MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 673         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 2 octombrie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.171. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor si a Hotărârii Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, precum si modificarea Hotărârii Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor si a Hotărârii Guvernului nr. 533/2007 privind organizarea si functionarea Gărzii Financiare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.388. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de virare în conturile de venituri bugetare a contributiilor sociale achitate de contribuabilii nerezidenti în contul unic deschis în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală si de plată a contributiilor sociale

 

1.639/M.155/242/1.963/11.487/92/25.209/935. - Ordin al ministrului sănătătii publice, al ministrului apărării, al ministrului internelor si reformei administrative, al ministrului justitiei, al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale, al directorului Serviciului de Informatii Externe si al directorului Serviciului de Protectie si Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

678. - Decizie privind aprobarea transferului portofoliului de asigurări, aferent clasei B.1 - „Asigurări de accidente”, de la Societatea Comercială „ASIROM - CONCORDIA” - S.A. către Societatea Comercială „Asigurarea Românească - ASIROM” - S.A.

 

681. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „GENEVE BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor si a Hotărârii Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, precum si modificarea Hotărârii Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor si a Hotărârii Guvernului nr. 533/2007 privind organizarea si functionarea Gărzii Financiare

 

În temeiul art.108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 8 mai 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1) litera A, punctul 54 se modifică si va avea următorul cuprins:

„54. asigură, potrivit legii, tipărirea hârtiilor de valoare de natura titlurilor de stat, bonurilor de tezaur si obligatiunilor necesare finanrii datoriei publice;”.

2. La articolul 3 alineatul (1) litera A, punctele 101 si 102 se abrogă.

3. La articolul 3 alineatul (1) litera A, după punctul 107 se introduce un nou punct, punctul 108, care va avea următorul cuprins:

„108. Stabileste, implementează si monitorizează sistemul de organizare si functionare a Trezoreriei Statului în vederea asigurării efectuării operatiunilor de încasări si plăti în valută, aferente contributiei României la bugetul comunitar, împrumuturilor externe, instrumentelor structurale primite de România de la Uniunea Europeană si a operatiunilor de decontare cu celelalte state membre, aferente unor obligatii fiscale ale persoanelor fizice/juridice nerezidente.”

4. La articolul 7, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei si Finantelor este de 2.309, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.”

5. Articolul 9 se abrogă.

6. La articolul 10, alineatele (3), (4) si (6) se abrogă.

7. La articolul 13, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) În realizarea atributiilor ce îi revin, secretarul general al ministerului este ajutat de 3 secretari generali adjuncti, care sunt înalti functionari publici, numiti în conditiile legii.”

8. La articolul 15, alineatele (2) si (3) se abrogă.

9. Anexa nr. 1 „Structura organizatorică a Ministerului Economiei si Finantelor” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre.

10. Anexa nr. 2 „Unitătile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Finantelor” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.382 din 6 iunie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 2. - În subordinea Agentiei Nationale de Administrare

Fiscală functionează Garda Financiară, Autoritatea Natională a Vămilor, directiile generale ale finantelor publice judetene si Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, ca institutii publice cu personalitate juridică.”

2. La articolul 4 alineatul (2), punctele 50, 54 si 71 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„50. elaborează si fundamentează proiectul bugetului de cheltuieli al agentiei pentru aparatul propriu, Autoritatea Natională a Vămilor, Garda Financiară si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si programul de investitii si achizitii publice, pe care le transmite Ministerului Economiei si Finantelor în vederea cuprinderii în bugetul centralizat al acestuia;

..................................................................................................

54. elaborează si implementează strategia de dezvoltare informatică a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în colaborare cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor;

..................................................................................................

71. aplică împreună cu organele sale subordonate legislatia în domeniul ajutorului de stat;”.

3. La articolul 6, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Numărul maxim de posturi al aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală este de 1.307, inclusiv presedintele si vicepresedintii. Numărul de posturi al aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală poate fi modificat prin redistribuirea de posturi de la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu exceptia posturilor utilizate în activitatea de trezorerie si contabilitate publică si a celorlalte compartimente subordonate direct Ministerului Economiei si Finantelor, care se redistribuie prin ordin al ministrului economiei si finantelor.”

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

4. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 9. - Agentia Natională de Administrare Fiscală înscrie,

prin directiile de specialitate din aparatul propriu si prin structurile din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si al Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, cu atributii de administrare a veniturilor bugetare, creantele bugetare administrate de aceasta, la registrele de publicitate mobiliară si imobiliară, în conditiile legii.”

5. La articolul 10, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Atributiile, sarcinile si răspunderile directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, pe baza propunerilor vicepresedintilor Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si ale conducerii directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, cu avizul secretarului de stat coordonator sau a secretarului general, după caz.

(3) Atributiile, sarcinile si răspunderile individuale ale personalului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, al directiilor generale ale finantelor publice judetene si al Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti se stabilesc prin fisa postului, pe baza regulamentelor de organizare si functionare prevăzute la alin. (1) si (2), care se semnează de salariat si se aprobă în conditiile legii.”

