MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 798         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 23 noiembrie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.398. - Hotărâre privind drepturile de transport ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

 

1.401. - Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui imobil situat în orasul Panciu, judetul Vrancea

 

1.402. - Hotărâre privind preluarea unui sector de drum de interes local din domeniul public al orasului Hârsova si din administrarea Consiliului Local al Orasului Hârsova în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale, precum si încadrarea acestuia în categoria functională a drumurilor nationale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.173. - Ordin al ministrului transporturilor pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

 

3.284. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 1.074/EN/2004 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

100. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 82/2007 privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind controlul calitătii activitătii de audit financiar si a serviciilor conexe

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

960. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „MOMENTUM INSURANCE AND REINSURANCE BROKER” - S.R.L.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind drepturile de transport ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 34 lit. k) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Naională a Penitenciarelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, denumiti în continuare functionari publici, au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport în următoarele cazuri:

a) deplasare în interes de serviciu;

b) delegare si detasare;

c) transferul cu acordul lor scris în unităti situate în alte localităti decât cele în care îsi au domiciliul sau resedinta;

d) deplasarea pentru efectuarea concediului de odihnă, o singură dată pe an;

e) în alte situatii expres prevăzute în prezenta hotărâre sau în alte dispozitii legale.

Art. 2. - (1) În cazul deplasărilor efectuate în situatiile prevăzute la art. 1, functionarii publici pot călători cu mijloace de transport aeriene, feroviare, auto sau navale.

(2) În conditiile prevăzute în prezenta hotărâre, functionarii publici pot folosi si mijloacele de transport ale unitătilor din sistemul administratiei penitenciare.

(3) Cheltuielile de călătorie cu mijloacele de transport prevăzute la alin. (1) se decontează de către unităti, în limita drepturilor reglementate prin prezenta hotărâre, pe baza documentelor justificative.

(4) În cazul deplasării cu autoturismul, functionarilor publici li se decontează contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcursi pe distanta cea mai scurtă. Pentru decontare este necesară prezentarea bonului de carburant si a certificatului de înmatriculare al autoturismului cu care s-a efectuat deplasarea.

Art. 3. - (1) În cazul în care se deplasează cu mijloace de transport feroviare, functionarii publici au dreptul să călătorească în următoarele conditii:

a) ofiterii, la clasa I, pe orice distantă;

b) agentii, la clasa I, pe distante mai mari de 300 km si la clasa a II-a, pe distante de până la 300 km inclusiv;

c) elevii institutiilor de învătământ pentru formarea functionarilor publici, la clasa a II-a pe orice distantă.

(2) Costul suplimentelor de viteză si al tichetelor de rezervare a locurilor se decontează după cum urmează:

a) functionarilor publici, la orice fel de tren, indiferent de distantă;

b) elevilor institutiilor de învătământ pentru formarea functionarilor publici, la trenuri accelerate si rapide, pe orice distantă, când se deplasează în interes de serviciu.

(3) Costul suplimentului de pat la vagonul de dormit si cusetă se decontează inspectorilor generali si inspectorilor s efi principali, precum si celorlalti functionari publici, dacă acetia din urmă călătoresc în interes de serviciu, pe timp de noapte, pe distante mai mari de 300 km.

(4) Costul comisioanelor percepute de agentiile de voiaj intră în cheltuielile de transport care se decontează.

(5) Se decontează drept cheltuieli de transport si următoarele:

a) cheltuielile pentru transportul efectuat cu mijloace de transport în comun la si de la aeroport, gară, autogară sau port până la locul de cazare ori, după caz, până la locul unde este delegat sau detasat;

b) cheltuielile de transport cu mijloace de transport în comun pe distanta dintre locul de cazare si locul delegării sau detasării;

c) taxele pentru trecerea podurilor;

d) taxele de traversare cu bacul;

e) taxele de aeroport, gară, autogară sau port;

f) alte taxe privind circulatia pe drumurile publice, prevăzute de dispozitiile legale în vigoare.

Art. 4. - Nu se decontează drept cheltuieli de transport următoarele:

a) taxele percepute suplimentar pentru bagajele personale;

b) cheltuielile de transport al persoanei care are asigurat, de către unitate, transportul gratuit în interesul serviciului;

c) cheltuielile de transport pentru înapoiere, în cazul în care persoana, după terminarea delegării sau detasării, a rămas să îsi efectueze concediul de odihnă sau datorită altor cauze de ordin personal;

d) cheltuielile de transport, în cazul în care functionarul public întrerupe timpul aferent delegării sau detasării din cauza unor interese personale.

Art. 5. - În cazul deplasării cu mijloace de transport navale, functionarii publici au dreptul să călătorească la orice clasă, cu exceptia elevilor institutiilor de învătământ pentru formarea functionarilor publici, care pot călători la clasa a II-a.

Art. 6. - (1) Functionarii publici au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport dus-întors si în situatiile în care se deplasează:

a) la si de la locul de muncă, dacă distanta dintre localitatea unde îsi au domiciliul sau resedinta si locul de muncă este cuprinsă între 5 si 70 km, în cazul în care locul de muncă se află într-o unitate izolată, astfel cum este stabilită prin ordin al ministrului justitiei; distanta se calculează în functie de traseul parcurs pe căile de transport rutier si reprezintă spatiul parcurs între limita de demarcatie a localitătii de care apartine administrativ-teritorial unitatea în cauză si limita de demarcatie a localitătii de domiciliu sau de resedintă;

b) la si de la locul de muncă, atunci când se deplasează în zilele nelucrătoare, pentru a intra sau a iesi din serviciul de zi pe unitate ori pentru a executa, în afara orelor de program, controale inopinate sau alte actiuni dispuse; acest drept se acordă în cazul în care unitatea este situată în afara perimetrului localitătii de domiciliu ori de resedintă sau în afara distantelor prevăzute la lit. a);

c) în alte localităti, pentru a participa la instructaje, cursuri de perfectionare, specializare, convocări, stagii de practică si alte forme de pregătire;

d) pentru internare în spitale, sanatorii, centre de refacere a capacitătii de efort;

e) în timpul concediului de odihnă, pentru distanta dintre localitatea de domiciliu sau de resedintă si localitatea din tară unde îsi petrec concediul de odihnă. Functionarii publici care efectuează concediul de odihnă în străinătate beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport între localitatea de domiciliu sau de resedintă si punctul de trecere a frontierei;

f) în cazul transferului cu acordul lor scris în unităti situate în alte localităti decât cele în care îsi au domiciliul sau resedinta.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1) lit. f), functionarii publici au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport pentru ei, membrii familiei (sot sau sotie si copii aflati în întretinerea lor) si mobilier.


Art. 7. - (1) În cazul delegării si detasării, functionarilor publici li se decontează cheltuielile de transport, potrivit prevederilor art. 2-5, între localitatea de domiciliu/resedintă si localitatea unde este delegat sau detasat.

(2) În situatia în care în cadrul delegării sunt efectuate deplasări zilnice între mai multe unităti din localitatea în care are loc delegarea, se pot deconta cheltuielile efectuate cu mijloacele de transport în comun în cadrul localitătii respective.

(3) În cazul în care conditiile de transport permit ca functionarii publici să se înapoieze zilnic în localitatea de domiciliu sau de resedintă, după terminarea programului de lucru, din localitatea în care sunt trimisi în delegare sau detasare, se pot deconta cheltuielile zilnice de transport sau costul unui abonament lunar de transport, dacă acestea sunt mai mici decât cele pentru plata indemnizatiei de delegare sau detasare si a cazării, cu conditia ca prin aceasta să nu se afecteze bunul mers al activitătilor care fac obiectul misiunii. În această situatie nu se acordă indemnizatia zilnică de delegare sau detasare.

