MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 787         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 20 noiembrie 2007

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 866 din 9 octombrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 292 din Codul penal, art. 51 alin. 3 si art. 52 alin. 2 din Codul de procedură penală, art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, art. 4 alin. (1) i art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 227/2007

 

Decizia nr. 892 din 16 octombrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.388. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

279. - Decizie privind eliberarea domnului Dumitru Miron din functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

 

280. - Decizie privind numirea domnului Remus Pricopie în functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M. 184/1.886/893. - Ordin al ministrului apărării, al ministrului economiei si finantelor si al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Companiei Române de Aviatie „Romavia” - R.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

26. - Hotărâre privind reprezentantii birourilor electorale ale sectiilor de votare care se vor deplasa, după încheierea votării la alegerile pentru membri din România în Parlamentul European din 25 noiembrie 2007, la birourile electorale judetene, respectiv de sector al municipiului Bucuresti, pentru a depune documentele electorale prevăzute de lege

 

27. - Hotărâre privind posibilitatea punerii la dispozitia delegatilor partidelor politice participante la alegerile pentru membri din România în Parlamentul European din data de 25 noiembrie 2007, care nu au reprezentanti în biroul electoral al sectiei de votare, a unei copii certificate de pe procesul-verbal de centralizare a rezultatelor votării

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

113. - Hotărâre privind modificarea Normelor de finantare cu dobândă subventionată a operatorilor economici, în numele si în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0) si a Normelor privind operatiunile în numele si în contul statului de compensare partială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0)

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 866

din 9 octombrie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 292 din Codul penal, art. 51 alin. 3 si art. 52 alin. 2 din Codul de procedură penală, art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, art. 4 alin. (1) si art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 227/2007

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 292 din Codul penal, ale art. 51 alin. 3 si ale art. 52 alin. 2 din Codul de procedură penală, ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, ale art. 4 alin. (1) si ale art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 227/2007, exceptie ridicată de Sorin Ovidiu Vântu în Dosarul nr. 7.439/3/2007 al Tribunalului Bucuresti - Sectia I penală.

La apelul nominal se prezintă, pentru autorul exceptiei, domnii avocati Ioan Deleanu si Viorel Ros. Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Domnul avocat Viorel Ros solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate si depune concluzii scrise.

Domnul avocat Ioan Deleanu pune concluzii de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că, în opinia domniei sale, dispozitiile art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 permit instantei de drept comun să se pronunte asupra inadmisibilitătii excepiei de neconstitutionalitate, substituindu-se astfel autoritătii constitutionale. De asemenea, textul nu este clar, precis si previzibil întrucât nu se precizează cum se calculează termenul de recurs de trei zile.

Art. 52 alin. 2 din Codul de procedură penală aduce atingere principiului egalitătii de arme si dreptului părtii de a fi audiată în propria cauză, iar art. 51 alin. 3 din Codul de procedură penală instituie o confuziune a judecătorului cu partea, afectând impartialitatea instantei de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Decizia nr. 814/R din 5 aprilie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 7.439/3/2007, Tribunalul Bucuresti - Sectia I penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 292 din Codul penal, art. 51 alin. 3 si art. 52 alin. 2 din Codul de procedură penală, art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, art. 9 alin. 1 devenit art. 15 alin. 1 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, preluat de art. 4 alin. (1) si art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, în actuala reglementare, exceptie ridicată de Sorin Ovidiu Vântu în dosarul de mai sus, având ca obiect solutionarea unei cauze penale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2) referitoare la egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor, ale art. 21 alin. (3) referitoare la dreptul la un proces echitabil, ale art. 24 referitoare la Dreptul la apărare, ale art. 124 referitoare la Înfăptuirea justitiei, ale art. 135 alin. (1) si (2) lit. a) referitoare la economia României ca economie de piată si la obligatia statului de a asigura libertatea comertului, ale art. 146 lit. d) referitoare la atributia Curtii Constitutionale de a hotârî asupra exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial, ale art. 6 paragraful 1 referitoare la dreptul la un proces echitabil si ale art. 13 referitoare la Dreptul la un recurs efectiv, ambele din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale referitoare la dreptul la un proces echitabil.

Autorul exceptiei sustine că art. 292 din Codul penal aduce atingere principiului egalitătii în drepturi, deoarece instituie răspunderea penală pentru cetătenii care fac declaratii necorespunzătoare adevărului numai în fata anumitor instituii. Propune ca si acesti cetăteni să nu răspundă penal, asa cum se întâmplă cu cei care fac declaratii necorespunzătoare adevărului în fata altor institutii decât cele prevăzute în art. 145 din Codul penal.

