MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 216         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 29 martie 2007

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

21. - Ordonantă de urgentă privind aprobarea unor măsuri financiar-bugetare pe anul 2007

 

285. - Hotărâre pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

163. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

 

551. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 534/2005 privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectua activităti de declarare a donatorilor, de testare, prelevare, coordonare si transplant

 

715. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru interpretarea dispozitiilor art. 3 paragraful (3) din Actul privind conditiile de aderare a Republicii Bulgaria si a României si adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană

 

Rectificări la:

 - Decretul nr. 652/1997;

             - Decretul nr. 138/1998

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind aprobarea unor măsuri financiar-bugetare pe anul 2007

 

Având în vedere:

- necesitatea punerii în aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2006 prin aprobarea sumei la nivelul căreia să se înfiinteze Fondul national de dezvoltare în bugetul de stat pe anul 2007;

- proiectele aprobate care pot avea ca sursă de finantare Fondul national de dezvoltare constituit potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2006;

- asigurarea surselor de finantare a proiectelor de investitii în infrastructură, precum si a altor proiecte prioritare, care urmează să fie alocate din Fondul national de dezvoltare;

- punerea în aplicare a unui mecanism de utilizare a veniturilor din privatizare existente si viitoare, încasate din procesul de privatizare, pentru finantarea deficitului anual al bugetului de stat, rezultat din plătile efectuate din sumele repartizate din Fondul national de dezvoltare;

- urgenta asigurării fondurilor necesare în vederea aplicării Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, cu modificările ulterioare, si a Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările si completările ulterioare;

- asigurarea sumelor necesare finantării unor cheltuieli de capital ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat;

- finantarea cheltuielilor necesare organizării si desfăsurării în anul 2007 a editiei a XVIII-a a Festivalului International „George Enescu”;

- majorarea numărului de posturi pentru Agentia Natională de Administrare Fiscală, inclusiv Garda Financiară, în vederea desfăsurării activitătilor de administrare fiscală si control,

si tinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinte negative următoarele:

- întârzierea punerii în aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2006, determinată de lipsa cadrului legal pentru constituirea în bugetul de stat a Fondului national de dezvoltare la dispozitia Guvernului si pentru alocarea sumelor necesare finantării proiectelor de investitii si a altor proiecte prioritare pe anul 2007;

- imposibilitatea repartizării pe ordonatori principali de credite ai bugetului de stat si ai bugetelor locale a Fondului national de dezvoltare, având în vedere faptul că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2006 prevede că alocarea sumelor din acest fond se va face pe bază de hotărâri ale Guvernului, iar initierea, elaborarea si aprobarea proiectelor de hotărâre sunt etape ale unui proces amplu si de durată;

- neacordarea de compensatii si despăgubiri cetătenilor români ca urmare a aplicării prevederilor Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările ulterioare, si ale Legii nr. 290/2003, cu modificările si completările ulterioare, determinată de insuficienta fondurilor prevăzute cu această destinatie în bugetul de stat pe anul 2007 aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare;

- întârzieri în derularea proiectelor investitionale la unitătile de învătământ preuniversitar de stat;

- riscul de a nu se organiza si desfăsura în conditii optime Festivalul International „George Enescu”;

- insuficienta personalului va crea dificultăti Agentiei Nationale de Administrare Fiscală (inclusiv Gărzii Financiare), în buna desfăsurare a activitătii de administrare fiscală si control,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea cu suma de 1.000,0 milioane lei a cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2007, din care:

a) 200,0 milioane lei pentru bugetul Ministerului Finantelor Publice, la capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale”, titlul 59 „Alte cheltuieli”, articolul 17 „Despăgubiri civile;”

b) 800,0 milioane lei pentru bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, pentru înfiintarea Fondului national de dezvoltare la dispozitia Guvernului.

(2) Fondul national de dezvoltare la dispozitia Guvernului prevăzut la alin. (1) se utilizează pentru finantarea proiectelor de investitii în infrastructură si a altor proiecte prioritare, în conditiile prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiintarea Fondului national de dezvoltare.

Art. 2. - (1) Se diminuează cheltuielile bugetului de stat si bugetului Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale pe anul 2007 cu suma de 400,0 milioane lei la capitolul 54.01 „Alte servicii, publice generale”, titlul 55 „Alte transferuri”, articolul 01 „Transferuri interne”, alineatul 14 „Fondul National de Preaderare” si cu suma de 281,2 milioane lei la capitolul 55.01 „Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi”, titlul 30 „Dobânzi”, articolul 01 „Dobânzi aferente datoriei publice interne”.

(2) Deficitul bugetului de stat pe anul 2007 se majorează cu suma de 340,8 milioane lei.

Art. 3. - (1) În bugetul Ministerului Finantelor Publice aprobat pe anul 2007, la capitolul 51.01 „Autorităti publice si actiuni externe” se majorează titlul „Bunuri si servicii” cu suma de 23,65 milioane lei prin diminuarea următoarelor titluri: „Cheltuieli de personal” cu suma de 9,0 milioane lei, „Alte transferuri” cu suma de 12,65 milioane lei si „Active nefinanciare” cu suma de 2,0 milioane lei.

(2) Numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Finantelor Publice pe anul 2007 se suplimentează cu 2.000 de posturi pentru Agentia Natională de Administrare Fiscală.

(3) Fondurile necesare finantării posturilor prevăzute la alin. (2) se asigură din creditele bugetare aprobate Ministerului Finantelor Publice pe anul 2007 la titlul „Cheltuieli de personal”.

(4) Prin derogare de la prevederile art. 511 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru concursurile organizate de Ministerul Finantelor Publice si institutiile subordonate acestuia, conditiile de desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea functiilor publice vacante si a celor prevăzute la alin. (2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a lll-a, cu cel putin 10 zile înainte de data desfăsurării concursului.

(5) Procedura de organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor prevăzute la alin. (4) este cea stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu următoarele exceptii:

a) Ministerul Finantelor Publice si institutiile subordonate acestuia au obligatia să solicite avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici cu cel putin 13 zile înainte de data sustinerii concursului;

b) Agentia Natională a Functionarilor Publici are obligatia să emită avizul prevăzut la lit. a) si să transmită numele, prenumele si functia reprezentantului acesteia în comisia de concurs si, respectiv, în comisia de solutionare a contestatiilor, în termen de două zile de la data primirii solicitării;

c) Ministerul Finantelor Publice si institutiile subordonate acestuia au obligatia de a constitui comisii de concurs si comisii de solutionare a contestatiilor cu cel putin 10 zile înainte de data sustinerii concursului;

d) Ministerul Finantelor Publice si institutiile subordonate acestuia au obligatia de a afisa la sediul lor si, după caz, de a publica în presă si pe pagina de internet, cu cel putin 10 zile înainte de data sustinerii concursului, următoarele informatii: denumirea institutiei, data organizării concursului, numărul functiilor publice vacante pentru care se organizează concursul si datele de contact pentru obtinerea de informatii suplimentare;

e) candidatii depun la secretariatul comisiei de concurs dosarul de concurs în termen de 8 zile de la data publicării anuntului prevăzut la alin. (4);

f) comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii conditiilor de participare la concurs, în termen de maximum 24 de ore de la data expirării termenului prevăzut la lit. e).

Art. 4. - (1) În anul 2007 se acordă transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării, în sumă de 1.245,79 milioane lei pentru finantarea unor cheltuieli de capital ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, repartizate pe judete si pe municipiul Bucuresti, conform anexei care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Repartizarea pe comune, orase, municipii, judete si sectoarele municipiului Bucuresti si, în cadrul acestora, pe unităti de învătământ preuniversitar de stat, a transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale prevăzute la alin. (1) se face prin hotărâre a Guvernului la propunerea Ministerului Educatiei si Cercetării.

(3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, care beneficiază de transferuri din bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli de capital ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, au obligatia să analizeze lunar executia acestor cheltuieli si, în situatia constatării de fonduri disponibile, să propună Ministerului Educatiei si Cercetării, prin inspectoratele scolare, reîntregirea la nivel de judet si, respectiv, la nivelul municipiului Bucuresti a transferurilor de la bugetul de stat.

(4) Sumele prevăzute la alin. (1) se asigură prin redistribuire din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării, de la capitolul 65.01 „învătământ”, titlul 71 „Active nefinanciare”.

Art. 5. - (1) Se suplimentează fondurile alocate din bugetul de stat Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2007 cu suma de 22,0 milioane lei la capitolul 67.01 „Cultură, recreere si religie”, titlul 55 „Alte transferuri” pentru organizarea si desfăsurarea editiei a XVIII-a a Festivalului International „George Enescu” ce va avea loc în anul 2007.

(2) Se diminuează sumele alocate din credite externe pe anul 2007 la Ministerul Culturii si Cultelor cu suma de 22,0 milioane lei.

Art. 6. - (1) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul si structura bugetului de stat si bugetului fondurilor alocate din credite externe, respectiv în bugetul Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Educatiei si Cercetării, Ministerului Culturii si Cultelor si în bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, pe anul 2007.

(2) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Educatiei si Cercetării si Ministerul Culturii si Cultelor să detalieze influentele aprobate si să introducă modificările prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă în bugetele lor si în anexele la acestea pe anul 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 martie 2007.

Nr. 21.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ANEXĂ

 

Transferuri din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării către bugetele locale pentru finantarea unor cheltuieli de capital la unitătile de învătământ preuniversitar de stat

 

Nr. crt.

Judet

Suma (mii lei)

 

TOTAL

1.245.790

1.

Alba

29.843

2.

Arad

29.054

3.

Arges

32.007

4.

Bacău

40.142

5.

Bihor

29.754

6.

Bistrita-Năsăud

24.046

7.

Botosani

31.141

8.

Brasov

32.060

9.

Brăila

19.881

10.

Buzău

26.352

11.

Caras-Severin

23.623

12.

Călărasi

17.171

13.

Cluj

33.052

14.

Constanta

36.064

15.

Covasna

19.143

16.

Dâmbovita

26.318

17.

Dolj

31.826

18.

Galati

35.426

19.

Giurgiu

15.835

20.

Gorj

22.349

21.

Harghita

23.625

22.

Hunedoara

31.624

23.

Ialomita

19.909

24.

Iasi

47.246

25.

Ilfov

15.464

26.

Maramures

34.968

27.

Mehedinti

18.382

28.

Mures

33.069

29.

Neamt

32.096

30.

Olt

25.924

31.

Prahova

34.541

32.

Satu Mare

25.046

33.

Sălaj

21.566

34.

Sibiu

26.125

35.

Suceava

35.289

36.

Teleorman

28.233

37.

Timis

33.819

38.

Tulcea

16.590

39.

Vaslui

37.940

40.

Vâlcea

26.493

41.

Vrancea

24.474

42.

Municipiul Bucuresti

98.280

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10/alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării, amplasate în incinta imobilelor identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, Ministerul Apărării îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Sorin Frunzăverde

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 martie 2007.

Nr. 285.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale constructiilor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Apărării

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

1.

 

Municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita

Ministerul Apărării

Imobil 2790. nr. M.F. = 103.814

Pavilionul S:

- suprafata construită = 38 m2

- valoarea contabilă = 0,3 lei

Pavilionul T:

- suprafata construită = 29 m2

- valoarea contabilă = 0,2 lei

Pavilionul R:

- suprafata construită = 202 m2

- valoarea contabilă = 2,4 lei

Pavilionul T:

- suprafata construită = 10 m2

- valoarea contabilă = 0,1 lei

Pavilionul S:

- suprafata construită = 51 m2

- valoarea contabilă = 0,1 lei

Pavilionul W:

- suprafata construită = 56 m2

- valoarea contabilă = 1 leu

2.

Municipiul Buzău, judetul Buzău

Ministerul Apărării

Imobil 2800. nr. M.F. = 106.963

Împrejmuire din cărămidă:

- lungimea = 127 m

- valoarea contabilă = 1,2 lei

Împrejmuire prefabricate din beton:

- lungimea = 86 m

- valoarea contabilă = 0,8 lei

Împrejmuire metalică:
- lungimea = 147 m

- valoarea contabilă = 1,3 lei

Împrejmuire din scândură:

- lungimea = 12 m

- valoarea contabilă = 0,02 lei

3.

Municipiul Buzău, judetul Buzău

Ministerul Apărării

Imobil 841. nr. M.F. = 106.969

Împrejmuire din cărămidă:

- lungimea = 109 m

- valoarea contabilă = 2,1 lei

Împrejmuire metalică:

- lungimea = 46 m

- valoarea contabilă = 0,9 lei

4.

Orasul Râsnov, judetul Brasov

Ministerul Apărării

Imobil 1046. nr. M.F. = 104.053

Pavilionul J:

- suprafata construită = 749 m2

- valoarea contabilă = 21,7 lei

Pavilionul K:

- suprafata construită = 1.080 m2

- valoarea contabilă = 31,2 lei

5.

Municipiul Caransebes, judetul Caras-Severin

Ministerul Apărării

Imobil 1005. nr. M.F. = 104.160

Pavilionul F:

- suprafata construită = 1 m2

- valoarea contabilă = 0,036 lei

Pavilionul CG:

- suprafata construită = 129 m2

- valoarea contabilă = 1,7 lei

6.

Municipiul Buzău, judetul Buzău

Ministerul Apărării

Imobil 2795. nr. M.F. = 107.040

Împrejmuire sârmă ghimpată:

- lungimea = 232 m

- valoarea contabilă = 4,6 lei

Împrejmuire prefabricate din beton:

- lungimea = 53 m

- valoarea contabilă = 1,08 lei

Împrejmuire metalică:

- lungimea = 37 m

- valoarea contabilă = 0,8 lei

7.

Municipiul Reghin, judetul Mures

Ministerul Apărării

Imobil 862. nr. M.F. = 104.050

Pavilionul L20:

- suprafata construită = 29 m2

- valoarea contabilă = 0,80 lei

8.

Municipiul Craiova, judetul Dolj

Ministerul Apărării

Imobil 848. nr. M.F. = 103.S63

Pavilionul M:

- suprafata construită = 70,25 m2

- valoarea contabilă = 7,34 lei

9.

Municipiul Bucuresti

Ministerul Apărării

Imobil 429. nr. M.F. = 103.562

Pavilionul L:

- suprafata construită = 243 m2

- valoarea contabilă = 29,2 lei

Pavilionul S2:

- suprafata construită = 6,25 m2

- valoarea contabilă = 0,8 lei

Pavilionul T2:

- suprafata construită = 7,5 m2

- valoarea contabilă = 0,9 lei

Pavilionul T1:

- suprafata construită = 11 m2

- valoarea contabilă = 1,3 lei

Pavilionul A5:

- suprafata construită = 47 m2

- valoarea contabilă = 5,6 lei

Pavilionul K:

- suprafata construită = 146 m2

- valoarea contabilă = 17,5 lei

Pavilionul A4:

- suprafata construită = 271 m2

- valoarea contabilă = 32,5 lei

10.

Localitatea Adânca, judetul Dâmbovita

Ministerul Apărării

Imobil 2512. nr. M.F. = 103.665

Pavilionul T:

- suprafata construită = 9,6 m2

- valoarea contabilă = 0,16 lei

Pavilionul T1:

- suprafata construită = 9,6 m2

- valoarea contabilă = 0,16 lei

Pavilionul T2:

- suprafata construită = 9,6 m2

- valoarea contabilă = 0,16 lei

Pavilionul T3:

- suprafata construită = 9,6 m2

- valoarea contabilă = 0,16 lei

Pavilionul T4:

- suprafata construită = 9,6 m2

- valoarea contabilă = 0,16 lei

Pavilionul T5:

- suprafata construită = 9,6 m2

- valoarea contabilă = 0,16 lei

Pavilionul V:

- suprafata construită = 50 m2

- valoarea contabilă = 2,7 lei

Pavilionul S:

- suprafata construită = 2 m2

- valoarea contabilă = 0,13 lei

 

 

 

Pavilionul D:

- suprafata construită = 223 m2

- valoarea contabilă = 12,5 lei\

Pavilionul P:

- suprafata construită = 83,5 m2

- valoarea contabilă = 2,7 lei

Pavilionul T7:

- suprafata construită = 45 m2

- valoarea contabilă = 0,8 lei

Pavilionul 0:

- suprafata construită = 5,6 m2

- valoarea contabilă = 1,8 lei

Pavilionul R:

- suprafata construită = 132 m2

- valoarea contabilă = 1,6 lei

Pavilionul L:

- suprafata construită = 153 m2

- valoarea contabilă = 4,5 lei

Pavilionul X2:

- suprafata construită = 52 m2

- valoarea contabilă = 0,5 lei

Pavilionul S:

- suprafata construită = 8,4 m2

- valoarea contabilă = 1,65 lei

Pavilionul S1:

- suprafata construită = 18 m2

- valoarea contabilă = 2,4 lei

Pavilionul S2:

- suprafata construită = 18 m2

- valoarea contabilă = 2,4 lei

11.

Localitatea Clinceni, judetul Ilfov

Ministerul Apărării

Imobil 1359. nr. M.F. = 103.643

Pavilionul 0:

- suprafata construită = 455 m2

- valoarea contabilă = 49 lei

12.