(4) Functionarilor publici care, pentru îndeplinirea atributiilor de serviciu, trebuie să se deplaseze cu regularitate în alte localităti si nu se pot înapoia zilnic în localitatea de domiciliu ori de resedintă li se poate deconta contravaloarea abonamentelor lunare de transport în locul cheltuielilor de transport ce li s-ar cuveni la plecarea si înapoierea din misiune, în cazul în care valoarea abonamentului lunar este mai mică decât costul legitimatiilor de călătorie ce s-ar folosi pentru toate deplasările efectuate în cursul unei luni. Cei în cauză beneficiază de acest drept, cu conditia respectării programului de lucru stabilit în vederea executării misiunilor pentru care se deplasează.

(5) Directorii de unităti si adjunctii acestora, directorii de directii si sefii de servicii, indiferent de gradul profesional, sunt scutii de a obtine viza pe ordinul de serviciu, în vederea acordării drepturilor cuvenite potrivit dispozitiilor legale pe timpul delegării sau detasării în interes de serviciu.

(6) Pentru functionarii publici delegati, cheltuielile de delegare se asigură de unitatea în care este delegat. În asemenea cazuri, unitatea din care face parte persoana poate avansa acesteia, la cererea sa, suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor de delegare, iar aceasta are obligatia ca, la înapoiere, să restituie avansul primit unitătii al cărei salariat este.

Art. 8. - Mijloacele de transport apartinând unitătilor din sistemul administratiei penitenciare pot fi utilizate de către functionarii publici, cu asigurarea de către unitate a cheltuielilor de transport, în următoarele situatii:

a) pentru îndeplinirea sarcinilor sau altor atributii de serviciu;

b) la unitătile sanitare, în cazuri de urgente medico-chirurgicale ori în scopul internării în unităti sanitare, pentru afectiuni care impun să fie transportati cu automobile, în cazul în care asemenea transporturi nu pot fi efectuate în timp util de către unitătile sanitare;

c) pentru transportul mobilierului în situatiile prevăzute în prezenta hotărâre;

d) la si de la locul de muncă, potrivit programului de activitate, pentru functionarii publici care functionează în unităti situate la distante cuprinse între 5 si 70 km fată de localitatea unde domiciliază sau îsi au resedinta;

e) pentru transportul de la locul decesului până la locul unde urmează să fie înhumati sau incinerati, precum si pentru transportul membrilor familiei (sot sau sotie si copii aflati în întretinere) decedati ai functionarului public, până la locul unde urmează să fie înhumati sau incinerati.

Art. 9. - (1) Absolventii Facultă I ii de Drept din cadrul Academiei de Politie „Alexandru oan Cuza” - Sectia penitenciare, precum si cei ai Scolii de Formare si Perfectionare a Pregătirii Agentilor din Administratia Natională a Penitenciarelor beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. f) si alin. (2), dacă sunt numiti în alte localităti decât cele în care îsi au domiciliul sau resedinta.

(2) La absolvirea institutiilor de învătământ, elevii si studentii cărora li se acordă gradele profesionale prevăzute pentru functionarii publici sau cei care au obtinut asemenea grade pe timpul scolarizării au dreptul, la prezentarea la unităti, la decontarea cheltuielilor de transport pentru ei, membrii familiei si mobilier, dacă sunt numiti în alte localităti decât în cele în care îsi au domiciliul sau resedinta.

Art. 10. - Cursantii institutiilor de învătământ pentru pregătirea functionarilor publici au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport dus-întors, o singură dată, pentru fiecare vacantă din cursul unui an de învătământ, dacă au domiciliul ori resedinta în altă localitate decât cea în care se află institutia de învătământ.

Art. 11. - Functionarii publici care se deplasează în străinătate în interes de serviciu beneficiază de drepturi de transport prevăzute prin dispozitiile legale stabilite pentru personalul din sectorul bugetar.

Art. 12. - Functionarii publici detasati în afara sistemului administratiei penitenciare beneficiază de drepturile de transport stabilite prin prezenta hotărâre. Cheltuielile de transport se asigură de institutia la care sunt detasati.

Art. 13. - Functionarii publici au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport si în cazul în care sunt chemati la organele de urmărire penală sau la instantele de judecată pentru a da informatii în probleme ce interesează sistemul administratiei penitenciare.

Art. 14. - Personalul contractual din unitătile sistemului administratiei penitenciare beneficiază de drepturile de transport reglementate prin dispozitiile legale stabilite pentru personalul din sectorul bugetar.

Art. 15. - Agentii si personalul prevăzut la art. 14, când însotesc ofiterii, călătoresc cu aceleasi mijloace de transport si la aceeasi clasă, având dreptul la decontarea cheltuielilor de transport.

Art. 16. - Functionarii publici care pentru îndeplinirea atributiilor de serviciu sunt obligati să efectueze cu regularitate deplasări în cadrul localitătii în care se află unitatea unde functionează au dreptul, cu aprobarea prealabilă a directorului, să călătorească cu mijloace de transport în comun, folosind abonamente ori tichete de călătorie procurate de unitate sau cu decontarea cheltuielilor efectuate pentru procurarea acestora.

Art. 17. - Dispozitiile prezentei hotărâri se completează, după caz, cu prevederile cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritătilor si institutiilor publice pe perioada delegării si detasării în altă localitate, precum si în cazul deplasării, în cadrul localitătii, în interesul serviciului.

Art. 18. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Administratia Natională a Penitenciarelor va emite norme metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin decizie a directorului general.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Tudor-Alexandru Chiuariu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2007.

Nr. 1.398.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui imobil situat în orasul Panciu, judetul Vrancea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Local al Orasului Panciu nr. 37 din 18 iunie 2007, din administrarea Consiliului Local al Orasului Panciu în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul de Politie al Judetului Vrancea, pentru Directia Judeteană a Arhivelor Nationale Vrancea.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2007.

Nr. 1.401.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din administrarea Consiliului Local al Orasului Panciu, judetul Vrancea, în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul de Politie al Judetului Vrancea, pentru Directia Judeteană a Arhivelor Nationale Vrancea

 

Locul unde este situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de inventar

Orasul Panciu,

Bd. Independentei

nr. 4, judetul Vrancea

Din administrarea Consiliului Local al Orasului Panciu

În administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative -

Inspectoratul de Politie al Judetului Vrancea, pentru Directia Judeteană

a Arhivelor Nationale Vrancea

Suprafata imobilului = 250,07 m2

(nivel P+1)

Parcela = 2.469

Tarlaua 42

Denumirea: Casa Agronomului

Ministerul Economiei si Finantelor va atribui un număr în inventarul domeniului public.


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind preluarea unui sector de drum de interes local din domeniul public al orasului Hârsova si din administrarea Consiliului Local al Orasului Hârsova în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale, precum si încadrarea acestuia în categoria functională a drumurilor nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă preluarea unui sector de drum de interes local, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al orasului Hârsova si din administrarea Consiliului Local al Orasului Hârsova în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale, precum si încadrarea acestuia în categoria functională a drumurilor nationale.

Art. 2. - Predarea-preluarea sectorului de drum prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul transporturilor,

Barna Tánczos,

secretar de stat Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2007.

