) În vederea obtinerii autorizatiei pentru punctul de control, solicitantul depune o cerere scrisă, dacă punctul de control îndeplineste în prealabil toate cerintele prevăzute în anexa nr. 1 din Regulamentul Consiliului nr. 1.255/97/CE privind criteriile comunitare pentru punctele de control si care modifică planul de rută la care se face referire în anexa la Directiva 91/628/CEE.

(16) Suplimentar, punctele de control îndeplinesc următoarele cerinte:

a) să fie situate într-o zonă care nu este supusă unei interdictii sau unei restrictii în conformitate cu actele normative nationale relevante, transpuse potrivit cerintelor comunitare;

b) să fie controlate de un medic veterinar oficial care să asigure, printre altele, respectarea prevederilor Regulamentului Consiliului nr. 1.255/97/CE;

c) să functioneze în conformitate cu toate regulile comunitare relevante privind sănătatea animalelor, miscarea animalelor si protectia animalelor în timpul tăierii;

d) să fie supuse unor inspectii programate care să verifice dacă cerintele pentru autorizatie sunt îndeplinite.

(17) Fiecare punct de control primeste un număr de autorizatie unic, care este acordat de autoritatea sanitară veterinară centrală; autoritatea sanitară veterinară centrală înaintează Comisiei Europene lista punctelor de control autorizate.

(18) Directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti poate retrage ori suspenda autorizatia în cazul în care la punctul de control nu sunt respectate prevederile legale în vigoare sau în cazul modificării statusului de sănătate al zonei în care este localizat; autorizatia poate fi racordată numai atunci când autoritatea sanitară veterinară competentă s-a asigurat că la punctul de control sunt respectate din nou toate prevederile legale în vigoare.

Art. 14. - (1) Directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti emite autorizatia sanitară veterinară conform modelului prevăzut în anexa nr. 14, pentru mijloacele de transport al subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman.

(2) În vederea eliberării autorizatiei pentru mijloacele de transport al subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, solicitantul trebuie să depună la directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti o cerere scrisă si copia certificatului de înmatriculare al mijlocului de transport pentru care se solicită autorizatia si trebuie îndeplinite următoarele conditii:

a) mijlocul de transport să nu facă obiectul vreunei cereri depuse sau vreunei autorizări emise de către o altă autoritate competentă în acelasi sau în alt stat membru;

b) mijlocul de transport să respecte cerintele prevăzute din anexa nr. II la Regulamentul Parlamentului si Consiliului European nr. 1.774/2002.

(3) Directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti verifică cerintele solicitate la alin. (2) si acordă autorizatia conform modelului prevăzut în anexa nr. 14.

(4) Autorizatiile pentru mijloacele de transport a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman sunt valabile un an de la data eliberării, cu posibilitatea de acordare a unei vize anuale în conditiile în care mijlocul de transport corespunde scopului pentru care a fost autorizat, ca urmare a verificării mijlocului de transport de către reprezentantii directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti.

(5) Pentru obtinerea vizei anuale a autorizatiei operatorul economic achită o taxă corespunzătoare cu 50% din tariful initial.

(6) Mijloacele de transport al subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman îsi pierd valabilitatea de îndată ce nu mai corespund scopului pentru care a fost eliberată autorizatia.

(7) Autorizatiile prevăzute în anexa nr. 14 au nu număr unic, acordat de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti; numărul unic va fi compus din indicativul alfanumeric al judetului, urmat de o serie de 5 (cinci) cifre.

 

CAPITOLUL III

Autorizarea unitătilor care desfăsoară activităti de export, import sau comert intracomunitar cu animale vii, embrioni, ovule si material seminal

 

Art. 15. - Pentru obtinerea autorizării unitătilor care desfăsoară activităti de export, import sau comert intracomunitar cu animale vii, operatorul economic persoană fizică sau juridică depune la directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti dosarul care cuprinde:

a) cerere;

b) copiile certificatului de înregistrare si ale certificatului constatator eliberat de oficiul registrului comertului;

c) proiectul de amplasare, constructie si dotare sau schita;

d) identificarea fluxului tehnologic si a utilitătilor;

e) memoriul tehnic justificativ.

Art. 16. - (1) Directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti, prin personalul de specialitate, verifică dosarul si în functie de activitatea desfăsurată evaluează dacă conditiile sanitare veterinare sunt în conformitate cu prevederile legislatiei specifice în vigoare.

(2) În baza evaluării rezultate, reprezentantul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti întocmeste raportul de evaluare si propune autorizarea sau, după caz, neautorizarea unitătii pentru activitatea de export, import sau comert intracomunitar cu animale vii.

(3) În vederea emiterii autorizatiei, directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti înaintează la Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor dosarul pentru care se solicită autorizatia, care cuprinde:

a) adresa directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti către Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, însotită de documentatia solicitantului cu avizul favorabil, prin care se precizează că unitatea îndeplineste conditiile sanitare veterinare prin care solicită verificarea de către specialistii Directiei generale sanitare veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, în vederea autorizării;

b) cererea solicitantului, adresată directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, în care se precizează activitatea de export, import sau comert intracomunitar cu animale vii, vizată de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti;

c) copii ale certificatelor de înregistrare si certificatului constatator eliberat de oficiul registrului comertului;

d) proiectul de amplasare, constructie si dotare, cu identificarea fluxului tehnologic si/sau a utilitătilor;

e) memoriul tehnic justificativ;

f) referatul de evaluare, cu propunerea de autorizatie.

(4) În baza rezultatului evaluării, reprezentantul Directiei generale sanitare veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor care a verificat unitatea întocmeste referatul tehnic cu propunerea de autorizare sau, după caz, de neautorizare pentru export, import sau comert intracomunitar cu animale vii.

(5) Atunci când unitatea îndeplineste conditiile sanitare veterinare, Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor stabileste numărul autorizatiei sub care aceasta poate desfăsura activitatea de export, import sau comert intracomunitar cu animale vii si înscrie în registrul unitătilor de export datele referitoare la numele si adresa unitătii si la activitatea pe care o desfăsoară.

(6) În cazul unitătilor autorizate pentru comert intracomunitar, Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor transmite directiei de specialitate din cadrul Comisiei Europene cererea pentru introducerea în lista unitătilor autorizate pentru comertul intracomunitar cu animale vii, pentru a fi publicată în Jurnalul Oficial.

(7) Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor transmite, în scris, directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti si solicitantului adresa ce cuprinde date referitoare la numărul de autorizatie, activitatea si relatia pentru care unitatea desfăsoară activitatea de comert intracomunitar cu animale vii.

(8) Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor transmite lista unitătilor autorizate administratiei veterinare a statelor membre si tărilor terte, punctelor de inspectie la frontieră pentru granita cu tările terte, precum si altor organisme interesate.

(9) Unitătile care solicită autorizatii pentru export si import, care nu îndeplinesc conditiile sanitare veterinare, nu sunt autorizate; personalul de specialitate al Directiei generale sanitare veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor mentionează în nota de constatare motivele justificative.

Art. 17. - Comertul intracomunitar, exportul cu animale vii, embrioni, ovule si material seminal în tări terte se efectueze numai din unităti înscrise în lista celor autorizate de către directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti.

Art. 18. - (1) Directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti verifică lunar si ori de câte ori este necesar unitătile autorizate.

(2) Directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti comunică la Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor situatia unitătilor autorizate care nu mai asigură conditiile initiale de autorizatie si propune suspendarea sau anularea autorizării.

(3) Decizia privind suspendarea sau, după caz, anularea autorizării unitătilor se dispune de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti.

Art. 19. - (1) Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor verifică semestrial si ori de câte ori este necesar unitătile autorizate.

(2) În functie de rezultatul evaluării, dispune mentinerea autorizării unitătilor sau, după caz, suspendarea ori anularea autorizatiei.

Art. 20. - Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor comunică decizia luată directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, punctelor de inspectie la frontieră pentru granita cu tările terte, administratiei veterinare a acestora si Comisiei Europene.

Art. 21. - (1) Unitătile cărora li s-a dispus suspendarea ori anularea autorizării solicită, în scris, la Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor reverificarea în vederea reluării activitătii.

(2) Reluarea activitătii se dispune numai după ce unitatea garantează în scris la directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului

Bucuresti remedierea deficientelor constatate; directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti verifică remedierea acestora, întocmeste nota de constatare si informează Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor cu privire la remedierea deficientelor.

 

CAPITOLUL IV

Conditii speciale pentru autorizarea unitătilor de neutralizare prin procesare/incinerare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, a unitătilor intermediare, a unitătilor de compostare si biogaz, a depozitelor de subproduse pentru utilizări tehnice si a unitătilor tehnice

 

Art. 22. - Unitătile de neutralizare prin procesare/ incinerare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, unitătile intermediare, unitătile de compostare si biogaz, depozitele de subproduse pentru utilizări tehnice si unitătile tehnice pot functiona numai dacă sunt supuse controalelor sanitare veterinare si achită tariful prevăzut la pct. II din anexa nr. 13.

Art. 23. - Unitătile în care personalul sanitar-veterinar îsi desfăsoară activitatea de control sanitar-veterinar sunt prevăzute la pct. I din anexa nr. 13 si sunt definite în anexa nr. 1.

Art. 24. - Tariful pentru unitătile de neutralizare prin procesare/incinerare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, pentru unitătile intermediare, unitătile de compostare si biogaz, depozitele de subproduse pentru utilizări tehnice si pentru unitătile tehnice care desfăsoară activităti supuse controlului sanitar-veterinar sunt prevăzute în anexa nr. 13.

Art. 25. - În vederea asigurării controlului oficial sanitar-veterinar, directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti si unitătile mentionate la pct. I din anexa nr. 13 încheie contracte conform legislatiei în vigoare.

Art. 26. - (1) Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti stabilesc numărul de personal sanitar-veterinar necesar fiecărei unităti mentionate la pct. I din anexa nr. 13 în functie de specificul activitătii acesteia, capacitatea de productie, fluxul tehnologic si de sistemul de organizare.

(2) Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti desemnează circumscriptia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor în a cărei subordine se desfăsoară activitatea de control sanitar-veterinar a personalului sanitar-veterinar si numesc medicul veterinar sef de circumscriptie.

(3) Medicul veterinar sef de circumscriptie sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor întocmeste prezenta pentru personalul sanitar-veterinar oficial din subordine, vizează documentul justificativ întocmit de medicul veterinar oficial din unitate si îl depune la directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti.

Art. 27. - (1) Sumele virate de către unităti în contul directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, ca urmare a efectuării controalelor sanitar-veterinare, sunt gestionate separat în contabilitate si se constituie ca fonduri extrabugetare, care se utilizează conform legii.

