MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 777         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 15 noiembrie 2007

 

SUMAR

 

DECRETE

 

961. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

962. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

963. - Decret privind încetarea mandatului unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

 

964. - Decret pentru numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

 

987. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind transportul aerian între Comunitatea Europeană si statele sale membre, pe de o parte, si Statele Unite ale Americii, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 si la Washington la 30 aprilie 2007

 

988. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Instrumentelor adoptate la Marrakesh la 18 octombrie 2002 de amendare a Constitutiei si Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

41. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.371. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

188. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la unele măsuri de protectie privind influenta aviară produsă de subtipul H5N1 înalt patogen la păsările crescute în scop comercial

 

876/1.917. - Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti

 

2.290 - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 3.281/2006 privind functionarea învătământului preuniversitar cu predare simultană

 


DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (3), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

cu prilejul aniversării a 45 de ani de activitate muzicală a formatiei PHOENIX, pentru contributia deosebită la promovarea rockului românesc, pentru remarcabilele interpretări muzicale prin care au încântat generatii de iubitori ai acestui gen muzical,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiter, categoria D - „Arta spectacolului”, domnului Ovidiu Lipan.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Meritul Culturalîn grad de Cavaler, categoria B - „Muzica”:

- domnului Florinel Bordeianu;

- domnului Bogdan Bradu;

- domnului Călin-Ionut Contras;

- domnului Nicolae Covaci;

- domnului Cristian Claudiu Gram;

- domnului Josef Kappl;

- domnului Manfred Neumann.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2007.

Nr. 961.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. i) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 130 din 25 august 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Sichitiu Teodor, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, se eliberează din functie ca urmare a neîndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2007.

Nr. 962.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind încetarea mandatului unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 6 din Legea nr. 356/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Român, cu modificările si completările ulterioare,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Mandatul domnului Teodor Baconschi de membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român încetează ca urmare a demisiei sale din această functie.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2007.

Nr. 963.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 6 din Legea nr. 356/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Român, cu modificările si completările ulterioare,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Bogdan Tătaru-Cazaban se numeste în calitatea de membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2007.

Nr. 964.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind transportul aerian între Comunitatea Europeană si statele sale membre, pe de o parte, si Statele Unite ale Americii, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 si la Washington la 30 aprilie 2007

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 261 din 17 octombrie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul privind transportul aerian între Comunitatea Europeană si statele sale membre, pe de o parte, si Statele Unite ale Americii, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 si la Washington la 30 aprilie 2007, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2007.

Nr. 987.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Instrumentelor adoptate la Marrakesh la 18 octombrie 2002 de amendare a Constitutiei si Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 264 din 17 octombrie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supun spre ratificare Parlamentului Instrumentele adoptate la Marrakesh la 18 octombrie 2002 de amendare a Constitutiei si Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2007.

Nr. 988.

 


HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 42 si al art. 60 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Corneliu Ciontu, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Conservator, trece de la Comisia pentru sănătate si familie la Comisia pentru buget, finante si bănci, în calitate de membru.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 13 noiembrie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2007.

Nr. 41.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările s i completările ulterioare, si având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările i completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 996/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 3 septembrie 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2007.

Nr. 1.371.

 


ANEXĂ

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Agentul economic: ADMINISTRATIA NATIONALĂ A ÎMBUNĂTĂTIRILOR FUNCIARE R.A.

Sediul/Adresa: Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 33-37, sectorul 4

Codul fiscal: R 16787270

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - RECTIFICAT - PE ANUL 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

mii lei

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2007

Rectificat

HG. 996 / 2007

Propunere Rectificare BVC 2007

Diferente

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4*100

1.

 

VENITURI TOTALE

1

 

 

 

 

 

 

(rd. 02 + 10 + 15)

 

296.300,00

296.300,00

0,00

100,00

 

1

Venituri din expioatare-total, din care:

2

296.000,00

296.000,00

0,00

100,00

 

 

a) productia vânduta

3

81.400,00

81.400,00

0,00

100,00

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

 

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

204.600,00

204.600,00

0,00

100,00

 

 

- subventii, cf.preved.legale in vigoare

5a

204.600,00

204.600,00

0,00

100,00

 

 

- transferuri, cf.preved.legale in vigoare

5b

 

 

 

 

 

 

d) productia imobilizata

6

 

 

 

 

 

 

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

10.000,00

10.000,00

0,00

100,00

 

 

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

8

 

 

 

 

 

 

- alte venituri din exploatare

g

10.000,00

10.000,00

0,00

100,00

 

2

Venituri financiare-total, din care:

10

300,00

300,00

0,00

100,00

 

 

a) venituri din interese de participare

11

 

 

 

 

 

 

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

300,00

300,00

0,00

100,00

 

 

d) alte venituri financiare

14

 

 

 

 

 

3

Venituri extraordinare

15

 

 

 

 

11.