Localitatea Bretea Streiului, judetul Hunedoara

Ministerul Apărării

Imobil 444. nr. M.F. = 104.153

Pavilionul la:

- suprafata construită = 38 m2

- valoarea contabilă = 2,1 lei

Pavilionul Ja:

- suprafata construită = 12 m2

- valoarea contabilă = 0,6 lei

Pavilionul Ua:

- suprafata construită = 21 m2

- valoarea contabilă = 0,3 lei

13.

Localitatea Vintu de Jos, judetul Alba

Ministerul Apărării

Imobil 909. nr. M.F. = 104.125

Pavilionul 0:

- suprafata construită = 393 m2

- valoarea contabilă = 33,5 lei

14.

Municipiul Aiud, judetul Alba

Ministerul Apărării

Imobil 1087. nr. M.F. = 103.947

Pavilionul 11:

- suprafata construită = 46 m2

- valoarea contabilă = 1 leu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

 

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele generale de apărare împotriva incendiilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 9 octombrie 1998, Ordinul ministrului de interne nr. 1.023/1999 privind aprobarea Dispozitiilor generale de ordine interioară pentru prevenirea si stingerea incendiilor - D.G.P.S.I.-001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 22 februarie 2000, Ordinul ministrului de interne nr. 88/2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor - D.G.P.S.I.-003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 18 septembrie 2001, cu modificările ulterioare, Ordinul ministrului de interne nr. 138/2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind organizarea activitătii de apărare împotriva incendiilor - D.G.P.S.I.-005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 septembrie 2001, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 4. - Prezentele norme generale sunt obligatorii pentru autoritătile administratiei publice centrale si locale, pentru toate celelalte persoane juridice, precum si pentru persoanele fizice aflate pe teritoriul României.

 

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 februarie 2007.

Nr. 163.

 

ANEXĂ

 

NORME GENERALE

de apărare împotriva incendiilor

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Normele generale de apărare împotriva incendiilor, denumite în continuare norme generale, stabilesc principiile, criteriile de performantă si conditiile tehnice generale privind asigurarea cerintei esentiale „securitate la incendiu” pentru constructii, instalatii si amenajări, precum si regulile si măsurile generale de prevenire si stingere a incendiilor.

Art. 2. - Scopul prezentelor norme generale este prevenirea si reducerea riscurilor de incendii si asigurarea conditiilor pentru limitarea propagării si dezvoltării incendiilor, prin măsuri tehnice si organizatorice, pentru protectia utilizatorilor, a fortelor care actionează la interventie, a bunurilor si mediului împotriva efectelor situatiilor de urgentă determinate de incendii.

Art. 3. - Prezentele norme generale se aplică la proiectarea, executarea si exploatarea constructiilor, instalatiilor si a amenajărilor, la lucrările de modernizare, extindere, schimbare a destinatiei celor existente, precum si la organizarea si desfăsurarea activitătilor de apărare împotriva incendiilor si la echiparea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si desfăsurarea activitătii de apărare împotriva incendiilor

 

SECTIUNEA 1

Continutul organizării activitătii de apărare împotriva incendiilor

 

Art. 5. - Organizarea apărării împotriva incendiilor presupune:

a) stabilirea structurilor cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor; ,

b) elaborarea, aprobarea si difuzarea actelor de autoritate: decizii, dispozitii, hotărâri si altele asemenea, prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor;

c) elaborarea, aprobarea si difuzarea documentelor si evidentelor specifice privind apărarea împotriva incendiilor;

d) organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă;

e) planificarea si executarea de controale proprii periodice, în scopul depistării, cunoasterii si înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza initierea sau dezvoltarea incendiilor;

f) analiza periodică a capacitătii de apărare împotriva incendiilor;

g) elaborarea de programe de optimizare a activitătii de apărare împotriva incendiilor;

h) îndeplinirea criteriilor si a cerintelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare, prevăzute de actele normative în vigoare;

i) realizarea unui sistem operativ de observare si anuntare a incendiului, precum si de alertare în cazul producerii unui astfel de eveniment;

j) asigurarea functionării la parametrii proiectati a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;

k) planificarea interventiei salariatilor, a populatiei si a fortelor specializate, în caz de incendiu;

I) analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor si stabilirea împrejurărilor si a factorilor determinanti, precum si a unor măsuri conforme cu realitatea;

m) reglementarea raporturilor privind apărarea împotriva incendiilor în relatiile generate de contracte/conventii;

n) asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fisele de instruire.

 

SECTIUNEA a 2-a

Structuri cu atributii de apărare împotriva incendiilor

 

Art. 6. - (1) În cadrul autoritătilor administratiei publice centrale si al celorlalte organe centrale de specialitate, al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, al consiliilor judetene, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orăsenesti si comunale, al institutiilor publice si al operatorilor economici, în functie de nivelul riscului de incendiu si de specificul activitătii, se constituie, după caz, următoarele structuri cu atributii de apărare împotriva incendiilor:

a) compartiment de apărare împotriva incendiilor, compus din două sau mai multe cadre tehnice sau personal de specialitate cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor;

b) cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor numit exclusiv pentru această activitate, conform legii;

c) serviciu public voluntar sau privat pentru situatii de urgentă.

(2) În vederea îndeplinirii atributiilor pe linia apărării împotriva incendiilor, consiliile locale si operatorii economici care nu au obligatia, prin lege, să angajeze cel putin un cadru tehnic cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor sau personal de specialitate, prevăzut la alin. (1) lit. b), pot desemna din rândul personalului propriu un salariat care să îndeplinească si atributii specifice în domeniul apărării împotriva incendiilor sau pot încheia un contract cu o persoană fizică sau juridică atestată, în conditiile legii.

Art. 7. - (1) La nivelul unitătii administrativ-teritoriale, cadrul tehnic cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. b) se desemnează de consiliul local.

(2) Activitătile de prevenire a incendiilor se desfăsoară de către personalul din compartimentul de prevenire din cadrul serviciului voluntar pentru situatii de urgentă, pe baza regulamentului elaborat de Inspectoratul General

pentru Situatii de Urgentă si aprobat prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Art. 8. - Atributiile pentru structurile prevăzute la art. 6 se stabilesc si se detaliază astfel încât să permită îndeplinirea obligatiilor legale care revin administratorului operatorului economic/conducătorului institutiei, respectiv autoritătilor administratiei publice.

Art. 9. - Pentru celelalte categorii de salariati atributiile din domeniul apărării împotriva incendiilor se stabilesc în fisele posturilor.

 

SECTIUNEA a 3-a

Actele de autoritate, documente specifice si evidente privind apărarea împotriva Incendiilor

 

Art. 10. - Actele normative obligatorii pe teritoriul României elaborate, conform legii, de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă sunt norme, reglementări tehnice si dispozitii generale privind apărarea împotriva incendiilor.

Art. 11. - Actele de autoritate si documentele specifice privind apărarea împotriva incendiilor emise de ministere/celelalte organe ale administratiei publice centrale sunt:

a) strategia sectorială privind apărarea împotriva incendiilor în domeniul de competentă;

b) norme si reglementări tehnice specifice de apărare împotriva incendiilor;

c) metode/proceduri pentru identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu specifice domeniului de competentă;

d) programe de informare si educatie specifice;

e) programe de optimizare a capacitătii de apărare împotriva incendiilor;

f) raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor;

g) decizia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Art. 12. - Actele de autoritate si documentele specifice privind apărarea împotriva incendiilor emise de consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti sunt:

a) hotărârea de aprobare a planului de analiză si acoperire a riscurilor aferent judetului sau municipiului Bucuresti;

b) reguli si dispozitii specifice de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public si privat al unitătii administrativ-teritoriale;

c) raportul anual de evaluare a capacitătii de apărare împotriva incendiilor;

d) programe de optimizare a capacitătii de apărare împotriva incendiilor;

e) hotărâre de înfiintare a unor centre de formare si evaluare a personalului din serviciile publice voluntare pentru situatii de urgentă;

f) decizia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Art. 13. - Actele de autoritate si documentele specifice privind apărarea împotriva incendiilor emise de prefect sunt măsurile obligatorii privind apărarea împotriva incendiilor, valabile la nivelul judetului.

Art. 14. - Actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor emise de consiliul local sunt:

a) decizia de aprobare a planului de analiză si acoperire a riscurilor aferent unitătii administrativ-teritoriale pe care o reprezintă;

b) hotărâri privind modul de organizare a apărării împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritorială;

c) reguli si măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor, corelate cu nivelul si natura riscurilor locale;

d) dispozitie privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;

e) raportul semestrial de evaluare a capacitătii de apărare împotriva incendiilor;

f) măsuri de optimizare a capacitătii de apărare împotriva incendiilor;

g) documente privind serviciul public voluntar pentru situatii de urgentă: hotărâre de înfiintare, regulament de organizare si functionare, dispozitie de numire a sefului serviciului;

h) dispozitia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor, conform legii.

Art. 15. - Documentele specifice privind apărarea împotriva incendiilor emise de primar sunt:

a) planul de analiză si acoperire a riscurilor;

b) fisa localitătii/sectorului, la solicitarea inspectoratului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgentă, conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la Regulamentul de planificare, organizare, pregătire si desfăsurare a activitătii de prevenire a situatiilor de urgentă, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.474/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 31 octombrie 2006; un exemplar din fisa localitătii se trimite la inspectoratul judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgentă;

c) raport de analiză a dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor, întocmit anual, la o dată anterioară definitivării bugetului local.

Art. 16. - Documentele si evidentele specifice apărării împotriva incendiilor la unitătile administrativ-teritoriale trebuie să cuprindă cel putin:

a) planul de analiză si acoperire a riscurilor;

b) fisa localitătii, la solicitarea inspectoratului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgentă;

c) avizele si autorizatiile de securitate la incendiu, obtinute pentru constructiile, instalatiile tehnologice si pentru alte amenajări din patrimoniul propriu, însotite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;

d) date ale personalului din cadrul serviciului voluntar pentru situatii de urgentă, conform criteriilor de performantă;

e) lista operatorilor economici/institutiilor cu care s-au încheiat contracte de închiriere/conventii, cu specificarea obiectului de activitate al acestora si a numărului si termenului de valabilitate ale contractului/conventiei; registrele pentru evidenta permiselor de lucru cu focul, inclusiv pentru arderea miristilor;

f) rapoarte de interventie ale serviciului public voluntar pentru situatii de urgentă;

g) fisele de instruire, conform reglementărilor specifice; h) evidenta exercitiilor de interventie efectuate cu

serviciul public voluntar pentru situatii de urgentă, având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;

i) rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autoritătii de stat competente;

j) programe/planuri cuprinzând măsuri si actiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autoritătilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu.

Art. 17. - Actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor emise de administratorul operatorului economic/conducătorul institutiei sunt:

a) dispozitie privind stabilirea modului de organizare si a responsabilitătilor privind apărarea împotriva incendiilor;

b) instructiuni de apărare împotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile de muncă;

c) dispozitie privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;

d) dispozitie privind organizarea instruirii personalului;

e) dispozitie de constituire a serviciului privat pentru situatii de urgentă ori contract/conventie cu un alt serviciu privat pentru situatii de urgentă;

f) dispozitie de sistare a lucrărilor de constructii/oprire a functionării ori utilizării constructiilor/amenajărilor, în cazul anulării avizului/autorizatiei de securitate la incendiu;

g) reguli si măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea substantelor periculoase specifice produselor sale;

h) conventii/contracte cuprinzând răspunderile ce revin părtilor pe linia apărării împotriva incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosintă asupra bunurilor imobile/antrepriză;

i) dispozitia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor, conform legii;

j) măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.

Art. 18. - Documentele si evidentele specifice apărării împotriva incendiilor ale operatorilor economici/institutiilor mentionate la art. 5 lit. c) trebuie să cuprindă cel putin:

a) planul de analiză si acoperire a riscurilor al unitătii administrativ-teritoriale, în partea ce revine operatorului economic/institutiei;

b) fisa obiectivului, conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la Regulamentul de planificare, organizare, pregătire si desfăsurare a activitătii de prevenire a situatiilor de urgentă, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.474/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 31 octombrie 2006; un exemplar din fisa obiectivului se trimite la inspectoratul judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgentă;

c) raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor;

d) documentatia tehnică specifică, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea si analiza riscurilor de incendiu etc;

e) avizele/autorizatiile de securitate la incendiu, însotite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;

f) certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor si echipamentele specifice de protectie utilizate;

g) registrele instalatiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii după atestatele firmelor care au efectuat/efectuează proiectarea, montarea, verificarea, întretinerea, repararea acestora sau care efectuează servicii în domeniu;

h) registrul pentru evidenta permiselor de lucru cu focul;

i) date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situatii de urgsntă, conform criteriilor de performantă;

j) lista operatorilor economici/institutiilor cu care a încheiat contracte de închiriere/conventii, cu specificarea domeniului de activitate al acestora si a numărului si termenului de valabilitate ale contractului;

k) planurile de protectie împotriva incendiilor;

l) evidenta exercitiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor constructiei;

m) evidenta exercitiilor de interventie efectuate, având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;

n) rapoartele de interventie ale serviciului privat pentru situatii de urgentă;

o) fisele de instruire, conform reglementărilor specifice;

p) lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii;

q) grafice de întretinere si verificare, conform instructiunilor producătorului/furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalatii si sisteme care pot genera incendii sau care se utilizează în caz de incendiu;

r) rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autoritătii de stat competente;

s) programe/planuri cuprinzând măsuri si actiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autoritătilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu.

Art. 19. - Documentele si evidentele specifice privind apărarea împotriva incendiilor se actualizează de către cei care le-au întocmit si aprobat, dacă:

a) s-au produs modificări ale actelor normative si ale reglementărilor tehnice care au stat la baza emiterii acestora;

b) s-au produs modificări ale personalului cu atributii stabilite conform acestora;

c) s-au produs modificări referitoare la constructii, instalatii sau la specificul activitătii.

Art. 20. - (1) Prevederile ari. 17 si 18 se aplică la operatorii economici si la institutiile care au un număr de salariati cel putin egal cu cel stabilit, conform legii, pentru întreprinderile mici.

(2) Pentru operatorii economici, institutiile si alte persoane juridice ce desfăsoară activităti în domeniu reglementat de o autoritate, care nu se încadrează în prevederile alin. (1), administratorul, conducătorul sau persoana cu functii de conducere, după caz, asigură organizarea activitătii de apărare împotriva incendiilor prin emiterea următoarelor documente:

a) instructiuni de apărare împotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile de muncă;

b) reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;

c) organizarea instruirii personalului;

d) dispozitie de sistare a lucrărilor de constructii/oprire a functionării ori utilizării constructiilor/amenajărilor, în cazul anulării avizului/autorizatiei de securitate la incendiu;

e) reguli si măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea substantelor periculoase specifice produselor sale.

(3) Operatorii economici, institutiile si celelalte persoane juridice prevăzute la alin. (2) asigură următoarele documente si evidente specifice apărării împotriva incendiilor:

a) documentatia tehnică specifică, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea si analiza riscurilor de incendiu etc;

b) avize/autorizatii de securitate la incendiu, însotite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;

c) certificate CE, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor si echipamentele specifice de protectie utilizate;

d) registrul pentru evidenta permiselor de lucru cu focul;

e) organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă;

f) fisele de instruire, conform reglementărilor specifice;

g) lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii;

h) rapoartele întocmite în urma controalelor autoritătii de stat si măsurile si actiunile proprii sau rezultate în urma constatărilor autoritătilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu.

 

SECTIUNEA a 4-a
Organizarea activitătii de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă

 

Art. 21. - Organizarea activitătii de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă, prevăzută la art. 5 lit. d) din prezentul ordin, are ca scop asigurarea conditiilor care să permită salariatilor/persoanelor fizice ca, pe baza instruirii si cu mijloacele tehnice pe care le au la dispozitie, să actioneze eficient pentru prevenirea si stingerea incendiilor, evacuarea si salvarea utilizatorilor constructiei, evacuarea bunurilor materiale, precum si pentru înlăturarea efectelor distructive provocate în caz de incendii, explozii sau accidente tehnice.

Art. 22. - (1) Prin loc de muncă, în întelesul prevederilor prezentelor norme generale, se întelege:

a) sectie, sector, hală/atelier de productie, filială, punct de lucru si altele asemenea;

b) depozit de materii prime, materiale, produse finite combustibile;

c) atelier de întretinere, reparatii, confectionare, prestări de servicii, proiectare si altele asemenea;

d) utilaj, echipament, instalatie tehnologică, sistem, statie, depozit de distributie carburanti pentru autovehicule, depozit cu astfel de produse, punct de desfacere a buteliilor cu GPL pentru consumatori;

e) laborator;

f) magazin, raion sau stand de vânzare;

g) sală de spectacole, polivalentă, de reuniuni, de conferinte, de sport, centru si complex cultural, studio de televiziune, film, radio, înregistrări si altele asemenea;

h) unitate de alimentatie publică, discotecă, club, sală de jocuri electronice si altele asemenea;

i) clădire sau spatiu amenajat în clădire, având destinatia de îngrijire a sănătătii: spital, policlinică, cabinet medical, sectie medicală, farmacie si altele asemenea;

j) constructie pentru cazare;

k) compartiment, sector, departament administrativ functional, constructie pentru birouri, cu destinatie financiar-bancară;

l) bibliotecă, arhivă;

m) clădire sau spatii amenajate în clădiri, având ca destinatie învătământul, supravegherea, îngrijirea sau cazarea ori adăpostirea copiilor prescolari, elevilor, studentilor, bătrânilor, persoanelor cu dizabilităti sau lipsite de adăpost;

n) lăcas de cult, spatiu destinat vietii monahale;

o) clădire si/sau spatiu având destinatia de gară, autogara, aerogara si statie de metrou;

p) fermă zootehnică sau agricolă;

q) punct de recoltare de cereale păioase sau de exploatare forestieră;

r) amenajare temporară, în spatiu închis sau în aer liber.

