MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 688         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 10 octombrie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.165. - Hotărâre pentru stimularea cresterii economice prin sprijinirea realizării de investitii

 

1.174. - Hotărâre privind preluarea unor sectoare de drumuri nationale, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judetul Cluj, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale

 

1.187. - Hotărâre pentru abrogarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 709/2005 privind recunoasterea înfiintării Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti

 

1.194. - Hotărâre privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.457. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru numirea Comisiei de evaluare a subproiectelor depuse de autoritătile publice locale pentru finantare din subcomponenta de infrastructură municipală

 

1.626. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind aprobarea modelului contractului de management al serviciilor de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru stimularea cresterii economice prin sprijinirea realizării de investitii

 

În temeiul art.108 din Constitutia României, republicată,

având în vedere dispozitiile art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007, si ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investitii si a creării de noi locuri de muncă.

(2) În sensul prezentei hotărâri, schema de ajutor de stat este un act în baza căruia pot fi acordate alocări specifice individuale întreprinderilor definite în mod general si abstract, potrivit principiului stabilit în Regulamentul Consiliului (CE) nr. 659/1999 pentru aplicarea art. 93 al Tratatului de instituire a Comunitătilor Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 83/1999.

(3) Prezenta schemă de ajutor este exceptată de la obligatia notificării către Comisia Europeană, conform criteriilor prevăzute de Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.628/2006 privind aplicarea prevederilor articolelor 87 si 88 ale Tratatului CE ajutorului de stat regional pentru investitii, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 302/2006.

(4) Comisia Europeană va fi informată în termen de 20 de zile lucrătoare de la aprobarea schemei, în vederea publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unui rezumat referitor la această schemă.

(5) Prezenta hotărâre aplică prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 1.628/2006.

 

CAPITOLUL II

Reguli procedurale

 

Art. 2. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică întreprinderilor care sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, au sediul si îsi desfăsoară activitatea în România si îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) realizează investitii cu o valoare care depăseste echivalentul în lei a 30 milioane euro;

b) creează cel putin 300 de noi locuri de muncă, ca urmare a realizării investitiei initiale.

Art. 3. - Investitiile sau locurile de muncă nou-create prevăzute la art. 2 pot fi realizate în toate sectoarele de activitate, cu exceptia pescuitului, acvaculturii, industriei carboniere, siderurgiei, transportului, constructiilor de nave maritime, fibrelor sintetice, producerii initiale a produselor agricole cuprinse în anexa nr. 1 la Tratatul de constituire a Comunitătii Europene.

Art. 4. - Prezenta hotărâre nu se aplică întreprinderilor care se află în una din următoarele situatii:

a) sunt considerate firme în dificultate în sensul liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor aflate în dificultate;

b) sunt firme împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 5. - În temeiul prezentei hotărâri întreprinderile nu pot beneficia de următoarele tipuri de ajutor de stat:

a) ajutoare în favoarea activitătilor legate de export, si anume ajutoarele legate direct de cantitătile exportate, de stabilirea si operarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli legate de activitatea de export;

b) ajutor care favorizează utilizarea produselor nationale în detrimentul produselor de import;

c) ajutor pentru întreprinderile mici nou-create, cu exceptia ajutorului pentru investitii sau consultantă aferentă investitiilor;

d) ajutor pentru operare.

Art. 6. - Ajutorul de stat instituit prin prezenta hotărâre se acordă întreprinderilor pentru realizarea unei investitii initiale.

Art. 7. - Pentru asigurarea complementaritătii schemelor de ajutor de stat cu caracter regional, derulate de diferiti furnizori de ajutor de stat:

a) întreprinderile nu vor beneficia de ajutor de stat în temeiul prezentei hotărâri dacă pentru aceleasi costuri eligibile ale investitiei initiale au primit ajutor de stat pe alte scheme regionale de la alti furnizori de ajutor de stat;

b) Ministerul Economiei si Finantelor va aplica un program permanent de schimburi de informatii cu ceilalti furnizori de ajutor de stat, pentru a se evita suprapunerea unor astfel de măsuri.

Art. 8. - Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor în limita intensitătii maxim admisibile, calculată conform anexei nr. 1, si constă în acordarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei si Finantelor - Actiuni generale, a unor sume nerambursabile.

Art. 9. - Ministerul Economiei si Finantelor, în calitate de furnizor, va verifica respectarea îndeplinirii conditiilor impuse de reglementările comunitare si de prevederile prezentei hotărâri.

Art. 10. - Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia un operator economic conform prezentei hotărâri este echivalentul în lei a 28,125 milioane euro, dacă realizează investitii si creează locuri de muncă ca urmare a realizării unei investitii initiale în orice regiune, mai putin regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti - Ilfov. Pentru investitiile si locurile de muncă create în regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti - Ilfov, nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia un operator economic este echivalentul în lei a 22,5 milioane euro.

Art. 11. - Ajutorul de stat se acordă dacă beneficiarul a prezentat o cerere în acest scop si autoritatea responsabilă de administrarea schemei a confirmat ulterior în scris că, sub rezerva unor verificări mai detaliate, proiectul îndeplineste în principiu conditiile de eligibilitate stabilite în schemă înaintea începerii lucrărilor. Dacă lucrările încep anterior îndeplinirii conditiilor stabilite în prezentul capitol, întregul proiect nu va mai fi eligibil pentru ajutor.

Art. 12. - (1) Durata schemei de ajutor de stat este de 5 ani, respectiv perioada 2007 - 2011, cu posibilitatea prelungirii.

(2) Bugetul total maxim al prezentei scheme este echivalentul în lei a 500 milioane euro, în limita plafoanelor bugetare anuale pe perioada celor 5 ani. Pentru anul 2007 bugetul prezentei scheme este echivalentul în lei a 10 milioane euro.

(3) Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în temeiul prezentei scheme este de 110, numărul mediu anual de beneficiari fiind de 22.

Art. 13. - Pentru orice ajutor pentru proiecte mari de investitii acordat în cadrul schemei, care cade sub pragul de notificare individuală prevăzut la art. 10, se vor furniza Comisiei Europene, într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la acordarea ajutorului de către autoritatea competentă, informatiile cerute în formularul prevăzut în anexa I la Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.628/2006.

Art. 14. - Ministerul Economiei si Finantelor, în calitate de autoritate de implementare a schemei, trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la ajutoarele acordate pentru

toate proiectele de investitii în cadrul schemei. Aceste înregistrări, care contin toate informatiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.628/2006, trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 15. - Nerespectarea de către beneficiari a conditiilor prevăzute prin prezenta hotărâre, precum si a oricăror obligatii asumate în vederea obtinerii finantării determină aplicarea de către Ministerul Economiei si Finantelor a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat.

Art. 16. - Procedura de acordare a alocărilor specifice individuale în cadrul schemei de ajutor de stat pentru stimularea cresterii economice prin sprijinirea realizării de investitii este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 17. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 26 septembrie 2007.

Nr. 1.165.

 

ANEXA Nr. 1

 

CRITERII

de acordare a ajutorului de stat conform prezentei scheme

 

I. Acordarea ajutorului de stat regional pentru investitia intială

1. Ajutorul de stat prevăzut în prezenta hotărâre se acordă numai întreprinderii care realizează investitii ce pot fi considerate investitii initiale în sensul Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat regional 2007-2013, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C54/03.2006 si al Regulamentului Comisiei Europene nr. 1.628/2006 privind aplicarea prevederilor articolelor 87 si 88 ale Tratatului CE ajutorului de stat regional pentru investitii, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 302/29/2006.

2. Investitia initală reprezintă o investitie în active fixe, corporale si necorporale, referitoare la: crearea unei unităti noi, extinderea unei unităti existente, diversificarea rezultatului unei unităti prin adăugarea unor produse suplimentare noi sau o schimbare fundamentală în procesul global de productie al unei unităti existente. Poate fi considerată investitie intială si o investitie în capital fix realizată sub forma achizitionării unor active legate de o unitate care a fost închisă sau ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată, cu exceptia cazului în care unitatea în cauză apartine unei întreprinderi în dificultate.

2.1. Prin active corporale se înteleg activele constând în terenuri, constructii si echipamente. În cazul achizitionării unei noi unităti, trebuie luate în considerare numai costurile de cumpărare a activelor de la terti, cu conditia ca operatiunea să se facă în conditii de piată.

2.2. Prin active necorporale se înteleg activele constând în transfer de tehnologie prin achizitionarea de drepturi referitoare la brevete, licente, know-how sau cunostinte tehnice nebrevetate.

2.3. Activele necorporale trebuie să satisfacă următoarele conditii:

a) să fie exploatate exclusiv în întreprinderea beneficiară de ajutor regional;

b) să reprezinte elemente de activ amortizabile, conform legislatiei în vigoare;

c) să fie achizitionate de la un tert în conditiile pietei;

d) să figureze în activele firmei si să rămână în patrimoniul întreprinderii beneficiare de ajutor regional pe o perioadă de cel putin 5 ani de la finalizarea investitiei în cazul întreprinderilor mari si de cel putin 3 ani în cazul întreprinderilor mici si mijlocii.

2.4. Înlocuirea va fi acceptată în analiza respectării criteriului de mentinere a investitiei dacă aceasta are în vedere active care s-au uzat moral în această perioadă datorită schimbărilor tehnologice rapide.

3. Prin proiect mare de investitii se întelege o investitie initială, asa cum este definită la pct. 2, ale cărei costuri eligibile depăsesc 50 de milioane euro.

Echivalentul în lei al costurilor eligibile se calculează la preturile si cursul de schimb în vigoare la data acordării ajutorului.

Pentru a evita ca un proiect mare de investitii să fie fractionat artificial în mai multe subproiecte, în scopul de a se sustrage aplicării dispozitiilor Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat regional 2007-2013, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C54/03.2006, un proiect mare de investitii va fi considerat ca un singur proiect de investitii atunci când investitia initială este realizată, în cursul unei perioade de 3 ani, de către una sau mai multe întreprinderi si constă într-o combinatie economic indivizibilă de elemente de capital fix.

4. Ajutorul de stat se acordă în cadrul prezentei hotărâri dacă beneficiarul a prezentat o documentatie în acest scop si dacă Ministerul Economiei si Finantelor a confirmat ulterior în scris, sub rezerva unor verificări mai detaliate, că proiectul îndeplineste în principiu conditiile de eligibilitate stabilite în hotărâre, înaintea începerii lucrărilor. Dacă lucrările încep anterior îndeplinirii acestei conditii, întregul proiect nu va mai fi eligibil pentru ajutor.

5. Ajutorul regional pentru investitii este calculat prin referire fie la costurile investitiilor în active corporale si necorporale rezultate din proiectul de investitie initială, fie la costurile salariale estimate pentru locurile de muncă direct create prin proiectul de investitie, luându-se în calcul valoarea cea mai ridicată a costurilor eligibile.

6. În cazul în care ajutorul de stat este calculat pe baza costurilor cu investitiile, cheltuielile eligibile sunt cele prevăzute în continuare:

6.1. Cheltuielile aferente investitiilor în imobilizări corporale cuprind acele cheltuieli legate de achizitionarea de terenuri, clădiri si echipamente.

Pentru întreprinderile mici si mijlocii, costurile studiilor pregătitoare si costurile serviciilor de consiliere aferente investitiilor pot fi, de asemenea, luate în considerare până la o intensitate a ajutorului de 50% din costurile efectiv suportate.

Costurile corelate cu achizitionarea unor active corporale, altele decât terenuri si clădiri, prin intermediul unei operatiuni de leasing, pot fi considerate eligibile doar în situatia în care îmbracă forma leasingului financiar si contin mentionată expres obligatia beneficiarului de a achizitiona activele la expirarea termenului contractului de leasing. În cazul achizitionării în sistem de leasing a terenurilor sau clădirilor, contractul de leasing trebuie să îsi continue valabilitatea pentru cel putin 5 ani după momentul prevăzut pentru finalizarea proiectului de investitii, în cazul întreprinderilor mari si 3 ani în cazul întreprinderilor mici si mijlocii.

Cu exceptia întreprinderilor mici si mijlocii si a preluărilor, activele achizitionate trebuie să fie noi. În cazul preluărilor, se deduc activele pentru achizitionarea cărora a fost acordat deja un ajutor înainte de cumpărare.

6.2. Cheltuielile aferente investitiilor în imobilizări necorporale cuprind acele cheltuieli legate de transferul de tehnologie sub forma achizitionării de brevete, licente sau cunostinte brevetate si cunostinte tehnice nebrevetate. Aceste cheltuieli nu pot să depăsească 50% din totalul costurilor totale eligibile ale proiectului de investitie în cazul în care beneficiarul de ajutor de stat este o întreprindere mare. În cazul în care beneficiarul de ajutor de stat este o întreprindere mică sau mijlocie, cheltuielile prevăzute la pct. 2.2 pot fi acceptate integral.

7. În cazul în care ajutorul este calculat pe baza costurilor rezultate din crearea de locuri de muncă în urma realizării proiectului de investitie initială, costurile eligibile sunt considerate a fi costurile salariale cu personalul nou-angajat, calculate pe o perioadă de 2 ani.

Costurile salariale includ salariul brut si contributiile la asigurările sociale obligatorii.

Prin crearea de locuri de muncă se întelege cresterea netă a numărului de salariati angajati direct de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat, în raport cu media celor 12 luni precedente. Locurile de muncă pierdute în cursul acestei perioade de 12 luni trebuie deduse din numărul aparent al locurilor de muncă create în cursul aceleiasi perioade.

