MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 679         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE         Vineri, 5 octombrie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

1.172. - Hotărāre privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor īn agricultură, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 934/2005

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

170. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste cerintele de sănătate animală pentru animalele de acvacultură si produsele acestora, precum si pentru prevenirea si controlul anumitor boli ale animalelor acvatice

 

311. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative privind modificarea Regulamentului de autorizare a laboratoarelor si poligoanelor de īncercări la foc si a celor de distrugere a munitiei neexplodate, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 770/2005

 

922. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind aprobarea procedurilor de agreare de către Ministerul Transporturilor a unitătilor specializate medicale si psihologice, īn vederea examinării persoanelor cu functii care concură la siguranta circulatiei rutiere

 

1.628. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului public din reteaua Ministerului Sănătătii Publice

 


HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor īn agricultură, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 934/2005

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor īn agricultură, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 934/2005, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 784 din 29 august 2005, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - La solicitarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Ministerul Economiei si Finantelor alocă sume din bugetul de stat pentru alimentarea fondului, la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură si vānătoare», titlul IV «Subventii».”

2. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Sumele neutilizate din fond la finele fiecărui an, angajate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale cu institutiile selectate si evidentiate īn contul special al fondului deschis la Trezoreria Statului, la dispozitia Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, se reportează īn anul următor si se utilizează potrivit art. 13 alin. (1) din lege.”

3. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

„Art. 101. - Sumele existente īn fond la finele fiecărui an, provenite din rambursări de credite si plăti de dobānzi la creditele acordate si evidentiate īn contul special al fondului deschis la Trezoreria Statului, la dispozitia Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, se reportează īn anul următor si se utilizează potrivit art. 13 alin. (2) din lege.”

4. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Sumele reprezentānd rate de credit scadente si plăti de dobānzi aferente acestora, rambursate de beneficiarii creditului pentru investitii īn agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum si īn activităti nonagricole, existente īn conturile institutiilor selectate la finele anului īn curs, se virează la data si īn contul prevăzut la art. 13 alin. (3) din lege, se reportează īn anul următor si se utilizează pentru acordarea de noi credite, īn conditiile legii si ale prezentelor norme metodologice emise īn aplicarea acesteia.”

5. La articolul 12, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) acordarea de credite pentru investitii īn agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum si īn activităti nonagricole beneficiarilor prevăzuti la art. 6 din lege;”.

6. La articolul 16, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, īn functie de nivelul sumelor prevăzute cu această destinatie īn bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si de politica agricolă natională si comunitară, se vor aproba lista proiectelor de investitii din cadrul sectoarelor economice din agricultură care beneficiază de reduceri, precum si criteriile tehnice de acordare (suprafată, număr de animale, capacităti etc.).”

7. La articolul 17, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

„b) respectarea indicatorilor de performantă tehnico-economică din planul de afaceri;”.

8. Articolul 24 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - Sumele provenite din fond vor fi derulate prin institutiile selectate si se vor utiliza numai pentru acordarea de credite pentru investitii īn agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum si īn activităti nonagricole, īn conditiile art. 6 si 7 din lege.”

9. Articolul 30 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - (1) Lunar sau ori de cāte ori se consideră necesar, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale va analiza stadiul si modul īn care sunt respectate conditiile stabilite īn conventiile īncheiate cu institutiile selectate.

(2) Īn cazul constatării de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale a faptului că institutiile selectate au plătit sume necuvenite beneficiarilor de credite prin cererile de tragere, acestea au obligatia de a restitui aceste sume din fondurile proprii, īn termenul si īn contul prevăzut la art. 131 alin. (2) din lege.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 26 septembrie 2007.

Nr. 1.172.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste cerintele de sănătate animală pentru animalele de acvacultură si produsele acestora, precum si pentru prevenirea si controlul anumitor boli ale animalelor acvatice

 

Avānd īn vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

văzānd Referatul de aprobare nr. 19.168 din 16 august 2007, īntocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară ce stabileste cerintele de sănătate animală pentru animalele de acvacultură si produsele acestora, precum si pentru prevenirea si controlul anumitor boli ale animalelor acvatice, prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 82/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor, care reglementează punerea pe piată a animalelor si a produselor de acvacultură, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 399 din 9 mai 2006, cu modificările si completările ulterioare, ce transpune īn legislatia natională Directiva Consiliului 91/67/CEE, Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 247/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la introducerea măsurilor comunitare minime pentru controlul anumitor boli ale pestilor, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 921 din 14 noiembrie 2006, ce transpune īn legislatia natională Directiva Consiliului 93/53/CEE si Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 117/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste măsuri minime nationale pentru controlul unor boli care afectează molustele bivalve, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.035 din 22 noiembrie 2005, ce transpune īn legislatia natională Directiva Consiliului 95/70/CE.

Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 2006/88/CE, ce stabileste cerintele de sănătate animală pentru animalele de acvacultură si produsele acestora, precum si pentru prevenirea si controlul anumitor boli ale animalelor acvatice, publicată īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 328, 24 noiembrie 2006.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, si va intra īn vigoare la data de 1 august 2008.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

 

Bucuresti, 6 septembrie 2007.

Nr. 170.


 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

ce stabileste cerintele de sănătate animală pentru animalele de acvacultură si produsele acestora, precum si pentru prevenirea si controlul anumitor boli ale animalelor acvatice

 

CAPITOLUL I

Domeniu, scop si definitii

 

ARTICOLUL 1

Domeniu

 

(1) Prezenta normă sanitară veterinară stabileste:

a) cerintele de sănătate animală ce urmează a fi aplicate pentru punerea pe piată, importul si tranzitul animalelor de acvacultură si produselor acestora;

b) măsurile minime de prevenire a bolilor animalelor de acvacultură, cu scopul de a creste gradul de constientizare si pregătirea autoritătilor competente, a operatorilor cu activitate īn domeniul produselor de acvacultură si a altora implicati īn această industrie;

c) măsurile minime de control ce urmează a fi aplicate īn eventualitatea unei suspiciuni sau a unui focar al anumitor boli ale animalelor acvatice.

(2) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor ia orice măsuri stricte īn domeniul prevăzut la art. 13 din cap. II si de cap. V, dovedind că aceste măsuri nu afectează comertul cu alte state membre ale Uniunii Europene.

 

ARTICOLUL 2

Scop

 

(1) Prezenta normă sanitară veterinară nu se aplică pentru:

a) animalele acvatice ornamentale crescute īn acvarii necomerciale;

b) animalele acvatice din mediul natural, recoltate sau pescuite pentru a fi introduse direct īn lantul alimentar;

c) animalele acvatice pescuite īn scopul producerii de făină de peste, furaje din peste, ulei de peste si alte produse similare.

(2) Cap. II, sectiunile 1, a 2-a, a 3-a si a 4-a ale cap. III si cap. VII nu se aplică dacă animalele acvatice ornamentale sunt tinute īn magazine pentru animale, locatii ale operatorilor cu activitate īn domeniul amenajărilor exterioare, iazuri din grădini, acvarii comerciale sau la angrosisti, care:

a) nu au niciun contact direct cu apele naturale din Comunitatea Europeană;

b) sunt echipate cu un sistem de tratare a apei de evacuare, ce reduce pānă la un nivel acceptabil riscul transmiterii bolilor īn apele naturale.

(3) Prezenta normă sanitară veterinară se aplică fără a prejudicia prevederile referitoare la conservarea speciilor sau la introducerea de specii care nu sunt indigene.

 

ARTICOLUL 3

Definitii

 

(1) Īn scopul prezentei norme sanitare veterinare, se utilizează următoarele definitii:

a) acvacultură reprezintă cresterea sau cultivarea organismelor acvatice utilizāndu-se tehnici care contribuie la cresterea productiei acestor organisme peste capacitatea naturală a mediului si īntr-un cadru īn care aceste organisme rămān īn proprietatea uneia sau mai multor persoane fizice ori juridice de-a lungul stadiilor de crestere si cultivare pānă la momentul recoltei;

b) animal de acvacultură reprezintă orice animal acvatic īn toate stadiile sale de viată, inclusiv ouăle si gametii, crescut īntr-o fermă sau īntr-o zonă de crestere a molustelor, cuprinzānd orice animal acvatic din mediul natural destinat unei ferme ori unei zone de crestere a molustelor;

c) unitate de productie īn domeniul acvaculturii reprezintă orice unitate pentru profit sau nu, publică ori privată, care realizează oricare dintre activitătile legate de cresterea, detinerea sau cultivarea animalelor de acvacultură;

d) operator din unitatea de productie īn domeniul acvaculturii reprezintă orice persoană fizică sau juridică ce controlează si răspunde ca activitatea de productie īn domeniul acvaculturii să se desfăsoare īn conformitate cu cerintele prezentei norme sanitare veterinare;

e) animal acvatic reprezintă:

(i) speciile de pesti apartinānd supraclasei Agnata si claselor Chondrichthyes si Osteichthyes;

(ii) speciile de moluste apartinānd de īncrengătura Mollusca;

(iii) speciile de crustacee apartinānd de subīncrengătura Crustacea;

f) unitate de procesare autorizată reprezintă orice unitate din domeniul alimentar, aprobată īn conformitate cu art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 ce prevede reguli specifice de igienă pentru hrana de origine animală, pentru procesarea animalelor de acvacultură īn scopuri alimentare, si care este autorizată īn conformitate cu art. 4 si 5 din prezenta normă sanitară veterinară;

g) operator din unitate de procesare autorizată reprezintă orice persoană fizică sau juridică ce controlează si răspunde de aplicarea īn unitatea de procesare autorizată a prezentei norme sanitare veterinare;

h) fermă reprezintă orice spatiu, zonă īnchisă sau instalatie utilizată īntr-o activitate de productie īn domeniul acvaculturii, īn care animalele de acvacultură sunt crescute cu scopul punerii pe piată, cu exceptia locurilor unde animalele acvatice din mediul natural recoltate sau prinse īn scopul consumului uman sunt detinute temporar īnaintea procesării, fără a fi īngrăsate;

i) crestere reprezintă cresterea animalelor de acvacultură īntr-o fermă sau īntr-o zonă de crestere a molustelor;

j) zonă de crestere a molustelor reprezintă o zonă de productie sau de purificare naturală, īn care toate activitătile de productie īn domeniul acvaculturii se efectuează sub sistem de biosecuritate comun;

k) animal acvatic ornamental reprezintă un animal acvatic care este detinut, crescut sau pus pe piată doar īn scopuri ornamentale;

l) punere pe piată reprezintă vānzarea, inclusiv oferirea spre vānzare sau orice altă formă de transfer, chiar dacă este cu titlu gratuit sau nu, si orice formă de miscare a animalelor de acvacultură;

m) zonă de productie reprezintă orice perimetru de apă dulce, mare, estuar, zonă continentală sau lagună, care contine paturi naturale pentru moluste sau locuri utilizate pentru cultivarea si recoltarea molustelor;

n) bazine pentru pescuit sportiv reprezintă bazinele sau altă instalatie unde populatia piscicolă este mentinută doar pentru scopuri recreative prin repopulare cu animale de acvacultură;

o) zonă de purificare naturală reprezintă orice perimetru de apă dulce, mare, estuar sau lagună, cu marginile marcate clar si indicate prin geamanduri, indicatoare sau prin orice alte mijloace fixe si utilizat exclusiv pentru purificarea naturală a molustelor vii;


p) animal acvatic sălbatic reprezintă un animal acvatic care nu este animal de acvacultură.

(2) Īn scopul prezentei norme sanitare veterinare, se utilizează, de asemenea, următoarele definitii:

a) definitiile tehnice prevăzute īn anexa nr. 1;

b) definitiile prevăzute īn:

(i) art. 2 si 3 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, care prevăd principiile generale si cerintele legislatiei alimentare, stabilesc Autoritatea Europeană pentru Siguranta Alimentelor si procedurile īn materie de siguranta alimentelor; (ii) art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 852/2004; (iii) art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 853/2004; (iv) art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004.

 

CAPITOLUL II

Autorizarea unitătilor de productie īn domeniul acvaculturii si a unitătilor de procesare

 

ARTICOLUL 4

Autorizarea unitătilor de productie īn domeniul acvaculturii si a unitătilor de procesare

 

(1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor autorizează fiecare unitate de productie īn domeniul acvaculturii īn conformitate cu art. 5. Atunci cānd este cazul, această autorizatie poate include mai multe unităti de productie īn domeniul acvaculturii pentru moluste aflate īn zone de crestere a molustelor. Totusi, centrele de expediere, centrele de purificare sau activitătile similare aflate īntr-o zonă de crestere a molustelor trebuie să aibă autorizatie individuală.

(2) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor autorizează fiecare unitate procesatoare care taie animale acvatice, īn conformitate cu art. 33 din cap. V, īn scopul controlului bolilor, conform prevederilor art. 5.

(3) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor acordă un număr unic de autorizare fiecărei unităti de productie īn domeniul acvaculturii si fiecărei unităti de procesare autorizate.

(4) Prin derogare de la autorizarea solicitată la alin. (1), Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate solicita numai īnregistrarea de către autoritatea competentă pentru următoarele:

a) instalatii, altele decāt cele pentru activitatea de productie īn domeniul acvaculturii, īn care animalele acvatice sunt tinute fără intentia de a fi puse pe piată;

b) bazine pentru pescuit sportiv;

c) unităti de productie īn domeniul acvaculturii, care pun pe piată animale de acvacultură exclusiv pentru consum uman, īn conformitate cu art. 1 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

(5) Īn caz de neconformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare, autoritatea competentă actionează conform art. 54 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004.

 

ARTICOLUL 5

Conditii de autorizare

 

(1) Autorizatiile, astfel cum prevede art. 4 alin. (1) si (2), pentru operatorul din unitatea de productie īn domeniul acvaculturii si operatorul din unitatea de procesare autorizată, sunt acordate de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor dacă acestia:

a) īndeplinesc conditiile prevăzute la art. 8, 9 si 10;

b) au un sistem care permite să demonstreze autoritătii competente că sunt īndeplinite cerintele aferente acestor conditii;

c) rămān sub supervizarea autoritătii competente care īndeplineste īndatoririle prevăzute īn art. 54 alin. (1).

(2) Autorizatia nu este acordată dacă activitatea īn unitătile respective prezintă un risc inacceptabil de răspāndire a bolilor către ferme, zone de crestere a molustelor sau efective de animale acvatice din mediul natural din apropierea fermelor sau zonelor de crestere a molustelor. Totusi, īnainte de a fi luată o decizie de refuzare a autorizării, trebuie luate īn considerare măsurile de reducere a riscului, inclusiv o posibilă alternativă a activitătii īn cauză.

(3) Operatorul din unitatea de productie īn domeniul acvaculturii si operatorul din unitatea de procesare autorizată au obligatia de a pune la dispozitia Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor toate informatiile relevante pentru evaluarea īndeplinirii conditiilor pentru autorizare, inclusiv informatiile solicitate īn conformitate cu anexa nr. 2.

 

ARTICOLUL 6

Registrul

 

Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor īntocmeste si actualizează permanent un registru de interes public continānd cel putin informatiile prevăzute īn anexa nr. 2 pentru unitătile de productie īn domeniul acvaculturii si unitătile de procesare autorizate.

 

ARTICOLUL 7

Controale oficiale

 

(1) Īn conformitate cu art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, controalele oficiale īn unitătile de productie īn domeniul acvaculturii si unitătile de procesare autorizate se efectuează de către autoritatea competentă.

(2) Controalele oficiale prevăzute la alin. (1) constau cel putin īn inspectii regulate, vizite, audit si, unde este cazul, prelevare de probe pentru fiecare activitate de productie īn domeniul acvaculturii, tinānd cont de riscul pe care unitătile de productie īn domeniul acvaculturii si unitătile de procesare autorizate īl prezintă īn legătură cu contractarea si răspāndirea bolilor. Recomandările pentru frecventa acestor controale sunt stabilite īn partea B a anexei nr. 3, īn functie de statusul de sănătate al zonelor si compartimentelor implicate.

 

ARTICOLUL 8

Evidente privind īnregistrarea. Trasabilitatea

 

(1) Unitatea de productie īn domeniul acvaculturii trebuie să detină următoarele evidente:

a) toate miscările animalelor de acvacultură si ale produselor acestora īn interiorul si īn afara fermelor sau zonelor de crestere a molustelor;

b) mortalitatea īn fiecare unitate epidemiologică, cu relevantă pentru tipul de productie;

c) rezultatele schemei de supraveghere pentru sănătatea animală, bazată pe analiza riscului, īn conformitate cu prevederile art. 10.

(2) Unitătile de procesare autorizate trebuie să detină evidenta tuturor miscărilor de animale de acvacultură si ale produselor acestora īn interiorul si īn afara acestor unităti.

(3) Transportatorii, atunci cānd animalele de acvacultură sunt transportate, trebuie să detină următoarele evidente:

a) mortalitatea pe timpul transportului, atāt pentru tipul de mijloc de transport, cāt si pentru speciile transportate;

b) fermele, zonele de crestere a molustelor si unitătile de procesare īn care au intrat mijloacele de transport;

c) orice schimb de apă īn timpul transportului, īn special sursele noi de apă si locurile de deversare a acesteia.


(4) Fără a prejudicia prevederile specifice de trasabilitate, toate miscările animalelor īnregistrate de către operatorii din unitătile de productie īn domeniul acvaculturii, conform alin. (1) lit. a), sunt īnregistrate īntr-un registru national si păstrate īn formă computerizată, astfel īncāt trasabilitatea locului de origine si a celui de destinatie să fie garantată.

 

ARTICOLUL 9

Bune practici de igienă

 

Unitătile de productie īn domeniul acvaculturii si unitătile de procesare autorizate trebuie să implementeze bune practici de igienă pentru a preveni introducerea si propagarea bolilor.

 

ARTICOLUL 10

Programe de supraveghere a sănătătii animalelor

 

(1) Programul de supraveghere a sănătătii animalelor bazat pe evaluarea riscului trebuie să fie aplicat īn toate fermele si zonele de crestere a molustelor si adaptat fiecărui tip de productie.

(2) Programul de supraveghere a sănătătii animalelor bazat pe evaluarea riscului, la care se face referire īn alin.(1), are drept scop:

a) evidentierea oricărei cresteri a mortalitătii īn toate fermele si zonele de crestere a molustelor, īn functie de tipul de productie;

b) detectarea tuturor bolilor listate īn partea a II-a a anexei nr. 4, īn ferme si zone de crestere a molustelor unde sunt prezente specii sensibile la aceste boli.

(3) Recomandările pentru frecventa programelor de supraveghere a sănătătii animalelor īn functie de statusul de sănătate al zonei si compartimentului implicat sunt prevăzute īn partea B a anexei nr. 3. Această supraveghere se aplică fără a prejudicia prelevarea de probe si supravegherea efectuată īn conformitate cu cap. V sau art. 49 alin. (3), art. 50 alin. (4) si art. 52.