Art. 51 alin. 3 si art. 52 alin. 2 din Codul de procedură penală contravin dreptului la un proces echitabil, principiului egalitătii în drepturi, dreptului la apărare si înfăptuirii justitiei, deoarece judecătorul recuzat participă el însusi la constatarea inadmisibilitătii cererii si decide în propria cauză, caz în care se produce „confuziunea judecătorului cu partea”. De asemenea, aceleasi prevederi constitutionale sunt suprimate prin reglementarea potrivit căreia partea care a formulat cererea de recuzare o poate sustine în fata judecătorului numai atunci când acesta „găseste necesar” să o asculte, pe când procurorul poate pune concluzii oricând doreste.

Art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 contravine dreptului la un proces echitabil si dreptului la un recurs efectiv, deoarece reglementarea este inadecvată si instituie o lacună legislativă. Astfel, prin posibilitatea instantei de judecată de a constata că exceptia invocată este inadmisibilă se încalcă competenta Curtii Constitutionale, aceasta din urmă fiind singura în drept să hotărască cu privire la aspecte de neconstitutionalitate. De asemenea, nu este precizată data de la care curge termenul de recurs de 3 zile si textul nu prevede nimic pentru situatia în care instanta de fond refuză sau omite să se pronunte asupra unei cereri de sesizare a Curtii Constitutionale.

Art. 4 alin. (1) si art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 contravin dispozitiilor constitutionale referitoare la economia României si la obligatia statului de a asigura libertatea comertului, deoarece instituie o procedură prealabilă de autorizare de către Banca Natională a României a băncilor ca entităti private. Prin această ingerintă în procesul de manifestare a liberei initiative a unei autorităti este grav afectat principiul economiei de piată.

Tribunalul Bucuresti - Sectia I penală opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, cu mentiunea că, în ceea ce priveste critica referitoare la art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, eventualele lacune legislative, desi corecte, nu pot face obiectul controlului de constitutionalitate.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, sens în care face trimitere la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată deoarece dispozitiile legale criticate se aplică tuturor părtilor aflate în ipoteza normelor supuse controlului, oferă celor interesati posibilitatea de a se adresa justitiei si de a se prevala de toate garantiile si regulile de natură procedurală si nu contravin nici celorlalte dispozitii constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul excepiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 292 din Codul penal - Falsul în declaratii, ale art. 51 alin. 3 referitoare la Recuzare si ale art. 52 alin. 2 referitoare la Procedura de solutionare în cursul judecătii, ambele din Codul de procedură penală, ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, ale art. 4 alin. (1) si ale art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 227/2007, publicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 480 din 18 iulie 2007.

De mentionat este că autorul exceptiei a inserat în motivarea exceptiei ca dispozitii legale criticate în neconcordantă cu Legea fundamentală si art. 9 alin. 1, devenit art. 15 alin. 1, din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată. Această lege a fost abrogată prin dispozitiile art. 422 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, însă actul abrogator a preluat solutia legislativă anterioară care se regăseste în art. 4 alin. (1) si în art. 10 alin. (1) si care face obiectul prezentei exceptii de neconstitutionalitate.

Asa fiind, dispozitiile legale criticate care urmează a fi examinate de Curtea Constitutională au următorul continut:

- Art. 292 din Codul penal: „Declararea necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ sau institutii de stat ori unei alte unităti dintre cele care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaratia făcută serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”;

- Art. 51 alin. 3 din Codul de procedură penală: „Nerespectarea conditiilor prevăzute în alin. 2 sau recuzarea aceleiasi persoane pentru acelasi caz de incompatibilitate si pentru temeiuri de fapt cunoscute la data formulării unei cereri anterioare de recuzare care a fost respinsă atrage inadmisibilitatea cererii de recuzare, care se constată de completul în fata căruia s-a formulat recuzarea, cu participarea judecătorului recuzat.”;

- Art. 52 alin. 2 din Codul de procedură penală: „Examinarea declaratiei de abtinere sau a cererii de recuzare se face de îndată, ascultându-se procurorul când este prezent în instantă, iar dacă se găseste necesar, si părtile, precum si persoana care se abtine sau a cărei recuzare se cere.”;

- Art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992: „Dacă exceptia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanta respinge printr-o încheiere motivată cererea de sesizare a Curtii Constitutionale, încheierea poate fi atacată numai cu recurs la instanta imediat superioară, în termen de 48 de ore de la pronuntare. Recursul se judecă în 3 zile.”;

- Art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006: „Banca Natională a României este autoritatea competentă cu privire la reglementarea, autorizarea si supravegherea prudentială a institutiilor de credit.”