6. La articolul 10, alineatul (6) se abrogă.

7. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 11. - (1) Unitătile aflate în subordinea Agentiei

Nationale de Administrare Fiscală sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Repartizarea numărului maxim de posturi prevăzut la pct. 3 din anexa nr. 2 pe directiile generale ale finantelor publice judetene si Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în conditiile legii.

(3) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală poate redistribui, prin ordin, între directiile generale ale finantelor publice judetene si Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti posturile repartizate conform alin. (2), cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru aceste unităti teritoriale conform pct. 3 din anexa nr. 2.

(4) Structura organizatorică a directiilor generale ale finantelor publice judetene si a Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu exceptia structurii organizatorice a Activitătii de trezorerie si contabilitate publică si a celorlalte compartimente subordonate direct Ministerului Economiei si Finantelor, care se aprobă prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

(5) Statul de functii pentru aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(6) Statele de functii pentru directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti se aprobă de către presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.”

8. La articolul 12, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală are calitatea de ordonator secundar de credite si poate delega această calitate unuia dintre vicepresedinti, secretarului general sau altor persoane împuternicite în acest scop. Prin actul de delegare se precizează limitele si conditiile delegării.”

9. La articolul 12, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Natională a Vămilor si comisarul general al Gărzii Financiare sunt ordonatori tertiari de credite si pot delega această calitate altor persoane împuternicite în acest scop. Prin actul de delegare se precizează limitele si conditiile delegării.”

10. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:

„Art.121. - (1) Mobilitatea functionarilor publici din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si al unitătilor sale subordonate, inclusiv din cadrul Gărzii Financiare si al Autoritătii Nationale a Vămilor, se realizează în cadrul aceleiasi categorii prin modificarea raporturilor de serviciu, astfel:

a) pentru eficientizarea activitătii Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si a unitătilor sale subordonate;

b) în interes public;

c) în interesul functionarului public, pentru dezvoltarea carierei în functia publică.

(2) Mobilitatea functionarilor publici din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si al unitătilor sale subordonate se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată.

(3) Mobilitatea pentru eficientizarea activitătii Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si a unitătilor sale subordonate se dispune:

a) prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru toate functiile publice din cadrul aparatului propriu si al unitătilor subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, inclusiv Autoritatea Natională a Vămilor si Garda Financiară;

b) prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Natională a Vămilor, pentru functiile publice pentru care are competenta de numire în functie;

c) prin decizie a comisarului general, pentru functiile publice pentru care are competenta de numire în functie;

d) prin decizie a directorului executiv, pentru functiile publice pentru care are competenta de numire in functie.”

11. Articolul 19 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 19. - Bunurile care se află în proprietatea,

administrarea sau folosinta directiilor generale ale finantelor publice judetene si a Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti îsi păstrează acelasi regim juridic.”

12. Anexa nr. 1 „Structura organizatorică a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

13. Anexa nr. 2 „Unitătile aflate în subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

14. În anexa nr. 3 „Mijloacele de transport si consumul de carburanti pentru activităti specifice Agentiei Nationale de Administrare Fiscală” referirile la Directia generală de administrare a marilor contribuabili se consideră a fi făcute la aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Art. III. - (1) Începând cu data de 1 octombrie 2007, în cadrul aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală functionează Directia generală de administrare a marilor contribuabili, organ fiscal a cărui competen de administrare fiscală se stabileste în conditiile legii.

(2) Începând cu data de 1 octombrie 2007, Directia generală de administrare a marilor contribuabili se reorganizează ca directie generală în cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, fără personalitate juridică, prin comasare. Comasarea se face prin absorbtia Directiei generale de administrare a marilor contribuabili de către Agentia Natională de Administrare Fiscală, în conditiile Decretului nr. 31/1954 cu privire la persoanele fizice si persoanele juridice, cu modificările ulterioare.

(3) Posturile aferente Directiei generale de administrare a marilor contribuabili vor fi preluate, în conditiile legii, în cadrul aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală. Personalul încadrat în Directia generală de administrare a marilor contribuabili va fi numit în cadrul aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în conditiile prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată. Începând cu data de 1 octombrie 2007 salarizarea personalului Directiei generale de administrare a marilor contribuabili numit în cadrul aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se face potrivit reglementărilor în vigoare referitoare la acordarea drepturilor de natură salarială pentru functionarii publici si pentru personalul contractual din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(4) Directia generală de administrare a marilor contribuabili exercită atributiile reglementate în actele normative în vigoare.

Art. IV. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Directia generală de tehnologie a informatiei din cadrul aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală preia de la Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor activitătile referitoare la dezvoltarea aplicatiilor fiscale, dezvoltarea aplicatiilor de contabilitate publică, trezorerie si infrastructură.