8. Acordarea ajutorului de stat pentru investitia initială este conditionată de mentinerea acesteia pentru o perioadă minimă de 5 ani în cazul întreprinderilor mari si de 3 ani în cazul întreprinderilor mici si mijlocii, de la data finalizării proiectului de investitii. Această conditie nu împiedică înlocuirea echipamentului care a devenit învechit în decursul perioadei de 5 ani, respectiv 3 ani în cazul întreprinderilor mici si mijlocii, datorită schimbării tehnologice rapide.

În cazul în care ajutorul de stat este calculat pe baza costurilor salariale, trebuie îndeplinite următoarele conditii:

a) locurile de muncă sunt create direct de proiectul de investitii;

b) locurile de muncă trebuie să fie create în 3 ani de la finalizarea lucrărilor si trebuie mentinute pe o perioadă de minimum 5 ani de la data la care au fost ocupate pentru prima dată în cazul întreprinderilor mari si de 3 ani pentru întreprinderile mici si mijlocii.

9. În vederea garantării unui nivel viabil si eficient al investitiilor care beneficiază de ajutor, aportul beneficiarului destinat finantării lor trebuie să fie de cel putin 25% din costurile eligibile, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

II. Intensitatea ajutorului de stat

1. Pentru investitiile ale căror costuri eligibile sunt mai mici de 50 milioane euro, intensitatea brută a ajutorului de stat regional, în cazul întreprinderilor mari, nu poate depăsi 50% din cheltuielile aferente investitiei initiale sau din costurile salariale pe o perioadă de 2 ani cu personalul nou-angajat. Pentru investitiile sau locurile de muncă realizate în regiunea 8 Bucuresti-Ilfov, intensitatea maximă a ajutorului de stat este de 40%. La aceste niveluri ale intensitătii se vor adăuga bonusuri pentru întreprinderile mici de 20 puncte procentuale, iar pentru întreprinderile mijlocii, de 10 puncte procentuale.

2. Pentru proiectele mari de investitii - ale căror costuri eligibile depăsesc echivalentul în lei a 50 milioane euro - intensitatea brută se calculează, indiferent dacă beneficiarul este întreprindere mică, mijlocie sau întreprindere mare, ajustându-se plafonul regional, în functie de valoarea costurilor eligibile, după cum urmează:

- pentru costurile eligibile cu valoarea în lei sub echivalentul a 50 milioane euro se aplică plafonul regional;

- pentru transe din costurile eligibile cu valoare cuprinsă între echivalentul în lei a 50 milioane euro si echivalentul în lei a 100 milioane euro se aplică 50% din plafonul regional;

- pentru transe din costurile eligibile a căror valoare depăseste echivalentul în lei a 100 milioane euro se aplică 34% din plafonul regional.

Astfel, suma admisibilă ca ajutor de stat pentru un proiect care depăseste echivalentul în lei a 50 milioane euro se calculează conform formulei:

A = Rx(50+0,50B+0,34C),

unde:

- A reprezintă suma maximă a ajutorului de stat;

- R reprezintă plafonul regional neajustat prevăzut în Liniile directoare privind ajutorul de stat regional 2007-2013, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C54/2006, care este de 50% pentru toate regiunile de dezvoltare, mai putin regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov, pentru care este de 40%;

- B reprezintă cheltuielile eligibile între echivalentul în lei a 50 milioane euro si echivalentul în lei a 100 milioane euro;

- C reprezintă cheltuielile eligibile peste echivalentul în lei a 100 milioane euro.

3. Pentru investitiile a căror echivalent în lei este mai mare de 50 milioane euro, suma totală a ajutorului de stat din toate sursele nu trebuie să depăsească 75% din suma maximă a ajutorului de stat care s-ar putea primi pentru o investitie cu cheltuieli eligibile al căror echivalent în lei este 100 milioane euro, respectiv suma prevăzută la art. 10 din prezenta schemă. Pentru procesarea si marketing-ul produselor agricole, intensitatea maximă va fi stabilită conform prevederilor art. 4 (10) din Regulamentul nr. 1.628/2006.

4. Intensitatea ajutorului de stat reprezintă raportul dintre valoarea brută actualizată a ajutorului si valoarea actualizată a costurilor eligibile. Costurile eligibile sunt actualizate la valoarea lor la data acordării ajutorului. Ajutoarele plătibile în mai multe transe sunt actualizate la valoarea de la data acordării lor.

5. Plafonul intensitătii ajutorului de stat se aplică la totalul ajutorului în cazul ajutoarelor acordate concomitent în cadrul mai multor scheme regionale sau acordate în combinatie cu un ajutor ad-hoc, indiferent dacă fondurile provin din surse locale, regionale, nationale sau comunitare.

În cazul în care ajutorul calculat pe baza costurilor investitiilor în active corporale sau necorporale este combinat cu un ajutor calculat pe baza costurilor salariale, trebuie respectat plafonul intensitătii stabilit pentru regiunea respectivă.

În cazul în care costurile eligibile pentru ajutoare regionale sunt total sau partial eligibile pentru ajutoare în alte scopuri, partea comună trebuie să respecte plafonul cel mai favorabil care rezultă din regulile aplicabile.

Ajutoarele regionale pentru investitii nu se pot cumula cu ajutoare de minimis privind aceleasi costuri eligibile pentru a se sustrage intensitătilor maxime ale ajutorului stabilite prin prezenta hotărâre.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURĂ

de acordare a alocărilor specifice individuale în cadrul schemei de ajutor de stat pentru stimularea cresterii economice prin sprijinirea realizării de investitii

 

 

I. Obiectivul schemei de ajutor de stat

Obiectivul schemei de ajutor de stat este dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investitii si crearea de noi locuri de muncă.

II. Definitii

În sensul prezentei proceduri termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) întreprindere este orice persoană juridică, indiferent de forma de organizare, care desfăsoară activităti în scop lucrativ, total sau partial;

b) alocare specifică individuală reprezintă valoarea totală a sumei nerambursabile care poate fi acordată unei întreprinderi, în cadrul schemei de ajutor de stat, în una sau mai multe transe;

c) întreprinderile mici si mijlocii se clasifică în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 364/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 63/2004.

III. Criterii de eligibilitate

Pot beneficia de alocări specifice individuale în baza schemei de ajutor de stat întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, au sediul si îsi desfăsoară activitatea în România;

b) intentionează să realizeze investitii cu o valoare care depăseste echivalentul în lei a 30 milioane de euro si creează cel putin 300 de noi locuri de muncă, ca urmare a realizării investitiei initiale;

c) nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;

d) nu se află în procedură de executare silită, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operatională, lichidare sau alte situatii reglementate de lege;

e) nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate potrivit cap. 2 sectiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei Europene - Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru

salvarea si restructurarea firmelor în dificultate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C244 din 1 octombrie 2004;

f) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;

g) la momentul solicitării ajutorului de stat prezintă un plan de investitii;

h) nu realizează investitii si creează locuri de muncă, pentru care solicită ajutor de stat în temeiul prezentei scheme, în următoarele sectoare: pescuit, acvacultură, industrie carbonieră, siderurgie, transport, constructii de nave maritime, fibre sintetice, productia primară a produselor agricole, cuprinse în anexa nr. 1 la Tratatul de constituire a Comunitătii Europene.

IV. Modalitatea de acordare a alocărilor specifice individuale

1. Întreprinderile pot beneficia de alocări specifice individuale pentru realizarea de investitii în imobilizări corporale si necorporale sau crearea de noi locuri de muncă, în limita intensitătii maxim admise calculate conform anexei nr. 1 la hotărâre.

2. Modalitatea de acordare a acestor ajutoare de stat pentru întreprinderi constă în alocarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei si Finantelor, a unor sume nerambursabile.

3. În cazul în care alocarea specifică individuală este plătibilă în mai multe transe, acestea se actualizează la valoarea de la data acordării. Actualizarea se face având în vedere rata de referintă fixată periodic de Comisia Europeană si publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene.

4. Nivelul maxim al alocării specifice individuale de care poate beneficia o întreprindere conform prezentei scheme de ajutor de stat este echivalentul în lei a 28,125 milioane euro, dacă realizează investitii si creează locuri de muncă în orice regiune, mai putin Regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov.

5. Pentru investitiile si locurile de muncă create în Regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov, nivelul maxim al alocării specifice de care poate beneficia o întreprindere este echivalentul în lei a 22,5 milioane euro.

V. Procedură de acordare a alocării specifice individuale 1. Procedură de solicitare a acordului de principiu pentru finantare

1.1. Orice solicitant trebuie să obtină un acord de principiu pentru finantare din partea Ministerului Economiei si Finantelor înainte de a beneficia de alocarea specifică individuală din cadrul prezentei scheme.

1.2. În vederea obtinerii acordului de principiu pentru finantare, solicitantul transmite la Ministerul Economiei si Finantelor, str. Apolodor nr. 17, sectorul 4, Bucuresti, o cerere de acord de principiu pentru finantare conform formularului nr. 1 la prezenta procedură, însotită de următoarele documente justificative:

a) certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul unde îsi are sediul societatea solicitantă, în care să se mentioneze următoarele informatii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociatii si reprezentantii legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal si toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii si data ultimei mentiuni înscrise în registru si obiectul acesteia;

b) în cazul întreprinderilor mici si mijlocii, declaratia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii conform formularului nr. 2 la prezenta procedură;

c) situatii financiare aprobate, corespunzătoare ultimului exercitiu financiar, în copie;

d) planul de investitii pentru care se solicită finantarea;

e) studiu tehnico-economic, întocmit de o firmă de specialitate, din care să rezulte viabilitatea proiectului pentru care se solicită finantarea;

f) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligatiilor de plată către bugetul general consolidat, în original sau în copie legalizată, eliberat în conditiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;

g) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligatiilor de plată către bugetul local, în original sau în copie legalizată, eliberat în conditiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;

h) declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii că aceasta nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operatională, dizolvare, lichidare sau administrare specială; că societatea nu are activitătile suspendate sau alte situatii similare reglementate de lege;

i) declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii că nu au fost emise împotriva acesteia decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;

j) declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii că întreprinderea nu a beneficiat si nu va beneficia de ajutor de stat pe alte scheme regionale de la alti furnizori de ajutor de stat pentru aceleasi costuri eligibile ale investitiei initiale pentru care a solicitat ajutor de stat în temeiul prezentei scheme, precum si declaratie pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis primite/solicitate pentru aceleasi costuri eligibile;

k) împuternicire semnată si stampilată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât aceasta semnează cererea-tip de acord de principiu pentru finantare;

l) o copie a buletinului de identitate/cărtii de identitate a persoanei împuternicite să semneze cererea-tip de acord de principiu pentru finantare;

m) opisul cu documentele depuse pentru obtinerea acordului de principiu pentru finantare.

1.3. Cererea de acord de principiu pentru finantare se completează în limba română prin tehnoredactare si poartă stampila si semnătura în original a reprezentantului legal al întreprinderii.

2. Înregistrarea, evaluarea si selectia beneficiarilor

2.1. Prin ordin al ministrului economiei si finantelor se desemnează directia cu atributii în domeniul ajutorului de stat ca unitate de implementare a prezentei scheme, pe perioada de valabilitate a acesteia, precum si secretarul de stat coordonator.

2.2. În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat coordonează metodologic compartimentele specializate pe probleme de ajutor de stat din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si din cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.

2.3. Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si Directia generală de administrare a marilor contribuabili, prin compartimentele specializate pe probleme de ajutor de stat, acordă asistentă întreprinderilor solicitante pentru întocmirea si completarea cererii de acord de principiu pentru finantare.

2.4. Cererea de acord de principiu pentru finantare completată, însotită de documentele justificative, se depune la registratura generală a Ministerului Economiei si Finantelor, mentionându-se pe plic „schema de ajutor de stat pentru stimularea cresterii economice prin sprijinirea realizării de investitii”.

2.5. Cererea de acord de principiu pentru finantare va fi înregistrată în registrul special al schemei de ajutor de stat, la cabinetul secretarului de stat coordonator, mentionându-se data si numărul de înregistrare ale cererii.

2.6. Înregistrarea cererilor de acord de principiu pentru finantare va începe după intrarea în vigoare a ordinului ministrului economiei si finantelor, mentionat la pct. 2.1.

2.7. Cererile vor fi analizate si selectate, în limita bugetului anual alocat schemei, în functie de data si numărul înregistrării documentelor prevăzute la pct. 1.2, urmărindu-se conformitatea cu prevederile prezentei hotărâri.

2.8. Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat va finaliza procesul de evaluare a cererii de acord de principiu pentru finantare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia.

2.9. Ministerul Economiei si Finantelor, prin unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat, are obligatia de a face publică pe site-ul său epuizarea bugetului anual alocat pentru această schemă, data de la care nu se mai înregistrează cereri de acord de principiu pentru finantare.

2.10. În urma procesului de evaluare a cererii de acord de principiu pentru finantare, Ministerul Economiei si Finantelor transmite întreprinderilor solicitante, după caz:

a) acordul de principiu pentru finantare conform formularului nr. 3 la prezenta procedură, în cazul întreprinderilor solicitante selectate pentru finantare;

b) o înstiintare prin care se precizează că cererea de acord de principiu pentru finantare este incompletă, nu contine informatii corecte, nu este însotită de toată documentatia necesară sau există neconcordante în informatiile furnizate. În acest caz, termenul de evaluare de acord de principiu pentru finantare, prevăzut la pct. 2.8, curge de la data la care cererea este considerată completă în sensul prevederilor prezentei hotărâri. Întreprinderea solicitantă transmite completarea documentatiei în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea înstiintării;

c) o scrisoare de respingere a cererii de acord de principiu pentru finantare în cazul în care: nu se îndeplinesc criteriile prevăzute în hotărâre sau cererile de acord de principiu pentru finantare au fost depuse după data la care bugetul anual alocat schemei a fost epuizat sau nu se respectă termenul prevăzut la pct. 2.10 lit. b).

