MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 199         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 22 martie 2007

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 114 din 15 februarie 2007 referitoare la exceptia de neconsiitutionalitate a prevederilor art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

Decizia nr. 141 din 20 februarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 60 alin. 1 din Codul penal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

235. - Hotărâre privind gestionarea uleiurilor uzate

 

270. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor

 

271. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Integrării Europene din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

296. - Ordin al ministrului finantelor publice privind aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare pentru finantarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei financiare a Comunitătii Europene si în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum si pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului National în cadrul programelor ISPA

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

18. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 2/2007 privind autorizarea administratorilor în sistemul pensiilor administrate privat

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 114

din 15 februarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Antonia Constantin - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Mihai Mândru în Dosarul nr. 9.319/C/2005 al Judecătoriei Galati.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, considerând că se impune mentinerea jurisprudentei Curtii Constitutionale, prin care s-a statuat că textele de lege criticate sunt constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 12 iulie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 9.319/C/2005, Judecătoria Galati a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Mihai Mândru într-o cauză civilă având ca obiect solutionarea unei contestatii în anulare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textele de lege criticate îngrădesc dreptul de acces liber la justitie si dreptul la apărare, garantate constitutional. Se precizează că, întrucât judecarea cererii de reexaminare a modului de stabilire a taxei judiciare de timbru se face fără citarea părtilor, petentul este lipsit de posibilitatea de a sustine în fata instantei motivele cererii si de a administra probe si nici nu beneficiază de o cale de atac împotriva solutiei de respingere a cererii de reexaminare.

Judecătoria Galati consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât textul criticat nu contravine dispozitiilor constitutionale invocate, respectiv art. 21 si 24.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constitutionale. În opinia sa, faptul că, asupra cererii de reexaminare a stabilirii taxei de timbru, instanta de judecată se pronuntă în camera de consiliu, fără citarea părtilor, prin încheiere irevocabilă, nu aduce atingere dreptului la apărare al părtilor si nici dreptului acestora la un proces echitabil, ci, dimpotrivă, contribuie la evitarea unor tergiversări inutile în solutionarea fondului cauzei. Arată că, asupra textelor de lege ce formează obiect al exceptiei, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 581/2005.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 195/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 26 mai 2004, care au următorul cuprins:

- Art. 18 alin. (2) si (3): „(2) Împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru se poate face cerere de reexaminare, la aceeasi instantă, în termen de 3 zile de la data la care s-a stabilit taxa sau de la data comunicării sumei datorate.

(3) Cererea se solutionează în camera de consiliu de un alt complet, fără citarea părtilor, prin încheiere irevocabilă.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textele de lege criticate contravin dispozitiilor art. 21 alin. (1) si celor ale art. 24 alin. (1) din Constitutie, care garantează dreptul de acces liber la justitie si, respectiv, dreptul la apărare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că dispozitiile art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru au mai format obiect al controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi prevederi din Legea fundamentală ca si în prezenta cauză si cu motivări asemănătoare, iar Curtea Constitutională a constatat prin numeroase decizii constitutionalitatea acestora. În acest sens sunt, de exemplu, deciziile nr. 42 din 27 ianuarie 2005 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 10 martie 2005) si nr. 164 din 22 martie 2005 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 30 iunie 2005).

În esentă, Curtea a retinut că textele de lege criticate reprezintă norme de procedură care reglementează solutionarea cererii de reexaminare împotriva încheierii de stabilire a taxei de timbru. Aceasta constituie un incident procedural, prealabil antamarii fondului de către instanta de judecată. Or, solutionarea unei chestiuni prealabile este guvernată de principiul celeritătii, care ar fi grav afectat prin aplicarea în materie a principiilor oralitătii si contradictorialitătii, a obligativitătii citării părtilor, ca si a posibilitătii exercitării unei căi de atac împotriva încheierii de solutionare a cererii de reexaminare.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, atât considerentele, cât si solutiile deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Minai Mândru în Dosarul nr. 9.319/C/2005 al Judecătoriei Galati.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 februarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 141

din 20 februarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 60 alin. 1 din Codul penal

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - maqistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 60 alin. 1 din Codul penal, exceptie ridicată de Viorel Vlad în Dosarul nr. 10.556/302/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia I penală si Dosarul nr. 11.471/302/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a II-a  penală.

La apelul nominal lipseste autorul exceptiei, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că exceptiile de neconstitu­tionalitate ridicate în dosarele nr. 2.247D/2006 si nr. 2.315D/2006 au continut identic, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere dispozitiile art. 164 din Codul de procedură civilă, nu se opune conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea Dosarului nr. 2.315D/2006 la Dosarul nr. 2.247D/2006, care este primul înregistrat.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 18 octombrie 2006 si din 25 octombrie 2006, pronuntate în dosarele nr. 10.556/302/2006 si nr. 11.471/302/2006, Tribunalul Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 60 alin. 1 din Codul penal.

Exceptia a fost ridicată în dosarele de mai sus de Viorel Vlad.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea cetătenilor în fata legii. În acest sens arată că un condamnat la pedeapsa închisorii mai mică de 10 ani, care, din cauza stării de sănătate, nu poate fi folosit la muncă, nu poate beneficia de fractia de 1/2 prevăzută la art. 59 alin. 2 din Codul penal, pe când condamnatul apt de muncă nu mai este tinut de fractia de 2/3 din pedeapsa închisorii mai mică de 10 ani. Prin urmare, consideră că, pentru a elimina discriminarea, ar trebuia ca beneficiul prevăzut de art. 59 alin. 2 din Codul penal să se aplice si condamnatilor care nu sunt apti de muncă.

Tribunalul Bucuresti - Sectia I penală opinează că dispozitiile legale criticate nu contravin principiului egalitătii cetătenilor în fata legii.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a II-a  penală opinează că dispozitiile legale criticate contravin principiului egalitătii cetătenilor în fata legii. Astfel, prevederile art. 60 alin. 1 din Codul penal încalcă, pe lângă dispozitiile art. 16 alin. (1) din Legea fundamentală, si pe cele ale art. 50 potrivit cărora persoanele cu handicap se bucură de protectie socială. În concluzie, textul legal criticat instituie o discriminare pe motive de sănătate între cetăteni.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate se aplică în mod egal tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei juridice, fără diferentieri pe considerente arbitrare.

De altfel, este atributul legiuitorului de a stabili conditiile în care poate fi acordată liberarea conditionată, acesta nefiind un drept al condamnatilor, ci doar o vocatie pe care acestia o au. Principiul egalitătii nu înseamnă eo ipso aplicarea aceluiasi regim juridic unor situatii care, prin specificul lor, sunt diferite.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere emise de Avocatul Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 60 alin. 1 din Codul penal, cu denumirea marginală Liberarea conditionată în cazuri speciale, care au următorul continut: „Condamnatul care, din cauza stării sănătătii sau din alte cauze, nu a fost niciodată folosit la muncă ori nu mai este folosit, poate fi liberat conditionat, după executarea fractiunilor de pedeapsă arătate în art. 59 sau, după caz, în art. 591, dacă dă dovezi temeinice de disciplină si de îndreptare.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 60 alin. 1 din Codul penal au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional, prin raportare la aceleasi prevederi din Legea fundamentală invocate si în prezenta cauză si cu motivări similare. Astfel, prin Decizia nr. 187 din 2 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 4 aprilie 2006, Curtea a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate pentru considerentele acolo arătate.

Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele deciziei mentionate mai sus îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 60 alin. 1 din Codul penal, exceptie ridicată de Viorel Vlad în Dosarul nr. 10.556/302/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia I penală si Dosarul nr. 11.471/302/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a II-a  penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 februarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind gestionarea uleiurilor uzate

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 54 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Obiectul prezentei hotărâri îl constituie reglementarea activitătilor de gestionare a uleiurilor uzate, inclusiv a filtrelor de ulei uzate, pentru evitarea efectelor negative asupra sănătătii populatiei si asupra mediului.

(2) Se exceptează de la prevederile prezentei hotărâri uleiurile uzate continând bifenili policlorurati sau alti compusi similari în concentratii mai mari de 50 ppm, care fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari, cu modificările si completările ulterioare, care transpune Directiva 96/59/CEE privind eliminarea bifenililor policlorurati si a trifenililor policlorurati, precum si uleiurile uzate contaminate cu substante care intră sub incidenta definitiei deseurilor periculoase potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - La baza activitătilor de gestionare a uleiurilor uzate stau obiectivele prioritare ale gestionării deseurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - (1) În sensul prezentei hotărâri termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) colectare - toate operatiunile prin care uleiurile uzate pot fi transferate de la detinători la operatori economici care efectuează colectarea, valorificarea sau eliminarea acestor uleiuri;

b) coincinerare/combustie - utilizarea uleiurilor uzate drept combustibil, cu recuperarea adecvată a căldurii generate;

c) carburant - combustibilul lichid volatil care, în amestec cu aerul, este folosit la alimentarea motoarelor cu ardere internă;

d) generator - orice persoană fizică sau operatori economici din a căror activitate rezultă uleiuri uzate;

e) recipiente - rezervoarele, cisternele, autocisternele si butoaiele metalice;

f) regenerare - orice procedeu care permite producerea de uleiuri de bază printr-o rafinare a uleiurilor uzate, implicând în special separarea de impurităti, produse de oxidare si aditivi;

g) uleiuri - toate uleiurile industriale si lubrifiantii, pe bază minerală, semisintetice, sintetice sau biogene;

h) ulei de bază - uleiul mineral rafinat în care se introduc diferite adaosuri, cum ar fi aditivi sau alte substante organice ori anorganice, pentru obtinerea unor proprietăti speciale;

i) uleiuri uzate - toate uleiurile prevăzute la lit. h) care au devenit improprii destinatiei initiale, în special acele uleiuri provenite de la motoarele cu combustie si de la sistemele de transmisie, uleiurile lubrifiante, uleiurile pentru turbine, pentru sistemele hidraulice, industriale, emulsiile si filtrele de ulei.

(2) Termenii si expresiile prevăzute la alin. (1) se completează cu termenii definiti în anexa nr. IA la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Interdictii si obligatii

 

Art. 4. - (1) Se interzic persoanelor fizice si operatorilor economici:

a) deversarea uleiurilor uzate în apele de suprafată, apele subterane, apele mării teritoriale si în sistemele de canalizare;

b) evacuarea pe sol sau depozitarea în conditii necorespunzătoare a uleiurilor uzate, precum si abandonarea reziduurilor rezultate din valorificarea si incinerarea acestora;

c) valorificarea si incinerarea uleiurilor uzate prin metode care generează poluare peste valorile limită admise de legislatia în vigoare;

d) amestecarea diferitelor categorii de uleiuri uzate prevăzute în anexa nr. 1 si/sau cu alte tipuri de uleiuri continând bifenili policlorurati ori alti compusi similari si/sau cu alte tipuri de substante si preparate chimice periculoase;

e) amestecarea uleiurilor uzate cu motorină, ulei de piroliză, ulei nerafinat tip P3, solventi, combustibil tip P si reziduuri petroliere si utilizarea acestui amestec drept carburant;

f) amestecarea uleiurilor uzate cu alte substante care impurifică uleiurile;

g) incinerarea uleiurilor uzate în alte instalatii decât cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor, cu modificările si completările ulterioare;

h) colectarea, stocarea si transportul uleiurilor uzate în comun cu alte tipuri de deseuri;

i) gestionarea uleiurilor uzate de către persoane neautorizate;

j) utilizarea uleiurilor uzate ca agent de impregnare a materialelor.

(2) Operatorii economici autorizati să desfăsoare activităti de gestionare a uleiurilor uzate sunt obligati să întocmească planurile de interventie pentru situatii accidentale si să asigure conditiile de aplicare a acestora. Planurile de interventie pentru situatii accidentale se depun la sediul autoritătilor publice teritoriale pentru protectia mediului, la solicitarea eliberării sau revizuirii autorizatiei de mediu.

Art. 5. - (1) Generatorii de uleiuri uzate au următoarele obligatii:

a) să asigure colectarea separată a întregii cantităti de uleiuri uzate generate, conform prevederilor anexei nr. 1, si stocarea corespunzătoare până la predare;

b) să asigure valorificarea întregii cantităti de uleiuri uzate sau eliminarea acelora care nu mai pot fi valorificate prin mijloace proprii, dacă acest lucru este posibil si dacă sunt autorizati în acest sens, sau să predea uleiurile uzate operatorilor economici autorizati să desfăsoare activităti de colectare, valorificare si/sau de eliminare;

c) să livreze uleiurile uzate însotite de declaratii pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, operatorilor economici autorizati să desfăsoare activităti de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate;

d) să păstreze evidenta privind uleiul proaspăt consumat, precum si cantitatea, calitatea, provenienta, localizarea si înregistrarea stocării si predării uleiurilor uzate, potrivit prevederilor lit. b);

e) să raporteze semestrial si la solicitarea expresă a autoritătilor publice teritoriale pentru protectia mediului competente informatiile prevăzute la lit. d).

(2) Detinătorii de uleiuri uzate au următoarele obligatii:

a) să predea uleiurile uzate însotite de declaratii pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, operatorilor economici autorizati să desfăsoare activităti de colectare, valorificare si/sau de eliminare;

b) să păstreze evidenta privind cantitatea, calitatea, provenienta si înregistrarea stocării si predării uleiurilor uzate, potrivit prevederilor lit. a);

c) să raporteze semestrial si la solicitarea expresă a autoritătilor publice teritoriale pentru protectia mediului informatiile prevăzute la lit. b).

Art. 6. - Persoanele fizice care detin în gospodărie uleiuri uzate sunt obligate să predea cu titlu gratuit întreaga cantitate numai operatorilor economici autorizati să desfăsoare activităti de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate.

Art. 7. - Operatorii economici autorizati să desfăsoare activităti de colectare a uleiurilor uzate au următoarele obligatii:

a) să asigure colectarea separată a uleiurilor uzate, conform prevederilor anexei nr. 1, precum si stocarea în conditii de sigurantă pentru sănătatea populatiei si protectia mediului;

b) să predea toată cantitatea de ulei uzat operatorilor economici autorizati să desfăsoare activităti de valorificare sau eliminare, însotită de declaratie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, si să păstreze o probă de ulei prelevată din fiecare transport. Proba se păstrează până când analiza acesteia confirmă calitatea declarată de colector si uleiul uzat poate fi valorificat sau eliminat;

c) să inscriptioneze vizibil pe recipiente categoria de ulei uzat colectat, potrivit prevederilor anexei nr. 1;

d) să păstreze evidenta privind cantitatea, calitatea, provenienta, localizarea si înregistrarea colectării uleiurilor uzate, precum si înregistrarea predării acestora în conformitate cu prevederile lit. b);

e) să raporteze semestrial si la solicitarea expresă a autoritătilor publice teritoriale pentru protectia mediului informatiile prevăzute la lit. d).