Nr. 1.402.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unui sector de drum de interes local care se preia din domeniul public al orasului Hârsova si din administrarea Consiliului Local al Orasului Hârsova, judetul Constanta, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale, precum si încadrarea acestuia în categoria functională a drumurilor naionale

 

Denumirea sectorului de drum de interes local

Persoana juridică de la care se preia sectorul de drum de interes local

Persoana juridică ce preia sectorul de drum de interes local

Lungimea totală

Indicativ vechi

Indicativ nou

Str. Căsăriei

Orasul Hârsova, din administrarea Consiliului Local al Orasului Hârsova, judetul Constanta

Statul român, în administrarea Ministerului Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

2.275 m

stradă

DN 2 AH


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 11 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe căi navigabile interioare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 10 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea si functionarea Centrului Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr.1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 11 iulie 2006, cu modificările ulterioare, se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2007.

Nr. 1.173

 

ANEXĂ

(Anexă la Ordinul nr. 1.151/2006)

 

TARIFELE

pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 

Nr. crt.

Denumirea cursului

Codul

Tariful [lei/cursant]

1

2

3

4

I. CURSURI OBLIGATORII ÎN MATERIE DE SIGURANTĂ MARITIMĂ PENTRU PERSONALUL NAVIGAN MARITIM, NECESARE EMITERII CERTIFICATELOR DE COMPETENTĂ SI ATESTATELOR CARE INTRĂ SUB INCIDENTA  CONVENTIEI STCW

CURSURI INITIALE

 

 

A. Cursuri initiale - brevete compartiment punte

 

 

1.

Navigatie radar, radar plotting si folosirea ARPA. Nivel operational - initial

RNPO-B

723

2.

Limba engleză maritimă - punte - initial

ME-D-B

366

3.

Certificat general de operator GMDSS - initial

GMDSS-GOC

1.882

4.

Certificat restrâns de operator GMDSS

GMDSS-ROC

521

B. Cursuri initiale - brevete compartiment masină

 

 

Limba engleză maritimă - masină - initial

ME-E-B

362

C. Cursuri initiale comune compartimente punte si masină

 

 

1.

Transportul si manipularea mărfurilor periculoase - initial

THDHHC-B

346

2.

Prevenirea poluării mediului marin - MARPOL 73/78 - initial

PPME-B

337

3.

Tehnici individuale de supravietuire pe mare - initial

PST-B

190

4.

Competentă în utilizarea mijloacelor de supravietuire si a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare - initial

PSCRB-B

270

5.

Protectie individuală si responsabilităti sociale la bordul navei - initial

PSSRBS-B

356

6.

Prevenirea si lupta contra incendiilor. Nivel avansat - initial

AFF-B

695

7.

Prim ajutor medical - initial

MFA-B

354

D. Cursuri initiale - certificate de capacitate si certificate GMDSS

1.

Curs de promovare pentru obtinerea certificatului de capacitate de timonier maritim

CPCTM

1.015

2.

Program de calificare pentru obtinerea certificatului de capacitate de motorist

CCMOT

2.003

3.

Program de pregătire de bază pentru siguranta maritimă:

BST

843

Modul 1. Protectie individuală si responsabilităti sociale la bordul navei

BST-PSSR

156

Modul 2. Prevenirea si lupta contra incendiilor - nivel de bază

BST-BFF

252

Modul 3. Tehnici individuale de supravietuire pe mare

BST-PST

184

Modul 4. Prim ajutor medical elementar

BST-MFA

251

4.

Familiarizare de sigurantă pentru personal nebrevetat

FSTRC

342

Modul 1. Prevenirea si combaterea poluării marine cauzate de nave

FSTRC-PPME

175

Modul 2. Manipularea si transportul mărfurilor periculoase

FSTRC-THDHHC

167

5.

Limba engleză maritimă. Vocabular frazeologic - punte

MELTD

338

6.

Limba engleză maritimă. Vocabular frazeologic - masină

MELTE

342

7.

Competentă în utilizarea mijloacelor de supravietuire si a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare - pentru personal nebrevetat

PSCRB-N

201

E. Cursuri initiale pentru personalul cu atributii specifice la bordul navei

1.

Competentă în utilizarea bărcilor rapide de salvare

PFRB

463

2.

Ofiter cu securitatea navei

SSO

366

3.

Familiarizare privind securitatea navei

SSA

153

 

F. Cursuri initiale pentru personalul îmbarcat la bordul navelor cu caracteristici speciale

1.

Familiarizare nave pentru transport produse petroliere, chimice sau gaze lichefiate

TF

612

2.

Specializare nave pentru transport produse petroliere

STOT

1.258

3.

Specializare nave pentru transport produse chimice

STCT

945

4.

Specializare nave pentru transport gaze lichefiate

STLGT

830

5.

Program obligatoriu pentru personalul îmbarcat la bordul navelor de pasageri de tip Ro-Ro si pe nave de pasageri altele decât nave de pasageri de tip Ro-Ro

CBP

334

CURSURI DE ACTUALIZARE

A. Cursuri de actualizare - brevete compartiment punte

1.

Radar ARPA, activitatea echipei de cart în comandă, căutare si salvare. Nivel managerial

RBTSRM

433

2.

Navigatie radar, radar plotting si folosirea ARPA. Nivel operational

RNPO

446

3.

Limba engleză maritimă - punte

ME-D

189

4.

Reconfirmare certificat de operator general GMDSS

R GMDSS-GOC

533

B. Cursuri de actualizare - brevete compartiment masină

1. Limba engleză maritimă - masină ME-E 176

C. Cursuri de actualizare comune compartimente punte si masină

1.

Transportul si manipularea mărfurilor periculoase

THDHHC

176

2.

Prevenirea poluării mediului marin - MARPOL 73/78

PPME

175

3.

Tehnici individuale de supravietuire pe mare

PST

109

4.

Competentă în utilizarea mijloacelor de supravietuire si a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare

PSCRB

206

5.

Protectie individuală si responsabilităti sociale la bordul navei

PSSRBS

175

6.

Prevenirea si lupta contra incendiilor. Nivel avansat

AFF

302

7.

Prim ajutor medical

MFA

175

8.

Asistentă medicală

MC

270

D. Cursuri de actualizare pentru personalul îmbarcat la bordul navelor cu caracteristici speciale

1.

Familiarizare nave pentru transport produse petroliere, chimice sau gaze lichefiate

TF-R

592

2.

Specializare nave pentru transport produse petroliere

STOT-R

783

3.

Specializare nave pentru transport produse chimice

STCT-R

666

4.

Specializare nave pentru transport gaze lichefiate

STLGT-R

602

CURSURI DE RECONFIRMARE

A. Cursuri de reconfirmare - brevete compartiment punte

1.

Reconfirmare brevet ofiter punte - nivel managerial

CRMNG

1.204

2.

Reconfirmare brevet ofiter punte - nivel operational

CROP

1.205

B. Cursuri de reconfirmare - brevete compartiment masină

1.

Reconfirmare brevet ofiter mecanic - nivel managerial

RBOMNM

1.128

2.

Reconfirmare brevet ofiter mecanic - nivel operational

ROM-NOP

1.128

C. Cursuri de reconfirmare certificate de capacitate

1.

Curs de reconfirmare a certificatului de capacitate de timonier maritim

CRCCTM

583

2.

Curs de reconfirmare a certificatului de capacitate de motorist

CRCCM

548

 

II. CURSURI OBLIGATORII NECESARE PENTRU CERTIFICAREA PERSONALULUI NAVIGANT MARITIM SI MARITIM-PORTUAR CARE NU INTRĂ SUB INCIDENTA CONVENTIEI STCW

A. Cursuri obligatorii pentru personalul din compartimentul electric

1.

