MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 803         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 26 noiembrie 2007

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

186. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul titeiului, condensatului, gazolinei si etanului lichid pentru anul 2008

 

914. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea repartizării pe judete a volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat în anul 2008 din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, din pădurile proprietate privată a persoanelor juridice de drept privat si a persoanelor fizice si din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national

 

303.603/2.083/894. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, al ministrului economiei si finantelor si al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, care functionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

9. - Regulament privind monitorizarea sistemelor de plăti, a sistemelor de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare si a instrumentelor de plată

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

731. - Hotărâre privind prorogarea termenului de intrare în vigoare a Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 652/2007 pentru modificarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari si al procurorilor stagiari

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul titeiului, condensatului, gazolinei si etanului lichid pentru anul 2008

 

În temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si al art. 5.9 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 793/2002 privind aprobarea acordului petrolier de concesiune a activitătii de exploatare a Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, inclusiv a conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si dotărilor anexe, aferente sistemului, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „Conpet” - S.A. Ploiesti,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Contractul-cadru pentru transportul titeiului, condensatului, gazolinei si etanului lichid pentru anul 2008, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 202/2006 privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid pentru anul 2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 6 noiembrie 2006.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2007.

Nr. 186.

 

Anexă

 

CONTRACT – CADRU

pentru transportul titeiului, condensatului, gazolinei si etanului lichid

nr......... din anul ......... luna ........... ziua ............

 

CAPITOLUL I

Părtile contractante

 

Între ............................................................................, cu sediul în ..........................................................................., judetul ............................................, cod postal ..................., telefon ....................., fax .................., telex .........................., C.U.I. ...................., înscrisă în registrul comertului la nr. ......................, cod SIRUES ...................., cod IBAN ......................, deschis la ..................................................................., capital social subscris si vărsat ......................................, reprezentată legal prin director general ................................... si prin director economic .................................................., denumită expeditor,

pe de o parte, si

........................................................................, cu sediul în ...................................., judetul........................................, cod postal ..................., telefon .............., fax .............., telex ..............., C.U.I. ..............., înscrisă în registrul comertului la nr. .................., cod SIRUES ................, cod IBAN ................., deschis la ..........................................., capital social subscris si vărsat ................................., reprezentată legal prin director general ..................................................... si director economic .........................................................................., denumită transportator, pe de altă parte,

s-a încheiat prezentul contract.

 

CAPITOLUL II

Obiectul contractului

 

Art. 1. - (1) Obiectul contractului constă în prestarea serviciilor de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid, după caz, de la punctele de primire la punctele de predare stabilite de părti, respectându-se normele prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Titeiul, gazolina, condensatul si etanul lichid pot fi, după caz, proprietatea expeditorului sau a unei terte persoane. În toate situatiile expeditorul actionează si răspunde în nume propriu privind proprietatea produsului transportat.

(3) Termenii utilizati în prezentul contract sunt definiti în anexa nr. 2.

 

CAPITOLUL III

Durata Contractului

 

Art. 2. - Contractul se încheie pe o perioadă de............, convenită de părti.

 

CAPITOLUL IV

Programe de transport

 

Art. 3. - (1) Programul cantitătilor anuale si lunare de titei, gazolină, condensat si etan lichid ce vor fi transportate va avea la bază solicitarea depusă de expeditor si acceptată de transportator în conformitate cu anexele nr. 3 si 3.1.

(2) În cazul în care cantitătile prevăzute în anexa nr. 3 se modifică, transportatorul va accepta, în limita capacitătii disponibile pe destinatia respectivă si cu stabilirea termenului de transport, prestarea serviciilor de transport pentru cantitătile solicitate suplimentar de expeditor. Neacceptarea transportului de cantităti suplimentare va putea fi justificată numai de lipsa capacitătii de transport disponibile si va trebui să fie făcută în scris în termen de ...... zile de la primirea solicitării de la expeditor.

(3) Diminuarea cantitatilor lunare prezentate in anexele 3 si 3.1 se va face prin act aditional, la solicitarea expeditorului, comunicată cu minimum 5 zile lucratoare înainte de începerea lunii al cărei program se diminuează. Diminuarea va avea ca obiect o cantitate maximă reprezentând 30% din programul initial lunar stabilit la încheierea contractului.

(4) În cazul reviziilor programate, expeditorul poate solicita anularea programului de transport pentru o perioada de maximum 45 de zile calendaristice pe an.

Art. 4. - (1) Expeditorul transmite cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lunii un program cuprinzând estimarea predării produselor pe destinatii.

(2) Expeditorul confirmă transportatorului, cu 5 zile lucrătoare înainte de începerea lunii, programul lunar de predare a produselor pe destinatii.

Art. 5. - (1) Limitele maxime anuale admise drept consumuri tehnologice normate pentru primire, depozitare, transport si predare sunt conforme cu Lucrarea privind determinarea consumurilor tehnologice la activitatea de transport al titeiului, condensatului si gazolinei de la punctele de preluare până la rafinării, prezentate în anexa nr. 4.

(2) Determinarea consumurilor tehnologice efective se face lunar de către transportator prin balanta (miscarea) produselor.

Art. 6. - (1) În functie de conditiile de operare a dotărilor transportatorului si ca urmare a solicitării în scris a expeditorului, transportatorul poate fi de acord cu modificarea punctului de primire si/sau predare a sortimentelor si a cantitatilor de titei, gazolină si condensat ce urmează să fie transportate.

(2) În eventualitatea unui refuz al transportatorului, acesta va transmite expeditorului o justificare în termen de ........ zile de la data primirii cererii din partea expeditorului.

(3) Transportatorul este în drept să calculeze costuri suplimentare pentru:

a) transportul unor cantităti de titei, gazolină si condensat la alte destinatii decât cele prevăzute în programul anual de transport pe calea ferată, conform anexei 3.1;

b) transportul unor cantităti de titei, gazolină si condensat suplimentare fată de cele prevăzute în programul anual de transport pe calea ferată, conform anexei 3.1.

(4) Costurile suplimentare apărute ca urmare a modificărilor mentionate la alin. (3) si care constau în diferenta dintre costurile de transport pe calea ferată, inclusiv tarifele accesorii (TOU, TUI, manevră, avizare) si tariful prestatiei prevăzut la art. 9 alin. (1), vor fi transmise de transportator pe baza documentelor justificative si a calculatiilor prezentate expeditorului si facturate de transportator în baza acceptului expeditorului în termen de ........ zile de la transmitere. Expeditorul va achita factura în termen de ......... zile de la primirea ei, confirmată de documentul postal de remitere.

 

CAPITOLUL V

Stocul de operare

 

Art. 7. - Pentru a putea presta servicii de transport în conditii egale pentru toti expeditorii, transportatorul va utiliza stocul existent în conducte.

Art. 8. - (1) Expeditorul si transportatorul îsi vor reconstitui stocurile fizice de titei, gazolină, condensat si etan lichid, proprietatea lor, astfel cum erau constituite la începutul contractului, atât cantitativ cât si calitativ.

(2) În cazul în care reconstituirea cantitativă si calitativă a stocului fizic total al produselor nu este posibilă, la sfârsitul anului, până la data de .........., pe bază de inventariere, se va face regularizarea valorică la pretul produselor de la data inventarierii. Termenul de decontare a facturii de regularizare este de .......... zile de la data primirii facturii, confirmată de documentul postal de remitere. În cazul neachitării în termen de 30 de zile de la scadentă a sumelor datorate, partea în culpă se obligă să plătească penalităti de întârziere egale cu nivelul majorării de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare stabilite conform reglementărilor în vigoare la acea dată , calculate asupra valorii neachitate, începând cu prima zi de la scadentă.

 

CAPITOLUL VI

Tariful si modul de plată

 

Art. 9. - (1) Tarifele pentru prestarea serviciilor de transport al cantitătilor prevăzute în anexele nr. 3 si 3.1 sunt cele stabilite de autoritatea competentă în conditiile legii. Facturarea acestor servicii se va face de către transportator decadal/săptămânal pentru cantitătile de produse efectiv predate la destinatie, certificate de procesele-verbale de predare-primire.

(2) Valoarea consumurilor tehnologice si TVA nu sunt cuprinse în tarifele de transport al produselor.

(3) Termenul de decontare care devine si termen de scadentă este de ...... zile de la data primirii facturii de către expeditor, confirmată de documentul postal.

(4) Plata facturilor se va face de expeditor la Ploiesti, cod IBAN .........., deschis la Banca...................

(5) Garantarea plătii prestatiilor de transport va fi stipulată în contractul de transport ce se va încheia între expeditor si transportator. Forma de constituire a garantiilor va fi negociată de părtile contractante.

