MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 221         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 30 martie 2007

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

493. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de către Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor

 

569. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea Listei preturilor de decontare ale medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit deschis pentru tratamentul bolnavilor inclusi în unele subprograme de sănătate din cadrul Programului national cu scop curativ, nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 292/2007

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2006, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de către Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de către Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 3 ianuarie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Directia generală a contabilitătii publice si a sistemului de decontări în sectorul public, Unitatea de Management a Trezoreriei Statului, Directia generală a tehnologiei informatiei si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 aprilie 2007.

 

Ministrul finantelor publice

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 martie 2007.

Nr. 493.

 

anexă

 

LISTA

comisioanelor practicate de Trezoreria Statului pentru operatiunile de plăti dispuse din conturile purtătoare

de dobândă deschise la Trezoreria Statului pe numele operatorilor economici si ale institutiilor publice finantate

integral din venituri proprii

 

I. Către clienti ai Trezoreriei Statului, pentru operatiunile dispuse în cadrul sistemului de decontare propriu (inter/intratrezoferii)

 

Produse si servicii

 

Comisioane

1.1.

Încasări

0,00

I.2.

Plăti

 

1.

Comision pentru instructiune de plată/bucată de mică valoare, client plătitor

0,00

2.

Comision pentru instructiune de plată/bucată de mare valoare/urgentă1) client plătitor

0,00

3.

Comision pentru eliberarea extraselor de cont pentru fiecare titular de cont, mentionat la art. 1 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1/2006

0,00

 

II. Către clienti ai Trezoreriei Statului, pentru operatiunile dispuse în cadrul sistemelor de decontare a plătilor de mică si mare valoare în relatia cu institutiile de credit

 

II.1.

Încasări

0,00

II.2.

Plăti

 

1.

Comision pentru instructiune de plată/bucată de mică valoare, client plătitor

0,61 lei

2.

Comision pentru instructiune de plată/bucată de mare valoare/urgentă1), client plătitor

8,03 lei

 

3. Comision pentru eliberarea extraselor de cont pentru fiecare titular de cont, mentionat la art. 1 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1/2006

5,00 lei/lună

 


1) Prin plată urgentă se întelege plata neplanificată pentru ziua de operare în curs.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei preturilor de decontare ale medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit deschis pentru tratamentul bolnavilor inclusi în unele subprograme de sănătate din cadrul Programului national cu scop curativ, nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 292/2007

 

În baza prevederilor:

- titlului XVII „Medicamentul”, art. 851 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2007;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate,

văzând Referatul comun al Directiei farmaceutice si al Agentiei Nationale de Programe de Sănătate nr. E.N. 3.394 din 29 martie 2007, în temeiul prevederilor:

- art. 140 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

- Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Lista preturilor de decontare ale medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit deschis pentru tratamentul bolnavilor inclusi în unele subprograme de sănătate din cadrul Programului national cu scop curativ, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preturile din lista anexată constituie preturi de CaNaMed începând cu data de 1 aprilie 2007 si se utilizează potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 2. - Pretul de decontare este pretul de vânzare cu , amănuntul maximal cu TVA, care se calculează pe unitate terapeutică pentru fiecare DCI, cod ATC, formă farmaceutică si concentratie, si este format din următoarele elemente:

a) pretul CIP din CANAMED utilizat la data emiterii prezentului ordin, diminuat cu un procent de 5%;

b) pentru medicamentele românesti adaosul de distributie este de 7,5%, iar pentru medicamentele din import este de 12%;

c) adaosul pentru farmacie de 1,5%;

d) TVA 9%.

Art. 3. - La determinarea pretului de decontare conform art. 2 s-a utilizat cursul valutar comunicat de Banca Natională a României în ziua de 23 martie 2007.

Art. 4. - (1) Prescrierea medicamentelor antidiabetice de tip insulina, a medicamentelor specifice pentru starea posttransplant si a medicamentelor oncologice specifice tratamentului în' ambulatoriu se fac pe denumire comună internatională (DCI), denumire comercială, formă farmaceutică si concentratie.