- Art. 10 alin. (1) din Ordonana de urgentă a Guvernului nr. 99/2006: „În vederea desfăsurării activitătii în România, fiecare institutie de credit trebuie să dispună de o autorizatie potrivit prezentei ordonante de urgentă.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 51 alin. 3, ale art. 52 alin. 2 din Codul de procedură penală si ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional prin raportare la aceleasi prevederi. Astfel, prin Decizia nr. 198 din 13 martie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 17 aprilie 2007, prin Decizia nr. 306 din 8 iulie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 27 august 2004, si prin Decizia nr. 316 din 19 noiembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 12 decembrie 2002, Curtea Constitutională a respins exceptiile de neconstitutionalitate ca neîntemeiate pentru considerentele acolo arătate, care îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Distinct de acestea, Curtea mai arată că, în ce priveste procedura de urmat în cazul constatării existentei vreunui caz de inadmisibilitate a exceptiei de neconstitutionalitate, nu pot fi primite criticile autorului exceptiei referitoare la substituirea instantei de drept comun autoritătii constitutionale, deoarece, potrivit art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, instanta respinge printr-o încheiere motivată cererea de sesizare a Curtii Constitutionale, si nicidecum nu respinge ca inadmisibilă exceptia invocată. Cât priveste absenta unei reglementări exprese prin care să se stabilească momentul de la care începe să curgă termenul de 3 zile în care se judecă recursul, Curtea constată că această reglementare este suficient de accesibilă si previzibilă deoarece, dimpotrivă, termenul stabilit este unul procedural si nu comportă neîntelegeri de natură să determine judecătorul să stabilească el însusi, pe cale jurisprudentială în afara legii, regulile necesare pentru a se pronunta asupra acestui aspect.

În ce priveste critica art. 292 din Codul penal care incriminează infractiunea de Fals în declaratii, Curtea constată că Parlamentul, potrivit competentei sale, ca unică autoritate legiuitoare, în considerarea unor ratiuni de politică penală, de natură să ocrotească relatiile sociale referitoare la încrederea publică în declaratiile făcute oficial si care, potrivit legii sau împrejurărilor, servesc la producerea de consecinte juridice, poate, în acord cu art. 73 alin. (3) lit. h) din Constitutie, să reglementeze cu privire la infractiuni, pedepse si regimul executării acestora.

De asemenea, dispozitiile legale criticate se aplică tuturor persoanelor calificate ca subiecti activi si care se află în ipoteza normei, textul necontinând elemente susceptibile de o aplicare inechitabilă între cetăteni.

În plus, în considerarea unei identităti de tratament, autorul exceptiei propune scoaterea de sub incidenta legii penale a faptei de a declara mincinos în conditiile stipulate de text, pentru că o declaratie similară făcută în fata altor organe sau institutii decât cele la care se referă art. 145 este nepedepsită. Această propunere nu poate fi primită de Curte, deoarece echivalează cu transformarea acesteia în legislator, situatie care contravine flagrant prevederilor art. 61 din Constitutie, potrivit cărora „Parlamentul este [...] unica autoritate legiuitoare a tării .

Referitor la critica art. 4 alin. (1) si a art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată prin Legea nr. 227/2007, Curtea constată următoarele:

Autorul exceptiei consideră că prin instituirea unei proceduri de autorizare a băncilor private de către Banca Natională a României, se aduce atingere libertătii comertului si concurentei.

Potrivit art. 1 alin. (1) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă nr. 99/2006, aceasta „reglementează conditiile de acces la activitatea bancară si de desfăsurare a acesteia pe teritoriul României, supravegherea prudentială a institutiilor de credit si a societătilor de servicii de investitii financiare si supravegherea sistemelor de plăti si a sistemelor de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare” si „se aplică institutiilor de credit, persoane juridice române, inclusiv sucursalelor din străinătate ale acestora si institutiilor de credit din alte state membre, respectiv din state terte, în ceea ce priveste activitatea acestora desfăsurată în România”. Ca atare, interesul public pe care îl reprezintă activitatea bancară implică în mod necesar adoptarea de măsuri legale pentru realizarea unei protectii reale a intereselor patrimoniale ale persoanelor. Ca în oricare alt domeniu de interes public, impunerea prin textele legale criticate a anumitor exigente, pentru cei care doresc să desfăsoare o activitate de atragere de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public si de acordare de credite în cont propriu, este în deplină conformitate cu principiile economiei de piată consacrate în art. 135 din Constitutie, republicată, fără a se putea sustine că s-ar încălca dreptul la liberă concurentă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 292 din Codul penal, art. 51 alin. 3 si art. 52 alin. 2 din Codul de procedură penală, art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, art. 4 alin. (1) si art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 227/2007, exceptie ridicată de Sorin Ovidiu Vântu în Dosarul nr. 7.439/3/2007 al Tribunalului Bucuresti - Sectia I penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 octombrie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 892

din 16 octombrie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin – procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, exceptie ridicată de Asociatia „Astra Pas”, prin reprezentant Nicolae Florea Găvan, în Dosarul nr. 7.274/280/2006 al Tribunalului Arges - Sectia civilă si de Uniunea Judeteană a Asociatiilor de Locatari si Proprietari Dolj în Dosarul nr. 5.937/63/2007 al Tribunalului Dolj - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Din oficiu, Curtea pune în dezbatere problema conexării celor două dosare înregistrate pe rolul său, având în vedere că obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate este identic.


Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite conditiile conexării dosarelor.

Retinând identitatea de obiect, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, Curtea dispune conexarea Dosarului nr. 761D/2007 la Dosarul nr. 683D/2007, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconsti -tutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin Încheierea din 13 februarie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 7.274/280/2006, Tribunalul Arges - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, exceptie ridicată de Asociatia „Astra Pas” prin reprezentant Nicolae Florea Găvan.

Prin Încheierea din 9 mai 2007, pronuntată în Dosarul nr. 5.937/63/2007, Tribunalul Dolj - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, exceptie ridicată de Uniunea Judeteană a Asociaiilor de Locatari si Proprietari Dolj.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia sustin că dispozitiile legale criticate nu prezintă garantiile necesare pentru asigurarea conditiilor desfăsurării unei activităti normale a asociatiei. Astfel, dispozitiile art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 nu sunt de natură a preveni intruziunile persoanelor care nu au calitatea de membri ai asociatiei în activitatea acestei institutii.

Pe de altă parte, se mai arată că textul de lege criticat încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 51 alin. (2) care prevăd că organizatiile legal constituite au dreptul să adreseze petitii în numele colectivelor pe care le reprezintă. Or, în conditiile în care, potrivit art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, hotărârea consiliului director trebuie să însotească orice cerere a asociatiei, aceste dispozitii contravin dreptului de petitionare, restrângând în mod nejustificat modalitătile sale de exercitare.

Tribunalul Arges - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Astfel, în măsura în care cererea de înscriere a modificării este însotită de hotărârea adunării generale, iar în cazul modificării sediului, de hotărârea consiliului director, calitatea de membru al asociatiei este dovedită si, prin urmare, nu se poate sustine că dispozitia legală criticată ar îngrădi accesul liber la justitie sau dreptul de asociere.

Tribunalul Dolj - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că dispozitiile legale criticate nu contravin principiului liberului acces la justitie, întrucât legiuitorul a reglementat prin art. 8-11 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 procedura desfăsurată în fata instantei prin care sunt solutionate cererile referitoare la modificarea actului constitutiv sau a statutului asociatiei, procedură flexibilă care asigură atât accesul la instantă, cât si exercitarea căilor de atac împotriva încheierilor pronuntate. În ceea ce priveste critica raportată la dispozitiile art. 9 si art. 40 din Constitutie, Guvernul consideră că prevederile art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 reprezintă tocmai o modalitate prin care legiuitorul a înteles să garanteze dreptul cetătenilor de a se asocia liber în diverse forme de asociere, iar nu o formă de restrângere a acestui drept.

Pe de altă parte, Guvernul apreciază că art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 nu contravine nici dreptului de petitionare si nu restrânge exercitiul acestui drept, întrucât între dispozitia legală criticată si aceste prevederi constitutionale nu există nicio legătură de natură a determina o stare de conflictualitate.

Avocatul Poporului consideră neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate, arătând că textele de lege criticate sunt în deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 25 iulie 2005: „(1) Modificarea actului constitutiv sau a statutului asociatiei se face prin înscrierea modificării în Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscriptie teritorială îsi are sediul asociatia, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 8-12.

(2) Cererea de înscriere a modificării va fi însotită de hotărârea adunării generale, iar în cazul modificării sediului, de hotărârea consiliului director.

(3) Despre schimbarea sediului se va face mentiune, dacă este cazul, atât în Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecătoriei vechiului sediu, cât si în cel aflat la grefa judecătoriei noului sediu. În acest scop, o copie a încheierii prin care s-a dispus schimbarea sediului va fi comunicată din oficiu judecătoriei în circumscriptia căreia asociatia urmează să-si aibă noul sediu.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 9 referitoare la sindicate, patronate si asociatii profesionale, art. 21 alin. (1) care consacră accesul liber la justitie, art. 40 alin. (1) privitoare la dreptul de asociere, art. 51 referitoare la dreptul de petitionare si art. 53 alin. (1) privitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 33 din Ordonana Guvernului nr. 26/2000 instituie procedura de modificare a actului constitutiv sau a statutului asociatiei, prin înscrierea în Registrul asociatiilor si fundatiilor a schimbărilor adoptate prin hotărârea adunării generale sau a consiliului director, procedură care se desfăsoară cu aplicarea art. 8-12 din ordonanta criticată.

