MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 747         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 5 noiembrie 2007

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

121. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice

 

1.337. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

270. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Bogdan Iulian Hutucă din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.263. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale „Victor Babes” pe anul 2007

 

1.619. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 47/2006 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la aparatele consumatoare de combustibili gazosi (actualizată)

 


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice

 

În vederea respectării angajamentului asumat prin Programul de guvernare, ca pensionarii să beneficieze de avantajele cresterii economice, astfel încât pensiile acestora să fie majorate până în anul 2008, în termeni reali, cu aproximativ 30% fată de nivelul înregistrat în anul 2004, prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2007 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, aprobat prin Legea nr. 487/2006, valoarea punctului de pensie a fost stabilită începând cu data de 1 noiembrie 2007 la 541 lei.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2007 privind corectarea limitelor de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei si a nivelurilor acestuia în perioada sezonului rece noiembrie 2007-martie 2008 s-au stabilit majorarea cuantumurilor ajutoarelor pentru încălzirea locuintei pentru sezonul rece noiembrie 2007-martie 2008, precum si majorarea de la 1 ianuarie 2008 a limitelor de venituri până la care se acordă aceste ajutoare.

Până la data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2007, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.197/2007 deja si-au produs efectele, în sensul că au fost completate de către solicitanti formularele de cerere si declaratie pe propria răspundere si au fost stabilite drepturile la ajutorul pentru încălzirea locuintei de către primari, prin dispozitie.

Fată de cele mentionate mai sus este evident că nu au putut fi luate în calcul la stabilirea veniturilor familiei sau persoanei singure majorările prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2007, precum si de alte acte normative care reglementează majorări ale veniturilor populatiei.

Reanalizarea cererilor si a drepturilor deja stabilite de către primari ar conduce la întârzierea acordării drepturilor de ajutor pentru încălzirea locuintei si, respectiv, la neplata facturilor de energie termică, gaze naturale ori la achizitionarea combustibilului necesar încălzirii locuintei. Având în vedere importanta acestui tip de ajutoare ca măsură de protectie socială, se impune adoptarea de măsuri imediate prin utilizarea procedurii de legiferare pe calea ordonantei de urgentă în vederea stabilirii cadrului legal care să prevadă neafectarea cuantumului drepturilor deja stabilite, ca urmare a cresterii veniturilor.

Aceste elemente constituie situatii extraordinare si vizează interesul public.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 25 februarie 2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatele (1) - (5) ale articolului 1613 se abrogă.

2. După articolul 27 se introduc două noi articole, articolele 28 si 29, cu următorul cuprins:

„Art. 28. - (1) Pentru lunile noiembrie si decembrie 2007 din perioada sezonului rece 1 noiembrie 2007-31 martie 2008 prevederile art. 163 referitoare la obligatia beneficiarilor de a comunica modificările intervenite în veniturile familiei sau persoanei singure nu se aplică.

(2) Modificările intervenite până la data de 31 ianuarie 2008 în veniturile familiei sau ale persoanei singure se comunică de către titularul ajutorului pentru încălzirea locuintei în luna ianuarie 2008, potrivit art. 163 alin. (2), în vederea aplicării prevederilor art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2007 privind corectarea limitelor de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei si a nivelurilor acestuia în perioada sezonului rece noiembrie 2007- martie 2008. Cererile pentru acordarea drepturilor se reanalizează numai pentru perioada ianuarie-martie 2008.

Art. 29. - În cazul încălzirii locuintei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, majorarea limitelor de venituri prevăzută la art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2007 se aplică numai pentru persoanele singure si familiile care îndeplinesc conditiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuintei începând cu luna ianuarie 2008. Pentru drepturile de ajutor pentru încălzirea locuintei, stabilite până la 31 decembrie 2007, prevederile art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2007 nu se aplică.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 31 octombrie 2007.

Nr. 121.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei la capitolul 61.01 „Ordine publică si sigurantă natională”, titlul „Transferuri între unităti ale administratiei publice”, cu suma de 50.000 mii lei, pentru Administratia Natională a Penitenciarelor, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Economiei si Finantelor să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Justitiei pe anul 2007.

Art. 3. - Ministerul Justitiei răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Zsuzsánna Péter,

secretar de stat Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 31 octombrie 2007.

Nr. 1.337.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Bogdan Iulian Hutucă din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

Având în vedere demisia domnului Bogdan Iulian Hutucă din functia de vicepresedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, înregistrată sub nr. 5/5.568 din 24 octombrie 2007,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Bogdan Iulian Hutucă se eliberează, la cerere, din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2007.

Nr. 270.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale „Victor Babes” pe anul 2007

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale buget si credite externe nr. 7.588 din 16 iulie 2007, având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalitătii de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare si ale art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale „Victor Babes” pe anul 2007, unitate aflată în coordonarea Ministerului Sănătătii Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al institutului prevăzut la art. 1 reprezintă limită maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Ministerului Sănătătii Publice si cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse si al Ministerului Economiei si Finantelor.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutul prevăzut la art. 1 va putea efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contraventională în conditiile legii.

Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 16 iulie 2007.