(6) Refuzul total sau partial al expeditorului de a plăti o factură emisă de transportator se va aduce la cunostinta acestuia în termen de ... zile lucrătoare de la data primirii ei. În caz contrar facturile emise sunt considerate acceptate în totalitate de expeditor.

(7) Plătile se consideră efectuate în momentul decontării contului expeditorului.

(8) Transportatorul are obligatia de a notifica expeditorului tarifele ajustate, cu mentiunea că acestea se aplică de la data stabilită de autoritatea de reglementare în conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.

 

CAPITOLUL VII

Penalităti si despăgubiri

 

Art. 10. - (1) Transportatorul este îndreptătit ca începând cu prima zi de la scadentă, în conformitate cu art. 9 alin. (3), să pretindă penalităti egale cu nivelul majorării de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor în vigoare la acea dată, calculate asupra valorii neachitate începând cu prima zi de la scadentă. Transportatorul va notifica lunar expeditorului penalitătile datorate si va emite factura în termen de 10 zile de la notificare. Penalitătile vor fi plătite în termen de 5 zile de la primirea facturii.

(2) În cazul neîndeplinirii la scadentă a oricărei obligatii de plată certe, lichide si exigibile rezultate din executarea prezentului contract, transportatorul va notifica expeditorului că în termen de 5 zile se va proceda la oprirea pompării până la încasarea integrală a valorii facturilor, iar eventualele consecinte ce rezultă din această întrerupere îl privesc în exclusivitate pe expeditor.

(3) Transportatorul va relua prestarea serviciului de transport în termen de maximum 24 de ore de la data la care expeditorul face dovada achitării integrale a valorii facturilor a căror neplată a generat întreruperea pompării.

Art. 11. - În cazul în care expeditorul predă la transport o cantitate care reprezintă mai putin de 90% din programul de transport trimestrial, expeditorul datorează transportatorului o sumă în cuantum de ...... dolari S.U.A., fără TVA, pentru fiecare tonă nepredată rezultând din diferenta dintre cantitatea reprezentând 90% din programul de transport trimestrial si cantitatea efectiv predată, în vederea recuperării cheltuielilor de întretinere si supraveghere în conditii de securitate a Sistemului national de transport. Transportatorul va emite factura în ultima zi a trimestrului respectiv, la cursul dolari S.U.A./leu din ziua emiterii facturii, expeditorul fiind obligat să o achite în termen de ......... zile de la primirea ei.

 

CAPITOLUL VIII

Obligatiile si drepturile expeditorului si transportatorului

 

Obligatiile si drepturile expeditorului

Art. 12. - (1) Expeditorul se obligă să predea titeiul, gazolina, condensatul si etanul lichid în conditiile de calitate prezentate în anexa nr. 1.

(2) În situatii deosebite (timp nefavorabil, avarii la instalatiile de tratare, lipsa dezemulsionantilor), se vor putea admite derogări de la conditiile de calitate prevăzute în anexele la normele cuprinse în anexa nr. 1, la cererea scrisă a expeditorului.

(3) Transportatorul este îndreptătit să perceapă costuri suplimentare convenite cu expeditorul, la valoarea transportului cantitătilor de titei neconform primite, transportate si livrate în conditiile prevăzute la alin. (2).

Art. 13. - (1) Expeditorul se obligă să asigure stocul de operare necesar transportului de la punctele de primire la punctele de predare a cantitătilor prevăzute în anexa nr. 3, în cazul în care transportatorul nu detine stocuri de operare pe relatia respectivă, conform art. 7, sau stocul de operare respectiv este proprietatea unui tert. Cantitătile aferente stocurilor de operare respective vor fi acceptate de expeditor pe baza fundamentărilor justificative ale transportatorului.

(2) La cuplarea tronsoanelor noi de conducte realizate de transportator prin programele proprii de reparatii capitale si modernizare, expeditorii detinători ai stocului de operare vor completa stocul cu cantitătile de produse fundamentate de transportator în vederea reluării pompării .

Art. 14. - În cazul unor avarii pe conductele de gazolină si etan, expeditorul se obligă să asigure stocarea gazolinei si condensatului conform anexei nr. 5.

Art. 15. - În situatia în care se recuperează titeiul rezultat în urma avariilor, expeditorul se obligă să primească titeiul transportat de transportator cu mijloace auto la punctele de primire, dacă este cazul. În această situatie se va încheia un proces-verbal în care se vor mentiona cantitatea si calitatea titeiului primit, costurile aferente fiind recuperate de la transportator, în conditiile în care este necesară reconditionarea lui, pe bază de documente justificative.

Art. 16. - (1) Expeditorul se obligă să asigure efectuarea analizelor de laborator si emiterea rapoartelor de încercare cu privire la calitatea produselor, având ca referintă standardele prevăzute în anexele la prezentul contract, în prezenta părtilor interesate.

(2) Expeditorii care detin laboratoare proprii au obligatia să le doteze în mod corespunzător.

Art.17. - Expeditorul se obligă să notifice transportatorului, în cazul opririlor programate, cu 30 de zile lucrătoare înainte, situatiile în care rafinăriile si rampele de descărcare sunt oprite. În caz contrar, expeditorul va suporta eventualele cheltuieli care sunt cauzate în totalitate din vina sa.

Art. 18. -(1) Expeditorul are obligatia să asigure calibrarea rezervoarelor proprii la termenele prevăzute de firme autorizate de Biroul Român de Metrologie Legală. Tabelele de calibrare a rezervoarelor utilizate vor fi lizibile si vor fi puse la dispozitia transportatorului. Rezervoarele trebuie să întrunească conditiile de functionare privind curătarea, functionarea serpentinelor si a scurgerilor, să asigure posibilitatea de sigilare si esantionare a probelor, să fie dotate si întretinute conform normelor în vigoare privind tehnica securitătii si prevenirea si stingerea incendiilor. Standardele relevante în acest sens sunt cele prevăzute în anexele la prezentul contract.

(2) Expeditorul are obligatia ca pentru incintele lui să propună si să încheie contracte sau conventii privind dotarea, utilizarea instalatiilor si respectarea normelor în vigoare privind tehnica securitătii si prevenirea si stingerea incendiilor.

Art. 19. - (1) Expeditorul este obligat să primească cu prioritate la descărcare titeiul si gazolina expediate de transportator prin rampele sale de încărcare, în cantitătile stabilite prin programul de transport.

(2) Dacă din vina expeditorului apar stationări ale navetelor de titei, expeditorul va suporta eventualele cheltuieli suplimentare determinate de aceste stationări. Cheltuielile suplimentare vor fi transmise de transportator, pe baza documentelor justificative si a calculatiilor prezentate expeditorului. Expeditorul va transmite acceptul cheltuielilor suplimentare în termen de ..... zile lucrătoare de la comunicare, în caz contrar transportatorul considerând acceptate cheltuielile solicitate.

(3) Facturarea de către transportator a cheltuielilor suplimentare se va face în ...... zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2), termenul de scadentă a facturii fiind de ...... zile de la primirea facturii.

Art. 20. - Expeditorul se obligă să achite contravaloarea serviciilor prestate, în conditiile si la termenele stabilite în cap. VI si VII.

Art. 21. - Expeditorul are dreptul să conteste balanta de transport al produselor în maximum ...... zile lucrătoare de la primirea acesteia. Neexercitarea acestui drept în termenul prevăzut presupune că balanta a fost acceptată.

Art. 22. - Expeditorul este obligat să prezinte la transportul titeiului de import numai titei liber la pompare. În acest scop, la punctul de primire, expeditorul sau persoana desemnată să predea titeiul va prezenta documentul „Înstiintare scrisă” sau „Telefonogramă de propunere de predare”, care va cuprinde următoarele: proprietarul titeiului, numărul rezervorului, cantitatea liberă la pompare, punctul de destinatie.

Art. 23. - Expeditorul si transportatorul vor încheia conventii de încărcare-descărcare, în conformitate cu fluxul proceselor tehnologice în rampele proprii de încărcare-descărcare.

Art. 24. - Expeditorul este obligat să transmită transportatorului documentele cuprinse în anexa nr. 6 la termenele stabilite în aceasta.


Art. 25. - Expeditorul garantează pe propria răspundere că titeiul, gazolina, condensatul si etanul lichid nu fac obiectul unui litigiu si că este liber de orice sarcini. În caz contrar, expeditorul este obligat să înstiinteze transportatorul, acesta nefiind obligat să accepte transportul produsului care este obiect de litigiu.

 

Obligatiile si drepturile transportatorului

Art. 26. - (1) Transportatorul se obligă să transporte prin conductă cantitătile de produse prevăzute în anexa nr. 3 si să le predea la destinatie în cel mult ..... zile lucrătoare de la primirea acestora.