În ceea ce priveste critica potrivit căreia dispozitiile art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 nu sunt de natură a preveni intruziunile persoanelor care nu au calitatea de membri ai asociatiei în activitatea acestei institutii, Curtea constată că aceasta este lipsită de temei. Astfel, prevederea expresă a conditiei depunerii hotărârii adunării generale sau a hotărârii consiliului director prin care s-a decis modificarea actului constitutiv sau a statutului asociatiei odată cu cererea de înscriere a modificării în Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscriptie teritorială îsi are sediul asociatia constituie o garantie a veridicitătii modificărilor aduse acestor acte. Hotărârea adunării generale, sau în cazul modificării sediului, hotărârea consiliului director, atestă vointa liber exprimată a organelor reprezentative ale asociatiei si constituie temeiul în care va fi operată modificarea survenită în actul constitutiv sau statut. Prin urmare, textul de lege criticat reprezintă tocmai o modalitate prin care legiuitorul a înteles să protejeze asociatia legal înfiintată de eventualele „intruziuni” ale unor terte persoane si, indirect, să garanteze dreptul cetătenilor de a se asocia liber în diverse forme de asociere.

Referitor la critica de neconstitutionalitate raportată la prevederile art. 21 din Constitutie, Curtea retine că, potrivit

dispozitiilor art. 11 alin. (1) din ordonanta criticată, încheierea prin care s-a admis sau respins cererea de înscriere a modificării actului constitutiv sau a statutului asociatiei este supusă recursului, astfel că legea oferă, pe această cale, persoanelor interesate posibilitatea de a se adresa justitiei în scopul apărării intereselor lor legitime.

Criticile de neconstitutionalitate întemeiate pe dispozitiile art. 9 din Constitutie referitoare la sindicate, patronate si asociatii profesionale, precum si pe dispozitiile art. 51 referitoare la dreptul de petitionare nu pot fi retinute în cauză, întrucât prevederile constitutionale invocate nu au incidentă asupra textelor de lege criticate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, exceptie ridicată de Asociatia „Astra Pas”, prin reprezentant Nicolae Florea Găvan, în Dosarul nr. 7.274/280/2006 al Tribunalului Arges - Sectia civilă si de Uniunea Judeteană a Asociatiilor de Locatari si Proprietari Dolj în Dosarul nr. 5.937/63/2007 al Tribunalului Dolj - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 octombrie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 12 februarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Ministrul afacerilor externe este ajutat în activitatea sa de 3 secretari de stat, 2 subsecretari de stat, de seful Departamentului pentru Relatiile cu Românii de Pretutindeni si de secretarul de stat pentru Summitul NATO, numiti în conditiile legii. Secretarul de stat pentru Summitul NATO este numit numai pe durata organizării si desfăsurării evenimentului respectiv în România.”

2. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Adrian Cosmin Vierita,

secretar de stat Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2007.

Nr. 1.388.

 


ANEXĂ*)

(Anexa nr 1 la Hotărârea Guvernului nr. 100/2004)

 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICA

A Ministerului Afacerilor Externe

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Dumitru Miron din functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dumitru Miron se eliberează din functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2007.

Nr. 279.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Remus Pricopie în functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Remus Pricopie se numeste în functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2007.

Nr. 280.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII

Nr. M. 184 din 16 octombrie 2007

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 1.886 din 2 noiembrie 2007

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

Nr. 893 din 16 octombrie 2007

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Companiei Române de Aviatie „Romavia” - R.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării

 

Pentru aplicarea prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării, ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor si ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse,

ministrul apărării, ministrul economiei si finantelor si ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emit prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Companiei Române de Aviatie „Romavia” - R.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al Companiei Române de Aviatie „Romavia” - R.A. se aprobă de ministrul apărării.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli rectificat reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Ministerului Economiei si Finantelor si Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, la propunerea Ministerului Apărării.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor din exploatare, Compania Română de Aviatie „Romavia” - R.A. poate efectua cheltuieli de exploatare proportional cu gradul de realizare a veniturilor din exploatare, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării, ministrului finantelor publice s i ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. M.48/497/198/2007 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Române de Aviatie „Romavia” - R.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 24 aprilie 2007.

 

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru


ANEXĂ

 

MINISTERUL APĂRĂRII

Compania Română de Aviatie „ROMAVIA” - R.A.

B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1

Bucuresti

C.I.F. 1590333

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2007

 

 

 

 

 

 

mii lei (RON)

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC

realizat 2006

BVC

aprobat

cf. Ordin

M48/497/198/

mm

Proiect

BVC rectificat

% (col. 6/ col. 4)

0

1

2

3

4

5

6

7

I

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

48176,00

61390,00

45146,00

93,71

 

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

46530,00

60790,00

44554,00

95,75

 

 

a) productia vândută

3

19017,00

44942,00

25910,00

136,25

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

 

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri cf HG 755/1998 modificată cu HG 1904/04.11.2004, din care:

5

27503,00

15798,00

18594,00

67,61

 

 

-subventii cf. prevederilor legale în vigoare

5a

27503,00

15798,00

18594,00

67,61

 