Curs de promovare de la nivel operational la nivel managerial pentru obtinerea brevetului de sef electrician maritim

CPSELM

1.267

2.

Curs de specializare-adaptare pentru obtinerea certificatului de capacitate de electrician de bord

CSAEB

1.501

B. Cursuri obligatorii pentru personalul nebrevetat maritim si maritim-portuar

1.

Curs de specializare pentru obtinerea certificatului de capacitate de conducator de salupă maritimă

CPCSM

1.027

2.

Curs de specializare pentru obtinerea certificatului de capacitate de fitter

CSFT

1.650

3.

Curs de specializare pentru obtinerea certificatului de capacitate de pompagiu

CSP

587

4.

Program de calificare pentru obtinerea certificatului de capacitate de marinar

CCMAR

1.741

C. Cursuri obligatorii pentru personalul maritim-portuar

1.

Curs de specializare pentru obtinerea brevetului de capitan maritim-portuar

CSCMP

677

2.

Curs de specializare pentru obtinerea brevetului de sef mecanic maritim-portuar

CSSMMP

1.385

3.

Curs de specializare pentru obtinerea brevetului de ofiter electrician maritim-portuar

CSOEMP

1.351

D. Cursuri obligatorii pentru personalul maritim-portuar cu atributii specifice

1.

Ofiter desemnat cu securitatea companiei

CSO

689

2.

Ofiter desemnat cu securitatea facilitătii portuare

PFSO

689

E. Cursuri obligatorii pentru pilotii maritimi, altii decât pilotii de mare largǎ

1.

Curs de specializare pilot maritim aspirant

CSPMA

1.697

2.

Reconfirmare brevete piloti maritimi I/II pentru porturile maritime Constanta, Mangalia, Midia

RBPM-CMM

843

3.

Curs de specializare pilot maritim aspirant pentru Canalul Dunǎre-Marea Neagră

CSPMA-CDMN

843

4.

Reconfirmare brevete piloti maritimi I/II pentru Canalul Dunǎre-Marea Neagrǎ

RBPM-CDMN

843

5.

Program de specializare pilot maritim aspirant pentru sectorul rada Sulina - km 175

PSPMA

672

6.

Program de reconfirmare brevete pilot maritim I/II pentru sectorul rada Sulina - km 175

PPM-R

672

7.

Efectuarea manevrei navei cu ajutorul simulatorului

SHMS

1.171

8.

Managementul activitătii si resurselor echipei de cart în comandă

BTRM

1.178

F. Cursuri obligatorii pentru conducǎtorii de ambarcatiuni de agrement

1.

Program de specializare pentru obtinerea certificatului de conducător ambarcatiune agrement clasa B

PSCAA

690

2.

Curs de pregǎtire pentru obtinerea certificatului de conducător de ambarcatiune de agrement clasa A

CPCCAA-A

570

3

Curs de pregǎtire pentru obtinerea certificatului de conducător de ambarcatiune de agrement clasa B

CPCCAA-B

428

 

III. CURSURI ORGANIZATE PENTRU STUDENTII/ ELEVII FORMELOR DE PREGĂTIRE APROBATĂ ÎN CONFORMITATE CU ART. 7 ALIN. (3) DIN ORDINUL MINISTRULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI NR. 1.627/2006

1.

Prevenirea poluării mediului marin - MARPOL 73/78 - initial

PPME-B

18

2.

Limba engleză maritimă - punte - initial

ME-D-B

18

3.

Limba engleză maritimă - masină - initial

ME-E-B

18

4.

Navigatie radar, radar plotting si folosirea ARPA - nivel operational - initial

RNPO-B

28

5.

Prim ajutor medical - initial

MFA-B

18

6.

Protectie individuală si responsabilităti sociale la bordul navei - initial

PSSRBS-B

18

7.

Prevenirea si lupta contra incendiilor - nivel avansat - initial

AFF-B

46

8.

Tehnici individuale de supravietuire pe mare - initial

PST-B

48

9.

Competentă în utilizarea mijloacelor de supravietuire si a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare - initial

PSCRB-B

48

10.

Transportul si manipularea mărfurilor periculoase - initial

THDHHC-B

18

11 .

Familiarizare de sigurantă pentru personal nebrevetat - prevenirea si combaterea poluǎrii marine cauzate de nave

FSTRC-PPME

18

12.

Familiarizare de sigurantă pentru personal nebrevetat - manipularea si transportul mărfurilor periculoase

FSTRC-THDHHC

18

13.

Program de pregătire de bază pentru siguranta maritimă - protectie individuală si responsabilităti sociale la bordul navei

BST-PSSRBS

18

14.

Program de pregătire de bază pentru siguranta maritimă - prevenirea si lupta contra incendiilor - nivel de bază

BST-BFF

40

15.

Program de pregătire de bază pentru siguranta maritimă - tehnici individuale de supravietuire pe mare

BST-PST

48

16.

Program de pregătire de bază pentru siguranta maritimă - prim ajutor medical elementar

BST-MFA

18

17.

Certificat general de operator GMDSS - initial

GMDSS-GOC

57

18.

Certificat restrâns de operator GMDSS

GMDSS-ROC

57

19.

Competentă în utilizarea mijloacelor de supravietuire si a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare - initial - colegiu

PSCRB-B

48

IV. CURSURI PERSONAL NAVIGANT PENTRU NAVELE DE NAVIGATIE INTERIOARĂ

CURSURI INITIALE

1.

Program de specializare „Utilizator radar pe căile navigabile interioare”

PSIUR

925

2.

Program de specializare „Operator radiotelefonist în serviciul radiotelefonic pe căile navigabile”

PSORAD

945

3.

Program de specializare „Prevenirea si combaterea poluării apelor interioare navigabile”

PSPPAI

470

4.

Program de specializare „Manipularea si transportul mărfurilor periculoase pe ape interioare”

PSIMTMP

659

5.

Curs de pregătire special pentru transport de pasageri

CPSTP

463

6.

Program de formare „Expert în navigatia cu pasageri”

PFENP

505

7.

Program de specializare „Acordarea primului ajutor medical”

PSPAM

332

8.

Program de specializare „Utilizare aparat de respirat”

PSUAR

440

9.

Program de calificare pentru obtinerea brevetului de mecanic fluvial

PCMF

1.728

10.

Program de specializare „Consilier de sigurantǎ pentru transportul pe cǎile navigabile interioare al mǎrfurilor periculoase”:

PSCS

2.022

Modul 1. Clasa 1 - materii si obiecte explozive

 

364

Modul 2. Clasa 2 - gaze

 

364

Modul 3. Clasa 7 - materii radioactive

 

465

Modul 4. Clasele 3, 4, 5, 6, 8 si 9 de mǎrfuri periculoase

 

465

Modul 5. Numerele ONU 1.202, 1.203 si 1.223 atribuite mǎrfurilor periculoase

 

364

CURSURI DE ACTUALIZARE

1.

Program de specializare „Operator radiotelefonist în serviciul radiotelefonic pe căile navigabile”

PSORAD-I

472

2.

Program de specializare „Prevenirea si combaterea poluării apelor interioare navigabile”

PSPPAI-I

376

3.

Program de specializare „Manipularea si transportul mărfurilor periculoase pe ape interioare”

PSMTMP-I

376

4.

