MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 776         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 15 noiembrie 2007

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

128. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Legii învătământului nr. 84/1995

 

129. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

 

1.363. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

1.364. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 811/2006 privind finantarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistentei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investitii publice, finantabile prin Programul operational regional 2007-2013

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.572. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind aprobarea Calendarului miscării personalului didactic din învătământul preuniversitar pentru anul scolar 2008-2009

 

2.573. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru aprobarea Metodologiei privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar

 

2.574. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unitătile de învătământ preuniversitar din judetele nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 1.942/2004

 

2.722/C. - Ordin al ministrului justitiei pentru aprobarea modelului cererii de înregistrare în registrul comertului si al declaratiilor pe propria răspundere privind autorizarea functionării

 


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Legii învătământului nr. 84/1995

 

Luând în considerare necesitatea de a dezvolta nivelul de învătământ postliceal, constatată pe baza cererii în crestere a angajatorilor pentru calificări de nivel mediu care sunt scolarizate prin învătământul postliceal,

în vederea respectării angajamentelor Guvernului României asumate prin Programul de guvernare cu privire la integrarea în Uniunea Europeană si a celor care vizează participarea României în Programul Comisiei Europene „Educatie si formare profesională 2010”,

în conformitate cu rezultatele consultării publice privind Cadrul european al calificărilor si răspunsul Guvernului României transmis în decembrie 2005, învătământul postliceal corespunde cu nivelul 5 al Cadrului european al calificărilor, similar cu situatia din alte tări europene în care acest nivel este cel mai solicitat pe piata muncii,

în considerarea faptului că impactul estimat vizează interesul public al beneficiarilor educatiei si formării profesionale, iar nevoia de investitie în acest nivel de calificare profesională constituie o situatie de urgentă, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în vederea continuării scolarizării prin învătământ postliceal a calificărilor pentru care pregătirea în anul scolar 2007- 2008 a început la 1 octombrie 2007, scolarizare care va dura 2 ani scolari, conform prevederilor Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 389/2007 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învătământul preuniversitar si superior de stat în anul scolar/universitar 2007-2008, cu modificările ulterioare,

tinând cont de faptul că prin respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2007 pentru modificarea Legii învătământului nr. 84/1995, prin Legea nr. 286/2007, a fost generată o situatie extraordinară, dat fiind faptul că învătământul postliceal nu mai poate fi finantat,

având în vedere că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 38/2007 a fost respinsă prin Legea nr. 286/2007, fără a fi respectate dispozitiile alin. (8) al art. 115 din Constitutia României, republicată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea învătământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 51 va avea următorul cuprins: „Art. 51. - (1) Învătământul postliceal de stat se organizează de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului din proprie initiativă, la propunerea autoritătilor administratiei publice locale sau la cererea operatorilor economici si a altor institutii interesate, în formele de organizare zi, seral si la distantă.

(2) Nomenclatorul domeniilor si calificărilor se stabileste de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, pe baza propunerilor factorilor interesati, validate de comitetele sectoriale, si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(3) Pregătirea prin învătământul postliceal se realizează pe baza standardelor de pregătire profesională aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului în urma consultării partenerilor sociali si a validării acestora de către comitetele sectoriale. Standardele de pregătire profesională, care specifică nivelul de calificare, se realizează, de regulă, pe baza standardelor ocupationale validate de comitetele sectoriale.

(4) Î colile de maistri sunt scoli postliceale.

(5) nvătământul postliceal are o durată de 1-3 ani, în functie de complexitatea calificării si de nivelul de pregătire anterior al elevilor.

(6) Scolarizarea în învătământul postliceal de stat, organizată la initiativa Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, se finantează prin bugetele locale ale unitătilor administrativ-teritoriale, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si din alte venituri ale bugetelor locale. Scolarizarea poate fi finantată si de către solicitanti, persoane fizice sau juridice, prin contract încheiat cu unitatea de învătământ care asigură scolarizarea.

(7) Cifra de scolarizare corespunzătoare învătământului postliceal de stat se stabileste anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu consultarea factorilor interesati.”

2. La articolul 52, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Numărul de locuri pentru învătământul postliceal finantat

de către solicitanti, persoane fizice sau juridice, se aprobă de

inspectoratul scolar si se comunică Ministerului Educatiei,

Cercetării si Tineretului.”

Art. II. - Legea învătământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Zvetlana Preoteasa,

secretar de stat Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2007.