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + 42 + 45)

16

295.990,00

295.990,00

0,00

100,00

 

1

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

295.890,00

295.890,00

0,00

100,00

 

 

a) cheltuieli materiale

18

157.295,75

157.295,75

0,00

100,00

 

 

b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)

19

35.000,00

35.000,00

0,00

100,00

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

 

 

 

d) cheltuieli privind personalul, din care:

21

101.774,25

101.774,25

0,00

100,00

 

 

- salarii

22

76.878,35

76.878,35

0,00

100,00

 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia sociala, din care:

23

22.658,33

22.658,33

0,00

100,00

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

24

15.644,74

15.644,74

0,00

100,00

 

 

-cheltuieli privind contributia de asigurări pt. somaj

25

1.729,76

1.729,76

0,00

100,00

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

4.612,70

4.612,70

0,00

100,00

 

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

2.237,57

2.237,57

0,00

100,00

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:

28

 

 

 

 

 

 

- tichete de cresa (cf.art.3 din Legea nr.193/2006)

28a

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

28b

 

 

 

 

 

 

- tichete de masa

29

700,00

700,00

0,00

100,00

 

 

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale

30

1.800,00

1.800,00

0,00

100,00

 

 

 

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

 

 

 

 

 

 

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

20,00

20,00

0,00

100,00

 

 

- cheltuieli cu prestatiile din afara soc, din care:

33

20,00

20,00

0,00

100,00


 

 

- cheltuieli de protocol din care:

34

8,00

8,00

0,00

100,00

 

 

- tichete cadou pentru protocol ( cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

34a

 

 

 

 

 

 

- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

35

10,00

10,00

0,00

100,00

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate (cf. art.2 din Legea nr. 193/2006)

35a

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi (cf. art.2 din Legea nr.193/2006)

35b

 

 

 

 

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

2,00

2,00

0,00

100,00

 

 

- alte cheltuieli, din care:

37

 

 

 

 

 

 

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

38

 

 

 

 

 

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

39

 

 

 

 

 

 

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:

40

 

 

 

 

 

 

- transferuri si/sau subventii

41

 

 

 

 

 

2

Cheltuieli financiare-total, din care:

42

100,00

100,00

0,00

100,00

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

43

60,00

60,00

0,00

100,00

 

 

- alte cheltuieli financiare

44

40,00

40,00

0,00

100,00

 

3

Cheltuieli extraordinare

45

 

 

 

 

III.

 

REZULTATUL BRUT (Drofit / Dierdere)

46

310,00

310,00

0,00

100,00

V.

 

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTIRVIT LEGII, din care:

47

 

 

 

 

 

 

- fond de rezerva

48

15,50

15,50

0,00

100,00

V.

 

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

49

 

 

 

 

VI.

 

IMPOZIT PE PROFIT

50

47,12

47,12

0,00

100,00

VII.

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

51

247,38

247,38

0,00

100,00

 

1

Rezerve legale

52

 

 

 

 

 

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

53

 

 

 

 

 

3

Alte rezerve reprez. facilitati fiscale prevăzute de lege

54

 

 

 

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe

55

 

 

 

 

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

56

 

 

 

 

 

6

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta

57

24,74

24,74

0,00

100,00

 

7

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

58

123,69

123,69

0,00

100,00

 

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

59

98,95

98,95

0,00

100,00

VIII.

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

60

100.353,00

109.395,00

9.042,00

109,01

 

1

Surse proprii

61

1.800,00

1.800,00

0,00

100,00

 

2

Alocatii de la buget

62

98.553,00

107.595,00

9.042,00

109,17


 

3

Credite bancare

63

 

 

 

 

 

 

- interne

64

 

 

 

 

 

 

- externe

65

 

 

 

 

 

4

Alte surse

66

 

 

 

 

IX.

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

67

100.353,00

109.395,00

9.042,00

109,01

 

1

Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

 

 

68

 

 

100.353,00

 

 

109.395,00

 

 

9.042,00

 

 

109,01

 

 

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

69

 

 

 

 

 

 

- interne

70

 

 

 

 

 

 

- externe

71

 

 

 

 

X.