(2) Agentia Nationala de Administrare Fiscală preia, prin protocol, de la Ministerul Economiei si Finantelor, în conditiile legii, bunurile care se află în proprietatea, administrarea sau în folosinta Directiei generale a tehnologiei informatiei, aferente activitătilor preluate conform alin. (1).

(3) Directia generală de tehnologie a informatiei din cadrul aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală preia personal de la Directia generală a tehnologiei informatiei din Ministerul Economiei si Finantelor, ca urmare a reorganizării acestei directii, cu posturile aferente, în conditiile prevăzute de lege.

Art. V. - (1) Încadrarea în numărul de posturi si în noua structură organizatorică a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoarea a prezentei hotărâri.

(2) Încadrarea în numărul de posturi si în noua structură organizatorică a Ministerul Economiei si Finantelor se aprobă prin ordin al ministrului economiei si finantelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. VI. - Hotărârea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 18 iunie 2007, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul (5) va avea următorul cuprins: „(5) Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Natională a Vămilor, are calitatea de ordonator tertiar de credite si poate delega această calitate altor persoane împuternicite în acest scop. Prin actul de delegare se precizează limitele si conditiile delegării.”

2. La articolul 8, alineatul (4) va avea următorul cuprins: „(4) Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Natională a Vămilor, îsi poate delega calitatea de ordonator tertiar de credite directorilor executivi ai directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale si directorilor executivi ai directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale. Prin actul de delegare se precizează limitele si conditiile delegării.”

Art. VII. - Hotărârea Guvernului nr.533/2007 privind organizarea si functionarea Gărzii Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 18 iunie 2007, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) Comisarul general are calitatea de ordonator tertiar de credite si exercită atributiile legale în această calitate pentru toate unitătile din structura Gărzii Financiare. Comisarul general poate delega această calitate altor persoane împuternicite în acest scop. Prin actul de delegare se precizează limitele si conditiile delegării. În exercitarea atributiilor sale, comisarul general emite decizii.”

2. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins: „Art. 6. - (1) Sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti sunt conduse fiecare de un comisar sef sectie, care numeste, angajează, promovează, sanctionează si eliberează din functie personalul de executie din subordinea sa. Comisarul general poate delega calitatea sa de ordonator tertiar de credite comisarului sef sectie. Prin actul de delegare se precizează limitele si conditiile delegării.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 septembrie 2007.

Nr. 1.171.

 

ANEXA Nr. 1

 

Numărul maxim de posturi = 2309 (exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Economiei si Finantelor

 

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 386/2007)

 

 

UNITĂTILE

aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Finantelor

 

 

Numărul maxim de posturi

A. Unităti care functionează în subordinea Ministerului Economiei si Finantelor

 

I. Cu finantare de la bugetul de stat:

 

1. Agentia Natională de Administrare Fiscală, inclusiv presedintele si vicepresedintii, în subordinea căreia functionează:

1.307

1.1. Garda Financiară - total

1.805

1.2. Autoritatea Natională a Vămilor, inclusiv postul de demnitar

4.589

1.3. Directiile generale ale finantelor publice judetene în subordinea cărora functionează administratiile finantelor publice municipale, administratiile finantelor publice pentru contribuabili mijlocii, administratiile finantelor publice orăsenesti si administratiile finantelor publice comunale; Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti în subordinea căreia functionează administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti*)

26.334

2. Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor

177

3. Comisia Natională de Prognoză

127

4. Agentia Nucleară

35

5. Comisia centrală pentru stabilirea despăgubirilor, Comisia specială de retrocedare a unor imobile care au apartinut cultelor religioase din România si Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România

 

6. Agentia Natională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere - ANDZM

68

II. Cu finantare din venituri proprii:

 

1. Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - ISCIR

 

2. Biroul Român de Metrologie Legală - BRML Bucuresti

 

3. Agentia Natională pentru Deseuri Radioactive - ANDRAD

 

4. Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Busteni

 

III. Cu finantare din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat:

 

1. Agentia Română pentru Conservarea Energiei - ARCE 84

 

IV. Cu finantare externă si de la bugetul de stat:

 

1. Unitatea de Management al Proiectului - UMP (închideri de mine)

13

2. Unitatea de Management al Proiectului - UMP - RSE - ANDZM

10

B. Unităti care functionează în coordonarea Ministerului Economiei si Finantelor:

 

1. Asociatia de Standardizare din România - ASRO

 

2. Asociatia de Acreditare din România - RENAR

 

C. Unităti care functionează sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor:

 

1. Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz”- S.A. Medias

 

2. Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Medias

 

3. Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica” - S.A. Bucuresti, cu filialele societăti comerciale

 

4. Societatea Comercială „Electrocentrale” Bucuresti - S.A.

 

5. Societatea Comercială „Electrocentrale” Deva - S.A.

 

6. Societatea Comercială „Electrocentrale” Galati - S.A.

 

7. Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” - S.A. Bucuresti, cu filialele societăti comerciale

 

8. Societatea Natională „Nuclearelectrica” - S.A. Bucuresti

 

9. Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. Bucuresti, cu filialele societăti comerciale si societătile comerciale pentru servicii

 

10. Compania Natională a Huilei - S.A. Petrosani

 

11. Societatea Natională a Lignitului „Oltenia” - S.A. Târgu Jiu

 

12. Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului „Minvest” - S.A. Deva, cu filialele societăti comerciale si societătile comerciale pentru servicii

13. Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase „Remin” - S.A. Baia Mare, cu filiala societate comercială

14. Societatea Comercială „Minbucovina” - S.A. Vatra Dornei

15. Compania Natională a Uraniului - S.A. Bucuresti

16. Societatea Natională a Cărbunelui - S.A. Ploiesti, cu filialele societăti comerciale

17. Societatea Comercială Minieră “Banat Anina” - S.A.

18. Societatea Comercială „Moldomin” - S.A. Moldova Nouă

19. Societatea Comercială „Băita” - S.A. Stei

20. Societatea Comercială „Cupru Min” - S.A. Abrud

21. Societatea Comercială de Conservare si Închidere a Minelor „Conversmin” - S.A. Bucuresti

22. Societatea Comercială pentru Închiderea-Conservarea Minelor - S.A. Târgu Jiu

23. Regia Autonomă de Activităti Nucleare Drobeta-Turnu Severin

24. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră si Protectie Antiexplozivă „INSEMEX” Petrosani

25. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive ICPMRR Bucuresti

26. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND Bucuresti

27. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare si Încercări pentru Electrotehnică ICMET Craiova

28. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sudură si Încercări de Materiale ISIM Timisoara

29. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare IMNR

30. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanică Fină I.N.C.D.M.F. Bucuresti

31. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie ICECHIM Bucuresti

32. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier IPCUP Ploiesti

D. Activităti care functionează pe lângă Ministerul Economiei si Finantelor:

1. Tipărirea si difuzarea publicatiei „Revista Finante Publice si Contabilitate”**)

2. Consiliul Contabilitătii si Raportărilor Financiare***)

E. Companii nationale aflate sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor, la care acesta exercită calitatea de reprezentant al statului ca actionar:

1. Compania Natională „Imprimeria Natională” - S.A.

2. Compania Natională „Loteria Română” - S.A.

 

*) Includ si structurile de administrare din cadrul acestora; directiile generale ale finantelor publice judetene si Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti au personalitate juridică.

**) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înfiintarea pe lângă Ministerul Finantelor Publice a unei activităti finantate integral din venituri proprii. ***) Conform Hotărârii Guvernului nr. 401/2005 privind înfiintarea Consiliului Contabilitătii si Raportărilor Financiare prin reorganizarea Colegiului Consultativ al Contabilitătii, cu modificările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 3V (Anexa nr. 1 la H.G. nr. 495/2007)

 

Număr de posturi = 1307, inclusiv presedintele, doi vicepresedinti, exclusiv posturile ANV si posturile GF

 

STRUCTURA ORGANIZATORICA

A AGENTIEI NATIONALE DE ADMINISTRARE FISCALA

 

 

ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 495/2007)

 

UNITĂTILE

aflate în subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

 

Numărul maxim de posturi

Unităti subordonate finantate de la bugetul de stat

 

1. Garda Financiară - total, din care:

1.805

a) Comisariatul general

200

b) sectiile judetene si sectia municipiului Bucuresti

1.605

2. Autoritatea Natională a Vămilor, inclusiv vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Natională a Vămilor

4.589

3. Directiile generale ale finantelor publice judetene, în subordinea cărora functionează administratiile finantelor publice municipale, administratiile finantelor publice pentru contribuabili mijlocii, administratiile finantelor publice orăsenesti si administratiile finanselor publice comunale; Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, în subordinea căreia functionează administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti

26.334

 

NOTĂ:

Directiile generale ale finantelor publice judetene si Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti au personalitate juridică.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de virare în conturile de venituri bugetare a contributiilor sociale achitate de contribuabilii nerezidenti în contul unic deschis în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală si de plată a contributiilor sociale

 

În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările ulterioare,

în baza prevederilor art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală si de plată a contributiilor sociale,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind procedura de virare în conturile de venituri bugetare a contributiilor sociale achitate de contribuabilii nerezidenti în contul unic deschis în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală si de plată a contributiilor sociale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală a contabilitătii publice si a sistemului de decontări în sectorul public, Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, Directia generală de reglementare a colectării creantelor bugetare din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 27 septembrie 2007.

Nr. 1.388.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind procedura de virare în conturile de venituri bugetare a contributiilor sociale achitate de contribuabilii

nerezidenti în contul unic deschis în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2007

privind procedura specială de înregistrare fiscală si de plată a contributiilor sociale

 

Art. 1. - (1) În scopul încasării de la contribuabilii nerezidenti a contributiilor sociale datorate în baza regulamentelor comunitare pentru salariatii sezonieri supusi legislatiei de asigurări sociale din România, la Activitatea de trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti se deschide contul 55.01 „Disponibil din contributii sociale achitate de nerezidenti conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2007” (cod IBAN RO63TREZ7005501XXXXXXXXX).