(2) Atunci când pe unul sau mai multe niveluri ale aceleiasi clădiri îsi desfăsoară activitatea mai multi operatori economici sau alte persoane juridice sau persoane fizice autorizate, locul de muncă se delimitează la limita spatiilor utilizate de acestia, iar utilitătile comune se repartizează, după caz, proprietarului clădirii ori, prin întelegere, operatorilor economici sau persoanelor juridice respective.

Art. 23. - Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă constă în:

a) prevenirea incendiilor, prin luarea în evidentă a materialelor si dotărilor tehnologice care prezintă pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere ce pot apărea si a mijloacelor care le pot genera, precum si prin stabilirea si aplicarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor;

b) organizarea interventiei de stingere a incendiilor ;

c) afisarea instructiunilor de apărare împotriva incendiilor;

d) organizarea salvării utilizatorilor si a evacuării bunurilor, prin întocmirea si afisarea planurilor de protectie specifice si prin mentinerea conditiilor de evacuare pe traseele stabilite;

e) elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de muncă, desfăsurarea propriu-zisă si verificarea efectuării acesteia;

f) marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau a altor inscriptii ori mijloace de atentionare.

Art. 24. - La stabilirea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor se au în vedere:

a) prevenirea manifestării surselor specifice de aprindere;

b) gestionarea materialelor si a deseurilor combustibile susceptibile a se aprinde, cu respectarea normelor specifice de prevenire a incendiilor;

c) dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, prevăzute în documentatia tehnică de proiectare;

d) verificarea spatiilor la terminarea programului de lucru;

e) mentinerea parametrilor tehnologici în limitele normate, pe timpul exploatării diferitelor instalatii, echipamente si utilaje tehnologice.

Art. 25. - (1) Organizarea interventiei de stingere a incendiilor la locul de muncă cuprinde:

a) stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare si de alertare în caz de incendiu a personalului de la locul de muncă, a serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situatii de urgentă, a conducătorului locului de muncă, proprietarului/patronului/administratorului, precum si a specialistilor si a altor forte stabilite să participe la stingerea incendiilor;

b) stabilirea sistemelor, instalatiilor si a dispozitivelor de limitare a propagării si de stingere a incendiilor, a stingătoarelor si a altor aparate de stins incendii, a mijloacelor de salvare si de protectie a personalului, precizându-se numărul de mijloace tehnice care trebuie să existe la fiecare loc de muncă;

c) stabilirea componentei echipelor care trebuie să asigure salvarea si evacuarea persoanelor/bunurilor, pe schimburi de lucru si în afara programului;

d) organizarea efectivă a interventiei, prin nominalizarea celor care trebuie să utilizeze sau să pună în functiune mijloacele tehnice din dotare de stingere si de limitare a propagării arderii ori să efectueze manevre sau alte operatiuni la instalatiile utilitare si, după caz, la echipamente si utilaje tehnologice.

(2) Datele privind organizarea activitătii de stingere a incendiilor la locul de muncă prevăzute la alin.(1) se înscriu într-un formular tipărit pe un material rezistent, de regulă carton, si se afisează într-un loc vizibil, estimat a fi mai putin afectat în caz de incendiu.

(3) Datele se completează de conducătorul locului de muncă si se aprobă de cadrul tehnic sau de persoana desemnată să îndeplinească atributii de apărare împotriva incendiilor.

(4) Structura-cadru a formularului prevăzut la alin.(2) este prezentată în anexa nr.1 la prezentele norme generale, aceasta putând fi completată, după caz, si cu alte date si informatii.

Art. 26. - (1) Interventia la locul de muncă presupune:

a) alarmarea imediată a personalului de la locul de muncă sau a utilizatorilor prin mijloace specifice, anuntarea incendiului la tortele de interventie, precum si la dispecerat, acolo unde acesta este constituit;

b) salvarea rapidă si în sigurantă a personalului, conform planurilor stabilite;

c) Întreruperea alimentării cu energie electrică, gaze si fluide combustibile a consumatorilor si efectuarea altor interventii specifice la instalatii si utilaje de către persoanele anume desemnate;

d) actionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor din dotare si verificarea intrării în functiune a instalatiilor si a sistemelor automate si, după caz, actionarea lor manuală;

e) evacuarea bunurilor periclitate de incendiu si protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate în timpul interventiei;

f) protectia personalului de interventie împotriva efectelor negative ale incendiului : temperatură, fum, gaze toxice;

g) verificarea amănuntită a locurilor în care se poate propaga incendiul si unde pot apărea focare noi, actionându-se pentru stingerea acestora.

(2) Pentru efectuarea operatiunilor prevăzute la alin.(1) nominalizarea se face pentru fiecare schimb de activitate, precum si în afara programului de lucru, în zilele de repaus si sărbători legale.

Art. 27. - Pentru perioadele în care activitatea normală este întreruptă, de exemplu, noaptea, în zilele nelucrătoare, în sărbătorile legale sau în alte situatii, este obligatorie asigurarea măsurilor corespunzătoare de apărare împotriva incendiilor.

Art. 28. - Planurile de protectie împotriva incendiilor prevăzute la art. 18 lit.k) si art. 23 lit.d) sunt:

a) planul de evacuare a persoanelor;

b) planul de depozitare si de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase;

c) planul de interventie.

Art. 29. - (1) Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu cuprind elemente diferentiate în functie de tipul si destinatia constructiei si de numărul persoanelor care se pot afla simultan în aceasta si se întocmesc astfel:

a) pe nivel, dacă se află simultan mai mult de 30 de persoane;

b) pe încăperi, dacă în ele se află cel putin 50 de persoane;

c) pentru încăperile destinate cazării, indiferent de numărul de locuri.

(2) Planurile de evacuare se afisează pe fiecare nivel, pe căile de acces si în locurile vizibile, astfel încât să poată fi cunoscute de către toate persoanele, iar în încăperi, pe partea interioară a usilor.

(3) Planul de evacuare se întocmeste pe baza schitei nivelului sau a încăperii, pe care se marchează cu culoare verde traseele de evacuare prin usi, coridoare si case de scări sau scări exterioare.

(4) Pe planurile de evacuare se indică locul mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor: stingătoare, hidranti interiori, butoane si alte sisteme de alarmare si alertare a incendiilor, posibilitătile de refugiu, încăperi speciale, terase, precum si interdictia de folosire a lifturilor în asemenea situatii.

(5) Modelul planului-cadru de evacuare este prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme generale.

Art. 30. - (1) Planurile de depozitare si de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase se întocmesc pentru fiecare încăpere unde se află asemenea materiale.

(2) La amplasarea materialelor periculoase în spatiile de depozitare trebuie să se tină seama de comportarea lor specifică în caz de incendiu, atât ca posibilităti de reactie reciprocă, cât si de compatibilitatea fată de produsele de stingere.

(3) Planurile de depozitare si de evacuare a materialelor periculoase se întocmesc pe baza schitelor încăperilor respective, pe care se marchează zonele cu materiale periculoase si se mentionează clasele acestora conform legii, cantitătile si codurile de identificare ori de pericol, produsele de stingere recomandate. Traseele de evacuare a materialelor si ordinea prioritătilor se marchează cu culoare verde.

(4) Planuri de depozitare si de evacuare se întocmesc si pentru materialele si bunurile combustibile care au o valoare financiară sau culturală deosebită.

(5) Planurile de depozitare se amplasează în locuri care se estimează a fi cel mai putin afectate de incendiu si în apropierea locurilor de acces în încăperi, precum si la dispecerat, acolo unde acesta este constituit, astfel încât acestea să poată fi utile fortelor de interventie.

Art. 31. - (1) Planurile de interventie se întocmesc pentru asigurarea desfăsurării în conditii de operativitate si eficientă a operatiunilor de interventie în situatii de urgentă, potrivit legii.

(2) Planul de interventie se avizează de inspectoratul pentru situatii de urgentă judetean/al municipiului Bucuresti.

(3) Modelul planului-cadru de interventie este prezentat în anexa nr.3 la prezentele norme generale.

Art. 32. - Planurile de protectie împotriva incendiilor se actualizează ori de câte ori este cazul, în functie de conditiile reale.

Art. 33. - (1) Instructiunile de apărare împotriva incendiilor, prevăzute la art. 23 lit. c), se elaborează pentru locurile de muncă stabilite de administrator/conducător, obligatoriu pentru toate locurile cu risc de incendiu.

(2) Instructiunile de apărare împotriva incendiilor cuprind:

a) prevederile specifice de apărare împotriva incendiilor din reglementările în vigoare;

b) obligatiile salariatilor privind apărarea împotriva incendiilor;

c) regulile si măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor pentru exploatarea instalatiilor potrivit conditiilor tehnice, tehnologice si organizatorice locale, precum si pentru reparatii, revizii, întretinere, oprire si punere în functiune;

d) evidentierea elementelor care determină riscul de incendiu sau de explozie;

e) prezentarea pericolelor care pot apărea în caz de incendiu, cum sunt intoxicările, arsurile, traumatismele, electrocutarea, iradierea etc, precum si a regulilor si măsurilor de prevenire a acestora.

(3) Instructiunile de apărare împotriva incendiilor se elaborează de seful sectorului de activitate, instalatie, sectie, atelier, se verifică de cadrul tehnic sau de persoana desemnată să îndeplinească atributii de apărare împotriva incendiilor si se aprobă de administrator/conducător.

(4) Instructiunile de apărare împotriva incendiilor se afisează, în întregime sau în sinteză, în functie de volumul lor si de conditiile de la locul de muncă respectiv.

(5) Un exemplar al tuturor instructiunilor de apărare împotriva incendiilor se păstrează la cadrul tehnic sau la persoana desemnată să îndeplinească atributii de apărare împotriva incendiilor.

Art. 34. - Salariatii de la locurile de muncă pentru care s-au întocmit instructiunile prevăzute la art. 33 au obligatia să le studieze, să le însusească si să le aplice.

Art. 35. - (1) Instructiunile de apărare împotriva incendiilor se completează în toate cazurile cu informatiile din planurile de interventie, acolo unde acestea sunt întocmite.

(2) Instructiunile de apărare împotriva incendiilor se actualizează la modificări, modernizări, dezvoltări, reprofilări si la aparitia unor noi reglementări.

(3) Fiecare instructiune de apărare împotriva incendiilor trebuie să aibă înscrisă data întocmirii/reviziei si data aprobării.

Art. 36. - (1) Indicatoarele de securitate, respectiv de interzicere, avertizare, orientare si/sau informare, prevăzute la art. 23 lit. f), se execută, se amplasează si se montează conform reglementărilor si standardelor de referintă.

(2) În anumite situatii, indicatoarele pot fi însotite de înscrisuri explicative si în limbi de circulatie internatională.

(3) Obligatia de a amplasa, de a monta si de a păstra integritatea indicatoarelor revine conducătorului locului de muncă.

 

CAPITOLUL III

Norme generale de apărare împotriva incendiilor la proiectarea si executarea constructiilor, instalatiilor si amenajărilor

 

SECTIUNEA 1

Îndeplinirea cerintei esentiale „securitate la incendiu”

 

Art. 37. - Constructiile, instalatiile si amenajările trebuie să fie proiectate si executate astfel încât, pe toată durata de viată a acestora, în cazul initierii unui incendiu, să se asigure:

a) estimarea stabilitătii elementelor portante pentru o perioadă determinată de timp;

b) limitarea aparitiei si propagării focului si fumului în interiorul constructiei;

c) limitarea propagării incendiului la vecinătăti;

d) posibilitatea utilizatorilor de a se evacua în conditii de sigurantă sau de a fi salvati prin alte mijloace;

e) securitatea fortelor de interventie.

Art. 38. - Cerinta esentială „securitate la incendiu” trebuie asigurată prin măsuri si reguli specifice privind amplasarea, proiectarea, executia si exploatarea constructiilor, instalatiilor si amenajărilor, precum si privind performantele si nivelurile de performantă în conditii de incendiu ale structurilor de constructii, produselor pentru constructii, instalatiilor aferente constructiilor si ale instalatiilor de protectie la incendiu.

Art. 39. - „Securitatea la incendiu” are ca obiectiv reducerea riscului de incendiu prin:

a) asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor în fazele de proiectare si exebutare a constructiilor, instalatiilor si amenajărilor si mentinerea lor la parametrii proiectati în exploatarea acestora, în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice;

b) echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor si amenajărilor cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice;

c) organizarea activitătii de apărare împotriva incendiilor;

d) asigurarea interventiei pompierilor în cazul producerii unor incendii la constructii, instalatii si amenajări, precum si a altor forte de salvare a persoanelor si bunurilor.

Art. 40. - (1) Riscul de incendiu se defineste prin produsul dintre probabilitatea initierii unui incendiu într-o situatie tehnică dată si importanta estimată a pagubelor produse de incendiu.

(2) Identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu se fac prin metode si proceduri specifice, conform metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă, aprobată prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

(3) Riscul de incendiu se stabileste si se precizează prin niveluri de risc, pe zone, încăperi, compartimente, clădiri si instalatii.

(4) Ariile compartimentelor de incendiu se stabilesc în functie de riscul de incendiu existent, de destinatia, de alcătuirea si de rezistenta la foc a elementelor de constructii.

(5) Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc prin reglementări tehnice specifice.

(6) Depăsirea nivelului riscului de incendiu, stabilit prin reglementările tehnice specifice, este interzisă.

Art. 41. - Satisfacerea cerintei esentiale „securitate la incendiu” pe întreaga durată de viată a constructiei, instalatiei si a amenajării se asigură, conform prevederilor reglementărilor tehnice specifice, prin măsuri interdependente, privind:

a) conformarea la foc a constructiilor;

b) asigurarea unor compartimente de incendiu, în cadrul constructiilor, în limite normate, si a măsurilor de limitare a propagării incendiului în cadrul constructiilor/compartimentelor de incendiu;

c) asigurarea stabilitătii constructiilor/compartimentelor de incendiu pentru o perioadă de timp normată;

d) mentinerea performantelor de reactie la foc si de rezistentă la foc ale produselor pentru constructii pe timpul utilizării acestora;

e) detectarea incendiilor în faza initială prin sisteme si instalatii automate de detectare, semnalizare si alarmare;

f) stingerea incendiilor cu sisteme ori instalatii adecvate si eficiente.

Art. 42. - (1) Principalele performante de comportare la foc ale produselor pentru constructii se referă la reactia la foc si la rezistenta la foc.

(2) Încadrarea produselor pentru constructii în clase de performantă privind comportarea la foc se realizează pe baza criteriilor de performantă aferente claselor, a valorilor criteriilor corespunzătoare fiecărei clase, precum si a metodelor de determinare a acestora, în conditiile de utilizare finală, potrivit Regulamentului privind clasificarea si încadrarea produselor de constructii pe baza performantelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor nr. 1.822/394/2004, publicat în Monitorul' Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 27 ianuarie 2005, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Nivelurile performantelor de comportare la foc a produselor pentru diferite categorii de constructii, instalatii si amenajări se stabilesc potrivit reglementărilor tehnice specifice.

Art. 43. - Evaluarea rezistentei la foc a structurilor se poate face prin utilizarea unor metode bazate pe încercări care utilizează scenarii de referintă conform standardelor europene sau pe bază de calcul, pe baza elementelor precizate în eurocodurile referitoare la calculul comportării la foc a diferitelor tipuri de structuri.

Art. 44. - Acoperisurile/învelitorile de acoperis se încadrează în clase de performantă la foc exterior, pe baza metodelor de încercare specifice din reglementările tehnice, potrivit prevederilor Regulamentului privind clasificarea si încadrarea produselor pentru constructii pe baza comportării la foc, elaborat de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă si aprobat prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Art. 45. - Reglementările tehnice specifice nu trebuie să creeze bariere pentru utilizarea produselor pentru constructii care sunt conforme cu specificatiile tehnice relevante.

Art. 46. - (1) Pentru categoriile de constructii stabilite prin lege, conditiile ce trebuie asigurate conform reglementărilor tehnice specifice, precum si actiunile ce trebuie întreprinse în caz de incendiu sunt stabilite printr-un scenariu de securitate la incendiu, conform metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă si aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

(2) Pot fi elaborate scenarii de securitate la incendiu si pentru alte categorii de constructii, la solicitarea proprietarului sau a beneficiarului.

Art. 47. - (1) Activitatea de expertizare tehnică de securitate la incendiu se efectuează de către experti tehnici atestati în conditiile legii, atunci când o reglementare sau un organism cu atributii de control al statului prevede acest lucru ori când se referă la situatiile prevăzute mai jos:

a) pentru rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau a executiei unor lucrări de constructii;

b) la constructiile existente, în cazul dezastrelor sau al accidentelor datorate fenomenelor naturale, actiunilor umane, activitătilor tehnologice sau în vederea determinării, în orice stadiu, a stării tehnice a constructiei pentru evaluarea capacitătii acesteia de satisfacere a cerintei „securitate la incendiu”.