Nr. 1.263.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN DOMENIUL PATOLOGIEI SI STIINTELOR BIOMEDICALE „VICTOR BABES’’

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007

 

 

 

 

- mii lei -

Nr. crt.

INDICATORI

Nr. rând

Preliminat/

Realizat

2006

Prevederi 2007

%

0

A

0

1

2

3

I.

VENITURI TOTALE, din care:

01

8.572

15.005

175

1

VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

8.569

15.000

175

a

Venituri din activitatea de bază*)

03

6.929

12.800

185

b

Venituri din alte activităti conexe activităti de cercetare-dezvoltare

04

1.640

2.200

134

2

VENITURI FINANCIARE

05

3

5

167

3

VENITURI EXTRAORDINARE

06

 

 

 

II.

CHELTUIELI TOTALE, din care:

07

8.347

11.207

134

1

CHELTUIELI DE EXPLOATARE, total, din care:

08

8.342

11.200

134

a

Bunuri si servicii

9

1.390

2.302

166

b

Cheltuieli de personal, din care:

10

4.327

5.572

129

b.1

- cheltuieli cu salariile

11

3.010

3.900

130

b.2

- contributii pentru asigurări sociale de stat

12

664

955

144

b.3

- contributii pentru asigurările de somaj

13

75

78

104

b.4

- contributii pentru asigurări sociale de sănătate

14

210

234

111

b.5

- contributii pentru asigurările de accidente de muncă si boli profesionale

15

41

37

090

b.6

- contributii pentru concedii si indemnizatii

16

27

33

122

b.7

- contributii la fondul de garantare a creantelor salariale

17

 

10

 

b.8

- contributii la fondul de pensii facultative

18

 

 

 

b.9

- alte cheltuieli de personal din care:

19

300

325

108

 

- deplăsări, detasări

20

141

150

106

 

- tichete masă

21

159

175

11 0

c

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele

22

1.577

1.800

11 4

d

Cheltuieli de protocol

23

-

-

 

e

Cheltuieli de reclamă si publicitate

24

-

-

 

f

Cheltuieli cu sponsorizarea

25

-

-

 

g

Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. 3 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:

- tichete de cresă

- tichete cadou

26

27 28

 

 

 

h

Alte cheltuieli

29

1.048

1.526

146

2

a

b

CHELTUIELI FINANCIARE, din care:

- cheltuieli privind dobânzile

- alte cheltuieli financiare

30 31 32

5

7

140

3

CHELTUIELI EXTRAORDINARE

33

 

 

 

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

34

225

3.798

1688

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

35

36

608

1689

V.

REZULTATUL NET

36

189

3.190

1688

VI.

ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

37

 

 

 

VII.

PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI (potrivit O.G. nr. 57/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare), din care:

38

189

3.190

1688

a

pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea de cercetare-dezvoltare

39

 

638

 

b

pentru finantarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investitii si dotări aprobat de organul administratiei centrale coordonator

40

 

1.914

 

c

pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

41

 

638

 

 

VIII.

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

42

 

1.914

 

1

Surse proprii

43

 

1.914

 

2

Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii

44

 

 

 

3

Credite bancare pentru investitii

- interne

- externe

45 46 47

 

 

 

4

Alte surse

48

 

 

 

IX.

UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII, din care:

49

 

1.914

 

1

Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

50

 

1.914

 

2

Rambursări rate aferente creditelor pentru investitii

- interne

- externe

51 52 53

 

 

 

X.

DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

1

Venituri totale (rd. 01)

54

8.572

15.005

175

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

55

8.347

11.207

134

3

Rezultate (+/-) ( rd. 54 - rd. 55)

56

225

3.798

1688

4

Număr mediu de personal, total institut, din care:

57

152

160

105

 

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

58

120

122

102

5

Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut**) – lei/pers.

59

1.444,36

1.966

136

6

Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – lei/pers.

60

1.853,38

2.446

132

7

Rentabilitatea (rd. 56/rd. 55 * 100)

61

2,7

33,89

1255

8

Productivitatea muncii pe total personal - lei/pers. (rd. 02/rd. 57)

62

56.375

93.750

166

9

Rata rentabilitătii financiare (rd. 38*100/capital propriu)

63

327

2.474

757

10

Plăti restante

64

 

 

 

11

Creante de încasat

65

 

 

 

 

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educatiei si Cercetării/Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe-nucleu, sunt în suma de 11.999 mii lei încheiate la 31 decembrie 2006, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finantează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de - mii lei.

**) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de administratie si a drepturilor salariale ale directorului general.

 

NOTĂ:

În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins si:

- suma de 55 mii lei reprezentând indemnizatiile membrilor Consiliului de administratie;

- suma de 93 mii lei reprezentând drepturile banesti ale directorului general.

 


MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 47/2006 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la aparatele consumatoare de combustibili gazosi (actualizată)

 

Având în vedere prevederile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 47/2006 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la aparatele consumatoare de combustibili gazosi (actualizată), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 21 martie 2006, ale cărei prevederi se referă la aparatele consumatoare de combustibili gazosi, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si finantelor,

Darius Mesca,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 octombrie 2007.

Nr. 1.619.