(2) În cazul în care transportatorul nu predă la destinatie produsele în cel mult ..... zile de la primirea acestora, expeditorul este în drept să solicite daune-interese egale cu nivelul majorării de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor în vigoare la acea dată, calculate asupra valorii prestatiilor de transport neefectuate în termenul prevăzut. Acestea vor fi transmise de expeditor pe baza documentelor justificative si a calculatiilor prezentate transportatorului. Facturarea acestora de către expeditor, în baza acceptului transportatorului, se face în termen de ........ zile de la transmitere. Transportatorul va achita factura în termen de ....... zile de la primirea ei, confirmată de documentul postal de remitere.

(3) Pentru cazul în care titeiul si gazolina sunt transportate pe calea ferată sau combinat pe conducte si calea ferată, părtile contractante vor conveni programe de transport si termene compatibile cu normele de transport pe calea ferată.

Art. 27. - (1) Transportatorul se obligă să primească, să transporte si să predea cantitătile zilnice de titei, gazolină, condensat si etan lichid conform programului stabilit cu expeditorul.

(2) Transportatorul răspunde de cantitatea si calitatea (conform anexei nr. 1) titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid din momentul primirii de la expeditor si până în momentul predării la destinatie, influentată de consumul tehnologic.

(3) Transportatorul se obligă să asigure cazane de cale ferată goale în rampele de încărcare si să optimizeze încărcarea si transportul produselor astfel încât să se asigure cazane de cale ferată pline în rampele de descărcare ale expeditorului, la nivelul capacitătii acestora de descărcare conform conventiilor de încărcare-descărcare.

Art. 28. - Transportatorul se obligă să actioneze în mod corespunzător pentru remedierea eventualelor avarii.

Art. 29. - Transportatorul este obligat să transmită expeditorului documentele cuprinse în anexa nr. 6 la termenele stabilite în aceasta.

Art. 30. - (1) Transportatorul are obligatia să asigure calibrarea rezervoarelor proprii la termenele prevăzute de firme autorizate de Biroul Român de Metrologie Legală. Rezervoarele trebuie să întrunească conditiile de functionare privind curătarea, functionarea serpentinelor si a scurgerilor, să asigure posibilitatea de sigilare si de esantionare a probelor, să fie dotate si să le întretină conform normelor în vigoare privind tehnica securitătii si prevenirea si stingerea incendiilor. Standardele relevante în acest sens sunt cele prevăzute în anexele la prezentul contract.

(2) Transportatorul are obligatia ca pentru incintele lui să propună si să încheie contracte sau conventii privind dotarea, utilizarea instalatiilor si respectarea normelor în vigoare privind tehnica securitătii si prevenirea si stingerea incendiilor.

(3) Transportatorul are obligatia, dacă detine laboratoare proprii, să le doteze în mod corespunzător.

Art. 31. - (1) În termen de ...... zile lucrătoare de la încheierea lunii, precum si la încetarea contractului din orice motiv, transportatorul va întocmi si va prezenta expeditorului balanta (miscarea) produselor transportate, conform anexelor nr. 7.1 si 7.2, având la bază procesele-verbale de predare-primire. Procesele-verbale de predare-primire se întocmesc si se semnează de expeditor si transportator pe baza bonurilor provizorii si a rapoartelor de încercare.

(2) În cazul în care expeditorul contestă în mod justificat balanta, transportatorul va întocmi si va prezenta expeditorului balanta refăcută în termen de 4 zile lucrătoare de la primirea contestatiei.

Art. 32. - Transportatorul se obligă să anunte cu minimum 30 de zile calendaristice înainte reviziile si reparatiile programate pentru echipamentele si instalatiile de transport.

Art. 33. - Transportatorul va analiza toate solicitările de transport primite si va decide înainte de data de 30 noiembrie a fiecărui an, conform conditiilor si procedurilor stabilite, dacă aprobă cererile primite. Decizia incluzând optiunile selectate în mod corect si nediscriminatoriu, cu motivarea acestora, se va notifica în scris fiecărui solicitant.

Art. 34. - Transportatorul nu este obligat să presteze servicii de transport al produselor atunci când:

a) nu există capacitate disponibilă în conductele Sistemului national de transport, în raport cu programul de transport al petrolului si cu rutele solicitate. În cazul în care nu există suficientă capacitate disponibilă pentru a transporta întreaga cantitate solicitată, transportatorul va informa expeditorul, iar acesta va putea să îsi modifice cererea în mod corespunzător;

b) există considerente de ordin tehnic, operational sau de sigurantă care ar putea afecta exploatarea Sistemului national de transport al produselor prin conducte;

c) calitatea produselor solicitate să fie transportate nu respectă:

- specificatiile de calitate ale transporturilor de produse contractate;

- specificatiile de pompabilitate corespunzătoare pentru conductele Sistemului national de transport;

- calitatea transporturilor de produse solicitate, cărora li s-a acordat un nivel mai înalt de prioritate în cadrul cererii;

d) capacitatea disponibilă este necesară în vederea îndeplinirii unor obligatii pentru prestarea unor servicii publice de către transportator conform legislatiei în vigoare;

e) expeditorul nu si-a îndeplinit obligatiile financiare fată de transportator cu privire la serviciile de transport al produselor prestate anterior si nu prezintă garantii sau sigurantă cu privire la obligatiile de plată viitoare;

f) expeditorul sau entitatea împuternicită de acesta nu a prezentat documentul „Înstiintare scrisă” sau „Telefonogramă de propunere de predare”;

g) expeditorul nu asigură capacităti de descărcare la nivelul programelor stabilite, pentru cantitătile transportate pe calea ferată.

Art. 35. – Transportatorul are dreptul să sisteze toate operatiunile privind prestarea serviciilor de transport în conditiile mentionate la art. 10 alin. (2).

 

CAPITOLUL IX

Răspunderea contractuală

 

Art. 36. - Dacă din vina dovedită a expeditorului se ajunge la deteriorarea conductelor sau instalatiilor sistemului de transport, transportatorul nu poate fi răspunzător fată de expeditor pentru nicio întârziere, deteriorare sau pierdere a produselor pe timpul transportului.

Art. 37. - (1) Expeditorul are obligatia să despăgubească transportatorul pentru orice pierdere sau cheltuială dovedită de transportator, care este din vina sa ori ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului contract.

(2) Transportatorul are obligatia să despăgubească expeditorul pentru orice pierdere sau cheltuială dovedită de expeditor, care este din vina sa ori ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului contract.

Art. 38. - După semnarea cumulativă a documentelor de receptie a produselor (bon provizoriu si raport de încercare la punctul de primire), răspunderea cantitativă si calitativă trece în sarcina transportatorului până la predarea lor la destinatie pe baza documentelor de receptie (bon provizoriu si raport de încercare), moment în care răspunderea cantitativă si calitativă trece în sarcina expeditorului.

Art. 39. - Transportatorul răspunde de integritatea produselor transportate. Orice eveniment care conduce la pierderi apărute pe parcursul executării prestatiei de către acesta, dacă nu este în culpa expeditorului, se impută transportatorului.

 

CAPITOLUL X

Reclamatii

 

Art. 40. - Expeditorul trebuie să anunte în scris transporta­torul, în termen de 5 zile lucrătoare de la receptia titeiului, reclamatiile în legătură cu calitatea acestuia, verificată prin probele-martor sigilate si păstrate. Neexercitarea acestui drept în termenul prevăzut presupune însusirea de către expeditor a rezultatelor.

 

CAPITOLUL XI

Clauze speciale

 

Art. 41. - Prezentul contract este sub incidenta legii române.

Art. 42. - Părtile contractante se obligă să respecte confidentialitatea prezentului contract.

Art. 43. - Arhivarea documentelor pe baza cărora se întocmeste balanta (miscarea) de transport al produselor se face de ambele părti, conform normelor specifice de păstrare a documentelor.

Art. 44. - Niciuna dintre prevederile prezentului contract nu va fi destinată stabilirii unei relatii de subordonare între părti, fiecare parte fiind în întregime responsabilă pentru obligatiile care îi incumbă conform prezentului contract.

Art. 45. - Receptiile se vor face în intervalul orar 8,00–16,00 al zilei. Situatiile exceptionale vor fi anuntate transportatorului pe fax.

Art. 46. - Părtile contractante se vor informa reciproc asupra măsurilor tehnice, organizatorice si de restructurare ce le interesează, pentru a se pune de acord asupra activitătilor curente si de viitor.

Art. 47. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract atrage răspunderea părtilor contractante conform dispozitiilor legale.

Art. 48. - Litigiile apărute în cursul derulării prezentului contract se rezolvă pe cale amiabilă, iar în caz contrar vor fi supuse spre solutionare instantelor de drept comun competente, în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă.

Art. 49. - Orice modificare a conditiilor prezentului contract se va face prin act aditional însusit de ambele părti.