3. Acordarea alocărilor specifice individuale

3.1. Alocările specifice individuale se acordă solicitantilor selectati, după efectuarea partială sau totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investitii pentru care a fost emis acordul de principiu pentru finantare.

3.2. Acordarea alocării specifice individuale se face pe baza unei cereri de eliberare a sumei nerambursabile, prevăzută în formularul nr. 4 la prezenta procedură, transmisă de către solicitant la Ministerul Economiei si Finantelor prin reprezentant sau prin postă cu confirmare de primire.

3.3. Cererea de eliberare a sumei nerambursabile prevăzute la pct. 3.2 este însotită de următoarele documente:

a) formularul de decont prevăzut în formularul nr. 5 la prezenta procedură, însotit de documentele justificative prevăzute în formularul nr. 6, în original si în copie, în ordinea activitătilor si documentelor justificative completate în formularul de decont. Copiile contin mentiunea „conform cu originalul”, stampila si semnătura reprezentantului legal al întreprinderii;

b) opis cu toate documentele depuse în vederea eliberării sumei nerambursabile.

3.4. Eliberarea de către Ministerul Economiei si Finantelor a transei din suma nerambursabilă se va face după verificarea la fata locului, de către reprezentantii unitătii de implementare a schemei si ai compartimentelor specializate pe probleme de ajutor de stat din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti sau din cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, a realitătii, legalitătii si regularitătii operatiunilor economico-financiare pentru care se solicită finantare.

3.5. Întreprinderile solicitante sunt obligate să demareze proiectul de investitii pentru care au solicitat finantare în termen de maximum 4 luni de la data emiterii acordului de principiu pentru finantare. În cazul în care întreprinderile solicitante nu au demarat proiectul în termenul stabilit, acordul de principiu se anulează.

3.6. Cererea de eliberare a primei transe, însotită de documentele mentionate la pct. 3.3, se va depune după o perioadă de minimum 3 luni de la demararea proiectului de investitii.

3.7. Plata pentru cheltuielile eligibile aferente proiectului nu poate face obiectul unor plăti compensatorii.

3.8. Virarea efectivă a transelor din suma nerambursabilă se face de către Ministerul Economiei si Finantelor, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de eliberare a sumei nerambursabile, în contul 50.70 „Disponibil din subventii si transferuri” deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază îsi are domiciliul fiscal, pe baza analizei setului de documente prevăzute la pct. 3.3.

3.9. Documentele originale vor fi ridicate de către întreprindere de la sediul Ministerului Economiei si Finantelor, unitatea de implementare a schemei, după verificarea conformitătii copiilor si virarea efectivă a sumei nerambursabile.

4. Controlul si raportarea alocărilor specifice individuale

4.1. Ministerul Economiei si Finantelor, prin unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat si compartimentele specializate pe probleme de ajutor de stat din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti sau din cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, verifică la sediul beneficiarilor schemei veridicitatea si conformitatea declaratiilor si cheltuielilor efectuate de întreprinderi în cadrul schemei. În cadrul acestor controale se verifică si contributiile beneficiarilor la realizarea proiectelor de investitii conform pct. 9 din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

4.2. În cazul în care în urma controalelor efectuate la întreprinderile beneficiare se constată:

a) declaratii incomplete si/sau neconforme cu realitatea pentru a obtine suma nerambursabilă;

b) nerealizarea de către întreprinderea beneficiară de ajutor de stat a contributiei proprii la realizarea proiectului de investitii;

c) schimbarea destinatiei sumei nerambursabile;

d) orice altă nerespectare a prevederilor prezentei hotărâri, unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat va propune ministrului economiei si finantelor recuperarea totală sau partială, după caz, a ajutorului de stat acordat.

4.3. Recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007.

4.4. Întreprinderile beneficiare au obligatia să transmită Ministerului Economiei si Finantelor anual, timp de 5 ani de la finalizarea investitiei, o raportare privind efectele finantării prin completarea formularului nr. 8 la prezenta procedură. Transmiterea formularului se efectuează până la data de 1 iunie a anului în curs pentru anul precedent.

5. Anularea cererii de solicitare a alocării specifice individuale

5.1. În cazul în care una sau mai multe dintre informatiile cuprinse în sectiunea B2 din cererea de acord de principiu pentru finantare, pentru care Ministerul Economiei si Finantelor a transmis solicitantului acordul de principiu, se modifică, solicitantii au obligatia de a transmite la Ministerul Economiei si Finantelor cererea de anulare totală sau partială a finantării conform formularului nr. 7 la prezenta procedură.

5.2. Solicitantul va beneficia de alocare specifică individuală pentru partea din proiectul de investitii rămasă nemodificată.

5.3. Pentru partea din proiectul de investitii care a suferit modificări, solicitantul poate transmite o nouă cerere de acord de principiu pentru finantare, concomitent sau ulterior transmiterii cererii de anulare totală sau partială a finantării. Procesul de evaluare se va relua de la data înregistrării noii cereri de acord de principiu pentru finantare, cu completările si corectiile efectuate.

5.4. Cererea de anulare totală sau partială a finantării pentru care există acord de principiu se completează în limba română, prin tehnoredactare, si poartă semnătura în original a reprezentantului legal al întreprinderii.

VI. Confidentialitate

Personalul unitătii de implementare are obligatia de a păstra confidentialitatea privind documentele justificative depuse de către întreprinderile solicitante în cadrul schemei.


 

Formularul nr. 1

la Procedură

 

 

Data înregistrării..........................

Numărul înregistrării....................

 

CERERE DE ACORD DE PRINCIPIU PENTRU FINANTARE

(Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare)

 

Subscrisa, ................................................................................... , având datele de identificare mentionate la sectiunea A, reprezentată legal prin dl/dna ...................................................... , având calitatea de ................................ , solicit finantarea în conditiile prevederilor schemei de ajutor de stat pentru stimularea cresterii economice prin sprijinirea realizării de investitii.

 

SECTIUNEA A

Prezentarea solicitantului

 

Denumirea întreprinderii: .....................................................................................................................................................

Adresa: ............................................................................................................................................. cod postal .................

Telefon: .................................. Fax: ................................

E-mail: ............................................................................

Data înregistrării întreprinderii: .......................................

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comertului: ...................................................

Codul de identificare fiscală: ..........................................

Cod IBAN în care se solicită transferarea alocatiei specifice individuale, RON .........................................................................

deschis la Trezoreria ....................................................................

Forma juridică: ................................................................

Capitalul social: ............................................................ lei       detinut de

- persoane fizice: ............ %

- întreprinderi mici si mijlocii1): ............ %

- societăti comerciale mari2): ............ %.

Obiectul principal de activitate: ............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Cod CAEN: .....................................................................

Obiectul secundar de activitate3): .........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Cod CAEN: ....................................................................

Numărul mediu scriptic anual de personal în anul fiscal anterior: ..............................................................................................

Cifra de afaceri conform ultimului bilant contabil anual aprobat: .......................... lei

Valoare active totale, conform ultimei situatii financiare aprobate4) .......................... lei

 

Numele: ..........................................................................

Functia ............................................................................

 

Semnătura autorizată si stampila solicitantului5) .............................................

Data semnării: .........................

 

1) Întreprinderile mici si mijlocii sunt definite ca societăti comerciale cu numărul mediu scriptic de personal până la 249 (inclusiv) raportat în anul anterior si realizează o cifră de afaceri anuală netă ce nu depăseste 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau detin active totale care nu depăsesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, conform ultimei situatii financiare aprobate; prin active totale se întelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

2) Societatea mare este acea societate comercială cu numărul mediu scriptic de personal mai mare decât 250 (inclusiv) sau o cifră de afaceri anuală netă de peste 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau detine active totale care depăsesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, conform ultimei situatii financiare aprobate.

3) Se completează dacă finantarea se solicită pentru obiectul secundar de activitate.

4) Prin active totale se înteleg active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

5) Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeasi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.


 

 

SECTIUNEA B

Prezentarea proiectului pentru care se solicită finantare în cadrul schemei de ajutor de stat pentru stimularea cresterii economice prin sprijinirea realizării de investitii

 

SECTIUNEA B1

Descrierea succintă a proiectului pentru care se solicită finantarea

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

 

SECTIUNEA B2

Prezentarea cheltuielilor eligibile pentru care se solicită finantarea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea activitătii

Tipul de cheltuială eligibilă pentru care se solicită finantare

Valoarea cheltuielilor eligibile*)

- lei -

Valoarea finantării solicitate

- lei -

AN I

AN II

AN III

AN IV

AN V

AN I

AN II

AN III

AN IV

AN V

Realizarea de investitii în imobilizări corporale si necorporale

a) Cheltuieli premergătoare realizării investitiei6):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studii legate de proiectul de investitii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Cheltuieli eligibile pentru realizarea de investitii în imobilizări corporale7):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terenuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constructii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalatii tehnice si masini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte instalatii, utilaje si mobilier industrial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Cheltuieli eligibile pentru realizarea de investitii în imobilizări necorporale8):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli cu transfer de tehnologie prin dobândirea drepturilor de proprietate intelectuală: brevet de inventie, licente, a know-how-ului sau a cunostintelor tehnice nebrevetate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crearea de noi locuri de

muncă

Cheltuieli salariale cu personalul nou-angajat în urma realizării proiectului de investitii pe o perioadă de 2 ani:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli cu salariul brut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli cu asigurările sociale obligatorii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T O TA L:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Valoarea cheltuielilor eligibile fără TVA.

6) Doar în cazul întreprinderilor mici si mijlocii.

7) Reprezintă orice investitii în active fixe corporale ce se referă la crearea unei noi unităti, extinderea unei unităti existente sau angajarea într-o activitate ce implică o schimbare fundamentală a produsului sau procesului de productie al unei unităti existente, mai ales prin rationalizare, diversificare sau modernizare. O investitie în active fixe, realizată sub forma achizitionării unei unităti care s-a închis sau care s-ar fi închis dacă nu ar fi fost cumpărată, trebuie să fie, de asemenea, considerată ca fiind o investitie în imobilizări corporale.

8) Reprezintă orice investitii în transfer de tehnologie prin dobândirea drepturilor de brevet de inventie, a licentelor, a know-how-ului sau a cunostintelor tehnice nebrevetate.


 

SECTIUNEA C

Declaratie pe propria răspundere

 

Subsemnatul (a),................................................................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria.............nr................................, eliberat(ă) de................................la data de.............................., cu domiciliul în localitatea......................................................, str...............................................................nr............, bl........, sc.........., ap.........., sectorul/judetul............................................, în calitate de reprezentant legal al întreprinderii................................................................................, declar pe propria răspundere

că toate informatiile furnizate si consemnate în prezenta cerere sunt corecte si complete.

Înteleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informatiilor în scopul de a obtine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

Declar pe propria răspundere că proiectul pentru care solicit finantarea prin prezenta schemă nu face obiectul altui ajutor de stat.

De asemenea, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 ani:

 nu am beneficiat de ajutor de stat;

 am beneficiat de următoarele ajutoare de stat:

 

Nr. crt.

Anul acordării ajutorului de stat

Forma ajutorului de stat

Furnizorul

Actul normativ

în baza căruia

a beneficiat de finantare

Cuantumul ajutorului de stat acordat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele: ..............................

Functia ...............................

 

Semnătura autorizată si stampila solicitantului9) .............................................

Data semnării: .........................

 

NOTĂ IMPORTANTĂ !

Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau institutii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentantii Ministerului Economiei si Finantelor pot discuta cu solicitantii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.

 

9) Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeasi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

 

Formularul nr. 2

la Procedură

 

Formularul A

 

DECLARATIE

privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii

 

I. Datele de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii......................................................................................................................................................

Adresa sediului social..........................................................................................................................................................

Cod unic de înregistrare.......................................................................................................................................................

Numele si functia.................................................................................................................................................................

(presedintele consiliului de administratie, director general sau echivalent)

II. Tipul întreprinderii

Indicati, după caz, tipul întreprinderii:

 Întreprindere autonomă. În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situatia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaratia, fără formularul B.

 Întreprindere parteneră. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie.

 Întreprindere legată. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie.

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1)

 

Exercitiul financiar de referintă2)

Numărul mediu anual de salariati

Cifra de afaceri anuală netă, mii lei/mii euro

Active totale, mii lei/mii euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Important: Precizati dacă, fată de exercitiul financiar anterior, datele financiare modificate determină încadrarea întreprinderii  într-o altă categorie, respectiv microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare.

 Nu

 Da, în acest caz se va completa si se va atasa o declaratie referitoare la exercitiul financiar anterior.

 

Semnătura ........................................................................................................................

(numele si functia semnatarului autorizat să reprezinte întreprinderea)

 

Declar pe propria răspundere că datele din această declaratie si din anexe sunt conforme cu realitatea.

Data întocmirii ...........................

Semnătura .................................

 

1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii.

2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuală netă si activele totale sunt cele realizate în ultimul exercitiu financiar, raportate în situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociati. În cazul întreprinderilor nou-înfiintate, datele cu privire la numărul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuală netă si activele totale se determină si se declară pe propria răspundere.