(2) În limita sumelor încasate potrivit prevederilor prezentului ordin, directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti angajează personalul sanitar-veterinar necesar pentru efectuarea controlului sanitar-veterinar, precum si pentru activitătile conexe, în unitătile mentionate la pct. I din anexa nr. 13, în conditiile legii, în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, cu normă întreagă sau partială, după caz.

(3) În cazul imposibilitătii asigurării controlului sanitar-veterinar de către medicii veterinari încadrati pe perioadă determinată în conformitate cu prevederile alin. (2), directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti pot angaja si personal sanitar-veterinar pensionat.

Art. 28. - Directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente, înaintează unitătilpr documentele de plată pentru activitatea de control sanitar-veterinar efectuat în luna precedentă, care contin sumele stabilite pe baza documentului justificativ întocmit si semnat de medicul veterinar de stat din unitate si de reprezentantul legal al unitătii si vizat de medicul veterinar sef al circumscriptiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor în a cărui subordine îsi desfăsoară activitatea.

Art. 29. - În vederea asigurării personalului sanitar-veterinar de specialitate pentru desfăsurarea corespunzătoare a controlului sanitar-veterinar în unitătile prevăzute la pct. I din anexa nr. 13, unitătile comunică săptămânal directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti programul de activitate.

Art. 30. - Pentru buna desfăsurare a controlului sanitar-veterinar, în conformitate cu prevederile legale, unitătile asigură permanent conditii optime pe întregul flux tehnologic, inclusiv vestiare, birouri, facilităti pentru păstrarea sigiliilor si a documentelor sanitare veterinare în conditii de securitate, echipament de lucru si de protectie, materiale de igienizare, ustensile de lucru, personal ajutător si pun la dispozitie medicilor veterinari toate documentele si înregistrările solicitate.

Art. 31. - În ultima zi a lunii, medicul veterinar din unitate întocmeste si înaintează medicului veterinar sef de circumscriptie sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor, spre avizare, documentul justificativ care cuprinde sumele calculate conform tarifului legal pentru unitatea ce desfăsoară activităti supuse controlului sanitar-veterinar, activităti desfăsurate de personalul sanitar-veterinar în unitate, pentru luna precedentă, si care constituie actul oficial în baza căruia directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti întocmeste formalitătile de plată pe care le transmite la unitate.

Art. 32. - Unitătile care desfăsoară activităti supuse controlului sanitar-veterinar virează în contul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti sumele calculate în luna precedentă, în termen de 5 zile de la data primirii documentelor de plată.

Art. 33. - (1) Personalul sanitar-veterinar care realizează controlul în unitătile prevăzute la pct. I din anexa nr. 13 este subordonat tehnic si administrativ directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, prin medicul veterinar sef de circumscriptie sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor, si are, în principal, următoarele obligatii:

a) desfăsoară activităti conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si altor prevederi legale în vigoare;

b) desfăsoară activităti cu respectarea prevederilor contractului semnat de unitate cu directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti;

c) Întocmeste si înaintează la directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti, prin medicul veterinar sef de circumscriptie sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor, la termenele si în conditiile stabilite de aceasta, situatiile si documentele solicitate, precum si pe cele prevăzute de reglementările în vigoare;

d) păstrează confidentialitatea activitătii desfăsurate în unitate, conform prevederilor legislatiei în vigoare.

(2) În exercitarea atributiilor de serviciu, medicii veterinari angajati pe perioada determinată efectuează certificarea sanitară veterinară la subprodusele de origine animală/produsele procesate la care se impune eliberarea certificatului sanitar-veterinar si întocmesc documente de prelevare a probelor în cadrul programului strategic.

Art. 34. - Personalul sanitar-veterinar încadrat pe perioadă determinată poartă întreaga răspundere pentru activitatea prestată, deciziile stabilite, documentele si situatiile întocmite.

Art. 35. - Refuzul unitătii de a semna cu directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti contractul pentru asigurarea si finantarea controlului sanitar-veterinar se penalizează prin neînceperea sau sistarea activitătii, iar neplata la timp a sumelor stabilite conform prevederilor legale, precum si neasigurarea conditiilor necesare desfăsurării optime a activitătii sanitare veterinare oficiale se penalizează conform clauzelor din contract.

Art. 36. - Nu este permisă rambursarea directă sau indirectă către medicii veterinari a sumelor ce reprezintă cuantumul tarifelor pentru asigurarea controlului sanitar-veterinar.

Art. 37. - (1) În cazul în care unitatea nu virează, în termen de două luni, directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, sumele ce reprezintă cuantumul tarifelor pentru asigurarea controlului sanitar-veterinar, directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti actionează unitatea în instantă pentru obligarea acesteia la plata sumelor datorate.

(2) Până la solutionarea contestatiei, unitatea rămâne sub control sanitar-veterinar.

 

CAPITOLUL V

Controale, măsuri si sanctiuni

 

Art. 38. - (1) Toate unitătile si activitătile prevăzute în anexele nr. 1, 2a), 2b), 5, 6 si 7 sunt supuse controlului sanitar-veterinar efectuat de către autoritatea sanitară veterinară competentă.

(2) Sunt supuse controlului sanitar-veterinar de către autoritatea sanitară veterinară competentă toate unitătile înregistrate sau autorizate sanitar-veterinar.

(3) Pentru activitătile care se desfăsoară numai în baza declaratiei pe propria răspundere si a certificatului constatator emis de către oficiul registrului comertului, directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti va stabili, de comun acord cu oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul teritorial, datele calendaristice la care delegatii însărcinati de către directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti preia pe bază de borderou copiile declaratiilor pe propria răspundere.

(4) Directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti monitorizează unitătile înregistrate sau autorizate sanitar-veterinar, reactualizând, ori de câte ori este nevoie, lista acestora.

(5) În cazul în care, la controalele efectuate de către autoritatea sanitară veterinară competentă, se constată că nu sunt îndeplinite conditiile legale de functionare, aceasta se notifică persoanei juridice verificate si se dispun următoarele măsuri:

a) sanctionarea contraventională în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

b) suspendarea temporară a activitătii pentru care nu sunt îndeplinite conditiile;

c) interzicerea desfăsurării activitătii pentru care nu sunt îndeplinite conditiile sanitare veterinare;

(6) În cazul suspendării temporare a activitătii, directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti sau, după caz, Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor consemnează în procesul-verbal întocmit la unitate motivatia tehnică a suspendării temporare a activitătii si emite ordonanta privind suspendarea temporară a activitătii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10.

(7) Termenul de remediere a deficientelor decurge de la data notificării către persoana juridică si poate fi prelungit la cererea expresă a solicitantului, adresată autoritătii sanitare veterinare competente.

(8) În cazul în care neconformitătile nu sunt remediate, autoritatea sanitară veterinară centrală notifică oficiului registrului comertului de pe lângă tribunalul teritorial actul prin care s-a interzis desfăsurarea activitătii, în termen de 3 zile de la data emiterii acestuia.

(9) Directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti sau, după caz, Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor anulează autorizatia sanitară veterinară a unitătilor si emite ordonantă privind interzicerea desfăsurării activitătii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11, atunci când în cadrul actiunilor de control efectuate de personalul de specialitate se constată nerespectarea prevederilor legale pentru care acestea au fost autorizate.

(10) Reluarea activitătii supuse controlului sanitar-veterinar după corectarea neconformitătilor se realizează prin parcurgerea procedurii de autorizatie conform prevederilor legale, prin oficiul registrului comertului sau, după caz, la directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti sau ia Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, la solicitarea scrisă a persoanelor fizice solicitante.

(11) Persoanele juridice aplică toate măsurile pentru corectarea deficientelor constatate si solicită reverificarea de către Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, atunci când deficientele au fost corectate.

(12) În cazul în care se constată că unitătile prevăzute în anexele nr. 1, 2a), 2b), 6 si 7 se desfăsoară fără autorizatia sanitară veterinară, autoritatea sanitară veterinară competentă emite ordonanta privind interzicerea functionării, pe care o comunică autoritătilor teritoriale din cadrul Ministerului Justitiei, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(13) Tarifele percepute în vederea emiterii autorizatiei pentru unitătile supuse controlului sanitar-veterinar sunt prevăzute în anexa nr. 12.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 39. - Unitătile înregistrate care se desfăsoară pe baza declaratiei pe propria răspundere si, după caz, în baza autorizării sanitare veterinare se derulează atât timp cât sunt îndeplinite conditiile sanitare veterinare conform cerintelor legislatiei specifice.

Art. 40. - Pentru eliberarea autorizatiei sanitare veterinare, tarifele stabilite în anexa nr. 12 se plătesc de către solicitant la ridicarea autorizării de la directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti sau de la Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 41. - Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti iau toate măsurile pentru a receptiona din partea oficiului registrului comertului declaratiile pe propria răspundere, din care rezultă modificările intervenite referitoare la desfăsurarea activitătilor în cadrul unitătilor aflate pe raza lor de competentă.

Art. 42. - (1) Autorizatiile sanitare veterinare de functionare, eliberate anterior intrării în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare, îsi mentin valabilitatea până la data de 30 iunie 2007.

(2) Până la data de 30 iunie 2007 Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor evaluează toate unitătile autorizate sanitar-veterinar si autorizează numai unitătile pentru care sunt îndeplinite conditiile sanitare veterinare prevăzute de legislatia în vigoare.

(3) Fac exceptie unitătile care au întocmit programe de modernizare si restructurare cu finalizare la data de 31 decembrie 2007, avizate de către autoritatea sanitară veterinară, precum si cele avizate pentru perioada de tranzitie până la data de 31 decembrie 2009.