Art. 50. - Forta majoră apără de răspundere partea care o invocă si se comunică celeilalte părti contractante în termen de 5 zile, iar în următoarele 15 zile trebuie transmise documentele care să ateste evenimentele respective, astfel cum au fost convenite de părti. Forta majoră exonerează părtile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate pe toată perioada în care aceasta actionează. Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendată în perioada de actiune a fortei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuvin părtilor până la aparitia acesteia.

Art. 51. - Denuntarea unilaterală a prezentului contract se poate face de către partea interesată cu un termen de preaviz de 60 de zile fată de data la care aceasta devine operatională.

Art. 52. - Anexele nr. 1, 2, 3, 3.1, 4, 5, 6, 7.1 si 7.2 fac parte integrantă din prezentul contract.

Prezentul contract a fost încheiat la data de ........ , în două exemplare, cu anexe, câte unul pentru fiecare parte contractantă, si intră în vigoare la data de ............ .

 

Expeditor,

Director general,

..............................................

Director economic,

...................................................

Oficiul juridic,

...................................................

Transportator,

Director general,

..............................................

Director economic,

...................................................

Oficiul juridic,

...................................................

 

ANEXA Nr. 1

la contractul-cadru

 

NORME

privind calitatea, receptia si predarea titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

 

Calitatea

1. Expeditorul va prezenta la semnarea contractului fisele de calitate ale produselor ce urmează să fie transportate conform anexelor A1 - A4 la prezentele norme.

2. Transportatorul va preda la destinatie produsele primite de la expeditor în parametrii de calitate cu care acestea au fost preluate, tinându-se cont de eventualele amestecuri cu stocul de operare existent în conducte, de stocul din rezervoarele de primire din rafinării, de abaterile admise ale determinărilor calitative, precum si de modificările acelor parametri de calitate ce pot apărea independent de actiunea transportatorului.

3. În cazul în care pe aceeasi conductă se transportă mai multe sortimente de titei, la destinatie se va preda sortimentul de titei cel mai apropiat de cel preluat pentru pompare.


Conditii de pompabilitate

a) Pentru titeiul din import

1. Expeditorul va preda transportatorului pentru pompare titei care la receptie trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

- temperatura de congelare = cu 7şC mai mică decât temperatura minimă a solului, măsurată pe traseul conductei;

- viscozitatea la temperatura minimă a solului: .........;

- cst. maxim = ............

2. Temperatura solului, măsurată pe traseul conductei, va fi comunicată zilnic de transportator expeditorului pentru ca acesta să pregătească titeiul conform conditiilor precizate la pct. 1.

3. Conditia de omogenitate:

-pentru receptia rezervoarelor cu titei omogen (diferenta de densitate dintre probele de nivel superior, mijloc si aspiratie se încadrează în limitele de +/- 5 kg/m3), se constituie proba compusă din cele 3 probe individuale prin amestecare proportională, determinându-se caracteristicile titeiului;

- pentru receptia rezervoarelor neomogene (diferenta de densitate dintre probele de nivel superior, mijloc si aspiratie nu se încadrează în limitele de +/- 5 kg/m3), se recoltează probe punctuale de la nivelele intermediare sau echidistante, astfel încât să fie prinse toate straturile. Din probele punctuale se constituie proba compusă, la care se determină caracteristicile titeiului. De asemenea, se determină densitatea si pentru probele intermediare;

- se verifică continutul de apă la proba de aspiratie care trebuie să fie de maximum 1% (conditia de receptie a titeiului).

b) Pentru titeiul din tară

Pentru asigurarea pompării pe conductă a titeiurilor parafinoase, acestea trebuie să îndeplinească conditia de pompabilitate privind punctul de congelare (minimum 7şC sub temperatura solului, măsurată pe traseul conductei).

Receptia si predarea

a) Pentru transport pe conductă

1. Primirea produselor din productia internă de la punctele de primire se va face numai pe timpul zilei, prin receptie la intervalele prevăzute în anexa B la prezentele norme, întocmită de expeditor de comun acord cu transportatorul.

2. Primirea titeiului din import în punctul de primire OIL TERMINAL se face la solicitarea OIL TERMINAL, de regulă pe timpul zilei, pe baza documentului „Înstiintare scrisă” sau „Telefonogramă de propunere la predare”, care trebuie să cuprindă următoarele: proprietarul titeiului, numărul rezervorului, cantitate liberă la pompare, punctul de destinatie al transportului.

3. Înainte de umplerea rezervorului în vederea receptiei se izolează conducta de legătură dintre părti, prin închiderea si sigilarea ventilelor. Violarea sigiliilor atrage răspunderea legală pentru partea vinovată.

4. Receptia calitativă si cantitativă a produselor se efectuează în rezervoarele si laboratoarele expeditorului sau transportatorului, cu respectarea standardelor de referintă, prevăzute în anexele C1 - C4 la prezentele norme.

5. În cazul în care transportatorul/expeditorul va pune în functiune sisteme automate de măsură a livrărilor de titei (skid-uri de măsură), părtile vor agreea si vor întocmi proceduri de lucru si măsurare în conformitate cu standardele românesti si/sau internationale, în care se va specifica modul de determinare a cantitătii de titei, gazolină, condensat si etan livrate/primite.

6. Transportatorul împreună cu expeditorul vor întocmi: raportul de încercare, bonul provizoriu, procesul-verbal de predare-primire, în două exemplare semnate de cele două părti conform anexelor D1 - D5 la prezentele norme.

7. Predarea către terti a titeiului si gazolinei se face de către transportator numai la comunicarea scrisă a expeditorului si cu acordul părtilor. Transportatorul va transmite procesul-verbal de predare-primire expeditorului pentru facturare.

8. În vederea receptiei se vor esantiona probe de către transportator în prezenta expeditorului.

9. Din rezervoarele receptionate se va păstra la transportator si la expeditor câte o probă-martor de un litru, sigilată de ambele părti, timp de 30 de zile de la receptie, pentru analiză în caz de reclamatie. În caz de litigiu, analiza se efectuează la un laborator stabilit de comun acord de ambele părti contractante. În situatia în care prin analiza probei-martor reclamatia se dovedeste întemeiată, partea în culpă suportă consecintele. Recipientele pentru probe vor fi asigurate de cei care păstrează probele.

10. Predarea etanului la destinatie se face prin contorul transportatorului. Pentru eliminarea neconcordantelor, prin grija părtilor vor fi verificate cele 3 aparate (al expeditorului, al transportatorului si al destinatarului).

11. expeditorul împreună cu transportatorul vor verifica calitatea etanului lichid care trebuie să corespundă fisei de calitate eliberate de expeditor la predarea către transportator. Eventualele neconcordante vor fi rezolvate de comun acord.

b) Pentru transport pe calea ferată

1. Receptia cantitativă a titeiului si gazolinei ce se transportă pe calea ferată se poate face astfel:

- la rezervoare, înainte si după transvazare în/din vagoane, respectându-se instructiunile în vigoare prevăzute în anexele C1-C2 la prezentele norme;

- la cazane, prin cântărirea vagoanelor-cisternă la plin si la gol pe cântare-pod-basculă, în prezenta expeditorului si transportatorului, întocmindu-se fisa de cântar, în care se consemnează: numerele cazanelor, cantitatea brută determinată prin cântărire si tara înscrisă pe tăblita fiecărui vagon-cisternă.

2. Receptia calitativă a titeiului si gazolinei se face de către expeditor, în prezenta transportatorului, prin recoltarea probelor din vagoane-cisternă, cu întocmirea raportului de încercare.

Pe baza raportului de încercare si a fisei de cântar se întocmeste procesul-verbal de predare-primire a titeiului sau gazolinei, pentru un lot (navetă) de cazane, care se semnează de către expeditor si transportator.

Procesul-verbal de predare-primire a titeiului sau gazolinei va contine următoarele date:

- cantitatea brută, determinată prin diferenta la cântărire între gol si plin;

- cantitatea totală de impurităti (apă, sedimente, sare), determinată pe baza raportului de încercare;

- cantitatea netă rezultată ca diferentă între cantitatea brută determinată prin cântărire si cantitatea totală de impurităti.

Când nu există posibilitatea de transvazare într-un rezervor sau cântărire pe pod-basculă, se determină volumul de titei prin calibrare. Standardul de referintă privind stabilirea cantitătii de titei este SR 1165/2004.

 

Expeditor,

..............................................

Transportator, ....................................................


ANEXA A1

la norme

 

UNITATEA .....................

Fisa de calitate a titeiului

 

Sortiment

Continut maxim

în apă + impurităti

mecanice

(%)

% Cloruri

Congelare păcură

A1 Vest

1

maximum 0,06

sub -15şC

A3 Vest

1

maximum 0,06

sub -15şC

A3 Rest

1

maximum 0,06

sub -15şC

A3 Sel.