 

[REZERVE, din care:

72

 

 

 

 

 

1

Rezerve legale

73

 

 

 

 

 

2

Rezerve statutare

74

 

 

 

 

 

3

Alte rezerve

75

 

 

 

 

XI.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

76

 

 

 

 

 

1

Venituri totale

77

296.300,00

296.300,00

0,00

100,00

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

78

295.990,00

295.990,00

0,00

100,00

 

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

79

5.027,00

5.027,00

0,00

100,00

 

4

Nr. mediu personal total

80

4.950,00

4.950,00

0,00

100,00

 

5

Fond de salarii, din care:

81

76.878,35

76.878,35

0,00

100,00

 

 

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

82

 

 

 

 

 

 

b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:

83

104,39

104,39

0,00

100,00

 

 

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr.79/2001

84

28,22

28,22

0,00

100,00

 

 

- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001

85

19,50

19,50

0,00

100,00

 

 

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp

86

76.625,80

76.625,80

0,00

100,00

 

 

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp

87

 

 

 

 

 

 

e) alte cheltuieli cu personalul

88

148,16

148,16

0,00

100,00

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat

89

1.290,26

1.290,26

0,00

100,00

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoana) (rd. 77 / 80) - in preturi curente

90

 

 

 

 

 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoana) (rd. 77 / 80) - in preturi comparabile

91

 

 

 

 

 

9

Productivitatea muncii in unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/ persoana)

92

650,00

650,00

0,00

100,00

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale / venituri totale) x 1000] (rd.16/rd.1)x1000

93

999,00

998,95

0,00

100,00

 

11

Plati restante - total

94

 

 

 

 

 

 

- preturi curente

95

 

 

 

 

 

 

- preturi comparabile (rd.95 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

96

 

 

 

 

 

12

Creante restante - total

97

 

 

 

 

 

 

- preturi curente

98

 

 

 

 

 

 

- preturi comparabile (rd.98 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

99

 

 

 

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la unele măsuri de protectie privind influenta aviară produsă de subtipul H5N1 înalt patogen la păsările crescute în scop comercial

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 20.366 din 18 octombrie 2007, întocmit de Directia generală sanitară veterinară si Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară referitoare la unele măsuri de protectie privind influenta aviară produsă de subtipul H5N1 înalt patogen la păsările crescute în scop comercial, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin preia prevederile Deciziei Comisiei 2006/415/CE referitoare la unele măsuri de protectie privind influenta aviară produsă de subtipul H5N1 înalt patogen la păsările crescute în scop comercial în Comunitatea Europeană si care abrogă Decizia 2006/135/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 164 din 16 iunie 2006, p. 51, asa cum a fost modificată ultima dată de Decizia Comisiei 2007/632/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 255 din 29 septembrie 2007, p. 46.

Art. 4. - (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prevederile prezentului ordin se aplică până la data de 30 iunie 2008.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2007.

Nr. 188.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

referitoare la unele măsuri de protectie privind influenta aviară produsă de subtipul H5N1 înalt patogen la păsările crescute în scop comercial

 

Art. 1. - (1) Prezenta normă sanitară veterinară stabileste anumite măsuri de protectie ce trebuie să fie aplicate în cazurile de influentă aviară la păsările de pe teritoriul României crescute în scop comercial, provocată de virusul A înalt patogen al influentei aviare, subtipul H5, suspectat - „focar suspectat” - sau confirmat - „focar” - ca apartinând tipului N1 de neuraminidază, cu scopul de a se preveni răspândirea gripei aviare în zonele libere de boală ale Comunitătii Europene prin miscarea păsărilor crescute în scop comercial, a altor păsări, precum si a produselor acestora.

(2) Măsurile prevăzute în prezenta normă sanitară veterinară se aplică fără a aduce atingere măsurilor care sunt aplicate în cazul aparitiei unui focar de influentă aviară la păsări, adoptate în conformitate cu Norma sanitară veterinară privind măsurile de control pentru gripa aviară, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 54/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 20 martie 2007, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 2005/94/CE.