Art. 43. - Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară

 

A. Unităti supuse controlului sanitar-veterinar - definitii I. Unitătile de crestere, productie, reproductie si comercializare a animalelor:

1. exploatatie de animale - unitate organizată în care se desfăsoară activităti pentru cresterea, productia, reproductia si selectia animalelor, inclusiv a animalelor de companie si/sau de laborator, a pestilor, a albinelor, a viermilor de mătase si altele, precum si comercializarea lor;

2. exploatatie profesională comercială de porcine - exploatatie de porcine cu un efectiv de peste 20 de porcine, care îndeplineste conditiile de biosecuritate si cerintele tehnologice minime si este autorizată sanitar-veterinar; porcinele vii se comercializează numai pe piata natională; activitatea de reproductie se realizează, fie prin însământări artificiale, fie prin montă naturală, cu vieri ce trebuie utilizati numai în exploatatia respectivă;

3. exploatatie nonprofesională - microfermă comercială - exploatatie de porcine cu un efectiv de până la 20 de porcine, din care maximum două scroafe pentru reproductie; porcinele crescute în aceste exploatatii pot fi comercializate în viu, numai pe piata locală, direct din exploatatie; este interzisă comercializarea cărnii, produselor si subproduselor; activitatea de reproductie se face numai prin însământări artificiale;

4. exploatatie nonprofesională de porcine pentru consum familial - exploatatie cu un efectiv de până la 3 porcine, exclusiv pentru îngrăsat, destinate consumului familial; carnea se utilizează numai pentru consum familial în exploatatia de origine; este interzisă comercializarea porcinelor vii, a cărnii, a produselor si a subproduselor rezultate de la acestea;

5. exploatatii pentru cresterea animalelor acvatice - unităti organizate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, reproducerea si cresterea animalelor acvatice în vederea comercializării;

6. animale acvatice - pesti, moluste si crustacee, care cuprind si icrele nefecundate si gârnetii, indiferent de stadiul de dezvoltare, si care provin din unităti de acvacultura sau sunt capturate din mediul natural, atunci când sunt destinate cresterii, repopulării mediului acvatic ori consumului uman;

7. punct de control - loc în care animalele se odihnesc timp de cel putin 12 ore sau mai mult, în conformitate cu pct. 1.5 sau 1.7 lit. (b) din cap. V din anexa nr. I la Regulamentul Consiliului nr. 1/2005;

8. transportator - persoana fizică sau juridică care transportă animale în nume propriu sau în numele unei terte părti;

9. mijloc de transport - vehicul rutier sau feroviar, navă sau aeronavă utilizată pentru transportul de animale;

10. navă pentru transport de animale vii - navă care este utilizată sau este destinată utilizării pentru transportul de ecvidee domestice sau animale domestice din speciile bovină, ovină, caprină sau porcină, alta decât o navă roll-on-roll-off ori o navă care transportă animale în containere mobile;

11. unitate de crestere - orice unitate în care sunt crescute animale în vederea utilizării lor în scopuri experimentale sau în alte scopuri stiintifice;

12. unitate furnizoare - orice unitate care furnizează animale de experientă, cu exceptia unitătilor de crestere;

13. unitate utilizatoare - orice unitate în care animalele sunt utilizate în scop experimental sau în alte scopuri stiintifice;

14. exploatatie apicolă - ansamblul stupilor situati într-un perimetru delimitat, împreună cu amenajările anexe, destinate cresterii si comercializării mătcilor si/sau coIoniilor de albine si necesare pentru exploatare;

15. exploatatie sericicolă - ansamblul spatiilor destinate cresterii viermilor de mătase si producerii materialului biologic de reproductie;

16. genotecă de animale - unitate zootehnică specializată în care se desfăsoară activităti pentru întretinerea unui număr redus de animale si linii pure, care apartin diferitelor specii;

17. exploatatie de carantină pentru import - unitate distinctă organizată în care se desfăsoară activităti pentru cazarea si izolarea animalelor de restul efectivelor, în scopul supravegherii si efectuării unor actiuni sanitare veterinare specifice;

18. centru de colectare a animalelor pentru export/ exploatatie de carantină pentru export - unitate definită în conformitate cu legislatia specifică din care se realizează exportul animalelor, cu respectarea prevederilor specifice fiecărei specii de animale destinate exportului;

19. exploatatie de origine pentru exportul de animale - exploatatia în care se cresc si se reproduc animale în vederea comercializării la export a unei părti din aceste animale;

20. bază de achizitie/centru de colectare a animalelor - unitate prin care se achizitionează sau se colectează animale pentru desfăsurarea unor acte de comert intern;

21. expozitie de animale si grădină zoologică - loc cu spatii amenajate în care se desfăsoară activităti pentru adăpostirea si întretinerea animalelor domestice sau sălbatice destinate prezentării vizitatorilor;

22. manajerie, circ - spatii special amenajate în care se desfăsoară activităti privind adăpostirea de animale domestice si sălbatice pentru a fi expuse publicului sau destinate testărilor de laborator;

23. unităti în domeniul reproductiei si al selectiei animalelor - unităti si unităti cu spatii, amenajări si dotări specifice în care se desfăsoară activităti de cercetare, productie, depozitare, testare, însământare în domeniul reproductiei si al selectiei animalelor, a materialului seminal, a ovulelor, embrionilor si a altora asemenea;

24. hipodrom - loc cu spatii amenajate în care se desfăsoară activităti pentru adăpostirea, antrenarea si testarea cabalinelor, în vederea participării la întreceri sportive;

25. depozit de armăsari - unitate zootehnică organizată în care se desfăsoară activităti pentru adăpostirea si îngrijirea armăsarilor de reproductie;

26. tabără de vară/stână - loc împrejmuit cu amenajări în care se desfăsoară activităti pentru adăpostirea si îngrijirea sezonieră a animalelor;

27. canisă - unitate împrejmuită, având spatii si locuri amenajate pentru adăpostirea, cresterea, reproductia si selectia câinilor de rasă destinati unor servicii publice sau comercializării;

28. alte unităti de crestere nenominalizate - unităti, altele decât cele nominalizate, organizate, în care se desfăsoară activităti pentru cresterea productiei animalelor;

29. călătorie de lungă durată - călătorie care depăseste 8 ore, începând cu momentul în care este mutat primul animal din lot.

 

II. Alte unităti supuse controlului sanitar-veterinar:

1. unităti de prelucrare industrială a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman din categoria I în scopul neutralizării prin procesare - unităti specializate în care se desfăsoară activităti pentru ecarisarea teritoriului, prin colectarea si prelucrarea termică a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, în vederea obtinerii făinurilor proteice înainte de eliminarea finală a acestora;

2. unităti de prelucrare industrială a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman din categoria a ll-a în scopul neutralizării prin procesare - unităti specializate în care se desfăsoară activităti pentru ecarisarea teritoriului, prin colectarea si prelucrarea termică a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, înainte de eliminarea finală, transformarea sau utilizarea ulterioară a acestora;

3. unităti de prelucrare industrială a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman din categoria a lll-a în scopul neutralizării prin procesare - unităti specializate în care se desfăsoară activităti pentru ecarisarea teritoriului, prin colectarea si prelucrarea termică a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman în proteine animale prelucrate si în alte produse prelucrate ce pot fi utilizate ca materii furajere;

4. unităti de prelucrare industrială a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman sau a proteinelor animale procesate în scopul neutralizării prin incinerare - unităti specializate în care se desfăsoară activităti pentru ecarisarea teritoriului, prin colectarea si incinerarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman sau a proteinelor animale procesate din categoriile I, a ll-a sau a lll-a;

5. unităti de compostare - întreprinderi în care degradarea biologică a produselor de origine animală este realizată în conditii aerobe;

6. unităti de producere de biogaz - întreprinderi în care degradarea biologică a produselor de origine animală este realizată în conditii anaerobe pentru producerea si colectarea de biogaz;

7. unităti de prelucrare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman pentru utilizări tehnice - unităti specializate în colectarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, în vederea folosirii acestora în utilizări tehnice;

8. unităti intermediare de subproduse animale ce nu sunt destinate consumului uman din categoria I sau din categoria a ll-a - întreprinderi în care materiile neprelucrate din categoria I sau din categoria a ll-a sunt manipulate si/sau depozitate temporar, în scopul transportului ulterior al acestora la destinatia lor finală, si în care pot avea loc unele activităti preliminare, cum ar fi îndepărtarea pieilor neprelucrate si prelucrate si efectuarea de examinări post-mortem;

9. unităti intermediare de subproduse animale ce nu sunt destinate consumului uman din categoria a lll-a - întreprinderi în care materii neprelucrate din categoria a III-a sunt sortate si/sau tăiate si/sau refrigerate ori congelate în blocuri si/sau depozitate temporar, în scopul transportului ulterior la destinatia lor finală;

10. depozit de subproduse animale ce nu sunt destinate consumului pentru utilizări tehnice - unitate în care se desfăsoară activităti de receptie si depozitare a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman, în vederea transmiterii către unităti de procesare în produse tehnice;

11. fabrică pentru făina de peste - unitate în care se desfăsoară activităti de receptie si depozitare a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman rezultate din activitatea de pescuit sau de procesare a pestelui, în vederea obtinerii făinii de peste prin prelucrare termică;

12. centru de colectare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman - unitate de colectare si tratare a unor subproduse de la animale, destinate a fi utilizate pentru furajarea animalelor care sunt specificate în Regulamentul Parlamentului si Consiliului European nr. 1774/2002;

13. unitate oleochimică categoria a ll-a - întreprindere de prelucrare chimică a grăsimilor topite obtinute din materii din categoria a ll-a, în conditiile stabilite de Regulamentul Parlamentului si Consiliului European nr. 1774/2002;

14. unitate oleochimică categoria a lll-a - întreprindere de prelucrare chimică a grăsimilor topite derivate din materii din categoria a lll-a;

15. unitate de depozitare - întreprindere, alta decât întreprinderile si intermediarii la care se referă Regulamentul Parlamentului si Consiliului European nr. 183/2005 care stabileste cerinte pentru igiena furajelor, în care sunt depozitate temporar produse prelucrate, înainte de utilizarea finală sau de colectarea si procesarea acestora;

16. cimitire de animale de companie/incineratoare pentru animale de companie - unităti în care se desfăsoară activităti pentru îngroparea animalelor de companie sau pentru incinerarea animalelor de companie;

17. târg de animale vii - loc împrejmuit, prevăzut cu dezinfector rutier si o singură cale de acces, dotat cu spatii amenajate pentru adapostirea animalelor aduse pentru comercializare;

18. bază de achizitie a animalelor - loc împrejmuit, cu spatii amenajate pentru afluirea si adapostirea temporară a animalelor, în vederea valorificării;

19. adăpost pentru câinii fără stăpân - spatiu împrejmuit, amenajat si dotat pentru adapostirea si hranirea câinilor fără stăpân sau a celor supranumerari, în vederea recuperării, adoptării ori eutanasierii;

20. pensiune pentru animale de companie - unitate cu spatii si locuri amenajate în care se desfăsoară activităti pentru adapostirea temporară, hranirea si dresajul câinilor;

21. scoală pentru dresaj de câini - unitate organizată cu spatii si locuri împrejmuite si amenajate în care se desfăsoară activităti pentru adapostirea, hranirea si dresajul câinilor;

22. frizerie pentru animale de companie - unitate specializată în care se desfăsoară activităti pentru prestarea de servicii igienico-sanitare pentru animalele de companie;

23. unitate pentru comercializarea animalelor de companie si/sau a hranei pentru acestea - unitate cu spatii amenajate în care se desfăsoară activităti pentru adapostirea si prezentarea, în sensul comercializării, a animalelor de companie, a păsărilor si a pestilor exotici, a altor animale exotice, precum si a hranei, a articolelor cosmetice si a accesoriilor pentru acestea, a diverselor momeli si accesorii pentru pescuit;

24. fabrică pentru hrana animalelor de companie - unitate specializată în care se desfăsoară activităti pentru receptia, depozitarea si prelucrarea materiilor prime, a hranei pentru animalele de companie, în vederea comercializării, în conditiile Regulamentului Parlamentului si Consiliului European nr. 1774/2002;

25. statie de incubatie de tip industrial - spatiu amenajat si dotat corespunzător cu instalatii specifice pentru preluarea, depozitarea si ecluzionarea ouălor în vederea obtinerii puilor de o zi;

26. statie de incubatie de tip gospodăresc - loc, spatiu amenajat în sistem gospodăresc destinat ecluzionării ouălor în vederea obtinerii puilor de o zi.