1

maximum 0,06

sub -30şC

A3 Nesel

1

maximum 0,06

sub -15şC

A3 Videle

1

maximum 0,06

sub -30şC

A3 Indep

1

maximum 0,06

sub -30şC

A3 Suplac

1

maximum 0,06

sub -30şC

B (Olt,Rest)

1

maximum 0,06

între -15 si 18şC

C (Mold,Rest)

1

maximum 0,06

peste +18şC

C Sel

1

maximum 0,06

peste +18şC

C Rest Leb.

1

maximum 0,06

peste +18şC

 

Expeditor,

......................

Transportator,

...................

 

ANEXA A2

la norme

 

UNITATEA .............................

Fisa de calitate a gazolinei

 

Caracteristica

Valoarea admisă

Standardele de referintă privind metoda de încercare

Densitate

maximum 0,650

NT 312-0

Continut de apă

maximum 50 ppm

SR ISO 10101-2:1995

Presiune de vapori la 37.8şC

maximum 15 bar

NT 312-0

Temp. finală de distilare

maximum 215şC

SR EN ISO 3405:2003

Compozitie, continut C1 - C3

maximum 30% vol

SR EN ISO 6974-3:2002

 

Expeditor,

......................

Transportator,

...................

 

ANEXA A3

la norme

 

UNITATEA .........................

Fisa de calitate a etanului lichid

 

Componenti

Limita

% g

C1

maximă

3

C2

minimă

32

C3

maximă

43

IC4

maximă

13,5

IC4

minimă

12,5

C5+

maximă

1

CO2

maximă

3

 

Expeditor,

......................

Transportator,

...................


ANEXA A4

la norme

 

UNITATEA ...........................

Fisa de calitate a condensatului

 

Caracteristica

Valoarea admisă

Standardele de referintă privind metoda de încercare

Densitate la 15˚C

0,720-0,750

SR EN ISO 3675:2002

SR EN ISO 12185:2002

Continut impurităti:

 

 

- apă

 

SR EN ISO 9029:2002

- mecanice+apă

maximum 1%

SR ISO 9030:1995

Cloruri

0,06%

STAS 1166-89

Distilare

100˚C maximum 21% vol

200˚C maximum 80% vol

SR EN ISO 3405:2003

 

Expeditor,

......................

Transportator,

...................

 

 

ANEXA B

la norme

 

UNITATEA ...........................

Puncte de predare-primire a titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid si periodicitatea predării

 

Nr. crt.

Locatia

Punctul de predare

Produsul

Estimat

t/zi

Perioada de receptie

1

2

3

4

5

6

 

 

Expeditor,

......................

Transportator,

...................

 

ANEXA C1

la norme

 

UNITATEA ...........................

Lista ce cuprinde operatiile ce se efectuează la receptia titeiului din tară

 

Nr. crt.

Operatiunea

Standardele de referintă privind metoda de încercare

1.

Măsurarea stocului, temperaturii titeiului din rezervor si calculul cantitătii

SR 1165:2004

2.

Esantionare probe

SR EN ISO 3170:2004

3.

Determinarea densitătii

SR EN ISO 3675:2002

4.

Determinarea densitătii

SR EN ISO 12185:2002

5.

Determinarea continutului de apă si sediment

SR ISO 9030:1995

6.

Determinarea continutului de apă

SR EN ISO 9029:2002

7.

Determinarea continutului de cloruri

STAS 1166-89

8.

Determinarea punctului de congelare

STAS 39-80

9.

Determinarea viscozitătii cinematice

SR EN ISO 3104:2002


Expeditor,

......................

Transportator,

...................

 

ANEXA C2

la norme

 

UNITATEA ...........................

Lista ce cuprinde operatiile ce se efectuează la receptia gazolinei

 

Nr. crt.

 

Operatiunea

Standardele de referintă privind metoda de încercare

1.

Determinarea densitătii

NT 312-0

2.

Determinarea presiunii de vapori la 37,8˚C

NT 312-0

3.

Determinarea umiditătii*)

SR ISO 10101-2:1995*)

 

Expeditor,

......................

Transportator,

...................

 

*) Proba de gazolină se recoltează în bombă la presiunea din tanc, după care se reconditionează prin destindere la presiunea atmosferică cu dirijarea gazelor prin trape cu alcool absolut.

 

ANEXA C3

la norme

 

UNITATEA ...........................

Lista ce cuprinde operatiile ce se efectuează la receptia condensatului

 

Nr. crt.

Operatiunea

Standardele de referintă privind metoda de încercare

1.

Măsurarea stocului, temperaturii titeiului din rezervor si calculul cantitătii

SR 1165:2004

2.

Esantionarea probelor

SR EN ISO 3170:2004

3.

Determinarea densitătii

SR EN ISO 3675:2003

4.

Determinarea densitătii

SR EN ISO 12185:2002

5.

Determinarea continutului de apă si sediment

SR ISO 9030:1995

6.

Determinarea continutului de apă

SR EN ISO 9029:2002

7.

Determinarea continutului de cloruri

STAS 1166-89

 

Expeditor,

......................

Transportator,

...................

 

ANEXA C4

la norme

 

UNITATEA ...........................

Lista ce cuprinde operatiile ce se efectuează la receptia titeiului din import

 

Nr. crt.

Operatiunea Metoda de încercare*)

1.

Măsurarea stocului, temperaturii titeiului din rezervor si calculul cantitătii nete

2.

Esantionarea probelor

3.

Determinarea densitătii

4.

Determinarea continutului de apă prin metoda distilării

5.

Determinarea continutului de cloruri

6.

Determinarea punctului de congelare

7.

Determinarea viscozitătii cinematice

8.

Determinarea sedimentului prin extractie

9.

Determinarea continutului de sulf


Expeditor,

......................

Transportator,

...................

 

*) Standardele de referintă privind metoda de încercare vor fi convenite de părti.

 

ANEXA D1

la norme

 

Model de raport de încercare titei import

UNITATEA ...........................

RAPORT DE ÎNCERCARE

nr. ........... data ..........

 

Titei probă ............... din rezervor nr. ...........

Predat de ......................................................

 

Caracteristici

U.M.

Valoarea admisă

Valoarea determinată

Metoda de încercare

Temperatură titei în laborator

°C

 

 

 

Densitate titei la temperatura din laborator

g/cm3

 

 

 

Densitate la 15°C în vid

g/cm3

 

 

 

Densitate la 15°C în aer

g/cm3

 

 

 

Viscozitate la temperatura solului

Cst.

 

 

 

Continut sulf

%m

 

 

 

Temperatura de congelare

°C

 

 

 

Continut impurităti

 

 

 

 

Apă

%m

 

 

 

Sediment

%m

 

 

 

Cloruri

%m

 

 

 

Total impurităti

%m

 

 

 

 

Expeditor,

......................

Transportator,

...................

 

Model de raport de încercare titei tară

UNITATEA ...........................

RAPORT DE ÎNCERCARE

nr. ........... data ..........

 

Titei probă ............... din rezervor nr. ...........

Predat de ......................................................

 

Caracteristici

U.M.

Valoarea admisă

Valoarea determinată

Metoda de încercare

Temperatură titei în laborator

°C

 

 

 

Densitate titei la temperatura din laborator

g/cm3

 

 

 

Densitate la 15°C în vid

g/cm3

 

 

 

Densitate la 15°C în aer

g/cm3

 

 

 

Continut impurităti

 

 

 

 

Apă

%m

 

 

 

Sediment

%m

 

 

 

Cloruri

%m

 

 

 

Total impurităti

%m

 

 

 

 

Expeditor,

......................

Transportator,

...................

 

ANEXA D2

la norme

 

Model de raport de încercare gazolină

UNITATEA ...........................

RAPORT DE ÎNCERCARE

nr............data..........

 

Gazolină probă ........................... din rezervor (tanc) nr. .........

Predat de .................................................

 

Caracteristici

U.M.

Valoarea admisă

Valoare determinată

Metoda de încercare

Densitate

g/cm3

 

 

 

Presiune de vapori

bar

 

 

 

Temperatură finală

°C

 

 

 

Compozitie

% v

 

 

 

Continut apă

ppm

 

 

 

 

Expeditor,

......................

Transportator,

...................

 

ANEXA D3

la norme

 

 

S.C. CONPET S.A.

Depozitul ........................

Bon provizoriu nr. . ...........

 

Pentru rezervorul nr. . ...........

 

Rezervor plin

Predător ............................................................................................................................................

Primitor ............................................................................................................................................

Data ..................................

Ora ...................................

 

Nr. crt.

Caracteristici

U.M.

Valoarea determinată

1.