Program de specializare „Consilier de sigurantǎ pentru transportul pe cǎile navigabile interioare al mǎrfurilor periculoase”:

PSCS-R

1.315

Modul 1. Clasa 1 - materii si obiecte explozive

 

263

Modul 2. Clasa 2 - gaze

 

263

Modul 3. Clasa 7 - materii radioactive

 

263

Modul 4. Clasele 3, 4, 5, 6, 8 si 9 de mǎrfuri periculoase

 

263

Modul 5. Numerele ONU 1.202, 1.203 si 1.223 atribuite mǎrfurilor periculoase

 

263

V. ALTE CURSURI

 

Curs de specializare VTS - nivel de bază

VTSBT

3.569


AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

 

DECIZIE

pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 1.074/EN/2004 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice

 

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) si ale art. 7 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 134/2006 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei, precum si ale art. 4 alin. (4) si ale art. 23 alin. (2) din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 184/2004 pentru aprobarea Documentului de politică si strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice, modificat prin Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 318/2005,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei emite prezenta decizie.

Art. I. - Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 1.074/EN/2004 privind imple­mentarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 18 august 2004, modificată si completată prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 1.188/EN/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 15 septembrie 2004, si prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 1.298/EN/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 12 septembrie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

„c) serviciul de informatii privind abonatii si punerea la dispozitie a registrelor abonatilor.”

2. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Dreptul de acces la serviciile prevăzute la alin. (1) lit. c) este asigurat prin punerea la dispozitia utilizatorilor finali a unui serviciu de informatii privind abonatii si a unui registru al abonatilor, în conditiile sectiunii a 3-a a cap. II.”

3. La articolul 2 alineatul (4), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

„c) pentru serviciul prevăzut la alin. (1) lit. c), furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului.”

4. La articolul 3 alineatul (1), după litera d) se introduc două noi litere, literele e) si f), cu următorul cuprins:

„e) registru al abonatilor- structura organizată de date de identificare ale abonatilor serviciilor de telefonie destinate publicului, accesibilă publicului în formă electronică sau tipărită, după caz;

f) serviciu de informatii privind abonatii - structura organizată de date de identificare ale abonatilor serviciilor de telefonie destinate publicului, în formă electronică, accesibilă publicului printr-un serviciu de consultare prin formarea unui număr national scurt de forma 118(xyz) din Planul national de numerotaie, alocat furnizorului de serviciu universal, conform procedurii stabilite de Autoritatea Natională pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei, denumită în continuare ANRCTI, care furnizează utilizatorului acestui serviciu informatii privind numărul sau, după caz, numerele de telefon sau de fax al/ale abonatului.”

5. La articolul 3, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) În cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definitiile relevante prevăzute la art. 3 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare, la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, aprobată cu modificări si

completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările si completările ulterioare, la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare, si la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 304/2003, cu modificările si completările ulterioare.”

6. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) În domeniul de reglementare al prezentei decizii sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispozitiile legale privind compensarea serviciilor de interes economic general.

(2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere obligatiilor ce pot fi impuse de ANRCTI în sarcina furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice desemnati ca având putere semnificativă pe piată, în conformitate cu legislatia specială din domeniul comunicatiilor electronice.”

7. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) În localitătile alese în conformitate cu prevederile art. 5, ANRCTI va desemna prin licitatie sau, ca exceptie, din oficiu furnizorii de serviciu universal care vor avea obligatia de a asigura furnizarea accesului la reteaua publică de telefonie, la un punct fix, prin intermediul telecentrelor.”

8. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) În vederea asigurării accesului la telefoane publice cu plată, ANRCTI va desemna furnizorii de serviciu universal prin licitatie sau din oficiu, în localitătile identificate în conformitate cu prevederile art. 5.”

9. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul desemnării din oficiu, diferenta negativă dintre beneficiile comerciale, atât tangibile, cât si intangibile, si costurile determinate de furnizarea accesului la reteaua publică de telefonie, la un punct fix, prin intermediul telecentrelor, sau a accesului la telefoanele publice cu plată, în conditiile stabilite de ANRCTI, calculată anual pe perioada de desemnare, pe baza unei metodologii stabilite în avans de ANRCTI prin decizia de desemnare a furnizorului de serviciu universal, constituie costul net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, urmând a fi virată, la cerere, furnizorului de serviciu universal, conform mecanismului de compensare stabilit de ANRCTI.”

10. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) În vederea îndeplinirii obiectivului privind asigurarea accesibilitătii serviciilor de acces la reteaua publică de telefonie, la un punct fix sau la un mijloc rezonabil de acces la serviciul de telefonie destinat publicului, pentru anumite categorii defavorizate de utilizatori, ANRCTI poate impune furnizorilor de serviciu universal desemnati în conditiile art. 9 alin. (1) obligatia de a acorda o subventie pentru serviciul de acces la reteaua publică de telefonie, la un punct fix, precum si obligatia de a oferi facilitătile prevăzute la alin. (2), aplicabile în


caz de neplată a facturii telefonice, familiilor care, din cauza veniturilor reduse, necesită o protectie suplimentară.”

11. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) ANRCTI poate desemna din oficiu ca furnizori de serviciu universal care vor avea obligatia să acorde utilizatorilor finali subventii pentru serviciile de acces la reteaua publică de telefonie, la un punct fix, si facilităti aplicabile în caz de neplată a facturii telefonice toti furnizorii de servicii de acces la reteaua publică de telefonie, la un punct fix, indiferent de tipul retelei si de tehnologia utilizată.”

12. La capitolul II, după sectiunea a 2-a se introduce o nouă sectiune, sectiunea a 3-a, cuprinzând articolele 161- 167, cu următorul cuprins:

„SECTIUNEA a 3-a

Punerea la dispozitia utilizatorilor finali a unui serviciu de informatii privind abonatii si a registrului abonatilor

Art. 161. - (1) În vederea îndeplinirii obiectivului privind asigurarea disponibilitătii, calitătii si accesibilitătii serviciilor de informatii privind abonaii si a registrelor abonatilor, ANRCTI va impune în sarcina furnizorilor de serviciu universal desemnati în conditiile alin. (2) obligatia de a pune la dispozitia utilizatorilor finali de pe întregul teritoriu al tării un serviciu de informatii privind abonatii si un registru al abonatilor, la tarife accesibile si la un anumit nivel de calitate.

(2) ANRCTI va desemna prin licitatie publică sau, ca exceptie, din oficiu, pentru o perioadă de cel putin 2 ani, unul sau mai multi furnizori de serviciu universal care vor avea obligatia de a pune la dispozitia utilizatorilor finali un serviciu de informatii privind abonatii si un registru al abonatilor.

(3) Registrul abonailor si serviciul de informatii privind abonatii vor contine informatii privind abonatii serviciilor de telefonie destinate publicului, furnizate la puncte fixe sau la puncte mobile, indiferent dacă plata pentru serviciile de telefonie destinate publicului se realizează în avans sau ulterior furnizării serviciilor.

Art. 162. - (1) Furnizorii de serviciu universal desemnati conform prevederilor art. 161 alin. (2) vor avea următoarele obligatii:

a) de a realiza si a administra o bază de date completă, care să includă numerele de telefon si anumite date de identificare ale tuturor abonatilor serviciilor de telefonie destinate publicului, în formatul prevăzut la art. 163, în vederea respectării obligatiilor prevăzute la lit. b) si c);

b) de a pune la dispozitia utilizatorilor finali un registru al abonatilor pe o pagină de internet;

c) de a pune la dispozitia tuturor utilizatorilor finali conectati la o retea publică de telefonie, indiferent de tipul retelei si de tehnologia utilizată, inclusiv a utilizatorilor de telefoane publice cu plată, în permanentă, un serviciu de informatii privind abonatii;

d) de a actualiza, până la data de 15 a fiecărei luni, baza de date prevăzută la lit. a).