Art. 8. - (1) Statiile de distributie a produselor petroliere si alti operatori economici care comercializează uleiuri de motor si de transmisie au următoarele obligatii:

a) să amenajeze în incintă un spatiu de colectare a uleiurilor uzate sau într-o zonă aflată la o distantă acceptabilă pentru clienti si să asigure colectarea cu titlu gratuit a acestora pentru tipurile de uleiuri comercializate;

b) să predea uleiurile uzate colectate operatorilor economici prevăzuti la art. 9 alin. (1);

c) să afiseze la loc vizibil indicatoare privind amplasarea spatiilor de colectare.

(2) Obligatiile prevăzute la alin. (1) lit. a) pot fi realizate ca alternativă si prin terti care sunt situati la o distantă acceptabilă pentru clienti si sunt autorizati în acest sens.

Art. 9. - (1) Producătorii si importatorii de uleiuri, denumiti în continuare persoane responsabile, sunt obligati să asigure organizarea sistemului de gestionare a uleiurilor uzate, corespunzător cantitătilor si tipurilor de uleiuri introduse pe piată.

(2) Obligatia prevăzută la alin. (1) se poate realiza individual sau prin tertii indicati autoritătilor publice centrale pentru protectia mediului de către persoanele responsabile.

(3) In scopul stabilirii unui sistem coerent de gestionare a uleiurilor uzate, persoanele responsabile pot încheia acorduri voluntare cu autoritătile publice centrale si/sau locale.

(4) Operatorii economici prevăzuti la alin. (1) au obligatia să tină evidenta privind:

a) datele de identificare ale operatorilor economici prin care se comercializează uleiul introdus pe piată, precum si cantitatea, tipul si provenienta uleiului;

b) datele de identificare ale operatorilor economici care colectează uleiurile uzate în numele persoanelor responsabile;

c) cantitatea, calitatea uleiurilor uzate si datele de identificare ale operatorilor economici cărora le-au fost predate în vederea valorificării/eliminării.

(5) Operatorii economici prevăzuti la alin. (1) au obligatia:

a) să raporteze semestrial si la solicitarea expresă a autoritătilor publice teritoriale pentru protectia mediului informatiile prevăzute la alin. (4);

b) să pună la dispozitie beneficiarilor informatiile necesare pentru utilizarea în sigurantă a uleiurilor.

Art. 10. - Operatorilor economici autorizati să desfăsoare activităti de transport al uleiurilor uzate le sunt aplicabile prevederile art. 23 si 24 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările si completările ulterioare, si cele ale Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului economiei si comertului nr. 2/211/118/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul României, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 11. - (1) Valorificarea uleiurilor uzate se realizează cu prioritate prin regenerare, în cazul în care uleiurile uzate se pretează acestei operatii.

(2) În cazul în care conditiile tehnice si economice fac neviabilă regenerarea, valorificarea uleiurilor uzate se realizează prin coincinerare si prin alte operatii de valorificare, potrivit anexei nr. MB din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(3) În cazul în care procedeele prevăzute la alin. (1) si (2) nu sunt aplicabile, se realizează eliminarea prin incinerare, cu respectarea valorilor limită de emisie prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 128/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 12. - Operatorii economici autorizati să desfăsoare activităti de valorificare a uleiurilor uzate prin regenerare sau prin alte operatii de valorificare a acestora, în conformitate cu anexa nr. MB din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările si completările ulterioare, au următoarele obligatii:

a) să valorifice uleiurile uzate utilizând tehnologii si instalatii care să asigure protectia corespunzătoare a sănătătii populatiei si a mediului;

b) să regenereze uleiurile uzate cu continut de bifenili policlorurati sau alti compusi similari, conform art. 1 alin. (2), numai în cazul în care prin regenerare fie se elimină bifenilii policlorurati sau alti compusi similari, fie rezultă ulei de bază cu un continut de bifenili policlorurati ori alti compusi similari în concentratii mai mici de 50 ppm;

c) să preleve probe si să efectueze analiza uleiului uzat la receptie conform legislatiei în vigoare, în vederea verificării calitătii declarate, precum si respectării prevederilor lit. b);

d) să regenereze uleiurile uzate astfel încât uleiul de bază obtinut să nu contină substante a căror concentratie să îl clasifice ca deseu periculos, conform anexelor nr. IC, ID si IE la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările si completările ulterioare;

e) să verifice si să controleze dacă uleiul de bază obtinut prin procesul de regenerare corespunde specificatiilor tehnice de calitate în vigoare pentru sortimentul respectiv;

f) să păstreze evidenta privind cantitatea de ulei uzat primit, calitatea acestuia si datele de identificare ale operatorilor economici de la care primeste ulei uzat în vederea valorificării, cantitatea regenerată, respectiv valorificată printr-o altă operatie, precum si înregistrarea cantitătii de ulei uzat care nu poate fi valorificat;

g) să raporteze semestrial si la solicitarea expresă a autoritătilor publice teritoriale pentru protectia mediului informatiile prevăzute la lit. f).

Art. 13. - (1) Operatorii economici autorizati să desfăsoare activităti de valorificare a uleiurilor uzate prin coincinerare, precum si cei autorizati să desfăsoare activităti de eliminare prin incinerare a uleiurilor uzate sunt obligati:

a) să utilizeze tehnologii si instalatii care asigură protectia sănătătii populatiei si a mediului;

b) să respecte valorile limită de emisie prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 128/2002, cu modificările si completările ulterioare;

c) în desfăsurarea activitătii de coincinerare să efectueze controlul concentratiilor substantelor poluante atât în uleiul uzat, cât si în amestecul de ulei uzat cu alti combustibili, tinând seama de caracteristicile tehnice ale instalatiilor;

d) la coincinerare sunt acceptate uleiurile uzate colectate pe categorii, conform anexei nr. 1;

e) la incinerare sunt acceptate pentru eliminare doar uleiuri uzate amestecate cu alte tipuri de uleiuri continând bifenili policlorurati sau alti compusi similari si/sau cu alte tipuri de compusi periculosi;

f) să păstreze evidenta privind cantitatea de ulei uzat primit, calitatea acestuia si datele de identificare ale operatorilor economici de la care primeste uleiul uzat în vederea coincinerării/eliminării;

g) să raporteze semestrial si la solicitarea expresă a autoritătilor publice teritoriale pentru protectia mediului informatiile prevăzute la lit. f).

(2) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) este permisă amestecarea între ele a diferitelor categorii de uleiuri uzate, în situatia valorificării acestora prin coincinerare sau eliminare prin incinerare.

Art. 14. - (1) Producătorii si importatorii de uleiuri si lubrifianti sunt obligati să informeze publicul asupra necesitătii colectării, valorificării si/sau eliminării adecvate a uleiurilor uzate. Orice tip de reclamă referitoare la aceste aspecte trebuie amplasat în locuri vizibile la toate punctele de comercializare si trebuie să contină următorul text:

„Acest ulei trebuie predat unui colector autorizat după utilizare!”

(2) Uleiurile de motor si de transmisie destinate comercializării trebuie să aibă inscriptionat pe ambalaj următorul text:

„Acest ulei trebuie predat unui colector autorizat după utilizare! Este interzisă amestecarea acestui ulei cu solventi, lichid de frână si lichid de răcire. Este interzisă utilizarea acestuia drept carburant în amestec cu motorină.

Acest produs după utilizare are codul............................, conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase, si se încadrează în categoria de colectare....................................”

 

CAPITOLUL III

Autorizarea

 

Art. 15. - Autorizarea din punct de vedere al protectiei mediului a operatorilor economici care desfăsoară activităti de gestionare a uleiurilor uzate se realizează în conditiile legii.

 

CAPITOLUL IV

Sanctiuni

 

Art. 16. - Constituie contraventii si se sanctionează astfel:

a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) si b) si ale art. 5, cu amendă de la 100 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice, respectiv de la 7.500 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice;

b) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. c), d), f), g), h), i) si j), art. 7, 8, 9, 11, 12 si ale art. 13 alin. (1), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice;

c) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. d), f), g) si j) si ale art. 6, cu amendă de la 100 lei la 500 lei pentru persoane fizice;

d) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. e), cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv de la 7.500 lei la 22.500 lei pentru persoanele juridice;

e) nerespectarea prevederilor art. 14, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice.

Art. 17. - (1) Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 16 si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul împuternicit al:

a) Gărzii Nationale de Mediu, pentru nerespectarea prevederilor art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 si 13;

b) Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, pentru nerespectarea prevederilor art. 14.

(2) Prevederile alin. (1) referitoare la contraventii se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Contravenientul poate achita în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.

(4) Actele de constatare a contraventiilor întocmite de agentii constatatori din cadrul autoritătilor prevăzute la alin. (1) sunt acte procedurale, potrivit reglementărilor legale, cu toate efectele prevăzute de legislatia în vigoare.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 18. - Agentiile locale pentru protectia mediului asigură afisarea listei cuprinzând operatorii economici autorizati să desfăsoare activităti de gestionare a uleiurilor uzate.

Art. 19. - (1) Potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) lit. e) si alin. (2) lit. c), art. 7 lit. e), art. 9 alin. (5) lit. a), art. 12 lit. g) si ale art. 13 alin. (1) lit. g), datele se raportează autoritătilor publice teritoriale pentru protectia mediului.

(2) Pe baza datelor prevăzute la alin. (1) si centralizate la nivelul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor înaintează Comisiei Europene la fiecare 3 ani un raport privind situatia gestionării uleiurilor uzate, prima raportare acoperind perioada 2007-2009.

Art. 20. - Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, în calitate de autoritate centrală pentru protectia mediului, are responsabilitatea comunicării către Comisia Europeană a reglementărilor si dispozitiilor administrative adoptate pentru implementarea Directivei nr. 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor uzate, amendată prin directivele nr. 87/101/CEE si nr. 91/692/CEE.

Art. 21. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 22. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 662/2001 privind gestiunea uleiurilor uzate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 8 august 2001, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

(2) Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia art. 20, care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.

 

Prezenta hotărâre transpune Directiva nr. 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor uzate, publicată în Jurnalul Oficial (JOCE) nr. L 194/1975, modificată prin Directiva nr. 87/101/CEE, publicată în Jurnalul Oficial (JOCE) nr. L 42/1987, referitoare la eliminarea uleiurilor uzate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂ|LIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Varujan Vosganian

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor,

Marian Zlotea

Departamentul pentru Afaceri Europene

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 martie 2007.

Nr. 235.

 

ANEXA Nr. 1

 

CONDITII

de colectare si asocierea în categorii de colectare a următoarelor tipuri de uleiuri uzate, conform codurilor cuprinse în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase

 

Colectarea uleiurilor uzate se face în recipiente închise etans, rezistente la soc mecanic si termic, iar stocarea, în spatii corespunzător amenajate, împrejmuite si securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate, pe 3 categorii de deseuri prezentate în continuare:

Categoria de colectare 1:

12.01.07*) - uleiuri minerale de ungere uzate, fără halogeni (cu exceptia emulsiilor si solutiilor)

12.01.10*) - uleiuri sintetice de ungere uzate

12.01.19*) - uleiuri de ungere usor biodegradabile

13.01 - deseuri de uleiuri hidraulice, cu exceptia:

- 13.01.01*) - uleiuri hidraulice cu continut de PCB;

- 13.01.04*) - emulsii clorurate;

- 13.01.09*) - uleiuri hidraulice minerale clorinate;

- 13.01.13*) - alte uleiuri hidraulice.

13.02. - uleiuri uzate de motor, de transmisie si de ungere,

cu exceptia:

- 13.02.04*) - uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie si de ungere;

- 13.02.08*) - alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere.

13.03. - deseuri de uleiuri izolante si de transmitere a căldurii, cu exceptia:

- 13.03.01*) - uleiuri izolante si de transmitere a căldurii cu continut de PCB;

- 13.03.06*) - uleiuri minerale clorinate si de transmitere a căldurii, altele decât cele specificate la 13.03.01*);

- 13.03.10*) - alte uleiuri izolante si de transmitere a căldurii.

13.04. - uleiuri de santină.

Categoria de colectare 2:

12.01.06*) - uleiuri uzate cu halogeni (neemulsionate) de la masini-unelte;

13.07. - deseuri de combustibili lichizi. 13.01.01*) - uleiuri hidraulice cu continut de PCB 13.01.04*) - emulsii clorurate

13.01.09*) - uleiuri hidraulice minerale clorinate

13.01.13*) - alte uleiuri hidraulice

13.02.04*) - uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie si de ungere

13.02.08*) - alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere

13.03.01*) - uleiuri izolante si de transmitere a căldurii cu continut de PCB

13.03.06*) - uleiuri minerale clorinate si de transmitere a căldurii, altele decât cele specificate la 13.03.01*) 13.03.10*) - alte uleiuri izolante si de transmitere a căldurii 13.05.06*) - ulei de la separatoarele ulei/apă

13.08. - alte deseuri uleioase nespecificate, cu exceptia:

- 13.08.99*) - alte deseuri nespecifice.

Categoria de colectare 3:

13.05. - deseuri de la separarea ulei/apă,

cu exceptia:

- 13.05.06*) - ulei de la separatoarele ulei/apă. 13.08.99*) - alte deseuri nespecifice.

 

NOTĂ:

Uleiurile uzate, colectate conform categoriilor prezentate mai sus, pot fi destinate regenerării, valorificării energetice, altor reutilizari sau eliminării, în functie de caracteristicile fiecărei categorii, tinându-se cont de conditiile tehnico-economice si de protectie a mediului.


*) Deseuri periculoase.

 

ANEXA Nr. 2

 

DECLARATIE

pentru livrarea uleiurilor uzate

 

Se completează de generatorul, detinătorul si/sau de colectorul de uleiuri uzate.