Nr. 128.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

 

Având în vedere că, în calitatea sa de stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, României îi revine sarcina de a implementa un sistem eficient de control ex-ante în domeniul achizitiilor publice,

având în vedere majorarea pragurilor valorice prevăzute la art. 124 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, de la care autoritătile contractante au dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte,

luând în considerare faptul că necorelarea pragurilor valorice prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2007, cu pragurile valorice prevăzute la art. 124 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, anulează scopul urmărit prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, respectiv asigurarea unei flexibilităti rezonabile în aplicarea legislatiei în domeniul achizitiilor publice pentru satisfacerea necesitătilor curente ale autoritătilor contractante, nejustificându-se sub aspectul eficientei derularea unui control ex-ante pentru procedura de cerere de oferte,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă:

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 26 aprilie 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2007, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) În sensul prevederilor alin. (1), fac obiectul verificării aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a următoarelor contracte:

a) contractele de lucrări si contractele de concesiune de lucrări publice cu valoare estimată, fără TVA, mai mare sau egală cu echivalentul în lei a 500.000 euro;

b) contractele de servicii si contractele de concesiune de servicii cu valoare estimată, fără TVA, mai mare sau egală cu echivalentul în lei a 75.000 euro;

c) contractele de furnizare cu valoare estimată, fără TVA, mai mare sau egală cu echivalentul în lei a 75.000 euro;

d) acordurile-cadru încheiate în vederea atribuirii contractelor prevăzute la lit. a)-c).”

2. La articolul 10 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

„b) netrimiterea în termen de 3 zile lucrătoare a documentelor si informatiilor referitoare la procesul de atribuire a contractului care face obiectul verificării, solicitate de observatori desemnati potrivit prevederilor art. 5 alin. (2), cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei.”

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 26 aprilie 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, după aprobarea acesteia prin lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

p. Presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice,

Corneliu Burada

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2007.

Nr. 129.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte, prevăzuti în anexele nr. 1-4*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute la art. 1 se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din bugetul local, din credite externe, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2007.

Nr. 1.363.

 

*) Anexele nr. 1-4 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 811/2006 privind finantarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistentei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investitii publice, finantabile prin Programul operational regional 2007-2013

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 811/2006 privind finantarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistentei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investitii publice, finantabile prin Programul operational regional 2007-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 3 iulie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În titlu si în tot cuprinsul hotărârii, denumirea „Ministerul Integrării Europene”se va înlocui cu denumirea „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor”.

2. La articolul 3, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Suma de 4.200 mii lei, alocată pentru subprogramul «Asistentă tehnică pentru pregătirea de proiecte finantabile prin Programul operational regional 2007-2013», se regăseste în bugetul pe anul 2007 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, la cap. 80.01 «Actiuni generale, economice, comerciale si de muncă», titlul «Alte transferuri», art. 55.01.13 «Programe de dezvoltare».”

3. Numărul curent 7 din „Lista cuprinzând proiectele de rezervă din cadrul Programului PHARE coeziune economică si socială 2003 «Dezvoltarea infrastructurii regionale»”, prevăzută în anexă, se modifică si va avea următorul cuprins:

 

 

Regiunea/ Numele aplicantului

Titlul proiectului

Judetul

 

Regiunea Nord-Vest

 

 

7.

Consiliul Local Oradea

Decongestionarea traficului rutier în Regiunea Nord-Vest - Centura Oradea

Bihor”

 

4. După numărul curent 7 din „Lista cuprinzând proiectele de rezervă din cadrul Programului PHARE coeziune economică si socială 2003 «Dezvoltarea infrastructurii regionale»”, prevăzută în anexă, se introduce un nou număr curent, numărul curent 71, cu următorul cuprins:

 

 


„Nr. crt.

Regiunea/  Numele aplicantului

Titlul proiectului

Judetul

 

Regiunea Nord-Vest

 

 

71.

Consiliul Judetean Cluj

Decongestionarea traficului rutier în Regiunea Nord-Vest - Centura Cluj

Cluj”

 

5. Numărul curent 60 din „Lista cuprinzând proiectele de rezervă din cadrul Programului PHARE coeziune economică si socială 2004-2006 «Dezvoltarea infrastructurii regionale»”, prevăzută în anexă, se modifică si va avea următorul cuprins:

 

 

„Nr. crt.

Regiunea/ Numele aplicantului

Titlul proiectului

Judetul

 

Regiunea Vest

 

 

60.

Consiliul Local Deva

Pasaj denivelat auto si pietonal în municipiul Deva

Hunedoara”

 

6. Numărul curent 73 din „Lista cuprinzând proiectele de rezervă din cadrul Programului PHARE coeziune economică si socială 2004-2006 «Dezvoltarea infrastructurii regionale»”, prevăzută în anexă, se abrogă.

7. Numărul curent 731 din „Lista cuprinzând proiectele de rezervă din cadrul Programului PHARE coeziune economică si soicală 2004-2006 «Dezvoltarea infrastructurii regionale»”, prevăzută în anexă, se abrogă.