(2) Pentru proiecte si constructii în curs de executie, prin expertizele tehnice de securitate la incendiu se asigură respectarea integrală a măsurilor de securitate la incendiu stabilite în reglementările tehnice în vigoare.

(3) Pentru constructiile existente, expertizele tehnice de securitate la incendiu, efectuate în situatiile în care, justificat tehnic, nu pot fi respectate prevederile reglementărilor tehnice, stabilesc, în functie de riscurile de incendiu actualizate, măsuri alternative care să asigure nivelurile de performantă pentru securitatea la incendiu stabilite prin reglementări tehnice specifice.

 

SECTIUNEA a 2-a

Stabilitatea la foc a constructiei

 

Art. 48. - (1) În cazul producerii unui incendiu, structura portantă principală a unei constructii trebuie să-si mentină stabilitatea la foc, pentru a asigura:

a) securitatea utilizatorilor pentru o perioadă normată de timp, cât se presupune că acestia rămân în clădire, precum si securitatea fortelor de interventie;

b) evitarea prăbusirii clădirii;

c) Îndeplinirea functiilor specifice ale produselor pentru constructii cu rol în satisfacerea cerintei esentiale „securitatea la incendiu”, pe perioada de timp normată.

(2) Perioada de stabilitate la foc a elementelor de constructii care intră în alcătuirea structurii portante principale a clădirii se precizează în reglementările tehnice specifice.

Art. 49. - (1) Elementele de constructii care intră în alcătuirea clădirii pot fi cu sau fără rol de separare la incendiu, care contribuie în mod pasiv sau activ la asigurarea rezistentei la foc a constructiei.

(2) Elementele de constructii prevăzute la alin. (1) si standardele de referintă aferente sunt precizate în regulamentul mentionat la art. 42 alin. (2) din prezentul ordin.

 

SECTIUNEA a 3-a

Limitarea izbucnirii, propagării sl dezvoltării incendiului si a efluentilor incendiului în interiorul si în afara incintei focarului de Incendiu

 

Art. 50. - Limitarea izbucnirii, propagării si dezvoltării incendiului si a efluentilor incendiului în interiorul si în afara incintei focarului poate fi obtinută, în principal, prin una din următoarele măsuri:

a) asigurarea nivelurilor corespunzătoare ale perfor­mantelor de reactie la foc si de rezistentă la foc prevăzute de reglementările tehnice specifice pentru produsele pentru constructii;

b) prevederea elementelor de separare a incendiului (pereti, plansee etc), adaptate la utilizarea constructiei, adică la actiunea termică estimată în constructie;

c) protejarea corespunzătoare a golurilor din elementele de separare a focului;

d) proiectarea corespunzătoare a fatadelor pentru împiedicarea propagării focului către părtile adiacente ale aceleiasi clădiri;

e) instalarea de bariere contra fumului, cum sunt usile etanse la fum.

f) prevederea sistemelor si a instalatiilor de detectare, semnalizare, stingere a incendiului;

g) evacuarea fumului si a gazelor fierbinti prin sisteme adecvate;

h) crearea de diferente de presiune între zonele de constructie;

i) prevederea măsurilor de protectie la foc pentru instalatiile de ventilare-climatizare, cum sunt canalele de ventilare rezistente la foc, clapetele antifoc si altele asemenea;

j) prevederea măsurilor de protectie la foc pentru canalele si ghenele instalatiilor aferente constructiilor, cum sunt: sanitare, încălzire, electrice si altele asemenea.

Art. 51. - (1) Instalatiile de încălzire, ventilare, climatizare, electrice, automatizare si altele asemenea, aferente constructiilor si amenajărilor, precum si subansamblurile lor trebuie proiectate si realizate astfel încât:

a) să nu initieze incendiu;

b) să nu contribuie activ la dezvoltarea incendiului;

c) să asigure limitarea propagării incendiului;

d) să nu constituie risc de incendiu pentru elementele de constructie sau pentru obiectele din încăperi ori adiacente acestora;

e) suprafetele componente mari si suprafetele expuse ale subansamblurilor să nu se poată încălzi într-o măsură inacceptabilă;

f) În cazul unui incendiu, să se poată asigura măsuri eficiente de stingere a acestuia si să fie posibilă salvarea persoanelor.

(2) Pentru evitarea pericolului de propagare a focului si a fumului la trecerea unei instalatii de la un compartiment de incendiu la altul, se prevăd măsuri de protectie conform reglementărilor tehnice specifice.

(3) Instalatiile de gaze naturale/gaze petroliere lichefiate (GPL), precum si subansamblurile lor trebuie proiectate si realizate conform reglementărilor tehnice specifice.

Art. 52. - (1) Instalatiile de protectie împotriva incendiilor fac parte din măsurile de protectie activă la foc cu rol important în asigurarea cerintei esentiale securitatea la incendiu” a constructiilor, instalatiilor tehnologice si a amenajărilor, precum si pentru securitatea utilizatorilor.

(2) Instalatiile de protectie împotriva incendiilor pot fi:

a) instalatii de detectare a gazelor inflamabile;

b) instalatii de inhibare a exploziei;

c) instalatii de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu;

d) instalatii de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti;

e) instalatii de hidranti interiori, coIoane uscate, hidranti exteriori;

f) instalatii speciale de stingere cu apă;

g) instalatii de stingere a incendiilor cu gaze; h) instalatii de stingere a incendiilor cu spumă; i) instalatii de stingere a incendiilor cu pulberi; j) instalatii de stingere a incendiilor cu aerosoli.

Art. 53. - Instalatiile de detectare a gazelor inflamabile trebuie să asigure îndeplinirea următoarelor criterii:

a) să dispună, în întreaga zonă protejată, de detectoare adecvate, pentru a permite ca prezenta gazului inflamabil să fie detectată într-o fază incipientă;

b) să fie prevăzute cu mijloace de comunicare sigure între detectoare si o centrală de colectare a informatiilor/ echipament de control si semnalizare;

c) să fie capabile să reziste conditiilor de mediu în care sunt montate, astfel încât să-si poată îndeplini functiile pe parcursul duratei de viată normate.

Art. 54. - Instalatiile de inhibare a exploziei trebuie proiectate astfel încât să reziste la presiunea maximă de explozie, să asigure detectarea imediată a cresterii presiunii, precum si eliberarea în cel mai scurt timp posibil a unui mediu de stingere uniform dispersat si mentinerea produsului de stingere la o concentratie de calcul într-un timp specificat în incinta protejată.

Art. 55. - (1) Instalatiile de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu trebuie să detecteze incendiul la momentul initierii, prin detectarea parametrilor fizici si/sau chimici asociati incendiului - fum, flăcări si/sau căldură -, si să transfere un semnal sonor si/sau vizual la un/o echipament de control si semnalizare/centrală de detectare-semnalizare, astfel încât să dea un semnal de alarmă si, după caz, să actioneze dispozitivele pentru evacuarea persoanelor, alertarea fortelor de interventie, deversarea automată a substantei de stingere etc.

(2) Echipamentul de control si semnalizare trebuie să asigure interpretarea semnalelor primite de la detectoare, pentru identificarea zonei de unde s-a transmis orice fel de semnal sau a avertizărilor gresite si pentru initierea actiunilor necesare;

(3) Instalatiile cu actionare manuală de alarmare la incendiu trebuie să dea posibilitatea ca un utilizator să initieze si să transfere un semnal de alarmă la incendiu la un echipament de control si semnalizare, astfel încât să fie posibilă initierea diferitelor actiuni planificate.

Art. 56. - (1) Instalatiile de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti si instalatiile de presurizare pentru controlul fumului trebuie să asigure în caz de incendiu:

a) mentinerea căilor de evacuare si de acces libere de fum pe înăltimea de circulatie;

b) facilitarea operatiilor fortelor de interventie, prin crearea unor zone fără fum;

c) Întârzierea sau împiedicarea generalizării incendiului prin aparitia fenomenului de flash-over, prevenind astfel dezvoltarea rapidă a incendiului;

d) reducerea consecintelor si avariilor provocate de fum si gaze fierbinti;

e) reducerea eforturilor care apar în elementele structurale ale constructiilor si instalatiilor în caz de incendiu.

(2) Instalatiile de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti trebuie să îndeplinească criteriile referitoare la capacitatea de a activa si de a stabili presiunea proiectată într-o incintă specificată sau o viteză convenabilă a debitului de aer prin deschideri în peretii incintei specificate, asigurându-se alimentarea electrică din două surse, principală si de rezervă.

(3) Pe timpul interventiilor, dacă situatia impune evacuarea cantitătilor de fum acumulate, se pot practica deschideri în unele elemente de constructie care delimitează spatiile respective si care nu au rol de rezistentă.

Art. 57. - (1) Instalatiile de hidranti interiori trebuie să asigure posibilitatea utilizatorilor de a realiza interventia, în faza initială a incendiului, cu debitele, presiunile, durata teoretică de functionare, lungimea jetului si a furtunului normate potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice.

(2) Instalatiile de hidranti exteriori trebuie să asigure o legătură la conducta principală de apă pentru echipamentele si utilajele de stingere a incendiilor, conform prevederilor reglementărilor tehnice specifice, standardelor europene de referintă, precum si standardelor nationale referitoare la cerintele de racordare si adâncimea de îngropare.

Art. 58. - Instalatiile speciale de stingere cu apă, cum sunt cele de sprinklere, instalatii cu ceată de apă si altele asemenea, trebuie astfel proiectate încât:

a) să asigure un răspuns imediat în caz de incendiu, prin deversarea apei, într-o schemă si o cantitate prestabilită, cu debitele, intensitătile de stropire si stingere normate, pe durata proiectată de functionare, peste o suprafată dată, în scopul controlului sau stingerii incendiului, potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice;

b) să asigure, după caz, răcirea elementelor de constructii si instalatii;

c) să creeze o barieră care împiedică propagarea incendiului.

Art. 59. - (1) Instalatiile de stingere cu gaze: dioxid de carbon, argon, azot, înlocuitori de haIoni si altele asemenea, precum si instalatiile de stingere cu aerosoli pot fi cu inundare totală sau locală.

(2) Instalatiile de stingere cu gaze trebuie să îndeplinească criteriile de performantă privind capacitatea de a fi activate manual sau automat, deversarea uniformă a produsului de stingere în incintă sau peste suprafata specificată, într-o cantitate determinată, pentru a stabili si mentine concentratia proiectată pe durata de timp normată, potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice.

(3) Pentru instalatiile de stingere cu gaze cu inundare totală este necesar să se asigure evacuarea tuturor persoanelor din compartimentul în care va fi utilizat gazul, înainte ca această actiune să înceapă.

(4) Instalatiile automate pentru stingerea incendiilor cu gaze trebuie prevăzute cu dispozitive de avertizare a utilizatorilor din spatiul protejat, optice si acustice, pentru semnalizarea intrării acestora în functiune.

(5) In cazul în care gazul deversat automat în caz de incendiu poate pune în pericol viata utilizatorilor din zonele protejate, instalatiile de stingere se prevăd cu dispozitive de temporizare care să întârzie intrarea acestora în functiune cu o perioadă prestabilită.

(6) Perioada dintre declansarea semnalului de avertizare si intrarea în functiune a instalatiei de stingere se calculează astfel încât să se asigure evacuarea utilizatorilor din orice punct al zonei protejate.

(7) Usile de acces în zone, spatii sau încăperi în care sunt posibile deversări de gaze ce pot pune în pericol viata utilizatorilor, precum si căile de evacuare din aceste locuri se marchează cu inscriptii de avertizare asupra pericolului, amplasate în locuri vizibile pentru personalul de la locurile de muncă si fortele de interventie.

(8) Semnalele optice si acustice produse de dispozitivele de avertizare trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să fie inactive în starea de asteptare;

b) să indice toate căile de evacuare din zonele de stingere;

c) să poată fi clar identificate si percepute cu tonalităti diferite, la începutul si la sfârsitul perioadei de temporizare;

d) să nu poată fi oprite înainte de expirarea timpului de functionare a instalatiei de stingere;

e) să fie în concordantă cu capacitătile psihomotorii si senzoriale ale utilizatorilor.

(9) Pentru sistemele cu stingere locală nu este necesară evacuarea tuturor persoanelor din compartiment, dar sunt obligatorii măsuri speciale privind instruirea personalului.

Art. 60. - Instalatiile de stingere a incendiilor cu spumă trebuie să îndeplinească criteriile de performantă referitoare la posibilitatea de a fi activate manual sau automat si de a genera si dispersa o cantitate calculată de spumă, cu coeficientul de înfoiere stabilit, peste o suprafată dată, cu debitele de stingere necesare, într-un timp specificat, potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice.

Art. 61. - Instalatiile de stingere a incendiilor cu pulberi trebuie să îndeplinească criteriile de performantă referitoare la posibilitatea de a fi activate manual sau automat si de a refula o cantitate calculată de pulbere peste o suprafată dată sau un obiect specificat, cu intensitătile si debitele de stingere necesare, într-un timp normat si în reprizele normate, potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice.

Art. 62. - Proiectarea, montarea, exploatarea, verificarea si mentenanta instalatiilor de protectie împotriva incendiilor se efectuează conform standardelor europene de referintă si reglementărilor tehnice specifice.

 

SECTIUNEA a 4-a

Instalatiile aferente constructiilor si instalatiile tehnologice

 

Art. 63. - (1) Instalatiile aferente constructiilor, cum sunt cele de gaze, electrice, de apă, de încălzire, de ventilare, de climatizare, de canalizare si altele asemenea, precum si instalatiile tehnologice se proiectează, se execută si se exploatează potrivit reglementărilor tehnice si măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, astfel încât acestea să nu constituie surse de initiere si/sau de propagare a incendiilor.

(2) Instalatiile prevăzute la alin. (1) trebuie să corespundă destinatiei, tipului si categoriei de importantă a constructiei, precum si nivelului de risc de incendiu, să aibă nivelul de protectie corespunzător mediului în care sunt amplasate si să respecte prevederile din normele specifice de apărare împotriva incendiilor.

(3) Instalatiile tehnologice se pun în functiune si se exploatează cu respectarea strictă a instructiunilor si regulilor de utilizare, precum si a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, stabilite de proiectanti si de producători.

Art. 64. - (1) Instalatiile de ventilare sau de climatizare, precum si cele de transport pneumatic se proiectează, se realizează si se exploatează astfel încât, în functionare normală, părtile componente, cum sunt echipamente, motoare, angrenaje, tubulatură, să nu genereze surse care pot aprinde substantele vehiculate prin acestea si să nu faciliteze propagarea incendiului.

(2) Traseele instalatiilor de ventilare, climatizare sau transport pneumatic din constructiile cu risc de incendiu sau explozie, precum si cele din sălile aglomerate ori din încăperile cu bunuri de mare valoare sau de importantă deosebită trebuie să fie independente si complet separate de traseele pentru alte spatii.

(3) Se interzice evacuarea prin aceeasi instalatie de ventilare, de climatizare sau de transport pneumatic a substantelor care, în amestec sau prin combinatie chimică, pot produce incendii ori explozii.

Art. 65. - Constructiile, instalatiile tehnologice, precum si zonele din vecinătatea acestora, în care se pot degaja vapori, gaze, praf sau pulberi combustibile, se prevăd, conform reglementărilor specifice, cu sisteme de detectare a emisiilor si de inhibare, inertizare sau evacuare fortată a acestora, în vederea preîntâmpinării acumulării de concentratii periculoase, precum si pentru semnalizarea situatiei create.

Art. 66. - (1) Instalatiile de iluminat de sigurantă trebuie să functioneze pentru o perioadă de timp normată, în zonele specificate, la întreruperea iluminatului normal.

(2) Tipurile de instalatii de iluminat de sigurantă si cazurile în care se prevăd în constructii, modul de alimentare cu energie electrică a acestora, precum si nivelurile de iluminare necesare trebuie să îndeplinească cerintele reglementărilor tehnice specifice.

Art. 67. - Sursele de rezervă de alimentare cu energie a instalatiilor de protectie împotriva incendiilor trebuie să îndeplinească criteriile de performantă referitoare la furnizarea automată pe durata de timp normată a alimentării cu energie a acestora, la întreruperea alimentării normale, potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice.

Art. 68. - Constructiile, instalatiile tehnologice si amenajările se protejează împotriva actiunii electricitătii atmosferice cu instalatii de protectie împotriva trăsnetului, conform cu reglementările tehnice specifice.

 

SECTIUNEA a 5-a

Limitarea propagării incendiului la constructiile învecinate

 

Art. 69. - (1) Limitarea propagării incendiului la constructiile învecinate poate fi realizată prin:

a) limitarea efectului radiatiei flăcărilor;

b) controlul initierii si propagării focului pe suprafata exterioară a acoperisului, inclusiv a luminatoarelor;

c) controlul pătrunderii focului de la acoperis în interiorul clădirii;

d) controlul aprinderii acoperisului de la un incendiu de dedesubt.

(2) Limitarea efectelor radiatiei se asigură prin controlul următorilor parametri:

a) distante de sigurantă normate între constructii;

b) mărimea zonelor vitrate neprotejate;

c) performanta de reactie la foc si de rezistentă la foc din interior si exterior a produselor pentru fatade;

d) comportarea la foc a părtilor vitrate sau opace ale fatadelor;

e) măsuri de protectie activă.