Înăltime stoc

cm

 

2.

Temperatură rezervor

 

3.

Factor corectie volum

 

 

 

Am predat.

Am primit.

 

Rezervor stoc „la gol”

Predător ............................................................................................................................................

Primitor ............................................................................................................................................

Data ..................................

            Ora ...................................

 

Nr. crt.

Caracteristici

U.M.

Valoarea determinată

1.

Înăltime stoc

cm

 

2.

Temperatură rezervor

 

3.

Factor corectie volum

 

 

 

Am predat.

Am primit.

 

 

 

ANEXA D4

la norme

 

S.C. CONPET S.A.

PROCES-VERBAL

de predare gazolină

nr. ....... data ........................


 

Expeditor ..................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanc sau rezervor

Calibrare L. cm

Datele receptiei

Stoc

Măsură

Cantităti

Cm

Densitatea

Temperatura °C

Litri

kg

kg receptie

 

 

Gol

 

 

 

 

 

 

Plin

 

 

 

 

 

 

 

 

Gol

 

 

 

 

 

 

Plin

 

 

 

 

 

 

 

 

Gol

 

 

 

 

 

 

Plin

 

 

 

 

 

 

 

 

Gol

 

 

 

 

 

 

Plin

 

 

 

 

 

 

 

 

Gol

 

 

 

 

 

 

Plin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

Predător,

......................

Primitor,

...................

 

ANEXA D5

la norme

 

S.C. CONPET S.A.

Depozit ...................

PROCES-VERBAL

de predare-primire titei

nr...............data.................

 

Expeditor ..................

 

Rezervor nr.

Măsură rezervor

[cm]

Temperatură

rezervor

[°C]

Nr. raportului de încercare

Densitatea

la 15°Caer

[g/cm3 ]

Impurităti totale

[%gr]

Volum total calibrare

[litri]

Deplasare capac [litri]

Volum total corectat

[litri]

Factor de corectie volum [tab.54A]

Volum brut

[litri]

Cantitate brută

[kg]

Cantitate impurităti

[kg]

Cantitate netă

[kg]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8*

 

7x10

 

9*x10

 

5x11

12x6

 

100

 

12-13

1

2

3

4

5

6

7

8*

9*

10

11

12

13

14

Plin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferentă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observatii ...............................................................................................................................

Conform B.P nr.

 

NOTĂ:

- Rubricile 8*si 9* sunt valabile în cazul rezervoarelor cu capac plutitor.

- Pentru rezervoarele cu capac plutitor 11 = 9*x10

 

Predător,

.....................

Primitor,

.....................

Vizat

Inspector,

.......................


ANEXA Nr. 2

la contractul-cadru

 

DEFINITII

 

Act aditional - actul scris, încheiat între părtile contractante, prin care se aduc amendamente, modificări sau completări contractului.

An calendaristic - perioada de 12 luni începând cu 1 ianuarie si încheindu-se la 31 decembrie.

An contractual - perioada de 12 luni calculate de la data intrării în vigoare a contractului.

Balantă - documentul care reflectă evolutia cantitătilor de titei primite, pompate si predate pe o perioadă determinată.

Bon provizoriu - documentul primar de primire si predare a titeiului, care atestă parametrii initiali (înăltimea lichidului, temperatura, densitatea, impuritătile mecanice si continutul de sare), ce vor fi folositi ulterior pentru determinarea masei nete (kg).

Raport de încercare - certificatul de calitate care atestă proprietătile fizico-chimice ale titeiului care va fi transportat.

Contract - actul juridic civil, încheiat între expeditor si transportator pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid.

Condensat - amestecul de hidrocarburi lichide, constituite din produse cu tensiune joasă de vapori, ce trebuie transportate de la punctele de primire la punctele de predare, la anumiti parametri de presiune si temperatură.

Consolidare - mentinerea obligatiei de plată a expeditorului în scopul evitării unor pierderi financiare ulterioare.

Consum tehnologic normat - cota procentuală din cantitatea primită, admisă de părtile contractante ca pierdere pe timpul transportului.

Consum tehnologic efectiv - limita cantitativă în minus, determinată prin intermediul inventarierii stocului, tinându-se seama de cantitătile primite, cantitătile predate si stocul initial de titei.

Densitate - masa pe unitate de volum la 15°C sau la 20°C, exprimată în g/cmł.

Durata contractului - perioada pentru care se încheie contractul.

Expeditor - persoana care, în nume propriu si pe seama sa ori în numele si pe seama unui tert, încheie contractul de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid.

Etan - hidrocarbura obtinută prin separarea gazelor de sondă, ce trebuie transportată sub formă lichidă de la punctul de primire la punctul de predare, la anumiti parametri de presiune si debit.

Fortă majoră - evenimentul independent de vointa părtilor, imprevizibil si insurmontabil, apărut după încheierea contractului care determină disparitia bunurilor sau impiedică părtile să-si execute obligatiile asumate.

Gazolină - fractiunea petrolieră lichidă, sub presiune, cuprinzând hidrocarburi C1 - C15, rezultată din degazolinarea gazelor prin diferite procedee.

Notificare - orice comunicare având legătură cu contractul, făcută în scris celeilalte părti si transmisă prin fax sau scrisoare recomandată. Data notificării este data confirmării de primire a faxului sau data depunerii la postă a scrisorii recomandate.

Părti contractante - expeditorul si transportatorul.

Proces-verbal de predare-primire - documentul care atestă calitatea si cantitatea titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid predate, respectiv primite.

Produse - titei, gazolină, condensat si etan lichid.

Program de transport - programul cu cantitătile contractate de expeditor în vederea transportului.

Punct de primire - locul nominalizat de expeditor, în care transportatorul primeste cantitativ si calitativ titeiul, gazolina, condensatul si etanul lichid.

Punct de predare - locul nominalizat de expeditor, în care transportatorul predă cantitativ si calitativ titeiul, gazolina, condensatul si etanul lichid.

Rafinării oprite - nefunctionarea acestora, determinată de reviziile si opririle prevăzute să aibă loc la instalatiile de prelucrare si la rampele de descărcare.

Sistem national de transport - ansamblul actual de conducte si statii de pompare, precum si instalatiile, echipamentele si dotările aferente, care asigură preluarea, depozitarea, transportul si predarea titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid între punctele de primire si punctele de predare.

Stoc de operare - acel produs corespunzător volumului interior al conductei si stocului mort din rezervoare, care are caracter de permanentă si nu face obiectul transportului.

Stoc mort din rezervor - volumul de produs corespunzător nivelului cel mai scăzut din rezervor care nu mai poate fi pompat.

Stoc fizic - cantitatea de titei, gazolină, condensat si etan lichid existentă în conducte, rezervoare sau cazane de cale ferată, aflată în proprietatea expeditorului si/sau a transportatorului.

Tert - persoana în numele si pe seama căreia, în baza împuternicirii primite, expeditorul exercită drepturile si îndeplineste obligatiile potrivit clauzelor contractuale.

Transport - activitatea de primire, conditionare, pompare si predare a titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid.

Transportator - persoana juridică română care efectuează primirea, depozitarea, transportul si predarea titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid la rafinărie.

Titei - amestecul de hidrocarburi lichide, ce se poate încadra în sortimentele parafinos, semiparafinos si asfaltos, ce trebuie transportat de la punctele de primire la punctele de predare, la anumiti parametri de presiune si temperatură.

Titei liber la pompare - titeiul degrevat de orice sarcini, inclusiv cele fiscale.

Trimestru - perioada de 3 luni consecutive din anul calendaristic, începând cu 1 ianuarie.

 

ANEXA Nr. 3

la contractul-cadru

 

UNITATEA ...........................

PROGRAM DE TRANSPORT

pentru anul ...............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- tone -

 

Nr. crt.

Punctul de primire

Sortimentul

Punctul de predare

Total an

Ian.

Feb.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expeditor,

......................

Transportator,

...................


ANEXA Nr.3.1

la contractul-cadru

 

 

UNITATEA ...........................

PROGRAM

de transport titei si gazolină cu cazane pentru anul ...................

 

Sucursala

Schela

Rampa de încărcare

Calitate

An (tone)

Medie (tone/zi)

Destinatie

 

 

 

 

 

 

 

 

Expeditor,

......................

Transportator,

...................

 

ANEXA Nr. 4

la contractul-cadru

 

UNITATEA ...........................

LIMITELE MAXIME

admise drept consumuri tehnologice pentru activitătile de primire, depozitate, transport si predare a titeiului, gazolinei si condensatului

 

- titei din tară

= ...............%

- titei marin

= ...............%

- titei din import

= ...............%

- gazolină

= ...............%

- condensat

= ...............%

 

Expeditor,

......................

Transportator,

...................