Tipul de ulei uzat/Categoria de colectare

Vă rugăm să completati corect denumirea si codul deseului, conform codurilor cuprinse în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase si/sau categoria de colectare conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

|_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|

Codul deseului |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| Categoria |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|

Cantitatea ....................................................................................................................................

Date referitoare la producătorul de deseuri. În căsută treceti cifra corespunzătoare.

|_|  1 = Generatori/Detinători  2 = Unitatea colectoare

Firma

|_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|

 

Strada |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|           Nr. |_|

Codul postal |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|

Localitatea |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|

Uleiurile uzate predate nu sunt impurificate cu alte produse, cum sunt uleiurile cu continut de PCB sau alti compusi similari, în concentratii mai mari de 50 ppm, care nu sunt adecvate pentru preluare.

 

Localitatea

..........................................

Data

..........................................

Semnătura

..........................................

(stampila firmei)

 

NOTĂ:

1. Acest document se păstrează 3 ani de la data emiterii.

2. Originalul însoteste marfa, iar copia se păstrează de emitent.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unui ajutor în sumă de 65.000 de euro, pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate, pacientului Cârstea Radu Andrei, în vârstă de 15 ani, din Târgoviste, str. General I. E. Florescu, bl. D13, ap. 17, judetul Dâmbovita.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul de stat după cum urmează:

a) Ministerul Sănătătii Publice va akxa suma de 35.000 de euro;

b) Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei va aloca suma de 30.000 de euro.

(3) Ajutorul se acordă în lei si se suportă atât din bugetul Ministerului Sănătătii Publice, prin Autoritatea de Sănătate Publică a Judetului Dâmbovita, cât si din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, prin Directia de Muncă, Solidaritate Socială si Familie a Judetului Dâmbovita, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii de credite bugetare.

(4) Suma aprobată din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate va fi transferată de Directia de Muncă, Solidaritate Socială si Familie a Judetului Dâmbovita către Autoritatea de Sănătate Publică a Judetului Dâmbovita, la solicitarea acesteia.

Art. 2. - Fundamentarea sumei solicitate si justificarea celei utilizate pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate revin Ministerului Sănătătii Publice, prin Autoritatea de Sănătate Publică a Judetului Dâmbovita, care va efectua plata si va certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de servicii medicale din străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 martie 2007.

Nr. 270.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Integrării Europene din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Integrării Europene pe anul 2007 cu suma de 1.200 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007 la capitolul 51.01 „Autorităti publice si actiuni externe”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice, la cererea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările prevăzute la art. 1 în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Integrării Europene pe anul 2007.

Art. 3. - Ministerul Integrării Europene răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

Art. 4. - Cu sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2007, la propunerea ordonatorului principal de credite se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti. 21 martie 2007.

Nr. 271.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare pentru finantarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei financiare a Comunitătii Europene si în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum si pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondufui National în cadrul programelor ISPA

 

În baza prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, în conformitate cu:

- prevederile art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Comunitatea Europeană privind utilizarea Fondului National pentru ISPA, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr 1.328/2000;

- prevederile memorandumurilor de finantare ISPA dintre Guvernul României si Comisia Europeană,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare pentru finantarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei financiare a Comunitătii Europene si în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum si pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului National în cadrul programelor ISPA, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - De la data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.407/2005 cu privire la aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare pentru finantarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei financiare a Comunitătii Europene, precum si pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului National în cadrul programelor ISPA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 din 13 octombrie 2005.

 

Art. 3. - Directia generală autoritatea de plată, Directia generală a contabilitătii publice si a sistemului de decontări în sectorul public, Directia Oficiul de Plăti si Contractare PHARE, precum si agentiile de implementare ISPA transporturi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - În instructiunile aprobate prin prezentul ordin, rolul de Fond National pentru asistentă financiară de preaderare este îndeplinit de Directia generală autoritatea de plată.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Alice Cezarina Bîtu,

secretar de stat

 

Bucuresti. 21 februarie 2007.

Nr. 296.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare pentru finantarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei financiare a Comunitătii Europene si în cazul compensărilor

efectuate de Comisia Europeană, precum si pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului National în cadrul programelor ISPA

 

Memorandumul de întelegere dintre Guvernul României si Comisia Europeană privind utilizarea Fondului National pentru ISPA, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2000 si ratificat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2000, precum si memorandumurile de finantare ISPA stabilesc cadrul administrativ, legal si tehnic conform cărora programele ISPA se derulează în România.

 

SECTIUNEA I

Finantarea cu sume de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii temporare a fondurilor de la Comisia Europeană

 

1. Deschiderea si functionarea conturilor

1.1. În scopul asigurării fluxurilor financiare necesare implementării programelor ISPA în cazul indisponibilitătii temporare a sumelor necesare din contributia financiară a Comunitătii Europene, Ministerul Finantelor Publice, prin Fondul National, derulează următoarele operatiuni:

- operatiuni cu sume provenite din contributia financiară a Comunitătii Europene, precum si fonduri provenite de la bugetul de stat, prin conturi deschise la societatea bancară, conform prevederilor Conventiei nr. 50.497 din 26 octombrie 1999 cu privire la prestarea serviciilor bancare aferente derulării contributiei financiare a Comunitătii Europene;

- operatiuni cu sume alocate de la bugetul de stat pentru finantarea programelor ISPA, în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri ISPA, prin contul curent general al Trezoreriei Statului, deschis la Banca Natională a României (cont RO24TREZ999650101XXXXXXX).

Ministerul Finantelor Publice, prin Fondul National, a deschis în cadrul contului curent general al Trezoreriei Statului, la Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti (DGFPMB) - Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică, contul RO18TREZ7005029XXX000289 „Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finantare proiecte în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri ISPA”.

1.2. Functiunea contului R018TREZ7005029XXX000289 „Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finantare proiecte în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri ISPA”:

Se creditează cu:

- sumele alocate de la bugetul de stat pentru finantarea în cazul indisponibilitătii temporare a fondurilor ISPA (Fondul pentru indisponibilităti temporare) virate din contul curent general al Trezoreriei Statului (cont RO24TREZ999650101XXXXXXX), deschis la Banca Natională a României;

- sumele în lei din contributia financiară ISPA a Comunitătii Europene, transferate de Fondul National pentru reîntregirea Fondului de indisponibilităti temporare din conturile R015ABNA4100.2511.30.000.003 PE „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA mediu”, RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT'„Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA transport” si RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA asistentă tehnică”;

- sumele în lei returnate de agentiile de implementare din conturile de trezorerie 50.29 de indisponibilităti temporare, deschise în baza Ordinului ministrului finantelor publice nr. 195/2003 si ordinului ministrului finantelor

publice cu privire la aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind operatiunile necesare finantării cu sume din contributia financiară a Comunitătii Europene si cu sume de la bugetul de stat a măsurilor din domeniul protectiei mediului în cadrul Programului „Instrumentul pentru politici structurale de preaderare”. Se debitează cu:

- sumele alocate de la bugetul de stat pentru finantarea în cazul indisponibilitătii temporare a fondurilor ISPA', virate în conturile R015ABNA4100.2511.30.000.003 PE „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA mediu”, RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA transport” si RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA asistentă tehnică”, deschise la societatea bancară;

- sumele din Fondul pentru indisponibilităti temporare ISPA care provin din finantarea bugetară a anului curent, returnate de Fondul National la închiderea programelor ISPA în contul curent general al Trezoreriei Statului (cont RO24TREZ999650101XXXXXXX), deschis la Banca Natională a României;

- sumele din Fondul pentru indisponibilităti temporare ISPA care provin din finantarea bugetară a anilor precedenti, returnate de Fondul National la închiderea programelor ISPA în contul de venituri ale bugetului de stat 20.30.01.03 „Restituiri din finantarea bugetară a anilor precedenti”.

Sumele în lei din Fondul de indisponibilităti temporare utilizat de Fondul National în calitate de agentie de implementare, aflate în soldul contului RO18TREZ7005029XXX000289 „Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finantare proiecte în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri ISPA”, se utilizează în continuare cu destinatia disponibilitătilor din acest cont.

Disponibilitătile aflate în soldul contului RO18TREZ7005029XXX000289 „Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finantare proiecte în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri ISPA” la sfârsitul anului bugetar se utilizează cu aceeasi destinatie în anul bugetar următor.

1.3. Functiunea conturilor 50.29 „Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finantare proiecte în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri ISPA ale Uniunii Europene” ale fiecărei agentii de implementare, conturi care vor rămâne deschise pentru a asigura reîntregirea integrală a Fondului de indisponibilităti temporare, utilizat în conformitate cu Ordinul ministrului finantelor publice nr. 195/2003 si ordinul ministrului finantelor publice cu privire la aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind operatiunile necesare finantării cu sume din contributia financiară a Comunitătii Europene si cu sume de la bugetul de stat a măsurilor din domeniul protectiei mediului în cadrul Programului „Instrumentul pentru politici structurale de preaderare”, în urma rambursărilor de fonduri de la Comisia Europeană:

Se creditează cu:

- sumele în lei din contributia financiară a Comunitătii Europene pentru măsurile ISPA, virate din subconturile în lei 2511 ale agentiilor de implementare pentru reîntregirea Fondului de indisponibilităti temporare;

- sumele cuvenite Fondului pentru indisponibilităti temporare din debitele recuperate (inclusiv dobânzile/ penalitătile aferente sumelor recuperate) de agentiile de implementare, virate din contul în lei 264.RD al acestora;

- dobânda bonificată de societatea bancară la sumele din debitele recuperate (inclusiv dobânzile/penalitătile aferente sumelor recuperate), cuvenite Fondului pentru indisponibilităti temporare, tranzitate în conturile în euro si în lei 264. RD, virată periodic (lunar) din contul în lei 264. RD.

Se debitează cu:

- sumele în lei virate în contul RO18TREZ7005029XXX000289 al Fondului National, în urma rambursării de la CE pentru măsurile la care a fost utilizat Fondul de indisponibilităti temporare, în conformitate cu Ordinul ministrului finantelor publice nr. 195/2003 si ordinul ministrului finantelor publice cu privire la aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind operatiunile necesare finantării cu sume din contributia financiară a Comunitătii Europene si cu sume de la bugetul de stat a măsurilor din domeniul protectiei mediului în cadrul Programului „Instrumentul pentru politici structurale de preaderare”.

 

2. Finantarea măsurilor ISPA din Fondul pentru indisponibilităti temporare, în cazul indisponibilitătii temporare a fondurilor comunitare

2.1. Agentiile de implementare ISPA trebuie să transmită Fondului National cereri de avans (avans I si avans II) si declaratii de cheltuieli si cereri intermediare/finale de plată, în vederea înaintării acestora la Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile acordurilor de finantare semnate între Fondul National si agentiile de implementare ISPA, de regulă de 3 ori pe ari, precum si în situatiile în care există riscul de epuizare a disponibilului din contul măsurii pe baza prognozei fluxului de numerar, tinând seama si de intervalul de procesare a cererilor de fonduri de către Fondul National si Comisia Europeană.

Astfel, agentiile de implementare ISPA au obligatia de a asigura plata la contractori pe cât posibil din sume primite de la Comisia Europeană si de a evita utilizarea excesivă a Fondului de indisponibilităti temporare.

2.2. Fondul National stabileste si transferă agentiilor de implementare ISPA, după verificarea, certificarea cheltuielilor eligibile declarate si transmiterea cererilor de plată spre rambursare de către Comisia Europeană, sumele de la bugetul de stat din Fondul de indisponibilităti temporare aferente contributiei comunitare solicitate de agentiile de implementare ISPA în cererile de fonduri/declaratiile de cheltuieli certificate de responsabilul national cu autorizarea finantării. Ulterior transmiterii aplicatiei de plată la Comisia Europeană, Fondul National va transfera aceste sume în termen de 7 zile de la primirea unei solicitări exprese (în formatul stabilit în procedurile de interfată între Fondul National si agentiile de implementare) din partea agentiilor de implementare, în completarea informatiilor din ultimul raport lunar de progres, în scopul efectuării de plăti urgente la contractori.

În cadrul acestor solicitări exprese trebuie să apară justificate cauzele care au generat imposibilitatea agentiei de implementare de a efectua plătile la contractori din fonduri primite de la Comisia Europeană.

2.3. În cazul în care suma solicitată de agentia de implementare printr-o cerere de fonduri depăseste pragul de rambursare stabilit în memorandumul de finantare (art. 4 - Plăti), Fondul National verifică întreaga cerere de fonduri, însă suma pe care o va certifica în aplicatia de plată transmisă Comisiei Europene va fi în limita pragului de rambursare anterior mentionat.

2.3.1. După transmiterea la Comisia Europeană a cererii intermediare continând cheltuieli până la pragul de rambursare, agentia de implementare poate transmite Fondului National solicitări exprese de sume din Fondul de indisponibilităti temporare, în limita sumei certificate de responsabilul sectorial cu autorizarea, iar Fondul National va dispune transferul respectivelor sume.

2.3.2. Dacă între momentul transmiterii cererii de fonduri la Comisia Europeană si cel al primirii fondurilor de la aceasta agentia de implementare nu solicită Fondului National sume din Fondul de indisponibilităti temporare, Fondul National va transfera suma primită, împreună cu diferenta până la suma solicitată de agentia de implementare prin cererea de fonduri si propusă spre aprobare de Fondul National responsabilului national cu autorizarea finantării; această diferentă va fi asigurată din Fondul de indisponibilităti temporare.

2.4. În cazul cererilor finale de plată ale agentiilor de implementare, Fondul National stabileste si transferă acestora sumele de la bugetul de stat din Fondul de indisponibilităti temporare aferente contributiei comunitare solicitate de agentiile de implementare, pe baza unei/unor cereri de fonduri/declaratii de cheltuieli certificate de acestea (inclusiv prin raportul misiunii de verificare la fata locului), fără a conditiona această operatiune de transmiterea declaratiei finale de cheltuieli la Comisia Europeană. Această/aceste cerere/cereri de fonduri/declaratii de cheltuieli va/vor reprezenta bază atât pentru acordarea de sume din Fondul de indisponibilităti temporare ISPA, cât si pentru întocmirea cererii finale de fonduri a Fondului National către Comisia Europeană.

2.5. Fondul National stabileste si transferă agentiilor de implementare ISPA, în baza unor solicitări exprese ale acestora, sume de la bugetul de stat din Fondul de indisponibilităti temporare aferente contributiei comunitare solicitate de agentiile de implementare si în situatia în care cererile de fonduri/declaratiile de cheltuieli nu pot fi transmise de Fondul National la Comisia Europeană din cauza neîndeplinirii conditionalitătilor prevăzute în art. 8 din memorandumul de finantare.