Art. 2. - În scopul prezentei norme sanitare veterinare, se aplică definitiile din Norma sanitară veterinară privind măsurile de control pentru gripa aviară si următoarele definitii:

a) ouă de incubatie - ouăle destinate incubării, care provin de la păsări crescute în scop comercial, asa cum sunt definite la art. 2 alin. (4) din Norma sanitară veterinară privind măsurile de control pentru gripa aviară;

b) vânat sălbatic cu pene - vânatul, asa cum este definit la pct. 1.5 lit. b) si, în măsura în care sunt vizate specii de păsări, la pct. 1.7 din anexa I la Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 853/2004/CE;

c) alte păsări captive - păsările, asa cum sunt definite la art. 2 alin. (6) din Norma sanitară veterinară privind măsurile de control pentru gripa aviară, incluzând:

(i) animale de companie din specii de păsări la care se face referire în art. 3 lit. a) din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 998/2003;

(ii) păsări destinate pentru institutii, organisme sau centre aprobate, asa cum sunt definite în art. 2 lit. c) din Norma sanitară veterinară ce stabileste conditiile de sănătate a animalelor care reglementează comertul si importul de animale, material seminal, ovule si embrioni care nu se supun cerintelor de sănătate a animalelor stabilite de legislatia în domeniu, la care se referă anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară referitoare la controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului României cu statele membre cu unele animale vii si produse de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 580/2002, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 128/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.100 din 6 decembrie 2005, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 92/65/CEE; d) autoritate veterinară competentă teritorial - directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 3. - (1) Zona A reprezintă o zonă cu un grad ridicat de risc. Aceasta este constituită din zonele de protectie si supraveghere stabilite în conformitate cu art. 16 din Norma sanitară veterinară privind măsurile de control pentru gripa aviară.

(2) Zona B reprezintă o zonă cu un grad redus de risc. Aceasta poate include în întregime sau partial zona supusă unor restrictii în conformitate cu art. 16 din Norma sanitară veterinară privind măsurile de control pentru gripa aviară si separă zona A de zona indemnă de boală de pe teritoriul României, în cazul în care o astfel de zonă este identificată, sau de tările vecine.

Art. 4. - (1) Imediat ce este suspectată sau confirmată existenta unui focar de influentă aviară înalt patogenă, cauzată de prezenta virusului gripal înalt patogen A de subtip H5, suspectat sau confirmat ca fiind de tipul neuraminidazei N1, autoritatea veterinară competentă teritorial instituie zona A, având în vedere cerintele legale prevăzute la art. 16 din Norma sanitară veterinară privind măsurile de control pentru gripa aviară, si zona B, tinând seama de factorii geografici, administrativi, ecologici si epizootici legati de influenta aviară, si notifică instituirea zonelor A si B Comisiei Europene, celorlalte state membre si, după caz, publicului.

(2) Dacă tipul de neuraminidază se confirmă a fi altul decât N1, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să anuleze măsurile luate referitor la zonele în cauză si să notifice aceasta Comisiei Europene si celorlalte state membre ale Uniunii Europene.

(3) Dacă prezenta virusului A, subtipul înalt patogen H5N1, se confirmă la păsările domestice, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie:

a) să notifice aceasta Comisiei Europene si celorlalte state membre ale Uniunii Europene;

b) să se asigure că autoritatea veterinară competentă teritorial aplică măsurile prevăzute la art. 5:

(i) timp de cel putin 21 de zile, în cazul zonei de protectie, si 30 de zile, în cazul zonei de supraveghere, de la data încheierii operatiunilor preliminare de curătare si dezinfectie a crescătoriei infectate, în conformitate cu art. 11 alin. (8) din Norma sanitară veterinară privind măsurile de control pentru gripa aviară; si

(ii) în măsura în care este necesar, având în vedere factorii geografici, administrativi, ecologici si epizootici în relatie cu influenta aviară;

(iii) până la data indicată în anexa la Decizia Comisiei 2006/415/CE, în cazul în care România este stat afectat;

c) să informeze Comisia Europeană si celelalte state membre ale Uniunii Europene în legătură cu progresele ce privesc zonele A si B.

(4) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor colaborează cu Comisia Europeană în examinarea zonelor stabilite si pentru a fi luate măsurile corespunzătoare în conformitate cu procedura comunitară.