(2) Medicamentele mentionate la alin. (1) se prescriu pe retete distincte.

Art. 5. - Farmaciile cu circuit deschis eliberează medicamentele care fac obiectul acestui ordin la pretul de decontare prevăzut în anexă, numai pentru tratamentul bolnavilor inclusi în unele subprograme din cadrul Programului national cu scop curativ.

Art. 6. - (1) Medicamentele utilizate în unitătile sanitare cu paturi pentru tratamentul specific al bolnavilor cuprinsi în subprogramele „Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat”, „Tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice” si medicamentele specifice necesare tratamentului bolnavilor transplantati în perioada spitalizării se achizitionează de către acestea la un pret care nu poate depăsi pretul de decontare aprobat prin prezentul ordin.

(2) Achizitia medicamentelor pentru tratamentul specific din cadrul subprogramelor mentionate la alin. (1) se realizează de către unitătile sanitare care derulează astfel de subprograme începând cu 1 mai 2007. Pentru luna aprilie 2007, medicamentele specifice pentru subprogramele „Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat” si „Tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice” se asigură de Casa Natională de Asigurări de Sănătate pe baza actelor aditionale la contractele derulate în anul 2006, în conditiile alin. (1).

Art. 7. - Directia farmaceutică, precum si celelalte directii din Ministerul Sănătătii Publice, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, casele de asigurări de sănătate, operatorii economici importatori si distribuitori, Compania Natională „Unifarm” - S.A. si unitătile sanitare publice si private vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 29 martie 2007.

Nr. 569.

 

ANEXĂ

 

Lista preturilor de decontare ale denumirilor commune internationale corespunzătoare medicamentelor

eliberate prin farmaciile cu circuit deschis pentru tratamentul bolnavilor inclusi în unele subprograme

de sănătate din cadrul Programului national cu scop curativ, nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 292/2007

 

I. Subprogramul: Tratamentul cu insuline al bolnavilor cu diabet zaharat

 

Grupa terapeutica

DCI/denumire generica

Forma farmaceutica

Concentratie/UT

Pret de decontare/UT

A10AB01

INSULINUM UMANE

SOL. INJ.

100ui/ml-3ml

15,6240

A10AB01

INSULINUM UMANE

SOL. INJ.

100ui/ml-10ml

39,2000

A10AB01

INSULINUM UMANE

SUSP. INJ.

100ui/ml-5ml

27,1040

A10AB01

INSULINUM UMANE

SUSP. INJ.

100ui/ml-3ml

19,7080

A10AB04

INSULINUM LISPRO

SOL. INJ.

100ui/ml-3ml

24,5060

A10AB05

INSULINUM ASPARTAT

SOL. INJ.

100ui/ml-3ml

31,8620

A10AB06

INSULINUM GLULIZINA

SOL. INJ.

100UI/ml-10ml

110,8000

A10AB06

INSULINUM GLULIZINA

SOL. INJ.

100UI/ml-3ml

36,8020

A10AC01

INSULINE UMANE

SUSP. INJ.

100ui/ml-5ml

27,0960

A10AC01

INSULINE UMANE

SUSP. INJ.

100ui/ml-3ml

15,6240

A10AC01

INSULINE UMANE

SUSP. INJ.

100ui/ml-10ml

39,2000

A10AD01

INSULINE UMANE

SUSP. INJ.

100ui/ml-5ml

27,1040

A10AD01

INSULINE UMANE

SUSP. INJ.

100ui/ml-3ml

15,6240

A10AD01

INSULINE UMANE

SUSP. INJ.

100ui/ml-10ml

39,2000

A10AD04

INSULINUM LISPRO

SUSP. INJ.

100ui/ml-3ml

25,5220

A10AD05

INSULINUM ASPARTAT

SUSP. INJ.

100u/ml-3ml

31,8620

A10AE04

INSULINUM GLARGINE

SOL. INJ.

100ui/ml-3ml

45,6560

A10AE04

INSULINUM GLARGINE

SOL. INJ.