III. Unităti de asistentă sanitară veterinară:

1. laborator sanitar-veterinar - unitate organizată cu sectii specializate pentru efectuarea investigatiilor si a examenelor de laborator în scop de diagnostic;

2. laborator sanitar-veterinar uzinal sau de unitate - unitate integrată si organizată cu sectii specializate pentru efectuarea investigatiilor si a examenelor de laborator în domeniul sanitar-veterinar pentru o anumită unitate specifică;

3. laborator sanitar-veterinar de referintă - unitate de profil care functionează în cadrul institutelor sanitare veterinare de referintă (Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală, Institutul de Control al Produselor Biologice si al Medicamentelor de Uz Veterinar, Institutul de Igienă si Sănătate Publică Veterinară);

4. dispensar sanitar-veterinar/cabinet medical sanitar-veterinar - unitate cu spatii si dotări pentru asigurarea asistentei sanitare veterinare la animale, efectuarea unor investigatii pentru stabilirea diagnosticului, interventii chirurgicale si tratamente recuperatorii;

5. clinică veterinară sau spital veterinar - unitate organizată care asigură asistentă sanitară veterinară, conditii de internare, îngrijire, supraveghere, efectuarea de examene si investigatii de laborator si tratamente recuperatorii la animale;

6. alte unităti de asistentă sanitară veterinară nenominalizate - unităti, altele decât cele nominalizate, pentru asigurarea asistentei sanitare veterinare la animale.

 

ANEXA Nr. 2a)

la norma sanitară veterinară

 

UNITĂTI

supuse înregistrării de către directia sanitar-veterinâră si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti

 

Nr. crt.

Clasa CAEN

Denumirea activitătii conform clasei CAEN

Denumirea unitătii conform legislatiei specifice

1.

0121

Cresterea bovinelor

Exploatatie de bovine*)

0122

Cresterea ovinelor, caprinelor si solipedelor

Exploatatie de animale - ovine...*)

0123

Cresterea porcinelor

Exploatatie de porcine*)

0124

Cresterea păsărilor

Exploatatie de păsări*) Statie de incubatie tip gospodăresc

0125

Cresterea altor animale

Exploatatie de: albine, iepuri, animale de blană, viermi de mătase, diverse alte animale, animale acvatice (pesti, scoici, melci, broaste)

2.

0122

Cresterea cabalinelor, măgarilor, catârilor si asinilor

Herghelie

3.

0502

Acvacultura

Exploatatii pentru cresterea animalelor acvatice

4.

9305

Alte activităti de servicii personale n.c.a.

Pensiune pentru animalele de companie

9302

Coafură si alte activităti de înfrumusetare

Frizerie pentru animalele de companie

8520

Activităti veterinare

Canisă, adăpost pentru câini

9305

Alte activităti de servicii personale n.c.a.

Scoală pentru dresaj câini

7470

Activităti de întretinere si curătare a clădirilor

Unităti care asigură dezinfectia, dezinsectia si deratizarea la terti

9303

Activităti de pompe funebre si similare

Cimitire de animale de companie, incineratoare pentru animalele de companie

 

NOTĂ:

Unitătile care fac obiectul controlului sanitar-veterinar si care nu sunt cuprinse în prezenta anexă se supun inspectiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor conform reglementărilor sanitare veterinare în vigoare si functionează pe baza declaratiei pe propria răspundere si a certificatului constatator.


*) În cererea formulată de către operatorul economic se mentionează obligatoriu profilul activitătii (exploatatie de vaci de lapte, îngrăsătorie; porcine pentru reproductie, îngrăsătorie: ovine pentru reproductie, îngrăsătorie; păsări pentru reproductie; broiler; pui ecluzionati; ouă pentru ecluzionat etc).

 

ANEXA Nr. 2b)

la norma sanitară veterinară

 

UNITĂTI

supuse autorizării sanitare veterinare de către directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti

 

Nr. crt.

Clasa CAEN

Denumirea activitătii conform clasei CAEN

Denumirea unitătii conform legislatiei specifice

1.

0142

Activităti de servicii pentru cresterea animalelor, cu exceptia activitătilor veterinare

Statiune de montă naturală la animale

2.

5262

Comert cu amănuntul prin standuri si piete

Târg de animale

0142

Activităti de servicii pentru cresterea animalelor, cu exceptia activitătilor veterinare

Exploatatie (fermă) de carantină pentru animalele importate

0142

Activităti de servicii pentru cresterea animalelor, cu exceptia activitătilor veterinare

Centre pentru colectare material seminal, embrioni, ovule, exploatatii de origine, a animalelor destinate exportului

0142

Activităti de servicii pentru cresterea animalelor, cu exceptia activitătilor veterinare

Centre de colectare a animalelor

3.

0142

Activităti de servicii pentru cresterea animalelor, cu exceptia activitătilor veterinare

Puncte de control

0142

Activităti de servicii pentru cresterea animalelor, cu exceptia activitătilor veterinare

Unităti de reproductie si de selectie a animalelor

0142

Activităti de servicii pentru cresterea animalelor, cu exceptia activitătilor veterinare

Unităti de recoltare a materialului seminal

0142

Activităti de servicii pentru cresterea animalelor, cu exceptia activitătilor veterinare

Punct de însământare artificială a animalelor

4

6312

Depozitări

Depozit de material seminal, ovule, embrioni

5

9002

Colectarea si tratarea altor reziduuri

Unităti de prelucrare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman din categoria I în scopul neutralizării prin procesare

9002

Colectarea si tratarea altor reziduuri

Unităti de prelucrare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman din categoria II în scopul neutralizării prin procesare

9002

Colectarea si tratarea altor reziduuri

Unităti de prelucrare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman din categoria III în scopul neutralizării prin procesare

9002

Colectarea si tratarea altor reziduuri

Unităti de prelucrare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman sau a proteinelor animale procesate în scopul neutralizării prin incinerare - capacitate mare/mică

9002

Colectarea si tratarea altor reziduuri

Unităti de prelucrare a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman pentru utilizări tehnice

9002

Colectarea si tratarea altor reziduuri

Unităti de prelucrare a subproduselor de origine animală/produselor procesate prin compostare

9002

Colectarea si tratarea altor reziduuri

Unităti de prelucrare a subproduselor de origine animală prin producere de biogaz

9002

Colectarea si tratarea altor reziduuri

Centru de colectare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman

9002

Colectarea si tratarea altor reziduuri

Unitate oleochimică categoria II

9002

Colectarea si tratarea altor reziduuri

Unitate oleochimică categoria III

6312

Depozitări

Unitate intermediară de subproduse animale ce nu sunt destinate consumului uman, în vederea neutralizării - categoriile I, II

6312

Depozitări

Unitate intermediară de subproduse animale ce nu sunt destinate consumului uman, în vederea neutralizării - categoria III

6312

Depozitări

Depozit (unităti de prelucrare) a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman, pentru uz tehnic - categoriile I, II, III

6312

Depozitări

Unitate de depozitare a produselor procesate categoriile I, II, III

1572

Fabricarea produselor pentru hrana animalelor

Fabrică pentru hrana animalelor de companie/articole

 

de companie

de masticatie

1520

Prelucrarea si conservarea pestelui

Productia de produse din peste pentru hrana

 

si a produselor din peste

animalelor Fabrica de făină de peste - categoria III

7310

Cercetare-dezvoltare în stiinte fizice si naturale

Unităti de cercetare stiintifică, care cresc, transferă si utilizează animale pentru experientă

9305

Alte activităti de servicii personale n.c.a.

Menajerie, circ, grădină zoologică

6.

0124

Cresterea păsărilor

Statie de incubatie tip industrial

7.

8520

Activităti veterinare

Cabinet medical veterinar

Dispensar sanitar-veterinar

Clinici veterinare universitare

Spital veterinar

 

ANEXA Nr. 3

la norma sanitară veterinară

 

AUTORITATEA NATIONALA SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

AUTORIZATIE SANITARĂ VETERINARĂ

Nr..........din.........

 

Directorul general al Directiei generale sanitare veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, având în vedere cererea si documentatia pentru emiterea autorizatiei sanitare veterinare pentru ....................., înregistrată sub nr......................... din data ................................ la Directia Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, ale Institutului/Laboratorului ................................... pentru unitatea .........................................., cu activitatea .............................., având sediul în localitatea ................................., str........................................ nr........, sectorul .............., judetul ............................, în baza Referatului tehnic întocmit de Comisia tehnică de evaluare, înregistrat sub nr......................... din data de .................... la ........................................ în temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, dispune autorizarea sanitară veterinară a unitătilor:

Institutul/Laboratorul ..............................., cu sediul în localitatea ........................., str. .................. nr. ............... sectorul ........, judetul ........................., apartinând ..............................., pentru următoarele activităti (denumirea activitătilor si codul CAEN) .................................

Nerespectarea conditiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizări, schimbarea profilului sau efectuarea altor activităti atrag, după caz, suspendarea temporară ori anularea autorizării sanitare veterinare, precum si sanctionarea contraventională sau penală, conform legislatiei în vigoare.

 

Anul 2008

Anul 2009

Anul 2010

Anul 2011

Anul 2012

Stampila

Semnătura

Parafa

Stampila

Semnătura

Parafa

Stampila

Semnătura

Parafa

Stampila

Semnătura

Parafa

Stampila

Semnătura

Parafa

 

Director general,

...............................

(semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 4

la norma sanitară veterinară

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ Sl PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor ................................

 

AUTORIZATIE SANITARĂ VETERINARĂ

Nr..........din.........

 

Directorul executiv al Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor .........................., având în vedere cererea si documentatia înregistrată la nr.............................. din data de ......................... ale ......................................... din .............................................(adresa completă), în baza Raportului de evaluare întocmit de dr............................. cu nr...................... de la Circumscriptia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor ..............................., în temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor si măsurilor sanitar-veterinare în vigoare, dispune autorizatia sanitară veterinară a unitătii cu numărul ......................... cu sediul în localitatea .......................... strada .............................. nr.................... sectorul ......., codul ......................., judetul ................................ pentru următoarele activităti:

 

Cod CAEN

Unitate

Activitate*)

 

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

Anul 2008

Anul 2009

Anul 2010

Anul 2011

Anul 2012

Stampila

Semnătura

Parafa

Stampila

Semnătura

Parafa

Stampila

Semnătura

Parafa

Stampila

Semnătura

Parafa

Stampila

Semnătura

Parafa


*) Se înscriu toate activitătile pentru care se acordă autorizatia conform normelor sanitare veterinare în vigoare. Nerespectarea conditiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizări, schimbarea profilului sau efectuarea altor activităti atrag, după caz, suspendarea temporară ori anularea autorizării sanitare veterinare, precum si sanctionarea contraventională sau penală, conform legislatiei în vigoare.