Art. 5. - În afară de restrictiile aplicabile circulatiei păsărilor crescute în scop comercial, altor păsări tinute în captivitate, ouălor destinate incubatiei si produselor avicole, stabilite în Norma sanitară veterinară privind măsurile de control pentru gripa aviară, pentru exploatatiile situate în zonele de protectie si de supraveghere, precum si în celelalte zone supuse restrictiilor, autoritatea veterinară competentă teritorial procedează astfel încât:

a) nicio pasăre crescută în scop comercial si nici alte păsări captive, cu exceptia păsărilor la care s-a făcut referire în art. 2 lit. c) pct. (i) si (ii), si ouăle de incubatie provenite de la păsări crescute în scop comercial, alte păsări captive, cu exceptia păsărilor la care s-a făcut referire în art. 2 lit. c) pct. (ii), si de la vânatul sălbatic cu pene să nu fie expediate din zona B către zona rămasă liberă de boală a teritoriului României si, dacă este cazul, către alte state membre ale Uniunii Europene sau către tări terte;

b) niciun produs destinat consumului uman, provenit de la vânat sălbatic cu pene, să nu fie expediat din zonele A si B către zona rămasă liberă de boală a teritoriului României si, dacă este cazul, către alte state membre ale Uniunii Europene sau către tări terte;

c) niciun subprodus de origine animală provenit în întregime sau partial de la specii de păsări din zonele A si B si supus prevederilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.774/2002 să nu fie transportat între zonele A si B sau expediat din aceste zone către zona rămasă liberă de boală a teritoriului României si, dacă este cazul, către alte state membre ale Uniunii Europene sau către tări terte;

d) în cadrul zonei B, nicio pasăre crescută în scop comercial sau alte păsări captive să nu participe la adunări de animale, cum ar fi târgurile, pietele sau expozitiile.

Art. 6. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 5 lit. a), autoritatea veterinară competentă poate autoriza transportul direct al păsărilor crescute în scop comercial din exploatatiile din zona B către abatoare nationale desemnate de autoritatea competentă sau, ca urmare a unor acorduri între autoritătile competente, către un abator desemnat dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-o tară tertă.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 5 lit. a), autoritatea veterinară competentă teritorial poate autoriza transportul direct al păsărilor crescute în scop comercial din exploatatiile din zona B către exploatatii aflate sub control oficial de pe teritoriul României, unde aceste păsări trebuie să rămână timp de cel putin 21de zile.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 5 lit. a), Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate autoriza transportul direct al păsărilor crescute în scop comercial din exploatatiile din zona B către o exploatatie desemnată din alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-o tară tertă, cu conditia ca:

a) autoritătile competente să fi fost de acord;

b) nicio altă pasăre crescută în scop comercial să nu fie tinută în exploatatia desemnată;

c) exploatatia desemnată să fie plasată sub supraveghere oficială;

d) păsările domestice să rămână în exploatatia desemnată timp de cel putin 21 de zile.


(4) Prin derogare de la prevederile art. 5 lit. a), autoritatea veterinară competentă teritorial poate autoriza transportul puilor de o zi de la o statie de incubatie situată în zona B:

a) către exploatatii de pe teritoriul României plasate sub supraveghere oficială, de preferat situate în afara zonei A;

b) către orice exploatatie, de preferat situată în afara zonei A, cu conditia ca puii de o zi să fi eclozionat din ouă conforme cu cerintele art. 7 alin. (1) lit. b);

c) către orice exploatatie, de preferat situată în afara zonei A, cu conditia ca puii de o zi să fi eclozionat din ouă colectate din exploatatii care, la data colectării, erau situate în afara zonelor A si B si au fost transportate în ambalaje dezinfectate în prealabil.

(5) Certificatele de sănătate animală care însotesc transporturile de păsări crescute în scop comercial sau de pui de o zi, la care se face referire în alin. (1), (2), (3) si (4) lit. b) si c), către alte state membre ale Uniunii Europene trebuie să includă enuntul: „Transportul îndeplineste conditiile de sănătate animală stabilite de Decizia Comisiei 2006/415/CE.”

(6) Miscările la care se face referire la alin. (1)-(4) trebuie să fie efectuate sub control oficial. Acestea sunt autorizate doar după ce medicul veterinar oficial a constatat faptul că exploatatia de origine nu este supusă niciunei suspiciuni referitoare la influenta aviară. Mijloacele de transport utilizate trebuie să fie curătate si dezinfectate înainte si după utilizare.

Art. 7. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 5 lit. a), autoritatea veterinară competentă teritorial poate autoriza expedierea ouălor de incubatie:

a) colectate din exploatatii situate în zona B, în ziua colectării, către o statie de incubatie desemnată de pe teritoriul României sau, ca urmare a unor acorduri între autoritătile competente, către o statie de incubatie desemnată dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-o tară tertă;

b) colectate din exploatatii situate în zona B, în ziua colectării, în care păsările crescute în scop comercial au fost testate cu rezultat negativ în cadrul unei supravegheri serologice pentru influenta aviară, test capabil să detecteze o prevalentă a bolii de 5%, fiind asigurat un nivel de confidentă de minimum 95% si asigurată trasabilitatea, către orice statie de incubatie.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 5 lit. a), autoritatea veterinară competentă teritorial autorizează expedierea ouălor de incubatie sau ouălor SPF pentru utilizări stiintifice, de diagnostic ori farmaceutice, colectate din exploatatii situate în zona A sau B, în ziua colectării, către laboratoare, institute desemnate, producători de produse farmaceutice sau vaccinuri desemnati, situati pe teritoriul României, sau, ca urmare a unui acord între autoritătile competente, în alt stat membru al Uniunii Europene ori într-o tară tertă.