(4) Programul de supraveghere a sănătătii animalelor bazat pe evaluarea riscului, la care se face referire īn alin. (1), trebuie să tină cont de liniile directoare stabilite de Comisia Europeană.

 

CAPITOLUL III

Cerinte de sănătate animală pentru punerea pe piată a animalelor de acvacultură si a produselor acestora

 

SECTIUNEA 1

Prevederi generale

 

ARTICOLUL 11

Scop

 

(1) Prezentul capitol se aplică doar bolilor si speciilor susceptibile la bolile listate īn partea a II-a a anexei nr. 4.

(2) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor autorizează punerea pe piată īn scopuri stiintifice a animalelor de acvacultură si a produselor acestora care nu se īncadrează cerintelor prezentului capitol, sub directa supervizare a autoritătii competente. Autoritatea competentă verifică punerea pe piată pentru a nu periclita statusul de sănătate al animalelor acvatice la locul de destinatie sau īn locurile de tranzit, cu privire la bolile listate īn partea a II-a a anexei nr. 4. Toate miscările ce au loc īntre statele membre ale Uniunii Europene nu pot avea loc decāt cu notificarea prealabilă a autoritătilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene implicate.

 

ARTICOLUL 12

Cerinte de sănătate animală pentru punerea pe piată a animalelor de acvacultură

 

(1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor verifică punerea pe piată a animalelor de acvacultură si a produselor acestora pentru a nu periclita statusul de sănătate al animalelor acvatice la locul de destinatie, cu privire la bolile listate īn partea a II-a a anexei nr. 4.

(2) Reguli detaliate privind miscarea animalelor de acvacultură sunt prevăzute īn prezentul capitol, īn particular pentru miscările ce au loc īntre statele membre ale Uniunii Europene, zone si compartimente cu status de sănătate diferit, astfel cum prevede partea A a anexei nr.3.

 

ARTICOLUL 13

Cerinte de prevenire a bolilor īn timpul transportului

 

(1) Īn timpul transportului animalelor de acvacultură trebuie să se aplice măsurile necesare de prevenire a bolilor, astfel īncāt să nu fie afectat statusul de sănătate al acestor animale si să se reducă riscul de propagare a bolilor.

(2) Animalele de acvacultură trebuie să fie transportate īn conditii care nu afectează statusul lor de sănătate si nu periclitează statusul de sănătate al locului de destinatie si, unde este cazul, al locurilor de tranzit.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplică de asemenea bolilor si speciilor susceptibile care nu sunt listate īn partea a II-a a anexei nr. 4.

(4) Orice schimbare a apei īn timpul transportului se efectuează īn locuri si īn conditii care nu periclitează statusul de sănătate al:

a) animalelor de acvacultură care sunt transportate;

b) animalelor acvatice de la locul schimbării apei;

c) animalelor acvatice de la locul de destinatie.

 

ARTICOLUL 14

Certificarea stării de sănătate a animalelor

 

(1) Punerea pe piată a animalelor de acvacultură este supusă certificării atunci cānd animalele sunt introduse īntr-un stat membru al Uniunii Europene, zonă sau compartiment declarat indemn īn conformitate cu art. 49 si 50 sau cānd fac obiectul unui program de supraveghere ori de eradicare īn conformitate cu art. 44 alin. (1) sau (2) pentru:

a) scopuri de crestere si repopulare;

b) procesare ulterioară, īnainte de consumul uman, dacă: (i) referitor la pesti, acestia nu sunt tăiati si eviscerati īnaintea expedierii;

(ii) referitor la moluste si crustacee, acestea nu sunt expediate ca produse procesate sau neprocesate.

(2) Punerea pe piată a animalelor de acvacultură este supusă certificării atunci cānd animalele sunt autorizate să părăsească o zonă care face obiectul măsurilor de control prevăzute īn sectiunile a 3-a, a 4-a, a 5-a si a 6-a din cap.V. Prezentul alineat se aplică de asemenea bolilor si speciilor susceptibile la acestea, care nu sunt listate īn partea a II-a a anexei nr. 4.

(3) Sunt supuse notificării īn cadrul sistemului informatizat TRACES următoarele miscări de efective:

a) miscările animalelor de acvacultură īntre statele membre ale Uniunii Europene unde certificarea de sănătate animală este solicitată īn conformitate cu alin. (1) si (2);

b) toate miscările animalelor vii de acvacultură īn scopuri de crestere si repopulare īntre statele membre ale Uniunii Europene unde certificarea de sănătate animală nu este solicitată īn conformitate cu prezenta normă sanitară veterinară.

(4) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor autorizează utilizarea sistemului informatizat TRACES pentru a īnregistra miscările ce au loc numai pe teritoriul national.


 

SECTIUNEA a 2-a

Animale de acvacultură utilizate pentru crestere si repopulare

 

ARTICOLUL 15

Cerinte generale pentru punerea pe piată a animalelor de acvacultură īn scopuri de crestere si repopulare

 

(1) Fără a prejudicia prevederile cap. V, pentru animalele de acvacultură puse pe piată īn scop de crestere Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor verifică īndeplinirea următoarelor conditii:

a) să fie clinic sănătoase;

b) să nu provină din ferme sau zone de crestere a molustelor unde există o cauză necunoscută de crestere a mortalitătii.

Prezentul alineat se aplică de asemenea pentru bolile si speciile susceptibile la acestea, care nu sunt listate īn partea a II-a a anexei nr. 4.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. b), Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor autorizează o astfel de punere pe piată, pe baza unei analize a riscului, cu conditia ca animalele să provină dintr-o parte a fermei sau dintr-o zonă de crestere a molustelor independentă de unitatea epidemiologică unde a apărut o mortalitate ridicată.

(3) Animalele de acvacultură destinate distrugerii sau tăierii īn conformitate cu măsurile de control al bolilor prevăzute īn cap. V nu sunt puse pe piată īn scopuri de crestere sau repopulare.

(4) Animalele de acvacultură pot fi reintroduse īn mediul natural, pentru repopulare sau pentru pescuit sportiv, īn următoarele conditii:

a) să corespundă cerintelor alin. (1);

b) să provină dintr-o fermă sau zonă de crestere a molustelor cu statusul de sănătate prevăzut īn partea A a anexei nr. 3 sau cel putin cu status de sănătate echivalent cu al apelor īn care urmează să fie introduse.

(5) Animalele de acvacultură pot proveni si din zone sau compartimente declarate indemne de boală īn conformitate cu art. 49 sau 50. Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor aplică prevederile prezentului alineat īn cazul programelor elaborate si aplicate īn conformitate cu art. 43.

 

ARTICOLUL 16

Introducerea animalelor de acvacultură apartinānd speciilor susceptibile la o boală specifică īn zone indemne de această boală

 

(1) Animalele de acvacultură apartinānd speciilor susceptibile la o boală specifică, pentru a putea fi introduse, īn scopuri de crestere sau repopulare, īntr-un stat membru al Uniunii Europene, īntr-o zonă ori un compartiment declarat indemn de acea boală īn conformitate cu art. 49 sau art. 50, trebuie să provină dintr-un stat membru al Uniunii Europene, dintr-o zonă sau dintr-un compartiment de asemenea declarat indemn de acea boală.

(2) Atunci cānd poate fi justificat stiintific faptul că speciile susceptibile la o boală specifică nu o transmit īn anumite stadii de dezvoltare, prevederile alin. (1) nu se aplică acelor stadii de viată.

(3) O listă a speciilor si stadiilor de viată cărora li se aplică prevederile alin. (2) se adoptă, iar, cānd este necesar, lista se amendează conform procedurii comunitare, tināndu-se cont de descoperirile stiintifice si tehnologice.

 

ARTICOLUL 17

Introducerea animalelor de acvacultură vii apartinānd speciilor-vector īn zone indemne de boală

 

(1) Atunci cānd date sau experiente practice indică faptul că alte specii decāt cele enumerate īn partea a II-a a anexei nr. 4 pot fi responsabile de transmiterea unei boli specifice, actionānd ca specii-vector, īn cazul introducerii īn scopuri de crestere sau repopulare, īn Romānia, īntr-o zonă sau un compartiment declarat indemn de acea boală specifică, īn conformitate cu art. 49 sau 50, acele specii-vector trebuie:

a) să fie originare din alt stat membru al Uniunii Europene, zonă sau compartiment declarat indemn de acea boală specifică;

b) să fie tinute īn conditii de carantină īn apă liberă de agentul patogen īn cauză, pentru o perioadă de timp corespunzătoare, atunci cānd datele stiintifice sau experienta practică dovedesc că există conditii suficiente pentru reducerea riscului de transmitere a bolii specifice, pānă la un nivel acceptabil pentru prevenirea si transmiterea bolii respective.

(2) O listă cuprinzānd speciile-vector si stadiile de viată a acelor specii cărora li se aplică prezentul articol si, unde este cazul, conditiile īn care aceste specii pot transmite boala este adoptată si, cānd este necesar, este amendată tināndu-se cont de descoperirile stiintifice si tehnologice, īn conformitate cu procedura comunitară.

 

SECTIUNEA a 3-a

Animale de acvacultură si produse ale acestora destinate consumului uman

 

ARTICOLUL 18

Animale de acvacultură si produse ale acestora puse pe piată īn scopul procesării suplimentare īnaintea consumului uman

 

(1) Animalele de acvacultură din speciile susceptibile la una sau mai multe dintre bolile care nu sunt exotice listate īn partea a II-a a anexei nr. 4 si produsele acestora pot fi puse pe piată īn scopul procesării suplimentare īn Romānia, īntr-o zonă sau un compartiment declarat indemn de acele boli, īn conformitate cu art. 49 sau 50, īn următoarele conditii:

a) să fie originare din alt stat membru al Uniunii Europene, dintr-o zonă sau un compartiment declarat indemn de boala īn cauză;

b) să fie procesate intr-o unitate autorizată respectānd conditiile de prevenire a răspāndirii bolii;

c) īn ceea ce priveste pestii, acestia să fie tăiati si eviscerati īnaintea expedierii;

d) referitor la moluste si crustacee, să fie expediate ca produse procesate sau neprocesate.

(2) Animalele de acvacultură dintre speciile susceptibile la una sau mai multe dintre bolile care nu sunt exotice listate īn partea a II-a a anexei nr. 4, care sunt puse pe piată īn scopul procesării suplimentare īn Romānia, īntr-o zonă sau un compartiment declarat indemn de acele boli īn conformitate cu art. 49 sau 50, pot fi depozitate temporar īntr-un loc de procesare numai dacă:

a) sunt originare din alt stat membru al Uniunii Europene, dintr-o zonă sau un compartiment declarat indemn de boala īn cauză;

b) sunt păstrate temporar īn centre de expediere, centre de purificare sau locatii similare care sunt echipate cu sistem de tratare a apei care inactivează germenii patogeni īn cauză sau unde apa este supusă altor tipuri de tratamente ce reduc riscul de transmitere a bolilor către apele naturale, pānă la un nivel acceptabil.

 

ARTICOLUL 19

Animale de acvacultură si produse ale acestora puse pe piată pentru consumul uman fără procesare suplimentară

 

(1) Prezenta sectiune nu se aplică atunci cānd animalele de acvacultură din speciile susceptibile la una sau mai multe dintre bolile listate īn partea a II-a a anexei nr. 4 sunt puse pe piată pentru consumul uman fără procesare suplimentară, cu conditia ca să fie ambalate īn pachete pentru vānzarea cu amănuntul īn conformitate cu prevederile pentru ambalare si etichetare prevăzute īn Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

(2) Atunci cānd molustele vii si crustaceele din speciile susceptibile la una sau mai multe dintre bolile listate īn partea a II-a a anexei nr. 4 sunt păstrate temporar īn apele comunitare sau sunt introduse īn centre de expediere, centre de purificare ori de acelasi profil, ele trebuie să fie conforme cu art. 18 alin (2).

 

SECTIUNEA a 4-a

Animale acvatice din mediul natural

 

ARTICOLUL 20

Animale acvatice din mediul natural prevăzute să populeze teritoriul Romāniei, zone sau compartimente declarate indemne de boală

 

(1) Animalele acvatice din mediul natural din speciile susceptibile la una sau mai multe dintre bolile listate īn partea a II-a a anexei nr. 4, capturate īntr-un stat membru al Uniunii Europene sau īntr-o zonă ori un compartiment ce nu este declarat indemn de o boală īn conformitate cu art. 49 sau 50, trebuie tinute īn carantină sub supervizarea autoritătii competente, īn spatii adecvate, pentru o perioadă de timp suficientă reducerii la un nivel acceptabil a riscului de transmitere a bolii, īnainte de a popula o fermă sau zonă de crestere a molustelor situată pe teritoriul Romāniei, īntr-o zonă sau un compartiment declarat indemn de acea boală īn conformitate cu art. 49 sau 50.

(2) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate permite practicarea acvaculturii īn zone litorale fără carantina prevăzută la alin. (1), dacă se demonstrează că s-a făcut o evaluare a riscului si s-a constatat că acesta este inferior situatiei prezentate la alin. (1).

 

SECTIUNEA a 5-a

Animale acvatice ornamentale

 

ARTICOLUL 21

Punerea pe piată a animalelor acvatice ornamentale

 

(1) Punerea pe piată a animalelor acvatice ornamentale nu trebuie să pună īn pericol statusul de sănătate al animalelor acvatice cu privire la bolile listate īn partea a II-a a anexei nr. 4.

(2) Prevederile prezentului articol se aplică si pentru bolile care nu sunt listate īn partea a II-a a anexei nr. 4.

 

CAPITOLUL IV

Introducerea īn Comunitatea Europeană a animalelor de acvacultură si a produselor acestora provenind din tări terte

 

ARTICOLUL 22

Cerinte generale pentru introducerea animalelor de acvacultură si a produselor acestora provenind din tări terte

 

Animalele de acvacultură si produsele acestora sunt introduse īn Comunitatea Europeană doar din acele tări terte sau părti ale tărilor terte care sunt listate pe o listă elaborată si actualizată īn conformitate cu procedura comunitară.

 

ARTICOLUL 23

Lista tărilor terte si a părtilor din acestea de unde este permisă introducerea animalelor de acvacultură

 

(1) O tară tertă sau o parte a unei tări terte este introdusă pe lista mentionată īn art. 22 doar dacă o evaluare comunitară a acelei tări sau părti a tării terte dovedeste că autoritatea competentă demonstrează conformitatea cu cerintele legate de sănătatea animalelor din legislatia comunitară.

(2) Lista elaborată īn conformitate cu art. 22 poate fi utilizată īmpreună cu alte liste elaborate īn scopurile sănătătii publice si sănătătii animale.

 

ARTICOLUL 24

Documente

 

(1) Toate transporturile animalelor de acvacultură si ale produselor acestora trebuie īnsotite de un document ce contine un certificat de sănătate animală ce permite intrarea īn Comunitatea Europeană.

(2) Certificatul de sănătate animală trebuie să contină:

a) cerintele stabilite pentru aceste animale de acvacultură si produsele acestora, mentionate īn prezenta normă sanitară veterinară;

b) orice conditii speciale de import, īn conformitate cu art. 25 lit. a).

(3) Documentul poate include si detaliile cerute de alte prevederi publice comunitare si de legislatie pentru sănătatea animală.

 

ARTICOLUL 25

Reguli detaliate

 

Dacă este necesar, pentru aplicarea prezentului capitol pot fi stabilite reguli detaliate, īn conformitate cu procedura comunitară. Aceste reguli se pot referi īn particular la:

a) conditiile speciale de import pentru fiecare tară tertă, părti ale tărilor terte si grupuri de tări terte;

b) criteriile pentru clasificarea tărilor terte si părtilor acestora privind bolile animalelor acvatice;

c) folosirea documentelor electronice;

d) modelul certificatelor de sănătate animală si al altor documente;

e) proceduri si certificări pentru tranzit.

 

CAPITOLUL V

Notificări si măsuri minime pentru controlul bolilor animalelor acvatice

 

SECTIUNEA 1

Notificarea bolii

 

ARTICOLUL 26

Notificarea bolii la nivel national

 

(1) Atunci cānd există orice motiv de suspiciune a prezentei unei boli listate īn partea a II-a a anexei nr. 4 sau prezenta unei asemenea boli este confirmată la animale acvatice, suspiciunea si/sau confirmarea trebuie să fie imediat notificate/notificată autoritătii competente.

(2) Atunci cānd apare o crestere a mortalitătii la animalele acvatice, mortalitatea este imediat notificată autoritătii competente sau unui medic veterinar de liberă practică, pentru investigatii suplimentare.

(3) Obligativitatea notificării, astfel cum este prezentată īn alin. (1) si (2), este impusă:

a) proprietarului si oricărei persoane care detine animale acvatice;


b) oricărei persoane care īnsoteste animale de acvacultură īn timpul transportului;

c) practicantilor veterinari si altor profesionisti implicati īn serviciile de sănătate animală acvatică;

d) veterinarilor oficiali, veterinarilor cu experientă din laboratoarele sanitare veterinare de stat sau particulare;

e) oricărei alte persoane cu activitate īn domeniul animalelor acvatice ce apartin speciilor susceptibile sau al produselor acestora.

 

ARTICOLUL 27

Notificarea către celelalte state membre ale Uniunii Europene, Comisiei Europene si statelor membre EFTA

 

Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor notifică celorlalte state membre ale Uniunii Europene, Comisiei Europene si statelor membre EFTA īn timp de 24 de ore īn cazul confirmării:

a) uneia dintre bolile exotice listate īn partea a II-a a anexei nr. 4;

b) unei boli care nu este exotică, enumerată īn partea a II-a a anexei nr. 4, atunci cānd Romānia, o zonă, sau un compartiment a fost declarat indemn de această boală.

 

SECTIUNEA a 2-a

Suspiciune de boală listată. Investigatia epizootologică

 

ARTICOLUL 28

Măsuri initiale de control

 

Īn cazul suspiciunii uneia dintre bolile exotice listate īn partea a II-a a anexei nr. 4 īn Romānia, zone sau compartimente cu un status de sănătate din categoriile I sau III, prevăzute īn partea A a anexei nr. 3, pentru o anumită boală, se vor lua următoarele măsuri:

a) sunt prelevate si examinate probe corespunzătoare īntr-un laborator desemnat īn conformitate cu art. 56;

b) īn asteptarea rezultatelor examinării prevăzute la lit. a): (i) fermele sau zonele de crestere a molustelor, īn care este suspectată boala, sunt supuse supravegherii oficiale si sunt implementate măsuri de control corespunzătoare pentru a preveni propagarea bolii la alte animale acvatice;

(ii) niciunui animal de acvacultură nu i se permite să intre sau să părăsească fermele ori zonele de crestere a molustelor afectate, īn care boala este suspectată, īn afară de cazul autorizării de către autorităti competente;

(iii) este initiată ancheta epizootologică prevăzută la art. 29.