(2) Contul prevăzut la alin. (1) se deschide din oficiu, pe măsura încasării de sume reprezentând contributii sociale, si se detaliază în conturi analitice codificate cu codul de identificare fiscală atribuit contribuabililor nerezidenti, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa nr. 1 „Procedura de administrare a contribuabililor nerezidenti stabiliti în Comunitate, care se înregistrează direct” la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.157/2006 privind organizarea activitătii de administrare a contribuabililor nerezidenti care nu au pe teritoriul României un sediu permanent.

Art. 2. - (1) Activitatea de trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti va transmite la finele fiecărei zile Serviciului de administrare a contribuabililor nerezidenti din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, în calitate de organ fiscal competent, în sistem informatic, fisierul cu încasările din contul prevăzut la art. 1 corespunzătoare extraselor de cont, împreună cu Borderoul însotitor extras de cont.

(2) Pentru sumele încasate în contul 55.01 „Disponibil din contributii sociale achitate de nerezidenti conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2007”, data plătii este data creditării contului curent general al Trezoreriei Statului.

Art. 3. - (1) După primirea fisierului cu încasările din contul prevăzut la art. 1, Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenti va distribui sumele încasate, pe bază de Referat de distribuire a contributiilor sociale achitate de contribuabilii nerezidenti.

(2) În următoarea zi lucrătoare de la primirea fisierului cu încasările din contul prevăzut la art. 1, Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenti întocmeste si transmite Activitătii de trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti, în format electronic, Referatul de distribuire a contributiilor sociale achitate de contribuabilii nerezidenti, împreună cu Borderoul însotitor referat de distribuire.

Art. 4. - (1) Suma virată în contul unic va fi distribuită de către Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenti din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, proportional cotelor de contributii datorate, potrivit legii, fiecărui buget sau fond prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 76/2007.

(2) În cazul în care suma plătită în contul unic este în cuantum egal cu obligatiile fiscale datorate, distribuirea sumei încasate se va face de către Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenti din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, în conformitate cu structura si cuantumul obligatiilor fiscale declarate de către contribuabilul nerezident.

(3) Dacă suma plătită în contul unic este mai mare decât cea declarată, suma încasată se distribuie de organul fiscal în structura si cuantumul obligatiilor cuprinse în declaratia fiscală, până la nivelul sumei totale declarate, iar diferenta plătită în plus fată de suma declarată va fi distribuită proportional cotelor de contributii datorate, potrivit legii, fiecărui buget sau fond prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 76/2007.

(4) În cazul în care declaratia contribuabilului nerezident nu se află la dispozitia organului fiscal competent la data distribuirii, suma încasată în contul unic se distribuie de organul fiscal, proportional cotelor de contributii datorate, potrivit legii, fiecărui buget sau fond prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 76/2007.

(5) Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător si în situatia în care sumele plătite de contribuabilii nerezidenti în contul unic sunt mai mici decât cele declarate.

Art. 5. - Activitatea de trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti virează sumele cuvenite bugetului asigurărilor sociale de stat, inclusiv cele reprezentând contributii pentru accidente de muncă si boli profesionale, bugetului asigurărilor pentru somaj si bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, în conturile corespunzătoare de venituri bugetare, în ziua primirii Referatului de distribuire a contributiilor sociale achitate de contribuabilii nerezidenti. Operatiunea de virare se efectuează în sistem informatic.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.639 din 24 septembrie 2007

MINISTERUL APĂRĂRII

Nr. M.155 din 10 august 2007

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI

ADMINISTRATIVE

Nr. 242 din 5 iulie 2007

MINISTERUL JUSTITIEI

Nr. 1.963 din 2 august 2007

 

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMATII

Nr. 11.487 din 11 iulie 2007

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE

Nr. 92 din 12 iulie 2007

SERVICIUL DE INFORMATII EXTERNE

Nr. 25.209 din 11 iulie 2007

SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZĂ

Nr. 935 din 13 iulie 2007

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

 

În temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările ulterioare, al art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării, cu modificările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare, al art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii, cu modificările si completările ulterioare, al art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 alin. (3) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 191/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Protectie si Pază, cu modificările si completările ulterioare,

pentru aplicarea art. 51 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 56/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 458/2001, si a art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.842/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, pentru anul 2007, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice, ministrul apărării, ministrul internelor si reformei administrative, ministrul justitiei, directorul Serviciului Român de Informatii, directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, directorul Serviciului de Informatii Externe si directorul Serviciului de Protectie si Pază emit prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă Normele proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale se vor derula în conformitate cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2007, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.781/CV558/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.057 si 1.057 bis din 30 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul justitiei,

Zsuzsánna Péter

p. Directorul Serviciului Român de Informatii,

Viorel Voinescu

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Marcel Opris

p. Directorul Serviciului de Informatii Externe,

Silviu Predoiu

Directorul Serviciului de Protectie si Pază,

Lucian Pahontu

 

ANEXĂ

 

NORME

proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.842/2006, denumit în continuare Contract-cadru, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în retelele sanitare proprii din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

(2) Prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu se dispune altfel, se completează cu dispozitiile Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.781/CV558/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Furnizorii de servicii medicale din retelele sanitare apartinând sistemului apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti sunt cei prevăzuti la art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 56/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 458/2001.

Art. 3. - Atributiile ce revin, potrivit normelor legale în vigoare, autoritătilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti în domeniul asistentei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate sunt exercitate de către directiile medicale sau structurile similare organizate conform Titlului I „Sănătate publică” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, din ministerele si institutiile centrale cu retea sanitară proprie.

Art. 4. - (1) În vederea încheierii contractului, furnizorii de servicii medicale din reteaua apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti vor prezenta documentele prevăzute în Contractul-cadru. Certificatului de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale îi este asimilat actul de înfiintare a furnizorilor de servicii medicale.

(2) La încheierea contractului de furnizare de medicamente, furnizorii din reteaua apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti vor prezenta documentele prevăzute în cap. III din Contractul-cadru referitor la acordarea medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, cu exceptia certificatului de înmatriculare la registrul comertului.

(3) Prin act de înfiintare a furnizorului se întelege inclusiv ordinele legale de înfiintare emise de ministerele si institutiile din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

Art. 5. - (1) Toate documentele care stau la baza încheierii contractelor si decontării serviciilor medicale si medicamentelor si care contin informatii clasificate potrivit legii, datorită specificului institutiei respective, se certifică prin semnătura reprezentantilor legali ai furnizorilor, care vor răspunde de exactitatea si realitatea datelor transmise si/sau raportate.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă spre verificare de către reprezentantii legali ai furnizorilor, la sediul acestora, numai persoanelor nominalizate, potrivit specialitătilor si competentelor, de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, agreate de instituiile cu legi specifice de organizare i functionare din a căror structură fac parte respectivii furnizori. Fac exceptie de la activitatea de agreare auditorii publici interni ai Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti pe timpul misiunii.

(3) Persoanele cu drept de control apartinând Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, prevăzute la alin. (2), vor avea acces la informatiile clasificate potrivit legii, în conditiile si prin respectarea procedurilor prevăzute de lege.

(4) Aceste documente sunt acte justificative care sustin plătile efectuate, se arhivează si se păstrează la sediul furnizorului pe toată durata prevăzută de Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - (1) Asiguratii care plătesc contributia pentru asigurările sociale de sănătate, indiferent de casa de asigurări de sănătate unde acestia sunt luati în evidentă, precum si cei din categoriile de persoane prevăzute la art. 213 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, care solicită servicii medicale furnizate în sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, vor face dovada calitătii lor potrivit prevederilor art. 212 din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Pentru asiguratii care, potrivit legii, au regim de confidentialitate, precum si pentru persoanele private de libertate, evidenta acestora la Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti se tine numeric. Dovada calitătii de asigurat pentru aceste categorii de persoane se face pe baza adeverintelor eliberate de către institutiile care le au în evidentă.

(3) Pentru categoriile de asigurati care execută o pedeapsă privativă de libertate (arestati, retinuti si condamnati), în scopul evitării dublei plăti, institutiile în evidenta cărora se află acestea vor informa casele judeene de asigurări de sănătate si a municipiului Bucuresti în raza cărora aveau domiciliul aceste persoane, precum si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului despre starea de fapt a acestora.

 

CAPITOLUL II

Asistenta medicală primară

SECTIUNEA 1

Servicii medicale curative

 

Art. 7. - (1) Serviciile medicale se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru stabilit, iar în afara acestui program, în centre de permanentă stabilite si organizate, potrivit legii, de directiile medicale sau de structurile similare acestora din ministerele si institutiile cu re t ele sanitare proprii din sistemul apărării, ordinii publice, siguranei nationale si autoritătii judecătoresti, cu avizul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si în limita fondurilor alocate.

(2) Avizul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti poate fi retras, cu acordul directiilor medicale (similare), după o prealabilă înstiintare a acestora, dacă din raportările furnizorilor rezultă că adresabilitatea la centrul de permanentă, într-un trimestru, este redusă.

(3) Acolo unde nu se pot organiza centre de permanentă, medicii din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti pot acorda consultatii si în afara orelor de program, conform prevederilor legale în vigoare, potrivit unui program stabilit de comun acord de medicul respectiv cu directiile medicale.

 

SECTIUNEA a 2-a

Modalităti de contractare

 

Art. 8. - Pentru cabinetele medicale de unitate/infirmerii contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară se încheie între spitalul militar, spitalul penitenciar sau alte unităti sanitare care coordonează activitătile medicale din aceste cabinete si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, conform reglementărilor specifice.

Art. 9. - Pentru cabinetele medicale aflate în structura centrelor medicale judetene si ale municipiului Bucuresti, contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară se încheie de reprezentantul legal al centrului medical si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 10. - Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară pentru cabinetele medicale aflate în structura/coordonarea centrelor medicale de diagnostic si tratament sau a altor unităti sanitare similare se încheie de reprezentantul legal al acestora si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 11. - Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară pentru cabinetele medicale aflate în structura spitalelor din retelele sanitare apartinând ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti se încheie de reprezentantul legal al acestor spitale si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 12. - Numărul minim de asigurati si persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale înscrise pe listele medicilor de familie care îsi desfăsoară activitatea în cabinetele medicale ce functionează în structura sau în coordonarea unor unităti sanitare apartinând ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitară proprie se stabileste de

către directiile medicale sau structurile similare din ministerele si institutiile din sistemul national de apărare în functie de organizarea, functionarea si necesarul de servicii medicale.

Art. 13. - (1) Listele ce cuprind asiguratii aflati în evidenta Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, pe baza cărora se încheie contractele de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară, se întocmesc cu respectarea specificului ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

(2) Pentru cabinetele medicale de unitate/infirmerii se vor întocmi liste nominale cu elevi si studenti militari, care se certifică de către comandantul unitătii si de către reprezentantul legal al unitătii sanitare în coordonarea căreia se află cabinetul medical.

(3) Medicii din cabinetele medicale de unitate/infirmerii pot înscrie pe listele nominale cadre active, functionari publici cu statut special, salariati civili, membrii de familie ai acestora, precum si pensionari militari, care au optat pentru medicii de familie respectivi.

(4) Medicul din cabinetul medical de unitate/infirmerie are obligatia să anunte în scris, în termen de 15 zile, casa de asigurări de sănătate judeteană, a municipiului Bucuresti sau a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, după caz, în a cărei evidentă se află asiguratul, includerea acestuia pe lista sa.

Art. 14. - Listele nominale cuprinzând asiguratii, precum si formularele de raportare vor fi întocmite conform modelelor comunicate de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti atât pe hârtie, cât si pe suport magnetic si vor fi semnate si parafate de medic sau de seful sectiei medicale, precum si de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale.

 

SECTIUNEA a 3-a

Modalităti de plată

 

Art. 15. - (1) Contributia la asigurările sociale de sănătate pentru persoanele private de libertate se virează lunar de către ordonatorul de credite, iar declaratia pentru contributia la Fondul de asigurări sociale de sănătate împreună cu fotocopiile documentelor de plată si extrasul de cont bancar vizat de trezorerie vor fi transmise Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

(2) Pentru cabinetele medicale în care se acordă asistentă medicală persoanelor private de libertate, decontarea activitătii de asistentă medicală primară se face pe baza raportării, conform metodologiei stabilite de comun acord de ministerele si institutiile cu retea sanitară proprie si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 16. - Plata furnizorilor de servicii medicale pentru asistenta medicală acordată pentru persoanele private de libertate se efectuează pe baza raportărilor, după următoarele formule, adaptate formularelor de raportare stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate:

 

Total număr de persoane private de libertate în fiecare zi a lunii/Număr de zile calendaristice ale lunii respective = Număr mediu de persoane private de libertate din luna respectivă,

Număr mediu de persoane private de libertate pe lună x 10/12 = Număr de puncte neajustate pe lună.

 

Numărul intial de persoane private de libertate se va stipula în contract si va fi cel existent la data de 1 ianuarie 2007.

Prin persoane private de libertate se întelege retinutii si arestatii preventiv si persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate.

Art. 17. - Pentru perioada de absentă motivată a medicului care acordă asistentă medicală primară, ministerele si institutiile în a căror subordine se află acesta organizează preluarea activitătii medicale de către un alt medic cu licentă de înlocuire si comunică aceasta Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti. Se consideră absentă motivată următoarele situatii: concedii de odihnă, concedii medicale, concedii fără plată, concedii pentru cresterea copilului, citatii de la organele judecătoresti sau de la alte organe care au dreptul, potrivit legii, de a solicita prezenta la institutiile respective si misiunile ordonate.

Art. 18. - Directiile medicale sau alte structuri similare acestora din cadrul ministerelor si institutiilor din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti vor pune la dispozitie Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti liste cuprinzând medicii cu licentă de înlocuire, fără obligatii contractuale, cum este si cazul medicilor militari pensionari sau disponibilizati, care pot prelua activitatea în conditiile legii.

Art. 19. - Schimbarea medicilor de familie din cabinetele medicale de unitate/infirmerii din centrele medicale judetene si ale municipiului Bucuresti si cele aflate în structura/coordonarea centrelor medicale de diagnostic si tratament, respectiv spitalelor din retelele sanitare apartinând ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti se face, în conditiile legii, numai cu informarea reprezentantului legal al furnizorului si al Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 20. - (1) Lista cuprinzând cabinetele medicale si conditiile specifice sistemului în care se acordă asistentă medicală primară la care se aplică majorări se stabileste anual de directiile medicale sau de alte structuri similare din ministerele si institutiile din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti în cadrul retelelor sanitare proprii împreună cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, cu referate justificative bine întemeiate si în limita fondului aprobat (cabinete aresturi, cabinete penitenciare, zone izolate etc).

(2) Criteriile de stabilire a cabinetelor medicale la care se pot aplica majorări vor fi înaintate de directiile medicale sau de alte structuri similare din ministerele si institutiile din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti spre avizare Ministerului Sănătătii Publice.

 

CAPITOLUL III

Modul de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu

 

Art. 21. - Asistenta cu medicamente în tratamentul ambulatoriu se asigură de farmaciile autorizate si evaluate conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv de farmaciile care functionează în structura unitătilor sanitare din ambulatoriul de specialitate din sistemul de apărare, ordine publică, sigurantă natională si autoritate judecătorească.

Art. 22. - Pentru farmaciile care functionează în ambulatoriile de specialitate din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti nu se aplică criteriile de selectie a farmaciilor, în vederea încheierii contractului, prevăzute în anexa nr. 30 la Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.781/CV558/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 23. - Pentru farmaciile care functionează în structura unor unităti sanitare din ambulatoriile de specialitate din reteaua sanitară proprie, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti va acorda în cadrul sumelor contractate un avans în limita a 30% din valoarea contractului, în conditiile legii.

Art. 24. - Pentru farmaciile din structura apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, la stabilirea valorii contractului se va aplica principiul proportionalitătii raportat la numărul de asigurati si la consumul de medicamente din anul precedent.

Art. 25. - Decontarea contravalorii medicamentelor eliberate de farmaciile din structura apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti se efectuează în termen de până la 60 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de către farmacie la Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

          Art. 26. - Modalitatea de decontare a părtii necompensate de care beneficiază asiguratii în baza unor legi speciale se stabileste prin ordin al ministrilor si conducătorilor institutiilor din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

Art. 27. - Documentele necesare decontării medicamentelor sunt cele prevăzute în normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007.

 

CAPITOLUL IV

Modalităti de contractare în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice,

paraclinice, de medicină dentară si de recuperare-reabilitare a sănătătii

 

Art. 28. - Sumele care urmează a fi contractate cu furnizorii de analize medicale de laborator, respectiv cu furnizorii de investigatii paraclinice de radiologie - imagistică medicală din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti vor fi stabilite în functie de numărul de servicii medicale efectuate în anul precedent.

 

CAPITOLUL V

Modalităti de plată a serviciilor medicale acordate în unităti sanitare cu paturi

 

Art. 29. - Pentru unitătile sanitare cu paturi din structura apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti va deconta serviciile medicale spitalicesti realizate în luna ianuarie în functie de numărul de cazuri externate realizat în limita numărului de cazuri contractat, urmând ca după validarea cazurilor de către Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar numărul de cazuri nevalidate raportate în luna ianuarie să se scadă din numărul de cazuri raportat în luna februarie.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 30. - Medicii din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, care sunt mutati în interes de serviciu în alte unităti sanitare similare celei în care si-au desfăsurat activitatea, pot continua relatiile contractuale cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice,

Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti prin încheierea unui nou contract în conditiile legii.

Art. 31. - Crearea bazei de date la nivelul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti pentru functionarea sistemului informatic se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind informatiile clasificate, printr-un protocol care se semnează între Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si ministerele si institutiile din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind aprobarea transferului portofoliului de asigurări, aferent clasei B.1 - „Asigurări de accidente”, de la Societatea Comercială „ASIROM - CONCORDIA” - S.A. către Societatea Comercială „Asigurarea Românească - ASIROM” - S.A.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea sa,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 18 septembrie 2007, prin care s-a aprobat transferul portofoliului de asigurări al Societătii Comerciale „ASIROM -CONCORDIA” - S.A. către Societatea Comercială „Asigurarea Românească - ASIROM” - S.A.,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Se aprobă transferul portofoliului de asigurări, aferent clasei B.1 - „Asigurări de accidente”, de la Societatea Comercială „ASIROM - CONCORDIA” - S.A. către Societatea Comercială „Asigurarea Românească - ASIROM” - S.A., conform Procesului-verbal de predare-primire nr. 1.117 si nr. 1.233 din data de 23 august 2007.

Art. 2. - Prezenta decizie devine opozabilă tertilor după publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 24 septembrie 2007.

Nr. 678.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale

„GENEVE BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 18 septembrie 2007, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale „GENEVE BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L.de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială „GENEVE BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, bd. Decebal nr. 14, bl. S6, parter, biroul nr. 1, sectorul 3, număr de ordine în registrul comertului J 40/6280/27.03.2007, cod unic de înregistrare 21459473, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia de a prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 24 septembrie 2007.

Nr. 681.