 

-transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

5b

 

 

 

 

 

 

d) productia imobilizată

6

 

 

 

 

 

 

e) alte venituri din exploatare, din care :

7

10,00

50,00

50,00

500,00

 

 

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

8

 

 

 

 

 

 

- alte venituri din exploatare

9

10,00

50,00

50,00

500,00

 

2

Venituri financiare - total, din care:

10

1646,00

600,00

592,00

35,97

 

 

a) venituri din interese de participare

11

 

 

 

 

 

 

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

1,00

10,00

2,00

200,00

 

 

d) alte venituri financiare

14

1645,00

590,00

590,00

35,87

 

3

Venituri extraordinare

15

 

 

 

 

II

CHELTUIELI TOTALE, (rd. 17+42+45)

16

47248,00

60595,00

45134,00

95,53

 

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care :

17

45308,00

57095,00

42834,00

94,54

 

 

a) cheltuieli materiale

18

7801,00

28272,00

9784,00

125,42

 

 

b) alte cheltuieli din afară (cu energia si apa)

19

171,00

280,00

280,00

163,74

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

 

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

9116,00

11455,00

12985,00

142,44

 

 

-salarii

22

6138,00

7690,00

8890,00

144,84

 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care:

23

1875,00

2290,00

2620,00

139,73

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

24

1322,00

1665,00

1900,00

143,72

 

 

- cheltuieli privind contributia de asigurări pentru somaj

25

77,00

95,00

110,00

142,86

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

476,00

530,00

610,00

128,15


0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

1103,00

1475,00

1475,00

133,73

 

 

-fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:

28

40,00

50,00

50,00

125,00

 

 

- tichete de cresă (cf. ari. 3 din Legea nr. 193/2006)

28a

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. ari. 2 din Legea 193/2006)

28b

 

 

 

 

 

 

- vărsăminte de la persoane juridice pt. persoane cu handicap neâncadrate (cf.art. 77 alin. 3,din Legea nr. 448/2006)

28c

40,00

50,00

50,00

125,00

 

 

- tichete de masă

29

1063,00

1425,00

1425,00

134,05

 

 

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale

30

672,00

800,00

800,00

119,05

 

 

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

-

-

-

-

 

 

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

27548,00

16288,00

18985,00

68,92

 

 

- cheltuieli cu prestatiile din afara societătii, din care:

33

45,00

490,00

391,00

868,89

 

 

- cheltuieli de protocol, din care:

34

17,00

15,00

1,00

5,88

 

 

- tichete cadou pentru protocol (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

34a

 

 

 

 

 

 

- cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

35

27,00

350,00

350,00

1296,30

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate (cf. art.2 din Legea nr. 193/2006)

35a

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi (cf. art.2 din Legea nr. 193/2006)

35b

 

 

 

 

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

1,00

125,00

40,00

4000,00

 

 

- alte cheltuieli din care:

37

27503,00

15798,00

18594,00

67,61

 

 

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

38

 

 

 

 

 

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

39

-

-

-

-

 

 

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat din care:

40

27503,00

15798,00

18594,00

67,61

 

 

- transferuri si/sau subventii

41

27503,00

15798,00

18594,00

67,61

 

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

42

1940,00

3500,00

2300,00

118,56

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

43

620,00

1000,00

800,00

129,03

 

 

- alte cheltuieli financiare

44

1320,00

2500,00

1500,00

113,64

 

3

Cheltuieli extraordinare

45

-

-

-

-

III

 

REZULTAT BRUT (profit/pierdere)

46

928,00

795,00

12,00

1,29

IV

 

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:

47

 

 

 

 

 

 

- fond de rezervă

48

46,00

40,00

1,00

2,17

V

 

ACOPERHtEA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDEN[I

49

731,00

615,00

3,00

0,41

VI

 

IMPOZIT PE PROFIT

50

151,00

140,00

8,00

5,30

VII

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,

din care:

51

777,00

655,00

4,00

0,51

 

1

Rezerve legale

52

46,00

40,00

1,00

2,17

 

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

53

731,00

615,00

3,00

0,41

 

3

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

54

 

 

 

 

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

55

 

 

 

 


0

1

2

3

4

5

6

7

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

56

-

-

-

-

 

6

Participarea salariatilor la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului în exercitiul financiar de referintă

57

 

 

 

 

 

7

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale .si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

58

 

 

 

 

 

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

59

 

 

 

 

VIII

SURSE DE FINAN[ARE A INVESTI[ILOR, din care:

60

1141,00

7860,00

7860,00

688,87

 

1

Surse proprii

61

1141,00

800,00

800,00

70,11

 

2

Alocatii de la buget

62

-

-

-

-

 

3

Credite bancare

63

0,00

7060,00

7060,00

-

 

 

- interne

64

0,00

7060,00

7060,00

-

 

 