100ui/ml-5ml

71,6160

A10AE04

INSULINUM GLARGINE

SOL. INJ.

100ui/ml-10ml

140,4600

A10AE05

INSULINUM DETEMIR

SOL. INJ.

100U/ml

41,4220

H04AA01

GLUCAGONUM

PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.

1mg

69,0400

 

                            II. Subprogramul Tratamentul în ambulator al bolnavilor cu afectiuni oncologice

 

Grupa terapeutica

DCI/denumire generica

Forma farmaceutica

Concentratie/UT

Pret de decontare/UT

D10AD01

 TRETINOINUM

CREMA

0.05%

7,4200

G03AC06

MEDROXYPROGESTERONUM

SUSP. INJ.

150mg/ml

8,1800

G03DA02

MEDROXYPROGESTERONUM

COMPR.

10mg

0,0743

L01AA01

CYCLOPHOSPHAMIDUM

DRAJ.

50mq

0,5142

L01AA01

CYCLOPHOSPHAMIDUM

PULB. PT. SOL. INJ. / PERF.

1fl

32,8300

L01AA01

CYCLOPHOSFUAMIDUM

PULB. PT. SOL. INJ. / PERF.

500mg

16,4100

L01AA01

CYCLOPHOSPHAMIDUM

PULB. PT. SOL. PERF. / INJ. IV

200mg

9,5800

L01AA02

CHLORAMBUCILUM

COMPR. FILM.

2mg

0,5976

L01AA03

MELPHALANUM

COMPR. FILM.

2mg

0,2296

L01AB01

BUSULFANUM

COMPR. FILM.

2mg

0,7324

L01AX03

TEMOZOLOMIDUM

CAPS.

100mg

302,9340

L01AX03

TEMOZOLOMIDUM

CAPS.

20mg

61,7760

L01AXD3

TEMOZOLOMIDUM

CAPS.

250 mg

742,4960

L01AXD3

TEMOZOLOMIDUM

CAPS.

5mg

15,7420

L01BA01

METHOTREXATUM

COMPR.

2.5mg

0,2468

L01BA01

METHOTREXATUM

CONC. PT. SOL. PERF.

100mg/ml - 5ml

33,3520

L01BA01

METHOTREXATUM

CONC. PT. SOL. PERF.

10mg/ml - 5ml

8,0200

L01BA01

METHOTREXATUM

CONC. PT. SOL. PERF.

100mg/ml - 10ml

69,0000

L01BA01

METHOTREXATUM

CONC. PT. SOL. PERF.

100mg/ml-50ml

345,0700

L01BA01

METHOTREXATUM

PULB. PT. SOL. INJ. / PERF.

50mg

7,0000

L01BA01

METHOTREXATUM

SOL. INJ.

5mg/ml - 1ml

1,4370

L01BB02

MERCAPTOPURINUM

COMPR.

50mg

1,5444

L01BB03

TIOGUANINUM

COMPR.

40mg

2,5836

L01BB05

FLUDARABINUM

COMPR. FILM.

10mg

102,6765

L01BB05

FLUDARABINUM

PULB. LIOF.

50mg

586,6740

L01BC06

CAPECITABINUM

COMPR. FILM.

150mg

3,4908

L01BC06

CAPECITABINUM

COMPR. FILM.

500mg

11,5822

L01BC53

COMBINATII

CAPS.

 

15,5494

L01CA04

VINORELBINUM

CAPS. MOI.

20mg

192,4400

L01CA04

VINORELBINUM

CAPS. MOI.

30mg

288,6900

L01CA04

VINORELBINUM

CONC. PT. SOL. PERF.

10mg/ml-1 ml

96,3600

L01CA04

VINORELBINUM

CONC. PT. SOL. PERF.

10mg/ml-5ml

427,5000

L01CA04

VINORELBINUM

SOL. INJ.

10mg/1ml

102,5410

L01CB01

ETOPOSIDUM

CAPS.

100mg

29,0390

L01CB01

ETOPOSIDUM

CAPS.