2.6. Sumele din Fondul pentru indisponibilităti temporare transferate în conturile R015ABNA4100.2511.30.000.003 PE „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA mediu”. RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA transport” si RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA asistentă tehnică”, deschise la societatea bancară, se asimilează contributiei financiare a Comunitătii Europene si se transferă de către Fondul National agentiilor de implementare în subconturile deschise la societatea bancară si urmează regulile aplicabile contributiei financiare a Comunitătii Europene, stabilite prin memorandumurile de întelegere si finantare ISPA.

2.7. În cazul măsurilor de asistentă tehnică, dacă valoarea avansului pe contracte este mai mare decât valoarea avansului primit pentru măsură, plata partială a avansului pe contracte în limita fondurilor ISPA primite punând agentia de implementare în imposibilitatea de a întocmi o declaratie de cheltuieli la Comisia Europeană, Fondul National va transfera diferenta pe baza unei solicitări exprese a agentiei de implementare, din Fondul de indisponibilităti temporare, fără a conditiona acest transfer de transmiterea aplicatiei de plată la Comisia Europeană.

2.8. Alimentarea conturilor agentiilor de implementare cu sume de la bugetul de stat din Fondul pentru indisponibilităti temporare, în baza cererilor de plată în avans/deciaratiilor de cheltuieli si a cererilor intermediare/finale de plată, se realizează tinând seama de soldurile conturilor 2511 yy aferente fiecărei măsuri, precum si de estimările de plăti din contributia financiară a Comunitătii Europene în perioada de la transmiterea de către agentiile de implementare a cererii de plată în avans/declaratiei de cheltuieli la Fondul National si până la momentul rambursării acesteia de către Comisia Europeană. Transferul sumelor la agentiile de implementare din Fondul pentru indisponibilităti temporare se poate realiza în mai multe transe, transele cumulate fiind stabilite în limita cheltuielilor declarate eligibile, certificate si transmise Comisiei Europene de către Fondul National.

2.9. Rambursarea în avans de către Fondul National a sumelor declarate si certificate ca eligibile din cererile de plată ale agentiilor de implementare, din sume de la bugetul de stat aferente Fondului pentru indisponibilităti temporare, se va realiza astfel încât totalul sumelor transferate agentiilor de implementare pentru măsura respectivă [atât din sume provenite de la Comisia Europeană (avansuri si cereri intermediare), cât si din Fondul de indisponibilităti temporare] să nu depăsească contributia comunitară contractată aferentă fiecărei măsuri ISPA.

 

3. Stabilirea procedurii privind utilizarea sumelor din Fondul pentru indisponibilităti temporare pentru programul ISPA

Conform prevederilor art. 5 alin. (11) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările si completările ulterioare, în bugetul de stat sunt prevăzute sume necesare continuării finantării programelor ISPA în cazul indisponibilitătii temporare a fondurilor comunitare, sume care constituie Fondul pentru indisponibilităti temporare. Aceste sume sunt prevăzute în bugetul Ministerului Finantelor Publice „Actiuni generale”, într-o pozitie globală, „Fondul National de Preaderare”.

3.1. Deschiderea creditelor bugetare

3.1.1. Fondul National întocmeste cererea de deschidere de credite bugetare necesare din Fondul pentru indisponibilităti temporare pentru programul ISPA pentru plata integrală a obligatiilor fiecărei agentii de implementare ISPA către beneficiarii de proiecte ISPA, cu încadrarea în limitele alocatiilor bugetare anuale/trimestriale aprobate. De asemenea, Fondul National întocmeste nota de fundamentare prin care se stabilesc necesitătile de finantare pentru luna următoare, în cazul indisponibilitătii temporare a fondurilor ISPA, pe baza sumelor în euro din fonduri aferente contributiei comunitare, incluse în cererile de plată în avans/intermediară/finală transmise de agentia de implementare Fondului National si aprobate/certificate de către responsabilul national cu autorizarea finantării, si tinând cont de soldul contului RO18TREZ7005029XXX000289 „Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finantare proiecte în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri ISPA”.

Sumele solicitate prin deschiderea de credite se determină prin estimarea sumelor în lei necesare pentru finantarea contravalorii sumelor în euro care trebuie transferate agentiilor de implementare ISPA. Estimarea se construieste pornind de la sumele în euro autorizate la plată, la care se adaugă 2% pentru eventuale diferente ce pot rezulta din modificarea cursului de schimb lei/euro al societătii bancare la data efectuării schimbului valutar fată de cursul de la data întocmirii ordinului de plată.

Cererea pentru deschiderea de credite, însotită de nota de fundamentare si de nota justificativă, se supune vizei de control financiar preventiv propriu si delegat si se prezintă spre aprobare responsabilului national cu autorizarea finantării ISPA care are si calitatea de ordonator de credite pentru pozitia globală „Fondul National de Preaderare”.

3.1.2. Directia generală a contabilitătii publice si a sistemului de decontări în sectorul public efectuează deschiderea creditelor bugetare aferente Fondului pentru indisponibilităti temporare de la capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale”, subcapitolul 54.01.04 „Fondul National de Preaderare”, titlul 55 „Alte transferuri”, alineatul 14 „Fondul National de Preaderare”, conform metodologiei în vigoare.

3.2. Transferul sumelor în contul RO18TREZ7005029XXX000289 „Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finantare proiecte în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri ISPA”

3.2.1. În baza sumelor solicitate prin cererea de deschidere de credite, Fondul National întocmeste si transmite propunerea de angajare a unei cheltuieli, angajamentul bugetar individual/global, precum si nota de lichidare si ordonantarea de plată, semnate de responsabilul national cu autorizarea finantării, în baza cărora Directia generală a contabilitătii publice si a sistemului de decontări în sectorul public emite ordinul de plată pentru transferul sumelor ce reprezintă finantarea din Fondul pentru indisponibilităti temporare, din contul curent general al Trezoreriei Statului (cont RO24TREZ999650101XXXXXXX), deshis la Banca Natională a României, în contul RO18TREZ7005029XXX000289 „Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finantare proiecte în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri ISPA”, deschis la DGFPMB - Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică. De asemenea, ordonantarea de plată se supune vizei de control financiar preventiv.

3.2.2. Directia generală a contabilitătii publice si a sistemului de decontări în sectorul public întocmeste ordinul de plată si îl transmite prin intermediul sistemului electronic de plăti, până la ora 12,00 a primei zile lucrătoare următoare datei la care a primit ordonantarea de plată.

3.2.3. DGFPMB - Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică pune la dispozitia Fondului National extrasul de cont care confirmă creditarea contului RO18TREZ7005029XXX000289 „Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finantare proiecte în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri ISPA”, în prima zi lucrătoare următoare datei creditării contului.

3.3. Transferul sumelor din contul RO18TREZ7005029XXX000289 „Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finantare proiecte în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri ISPA” în conturile în lei si euro R015ABNA4100.2511.30.000.003 PE „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA mediu”, RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA transport” si R081ABNA4100.2511.00.000.110 PA „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA asistentă tehnică” (ale Fondului National), deschise la societatea bancară

3.3.1. Fondul National întocmeste ordinele de plată prin care se virează sumele în lei din contul RO18TREZ7005029XXX000289 „Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finantare proiecte în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri ISPA” în conturile în lei R015ABNA4100.2511.30.000.003 PE „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA mediu”, RO07ABNA4100.2511.10.000.008' PT „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA transport” si R081ABNA4100.2511.00.000.110 PA „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA asistentă tehnică” (ale Fondului National).

3.3.2. Sumele înscrise în ordinele de plată se determină prin estimarea sumelor în lei necesare pentru finantarea contravalorii sumelor în euro care trebuie transferate agentiilor de implementare ISPA. Estimarea se construieste pornind de la sumele în euro autorizate la plată, la care se adaugă 2% pentru eventuale diferente ce pot rezulta din modificarea cursului de schimb lei/euro al societătii bancare la data efectuării schimbului valutar fată de cursul de la data întocmirii ordinului de plată. În calcularea sumei pentru care se solicită transferul se tine cont de soldul conturilor deschise la societatea bancară. Ordinele de plată, întocmite pe baza autorizărilor de plată supuse vizei de control financiar preventiv, se depun de Fondul National la DGFPMB - Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică. Eventualele costuri bancare aferente operatiunilor prin intermediul TRANSFOND se retin direct din sumele supuse transferului.

3.3.3. Societatea bancară pune la dispozitia Fondului National extrasele de cont care confirmă alimentarea conturilor în lei R015ABNA4100.2511.30.000.003 PE „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA mediu”, RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA transport” si RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA asistentă tehnică”.

3.3.4. În termen de două zile lucrătoare de la data la care societatea bancară a emis extrase de cont care atestă alimentarea conturilor în lei R015ABNA4100.2511.30.000.003 PE „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA mediu”, RO07ABNA4100.2511.10.000.008' PT „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA transport” si R081ABNA4100.2511.00.000.1*10 PA „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA asistentă tehnică”, Fondul National întocmeste si depune la societatea bancară ordinele de cumpărare de valută la vedere care cuprind instructiunile de alimentare a conturilor în euro R015ABNA4100.2511.30.000.003 PE „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA mediu”, RO07ABNA4100.2511.10.000.008' PT „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA transport” si R081ABNA4100.2511.00.000.110 PA „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA asistentă tehnică” cu sumele în euro din Fondul pentru indisponibilităti temporare, stabilite pentru transferul ulterior al acestora în conturile agentiilor de implementare 2511 xx, yy, zz, cu data valutei în ziua depunerii ordinului de cumpărare.

3.3.5. Diferentele de curs de schimb favorabile, rezultate din cursul de schimb lei/euro al societătii bancare la momentul schimbului valutar efectuat în scopul alimentării conturilor de disponibil în euro ale Fondului National si cursul de schimb euro/lei al societătii bancare estimat la momentul întocmirii ordinului de plată pentru alimentarea conturilor R015ABNA4100.2511.30.000.003 PE „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA mediu”, RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT'„Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA transport” si R081ABNA4100.2511.00.000.110 PA „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA asistentă tehnică” (ale Fondului National), se transferă în contul RO18TREZ7005029XXX000289 „Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finantare proiecte în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri ISPA” de către Fondul National, în termen de două zile de la primirea extrasului conturilor Fondului National în lei R015ABNA4100.2511.30.000.003 PE „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA mediu”, RO07ABNA4100.2511.10.000.008' PT „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA transport” si R081ABNA4100.2511.00.000.110 PA „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA asistentă tehnică”. Ordinul de plată, întocmit pe baza ordonantării de plată vizate de controlul financiar preventiv propriu, este semnat de responsabilul national cu autorizarea finantării.

3.3.6. În situatia în care, înainte de efectuarea transferului din Fondul de indisponibilităti temporare la agentiile de implementare ISPA, Comisia Europeană transferă fondurile solicitate pentru măsura în cauză, sumele disponibile în contul RO18TREZ7005029XXX000289 se regularizează cu bugetul de stat, respectiv se returnează în contul curent general al Trezoreriei Statului (contul RO24TREZ999650101XXXXXXX), prin întocmirea de către Fondul National a unui ordin de plată pe baza ordonantării de plată semnate de responsabilul national cu autorizarea finantării, cu vize prealabile de control financiar preventiv.

3.3.7. În vederea utilizării ulterioare a fondurilor transferate în contul RO24TREZ999650101XXXXXXX, Fondul National întocmeste o notă (prin care este explicată necesitatea retragerii de credite bugetare) Însotită de dispozitia bugetară de retragere de credite si de borderoul privind transmiterea dispozitiilor bugetare de retragere (în câte 4 exemplare fiecare). Aceste documente se semnează de către responsabilul cu autorizarea finantării, cu vize prealabile de control financiar preventiv.

3.3.8. În baza documentatiei întocmite de Fondul National, Directia generală a contabilitătii publice si a sistemului de decontări în sectorul public operează modificările aprobate în bugetul Ministerului Finantelor Publice - „Actiuni generale”, articolul 55.01 „Transferuri interne”, alineatul 14 „Fondului National de Preaderare”, capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale”, subcapitolul 54.01.04 „Fondul National de Preaderare”.

3.3.9. La finalizarea programului ISPA, sumele disponibile în contul RO18TREZ7005029XXX000289 se regularizează cu bugetul de stat, respectiv se returnează în contul curent general al Trezoreriei Statului (contul RO24TREZ999650101XXXXXXX), dacă provin din finantarea bugetară a anului curent, sau în contul 20.30.01.03, dacă provin din finantarea bugetară a anilor precedenti, prin întocmirea de către Fondul National a unui ordin de plată pe baza ordonantării de plată semnate de responsabilul national cu autorizarea finantării sau de înlocuitorul de drept al acestuia, cu vize prealabile de control financiar preventiv.

 

4. Reîntregirea Fondului pentru indisponibilităti temporare cu sume din contributia financiară a Comunitătii Europene, transferate Fondului National

4.1. Ca urmare a realimentării ulterioare a conturilor de disponibil în euro R015ABNA4100.2511.30.000.003 PE „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA mediu”, RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA transport” si RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA asistentă tehnică” de către Comisia Europeană, Fondul National asigură reîntregirea Fondului pentru indisponibilităti temporare, cu exceptia cazului în care, la momentul primirii fondurilor de

la Comisia Europeană, la Fondul National se află în procesare o solicitare expresă de sume din Fondul de indisponibilităti temporare, care depăseste suma rămasă de transferat la agentia de implementare în urma reîntregirii Fondului de indisponibilităti temporare de către Fondul National. În această situatie, Fondul de indisponibilităti temporare poate fi reîntregit partial, urmând ca după o viitoare rambursare de fonduri de la Comisia Europeană Fondul de indisponibilităti temporare să fie reîntregit cu diferenta.

4.2. Ca urmare a transferului de către Comisia Europeană al sumelor reprezentând plăti în cadrul programului ISPA, societatea bancară pune la dispozitia Fondului National extrasele de cont care confirmă alimentarea conturilor de disponibil în prima zi lucrătoare următoare datei creditării acestor conturi.

4.3. În baza extraselor conturilor de disponibil eliberate de societatea bancară si a sumelor plătite din Fondul pentru indisponibilităti temporare, Fondul National stabileste sumele în euro cu care trebuie reîntregit Fondul pentru indisponibilităti temporare.