 

ANEXA Nr. 5

la contractul-cadru

 

UNITATEA ...........................

SITUATIA

privind spatiul de depozitare a gazolinei si a etanului în caz de avarii

 

Nr. crt.

Produsul

Punctul de depozitare

Capacitate

(t)

 

 

 

 

 

Expeditor,

......................

Transportator,

...................

 

 

ANEXA Nr. 6 la contractul-cadru

 

UNITATEA ...........................

LISTA

cuprinzind documentele si termenele de transmitere

 

Nr. crt.

Denumirea documentului

Termenul de transmitere

Întocmit de .....

1.

Predarea titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

a doua zi a decadei

transportator

2.

Program de predare a produselor destinate prelucrării

10 zile lucrătoare înainte de începerea lunii

expeditor

3.

Graficul lunar al transportului titeiului si gazolinei cu cazane de cale ferată

cel mai târziu pe data de 5 pentru luna următoare

expeditor

4.

Graficul anual al transportului titeiului si gazolinei cu cazane de cale ferată

cel mai târziu pe data de 15 noiembrie pentru anul următor

expeditor

5.

Balanta de transport a titeiului si gazolinei cu cazane de cale ferată, lunară si cumulat an

a opta zi lucrătoare a lunii următoare

transportator

6.

Raport de sinteză privind activitatea de transport al titeiului pe conductă si calea ferată

zilnic (telefon/fax)

transportator

7.

Balanta de transport al produselor, lunară si la schimbarea pretului produselor si cumulat an

a opta zi lucrătoare a lunii următoare

transportator

8.

Graficul de încărcare si sosire la destinatie a navetelor de cale ferată

săptămânal

transportator

 

 

Expeditor,

......................

Transportator,

...................

 

ANEXA Nr. 7.1.

la contractul-cadru

BALANTA (MISCAREA)

titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

 

Nr. crt.

Locatia

A1 Vest

A3 Vest

A3 Rest

A3 Sel

A3 Nesel

A3 Videle

A3 Indep.

A3 Suplac

B Olt

B Rest

C Sel

C Mold

C Rest Leb.

C Rest

Total

Condensat

Gazolină

Etan lichid

 

Stoc 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primiri + stoc 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transfer 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total intrări

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total livrări

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierderi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transfer gazolină

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transfer 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total iesiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stoc 2 Conpet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stoc 2 Terti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transportator,

...................

 

 

ANEXA Nr. 7.2

la contractul-cadru

BALANTA (MISCAREA)

titeiului transportat pe reteaua de conducte pentru titeiul din import

 

 

Clientul

 

 

 

Stocuri conducte

 

 

 

 

14” Constanta-Pitesti

 

 

 

 

20” Constanta-Pitesti

 

 

 

 

28” Constanta-Băragănu

 

 

 

 

24” Constanta-Midia

 

 

 

 

24” Bărăganu-Brazi

 

 

 

 

20” Bărăganu-Onesti

 

 

 

 

12” F1 Călăreti-Teleajen

 

 

 

 

12” F2 Călăreti-Teleajen

 

 

 

 

Total stoc conducte

 

 

 

 

Stocuri rezervoare

 

 

 

 

Total stoc rezervoare

 

 

 

 

Total stoc initial

 

 

 

 

Primiri de la Oil Terminal

 

 

 

 

Pentru 14”

 

 

 

 

Pentru 20”

 

 

 

 

Pentru 28”

 

 

 

 

Pentru 24”

 

 

 

 

Total primiri

 

 

 

 

Total primiri + stoc

 

 

 

 

Livrări pe destinatii

 

 

 

 

Total livrat

 

 

 

 

Pierderi

 

 

 

 

Transfer

 

 

 

 

Total iesiri

 

 

 

 

Stoc final pe conducte

 

 

 

 

14” Constanta-Pitesti

 

 

 

 

20” Constanta-Pitesti

 

 

 

 

28” Constanta – Bărăganu

 

 

 

 

24” Constanta-Midia

 

 

 

 

24” Bărăganu-Brazi

 

 

 

 

20” Bărăganu-Onesti

 

 

 

 

12” F1 Călăreti-Teleajen

 

 

 

 

12” F2 Călăreti-Teleajen

 

 

 

 

Total stoc conducte

 

 

 

 

Stocuri rezervoare

 

 

 

 

Total stoc rezervoare

 

 

 

 

Total stoc final

 

 

 

 

 

Transportator,

...................

 


MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea repartizării pe judete a volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat în anul 2008 din pădurile proprietate publică a unitătilor  administrativ-teritoriale, din pădurile proprietate privată a persoanelor juridice de drept privat si a persoanelor fizice si din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national

 

În temeiul art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2007 privind aprobarea volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat în anul 2008,

având în vedere Referatul de aprobare al Directiei de management fond forestier nr. 246.643/ID din 29 octombrie 2007, în baza prevederilor art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă repartizarea pe judete a volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat în anul 2008 din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, conform anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă repartizarea pe judete a volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat în anul 2008 din pădurile proprietate privată a persoanelor juridice de drept privat, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă repartizarea pe judete a volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat în anul 2008 din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice, conform anexei nr. 3.

Art. 4. - Se aprobă repartizarea pe judete a volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat în anul 2008 din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national, conform anexei nr. 4.

Art. 5. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Este interzisă repartizarea volumului maxim de lemn pe picior în alte conditii decât cele care au stat la fundamentarea lui.

Art. 7. - (1) Inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare transmit în scris ocoalelor silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, repartizarea volumelor de lemn pe picior prevăzute în anexele nr. 1-4.

(2) Inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare vor publica pe site-urile proprii, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, repartizarea volumelor de lemn pe picior prevăzute în anexele nr. 1-4, inclusiv rezerva, pe fiecare ocol silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice.

Art. 8. - Ocoalele silvice care administrează sau asigură serviciile silvice realizează marcarea, întocmesc actul de punere în valoare, autorizează parchetele spre exploatare, fac reprimirea acestora în conditiile legii si comunică trimestrial inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânătoare situatia exploatării volumului de lemn repartizat.

Art. 9. - Directia generală de control silvic si cinegetic si inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare controlează respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2007.

Nr. 914.

 


ANEXA Nr. 1

 

REPARTIZAREA PE JUDETE

a volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat în anul 2008  din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale

 

Judetul

Volumul

- mii m3 -

Alba

154,0

Arad

144,4

Arges

10,0

Bacău

49,0

Bihor

187,4

Bistrita-Năsăud

571,6

Botosani

0,1

Brasov

560,7

Brăila

0,1

Buzău

1,1

Caras-Severin

75,6

Călărasi

0,2

Cluj

104,9

Constanta

0,0

Covasna

83,6

Dâmbovita

1,0

Dolj

0,5

Galati

1,5

Giurgiu

0,1

Gorj

5,6

Harghita

131,3

Hunedoara

94,2

Ialomita

0,4

Iasi

2,3

Ilfov

10,0

Maramures

152,8

Mehedinti

2,0

Mures

172,8

Neamt

18,2

Olt

0,2

Prahova

1,0

Satu Mare

45,7

Sălaj

22,2

Sibiu

387,8

Suceava

361,6

Teleorman

0,1

Timis

34,9

Tulcea

0,0

Vaslui

1,3

Vâlcea

11,6

Vrancea

8,2

TOTAL:

3.410


ANEXA Nr. 2

 

REPARTIZAREA PE JUDETE

a volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat în anul 2008 din pădurile proprietate privată a persoanelor juridice de drept privat

 

Judetul

Volumul

- mii m3 -

Alba

65,8

Arad

66,6

Arges

106,9

Bacău

67,2

Bihor

54,0

Bistrita-Năsăud

16,8

Botosani

5,2

Brasov

83,8

Brăila

0,0

Buzău

33,4

Caras-Severin

38,8

Călărasi

0,2

Cluj

38,8

Constanta

0,0

Covasna

178,4

Dâmbovita

7,5

Dolj

6,3

Galati

2,2

Giurgiu

0,0

Gorj

174,5

Harghita

550,6

Hunedoara

97,0

Ialomita

0,2

Iasi

4,8

Ilfov

0,8

Maramures

51,3

Mehedinti

13,1

Mures

96,8

Neamt

52,4

Olt

0,4

Prahova

9,1

Satu Mare

20,9

Sălaj

31,5

Sibiu

28,0

Suceava

109,0

Teleorman

0,8

Timis

1,8

Tulcea

0,1

Vaslui

1,8

Vâlcea

264,1

Vrancea

219,1

TOTAL:

2.500


ANEXA Nr. 3

 

REPARTIZAREA PE JUDETE

a volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat în anul 2008 din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice

 