 

Formularul B

 

CALCULUL

pentru întreprinderile partenere sau legate

 

Sectiunile care trebuie incluse, după caz:

- sectiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel putin o întreprindere parteneră, precum si orice fise aditionale;

- sectiunea B, dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel putin o întreprindere, precum si orice fise aditionale. Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

 

Perioada de referintă

 

Numărul mediu anual de salariati

Cifra de afaceri anuală netă, mii lei/mii euro

Total active, mii lei/mii euro

1. Datele întreprinderii3) solicitante sau din situatiile financiare anuale consolidate, se vor introduce datele din tabelul B1 din sectiunea B4)

 

 

 

2. Datele cumulate3) în mod proportional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul, se vor introduce datele din sectiunea A

 

 

 

3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate3) dacă există - dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel, se vor introduce datele din tabelul B2 din sectiunea B

 

 

 

T O TA L:

 

 

 

 

Datele incluse în sectiunea „Total” din tabel trebuie introduse în tabelul „Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii” din formularul A

 

3) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuală netă si activele totale sunt cele realizate în ultimul exercitiu financiar raportate în situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociati. În cazul întreprinderilor nou-înfiintate, datele cu privire la numărul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuală netă si activele totale se determină si se declară pe propria răspundere.

4) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariati, sunt determinate pe baza situatiilor financiare anuale si a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situatiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situatiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.


 

SECTIUNEA A

Întreprinderi partenere

 

Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată fisa de parteneriat (câte o fisă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante si pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situatiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fisă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.

1. Date de identificare si date financiare preliminare

 

Tabelul A.1

 

 

 

 

Întreprinderea parteneră - Date de identificare

Numărul mediu anual de salariati

Cifra de afaceri

anuală netă,

mii lei/mii euro

Active totale, mii lei/mii euro

Numele sau

denumirea

întreprinderii

Adresa sediului social

Cod unic de înregistrare

Numele si prenumele

presedintelui consiliului

de administratie,

directorului general

sau echivalent

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

T O TA L:

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Aceste date sunt rezultatul unui calcul proportional efectuat pe baza fisei de parteneriat, pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.

Datele introduse în sectiunea „Total” vor fi introduse la pct. 2 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate”, referitor la întreprinderile partenere.

Aceste date rezultă din situatiile financiare anuale consolidate si din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proportie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situatiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugati „fise privind legătura dintre întreprinderi” pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situatiile financiare anuale consolidate.

 

FISA DE PARTENERIAT

 

1. Datele de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii......................................................................................................................................................

Adresa sediului social..........................................................................................................................................................

Cod unic de înregistrare.......................................................................................................................................................

Numele si functia.................................................................................................................................................................

(presedintele consiliului de administratie, directorul general sau echivalent)

2. Date referitoare la întreprinderea legată

 

 

Perioada de referintă

 

 

Numărul mediu anual de salariati5)

Cifra de afaceri anuală netă, mii lei/mii euro

Active totale, mii lei/mii euro

T O TA L:

 

 

 

 

NOTĂ:

Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga fisa întreprinderii legate pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.

 

2. Calculul proportional

a) Indicati exact proportia detinută6) de întreprinderea solicitantă sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileste legătura de parteneriat, în întreprinderea parteneră la care se referă această fisă:

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Indicati, de asemenea, proportia detinută de întreprinderea parteneră la care se referă această fisă, din capitalul social al întreprinderii solicitante, sau în întreprinderea legată.

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

 

5) În cazul în care în situatiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

6) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot detinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proportia detinută de fiecare întreprindere legată în aceeasi întreprindere parteneră.


 

 

b) Introduceti în tabelul de mai jos rezultatul calculului proportional obtinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 1.

 

Tabelul de parteneriat A.2

 

Procent

Numărul mediu anual de salariati

Cifra de afaceri anuală netă, mii lei/mii euro

Active totale7), mii lei/mii euro

Valoarea rezultată în urma aplicării celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct. 1.

 

 

 

 

Aceste date se vor introduce în tabelul A.1.

 

7) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.

 

SECTIUNEA B

Întreprinderi legate

 

1. Determinarea situatiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici si mijlocii:

 Cazul 1: Întreprinderea solicitantă tine situatii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situatiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi, tabelul B1.

 Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeste/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situatiile financiare anuale consolidate, tabelul B2.

 

NOTĂ:

Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situatiile financiare anuale si din alte date ale acestora, consolidate, dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proportional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare8).

2. Metode de calcul pentru fiecare caz

 Cazul 1: Situatiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B.1 de mai jos.

 

Tabelul B.1

 

Perioada de referintă

 

Numărul mediu anual de salariati9)

Cifra de afaceri anuală netă, mii lei/mii euro

Active totale, mii lei/mii euro

Total:

 

 

 

 

Datele introduse în sectiunea „Total” din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate”.

 

Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare

Întreprinderea legată, denumire/date de identificare

Adresa sediului social

Cod unic de înregistrare

Numele si prenumele presedintelui consiliului de administratie, directorului general sau echivalent

A.

 

 

 

B.

 

 

 

C.

 

 

 

D.

 

 

 

E.

 

 

 

 

NOTĂ:

Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situatiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora si o fisă de parteneriat trebuie adăugate la sectiunea A.

 

8) Definitia întreprinderii legate din prezenta lege.

9) În cazul în care în situatiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.


 

 Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată, inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate, se va completa o fisă privind legătura dintre întreprinderi si se vor adăuga datele din situatiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B.2 de mai jos.

 

Tabelul B.2

 

Întreprinderea numărul:

Numărul mediu anual de salariati

Cifra de afaceri anuală netă, mii lei/mii euro

Active totale, mii lei/mii euro

1. *)

 

 

 

2. *)

 

 

 

3. *)

 

 

 

4. *)

 

 

 

5. *)

 

 

 

TO TA L:

 

 

 

 

NOTĂ:

Datele rezultate în sectiunea „Total” din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate”, privind întreprinderile legate.

 

*) Atasati câte o fisă privind legătura dintre întreprinderi pentru fiecare întreprindere.

 

FISA

privind legătura dintre întreprinderi nr. .............din tabelul B.2 sectiunea B,

numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situatiile financiare anuale consolidate

 

1. Datele de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii ............................................................................................................................................

Adresa sediului social ...............................................................................................................................................

Codul unic de înregistrare ..........................................................................................................................................

Numele, prenumele si functia......................................................................................................................................

(presedintele consiliului de administratie, directorul general sau echivalent)

 

2. Datele referitoare la întreprindere

 

 

Perioada de referintă

 

 

Numărul mediu anual de salariati10)

Cifra de afaceri anuală netă, mii lei/mii euro

Active totale, mii lei/mii euro

T O TA L:

 

 

 

 

Datele trebuie introduse în tabelul B.2 din sectiunea B.

 

NOTĂ:

Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situatiile financiare anuale si din alte date aferente acestora, consolidate, dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proportional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situatiile financiare anuale consolidate.

Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora si fisa de parteneriat trebuie introduse în sectiunea A.

 

10) În cazul în care în situatiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariati, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

 

 

Formularul nr. 3

la Procedură


 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

UNITATEA DE IMPLEMENTARE ..................................

...........................................................................................

...........................................................................................

 

Data ....................................

Numărul ..............................

 

ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU FINANTARE1)

 

Destinatar:

Denumirea întreprinderii: .....................................................................................................................................................

Data înregistrării întreprinderii: ............................................................................................................................................

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comertului: ............................................................................................................

Codul de identificare fiscală: ...............................................................................................................................................

Adresa: ................................................................................................................................................................................

Telefon: ...................................... Fax ............................................. E-mail: ........................................................................

Ca urmare a Cererii dumneavoastră nr. . ................. din data de ............................ , vă comunicăm prin prezenta Acordul de principiu pentru finantare a următoarelor cheltuieli eligibile aferente proiectului:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea activitătii

Tipul de cheltuială eligibilă pentru care se solicită finantare

Valoarea cheltuielilor eligibile*)

- lei -

Valoarea finantării aprobate

- lei -

AN I

AN II

AN III

AN IV

AN V

AN I

AN II

AN III

AN IV

AN V

Realizarea de investitii în imobilizări corporale si necorporale

a) Cheltuieli premergătoare realizării investitiei2):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studii legate de proiectul de investitii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Cheltuieli eligibile pentru realizarea de investitii în imobilizări corporale3):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terenuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constructii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalatii tehnice si masini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte instalatii, utilaje si mobilier industrial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Cheltuieli eligibile pentru realizarea de investitii în imobilizări necorporale4):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli cu transfer de tehnologie prin dobândirea drepturilor de proprietate intelectuală: brevet de inventie, licente, a know-how-ului sau a cunostintelor tehnice nebrevetate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crearea de noi locuri de muncă

d) Cheltuieli salariale cu personalul nou-angajat în urma realizării proiectului de investitii pe o perioadă de 2 ani:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli cu salariul brut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli cu asigurările sociale obligatorii:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T O TA L:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTRUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

*) Valoarea cheltuielilor eligibile fără TVA.

1) Se completează de către unitatea de implementare.

2) Doar în cazul întreprinderilor mici si mijlocii.

3) Reprezintă orice investitii în active fixe corporale ce se referă la crearea unei noi unităti, extinderea unei unităti existente sau angajarea într-o activitate ce implică o schimbare fundamentală a produsului sau procesului de productie al unei unităti existente, mai ales prin rationalizare, diversificare sau modernizare. O investitie în active fixe, realizată sub forma achizitionării unei unităti care s-a închis sau care s-ar fi închis dacă nu ar fi fost cumpărată, trebuie să fie, de asemenea, considerată ca fiind o investitie în imobilizări corporale.

4) Reprezintă orice investitii în transfer de tehnologie prin dobândirea drepturilor de brevet de inventie, a licentelor, a know-how-ului sau a cunostintelor tehnice nebrevetate.


 

Formularul nr. 4

la Procedură

 

 

Data înregistrării..........................

Numărul înregistrării....................

 

CERERE DE ELIBERARE A ALOCATIEI SPECIFICE INDIVIDUALE

(Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)

 

Subscrisa,.............................................................................................., având datele de identificare mentionate la pct. A, reprezentată legal prin dl/dna...................................................................., având calitatea de ..............................................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria...............nr.............................., eliberat(ă) de..............................la data de............................., cu domiciliul în localitatea ....................................., str....................................... nr........., bl........, sc........, ap......, sectorul/judetul ......................................., cod postal...................................., solicit eliberarea alocatiei specifice individuale, în baza Acordului de principiu pentru finantare nr.........................din data de .............................si în conditiile prevederilor schemei de ajutor de stat pentru stimularea cresterii economice prin sprijinirea realizării de investitii.

 

A. Datele de identificare a întreprinderii:

Denumire întreprindere:......................................................................................................................................................

Data înregistrării întreprinderii:............................................................................................................................................

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comertului:............................................................................................................

Codul de identificare fiscală:...............................................................................................................................................

Adresa:................................................................................................................................................................................

Telefon:............................................Fax:....................................E-mail:..........................................................................

Cod IBAN........................................................................., deschis la Trezoreria...............................................................

Anexez la prezenta formularul de decont, conform modelului nr. 4, precum si documentele justificative prevăzute în modelul nr. 5 la Procedură, în original si în copie, în ordinea activitătilor cu documentele justificative completate în formularul de decont.

 

NOTĂ IMPORTANTĂ !

Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau institutii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentantii Ministerului Economiei si Finantelor pot discuta cu solicitantii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.

 

Numele:.......................................................................

Semnătura autorizată si stampila solicitantului*)

 

Functia

Data semnării:.............................................................

 

*) Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeasi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

 

Formularul nr. 5

la Procedură

 

FORMULAR DE DECONT1)

Întreprinderea: .................................................................. Data: .................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei -

Activitate

Obiectul facturii

Nr. factură

Dată factură

Valoare factură

Document de plată

Felul documentului

Nr.

Data

Valoarea

Cu TVA

Fără TVA

Cu TVA

Fără TVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T O TA L:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele: ...............................................................................

Semnătura autorizată si stampila solicitantului2)

 

1) La prezentul decont se vor anexa lista documentelor justificative în ordinea serviciilor efectuate prezentate în decont, precum si documentele justificative, în original si în copie.

2) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeasi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.


 

Formularul nr. 6

la Procedură

 

CHELTUIELI ELIGIBILE SI DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE AFERENTE FINANTĂRII

 

Nr. crt.

Activităti eligibile

Cheltuieli eligibile

Documente justificative

1.

Realizarea de investitii în imobilizări corporale si necorporale

a) cheltuieli premergătoare realizării investitiei1): Studii legate de proiectul de investitii

b) cheltuieli eligibile pentru realizarea de investitii în imobilizări corporale:

Terenuri

Constructii

Instalatii tehnice si masini

Alte instalatii, utilaje si mobilier industrial

c) cheltuieli eligibile pentru realizarea de investitii în imobilizări necorporale:

Cheltuieli cu transfer de tehnologie prin dobândirea drepturilor de proprietate intelectuală: brevet de inventie, licente, a know-how-ului sau a cunostintelor tehnice nebrevetate

a) contract de prestări servicii, factură/chitantă fiscală, ordine de plată, copie de pe extrasul de cont, documente din care să rezulte achizitionarea în conditii de piată.

Copie de pe materialele elaborate în cadrul contractelor încheiate;

b) contract de vânzare-cumpărare, contract de leasing financiar, este eligibil doar în cazul în care există obligatia beneficiarului de a achizitiona activele la sfârsitul perioadei de leasing, factură/ chitantă fiscală, ordine de plată, copie de pe extrasul de cont , documente din care să rezulte achizitionarea în conditii de piată;

c) contract de licentă, contract de leasing financiar, factură/chitantă fiscală, ordine de plată, copie de pe extrasul de cont, documente din care să rezulte achizitionarea în conditii de piată.