4.4. În termen de două zile lucrătoare de la data la care societatea bancară a emis extrasul de cont care atestă alimentarea conturilor de disponibil în euro, Fondul National întocmeste si depune la societatea bancară ordinul de vânzare de valută la vedere care cuprinde instructiunile de alimentare cu sumele în lei rezultate din schimbul valutar. _

4.5. În termen de două zile de la emiterea extrasului de cont care atestă alimentarea conturilor Fondului National, acesta întocmeste ordinul de plată prin care se virează sumele din contul în lei în contul RO18TREZ7005029XXX000289 „Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finantare proiecte în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri ISPA”. Pe formularul ordinului de plată, întocmit pe baza autorizărilor de plată supuse vizei de control financiar preventiv (propriu), se introduce instructiunea de retinere directă a costurilor bancare ocazionate de operatiunea de transfer.

4.6. Diferentele de curs de schimb favorabile, rezultate din cursul de schimb lei/euro al societătii bancare la momentul schimbului valutar efectuat în scopul alimentării conturilor de disponibil în euro ale Fondului National si cursul de schimb euro/lei al societătii bancare la momentul schimbului valutar efectuat în scopul reîntregirii contului RO18TREZ7005029XXX000289 „Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finantare proiecte în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri ISPA”, se fac venit al acestui cont si se utilizează cu destinatia disponibilitătilor din acest cont.

4.7. Diferentele de curs de schimb nefavorabile, rezultate din cursul de schimb lei/euro al societătii bancare la momentul schimbului valutar efectuat în scopul alimentării conturilor de disponibil în euro ale Fondului National si cursul de schimb euro/lei al societătii bancare la momentul schimbului valutar efectuat în scopul reîntregirii contului RO18TREZ7005029XXX000289 „Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finantare proiecte în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri ISPA”, se consideră pierderi ale Fondului pentru indisponibilităti temporare.

Dobânda bonificată de societatea bancară la disponibilitătile din Fondul pentru indisponibilităti temporare tranzitate prin conturile Fondului National în lei 2511 PE, 2511 PT, 2511 PA se transferă în contul RO18TREZ7005029XXX000289, cu ocazia reîntregirii Fondului de indisponibilităti temporare cu sume de la Comisia Europeană, constituindu-se venit al Fondului pentru indisponibilităti temporare.

Dobânda bonificată de societatea bancară la disponibilitătile din contributia financiară a Comisiei Europene acumulată în conturile Fondului National în euro 2511 PE, 2511 PT, 2511 PA este datorată Comisiei Europene si se transferă în conturile 2511 xx, yy, zz ale agentiilor de implementare ISPA, conform procedurilor Fondului National descrise la sectiunea II.

4.8. În urma rambursării fondurilor de către Comisia Europeană, Fondul de indisponibilităti temporare va fi reîntregit în ordinea stingerii creantelor bugetare pe măsura respectivă, respectiv Fondul National va transfera agentiei de implementare, pentru măsurile pentru care mai trebuie reîntregit Fondul de indisponibilităti temporare utilizat conform ordinului ministrului finantelor publice cu privire la aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind operatiunile necesare finantării cu sume din contributia financiară a Comunitătii Europene si cu sume de la bugetul de stat a măsurilor din domeniul protectiei mediului în cadrul Programului „Instrumentul pentru politici structurale de preaderare”, respectiv Ordinului ministrului finantelor publice nr. 195/2003, sumele aferente acestei reîntregiri de către agentia de implementare si, ulterior, va reîntregi Fondul de indisponibilităti temporare utilizat conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.407/2005 cu privire la aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare pentru finantarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei financiare a Comunitătii Europene, precum si pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului National în cadrul programelor ISPA, în situatia în care nu există la Fondul National o solicitare expresă de sume din Fondul de indisponibilităti temporare.

Astfel, Fondul de indisponibilităti temporare utilizat conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. 195/2003, respectiv Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.407/2005 si ordinului ministrului finantelor publice cu privire la aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind operatiunile necesare finantării cu sume din contributia financiară a Comunitătii Europene si cu sume de la bugetul de stat a măsurilor din domeniul protectiei mediului în cadrul Programului „Instrumentul pentru politici structurale de preaderare”, trebuie reîntregit în urma primului/primelor transfer/transferuri de fonduri de la Fondul National, respectiv de la Comisia Europeană.

 

5. Compensările efectuate de Comisia Europeană (offset-urile)

Compensările sunt efectuate de Comisia Europeană din fondurile aprobate pentru transfer la Fondul National, în situatia în care există sume datorate acesteia de către autoritătile române si care nu au fost achitate la timp.

În această situatie, suma primită de la Comisia Europeană (sumă mai mică decât cea aprobată de aceasta) va fi transferată de Fondul National agentiei de implementare. Diferenta, până la limita sumei compensate, poate fi transferată de Fondul National de la bugetul de stat, din pozitia globală „Fondul National de Preaderare”, în baza unor solicitări exprese ale agentiei de implementare, în care este specificată suma de plată la contractor si disponibilul în contul măsurii. Această operatiune va fi efectuată conform procedurii descrise la pct. 5.1 si 5.2.

După recuperarea în contul în lei/euro 264.RD al Fondului National a debitului aferent sumei compensate, acesta va întreprinde demersurile necesare pentru:

a) regularizarea cu bugetul de stat a acestei sume, conform procedurii descrise la pct. 6, pentru situatiile în care Fondul National a transferat de la bugetul de stat agentiei de implementare sume aferente compensărilor efectuate de Comisia Europeană;

b) transferul acestei sume în contul Fondului National pentru programul/domeniul în care este inclusă măsura de la care Comisia Europeană a efectuat compensarea, diminuată cu totalul sumelor care au fost solicitate expres de agentia de implementare si au fost transferate de la bugetul de stat; această sumă va fi transferată agentiei de implementare în termen de 7 zile, conform procedurii în vigoare.

5.1. Deschiderea creditelor bugetare

5.1.1. Fondul National întocmeste cererea de deschidere de credite bugetare necesare pentru plata sumelor reprezentând compensări efectuate de Comisia Europeană în scopul onorării obligatiilor fiecărei agentii de implementare ISPA către beneficiarii de proiecte ISPA, cu încadrarea în limitele alocatiilor bugetare anuale/trimestriale aprobate.

Sumele solicitate prin deschiderea de credite se determină prin estimarea sumelor în lei necesare pentru finantarea contravalorii sumelor în euro aferente offset-ului. Estimarea se construieste pornind de la sumele în euro reprezentând offset-uri, la care se adaugă 2% pentru eventuale diferente ce pot rezulta din modificarea cursului de schimb lei/euro al societătii bancare la data efectuării schimbului valutar fată de cursul la data întocmirii ordinului de plată.

Cererea pentru deschiderea de credite, însotită de nota de fundamentare si de nota justificativă, se supune vizei de control financiar preventiv propriu si delegat si se prezintă spre aprobare responsabilului national cu autorizarea finantării, care are si calitatea de ordonator de credite pentru pozitia globală „Fondului National de Preaderare”.

5.1.2. Directia generală a contabilitătii publice si a sistemului de decontări în sectorul public efectuează deschiderea creditelor bugetare aferente sumelor compensate, de la capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale”, subcapitolul 54.01.04 „Fondul National de Preaderare”, titlul 55 „Alte transferuri”, alineatul 14 „Fondul National de Preaderare”, conform metodologiei în vigoare, în prima zi lucrătoare a lunii pentru care se solicită deschiderea creditelor.

5.2. Transferul sumelor în conturile în lei R015ABNA4100.2511.30.000.003 PE „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA mediu”, RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA transport” si R081ABNA4100.2511.00.000.110 PA „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA asistentă tehnică” (ale Fondului National) deschise la societatea bancară

5.2.1. În baza sumelor solicitate prin cererea de deschidere de credite, Fondul National întocmeste si transmite propunerea de angajare a unei cheltuieli, angajamentul bugetar individual/global, precum si nota de lichidare si ordonantarea de plată semnate de responsabilul national cu autorizarea finantării, în baza cărora Directia generală a contabilitătii publice si a sistemului de decontări în sectorul public emite ordinul de plată pentru transferul sumelor ce reprezintă finantarea de la bugetul de stat, din contul curent general al Trezoreriei Statului (cont RO24TREZ999650101XXXXXXX), deschis la Banca Natională a României, în conturile în lei R015ABNA4100.2511.30.000.003 PE „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA mediu”, RO07ABNA4100.2511.10.000.008' PT „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA transport” si R081ABNA4100.2511.00.000.110 PA „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA asistentă tehnică” (ale Fondului National), deschise la societatea bancară. Ordonantarea de plată se supune vizei de control financiar preventiv.

5.2.2. Directia generală a contabilitătii publice si a sistemului de decontări în sectorul public întocmeste ordinul de plată si îl transmite prin intermediul sistemului electronic de plăti, până la ora 12,00 a primei zile lucrătoare următoare datei la care a primit ordonantarea de plată.

5.2.3. DGFPMB - Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică pune la dispozitia Fondului National extrasul de cont care confirmă creditarea conturilor în lei R015ABNA4100.2511.30.000.003 PE „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA mediu”, RO07ABNA4100.2511.10.000.008'PT „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA transport” si RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA asistentă tehnică” (ale Fondului National) În prima zi lucrătoare următoare datei creditării contului.

5.2.4. În termen de două zile lucrătoare de la data la care societatea bancară a emis extrase de cont care atestă alimentarea conturilor în lei R015ABNA4100.2511.30.000.003 PE „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA mediu”, RO07ABNA4100.2511.10.000.008' PT „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA transport” si R081ABNA4100.2511.00.000.110 PA „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA asistentă tehnică”, Fondul National întocmeste si depune la societatea bancară ordinele de cumpărare de valută la vedere care cuprind instructiunile de alimentare a conturilor în euro R015ABNA4100.2512511.30.000.003 PE „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA mediu”, RO07ABNA4100.2511.10.000.008'PT „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA transport” si R081ABNA4100.2511.00.000.110 PA „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA asistentă tehnică” cu sumele în euro de la bugetul de stat, stabilite pentru transferul ulterior al acestora în conturile agentiilor de implementare 2511xx, yy, zz, cu data valutei în ziua depunerii ordinului de cumpărare.

5.2.5. Diferentele de curs de schimb favorabile, rezultate din cursul de schimb lei/euro al societătii bancare la momentul schimbului valutar efectuat în scopul alimentării conturilor de disponibil în euro ale Fondului National si cursul de schimb euro/Iei al societătii bancare estimat la momentul întocmirii ordinului de plată pentru alimentarea conturilor R015ABNA4100.2511.30.000.003 PE „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA mediu”, RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT'„Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA transport” si R081ABNA4100.2511.00.000.110 PA „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA asistentă tehnică” (ale Fondului National), se transferă în contul curent general al Trezoreriei Statului (cont RO24TREZ999650101XXXXXXX), deschis la Banca Natională a României, de către Fondul National, în termen de două zile de la primirea extrasului conturilor Fondului National în lei RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA mediu”,

RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA transport” si R081ABNA4100.2511.00.000.110 PA „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA asistentă tehnică”. Ordinul de plată este întocmit pe baza ordonantării de plată vizate de controlul financiar preventiv propriu si semnate de responsabilul national cu autorizarea finantării.

 

6. Recuperarea ulterioară (în euro) a debitelor pentru care conturile în euro R015ABNA4100.2511.30.000.003 PE „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA mediu”, RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA transport” si RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA asistentă tehnică” ale Fondului National au fost reîntregite prin finantare de la bugetul de stat

6.1. Fondul National are obligatia urmăririi recuperării debitelor pe care ie-a înregistrat în contabilitate, conform legislatiei nationale în vigoare, indiferent de faptul că Ministerul Finantelor Publice a returnat conturilor în euro 2511.xx PE, 2511.yy PT si 2511.zz PA ale Fondului National/Comisiei Europene echivalentul acestor debite, prin finantare de la bugetul de stat la termenele stabilite în baza prevederilor memorandumurilor de finantare ISPA.

Fondul National trebuie să întreprindă măsurile necesare pentru a instructa debitorii privind returnarea în contul de RD în lei sau euro, în functie de destinatia sumelor: reîntregire sau plată către agentia de implementare.

În cazul în care în contul în euro 264.RD al Fondului National, deschis la societatea bancară, se recuperează sumele cuvenite contributiei financiare a Comunitătii Europene, aferente unor debite a căror finantare s-a efectuat cu sume de la bugetul de stat conform prevederilor pct. 5, se aplică următoarea procedură:

6.2. În termen de 3 zile lucrătoare de la data eliberării de către societatea bancară a extraselor de cont care atestă creditarea contului în euro 264.RD al Fondului National cu sume reprezentând debite recuperate, Fondul National are obligatia de a determina sumele din debitele recuperate, inclusiv dobânzile/penalitătile de întârziere aferente acestora, cuvenite bugetului de stat, de a întocmi si de a transmite societătii bancare dispozitia de schimb valutar al sumelor astfel determinate, cu care societatea bancară debitează contul în euro 264. RD de recuperare a debitelor si creditează contul în lei 264.RD de recuperare a debitelor. Dispozitia de schimb valutar se supune vizei de control preventiv propriu.

6.3. În termen de două zile lucrătoare de la data eliberării de către societatea bancară a extrasului de cont care atestă creditarea contului în lei 264.RD al Fondului National cu sumele recuperate cuvenite bugetului de stat, Fondul National întocmeste, după caz, si transmite societătii bancare:

- un ordin de plată prin care se virează în contul curent general al Trezoreriei Statului RO24TREZ999650101XXXXXXX, deschis la Banca Natională a României, debitele recuperate care au fost asigurate din alocarea bugetară a anului curent;

- un ordin de plată prin care se virează în contul nr. 20.30.01.03 „Restituiri din finantarea bugetară a anilor precedenti” debitele recuperate care au fost asigurate din alocarea bugetară a anilor precedenti:

- un ordin de plată prin care se virează în contul nr. 20.36.01.50 „Alte venituri” majorările de întârziere (dobânzile/penalitătile) aferente debitelor recuperate care au fost acoperite prin finantare de la bugetul de stat.

Pe ordinele de plată care se vizează de controlul financiar preventiv propriu, Fondul National va introduce instructiunea de retinere directă de către societatea bancară a costurilor bancare ocazionate de operatiunea de transfer.