50mg

13,4875

L01CB01

ETOPOSIDUM

CONC. PT. SOL. PERF.

20mg/ml-5ml

48,2800

L01DB01

DOXORUBICINUM

CONC. PT. SOL. PERF.

2mg/ml-10ml

1484,9900

L01DB01

DOXORUBICINUM

CONC. PT. SOL. PERF.

2mg/ml-5ml

22,9800

L01DB01

DOXORUBICINUM

CONC. PT. SOL. PERF.

2mg/ml-25ml

91,3600

L01DB01

DOXORUBICINUM

LIOF. PT. SOL PERF.

10mg

22,1600

L01DB01

DOXORUBICINUM

LIOF. PT. SOL. PERF.

50mg

94,2300

L01DB03

EPIRUBICINUM

CONC. PT. SOL. INJ.

2mg/ml-5ml

40,7600

L01DB03

EPIRUBICINUM

CONC. PT. SOL. INJ.

2mg/ml-25ml

201,7900

L01DB03

EPIRUBICINUM

CONC. PT. SOL. INJ.

2mg/ml-50ml

399,6200

L01DB03

EPIRUBICINUM

LIOF. PT. SOL INJ.

10mg

74,6200

L01DB03

EPIRUBICINUM

LIOF. PT. SOL. INJ.

50mg

262,4300

L01DB03

EPIRUBICINUM

PULB. PT. SOL PERF. iv

10mg

64,0700

L01DB03

EPIRUBICINUM

PULB. PT. SOL. PERF. iv

50mg

258,9100

L01DB06

IDARUBICINUM

CAPS.

10mg

285,1200

L01DB06

IDARUBICINUM

PULB. LIOF. PT. SOL. INJ.

5mg

311,8500

L01XC02

RITUXIMABUM

CONC. PT. SOL. PERF.

10mg/ml-10ml

1096,2300

L01XC02

RITUXIMABUM

CONC. PT. SOL. PERF.

10mg/ml - 50ml

5481,1600

L01XX05

HYDROXYCARBAMIDUM

CAPS.

500mg

0,5645

L01XX11

ESTRAMUSTINUM

CAPS.

140mg

3,5641

L01XX14

TRETINOINUM

DRAJ.

25mg

1,1615

L01XX28

IMATINIBUM

CAPS.

100mg

81,5649

L01XX34

ERLOTINIBUM

COMPR. FILM.

100mg

190,6993

L01XX34

ERLOTINIBUM

COMPR. FILM.

150mg

261,0083

L01XX34

ERLOTINIBUM

COMPR. FILM.

25mg

57,1773

L02AB01

MEGESTROLUM

COMPR.

160mg

2,9099

 

Grupa terapeutica

DCI/denumire generica

Forma farmaceutica

Concentratie/UT

Pret de decontare/UT

L02AB01

MEGESTROLUM

COMPR.

40mg

0,7306

L02AB01

MEGESTROLUM

SUSP. ORALA

40mg/ml

253,9400

L02AB02

MEDROXYPROGESTERONUM

COMPR.

500 mg

6,9303

L02AE02

LEUPRORELINUM

LIOF. PT. SOL INJ.

11.25mg

815,2600

L02AE02

LEUPRORELINUM

LIOF. PT. SOL INJ.

3.75mg

316,5800

L02AE03

GOSERELINUM

IMPLANT

3.6mg

466,2700

L02AE04

TRIPTORELINUM

LIOF. / SOLV. SUSP. INJ. ELIB.

11.25mg

1289,8800

L02AE04

TRIPTORELINUM

LIOF. /SOLV. SUSP. INJ. ELIB.

3.75mg

468,9600

L02AE04

TRIPTORELINUM

PULB. PT. SOL. INJ.

0.1 mg

20,9686

L02BA01

TAMOXIFENUM

COMPR.

10mg

0,3295

L02BA01

TAMOXIFENUM

COMPR. FILM.

10mg

0,3241

L02BB01

FLUTAMIDUM

COMPR.

250mg

0,8377

L02BB03

BICALUTAMIDUM

COMPR. FILM.