 

ARTICOLUL 29

Investigatia epizootologică

 

(1) Investigatia epizootologică initiată īn conformitate cu art. 28 lit. b) pct. (iii) trebuie să fie efectuată atunci cānd examinarea prevăzută la art. 28 lit. a) dovedeste prezenta:

a) unei boli exotice listate īn partea a II-a a anexei nr. 4 īn oricare stat membru al Uniunii Europene;

b) unei boli care nu este exotică, enumerată īn partea a II-a a anexei nr. 4, īn oricare stat membru al Uniunii Europene, zone sau compartimente cu status de sănătate din categoriile I sau III, prevăzute īn partea A a anexei nr. 3, pentru boala īn cauză.

(2) Investigatia epizootologică prevăzută la alin. (1) trebuie să urmărească:

a) determinarea originii posibile si mijloacele de contaminare;

b) dacă animalele de acvacultură au părăsit ferma sau zona de crestere a molustelor īn perioada care a precedat notificarea de suspiciune prevăzută la art. 26 alin. (1);

c) dacă alte ferme au fost infectate.

(3) Atunci cānd investigatia epizootologică prevăzută la alin. (1) arată că boala a fost introdusă īn una sau mai multe ferme, zone de crestere a molustelor ori ape deschise, se aplică măsurile prevăzute la art. 28 īn acele ferme, zone de crestere a molustelor sau ape deschise. Īn cazul apelor dintr-un mare bazin hidrografic sau zonelor de coastă, autoritatea competentă poate decide să limiteze aplicarea art. 28 la o zonă cu īntindere mai mică īn apropierea fermelor ori zonelor de crestere a molustelor suspectate a fi infectate, dacă aceasta consideră că zona respectivă, de īntindere mai mică, este suficient de mare pentru a garanta că boala nu se răspāndeste.

(4) Atunci cānd este necesar, autoritătile competente din statele membre ale Uniunii Europene īnvecinate sau din tările terte sunt informate despre cazurile suspecte de boală. Dacă Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor este informată despre aparitia unei astfel de situatii īntr-un stat membru al Uniunii Europene īnvecinat, aceasta actionează corespunzător pentru aplicarea măsurilor prevăzute īn prezentul articol pe teritoriul Romāniei.

 

ARTICOLUL 30

Ridicarea restrictiilor

 

Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor ridică restrictiile prevăzute īn art. 28 lit. b) atunci cānd datele mentionate la lit. a) a aceluiasi articol nu demonstrează prezenta bolii.

 

SECTIUNEA a 3-a

Măsuri minime de control īn cazul confirmării bolilor exotice la animalele de acvacultură

 

ARTICOLUL 31

Prevederi introductive

 

Prezenta sectiune se aplică īn cazul confirmării unei boli exotice la animalele de acvacultură listate īn partea a II-a a anexei nr. 4.

 

ARTICOLUL 32

Măsuri generale

 

Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor dispune următoarele măsuri:

a) ferma sau zona de crestere a molustelor este oficial declarată infectată;

b) este stabilită o zonă de restrictie, corespunzătoare bolii īn cauză, incluzānd o zonă de protectie si o zonă de supraveghere īn jurul fermei sau zonei de crestere a molustelor declarate infectate;

c) nu are loc nicio repopulare si niciun animal de acvacultură nu intră si nu iese din zona contaminată fără autorizatie de la autoritatea competentă;

d) sunt implementate toate măsurile suplimentare de prevenire a răspāndirii ulterioare a bolii.

 

ARTICOLUL 33

Recoltare si procesare ulterioară

 

(1) Animalele de acvacultură care au atins dimensiunea optimă pentru comercializare si nu prezintă semne clinice de boală pot fi recoltate sub supravegherea autoritătii competente pentru consumul uman sau pentru procesare ulterioară.

(2) Recoltarea, introducerea īn centre de expediere sau īn centre de purificare, procesarea ulterioară si orice altă operatiune implicată īn prepararea animalelor de acvacultură pentru intrarea īn lantul alimentar trebuie să fie efectuate īn conditii ce previn răspāndirea agentilor patogeni responsabili de producerea bolii.


(3) Centrele de expediere, centrele de purificare sau cu profil asemănător trebuie să fie echipate cu un sistem de epurare a apei pentru inactivarea agentilor patogeni responsabili pentru producerea bolii sau dacă nu, efluentul trebuie să fie supus altor tipuri de tratament pentru reducerea riscului de transmitere a bolilor către apele naturale pānă la un nivel acceptabil.

(4) Procesările ulterioare trebuie să se desfăsoare īn unităti de procesare autorizate.

 

ARTICOLUL 34

Eliminare si distrugere

 

(1) Pestii si crustaceele moarte, precum si pestii si crustaceele vii ce prezintă semne clinice de boală sunt eliminati si distrusi sub supravegherea autoritătii competente, īn conformitate cu Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 1.774/2002 ce stabileste reguli de sănătate cu privire la subprodusele de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cāt mai repede posibil, īn conformitate cu planul de contingentă prevăzut la art. 47.

(2) Animalele de acvacultură care nu au atins dimensiunea optimă pentru comercializare si care nu prezintă semne clinice de boală sunt eliminate si distruse sub supravegherea autoritătii competente, īn conformitate cu Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 1.774/2002, cāt mai repede posibil, īn conformitate cu planul de contingentă prevăzut la art. 47, tināndu-se cont de tipul de productie si de riscul pe care aceste animale īl prezintă īn răspāndirea bolii.

 

ARTICOLUL 35

Vidul sanitar

 

Atunci cānd este posibil, fermele infectate sunt supuse unei perioade corespunzătoare de vid sanitar după ce au fost golite, curătate si dezinfectate. Pentru fermele sau zonele de crestere a molustelor unde sunt crescute animale de acvacultură ce nu sunt susceptibile la boala īn cauză, deciziile īn materie de vid sanitar se fac pe baza unei analize a riscului.

 

ARTICOLUL 36

Protectia animalelor acvatice

 

Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor ia măsurile necesare pentru prevenirea răspāndirii bolilor la alte animale acvatice.

 

ARTICOLUL 37

Ridicarea măsurilor

 

Măsurile prevăzute īn prezenta sectiune trebuie mentinute pānă cānd:

a) au fost aplicate toate măsurile de eradicare prevăzute īn prezenta sectiune;

b) īn zona de restrictie s-a efectuat recoltarea de probe si supravegherea corespunzătoare pentru boala īn cauză si tipurile de activităti de productie afectate din domeniul acvaculturii, cu rezultate negative.

 

SECTIUNEA a 4-a

Măsuri minime de control īn cazul confirmării bolilor ce nu sunt exotice la animalele de acvacultură

 

ARTICOLUL 38

Prevederi generale

 

(1) Īn cazul confirmării unei boli care nu este exotică, enumerată īn partea a II-a a anexei nr. 4, īn Romānia, īntr-o zonă sau un compartiment declarat indemn de acea boală, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie:

a) să aplice măsurile prevăzute īn sectiunea a 3-a pentru a redobāndi statusul de indemn de boală;

b) să elaboreze un program de eradicare īn conformitate cu art. 44 alin. (2).

(2) Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2), atunci cānd Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor aplică măsurile prevăzute īn sectiunea a 3-a, aceasta permite ca animalele sănătoase clinic să fie crescute pānă la dimensiunea comercializării īnainte de uciderea pentru consumul uman sau de mutarea īn altă zonă ori compartiment infectat. Īn aceste cazuri trebuie luate măsuri pentru a reduce riscul de propagare si, pe cāt posibil, pentru a preveni răspāndirea bolii, cāt mai curānd posibil.

(3) Atunci cānd Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor nu doreste să redobāndească statusul de indemn de boală pentru teritoriul Romāniei, zona sau compartimentul īn cauză, se aplică prevederile art. 39.

 

ARTICOLUL 39

Măsuri de restrictie

 

Īn cazul confirmării unei boli care nu este exotică, enumerată īn partea a II-a a anexei nr. 4, īn īntreaga tară, īntr-o zonă sau īntr-un compartiment declarat indemn de acea boală, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor ia următoarele măsuri pentru a īmpiedica răspāndirea bolii:

a) declararea fermei sau zonei de crestere a molustelor ca infectată;

b) stabilirea unei zone de restrictie corespunzătoare bolii īn cauză, incluzānd o zonă de protectie si o zonă de supraveghere īn jurul fermei sau zonei de crestere a molustelor declarate infectate;

c) restrictionarea miscărilor pentru animalele de acvacultură din zona de restrictie, astfel īncāt asemenea animale să fie:

(i) introduse īn ferme sau īn zone de crestere a molustelor īn conformitate cu art. 12 alin. (2);

(ii) recoltate si ucise pentru consumul uman īn conformitate cu art. 33 alin. (1);

d) eliminarea si distrugerea pestilor morti si crustaceelor moarte să se efectueze sub supravegherea autoritătii competente īn conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.774/2002, īntr-o perioadă de timp corespunzătoare, tināndu-se cont de tipul de productie si de riscul pe care īl prezintă aceste animale moarte pentru răspāndirea bolii.

 

SECTIUNEA a 5-a

Măsuri minime de control īn cazul confirmării bolilor listate īn partea a II-a a anexei nr. 4 la animalele acvatice din mediul natural

 

ARTICOLUL 40

Controlul bolilor listate īn partea a II-a a anexei nr. 4 la animalele acvatice din mediul natural

 

(1) Atunci cānd animalele acvatice din mediul natural sunt infectate sau suspectate a fi infectate cu o boală exotică listată īn partea a II-a a anexei nr. 4, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor monitorizează situatia, ia măsurile necesare pentru a reduce si, pe cāt posibil, pentru a preveni răspāndirea ulterioară a bolii.

(2) Atunci cānd animalele acvatice din mediul natural sunt infectate sau sunt suspectate a fi infectate cu o boală care nu este exotică, listată īn partea a II-a a anexei nr. 4, īn Romānia, īntr-o zonă sau īntr-un compartiment declarat indemn de acea boală, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor monitorizează situatia, ia măsurile necesare pentru a reduce si, pe cāt posibil, pentru a preveni răspāndirea ulterioară a bolii.

(3) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor informează Comisia Europeană si celelalte state membre ale Uniunii Europene īn cadrul Comitetului Permanent pentru Lantul Alimentar si Sănătate Animală despre măsurile pe care le-a luat īn conformitate cu alin. (1) si (2).

 

SECTIUNEA a 6-a

Măsuri minime de control īn cazul bolilor emergente

 

ARTICOLUL 41

Boli emergente

 

(1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor ia măsurile corespunzătoare pentru a controla aparitia unei boli emergente si pentru a preveni răspāndirea acesteia, atunci cānd boala emergentă īn cauză pune īn pericol starea de sănătate a animalelor acvatice.

(2) Īn cazul aparitiei unei boli emergente, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor informează fără īntārziere Comisia Europeană, celelalte state membre ale Uniunii Europene si statele membre EFTA atunci cānd se constată o situatie epidemiologică de natură să afecteze un alt stat membru al Uniunii Europene.

(3) Atunci cānd este cazul, lista prezentată īn partea a II-a a anexei nr. 4 este amendată īn conformitate cu procedura comunitară pentru a include boala emergentă īn cauză sau o nouă specie gazdă susceptibilă la o boală deja enumerată īn acea anexă.

 

SECTIUNEA a 7-a

Măsuri alternative si prevederi nationale

 

ARTICOLUL 42

Procedura de adoptare ad-hoc a măsurilor epidemiologice pentru bolile listate īn partea a II-a a anexei nr. 4

 

Īn anumite situatii epidemiologice poate fi adoptată o decizie īn conformitate cu procedura comunitară pentru a autoriza implementarea unor măsuri ad-hoc pentru o perioadă limitată de timp, atunci cānd:

a) măsurile prevăzute īn prezentul capitol nu sunt considerate corespunzătoare pentru situatia epidemiologică dată;

b) boala se răspāndeste īn ciuda măsurilor luate īn conformitate cu prezentul capitol.

 

ARTICOLUL 43

Prevederi pentru limitarea impactului bolilor ce nu sunt listate īn partea a II-a a anexei nr. 4

 

(1) Atunci cānd o boală ce nu este listată īn partea a II-a a anexei nr. 4 constituie un risc semnificativ pentru sănătatea animalelor de acvacultură sau a animalelor acvatice din mediul natural din Romānia, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor ia măsurile necesare prevenirii sau combaterii bolii. Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor stabileste ca aceste măsuri să nu depăsească limitele a ceea ce este corespunzător si necesar pentru a preveni introducerea sau pentru a combate boala.

(2) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor notifică Comisiei Europene toate măsurile prevăzute la alin. (1), care pot afecta comertul dintre statele membre ale Uniunii Europene. Aceste măsuri sunt supuse aprobării īn conformitate cu procedura comunitară.

(3) Aprobarea la care se face referire īn alin. (2) este dată doar dacă punerea īn practică a restrictiilor privind comertul intracomunitar este necesară pentru a preveni introducerea sau pentru a combate boala si tine cont de prevederile cap. II, III si IV

 

CAPITOLUL VI

Programe de control si vaccinare

 

SECTIUNEA 1

Programe de supraveghere si eradicare

 

ARTICOLUL 44

Elaborarea si aprobarea programelor de supraveghere si eradicare

 

(1) Dacă teritoriul Romāniei nu este cunoscut ca fiind infectat, dar nu este declarat indemn, fiind īn categoria a III-a din partea A a anexei nr. 3, de una sau mai multe boli ce nu sunt exotice, listate īn partea a II-a a anexei nr. 4, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor elaborează un program de supraveghere pentru declararea statusului de indemn de una ori mai multe dintre aceste boli si trimite acest program pentru aprobare īn conformitate cu procedura comunitară. Cerintele specifice pentru supraveghere, recoltare de probe si diagnostic sunt cele prevăzute la art. 49 alin. (3). Totusi, atunci cānd programul prevăzut īn prezentul alineat este conceput să acopere zone sau compartimente individuale care includ mai putin de 75% din teritoriul Romāniei si zona sau compartimentul cuprinde o zonă acvatică de capturare ce nu este īmpărtită cu alt stat membru al Uniunii Europene sau tară tertă, pentru orice aprobare, amendament sau īncheiere a unui astfel de program se aplică procedura prezentată la art. 50 alin. (2).

(2) Dacă teritoriul Romāniei este cunoscut ca fiind infectat, fiind īn categoria a V-a din partea A a anexei nr. 3, de una sau mai multe boli ce nu sunt exotice, listate īn partea a II-a a anexei nr. 4, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor elaborează un program de eradicare pentru una ori mai multe dintre aceste boli si trimite acest program pentru aprobare īn conformitate cu procedura comunitară. Acest program poate fi, de asemenea, amendat īn conformitate cu procedura specifică.

(3) Un rezumat al programelor aprobate īn conformitate cu alin. (1) si (2) ale prezentului articol trebuie să fie disponibile la nivel comunitar.

(4) De la data aprobării programelor la care se face referire īn prezentul articol, cerintele si măsurile prevăzute la art. 14, īn sectiunile a 2-a, a 3-a, a 4-a si a 5-a ale cap. III, īn sectiunea a 2-a a cap. V si īn art. 38 alin.(1), īn legătură cu zonele declarate indemne de boală, se aplică zonelor care sunt cuprinse īn acele programe.

 

ARTICOLUL 45

Continutul programelor

 

Programele nu se aprobă dacă nu contin:

a) descrierea situatiei epidemiologice a bolii īnainte de data īnceperii programului;

b) analiza costurilor estimative si a beneficiilor aduse de program;

c) durata prevăzută a programului si obiectivele urmărite pānă la terminarea acestuia;

d) descrierea si demarcarea zonei geografice si administrative īn care se aplică programul.

 


ARTICOLUL 46

Perioada de aplicare a programelor

 

(1) Programele continuă să se aplice pānă cānd:

a) au fost īndeplinite cerintele prevăzute la anexa nr. 5 si teritoriul Romāniei, zona sau compartimentul este declarat indemn de boală;

b) se constată că nu īsi atinge scopul si este retras de către Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor sau de către Comisia Europeană.

(2) Dacă programul este retras astfel cum se prevede īn alin. (1) lit. (b), Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor aplică măsurile restrictive prevăzute la art. 39 de la data retragerii respectivului program.

 

SECTIUNEA a 2-a

Planul de contingentă pentru boli emergente si exotice

 

ARTICOLUL 47

 

(1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor elaborează un plan de contingentă ce specifică măsurile nationale necesare pentru a mentine un nivel ridicat de constientizare asupra bolii si de a asigura protectia mediului.

(2) Caracteristicile planului de contingentă:

a) conferă autoritătii competente capacitatea de decizie si furnizează mijloacele privind accesul la toate unitătile, echipamentele, personalul si la toate celelalte mijloacele necesare pentru eradicarea rapidă si eficientă a focarului;

b) asigură coordonarea si compatibilitatea cu statele membre ale Uniunii Europene vecine si īncurajează cooperarea cu tările terte vecine;

c) dă o indicatie precisă asupra cerintelor de vaccin si a conditiilor de vaccinare considerate necesare īn eventualitatea unei vaccinări de necesitate.

(3) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să respecte criteriile si cerintele prevăzute īn anexa nr. 7 atunci cānd elaborează planuri de contingentă.

(4) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să trimită planurile de contingentă pentru a fi aprobate īn conformitate cu procedura comunitară.

(5) La fiecare 5 ani Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să actualizeze planurile de contingentă si să le trimită pentru aprobare īn conformitate cu procedura mentionată.

(6) Planul de contingentă trebuie implementat īn eventualitatea aparitiei unui focar de boli emergente sau exotice prezentate īn partea a II-a a anexei nr. 4.

 

SECTIUNEA a 3-a

Vaccinarea

 

ARTICOLUL 48

 

(1) Vaccinarea īmpotriva bolilor exotice listate īn partea a II-a a anexei nr. 4 este interzisă, cu exceptia cazului īn care aceasta este aprobată īn conformitate cu art. 41, 42 sau 47.

(2) Vaccinarea īmpotriva bolilor care nu sunt exotice, listate īn partea a II-a a anexei nr. 4, este interzisă īn orice parte a teritoriului declarat indemn de bolile īn cauză, īn conformitate cu art. 49 sau 50, sau acoperit de un program de supraveghere aprobat īn conformitate cu art. 44 alin. (1). Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor permite vaccinarea īn părti ale teritoriului nedeclarate indemne de bolile īn cauză sau atunci cānd vaccinarea este parte a programului de eradicare aprobat īn conformitate cu art. 44 alin. (2).