Dobânda bonificată de societatea bancară la sumele din debitele recuperate, cuvenite bugetului de stat, tranzitate în conturile în euro si în lei 264.RD de recuperare a debitelor, se transferă periodic (lunar) de către Fondul National în contul nr. 20.31.01.03 „Alte venituri din dobânzi”.

 

7. Închiderea conturilor de disponibil aferent Fondului pentru indisponibilităti temporare ale agentiilor de implementare ISPA

7.1. Fondul National va stabili suma transferată din Fondul pentru indisponibilităti temporare la agentiile de implementare ISPA.

7.2. Pentru sumele din Fondul de indisponibilităti temporare gestionat de agentiile de implementare ISPA în baza Ordinului ministrului finantelor publice nr. 195/2003 si ordinului ministrului finantelor publice cu privire la aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind operatiunile necesare finantării cu sume din contributia financiară a Comunitătii Europene si cu sume de la bugetul de stat a măsurilor din domeniul protectiei mediului în cadrul Programului „Instrumentul pentru politici structurale de preaderare”, plătite contractorilor si care au fost sau urmează să fie incluse în cererile de plată în avans, intermediară sau finală, care vor fi rambursate de Comisia Europeană, prin intermediul conturilor bancare ale Fondului National, agentiile de implementare vor urma procedura de reîntregire a conturilor de trezorerie ale acestora pentru indisponibilităti temporare, descrisă în instructiunile aprobate orin ordinele ministrului finantelor publice mai sus mentionate.

7.3. În termen de 5 zile de la fiecare reîntregire de acest fel a conturilor de trezorerie aferente Fondului de indisponibilităti temporare, respectivele sume vor fi transferate contului RO18TREZ7005029XXX000289 „Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finantare proiecte în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri ISPA”.

7.4. La încheierea tuturor transferurilor din conturile agentiilor de implementare pentru Fondul de indisponibilităti temporare către contul Fondului National RO18TREZ7005029XXX000289 „Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finantare proiecte în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri ISPA”, responsabilul sectorial cu autorizarea va transmite responsabilului national cu autorizarea finantării o declaratie detaliată a utilizării sumelor primite de la Fondul National în baza Ordinului ministrului finantelor publice nr. 195/2003 si ordinului ministrului finantelor publice cu privire la aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind operatiunile necesare finantării cu sume din contributia financiară a Comunitătii Europene si cu sume de la bugetul de stat a măsurilor din domeniul protectiei mediului în cadrul Programului „Instrumentul pentru politici structurale de preaderare”, în cazul indisponibilitătii temporare a sumelor din contributia financiară de la Comunitatea Europeană, justificând eventualele diferente între acestea si sumele totale transferate în contul Fondului National RO18TREZ7005029XXX000289 „Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finantare proiecte în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri ISPA”.

 

SECTIUNEA a II-a

Tratamentul dobânzilor bonificate de societatea bancară la conturile Fondului National aferente programului ISPA

 

8. Transferul sumelor reprezentând dobânda acumulată în conturile de disponibil deschise la societatea bancară pentru memorandumurile de finantare ISPA

8.1. Fondul National transferă la agentiile de implementare dobânda bonificată de societatea bancară la sumele din contributia financiară ISPA sau din Fondul pentru indisponibilităti temporare, ori de câte ori transferă sume reprezentând contributia financiară a Comunitătii Europene sau din Fondul pentru indisponibilităti temporare, cu exceptia transferării ultimei transe în cadrul unei măsuri ISPA, după următoarea procedură:

8.2. Fondul National calculează dobânda bonificată de societatea bancară în conturile în euro R015ABNA4100.2511.30.000.003 PE „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA mediu”, RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA transport” si RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA asistentă tehnică”, pe baza extraselor de cont eliberate de societatea bancară.

8.3. Fondul National întocmeste ordinele de plată prin care se virează sumele în euro reprezentând dobânzile bonificate la sumele din contributia financiară ISPA, din conturile în euro R015ABNA4100.2511.30.000.003 PE „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA mediu”, RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA transport” si RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA asistentă tehnică” în subconturile în euro 2511.yy aferente memorandumurilor de finantare ISPA, deschise la societatea bancară. Ordonantarea operatiunii de plată se semnează de către responsabilul national cu autorizarea finantării, cu viză prealabilă de control financiar preventiv propriu.

8.4. În cazul ultimului transfer de fonduri din contributia financiară ISPA către agentia de implementare în cadrul unei măsuri ISPA, Fondul National calculează anticipat dobânda de bonificat de societatea bancară la cont curent pentru luna în care s-a efectuat ultimul transfer, aferentă conturilor în euro R015ABNA4100.2511.30.000.003 PE „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA mediu”, RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA transport” si RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA „Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA asistentă tehnică”, si o transferă, în ziua bonificării de către bancă, în subconturile în euro 2511.yy aferente memorandumurilor de finantare ISPA, deschise la societatea bancară.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei nr. 2/2007 privind autorizarea administratorilor În sistemul pensiilor administrate privat

 

În baza prevederilor art. 3 alin. (1), art. 16 si ale art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

conform Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

având în vedere prevederile cap. VIII si IX din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii luate în sedinta Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 27 februarie 2007,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 2/2007 privind autorizarea administratorilor în sistemul pensiilor administrate privat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre si norma prevăzută la urmări ducerea la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de  Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. - Departamentul autorizare-reglementare Împreună cu Secretariatul tehnic si cu directorul general vor îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 27 februarie 2007.

Nr. 18.

 

ANEXĂ

 

NORMA Nr. 2/2007

privind autorizarea administratorilor în sistemul pensiilor administrate privat

 

Având în vedere prevederile cap. VIII si IX din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 16, 21, art. 23 lit. a) si f) si ale art. 24 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

 

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă reglementează procesul de autorizare a constituirii societătii de pensii si a administratorului unui fond de pensii administrat privat, denumit în continuare administrator.

Art. 2. - Societatea de pensii, persoană juridică română, poate administra un fond de pensii administrat privat numai în baza deciziei de autorizare de administrare, emisă de Comisie.

Art. 3. - (1) Procesul de autorizare a unui administrator de către Comisie cuprinde două etape:

a) autorizarea constituirii societătii de pensii;

b) autorizarea ca administrator al unui fond de pensii administrat privat.

(2) Obtinerea autorizatiei de constituire a unei societăti de pensii nu garantează si obtinerea autorizatiei de administrare.

Art. 4 - Orice entitate care a fost autorizată, avizată sau supusă unei proceduri similare în vederea functionării ca administrator de scheme de pensii într-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European poate fi administrator, în sensul prezentei norme, si este exceptată de la cerinta autorizării de către Comisie.

Art. 5. - (1) Termenii si expresiile utilizate în prezenta normă au semnificatia prevăzută la art. 2 din Legea nr- 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

(2) De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

a) act constitutiv - contractul si statutul ori înscrisul unic purtând această denumire, în baza căruia se constituie societatea de pensii;

b) situatii financiare - bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificărilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile, note explicative si raportul de gestiune;

c) conducători - persoanele care, potrivit actelor constitutive si/sau hotărârii organelor statutare ale unei societăti, sunt împuternicite să conducă si să coordoneze activitatea curentă a acesteia si sunt învestite cu competenta de a angaja răspunderea societătii. În această categorie nu se includ persoanele care asigură conducerea nemijlocită a sediilor secundare. În cazul sediilor secundare ale unei societăti, persoană juridică străină, care desfăsoară activităti pe teritoriul României, conducătorii sunt persoanele împuternicite de societatea-mamă, persoană juridică străină, să conducă activitatea sediului secundar si să angajeze legal, în România, persoana juridică străină;

d) grup - ansamblu de societăti comerciale compus dintr-o societate-mamă, filialele sale si entităti în care societatea-mamă sau filialele sale detin o participare, precum si societătile comerciale legate una de alta printr-o relatie care face necesară consolidarea conturilor si consolidarea raportului anual.

 

CAPITOLUL II

Autorizarea constituirii societătii de pensii

 

Art. 6. - Pentru eliberarea deciziei de autorizare de constituire a societătii de pensii, Comisia analizează cererea si documentatia depuse de fondatori sau de reprezentantii lor legali si verifică dacă sunt îndeplinite, cumulativ, conditiile prevăzute de Lege si în prezenta normă.

 

SECTIUNEA 1

Conditii generale

 

Art. 7. - Societatea de pensii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele conditii generale:

a) să se constituie sub forma unei societăti pe actiuni;

b) să aibă ca obiect unic de activitate administrarea fondurilor de pensii si, optional, furnizarea de pensii private;

c) denumirea societătii de pensii să contină obligatoriu sintagma „fond de pensii”;

d) capitalul social este reprezentat prin actiuni emise de societatea de pensii, care sunt nominative, nu pot fi transformate în actiuni la purtător si nu pot fi actiuni preferentiale;

e) actul constitutiv al societătii de pensii trebuie să prevadă că actionarii nu pot beneficia de drepturi preferentiale sau de alte privilegii si că este interzisă limitarea drepturilor sau impunerea de obligatii suplimentare;

f) participatia cumulată a persoanelor fizice nu poate depăsi 5% din capitalul social al societătii de pensii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Conditii privind fondatorii

 

Art. 8. - (1) Fondatorii societătii de pensii trebuie să dispună de o situatie financiară stabilă, aptă să sustină entitatea în caz de necesitate.

(2) Persoanele juridice care au calitatea de fondator trebuie să fi înregistrat, potrivit ultimei situatii financiare si, după caz, ultimei balante de verificare, capital propriu pozitiv.

(3) Persoanele juridice care au calitatea de fondator trebuie să fi functionat minimum 3 ani, cu exceptia celor rezultate în urma fuziunii sau divizării unei alte persoane juridice care, înainte de fuziune sau de divizare, a functionat minimum 3 ani.

(4) Persoanele juridice care au calitatea de fondator trebuie să nu fie în procedură de reorganizare judiciară sau de faliment, să nu fi contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice, după caz, si să nu fi fost implicate în niciun fel de scandaluri financiare.

(5) Nu pot participa ca fondator la capitalul social al unei societăti de pensii persoanele juridice ori alte entităti înregistrate în state cu care România nu întretine relatii diplomatice sau în jurisdictii care nu instituie obligativitatea organizării si tinerii contabilitătii si/sau publicării situatiilor financiare, tinerii registrelor comerciale si/sau care permit păstrarea anonimatului în ceea ce priveste identitatea actionarilor/asociatilor si a administratorilor.

(6) Organismele de plasament colectiv fără personalitate juridică nu pot participa ca fondator la capitalul social al unei societăti de pensii.

Art. 9. - Persoanele fizice care au calitatea de fondator trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele conditii:

a) să dispună de venituri personale, neafectate îndeplinirii obligatiilor lor patrimoniale fată de terti, si care, prin nivelul lor, să justifice în mod corespunzător provenienta fondurilor destinate participatiei la capitalul social al societătii de pensii;

b) fondurile destinate participatiei la capitalul social al societătii de pensii să nu aibă ca surse venituri obtinute din activităti desfăsurate în statele sau jurisdictiile prevăzute la art. 8 alin. (5);

c) să nu fie membri în consiliul de administratie/ conducători ai unui alt administrator de fond de pensii administrat privat ori ai institutiei de credit care îndeplineste functia de depozitar pentru fondul de pensii administrat privat, să nu fie membri în consiliul de administratie/ conducători ai unei societăti de servicii de investitii financiare cu care societatea de pensii a încheiat contract si să nu fie angajati sau să aibă orice fel de relatie contractuală, directă ori indirectă, cu un alt administrator.

 

SECTIUNEA a 3-a

Conditii privind membrii propusi pentru consiliul de administratie si comitetul de directie/conducători

 

Art. 10. - Membrii propusi pentru consiliul de administratie si comitetul de directie/conducători trebuie să nu fi contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice si să nu fi fost implicati în niciun fel de scandaluri financiare.

Art. 11. - (1) Membrii propusi pentru consiliul de administratie si comitetul de directie/conducători trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele conditii:

a) să aibă pregătirea si experienta profesională necesare functiei pe care urmează să o îndeplinească, conform prevederilor Legii;

b) să nu fi făcut parte din conducerea unei societăti care nu si-a respectat obligatiile materiale si financiare fată de terti la momentul încetării activitătii societătii respective;

c) să nu fie membri în consiliul de administratie sau conducători ai unui alt administrator ori ai institutiei de credit care îndeplineste functia de depozitar pentru fondul de pensii administrat privat sau persoanelor afiliate acestuia din urmă;

d) să nu fie membri în consiliul de administratie sau conducători ai societătii de servicii de investitii financiare cu care societatea de pensii a încheiat contract;

(2) Calitatea membrilor propusi pentru consiliul de administratie si comitetul de directie/conducători garantează gestiunea corectă si prudentială a fondului de pensii administrat privat.

Art. 12. - (1) Comisia are calitatea să evalueze în ce măsură experienta acumulată de către membrii consiliului de administratie si ai comitetului de directie/conducători este relevantă pentru specificul si volumul activitătii care va fi desfăsurată de societatea de pensii.

(2) Evaluarea fiecărui membru propus pentru consiliul de administratie sau pentru comitetul de directie/conducător se va face, în fiecare caz, luându-se în considerare informatii legate de activitatea, experienta si reputatia persoanei în cauză, precum si de orice alte circumstante, în acest sens, vor fi avute în vedere, în măsura în care prezintă relevantă, situatii cum ar fi:

a) persoana respectivă a fost sanctionată ori i s-a refuzat o autorizatie de către o autoritate de supraveghere din domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate ori s-a aflat în altă situatie care, prin aspectele relevate, ar putea avea efecte negative asupra imaginii societătii de pensii la care persoana în cauză este propusă în calitate de membru al consiliului de administratie sau al comitetului de directie/conducător, după caz;

b) persoana respectivă a exercitat fără acordul autoritătii mentionate la lit. a) o activitate pentru care, potrivit dispozitiilor legale aplicabile, era prevăzută obligativitatea obtinerii unui astfel de acord;

c) în perioada în care persoana respectivă a detinut calitatea de conducător sau de administrator al unei entităti, aceasta a făcut obiectul unor măsuri de supraveghere specială, de administrare specială ori al altor măsuri similare instituite de autoritatea competentă;

d) entitătile la care persoana respectivă exercită sau a exercitat atributii de conducere ori de administrare sau la care este ori a fost actionar sau asociat au fost supuse vreunei sanctiuni dispuse de o autoritate din România ori din străinătate, însărcinată cu supravegherea în domeniul financiar-bancar, sau aceasta Ie-a refuzat ori Ie-a retras o autorizatie.