 

ANEXĂ

 

LISTA

standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la aparatele consumatoare de combustibili gazosi (actualizată)

 

Nr. crt.

Indice standard

Titlu standard

Număr standard înlocuit

Data la care încetează prezumtia de

conformitate cu standardul înlocuit

*) Nota 1

1.

SR EN 26:2000

Aparate de producere instantanee a apei calde menajere echipate cu arzătoare atmosferice utilizând combustibil gazos

-

 

2.

SR EN 26:2000/A1:2002

Aparate de producere instantanee a apei calde menajere echipate cu arzătoare atmosferice utilizând combustibil gazos

**) Nota 2

18 iulie 2001

3.

SR EN 26:2000/A3:2007

Aparate de producere instantanee a apei calde menajere echipate cu arzătoare atmosferice utilizând combustibil gazos

**) Nota 2

30 aprilie 2007

4.

SR EN 30-1-1+A1:2001

Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazosi. Partea 1-1: Securitate. Generalităti

**) Nota 2

30 septembrie 1999

5.

SR EN 30-1-1+A1:2001/A2:2004

Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazosi. Partea 1-1: Securitate. Generalităti

**) Nota 2

29 februarie 2004

6.

SR EN 30-1-1+A1:2001/A2:2004/ AC:2005

Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazosi. Partea 1-1: Securitate. Generalităti

 

 

7.

SR EN 30-1-1+A1:2001/A3:2005

Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazosi. Partea 1-1: Securitate. Generalităti

**) Nota 2

31 decembrie 2005

8.

SR EN 30-1-2:2002

Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazosi. Partea 1-2: Securitate. Aparate cu cuptoare si/sau grătare cu convectie fortată

 

 

9.

SR EN 30-1-3+A1:2007

Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazosi. Partea 1-3: Securitate. Aparate dotate cu o plită de gătit vitroceramică

SR EN 30-1-3:2004

30 aprilie 2007

10.

SR EN 30-1-4:2003

Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazosi. Partea 1-4: Securitate. Aparate care au unul sau mai multe arzătoare cu sisteme automate de comandă

-

 

11.

SR EN 30-1-4:2003/A1:2007

Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazosi. Partea 1-4: Securitate. Aparate care au unul sau mai multe arzătoare cu sisteme automate de comandă

**) Nota 2

31 mai 2007

12.

SR EN 30-2-1:2001

Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazosi. Partea 2-1: Utilizarea ratională a energiei. Generalităti

-

 

13.

SR EN 30-2-1:2001/A1:2004

Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazosi. Partea 2-1: Utilizarea ratională a energiei. Generalităti

**) Nota 2

10 decembrie 2004

14.

SR EN 30-2-1:2001/A2:2005

Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazosi. Partea 2-1: Utilizarea ratională a energiei. Generalităti

**) Nota 2

11 noiembrie 2005

15.

SR EN 30-2-2:2002

Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazosi. Partea 2-2: Utilizarea ratională a energiei. Aparate cu cuptoare si/sau grătare cu convectie fortată

-

 

16.

SR EN 88+A1:1998

Regulatoare de presiune pentru aparate care utilizează combustibili gazosi pentru presiuni în amonte mai mici sau egale cu 200 mbar

**) Nota 2

17 iulie 1997

17.

SR EN 89:2002

Aparate de producere a apei calde menajere, cu acumulare, care utilizează combustibili gazosi

-

 

18.

SR EN 89:2002/A1:2002

Aparate de producere a apei calde menajere, cu acumulare, care utilizează combustibili gazosi

**) Nota 2

17 octombrie 2000

19.

SR EN 89:2002/A2:2002

Aparate de producere a apei calde menajere, cu acumulare, care utilizează combustibili gazosi

**) Nota 2

18 iulie 2001

20.

SR EN 89:2002/A3:2007

Aparate de producere a apei calde menajere, cu acumulare, care utilizează combustibili gazosi

**) Nota 2

30 aprilie 2007

21.

SR EN 89:2002/A4:2007

Aparate de producere a apei calde menajere, cu acumulare, care utilizează combustibili gazosi

**) Nota 2

31 mai 2007

22.

SR EN 125+A1:1998

Dispozitive de supraveghere a flăcării pentru aparate care utilizează combustibili gazosi.

Dispozitive termoelectrice de securitate la aprindere si la stingere

**) Nota 2

17 iulie 1997

23.

SR EN 126:2004

Robinete multifunctionale pentru aparate care utilizează combustibili gazosi

SR EN 126:2000

10 decembrie 2004

24.

SR EN 161:2007

Robinete de închidere automate pentru arzătoare cu gaz si aparate cu gaz

SR EN 161:2002

31 iulie 2007

25.

SR EN 203-1:2005

Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili gazosi. Partea 1: Reguli generale de securitate

SR EN 203-1+AC:2001

31 decembrie 2008

26.

SR EN 203-2-1:2006

Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili gazosi. Partea 2-1: Cerinte specifice. Arzătoare cu flacără liberă si arzătoare wok

SR EN 203-2:2001

31 decembrie 2008

27.

SR EN 203-2-2:2006

Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili gazosi. Partea 2-2: Cerinte specifice. Cuptoare

SR EN 203-2:2001

31 decembrie 2008

28.