(3) Vaccinurile utilizate trebuie să fie autorizate īn conformitate cu Norma sanitară veterinară privind Codul produselor medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 69/2005, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 854 si 854 bis din 22 septembrie 2005, ce transpune īn legislatia natională Directiva Consiliului 2001/82/CE si cu Regulamentul (CE) nr. 726/2004.

(4) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplică studiilor stiintifice īn scopul dezvoltării si testării vaccinurilor īn conditii controlate. Īn timpul acestor studii se iau măsuri corespunzătoare pentru a proteja alte animale acvatice de orice alt efect advers al vaccinării efectuate īn timpul studiilor.

 

CAPITOLUL VII

Statusul de indemn de boală

 

ARTICOLUL 49

Stat membru al Uniunii Europene indemn de boală

 

(1) Romānia, ca stat membru al Uniunii Europene, poate fi declarată indemnă de una sau mai multe din bolile listate īn partea a II-a a anexei nr. 4, īn conformitate cu procedura comunitară, dacă prevederile alin. (2) sunt respectate si dacă:

a) nu este prezentă pe teritoriul său niciuna dintre speciile susceptibile la boala sau bolile īn cauză;

b) se cunoaste că agentul patogen nu poate supravietui īn Romānia si nici īn sursele sale de apă;

c) Romānia īndeplineste conditiile prevăzute īn partea I a anexei nr. 5.

(2) Dacă statele membre ale Uniunii Europene vecine sau bazinele hidrografice īmpărtite cu statele membre ale Uniunii Europene vecine nu sunt declarate indemne de boală, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor stabileste zone tampon corespunzătoare pe teritoriul Romāniei. Demarcarea zonelor tampon trebuie făcută astfel īncāt teritoriul indemn al tării să fie protejat de introducerea pasivă a bolii.

(3) Cerintele specifice pentru supraveghere, zonele tampon, metodele de recoltare a probelor si de diagnostic utilizate de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor pentru declararea statusului de indemn īn conformitate cu prezentul articol trebuie să fie adoptate īn conformitate cu procedura comunitară.

 

ARTICOLUL 50

Compartiment sau zonă indemne de boală

 

(1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor declară o zonă sau un compartiment de pe teritoriul Romāniei indemn de una ori mai multe dintre bolile care nu sunt exotice, listate īn partea a II-a a anexei nr. 4, dacă:

a) niciuna dintre speciile susceptibile la boala sau bolile īn cauză nu este prezentă īn zonă, īn compartiment sau īn sursa de apă;

b) se cunoaste că agentul patogen nu poate supravietui īn zona sau īn compartimentul respectiv si nici īn sursele lor de apă;

c) zona sau compartimentul īndeplineste conditiile prevăzute īn partea a II-a a anexei nr. 5.

(2) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să trimită informatiile mentionate la alin. (1) Comitetului Permanent pentru Lantul Alimentar si Sănătate Animală īn conformitate cu procedura următoare: declaratia trebuie să fie īnsotită de dovezi īntr-o formă stabilită īn conformitate cu procedura comunitară si să fie accesibilă prin mijloace electronice Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene īn conditiile definite la art. 58.

(3) Atunci cānd zona (zonele) sau compartimentul (compartimentele) mentionat/mentionate la alin. (1) cuprind mai mult de 75% din teritoriul Romāniei sau dacă zona ori compartimentul se compune dintr-un bazin hidrografic īmpărtit cu un alt stat membru al Uniunii Europene sau cu o tară tertă, procedura prevăzută īn alin. (2) se īnlocuieste cu procedura comunitară.

(4) Cerintele specifice pentru supraveghere, metodele de recoltare a probelor si de diagnostic utilizate de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor pentru declararea statusului de indemn de boală īn conformitate cu prezentul articol sunt stabilite īn conformitate cu procedura comunitară.

 

ARTICOLUL 51

Listele statelor membre ale Uniunii Europene, zonelor sau compartimentelor indemne de boală

 

Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor īntocmeste si păstrează o listă actualizată a zonelor si a compartimentelor declarate indemne de boală īn conformitate cu art. 50 alin. (2). Această listă trebuie să fie făcută publică.

 

ARTICOLUL 52

Mentinerea statusului indemn de boală

 

(1) Dacă Romānia este declarată indemnă de una sau mai multe dintre bolile care nu sunt exotice, listate īn partea a II-a a anexei nr. 4, īn conformitate cu art. 49, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate īntrerupe supravegherea-tintă si să mentină statusul de indemn atāt timp cāt există conditiile propice de manifestare clinică a bolii īn cauză si sunt implementate prevederile relevante ale prezentei norme sanitare veterinare.

(2) Totusi, īn cazul zonelor sau compartimentelor libere de boală de pe teritoriul Romāniei care nu sunt declarate indemne si īn toate cazurile īn care nu există conditii propice manifestărilor clinice ale bolii īn cauză, supravegherea-tintă este continuată īn conformitate cu metodele prevăzute la art. 49 alin. (3) sau la art. 50 alin. (4), după caz, dar la un nivel proportional cu gradul de risc.

 

ARTICOLUL 53

Suspendarea si restabilirea statusului indemn de boală

 

(1) Atunci cānd Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor are motive să considere că oricare dintre conditiile de mentinere a statusului indemn de boală al teritoriului Romāniei, al unei zone sau al unui compartiment nu a fost īndeplinită, trebuie imediat să īntrerupă comertul cu specii susceptibile sau cu specii-vector cu alt stat membru al Uniunii Europene, cu alte zone sau compartimente cu un status de sănătate mai bun pentru bolile īn cauză, asa cum este stabilit īn partea A a anexei nr. 3, si aplică prevederile sectiunilor a 2-a si a 4-a din cap. V.

(2) Atunci cānd ancheta epizootologică prevăzută la art. 29 alin. (1) nu confirmă boala, statusul de indemn de boală al teritoriului Romāniei, al zonei sau al compartimentului se poate restabili.

(3) Atunci cānd ancheta epizootologică confirmă probabilitatea mare de producere a infectiei, statusul de indemn de boală al teritoriului Romāniei, al zonei sau al compartimentului este retras, īn conformitate cu procedura prin care statusul a fost declarat. Cerintele prevăzute īn anexa nr. 5 trebuie respectate īnainte de restabilirea statusului de indemn de boală.

 

CAPITOLUL VIII

Autorităti competente si laboratoare

 

ARTICOLUL 54

Obligatii generale

 

(1) Īn Romānia, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor este autoritatea competentă pentru scopurile prezentei norme sanitare veterinare. Acest lucru trebuie notificat Comisiei Europene. Autoritatea competentă operează si īsi īndeplineste atributiile īn conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004.

(2) Īntre Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor si orice altă autoritate implicată īn reglementări pentru domeniul acvaculturii, animale acvatice, precum si hrană si furaje de origine animală trebuie să existe o cooperare efectivă si continuă, bazată pe schimbul informatiilor relative pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare. Informatiile sunt, de asemenea, schimbate si īntre autoritătile competente ale diferitelor state membre ale Uniunii Europene.

(3) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să aibă acces la servicii de laborator adecvate si la nivelul actual de cunoastere īn domeniul epidemiologic si al analizei riscului si se asigură că există un schimb de informatii relevante pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare īntre autoritatea competentă si laboratoare.

 

ARTICOLUL 55

Laboratoare nationale de referintă

 

(1) Laborator national de referintă pentru Romānia este Laboratorul national de referintă pentru bolile pestilor, bolile molustelor si crustaceelor din cadrul Institutului de Diagnostic si Sănătate Animală din Bucuresti, str. dr. Nicolae Staicovici nr. 63, sectorul 5, telefon 410.12.99.

(2) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să comunice numele si adresa laboratorului national de referintă Comisiei Europene si celorlalte state membre ale Uniunii Europene.

(3) Laboratorul national de referintă asigură legătura cu laboratorul comunitar de referintă.

(4) Pentru a asigura un serviciu de diagnostic eficient pe īntreg teritoriul Romāniei īn conformitate cu prezenta normă sanitară veterinară, laboratorul national de referintă trebuie să colaboreze cu orice laborator desemnat īn conformitate cu art. 56, situat pe teritoriul Romāniei.

(5) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor verifică dacă laboratorul prevăzut la alin. (1) are numărul corespunzător de persoane instruite să efectueze investigatiile de laborator necesare īn conformitate cu prezenta normă sanitară veterinară si dacă īsi īndeplineste sarcinile si īndatoririle prevăzute īn partea a II-a a anexei nr. 6.

 

ARTICOLUL 56

Servicii si metode de diagnostic

 

(1) Examenele de laborator īn scopurile prezentei norme sanitare veterinare trebuie să se efectueze īn laboratoare desemnate pentru aceste scopuri de către autoritatea competentă.

(2) Examenele de laborator īn cazul suspiciunii sau pentru a confirma prezenta bolilor listate īn partea a II-a a anexei nr. 4 trebuie să se efectueze prin metodele de diagnostic stabilite īn conformitate cu procedura comunitară.

(3) Laboratoarele desemnate pentru servicii de diagnostic īn conformitate cu prezentul articol trebuie să īndeplinească sarcinile si īndatoririle prevăzute īn partea a II-a a anexei nr. 6.

 


CAPITOLUL IX

Inspectii, management electronic si sanctiuni

 

ARTICOLUL 57

Audit si inspectii comunitare

 

(1) Expertii Comisiei Europene pot efectua inspectii la fata locului, inclusiv audit, īn cooperare cu Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, atunci cānd este necesar pentru aplicarea uniformă a prezentei norme sanitare veterinare.

(2) Atunci cānd asemenea inspectii si auditări se efectuează pe teritoriul Romāniei, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor asigură expertilor toată asistenta necesară pentru efectuarea īndatoririlor acestora. Comisia Europeană informează autoritatea competentă despre rezultatele inspectiilor si auditărilor.

(3) Atunci cānd este identificat un risc serios privind sănătatea animalelor īn timpul inspectiilor comunitare, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să ia imediat măsurile necesare pentru

protejarea sănătătii animalelor. Dacă asemenea măsuri nu sunt luate sau se consideră că sunt insuficiente, se adoptă măsuri īn conformitate cu procedura comunitară.

 

ARTICOLUL 58

Management electronic

 

Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie ca pānă la 1 august 2008 cel tārziu să se asigure că toate procedurile si formalitătile referitoare la informatiile prevăzute la art. 6, art. 50 alin. (2), art. 51 si la art. 55 alin. (2), disponibile prin mijloace electronice, sunt puse īn aplicare.

 

ARTICOLUL 59

Sanctiuni

 

Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor aplică sanctiuni īn cazul īncălcării prevederilor nationale adoptate īn conformitate cu prezenta normă sanitară veterinară si notifică Comisiei Europene fără īntārziere prevederile nationale si orice amendament care le poate afecta.

 

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară

 

DEFINITII

 

Suplimentar definitiilor prevăzute la art. 3 se utilizează următoarele definitii tehnice:

a) compartiment reprezintă una sau mai multe ferme sub un sistem comun de biosecuritate ce contin o populatie de animale acvatice cu un status de sănătate distinct īn ceea ce priveste bolile specifice;

b) sistem comun de biosecuritate īnseamnă un sistem īn care se aplică aceleasi măsuri de supraveghere a sănătătii animalelor acvatice, de prevenire si de control al bolilor;

c) zonă de restrictie reprezintă o zonă īn jurul fermei sau zonei de crestere a molustelor infectate unde se aplică măsurile de combatere a bolii cu scopul de a preveni răspāndirea acesteia;

d) boală reprezintă o infectie cu sau fără semne clinice la animalele acvatice cu unul sau mai multi agenti etiologici;

e) zone sau compartimente indemne de boală reprezintă zonele sau compartimentele declarate indemne īn conformitate cu art. 49 sau 50;

f) boală emergentă reprezintă o boală gravă recent detectată, la care cauza poate să fie sau nu īncă stabilită si care are potential de răspāndire īn cadrul unei populatii ori de la o populatie la alta, de exemplu prin schimbul de animale acvatice si/sau produse ale animalelor acvatice. Īnseamnă, de asemenea, o boală listată identificată la o nouă specie gazdă care nu este īncă inclusă īn partea a II-a a anexei nr. 4 ca specie susceptibilă;

g) unitate epidemiologică reprezintă un grup de animale acvatice care este supus aceluiasi risc īn cazul expunerii la un agent patogen īntr-o unitate dată. Riscul acesta poate apărea īn cazul īn care grupul de animale acvatice īmparte un mediu acvatic comun sau practicile de gestiune aplicate duc la răspāndirea usoară a agentului bolii de la un grup de animale la alt grup de animale;

h) vid sanitar reprezintă o operatie prin care o fermă este golită de animalele de acvacultură susceptibile la boala īn cauză sau de animalele considerate ca vectori ai aceleiasi boli, precum si de apele de alimentare;

i) procesare ulterioară reprezintă procesarea animalelor de acvacultură īnaintea consumului uman prin orice tip de metode si tehnici ce afectează integritatea anatomică a acestor animale, cum ar fi sāngerarea, eviscerarea, decapitarea, transarea si filetarea, care produc deseuri sau subproduse ce pot cauza răspāndirea ulterioară a bolii;

j) cresterea mortalitătii reprezintă cresterea inexplicabilă si semnificativă a mortalitătii peste un nivel considerat normal pentru fermele sau zonele de crestere a molustelor respective īn conditii normale. Considerarea drept crestere a mortalitătii trebuie să fie decisă de comun acord de către fermier si autoritatea competentă;

k) infectie reprezintă prezenta unui agent patogen īn fază de multiplicare, de evolutie sau īn stare latentă, pe suprafată ori īntr-o gazdă;

l) zone sau compartimente infectate reprezintă zonele sau compartimentele īn care se stie că a apărut infectia;

m) carantină reprezintă mentinerea unui grup de animale acvatice izolate fără contact direct sau indirect cu alte animale acvatice, cu scopul de a fi observate pe o perioadă determinată de timp si, dacă este cazul, testate si tratate incluzānd si tratamentul corespunzător al apelor uzate;

n) specii susceptibile reprezintă orice specie la care infectia produsă de un agent patogen a fost demonstrată īn mod spontan sau īn mod experimental, imitāndu-se conditiile naturale;

o) vector reprezintă o specie care nu este sensibilă la o boală, dar care este capabilă să răspāndească infectia prin transmiterea agentilor patogeni de la o gazdă la alta;

p) zonă reprezintă o arie geografică precis caracterizată printr-un sistem hidrologic omogen, cuprinzānd o parte dintr-un bazin hidrografic de la sursă pānă la o barieră naturală sau artificială care īmpiedică migrarea animalelor acvatice īn amonte din bazinul hidrografic inferior sau un bazin hidrografic īntreg de la sursă la estuar ori mai multe bazine hidrografice, incluzānd estuarele corespunzătoare, datorită legăturii epidemiologice dintre bazinele hidrografice si estuarele corespunzătoare.

 


ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

 

INFORMATII

ce trebuie să figureze īn registrul oficial al unitătilor de productie īn domeniul acvaculturii si al unitătilor de procesare autorizate

 

PARTEA I

Unităti de productie autorizate īn domeniul acvaculturii

 

1. Următoarele informatii trebuie să fie păstrate īntr-un registru de către autoritatea competentă, pentru fiecare unitate de productie īn domeniul acvaculturii, astfel cum prevede art. 6:

a) numele si adresa unitătii pentru activitatea de productie īn domeniul acvaculturii si detaliile de contact : telefon, fax, e-mail;

b) numărul de īnregistrare si particularitătile autorizatiei emise: datele de īnregistrare specifice, numărul si codul de īnregistrare, conditiile specifice de productie si orice element relevant pentru autorizare;

c) pozitia geografică a fermei, definită printr-un sistem adecvat de coordonate pentru toate locatiile, dacă este posibil coordonatele GIS;

d) scopul, tipul de sistem de cultură sau echipamentele, cum ar fi echipamentele terestre, viviere marine, bazinele terestre si volumul maxim de productie, atunci cānd este prevăzut;

e) pentru fermele continentale, centrele de purificare si expediere, detalii referitoare la aprovizionarea si evacuarea apei;

f) speciile de animale de acvacultură crescute īn fermă; pentru ferme cu specii multiple sau de ornament se precizează dacă vreuna dintre speciile respective este sensibilă la bolile listate īn partea a II-a a anexei nr. 4 sau sunt vectori ai acelor boli;

g) informatiile la zi despre statusul de sănătate, dacă ferma situată pe teritoriul Romāniei, īntr-o zonă sau un compartiment, este liberă de boală sau dacă ferma este cuprinsă īntr-un program ce vizează acest status sau dacă este declarată infectată conform anexei nr. 4.

2. Atunci cānd autorizatia este acordată unei zone de crestere a molustelor, īn conformitate cu art. 4 alin. (1), informatiile solicitate la pct. 1 lit. a) trebuie să fie īnregistrate pentru toate activitătile de productie īn domeniul acvaculturii care operează īn cadrul zonei de crestere a molustelor. Informatiile solicitate de la pct. 1 lit. b)-g) trebuie să fie īnregistrate la nivel de zonă de crestere a molustelor.

 

PARTEA a II-a

Unităti de procesare autorizate

 

Următoarele informatii trebuie să fie păstrate īntr-un registru de către autoritatea competentă, pentru fiecare unitate de productie autorizată, astfel cum prevede art. 6:

a) numele si adresa unitătii de procesare autorizate īn domeniul acvaculturii si detaliile de contact: telefon, fax, e-mail;

b) numărul de īnregistrare si particularitătile autorizatiei emise, datele de īnregistrare specifice, numărul si codul de īnregistrare, conditiile specifice de productie si orice element relevant pentru autorizare;

c) pozitia geografică a unitătii, definită printr-un sistem adecvat de coordonate pentru toate locatiile, dacă este posibil coordonatele GIS;

d) detalii despre sistemul de tratare a efluentilor din unitătile de procesare autorizate;

e) speciile de animale de acvacultură manipulate īn unitătile de procesare autorizate.