 

Director,

.......................

(semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 5

la norma sanitară veterinară

 

UNITĂTI

supuse autorizării sanitare veterinare care functionează pe baza declaratiei pe propria răspundere si a certificatului constatator

 

Nr. crt.

Clasa CAEN

Denumirea activitătii conform clasei CAEN

Denumirea unitătii

 

0142

 

Activităti de servicii pentru cresterea animalelor, cu exceptia activitătilor veterinare

Tabără de vară pentru animale, păsuni

 

0122

Cresterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor, catârilor si asinilor

Stână

 

ANEXA Nr. 6

la norma sanitară veterinară

 

AUTORIZAREA

de către directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti a unitătilor care desfăsoară activităti supuse controlului sanitâr-veterinar

 

Nr. crt.

Unităti

1.

Laboratoare de unitate si/sau uzinale (cu precizarea domeniilor de activitate si a competentelor fizico-chimice, microbiologice, toxicologice, micotoxicologice etc.)

2.

Activităti supuse aprobării sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, desfăsurate de persoane fizice si asociatii familiale

 

ANEXA Nr. 7

la norma sanitară veterinară

 

A. Unităti pentru care se emit autorizări sanitare veterinare de către Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

Nr. crt.

Clasa CAEN

Denumirea activitătii conform clasei CAEN

Denumirea unitătii conform legislatiei specifice

 

8520

Activităti veterinare

Institute sanitare veterinare de referintă

 

8520

Activităti veterinare

Clinici veterinare universitare

 

B. Unităti supuse autorizării de către Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, prin intermediul institutelor veterinare

 

Nr. crt.

Clasa CAEN

Denumirea activitătii conform clasei CAEN

Denumirea unitătii conform legislatiei specifice

 

7430

Activităti de testări si analize

Laborator sanitar veterinar (cu precizarea domeniilor de activitate si a competentelor fizico-chimice, microbiologice, toxicologice, micotoxicologice etc.)

 

ANEXA Nr. 8a)

la norma sanitară veterinară

 

 

DIRECTIA SANITARĂ VETERINARĂ Sl PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR ....................

Nr........... data ..........

 

REFERAT DE EVALUARE

pentru autorizarea sau neautorizarea sanitară veterinară a unitătii

 

Subsemnatul, ..................................., medic veterinar oficial din cadrul Circumscriptiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor ...................................., având în vedere documentatia înregistrată la Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor ........................................ sub nr..................... din data de ...................., privind solicitarea emiterii autorizării sanitare veterinare de functionare a unitătii .............................................................................................. (localitatea, strada si numărul), în care se desfăsoară activitatea ........................................, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, am verificat unitatea, constatând următoarele: 1. Clădiri în functiune:

- nr. clădiri .....................................................................................................................................................................;

- nr. încăperi/suprafată .................................................................................................................................................

2. Caracteristici constructive:

- materiale de constructie: pavimente, pereti, plafoane .........................................................................................

- sisteme de aprovizionare cu apă rece si caldă .................................................................................................

- canalizare .............................................................................................................................................................

- statii de epurare .........................................................................................................................................................

3. Conditii de microclimat:

- ventilatie ...................................................................................................................................................................

- temperatură .............................................................................................................................................................

- umiditate ...................................................................................................................................................................

- luminozitate ...................................................................................................................................................................

- dotarea cu aparatură de măsură si control, sisteme de înregistrare a temperaturii, umiditătii etc..................

- conditii de depozitare si de transport ..................................................................................................................

4. Fluxul tehnologic:

- spatii pentru receptie, depozitare ...........................................................................................................................

- dotarea cu utilaje ........................................................................................................................................................

- dotarea cu ustensile .............................................................................................................................................

- sisteme de evacuare din incintă a deseurilor etc...................................................................................................

5. Capacităti în functiune:

- pentru deseuri tehnologice (unitatea de măsură/timp: tone/zi, litri/zi, doze/zi etc).

6. Dotarea cu materiale si mijloace pentru dezinfectie: ..............................................................................................

7. Asigurarea ustensilelor si materialelor pentru igiena personalului:

- spălătoare pentru mâini ...........................................................................................................................................;

- sterilizatoare pentru cutite ...........................................................................................................................................;

- săpun lichid, substante dezinfectante, prosop din hârtie etc................................................................................

8. Asistenta sanitară veterinară:

- de stat ................................................. nr..................... pregătire .........................................................................

9. Autorizatii de functionare emise de alte organe abilitate: ......................................................................................

10. Alte aspecte: ............................................................................................................................................................

11. Propuneri:

a) CORESPUNDE pentru autorizarea sanitară veterinară pentru unitatea/unitătile ...................., în care se desfăsoară activitătile ........................, clasa CAEN ......................., specificate în cererea de înregistrare .......................;

b) NU ÎNDEPLINESTE conditiile de autorizatie sanitară veterinară conform prevederilor legislatiei sanitare veterinare în vigoare;

c) NU CORESPUNDE activitătii ...................., clasei CAEN declarate .....................

 

Medic veterinar oficial,

..........................................

(semnătura, parafa si stampila)

Verificat

...........................

Reprezentantul legal al unitătii,

...............................................................

(numele citet, semnătura si stampila)

 

12. Concluzii:

a) ÎNDEPLINESTE conditiile si se emite Autorizatia sanitară veterinară nr..................... din data de .................... pentru unitatea/unitătile ...................., în care se desfăsoară activitătile ...................., clasa CAEN ....................;

b) NU ÎNDEPLINESTE conditiile de autorizatie sanitară veterinară conform prevederilor legislatiei sanitare veterinare în vigoare;

c) NU CORESPUNDE unitatea ..................... declarată.

 

Director executiv,

.................................................

(semnătura, parafa si stampila)

 

Sef serviciu sănătatea animalelor.

..............................................................

 

Medic veterinar oficial,

............................................

 

 

 

ANEXA Nr. 8b)

la norma sanitară veterinară

 

DIRECTIA GENERALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

DIN CADRUL AUTORITĂTII NATIONALE SANITARE VETERINARE Sl PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Nr.................. data ......................

 

REFERAT DE EVALUARE

pentru autorizarea sau neautorizarea sanitară veterinară a unitătii si vizarea anuală

 

Subsemnatul, ................................ medic veterinar din cadrul Directiei generale sanitare veterinare ...................., având în vedere documentatia înregistrată la Directia generală sanitară veterinară .................... sub nr..................... din data de .................................................... privind solicitarea emiterii autorizării sanitare veterinare de functionare a unitătii din ..........................................................................(localitatea, strada si numărul),

în care se desfăsoară activitatea ..................... clasa CAEN ..................... în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, am verificat unitatea, constatând următoarele:

1. Clădiri în functiune:

- nr. clădiri ....................................................................................................................................................................;

- nr. încăperi/suprafată ...............................................................................................................................................

2. Caracteristici constructive:

- materiale de constructie: pavimente, pereti, plafoane ..........................................................................................;

- sisteme de aprovizionare cu apă rece si caldă ....................................................................................................;

- canalizare .................................................................................................................................................................;

- statii de epurare ......................................................................................................................................................

3. Conditii de microclimat:

- ventilatie .......................................................................................................................................................................;

- temperatură .................................................................................................................................................................;

- umiditate .....................................................................................................................................................................;

- luminozitate .............................................................................................................................................................;

- dotarea cu aparatură de măsură si control, sisteme de înregistrare a temperaturii, umiditătii etc.....................;

- conditii de depozitare si de transport ....................................................................................................................

4. Fluxul tehnologic:

- spatii pentru receptie, depozitare ............................................................................................................................;

- dotarea cu utilaje ......................................................................................................................................................;

- dotarea cu ustensile ..................................................................................................................................................;

- sisteme de evacuare din incintă a deseurilor etc...................................................................................................

5. Capacităti în functiune:

- pentru deseuri tehnologice (unitatea de măsură/timp: tone/zi, litri/zi, doze/zi etc).

6. Dotarea cu materiale si mijloace pentru dezinfectie: ................................................................................................

7. Asigurarea ustensilelor si materialelor pentru igiena personalului:

- spălătoare pentru mâini ............................................................................................................................................;

- sterilizatoare pentru cutite ..............................................................................................................................................;

- săpun lichid, substante dezinfectante, prosop din hârtie etc..............................................................................;

8. Asistenta sanitară veterinară:

- de stat ...................................... nr................................ pregătire ............................................................................

9. Autorizatii de functionare emise de alte organe abilitate: .......................................................................................

10. Alte aspecte: ............................................................................................................................................................

11. Propuneri:

a) CORESPUNDE pentru autorizarea sanitară veterinară pentru unitatea/unitătile ....................., în care se desfăsoară activitătile .................... clasa CAEN .................., specificate în cererea de înregistrare ........................................;

b) NU ÎNDEPLINESTE conditiile de autorizatie sanitară veterinară conform prevederilor legislatiei sanitare veterinare în vigoare;

c) NU CORESPUNDE unitatea ......................................, în care se desfăsoară activitătile .........................., clasa

CAEN ......................., declarate.

 

Medic veterinar oficial,

......................................................

(semnătura, parafa si stampila)

Verificat .......................

Reprezentantul legal al unitătii,

...........................................................

(numele citet, semnătura, stampila)

 

12. Concluzii:

a) ÎNDEPLINESTE conditiile si se emite Autorizatia sanitară veterinară nr................... din data de ......................... pentru unitatea/unitătile) ............................;

b) NU ÎNDEPLINESTE conditiile de autorizatie sanitară veterinară conform prevederilor legislatiei sanitare veterinare în vigoare;

c) NU CORESPUNDE unitatea .................., declarată .............

 

Director,

.........................................................

(semnătura, parafa si stampila)

Sef serviciu sănătatea animalelor,

.........................................................

 

ANEXA Nr. 9*)

la norma sanitară veterinară

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

ANEXA Nr. 10

la norma sanitară veterinară

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ Sl PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ................................

 

ORDONANTĂ privind suspendarea temporară a activitătii

Nr............. din ...........