SR EN 203-2-3:2006

Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili gazosi. Partea 2-3: Cerinte specifice. Marmite

SR EN 203-2:2001

31 decembrie 2008

29.

SR EN 203-2-4:2006

Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili gazosi. Partea 2-4: Cerinte specifice. Friteuze

SR EN 203-2:2001

31 decembrie 2008


30.

SR EN 203-2-6:2006

Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili gazosi. Partea 2-6: Cerinte specifice. Încălzitor de apă pentru băuturi

SR EN 203-2:2001

31 decembrie 2008

31.

SR EN 203-2-8:2006

Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili gazosi. Partea 2-8: Cerinte specifice. Aparate pentru soteuri si resouri paella

SR EN 203-2:2001

31 decembrie 2008

32.

SR EN 203-2-9:2006

Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili gazosi. Partea 2-9: Cerinte specifice. Discuri, farfurii calde si grătare

SR EN 203-2:2001

31 decembrie 2008

33.

SR EN 203-2-11:2006

Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili gazosi. Partea 2-11: Cerinte specifice. Aparate de gătit paste făinoase

SR EN 203-2:2001

31 decembrie 2008

34.

SR EN 257:2002

Termostate mecanice pentru aparate care utilizează combustibili gazosi

-

 

35.

SR EN 257:2002/A1:2002

Termostate mecanice pentru aparate care utilizează combustibili gazosi

**) Nota 2

17 iulie 1997

36.

SR EN 297+A2:2001

Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazosi. Cazane de tip B11 si B11BS echipate cu arzătoare atmosferice cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu 70 kW

**) Nota 2

29 octombrie 2002

37.

SR EN 297+ A2:2001/AC:2006

Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazosi. Cazane de tip B11 si B11BS echipate cu arzătoare atmosferice cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu 70 kW

 

 

38.

SR EN 297+ A2:2001/A3:2001

Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazosi. Cazane de tip B11 si B11BS echipate cu arzătoare atmosferice cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu 70 kW

**) Nota 2

24 februarie 1998

39.

SR EN 297+ A2:2001/A4:2005

Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazosi. Cazane de tip B11 si B11BS echipate cu arzătoare atmosferice cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu 70 kW

**) Nota 2

11 iunie 2005

40.

SR EN 297+ A2:2001/A5:2001

Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazosi. Cazane de tip B11 si B11BS echipate cu arzătoare atmosferice cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu 70 kW

**) Nota 2

31 decembrie 1998

41.

SR EN 297+ A2:2001/A6:2004

Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazosi. Cazane de tip B11 si B11BS echipate cu arzătoare atmosferice cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu 70 kW

**) Nota 2

23 decembrie 2003

42.

SR EN 298:2004

Sisteme de comandă si de securitate pentru arzătoare si aparate cu sau fără ventilator care utilizează combustibili gazosi

SR EN 298:2002

30 septembrie 2006

43.

SR EN 303-3:2001

Cazane de încălzit.

Partea 3: Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazosi.

Asamblarea corpului unui cazan si a unui arzător cu tiraj fortat

-

 

44.

SR EN 303-3:2001/A2:2004

Cazane de încălzit.

Partea 3: Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazosi.

Asamblarea corpului unui cazan si a unui arzător cu tiraj fortat

**) Nota 2

11 iunie 2005

45.

SR EN 303-3:2001/AC:2006

Cazane de încălzit.

Partea 3: Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazosi.

Asamblarea corpului unui cazan si a unui arzător cu tiraj fortat

 

 

46.

SR EN 303-7:2007

Cazane de încălzit.

Partea 7: Cazane de încălzire centrală echipate cu arzătoare cu tiraj fortat care utilizează combustibili gazosi,

care au puterea utilă mai mică sau egală cu 1.000 kW

 

 

47.

SR EN 377+A1:1997

Lubrifianti destinati aparatelor si echipamentului asociat, utilizând combustibili gazosi cu exceptia aparatelor anume destinate utilizării industriale

**) Nota 2

11 iunie 2005

48.

SR EN 416-1:2002

Tuburi radiante suspendate, echipate cu un singur arzător, care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Securitate

 

 

49.

SR EN 416-1:2002/A1:2002

Tuburi radiante suspendate, echipate cu un singur arzător, care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Securitate

**) Nota 2

18 iulie 2001

50.

SR EN 416-1:2002/A2:2002

Tuburi radiante suspendate, echipate cu un singur arzător, care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Securitate

**) Nota 2

31 ianuarie 2002

51.

SR EN 416-1:2002/A3:2003

Tuburi radiante suspendate, echipate cu un singur arzător, care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Securitate

**) Nota 2

31 octombrie 2002

52.

SR EN 416-2:2006

Tuburi radiante suspendate, echipate cu un singur arzător, care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 2: Utilizarea ratională a energiei

 

 

53.

SR EN 419-1:2002

Aparate de încălzit cu radiatie luminoasă, suspendate, care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Securitate

 

 

54.

SR EN 419-1:2002/A1:2002

Aparate de încălzit cu radiatie luminoasă, suspendate, care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Securitate

**) Nota 2

18 iulie 2001

55.