(2) Serviciul de informatii privind abonatii si registrul abonatilor puse la dispozitie de furnizorii de serviciu universal, în conditiile prezentei decizii, vor permite exclusiv căutarea numerelor de telefon si de fax ale abonatilor, pe baza parametrilor prevăzuti la alin. (3). Utilizarea serviciului de informatii privind abonatii si a registrului abonatilor în alte scopuri se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, cu completările ulterioare, si a altor dispozitii legale relevante.

(3) Pentru căutarea numărului sau, după caz, a numerelor de telefon sau de fax al/ale abonatilor serviciilor de telefonie destinate publicului, utilizatorii serviciului de informatii privind abonatii si ai registrului abonatilor puse la dispozitie de furnizorii de serviciu universal, în conditiile prezentei decizii, vor utiliza următorii parametri:

a) numele abonatului persoană fizică, respectiv denumirea abonatului persoană juridică, după caz;

b) prenumele abonatului persoană fizică;

c) denumirea filialei sau, după caz, a sucursalei abonatului persoană juridică;

d) domiciliul abonatului persoană fizică, respectiv sediul social al abonatului persoană juridică, după caz, cu respectarea prevederilor alin. (5).

(4) Registrul abonatilor pus la dispozitie de către furnizorii de serviciu universal, în conditiile prezentei decizii, va furniza utilizatorilor acestui serviciu următoarele informatii:

a) numele abonatului persoană fizică, respectiv denumirea abonatului persoană juridică, după caz;

b) prenumele abonatului persoană fizică;

c) denumirea filialei sau, după caz, a sucursalei abonatului persoană juridică;

d) domiciliul abonatului persoană fizică, respectiv sediul social al abonatului persoană juridică, după caz, cu respectarea prevederilor alin. (5);

e) numărul sau, după caz, numerele de telefon ori de fax al/ale abonatilor serviciilor de telefonie destinate publicului.

(5) Informatiile prevăzute la alin. (3) lit. d) si la alin. (4) lit. d) vor cuprinde:

a) strada;

b) numărul străzii;

c) localitatea: satul, orasul sau municipiul;

d) unitatea administrativ-teritorială de bază: comuna sau orasul;

e) sectorul;

f) judetul.

Art. 163. - (1) Câmpurile bazei de date complete prevăzute la art. 162 alin. (1) lit. a) vor cuprinde următoarele informatii cu privire la abonatii serviciilor de telefonie destinate publicului, cu respectarea prevederilor legale din domeniul protectiei datelor cu caracter personal:

a) numele abonatului persoană fizică, respectiv denumirea abonatului persoană juridică, după caz (un câmp alfanumeric de maximum 256 de caractere);

b) prenumele abonatului persoană fizică (un câmp alfanumeric de maximum 256 de caractere);

c) domiciliul abonatului persoană fizică, respectiv sediul social al abonatului persoană juridică, după caz, cu respectarea alin. (2);

d) codul unic de înregistrare al abonatului persoană juridică (un câmp numeric de maximum 13 caractere sau, după caz, conform formatului codului unic de înregistrare în vigoare);

e) denumirea filialei sau, după caz, a sucursalei abonatului persoană juridică (un câmp alfanumeric de maximum 256 de caractere);

f) numărul sau numerele de telefon al/ale abonatului, după caz (câte un câmp numeric de maximum 13 caractere pentru fiecare element);

g) numărul sau numerele de fax al/ale abonatului, după caz (câte un câmp numeric de maximum 11 caractere pentru fiecare element).

(2) Informatiile prevăzute la alin. (1) lit. c) vor cuprinde:

a) strada (un câmp alfanumeric de maximum 50 de caractere);

b) numărul străzii, blocul, scara, apartamentul (un câmp alfanumeric de maximum 60 de caractere);

c) localitatea: satul, orasul sau municipiul (un câmp alfanumeric de maximum 25 de caractere);

d) unitatea administrativ-teritorială de bază: comuna sau orasul (un câmp alfanumeric de maximum 25 de caractere);

e) sectorul (un câmp alfanumeric de maximum 12 caractere);

f) judetul (un câmp alfanumeric de maximum 25 de caractere).

Art. 164. - (1) În vederea îndeplinirii obligatiilor prevăzute la art. 162 alin. (1), în termen de 14 zile de la data comunicării deciziei de desemnare, furnizorii de serviciu universal vor solicita furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului, care atribuie numere de telefon abonatilor, transmiterea tuturor informatiilor relevante necesare în vederea realizării bazei de date complete prevăzute la art. 162 alin. (1) lit. a).


(2) ANRCTI va transmite furnizorilor de serviciu universal lista furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului, titulari de licente de utilizare a resurselor de numerotatie, care atribuie numere de telefon abonatilor, pentru asigurarea respectării obligatiei prevăzute la alin. (1).

(3) Furnizorii de serviciu universal pot pune la dispozitia utilizatorilor finali un registru al abonatilor, în formă tipărită, pe baza utilizării, în conditiile stabilite între părti, a informatiilor relevante puse la dispozitie de furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului, care atribuie numere de telefon abonatilor conform prevederilor art. 165 alin. (1)-(6).

Art. 165. - (1) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului, care atribuie numere de telefon abonatilor, au obligatia de a pune la dispozitia furnizorilor de serviciu universal, în termen de 6 luni de la primirea unei solicitări, conform art. 164 alin. (1), în conditii echitabile, obiective, nediscriminatorii si la tarife orientate către costuri, toate informatiile relevante în vederea realizării bazei de date complete prevăzute la art. 162 alin. (1) lit. a) si de a actualiza, până la data de 10 a fiecărei luni, informatiile transmise.

(2) În vederea îndeplinirii obligatiilor prevăzute la alin. (1), furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului, care atribuie numere de telefon abonatilor, realizează si administrează, în format TXT, utilizând ca separator de câmpuri simbolul „pipe”, baze de date cuprinzând informatii cu privire la abonatii proprii, în formatul prevăzut la art. 163.

(3) În vederea îndeplinirii obligatiilor prevăzute la alin. (1), furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului, care atribuie numere de telefon abonatilor, încheie cu furnizorii de serviciu universal acorduri prin care se stabilesc conditiile în care se realizează transmiterea informatiilor relevante prevăzute la alin. (1).

(4) Acordurile prevăzute la alin. (3) vor cuprinde cel putin următoarele aspecte:

a) conditiile de interoperabilitate a bazelor de date transmise în formatul si în termenele stabilite conform prezentei decizii;

b) procedura de transmitere si, respectiv, de actualizare a informatiilor relevante prevăzute la alin. (1);

c) tarifele pentru punerea la dispozitia furnizorilor de serviciu universal a informatiilor relevante prevăzute la alin. (1);

d) răspunderea asupra corectitudinii informatiilor relevante transmise de furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului, care atribuie numere de telefon abonatilor;

e) măsurile tehnice si organizatorice necesare pentru protectia datelor de identificare ale abonatilor inclusi în bazele de date împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum si împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală, în conditiile Legii nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Prin derogare de la prevederile alin. (1) si ale art. 164 alin. (1), furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului, nou-intrati pe piată, care atribuie numere de telefon abonatilor, au următoarele obligatii:

a) de a solicita furnizorilor de serviciu universal, în termen de 45 de zile de la data începerii atribuirii numerelor de telefon către abonati, încheierea acordurilor prevăzute la alin. (3);

b) de a pune la dispozitia furnizorilor de serviciu universal, în conditii echitabile, obiective, nediscriminatorii si la tarife orientate către costuri, informatiile relevante în vederea realizării bazei de date complete prevăzute la art. 162 alin. (1) lit. a), în termen de 6 luni de la data începerii atribuirii numerelor de telefon către abonati;

c) de a actualiza informatiile transmise furnizorilor de serviciu universal conform lit. b), până la data de 10 a fiecărei luni.