 

ANEXA Nr. 3

la norma sanitară veterinară

 

PARTEA A

Statusul de sănătate al zonelor sau compartimentelor de acvacultură ce sunt luate īn considerare pentru aplicarea art. 12

 

Animale de acvacultură pentru ferme de crestere si repopulare

 

Categoria

Statusul de sănătate

Se pot introduce animale din:

Certificat de sănătate

Se pot expedia animale către

Introducere

Expediere

I

Liber de boală (art. 49 sau 50)

Numai categoria I

DA

NU atunci cānd se expediază către categoria III sau V

DA cānd se expediază către categoriile I, II sau IV

Toate categoriile

II

Program de supraveghere [art. 44 alin. (1)]

Numai categoria I

DA

NU

Categoriile III si V

III

Nedeterminat (nu se stie a fi infectat, dar nu este supus unui program pentru a fi declarat liber de boală)

Categoriile I, II sau III

NU

NU

Categoriile III si V

IV

Program de eradicare [art. 44 alin. (2)]

Numai categoria I

DA

DA

Numai categoria V

V

Infectat (art. 39)

Toate categoriile

NU

DA

Numai categoria V


PARTEA B

Supravegherea si inspectiile recomandate īn ferme si zonele de crestere a molustelor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specii prezente

Statusul de sănătate, astfel cum se face referire īn partea A

Nivelul de risc

Supraveghere

Frecventa recomandată de către autoritatea competentă pentru

efectuarea inspectiilor (art. 7)

Frecventa recomandată

de serviciile de

sănătate a animalelor

de acvacultura pentru

efectuarea inspectiilor

(art. 10)

Cerinte specifice pentru inspectii, prelevarea de probe si supravegherea

necesare pentru

mentinerea statusului

de sănătate

Comentarii

Nu există specii

susceptibile de bolile enumerate īn anexa nr. 4

Categoria 1

Declarată liberă de boală īn conformitate cu art. 49 alin. (1) lit. a) sau b) ori cu art. 50 alin. (1) lit. a) sau b)

Scăzut

Pasivă

0 dată la 4 ani

0 dată la 4 ani

Cerinte specifice pentru mentinerea statusului de liber de boală īn conformitate cu art. 52.

Frecventa recomandată a inspectiilor se aplică fără a aduce atingere cerintelor specifice mentionate pentru fiecare status de sănătate

Totusi, atunci cānd este posibil, astfel de inspectii si prelevări de probe trebuie să fie combinate cu inspectiile solicitate conform art. 7 si 10.

Scopul inspectiilor efectuate de către autoritatea competentă este de a verifica conformitatea cu prezenta directivă īn conformitate cu art. 7.

Scopul inspectiilor efectuate de serviciile de sănătate a animalelor de acvacultura este de a verifica statusul de sănătate al animalelor, de a oferi recomandări operatorilor comerciali din industria acvaculturii īn ceea ce priveste problemele de sănătate a animalelor acvatice si, acolo unde este necesar, de a lua măsurile veterinare necesare.

Specii susceptibile de una sau mai multe dintre bolile enumerate īn anexa nr. 4

Categoria I

Declarată liberă de boală īn conformitate cu art. 49 alin. (1) lit. c) sau cu art. 50 alin. (1) lit. c)

Īnalt

Activă,

pasivă

sau tintă

0 dată pe an

0 dată pe an

Mediu

0 dată la 2 ani

0 dată la 2 ani

Scăzut

0 dată la 2 ani

0 dată la 2 ani

Categoria II

Nu este declarat liber de boală, dar este supus unui program de supraveghere aprobat īn conformitate cu art. 44 alin. (1)

Īnalt

Tintă

0 dată pe an

0 dată pe an

Cerinte specifice īn conformitate cu art. 44 alin. (1)

Mediu

0 dată la 2 ani

0 dată la 2 ani

Scăzut

0 dată la 2 ani

0 dată la 2 ani

Categoria III

Nu se stie a fi infectat, dar nu este supus unui program de supraveghere pentru obtinerea statusului de liber de boală

Īnalt

Activă

0 dată pe an

De 3 ori pe an

 

Mediu

0 dată pe an

De două ori pe an

Scăzut

0 dată la 2 ani

0 dată pe an

Categoria IV

Cunoscut a fi infectat, dar este supus unui program de eradicare aprobat īn conformitate cu art. 44 alin. (2)

Īnalt

Tintă

0 dată pe an

0 dată pe an

Cerinte specifice īn conformitate cu art. 44 alin. (2)

Mediu

0 dată la 2 ani

0 dată la 2 ani

Scăzut

0 dată la 2 ani

0 dată la 2 ani

Categoria V

Cunoscut a fi infectat. Supus măsurilor minime de combatere, asa cum este prevăzut īn cap. V

Īnalt

Pasivă

0 dată la 4 ani

0 dată pe an

Cerinte specifice īn conformitate cu cap. V

Mediu

0 dată la 4 ani

0 dată la 2 ani

Scăzut

0 dată la 4 ani

0 dată la 4 ani

 

Niveluri de risc

O fermă sau o zonă de crestere a molustelor cu risc īnalt este o fermă sau o zonă de crestere a molustelor care:

a) prezintă un risc īnalt de răspāndire a bolilor sau de infectare de la alte ferme ori de la efective sălbatice;

b) functionează īn conditii de crestere care ar putea mări riscul focarelor de boală: biomasă crescută, calitate scăzută a apei, luānd īn considerare speciile prezente;

c) vinde animale acvatice pentru crestere ulterioară sau repopulare.

O fermă sau o zonă de crestere a molustelor cu risc mediu este o fermă sau o zonă de crestere a molustelor care:

a) prezintă un risc mediu de răspāndire a bolilor sau de infectare de la alte ferme ori de la efective sălbatice;

b) functionează īn conditii de crestere care nu ar putea mări īn mod obligatoriu riscul focarelor de boală: biomasă si calitate medie a apei, luānd īn considerare speciile prezente;

c) vinde animale acvatice vii īn principal pentru consum uman.

O fermă sau o zonă de crestere a molustelor cu risc scăzut este o fermă sau o zonă de crestere a molustelor care:

a) prezintă un risc scăzut de răspāndire a bolilor sau de infectare de la alte ferme ori de la efective sălbatice;

b) functionează īn conditii de crestere care nu ar putea mări riscul focarelor de boală: biomasă scăzută si calitate bună a apei, luānd īn considerare speciile prezente;

c) vinde animale acvatice vii numai pentru consum uman.

 

Tipuri de supraveghere de sănătate

Supravegherea pasivă cuprinde notificarea imediată, obligatorie, a aparitiei ori suspiciunii bolilor specifice sau a oricărei cresteri a mortalitătii. Īn asemenea cazuri este necesară ancheta epizootologică prezentată īn sectiunea a 2-a din cap. V.

Supravegherea activă cuprinde:

a) inspectia de rutină de către autoritatea competentă sau de către alt serviciu sanitar calificat, īn numele autoritătii competente;

b) examinarea populatiei animalelor de acvacultură din fermele sau din zonele de crestere a molustelor pentru depistarea unei boli clinice;

c) prelevarea probelor de diagnostic īn cazul suspiciunii bolilor listate sau observarea cresterii mortalitătii īn timpul inspectiei;

d) notificarea imediată, obligatorie, īn cazul aparitiei ori al suspiciunii de boli specifice sau a oricărei cresteri a mortalitătii.

Supravegherea-tintă cuprinde:

a) inspectia de rutină de către autoritatea competentă sau de către alt serviciu sanitar calificat īn numele autoritătii competente;

b) prelevarea probelor de la animalele de acvacultură si analiza lor īn vederea depistării agentilor patogeni prin metode specifice;

c) notificarea imediată obligatorie īn cazul aparitiei ori al suspiciunii de boli specifice sau a oricărei cresteri a mortalitătii.

 

ANEXA Nr. 4

la norma sanitară veterinară

 

LISTA DE BOLI

 

PARTEA I

Criterii pentru bolile listate

 

A. Boli exotice sunt acele boli care īndeplinesc criteriile mentionate la pct. 1 si fie la pct. 2, fie la pct. 3.

1. Boala este exotică pentru Comunitatea Europeană dacă boala nu este stabilită la animalele de acvacultură comunitare si prezenta agentului patogen nu este cunoscută īn apele comunitare.

2. Dacă boala este introdusă īn Comunitatea Europeană, aceasta poate avea repercusiuni economice importante sub forma scăderii productiei animalelor de acvacultură din Comunitatea Europeană sau prin limitarea potentialului pentru comertul cu animale de acvacultură si cu produsele acestora.

3. Dacă boala este introdusă īn Comunitatea Europeană, aceasta poate avea impact distrugător asupra mediului pentru populatiile de animale acvatice sălbatice care constituie un bun de pret protejat de legislatia comunitară sau de prevederi internationale.

B. Boli care nu sunt exotice sunt acele boli care īndeplinesc criteriile mentionate la pct. 1-7.

1. Mai multe state membre ale Uniunii Europene sau regiuni din statele membre ale Uniunii Europene sunt indemne de bolile mentionate.

2. Dacă boala este introdusă īntr-un stat membru al Uniunii Europene indemn de boală, aceasta poate avea repercusiuni economice importante sub forma scăderii productiei, īn timp ce costurile anuale asociate bolilor si controlului lor cresc cu 5% din valoarea de productie pentru speciile sensibile din cadrul animalelor de acvacultură din zonă sau prin limitarea potentialului pentru comertul cu animale de acvacultură si a produselor acestora.

3. Dacă boala este introdusă īntr-un stat membru al Uniunii Europene, aceasta poate avea impact distrugător asupra mediului pentru populatiile de animale acvatice sălbatice care constituie un bun de pret protejat de legislatia comunitară sau de prevederi internationale.

4. Boala este dificil de controlat si de combătut īn ferme sau īn zone de crestere a molustelor fără măsuri severe de control si fără restrictii comerciale.

5. Boala poate fi controlată la nivel de stat membru al Uniunii Europene, experienta arătānd că acele zone sau compartimente libere de boală pot fi stabilite si mentinute, iar mentinerea reduce costurile.

6. Īn timpul punerii pe piată a animalelor de acvacultură există riscul ca boala respectivă să se stabilească īntr-o zonă necontaminată anterior.

7. Există teste fiabile si simple pentru diagnosticul animalelor acvatice infectate. Aceste teste trebuie să fie specifice si sensibile, iar metodele de testare trebuie să fie armonizate la nivel comunitar.


 

PARTEA a II-a

Lista de boli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLI EXOTICE

 

Boala

Specii susceptibile

Pesti

Necroza epizootică hematopoietică

Păstrăvul curcubeu (Oncorhynchus mykiss) si bibanul (Perca fluviatilis)

Sindromul epizootic ulcerativ

Genurile: Catla, Channa, Labeo, Mastacembelus, Mugil, Puntius si Trichogaster

Moluste

Infectie cu Bonamia exitiosa

Stridia australiană de nămol (Ostrea angasi) si Stridia plată chiliană (O. chilensis)

Infectie cu Perkinsus marinus

Stridia de Pacific (Crassostrea gigas), stridia de est (C. virginica)

Infectie cu Microcytos mackini

Stridia de Pacific (Crassostrea gigas), stridia de est (C. virginica), stridia plată Olympia (Ostrea conchaphila) si stridia plată europeană (O. edulis)

Crustacee

Sindromul Taura

Crevetele alb de golf (Penaeus setiferus), crevetele albastru de Pacific (P. stylirostris) si crevetele alb de Pacific (P. vannamei)

Boala „cap galben”

Crevetele brun de golf (Panaeus aztecus), crevetele roz de golf (P. duorarum), crevetele Kuruma (P. japonicus), crevetele tigru negru (P. monodon), crevetele alb de golf (Penaeus setiferus), crevetele albastru de Pacific (P. stylirostris), crevetele alb de Pacific (P. vannamei).

BOLI CARE NU SUNT EXOTICE

 

 

Boala

Specii susceptibile

 

Pesti

Viraemia de primăvară a crapului (VPC)

Novacul (Artistichthys nobilis), carasul auriu (Carassius auratus), carasul (C. carassius), cosasul (Ctenopharyngodon idellus), crapul comun si crapul Koi (Cyprinus carpio), sāngerul (Hypophthalmichthys molitrix), somnul (Silurus glanis) si linul (Tinca tinca)

 

Septicemia hemoragică virală (SHV)

Heringul (Clupea spp.), coreganul (Coregonussp), stiucă (Esox lucius), egrefin (Gadusaeglefinus), codul de Pacific (G. macrocephalus), codul de Atlantic (G. morhua), somonul de Pacific (Oncorhynchus spp.), păstrăvul curcubeu (O. mykiss), Rockling (Onos mustelus), păstrăvul indigen (Salmo trutta), calcanul (Scophthalmus maximus), sprot (Sprattussprattus) si lipanul (Thymallus thymallus)

 

Necroza hematopoietică infectioasă (NHI)

Somonul chum (Oncorhynchus keta), somonul coho (O. kisutch), somonul Masaou (O. masou), păstravul curcubeu (O. mykiss), somonul sockeye (O. nerka), somonul roz (O. rhodurus), somonul chinook (O. tshawytscha) si somonul de Atlantic (Salmo salar)

 

Boala cu virusul herpes Koi (VHK)

Crapul comun si crapul koi (Cyprinus carpio)

 

Anemia infectioasă a somonului (AIS)

Păstrăvul curcubeu (Oncorhynchus mykiss), somonul de Atlantic (Salmo salar) si păstrăvul indigen (S. trutta)

 

Moluste

Infectie cu Marteilia refrigens

Stridia australiană de nămol (Ostrea angasi), stridia plată chiliană (O. chilensis), stridia plată europeană (O. edulis), stridia argentiniană (O. puelchana), midia albastră (Mytilius edulis) si midia mediteraneană (M. galloprovincialis)

 

Infectie cu Bonamia ostreae

Stridia australiană de nămol (Ostrea angasi), stridia plată chiliană (O. chilensis), stridia plată olympia (Ostrea conchaphila), stridia asiatică (O. denelammellosa), stridia plată europeană (O. edulis) si stridia argentiniană (O. puelchana)

 

Crustacee

Boala petelor albe

Toate crustaceele decapode (ordinul Decapoda)

 


ANEXA Nr. 5

la norma sanitară veterinară

 

CERINTE

pentru a declara liberă de boală Romānia, o zonă sau un compartiment

 

PARTEA I

Tară liberă de boală

 

1. Considerente istorice

1.1. Romānia, ca stat membru al Uniunii Europene īn care sunt prezente specii susceptibile, dar īn care nu s-a observat niciun semn de boală īntr-o perioadă de cel putin 10 ani īnaintea datei de aplicare a statusului de liber de boală īn ciuda conditiilor care sunt propice manifestărilor clinice, poate fi considerată liberă de boală atunci cānd:

a) conditiile pentru măsurile de biosecuritate de bază sunt puse īn practică fără īntrerupere cel putin 10 ani īnaintea datei de aplicare a statusului de liber de boală;

b) nu este stabilit dacă infectia afectează populatiile sălbatice;

c) sunt aplicate conditii speciale de import si comert īn vederea prevenirii introducerii bolilor īn Romānia.

Dacă Romānia doreste să beneficieze de statusul de liber de boală, trebuie să trimită o cerere īn conformitate cu art. 49 īnainte de 1 noiembrie 2008. După această dată statusul de liber de boală poate fi acordat īn conformitate cu partea I pct. 2 din prezenta anexă.

1.2. Măsurile de biosecuritate de bază la care se face referire īn pct. 1.1 lit. a) trebuie să contină cel putin următoarele:

a) declararea obligatorie a bolii autoritătii competente, inclusiv notificarea de suspiciune;

b) un sistem de detectare precoce care să permită autoritătii competente să efectueze o anchetă si să facă un raport asupra bolii, care să asigure:

(i) recunoasterea rapidă a tuturor semnelor clinice ce duc la suspiciunea de boală, boală emergentă sau mortalitate neexplicabilă īn ferme ori īn zone de crestere a molustelor si īn sălbăticie;

(ii) comunicarea rapidă a evenimentului autoritătii competente īn vederea lansării fără īntārziere a unei anchete de diagnostic.

1.3. Sistemul de detectare precoce la care se face referire īn pct. 1.2 lit. b) trebuie să contină cel putin următoarele:

a) informarea personalului din unitatea de productie īn domeniul acvaculturii sau care lucrează īn domeniul procesării animalelor acvatice despre toate semnele caracteristice prezentei bolii si instruirea medicilor veterinari sau specialistilor īn sănătatea animalelor acvatice īn detectarea si notificarea īn cazul bolilor neobisnuite;

b) instruirea medicilor veterinari sau specialistilor īn sănătatea animalelor acvatice īn detectarea si notificarea īn cazul bolilor suspecte;

c) accesul autoritătii competente la laboratoarele ce dispun de mijloace pentru diagnosticul si diferentierea bolilor listate, precum si a bolilor emergente.

2. Supraveghere-tintă

Romānia, ca stat membru al Uniunii Europene īn care ultima manifestare clinică cunoscută a fost īnregistrată īn cursul ultimilor 10 ani īnaintea datei de aplicare pentru statusul de liber de boală sau īn care statusul infectios nu a fost cunoscut īnaintea supravegherii-tintă, deoarece au lipsit conditiile propice de manifestare clinică, poate fi considerată liberă de o boală specifică atunci cānd:

a) īndeplineste conditiile de bază pentru controlul bolilor, astfel cum prevede pct. 1.2 din prezenta parte;

b) supravegherea-tintă īn conformitate cu metodele adoptate potrivit art. 49 alin. (3) a fost aplicată cel putin o perioadă de 2 ani fără a detecta agentul patogen īn ferme sau zonele de crestere a molustelor, care detin sau care cresc oricare dintre speciile sensibile.

Atunci cānd există părti ale Romāniei īn care numărul fermelor sau zonelor de crestere a molustelor este limitat si supravegherea-tintă īn aceste părti nu furnizează suficiente date epidemiologice, dar īn care există una dintre speciile sensibile ale populatiei sălbatice, aceste populatii sălbatice trebuie incluse īn supravegherea-tintă.

 

PARTEA a II-a

Zonă sau compartiment liber de boală

 

1. Zone

1.1. O zonă poate cuprinde:

a) un bazin hidrografic īntreg de la sursă la zona de vărsare;

b) o parte dintr-un bazin hidrografic īntreg de la sursă la o barieră artificială sau naturală care īmpiedică migrarea īn amonte a animalelor acvatice din aval de cursul apei;

c) mai mult de un bazin hidrografic, incluzānd gurile de vărsare, datorită legăturii epidemiologice dintre bazinele hidrografice.

Demarcarea geografică a zonei trebuie să fie clar delimitată pe o hartă.

1.2. Atunci cānd o zonă se īntinde pe teritoriul mai multor state membre ale Uniunii Europene, nu este declarată zonă liberă de boală decāt dacă sunt īndeplinite conditiile enuntate la pct. 1.3, 1.4 si 1.5 pentru toate părtile din respectiva zonă. Īn această situatie fiecare stat membru al Uniunii Europene implicat trebuie să ceară aprobarea pentru acea parte din zonă situată pe teritoriul lui.

1.3. O zonă īn care sunt prezente specii susceptibile, dar īn care nu a fost observat niciun caz de boală o perioadă de cel putin 10 ani īnaintea datei de aplicare pentru status de liber de boală, īn ciuda conditiilor care sunt propice manifestărilor clinice, poate fi considerată liberă de boală dacă răspunde cerintelor cuprinse īn partea I pct. 1. Dacă Romānia doreste să beneficieze de statusul de liber de boală, trebuie să īsi notifice intentia īn conformitate cu art. 50 alin. (2) īnainte de 1 noiembrie 2008. După această dată statusul de liber de boală poate fi acordat īn conformitate cu partea I pct. 2.