2.

Crearea de noi locuri de muncă

Cheltuieli salariale cu personalul nou-angajat în

urma realizării proiectului de investitii pe o

perioadă de 2 ani:

Cheltuieli cu salariul brut

Cheltuieli cu asigurările sociale obligatorii

situatii nominale referitoare la personalul nou-angajat în urma realizării proiectului de investitii cuprinzând salariile brute si cheltuielile cu asigurările sociale obligatorii

 

1) Doar în cazul întreprinderilor mici si mijlocii.

 

Formularul nr. 7

la Procedură

 

CERERE

de anulare totală sau partială a finantării pentru care există acord de principiu

(Se completează în cazul modificării uneia dintre conditiile în care s-a obtinut acordul de principiu asupra finantării.)

 

Subscrisa, ..................................................................................... , având datele de identificare mentionate la sectiunea A, reprezentată legal prin dl/dna ........................................................................ , având calitatea de ................................ , solicit anularea Acordului de principiu pentru finantare nr. . ............. din data de ...................... , emis în conditiile schemei de ajutor pentru stimularea cresterii economice prin sprijinirea realizării de investitii, pentru categoriile de cheltuieli prezentate în sectiunea B.

 

SECTIUNEA A

Prezentarea solicitantului

 

Denumirea întreprinderii ......................................................................................................................................................

Adresa .................................................................................................................................................................................

Telefon: ............................................. Fax: .......................................... E-mail: ...................................................................

Data înregistrării întreprinderii: ............................................................................................................................................

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comertului .............................................................................................................

Cod de identificare fiscală ....................................................................................................................................................

 

Numele: .....................................................................................

Semnătura autorizată si stampila solicitantului1)

 

Functia ......................................................................................

Data semnării: ...........................................................................

 

1) Toate cererile incluse în dosar vor fi semnate de aceeasi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.


 

SECTIUNEA B

Cheltuieli pentru care se solicită anularea finantării

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea obiectivului

Tipul de cheltuială

Valoarea finantării pentru care se solicită anularea

- lei -

AN I

AN II

AN III

AN IV

AN V

Realizarea de investitii în imobilizări corporale si necorporale

a) Cheltuieli premergătoare realizării investitiei*):

 

 

 

 

 

Studii legate de proiectul de investitii

 

 

 

 

 

b) Cheltuieli eligibile pentru realizarea de investitii în imobilizări corporale2):

 

 

 

 

 

Terenuri

 

 

 

 

 

Constructii

 

 

 

 

 

Instalatii tehnice si masini

 

 

 

 

 

Alte instalatii, utilaje si mobilier industrial

 

 

 

 

 

c) Cheltuieli eligibile pentru realizarea de investitii în imobilizări necorporale3):

 

 

 

 

 

Cheltuieli cu transfer de tehnologie prin dobândirea drepturilor de proprietate intelectuală: brevet de inventie, licente, a know-how-ului sau a cunostintelor tehnice nebrevetate

 

 

 

 

 

Crearea de noi locuri de muncă

d) Cheltuieli salariale cu personalul nou-angajat în urma realizării proiectului de investitii pe o perioadă de 2 ani:

 

 

 

 

 

Cheltuieli cu salariul brut

 

 

 

 

 

Cheltuieli cu asigurările sociale obligatorii

 

 

 

 

 

T O TA L:

 

 

 

 

 

 

*) Doar pentru întreprinderile mici si mijlocii.

2) Reprezintă orice investitii în active fixe corporale ce se referă la crearea unei noi unităti, extinderea unei unităti existente sau angajarea într-o activitate ce implică o schimbare fundamentală a produsului sau procesului de productie al unei unităti existente, mai ales prin rationalizare, diversificare sau modernizare. O investitie în active fixe, realizată sub forma achizitionării unei unităti care s-a închis sau care s-ar fi închis dacă nu ar fi fost cumpărată, trebuie să fie, de asemenea, considerată ca fiind o investitie în imobilizări corporale.

3) Reprezintă orice investitii în transfer de tehnologie prin dobândirea drepturilor de brevet de inventie, a licentelor, a know-how-ului sau a cunostintelor tehnice nebrevetate.

 

SECTIUNEA C

 

Declaratie pe propria răspundere

 

Subsemnatul/Subsemnata, .................................................................., identificat/identificată cu actul de identitate/pasaportul seria ................. nr...................................., eliberat de ......................................... la data de ................................, cu domiciliul în localitatea ...................................., str. ............................................nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ....., sectorul/judetul .........................., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ..............................................................., declar pe propria răspundere că solicit anularea totală/partială a finantării pentru care am primit Acordul de principiu pentru finantare nr. ................ din data de ...................., emis de Ministerul Economiei si Finantelor.

 

Numele:................................................................................

Semnătura autorizată si stampila solicitantului4)

 

Functia.................................................................................

Data semnării:.....................................................................

 

4) Toate cererile incluse în dosar vor fi semnate de aceeasi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.


 

Formularul nr. 8

la Procedură

 

FORMULAR DE RAPORTARE A EFECTELOR FINANTĂRII1)

acordate în cadrul schemei de ajutor de stat pentru stimularea cresterii economice prin sprijinirea realizării de investitii

(Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)

 

Perioada pentru raportare: anul.............

Datele de identificare a întreprinderii :

Denumirea întreprinderii...................................................................................................................................................

Adresa .................................................................................................................................................................................

Telefon:........................................Fax:..........................................E-mail........................................................................

Data înregistrării întreprinderii...........................................................................................................................................

Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comertului:..................................................................................................

Cod de identificare fiscală:..................................................................................................................................................

Am obtinut Acordul de principiu pentru finantare nr............../........................., iar eliberarea alocatiei specifice individuale s-a efectuat în perioada..............................................................

Datele de raportare:

- Cifra de afaceri netă:..............................................lei

- Profitul/pierderea brut(ă):........................................lei

- Valoarea investitiei efectiv realizată pentru care a solicitat finantare:........................................................................lei;

- Rentabilitatea capitalului angajat2)..................................................................................................................................

- Marja brută din vânzări3).................................................................................................................................................

- Numărul de locuri de muncă nou-create aferente investitiei pentru care a solicitat finantarea......................................

Subsemnatul/Subsemnata,............................................................................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ........... nr. ................................, eliberat de .......................................... la data de ......................................., cu domiciliul în localitatea ......................................., str. .......................................nr. ......., bl. ....., sc. ......, ap. ......, sectorul/judetul ............................, în calitate de reprezentant legal al societătii ......................................................................................, declar pe propria răspundere că toate informatiile furnizate si consemnate în prezentul formular sunt corecte si complete.

 

Semnătura autorizată si stampila solicitantului4)

 

Data semnării:........................................

Functia:...................................................

 

1) Pe baza datelor din situatiile financiare anuale aprobate.

2) Rentabilitatea capitalului angajat = profitul înaintea plătii dobânzii si a impozitului pe profit/capitalul angajat.

3) Marja brută din vânzări = (profitul brut din vânzări/cifra de afaceri) * 100.

4) Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeasi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind preluarea unor sectoare de drumuri nationale, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judetul Cluj, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 221 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - SA, prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă preluarea unor sectoare de drumuri nationale, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judetul Cluj, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale.

Art. 2. - Predarea-preluarea sectoarelor de drumuri nationale prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Sectoarele de drumuri nationale preluate conform art. 1 îsi păstrează indicativele existente la data preluării, conform anexei.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 26 septembrie 2007.

Nr. 1.174.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a sectoarelor de drumuri nationale, proprietate publică a statului, care se transmit din administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judetul Cluj, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national

 

Nr. crt.

Denumirea sectoarelor de drum

Persoana juridică

din administrarea căreia

se transmit sectoarele

de drum

Persoana juridică în administrarea căreia

se transmit sectoarele

de drum

Lungime totală (km)

Număr de inventar MF nr./cod

Indicativ vechi

Indicativ nou

1.

DN 1 - sector de drum I km 444+650-446+111, cuprinzând străzile:

Consiliul Local al Municipiului Turda, judetul Cluj

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

1,461

 

DN 1

 

 

 

DN 1

 

 

 

Str. Alba Iulia

Consiliul Local al Municipiului Turda, judetul Cluj

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

1,094

21/1.3.7.3.

Piata Romană

Consiliul Local al Municipiului Turda, judetul Cluj

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

0,367

197/1.3.7.2.

2.

DN 1 - sector de drum II km 447+120-450+000, cuprinzând străzile:

Consiliul Local al Municipiului Turda, judetul Cluj

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

2,880

 

DN 1

 

 

 

 

 

 

DN 1

 

 

 

 

 

 

Str. Avram Iancu

Consiliul Local al Municipiului Turda, judetul Cluj

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

0,668

17/1.3.7.2.

Str. Andrei Muresanu

Consiliul Local al Municipiului Turda, judetul Cluj

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

0,458

32/1.3.7.2.

Piata Basarabiei

Consiliul Local al Municipiului Turda, judetul Cluj

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

0,271

44/1.3.7.2.

Str. Simion Bărnutiu

Consiliul Local al Municipiului Turda, judetul Cluj

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

0,281

221/1.3.7.2.

Str. Clujului

Consiliul Local al Municipiului Turda, judetul Cluj

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

1,202

71/1.3.7.2.

3.

DN 15 - sector de drum I km 0+000-2+300, cuprinzând străzile:

Consiliul Local al Municipiului Turda, judetul Cluj

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

2,300

 

DN 15

 

 

 

 

DN 15

 

 

 

 

Piata Romană

Consiliul Local al Municipiului Turda, judetul Cluj

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

0,137

197/1.3.7.2.

Str. Ștefan cel Mare

Consiliul Local al Municipiului Turda, judetul Cluj

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

1,109

226/1.3.7.2.

Calea Victoriei

Consiliul Local al Municipiului Turda, judetul Cluj

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

1,054

58/1.3.7.2.

4.

DN 75 - sector de drum I km 160+870-161+270, cuprinzând străzile:

Consiliul Local al Municipiului Turda, judetul Cluj

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

0,400

 

DN 75

 

 

DN 75

 

 

Str. Armatei

Consiliul Local al Municipiului Turda, judetul Cluj

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

0,400

37/1.3.7.2.


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 709/2005 privind recunoasterea înfiintării Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 709/2005 privind recunoasterea înfiintării Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 19 iulie 2005, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii,

comert, turism si profesii liberale,

Ovidiu Ioan Silaghi

 

Bucuresti, 4 octombrie 2007.

Nr. 1.187.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. II alin. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea Legii cetăteniei române nr. 21/1991,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă renuntarea la cetătenia română persoanelor care au promisiunea acordării cetăteniei statului de domiciliu, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Tudor-Alexandru Chiuariu

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Mihai Cioroianu

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 4 octombrie 2007.

Nr. 1.194.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor care au promisiunea altei cetătenii, pentru care comisia a avizat favorabil cererea de renuntare la cetătenia română în temeiul art. 26 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

1. Baranyi Iosif, fiul lui Baranyi Iosif si Iolanda, născut la data de 25 septembrie 1941 în localitatea Komaron, Ungaria, cu domiciliul actual în Germania, 63741 Aschaffenburg, Siechenhausweg 22, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Petrila, Str. Cărbunelui nr. 2, judetul Hunedoara. (56/2006)

2. Bălănescu Florentina-Anisoara, fiica lui Bulzan Traian-Valeriu si Tinca, născută la data de 5 ianuarie 1978 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 4030 Linz, Kafkaweg 11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Jebel, judetul Timis. (86/2006)


3. Bigasz Iosif, fiul lui Bigasz Pal si Eugenia, născut la data de 25 martie 1969 în localitatea Harghita, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Republica Cehă, 384 51 Volary, Budejoovicka 295, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Budoi nr. 199, judetul Bihor. (84/2006)

4. Burger Daniela-Sanda, fiica lui Dumbrăveanu Alexandru si Romas Silvia, născută la data de 27 octombrie 1980 în localitatea Călan, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Austria, 3435 Zwentendorf an der Donau, Ing. August Kargl-Strasse 4/3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Hunedoara, Str. Muresului nr. 8, ap. 23, bl. C43, judetul Hunedoara. (116/2006)

5. Cioranu Luci-Nicolae, fiul lui Cioranu Alexandru si Doina, născut la data de 5 decembrie 1969 în localitatea Moroeni, judetul Dâmbovita, România, cu domiciliul actual în Danemarca, 5000 Odense C, Østre Stationsvej 44,3 th, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Moroeni, judetul Dîmbovita. (71/2006)

6. Cojoc Mihail-Mirel, fiul lui Cojoc Constantin si Mirica, născut la data de 19 iulie 1968 în localitatea Viisoara, judetul Neamt, România, cu domiciliul actual în Austria, 7453 Steinberg-Dörfl, Untere Hauptstr. 42A, cu ultimul domiciliu din România în satul Vaduri, comuna Alexandru cel Bun, judetul Neamt. (64/2006)

7. Dewald Maria, fiica lui Solzea Dumitru si Stefana, născută la data de 8 mai 1952 în localitatea Găvănesti, judetul Buzău, România, cu domiciliul actual în Germania, 86157 Augsburg, Pürnerstr. 16, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, Str. Siretului bl.13, sc. B, ap. 16, judetul Sibiu. (16/2006)

8. Drob Elena-Monica, fiica lui Drob Ioan si Maria, născută la data de 21 septembrie 1981 în localitatea Lespezi, judetul Iasi, România, cu domiciliul actual în Austria, 2560 Berndorf, Bachgasse 3/6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Iasi, str. Toma Cosma nr. 111, bl.568, sc. A, ap. 17, judetul Iasi. (109/2006)

9. Eck Cristina, fiica lui Turzan Iosif si Elisabeta, născută la data de 24 ianuarie 1967 în localitatea Lipova, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Germania, 61231 Bad Nauheim, Arthur-Weber-Weg 18, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Păulis nr. 12, judetul Arad. (31/2006). Copii minori: Betea Andrei, născut la 13 februarie 1989.