8. Numărul curent 77 din „Lista cuprinzând proiectele de rezervă din cadrul Programului PHARE coeziune economică si socială 2004-2006 «Dezvoltarea infrastructurii regionale»”, prevăzută în anexă, se abrogă.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 811/2006 privind finantarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistentei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investitii publice, finantabile prin Programul operational regional 2007-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 3 iulie 2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2007.

Nr. 1.364.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Calendarului miscării personalului didactic din învătământul preuniversitar pentru anul scolar 2008-2009

 

În baza prevederilor art. 141 lit. p) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Calendarul miscării personalului didactic din învătământul preuniversitar pentru anul scolar 2008-2009, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală managementul resurselor umane din Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului si inspectoratele scolare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2007.

Nr. 2.572.

 

*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru vânzări si relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar

 

În baza prevederilor art. 9, 127, 128, 141 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 43, 44, 45 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală managementul resurselor umane din Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului si inspectoratele scolare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2007.

Nr. 2.573.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unitătile de învătământ preuniversitar din judetele nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 1.942/2004

 

În baza prevederilor art. 141 lit. p), art. 142 lit. g) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 9 alin. (1), (2), (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.942/2004 privind nominalizarea judetelor-pilot care vor aplica noul sistem de finantare si administrare a unitătilor de învătământ preuniversitar de stat,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unitătile de învătământ preuniversitar din judetele nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 1.942/2004, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului si inspectoratele scolare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2007.

Nr. 2.574.

 

*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru vânzări si relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 


MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului cererii de înregistrare în registrul comertului si al declaratiilor pe propria răspundere privind autorizarea functionării

 

Având în vedere dispozitiile art. 43 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu dispozitiile art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul si continutul cererii de înregistrare în registrul comertului, emisă în temeiul dispozitiilor art. 43 alin. (1) din Legea nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare, prevăzute în anexa A.

Art. 2. - Se aprobă modelul formularului „Declaratie pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare”, prevăzut în anexa B.

Art. 3. - Se aprobă modelul formularului „Declaratie pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare”, prevăzut în anexa C.

Art. 4. - Se aprobă modelul formularului „Declaratie pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art. 15 alin. (2)

din Legea nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare, privind modificarea declaratiei”, prevăzut în anexa D.

Art. 5. - Anexele A-D fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justitiei nr. 455/C/2006 pentru aprobarea modelului cererii de înregistrare în registrul comertului si al declaratiilor pe propria răspundere privind autorizarea functionării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 8 februarie 2006.

Art. 7. - Directia analiză si avizare acte normative, Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul justitiei,

Tudor-Alexandru Chiuariu

 

Bucuresti, 31 octombrie 2007.

Nr. 2.722/C.

 

ANEXA A

 

I.

 

MINISTERUL JUSTITIEI

OFICIUL REGISTRULUI

COMERTULUI DE PE LÂNGĂ

TRIBUNALUL

....................................

 

 

II.

CERERE

III.

 

Nr. intrare:

...................

Data:

...................

 

 

 înregistrare în registrul comertului

 înregistrare fiscal㠁 autorizarea functionării

 Societate comercială:  S.R.L  S.A.  S.N.C.  S.C.S.  S.C.A.

 Companie national㠁 Societate national㠁 Regie autonomă

 Organizatie cooperatistă de credit:  cooperativ㠁 casă centrală

 Societate cooperativ㠁 Cooperativă agricolă

 Institut national de cercetare-dezvoltare

 Grup de interes economic:  comerciant  necomerciant

 Sucursală            (1) ....

 

 

IV.

Doamnă/Domnule judecător-delegat,

 

1. Subsemnatul/Subsemnata..........................................., domiciliat/domiciliată în ............................................, str. ................. nr. ........, bloc .........., scara ......., etaj ......, ap. ........, judet/sector.............., telefon ........, act de identitate .................seria ....... nr. ........., eliberat de ................................ la data ..............., CNP/NIF ........................................, în calitate de ................................, prin .........................................................................., conform .....................................................................................................;

2. pentru firma: ................................................................................................................................................................................, având număr de ordine în registrul comertului ........................................................., cod unic de înregistrare ...............................,

3. cu sediul în: localitatea ............................................, str. ................................ nr. ............, bloc ............., scara .........., etaj ..........., ap. ............., judet/sector ..............................................., cod postal ................................, telefon ...................................., fax ...................................., e-mail .............................., web site ..................................,

 

(1) Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale, în situatia în care aceasta nu se regăseste în lista celor specificate.

 

în temeiul Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, cu modificările si completările ulterioare, solicit: 4. Obiectul cererii privind înregistrarea în registrul comertului, prevăzut în(2):................................................................, constă în:

4.1.  autorizarea constituirii persoanei juridice si/sau înmatricularea în registrul comertului

4.2.  autorizarea constituirii sucursalei si înmatricularea în registrul comertului

4.3.  înmatricularea ca urmare a schimbării sediului în judetul..........................................................