- externe

65

-

-

-

-

 

4

Alte surse

66

-

-

-

-

IX

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

67

756,00

7860,00

7860,00

1039,68

 

1

Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

68

756,00

7860,00

7860,00

1039,68

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

69

 

 

 

 

 

 

- interne

70

-

-

-

-

 

 

- externe

71

-

-

-

-

X

 

REZERVE, din care :

72

46,00

40,00

1,00

2,17

 

1

Rezerve legale

73

46,00

40,00

1,00

2,17

 

2

Rezerve statutare

74

-

-

-

-

XI

3

Alte rezerve

DATE DE FUNDAMENTARE

75 76

-

-

-

-

 

1

Venituri totale

77

48176,00

61390,00

45146,00

93,71

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

78

47248,00

60595,00

45134,00

95,53

 

3

Număr prognozat de personal la finele anului

79

250

265

255

102,00

 

4

Număr mediu personal, total

80

241

260

245

101,66

 

5

Fond de salarii, din care:

81

6138,00

7690,00

8890,00

144,84

 

 

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

82

-

-

-

-

 

 

b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic potrivit art.7(l) din O.U.G.nr.79/2001, din care:

83

143,30

167,70

167,70

117,03

 

 

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2) dinO.U.G.nr.79/2001

84

29,45

33,54

33,54

113,89

 

 

- premiul anual, potrivit art.7(4) din O.U.G. nr.79/2001

85

55,00

67,00

67,00

121,82

 

 

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp

86

5614,70

7037,30

8237,30

146,71

 

 

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp

87

160,00

205,00

205,00

128,13

 

 

e) alte cheltuieli cu personalul

88

220,00

280,00

280,00

127,27

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat

89

1949,55

2264,25

2813,29

144,30

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.77/80) în preturi curente

90

199,90

236,12

184,27

92,18


0

1

2

3

4

5

6

7

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.77/80) în preturi curente

90

199,90

236,12

184,27

92,18

 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.77/80) în preturi comparabile

91

211,89

246,74

192,56

90,88

 

9

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

92

173913,36

308108,29

285617,55

164,23

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/venituri totale)xl000]= (rd.l6/rdl)xl000

93

980,74

987,05

999,73

101,94

 

11

Plăti restante - total

94

5019,00

4800,00

4800,00

95,64

 

 

- preturi curente

95

5019,00

4800,00

4800,00

95,64

 

 

- preturi comparabile (rd.95 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

96

5300,00

5016,00

5016,00

94,64

 

12

Creante restante - total

97

1650,00

1550,00

1550,00

93,94

 

 

- preturi curente

98

1650,00

1550,00

1550,00

93,94

 

 

- preturi comparabile (rd.98 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

99

1749,00

1620,00

1620,00

92,62

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

 

HOTĂRÂRE

privind reprezentantii birourilor electorale ale sectiilor de votare care se vor deplasa, după încheierea votării la alegerile pentru membri din România în Parlamentul European din 25 noiembrie 2007, la birourile electorale judetene, respectiv de sector al municipiului Bucuresti, pentru a depune documentele electorale prevăzute de lege

 

În baza art. 211 alin. (9) si a art. 23 alin. (2) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările si completările ulterioare, si a art. 88 alin. (1) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 23 alin. (4) din Legea nr. 33/2007,

Biroul Electoral Central hotărăste:

Articol unic. - Documentele electorale prevăzute la art. 211 alin (9) teza întâi din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările si completările ulterioare, vor fi înaintate biroului electoral judetean, respectiv de sector al municipiului Bucuresti, în conditiile prevăzute la art. 88 alin. (1) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Biroului Electoral Central,

judecător Gheorghe Florea

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2007.

Nr. 26.

 


BIROUL ELECTORAL CENTRAL

 

HOTĂRÂRE

privind posibilitatea punerii la dispozitia delegatilor partidelor politice participante la alegerile pentru membri din România în Parlamentul European din data de 25 noiembrie 2007, care nu au reprezentanti în biroul electoral al sectiei de votare, a unei copii certificate de pe procesul-verbal de centralizare a rezultatelor votării

 

În baza art. 211 alin. (7) si a art. 232 alin. (2) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 23 alin. (4) din Legea nr. 33/2007,

Biroul Electoral Central hotărăste:

Articol unic. - Delegatilor partidelor politice participante la alegerile pentru Parlamentul European care nu au reprezentanti în biroul electoral al sectiei de votare si care au fost mandatati în acest sens conform prevederilor art. 232 alin. (2) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările si completările ulterioare, li se eliberează, la cerere, o copie certificată de pe procesul-verbal de centralizare a rezultatelor votării; cererea trebuie formulată înainte de întocmirea procesului-verbal.

 

Presedintele Biroului Electoral Central,

judecător Gheorghe Florea

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2007.

Nr. 27.