Art. 70. - Conditiile tehnice, măsurile, performantele si nivelurile de performantă privind limitarea propagării incendiului la constructiile învecinate se precizează în reglementările tehnice specifice.

 

SECTIUNEA a 6-a

Evacuarea utilizatorilor si securitatea fortelor de interventie

 

Art. 71. - (1) Pentru evacuarea în conditii de sigurantă a utilizatorilor în caz de incendiu, căile de evacuare trebuie să îndeplinească următoarele cerinte:

a) conformare la foc si amplasare corespunzătoare;

b) separare de alte functiuni prin elemente de separare la foc si fum;

c) asigurarea controlului fumului;

d) limitarea producerii incendiului si fumului.

(2) În functie de categoria constructiei, instalatiei sau a amenajării si de destinatia acesteia, se au în vedere si alte măsuri specifice, cum sunt:

a) dimensionarea, realizarea, dispunerea si marcarea căilor de evacuare si a iesirilor de evacuare corespunzător numărului de utilizatori si stării sănătătii acestora, conform prevederilor reglementărilor tehnice;

b) prevederea instalatiilor de detectare si semnalizare a incendiului, precum si de comunicare-avertizare;

c) prevederea instalatiilor de iluminat de sigurantă, alimentate din surse corespunzătoare; prevederea instalatiilor de semnalizare a iesirilor de urgentă;

d) prevederea de dispozitive de sigurantă la usi, cum sunt blocări în pozitie deschisă, dispozitive antipanica si altele asemenea;

e) prevederea de sisteme de orientare în caz de incendiu, cum sunt indicatoare de securitate, marcaje fotoluminiscente si altele asemenea;

f) prevederea de instalatii de presurizare si alte sisteme de control al fumului;

g) prevederea de locuri sigure de salvare în interiorul si/sau în afara constructiei;

h) prevederea unor mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor pentru a fi folosite de utilizatori sau de pompieri, cum sunt instalatiile de hidranti, coIoanele uscate si altele asemenea.

Art. 72. - Instalatiile de semnalizare a iesirilor de urgentă trebuie să indice utilizatorilor traseul de evacuare, usile de evacuare, marcarea scărilor de evacuare din clădire si marcarea usilor si traseelor care nu servesc, la evacuare.

Art. 73. - Constructiile, compartimentele de incendiu, stadioanele sau arenele sportive ori incintele amenajate trebuie prevăzute cu căi de evacuare a persoanelor, în număr suficient, corespunzător dimensionate si realizate, astfel încât persoanele să ajungă în timpul cel mai scurt si în deplină sigurantă în exterior, la nivelul terenului ori al căilor de acces carosabile, în refugii sau în alte locuri special amenajate.

Art. 74. - Pentru accesul si evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilităti, bolnavilor si ale altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure în caz de incendiu, se adoptă solutii si măsuri adecvate, cu respectarea reglementărilor tehnice specifice.

Art. 75. - La proiectarea si la executarea căilor de evacuare se interzice prevederea usilor care se pot bloca în pozitie închisă, reducerea gabaritelor stabilite prin reglementări tehnice, prevederea de finisaje combustibile, cu exceptia celor admise prin norme, de oglinzi, praguri sau de alte elemente care pot crea pe timpul incendiilor dificultăti la evacuare, cum sunt împiedicarea, alunecarea, contactul sau coliziunea cu diverse obiecte, busculada, panica si altele asemenea.

Art. 76. - Pentru securitatea echipelor de salvare/fortelor de interventie sunt necesare:

a) măsuri pentru ca echipele de interventie si salvare să-si desfăsoare activitatea la un nivel adecvat de securitate si să părăsească clădirea fără riscuri de accidente;

b) amenajări pentru accesul fortelor de interventie în clădire si incintă, pentru autospeciale si pentru ascensoarele de pompieri;

c) măsuri care să permită ca stingerea să fie realizată eficient în interiorul si în jurul constructiei.

Art. 77. - Ascensoarele de pompieri se prevăd si se realizează potrivit reglementărilor tehnice specifice, asigurând accesul fortelor de interventie pe durata stabilită în planurile specifice.

Art. 78. - (1) Asigurarea accesului si a circulatiei autospecialelor de interventie în incintele operatorilor economici si ale institutiilor, în zonele locuite, precum si între localităti este obligatorie, conform reglementărilor tehnice specifice.

(2) În locurile prevăzute la alin. (1) trebuie să se asigure cel putin un acces carosabil dinspre drumurile publice si dinspre drumurile de circulatie interioare, amenajat, marcat, întretinut si utilizabil în orice anotimp.

(3) Căile de acces si de circulatie se dimensionează potrivit reglementărilor tehnice pentru autovehicule de tip greu, asigurând accesul autospecialelor de interventie.

Art. 79. - Măsurile, conditiile tehnice, performantele si nivelurile de performantă privind proiectarea căilor de evacuare si acces aferente constructiilor, instalatiilor si amenajărilor se realizează conform prevederilor reglementărilor tehnice specifice.

 

CAPITOLUL IV

Norme generale de apărare împotriva incendiilor la exploatarea constructiilor, instalatiilor si amenajărilor

 

SECTIUNEA 1

Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea constructiilor, instalatiilor si amenajărilor

 

Art. 80. - Măsurile generale de prevenire a incendiilor la exploatarea constructiilor, instalatiilor si amenajărilor privesc:

a) controlul/supravegherea din punct de vedere al prevenirii incendiilor a activitătilor, pe timpul desfăsurării si după încheierea acestora;

b) stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice în vederea reducerii riscului de incendiu ori a consecintelor incendiilor;

c) mentinerea conditiilor realizate pentru evacuarea utilizatorilor în sigurantă si pentru securitatea echipelor de interventie în cazul izbucnirii unui incendiu;

d) Întretinerea în stare operativă a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor.

Art. 81. - (1) Exploatarea sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, masinilor si utilajelor de orice categorie se face conform reglementărilor tehnice specifice.

(2) Exploatarea mijloacelor tehnice prevăzute la alin. (1) cu defectiuni, improvizatii sau fără protectia corespunzătoare fată de materialele sau substantele combustibile din spatiul în care sunt utilizate este interzisă.

(3) La utilizarea mijloacelor tehnice prevăzute la alin. (1) este obligatorie respectarea instructiunilor de functionare, verificare si întretinere, precum si a măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, emise si aprobate potrivit legii.

Art. 82. - Pe timpul exploatării instalatiilor aferente constructiilor si instalatiilor tehnologice prevăzute la art. 63 se interzic:

a) neasigurarea supravegherii conform instructiunilor de functionare;

b) functionarea fără sistemele, aparatele si echipamentele necesare conform instructiunilor de functionare pentru controlul si mentinerea parametrilor privind siguranta în functionare sau înlocuirea acestora cu altele supradimensionate;

c) Întretinerea necorespunzătoare a elementelor prevăzute pentru izolare termică sau electrică ori pentru separare;

d) depăsirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrărilor de întretinere si reparatii sau executarea necorespunzătoare a acestora;

e) executarea lucrărilor de întretinere si reparatii sau a unor modificări de către personal neautorizat.

Art. 83. - (1) Mentinerea în bună stare a instalatiilor si sistemelor de captare si scurgere la pământ a descărcărilor electrice atmosferice este obligatorie la constructii si instalatii, utilaje si echipamente tehnologice, conform reglementărilor tehnice specifice.

(2) Utilizarea sistemelor de captare si scurgere la pământ a electricitătii statice conform instructiunilor specifice si reglementărilor tehnice este obligatorie.

Art. 84. - (1) În spatiile cu risc mare de incendiu sau de explozie se interzice accesul salariatilor si al altor persoane fără echipament de protectie adecvat conditiilor de lucru.

(2) Folosirea dispozitivelor, aparatelor, uneltelor si sculelor neprotejate corespunzător sau care pot produce scântei prin functionare, lovire sau frecare în spatii sau în locuri cu risc de explozie este interzisă.

Art. 85. - (1) Produsele, materialele si substantele combustibile se amplasează la distantă de sigurantă fată de sursele de căldură ori se protejează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea lor.

(2) Se interzice folosirea sobelor si a altor mijloace de încălzire defecte, cu improvizatii, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum si aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile.

(3) Verificarea, repararea, izolarea termică si curătarea periodică a cosurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii.

Art. 86. - (1) Pe timpul transportului, depozitării si manipulării produselor sau substantelor combustibile se tine seama de proprietătile fizico-chimice ale acestora, astfel încât la contactul dintre ele să nu se producă ori să nu se propage incendiul.

(2) Produsele si substantele combustibile se transportă, se manipulează si se depozitează în ambalaje adecvate, realizate si inscriptionate corespunzător, în vederea identificării riscurilor de incendiu si stabilirii procedeelor si substantelor de stingere ori de neutralizare adecvate.

(3) Dispunerea materialelor periculoase în depozit se face potrivit planului de depozitare.

(4) La elaborarea planurilor de interventie se tine seama de compatibilitatea produselor sau substantelor combustibile cu substantele de stingere.

Art. 87. - (1) Deseurile si reziduurile, scurgerile si depunerile de praf sau de pulberi combustibile se îndepărtează ritmic prin metode si mijloace adecvate, obligatoriu la terminarea fiecărui schimb de lucru, si se depun în locuri special destinate depozitării sau distrugerii lor.

(2) Deseurile si reziduurile de lichide combustibile sau cele din materiale solide, cum sunt cârpe, câlti, bumbac, rumegus, care contin astfel de produse, se colectează în cutii sau în vase metalice ori cu căptuseală metalică interioară, prevăzute cu capac, amplasate în locuri fără risc de incendiu si marcate.

(3) Deseurile, reziduurile si ambalajele combustibile, care se reutilizează, se depozitează, cu asigurarea distantelor de sigurantă fată de clădiri, instalatii, culturi agricole, suprafete împădurite si alte materiale combustibile, în functie de natura si de proprietătile fizico-chimice ale acestora.

(4) Deseurile, reziduurile si ambalajele combustibile, care nu se reutilizează, se distrug conform reglementărilor specifice.

Art. 88. - (1) Materialele si substantele care prezintă pericol de autoaprindere se păstrează în conditii adecvate naturii lor, bine ventilate si luându-se măsuri de control si preîntâmpinare a fenomenului de autoîncălzire.

(2) Prevenirea aparitiei fenomenului de autoaprindere se urmăreste si la depozitarea furajelor si plantelor tehnice, conform reglementărilor specifice.

(3) Amplasarea depozitelor de combustibili, furaje si plante tehnice se face la distante de sigurantă, astfel încât eventualele incendii produse la acestea să nu pericliteze vecinătătile.

Art. 89. - Toate instalatiile/conductele prin care circulă substante lichide sau gaze se marchează prin culori specifice de identificare a naturii substantei, respectiv pericolului acesteia, prevăzute de normele tehnice specifice.

Art. 90. - (1) Tratarea sau protejarea materialelor si elementelor de constructii combustibile si/sau a structurilor din alcătuirea constructiilor sau a instalatiilor cu substante de termoprotectie ori ignifuge se efectuează potrivit reglementărilor tehnice specifice.

(2) Lucrările de termoprotectie se execută numai de către personal atestat, conform normelor tehnice specifice.

(3) Calitatea lucrărilor de ignifugare executate se certifică prin rapoarte de încercare emise de laboratoare autorizate conform legii.

Art. 91. - Elementele de limitare a propagării focului, de izolare termică si de etansare la fum si la gaze fierbinti din alcătuirea constructiilor si a instalatiilor se mentin permanent în bună stare, pentru a-si îndeplini rolul stabilit.

Art. 92. - (1) În constructiile civile/publice si de productie, cantitătile de materiale si de substante combustibile utilizate nu trebuie să conducă la depăsirea densitătii sarcinii termice stabilite prin reglementări tehnice sau prin documentatiile tehnice de proiectare si executie.

(2) În sălile aglomerate si de sport, pe stadioane sau pe alte arene sportive ori în incinte amenajate pentru activităti cu public este interzis accesul publicului cu produse si substante inflamabile sau cu alte mijloace care pot produce incendii sau explozii.

(3) Depozitarea si utilizarea în spatii publice a mijloacelor, produselor si substantelor prevăzute la alin. (2) este permisă numai în locurile amenajate în acest scop si cu respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor.

Art. 93. - (1) La clădiri administrative/birouri, activitatea se organizează astfel încât să nu se creeze aglomerări ale publicului, care să îngreuneze sau chiar să blocheze evacuarea în caz de incendiu.

(2) Pe timpul exploatării încăperilor, compartimentelor si spatiilor aferente clădirilor administrative trebuie luate măsuri de reducere la minim posibil a riscului de incendiu prin limitarea la strictul necesar a cantitătilor de materiale combustibile si a eventualelor surse cu potential de aprindere a acestora.

Art. 94. - (1) În sălile aglomerate ori amenajările temporare în care se desfăsoară activităti cu public nu se admite accesul unui număr de persoane mai mare decât capacitatea stabilită prin proiect.

(2) Amplasarea mobilierului în sălile aglomerate se realizează astfel încât să se asigure culoare de trecere cu lătimi care să permită deplasarea publicului către iesirile din sală.

(3) În incintele prevăzute la alin. (1), scaunele sau băncile se fixează de pardoseală astfel încât să nu fie răsturnate în caz de panică si să asigure evacuarea rapidă si fără accidente a publicului.

(4) La finalizarea activitătii în sala aglomerată sau amenajarea temporară se execută un control de verificare pentru depistarea si înlăturarea eventualelor nereguli în domeniul prevenirii incendiilor pe timpul exploatării.

(5) Se recomandă asigurarea unui sistem de alarmare în caz de incendiu, cu mesaj preînregistrat.

Art. 95. - (1) În perioadele caniculare sau secetoase, consiliile judetene sau locale din zonele cu risc crescut de incendiu si, după caz, administratorii operatorilor economici/ conducătorii institutiilor din zonele mentionate trebuie să elaboreze programe speciale de măsuri pentru prevenirea incendiilor specifice.

(2) Măsurile speciale pe timpul secetos cuprind:

a) identificarea si nominalizarea sectoarelor de activitate în care creste riscul de incendiu în conditiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate si lipsei de precipitatii;

b) interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată;

c) restrictionarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează conditii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substante volatile sau supraîncălziri excesive;

d) asigurarea protejării fată de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor si a altor tipuri de ambalaje care contin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră;

e) intensificarea controalelor în zonele cu culturi agricole si în locuri cu vegetatie forestieră, mai ales cele frecventate pentru agrement;

f) asigurarea si verificarea zilnică a rezervelor de apă pentru incendiu.

(3) Măsurile speciale stabilite sunt aduse la cunostintă tuturor salariatilor si, după caz, populatiei.

Art. 96. - Înainte de începerea sezonului rece se iau următoarele măsuri de prevenire:

a) controlul instalatiilor si al sistemelor de încălzire existente la operatorii economici, institutiile publice, locuintele si gospodăriile populatiei, cum sunt surse de căldură, conducte, corpuri si elemente de încălzire, sobe, cosuri si canale de fum, si înlăturarea defectiunilor constatate, asigurându-se functionarea la parametrii normati;

b) protejarea contra înghetului a componentelor instalatiilor de stingere cu apă;

c) asigurarea uneltelor si accesoriilor pentru deszăpezirea căilor de acces, de evacuare si de interventie.

 

SECTIUNEA a 2-a

Măsuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis

 

Art. 97. - (1) Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu si pe timp de vânt este interzisă; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdictie, se stabilesc si se marchează de persoanele în drept.

(2) Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unitătilor, în zonele de agrement si în gospodăriile populatiei se face numai în locuri special amenajate, în conditii si la distante care să nu permită propagarea focului la constructii, depozite, culturi agricole, păduri, plantatii sau la alte vecinătăti.

(3) Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deseurilor si a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăti, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum si stingerea jarului după terminarea activitătii.

(4) Arderea miristilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăti, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii.

(5) Utilizarea focului deschis nu se admite la distante mai mici de 40 m fată de locurile cu pericol de explozie: gaze si lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc, respectiv 10 m fată de materiale sau substante combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc, fără a fi supravegheat si asigurat prin măsuri corespunzătoare.

(6) Luarea măsurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în conditii si în locuri în care se pot produce incendii constituie o obligatie a persoanelor care răspund, potrivit legii, de cresterea, educarea si îngrijirea copiilor.

Art. 98. - (1) Reglementarea de către administratorul operatorului economic/conducătorul institutiei sau, după caz, de consiliul local a modului de executare a lucrărilor cu foc deschis presupune:

a) stabilirea locurilor unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucrări cu foc deschis, cum sunt topirea bitumului, arderea deseurilor combustibile, curătările prin ardere, precum si a persoanelor care le supraveghează;

b) stabilirea si marcarea locurilor cu pericol de incendiu în care este interzisă utilizarea focului deschis;

c) nominalizarea persoanelor care au dreptul să emită permis de lucru cu foc;

d) descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunostintă si păstrare a permisului de lucru cu foc;

e) aprobarea unor instructiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrări.

(2) Distrugerea prin ardere a unor deseuri sau reziduuri combustibile se efectuează cu respectarea legislatiei specifice privind protectia mediului.