1.4. O zonă īn care ultima manifestare clinică cunoscută a fost īn decursul unei perioade de 10 ani īnainte de data aplicării pentru status de liber de boală sau īn care statusul infectios nu a fost cunoscut īnaintea supravegherii-tintă, de exemplu pentru că au lipsit conditiile propice de manifestare clinică, poate fi considerată liberă de boală dacă răspunde cerintelor cuprinse īn partea I pct. 2 din prezenta anexă.

1.5. Se stabileste o zonă tampon īn care se derulează un program de monitorizare, dacă este cazul. Demarcarea geografică a zonelor tampon trebuie făcută astfel īncāt să protejeze zonele libere de boală de introducerea pasivă a bolii.

2. Compartimente care contin una sau mai multe ferme ori zone de crestere a molustelor, īn care statusul de sănătate privind o boală specifică depinde de statusul de sănătate privind boala al apelor naturale īnconjurătoare

2.1. Un compartiment poate contine una sau mai multe ferme, un grup sau un ansamblu de ferme ori zone de crestere a molustelor ce pot fi considerate ca o unitate epidemiologică datorită localizării geografice si distantei fată de alte grupuri sau ansambluri de ferme ori zone de crestere a molustelor, cu conditia ca toate fermele ce constituie compartimentul să beneficieze de un sistem comun de securitate. Demarcarea geografică a compartimentelor trebuie clar precizată pe hartă.

2.2. Un compartiment īn care sunt prezente specii susceptibile, dar īn care nu a fost observat niciun caz de boală o perioadă de cel putin 10 ani īnaintea datei de aplicare pentru statusul de liber de boală, īn ciuda conditiilor care sunt propice manifestărilor clinice, poate fi considerat liber de boală dacă răspunde cerintelor din partea I pct. 1 din prezenta anexă. Dacă Romānia doreste să beneficieze de statusul de liber de boală, trebuie să īsi notifice intentia īn conformitate cu art. 50 alin. (2) īnainte de 1 noiembrie 2008. După această dată statusul de liber de boală poate fi acordat īn conformitate cu partea I pct. 2 din prezenta anexă.

2.3. Un compartiment īn care ultima manifestare clinică cunoscută a fost īn decursul unei perioade de 10 ani īnainte de data aplicării pentru statusul de liber de boală sau īn care statusul infectios īn compartiment sau īn apele īnconjurătoare nu a fost cunoscut īnaintea supravegherii-tintă, de exemplu pentru că au lipsit conditiile propice de manifestare clinică, poate fi considerat liber de boală dacă răspunde cerintelor cuprinse īn partea I pct. 2 din prezenta anexă.

2.4. Fiecare fermă sau zonă de crestere a molustelor dintr-un compartiment este supusă măsurilor suplimentare impuse de autoritatea competentă atunci cānd aceasta consideră necesar pentru a preveni introducerea bolilor. Aceste măsuri pot include stabilirea unei zone tampon īn jurul compartimentului īn care se efectuează un program de monitorizare si stabilirea de măsuri de protectie suplimentare īmpotriva introducerii posibililor purtători sau vectori ai agentilor patogeni.

3. Compartimente care contin una sau mai multe ferme ori zone de crestere a molustelor īn care statusul de sănătate privind o boală specifică este independent de statusul de sănătate privind boala al apelor naturale īnconjurătoare

3.1. Un compartiment poate cuprinde:

a) fermă individuală care poate fi considerată o singură unitate epidemiologică care nu este influentată de statusul de sănătate animală al apelor īnconjurătoare;

b) mai multe ferme, atunci cānd fiecare fermă din compartiment corespunde cerintelor enuntate la pct. 3.1 lit. a) si la pct. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 si 3.6, dar care, datorită miscărilor de animale īntre ferme, trebuie considerate o singură unitate epidemiologică, cu conditia ca toate fermele să fie supuse aceluiasi sistem de biosecuritate comun.

3.2. Un compartiment trebuie să fie aprovizionat cu apă:

a) de la o statie de tratare a apei īn vederea inactivării agentilor patogeni, pentru a reduce riscul introducerii bolilor pānă la un nivel acceptabil;

b) direct de la un put, o sondă sau o sursă. Atunci cānd o asemenea aprovizionare cu apă este situată īn afara unitătilor fermei, apa trebuie să fie furnizată direct către fermă si să fie transportată printr-o conductă de canalizare.

3.3. Se vor pune bariere naturale sau artificiale pentru a īmpiedica intrarea īn ferme a animalelor acvatice ce provin din apele īnconjurătoare.

3.4. Compartimentul trebuie protejat, atunci cānd este cazul, īmpotriva inundatiilor si infiltratiilor de apă de la cursurile de ape īnconjurătoare.

3.5. Compartimentul trebuie să răspundă cerintelor prevăzute īn partea I pct. 2 din prezenta anexă.

3.6. Un compartiment este supus măsurilor corespunzătoare impuse de autoritatea competentă, atunci cānd consideră necesar pentru a preveni introducerea bolilor. Aceste măsuri pot include stabilirea unor măsuri de protectie suplimentare īmpotriva introducerii posibililor purtători sau vectori ai agentilor patogeni.

3.7. Măsurile pentru implementarea prevederilor pct. 3.2 lit. a) sunt stabilite īn conformitate cu procedura comunitară.

4. Prevederi speciale pentru ferme individuale care īncep sau īsi reiau activitătile

4.1. O fermă nouă care īndeplineste cerintele enuntate la pct. 3.1 lit. a) si la pct. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, dar care īsi īncepe activitatea cu animale de acvacultură provenind dintr-un compartiment declarat liber de boală poate fi considerată liberă de boală fără recoltarea probelor īn vederea aprobării.

4.2. O fermă care īsi reia activitătile după o īntrerupere a acestora cu animale de acvacultură provenind dintr-un compartiment declarat liber de boală si care īndeplineste cerintele enuntate la pct. 3.1 lit. a) si la pct. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 poate fi considerată liberă de boală fără recoltarea probelor pentru aprobare, cu conditia ca:

a) istoricul de sănătate al fermei de-a lungul ultimilor 4 ani de activitate să fie cunoscut de autoritatea competentă; totusi, dacă ferma implicată a avut activitate pentru mai putin de 4 ani, se tine cont de perioada de activitate efectivă a exploatatiei;

b) ferma să nu fi fost supusă măsurilor de sănătate animală privind bolile listate īn partea a II-a a anexei nr. 4 si să nu fi avut antecedente privind aceste boli īn fermă;

c) īnaintea introducerii animalelor de acvacultură, ouălor sau gametilor, ferma să fie curătată si dezinfectată, urmānd, dacă este necesar, o perioadă de vid sanitar.


 

ANEXA Nr. 6

la norma sanitară veterinară

 

 

FUNCTII SI ĪNDATORIRI

ale laboratoarelor

 

PARTEA I

Laboratoare nationale de referintă

 

1. Laboratorul national de referintă desemnat conform art. 55 este responsabil īn Romānia de coordonarea standardelor si metodelor de diagnostic din domeniul acestuia de responsabilitate. Laboratorul national de referintă are următoarele īndatoriri:

a) notifică fără īntārziere autoritătii competente atunci cānd a luat cunostintă de o suspiciune privind oricare dintre bolile prezentate īn anexa nr. 4;

b) coordonează, consultāndu-se cu laboratoarele comunitare de referintă, metodele de diagnostic utilizate īn Romānia pentru bolile de care este responsabil;

c) contribuie īn mod activ la stabilirea diagnosticului focarelor pentru bolile īn discutie prin studiul agentilor patogeni izolati pentru confirmarea diagnosticului, studii epizootologice si caracterizări de tulpini izolate;

d) asigură instruiri si reinstruiri pentru expertii din laboratoarele de diagnostic īn vederea armonizării tehnicilor de diagnostic cu cele ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene;

e) supraveghează confirmarea rezultatelor pozitive pentru toate focarele de boli exotice listate īn partea a II-a din anexa nr. 4 si pentru focarele primare de boli care nu sunt exotice, listate īn respectiva anexă;

f) organizează periodic teste comparative nationale pentru procedurile de diagnostic cu laboratoarele desemnate īn conformitate cu art. 56, īn scopul furnizării informatiilor despre metodele de diagnostic utilizate si despre rezultatele testelor efectuate īn Romānia;

g) cooperează cu laboratorul comunitar de referintă si participă la testele comparative organizate de laboratoarele de referintă comunitare;

h) asigură un dialog regulat si deschis cu Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor; i) functionează, este evaluat si acreditat īn conformitate cu următoarele standarde europene, tinānd cont de criteriile aplicabile pentru diferite metode de testare conform prezentei norme sanitare veterinare:

(i) EN ISO/IEC 17025 pentru Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de testare si calibrare;

(ii) EN 45002 pentru Criterii generale pentru evaluarea laboratoarelor de testare;

(iii) EN 45003 pentru Sistemul de acreditare a laboratoarelor de testare si calibrare - Cerinte generale pentru functionare si recunoastere.

2. Acreditarea si evaluarea laboratoarelor de testare vizate la pct. 1 lit. i) se pot referi la teste individuale sau grupuri de teste.

3. Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate desemna laboratoare de referintă care nu răspund exigentelor prezentate la pct. 1 lit. i), atunci cānd functionarea conform EN ISO/IEC 17025 este greu de realizat, atāt timp cāt laboratoarele functionează pentru asigurarea calitătii conform ISO 9001.

4. Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate autoriza ca laboratorul national de referintă situat pe teritoriul national să beneficieze de competentele si capacitătile altor laboratoare desemnate conform art. 56, pentru una sau mai multe dintre bolile aflate īn responsabilitatea lor, cu conditia ca aceste laboratoare să respecte exigentele din prezenta parte. Totusi, laboratorul national de referintă trebuie să rămānă punct de contact pentru Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor si pentru laboratorul comunitar de referintă.

 

PARTEA a II-a

Laboratoare desemnate

 

1. Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor desemnează laboratoare pentru servicii de diagnostic conform art. 56 numai dacă acestea īndeplinesc următoarele cerinte:

a) notifică fără īntārziere autoritătii competente atunci cānd au luat cunostintă de o suspiciune privind oricare dintre bolile prezentate īn anexa nr. 4;

b) se angajează să participe la testele comparative nationale pentru procedurile de diagnostic organizate de laboratorul national de referintă;

c) functionează, sunt evaluate si acreditate īn conformitate cu următoarele standarde europene, tinānd cont de criteriile aplicabile pentru diferite metode de testare conform prezentei norme sanitare veterinare:

(i) EN ISO/IEC 17025 pentru Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de testare si calibrare;

(ii) EN 45002 pentru Criterii generale pentru evaluarea laboratoarelor de testare;

(iii) EN 45003 pentru Sistemul de acreditare a laboratoarelor de testare si calibrare - Cerinte generale pentru functionare si recunoastere.

2. Acreditarea si evaluarea laboratoarelor de testare vizate la pct. 1 lit. c) se pot referi la teste individuale sau grupuri de teste.

3. Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate desemna laboratoare care nu răspund exigentelor prezentate la pct. 1 lit. c) subpct. (i), atunci cānd functionarea conform EN ISO/IEC 17025 este greu de realizat, atāt timp cāt laboratoarele functionează pentru asigurarea calitătii conform ISO 9001.

4. Autoritatea competentă anulează desemnarea unui laborator atunci cānd acesta nu mai īndeplineste conditiile prevăzute īn prezenta anexă.


 

ANEXA Nr. 7

la norma sanitară veterinară

 

CRITERII SI CERINTE

pentru planurile de contingentă

 

Planurile de contingentă elaborate de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să īndeplinească cel putin următoarele cerinte:

1. Să fie adoptate prevederi īn vederea asigurării puterii legale necesare pentru implementarea planurilor de contingentă si pentru a pune īn practică o campanie de eradicare rapidă si eficace.

2. Să fie adoptate prevederi īn vederea asigurării accesului la fondurile de urgentă, la mijloacele bugetare si la resursele financiare pentru a acoperi toate aspectele legate de lupta īmpotriva bolilor exotice listate īn partea a II-a a anexei nr. 4.

3. Să fie stabilit un lant de comandă īn vederea garantării unui proces de luare a deciziilor rapid si eficient pentru eradicarea bolilor exotice listate īn anexa nr. 4 sau a bolilor emergente. Trebuie să existe o unitate centrală de luare a deciziilor, responsabilă de coordonarea ansamblului de strategii de control.

4. Să fie disponibile planuri detaliate pentru ca, īn cazul aparitiei unui focar al bolilor exotice listate īn partea a II-a a anexei nr. 4 sau al bolilor emergente, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor să fie pregătită pentru a īnfiinta imediat centre locale de control al bolilor si să implementeze măsuri de control al bolii si de protectie a mediului la nivel local.

5. Să se realizeze cooperarea dintre Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor si alte organisme din domeniul mediului pentru ca actiunile de sigurantă veterinară si a mediului să fie coordonate corect.

6. Să fie prevăzute resursele adecvate, incluzānd personal, echipamente si capacitate īn domeniul laboratoarelor, pentru a asigura o campanie rapidă si eficace.

7. Să fie disponibil un manual de instructiuni actualizat, cu o descriere detaliată, completă si practică a tuturor actiunilor, procedurilor, instructiunilor si măsurilor de control pentru tratarea bolilor exotice listate īn partea a II-a a anexei nr. 4 sau a bolilor emergente.

8. Trebuie să fie disponibile planuri detaliate pentru vaccinarea de urgentă, atunci cānd este cazul.

9. Personalul să participe regulat la instruiri despre semnele clinice, ancheta epidemiologică si controlul epizootiilor, la exercitii de alertă īn timp real si la instruiri despre tehnicile de comunicare, pentru a asigura campanii de informare referitoare la boli destinate autoritătilor, fermierilor si medicilor veterinari.

10. Īn elaborarea planurilor de contingentă trebuie să se tină cont de resursele necesare pentru a controla un mare număr de focare ce apar īntr-o scurtă perioadă de timp.

11. Fără a prejudicia exigentele veterinare prevăzute īn Regulamentul (CE) nr. 1.774/2002, planurile de contingentă trebuie să fie astfel pregătite īncāt să asigure, īn eventualitatea aparitiei unui focar de boală, eliminarea masivă a carcaselor si deseurilor de animale acvatice fără a afecta sănătatea oamenilor si a animalelor, utilizānd proceduri si metode care previn distrugerea mediului si īn special care:

(i) prezintă un risc minim pentru sol, aer, ape de suprafată si de adāncime si pentru plante si animale;

(ii) produc un pericol minim cauzat de zgomot si miros;

(iii) au un minim efect nefast asupra naturii sau locurilor de interes special.

12. Aceste planuri trebuie să desemneze locurile si unitătile corespunzătoare pentru tratarea si eliminarea carcaselor si deseurilor de animale īn cazul aparitiei unui focar, conform Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002.

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

privind modificarea Regulamentului de autorizare a laboratoarelor si poligoanelor de īncercări la foc si a celor de distrugere a munitiei neexplodate, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 770/2005

 

Īn temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative,

ministrul internelor si reformei administrative emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul de autorizare a laboratoarelor si poligoanelor de īncercări la foc si a celor de distrugere a munitiei neexplodate, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 770/2005, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 802 din 5 septembrie 2005, se modifică după cum urmează:

- La articolul 25, litera g) se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 septembrie 2007.

Nr. 311.

 


MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind aprobarea procedurilor de agreare de către Ministerul Transporturilor a unitătilor specializate medicale si psihologice, īn vederea examinării persoanelor cu functii care concură la siguranta circulatiei rutiere

 

Īn vederea aplicării prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare,

īn temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind aprobarea procedurilor de agreare de către Ministerul Transporturilor a unitătilor specializate medicale si psihologice, īn vederea examinării persoanelor cu functii care concură la siguranta circulatiei rutiere, prezvăzute īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia medicală din cadrul Ministerului Transporturilor va duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 4. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.462/2006 de aprobare a Normelor privind aprobarea modalitătilor de agreare de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului a unitătilor specializate, medicale si/sau psihologice, īn vederea examinării personalului cu responsabilităti īn siguranta circulatiei rutiere, publicat īn Monitorul Oficial, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2007, precum si orice alte dispozitii contrare se abrogă.

 

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

 

Bucuresti, 21 septembrie 2007.

Nr. 922.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind aprobarea procedurilor de agreare de către Ministerul Transporturilor a unitătilor specializate medicale si psihologice, īn vederea examinării persoanelor cu functii care concură la siguranta circulatiei rutiere

 

CAPITOLUL I

Procedurile de agreare de către Ministerul Transporturilor a unitătilor medicale specializate īn vederea examinării persoanelor cu functii, care concură la siguranta circulatiei rutiere

 

Art. 1. - Īn vederea obtinerii agreării pentru efectuarea examinărilor medicale a persoanelor cu functii care concură la siguranta circulatiei rutiere, unitatea specializată medicală trebuie să īndeplinească următoarele conditii:

a) să solicite īn scris agrearea;

b) să prezinte copie de pe raportul de inspectie al autoritătii de sănătate publică;

c) să facă dovada că are mentionată īn statut activitatea medicală ca obiect principal de activitate, conform reglementărilor legale īn vigoare;

d) să facă dovada detinerii unui spatiu corespunzător desfăsurării activitătilor de examinare medicală, conform reglementărilor legale īn vigoare. Pentru examinările medicale sunt necesare cabinete medicale cu folosire exclusivă pentru medicii specialisti;

e) să facă dovada că are angajat personal de specialitate medicală īn cadrul ambulatoriului de specialitate, conform cerintelor stabilite īn Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 447/2003 pentru aprobarea Instructiunilor privind examinarea medicală si psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităti īn siguranta circulatiei si a navigatiei, precum si organizarea, functionarea si componenta comisiilor medicale si psihologice de siguranta circulatiei, cu modificările si completările ulterioare;

f) să facă dovada posibilitătii efectuării analizelor medicale de laborator si radiologie/imagistică, necesare examinării personalului, si să aibă personal angajat pentru laborator. Aceste investigatii nu pot fi subcontractate către terti de către unitatea ce urmează a fi agreată;

g) să facă dovada detinerii īn proprietate a aparaturii specifice necesare efectuării investigatiilor medicale, pentru īndeplinirea cerintelor metodologice cuprinse īn Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 447/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Dosarul de agreare este analizat de directia de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor. Aceasta realizează o verificare a unitătii solicitante, īn cel mult 30 de zile de la data depunerii dosarului, īn vederea confirmării datelor cu situatia concretă a fiecărui solicitant.

(2) Verificarea este efectuată de personalul abilitat al Ministerului Transporturilor, pe baza unei note de serviciu semnate de directorul directiei de specialitate si aprobată de conducerea ministerului.