10. Friedrich-Puff Claudia-Margareta, fiica lui Lăzău Ioan si Popa Catita, născută la data de 25 martie 1976 în localitatea Beius, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Germania, 38820 Halberstadt, Küchengarten 9, cu ultimul domiciliu din România în satul Sitani nr. 85, comuna Pomezeu, judetul Bihor.(100/2006)

11. Grama Nicolae-Ioan, fiul lui Grama Ioan-Alexandru si Constanta, născut la data de 5 noiembrie 1971 în localitatea Caransebes, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Austria, 1170 Wien, Kastnergasse 17/20, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Caransebes, Str. Plopului nr. 21, judetul Caras-Severin.(60/2006)

12. Guist Daniela, fiica lui Dobrin Ioan si Emilia, născută la data de 12 ianuarie 1978 în localitatea Copsa Mică, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 89547 Gerstetten, Waldstr. 8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Agârbiciu nr. 52, judetul Sibiu. (91/2006)

13. Haiduc Alina-Delia, fiica lui Malutan Vasile si Paraschiva, născută la data de 22 octombrie 1980 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Austria, 1200 Wien, Jägerstr. 89 - 95/12/20, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, str. Mogosoaia nr. 2, ap. 47, judetul Cluj. (113/2006)

14. Hervath Mariana, fiica lui Ciurar Stefan si Varga Floare, născută la data de 14 noiembrie 1975 în localitatea Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Austria, 1140 Wien, Hesstorferstr. 22-32/14/16, cu ultimul domiciliu din

România în localitatea Valea Poenii nr. 44, judetul Bistrita-Năsăud. (66/2006)

15. Lewandowski Adrian, fiul lui Niculescu Cristea si Dumitrache Floarea, născut la data de 29 noiembrie 1969 în localitatea Sighisoara, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Germania, 27574 Bremerhaven, Georg-Herwegh-Str. 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sighisoara, Str. Plopilor nr. 2, ap. 74, sc. C. ap. 74, judetul Mures. (1963/2005)

16. Lupse Cristian, fiul lui Lupse Teodor si Marta-Regina, născut la data de 19 februarie 1968 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Germania, 81479 München, Strasslacherstr. 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 5, ap. 16, judetul Cluj. (74/2006)

17. Matei Flavius-Marian, fiul lui Matei Erich si Ortansa, născut la data de 1 iunie 1973 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 76135 Karlsruhe, Liebigstr. 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. 12 Aprilie 1969 nr. 3, ap. 9, judetul Timis.(1964/2005)

18. Mihalcea Cristian-Viorel, fiul lui Mihalcea Constantin-Petre si Rodica, născut la data de 14 septembrie 1962 în localitatea Ploiesti, judetul Prahova, România, cu domiciliul actual în Danemarca, 2300 København S, Graekenlandsvej 78 2.th, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Ploiesti, Str. Fortunei nr. 14, judetul Prahova. (111/2006)

19. Novicescu Edit, fiica lui Turi Iosif si Susana-Ernestina, născută la data de 2 aprilie 1966 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 40629 Düesseldorf, Luckemeyerstr. 10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Mircea cel Bătrîn nr. 54, judetul Timis. (28R/2006)

20. Novicescu Horatiu-Gheorghe, fiul lui Novicescu Adrian si Rodica-Maria, născut la data de 17 octombrie 1967 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 40629 Düesseldorf, Luckemeyerstr. 10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Mircea cel Bătrîn nr. 54, judetul Timis.(27/2006)

21. Oancea Liliana-Gabriela, fiica lui Oancea Dumitru si Modog Virag, născută la data de 9 iulie 1967 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Austria, 2201 Gerasdorf bei Wien, Feldgasse 144, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, Bd. Republicii nr. 22, bl.22, sc. 1, ap. 16, judetul Caras-Severin. (120/2006)

22. Petla Adriana, fiica lui Timis Grigore si Zamfira, născută la data de 1 mai 1973 în localitatea Borsa, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Germania, 84180 Loiching, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Teiului nr. 12, ap. 20, judetul Timis.(19/2006)

23. Raaber Alexandra-Ionela, fiica lui Voicu Aurel si Gheorghita, născută la data de 2 august 1971 în localitatea Corabia, judetul Olt, România, cu domiciliul actual în Germania, 65201 Wiesbaden, Hermann-Löns-Strasse 41, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Circumvalatiunii bl. 13, ap. 2, judetul Timis. (30/2006)

24. Radu Răzvan-Petru, fiul lui Radu Petru si Maria, născut la data de 11 septembrie 1976 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Luxemburg, 235 Route D`Esch, L-1471, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Doamna Ghica nr. 8, bl.1–2, sc. G, et. 8, ap. 255, sectorul 2. (69/2006)

25. Riedl Emilia-Sofica, fiica lui Matei Emilian si Dobra Maria, născută la data de 2 martie 1980 în localitatea Sebes, judetul Alba, România, cu domiciliul actual în Germania, 72827 Wannweil, Gottlieb-Daimlerstr. 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Petresti, str. Ogor Nou nr. 98, judetul Alba. (93/2006)


26. Rusu Elena, fiica lui Arsa Vasile si Elena, născută la data de 21 noiembrie 1971 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Austria, 4053 Haid bei Ansfeldenn, Adalbert-Stifter-Strasse 2/2/18, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Medias, str. Lupeni nr. 2, bl.84, sc. D, ap. 44, judetul Sibiu. (119/2006)

27. Sabou Gavril-Nicolae, fiul lui Sabou Ambroziu si Ileana, născut la data de 18 mai 1941 în localitatea Caransebes, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Germania, 50997 Köln, Alte Bruhlerstr. 12/204, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Ciucea nr. 5, bl. L19, sc. 6, et. 5, ap. 219, sectorul 3. (107/2006)

28. Sarvici Dumitru, fiul lui - si Tudor Georgeta, născut la data de 7 februarie 1976 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Austria, 1190 Wien, Nussdorferpl. 2/4/8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Minis nr. 162, judetul Arad. (61/2006)

29. Sift Carol, fiul lui Sift Stefan si Katalin, născut la data de 28 mai 1969 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Austria, 8521 Wettmannstätten, Wettmannstätten 137, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, str. Aleea Clăbucet nr. 9, ap. 26, judetul Cluj. (47/2006)

30. Simon Erika, fiica lui Simon Iosif si Etelka, născută la data de 16 iulie 1985 în localitatea Salonta, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Germania, 81547 München, Landfriedstr. 14, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Salonta, str. Crisan nr. 14, judetul Bihor. (76/2006)

31. Suri Marinela, fiica lui Blaj Teodor si Floare, născută la data de 11 august 1982 în localitatea Jimbolia, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 94315 Straubing, Sudetendeutschestr. 21, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Drubeta nr. 92, judetul Timis. (95/2006)

32. Szenvedi Istvan, fiul lui Szenvedi Janos si Maria-Magdalena, născut la data de 4 martie 1969 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 1160 Wien, Wilhelminenstr. 76/23, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, Str. Căprioarei nr. 7, judetul Bihor.(163/2006)

33. Szramek Gabriela, fiica lui Gurzău Alexandru si Ecaterina, născută la data de 21 februarie 1968 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Germania, 17506 Gützkow, Triftstr. 09, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, Str. Mestecenilor nr. 3, ap. 17, judetul Cluj.(891/2005)

34. Theil Anna-Maria, fiica lui Szabo Ioan si Margareta, născută la data de 7 martie 1977 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Germania, 70736 Fellbach, Meissnerstr. 25, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Apata, Str. Pădurii nr. 418, judetul Brasov. (78R/2006)

35. Zarcula Andreea-Malvina, fiica lui Maftei Ioan si Any, născută la data de 17 iunie 1974 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 80689 München, Krokusstrasse 19.a, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Doamna Ghica nr. 7, bl.4, sc. 2, et. 8, ap. 77, sectorul 2. (104/2006)

36. Zarcula Ion, fiul lui Zarcula Ioan si Elionora, născut la data de 10 martie 1973 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 80689 München, Krokusstrasse 19a, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Aleea Cascadei nr. 2, bl. F5, sc. B, ap. 6, judetul Timis. (103/2006)

37. Zete Vasile, fiul lui Zete Ioan si Maria, născut la data de 16 octombrie 1981 în localitatea Baia Mare, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Austria, 1020 Wien, Engerthstr. 237 b 3/14, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Baia Mare, Str. Brânduselor nr. 29, judetul Maramures. (46/2006)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru numirea Comisiei de evaluare a subproiectelor depuse de autoritătile publice locale pentru finantare din subcomponenta de infrastructură municipală

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 167/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomică, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 347/2005 privind asigurarea conditiilor de implementare a prevederilor Proiectului de închidere a minelor, refacere a mediului si regenerare socioeconomică si a Hotărârii Guvernului nr. 1.059/2005 privind asigurarea de sprijin prin Agentia Natională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere autoritătilor administratiei publice locale din regiunile miniere, pe bază de grant, pentru implementarea programului de infrastructură prevăzut în Legea nr. 167/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomică, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.685/2007 privind asigurarea conditiilor de derulare a activitătilor convenite cu Banca Mondială în baza acordurilor de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomică,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare nr. 3.369 din 11 septembrie 2007,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se numeste Comisia de evaluare a subproiectelor depuse la Agentia Natională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere de autoritătile publice locale din localitătile din zonele miniere nominalizate în anexa nr. 3 la manualul de operare pentru infrastructură municipală aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.685/2007 privind asigurarea conditiilor de derulare a activitătilor convenite cu Banca Mondială în baza acordurilor de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomică, în componenta redată în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Comisia înfiintată la art. 1 evaluează si propune subproiectele pentru finantare în ordinea stabilită prin listă, până la concurenta sumelor alocate pentru runda respectivă de selectie.

Art. 3. - În îndeplinirea atributiilor ce le revin, persoanele nominalizate în anexă vor respecta prevederile din manualul de operare pentru infrastructura municipală, pct. 5 subpct. 5.01, 5.02 si 5.03.

Art. 4. - Persoanele nominalizate în anexă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 1 octombrie 2007.

Nr. 1.457.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA COMISIEI DE EVALUARE

 

1. Radu Adrian - secretar general adjunct în Ministerul Economiei si Finantelor - presedinte

2. Membrii nominalizati de institutiile prefectilor si de consiliile judetene:

 

Judetul

Institutia prefectului

Consiliul judetean

Alba

Marius Filimon

Făgădar Cornelia

Bacău

Elena Volcescu

Dorina Popoutanu/Stere Constantinescu

Bihor

Florin Gheorghe Băran

Hodut Nicolae Ciprian

Bistrita-Năsăud

Ilovan Elisabeta

Ileana Utiu

Covasna

Stiopu Mihaela Eugenia

Szász Jenö

Caras-Severin

Florenta Albu

Dumitru Covaci

Cluj

Oana Sălcudean

Florin Adrian Mărginean

Dâmbovita

Mihaela Nechifor

Dorel Bondilă/Mocanu Adrian

Gorj

Vasile Văcaru

Florinel Achim

Harghita

Mihut Daniel

Orbán Béla

Hunedoara

Ovidiu Tănăsescu

Antonela Stan

Maramures

Miclea Ion Gh.

Rus Bucur Dorel

Prahova

Constantinescu Codrut

Culcea Marin

Sălaj

Vegh Alexandru

Csóka Tiberiu

Suceava

Morosanu Cristian-Domitian

Gheorghe Nichiforel

Tulcea

Marcu Tiberiu

Nicu Mihai

Vâlcea

Irina Vasilescu

Mierlus Mazilu Florea

 

3. Secretariatul Comisiei de evaluare va fi asigurat de Agentia Natională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere prin:

Titu Criveti - coordonator de program - UMP RSE;

Irina Maria Surdu - consilier superior - SP - Agentia Natională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere;

Cornelia Stănică - expert - SP - Agentia Natională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere;

Cosmin Dafin - consilier superior - RL Deva;

Cristian Deleanu - consilier superior - RL Gura Humorului.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea modelului contractului de management al serviciilor de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti

 

În conformitate cu prevederile art. 111 alin. (8) si (13) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare nr. E.N. 9.907 din 23 septembrie 2007,

ministrul sănătătii publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă modelul contractului de management al serviciilor de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti, încheiat între managerul general al serviciului de ambulantă si autoritatea de sănătate publică respectiv prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă di prezentul ordin.


Art. 2. - (1) Se aprobă lista indicatorilor de performantă ai managementului serviciului de ambulantă judetean sau al municipiului Bucuresti, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Metodologia de calcul al indicatorilor de performantă si valorile medii nationale sunt aprobate si transmise de Ministerul Sănătătii Publice, anual, autoritătilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, precum si serviciilor de ambulantă judetene si a municipiului Bucuresti.

Art. 3. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, precum si serviciile de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 24 septembrie 2007.

Nr. 1.626.