4.4.  înregistrarea modificării formei juridice

4.5.  înregistrarea declaratiei(lor)-tip(3):  model 1  model 2  model 3

4.6.  [înregistrarea mentiunilor] /  [radierea cf. art. 25 din Legea nr. 26/1990 a mentiunilor] referitoare la:

 

 

Marcajul unei căsute presupune plata taxei pentru mentiunea solicitată

 denumire(4)

 emblemă

 sediu în acelasi judet(4)

 durata societătii

 suspendare activitate

 reluare activitate

 capital social

 asociati/actionari

 transmitere părti sociale/actiuni

 participare la profit si pierderi

 obiect de activitate(4)

 administratori/persoane împuternicite/ reprezentanti legali

 cenzori  auditori

 sediu secundar(3)

 conducător/reprezentant sediu secundar(3)

 fuziune

 dizolvare

 divizare

 lichidare

 act constitutiv actualizat

 altele, conform art. .............................. ............................

............................. ................................ din actul modificator

5.  Solicit judecarea cererii si în lipsa mea, conform art. 242 alin. (2) din Codul de procedură civilă.

În sustinerea cererii, depun actele doveditoare mentionate în opisul de documente.

6. Cererea este legal timbrată cu ............................... lei taxă judiciară de timbru si ................................... lei timbru judiciar.

 

Data: ....................................

Semnătura ....................................

V. (5) În temeiul art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare,.................................., judecător-delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul .................................., examinând înscrisurile depuse în sustinerea cererii si constatând că sunt/nu sunt îndeplinite cerintele legale, dispune: ..............................................................................................................................................

Judecător-delegat,

..............................

 

Data:....................................

Referent,

.....................

 

             VI.  Solicit înregistrarea fiscală conform datelor marcate cu „X” în anexa nr. 1.

 

VII.  Solicit obtinerea informatiilor din cazierul fiscal pentru următoarele persoane:...................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

            ........................................................................................................ ...................................................................................................

 

            VIII.  Datele privind participarea străină la capital(6), pentru prelucrări statistice, sunt înscrise în anexa nr. 2.

 

            IX.  Solicit copie de pe cererea de înregistrare, anexa/anexele nr..............si declaratia/declaratiile model.............

 

X.  Persoana si domiciliul alese pentru comunicări, potrivit art. 28 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările ulterioare:

1. Nume si prenume:.......................................................................................................................................................................

2. Adresa: localitatea................................................................, str.......................................................nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., judet/sector................................., cod postal......................., telefon............., fax.............., e-mail..................

3.  Solicit comunicarea documentelor care atestă efectuarea înregistrării în registrul comertului prin:

                                     post㠁 e-mail  biroul eliberări, la sediul O.R.C. de pe lângă Tribunalul.....................................

 

            XI. OPIS DE DOCUMENTE DEPUSE PENTRU ÎNREGISTRARE/AUTORIZARE FUNCTIONARE

 

Nr. crt.

Denumirea actului

Nr. si data actului/Emitent

Nr. file

1.

Dovadă disponibilitate firmă

 

 

2.

Act constitutiv/Act administrativ/Act constitutiv actualizat

 

 

3.

Act aditional/Hotărâre adunare generală/Decizie CA/Hotărâre directorat

 

 

4.

Declaratii pe propria răspundere asociati/administratori/cenzori

 

 

5.

Dovadă sediu

 

 

6.

Informatii din cazierul fiscal

 

 

7.

Dovadă capital social

 

 

8.

Împuternicire

 

 

9.

Dovadă disponibilitate emblemă

 

 

10.

Dovadă taxă registru

 

 

11 .

Dovadă taxă publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a

 

 

12.

Dovadă taxă judiciară de timbru

 

 

13.

Anexa nr. 1 - referitor la înregistrarea fiscală

 

 

14.

Anexa nr. 2 - referitor la investitia străină

 

 

15.

Declaratie-tip pe propria răspundere privind autorizarea functionării - model ......

 

 

Si, după caz, în functie de înregistrările solicitate, se mentionează documentele doveditoare cerute de prevederile legale în vigoare.

16.

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

 

 

19.

 

 

 

20.

 

 

 

Total file:

 

 

(2) Se completează cu denumirea actului (act constitutiv, modificator: act aditional, hotărâre AGA, decizie CA, act înfiintare, hotărâre asociat unic etc.);

(3) În cazul mentiunilor, taxa se aplică pentru fiecare declaratie-tip pe propria răspundere privind autorizarea functionării si/sau sediu secundar;

(4) În cazul schimbării denumirii si/sau sediului si/sau activitătii principale la taxa calculată, pentru mentiunile solicitate, se adaugă taxa de preschimbare a certificatului de înregistrare.

(5) Se consemnează rezultatul deliberării (minuta).