(3) Directia de specialitate propune conducerii ministerului, īn baza verificării efectuate, agrearea sau neaprobarea respectivei agreări.

(4) După obtinerea aprobării de agreare, Ministerul Transporturilor eliberează, contra unui tarif, certificatul de agreare al cărui model este prezentat īn anexa care face parte integrantă din prezentele norme.

(5) Certificatul de agreare are o valabilitate de 5 ani, cu avizare anuală. Avizarea anuală se va face, contra unui tarif, pe baza unui control anual īn care va fi verificată concordanta conditiilor initiale cu cele prezente.

Art. 3. - (1) Īntocmirea documentatiei de examinare si eliberarea avizului medical se vor face īn conformitate cu prevederile Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 447/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Unitătile medicale specializate sunt obligate să transmită trimestrial către una dintre comisiile teritoriale de siguranta circulatiei, nominalizată de către directia de specialitate din Ministerul Transporturilor, fotocopii de pe evidenta examinărilor medicale ale persoanelor cu functii care concură la siguranta circulatiei rutiere, realizate īn ultimele 3 luni.

(3) Īn cadrul unitătii medicale agreate va exista un registru de evidentă a examinărilor, cu rubricile: numele si prenumele, CNP, functia, unitatea angajatoare, după caz, tipul de examen solicitat, data efectuării examenului, avizul obtinut, data transmiterii datelor din dosar (īn copie) la comisia teritorială de siguranta circulatiei.

(4) Verificarea anuală sau pe bază de sesizare vizează modul īn care sunt respectate conditiile de efectuare a examinărilor medicale ale persoanelor cu functii care concură la siguranta circulatiei rutiere si se va realiza de personalul de specialitate al Ministerului Transporturilor.

(5) Īn cazul constatării nerespectării conditiilor care au stat la baza emiterii certificatului de agreare, persoanele care efectuează verificarea vor propune suspendarea certificatului de agreare pānă la remedierea abaterilor sau, după caz, anularea acestuia.

(6) Anularea certificatului de agreare se face īn următoarele situatii:

- neremedierea īn termen de o lună a abaterilor constatate;

- avizarea personalului fără efectuarea examinărilor respective sau fără īnregistrarea persoanelor examinate;

- efectuarea examinărilor de către alt personal decāt cel de specialitate stabilit initial de către unitatea agreată.

Art. 4. - Unitătile agreate efectuează examinarea medicală persoanelor cu atributii de siguranta circulatiei rutiere īn curs de formare profesională, celor care se angajează, angajate sau care desfăsoară activitate independentă īn domeniul transportului rutier. Persoanele examinate sunt obligate să dovedească cu acte că sunt angajate la unităti īnregistrate īn judetul īn care īsi are resedinta unitatea medicală agreată la care solicită examinarea.

Art. 5. - Unitătile medicale agreate au următoarele obligatii:

a) să īndeplinească īn totalitate conditiile stabilite prin prezentele norme;

b) să aibă posibilitatea desfăsurării activitătilor concomitent pentru toate specialitătile medicale stabilite īn Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 447/2003, cu modificările si completările ulterioare;

c) să aibă īncheiate contracte individuale de muncă pe durata a cel putin 5 ore zilnic pentru personalul medical angajat;

d) să aibă personal de specialitate care detine certificatele/ atestatele de liberă practică īn specialitatea īn care efectuează examinările;

e) să īntocmească lista cu personalul de specialitate care va efectua examinările medicale si să notifice īn scris directiei de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, īn maximum 5 zile, orice modificare apărută īn componenta acestei liste;

f) să aibă posibilitatea efectuării īn timpul afectat acestor activităti a numărului maxim de 20 de examinări, corespunzător unei durate de 5 ore de muncă;

g) să comunice trimestrial, īn scris, comisiei teritoriale de siguranta circulatiei desemnate copii de pe documentele privind examinările (fisele medicale si avizele emise);

h) fiecare unitate medicală agreată va avea afisat programul de lucru destinat activitătilor de examinare medicală pentru persoanele cu functii care concură la siguranta circulatiei rutiere, pe care īl va face cunoscut īn scris comisiei teritoriale de siguranta circulatiei căreia īi comunică rezultatele examinărilor;

i) să dispună de dotarea cu aparatură necesară īnregistrării activitătilor desfăsurate, raportării lor la cerere si emiterii de documente īn conformitate cu prevederile stabilite īn Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 447/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - Certificatul de agreare īsi pierde valabilitatea īn următoarele conditii:

a) dacă unitatea agreată nu īncepe activitatea īn termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data obtinerii agreării;

b) ridicarea de către organele īn drept a autorizatiei sanitare de functionare sau expirarea termenului de valabilitate a acesteia;

c) neanuntarea comisiei teritoriale de siguranta circulatiei cu privire la orice modificare īn legătură cu conditiile care au stat la baza agreării, īn termen de 10 zile lucrătoare;

d) īncetarea activitătii unitătii medicale agreate prin faliment, dizolvare, lichidare, desfiintare sau reprofilare, după caz;

e) depăsirea numărului de examinări medicale stabilite conform reglementărilor īn vigoare.

Art. 7. - (1) Lista cu unitătile medicale agreate va fi publicată de Ministerul Transporturilor īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, si va fi actualizată din 6 īn 6 luni. Unitătile medicale agreate īn perioada de pānă la publicarea listei īsi pot desfăsura activitatea după primirea certificatului de agreare.

(2) Lista cu unitătile medicale agreate va fi publicată si pe site-ul Ministerului Transporturilor.

Art. 8. - Pentru examinările medicale efectuate, unitătile agreate vor percepe tarife de examinare care vor fi suportate de angajator sau, după caz, de persoana examinată.

Art. 9. - Comisiile teritoriale de siguranta circulatiei din cadrul ambulatoriilor de specialitate ale retelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor īsi desfăsoară activitatea fără agreare.


 

CAPITOLUL II

Procedurile de agreare de către Ministerul Transporturilor a unitătilor psihologice specializate īn vederea examinării persoanelor cu functii, care concură la siguranta circulatiei rutiere

 

Art. 10. - (1) Īn vederea obtinerii agreării pentru efectuarea examinărilor psihologice ale persoanelor cu functii, care concură la siguranta circulatiei rutiere, unitatea psihologică specializată trebuie să īndeplinească următoarele conditii:

a) să solicite īn scris agrearea;

b) să facă dovada că este organizată ca unitate psihologică specializată īn una dintre formele independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică sau īn altă formă, conform reglementărilor legale īn vigoare;

c) să facă dovada detinerii unui spatiu corespunzător desfăsurării activitătilor de examinare psihologică, conform reglementărilor legale īn vigoare. Examinarea psihologică a persoanelor care concură la siguranta circulatiei rutiere se va efectua numai de către psihologi cu drept de liberă practică atestati īn specialitatea psihologia transporturilor, conform unui program distinct fată de celelalte activităti psihologice;

d) să facă dovada detinerii metodelor si tehnicilor de evaluare si asistentă psihologică, utilizate īn specialitatea psihologia transporturilor, avizate īn conditiile legii;

e) să prezinte certificatul de īnregistrare a formei independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică īn Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din Romānia, Partea a II-a, sau avizele de functionare ale structurilor de psihologie īn care īsi desfăsoară activitatea psihologul cu drept de liberă practică salariat, după caz.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) se vor depune īn vederea emiterii certificatului de agreare la Ministerul Transporturilor.

(3) Formele independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică vor depune documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) prin intermediul Colegiului Psihologilor din Romānia.

(4) Unitătile specializate, altele decāt formele independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, vor depune documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) la Ministerul Transporturilor.

Art. 11. - Dosarul de agreare este analizat de directia de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, care va propune conducerii Ministerului Transporturilor emiterea certificatului de agreare, al cărui model este prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezentele norme. Certificatul de agreare se emite īn termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii dosarului.

Art. 12. - (1) Īn termen de maximum 6 luni de la data emiterii certificatului de agreare, personalul de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor va efectua controlul privind īndeplinirea conditiilor pentru emiterea certificatului de agreare.

(2) Īn cazul constatării unor neconcordante īntre situatia existentă si documentele depuse, se va propune conducerii Ministerului Transporturilor anularea certificatului de agreare.

Art. 13. - (1) Verificarea anuală sau pe bază de sesizare a conditiilor de efectuare a examinărilor psihologice a persoanelor cu functii, care concură la siguranta circulatiei rutiere, se va realiza de personalul de specialitate al Ministerului Transporturilor, īmpreună cu un reprezentant al Colegiului Psihologilor din Romānia.

(2) Abaterile disciplinare si deontologice constatate cu ocazia verificării unitătii psihologice specializate vor fi solutionate de către Colegiul Psihologilor din Romānia.

(3) Īn cazul constatării nerespectării conditiilor care au stat la baza emiterii certificatului de agreare, persoanele care participă la efectuarea verificării vor propune suspendarea certificatului de agreare pānă la remedierea abaterilor sau, după caz, anularea acestuia.

(4) Anularea certificatului de agreare se dispune īn următoarele situatii:

a) neremedierea īn termen de o lună a neconcordantelor sau abaterilor constatate;

b) avizarea personalului fără efectuarea examinărilor psihologice sau fără īnregistrarea persoanelor examinate;

c) depăsirea numărului de examinări psihologice raportat la programul de lucru declarat;

d) la solicitarea Colegiului Psihologilor din Romānia, īn cazul constatării unor abateri disciplinare grave.

Art. 14. - (1) Examinarea psihologică de către unitătile medicale agreate se efectuează persoanelor īn curs de formare profesională, care concură la siguranta circulatiei rutiere, celor care se angajează, angajate sau care desfăsoară activitate independentă īn domeniul transportului rutier.

(2) Pentru examinările psihologice efectuate, unitătile medicale agreate vor percepe tarife de examinare care vor fi suportate de angajator sau, după caz, de persoana examinată.

Art. 15. - (1) Psihologii cu drept de liberă practică examinatori sunt obligati să respecte, īn realizarea activitătii de examinare a persoanelor cu functii care concură la siguranta circulatiei rutiere, următoarele conditii:

a) să īndeplinească īn totalitate conditiile stabilite prin prezentele norme;

b) să detină atestate de liberă practică īn specialitatea psihologia transporturilor, forma de atestare autonomă, cu o vechime efectivă de minimum 1 an īn specialitatea psihologia transporturilor; īn cazul examinării persoanelor cu functii care concură la siguranta circulatiei rutiere, din domeniul transporturilor cu reglementări speciale, psihologul cu drept de liberă practică trebuie să detină treapta de specializare - psiholog specialist;

c) să detină si să utilizeze īn activitatea profesională formele aprobate ale contractelor de prestări de servicii psihologice si avize psihologice;

d) să afiseze la intrarea īn sediul unitătii programul de lucru destinat activitătilor psihologice, īn specialitatea psihologia transporturilor, distinct de celelalte activităti psihologice;

e) să utilizeze numai metodele si tehnicile de evaluare si asistentă psihologică care pot fi utilizate īn specialitatea psihologia transporturilor, avizate īn conditiile legii;

f) să efectueze un număr de cel mult 5 examinări psihologice pe zi, aferent unui psiholog cu drept de liberă practică, raportat la o normă īntreagă de muncă;

g) să asigure păstrarea īn bune conditii a documentelor care dovedesc efectuarea examinărilor psihologice efectuate conform reglementărilor legale īn vigoare, să īntocmească si să prezinte cu ocazia verificării conditiilor de agreare o evidentă a tuturor examinărilor efectuate pentru persoanele cu functii care concură la siguranta circulatiei rutiere, cu următoarele mentiuni:

1. numele si prenumele persoanei examinate;

2. codul personal al psihologului examinator;

3. data examinării;

4. numărul si data avizului psihologic eliberat;

5. CNP-ul persoanei examinate;

6. rezultatul examinării psihologice;

7. parametrii obtinuti din aplicarea metodelor si tehnicilor de evaluare si asistentă psihologică utilizate pentru cazul dat;

h) īnaintea efectuării examinării psihologice, psihologul cu drept de liberă practică va solicita īn mod obligatoriu persoanei examinate să precizeze data si locul ultimului examen medical si psihologic si avizul psihologic obtinut.

(2) Unitătile psihologice specializate sunt obligate să transmită trimestrial către comisiile teritoriale de siguranta circulatiei si Colegiului Psihologilor din Romānia fotocopii de pe evidenta examinărilor psihologice a persoanelor cu functii care concură la siguranta circulatiei rutiere, realizate īn ultimele 3 luni.

(3) Conditiile de agreare vor fi īndeplinite pentru fiecare punct de lucru īn care unitatea psihologică specializată examinează psihologic persoanele cu functii care concură la siguranta circulatiei rutiere.

Art. 16. - Directia de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor va comunica lunar Autoritătii Rutiere Romāne - A.R.R. lista unitătilor specializate agreate īn fiecare judet.

Art. 17. - (1) Unitătile psihologice specializate agreate īn baza altor dispozitii īsi păstrează agrearea pānă la 31 decembrie 2007.

(2) După data de 1 septembrie 2008, serviciile psihologice īn specialitatea psihologia transporturilor vor putea fi prestate numai de către unităti specializate de psihologie organizate īn conformitate cu prevederile legale privind organizarea si exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.

Art. 18. - (1) Lista cu unitătile psihologice agreate va fi publicată de Ministerul Transporturilor īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, si va fi actualizată din 6 īn 6 luni. Unitătile agreate pānă la publicarea listei īsi pot desfăsura activitatea după primirea certificatului de agreare.

(2) Lista cu unitătile psihologice agreate va fi publicată si actualizată lunar pe site-ul Ministerului Transporturilor.

 

ANEXĂ

la norme

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

STEMA

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

CERTIFICAT DE AGREARE

Nr. ........ / .................

 

Unitatea ................... , situată īn localitatea ....................... , str. . ....................... nr. . ....... , judetul ........................... , este agreată să efectueze examinări medicale/psihologice pentru persoanele cu functii care concură la siguranta circulatiei rutiere.

Prezentul certificat este valabil de la data de ..................... pānă la data de ..................... , cu avizare anuală.

 

Secretar general,

.............................................

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului public din reteaua Ministerului Sănătătii Publice

 

Īn conformitate cu prevederile art. 183 alin. (5) si (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul dispozitiilor Hotărārii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

avānd īn vedere Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare nr. E.N. 9.909 din 23 septembrie 2007,

ministrul sănătătii publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă modelul contractului de administrare a spitalului public din reteaua Ministerului Sănătătii Publice, īncheiat īntre managerul, persoană fizică, din spitalul public si membrii comitetului director respectiv, prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, precum si spitalele publice din reteaua Ministerului Sănătătii Publice vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se va publica īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 24 septembrie 2007.

Nr. 1.628.

 

ANEXĂ

 

CONTRACT DE ADMINISTRARE

a Spitalului............

 

I. Părtile contractului

1. Domnul/Doamna........................................................................, managerul Spitalului.................................................,

pe de o parte, si

2. Domnul/Doamna........................................................................, membru al comitetului director, domiciliat/domiciliată īn ............................................, str. .......................................... nr. ..............., judetul/sectorul ........................................., posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate seria ................................nr. ................................................, codul numeric personal ..................................................................., īn calitate de......................................................................................... (functia specifică īn comitetul director) īn cadrul Spitalului .................................................................................................., pe de altă parte,

am convenit īncheierea prezentului contract de administrare.

II. Obiectul contractului

Organizarea si conducerea activitătii Spitalului ......................................................................................... , pe baza obiectivelor si atributiilor cuprinse īn prezentul contract de administrare, īn scopul furnizării de servicii medicale si alte servicii, pe baza principiilor privind echitatea, necesitatea, eficacitatea, calitatea si eficienta, īn conformitate cu prevederile legale īn vigoare.

III. Durata contractului

1. Prezentul contract de administrare se īncheie pe o durată de maximum 3 ani.

2. Prezentul contract de administrare poate fi prelungit la īncetarea mandatului pe o perioadă de 3 luni, maximum de două ori, perioadă īn care se organizează concursul de ocupare a functiei.

IV. Conditii de muncă

1. Activitatea se desfăsoară īn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucrează īn conditii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase.

2. Activitatea prestată se desfăsoară īn conditii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare.

V. Durata muncii

O normă īntreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămānă;

a) repartitia programului de lucru se face după cum urmează ............. (ore zi/ore noapte/inegal);

b) programul de lucru se poate modifica īn conditiile contractului colectiv de muncă aplicabil/regulamentului intern;

c) orele suplimentare se efectuează īn conditiile legii.

VI. Concediul

Durata concediului anual de odihnă este de.........zile lucrătoare, īn raport cu durata muncii.

VII. Salariul

1. Salariul de bază lunar brut:...................lei.

2. Alte elemente constitutive:

a) sporuri............................;

b) indemnizatii....................;

c) alte adaosuri...................

3. Orele suplimentare prestate īn afara programului normal de lucru sau īn zilele īn care nu se lucrează ori īn zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare.

4. Data/datele la care se plăteste salariul este/sunt..............

VIII. Drepturile si obligatiile părtilor

A.1. Drepturile directorului ...........................................................................................................................................

(functia specifică din comitetul director)

Domnul/Doamna .......................................................... are, īn principal, următoarele drepturi:

1. dreptul la un salariu de bază stabilit potrivit prevederilor legale īn vigoare, care stă la baza drepturilor cuvenite privind salariul de merit, dacă este cazul, vechimea īn muncă, sporurile profesionale si alte sporuri, asigurările sociale si pensii, asigurările sociale de sănătate, stabilite potrivit legii;

2. dreptul la repaus zilnic si săptămānal;

3. dreptul la concediu de odihnă anual, conform prevederilor legale;

4. dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

5. dreptul la securitate si sănătate īn muncă;

6. dreptul la formare profesională, īn conditiile legii;

7. dreptul la informare asupra activitătii spitalului, avānd acces la documentele privind activitatea medicală si economico-financiară a acestuia.

A.2. Obligatiile directorului .................................................................................................................................

(functia specifică din comitetul director)

Domnului/Doamnei .......................................................................................................................................................

īi revin, īn principal, următoarele obligatii:

1. obligatia de a īndeplini atributiile ce-i revin conform prezentului contract de administrare;

2. obligatia de a respecta disciplina muncii;

3. obligatia de fidelitate fată de managerul spitalului īn executarea atributiilor de serviciu;

4. obligatia de a respecta măsurile de securitate si sănătate a muncii īn serviciu;

5. obligatia de a respecta secretul de serviciu.

A.3. Drepturile managerului Spitalului ..............................................................................................................

Managerul spitalului are, īn principal, următoarele drepturi:

1. să dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru fiecare membru al comitetului director, sub rezerva legalitătii lor;

2. să exercite controlul asupra modului de īndeplinire a sarcinilor de serviciu;

3. să constate săvārsirea abaterilor disciplinare si să aplice sanctiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil si regulamentului intern.