50mg

15,7561

L02BG01

AMINOGLUTETHIMIDUM

COMPR.

250mg

2,6198

L02BG03

ANASTROZOLUM

COMPR. FILM.

1mg

12,7879

L02BG04

LETROZOLUM

COMPR. FILM.

2.5mg

18,3527

L02BG06

EXEMESTANUM

DRAJ.

25mg

9,4053

L03AA02

FILGRASTIMUM

SOL. INJ.

30MU/0.5ml

367,0500

L03AB04

INTERFERONUM ALFA 2a

SOL. INJ.

3M ui/ml-0.5ml

68,5300

L03AB04

INTERFERONUM ALFA 2a

SOL. INJ.

9M ui/0.5ml

171,3000

L03AB04

INTERFERONUM ALFA 2a

SOL. INJ.

18M ui/0.6ml

295,9600

L03AB04

INTERFERONUM ALFA 2a

SOL. INJ.

4.5M ui/ml-0.5ml

95,4200

L03AB05

INTERFERONUM ALFA 2b

SOL. INJ.

15M ui/ml-1.2ml

371,1600

L03AB05

INTERFERONUM ALFA 2b

SOL. INJ.

25M ui/ml -1.2ml

618,6000

M05BA02

ACIDUM CLODRONICUM

CAPS.

400 mg

2,0501

M05BA02

ACIDUM CLODRONICUM

COMPR. FILM.

800 mg

12,1382

M05BA02

ACIDUM CLODRONICUM

CONC. PT. SOL. PERF.

60mg/ml - 5ml

75,6620

M05BA06

ACIDUM IBANDRONICUM

COMPR. FILM.

50mg

34,2136

M05BA06

ACIDUM IBANDRONICUM

COMPR. FILM.

150 mg

98,9700

M05BA06

ACIDUM IBANDRONICUM

CONC. PT. SOL. PERF.

6mg/6ml

917,6000

M05BA08

ACIDUM ZOLEDRONICUM

PULB. + SOLV.

4mg

1137,8400

M05BA08

ACIDUM ZOLEDRONICUM

SOL. PERF.

5mg/100ml

1543,1000

V03AF03

CALCI I FOLINAS

CAPS.

15mg

3,7600

V03AF03

CALCII FOLINAS

COMPR.

15mg

2,4690

V03AF03

CALCII FOLINAS

LIOF. PT. SOL. INJ. / PERF.

25mg

6,4060

V03AF03

CALCII FOLINAS

SOL. INJ.

3mg/ml-10ml

11,0300

V03AF03

CALCII FOLINAS

SOL. INJ. / PERF.

10mg/ml-3ml

14,9560

V03AF03

CALCII FOLINAS

SOL. INJ. / PERF.

10mg/ml-10ml

35,0560

 

III. Subprogramul:Tratamentul stării posttrasplant în ambulator a pacientilor transplantati

 

Grupa terapeutica

DCI/denumire generica

Forma farmaceutica

Concentratie/UT

Pret de decontare/UT

A05AA02

ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM

CAPS.

250mg

1,1824

B03XA01

EPOETINUM

SOL. INJ.

1000ui/0.3ml

43,9000

B03XA01

EPOETINUM

SOL. INJ.

10000ui/0.6ml

439,0250

B03XA01

EPOETINUM

SOL. INJ.

2000ui/0.3ml

87,8050

B03XA01

EPOETINUM

SOL. INJ.

4000ui/0.3ml

175,6117

B03XA01

EPOETINUM

SOL. INJ.

500ui/0.3ml

21,9633

B03XA01

EPOETINUM

SOL. INJ.

5000ui/0.3ml

219,5133

B03XA01

EPOETINUM

SOL. INJ.

2000UI/0.5ml

29,6983

B03XA01

EPOETINUM

SOL. INJ.

4000UI/0.4ml

59,4017

B03XA01

EPOETINUM

SOL. INJ.

1000UI/0.5ml

17,8217

B03XA01

EPOETINUM

SOL. INJ.