Art. 99. - (1) Efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea operatiuni care prezintă pericol de incendiu, în constructii civile (publice), pe timpul programului cu publicul, în instalatii tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, în depozite ori în alte spatii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substantelor combustibile este interzisă.

(2) Lucrările prevăzute la alin. (1) se pot executa în spatiile respective numai după ce s-au luat măsuri pentru: evacuarea persoanelor, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spălarea, blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spatiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare si stingere a incendiilor.

(3) Lucrările mentionate la alin. (1) si la art. 97 alin. (4) se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc, al cărui model este prezentat în anexa nr. 4 la prezentele norme generale.

(4) In toate cazurile prevăzute la alin. (1)-(3) sunt obligatorii instruirea personalului de executie, control si supraveghere asupra măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum si informarea serviciului privat/voluntar pentru situatii de urgentă.

Art. 100. - (1) Permisul de lucru cu foc, prevăzut la art. 99 alin. (3), se întocmeste în două exemplare, dintre care unul se înmânează sefului formatiei de lucru sau persoanei care execută operatiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent.

(2) Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi.

(3) La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului.

Art. 101. - Seful sectorului de activitate, atelier, sectie, depozit, instalatie etc. În care se execută operatiuni cu foc deschis are obligatia să asigure măsuri pentru:

a) pregătirea locului;

b) instruirea personalului;

c) controlul după terminarea lucrării.

Art. 102. - (1) Executantul lucrării are obligatia de a utiliza pentru executarea lucrărilor cu foc deschis numai echipamente si aparate în bună stare de functionare.

(2) Toate echipamentele si aparatele pentru executarea lucrărilor cu foc deschis se întretin si se verifică în conformitate cu instructiunile furnizorului.

Art. 103. - În timpul executării lucrării trebuie să se asigure:

a) supravegherea permanentă a flăcării, a răspândirii si a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente si a intensitătii fluxului de căldură;

b) strângerea si depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă;

c) Închiderea robinetelor buteliei de oxigen si a generatorului de acetilenă, dacă durata întreruperii executării lucrării depăseste 10 minute;

d) interzicerea agătării arzătoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilenă;

e) neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări, schele etc;

f) evacuarea carbidului din generator, în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată.

Art. 104. - După terminarea lucrării, seful sectorului de activitate, prevăzut la art. 101, trebuie să asigure următoarele măsuri:

a) verificarea locului în care s-a executat lucrarea, precum si a spatiilor adiacente si a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu: zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum etc;

b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă, si luarea de măsuri în consecintă;

c) verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore si în timpul noptii, a situatiei existente la locul în care s-a efectuat lucrarea si în imediata apropiere a acestuia;

d) depozitarea în conditii de sigurantă a echipamentelor folosite la lucrare;

e) reamplasarea pe pozitiile initiale a elementelor si materialelor combustibile ia cel putin 6 ore de la terminarea lucrării;

f) colectarea slamului de carbid în containere destinate acestui scop si depozitarea acestora într-un loc special amenajat.

Art. 105. - (1) Folosirea flăcării: lumânări, făclii, torte si altele asemenea pe timpul spectacolelor de teatru, operă, operetă, a festivitătilor desfăsurate în restaurante sau pentru ambiantă ori divertisment în restaurante, baruri, cluburi, discoteci etc este interzisă.

(2) Pentru durate scurte, stabilite precis, se admite folosirea flăcării în situatiile mentionate la alin. (1), cu conditia asigurării conditiilor de împiedicare a initierii si propagării incendiului, după cum urmează:

a) evitarea amplasării în apropierea sau contactul cu materiale combustibile: decoruri, costume, haine, perdele etc;

b) folosirea unor suporturi incombustibile;

c) prevenirea producerii unor incendii prin răsturnare, manevrare gresită etc;

d) stingerea obligatorie a flăcărilor la terminarea evenimentului;

e) nominalizarea personalului propriu ce asigură supravegherea si interventia în caz de incendiu;

f) asigurarea mijloacelor tehnice adecvate de apărare împotriva incendiilor;

g) anuntarea, după caz, a serviciului profesionist, voluntar sau privat, pentru situatii de urgentă, a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor.

(3) Pentru spectacolele de tipul mentionat la alin. (1), care au loc pe timpul unei stagiuni, se transmite la inspectoratul pentru situatii de urgentă judetean/al municipiului Bucuresti, la începutul stagiunii, programul spectacolelor respective.

Art. 106. - (1) Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor este obligatorie în cadrul fiecărui operator economic sau al fiecărei institutii publice si se face prin dispozitie scrisă, dată de persoana cu atributii de conducere.

(2) Pentru situatiile în care o constructie sau o amenajare este folosită de mai multi utilizatori, reglementarea fumatului se face prin dispozitie emisă de proprietarul constructiei sau al amenajării respective, însusită de utilizatorii în cauză.

(3) În dispozitia pentru reglementarea fumatului se mentionează :

a) locurile cu pericol de incendiu sau de explozie, pe lângă spatiile publice închise, conform legii, în care este interzis fumatul sau, după caz, accesul cu tigări, chibrituri sau brichete; se prevăd obligatoriu locurile cu schele, cofraje si esafodaje, realizate din materiale combustibile, precum si lanurile de cereale în faza de coacere si zonele împădurite;

b) locurile amenajate pentru fumat;

c) persoanele desemnate să răspundă de supravegherea respectării reglementării, pe locuri si sectoare de activitate;

d) alte date si informatii necesare să fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu.

(4) Locurile în care este interzis fumatul se marchează conform legii.

(5) Locurile în care este permis fumatul se marchează cu indicatorul „loc pentru fumat”.

(6) Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor sunt amplasate la o distantă mai mare de 40 m fată de locurile în care există pericol de explozie: gaze si lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc, 10 m fată de locurile în care există materiale solide combustibile: lemn, textile, hârtie, carton asfaltat, bitum, si 50 m fată de culturile de cereale păioase în perioada coacerii si recoltării sau de zonele împădurite.

(7) Locurile stabilite pentru fumat se prevăd cu:

a) scrumiere sau vase cu apă, nisip sau pământ;

b) instructiuni afisate, cuprinzând măsuri de prevenire a incendiilor si reguli de comportare în caz de incendiu;

c) mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.

(8) Scrumierele din interiorul clădirilor se amplasează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum ar fi draperii, perdele, jaluzele.

(9) Depunerea în scrumiere a altor deseuri de materiale combustibile, cum sunt hârtia, cartonul, textilele, este interzisă.

(10) Golirea scrumierelor în cosurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile este interzisă.

(11) Aruncarea la întâmplare a resturilor de tigări sau chibrituri aprinse este interzisă.

 

SECTIUNEA a 3-a

Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea căilor de evacuare

 

Art. 107. - Pentru asigurarea conditiilor de evacuare si salvare a utilizatorilor în sigurantă în caz de incendiu se adoptă următoarele măsuri:

a) Întretinerea în bună stare de functionare a sistemelor de decomprimare sau de etansare la fum si gaze fierbinti, precum si a elementelor de limitare a propagării focului ori de izolare termică din compunerea constructiilor si instalatiilor;

b) păstrarea căilor de evacuare libere si în stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate si realizate;

c) functionarea iluminatului de sigurantă si a celei de-a doua surse de energie electrică, conform reglementărilor tehnice;

d) functionarea sistemelor de alarmare si semnalizare a incendiilor la parametrii de performantă pentru care au fost proiectate;

e) organizarea si desfăsurarea, periodic, de exercitii si aplicatii cu salariatii, în conditiile legii.

Art. 108. - (1) Căile de evacuare, inclusiv cele care duc pe terase, în refugii sau în alte locuri special amenajate pentru evacuare, se marchează cu indicatoare standardizate, conform reglementărilor tehnice specifice, astfel încât traseele acestora să fie recunoscute cu usurintă, atât ziua cât si noaptea, de persoanele care le utilizează în caz de incendiu.

(2) Se montează indicatoare corespunzătoare la rampele scărilor care duc la demisol sau subsol ori la usile de acces către alte spatii si încăperi din care evacuarea nu poate fi continuată.

Art. 109. - (1) Dispozitivele care asigură închiderea automată în caz de incendiu a elementelor de protectie a golurilor, cele de actionare a trapelor si clapetelor, precum si cele care mentin în pozitie închisă usile încăperilor tampon se mentin în permanentă în stare de functionare.

(2) Se interzice blocarea în pozitie deschisă a usilor caselor scărilor, a celor de pe coridoare, a celor cu dispozitive de închidere automată sau a altor usi care, în

caz de incendiu, au rolul de a opri pătrunderea fumului, gazelor fierbinti si propagarea incendiilor pe verticală sau orizontală.

(3) Dispozitivele de la alin. (2), care asigură închiderea automată a usilor, se verifică periodic si se mentin în stare de functionare.

(4) Sistemul de închidere a usilor de pe traseele de evacuare trebuie să permită deschiderea usoară a acestora în caz de incendiu.

Art. 110. - (1) Este interzisă blocarea căilor de acces, de evacuare si de interventie cu materiale care reduc lătimea sau înăltimea liberă de circulatie stabilită ori care prezintă pericol de incendiu sau explozie, precum si efectuarea unor modificări la acestea, prin care se înrăutăteste situatia initială.

(2) În casele scărilor, pe coridoare sau pe alte căi de evacuare ale clădirilor se interzic amenajarea de boxe ori locuri de lucru, depozitarea de materiale, mobilier sau obiecte, amplasarea de masini de fotocopiat, dozatoare pentru sucuri/cafea etc, care ar putea împiedica evacuarea persoanelor si bunurilor, precum si accesul personalului de interventie.

Art. 111. - (1) Accesul mijloacelor si personalului pentru interventiile operative în caz de incendiu, în vederea salvării si acordării ajutorului persoanelor aflate în pericol, stingerii incendiilor si limitării efectelor acestora, trebuie să fie asigurat în permanentă la toate:

a) constructiile si încăperile acestora;

b) instalatiile tehnologice si anexe;

c) depozitele închise si deschise de materii prime, semifabricate, produse finite si auxiliare;

d) mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, precum si la punctele de comandă ale acestora, cum sunt: centrale si butoane de semnalizare a incendiilor, statii de pompare a apei, hidranti de incendiu, stingătoare, panouri de incendiu, bazine, rezervoare si castele de apă, rampe ale surselor de apă naturale;

e) dispozitivele de actionare a unor mijloace cu rol de protectie în caz de incendiu: cortine de sigurantă, sisteme de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti, clapete de pe tubulatura de ventilare si altele asemenea;

f) tablourile de distributie si întrerupătoarele generale ale instalatiilor electrice de iluminat, de fortă si de sigurantă, precum si la sursele de alimentare de rezervă care sunt destinate alimentării receptoarelor electrice cu rol în caz de incendiu;

g) vanele instalatiilor tehnologice sau auxiliare care trebuie manevrate în caz de incendiu si punctele de comandă ale acestora: gaze si lichide combustibile, benzi transportoare si altele asemenea;

h) alte mijloace utilizate pentru interventie în caz de incendiu: vehicule pentru tractare sau transport, cisterne ori autocisterne pentru apă si altele asemenea.

(2) Persoanele fizice sau juridice care detin sau administrează constructiile, instalatiile, sistemele, dispozitivele sau mijloacele respective sunt obligate să marcheze prin indicatoare, potrivit reglementărilor tehnice specifice, prezenta mijloacelor de la alin. (1) si să afiseze regulile specifice care trebuie respectate.

Art. 112. - (1) Intrările în incintele unitătilor si circulatiile carosabile din interiorul acestora, prin care se asigură accesul la clădiri si instalatii, la racordurile de alimentare cu apă, cum sunt retele, bazine, râuri, lacuri, traversările de cale ferată si altele asemenea, se mentin, indiferent de sezon, practicabile, curate si libere de orice obstacole, cum ar fi: materiale, utilaje, ambalaje, zăpadă si altele asemenea, care ar putea împiedica interventia operativă pentru stingerea incendiilor.

(2) În cazul în care acest lucru nu este posibil, se asigură si se marchează, potrivit reglementărilor tehnice specifice, căi de acces si circulatii ocolitoare.

Art. 113. - Căile de acces si de evacuare din clădiri, limitele zonelor periculoase de incendiu, explozie, electrocutare, radiatii, locurile în care sunt amplasate utilajele si instalatiile pentru stingerea incendiilor si orice alte instalatii care, în caz de incendiu, presupun manevre obligatorii se marchează vizibil, potrivit reglementărilor tehnice specifice.

Art. 114. - Platformele de acces si de amplasare a autospecialelor de interventie si salvare de la înăltimi, prevăzute în imediata vecinătate a constructiilor, se marchează corespunzător si se mentin libere.

Art. 115. - Ascensoarele de pompieri se mentin permanent în bună stare de functionare, pentru a putea fi utilizate operativ în caz de necesitate, si se marchează corespunzător.

 

SECTIUNEA a 4-a

Măsuri generale de prevenire a incendiilor în locuintele unifamiliale/multifamiliale/gospodăriile populatiei

 

Art. 116. - În locuintele unifamiliale/multifamiliale/ gospodăriile populatiei se interzic:

a) utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor, întrerupătoarelor, dispozitivelor de protectie cu defectiuni sau cu improvizatii;

b) suprasolicitarea retelei electrice prin folosirea simultană a mai multor receptori;

c) nesupravegherea aparatelor electrice sub tensiune, cum sunt: fier de călcat, resou, radiator si altele asemenea;

d) folosirea sigurantelor fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu lită a fuzibilului calibrat;

e) folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spatii cu pericol de incendiu, cum sunt: depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri si altele asemenea;

f) folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol atât în spatii cu pericol de explozie, respectiv în încăperi în care sunt depozitate produse petroliere, cât si în lanuri de cereale, pajisti, în păduri si în apropierea acestora;

g) asezarea sau păstrarea buteliilor de gaze în apropierea oricăror surse de căldură ori sub actiunea directă a razelor solare;

h) folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete;

i) folosirea flăcării pentru verificarea etanseitătii buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului/ conductei de gaz; verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun;

j) Încălzirea cu flacără a buteliilor ori folosirea acestora în pozitie culcată, răsturnată sau înclinată;

k) transvazarea gazuîui din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate;

l) păstrarea surselor de foc, cum sunt chibrituri, brichete, lumânări, lămpi cu gaz si altele asemenea, în locuri în care au acces copiii;

m) nesupravegherea copiilor, precum si blocarea lor în casă cu lumânări aprinse, sobe, plite si/sau aparate electrice aflate în functiune.

n) depozitarea de materiale combustibile sau inflamabile, cum sunt butelii, bidoane cu produse petroliere si altele asemenea, în podurile clădirilor;

o) folosirea afumătoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, poduri, remize, sub soproane sau lângă materiale combustibile; afumătorile se confectionează din zidării de cărămidă si materiale incombustibile si se amplasează independent de celelalte constructii din gospodărie.

Art. 117. - În locuinte de tip unifamilial sau în apartamentele blocurilor de locuit, carburantii sau alte lichide inflamabile pentru uz casnic se păstrează numai în ambalaje metalice special destinate, închise ermetic, în locuri protejate si fără a se depăsi 25 I.

Art. 118. - Măsurile de prevenire a incendiilor privind instalatiile electrice, de încălzire, de gaze/GPL, fumatul, depozitarea, utilizarea focului deschis, colectarea deseurilor, precum si cele împotriva descărcărilor electrice atmosferice/electricitătii statice se aplică si în locuintele unifamiliale/multifamiliale/gospodăriile populatiei.

Art. 119. - Pentru asigurarea interventiei în caz de incendiu se recomandă amplasarea în bucătării a unui stingător sau a unei pături de incendiu.

 

SECTIUNEA a 5-a

Măsuri generale de prevenire a incendiilor în spatii destinate persoanelor cu dizabilităti/solicitantilor de azil

 

Art. 120. - (1) În spatiile destinate persoanelor cu dizabilităti se interzice:

a) fumatul;

b) utilizarea lumânărilor, chibriturilor, lămpilor cu gaz sau a altor surse cu flacără;

c) utilizarea pentru încălzire a resourilor si radiatoarelor electrice.

(2) Nu este permis accesul persoanelor cu dizabilităti în zonele de lucru cu foc.

Art. 121. - Pentru evacuarea în conditii eficiente si sigure se asigură:

a) un sistem de alarmare în caz de incendiu, adecvat utilizatorilor;

b) un telefon cu legătură directă la serviciul public voluntar sau privat pentru situatii de urgentă/serviciul profesionist pentru situatii de urgentă cel mai apropiat;

c) marcarea usilor camerelor cu culori, după cum urmează:

1. rosu - persoane care nu se pot evacua singure;

2. galben - persoane care necesită sprijin la evacuare;

3. verde - persoane care se evacuează singure;

d) marcarea directiei de evacuare pentru spatiile în care se află persoane cu deficiente de vedere prin pictograma corespunzătoare în relief, amplasată pe perete la o distantă de circa 120 cm fată de sol;

e) organizarea de exercitii speciale de evacuare pentru persoanele cu deficiente psihice.

Art. 122. - În centrele de cazare si primire a solicitantilor de azil, aflate în subordinea Oficiului National pentru Refugiati, se asigură afisarea de instructiuni de prevenire a incendiilor si de comportament în caz de incendiu într-o limbă de circulatie internatională si se verifică întelegerea lor corectă de către acestia.