 

Directorul executiv al Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor ........................, având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, si Procesul-verbal înregistrat la Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ............ sub nr.......................... din data de ......................., întocmit de ....................., medic veterinar oficial la Circumscriptia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor/inspector ANSVSA ........................................, în baza verificării efectuate la unitatea .......................................................... din ...............................................................................(adresa completă), proprietar ...................................., dispune suspendarea temporară, începând cu data de .......................... până la data de ...................., a desfăsurării activitătii de ............, desfăsurată în baza Autorizării nr............... din data de ...................*) de către unitatea .............., proprietar ...................

Reluarea activitătii se efectuează la solicitarea proprietarului, numai după remedierea deficientelor si verificarea unitătii privind asigurarea conditiilor sanitare veterinare de functionare, conform prevederilor legale, pentru activitatea solicitată.

Neaplicarea măsurilor corespunzătoare la termenul stabilit atrage, după caz, sanctionarea contraventională si anularea autorizării sanitare veterinare a activitătii.

 

Director,

..........................................

(semnătura si stampila oficială)

Reprezentantul legal al unitătii,

.......................................................

(semnătura si stampila oficială)

 

ANEXA Nr. 11

la norma sanitară veterinară

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ................................

 

ORDONANTĂ

privind interzicerea desfăsurării activitătilor

Nr............................. din .......................

 

 

Directorul executiv al Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor ......, având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, si Procesul-verbal înregistrat la Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor sub nr...................... din data de ......, întocmit de ......, medic veterinar oficial la Circumscriptia Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor/inspector ANSVSA ......, în baza verificării efectuate la unitatea ...........................din ..................................(adresa completă), proprietar ......, dispune, începând cu data de ................., interzicerea desfăsurării activitătii ....... desfăsurată în baza Autorizării nr................ din data de ..................*) de către unitatea ................, proprietar .................

Acordarea autorizării sanitare veterinare si reluarea activitătii se efectuează la solicitarea proprietarului, după remedierea deficientelor si asigurarea conditiilor sanitare veterinare, conform prevederilor legale.

Nerespectarea prezentelor măsuri atrage, după caz, sanctionarea contraventională sau penală, conform normelor legale în vigoare.

 

Director,

..........................................

(semnătura si stampila oficială)

Reprezentantul legal al unitătii,

.......................................................

(semnătura si stampila oficială)

 

ANEXA Nr. 12

la norma sanitară veterinară

 

TARIFE

pentru autorizarea unitătilor supuse controlului sanitar-veterinar si mijloacelor de transport

 

Nr. crt.

 

Unitate

U.M.

Tarif

de autorizatie

- lei/U. M. -

1.

Statiune de montă naturală la animale

Obiectiv

250

2.

Târg de animale

Obiectiv

200

Exploatatie de carantină pentru animale importate

 

200

Centru pentru colectare, exploatatii de origine ale animalelor destinate exportului

 

250

Baza de achizitie a animalelor/Centre de colectare a animalelor

 

200

Puncte de control

 

300

3.

Unităti de reproductie si de selectie animală

Obiectiv

250

Unităti de recoltare material seminal

 

250

Punct de însământare artificială a animalelor

 

120

Centru pentru colectare (depozit) de material seminal, embrioni, ovule, exploatatii de origine ale animalelor destinate exportului

 

200

4.

Cabinet medical veterinar

Obiectiv

300

Dispensar sanitar-veterinar

 

300

Clinici veterinare universitare

 

500

Spital veterinar

 

600

Unităti de cercetare stiintifică, inclusiv cele care utilizează animale de experientă

 

150

5.

Institute sanitare veterinare de referintă

Obiectiv

-

6.

Statie (punct) de spălare si dezinfectie a mijloacelor de transport

Obiectiv

250

7.

Navă pentru transport animale

Obiectiv

793

8.

Mijloace auto specializate pentru transportul animalelor

Obiectiv

250

9.

Transportator animale vii

Obiectiv

250

10.

Mijloace auto specializate pentru transportul subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman

Obiectiv

300

11.

Unităti de prelucrare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman în scopul neutralizării prin procesare, incinerare-capacitate mare/mică, compostare, biogaz

Obiectiv

600

 

Depozit (unităti de prelucrare) a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman, pentru utilizări tehnice, unitate oleochimică categoriile II si III

 

500

 

Fabrică de făină de peste categoria III

 

300

 

Unitate intermediară pentru subproduse animale ce nu sunt destinate consumului uman categoriile I, II si III

 

400

 

Centru de colectare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman

 

400

 

Unitate de depozitare a produselor procesate, categoriile I, II si III

 

200

12.

Fabrică pentru hrana animalelor de companie/articole de masticatie Obiectiv

 

300

13.

Laborator sanitar-veterinar Obiectiv Laborator uzinal (de unitate)

 

300

14.

Menajerie, circ, grădină zoologică

Obiectiv

500

15.

Statie de incubatie de tip industrial

Obiectiv

250

 

NOTA:

Unitătile integrate (mai multe obiective aflate în cadrul aceluiasi punct de lucru) se taxează o singură dată la nivelul maxim al cuantumului aprobat.

Unitătile care fac obiectul autorizării si controlului sanitar-veterinar si care nu sunt prevăzute în prezenta anexă se supun inspectiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor conform reglementărilor sanitare veterinare în vigoare si functionează pe baza declaratiei pe propria răspundere a comerciantului si a certificatului constatator.

 

ANEXA Nr. 13

la norma sanitară veterinară

 

I. Categoriile de unităti care depozitează temporar, procesează, incinerează subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, produse procesate, unitătile de compostare si biogaz, depozitele de subproduse pentru utilizări tehnice si unitătile tehnice pentru care se percep tarife pentru actiunile de control sanitar-veterinar:

1. unităti de procesare categoria I;

2. unităti de procesare categoria II;

3. unităti de procesare categoria III;

4. unităti de incinerare capacitate mare/mică;

5. unităti intermediare categoriile I, II si III;

6. unităti de compostare;

7. unităti de biogaz;

8. depozitele de subproduse pentru utilizări tehnice;

9. unităti tehnice.

II. Tarifele percepute pentru unitătile care desfăsoară activităti supuse controlului sanitar-veterinar în unitătile de neutralizare prin procesare/incinerare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, unitătile intermediare, unitătile de compostare si biogaz, depozitele de subproduse pentru utilizări tehnice si unitătile tehnice

 

 

Unităti care desfăsoară

activităti supuse controlului sanitar-veterinar

Specificatia

Tariful

1.

procesare

subproduse de origine animală

1,5 euro/tonă

2.

incinerare

a) subproduse de origine animală

1,5 euro/tonă

b) produse procesate

1,5 euro/tonă

3.

depozitare temporară

subproduse de origine animală

1,5 euro/tonă

4.

compostare

a) subproduse de origine animală

1,5 euro/tonă

b) produse procesate

1,5 euro/tonă

5.

producere de biogaz

 

1,5 euro/tonă

6.

depozitare temporară

subproduse de origine animală

1,5 euro/tonă

7.

prelucrare tehnică

subproduse de origine animală

1,5 euro/tonă

 

NOTĂ:

1. Plata tarifelor se face la cursul Băncii Nationale a României din ziua plătii.

2. În cazul unitătilor intermediare care apartin aceleiasi societăti comerciale, taxarea se efectuează o singură dată la unitatea de neutralizare (procesare, incinerare, compostare sau biogaz).

3. Pentru mijloacele de transport auto specializate pentru transportul subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman, care deservesc unitătile prevăzute la pct. I, urmează să fie stabilite proceduri de utilizare.

 

ANEXA Nr. 14

la norma sanitară veterinară

 

ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

 

HOTĂRÂRE

din 12 octombrie 2006

în Cauza Bărcănescu împotriva României

(Cererea nr. 75.261/2001)

 

În Cauza Bărcănescu împotriva României,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Sectia a III-a), într-o cameră compusă din: domnii J. Hedigan, presedinte, C. Bîrsan, V. Zagrebelsky, doamna A. Gyulumyan, domnii E. Myjer, David Thor Bjorgvisson, doamna I. Ziemele, judecători, si domnul V. Berger, grefier de sectie,

după deliberarea din Camera de consiliu din data de 21 septembrie 2006,

pronuntă următoarea hotărâre, adoptată la aceeasi dată.

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află o cerere (nr. 75.261/2001) îndreptată împotriva României de către un cetătean român, domnul Serban Vlad Bărcănescu (reclamantul), care a sesizat Curtea la 2 aprilie 2001 în baza art. 34 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale (Conventia).

2. Guvernul român a fost reprezentat de agentul său, doamna Roxana Rizoiu, apoi de doamna Beatrice Ramascanu, de la Ministerul Afacerilor Externe.

3. Reclamantul se plânge în principal de faptul că vânzarea celor două apartamente din imobilul său unor terti, validată prin hotărârile definitive ale instantelor, care nu au acordat nicio indemnizatie, a încălcat art. 1 din Protocolul nr. 1.

4. La data de 31 august 2004, presedintele Sectiei a II-a a hotărât ca cererea să fie comunicată Guvernului, întemeindu-se pe art. 29 alin. 3 din Conventie, a decis că admisibilitatea si fondul cauzei vor fi examinate împreună.

5. Atât reclamantul, cât si Guvernul au depus observatii scrise cu privire la fondul cauzei (art. 59 alin. 1 din Regulament).

6. La data de 1 noiembrie 2004, Curtea a modificat compunerea sectiilor sale (art. 25 alin. 1 din Regulament). Prezenta cerere a fost atribuită Sectiei a lll-a astfel modificată (art. 52 alin. 1). În cadrul acesteia, camera însărcinată cu examinarea cauzei (art. 27 alin. 1 din Conventie) a fost compusă conform art. 26 alin. 1 din Regulament.

IN FAPT

I CIRCUMSTANTELE CAUZEI

 

7. Reclamantul s-a născut în anul 1949 si locuieste în Bucuresti.

8. În 1950, în temeiul Decretului de nationalizare nr. 92/1950, statul a intrat în posesia unui imobil situat în Bucuresti, str. Tunari nr. 83, compus din 3 apartamente, care apartinea lui B.N. Acesta a decedat în 1960 si reclamantul, fiul acestuia, a fost declarat mostenitor al său, având dreptul la trei sferturi din mostenire, restul revenindu-i doamnei M.B., în calitate de sotie supravietuitoare a lui B.N.

1. Actiunea în revendicare

9. Printr-o sentintă din data de 13 mai 1998, Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti a admis actiunea în revendicare imobiliară formulată de reclamant si de doamna M.B., în calitate de mostenitori ai lui B.N., împotriva Consiliului Local al Municipiului Bucuresti. Judecătoria a obligat pârâta să restituie reclamantului si doamnei M.B. imobilul situat în strada Tunari nr. 83 si terenul aferent.

10. Printr-o decizie din 7 octombrie 1998, primarul municipiului Bucuresti a dispus restituirea imobilului, întreprinderea administratoare a bunurilor imobile ale statului s-a opus restituirii, arătând că o parte a imobilului a fost vândută mai înainte sotilor B. si P.M., care locuiau acolo în calitate de locatari.