Art. 13. - (1) Nu pot detine calitatea de fondator, membru în consiliul de administratie, conducător sau auditor financiar al unei societăti de pensii persoanele nominalizate în anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea si combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finantării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002, si în lista întocmită în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificările ulterioare.

(2) Nu pot detine calitatea de fondator, actionar, administrator, conducător sau auditor financiar al unei societăti de pensii persoanele care au fost condamnate, printr-o sentintă rămasă definitivă, pentru infractiuni de coruptie, spălare de bani, infractiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals si uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influentă, mărturie mincinoasă ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase si prudente a societătii de pensii.

(3) Interdictia prevăzută la alin. (1) si (2) se aplică si în cazul fondatorilor, actionarilor si auditorilor financiari, persoane juridice, la care unul sau mai multi dintre actionarii, administratorii ori persoanele care asigură conducerea activitătii curente a acestora se află în una dintre situatiile prevăzute la alin. (1) si (2).

 

SECTIUNEA a 4-a

Documentatia necesară pentru obtinerea autorizatiei de constituire a societătii de pensii

 

Art. 14. - (1) Decizia de autorizare de constituire a unei societăti de pensii se eliberează în baza cererii pentru autorizarea de constituire a societătii de pensii, întocmită conform anexei nr. 2.

(2) Cererea, însotită de documentatia completă, se depune si se înregistrează la Comisie de către fondatori sau reprezentantii lor legali.

Art. 15. - Cererea prevăzută la art. 14 alin. (1) este însotită de următoarele documente:

a) procură specială si autentică sau, după caz, delegatie avocatială, semnată de toti membrii fondatori, prin care acestia desemnează una ori mai multe persoane pentru a-i reprezenta în relatia cu Comisia, pe parcursul instrumentării cererii de autorizare de constituire;

b) proiectul actului constitutiv, care să contină denumirea societătii de pensii, conform rezervării eliberate de Oficiul National al Registrului Comertului, si care să fie întocmit cu respectarea prevederilor Legii;

c) documentatia privind fondatorii, prevăzută la art. 16;

d) documentatia privind candidatii pentru consiliul de administratie si comitetul de directie/conducători, dacă este cazul, prevăzută la art. 17;

e) documente privind fondatorii, referitoare la eventuala lor calitate de persoane afiliate, precum si natura legăturilor dintre ei, conform Declaratiei nr. 1 pe propria răspundere privind afilierea, denumită în continuare Declaratia nr. 1, prevăzută în anexa nr. 6;

f) specimene de semnătură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;

g) proiectul regulamentului de organizare si functionare a societătii de pensii, precum si proceduri interne, întocmite în conformitate cu art. 18;

h) plan organizatoric si financiar, întocmit în conformitate cu art. 19;

i) actul juridic în baza căruia societatea în curs de înfiintare detine spatiul destinat sediului social si sediilor secundare, precum si documente din care să reiasă că acestea îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 20.

Art. 16. - (1) Pentru fiecare dintre fondatori, persoane juridice, se vor prezenta următoarele documente:

a) certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din tara de origine, care să ateste cel putin denumirea, numărul si data înmatriculării, obiectul de activitate al acesteia, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică si structura actionariatului acesteia până la nivel de persoană fizică. Structura actionariatului până la nivel de persoană fizică trebuie detaliată inclusiv pentru persoanele juridice care detin indirect participatii la capitalul social al fondatorului;

b) ultimele 3 situatii financiare anuale auditate de o societate de audit financiar extern, membră a Camerei Auditorilor Financiari din România, cele mai recente situatii financiare interimare si ultima balantă de verificare ale fondatorului si, după caz, cele întocmite la nivelul perimetrului de consolidare contabilă din care face parte fondatorul. În cazul fondatorilor rezultati dintr-o fuziune sau divizare, persoana juridică din care acestea provin trebuie să fi functionat minimum 3 ani înainte si trebuie să prezinte dovada că nu a înregistrat pierderi în ultimele două exercitii financiare;

c) în cazul fondatorilor, persoane juridice străine, situatiile financiare anuale prevăzute la lit. b) vor fi auditate de o societate de audit financiar autorizată, membru activ al unui organism profesional recunoscut de Federatia Internatională a Contabililor si care a asimilat Codul de etică emis de aceasta. Comisia poate solicita documente care să ateste îndeplinirea cerintelor mentionate;

d) la solicitarea Comisiei, curriculum vitae, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, certificat de cazier judiciar si certificat de cazier fiscal, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 17 alin. (1) lit. f), respectiv alin. (2), (3) si (4), si specimene de semnătură pentru membrii consiliului de administratie si/sau pentru persoanele care asigură conducerea activitătii curente a fondatorului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;

e) Declaratia nr. 1 si Declaratia nr. 2 pe propria răspundere privind detinerile reprezentând cel putin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot ale unei societăti, denumită în continuare Declaratia nr. 2, prevăzute în anexele nr. 6 si 7.

(2) Pentru fiecare dintre fondatorii, persoane juridice, cu participatii mai mici de 5% din capitalul social al societătii de pensii, dar nu mai mult de 10% cumulat, se va prezenta numai documentatia prevăzută la alin. (1) lit. a).

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică fondatorilor, persoane juridice, cu participatii mai mici de 5% din capitalul social al societătii de pensii, dar care detin participatii la capitalul social al altui fondator al aceleiasi societăti de pensii, indiferent de cota de participare.

(4) Pentru fiecare dintre fondatori, persoane fizice, se vor prezenta următoarele documente:

a) copie a actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate;

b) curriculum vitae, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

c) certificatul de cazier judiciar, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 17 alin. (2), (3) si (4);

d) declaratie de venit, întocmită în conformitate cu legislatia din tara de origine, vizată de autoritatea fiscală sau, după caz, certificată conform legislatiei din tara respectivă; în cazul în care legislatia din tara de origine nu prevede o astfel de declaratie, se va prezenta un document oficial care să ateste acest fapt;

e) date despre fondatorii societătii de pensii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

f) specimen de semnătură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;

g) Declaratia nr. 1 si Declaratia nr. 2, prevăzute în anexele nr. 6 si 7;

h) cazier fiscal sau declaratie din care să rezulte natura si cuantumul datoriilor existente la data depunerii cererii.

(5) Sunt exceptati de la prevederile alin. (4) si ale art. 9 lit. a) fondatorii, persoane fizice, cu participatii mai mici de 1% din capitalul social al societătii de pensii, dar nu mai mult de 5% cumulat.

Art. 17. - (1) Pentru fiecare dintre membrii propusi pentru consiliul de administratie si pentru comitetul de directie/conducători va fi transmisă următoarea documentatie:

a) copie a actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate;

b) curriculum vitae, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

c) copie a actului care atestă că au studii superioare de lungă durată, absolvite cu examen de licentă sau de diplomă, după caz;

d) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, completat si semnat de aceste persoane;

e) declaratie pe propria răspundere din care să rezulte că persoana în cauză nu se află în vreuna dintre situatiile de incompatibilitate prevăzute de Lege;

f) certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal, cu respectarea prevederilor alin. (2), (3) si (4);

g) specimen de semnătură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;

h) Declaratia nr. 1 si Declaratia nr. 2, prevăzute în anexele nr. 6 si 7.

(2) Pentru persoanele care nu au resedinta în România se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridică eliberat de autoritătile din tara de origine si/sau din tara în care au resedinta în prezent, dacă aceasta este alta decât tara de origine.

(3) Pentru persoanele care nu au domiciliul, dar au resedinta în România se vor prezenta certificatul de cazier judiciar eliberat de autoritătile române si certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridică eliberat de autoritătile din tara de origine si/sau din tara în care au avut anterior resedinta, dacă aceasta este alta decât tara de origine.

(4) Pentru persoanele care au domiciliul în România se va prezenta certificatul de cazier judiciar eliberat de autoritătile române.

Art. 18. - (1) Proiectul regulamentului de organizare si functionare a societătii de pensii va contine cel putin următoarele:

a) proiectul structurii organizatorice a societătii de pensii, care va contine obligatoriu o directie de audit intern si o directie distinctă responsabilă cu analiza oportunitătilor investitionale si plasarea activelor;

b) atributiile consiliului de administratie, întocmite conform alin. (2);

c) atributiile fiecărui compartiment al societătii de pensii si relatiile dintre acestea;

d) atributiile sediilor secundare ale societătii de pensii, inclusiv proceduri privind evidenta si controlul activitătii, arhivarea documentelor si transmiterea situatiilor si/sau a documentelor la sediul social/central;

e) competentele conducătorilor societătii de pensii/ înlocuitorilor acestora, ale persoanelor care asigură conducerea compartimentelor din cadrul societătii de pensii si din cadrul sediilor secundare, precum si pe cele ale altor persoane care efectuează operatiuni în numele si pe contul societătii de pensii.

(2) Atributiile consiliului de administratie sunt următoarele:

a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societătii;

b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificării financiare;

c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;

d) supravegherea activitătii directorilor;

e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a actionarilor si implementarea hotărârilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societătii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările ulterioare.

(3) Procedurile interne vor contine cel putin următoarele: a) descrierea sistemului de control intern, a gradului de

adecvare a sistemului informatic preconizat a fi utilizat la specificul activitătii ce urmează a fi desfăsurată, avându-se în vedere aspecte precum: capacitatea de a desfăsura activitătile propuse, gradul de securitate a informatiei, capacitatea de a furniza raportările solicitate de Comisie, îndeplinirea de către sistemele de prelucrare automată a datelor a criteriilor minimale prevăzute de reglementările financiar-contabile în vigoare;

b) reguli privind prevenirea si combaterea spălării banilor, emise în aplicarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 19. - Planul organizatoric si financiar va fi întocmit pentru o perioadă de minimum 5 ani.

Art. 20. - (1) Spatiul destinat sediului social trebuie să îndeplinească cel putin următoarele conditii:

a) să se afle în folosinta exclusivă a societătii de pensii;

b) să fie corespunzător structurii organizatorice si activitătilor ce urmează a fi desfăsurate;

c) să fie în suprafată utilă de cel putin 100 m2;

d) să fie compartimentat corespunzător, astfel încât se asigure separarea efectivă a activitătilor ce urmează a fi desfăsurate;

e) să nu fie amplasat la subsolurile clădirilor sau la etajele ansamblurilor de locuinte;

f) să dispună de o dotare tehnică adecvată desfăsurării activitătii, astfel încât să se asigure securitatea, stocarea si confidentialitatea informatiilor si a documentelor în arhiva entitătii.

(2) Spatiul destinat sediilor secundare trebuie să îndeplinească cel putin următoarele conditii:

a) să se afle în folosinta exclusivă a societătii de pensii;

b) să fie corespunzător structurii organizatorice si activitătilor ce urmează a fi desfăsurate;

c) să fie în suprafată utilă de cel putin 25 m2;

d) să fie compartimentat corespunzător, astfel încât să se asigure separarea efectivă a activitătilor ce urmează a fi desfăsurate;

e) să nu fie amplasat la subsolurile clădirilor sau la etajele ansamblurilor de locuinte;

f) să dispună de o dotare tehnică adecvată desfăsurării activitătii, astfel încât să se asigure securitatea, stocarea si confidentialitatea informatiilor si a documentelor în arhiva entitătii.

 

SECTIUNEA a 5-a

Procedura de acordare sau respingere a autorizării de constituire a societătii de pensii

 

SUBSECTIUNEA 1

Acordarea autorizării de constituire a societătii de pensii

 

Art. 21. - (1) Comisia hotărăste cu privire la eliberarea unei decizii de autorizare de constituire în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(2) Decizia de aprobare a cererii de autorizare de constituire a societătii de pensii se comunică solicitantului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia de către Comisie.

Art. 22. - (1) Orice solicitare a Comisiei de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate initial întrerupe termenul prevăzut la art. 21 alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informatii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării Comisiei, sub sanctiunea respingerii cererii pentru autorizarea de constituire a societătii de pensii.

(2) În situatia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum si lipsa unor documente, acestea sunt returnate solicitantului spre completare ori înlocuire, după caz.

 

SUBSECTIUNEA a 2-a

Respingerea autorizării de constituire a societătii de pensii

 

Art. 23. - (1) Neîndeplinirea uneia dintre conditiile prevăzute în Lege si în prezenta normă duce la respingerea cererii pentru autorizarea de constituire a societătii de pensii.

(2) Decizia de respingere, scrisă si motivată, se comunică solicitantului în ziua lucrătoare următoare adoptării acesteia, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia de către Comisie.

(3) Decizia de respingere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării ei, în conformitate cu legislatia în vigoare privind contenciosul administrativ.

Art. 24. - O nouă cerere de autorizare de constituire a societătii de pensii poate fi adresată Comisiei numai dacă au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a cererii initiale.

 

CAPITOLUL III

Autorizarea de administrare

 

SECTIUNEA 1

Conditii generale

 

Art. 25. - Pentru a deveni administrator, societatea de pensii înregistrată la Oficiul National al Registrului Comertului trebuie să obtină de la Comisie autorizarea de administrare a fondului de pensii administrat privat.

Art. 26. - (1) Pentru eliberarea deciziei de autorizare de administrare, Comisia analizează cererea si documentatia prevăzută de Lege, depuse de societatea de pensii prin reprezentantii săi legali, si verifică dacă sunt îndeplinite, cumulativ, conditiile prevăzute în Lege si în cap. II al prezentei norme.

(2) Pe lângă documentatia prevăzută la alin. (1), societatea de pensii are obligatia de a depune la Comisie si proiectul contractului de audit.

Art. 27. - În situatia aparitiei oricărei modificări fată de conditiile avute în vedere la autorizarea de constituire a societătii de pensii, se vor transmite documentele prevăzute la art. 15, necesare Comisiei în vederea evaluării modificărilor apărute.

 

SECTIUNEA a 2-a

Procedura de acordare sau de respingere a autorizării de administrare a fondului de pensii administrat privat

 

SUBSECTIUNEA 1

Acordarea autorizării de administrare

 

Art. 28. - (1) Comisia hotărăste cu privire la eliberarea unei decizii de administrare în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(2) Decizia de aprobare a cererii de autorizare de administrare se comunică solicitantului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia de către Comisie.