 

CAPITOLUL V

Echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor

 

Art. 123. - (1) Echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor si a amenajărilor cu instalatii de protectie împotriva incendiilor si cu alte mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, stabilirea categoriilor, tipurilor si parametrilor specifici, precum si dimensionarea si amplasarea acestora se asigură conform reglementărilor tehnice si normelor specifice de apărare împotriva incendiilor.

(2) Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor trebuie să îndeplinească si să asigure criteriile si nivelurile de performantă prevăzute de reglementările tehnice aplicabile si de specificatiile tehnice de referintă.

Art. 124. - Categoriile principale de mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor sunt prezentate în anexa nr. 5, potrivit rolului pe care îl au în asigurarea protectiei constructiilor, instalatiilor tehnologice, amenajărilor si a utilizatorilor la actiunea incendiului.

Art. 125. - Dotarea operatorilor economici si a institutiilor cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor se face pe baza normelor specifice de apărare împotriva incendiilor si reglementărilor tehnice.

Art. 126. - Pentru tipurile de constructii, instalatii tehnologice si amenajări care nu se încadrează în prevederile reglementărilor tehnice si ale normelor specifice se recomandă verificarea necesitătii si oportunitătii echipării si dotării acestora cu anumite tipuri de mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, prin utilizarea unor metode de analiză sau prin elaborarea unui scenariu de securitate la incendiu.

Art. 127. - Proiectantii si beneficiarii au obligatia de a include în documentatie, respectiv de a utiliza numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor cu marcaj CE, certificate sau agrementate, conform legii.

Art. 128. - (1) Producătorii, furnizorii, proiectantii si executantii de mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor trebuie să pună la dispozitia beneficiarului următoarele:

a) documentele necesare conform legii pentru introducerea pe piată, după caz, a certificatului EC si a declaratiei de conformitate, a certificatului de conformitate al produsului, a agrementului tehnic;

b) documentatia tehnică aferentă, conform standardului de referintă;

c) schema sinoptică a sistemului/instalatiei, schemele bloc si de racordare si softul necesar;

d) instructiuni de utilizare si pentru controlul stării de functionare;

e) măsuri care se adoptă în caz de nefunctionare.

(2) Documentele de la alin. (1) lit. a) si b) se pun la dispozitie de producători, furnizori si utilizatori, la cerere, organului de control pentru supravegherea pietei.

Art. 129. - Montarea, exploatarea si mentenanta mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor se fac în conformitate cu reglementările tehnice specifice, cu instructiunile de montaj, utilizare, verificare si întretinere ale producătorilor si cu standardele europene de referintă, astfel încât să li se asigure permanent performantele normate.

Art. 130. - La stabilirea tipurilor de instalatii de protectie împotriva incendiilor si a altor mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor cu care se echipează constructiile, instalatiile si amenajările se au în vedere următoarele criterii:

a) conditiile si cerintele tehnice precizate în reglementările tehnice specifice;

b) posibilitătile de actionare în spatii închise, în subsoluri, la înăltime sau în medii cu nocivitate mărită;

c) caracteristicile si performantele mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;

d) compatibilitatea substantelor de stingere cu clasele de incendiu si cu alte substante de stingere utilizate simultan sau succesiv;

e) influenta substantelor de stingere asupra utilizatorilor, elementelor de constructie ale clădirii si mediului.

Art. 131. - (1) Tipul si numărul de stingătoare cu care se dotează constructiile se stabilesc potrivit reglementărilor tehnice ori normelor specifice de apărare împotriva incendiilor.

(2) Numărul orientativ de stingătoare pentru dotarea categoriilor de constructii pentru care nu există prevederi în reglementările tehnice specifice este prezentat în anexa nr. 6.

Art. 132. - Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, cu care sunt echipate si dotate constructiile, instalatiile si amenajările, se amplasează si/sau se depozitează, conform documentatiilor tehnice de executie si reglementărilor specifice, în locuri ferite de intemperii, agenti corozivi, efecte negative ale temperaturii etc. ori se protejează corespunzător mediilor în care se utilizează.

Art. 133. - La amplasarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, care sunt utilizate de personalul de pe locurile de muncă si/sau de fortele de interventie, în caz de incendiu, se au în vedere si următoarele cerinte:

a) locurile de amplasare să fie vizibile, usor accesibile si la distante optime fată de focarele cele mai probabile;

b) Înăltimea de montare să fie accesibilă;

c) să fie bine fixate si să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu.

Art. 134. - (1) Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor se marchează în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice si ale standardelor specifice.

(2) Pe timpul exploatării se asigură vizibilitatea si lizibilitatea marcajelor.

Art. 135. - Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, cu care se echipează si se dotează constructiile, instalatiile tehnologice si amenajările, se întretin permanent în stare de functionare, cu asigurarea fiabilitătii si eficientei necesare, conform reglementărilor tehnice specifice.

Art. 136. - Instalatiile de detectare si semnalizare a incendiului, de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti si de presurizare pentru controlul fumului trebuie să îndeplinească criteriile de performantă privind mentinerea functionării pe o durată minimă normată, în cazul întreruperii sursei principale de alimentare cu energie.

Art. 137. - Retelele interioare si exterioare de alimentare cu apă a instalatiilor de stingere a incendiilor si rezervele de apă de incendiu trebuie să asigure alimentarea corespunzătoare a acestora, cu debitele si presiunile necesare si pe durata de timp normată, potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice.

Art. 138. - Dotarea operatorilor economici, a institutiilor si localitătilor cu autospeciale si cu alte mijloace mobile de interventie la incendii se face pe baza reglementărilor si a normelor specifice de apărare împotriva incendiilor, respectându-se criteriile minime de performantă privind organizarea si functionarea serviciilor publice, voluntare si private pentru situatii de urgentă.

Art. 139. - (1) Proprietarii/utilizatorii constructiilor, instalatiilor tehnologice si amenajărilor trebuie să execute periodic controlul stării de functionare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, cu care acestea sunt echipate si dotate, prin personal anume desemnat si instruit în acest scop.

(2) Scoaterea din functiune a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor fără luarea unor măsuri alternative de apărare împotriva incendiilor ori neasigurarea parametrilor necesari functionării acestora în conditii de eficientă este strict interzisă.

(3) Controlul stării de functionare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor se execută conform prevederilor cuprinse în reglementările tehnice, normele specifice de apărare împotriva incendiilor, precum si în instructiunile tehnice elaborate de proiectanti si/sau de producători/furnizori.

Art. 140. - (1) Persoanele fizice si juridice care efectuează proiectarea, montarea, verificarea, întretinerea si repararea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor trebuie să fie atestate în acest sens, în conditiile legii.

(2) Periodicitatea lucrărilor prevăzute la alin. (1) se stabileste conform normelor specifice de apărare împotriva incendiilor, reglementărilor tehnice de exploatare si precizărilor producătorilor/furnizorilor acestor mijloace tehnice.

(3) Pe perioadele de oprire a functionării sistemelor, instalatiilor, aparatelor si dispozitivelor de semnalizare, alarmare, avertizare, alertare, limitare si stingere a incendiilor, pentru executarea lucrărilor de întretinere si reparare ori în caz de opriri accidentale, proprietarii/ utilizatorii trebuie să asigure măsuri tehnice si organizatorice alternative pentru evitarea producerii unor eventuale incendii, precum si de actiune în caz de necesitate.

(4) Substantele speciale pentru stingerea incendiilor se supun verificărilor periodice privind mentinerea calitătilor în timp, conform reglementărilor specifice si precizărilor producătorului/furnizorului.

Art. 141. - (1) Exploatarea, întretinerea, reviziile si reparatiile la autospeciale, utilaje si celelalte mijloace mobile de interventie la incendii se execută conform normelor tehnice emise de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă.

(2) Reparatiile la mijloacele tehnice precizate la alin. (1) se planifică si se realizează la termene cât mai scurte, asigurându-se, în perioada scoaterii din interventie a acestora, măsuri alternative de apărare împotriva incendiilor.

Art. 142. - (1) Proprietarul/utilizatorul constructiilor, instalatiilor tehnologice si amenajărilor trebuie să asigure existenta unui registru de control al instalatiilor de semnalizare, alarmare, alertare, limitare si stingere a incendiilor, în care se consemnează toate datele relevante privind:

a) executarea controalelor stării de functionare, a operatiunilor de verificare, întretinere si reparatii;

b) executarea de modificări, extinderi, reabilitări, modernizări etc;

c) producerea unor deranjamente, alarme de incendiu, alarme false, întreruperi, declansări intempestive etc, cu mentionarea cauzelor care le-au determinat.

(2) Datele consemnate trebuie să indice cu claritate ziua, luna, anul, ora si locul producerii evenimentului.

(3) Modelul registrului de control este prezentat în anexa nr. 7 la prezentul ordin.

Art. 143. - Pe toată durata de folosire a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, administratorii operatorilor economici/conducătorii institutiilor publice au obligatia să demonstreze organelor de control respectarea prevederilor prezentelor norme generale, conform legii.

 

CAPITOLUL VI

Planificarea si executarea exercitiilor privind modul de actiune în caz de incendiu

 

Art. 144. - (1) Exercitiile privind modul de interventie în caz de incendiu constituie formele de bază prin care se verifică stadiul si capacitatea de actiune a personalului de la locul de muncă.

(2) Exercitiile si aplicatiile vizează modul în care se execută:

a) alarmarea;

b) evacuarea;

c) stingerea incendiului.

Art. 145. - Exercitiile de interventie se efectuează:

a) planificat, pe bază de grafic, astfel încât la acestea să participe esaIonat toti salariatii cu atributii de interventie de la locurile de muncă;

b) inopinat, de către administrator/conducător, autoritătile de control sau de alti factori de decizie;

c) planificat, pe bază de grafic, cu personalul serviciului privat pentru situatii de urgentă.

Art. 146. - (1) Evidenta aplicatiilor si exercitiilor efectuate se tine într-un registru special.

(2) Registrul are continutul conform modelului prezentat în anexa nr. 8 la prezentul ordin.

Art. 147. - Fiecare exercitiu de interventie se finalizează printr-un raport, în care se fac referiri cel putin la:

a) obiectivele si scopul exercitiului;

b) mentiuni privind cunoasterea si capacitatea de punere în aplicare a sarcinilor ce revin personalului de la locul de muncă în caz de incendiu;

c) îndeplinirea anumitor bareme de timp stabilite si a timpilor operativi de interventie;

d) mentiuni privind alarmarea (alertarea) personalului;

e) aprecieri privind functionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;

f) desfăsurarea activitătii de salvare si evacuare a persoanelor si a materialelor periculoase;

g) propunerea de măsuri privind îmbunătătirea activitătii respective.

 

CAPITOLUL VII

Controlul respectării normelor de apărare împotriva incendiilor

 

Art. 148. - Personalul autoritătilor publice, care, potrivit competentelor si prevederilor legale, execută controale în domeniul apărării împotriva incendiilor, este:

a) personalul desemnat din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă si din inspectoratele pentru situatii de urgentă judetene/al municipiului Bucuresti;

b) cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor din structura ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;

c) cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor din structura autoritătilor administratiei publice locale.

Art. 149. - (1) Controlul propriu al respectării normelor, dispozitiilor si măsurilor de apărare împotriva incendiilor se efectuează de:

a) structurile cu atributii de apărare împotriva incendiilor, constituite în cadrul operatorului economic/institutiei/localitătii pe baza unui grafic anual, trimestrial, lunar, zilnic;

b) personalul din componenta preventivă a serviciilor publice, voluntare si private;

c) sefii locurilor de muncă respective, zilnic sau pe schimb, după caz.

(2) Controlul efectuat de structurile stabilite la alin (1) lit. a) se finalizează prin documente scrise, în care se consemnează:

a) constructiile si instalatiile care au fost cuprinse în control;

b) constatările rezultate din teren;

c) propuneri de măsuri si actiuni de înlăturare a deficientelor si de îmbunătătire a activitătii.

(3) Trimestrial, structurile enumerate la alin. (1) lit. a) efectuează un control de verificare privind respectarea obligatiilor contractuale din domeniul apărării împotriva incendiilor si a normelor specifice de apărare împotriva incendiilor ia persoanele fizice/juridice care desfăsoară activităti în perimetrul operatorului economic/institutiei/ localitătii.

(4) Constatările, măsurile si deciziile adoptate în urma controalelor se aduc la cunostintă, prin documente scrise, tuturor persoanelor implicate.

Art. 150. - În baza concluziilor rezultate din controalele autoritătii de stat sau din controalele proprii, administratorul operatorului economic, conducătorul institutiei sau, după caz, primarul este obligat să ia măsuri imediate de remediere a tuturor neregulilor constatate în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Art. 151. - (1) Activitatea de apărare împotriva incendiilor desfăsurată de operatorul economic, institutie sau organul administratiei publice centrale sau locale se analizează, conform legii, semestrial sau anual, precum si cu prilejul finalizării controalelor si după producerea unor incendii.

(2) Analiza prevăzută la alin. (1) se desfăsoară pe bază de raport sau informare întocmit/întocmită de structura care are atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Art. 152. - (1) Raportul de analiză contine următoarele:

a) implementarea noilor prevederi legale;

b) stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite;

c) deficientele care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor;

d) concluzii din activitatea de instruire si pregătire a personalului;

e) relatiile cu tertii privind apărarea împotriva incendiilor;

f) asigurarea dotării, calitatea si functionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;

g) eficienta activitătilor desfăsurate de structurile cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor;

h) propuneri de măsuri pentru îmbunătătirea activitătii.

(2) Aspectele discutate pe timpul analizei se consemnează într-un proces-verbal, iar deciziile care se iau se aprobă printr-o hotărâre care se aduce la cunostintă persoanelor interesate.

Art. 153. - La analiză participă în mod obligatoriu, după caz, presedintele consiliului judetean, primarul, administratorul operatorului economic, conducătorul institutiei publice, precum si sefii structurilor cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor, sefii sectoarelor de activitate la care sunt făcute mentiuni în raport si proprietarii constructiilor, în situatia utilizării unei clădiri sau incinte de către mai multi operatori economici.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 154. - Prezentele norme generale se completează cu dispozitii generale pentru categorii de constructii si de activităti, emise de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă si aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Art. 155. - (1) Pe baza prezentelor norme generale, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale emit norme si reglementări tehnice de apărare împotriva incendiilor, specifice domeniilor de competentă ale acestora, iar organele administratiei publice locale instituie reguli si măsuri specifice în domeniul apărării împotriva incendiilor, potrivit competentelor si obligatiilor legale.

(2) Reglementările prevăzute la alin. (1) sunt obligatorii pentru domeniul de activitate specific, respectiv pentru unitatea administrativ-teritorială.

Art. 156. - Încălcarea dispozitiilor prezentelor norme generale atrage răspunderea disciplinară, contraventională, materială, civilă sau penală, după caz.

Art. 157. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme generale.

 

ANEXA Nr. 1

la normele generale

 

Operatorul economic/institutia

 

 

ORGANIZAREA APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Locul de muncă..........................................................................

 

I. - Prevenirea incendiilor

1. Materiale combustibile si inflamabile (de exemplu, produse finite din lemn, lacuri, solventi etc.)

2. Surse de aprindere posibile (de natură electrică, termică, autoaprindere etc.)

3. Echipamente si mijloace de lucru (de exemplu, motoare electrice, instalatii de ventilatie, scule si dispozitive etc.)

4. Măsuri generale (de exemplu, interzicerea focului deschis, interzicerea fumatului, colectarea deseurilor etc.)

5. Măsuri specifice (de exemplu, asigurarea functionării sistemului de mentinere constantă a temperaturii, de evacuare a gazelor, utilizarea doar a sculelor care nu produc scântei etc.)

II. - Organizarea primei interventii de stingere a incendiilor

1. Mijloace de alarmare/alertare (telefon/număr serviciu profesionist pentru situatii de urgentă ............................

dispecerat/sef tură.................................. buton de alarmare amplasat la................................... etc.)

2. Instalatii si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor (de exemplu, sprinklere, usi rezistente la foc, trape)

3. Mijloace de protectie a salariatilor (de exemplu, aparate de respiratie)

4. Personalul care asigură prima interventie:

- stingătoare ..............................................................

- hidranti interiori .......................................................

- tablou electric .........................................................

- declansare/oprire instalatiile ...................................