SR EN 419-1:2002/A2:2002

Aparate de încălzit cu radiatie luminoasă, suspendate, care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Securitate

**) Nota 2

31 ianuarie 2002

56.

SR EN 419-1:2002/A3:2004

Aparate de încălzit cu radiatie luminoasă, suspendate, care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Securitate

**) Nota 2

9 septembrie 2003

57.

SR EN 419-2:2006

Aparate de încălzit cu radiatie luminoasă, suspendate, care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 2: Utilizarea ratională a energiei

-

 

58.

SR EN 437:2004

Gaze de încercare. Presiuni de încercare. Categorii de aparate

SR EN 437:1997

23 decembrie 2003

59.

SR EN 449:2003

Specificatii pentru aparatele care functionează exclusiv cu gaz de petrol lichefiat.

Aparate de uz casnic de încălzire fără racordare la cos (inclusiv aparatele de încălzire cu ardere catalitică difuzivă)

SR EN 449:2001

2 iulie 2003

60.

SR EN 461:2002

Specificatii pentru aparatele care functionează exclusiv cu gaz petrolier lichefiat.

Aparate de încălzire, care nu se utilizează pentru uz casnic, fără racordare la cos, cu debit caloric mai mic de 10 kW

 

 


61.

SR EN 461:2002/A1:2004

Specificatii pentru aparatele care functionează exclusiv cu gaz petrolier lichefiat.

Aparate de încălzire, care nu se utilizează pentru uz casnic, fără racordare la cos, cu debit mai mic de 10 kW

**) Nota 2

10 decembrie 2004

62.

SR EN 483:2002

Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazosi.

Cazane de tip C al căror debit caloric nominal este mai mic sau egal cu 70 kW

-

 

63.

SR EN 483:2002/A2:2002

Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazosi.

Cazane de tip C al căror debit caloric nominal este mai mic sau egal cu 70 kW

**) Nota 2

31 ianuarie 2002

64.

SR EN

483:2002/A2:2002/AC:2006

Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazosi.

Cazane de tip C al căror debit caloric nominal este mai mic sau egal cu 70 Kw

 

 

65.

SR EN 484:2001

Specificatii tehnice pentru aparatele care functionează exclusiv cu gaz petrolier lichefiat.

Plite de bucătărie independente, echipate sau nu cu grătar, utilizate în aer liber

-

 

66.

SR EN 497:2001

Specificatii pentru aparatele care functionează exclusiv cu gaz petrolier lichefiat.

Arzătoare cu utilizări multiple, cu suport încorporat, utilizate în aer liber

-

 

67.

SR EN 498:2001

Specificatii pentru aparatele care functionează exclusiv cu gaz petrolier lichefiat. Grătare utilizate în aer liber

-

 

68.

SR EN 509:2002

Aparate cu efect decorativ de ardere care utilizează combustibili gazosi

-

 

69.

SR EN 509:2002/A1:2004

Aparate de ardere cu efect decorativ, care utilizează combustibili gazosi

**) Nota 2

31 decembrie 2003

70.

SR EN 509:2002/A2:2005

Aparate de ardere cu efect decorativ, care utilizează combustibili gazosi

**) Nota 2

30 iunie 2005

71.

SR EN 521:2006

Specificatii pentru aparatele care functionează exclusiv cu gaz petrolier lichefiat.

Aparate portabile alimentate la presiunea vaporilor de gaz petrolier lichefiat

SR EN 521:2001

31 august 2006

72.

SR EN 525:2002

Generatoare de aer cald cu încălzire directă si convectie fortată, care utilizează combustibili gazosi pentru încălzirea spatiilor, altele decât cele de locuit, pentru o putere termică mai mică sau egală cu 300 kW

-

 

73.

SR EN 549:1999

Materiale pe bază de cauciuc pentru garnituri si membrane destinate aparatelor cu gaz si instalatiilor pentru gaz

SR EN 279:1996;

SR EN 291:2002

31 decembrie 1995

74.

SR EN 613:2002

Aparate de încălzire cu convectie independente care utilizează combustibili gazosi

-

 

75.

SR EN 613:2002/A1:2004

Aparate de încălzire cu convectie independente care utilizează combustibili gazosi

**) Nota 2

23 decembrie 2003

76.

SR EN 621:2002

Generatoare de aer cald cu convectie fortată, care utilizează combustibili gazosi pentru încălzirea spatiilor, altele decât locuintele, pentru o putere termică mai mică sau egală cu 300 kW, fără transportul aerului de ardere si/sau

evacuarea produselor de ardere cu ventilator

-

 

77.

SR EN 621:2002/A1:2002

Generatoare de aer cald cu convectie fortată, care utilizează combustibili gazosi pentru încălzirea spatiilor, altele decât locuintele, pentru o putere termică mai mică sau egală cu 300 kW, fără ventilator pentru transportul aerului

de ardere si/sau al produselor de ardere

**) Nota 2

31 martie 2002

78.

SR EN 624:2002

Specificatii pentru aparatele care functionează exclusiv cu GPL. Aparate de încălzit cu circuit etans care functionează cu GPL, instalate pe vehicule si vapoare

-

 

79.