10000ui/ml -1ml

428,2167

B03XA01

EPOETINUM

SOL. INJ.

4000ui/ml - 0.4ml

171,2867

B03XA01

EPOETINUM

SOL. INJ.

3000ui/ml - 0.3ml

128,4650

B03XA01

EPOETINUM

SOL. INJ.

2000ui/ml - 0.5ml

85,6433

B03XA01

EPOETINUM

SOL. INJ.

lOOOui/ml - 0.5ml

42,8217

B03XA01

EPOETINUM ALFA

SOL. INJ.

2000UI

23,7600

B03XA01

EPOETINUM ALFA

SOL. INJ.

4000UI

47,5190

B03XA01

EPOETINUM BETA

SOL. INJ.

30000 UI

1066,2600

B03XA02

DARBEPOETI NUM ALFA

SOL. INJ.

10mcg/0.4ml

78,1500

B03XA02

DARBEPOETINUM ALFA

SOL. INJ.

15mcg/0.375ml

117,2150

B03XA02

DARBEPOETI NUM ALFA

SOL. INJ.

20mcg/0.5ml

156,2975

B03XA02

DARBEPOETINUM ALFA

SOL. INJ.

30mcg/0.3ml

234,4375

B03XA02

DARBEPOETINUM ALFA

SOL. INJ.

40mcg/0.4ml

312,5875

B03XA02

DARBEPOETINUM ALFA

SOL. INJ.

50mcg/0.5ml

390,7375

B03XA02

DARBEPOETINUM ALFA

SOL. INJ.

60mcg/0.3ml

468,8850

B03XA02

DARBEPOETINUM ALFA

SOL. INJ.

80mcg/0.4ml

625,1775

B03XA02

DARBEPOETINUM ALFA

SOL. INJ.

100mcg/0.5ml

781,4725

B03XA02

DARBEPOETINUM ALFA

SOL. INJ.

150mcg/0.3ml

1172,2100

B03XA02

DARBEPOETINUM ALFA

SOL. INJ.

300mcg/D.6ml

2344,4100

B03XA02

DARBEPOETINUM ALFA

SOL. INJ.

500mcg/1 ml

3907,3500

D06BB03

ACICLOVIRUM

CREMA

5%

2,8800

D06BB03

ACICLOVIRUM

UNGUENT

5%

2,9300

D07AC14

METHYLPREDNISOLONUM

CREMA

0.1%

11,0500

D07AC14

METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT

EMULSIE CUT.

0.1%

13,9600

D07AC14

METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT

UNGUENT

0.1%

11,0500

H02AB04

METHYLPREDNISOLONUM

COMPR.

32mg

1,7825

H02AB04

METHYLPREDNISOLONUM

COMPR.

4mg

0,3960

H02AB04

METHYLPREDNISOLONUM

COMPR.

16mg

0,9506

H02AB04

METHYLPREDNISOLONUM

LIOF. PT. SOL. INJ.

125mg

11,0500

H02AB04

METHYLPREDNISOLONUM

LIOF. PT SOL. INJ.

40mg

3,5253

H02AB04

METHYLPREDNISOLONUM

LIOF. PT. SOL. INJ.

20mg

2,2047

H02AB04

METHYLPREDNI SOLONUM

LIOF. PT. SOL. INJ.

500mg

33,0700

H02AB04

METHYLPREDNISOLONUM

PULB. LIOF. PT. SOL. INJ.

250mg/4ml

27,9100

H02AB07

PREDNISONUM

COMPR.

5mg

0,0510

J01EE01

SULFAMETHOXAZOLUM + TRMETHOPRMUM

COMPR.

800mg/160mg

0,4050

J01EE01

SULFAMETHOXAZOLUM + TRMETHOPRMUM

COMPR.

400mg+80mg

0,0665

J01EE01

SULFAMETHOXAZOLUM + TRMETHOPRIMUM

SIROP

125mg/25mg/5ml

4,9500

J01EE01

SULFAMETHOXAZOLUM + TRiMETHOPRIMUM

SOL. INJ.