(6) Se completează pentru societătile comerciale care au asociati/actionari cu domiciliul/sediul în străinătate cu situatia investitiei străine la: constituire, majorare/reducere capital, transmitere părti sociale/actiuni.

 

cod: 11-10-150

 


XII. Anexele nr. . .................. si declaratia-tip model ........ fac parte integrantă din prezenta cerere.

            Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaratiile inexacte sunt pedepsite conform legii.

Data: ...................................

Semnătura ..................................

 

Nr. intrare:........................data:........................

 

ANEXA Nr. A1

 

REFERITOR LA ÎNREGISTRAREA FISCALĂ DECLAR URMĂTOARELE(1):

 

I. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

1.  Taxa pe valoarea adăugată(2)

1.1. Cifra de afaceri estimată a se realiza, conform art. 152 alin. (2) din Codul fiscal.....................lei.

1.2.  Înregistrare prin optiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, desi cifra de afaceri estimată conform art. 152 alin. (2) din Codul fiscal este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal.

1.3.  Realizare în exclusivitate de operatiuni care nu dau drept de deducere a TVA.

1.4.  Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operatiuni în afara României care au drept de deducere a TVA, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

1.5.  Înregistrare prin optiune pentru taxarea operatiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.

                        1.6. Perioada fiscală(3):                         1.6.1.  lunară                                    1.6.2.  trimestrială

                        2.  Impozit pe profit(4):

                        2.1. Perioada fiscală(5):                         2.1.1.  trimestrială                  2.1.2.  anuală

                        3.  Plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor(4):

                        4.  Accize(6):

                        5.  Impozit la titeiul din productia internă(4):

                        6.  Impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor(4)

                        6.1. Perioada fiscală(7):                         6.1.1.  lunară                         6.1.2.  trimestrială

                        7.  Contributia pentru asigurări sociale de sănătate(8):

                        7.1. Perioada fiscală(7):                         7.1.1.  lunară                         7.1.2.  trimestrială

                        8.  Contributia de asigurări pentru somaj(9)

                        8.1. Perioada fiscală(7):                         8.1.1.  lunară                         8.1.2.  trimestrială

                        9.  Contributia de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale(10):

                        9.1. Perioada fiscală(7):                         9.1.1.  lunară                         9.1.2.  trimestrială

                        10.  Contributia de asigurări sociale(11):

                        10.1. Perioada fiscală(7):                                   10.1.1.  lunară                                   10.1.2.  trimestrială

                        11.  Contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale(12)

                        11.1. Perioada fiscală(7):                                   11.1.1.  lunară                                   11.1.2.  trimestrială

                        12.  Contributia pentru concedii si indemnizatii(13)

                        12.1. Perioada fiscală(7):                                   12.1.1.  lunară                                   12.1.2.  trimestrială

                        13.  Taxa pe jocuri de noroc(14)

                        14.  Redevente miniere(14)

                        15.  Redevente petroliere(14)

 

            II. FELUL SEDIULUI PENTRU PLĂTITORII CU STATUT DE SUCURSALĂ:

            1.  Plătitor cu sediul central în România Cod de identificare fiscală al unitătii înfiintătoare:

            2.  Plătitor cu sediul central în străinătate

 

            III. COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ AL UNITĂTII DIVIZATE................................................

 

Data................................                                             Semnătura........................

 

(1) Datele referitoare la înregistrarea fiscală se completează la constituire. Mentiunile referitoare la modificarea acestor date se declară la organul fiscal competent.

(2) Se marchează cu “X” de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA.

(3) Dacă cifra de afaceri estimată nu depăseste plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârsitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.

(4) Se marchează cu “X” numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia să declare acest impozit.

(5) Contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultură si viticultură au obligatia de a declara si plăti impozitul pe profit anual.

(6) Se marchează cu “X” de către contribuabilii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize.

(7) Pentru persoanele juridice care au statut de microîntreprindere, perioada fiscală este trimestrială.

(8) Se marchează cu “X” numai de contribuabilii care au obligatia să declare această contributie, potrivit Legii nr. 95/2006.

(9) Se marchează cu “X” numai de contribuabilii care au obligatia să declare această contributie, potrivit Legii nr. 76/2002.

(10) Se marchează cu “X” numai de contribuabilii care au obligatia să declare această contributie, potrivit Legii nr. 346/2002.

(11) Se marchează cu “X” numai de contribuabilii care au obligatia să declare această contributie, potrivit Legii nr. 19/2000.

(12) Se marchează cu “X” numai de contribuabilii care au obligatia să declare această contributie, potrivit Legii nr. 200/2006.

(13) Se marchează cu “X” numai de contribuabilii care au obligatia să declare această contributie, potrivit O.U.G. nr. 158/2005.

(14) Se marchează cu “X” numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia să declare această taxă.