SR EN 625:2001

Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazosi. Conditii specifice functiei de apă caldă menajeră ale cazanelor cu două functii, cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu 70 kW

-

 

80.

SR EN 656:2001

Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazosi. Cazane de tip B al căror debit caloric nominal este mai mare de 70 kW, dar mai mic sau egal cu 300 kW

-

 

81.

SR EN 676:2004

Arzătoare automate, cu tiraj fortat, care utilizează combustibili gazosi

SR EN 676:2001

8 aprilie 2004

82.

SR EN 677:2001

Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazosi. Cerinte specifice ale cazanelor cu condensare cu debit nominal mai mic sau egal cu 70 kW

-

 

83.

SR EN 732:2002

Specificatii pentru aparatele care functionează exclusiv cu gaz petrolier lichefiat. Refrigeratoare cu absorbtie

-

 

84.

SR EN 751-1:2002

Materiale de etansare pentru racorduri filetate în contact cu gaze din familia 1, 2 si 3 de gaze si cu apa caldă.

Partea 1: Compozitii pentru etansare anaerobă

-

 

85.

SR EN 751-2:2002

Materiale de etansare pentru racorduri filetate în contact cu gaze din familia 1, 2 si 3 de gaze si cu apă caldă.

Partea 2: Compozitii de etansare nedurificabile

-

 

86.

SR EN 751-3:2002

Materiale de etansare pentru racorduri filetate în contact cu gaze din familia 1, 2 si 3 de gaze si cu apă caldă.

Partea 3: Benzi de PTFE nesinterizată

-

 

87.

SR EN 751-

3:2002/AC:2002

Materiale de etansare pentru racorduri filetate în contact cu gaze din familia 1, 2 si 3 de gaze si cu apa caldă.

Partea 3: Benzi de PTFE nesinterizată

-

 

88.

SR EN 777-1:2002

Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare, care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice.

Partea 1: Sistem D, securitate

-

 

89.

SR EN 777-

1:2002/A1:2002

Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare, care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice.

Partea 1: Sistem D, securitate

**) Nota 2

31 august 2001

90.

SR EN 777- 1:2002/A2:2002

Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare, care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice.

Partea 1: Sistem D, securitate

**) Nota 2

31 ianuarie 2002

91.

SR EN 777- 1:2002/A3:2003

Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare, care utilizează combustibili gazosi pentru alte utilizări decât cele casnice.

Partea 1: Sistem D, securitate

**) Nota 2

31 octombrie 2002

92.

SR EN 777-2:2002

Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare, care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice.

Partea 2: Sistem E, securitate

-

 

93.

SR EN 777- 2:2002/A1:2002

Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice.

Partea 2: Sistem E, securitate

**) Nota 2

31 august 2001


94.

SR EN 777- 2:2002/A2:2002

Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare, care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice.

Partea 2: Sistem E, securitate

**) Nota 2

31 ianuarie 2002

95.

SR EN 777- 2:2002/A3:2003

Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare, care utilizează combustibili gazosi pentru alte utilizări decât cele casnice.

Partea 2: Sistem E, securitate

**) Nota 2

31 octombrie 2002

96.

SR EN 777-3:2002

Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare, care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice.

Partea 3: Sistem F, securitate

-

 

97.

SR EN 777- 3:2002/A1:2002

Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare, care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice.

Partea 3: Sistem F, securitate

**) Nota 2

31 august 2001

98.

SR EN 777- 3:2002/A2:2002

Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare, care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice.

Partea 3: Sistem F, securitate

**) Nota 2

31 ianuarie 2002

99.

SR EN 777- 3:2002/A3:2003

Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare, care utilizează combustibili gazosi pentru alte utilizări decât cele casnice.

Partea 3: Sistem F, securitate

**) Nota 2

31 octombrie 2002

100.

SR EN 777-4:2001

Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare, care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice.

Partea 4: Sistem H, securitate

-

 

101.

SR EN 777- 4:2001/A1:2002

Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare, care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice.

Partea 4: Sistem H, securitate

**) Nota 2

31 august 2001

102.

SR EN 777- 4:2001/A2:2002

Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare, care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice.

Partea 4: Sistem H, securitate

**) Nota 2

31 ianuarie 2002

103.

SR EN 777- 4:2001/A3:2003

Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare, care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice.

Partea 4: Sistem H, securitate

**) Nota 2

31 octombrie 2002

104.

SR EN 778:2001

Generatoare de aer cald cu convectie fortată care utilizează combustibili gazosi, pentru încălzirea spatiilor de locuit, care au puterea termică mai mică sau egală cu 70 kW, fără ventilator pentru transportul aerului de ardere si/sau

al produselor de ardere

-

 

105.

SR EN 778:2001/A1:2002

Generatoare de aer cald cu convectie fortată care utilizează combustibili gazosi, pentru încălzirea spatiilor de locuit, care au puterea termică mai mică sau egală cu 70 kW, fără ventilator pentru transportul aerului de ardere si/sau

al produselor de ardere

**) Nota 2

31 martie 2002

106.