400mg/80mg-5ml

3,2560

J01EE01

SULFAMETHOXAZOLUM + TRMETHOPRMUM

SOL. PERF.

400mg/80mg - 5ml

4,6780

J01EE01

SULFAMETHOXAZOLUM + TRMETHOPRIMUM

SUSP. ORALA

200mg/40mg/5ml

2,9700

J02AC01

FLUCONAZOLUM

CAPS.

200mg

15,2757

J02AC01

FLUCONAZOLUM

CAPS.

50mg

1,4325

J02AC01

FLUCONAZOLUM

CAPS.

50mg

1,4325

J02AC01

FLUCONAZOLUM

CAPS.

100mg

3,3881

J02AC01

FLUCONAZOLUM

CAPS.

150mg

5,5500

J02AC01

FLUCONAZOLUM

PULB. PT. SUSP. ORALA

50mg/5ml

81,5200

J02AC01

FLUCONAZOLUM

SOL. PERF.

2mg/ml-25ml

23,7600

J02AC01

FLUCONAZOLUM

SOL. PERF.

2mg/ml-100ml

47,5300

J02AC01

FLUCONAZOLUM

SOL. PERF.

2mg/ml-200ml

116,0300

J02AC01

FLUCONAZOLUM

SOL. PERF.

2mg/ml-50ml

24,8800

J02AC03

VORICONAZOLUM

COMPR. FILM.

50mg

30,2939

J02AC03

VORICONAZOLUM

COMPR. FILM.

200mg

121,2050

J02AC03

VORICONAZOLUM

PULB. PT. SOL. PERF.

200mg

455,9200

J02AC03

VORICONAZOLUM

PULB. PT. SUSP. ORALA

40mg/ml

2252,0600

J05AB01

ACICLOVIRUM

CAPS.

200mg

0,6267

J05AB01

ACICLOVIRUM

COMPR.

200mg

0,3915

J05AB01

ACICLOVIRUM

COMPR.

400mg

1,1590

 

Grupa terapeutica

DCI/denumire generica

Forma farmaceutica

Concentratie/UT

Pret de decontare/UT

 J05AB01

ACICLOVIRUM

COMPR.

200mg

0,3915

J05AB01

ACICLOVIRUM

COMPR. DISPERSABILE

200mg

0,2265

J05AB01

ACICLOVIRUM

LIOF. PT. SOL. PERF.

250mg

5,7470

J05AB01

ACICLOVIRUM

PULB. PT. SOL. INJ.

250mg

44,8180

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM

COMPR. FILM.

450mg

89,2528

J05AF05

LAMIVUDINUM

COMPR. FILM.

150mg

4,7485

J05AF05

LAMIVUDINUM

COMPR. FILM.

100mg

7,0321

J05AF05

LAMIVUDINUM

SOL. ORALA

10mg/ml

75,9400

J05AF05

LAMIVUDINUM

SOL. ORALA

5mg/ml

88,1000

L04AA01

CICLOSPORINUM

CAPS. MOI

25mg

1,6334

L04AA01

CICLOSPORINUM

CAPS. MOI

50mg

3,7122

L04AA01

CICLOSPORINUM

CAPS. MOI

100mg

7,5144

L04AA01

CICLOSPORINUM

SOL. ORALA

100mg/ml

445,5100

L04AA05

TACROLIMUS

CAPS.

0.5mg

4,4984

L04AA05

TACROLIMUS

CAPS.

1mg

9,1400

L04AA05

TACROLIMUS

CAPS.

5mg

43,1278

L04AA05

TACROLIMUS

CONC. PT. SOL. PERF.

5mg/ml

266,3990

L04AA06

MYCOPHENOLATUM

CAPS.

250mg

4,4781

L04AA06

MYCOPHENOLATUM

COMPR. FILM.

500mg

8,9562

L04AA06

MYCOPHENOLATUM

COMPR. FILM. GASTROREZ.

180mg

4,3753

L04AA06

MYCOPHENOLATUM

COMPR. FILM. GASTROREZ.