 

Nr. intrare:...................data:...................

 

ANEXA Nr. A2

 

REFERITOR LA INVESTITIA STRĂINĂ, pentru evidenta statistică, declar următoarele*):

 

1. Investitie străină în total capital:

total.........................................echivalent lei; din care:........................................................       ....................................................

(valoarea si moneda de subscriere)                               (valoarea si moneda de subscriere)

.....................................................................reprezentând:......................................echivalent EUR.

                         (valoarea si moneda de subscriere)

2. Subscrisă de următorii asociati/actionari (numai pentru asociatii/actionarii cu domiciliul/sediul în străinătate):

2.1................................................................................................................................................................................................

(nume si prenume/denumire)                                                                                                                              (tara)

total.........................................echivalent lei; din care:.....................................................................................................................

(valoarea si moneda de subscriere)                                                        (valoarea si moneda de subscriere)

.....................................................................reprezentând:......................................echivalent EUR.

                         (valoarea si moneda de subscriere)

2.2................................................................................................................................................................................................

(nume si prenume/denumire)                                                                                                                              (tara)

total.........................................echivalent lei; din care:....................................................................................................................

(valoarea si moneda de subscriere)                                                        (valoarea si moneda de subscriere)

.....................................................................reprezentând:......................................echivalent EUR.

                         (valoarea si moneda de subscriere)

2.3................................................................................................................................................................................................

(nume si prenume/denumire)                                                                                                                              (tara)

total.........................................echivalent lei; din care:....................................................................................................................

(valoarea si moneda de subscriere)                                                        (valoarea si moneda de subscriere)

.....................................................................reprezentând:......................................echivalent EUR.

                         (valoarea si moneda de subscriere)

2.4................................................................................................................................................................................................

(nume si prenume/denumire)                                                                                                                              (tara)

total.........................................echivalent lei; din care:....................................................................................................................

(valoarea si moneda de subscriere)                                                        (valoarea si moneda de subscriere)

.....................................................................reprezentând:......................................echivalent EUR.

                         (valoarea si moneda de subscriere)

2.5................................................................................................................................................................................................

(nume si prenume/denumire)                                                                                                                              (tara)

total.........................................echivalent lei; din care:....................................................................................................................

(valoarea si moneda de subscriere)                                                        (valoarea si moneda de subscriere)

.....................................................................reprezentând:......................................echivalent EUR.

                         (valoarea si moneda de subscriere)

2.6................................................................................................................................................................................................

(nume si prenume/denumire)                                                                                                                              (tara)

total.........................................echivalent lei; din care:....................................................................................................................

(valoarea si moneda de subscriere) (valoarea si moneda de subscriere)

.....................................................................reprezentând:......................................echivalent EUR.

                         (valoarea si moneda de subscriere)

2.7................................................................................................................................................................................................

(nume si prenume/denumire)                                                                                                                               (tara)

total.........................................echivalent lei; din care:............................................................................................................

(valoarea si moneda de subscriere)                    (valoarea si moneda de subscriere)

.....................................................................reprezentând:......................................echivalent EUR.

                         (valoarea si moneda de subscriere)

 

Data:...................                                             Semnătura...................

 

*) Se completează pentru societătile comerciale care au asociati/actionari cu domiciliul/sediul în străinătate cu situatia investitiei străine la: constituire, majorare/reducere capital, transmitere părti sociale/actiuni.

 


ANEXA B

 

 

 

I.

Spre înaintare către(1):

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

II.

 

MODEL 1

III.

OFICIUL REGISTRULUI

COMERTULUI DE PE

LÂNGĂ TRIBUNALUL

...........................................................

DECLARATIE

pe propria răspundere dată

în temeiul prevederilor art. 15

alin. (1) lit. a) din Legea nr. 359/2004,

cu modificările si completările

ulterioare

IV.

Nr. intrare: .........................................

Data: .................................................

 

 

V.

 

1. Subsemnatul/Subsemnata .................................................. , domiciliat/domiciliată în ................................................................ ,

str.................................................................nr..................., bloc......................., scara.................., etaj................, ap.........,

judet/sector........................., telefon........................, act de identitate............................, seria.....................nr......................,

CNP/NIF..........................................................................., eliberat de..............................la data de..........................................,

             (cod numeric personal/număr de identificare fiscală)

în calitate de(2) ....................................................

2. pentru firma ................................................................................................................................................................................ ;

având număr de ordine în registrul comertului(3)..........................................., cod unic de înregistrare(3)..................................;

3. cu sediul în: localitatea ........................................................................................ , str. . .............................................................

nr..........., bloc.........., scara........, etaj......., ap........, judet/sector........................., cod postal.................................................,

căsută postală....................., telefon..................................................................., fax.................................................................,

e-mail ..................................................................................... , web site ..................................................................................... .