(3) Certificatele de sănătate animală care însotesc transporturile ouălor de incubatie la care se face referire în alin. (1) lit. a) si b) si în alin. (2) către alte state membre ale Uniunii Europene trebuie să includă enuntul: „Transportul îndeplineste conditiile de sănătate a animalelor stabilite de Decizia Comisiei 2006/415/CE.”

(4) Miscările care sunt permise potrivit alin. (1) sau (2) trebuie să fie efectuate sub control oficial. Ele sunt autorizate numai după ce medicul veterinar oficial a constatat faptul că exploatatia de origine nu este supusă niciunei suspiciuni referitoare la influenta aviară. Mijloacele de transport utilizate trebuie să fie curătate si dezinfectate înainte si după utilizare.

Art. 8. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 5 lit. b), Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate autoriza expedierea pe piata natională a cărnii proaspete, a cărnii tocate, a cărnii separate mecanic si a cărnii preparate sau a produselor din carne provenind din vânat sălbatic cu pene, originar din zonele A sau B, dacă aceste tipuri de carne sunt marcate:

a) fie cu marca de sănătate la care se face referire în anexa nr. 2 la Norma sanitară veterinară care stabileste reguli de sănătate animală ce reglementează productia, prelucrarea, distributia si introducerea produselor de origine animală destinate pentru consum uman, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 63/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2007, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 2002/99/CE;

b) fie conform art. 2 din Decizia 2007/118/CE.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 5 lit. b), Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate autoriza expedierea:

a) produselor din carne provenite din carne de vânat sălbatic cu pene, originar din zonele A sau B, care au fost supuse unui tratament asa cum este solicitat pentru influenta aviară la pct. 1 lit a), b) sau c) din anexa nr. 3 la Norma sanitară veterinară care stabileste reguli de sănătate animală ce reglementează productia, prelucrarea, distributia si introducerea produselor de origine animală destinate pentru consum uman;

b) cărnii proaspete provenite de la vânatul sălbatic cu pene, originar din zonele A si B, si produse în unităti din cadrul zonei A sau B, în conformitate cu sectiunea IV din anexa III la Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 853/2004 si controlate în conformitate cu cap. VIII al sectiunii IV din anexa I la Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 854/2004;

c) cărnii tocate, cărnii preparate, cărnii separate mecanic si produselor din carne ce contin carne la care s-a făcut referire în lit. b) si produse în unităti situate în zonele A sau B, în conformitate cu sectiunile V si VI ale anexei III la Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 853/2004.

Art. 9. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 5 lit. c), Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor autorizează:

a) expedierea din zona A sau B a subproduselor provenite de la păsări, care:

(i) sunt în conformitate cu conditiile stabilite în anexele sau în părti ale acestora la Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 1.774/2002/CE: anexa V, cap. II subcap. A, cap. III subcap. B, cap. VI subcap. A si B, cap. VII subcap. A, cap. VIII subcap. A, cap. IX subcap. A si cap. X subcap. A ale anexei VII si cap. II subcap. B, cap. III subcap. B sectiunea 1 si cap. VII subcap. A alin. (1) lit. a) ale anexei VIII; sau (ii) sunt transportate în conditii de biosecuritate, pentru a se evita răspândirea virusului, către unităti desemnate, aprobate în conformitate cu art. 12-15 ori art. 17 sau 18 din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.774/2002 pentru neutralizare, transformare ulterioară sau utilizare, care să asigure cel putin inactivarea virusului influentei aviare; (iii) sunt transportate în conditii de biosecuritate, pentru a se evita răspândirea virusului, către utilizatori sau centre de colectare autorizate si înregistrate în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (2) din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.774/2002, pentru hrănirea animalelor, după un tratament în conformitate cu alin. (5) lit. a) pct. (ii) si (iii) din anexa IX la regulamentul mentionat, care să asigure cel putin inactivarea virusului influentei aviare;


b) expedierea din zona B a penelor netratate sau a părtilor de pene, în conformitate cu pct. 1 lit. a) din sectiunea A a cap. VIII din anexa VIII la Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.774/2002, provenite de la păsări domestice sau de la vânat de crescătorie cu pene;

c) importul din zona A sau B a penelor si părtilor de pene care au fost tratate cu un curent de abur sau prin altă metodă care asigură faptul că niciun agent patogen nu rămâne, provenite de la păsări crescute în scop comercial sau de la vânat sălbatic cu pene.