 

ANEXA Nr. 1

 

CONTRACT DE MANAGEMENT

al Serviciului de Ambulantă al Judetului ............................................. / al Municipiului Bucuresti

 

I. Părtile contractului

1. Autoritatea de Sănătate Publică a Judetului ..................... / a Municipiului Bucuresti, reprezentată prin directorul executiv, ....................................................... , pe de o parte, si

2. Managerul general persoană fizică, domnul/ doamna ...................................................... , domiciliat/domiciliată în ................................ , str. . ..................................... nr. . ........ , judetul/sectorul ............................................. , posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate seria .......... nr. . ............ , codul numeric personal ............................. , în calitate de manager general al Serviciului de Ambulantă al Judetului ..................... / al Municipiului Bucuresti, cu sediul în localitatea ................... ,

pe de altă parte,

am convenit încheierea prezentului contract de management.

II. Obiectul contractului Organizarea si conducerea activitătii Serviciului de Ambulantă al Judetului ............................................. / al Municipiului Bucuresti, pe baza obiectivelor si a indicatorilor cuprinsi în proiectul de management, prevăzuti în anexa la prezentul contract de management, în scopul furnizării de servicii medicale de urgentă si alte servicii medicale, pe baza principiilor privind echitatea, necesitatea, eficacitatea, calitatea si eficienta în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

III. Durata contractului

1. Prezentul contract de management se încheie pe o durată de maximum 3 ani.

2. Prezentul contract de management poate fi prelungit după încetarea mandatului pe o perioadă de 3 luni, maximum de două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a functiei.

IV. Conditii de muncă

1. Activitatea se desfăsoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucrează în conditii deosebite – vătămătoare, grele sau periculoase.

2. Activitatea prestată se desfăsoară în conditii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare.

V. Durata muncii

O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână:

a) repartitia programului de lucru se face după cum urmează............(ore zi/ore noapte/inegal);

b) programul de lucru se poate modifica în conditiile contractului colectiv de muncă aplicabil/regulamentului intern;

c) orele suplimentare se efectuează în conditiile legii.

VI. Concediul

Durata concediului anual de odihnă este de................ zile

lucrătoare, în raport cu durata muncii.

VII. Salariul

1. Salariul de bază lunar brut:................lei.

2. Alte elemente constitutive:

a) sporuri...................................................;

b) indemnizatii........................................;

c) alte adaosuri.........................................

3. Data/datele la care se plăteste salariul este/ sunt..................

VIII. Drepturile si obligatiile părtilor A.1. Drepturile managerului general

Managerul general are, în principal, următoarele drepturi:

1. dreptul la un salariu de bază stabilit potrivit prevederilor legale în vigoare, care stă la baza drepturilor cuvenite privind salariul de merit, dacă este cazul, vechimea în muncă, sporurile profesionale si alte sporuri, asigurările sociale si pensii, asigurările sociale de sănătate, stabilite potrivit legii;

2. dreptul la repaus zilnic si săptămânal;

3. dreptul la concediu de odihnă anual, conform prevederilor legale;

4. dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

5. dreptul la securitate si sănătate în muncă;

6. dreptul la formare profesională, în conditiile legii;

7. dreptul la informare nelimitată asupra activitătii serviciului, având acces la toate documentele privind activitatea medicală si economico-financiară a acestuia;

8. dreptul de a fi sprijinit de către comitetul director în rezolvarea problemelor de strategie, organizare si functionare a serviciului, precum si în activitatea de identificare de surse pentru cresterea veniturilor proprii ale serviciului, în conditiile legii;


9. dreptul de a fi sprijinit de comitetul director în implementarea activitătilor pentru îmbunătătirea standardelor clinice si a modelelor de practică, în monitorizarea si evaluarea activitătii medicale, precum si întărirea disciplinei economico-financiare;

10. dreptul de a fi sustinut în realizarea activitătilor specifice de comitetul director si de alte comisii pe care le înfiintează, ale căror atributii si responsabilităti sunt aprobate de comitetul director si sunt prevăzute în regulamentul de organizare si functionare a serviciului;

11. dreptul de a revoca membrii comitetului director în cazul neîndeplinirii atributiilor ce le revin;

12. dreptul de a revoca coordonatorii compartimentelor, statiilor si substatiilor, precum si directorii din subordine în cazul nerealizării indicatorilor specifici timp de cel putin 6 luni;

13. dreptul de a păstra postul avut anterior încheierii prezentului contract de management, la rezilierea/încetarea acestuia, în cadrul aceleiasi unităti sanitare/institutii.

14. dreptul de a angaja resursele umane si financiare, în conditiile legii.

A.2. Obligatiile managerului general Managerului general îi revin, în principal, următoarele obligatii:

1. obligatia de a îndeplini obligatiile ce îi revin conform prezentului contract de management;

2. obligatia de a respecta disciplina muncii;

3. obligatia de fidelitate fată de autoritatea de sănătate publică în executarea atributiilor de serviciu;

4. obligatia de a respecta măsurile de securitate si sănătate a muncii în serviciu;

5. obligatia de a respecta secretul de serviciu.

A.3. Drepturile Autoritătii de Sănătate Publică .................

Autoritatea de Sănătate Publică .................................. are,

în principal, următoarele drepturi:

1. să dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru managerul general, sub rezerva legalitătii lor;

2. să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

3. să constate săvârsirea abaterilor disciplinare si să aplice sanctiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil si regulamentului intern;

4. dreptul la informare nelimitată asupra activitătii serviciului, putând solicita documente referitoare la activitatea medicală si economico-financiară a unitătii, cu respectarea legii drepturilor pacientului;

5. dreptul de a revoca managerul general, la propunerea comisiei de evaluare, numită prin ordin al autoritătii de sănătate publică;

6. dreptul de a fi informat prompt asupra evenimentelor deosebite legate de activitatea serviciului.

A.4. Obligatiile Autoritătii de Sănătate Publică ................

Autoritătii de Sănătate Publică ............................................. îi revin, în principal, următoarele obligatii:

1. să acorde managerului general toate drepturile ce decurg din contractul de management, contractul colectiv de muncă aplicabil si din lege;

2. să asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute în vedere la elaborarea prezentului contract de management;

3. să informeze managerul general asupra conditiilor de muncă si asupra elementelor care privesc desfăsurarea relatiilor de muncă;

4. să asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale managerului general;

5. să asigure managerului general libertate în conducerea si organizarea activitătii serviciului, în conditiile legii;

6. să ofere suport consultativ privind strategia de dezvoltare a serviciilor de sănătate;

7. să pună la dispozitia managerului general date comparative privind performanta altor servicii similare;

8. să furnizeze, la cererea managerului general, suport tehnic privind elaborarea planurilor de dezvoltare, management financiar, implementarea de protocoale de practică medicală, colectare si analiză de date pentru indicatori de performantă;

9. să urmărească îndeplinirea obiectivelor si indicatorilor de performantă ai managementului serviciului, precum si executia bugetului de venituri si cheltuieli;

10. să analizeze si să evalueze, periodic si ori de câte ori este nevoie sau la sesizarea organelor abilitate ale statului, performantele serviciilor publice de ambulantă, care sunt în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate sau cu Ministerul Sănătătii Publice, numind o comisie de evaluare;

11. să analizeze trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, respectarea legislatiei în ceea ce priveste realizarea planului de achizitii publice, a investitiilor si a lucrărilor de reparatii capitale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli.

IX. Atributii

Managerul general are, în principal, următoarele atributii:

B.1. În domeniul strategiei serviciilor medicale:

1. elaborează planul de management al serviciului pe perioada mandatului, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populatiei din zona arondată, luând în considerare si prezenta altor servicii publice în zonă, respectând principiul complementaritătii si nu al concurentei, împreună cu ceilalti membri ai comitetului director si cu coordonatorii de compartimente; planul de management al serviciului se avizează de autoritatea de sănătate publică; planul de management al serviciului se structurează pe etape anuale, evaluate la sfârsitul fiecărui an financiar;

2. aprobă formarea si utilizarea fondului de dezvoltare al serviciului, pe baza propunerilor comitetului director si a coordonatorilor compartimentelor, cu respectarea prevederilor legale;

3. aprobă planul anual de furnizare de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea directorului medical si a coordonatorilor de compartimente;

4. aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activitătii serviciului, în concordantă cu nevoile de servicii medicale ale populatiei;

5. face propuneri, pe baza analizei în cadrul comitetului director, privind structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului si a denumirii unitătii în vederea aprobării de către Ministerul Sănătătii Publice, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

6. aplică strategiile si politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătătii Publice, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populatia deservită, luând în considerare specificul local;

7. colaborează cu autoritătile publice locale si Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă, precum si cu alte unităti sanitare în planificarea dezvoltării sistemului de urgentă prespitalicească în cazul interventiilor individuale, precum si în cazul interventiilor la calamităti în vederea realizării unor servicii integrate, complementare, eficiente, în conformitate cu necesitătile cetătenilor, specificul local si cu prevederile legale în vigoare;

8. asigură utilizarea eficientă si disponibilitatea continuă a mijloacelor de interventie din dotare în limita resurselor financiare si umane.

B.2. În domeniul managementului economico-financiar:

1. aprobă si urmăreste realizarea planului anual de achizitii publice;

2. aprobă lista investitiilor si a lucrărilor de reparatii capitale care urmează să se realizeze într-un exercitiu financiar, în conditiile legii, la propunerea comitetului director, cu avizul autoritătii de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti, precum si al Ministerului Sănătătii Publice, după caz;

3. aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al serviciului, cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;

4. aprobă repartizarea bugetului de venituri si cheltuieli al serviciului, pe baza propunerilor fundamentate ale directorului medical, precum si ale coordonatorilor de compartimente, statii si substatii, din structura serviciului;

5. urmăreste executia bugetului de venituri si cheltuieli pe compartimente, statii si substatii, conform contractului încheiat cu coordonatorii acestor structuri ale serviciului respectiv de ambulantă;

6. răspunde de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul serviciului, împreună cu directorul economic;

7. în cazul existentei unor datorii la data încheierii prezentului contract de management, acestea sunt evidentiate separat, stabilindu-se posibilitătile si intervalul în care vor fi lichidate, în conditiile legii;

8. efectuează plăti, fiind ordonator secundar sau tertiar de credite, după caz, conform legii;

9. împreună cu comitetul director, identifică surse pentru cresterea veniturilor proprii ale serviciului, în limitele legii;

10. negociază si încheie, în numele si pe seama serviciului, contracte de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate judeteană sau a municipiului Bucuresti ori, după caz, cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si, după caz, cu case de asigurări de sănătate private si alti operatori economici;

11. răspunde de organizarea si desfăsurarea activitătii de audit public intern, conform legii.

B.3. În domeniul managementului performantei/calitătii serviciilor:

1. întreprinde măsurile necesare si urmăreste realizarea indicatorilor de performantă ai managementului serviciului public de ambulantă, prevăzuti în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.626/2007. Nivelul si gradul de importantă al indicatorilor de performantă specifici serviciului se stabilesc anual, de comun acord cu autoritatea de sănătate publică judeteană sau a municipiului Bucuresti. În situatii exceptionale, din motive neimputabile conducerii serviciului, nivelul indicatorilor poate fi renegociat o singură dată în cursul anului;

2. indicatorii din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.626/2007 sunt raportati si utilizati în analiza generală a activitătii serviciului respectiv;

3. nominalizează coordonatorii si răspunde de implementarea si raportarea indicatorilor programelor si subprogramelor nationale de sănătate derulate la nivelul serviciului, conform metodologiei elaborate de Ministerul Sănătătii Publice;

4. răspunde de crearea conditiilor necesare prestării unor servicii medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din serviciu;

5. urmăreste implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul serviciului, la propunerea directorului medical, pe baza recomandărilor si a protocoalelor nationale si internationale din domeniu, precum si a ordinului ministrului sănătătii publice privind competentele echipajelor medicale de urgentă;

6. urmăreste realizarea activitătilor de control al calitătii serviciilor medicale oferite de serviciu, coordonate de directorul medical, cu sprijinul comitetului director si al altor compartimente înfiintate în cadrul serviciului;

7. negociază si încheie în numele si pe seama serviciului protocoale de colaborare si/sau contracte cu alti furnizori de servicii, în conditiile legii, pentru asigurarea continuitătii si cresterii calitătii serviciilor medicale asigurate în zona de competentă;

8. răspunde, împreună cu comitetul director, de asigurarea conditiilor, echipamentelor si a materialelor sanitare necesare interventiei în scopul asigurării asistentei medicale adecvate de urgentă si transportului în deplină sigurantă a pacientilor, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătătii Publice si corelat cu nivelul veniturilor serviciului;

9. răspunde de monitorizarea si raportarea corectă a indicatorilor specifici activitătii medicale, financiari, economici, precum si a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire si control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

10. analizează modul de îndeplinire a obligatiilor membrilor comitetului director, precum si ale coordonatorilor de compartimente, dispunând măsuri de îmbunătătire a activitătii;

11. urmăreste modul de aplicare a prevederilor legale în vigoare cu privire la respectarea drepturilor pacientului si dispune măsuri atunci când se constată încălcarea acestora;

12. urmăreste modul de aplicare a prevederilor legale în vigoare cu privire la organizarea, functionarea si activitatea medicală a serviciilor publice de ambulantă si dispune măsuri atunci când se constată încălcarea acestora.