 

4. DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE:

 

4.1. că, la data prezentei, în spatiul destinat sediului social/sucursalei din ...........................................................................................

......................................................................................................................................................................................................;

4.2. si/sau secundar din ...................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

si în afara acestora nu se desfăsoară niciuna dintre activitătile ce constituie obiectul de activitate al firmei, cuprins în actul constitutiv,

respectiv modificator, si mă oblig ca, înainte de începerea activitătii, să depun declaratia pe propria răspundere privitoare la legalitatea

desfăsurării activitătilor declarate conform prevederilor Legii nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare, si, pentru activitătile

cu impact semnificativ asupra mediului, să solicit autorizarea la sediul autoritătii publice teritoriale pentru protectia mediului.

 

 

VI. Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaratiile inexacte sunt pedepsite conform legii.

Data: ....................................                           Semnătura ..................................

 

(1) Se completează, după caz, cu: Directia de Sănătate Publică a/Agentia de Sănătate Publică în Transporturi .................. , Directia Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor/Agentia de Sănătate Publică în Transporturi ....................................... , Autoritatea Publică Teritorială pentru Protectia Mediului ............................................... , Inspectoratul Teritorial de Muncă al .......................................................... .

(2) Se completează cu calitatea pe care solicitantul o detine (asociat, fondator, administrator, reprezentant).

(3) Se completează numai în cazul în care firma este înregistrată.

 

cod: 11-10-141

 


ANEXA C

 

 

I.

Spre înaintare către(1):

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

II.

MODEL 2

III.

OFICIUL REGISTRULUI

COMERTULUI DE PE

LÂNGĂ TRIBUNALUL

...........................................................

DECLARATIE

pe propria răspundere dată

în temeiul prevederilor art. 15

alin. (1) lit. a) din Legea nr. 359/2004,

cu modificările si completările

ulterioare

IV.

Nr. intrare: .........................................

Data: .................................................

 

 

V.

 

1. Subsemnatul/Subsemnata ...................................................domiciliat/domiciliată în ................................................................,

str. ................................................................nr. .................., bloc ......................., scara .................., etaj ................, ap. ........,

judet/sector ........................., telefon ........................, act de identitate ............................, seria .....................nr. .....................,

CNP/NIF ..........................................................................., eliberat de .............................. la data de ..........................................,

(cod numeric personal/număr de identificare fiscală) în calitate de(2) ....................................................

 

2. pentru firma ................................................................................................................................................................................;

având număr de ordine în registrul comertului (3) ..........................................., cod unic de înregistrare(3) ..................................;

 

3. cu sediul în: localitatea ........................................................................................, str. ..............................................................

nr. .........., bloc .........., scara ........, etaj ......., ap. ......., judet/sector ........................., cod postal .................................................,

căsută postală ....................., telefon ...................................................................., fax .................................................................,

e-mail ....................................................................................., web site ......................................................................................

 

4. DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE:

 

4.1.  cunosc si respect prevederile legislatiei si ale reglementărilor generale si specifice din domeniul(4):

              sanitar                                  sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor

              protectiei mediului(5)             protectiei muncii

 

4.2.  mă oblig ca pentru activitătile cu impact semnificativ asupra mediului să solicit autorizarea la sediul autoritătii publice teritoriale pentru protectia mediului.

 

4.3.  sunt îndeplinite conditiile de functionare prevăzute de legislatia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii, care se desfăsoară la:

 

4.3.1.  SEDIU SOCIAL                                            Nr. salariati(6):.................

 

Clasa CAEN

Denumire activitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: ....................................                           Semnătura ..................................

 

(1) Se completează, după caz, cu: Directia de Sănătate Publică a/Agentia de Sănătate Publică în Transporturi ...................... , Directia Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor/Agentia de Sănătate Publică în Transporturi ............. , Autoritatea Publică Teritorială pentru Protectia Mediului .......... , Inspectoratul Teritorial de Muncă al ..... ......................................... .

(2) Se completează cu calitatea pe care solicitantul o detine (asociat, fondator, administrator, reprezentant).

(3) Se completează numai în cazul în care firma este înregistrată.

(4) Se marchează, după caz, căsuta/căsutele corespunzătoare domeniului de autorizare.

(5) În cazul activitătilor cu impact semnificativ asupra mediului se marchează căsuta din caseta 4.2.

(6) Se completează numărul mediu estimativ de angajati si, după caz, capacitatea estimată de productie sau desfacere a produselor pentru sediul social si pentru fiecare sediu secundar în care se desfăsoară o activitate specifică conform codului CAEN.

 

cod : 11-10-167

 

 

DECLARATIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE Model 2

Nr. intrare: .............................

Data: .................................


 

4.3.2.   SEDII SECUNDARE                                                           Nr. salariati (6):.............

 

Nr. crt.