(2) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să se asigure că produsele la care se face referire în alin. (1) lit. b) si c) sunt însotite de un document comercial în conformitate cu cap. X al anexei II la Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.774/2002, document care să afirme la pct. 6.1, în cazul produselor la care se face referire în alin. (1) lit. c), faptul că respectivele produse au fost tratate cu un curent de vapori sau prin altă metodă care să asigure că nu rămâne niciun agent patogen.

(3) Totusi, respectivul document comercial nu este solicitat pentru pene decorative procesate, pene procesate detinute de călători pentru uzul personal sau pentru transporturile de pene procesate trimise persoanelor private în scop neindustrial.

Art. 10. - (1) În cazul în care miscările animalelor sau produselor acestora, mentionate în prezenta normă sanitară veterinară, sunt autorizate în baza art. 6-9, autorizarea trebuie să se bazeze pe rezultatul favorabil al evaluării de risc efectuate de autoritatea competentă si trebuie luate toate măsurile de biosecuritate corespunzătoare pentru a se evita răspândirea influentei aviare.

(2) În cazul în care expedierea, miscarea sau transportul produselor la care se face referire la alin. (1) este autorizat în baza art. 7, 8 si 9, supus conditiilor sau limitărilor justificate, aceste produse trebuie să fie obtinute, manipulate, tratate, depozitate si transportate fără compromiterea statusului de sănătate animală al altor produse ce îndeplinesc toate cerintele de sănătate animală pentru comert, punere pe piată sau export către tări terte.

Art. 11. - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să informeze Comisia Europeană despre măsurile adoptate pentru a asigura conformitatea cu prezenta normă sanitară veterinară. Aceste măsuri se aplică imediat ce este suspectată în mod rezonabil prezenta virusului influentei aviare de subtipul înalt patogen H5N1 la păsările domestice.

(2) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor furnizează Comisiei Europene si celorlalte state membre ale Uniunii Europene în mod regulat informatiile necesare privind epidemiologia bolii si, dacă este cazul, măsurile suplimentare de combatere si supraveghere, precum si privind campaniile de informare implementate.

Art. 12. - În cazul aparitiei unui focar suspectat sau confirmat de influentă aviară pe teritoriul României sau al altui stat membru al Uniunii Europene, zonele A si B sunt prevăzute în anexa la Decizia Comisiei 2006/415/CE.

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR

Nr. 876 din 18 septembrie 2007

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 1.917 din 5 noiembrie 2007

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalitătii de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, ale art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si ministrul economiei si finantelor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti, care functionează în coordonarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limitele maxime, ce nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor si a Ministerului Economiei si Finantelor.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contraventională în conditiile legii.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat


ANEXĂ*)

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE Sl LOCUINTELOR

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN CONSTRUCTII SI ECONOMIA CONSTRUCTIILOR

Cod fiscal 698

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007

 

 

- preturi comparabile (rd.98 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mii.lei

INDICATORI

Nr.rind

Preliminat / Realizat an 2006 - mii lei -

Prevederi an 2007 - mii lei-

%

A

0

 

 

 

1 VENITURI TOTALE, din care:

1

10.979

13.800

125,69

1)VENITURI DIN EXPLOATARE,

din care:

2

10.975

13.785

125,60

a) Venituri din activitatea de baza*)

3

10.145

12.845

126,61

b) Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercetare - dezvoltare

4

830

940

113,25

2) VENITURI FINANCIARE

5

4

15

375,00

3) VENITURI EXTRAORDINARE

6

 

 

 

II CHELTUIELI TOTALE, din care:

7

9.976

12.500

125,30

1) Cheltuieli de exploatare total, din care:

8

9.962

12.486

125,34

a) Bunuri si servicii

9

3.125

3.604

115,33

b) Cheltuieli de personal, din care:

10

5.779

7.095

122,77

- cheltuieli cu salariile

11

3.946

4.930

124,94

- contributii pentru asigurări sociale de stat

12

779

961

123,36

- contributii pentru asigurările de somaj

13

99

99

100,00

- contributii pentru asigurările sociale de sănătate

14

276

296

107,25

- contributii pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

15

54

47

87,04

- contributii pentru concedii si indemnizatii

16

30

42

140,00

- contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale

17

 

12

 

- contributii la fondul de pensii facultative

18

 

 

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

19

595

708

118,99

- deplasări, detasări

20

138

192

139,13

- tichete de masa

21

457

516

112,91

c) Chelt.de exploatare privind amortizarea si provizioanele

22

499

1.119

224,25

d) Cheltuieli de protocol

23

15

26

173,33

e)Cheltuieli de reclama si publicitate

24

-

40

-

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

25

-

-

-

g) Cheltuieli prevăzute la art.21 (3 - litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

26

81

99

122,22

- tichete de crese

27

 

 

-

- tichete cadou

28

 

 

-

h) Alte cheltuieli

29

463

503

108,64

2) Cheltuieli financiare, din care

30

14

14

100,00

- cheltuieli privind dobânzile

31

 

 

-

- alte cheltuieli financiare

32

14

14

100,00

3) Cheltuieli extraordinare

33

-

-

-

 

III. REZULTATUL BRUT (profit / pierdere)

34

1.003

1.300

129,61

IV. IMPOZIT PE PROFIT

35

171

208

121,64

V.REZULTATUL NET (profit/ pierdere)

36

832

1.092

131,25

VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

37

 

 

-

VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI (potrivit OG 57/2002 aprobata prin Legea nr.324/2003) din care:

38

832

1.092

131,25

a)Pentru cointeresarea personalului angajat in activitatea de cercetare-dezvoltare

39

166

218

131,33

b)Pentru finantarea dezvoltării institutului, in conformitate cu planul de investitii si dotări ale acestuia, aprobat de organul administratiei centrale coordonator

40

500

656

131,20

c)Pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

41

166

218

131,33

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

42

2.106

3.705

175.93

1. Surse proprii

43

999

1.775

177,68

2.Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii

44

1.107

1.930

174.35

3. Credite bancare pentru investitii

45

-

 

-

- interne

46

 

 

-

- externe

47

 

 

-

4.Alte surse

48

 

 

-

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII, din care:

49

1.920

3.705

192,97

1. Investitii, inclusiv investii in curs la finele anului

50

1.920

3.705

192,97

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

51

 

 

 

- interne

52

 

 

 

- externe

53

 

 

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

1. Venituri totale (rd.01)

54

10.979

13.800

125,69

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale

55

9.976

12.500

125,30

3. Rezultate (+/-) (rd.54-rd.55)

56

1.003

1.300

129,61

4. Număr mediu de personal, total institut din care

57

282

305

108,16

- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare

58

215

235

109,30

5. Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut **) (lei)

59

1.166

1.272

109,09

6. Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare -dezvoltare (lei)

60

1.529

1.705

111,51

7. Rentabilitatea (rd. 56/rtd.55* 100)

61

10,05

10,40

103,44

8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers rd.02/rd.57

62

38,92

45,20

116,13

9.Rata rentabilitătii financiare (rd.38*100)/capital propriu

63

11,79

11,44

97,03

10. Plati restante

64

 

 

 

11.Creante de incasat

65

 

 

 

 

*)Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educatiei si Cercetării / Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica, inclusiv cele din contractele de finantare pe programe nucleu, sunt in suma de 5.129 mii lei, incheiate pana la data de 23.07.2007, iar cele realizate din contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite care finantează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt in suma de - mii lei.

**) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie si drepturilor salariale ale directorului general.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 3.281/2006 privind functionarea învătământului preuniversitar cu predare simultană

 

Având în vedere prevederile art. 158 alin. (2) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 3.281/2006 privind functionarea învătământului preuniversitar cu predare simultană, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 28 februarie 2006, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Clasele I-IV cu învătământ simultan se organizează cu cel putin 4 elevi din cel putin două clase diferite.”

2. La articolul 4, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

„b) La clasele cu predare în regim simultan, predarea disciplinelor la care se sustin teze cu subiect unic (inclusiv limba maternă, unde este cazul) se face separat, indiferent de numărul elevilor, inclusiv acolo unde efectivul este de cel mult 9 elevi.”

Art. II. - Directia generală managementul resurselor umane, Directia generală management învătământ preuniversitar, Directia generală buget-finante, patrimoniu si investitii si inspectoratele scolare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 28 septembrie 2007.

Nr. 2.290.