2. Actiunea în constatarea nulitătii contractului de vânzare a unei părti din imobil către sotii B.

11. Printr-un contract încheiat la data de 25 octombrie 1996, în baza Legii nr. 112/1995, Primăria Bucuresti, reprezentată de întreprinderea care administra bunurile imobile ale statului, a vândut locatarilor, sotii B., un apartament compus din două camere situat în imobilul în litigiu si terenul aferent.

12. În anul 1999 reclamantul a introdus împotriva consiliului local si sotilor B. o actiune în revendicare si în constatarea nulitătii contractului de vânzare-cumpărare din 25 octombrie 1996, pe motiv că a fost încheiat în frauda Legii nr. 112/1995, în timp ce imobilul făcea obiectul unui litigiu. Printr-o sentintă din 4 octombrie 1999, judecătoria a admis partial actiunea. A respins capătul de cerere privind revendicarea, motivând că ar fi trebuit introdusă de reclamant împreună cu doamna M.B. Totusi, judecătoria a anulat contractul de vânzare-cumpărare, deoarece a apreciat că, nationalizarea fiind ilegală, la fel era si vânzarea imobilului. În apelul declarat de sotii B., Tribunalul Arges, prin Decizia din 11 ianuarie 2001, a casat sentinta si a confirmat valabilitatea contractului de vânzare, deoarece cumpărătorii au fost de bună-credintă.

13. Prin Decizia din 28 iunie 2001, Curtea de Apel Pitesti a admis recursul si a anulat contractul pentru nerespectarea dispozitiilor Legii nr. 112/1995. Curtea a observat că demersurile pentru încheierea contractului au fost făcute înainte de expirarea termenului de 6 luni prevăzut de legea mentionată, în cursul căruia fostii proprietari sau mostenitorii lor puteau cere restituirea imobilelor nationalizate.

14. Sotii B. au formulat o cerere de revizuire a hotărârii Curtii de Apel Pitesti. Apreciind că actiunea ar fi trebuit respinsă de judecătorie si că, în orice caz, pretinsa nulitate a demersurilor efectuate în vederea încheierii contractului nu antrena însăsi nulitatea contractului, Curtea de Apel Pitesti, prin Hotărârea din 12 noiembrie 2001, a admis cererea de revizuire si, în consecintă, a confirmat valabilitatea vânzării.

3. Actiunea în constatarea nulitătii contractului de vânzare a unei părti din imobil către locatarul P.M.

15. Prin contractul încheiat la data de 12 noiembrie 1996, în virtutea Legii nr. 112/1995, Primăria Bucuresti, reprezentată de întreprinderea care administra bunurile imobile ale statului, a vândut locatarului P.M. un apartament format dintr-o cameră, precum si terenul aferent.

16. În anul 1999 reclamantul a introdus împotriva lui P.M. si a consiliului local o actiune în revendicare si în constatarea nulitătii contractului de vânzare-cumpărare din 11 noiembrie 1996. Prin sentinta din 4 noiembrie 1999, judecătoria a admis în parte actiunea. A respins capătul de cerere privind revendicarea, dar, totusi, a constatat nulitatea contractului de vânzare-cumpărare.

17. În apelul formulat de P.M., Tribunalul Bucuresti, prin Decizia din 18 aprilie 2000, a casat hotărârea primei instante si a validat contractul de vânzare, cu motivarea că a existat buna-credintă a cumpărătorului. Recursul formulat de reclamant a fost respins prin Hotărârea Curtii de Apel Bucuresti din data de 9 noiembrie 2000.

 

4. Cererea de restituire în baza Legii nr. 10/2001

 

18. La data de 13 august 2001, reclamantul a depus cerere pentru restituirea bunului litigios. Cererea a rămas fără răspuns.

 

II. DREPTUL Sl PRACTICA INTERNE RELEVANTE

 

19. Dispozitiile legale si jurisprudenta internă relevante sunt descrise în hotărârile Brumărescu împotriva României (nr. 28.342/95, CEDO, VII-1999, p. 250-256, alin. 31-44), Străin si altii împotriva României {nr. 57.001/00, alin. 19-26, 21 iulie 2005), Păduraru împotriva României (nr. 63.252/00, alin. 38 - 53, 1 decembrie 2005), Porteanu împotriva României (nr. 4.596/03, alin. 23-25, 16 februarie 2006).

IN DREPT

 

I CU PRIVIRE LA ADMISIBILITATE

20. Curtea constată că cererea nu este, în mod vădit, nefondată, în sensul art. 35 alin. 3 din Conventie. Ea apreciază că nu este incident niciun alt motiv de inadmisibilitate si, în consecintă, o declară admisibilă.

II PE FOND

A. Cu privire la capătul de cerere privind art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventie

21. Reclamantul arată că vânzarea celor două apartamente către locatari, confirmată prin Hotărârea Curtii de Apel Bucuresti din data de 9 noiembrie 2000 si cea a Curtii de Apel Pitesti din data de 12 noiembrie 2001, a încălcat art. 1 din Protocolul nr. 1, care prevede:

„Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică si în conditiile prevăzute de lege si de principiile generale ale dreptului international.

Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contributii sau a amenzilor.”

22. Guvernul consideră că actiunea în constatarea nulitătii contractelor de vânzare-cumpărare nu are nicio incidentă asupra dreptului de proprietate al reclamantului, deoarece nici titlul său de proprietate, nici sansele de a obtine posesia bunurilor nu au fost afectate. Potrivit Guvernului, constatarea bunei-credinte a cumpărătorilor nu echivalează nici cu o negare a titlului de proprietate al reclamantului, nici cu o confirmare a titlului de proprietate al cumpărătorilor. Astfel, procedura litigioasă nu a adus atingere dreptului de proprietate al reclamantului. Bună-credinta cumpărătorilor, precum si validitatea titlului lor de proprietate au fost recunoscute de instantele interne prin hotărâri definitive. Chiar dacă hotărârea judecătorească reprezintă o ingerintă în dreptul de proprietate al reclamantului, aceasta era prevăzută de lege si urmărea un scop legitim. În plus, instantele interne au respectat dreptul intern, si anume dispozitiile Legii nr. 10/2001. Guvernul apreciază că, în orice caz, reclamantul putea obtine o indemnizatie în virtutea Legii nr. 10/2001, dar că cererea sa nu a fost luată în discutie, nefiind depuse la dosar mai multe acte care să ateste dreptul său de proprietate.

23. În sfârsit, Guvernul a solicitat Curtii să ia în considerare reforma instituită de Legea nr. 247/2005, care are ca scop accelerarea procedurii de restituire si, în situatia în care o astfel de restituire se dovedeste a fi imposibilă, acordarea unei indemnizatii constând în participarea în calitate de actionar la un organism de plasament al valorilor mobiliare „Proprietatea”, organizat sub forma unei societăti pe actiuni.

24. Reclamantul contestă această teză. Potrivit acestuia, instantele interne au recunoscut dreptul său de proprietate, precum si pe cel al tertilor cumpărători asupra aceluiasi bun, situatie care face imposibilă exercitarea prerogativelor sale de proprietate asupra bunului său. Reclamantul subliniază că imposibilitatea de a dispune de bunul său reprezintă o atingere adusă principiului securitătii raporturilor juridice.

25. Curtea reaminteste că în Cauza Străin si altii împotriva României, anterior citată (paragrafele 39 si 59), a considerat că vânzarea de către stat a bunului altuia unor terti de bună-credintă, chiar si când a fost anterioară confirmării în instantă în mod definitiv a dreptului de proprietate al altuia, coroborată cu absenta vreunei indemnizatii, reprezintă o lipsire de proprietate contrară art. 1 djn Primul Protocol aditional la Conventie.

26. În plus, în Hotărârea Păduraru împotriva României, anterior citată (paragraful 112), Curtea a constatat că statul a încălcat obligatia pozitivă de a actiona în timp util si coerent fată de problema de interes general, constând în restituirea sau vânzarea de imobile intrate în posesia sa în virtutea decretelor de nationalizare. De asemenea, a considerat că incertitudinea generală astfel creată s-a repercutat asupra reclamantului, care s-a văzut în imposibilitatea de a redobândi în întregime bunul său, desi dispunea de o hotărâre definitivă care obliga statul să i-l restituie..

27. În cauză, Curtea nu vede niciun motiv de a se îndepărta de la jurisprudenta sa amintită mai sus, situatia de fapt fiind asemănătoare. Spre deosebire de Hotărârea Păduraru împotriva României amintită, în prezenta cauză tertii au devenit proprietari înainte ca dreptul de proprietate al reclamantului asupra bunului să facă obiectul unei confirmări definitive. Si, ca si în Hotărârea Străin si altii împotriva României, anterior citată, reclamantul din prezenta cauză a fost recunoscut proprietar legitim, instantele recunoscându-i în mod incontestabil titlul de proprietate, având în vedere caracterul abuziv al nationalizării (paragrafele 9 si 10).

28. Curtea constată că vânzarea bunului reclamantului, în virtutea Legii nr. 112/1995, îl împiedică să dispună de dreptul său de proprietate, în ciuda existentei unei hotărâri definitive care a obligat statul să îi restituie imobilul. În plus, nicio despăgubire nu i-a fost acordată pentru această lipsire de proprietate. Într-adevăr, desi a depus o cerere de despăgubire în temeiul Legii nr. 10/2001 pentru partea din imobil vândută tertilor, reclamantul nu a primit până în acest moment niciun răspuns.

29. Curtea observă că la data de 22 iulie 2005 a fost adoptată Legea nr. 247/2005 care modifică Legea nr. 10/2001. Această nouă lege acordă un drept la indemnizatie la nivelul valorii de piată a bunului care nu poate fi restituit persoanelor care se află în aceeasi situatie cu reclamantul. Curtea consideră că legea amintită propune persoanelor care nu au posibilitatea să obtină restituirea bunului lor în natură acordarea unei indemnizatii constând într-o participare în calitate de actionari la un organism de plasament de valori mobiliare „Proprietatea”, organizat sub forma unei societăti pe actiuni. In principiu, persoanele având calitatea să primească o indemnizatie pe această cale vor primi titluri de valoare care vor fi transformate în actiuni odată ce societatea va fi cotată la bursă.

30. Curtea observă că la 29 noiembrie 2005 societatea pe actiuni „Proprietatea” a fost înscrisă la Registrul Comertului Bucuresti. Pentru ca actiunile emise de această societate pe actiuni să poată face obiectul unei tranzactii pe piata financiară, trebuie să se urmeze procedura de aprobare de către Consiliul National al Valorilor Mobiliare (CNVM). Potrivit calendarului previzional al Fondului „Proprietatea”, operatiunea de conversie a titlurilor în actiuni se va produce în martie 2006 si intrarea efectivă la bursă, în decembrie 2006.