Adresa

Clasa CAEN

Denumire activitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3.  Activităti proprii de birou pentru societate                                                                                            Nr. salariati(6):.....

Adresa:................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

 

4.3.4.  Activităti desfăsurate în afara sediului social si a sediilor secundare                                                       Nr. salariati(6):.....

 

Clasa CAEN

Denumire activitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaratiile inexacte sunt pedepsite conform legii.

 

Data: ....................................                           Semnătura ..................................


ANEXA D

 

 

 

 

I.

II.

MODEL 3

III.

OFICIUL REGISTRULUI

COMERTULUI DE PE

LÂNGĂ TRIBUNALUL

...........................................................

Spre înaintare către(1):

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

 

DECLARATIE

pe propria răspundere dată

în temeiul prevederilor art. 15

alin. (2) din Legea nr. 359/2004,

cu modificările si completările

ulterioare, privind modificarea

Declaratiei nr......... din..........,

depusă la ORC de pe lângă Tribunalul..................

IV.

Nr. intrare:.........................................

Data:.................................................

 

V.

1. Subsemnatul/Subsemnata ................................................... domiciliat/domiciliată în ................................................................,

str. ................................................................. nr. .................., bloc ......................., scara .................., etaj ................, ap. ........,

judet/sector ........................., telefon ........................, act de identitate ............................, seria .....................nr. .....................,

CNP/NIF ..........................................................................., eliberat de .............................. la data de ..........................................,

(cod numeric personal/număr de identificare fiscală) în calitate de(2)....................................................

 

2. pentru firma: ................................................................................................................................................................................,

având număr de ordine în registrul comertului ................................................, cod unic de înregistrare .....................................,

 

3. cu sediul în: localitatea........................................................................................, str. ..............................................................

nr. .........., bloc .........., scara ........, etaj ......., ap. ......., judet/sector ........................., cod postal .................................................,

căsută postală ....................., telefon ...................................................................., fax .................................................................,

e-mail ....................................................................................., web site ......................................................................................

 

4. DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE:

 

4.1.  cunosc si respect prevederile legislatiei si ale reglementărilor generale si specifice din domeniul(3):

 

              sanitar                                              sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor

              protectiei mediului(4)                         protectiei muncii

 

4.2.  mă oblig ca pentru activitătile cu impact semnificativ asupra mediului să solicit autorizarea la sediul autoritătii publice teritoriale pentru protectia mediului.

 

4.3.  sunt îndeplinite conditiile de functionare prevăzute de legislatia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii, care se desfăsoară la:

 

4.3.1.  SEDIU SOCIAL                                                                                Nr. salariati(5):.................

 

Clasa CAEN(6)

Denumire activitate(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: ....................................                           Semnătura ..................................

 

(1) Se completează, după caz, cu: Directia de Sănătate Publică a/Agentia de Sănătate Publică în Transporturi ..., Directia Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor/Agentia de Sănătate Publică în Transporturi ...., Autoritatea Publică Teritorială pentru Protectia Mediului......., Inspectoratul Teritorial de Muncă al..........

(2) Se completează cu calitatea pe care solicitantul o detine (asociat, fondator, administrator, reprezentant).

(3) Se marchează, după caz, căsuta/căsutele corespunzătoare domeniului de autorizare.

(4) În cazul activitătilor cu impact semnificativ asupra mediului se marchează căsuta din caseta 4.2.

(5) Se completează numărul mediu estimativ de angajati si, după caz, capacitatea estimată de productie sau desfacere a produselor pentru sediul social si pentru fiecare sediu secundar în care se desfăsoară o activitate specifică conform codului CAEN.

(6)Se completează, după caz, cu toate activitătile care se desfăsoară la sediu/în afara sediului, inclusiv activitătile care au făcut obiectul unei declaratii

anterioare; în situatia în care la sediu/în afara sediului comerciantul nu mai desfăsoară activităti, se va completa „Declar pe propria răspundere că la sediul...../în afara sediului social si a sediilor secundare nu se desfăsoară niciuna dintre activitătile ce constituie obiectul de activitate al firmei”.


 

DECLARATIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE Model 3

Nr. intrare: .............................

Data : ……..

 

            4.3.2.  SEDII SECUNDARE                                                Nr. salariati (5):.............

 

Nr. crt.

Adresa

Clasa CAEN(6)

Denumire activitate(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            4.3.3.  Activităti proprii de birou pentru societate                                                                    Nr. salariati(5):.....

                        Adresa:..............................................................................................................................................................................

                        ............................................................................................................................................................................................

            4.3.4.  Activităti desfăsurate în afara sediului social si a sediilor secundare                               Nr. salariati(5):.....

 

Clasa CAEN(6)

Denumire activitate(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             VI. Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaratiile inexacte sunt pedepsite conform legii.

 

Data: ....................................                           Semnătura ..................................