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Normelor de finantare cu dobândă subventionată a operatorilor economici, în numele si în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0) si a Normelor privind operatiunile în numele si în contul statului de compensare partială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0)

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele si contul statului, luând în analiză propunerea privind modificarea si completarea Normelor de finantare cu dobândă subventionată a operatorilor economici, în numele si în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0) si a Normelor privind operatiunile în numele si în contul statului de compensare partială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0) si tinând seama de:

- Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;

- Nota nr. 1.029 din 22 octombrie 2007 întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;

- discutiile si propunerile formulate în sedinta din data de 1 noiembrie 2007 de către membrii Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, întrunit în plenul sedintei din ziua de 1 noiembrie 2007, h otă r ă ste:

Articol unic. - Se aprobă modificarea Normelor de finantare cu dobândă subventionată a operatorilor economici, în numele si în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 72/2007, si a Normelor privind operatiunile în numele si în contul statului de compensare partială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 73/2007, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

p. Presedintele Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Carmen Radu

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2007.

Nr. 113.

 

ANEXĂ

 

MODIFICAREA

Normelor de finantare cu dobândă subventionată a operatorilor economici, în numele si în contul statului

 

Art. I. - Normele de finantare cu dobândă subventionată a operatorilor economici, în numele si în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 72/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 28 septembrie 2007, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, litera f) se modifică si va avea următorul cuprins:

„f) IMM nou-înfiintată (start-up) - IMM înregistrată la registrul comertului cu cel mult 24 de luni înainte de data solicitării, care prezintă cel putin o situatie financiară semestrială/anuală depusă la administratia financiară;”.

2. La articolul 7 alineatul (1), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

„c) nu este în dificultate în sensul Orientărilor privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor în dificultate5);”.

5) Publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 244 din 1 octombrie 2004, seria C.

3. La articolul 7 alineatul (1), literele a) si b) se abrogă.

4. La articolul 7 alineatul (1), litera l) se modifică si va avea următorul cuprins:

„l) suma ajutoarelor de minimis de care a beneficiat într-o perioadă de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent), inclusiv ajutorul de minimis solicitat conform prezentei scheme, nu depăseste echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro pentru transport rutier).”

5. La articolul 7 alineatul (2), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Sunt eligibili pentru a fi selectati în cadrul prezentei scheme operatorii economici care activează în toate sectoarele economice, cu exceptia operatorilor economici care solicită finantări în lei pentru proiecte din sectorul/domeniul:”.

6. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Valoarea maximă a ajutorului obtinut de un beneficiar în cadrul prezentei scheme nu poate să depăsească echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro pentru transport rutier) pe o perioadă de până la 3 ani fiscali.”

7. Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - Documentatia pentru acordarea finantării cu dobândă subventionată se depune la sucursalele EXIMBANK si se înregistrează în Registrul unic al finantărilor cu dobândă subventionată, în ordinea cronologică a primirii dosarelor complete. Solicitările pentru acordarea finantării cu dobândă subventionată vor fi analizate si selectate în limita bugetului anual alocat schemei, în functie de data si numărul înregistrării, pe principiul «primul venit, primul servit».”

MODIFICAREA Normelor privind operatiunile în numele si în contul statului de compensare partială

Art. II. - Normele privind operatiunile în numele si în contul statului de compensare partială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 73/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 septembrie 2007, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 8, partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Sunt eligibili pentru a fi selectati în cadrul prezentei scheme operatorii economici care activează în toate sectoarele economice, cu exceptia operatorilor economici care solicită compensarea dobânzii la credite de investitii pentru proiecte din sectorul/domeniul:”.

2. La articolul 9, punctul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„2. nu figurează cu credite restante în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare (CRB)7);”.

3. La articolul 9, punctul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

„9. suma ajutoarelor de minimis de care a beneficiat într-o perioadă de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent), inclusiv ajutoarele de minimis acordate de EXIMBANK, nu depăseste echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro pentru transport rutier).”

4. La articolul 11, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Valoarea maximă a ajutorului obtinut de un beneficiar în cadrul prezentei scheme nu poate să depăsească echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro pentru transportul rutier) pe o perioadă de până la 3 ani fiscali.”

5. Articolul 18 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 18. - Cererea si documentatia necesare pentru acordarea compensării dobânzii se depun ulterior încheierii fiecărui trimestru calendaristic, în trimestrul calendaristic următor celui pentru care se solicită compensarea de dobândă. Solicitările pentru acordarea compensării dobânzii vor fi analizate si selectate în limita bugetului anual alocat schemei, în functie de data si numărul înregistrării, pe principiul «primul venit, primul servit».”

 

7) În cazul în care din verificarea CRB rezultă existenta unui credit restant, iar solicitantul creditului prezintă documente din care să reiasă că a achitat restanta, se consideră criteriul îndeplinit.