Art. 29. - (1) Orice solicitare a Comisiei de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate initial întrerupe termenul prevăzut la art. 28 alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informatii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării Comisiei, sub sanctiunea respingerii cererii pentru autorizarea de administrare.

(2) În situatia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum si lipsa unor documente, acestea sunt returnate solicitantului spre completare ori înlocuire, după caz.

 

SUBSECTIUNEA a 2-a

Respingerea autorizării de administrare

 

Art. 30. - (1) Neîndeplinirea uneia dintre conditiile prevăzute în Lege si în prezenta normă duce la respingerea cererii pentru autorizarea de administrare.

(2) Decizia de respingere, scrisă si motivată, se comunică solicitantului în ziua lucrătoare următoare adoptării acesteia, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia de către Comisie.

(3) Decizia de respingere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării ei, în conformitate cu legislatia în vigoare privind contenciosul administrativ.

Art. 31. - O nouă cerere de autorizare de administrare poate fi adresată Comisiei numai dacă au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a cererii initiale.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 32. - Toate documentele depuse la Comisie în scopul obtinerii autorizatiei de constituire a societătii de pensii si a autorizatiei de administrare vor fi numerotate si semnate, pentru conformitate, de către reprezentantii legali ai solicitantului si vor fi însotite de un opis în care acestea vor fi mentionate.

Art. 33. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta normă.

 

ANEXA Nr. 1

la normă

 

Curriculum vitae

 

Informatii personale

 

Nume / Prenume

Nume Prenume

Adresa

Numărul imobilului, numele străzii, codul postal, localitatea, tara

Telefon

Fix:

Mobil:

Fax

 

E-mail

 

Cetătenia

 

Data nasterii

 

Sex

 

Experienta proferională

 

Perioada

Mentionati pe rând fiecare experienta profesională relevanta, începând cu cea mai recentă dintre acestea.

Functia sau postul ocupat

 

Principalele activităti si responsabilităti

 

Numele si adresa angajatorului

 

Tipul activitătii sau sectorul de activitate

 

Edncatie si formare

 

Perioada

Mentionati pe rând fiecare formă de învătământ si program de formare profesională urmat, începând cu cel mai recent.

Calificarea / diploma obtinută

 

Domenii principale studiate / competente dobândite

 

Numele si tipul institutiei de învătământ

 

Nivelul de clasificate a formei de învătământ

 

Aptitudini si competente personale

 

limba maternă

Precizati limba maternă

Lunba(i) straină(e) cunoscute

 

Autoevaluare

Înteles

Vorbit

Scris

 

Abilităti de ascultare

Abilităti de citire

Interactiune

Exprimare

 

Limba

 

 

 

 

 

Limba

 

 

 

 

 

Competente si cunostinte de utilizare a calculatorului

Descrieti competentele si indicati contextul în care au fost dobândite.

Alte competente si aptitudini

Descrieti competentele si indicati contextul în care au fost dobândite

Informatii suplimentare

Indicati alte informatii utile care nu au fost mentionate anterior, de exemplu: persoane de contact, referinte etc.

 

ANEXA Nr. 2

la normă

 

ANEXA Nr. 3

la normă

 

Pagina 1/1

DATE DESPRE ACTIONARII ADMINISTRATORULUI FONDULUI DE PENSII

ADMINISTRAT PRIVAT

Actionarii administratorului - persoane fizice

Nr. crt.

 

Fondatori/Actionari

Nume si prenume

 

Statul rezident

 

Detinere

Cod numeric personal1)

 

Nr. actiuni

% din capitalul social

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actionarii administratorului - persoane juridice2)

Nr. crt.

 

Fondatori/Actionari3)

Denumire

 

Statul rezident

 

Detinere

Cod unic de înregistrare4)

 

Nr. actiuni

% din capitalul social

 

Numele si prenumele împuternicitului:

Semnătura împuternicitului: .................

Data: .................................


1) Pentru persoanele fizice străine se vor completa seria si numărul pasaportului.

2) Se vor înscrie numai actionarii societătii cu detineri de minimum 5% din capitalul social, ultima linie fiind completată cu „alti actionari persoane fizice/juridice cu detineri sub 5%” si, respectiv, totalul detinerilor acestora.

3) Se va completa începând cu structura actionariatului societătii care solicită autorizarea. Pentru fiecare actionar semnificativ, persoană juridică, se va completa o nouă pagină precizându-se structura actionariatului acestuia până la nivel de actionar persoană fizică inclusiv. Nu se completează în cazul societătilor admise la tranzactionare pe o piată reglementată si al celor la care statul sau o autoritate a administratiei publice este actionar sau asociat, precizându-se această situatie.

4) Pentru persoanele juridice străine se va completa numărul de înregistrare la institutia similară oficiului registrului comertului din statul de origine.

 

FALSE DECLARATII SAU OMISIUNI INTENTIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE

 

 

ANEXA Nr. 4

la normă

 

Pagina 1/3

INFORMATII DESPRE MEMBRII CONSI|_|ULUI DE ADMINISTRATIE/ COMITETULUI DE DIRECTIE/CONDUCĂTORI

Numele si prenumele

Functia1)

Codul numeric personal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele si prenumele împuternicitului:

Semnătura împuternicitului: .................

Data: .........................

 

Se va completa, după caz, cu: CA - membru în consiliul de administratie, CD - membru al comitetului de directie, C - conducător.

 

FALSE DECLARATII SAU OMISIUNI INTENTIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE

 

Pagina 2/3

 

CHESTIONAR

pentru membrii consiliului de administratie si membrii comitetului de directie/conducători

 

Acest chestionar va fi completat de fiecare dintre membrii consiliului de administratie si membrii comitetului de directie/conducători ai societătii de administrare. Chestionarul se întocmeste potrivit acestui model; este obligatoriu a se răspunde la toate întrebările. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

 

1. Denumirea si adresa sediului societătii pentru care se comunică informatiile:

.............................................................................................................................................................................

2. Identitatea membrului (numele si prenumele, CNP, seria si numărul actului de identitate, emitentul si data emiterii acestuia, data si locul nasterii, cetătenia si domiciliul). Pentru cetătenii străini se va preciza, dacă este cazul, si data de la care au domiciliu/resedinta în România.

.............................................................................................................................................................................

3. Functia pe care o exercitati în cadrul societătii. Se va prezenta si o scurtă descriere a atributiilor si a responsabilitătilor aferente.

.............................................................................................................................................................................

4. Comunicati orice informatii suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru aprecierea calificării, experientei profesionale si a onorabilitătii dumneavoastră.

.............................................................................................................................................................................

5. Ati fost sau sunteti actionar semnificativ (care detine cel putin 10% din capitalul social sau din drepturile de vot) ori asociat într-o societate comercială? în această eventualitate, precizati denumirea societătii comerciale si nivelul participatiei dumneavoastră.

.............................................................................................................................................................................

6. Ati exercitat activităti pentru care, potrivit dispozitiilor legale aplicabile era prevăzută obligativitatea obtinerii unei aprobări de la o autoritate de reglementare, supraveghere si/sau control din domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate ?

.............................................................................................................................................................................

7. Ati avut, dumneavoastră sau societătile la care ati exercitat ori exercitati responsabilităti de conducere si/sau de administrare ori la care sunteti sau ati fost actionar semnificativ ori asociat, dificultăti financiare majore sau v-ati aflat dumneavoastră ori respectivele entităti în alte situatii care să fi condus la proceduri judiciare sau extrajudiciare, finalizate ori aflate în curs de desfăsurare? Dacă da, faceti orice precizare utilă.

 

Pagina 3/3

 

8. Ati făcut parte din consiliul de administratie sau din conducerea unei societăti care a înregistrat o evolutie necorespunzătoare a indicatorilor de prudentă sau a făcut obiectul unor măsuri de supraveghere specială, de administrare specială ori al altor măsuri similare instituite de către o autoritate competentă ?

.............................................................................................................................................................................

9. Autoritătile însărcinate cu supravegherea în domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate v-au refuzat vreo autorizatie ori v-au aplicat vreo sanctiune dumneavoastră personal? Dar vreuneia dintre entitătile la care ati exercitat ori exercitati responsabilităti de conducere si/sau de administrare ori la care sunteti sau ati fost actionar semnificativ ori asociat? Dacă da, dati detalii, indiferent dacă între timp a intervenit reabilitarea (se vor indica: autoritatea care a dispus sanctionarea, fapta sanctionată, sanctiunea si data aplicării sanctiunii).

.............................................................................................................................................................................

10. Sunteti membru în consiliul de administratie sau conducător al unui alt administrator de fond de pensii administrat privat, al unei institutii de credit care îndeplineste functie de depozitar sau al unei societăti de servicii de investitii financiare? Dacă da, faceti orice precizare utilă.

.............................................................................................................................................................................

11. Sunteti angajat sau aveti o relatie contractuală cu o altă societate de administrare a investitiilor, societate de asigurare, societate de servicii de investitii financiare sau institutie de credit care îndeplineste functie de depozitar? Dacă da, faceti orice precizare utilă.

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

 

Semnătura: .............................

Data: ......................................

 

FALSE DECLARATII SAU OMISIUNI INTENTIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE

 

 

ANEXA Nr. 5

la normă

 

Specimene1) de semnătură pentru membrii Consiliului de administratie/

Comitetului de directie/conducători

 

.............................................................................................................................................................................

(denumirea societătii care solicită autorizare de administrare a fondului de pensii private)

 

Înregistrată la Oficiul National al Registrului Comertului cu numărul ............, având Codul unic de înregistrare .......................

 

Nr. crt.

Numele si prenumele descifrabil

Calitatea

Semnătura

 

 

 

 

1)

 

 

 

.............................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

 

 

 

.............................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

 

 

 

.............................................................................................................................................

 

 

 

 

 

1) Prezenta anexă se va completa în fata reprezentantului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. Dacă unul dintre membrii consiliului de administratie/comitetului de directie/conducători nu poate semna, în aceste conditii se va depune o declaratie notarială privind specimenul de semnătură.

 

ANEXA Nr. 6

la normă

 

DECLARATIE Nr. 1

pe propria răspundere privind afilierea

 

Declaratia se întocmeste potrivit acestui model. Nu sunt acceptate declaratiile semnate prin împuterniciti.

Subsemnatul1) ........................................................ cu domiciliul în ............................... posesor al actului de identitate tip2) ............... seria .............. nr.................... eliberat de ................................... la data de ............................ valabil până la data de ........................ CNP ................................. În calitate de3) ........................................... al societătii de administrare a fondului de pensii private ......................................... declar prin prezenta că am/nu am calitatea de persoană afiliată, în raport cu o persoană fizică sau juridică, asa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 411/2004.

Subsemnatul4) ..............................................., reprezentant legal al Societătii Comerciale5) ............................................ cu sediul social în..................................................... Înregistrată la oficiul registrului comertului sub nr....................... (seria, numărul si data emiterii) .................................. si Codul unic de înregistrare ................................ declar că Societatea Comercială5) ....................................................., în calitate de actionar al societătii de administrare a fondului de pensii private .................................................., are/nu are calitatea de persoană afiliată în raport cu o persoană fizică sau juridică, asa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 411/2004.


1) Se completează numai în cazul persoanelor fizice.

2) Se completează Bl pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate sau PAS pentru pasaport în cazul persoanelor fizice străine.

3) Se completează functia detinută: actionar, membru al consiliului de administratie, membru în comitetul de directie/conducător.

4) Se completează numai în cazul actionarilor persoane juridice, de către persoana fizică având calitatea de reprezentant legal al actionarului persoană juridică, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al acesteia.

5) Se completează cu aceeasi denumire.

 

 

Relatii de afiliere6):

 

Nr. crt.

Numele si prenumele persoanei fizice/ Denumirea societătii cu care declarantul se află în relatii de afiliere

Felul afilierii conform art. 2 alin. (2) din Legea nr. 411/2004

Statul al cărui cetătean este persoana fizică si statul de rezidentă al acesteia/ Statul de rezidentă al societătii în care sunt detinute actiuni

Participare la capitalul social al societătii/ drepturile de vot (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura: .............................

Data: ......................................

 

FALSE DECLARATII SAU OMISIUNI INTENTIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE

 

6) Se completează, dacă este cazul, atât de persoanele fizice, cât si de persoanele juridice.

 

ANEXA Nr. 7

la norme

 

DECLARATIE Nr.2

pe propria răspundere privind detinerile reprezentând cel putin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot ale unei societăti

 

Declaratia se întocmeste potrivit acestui model. Nu sunt acceptate declaratiile semnate prin reprezentare.

Subsemnatul1) ................................................... cu domiciliul în ........................................ posesor al actului de identitate tip2) ........................., seria ............. nr......................... eliberat de ......................... la data de ................................ valabil până la data de ................................ CNP ....................................., în calitate de3) ..................................... al societătii de administrare a fondului de pensii private ............................................, declar prin prezenta că am/nu am detineri care reprezintă cel putin 5% din capitalul social sau al drepturilor de vot:

Subsemnatul4) .................................................., reprezentant legal al Societătii Comerciale5) ...................................... cu sediul social în .........................................., înregistrată la oficiul registrului comertului sub nr......................... (seria, numărul si data emiterii) ................................ si Codul unic de înregistrare ........................................ declar prin prezenta că Societatea Comercială5) ......................................... are/nu are detineri care reprezintă cel putin 5% din capitalul social sau al drepturilor de vot:

 

Detineri individuale6):

 

Nr. crt.

Denumirea societătii/Numele si prenumele persoanei fizice

Statul de rezidentă al societătii în care sunt detinute actiuni

Participare la capitalul social al societătii/drepturile de vot (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura: .............................

Data: ......................................

 

FALSE DECLARATII SAU OMISIUNI INTENTIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE


1) Se completează numai în cazul persoanelor fizice.

2) Se completează Bl pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate sau PAS pentru pasaport în cazul persoanelor fizice străine.

3) Se completează functia detinută: actionar, membru în consiliul de administratie, membru în comitetul de directie/conducător.

4) Se completează numai în cazul persoanelor juridice de către persoana fizică care are calitatea de reprezentant legal al actionarului persoană juridică.

5) Se completează cu aceeasi denumire.

6) Se completează, dacă este cazul, atât de persoanele fizice, cât si de persoanale juridice.