SR EN 1020:2002

Generatoare de aer cald cu încălzire directă si convectie fortată, care utilizează combustibili gazosi pentru încălzirea spatiilor, altele decât cele casnice, pentru o putere calorifică mai mică sau egală cu 300 kW, care au încorporate ventilatoare pentru asigurarea aerului de ardere si/sau evacuarea

produselor de ardere

-

 

107.

SR EN 1020:

2002/A1:2002

Generatoare de aer cald cu încălzire directă si convectie fortată, care utilizează combustibili gazosi pentru încălzirea spatiilor, altele decât cele casnice, pentru o putere calorifică mai mică sau egală cu 300 kW, care au încorporate ventilatoare pentru asigurarea aerului de ardere si/sau evacuarea produselor de ardere

**) Nota 2

31 martie 2002

108.

SR EN 1106:2002

Robinete cu comandă manuală pentru aparate care utilizează combustibili gazosi

-

 

109.

SR EN 1196:2002

Generatoare de aer cald pentru uz casnic si industrial care utilizează combustibili gazosi.

Conditii suplimentare pentru generatoarele de aer cald cu condensare

-

 

110.

SR EN 1266:2003

Aparate de încălzire independente cu convectie care utilizează combustibili gazosi, prevăzute cu ventilator pentru asigurarea

aerului de ardere si/sau evacuarea gazelor de ardere

-

 

111.

SR EN 1266:

2003/A1:2006

Aparate de încălzire independente cu convectie care utilizează combustibili gazosi, prevăzute cu ventilator pentru asigurarea

aerului de ardere si/sau evacuarea gazelor de ardere

**) Nota 2

28 februarie 2006

112.

SR EN 1319:2002

Generatoare de aer cald cu convectie fortată care utilizează combustibili gazosi, pentru încălzirea locuintelor, prevăzute cu arzătoare cu ventilator cu putere calorifică mai mică sau egală cu 70 kW

-

 

113.

SR EN 1319:

2002/A1:2002

Generatoare de aer cald cu convectie fortată care utilizează combustibili gazosi pentru încălzirea locuintelor, prevăzute cu arzătoare cu ventilator cu puterea calorifică mai mică sau egală cu 70 kW

**) Nota 2

31 martie 2002

114.

SR EN 1319:

2002/A2:2002

Generatoare de aer cald cu convectie fortată care utilizează combustibili gazosi pentru încălzirea locuintelor, prevăzute cu arzătoare cu ventilator cu putere calorifică mai mică sau egală cu 70 kW

**) Nota 2

17 octombrie 2000

115.

SR EN 1458-1:2002

Uscătoare de uz casnic cu tambur rotativ cu încălzire directă care utilizează combustibili gazosi, de tip B22D si B23D, cu debit caloric nominal de maxim 6 kW.

Partea 1: Securitate

-

 

116.

SR EN 1458-2:2001

Uscătoare de uz casnic cu tambur rotativ cu încălzire directă cu combustibili gazosi, de tip B22D si B23D, cu debit caloric nominal de maxim 6 kW.

Partea 2: Utilizarea ratională a energiei

-

 

117.

SR EN 1596:2002

Specificatii pentru aparatele care functionează exclusiv cu gaz petrolier lichefiat. Generatoare mobile si portabile de aer cald cu gaz, care nu se utilizează pentru uz casnic, cu încălzire directă si convectie fortată

-

 

118.

SR EN 1596:

2002/A1:2004

Specificatii pentru aparatele care functionează exclusiv cu gaz petrolier lichefiat. Generatoare mobile si portabile de aer cald, cu gaz, care nu se utilizează pentru uz casnic, cu încălzire directă si convectie fortată

**) Nota 2

10 decembrie 2004

119.

SR EN 1643:2002

Sisteme de control al etanseitătii pentru robinete de închidere automate ale arzătoarelor cu gaz si aparatelor cu gaz

-

 

120.

SR EN 1854:2006

Dispozitive de supraveghere a presiunii pentru arzătoare cu gaz si aparate cu gaz

SR EN 1854:2002

4 noiembrie 2006

121.

SR EN 12067-1:2002

Dispozitive de reglare a raportului aer/gaz la arzătoare cu gaz si aparate cu gaz.

Partea 1: Dispozitive pneumatice

-

 


122.

SR EN 12067-1:2002/A1:2003

Dispozitive de reglare a raportului aer/gaz pentru arzătoare cu gaz si aparate cu gaz. Partea 1: Dispozitive pneumatice

**) Nota 2

23 decembrie 2003

123.

SR EN 12067-2:2004

Dispozitive de reglare a raportului aer/gaz pentru arzătoare cu gaz si aparate cu gaz. Partea 2: Dispozitive electronice

-

 

124.

SR EN 12078:2002

Regulatoare de presiune pentru arzătoare cu gaz si aparate cu gaz

-

 

125.

SR EN 12244-1:2002

Masini de spălat care utilizează combustibili gazosi cu debit caloric nominal care nu depăseste 20 kW. Partea 1: Securitate

-

 

126.

SR EN 12244-2:2002

Masini de spălat care utilizează combustibili gazosi cu debit caloric nominal care nu depăseste 20 kW. Partea 2: Utilizarea ratională a energiei

-

 

127.