31. În prezenta cauză, presupunând că cererea de restituire formulată în baza Legii nr. 10/2001 este admisibilă si poate face obiectul unei indemnizatii, Curtea apreciază că „Proprietatea” nu functionează în prezent într-un mod susceptibil de a conduce la acordarea efectivă a unei indemnizatii. Astfel, Curtea consideră că pierderea dreptului de proprietate al reclamantului asupra celor două apartamente vândute locatarilor, coroborată cu absenta oricărei indemnizatii, a impus acestuia o sarcină disproportionată si excesivă, incompatibilă cu dreptul la respectarea bunurilor sale, garantat de art. 1 din Protocolul nr. 1.

32. În cauză, faptul că a fost admisă cererea în revizuire, cale extraordinară de atac, reprezintă un argument în plus în sensul unei încălcări a art. 1 din Protocolul nr. 1.

33. Curtea reaminteste că, desi art. 1 din Protocolul nr. 1 nu contine prevederi în materie de exigente procedurale, procedurile aplicabile în cauză trebuie să ofere persoanei respective o ocazie adecvată de a-si prezenta cauza autoritătilor competente, pentru a contesta măsurile care aduc atingere drepturilor garantate de această dispozitie (Jokela împotriva Finlandei, nr. 28.856/95, paragraful 45, CEDO 2002-IV). În ceea ce priveste promovarea căilor de atac extraordinare, Curtea a considerat că instantele superioare nu trebuie să utilizeze puterea lor de supraveghere decât pentru a corecta erorile de fapt sau de drept si erorile judiciare, însă nu pentru a proceda la o nouă examinare în fond a cauzei. Supravegherea nu trebuie să se transforme într-un apel deghizat si simplul fapt că ar putea exista două puncte de vedere asupra unui subiect nu este un motiv suficient pentru rejudecarea unei cauze. Nu se poate deroga de la acest principiu decât dacă o cer motive substantiale si imperioase {Riabykh împotriva Rusiei, nr. 52.854/99, paragraful 52, CEDO 2003-IX).

34. Or, în cauză, revizuirea introdusă de sotii B. a fost admisă de Curtea de Apel Pitesti (paragraful 14) cu motivarea că actiunea ar fi trebuit să fie respinsă în întregime de către judecătorie si că, în orice caz, pretinsa nulitate a demersurilor făcute în vederea încheierii contractului nu antrenează nulitatea contractului însusi. Curtea de Apel a anulat astfel o hotărâre definitivă si irevocabilă, având autoritate de lucru judecat, cu singura motivare că avea o opinie diferită cu privire la aplicarea dreptului decât instantele precedente.

35. În consecintă, a existat o încălcare a art. 1 din Protocolul nr. 1.

 

B. Cu privire la capătul de cerere referitor la încălcarea art. 6 din Conventie

 

36. Reclamantul pretinde că vânzarea celor două apartamente locatarilor B. si P.M. a determinat imposibilitatea executării sentintei definitive din 13 mai 1998 a Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti, prin care statul era obligat să îi restituie imobilul, ceea ce a încălcat art. 6 din Conventie, astfel redactat :

„1. Orice persoană are dreptul la judecarea [...] cauzei sale de către o instantă [...] care va hotărî [...] asupra drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil [...].”

37. Curtea consideră, tinând cont de concluziile din alin. 23-35 de mai sus, că nu este cazul să statueze pe fondul acestei cereri (a se vedea, mutatis mutandis, între altele, Laino împotriva Italiei, nr. 33.158/96, paragraful 25, CEDO 1999-1, Zanghi împotriva Italiei, Hotărârea din 19 februarie 1991, seria A nr. 194-C, p. 47, paragraful 23, si Biserica Catolică din Canee împotriva Greciei, Hotărârea din 16 decembrie 1997, Culegerea 1997-VIII, paragraful 50).

 

III. CU PRIVIRE LA APLICAREA ART. 41 DIN CONVENTIE

 

38. Potrivit art. 41 din Conventie,

„În cazul în care Curtea declară că a avut loc o încălcare a Conventiei sau a protocoalelor sale si dacă dreptul intern al înaltei părti contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecintelor acestei încălcări, Curtea acordă părtii lezate, dacă este cazul, o reparatie echitabilă.”

A. Prejudiciu

39. Reclamantul solicită restituirea apartamentelor vândute locatarilor sau acordarea sumei de 243.800 de euro, reprezentând valoarea lor. El a depus un raport de expertiză în acest sens. Reclamantul solicită, de asemenea, valoarea chiriei nepercepute pe care o estimează la suma de 133.079 de euro. Solicită, de asemenea, 200.000 de euro cu titlu de daune morale pentru traumele psihice pe care Ie-a suferit timp de 8 ani.

40. Guvernul consideră că reclamantul nu are dreptul decât la valoarea părtii sale succesorale reprezentând trei sferturi din valoarea de piată a apartamentelor vândute locatarilor. El consideră că această valoare este de 171.077 de euro si indică opinia unui expert imobiliar în acest sens. În ceea ce priveste suma reprezentând chiriile nepercepute, Guvernul consideră că, în principiu, nu poate fi acordată o astfel de indemnizatie, indicând Hotărârea Sofletea împotriva României, (nr. 48.179/99, paragraful 42, 25 noiembrie 2003). În ceea ce priveste prejudiciul moral eventual suportat de reclamant, Guvernul consideră că nicio legătură de cauzalitate nu poate fi retinută între pretinsa încălcare a Conventiei si prejudiciul moral invocat.

41. Curtea reaminteste că o hotărâre care constată o încălcare a Conventiei antrenează pentru statul pârât, în lumina dispozitiilor Conventiei, obligatia juridică de a pune capăt acestei încălcări si de a-i înlătura consecintele. Dacă dreptul intern nu permite decât o înlăturare imperfectă a consecintelor acestei încălcări, art. 41 din Conventie conferă Curtii prerogativa de a acorda o reparatie părtii lezate prin actul sau omisiunea fată de care s-a constatat încălcarea Conventiei.

42. Printre elementele luate în considerare de Curte atunci când statuează în materie figurează prejudiciul material, adică pierderile efective suferite drept consecintă directă a încălcării invocate, si prejudiciul moral, adică repararea stării de neliniste, a neajunsurilor si a incertitudinilor rezultând din încălcarea Conventiei, precum si alte prejudicii nepatrimoniale (a se vedea, printre altele, Ernestina Zullo împotriva Italiei, nr. 64.897/01, paragraful 25, 10 noiembrie 2004).

43. În plus, dacă diverse elemente constituind prejudiciul material nu se pretează unui calcul exact sau acolo unde distinctia dintre prejudiciul material si prejudiciul moral se dovedeste a fi dificilă, Curtea le poate examina global (Comingersoll împotriva Portugaliei, nr. 35.382/97, paragraful 29, CEDO 2000-IV).

44. În circumstantele din spetă, Curtea apreciază că restituirea apartamentelor vândute locatarilor din imobilul situat în Bucuresti, str. Tunari nr. 83, astfel cum a fost dispusă prin Hotărârea definitivă pronuntată la 13 mai 1998 de Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti, ar permite reclamantului să se afle, pe cât posibil, într-o situatie echivalentă aceleia în care s-ar fi aflat dacă imperativele art. 1 din Protocolul nr. 1 ar fi fost respectate. În lipsa restituirii de către statul pârât, într-un termen de 3 luni de la data de la care prezenta hotărâre va deveni definitivă, Curtea hotărăste că Guvernul va trebui să acorde reclamantului, cu titlu de prejudiciu material, o sumă corespunzătoare valorii actuale a apartamentelor.

45. În cauză, cu privire la determinarea cuantumului acestei sume, Curtea observă că reclamantul si Guvernul au depus rapoarte de expertiză care să permită determinarea valorii apartamentelor. Tinând cont si de informatiile de care dispune cu privire la preturile de pe piata imobiliară locală, Curtea apreciază ca valoare de piată a apartamentelor vândute locatarilor B. si P.M. suma de 200.000 de euro.

46. Mai mult, Curtea consideră că evenimentele în cauză au adus grave atingeri dreptului reclamantului la respectarea bunurilor sale, pentru care suma de 5.000 de euro reprezintă o reparatie echitabilă a prejudiciului moral suferit.

47. În ceea ce priveste sumele solicitate cu titlu de chirii nepercepute, Curtea nu va specula asupra profitului rezultat din eventuala închiriere a apartamentelor în cauză (Buzatu împotriva României, nr. 34.642/97, paragraful 18, 27 ianuarie 2005). Urmează ca acest capăt de cerere să fie respins.

B. Cheltuieli de judecată

48. Reclamantul nu solicită rambursarea cheltuielilor de judecată.

49. Potrivit jurisprudentei Curtii, un reclamant nu poate obtine rambursarea cheltuielilor de judecată decât în măsura în care le-a cerut. Astfel, în cauză, Curtea nu acordă nicio sumă cu acest titlu.

C. Dobânzi

50. Curtea consideră adecvat să stabilească valoarea majorărilor de întârziere în raport cu rata dobânzii pentru facilitatea de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană, la care se vor adăuga 3 puncte procentuale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

În unanimitate:

CURTEA,

1. declară cererea admisibilă;

2. hotărăste că a fost încălcat art. 1 din Protocolul nr. 1.

3. hotărăste că nu se impune examinarea capătului de cerere întemeiat pe art.6 din Conventie;

4. hotărăste:

a) că statul pârât trebuie să restituie reclamantului apartamentele vândute locatarilor B. si P.M. din imobilul situat în Bucuresti, str. Tunari nr. 83, în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, în conformitate cu art. 44 alin. 2 din Conventie;

b) că, în lipsa restituirii în natură, statul pârât trebuie să plătească reclamantilor, în acelasi termen de 3 luni, suma de 200.000 de euro (două sute de mii de euro) pentru prejudiciul material, plus orice sumă care ar putea fi datorată cu titlu de impozit;

5. hotărăste ca statul pârât să plătească reclamantului, în acelasi termen de 3 luni, suma de 5.000 de euro (cinci mii de euro) pentru prejudiciul moral;

6. hotărăste că aceste sume se vor plăti în lei, conform ratei de schimb aplicabile la momentul plătii;

7. hotărăste că, începând de la expirarea acestui termen si până la efectuarea plătii, aceste sume vor fi majorate cu o dobândă simplă egală cu rata dobânzii pentru facilitatea de împrumut marginal a Băncii Centrale Europene aplicabilă în această perioadă, majorată cu 3 puncte procentuale;

8. respinge cererea de satisfactie echitabilă pentru rest.

Redactată în limba franceză, apoi comunicată în scris la data de 12 octombrie 2006, în aplicarea art. 77 alin. 2 si 3 din Regulament.

 

 

John Hedigan

presedinte

Vincent Berger

grefier