360mg

8,7506

L04AA06

MYCOPHENOLATUM

PULB. CONC. SOL. PERF.

500mg/flacon

55,9725

L04AA06

MYCOPHENOLATUM

PULB. PT. SUSP. ORALA

1g/5ml

626,9100

L04AA10

SROLIMUSUM

COMPR. FILM.

1mg

18,4640

L04AX01

AZATHIOPRINUM

COMPR. FILM.

50mg

0,5495

S01AD03

ACICLOVIRUM

UNG. OFT.

3%

19,0800

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2006, conform Legii nr. 334/2006

privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

Partidul Conservator - Filiala Judeteană Alba

 

- cuantumul total al veniturilor din cotizatii: 34.080,09 lei

• Partidul Conservator - Filiala Judeteană Constanta

1. cuantumul total al veniturilor din cotizatii: 1.695 lei;

2. cuantumul total al veniturilor provenite din dobânzi: 7,69 lei. NOTĂ:

Situatia financiară este prezentată doar pentru lunile septembrie-decembrie 2006.

Partidul Conservator - Filiala Judeteană Sibiu

- lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2006 donatii a căror valoare cumulată depăseste 10 salarii de bază minime brute pe tară:

 

Denumirea persoanei juridice

Sediul

Nationalitatea

C.U.I.

Valoarea

Felul donatiei

Data efectuării donatiei

S.C. CONALPIN - S.R.L

Avrig, judetul Sibiu, str. M. Viteazul nr. 23

română

RO 15917908

10.000 lei

Bani

27.02.2006

 

Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizatia Transilvania

1. cuantumul total al veniturilor din cotizatii: 4.620,00 lei;

2. cuantumul total al veniturilor provenite din donatii: 2.090,00 lei.

 

Partidul Conservator - Filiala Judeteană Teleorman

- cuantumul total al veniturilor din cotizatii: 6.490,10 lei

• Partidul Conservator - Filiala Judeteană Neamt

- cuantumul total al veniturilor din cotizatii: 6.530 lei

• Partidul Social Democrat „Constantin Titel Petrescu”

- cuantumul total al veniturilor din cotizatii: 2.596 lei

• Partidul Conservator - Filiala Judeteană Maramures

1. cuantumul total al veniturilor din cotizatii: 3.245 lei;

2. lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2006 donatii a căror valoare cumulată depăseste 10 salarii de bază minime brute pe tară:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

CNP

Cetătenia

Valoarea (tei)

Felul donatiei

Data la care a fost efectuată donatia

1.

Iacob Dorel Vasile

1580816240017

română

580

bani

5.01.2006

 

 

 

 

300

bani

10.02.2006

 

 

 

 

300

bani

1.03.2006

 

 

 

 

480

bani

23.05.2006

 

 

 

 

1.500

bani

9.06.2006

 

 

 

 

250

bani

12.07.2006

 

 

 

 

180

bani

10.10.2006

 

 

 

 

30

bani

4.12.2006

 

TOTAL

3.620

 

2. Muresan Ioan

1600206015385

română

380

bani

5.01.2006

 

 

 

 

300

bani

12.02.2006

 

 

 

 

400

bani

1.04.2006

 

 

 

 

280

bani

12.05.2006

 

 

 

 

2.500

bani

2.06.2006

 

 

 

 

250

bani

10.07.2006

 

 

 

 

100

bani

18.08.2006

 

 

 

 

200

bani

9.09.2006

 

 

 

 

80

bani

10.10.2006

 

 

 

 

30

bani

4.12.2006

 

TOTAL

4.520

 

3. Seres Ioan Codrut

1690802312961

română

700

bani

5.01.2006

 

 

 

 

1.000

bani

1.02.2006

 

 

 

 

2.480

bani

17.05.2006

 

 

 

 

3.000

bani

15.06.2006

 

 

 

 

250

bani

2.08.2006

 

 

 

 

400

bani

1.09.2006

 

 

 

 

160

bani

1.12.2006

TOTAL

7.990