SR EN 12309-1:2002

Aparate de climatizare si/sau pompe de căldură cu absorbtie si adsorbtie care utilizează combustibili gazosi cu debit caloric care nu depăseste 70 kW. Partea 1: Securitate

-

 

128.

SR EN 12309-2:2001

Aparate de climatizare si/sau pompe de căldură cu absorbtie si adsorbtie care functionează cu combustibili gazosi cu debit caloric care nu depăseste 70 kW. Partea 2: Utilizarea ratională a energiei

-

 

129.

SR EN 12669:2002

Generatoare de aer cald cu încălzire directă care utilizează combustibili gazosi pentru aplicatii în sere si încălzirea suplimentară a spatiilor cu altă destinatie decât cea de locuit

-

 

130.

SR EN 12752-1:2002

Uscătoare de tip B, cu tambur, care utilizează combustibili gazosi cu debit caloric nominal care nu depăseste 20 kW. Partea 1: Securitate

-

 

131.

SR EN 12752-2:2002

Uscătoare de tip B, cu tambur, care utilizează combustibili gazosi cu debit caloric nominal care nu depăseste 20 kW. Partea 2: Utilizarea ratională a energiei

-

 

132.

SR EN 12864:2003

Regulatoare cu reglaj fix, cu presiune de iesire maximă mai mică sau egală cu 200 mbar, cu debit mai mic sau egal cu 4 kg/h si asociate cu dispozitive de securitate pentru butan, propan sau amestecurile acestora

-

 

133.

SR EN 12864:2003/A1:2004

Regulatoare cu reglaj fix, cu presiune maximă de iesire mai mică sau egală cu 200 mbar, cu debit mai mic sau egal cu 4 Kg/h si asociate cu dispozitive de securitate pentru butan, propan sau amestecurile acestora

**) Nota 2

10 decembrie 2004

134.

SR EN 12864:2003/A2:2006

Regulatoare cu reglaj fix, cu presiune maximă de iesire mai mică sau egală cu 200 mbar, cu debit mai mic sau egal cu 4 kg/h si asociate cu dispozitive de securitate pentru butan, propan sau amestecurile acestora

**) Nota 2

28 februarie 2006

135.

SR EN 13278:2004

Aparate independente de încălzire a spatiilor, cu focar deschis frontal, care utilizează combustibili gazosi

-

 

136.

SR EN 13611:2002

Echipamente auxiliare pentru arzătoare cu gaz si aparate cu gaz. Cerinte generale

-

 

137.

SR EN 13611:2002/A1:2005

Echipamente auxiliare pentru arzătoare cu gaz si aparate cu gaz. Cerinte generale

**) Nota 2

30 iunie 2005

138.

SR EN 13785:2005

Regulatoare cu debitul mai mic sau egal cu 100 kg/h, cu presiune de iesire nominală maximă mai mică sau egală cu 4 bar, altele decât regulatoarele tratate în EN 12864, si dispozitivele de securitate asociate pentru butan, propan sau amestecurile acestora

-

 

139.

SR EN 13785:2005/AC:2007

Regulatoare cu debitul mai mic sau egal cu 100 kg/h, cu presiune de iesire nominală maximă mai mică sau egală cu 4 bar, altele decât regulatoarele tratate în EN 12864, si dispozitivele de securitate asociate pentru butan, propan sau amestecurile acestora

 

 

140.

SR EN 13786:2004

Inversoare automate cu debitul mai mic sau egal cu 100 kg/h, cu presiune de detentă nominală maximă mai mică sau egală cu 4 bar si dispozitivele de securitate asociate pentru butan, propan sau amestecurile acestora

-

 

141.

SR EN 13836:2007

Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazosi. Cazane de tip B al căror debit caloric nominal este mai mare de 300 kW dar mai mic sau egal cu 1000 kW

-

 

142.

SR EN 14438:2007

Focare care utilizează combustibili gazosi pentru a încălzi mai multe camere

-

 

143.

SR EN 14543:2005

Specificatii referitoare la aparatele care functionează exclusiv cu gaze petroliere lichefiate. Parasolare pentru încălzirea teraselor. Aparate de încălzire cu radiatie neracordate la cos, utilizate în aer liber sau în încăperi bine ventilate

-

 

144.

SR EN 15033:2007

Aparate de producere a apei calde prin acumulare cu circuit etans, pentru utilizări sanitare, care folosesc combustibil GPL pentru vehicule si bărci

-

 

 

*) Nota 1

În general, data încetării prezumtiei de conformitate va fi data retragerii stabilită de către Organismul European de Standardizare, însă se atrage atentia utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că aceasta poate diferi în anumite cazuri exceptionale.

 

**) Nota 2

În cazul modificărilor, standardul de referintă este SR EN CCCCC:YYYY, modificările sale anterioare, dacă există, si noua modificare mentionată. Prin urmare, standardul înlocuit (coloana 3) se compune din SR EN CCCCC:YYYY si modificările sale anterioare, dacă există, însă fără noua modificare mentionată. La data mentionată, standardul înlocuit încetează să confere prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale ale directivei.