A.4. Obligatiile managerului Spitalului .................................................................................................................

Managerului spitalului īi revin, īn principal, următoarele obligatii:

1. să acorde fiecărui membru al comitetului director toate drepturile ce decurg din contractele de administrare, contractul colectiv de muncă aplicabil si din lege;

2. să asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute īn vedere la elaborarea prezentului contract de administrare;

3. să informeze fiecare membru al comitetului director asupra conditiilor de muncă si asupra elementelor care privesc desfăsurarea relatiilor de muncă;

4. să asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale fiecărui membru al comitetului director.

IX. Atributii

B.1. Atributiile generale ale directorului..........................................................................................................................

(functia specifică din comitetul director)

Domnul/Doamna...................................................................................are atributiile generale prevăzute īn anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul contract.

Pentru functiile specifice comitetului director, altele decāt cele prevăzute īn anexa nr. 1, atributiile generale ale acestora sunt stabilite de managerul spitalului.

B.2. Atributiile specifice directorului ................................................................................................................

(functia specifică din comitetul director)

Domnul/Doamna............................................................................................... are atributiile specifice prevăzute īn anexele nr. 2 - 5, care fac parte integrantă din prezentul contract.

Pentru functiile specifice comitetului director, altele decāt cele prevăzute īn anexele nr. 2 - 5, atributiile specifice ale acestora sunt stabilite de managerul spitalului.

X.  Indicatorii specifici de performantă

Sunt stabiliti de managerul spitalului public, pentru fiecare functie specifică din comitetul director.

XI. Īncetarea contractului de administrare

Prezentul contract de administrare īncetează īn următoarele situatii:

a) la expirarea perioadei pentru care a fost īncheiat;

b) la revocarea din functie a domnului/doamnei........................................., īn cazul nerealizării indicatorilor de performantă ai managementului spitalului public, stabiliti de managerul spitalului public, timp de minimum un an, din motive imputabile acestuia, si/sau īn situatia existentei unei culpe grave ca urmare a neīndeplinirii atributiilor functionale;

c) prin acordul de vointă al părtilor semnatare;

d) la aparitia unei situatii de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de lege;

e) īn cazul nerespectării termenului de īnlăturare a motivelor de incompatibilitate ori de conflict de interese;

f) la decesul sau punerea sub interdictie judecătorească a domnului/doamnei........................;

g) la īmplinirea de către domnul/doamna.................................................a vārstei de pensionare prevăzute de lege;

h) īn cazul īn care se constată abateri de la legislatia īn vigoare care pot constitui un risc iminent pentru sănătatea pacientilor sau a salariatilor;

i) īn cazul neacceptării oricărei forme de control efectuate de institutiile abilitate īn conditiile legii;

j) īn cazul refuzului colaborării cu organele de control desemnate de institutiile abilitate īn conditiile legii;

k) īn cazul īn care se constată abateri de la legislatia īn vigoare constatate de organele de control si institutiile abilitate īn conditiile legii.

XII.  Litigii

Litigiile izvorāte din īncheierea, executarea, modificarea, īncetarea si interpretarea clauzelor prezentului contract de administrare se rezolvă pe cale amiabilă. Īn cazul īn care divergentele nu se solutionează pe cale amiabilă, litigiile vor fi rezolvate de instantele judecătoresti competente.

XIII.  Legislatie aplicabilă

Prezentul contract de administrare se interpretează conform legilor din Romānia.

Prezentul contract de administrare s-a īncheiat īn două exemplare, cāte unul pentru fiecare parte, astăzi ..................

 

Manager,

Director,

 

....................................

 

(functia specifică din comitetul director)

........................................................................

.............................................................

(nume, prenume, semnătură)

(nume, prenume, semnătură)

 

ANEXA Nr. 1

(la contract)

 


Atributiile generale ale directorului medical/de cercetare-dezvoltare/financiar-contabil/de īngrijiri, după caz, sunt:

1. participă la elaborarea planului de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, īn baza propunerilor consiliului medical;

2. participă la elaborarea, pe baza propunerilor consiliului medical, a planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;

3. propune managerului, īn domeniul său de responsabilitate, īn vederea aprobării:

a) numărul de personal, pe categorii si locuri de muncă, īn functie de reglementările īn vigoare;

b) organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, īn urma consultării cu sindicatele, conform legii;

4. participă la elaborarea regulamentului de organizare si functionare, regulamentului intern si organigramei spitalului, īn urma consultării cu sindicatele, conform legii;

5. propune spre aprobare managerului si urmăreste implementarea de măsuri organizatorice privind īmbunătătirea calitătii serviciilor medicale si de īngrijire, a conditiilor de cazare, igienă si alimentatie, precum si de măsuri de prevenire a infectiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătătii publice;

6. participă la elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor sectiilor si compartimentelor din structura spitalului;

7. urmăreste, īn domeniul său de responsabilitate, realizarea indicatorilor privind executia bugetului de venituri si cheltuieli pe sectii si compartimente, asigurānd sprijin sefilor de sectii si compartimente pentru īncadrarea īn bugetul alocat;

8. analizează, īn domeniul său de responsabilitate, propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care īl supune spre aprobare managerului;

9. asigură, īn domeniul său de responsabilitate, monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici activitătii medicale, activitătii de īngrijire, financiari, economici, precum si a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire si control, pe care le prezintă managerului;

10. analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea si īmbunătătirea activitătii spitalului, īn concordantă cu nevoile de servicii medicale si de īngrijiri ale populatiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor si protocoalelor de practică medicale;

11. participă la elaborarea planului de actiune pentru situatii speciale si asistenta medicală īn caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii de criză, īn conformitate cu prevederile legale īn vigoare;

12. la propunerea consiliului medical, īn domeniul său de responsabilitate, īntocmeste, fundamentează si prezintă spre aprobare managerului planul anual de achizitii publice, lista investitiilor si a lucrărilor de reparatii curente si capitale care urmează să se realizeze īntr-un exercitiu financiar, īn conditiile legii, si răspunde de realizarea acestora;

13. analizează trimestrial sau ori de cāte ori este nevoie, īn domeniul său de responsabilitate, modul de īndeplinire a obligatiilor asumate prin contracte si propune managerului măsuri de īmbunătătire a activitătii spitalului;

14. īntocmeste, pentru domeniul său de responsabilitate, informări lunare, trimestriale si anuale cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli, pe care le analizează cu consiliul medical si le prezintă managerului spitalului;


15. participă la negocierea contractelor de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate, īn conditiile legii;

16. participă lunar sau ori de cāte ori este nevoie la sedintele comitetului director;

17. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea si schimbarea sediului si a denumirii spitalului;

18. participă la negocierea si stabilirea indicatorilor specifici de performantă ai managementului sectiei/laboratorului/ serviciului, care vor fi prevăzuti ca anexă la contractul de administrare al sectiei/laboratorului/serviciului;

19. participă, anual, la programe de perfectionare profesională organizate de Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar;

20. răspunde īn fata managerului spitalului public pentru īndeplinirea atributiilor care īi revin;

21. participă la elaborarea raportului anual de activitate al spitalului.

 

ANEXA Nr. 2

(la contract)

 

Atributiile specifice directorului medical sunt:

1. īn calitate de presedinte al consiliului medical coordonează si răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare a spitalului, planul anual de servicii medicale, planul anual de achizitii publice cu privire la achizitia de aparatură si echipamente medicale, medicamente si materiale sanitare, bugetul de venituri si cheltuieli;

2. monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfactiei pacientilor, si elaborează, īmpreună cu sefii de sectii, propuneri de īmbunătătire a activitătii medicale;

3. aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului si monitorizează procesul de implementare a protocoalelor si ghidurilor de practică medicală la nivelul īntregului spital;

4. răspunde de coordonarea si corelarea activitătilor medicale desfăsurate la nivelul sectiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacientii internati;

5. coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului;

6. īntocmeste planul de formare si perfectionare a personalului medical, la propunerea sefilor de sectii, laboratoare si servicii;

7. avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităti de cercetare medicală, īn conditiile legii;

8. asigură respectarea normelor de etică profesională si deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborānd cu Colegiul Medicilor din Romānia;

9. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului si de acreditarea activitătilor medicale desfăsurate īn spital, īn conformitate cu legislatia īn vigoare;

10. analizează si ia decizii īn situatia existentei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morti subite etc.);

11. participă, alături de manager, la organizarea asistentei medicale īn caz de dezastre, epidemii si īn alte situatii speciale, īn conformitate cu prevederile legale īn vigoare;

12. stabileste coordonatele principale privind consumul de medicamente si materiale sanitare la nivelul spitalului, īn vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei si a rezistentei la medicamente;

13. supervizează respectarea prevederilor īn vigoare referitoare la documentatia medicală a pacientilor tratati, asigurarea confidentialitătii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului;

14. răspunde de utilizarea īn activitatea curentă, la toate componentele activitătilor medicale de preventie, diagnostic, tratament si recuperare a procedurilor si tehnicilor prevăzute īn protocoalele unitătii, a standardelor de sterilizare si sterilitate, asepsie si antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentatia si conditiile de igienă oferite pe perioada īngrijirilor acordate;

15. coordonează activitatea de informatică īn scopul īnregistrării corecte a datelor īn documentele medicale, gestionării si utilizării eficiente a acestor date;

16. ia măsurile necesare, potrivit dispozitiilor legale si contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru asigurarea conditiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor si īmbolnăvirilor profesionale.

 

ANEXA Nr. 3

(la contract)

 

Atributiile specifice directorului de cercetare-dezvoltare sunt:

1. elaborează strategia de cercetare stiintifică a unitătii īn raport cu Strategia natională īn domeniul cercetării-dezvoltării si inovării pentru perioada 2007-2013, aprobată prin Hotărārea Guvernului nr. 217/2007, si o supune spre avizare conducerii spitalului, Academiei de Stiinte Medicale si Ministerului Sănătătii Publice;

2. elaborează planul intern de cercetare stiintifică pentru toti cercetătorii stiintifici īncadrati īn spital pe proiecte individuale sau īn grup pentru fiecare nucleu, laborator, sectie, departament;

3. coordonează realizarea proiectelor stiintifice de cercetare care fac parte din Programul national de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică al Romāniei īn raport cu obiectivele acestuia;

4. avizează si īnaintează conducerii spitalului, precum si Academiei de Stiinte Medicale toate proiectele de cercetare care se constituie īn politica de cercetare a unitătii;

5. coordonează activitătile de cercetare si dezvoltare tehnologică de mare complexitate, care pot include cercetare fundamentală, aplicativă si de nivel precompetitiv si care sunt desfăsurate īn comun cu alte unităti (spitale, institute nationale, institute de cercetare, centre de cercetare) sub formă de consortii sau retele reprezentative la nivel national pentru domenii specifice medicale din cadrul programelor nationale de cercetare-dezvoltare-inovare sub coordonarea Ministerului Sănătătii Publice, Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, Academia Romānă, Academia de Stiinte Medicale;

6. coordonează si monitorizează integrarea si cresterea calitătii si a nivelului de performantă al activitătilor de cercetare-dezvoltare desfăsurate īn proiectele din unitate, precum si cele din programe nationale;

7. monitorizează si participă la realizarea de parteneriate de cercetare nationale si internationale, de lungă durată, cu institutii de cercetare similare, inclusiv a celor de tip public privat;


8. monitorizează dezvoltarea echilibrată a activitătilor de cercetare stiintifică a infrastructurii de cercetare-dezvoltare, precum si a personalului aferent cercetării din cadrul unitătii;

9. propune măsuri pentru perfectionarea pregătirii profesionale si pentru īncadrarea personalului de cercetare īn grade profesionale;

10. stabileste si propune managerului criteriile de evaluare a activitătii personalului din cercetare;

11. face propuneri managerului unitătii privind modul de organizare a concursurilor de īncadrare si promovare a personalului de cercetare;

12. propune comisiile interne de concurs pentru promovarea pe functii atestabile si confirmă rezultatele concursurilor pentru functii de cercetător stiintific (gradul I, II, III), sub coordonarea Academiei de Stiinte Medicale;

13. urmăreste, īn perspectivă, dezvoltarea puternică a cercetării stiintifice din spital, pentru ca acesta să poată participa īn viitor la programele de cercetare europene, precum si la platformele tehnologice similare la nivel european;

14. participă la elaborarea de proiecte pentru programele de cercetare-dezvoltare europene si internationale din domeniul sanitar si farmaceutic;

15. urmăreste permanent dezvoltarea bazei materiale existente prin elaborarea planului anual de achizitii de aparatură, reactivi, substante de diagnostic, tehnică informatică etc., īn raport cu cerintele de dezvoltare stiintifică vizate;

16. supune avizării directorului medical utilizarea bazei de date medicale a unitătii, pentru desfăsurarea activitătii de cercetare medicală, īn contextul legislatiei īn vigoare;

17. răspunde de raportarea la termen a situatiilor si dărilor de seamă statistice referitoare la activitatea de care răspunde si pe care o coordonează, inclusiv a celor solicitate de manager.

 

ANEXA Nr. 4

(la contract)

 

Atributiile specifice directorului financiar-contabil sunt:

1. asigură si răspunde de buna organizare si desfăsurare a activitătii financiare a unitătii, īn conformitate cu dispozitiile legale;

2. organizează contabilitatea īn cadrul unitătii, īn confomitate cu dispozitiile legale, si asigură efectuarea corectă si la timp a īnregistrărilor;

3. asigură īntocmirea la timp si īn conformitate cu dispozitiile legale a balantelor de verificare si a bilanturilor anuale si trimestriale;

4. propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobati īn bugetul de venituri si cheltuieli;

5. asigură executarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobati si respectarea disciplinei contractuale si financiare;

6. participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate;

7. angajează unitatea prin semnătură alături de manager īn toate operatiunile patrimoniale, avānd obligatia, īn conditiile legii, de a refuza pe acelea care contravin dispozitiilor legale;

8. analizează, din punct de vedere financiar, planul de actiune pentru situatii speciale prevăzute de lege, precum si pentru situatii de criză;

9. participă la organizarea sistemului informational al unitătii, urmărind folosirea cāt mai eficientă a datelor contabilitătii;

10. evaluează, prin bilantul contabil, eficienta indicatorilor specifici;

11. asigură īndeplinirea, īn conformitate cu dispozitiile legale, a obligatiilor unitătii către bugetul statului, trezorerie si terti;

12. asigură plata integrală si la timp a drepturilor bănesti cuvenite personalului īncadrat īn spital;

13. asigură īntocmirea, circuitul si păstrarea documentelor justificative care stau la baza īnregistrărilor īn contabilitate;

14. organizează evidenta tuturor creantelor si obligatiilor cu caracter patrimonial care revin spitalului din contracte, protocoale si alte acte asemănătoare si urmăreste realizarea la timp a acestora;

15. ia măsuri pentru prevenirea pagubelor si urmăreste recuperarea lor;

16. asigură aplicarea dispozitiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale si ia măsuri pentru tinerea la zi si corectă a evidentelor gestionării;

17. răspunde de īndeplinirea atributiilor ce revin serviciului financiar-contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv si al asigurării integritătii patrimoniului;

18. īndeplineste formele de scădere din evidentă a bunurilor de orice fel, īn cazurile si conditiile prevăzute de dispozitiile legale;

19. īmpreună cu directorul/serviciul administrativ īntocmeste si prezintă studii privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale si bănesti, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, īn scopul administrării cu eficientă maximă a patrimoniului unitătii si a sumelor īncasate īn baza contractului de furnizare servicii medicale;

20. organizează si ia măsuri de realizare a perfectionării pregătirii profesionale a cadrelor financiar-contabile din subordine;

21. organizează la termenele stabilite si cu respectarea dispozitiilor legale inventarierea mijloacelor materiale īn unitate.

 

ANEXA Nr. 5

(la contract)

 

Atributiile specifice directorului de īngrijiri sunt:

1. controlează, prin sondaj, īndeplinirea atributiilor prevăzute īn fisa postului de către asistentii medicali sefi, asistentii medicali si personalul auxiliar;

2. organizează īntālniri de lucru cu asistentii medicali sefi de sectie/compartimente;

3. monitorizează calitatea serviciilor de īngrijire acordate, inclusiv prin evaluarea satisfactiei pacientilor si ia măsuri pentru īmbunătătirea acesteia;

4. monitorizează procesul de implementare a ghidurilor si protocoalelor de practică elaborate de Ordinul Asistentilor

Medicali si Moaselor din Romānia si aprobate de Ministerul Sănătătii Publice;

5. stabileste pentru personalul din subordine, la propunerea asistentilor medicali sefi de sectie, necesarul si continutul programelor de perfectionare organizate īn cadrul unitătii;

6. analizează cererile si avizează participarea personalului din subordine la programele de educatie medicală continuă organizate īn afara institutiei;

7. colaborează cu Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romānia, cu institutiile de īnvătămānt si cu alte institutii acreditate la realizarea programelor de perfectionare pentru asistentii medicali;


8. controlează modul de desfăsurare a pregătirii practice a viitorilor asistenti medicali;

9. controlează modul cum se asigură bolnavilor internati un regim rational de odihnă, de servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor si păstrarea legăturii acestora cu familia;

10. analizează criteriile de majorare a salariilor, de acordare a salariilor de merit si a premiilor pentru asistentii medicali si personalul auxiliar, īn functie de criteriile stabilite de comisia mixtă patronat-sindicat;

11. participă la activitătile organizatiilor profesionale si/sau sindicale ale asistentilor medicali si moaselor, la solicitarea acestora;

12. analizează si participă la solutionarea sanctiunilor propuse pentru personalul din subordine;

13. ia măsuri pentru buna functionare a serviciului social, dietetică si a biroului de internări;

14. asigură măsurile necesare pentru cunoasterea de către īntregul personal din subordine a regulilor de etică profesională;

15. ia măsuri pentru cunoasterea si respectarea comportamentului igienic si ale regulilor de tehnică aseptică de către personalul din subordine;

16. aprobă programul de activitate lunar al asistentilor medicali, personalului auxiliar si programarea concediilor de odihnă;

17. ia măsuri pentru respectarea de către vizitatori a normelor de igienă (portul echipamentului, evitarea aglomerării īn saloane);

18. asigură măsurile necesare pentru cunoasterea de către personalul din subordine a reglementărilor legale privind normele generale de sănătate si securitate īn muncă, regulamentul de organizare si functionare al spitalului, regulamentul de ordine interioară, normele privind prevenirea si combaterea infectiilor nosocomiale si normelor privind gestionarea deseurilor provenite din activitătile medicale;

19. asigură măsurile necesare pentru cunoasterea de către asistentii medicali si moase a legislatiei privind exercitarea profesiilor de asistent medical si moasă.