(6) Furnizorii de serviciu universal au obligatia să aplice principiul nediscriminării în tratamentul informatiilor care le-au fost puse la dispozitie de furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului, care atribuie numere de telefon abonatilor.

(7) Furnizorii de serviciu universal au obligatia de a transmite ANRCTI o copie de pe fiecare dintre acordurile prevăzute la alin. (3), în termen de 10 zile de la data încheierii acestora. De asemenea, furnizorii de serviciu universal vor transmite ANRCTI toate informatiile referitoare la modificarea sau la încetarea acestor acorduri, însotite de actele doveditoare, după caz, în

termen de 10 zile de la data la care a survenit modificarea sau încetarea.

Art. 166. - (1) La stabilirea tarifelor pentru punerea la dispozitia furnizorilor de serviciu universal, de către furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului, care atribuie numere de telefon abonatilor, a informatiilor relevante în vederea realizării bazei de date complete prevăzute la art. 162 alin. (1) lit. a), vor fi luate în calcul următoarele elemente de cost:

a) costurile aferente creării si transmiterii către furnizorii de serviciu universal a bazei de date în formatul prevăzut la art. 163;

b) costurile aferente actualizării si transmiterii către furnizorii de serviciu universal a bazei de date actualizate.

(2) La determinarea costurilor prevăzute la alin. (1) lit. a) vor fi avute în vedere costurile cu:

a) crearea procedurii de export al bazei de date în format TXT, utilizând ca separator de câmpuri simbolul „pipe”;

b) utilizarea software-ului si hardware-ului necesare pentru gestiunea bazei de date;

c) utilizarea serverului de comunicatii, în cazul transmiterii on-line a bazei de date;

d) suportul, în cazul transmiterii pe suport optic a bazei de date;

e) manopera;

f) transmiterea efectivă a bazei de date.

(3) La determinarea costurilor prevăzute la alin. (1) lit. b) vor fi avute în vedere costurile cu:

a) utilizarea software-ului si hardware-ului necesare pentru gestiunea bazei de date;

b) manopera;

c) utilizarea serverului de comunicatii, în cazul transmiterii on-line a bazei de date actualizate;

d) suportul, în cazul transmiterii pe suport optic a bazei de date actualizate;

e) transmiterea efectivă a bazei de date actualizate.

(4) În vederea asigurării respectării obligatiei de orientare către costuri a tarifelor pentru punerea la dispozitia furnizorilor de serviciu universal a informatiilor relevante în vederea realizării bazei de date complete, furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului, care atribuie numere de telefon abonatilor, au obligatia de a transmite ANRCTI justificarea fundamentării în functie de costuri a acestor tarife, pe baza elementelor de cost prevăzute la alin. (1)-(3), în termen de 30 de zile de la data încheierii acordurilor prevăzute la art. 165 alin. (3) si, acolo unde este cazul, de la data modificării tarifelor prevăzute în aceste acorduri.

Art. 167. - (1) În cazul desemnării prin licitatie, costul net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, rezultat în urma aplicării acestei proceduri, va fi virat, la cerere, furnizorului de serviciu universal, conform mecanismului de compensare stabilit de ANRCTI.

(2) În cazul desemnării din oficiu, diferenta negativă dintre beneficiile comerciale, atât tangibile, cât si intangibile, si costurile determinate de furnizarea serviciului de informatii privind abonatii si punerea la dispozitia utilizatorilor finali a registrului abonatilor, în conditiile stabilite de ANRCTI, calculată anual pe perioada de desemnare, pe baza unei metodologii stabilite în avans de ANRCTI prin decizia de desemnare a furnizorului de serviciu universal, constituie costul net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, urmând a fi virată, la cerere, furnizorului de serviciu universal, conform mecanismului de compensare stabilit de ANRCTI.”

13. La articolul 17, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Desemnarea prin licitatie publică a furnizorilor de serviciu universal, în conformitate cu prevederile prezentei decizii, se organizează cu respectarea principiilor liberei concurente, transparentei, nediscriminării, confidentialitătii, eficientei si obiectivitătii.”


14. La articolul 19 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:

„a) serviciile din sfera serviciului universal, precum si, în cazul serviciilor prevăzute la art. 4, localitătile pentru care se intentionează desemnarea unor furnizori de serviciu universal;”.

15. La articolul 21, literele a) si c) vor avea următorul cuprins:

„a) certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului privind inexistenta unei proceduri de dizolvare voluntară, judiciară sau ca urmare a aplicării procedurilor de insolventă;

..................................................................................................

c) copii ale situatiilor financiare anuale pentru ultimii 3 ani sau pentru toată perioada scursă de la înfiintare, în cazul în care aceasta este mai mică de 3 ani, depuse la organele competente la care se înregistrează, potrivit legislatiei în vigoare;”.

16. La articolul 28, partea introductivă si literele d), f) si g) ale alineatului (2) vor avea următorul cuprins:

„(2) În vederea stabilirii ofertei câstigătoare, comisia de licitatie va lua în considerare, în principal, criteriul propunerii celei mai avantajoase din punct de vedere financiar, precum si, acolo unde este cazul, următoarele criterii suplimentare:

..................................................................................................

d) gradul de extindere si densitatea retelei, precum si capacitatea ofertantului de a dezvolta sau de a avea acces la retele de comunicatii electronice în vederea furnizării serviciilor de telefonie destinate publicului în localitătile avute în vedere pentru licitatie, în cazul serviciilor prevăzute la art. 4;

................................................................................................

f) tarifele cu amănuntul ce vor fi practicate pentru serviciile prevăzute la art. 4;

g) costurile pentru realizarea si administrarea bazei de date complete a abonatilor, pentru serviciile prevăzute la art. 161 alin. (1);”.

17. La articolul 28 alineatul (2), după litera g) se introduc două noi litere, literele h) si i), cu următorul cuprins:

„h) tarifele pentru serviciile de interconectare în vederea terminării apelurilor practicate pentru accesul la serviciul de informatii privind abonatii;

i) alte criterii prevăzute în caietul de sarcini.”

18. La articolul 28, alineatul (8) va avea următorul cuprins:

„(8) În termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii contestatiilor, o comisie desemnată de presedintele ANRCTI prin decizie, formată din alte persoane decât cele care au făcut parte din comisia de licitatie, va solutiona contestatiile si va încheia un proces-verbal, aprobat de presedintele ANRCTI. Rezultatul va fi comunicat în scris contestatarilor.”

19. La articolul 30, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - (1) ANRCTI poate desemna din oficiu un furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice ca furnizor de serviciu universal în vederea asigurării accesului la telefoane publice cu plată în localitătile identificate în conformitate cu prevederile art. 5, precum si în cazurile si în conditiile prevăzute la art. 6 alin. (3), art. 9 alin. (1) si la art. 27 si 29.”

20. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) În vederea desemnării din oficiu a furnizorului de serviciu universal pentru asigurarea accesului la telefoane publice cu plată în localitătile identificate în conformitate cu prevederile art. 5, precum si în cazurile prevăzute la art. 27 si 29, presedintele ANRCTI va stabili, prin decizie, o comisie de evaluare care are componenta prevăzută la art. 18 alin. (2).

(2) Comisia de evaluare va propune desemnarea unui furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice ca furnizor de serviciu universal pe baza unuia sau a mai multor criterii dintre cele prevăzute la art. 28 alin. (2), precum si, dacă este cazul, pe baza altor criterii relevante, cu respectarea principiului eficientei, în special din punctul de vedere al costurilor, al obiectivitătii, transparentei si nediscriminării.”

21. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

„Art. 35. - (1) În cazul desemnării prin licitatie, furnizorii de serviciu universal desemnati să furnizeze serviciile prevăzute la art. 4 sau, după caz, la art. 161 alin. (1), vor primi suma ce constituie costul net al furnizării serviciilor respective, în termen de 30 de zile de la data primirii de către ANRCTI a unei solicitări în acest sens, depusă după instalarea telecentrelor ori a telefoanelor publice cu plată sau, respectiv, după punerea la dispozitia utilizatorilor finali a serviciilor de informatii privind abonatii si a registrelor abonatilor, în conditiile prevăzute în decizia de desemnare.

(2) În cazul desemnării din oficiu în vederea asigurării accesului la telefoane publice cu plată în localitătile identificate în conformitate cu prevederile art. 5, precum si în cazurile prevăzute la art. 27 si 29, furnizorii de serviciu universal vor primi suma ce constituie costul net al furnizării serviciilor incluse în sfera serviciului universal pentru care au fost desemnati, în termen de 60 de zile de la data primirii de către ANRCTI a unei solicitări în acest sens. Solicitarea va putea fi depusă anual, în conditiile prevăzute în decizia de desemnare.”

22. La articolul 38, literele a)-c) vor avea următorul cuprins:

„a) ca urmare a încetării existentei furnizorului de serviciu universal, cu exceptia cazurilor de fuziune sau divizare în care activitatea de furnizare de retele si de servicii de comunicatii electronice se transmite altor persoane;

b) ca urmare a declansării împotriva furnizorului de serviciu universal a procedurii insolventei, în conditiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările ulterioare;

c) ca urmare a retragerii dreptului de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice pe baza autorizatiei generale, a licentei de utilizare a frecventelor radio sau a licentei de utilizare a resurselor de numerotatie, în conditiile art. 59 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare;”.

23. La articolul 38, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

„f) în cazul în care furnizorul de serviciu universal se află în imposibilitate obiectivă de a furniza serviciile pentru care a fost desemnat, din motive neimputabile acestuia, pentru o perioadă mai lungă de 90 de zile de la primirea unei notificări din partea ANRCTI cu privire la limitarea partială sau totală a accesului utilizatorilor finali la serviciile furnizate si la cauzele care determină limitarea.”

24. La articolul 38 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) În cazurile de fuziune sau divizare prevăzute la alin. (1) lit. a), persoana care preia activitatea de furnizare de retele si de servicii de comunicatii electronice a furnizorului de serviciu universal va fi tinută de obligatiile si va avea drepturile stabilite prin decizia de desemnare a furnizorului de serviciu universal.”

Art. II. - Anexa nr. 3 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. III. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 3 zile de la publicare.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

Dan Cristian Georgescu

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2007.

Nr. 3.284.

 


ANEXĂ*)

(Anexa nr. 3 la Decizia nr. 1.074/EN/2004)

 

CERERE

de desemnare ca furnizor de serviciu universal

 

A. Date necesare identificării solicitantului si comunicării eficiente cu acesta:

 

B. Descrierea serviciilor din sfera serviciului universal pe care solicitantul intentionează să le furnizeze în calitate de furnizor de serviciu universal:

 B.1. Furnizarea accesului la reteaua publică de telefonie, la un punct fix;

 B.2. Accesul la telefoanele publice cu plată;

 B.3. Serviciul de informatii privind abonatii si punerea la dispozitie a registrelor abonatilor.

C. Localitatea/localitătile pentru care se solicită desemnarea ca furnizor de serviciu universal, pentru furnizarea accesului la reteaua publică de telefonie, la un punct fix, prin intermediul telecentrelor sau pentru furnizarea accesului la telefoane publice cu plată (în cazul în care spatiul nu este suficient se va prezenta o anexă la cererea de desemnare):

D. La prezenta cerere de desemnare ca furnizor de serviciu universal sunt anexate următoarele documente:

 certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului privind inexistenta unei proceduri de dizolvare voluntară, judiciară sau ca urmare a aplicării procedurilor de insolventă;

 copii ale situatiilor financiare anuale pentru ultimii 3 ani sau pentru toată perioada scursă de la înfiintare, în cazul în care aceasta este mai mică de 3 ani, depuse la organele competente la care se înregistrează, potrivit legislatiei în vigoare;

 propunerea tehnică împreună cu descrierea detaliată a mijloacelor tehnologice, materiale si umane pe baza cărora solicitantul va asigura furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal pentru care solicită desemnarea;

 propunerea financiară împreună cu justificarea eventualelor pierderi determinate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal pentru care solicită desemnarea;

 alte documente solicitate prin documentatia licitatiei.

E. Subsemnatul,..............................................., reprezentant legal al solicitantului, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind infractiunea de fals în declaratii, că toate datele si informatiile cuprinse în prezenta cerere si în documentele anexate sunt corecte si complete.

 

Data completării: ...........................

Stampila solicitantului: ..................................

Semnătura reprezentantului legal al solicitantului: .............................

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 82/2007 privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind controlul calitătii activitătii de audit financiar si a serviciilor conexe

 

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 29 din Normele privind controlul calitătii activitătii de audit financiar si a serviciilor conexe, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 70/2006,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în sedinta din 30 octombrie 2007, hotărăste:

Art. I. - Procedurile pentru aplicarea art. 29 din Normele privind controlul calitătii activitătii de audit financiar si a serviciilor conexe, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 82/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 13 iunie 2007, se modifică după cum urmează:

1. La punctul II, partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

„II. În functie de gradul de îndeplinire a obligatiilor restante si de eliminare a neconformitătilor, la propunerea echipelor de inspectie, Consiliul CAFR este în drept să ia măsuri pentru aprobarea încetării efectelor sau extinderii sanctiunilor aplicate, astfel:”.

2. La punctul II, subpunctul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. În situatia remedierii deficientelor:

a) încetarea efectelor sanctiunii aplicate după prima inspectie, această măsură urmând să fie adusă la cunostintă, în scris, auditorilor financiari;

b) radierea auditorilor financiari din lista publicată pe site-ul CAFR, cuprinzând nominalizarea persoanelor care au obtinut calificative profesionale necorespunzătoare, această măsură urmând a fi scoasă în evidentă printr-un comunicat al CAFR postat pe site.”

Art. II. - Departamentul monitorizare si competentă profesională va urmări punerea în aplicare a dispozitiilor prezentei hotărâri.

Art. III. - Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările ulterioare.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ion Mihăilescu

 

Bucuresti, 30 octombrie 2007.

Nr. 100.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „MOMENTUM INSURANCE AND REINSURANCE BROKER” - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 6 noiembrie 2007, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale „MOMENTUM INSURANCE AND REINSURANCE BROKER” - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercial㠄MOMENTUM INSURANCE AND REINSURANCE BROKER” - S.R.L., cu sediul social în municipiul Medias, str. St. Ludwig Roth nr. 18, judetul Sibiu, număr de ordine în registrul comertului J 32/1610/24.09.2007, cod unic de înregistrare 22461862/25.09.2007, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia de a prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2007.

Nr. 960.