Judetul

Volumul

- mii m3 -

Alba

43,4

Arad

74,5

Arges

139,9

Bacău

71,7

Bihor

14,2

Bistrita-Năsăud

43,2

Botosani

16,0

Brasov

22,6

Brăila

7,6

Buzău

47,9

Caras-Severin

35,9

Călărasi

4,0

Cluj

35,8

Constanta

0,2

Covasna

96,2

Dâmbovita

92,1

Dolj

13,9

Galati

5,3

Giurgiu

8,8

Gorj

29,5

Harghita

146,0

Hunedoara

50,2

Ialomita

21,6

Iasi

33,4

Ilfov

6,1

Maramures

55,8

Mehedinti

23,2

Mures

84,6

Neamt

59,3

Olt

25,5

Prahova

80,3

Satu Mare

20,7

Sălaj

28,4

Sibiu

1,1

Suceava

103,4

Teleorman

10,2

Timis

20,9

Tulcea

0,1

Vaslui

25,9

Vâlcea

40,4

Vrancea

110,2

TOTAL:

1.750


ANEXA Nr. 4

 

REPARTIZAREA PE JUDETE

a volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat în anul 2008 din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national

 

Judetul

Volumul

- mii m3 -

Alba

32,0

Arad

74,5

Arges

5,8

Bacău

19,2

Bihor

14,2

Bistrita-Năsăud

13,9

Botosani

3,9

Brasov

48,2

Brăila

3,3

Buzău

18,5

Caras-Severin

66,5

Călărasi

0,8

Cluj

66,5

Constanta

3,0

Covasna

110,5

Dâmbovita

5,8

Dolj

2,0

Galati

6,6

Giurgiu

1,5

Gorj

7,1

Harghita

296,7

Hunedoara

11,4

Ialomita

2,5

Iasi

1,7

Ilfov

1,5

Maramures

17,7

Mehedinti

1,2

Mures

70,0

Neamt

19,2

Olt

0,1

Prahova

3,3

Satu Mare

20,7

Sălaj

28,4

Sibiu

1,1

Suceava

19,0

Teleorman

0,8

Timis

5,9

Tulcea

2,5

Vaslui

1,0

Vâlcea

3,4

Vrancea

8,1

TOTAL:

1.020


MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 303.603 din 18 octombrie 2007

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 2.083 din 16 noiembrie 2007

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

Nr. 894 din 19 octombrie 2007

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, care functionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

Având în vedere Referatul Directiei generale buget-finante si fonduri europene nr. 303.449 din 27 septembrie 2007, în temeiul prevederilor:

- art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale;

- Hotărârii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, ministrul economiei si finantelor si ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, care functionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

Art. 2. - Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la art. 2 reprezintă limita maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Natională a Pădurilor - Romsilva poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, al ministrului economiei si finantelor si al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 536/776/592/2007 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva care functionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 21 august 2007.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru


ANEXĂ

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

REGIA NATIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA

B-dul Magheru nr. 31, sector 1, Bucuresti

Cod unic R 1590120

 

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2007

- rectificat –

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC initial

BVC rectificat

Diferente

%

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

I.

VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15)

1

1.237.868,0

1.237.868,0

0,0

100

1

Venituri din exploatare - total din care:

2

1.237.168,0

1.237.168,0

0,0

100

 

a) productia vândută

3

1.037.600,0

1.037.600,0

0,0

100

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

5.000,0

5.000,0

0,0

100

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care

5

10.068,0

18.960,0

8.892,0

188

 

- subventii, cf. preved. legale in vigoare

5a

 

 

 

 

 

- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările si completările ulterioare, Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2005 privind finantarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea si utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de disparitie si a celor vulnerabile, aprobată prin Legea nr. 137/2006 si Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările si completările ulterioare

5b

10.068,0

18.960,0

8.892,0

188

 

d) productia imobilizată

6.

16.500,0

16.500,0

0,0

100

 

e) alte venituri din exploatare din care:

7

168.000,0

159.108,0

-8.892,0

95

 

- venituri din subventii de exploatare

8

 

 

 

 

 

- venituri din reluarea provizionului pentru participarea salariatilor la profit constituit în anii anteriori

9a

5.956,2

5.956,2

0,0

100

 

- alte venituri din exploatare

9b

162.043,8

153.151,8

-8.892,0

95

2

Venituri financiare - total, din care:

10

700,0

700,0

0,0

100

 

a) venituri din interese de participare

11

 

 

 

 

 

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

300,0

300,0

0,0

100

 

d) alte venituri financiare

14

400,0

400,0

0,0

100

3

Venituri extraordinare

15

 

 

 

 

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45)

16

1.161.868,0

1.161.868,0

0,0

100

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

1.157.068,0

1.157.068,0

0,0

100

 

a) cheltuieli materiale

18

190.000,0

190.000,0

0,0

100

 

b) alte cheltuieli din afară (energia si apa)

19

12.000,0

12.000,0

0,0

100

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

3.000,0

3.000,0

0,0

100

 

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

506.116,5

506.116,5

0,0

100

 

- salarii

22

353.130,0

353.130,0

0,0

100

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care:

23

97.110,8

97.110,8

0,0

100


 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

24

68.860,4

68.860,4

0,0

100

 

- cheltuieli privind contributia pt. somaj

25.

7.062,6

7.062,6

0,0

100

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

21.187,8

21.187,8

0,0

100

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care

27

55.875,7

55.875,7

0,0

100

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:

28

 

 

 

 

 

- tichete de cresă (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006)

28a

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

28b

 

 

 

 

 

- tichete de masă

29

43.037,0

43.037,0

0,0

100

 

- contributii pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

29a

3.880,9

3.880,9

0,0

100

 

- contributie pentru concedii si indemnizatii conform OUG 158/2005

29b

3.001,6

3.001,6

0,0

100

 

- până la 10% din profitul net pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referintă

29c

5.956,2

5.956,2

0,0

100

 

e) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale

30

45.000,0

45.000,0

0,0

100

 

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

3.500,0

3.500,0

0,0

100

 

q) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

397.451,5

397.451,5

0,0

100

 

- cheltuieli cu prestatiile din afara societătii, din care:

33

320.000,0

320.000,0

0,0

100

 

- cheltuieli de protocol, din care:

34

1.000,0

1.000,0

0,0

100

 

- tichete de cresă (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006)

34a

 

 

 

 

 

- cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

35

2.000,0

2.000,0

0,0

100

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

35a

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

35b

 

 

 

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

1.500,0

1.500,0

0,0

100

 

- alte cheltuieli , din care

37

77.451,5

77.451,5

0,0

100

 

- cheltuieli privind actiunile social culturale conform ari. 21 din Legea nr. 571/2003 cu modificările si completările ulterioare

37a

7.062,6

7.062,6

0,0

100

 

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

38

 

 

 

 

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

39

 

 

 

 

 

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:

40

 

 

 

 

 

- transferuri si/sau subventii

41

 

 

 

 

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

42

3.000,0

3.000,0

0,0

100

 

- cheltuieli privind dobânzile

43

2.000,0

2.000,0

0,0

100

 

- alte cheltuieli financiare

44

1.000,0

1.000,0

0,0

100

3

Cheltuieli extraordinare

45

1.800,0

1.800,0

0,4

100

III.

REZULTAT BRUT (profit/pierdere)

46

76.000,0

76.000,0

0,0

100


IV.

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care

47

3.800,0

3.800,0

0,0

100

 

- fond de rezervă

48

3.800,0

3.800,0

0,0

100

V.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

49

 

 

 

 

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

50

11.840,0

11.840,0

0,0

100

VII.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

51

64.160,0

64.160,0

0,0

100

1.

Rezerve legale

52

3.800,0

3.800,0

0,0

100

2.

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

53

 

 

 

 

3.

Acoperirea pierderilor din anii precedenti

54

 

 

 

 

4.

Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

55

 

 

 

 

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

56

 

 

 

 

6.

Până la 10% din profitul net.pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referintă

57

6.036,0

6.036,0

0,0

100

7.

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

58

30.180,0

30.180,0

0,0

100

8.

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

59

24.144,0

24.144,0

0,0

100

VIII

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care

60

197.836,0

157.346,0

-40.490,0

80

1

Surse proprii

61

69.144,0

69.144,0

0,0

100

2

Alocatii de la buget

62

80.202,0

65.202,0

-15.000,0

81

3

Credite bancare

63

48.490,0

23.000,0

-25.490,0

47

 

- interne

64

20.000,0

20.000,0

0,0

100

 

- externe

65

28.490,0

3.000,0

-25.490,0

11

4

Alte surse

66

 

 

 

 

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care

67

197.836,0

157.346,0

■40.490,0

80

1

Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

68

197.836,0

157.346,0

-40.490,0

80

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

69

 

 

 

 

 

- interne

70

 

 

 

 

 

- externe

71