5. Personalul care asigură evacuarea persoanelor/bunurilor .....................................................__________________

Întocmit

(numele si prenumele)

Semnătura

 

ANEXA Nr. 2

la normele generale

 

PLANUL DE EVACUARE

a persoanelor/bunurilor

 

1. Date de identificare:                                                                                      

Denumirea operatorului economic/institutiei ______________________                      

Sediul, număr de telefon, fax, e-mail ___________________________

Profilul de activitate _______________________________________            

2. - Planul general al operatorului economic/institutiei (la scară), pe care se marchează:

Amplasarea clădirilor si a depozitelor în incintă, precizându-se:

- numărul de niveluri (subterane si supraterane);

- numărul maxim de persoane care poate fi la un moment dat în clădire;

- tipul de bunuri si cantitatea ce pot fi la un moment dat în clădire/depozit;

- lista cu substante periculoase/caracteristici conform fisei de pericol pentru fiecare categorie de substantă

Căile de acces, evacuare si de interventie din incintă si cele adiacente acesteia______________________________

Locul/locurile de adunare a persoanelor în caz de incendiu________________________________________________

Locul/locurile de evacuare a bunurilor în caz de incendiu_________________________________________________

3. - Conceptia de organizare a evacuării persoanelor/bunurilor____________________________________________

Mijloacele prin care se realizează anuntarea (alertarea) persoanelor ce răspund de executarea si dirijarea evacuării în

caz de incendiu_____________________________________________________________________________________

Nominalizarea persoanelor care au atributii în ceea ce priveste evacuarea persoanelor/bunurilor pentru fiecare nivel în parte Nominalizarea persoanelor care se ocupă de întocmirea listelor celor prezenti la locul de adunare amenajat si marcat

corespunzător_______________________________________________________________________________________

Ordinea în care urmează să se facă evacuarea persoanelor si a bunurilor, în functie de valoarea lor si de

vulnerabilitatea la incendiu_____________________________________________________________________________

In cazul substantelor periculoase se vor face precizări cu privire la măsuri ce trebuie adoptate la evacuarea acestora

4. - Organizarea evacuării persoanelor/bunurilor pe niveluri_______________________________________________

Se întocmeste, pentru fiecare nivel la care se află persoane sau bunuri necesar a fi evacuate, schita nivelului, pe

care se specifică numărul nivelului si numărul maxim al persoanelor ce pot fi la un moment dat pe nivel si se marchează prin simbolurile corespunzătoare căile de evacuare, încăperile/locurile în care se află persoane/substante periculoase sau bunuri de evacuat______________________________________________________________________

Se nominalizează persoana/persoanele care are/au atributii pentru evacuarea persoanelor/bunurilor________________

Se stabilesc traseele pe care se face evacuarea persoanelor, pe cât posibil, urmărindu-se ca evacuarea persoanelor să se facă pe alte căi decât cele destinate evacuării materialelor si astfel stabilite încât să nu îngreuneze interventia pompierilor la stingere;________________________________________________________________________________

Măsurile de sigurantă care trebuie luate la efectuarea evacuării persoanelor si a materialelor care prezintă pericol deosebit (explozivi, recipiente pentru gaze sau lichide sub presiune) ori a materialelor cu deosebită valoare sau care se deteriorează usor sub efectele temperaturii (aparate de precizie etc);__________________________________________

Numărul si locul în care se află mijloacele de iluminat mobile, de transport, precum si alte materiale auxiliare necesare pentru efectuarea evacuării._______________________________________________

Instructiuni de urmat în caz de incendiu_______________________________________________________________

Locul/locurile de adunare a persoanelor de pe nivelul respectiv____________________________________________

Locul/locurile de evacuare a bunurilor în caz de incendiu

 

ANEXA Nr. 3

la normele generale

 

PLANUL DE INTERVENTIE

- structura-cadru -

 

1. Datele de identificare:

- denumirea operatorului economic sau a institutiei;

- adresă, număr de telefon, fax, e-mail;

- profilul de activitate.________________________________________________________________________

2. Planul general al unitătii (la scară), pe care se marchează:

- amplasarea clădirilor, instalatiilor tehnologice si a depozitelor în incintă;

- căile de acces si de interventie din incintă si cele adiacente acesteia;

- retelele si sursele proprii de alimentare cu apă;

- rezervele de agenti de stingere si de mijloace de protectie a personalului de interventie;

- retelele si racordurile de alimentare cu energie electrică, agent termic, gaze si alte fluide combustibile;

- retelele de canalizare;

- vecinătătile.__________________________________________________________________________________

3. Conceptia de organizare si de desfăsurare a interventiei în caz de incendiu:

- concluzii privind interventia, rezultate din scenariul de securitate la incendiu sau din evaluarea capacitătii de apărare împotriva incendiilor;

- particularităti tactice de interventie pentru:

- evacuarea utilizatorilor (persoane si, după caz, animale sau bunuri), acordarea primului ajutor si protejarea bunurilor periclitate;

- localizarea si lichidarea incendiilor;

- protectia personalului de interventie;

- protectia vecinătătilor;

- înlăturarea efectelor negative majore produse de incendiu.___________________

4. Forte de interventie în caz de incendiu:

- serviciul privat pentru situatii de urgentă (dotare, încadrare);

- servicii publice voluntare pentru situatii de urgentă cu care se cooperează (categoria, localitatea, distanta, itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare si alertare);

- subunitatea de pompieri militari de raion (localitatea, distanta, itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare si alertare);

- alte forte cu care se cooperează si modul de anuntare (de exemplu, ambulanta);________________________

5. Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu, exterioare unitătii:

- retele de alimentare cu apă:

- debite;

- presiuni;

- amplasarea hidrantilor exteriori si stabilirea distantelor fată de incinta unitătii;

- alte surse artificiale sau naturale de apă:

- felul si capacitatea acestora;

- platforme (puncte) de alimentare si distantele fată de unitate.

6. Planul fiecărei constructii, instalatii tehnologice sau platforme de depozitare (la scară), pe care se marchează ori se înscriu date privind:

- destinatia spatiilor (încăperilor);

- suprafata construită si aria desfăsurată;

- regimul de înăltime (numărul de niveluri);

- numărul de persoane care utilizează constructia, pe niveluri si pe total;

- căile interioare de acces, evacuare si de interventie;

- natura materialelor si a elementelor de constructii;

- nivelurile criteriilor de performantă privind securitatea la incendiu asigurate;

- instalatiile utilitare aferente;

- instalatiile, sistemele, dispozitivele si aparatele de prevenire si stingere a incendiilor cu care este echipată;

- dispozitivul de interventie în caz de incendiu.

 

NOTĂ:

            În cazul operatorilor economici si al institutiilor având numai constructii, instalatii tehnologice sau platforme de depozitare cu risc mic de incendiu si care nu se încadrează în categoriile de clădiri înalte si foarte înalte, fără săli aglomerate ori cu aglomerări de persoane si fără depozite de mari valori, nu este obligatorie întocmirea planurilor detaliate prevăzute la pct. 6 din structura-cadru. În aceste situatii, în conturul constructiilor, instalatiilor tehnologice si al platformelor de depozitare, marcate în planul general al incintei unitătii (pct. 2) ori într-un tabel separat, se înscriu suplimentar: destinatia, suprafata, numărul de niveluri, rezistenta la foc si, după caz, categoriile pericolului de incendiu.

Un exemplar al planului de interventie avizat se pune la dispozitie inspectoratului pentru situatii de urgentă judetean/al municipiului Bucuresti pentru efectuarea recunoasterilor si a studiilor tactice si pentru punerea acestora în aplicare cu prilejul exercitiilor, aplicatiilor tactice de interventie, precum si în situatiile de urgentă.

 

ANEXA Nr. 4

la normele generale

 

Unitatea emitentă

 

PERMIS DE LUCRU CU FOC

Nr.................din ..................

 

Se eliberează prezentul permis de lucru cu foc doamnei/domnului .................. domnul ......................................... care urmează să execute ....................................... (în) .........................................................

Lucrările încep la data de............................. de .................. ora .........folosind ...............ora.........

ajutat de doamna/ ............................. la si se încheie la data

Premergător, pe timpul si la terminarea lucrărilor cu foc se vor lua următoarele măsuri:

1. Îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile din zona de executare a lucrărilor si din apropierea acesteia, pe o rază de ....... metri, astfel:                                                                                           

2. Golirea, izolarea, spălarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalatiilor, prin                     

3. Ventilarea spatiilor în care se execută lucrările se realizează astfel:                                     

4. Verificarea zonei de lucru si a vecinătătilor acesteia, înlăturarea surselor de aprindere si a conditiilor care favorizează producerea incendiilor si a exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zonă.

5. Începerea lucrărilor cu foc s-a făcut în baza buletinului de analiză nr........... ............................................... (acolo unde este cazul)..... din .......................... eliberat de

6. Respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor, specifice tehnologiei de lucru:           

7. În zona de lucru se asiqură următoarele mijloace de stingere a incendiilor:

8. Lucrările cu foc deschis nu se execută dacă sunt conditii de vânt

9. Pe timpul lucrărilor se asiqură supraveqherea acestora de către doamna/domnul .....................................................

10. Seful serviciului public voluntar/privat pentru situatii de urgentă este anuntat despre începerea, întreruperea si încheierea lucrării.

11. Controlul măsurilor de apărare împotriva incendiilor se asiqură de către doamna/domnul .......................................

12. Supraveqherea lucrărilor cu foc se asiqură de către doamna/domnul ........................................................................

14. Alte măsuri specifice de apărare împotriva incendiului

15. Personalul de executie, control si supraveqhere a fost instruit asupra măsurilor de apărare împotriva incendiului.

 

Responsabili     Numele si prenumele     Semnătura

Emitentul         

Seful sectorului în care se execută lucrările                    

Executantii lucrărilor cu foc                  

Serviciul public voluntar/privat pentru situatii de urgentă            

 

ANEXA Nr. 5

la normele generale

 

MIJLOACE TEHNICE

de apărare împotriva incendiilor

- Categorii principale –

 

1. Pentru echiparea constructiilor, a instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate:

a) instalatii de protectie împotriva incendiilor;

b) stingătoare si alte aparate de stins incendii;

c) utilaje, unelte si alte mijloace de interventie.

2. Pentru dotarea serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situatii de urgentă:

a) autospeciale pentru stingerea incendiilor;

b) autospeciale auxiliare de interventie;

c) nave pentru stingerea incendiilor;

d) trenuri pentru stingerea incendiilor;

e) aeronave de interventie la incendii;

f) motopompe si alte utilaje;

g) ambulante si autosanitare.

3. Pentru întreruperea procesului de ardere a materialelor si substantelor combustibile sau pentru protectia celor din apropierea focarului:

a) produse de stingere;

b) agenti neutralizatori, speciali.

4. Pentru protectia personalului de interventie:

a) echipament de protectie la temperatură, socuri mecanice si la umiditate;

b) mijloace de protectie a căilor respiratorii;

c) accesorii de sigurantă;

d) accesorii de protectie la electrocutare;

e) mijloace de iluminat;

f) aparatură de comunicatii;

g) echipament, aparatură, vaccinuri si instrumentar de protectie specială împotriva efectelor agentilor chimici, radioactivi sau biologici;

h) aparatură de detectare a concentratiilor explozive sau a prezentei unor substante nocive.

 

ANEXA Nr. 6

la normele generale

 

NUMĂR ORIENTATIV

de stingatoare portative pentru unele categorii de constructii

 

Categorii de constructii

Număr minim de stingatoare*)/ suprafată desfăsurată

1. Clădiri administrative:

- sedii ale administratiei publice centrale si locale;

- sedii de fundatii, organizatii neguvernamentale, asociatii, agentii si altele asemenea;

- sedii de birouri.

1 buc/300 mp

2. Clădiri comerciale: - comert alimentar si nealimentar;

- magazine generale;

- alimentatie publică (restaurante, braserii si altele asemenea);

- spatii si încăperi destinate serviciilor.

1 buc/200 mp

3. Clădiri de locuit (cu caracter de recomandare):

- blocuri;

- locuinte unifamiliale.

1 buc/ nivel/ apartament

4. Clădiri civile cu functiuni mixte (comert, birouri, reuniuni)

1 buc/300 mp

5. Alte amenajări:

- circuri mobile;

- scene si tribune amenajate provizoriu în aer liber (pentru spectacole, mitinguri, competitii sportive etc);

- studiouri de radio, televiziune, îndeosebi cu public.

1 buc/150 mp

 

NOTĂ:

Tipul si numărul de stingatoare se stabilesc de proiectant si, pentru constructiile existente, prin scenariile de incendiu sau de persoana cu atributii specifice, în functie de nivelul de risc de incendiu, tipul si cantitatea de material sau substantă combustibilă/volumul de lichid combustibil din spatiul ce trebuie protejat.


*) Performanta de stingere echivalentă cu focarele 21 A si 113 B, conform standardului european de referintă.

 

ANEXA Nr. 7

la normele generale

 

REGISTRU DE CONTROL

pentru instalatiile de detectare, semnalizare, alarmare, alertare, limitare si stingere a incendiilor

Nr. crt. (fisă) ........................

 

Denumirea instalatiei___________________________________________

Producător/importator/furnizor____________________________________

Caracteristici principale (loc amplasare, zone protejate, componente etc)

Certificat CE/Certificat de conformitate al produsului/Agrement_________

Documentatie tehnică aferentă certificatului Persoana fizică/juridică ce a executat proiectarea

Certificat atestare_____________________________________________

Persoana fizică/juridică ce a executat montarea

Certificat atestare_____________________________________________

Persoana fizică/juridică ce execută verificarea, întretinerea, repararea Certificat atestare

Contract nr................

Perioada contractului___________________________________________

Solicitare service deranjamente

Telefon, e-mail, fax____________________________________________

Personal responsabil

 

Data

Date evenimente

 

Nr. crt.

Data

Locul

Evenimentul

Cauza

Actiune corectivă

Numele în clar

- Semnătura -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ;

1. În registrul de control pentru instalatiile de detectare, semnalizare, alertare, alarmare, limitare si stingere a incendiilor se consemnează toate datele relevante privind:

a) executarea controalelor stării de functionare, a operatiunilor de verificare, întretinere si reparatii;

b) executarea de modificări;

c) actionările în situatii de incendiu;

d) evenimente produse: alarme de incendiu, alarme false de incendiu, defecte, întreruperi, declansări intempestive, teste, dezactivări temporare - cu mentionarea cauzelor care le-au determinat si a actiunilor corective efectuate.

2. Datele consemnate trebuie să indice clar si precis data (anul, luna, ziua, ora, după caz, minutele si secundele) si locul de producere a evenimentului.

3. Toate evenimentele trebuie înregistrate corespunzător.

4. Registrul se completează pentru fiecare instalatie din dotare.

5. Se numeste un responsabil pentru completarea registrului; numele responsabilului este trecut în registru.

6. Se notează componentele înlocuite si cauzele înlocuirii.

 

ANEXA Nr. 8

la normele generale

 

EVIDENTA

exercitiilor de interventie efectuate la......................

 

Nr. crt.

Data si ora executării exercitiului

Tipul exercitiului

Locul/Sectorul de activitate

Cine a organizat exercitiul Numele, semnătura si functia

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 534/2005 privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectua activităti de declarare a donatorilor, de testare, prelevare, coordonare si transplant

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 588/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale de Transplant si ale titlului VI „Efectuarea prelevării si transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umană în scop terapeutic” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Agentiei Nationale de Transplant nr. E.N. 3.168 din 25 martie 2007, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii nr. 534/2005 privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectua activităti de declarare a donatorilor, de testare, prelevare, coordonare si transplant, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 31 mai 2005, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se acreditează pentru activitatea de transplant hepatic si transplant de pancreas Centrul de Chirurgie Generală si Transplant Hepatic Fundeni.”

2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Se acreditează pentru declararea donatorilor cadavru următoarele unităti sanitare:

- Institutul Clinic Fundeni - Clinica A.T.I.;

- Spitalul Clinic de Urgentă Bucuresti - Clinica A.T.I.;

- Spitalul Clinic de Urgentă «Bagdasar-Arseni» Bucuresti - Clinica A.T.I.;

- Spitalul Clinic Universitar de Urgentă Bucuresti - Clinica A.T.I.;

- Spitalul Clinic Militar Central Bucuresti - Clinica A.T.I.;

- Spitalul Clinic de Adulti din Cluj-Napoca - Clinica A.T.I.;

- Spitalul Clinic Judetean de Urgentă nr. 1 Timisoara - Clinica A.T.I.;

- Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures - Clinica A.T.I.;

- Spitalul Clinic de Urgentă «Sfântul Spiridon» Iasi - Clinica A.T.I.;

- Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Constanta - Clinica A.T.I.;

- Spitalul Clinic Judetean de Urgentă nr. 1 Cluj-Napoca - Clinica A.T.I.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 26 martie 2007.

Nr. 551.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru interpretarea dispozitiilor art. 3 paragraful (3) din Actul privind conditiile de aderare a Republicii' Bulgaria si a României si adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană

 

În temeiul art. 38 alin. (4) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele si al art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe adoptă prezentul ordin.

Art. 1. - In temeiul art. 3 paragraful (3) din Actul privind conditiile de aderare a Republicii Bulgaria si a României si adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană, respectiv din Protocolul privind conditiile si aranjamentele referitoare la admiterea Republicii Bulgaria si a României în Uniunea Europeană, începând cu 1 ianuarie 2007, România a devenit parte la conventiile si protocoalele mentionate în anexa I la Tratatul de aderare.

Art. 2. - Versiunile în limba română ale conventiilor si protocoalelor din anexa I la Tratatul de aderare vor fi publicate în editia specială în limba română a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 13 martie 2007.

Nr. 715.

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Decretul nr. 652/1997 privind conferirea medaliei „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 si 14 bis din 16 ianuarie 1998, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial” Partea I):

- la nr. 5.875, în loc de : „Lefter N. Nicolae” se va citi: „Lefter P. Nicolae”;

- la nr. 10.346, în loc de: „SaileanuS. Nicolae” se va citi: „SăileanuS. Niculae”.

 

- în anexa la Decretul nr. 138/1998 privind conferirea medaliei „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 si 170 bis din 30 aprilie 1998, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial” Partea I):

- la nr. 7.201, în loc de: „Petre I. Stefan” se va citi: „Petre Măria Stefan”.