B.4. În domeniul managementului resurselor umane:

1. aprobă regulamentul intern al serviciului, precum si fisa postului pentru personalul angajat;

2. înfiintează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul serviciului, necesare pentru realizarea unor activităti specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, nucleul de calitate, comisia de analiză a decesului etc., ale căror organizare si functionare se precizează în regulamentul de organizare si functionare a serviciului;

3. stabileste si aprobă numărul de personal pe categorii si locuri de muncă, pe baza propunerilor directorului medical si a coordonatorilor de statii, substatii si compartimente, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;

4. organizează concurs pentru ocuparea functiilor din cadrul comitetului director, cu exceptia persoanelor numite de autoritatea de sănătate publică si autoritătile publice locale, în conditiile legii;

5. aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, numeste si eliberează din functie personalul serviciului, în conditiile legii;

6. aprobă programul de lucru pe locuri de muncă si categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine;


7. realizează evaluarea performantelor profesionale ale personalului aflat în subordine directă, conform structurii organizatorice, si solutionează contestatiile în functie de nivelul ierarhic la care s-au făcut;

8. aprobă planul de formare si perfectionare a personalului, în conformitate cu legislatia în vigoare si cu nevoile din serviciul respectiv de ambulantă;

9. negociază contractul colectiv de muncă la nivel de serviciu;

10. încheie contract de administrare, pe durata mandatului, cu membrii comitetului director. În cuprinsul acestui contract de administrare sunt prevăzuti indicatorii de performantă, al căror nivel se aprobă anual de către managerul general al serviciului, după negocierea cu fiecare din cei mentionati anterior;

11. urmăreste încheierea asigurărilor de malpraxis de către personalul medical din subordine;

12. respectă prevederile legale privind incompatibilitătile si conflictul de interese.

B.5. În domeniul managementului administrativ:

1. aprobă si urmăreste respectarea regulamentului de organizare si functionare si a regulamentului intern, cu avizul autoritătii de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti;

2. reprezintă serviciul în relatiile cu terte persoane fizice sau juridice;

3. încheie acte juridice în numele si pe seama serviciului, conform legii;

4. răspunde de modul de îndeplinire a obligatiilor asumate prin contracte si dispune măsuri de îmbunătătire a activitătii serviciului;

5. încheie contracte si asigură conditii corespunzătoare pentru desfăsurarea activitătilor de învătământ si cercetare stiintifică, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Sănătătii Publice;

6. răspunde de obtinerea autorizatiei sanitare de functionare si a certificatului de acreditare, în conditiile prevăzute de lege;

7. asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidentialitătii datelor pacientilor asistati, informatiilor si documentelor referitoare la activitatea serviciului;

8. pune la dispozitie organelor si organismelor competente, la solicitarea acestora, în conditiile legii, date privind activitatea serviciului;

9. prezintă autoritătii de sănătate publică judetene, a municipiului Bucuresti sau Ministerului Sănătătii Publice, după caz, informări trimestriale si anuale cu privire la patrimoniul dat în administrare, realizarea indicatorilor activitătii medicale, precum si la executia bugetului de venituri si cheltuieli;

10. răspunde de organizarea arhivei serviciului si asigurarea securitătii documentelor prevăzute de lege, în format scris si electronic;

11. aprobă utilizarea bazei de date medicale a serviciului pentru activităti de cercetare medicală, în conditiile legii;

12. răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare si rezolvare a sugestiilor, sesizărilor si reclamatiilor referitoare la activitatea serviciului;

13. conduce activitatea curentă a serviciului, în conformitate cu reglementările în vigoare;

14. împreună cu comitetul director, elaborează planul/planurile de actiune pentru situatii speciale si coordonează activitatea serviciului în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte

sociale si alte situatii de criză, conform dispozitiilor legale în vigoare;

15. propune spre aprobare autoritătii de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti un înlocuitor pentru perioadele de indisponibilitate;

16. nu poate transmite altei persoane drepturile si obligatiile care rezultă din prezentul contract de management, cu exceptia cazurilor de indisponibilitate.

X. Răspunderea părtilor

1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligatiilor prevăzute de prezentul contract de management părtile răspund potrivit prevederilor legii.

2. Managerul general răspunde civil, contraventional, material sau penal, după caz, pentru nerespectarea prevederilor legale si pentru daunele produse serviciului de ambulantă pe care îl conduce prin orice acte contrare intereselor acestuia.

XI. Forta majoră

1. Niciuna dintre părtile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen si/sau de executarea în mod necorespunzător, total sau partial, a oricărei obligatii care îi revine în baza prezentului contract de management, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligatiei respective a fost cauzată de forta majoră, astfel cum este definită de lege.

2. Partea care invocă forta majoră este obligată să notifice celeilalte părti, în termen de 24 de ore, producerea evenimentului si să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecintelor lui.

3. Dacă în termen de 5 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părtile au dreptul să îsi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de management, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

4. Forta majoră se constată de către o autoritate competentă.

XII. Modificarea contractului de management Prevederile prezentului contract de management se vor

adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia si care îi sunt aplicabile.

XIII. Încetarea contractului de management Prezentul contract de management încetează în următoarele

situatii:

a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;

b) la revocarea din functie a managerului general, în cazul nerealizării indicatorilor de performantă ai managementului serviciului public de ambulantă, prevăzuti în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.626/2007, timp de minimum un an, din motive imputabile acestuia, si/sau în situatia existentei unei culpe grave ca urmare a neîndeplinirii obligatiilor managerului general;

c) prin acordul de vointă al părtilor semnatare;

d) la aparitia unei situatii de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de lege;

e) în cazul nerespectării termenului de înlăturare a motivelor de incompatibilitate ori de conflict de interese;

f) la decesul sau punerea sub interdictie judecătorească a managerului general;

g) la împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege;

h) în cazul în care se constată abateri de la legislatia în vigoare care pot constitui un risc iminent pentru sănătatea pacientilor sau a salariatilor;

i) în cazul neacceptării oricărei forme de control efectuate de institutiile abilitate în conditiile legii;


j) în cazul refuzului colaborării cu organele de control desemnate de institutiile abilitate în conditiile legii;

k) în cazul în care se constată abateri de la legislatia în vigoare constatate de organele de control si institutiile abilitate în conditiile legii.

XIV. Litigii

Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea si interpretarea clauzelor prezentului contract de management se rezolvă pe cale amiabilă. În cazul în care divergentele nu se solutionează pe cale amiabilă, litigiile vor fi rezolvate de instantele judecătoresti competente.

Autoritatea de Sănătate Publică ........................... , reprezentată prin directorul executiv .............................................................................. (numele, prenumele si semnătura)

XV. Dispozitii finale

Prevederile prezentului model de contract de management pot fi completate cu dispozitii specifice, inclusiv indicatori de performantă, corelati cu specificul fiecărui serviciu public de ambulantă.

XVI. Legislatie aplicabilă

Prezentul contract de management se interpretează conform legilor din România.

Prezentul contract de management s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi ......................

 

Manager general,

.........................................................

(numele, prenumele si semnătura)

 

ANEXA Nr. 2

 

INDICATORI

de performantă ai managementului serviciului public de ambulantă si punctajele de evaluare a acestora

 

Indicatori de performantă

Periodicitatea de raportare

Punctaj maxim de evaluare

1

2

3

A. Indicatori de management al resurselor umane

1. Numărul mediu de pacienti asistati/medic (angajat sau contractat pentru gărzi)

Trimestrial

9

2. Numărul mediu de pacienti asistati/asistent medical angajat

Trimestrial

9

3. Proportia personalului medical din totalul personalului angajat al serviciului de ambulantă

Semestrial

12

4. Proportia personalului medical cu pregătire specifică în asistenta medicală de urgentă

Semestrial

12

5. Proportia conducătorilor auto din numărul total al personalului

Semestrial

9

6. Proportia conducătorilor auto cu curs de ambulantier din totalul conducătorilor auto

Semestrial

9

7. Proportia personalului medical cu pregătire specifică raportat la fiecare statie sau substatie

Semestrial

9

8. Proportia personalului care a urmat cursuri de pregătire si de formare continuă în domeniul asistentei medicale de urgentă din totalul de personal medical în perioada evaluată

Anual

12

9. Proportia personalului care a urmat cursuri de pregătire si de formare continuă în domeniul primului ajutor medical de urgentă din totalul de conducători auto/ambulantieri în perioada evaluată

Anual

12

10. Proportia personalului din dispecerat care a urmat cursuri de formare continuă în domeniu din total personal din dispecerat în perioada evaluată

Semestrial

7

T O TA L:

100

B. Indicatorii de utilizare a echipamentului din dotare

MSP va stabili valoarea minimă admisă a indicatorilor în functie de gradul de uzură al ambulantelor, resursele umane disponibile

pentru fiecare tip de echipaj si numărul ambulantelor din fiecare tip

1. Proportia ambulantelor tip C în serviciu din totalul ambulantelor tip C din dotare/24 ore

Trimestrial

11

2. Proportia ambulantelor tip C în serviciu din totalul ambulantelor tip C din dotare functionale din punct de vedere tehnic

Trimestrial

14

3. Proportia ambulantelor tip B în serviciu din totalul ambulantelor tip B din dotare/24 ore

Trimestrial

11

4. Proportia ambulantelor tip B în serviciu din totalul ambulantelor tip B din dotare functionale din punct de vedere tehnic

Trimestrial

14

5. Proportia ambulantelor din parcul activ cu un singur conducător auto

sau ambulantier/ambulantă. (Punctajul maxim se obtine pentru o valoare minimă negociată)

Trimestrial

11

6. Proportia ambulantelor din parcul activ cu 2 conducători auto sau ambulantieri/ambulantă. (Punctajul maxim se obtine pentru o valoare minimă negociată)

Trimestrial

11

7. Proportia ambulantelor din parcul activ cu 3 sau mai multi conducători auto sau ambulantieri/ambulantă

Trimestrial

14

8. Proportia misiunilor de consultatii de urgentă la domiciliu, în care deplasarea s-a făcut utilizând ambulante tip B sau C din totalul consultatiilor de urgentă la domiciliu

Trimestrial

14

T O TA L:

100

 

1

2

3

C. Indicatorii de utilizare a serviciilor asigurate

1. Proportia interventiilor de cod rosu din totalul interventiilor efectuate de compartimentul de urgentă

Trimestrial

12

2. Proportia interventiilor de cod galben din totalul interventiilor efectuate de compartimentul de urgentă

Trimestrial

12

3. Proportia interventiilor de cod verde efectuate de compartimentul de urgentă din total cod verde

Trimestrial

12

4. Proportia interventiilor de cod rosu efectuate de compartimentul de consultatii din total cod rosu. (Punctajul maxim se obtine pentru o valoare minimă negociată)

Trimestrial

16

5. Proportia interventiilor de cod galben efectuate de compartimentul de consultatii din total cod galben. (Punctajul maxim se obtine pentru o valoare minimă negociată)

Trimestrial

8

6. Proportia interventiilor de cod verde efectuate de compartimentul de consultatii din total cod verde

Trimestrial

12

7. Proportia pacientilor asistati la domiciliu de asistenti din compartimentul de urgentă fără transport la spital. (Punctajul maxim se obtine pentru o valoare minimă negociată)

Trimestrial

12

8. Proportia pacientilor asistati la domiciliu, fără transport la spital, de echipaje din cadrul compartimentului de urgentă (raportat la totalul pacientilor asistati de compartimentul de urgentă). (Punctajul maxim se obtine pentru o valoare minimă negociată)

Trimestrial

16

T O TA L:

100

D. Indicatorii economico-financiari

1. Executie bugetară fată de bugetul de cheltuieli aprobat

Semestrial

16

2. Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii si în functie de sursele de venit

Semestrial

16

3. Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor serviciului

Semestrial

16

4. Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor serviciului

Semestrial

16

5. Procentul cheltuielilor cu materiale sanitare din totalul cheltuielilor spitalului

Semestrial

16

6. Procentul cheltuielilor de capital din totalul cheltuielilor

Semestrial

4

7. Costul mediu pe solicitare corelat cu nivelul de competentă al echipajului si cu tipul mijlocului de interventie utilizat

Semestrial

16

T O TA L:

100

 

1

2

3

E. Indicatorii de calitate

Se vor corela cu posibilitătile de raportare prin baze de date comune etc. după caz

1. Rata mortalitătii pe timpul transportului din totalul pacientilor asistati si transportati

cu mijloacele din dotarea compartimentului de urgentă (Punctajul maxim se obtine pentru

o valoare minimă negociată)

Trimestrial

9

2. Rata mortalitătii la locul solicitării a cazurilor asistate de compartimentul de urgentă, cu exceptia cazurilor găsite în stop cardiac la sosire. (Punctajul maxim se obtine pentru o valoare minimă negociată)

Trimestrial

9

 

 

 

3. Rata solicitărilor de cod rosu la care a plecat o ambulantă în mai putin de 2 minute de la alertare

Trimestrial

13

4. Rata solicitărilor de cod rosu la care s-a ajuns cu prima ambulantă în mediu urban în mai putin de 15 minute de la alertare

Trimestrial

13

5. Rata solicitărilor de cod rosu la care s-a ajuns în mediu rural în mai putin de 20 de minute de la alertare

Trimestrial

9

6. Rata solicitărilor la care pacientul a fost transportat cu alt mijloc înaintea sosirii ambulantei

Trimestrial

3

7. Rata pacientilor care au resolicitat interventia ambulantei în mai putin de 24 de ore de la ultima solicitare. (Punctajul maxim se obtine pentru o valoare minimă negociată)

Trimestrial

5

8. Procentul apelurilor la care s-a răspuns în dispeceratul medical în mai putin de 20 de secunde - se solicită la 112

Trimestrial

13

9. Indicele de concordantă între codul de culoare alocat unei solicitări si codul real la locul interventiei

Semestrial

13

10. Indicele de corelare între cod de culoare si tipul de echipaj alocat

Semestrial

13

TOTAL:

100

TOTAL GENERAL: