MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 695         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 12 octombrie 2007

 

SUMAR

 

DECRETE

 

897. - Decret pentru constatarea vacantei unui post de membru al Guvernului

 

898. - Decret privind numirea în functie a unui membru al Guvernului

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

105. - Ordonantă de urgentă pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2006 privind finantarea unor proiecte de investitii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare

 

107. - Ordonantă de urgentă privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale

 

110. - Ordonantă de urgentă pentru aprobarea redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului de lucru al Guvernului în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 

1.207. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 620/1998 privind înfiintarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole „Horting” si a Societătii Comerciale „Berser” - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Institutul de Cercetare si Dezvoltare pentru Valorificarea Produselor Horticole”

 

1.209. - Hotărâre privind modificarea si completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

1.223. - Hotărâre privind aprobarea redistribuirii unui număr de 6 consilieri pentru afaceri europene din cadrul Oficiului Român pentru Adoptii în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

263. - Decizie pentru eliberarea domnului Dacian Ciolos din functia de subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

691/1.459/288. - Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor, al ministrului economiei si finantelor si al ministrului internelor si reformei administrative pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanta energetică a clădirilor

 

870. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea anexei F la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitătile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate

 

1.748. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind organizarea si desfăsurarea, în perioada 9-15 decembrie 2007, a concursului pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice la care postul de manager nu a fost ocupat prin concurs

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

652. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari si al procurorilor stagiari

 

653. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind concediile personalului auxiliar de specialitate si personalului conex din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea

 

Rectificări la :

- Hotărârea Guvernului nr. 973/2007;


- Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2007

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru constatarea vacantei unui post de membru al Guvernului

 

În temeiul art. 85 alin. (2), art. 100 alin. (1) si al art. 106 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 5 si al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea primului-ministru,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se ia act de demisia domnului Decebal Traian Remes, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, si se declară vacantă această functie de membru al Guvernului.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 11 octombrie 2007.

Nr. 897.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea în functie a unui membru al Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 10 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

având în vedere propunerea primului-ministru,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se numeste în functia de membru al Guvernului domnul Dacian Ciolos, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 octombrie 2007.

Nr. 898.

 


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2006 privind finantarea unor proiecte de investitii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare

 

Având în vedere:

- urgenta prezentării de către ordonatorii principali de credite a proiectelor de investitii si a altor cheltuieli de investitii ca anexe la bugetele proprii, în vederea aprobării acestora prin legea bugetului de stat pe anul 2008;

- necesitatea respectării termenelor de îndeplinire a angajamentelor asumate de România în relatia cu NATO si Uniunea Europeană referitoare la realizarea unor obiective de investitii;

- respectarea angajamentelor asumate în Consiliul Suprem de Apărare a Tării privind crearea cadrului legal care să permită finantarea proiectelor de investitii si a altor cheltuieli de investitii la nivelul ordonatorilor principali de credite, fără utilizarea resurselor bugetare necesare efectuării cheltuielilor aferente realizării unor obiective de investitii, până la momentul predării acestora;

- complexitatea proiectelor de investitii, finantate în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2006, aprobată prin Legea nr. 126/2007, determină necesitatea detalierii prin norme metodologice a etapelor de parcurs pentru realizarea acestor investitii.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2006 privind finantarea unor proiecte de investitii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.031 din 27 decembrie 2006, aprobată prin Legea nr. 126/2007, se completează după cum urmează:

- După alineatul (2) al articolului 4 se introduc două noi alineate, alineatele (3) si (4), cu următorul cuprins:

„(3) La propunerea Ministerului Economiei si Finantelor, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Guvernul aprobă normele metodologice

de aplicare a prezentei ordonante de urgentă, prin care vor fi prevăzute etapele pentru derularea procesului investitional pentru un proiect de investitii/o cheltuială de investitie.

(4) Proiectele de investitii si alte cheltuieli de investitii a căror finantare se asigură potrivit prezentei ordonante de urgentă se aprobă prin hotărâri ale Guvernului, cu avizul prealabil al Ministerului Economiei si Finantelor. Avizul se acordă pe baza solicitării formulate de către ordonatorul principal de credite, ale cărei elemente obligatorii vor fi prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 octombrie 2007.

Nr. 105.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale

 

În vederea reorganizării Gărzii Nationale de Mediu, pentru a putea face fată cerintelor ce se impun cu privire la diversificarea problemelor de protectie a mediului în domeniul poluării, precum si în domeniul ariilor protejate si al biodiversitătii,

tinând cont de urgenta actiunilor ce vor trebui initiate cu privire la verificarea măsurilor de implementare, cuprinse în cap. 22 din Tratatul de aderare a României si Bulgariei la Uniunea Europeană, la un număr de 499 de instalatii aflate sub incidenta Directivei Consiliului 96/61/CE privind prevenirea si controlul integrat al poluării, cu termen de conformare 30 octombrie 2007,

având în vedere termenul extrem de scurt si situatia de extremă urgentă,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Alineatul (1) al articolului 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 18 martie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 198/2005, se modifică si va avea următorul cuprins:


„Art. 2. - (1) Garda Natională de Mediu functionează la nivel central prin Comisariatul General si are în subordine 41 de comisariate judetene, Comisariatul Municipiului Bucuresti si Comisariatul Rezervatiei Biosferei «Delta Dunării», institutii publice cu personalitate juridică.”

Art. II. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, prin hotărâre a Guvernului se vor aproba reorganizarea si functionarea Gărzii Nationale de Mediu.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 10 octombrie 2007.

Nr. 107.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru aprobarea redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului de lucru al Guvernului în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 

În scopul asigurării, în cel mai scurt timp, a unei bune functionări a Consulatului României de la Chisinău, Republica Moldova,

având în vedere faptul că în prezent personalul Consulatului României de la Chisinău este insuficient, raportat la numărul crescut de solicitări ale cetătenilor,

luând în considerare faptul că autoritătile române au luat măsurile de natură organizatorică necesare pentru eliminarea disfunctionalitătilor constatate în interiorul consulatului, care trebuie sustinute si prin suplimentarea numărului de personal,

tinând seama de faptul că posturile care pot fi redistribuite pentru sustinerea acestei activităti sunt incluse în numărul de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, cu modificările si completările ulterioare, astfel încât măsura nu poate fi dispusă decât printr-un act normativ cu fortă juridică de lege,

având în vedere că neadoptarea acestei măsuri are consecinte negative directe asupra cetătenilor care se adresează consulatului, este necesară crearea conditiilor necesare pentru îmbunătătirea activitătii Consulatului României de la Chisinău, ce vizează interesul public si constituie o situatie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 1. - (1) În vederea asigurării unei bune functionări a Consulatului României de la Chisinău, Republica Moldova, numărul maxim de posturi pentru serviciul exterior al Ministerului Afacerilor Externe se suplimentează cu 10 posturi.

(2) Posturile suplimentare prevăzute la alin. (1) se asigură prin diminuarea numărului maxim de posturi pentru aparatul de lucru al Guvernului cu 10 posturi.

(3) Structura posturilor prevăzute la alin. (2) se modifică astfel încât să răspundă atributiilor Consulatului României de la Chisinău, cu încadrarea în fondul total de salarii aprobat pentru Ministerul Afacerilor Externe.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Economiei si Finantelor să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările în structura bugetului de stat, în volumul si în structura bugetelor Ministerului Afacerilor Externe si Secretariatului General al Guvernului si în anexele la acestea pe anul 2007, corespunzător prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Mihai Cioroianu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 10 octombrie 2007.

Nr. 110.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 620/1998 privind înfiintarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole „Horting” si a Societătii Comerciale „Berser” - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Institutul de Cercetare si Dezvoltare pentru Valorificarea Produselor Horticole”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 620/1998 privind înfiintarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole „Horting” si a Societătii Comerciale „Berser” - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Institutul de Cercetare si Dezvoltare pentru Valorificarea Produselor Horticole”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 24 septembrie 1998, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole «Horting» are ca obiect de activitate următoarele activită t i codificate în baza clasificării CAEN, precum si alte activităi derivate din activitatea de cercetare-dezvoltare:

a) Diviziunea 73 Cercetare-dezvoltare; grupa 731 Cercetare-dezvoltare în stiinte fizice si naturale; clasa 7310 Cercetare-dezvoltare în stiinte fizice si naturale;

b) Diviziunea 01 Agricultură, vânătoare si servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor, grădinăritul destinat pietei - horticultura; clasa 0112 Cultivarea legumelor, a specialitătilor horticole si produselor de seră; clasa 0113 Cultivarea fructelor, nucilor, plantelor pentru băuturi si mirodenii; grupa 014 Activităti de servicii anexe agriculturii, cu exceptia activitătilor veterinare; grădinăritul peisagistic (arhitectură peisageră); clasa 0141 Activităti de servicii anexe agriculturii, grădinărit peisagistic (arhitectura peisageră);

c) Diviziunea 15 Industria alimentară si a băuturilor; grupa 151 Productia, prelucrarea si conservarea cărnii si a produselor din carne; clasa 1513 Prepararea produselor din carne, inclusiv din carne de pasăre; grupa 153 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor; clasa 1532 Fabricarea sucurilor de fructe si legume; clasa 1533 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor; grupa 155 Fabricarea produselor lactate; clasa 1552 Fabricarea înghetatei; grupa 158 Fabricarea altor produse alimentare; clasa 1584 Fabricarea produselor de cacao, a ciocolatei s i a produselor zaharoase; clasa 1586 Prelucrarea ceaiului i a cafelei; clasa 1587 Fabricarea condimentelor; clasa 1588 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si a alimentelor dietetice; clasa 1589 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.; grupa 159 Fabricarea băuturilor; clasa 1594 Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe; clasa 1598 Productia de băuturi răcoritoare nealcoolice;

d) Diviziunea 74 Alte activităti de servicii prestate în principal întreprinderilor; grupa 741 Activităti juridice, de contabilitate si revizie contabilă, consultantă în domeniul fiscal; activităti de studiu de piată si de sondaj; consultantă pentru afaceri si management; clasa 7413 Activităti de studiere a pietei si sondaj; clasa 7414 Activităti de consultantă pentru afaceri si management; grupa 743 Activităti de testări si analize tehnice; clasa 7430 Activităti de testări si analize tehnice;

e) Diviziunea 51 Comertul cu ridicata si servicii de intermediere în comertul cu ridicata (cu exceptia autovehiculelor si a motocicletelor); grupa 513 Comert cu ridicata a produselor alimentare, a băuturilor si a tutunului (import-export); clasa 5131 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor (import-export);

f) Diviziunea 52 Comertul cu amănuntul (cu exceptia autovehiculelor si a motocicletelor), repararea bunurilor personale si gospodăresti; grupa 522 Comertul cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor si al produselor din tutun în magazine specializate; clasa 5221 Comert cu amănuntul al fructelor si legumelor proaspete; clasa 5227 Comert cu amănuntul în magazinele specializate al produselor alimentare;

g) Diviziunea 80, Învătământ; clasa 8042 Alte forme de învătământ;

h) Diviziunea 63 Activităti anexe si auxiliare de transport, activităti ale agentiilor de turism; grupa 631 Manipulări si depozitări; clasa 6312 Depozitări;

i) Diviziunea 70 Tranzactii imobiliare; grupa 702 Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau închiriate; clasa 7020 Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

j) Diviziunea 91 Activităti asociative diverse; grupa 911 Activităti ale organizatiilor economice, patronale si profesionale; clasa 9111 Activităti ale organizatiilor economice si patronale; clasa 9112 Activităti ale organizatiilor profesionale;

k) Relatii stiintifice internationale, relatii de cooperare si de comert interior si exterior cu diferite institutii, organizatii si operatori economici.”

2. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru

Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole «Horting» avizează normele tehnice de realizare a tuturor produselor, potrivit obiectului său de activitate, la toti operatorii economici producători, înainte de abilitarea acestora de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, cu respectarea normelor legale în vigoare privind productia de produse alimentare destinate comercializării.”

3. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole «Horting» poate încheia contracte de asociere cu persoane juridice sau fizice, române ori străine, potrivit obiectului său de activitate.

(2) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole «Horting» se poate asocia pentru realizarea unor proiecte si lucrări în domeniul agricol, cu aprobarea consiliului de administratie si cu avizul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti», cu alte unităti de cercetare-dezvoltare de interes public si privat, cu institutii de învătământ acreditate si cu operatorii economici din tară si străinătate.”


4. La articolul 6, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Suprafetele de teren având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, aflate în domeniul public al statului si în administrarea Agentiei Domeniilor Statului si concesionate Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole «Horting» trec în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole «Horting».”

5. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

„Art. 71. - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole «Horting» functionează pe bază de autonomie financiară, calculează si înregistrează amortizarea activelor fixe potrivit legii si tine evidenta contabilă potrivit planului de conturi pentru institutii publice.”

6. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole «Horting» poate beneficia de fonduri alocate din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru investitii, dotări, aparatură, echipamente si instalatii necesare realizării obiectivelor sale de cercetare-dezvoltare specifice, în conditiile legii.”

7. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

„Art. 101. - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole «Horting» beneficiază de prevederile art. 141 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti», cu modificările si completările ulterioare.”

8. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Regulamentul de organizare si functionare si structura organizatorică a Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole «Horting» se aprobă de consiliul de administratie si se avizează prin decizie a presedintelui Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti». Directorul institutiei îndeplineste atributiile ordonatorului de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare.”

9. După articolul 11 se introduc patru noi articole, articolele 111, 112, 113 si 114, cu următorul cuprins:

„Art. 111. - Conducerea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole «Horting» este asigurată de:

a) consiliul de administratie format din 7 membri;

b) director.

Art. 112. - (1) Din componenta consiliului de administratie fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti», pre s edintele consiliului stiintific, directorul unitătii, care este s i preedintele consiliului de administratie, si salariati, specialiti în domeniu, din cadrul unitătii, numiti prin decizie a presedintelui Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti», la propunerea autoritătii de la care acestia provin, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.

(2) Revocarea membrilor consiliului de administratie se face de acelasi organism care a făcut numirea, în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin.

Art. 113. - Conducerea executivă este asigurată de director, numit pe o perioadă de 4 ani, prin decizie a presedintelui Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti», conform legislatiei în vigoare. La expirarea acestui termen, în functie de performantele realizate, mandatul directorului poate fi prelungit pentru o perioadă de cel mult 4 ani.

Art. 114. - Atributiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare si functionare al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole «Horting», aprobat de consiliul de administratie.”

10. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Salarizarea personalului se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri proprii.”

11. Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - Societatea Comercială «Berser» - S.A. se

organizează si functionează în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare si cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 1.”

12. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191, cu următorul cuprins:

„Art. 191. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

13. Anexa „Statutul Societătii Comerciale «Berser» - S.A.” se renumerotează si devine anexa nr. 1.

14. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Predarea-preluarea suprafetelor de teren prevăzute la art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 620/1998, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Gabriela Pázstor,

secretar de stat Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 octombrie 2007.

Nr. 1.207.


 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 620/1998)

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetelor de teren din domeniul public al statului care se dau în administrare Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole „Horting”

 

 

Locul unde este situat terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Parcelă

Categoria de folosintă

Suprafata

- ha -

Municipiul Bucuresti

223

Arabil - sere

1,0080

 

224

Arabil - sere

1,0080

 

221/1

Arabil

0,1962

Total:

 

Arabil

2,2122

TOTAL:

 

AGRICOL

2,2122

 

243/1

drumuri

0,3797

 

243/4

drumuri

0,3361

 

222/2

drumuri

2,9272

 

CINS Lânăriei 93-99/1

drumuri

0,1462

Total:

 

Drumuri

3,7892

 

243/2

clădiri

0,5299

 

243/5

clădiri

0,4528

 

243/7

clădiri

0,0791

 

222/3

clădiri

0,0895

 

CINS Lânăriei 93-99/2

clădiri

0,3576

Total:

 

Clădiri

1,5089

 

243/6

neproductiv

0,0958

 

243/3

neproductiv

0,0906

Total:

 

Neproductiv

0,1864

TOTAL:

 

NEAGRICOL

5,4845

TOTAL GENERAL:

 

 

7,6967*)

 

*) Suprafată înregistrată la Ministerul Economiei si Finantelor cu nr. M.F. 117.319.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.033 din 27 decembrie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La sublista C sectiunea C1 punctul 8 „Leucemii, limfoame, aplazie medulară, gamapatii monoclonale maligne, mieloproliferări cronice si tumori maligne - G10”, pozitia 30 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„30

5 B03XA02

DARBEPOETINUM ALFA*)”

2. La sublista C sectiunea C1, titlul punctului 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

„13. BOLI PSIHICE (Schizofrenie, tulburări schizotipale si delirante, tulburări afective majore, tulburări psihotice acute si boli psihice copii, autism) - G15”


3. La sublista C sectiunea C1 punctul 19 „Diabet zaharat si boli de nutritie - G21”, pozitia 135 se modifică si va avea următorul cuprins:

„135

16

A11DBN1

COMBINATII”

4. La sublista C sectiunea C1, titlul punctului 20 se modifică si va avea următorul cuprins:

„20. BOLI ENDOCRINE (Gusă endemică, insuficientă suprarenală cronică, diabetul insipid, mixedemul adultului, acromegalia, tumori hipofizare cu expansiune supraselară si tumori neuroendocrine) - G22”

5. La sublista C sectiunea C1 punctul 20, după pozitia 143 se introduce o nouă pozitie, pozitia 1431, cu următorul cuprins:

„1431

9

H01CB03

LANREOTIDUM”*)

*) Se va prescrie cu aprobarea comisiei de la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

6. La sublista C sectiunea C1 punctul 22 „Insuficientă renală cronică - faza predializă - G25”, pozitia 147 se modifică si va avea următorul cuprins:

„147

3

B03XA02

DARBEPOETINUM ALFA”

7. La sublista C sectiunea C2 punctul P1 „Tratamentul persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere”, pozitiile 4, 17, 22 si 39 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„4

4

J01FA10

AZITHROMYCINUM

....................................................................................

17

17

J05AE03

RITONAVIRUM

....................................................................................

22

22

J05AE06

LOPINAVIRUM+RITONAVIRUM

....................................................................................

39

39

J05AB06

GANCICLOVIRUM”

8. La sublista C sectiunea C2 punctul P2 „Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză”, pozitia 58 se modifică si va avea următorul cuprins:

„58

17

J04AM02

COMBINATII (ISONIAZIDUM+RIFAMPICINUM)”

9. La sublista C sectiunea C2 punctul P4 „Tratamentul bolnavilor cu boli neurologice: scleroza multiplă”, pozitiile 127 si 128 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„127

1

L03AB07

INTERFERONUM BETA 1a

128

2

L03AB08

INTERFERONUM BETA 1b”

10. La sublista C sectiunea C2 punctul P5 „Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat”, pozitiile 132 si 137 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„132

3

A10AB05

INSULINUM ASPART

....................................................................................

137

8

A10AD05

INSULINUM ASPART”

11. La sublista C sectiunea C2 punctul P6 „Tratamentul de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică”, după pozitia 149 se introduc patru noi pozitii, pozitiile 1491-1494, cu următorul cuprins:

„1491

10

B01AB08

REVIPARINUM

1492

11

B01AB05

ENOXAPARINUM

1493

12

B01AB04

DALTEPARINUM

1494

13

B01AB10

NADROPARINUM”

12. La sublista C sectiunea C2 punctul P8 „Tratamentul bolnavilor cu osteoporoză si tratamentul bolnavilor cu gusă datorată carentei de iod si proliferării maligne”, pozitia 165 se modifică si va avea următorul cuprins:

„165

10

H03AAN1

COMBINATII

(LEVOTHYROXINUM+KALII IODIDUM)”

13. La sublista C sectiunea C2 punctul P9 „Tratamentul rin transplant de organe si celule al bolnavilor cu nsuficiente organice ireversibile - P11”, pozitiile 186, 196, 02, 213, 214, 215, 218, 220, 251, 252, 274, 277, 278, 279 si 87 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„186

9

J01DH02

MEROPENEMUM

...............................................................................................

196

19

J05AB06

GANCICLOVIRUM

...............................................................................................

202

25

L01AA06

IFOSFAMIDUM

...............................................................................................

213

36

L03AA02

FILGRASTIMUM (G-CSF)

214

37

L04AA01

CICLOSPORINUM

215

38

L04AA03

IMUNOGLOBULINA ANTI-LIMFOCITE UMANE

...............................................................................................

218 41 L04AA08 DACLIZUMABUM

...............................................................................................

220 43 L04AA11 ETANERCEPTUM

...............................................................................................

251

15

J06BB04

IMUNOGLOBULINA ANTI-HEPATITICĂ B

252

16

L03AA02

FILGRASTIMUM (G-CSF)

...............................................................................................

274 19 J05AB14 VALGANCILOVIRUM

...............................................................................................

277

22

L03AA02

FILGRASTIMUM (G-CSF)

278

23

L04AA01

CICLOSPORINUM

279

24

L04AA03

IMUNOGLOBULINA ANTI-LIMFOCITE UMANE

...............................................................................................

287

32

N02AB01

PETHIDINUM”

14. La sublista C sectiunea C3, după punctul A07 „Antidiareice, antiinflamatoare, antiinfectioase intestinale” se introduce un nou punct, punctul A08, cuprinzând pozitiile 121 si 122, cu următorul cuprins:

„A08 MEDICAMENTE PENTRU TRATAMENTUL OBEZITĂTII

121

1

A08AA10

SIBUTRAMINUM*)

122

2

A08AB01

ORLISTATUM

*) Nu se prescrie în sarcină si alăptare si pentru copii cu ârsta sub 18 ani.”

15. La sublista C sectiunea C3 punctul A11 „Vitamine”, ozitia 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

„14

2

A11HA02

PYRIDOXINUM”

16. La sublista C sectiunea C3 punctul C05 Vasoprotectoare”, pozitia 55 se modifică si va avea rmătorul cuprins:

„55

5

C05BX01

CALCII DOBESILAS”

17. La sublista C sectiunea C3 punctul H01 „Hormoni hipofizari, hipotalamici si analogi”, pozitia 127 se abrogă.


18. La sublista C sectiunea C3 punctul J01 „Antibiotice”, pozitiile 139 si 149 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„139

8

J01DA13/ J01DD04

CEFTRIAXONUM

..............................................................................................

149

18

J01GB04

KANAMYCINUM”

19. La sublista C sectiunea C3 punctul N06 „Psihoanaleptice”, după pozitia 203 se introduce o nouă pozitie, pozitia 2031, cu următorul cuprins:

„2031

11

N06EA04

METILFENIDATUM”

20. La sublista C sectiunea C3 punctul N07 „Alte preparate cu actiune asupra sistemului nervos”, pozitia 205 se abrogă.

21. La sublista C sectiunea C3, titlul punctului P01 se modifică si va avea următorul cuprins:

„P01 PREPARATE ANTIPROTOZOARE”

22. La sublista C sectiunea C3 punctul P01, pozitia 207 se modifică si va avea următorul cuprins:

„207

1

P01ACN1

COMBINATII”

23. La sublista C sectiunea C3 punctul S01 „Produse oftalmologice”, pozitiile 249 si 253 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„249

9

S03AAN2

NORFLOXACINUM

..............................................................................................

253

13

S01BB03

COMBINATII”

24. La finalul sectiunii C3 a sublistei C se introduce o notă cu următorul cuprins:

 

„NOTĂ:

Pentru categoriile de persoane mentionate în această sublistă, medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internationale din sublista A, sublista B, sectiunea C1 sau C2 a sublistei C se vor acorda în regim de compensare 100% la pret de referintă, indiferent de indicatia pentru care sunt prevăzute în aceste subliste.”

 

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.033 din 27 decembrie 2006, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Bucuresti, 4 octombrie 2007.

Nr. 1.209.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea redistribuirii unui număr de 6 consilieri pentru afaceri europene din cadrul Oficiului Român pentru Adoptii în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. II alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 106/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Corpului consilierilor de integrare, aprobată prin Legea nr. 103/2007,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă redistribuirea unui număr de 6 consilieri pentru afaceri europene din cadrul Oficiului Român pentru Adoptii în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 2. - Consilierii pentru afaceri europene prevăzuti la art. 1 vor fi preluati, pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Numărul maxim de posturi pentru serviciul exterior al Ministerului Afacerilor Externe, prevăzut la art. 12 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare, se majorează cu 6 posturi.

Art. 4. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.811/2006 pentru aprobarea redistribuirii pe autorităti si institutii publice a consilierilor pentru afaceri europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 8 ianuarie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Mihai Cioroianu

Oficiul Român pentru Adoptii,

Gabriela Elena Petrescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 10 octombrie 2007.

Nr. 1.223.

 


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Dacian Ciolos din functia de subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

În temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dacian Ciolos se eliberează din functia de subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 12 octombrie 2007.

Nr. 263.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR

Nr. 691 din 10 august 2007

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 1.459 din 1 octombrie 2007

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

Nr. 288 din 3 septembrie 2007

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanta energetică a clădirilor

 

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 372/2005 privind performanta energetică a clădirilor,

în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările ulterioare, precum si al art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor, ministrul economiei si finantelor si ministrul internelor si reformei administrative emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind performanta energetică a clădirilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind performanta energetică a clădirilor

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme metodologice, sunt elaborate în aplicarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 372/2005 privind performanta energetică a clădirilor si reglementează cu privire la:

a) cerintele de performantă energetică a clădirilor;

b) auditul energetic si certificatul de performantă energetică a clădirilor;

c) inspectia energetică a cazanelor, a centralelor termice si a instalatiilor de încălzire;

d) inspectia energetică a sistemelor de climatizare.

Art. 2. - În cuprinsul prezentelor norme metodologice, prin clădire se întelege categoriile de clădiri definite la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 372/2005, inclusiv instalatiile aferente acestora.


 

CAPITOLUL II

Cerintele de performantă energetică a clădirilor

 

Art. 3. - (1) Cerintele de performantă energetică a clădirilor, denumite în continuare cerinte, obligatorii pentru realizarea confortului termic si fiziologic în spatiile interioare ale clădirilor, locuite/ocupate, sunt:

a) asigurarea rezistentelor termice corectate, minim admisibile, ale elementelor de constructie ale clădirii;

b) asigurarea temperaturilor minime pe suprafata interioară a elementelor de constructie pentru evitarea riscului de condens;

c) asigurarea valorilor normate pentru iluminatul interior natural/artificial;

d) asigurarea temperaturilor interioare si a debitului minim de aer proaspăt;

e) utilizarea de cazane si/sau aparate de conditionare a aerului, inclusiv instalatiile aferente clădirilor, cu încadrarea în valorile randamentelor minime admisibile si cu respectarea conditiilor de mediu privind emisiile.

(2) Valorile minime ale cerintelor pentru categoriile de clădiri prevăzute de Legea nr. 372/2005 sunt stabilite prin Metodologia de calcul al performantei energetice a clădirilor, denumită în continuare metodologie, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 21 februarie 2007.

 

CAPITOLUL III

Auditul energetic al clădirii

 

Art. 4. - (1) Auditul energetic al clădirii reprezintă o procedură specifică, având ca scop obtinerea datelor privind:

a) profilul consumului energetic al clădirii;

b) identificarea si cuantificarea măsurilor pentru realizarea unor economii de energie;

c) raportarea rezultatelor.

(2) Auditul energetic al clădirii se realizează, după caz, pe baza datelor extrase din cartea tehnică a constructiei sau, în lipsa acesteia, în baza releveului clădirii.

(3) Auditul energetic al clădirii cuprinde:

a) analiza termică si energetică a clădirii, pe baza căreia se elaborează certificatul de performantă energetică a clădirii, denumit în continuare certificat;

b) stabilirea măsurilor în vederea cresterii performantei energetice a clădirii, cu estimarea costurilor, a economiei de energie, precum si a duratei de recuperare a investitiei. Auditul energetic al clădirii se finalizează cu raport de audit energetic.

(4) Modul de efectuare a auditului energetic al clădirii este stabilit prin metodologie.

Art. 5. - Auditul energetic al unei clădiri existente care a fost supusă unei operatiuni de extindere se efectuează pentru întreaga clădire.

 

CAPITOLUL IV

Inspectia energetică a cazanelor, a centralelor termice si a instalatiilor de încălzire

 

Art. 6. - Inspectia energetică a cazanelor, a centralelor termice si a instalatiilor de încălzire ale clădirii are ca scop determinarea performantelor energetice ale acestora, precum si stabilirea măsurilor ce trebuie luate în vederea reducerii consumului de energie si a limitării emisiilor de dioxid de carbon, a gazelor si/sau compusilor chimici pentru încadrarea în valorile prescrise privind protectia mediului, în conformitate cu reglementările tehnice si legislatia specifică în vigoare.

Art. 7. - (1) Inspectia energetică a cazanelor, a centralelor termice si a instalatiilor de încălzire ale clădirii se efectuează de către experti tehnici atestati, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, si ale actelor normative subsecvente acesteia, pentru specialitatea instalatii termice si ventilare - It.

(2) Inspectia energetică a cazanelor, a centralelor termice si a instalatiilor de încălzire ale clădirii se face pe baza documentatiei existente în cartea tehnică a constructiei, a documentelor de agrementare ale echipamentelor, dispozitivelor si armăturilor utilizate si/sau prin măsurători specifice.

(3) În lipsa cărtii tehnice a constructiei se efectuează releveul echipamentelor si al instalatiilor.

Art. 8. - (1) Inspectia energetică a centralelor termice si a instalatiilor de încălzire se efectuează în conformitate cu reglementările tehnice specifice si are în vedere:

a) sistemul de încălzire adoptat, puterea termică instalată, suprafata de încălzire, datele privind caracteristicile constructive ale clădirii - structură, anvelopă, materiale -, tipul de folosintă al clădirii - rezidential/nerezidential - etc.;

b) determinarea eficientei energetice a sistemului de încălzire, prin colectarea datelor privind diagrama de functionare a sistemului de încălzire, modul de exploatare a sistemului de încălzire proiectat si cel utilizat, tipul de control al sistemului de încălzire;

c) analiza capabilitătii sistemului de încălzire de a satisface serviciile prevăzute în proiectul instalatiei, mentionarea diferentelor dintre prevederile proiectului si situatia constatată, consemnarea cazurilor de nefunctionare;

d) colectarea de date privind contorizarea sistemului de încălzire la sursă si la consumator, existenta înregistratoarelor si a robinetelor termostatice la corpurile de încălzire;

e) stadiul fizic de conservare/degradare a termoizolatiei cazanului si a conductelor de transport al agentului termic.

(2) După efectuarea inspectiei energetice a centralelor termice si a instalatiilor de încălzire, se elaborează un raport de inspectie, cu recomandări care:

a) vor tine seama de costurile efective si de posibilitatea aplicării lor;

b) vor cuprinde actiuni posibile imediat -înlocuiri - si alte actiuni care se au în vedere în caz de reabilitare/renovare;

c) vor indica optiunile posibile în vederea utilizării energiilor obtinute din resurse regenerabile.

Art. 9. - (1) Procedura de inspectie energetică a cazanelor cuprinde prevederi referitoare la:

a) identificarea cazanelor prin colectarea de date tehnice referitoare la caracteristicile tehnice, felul combustibilului, puterea minimă si maximă, data fabricatiei, clasa cazanului, precum si date privind emisiile de CO2 si alte emisii poluante, felul arzătoarelor, modularea puterii arzătoarelor etc.;

b) colectarea de date privind: instructiuni de exploatare, rapoarte de inspectii anterioare, rapoarte de exploatare, facturi de combustibil, diagrame de functionare, stabilirea consumului de energie, stabilirea pierderilor de căldură a cazanului etc.;

c) analiza modului de exploatare a cazanului de către personal calificat si/sau autorizat, cu mentionarea oricărui caz de nefunctionare;

d) verificarea aparatelor de măsură si control, a senzorilor si aparatelor indicatoare ale cazanului, precum si a sistemului de automatizare a functionării cazanului;

e) estimarea performantei energetice a cazanelor în momentul inspectiei;

f) recomandări privind posibilitatea de crestere a performantei energetice a cazanelor.

(2) După efectuarea inspectiei energetice a cazanului se elaborează un raport de inspectie, cu recomandări privind cresterea performantei energetice a acestuia, care:

a) vor tine seama de costurile efective si posibilitatea aplicării lor;

b) vor cuprinde actiuni posibile cu aplicabilitate imediată - înlocuiri - si/sau alte actiuni cu aplicabilitate pe termen mediu care au în vedere reabilitarea/renovarea;

c) vor indica optiunile posibile asupra schimbării combustibilului sau a tipului cazanului.

 

CAPITOLUL V

Inspectia energetică a sistemelor de climatizare în clădiri

 

Art. 10. - (1) Inspectia energetică a sistemelor de climatizare se efectuează în conformitate cu reglementările tehnice specifice si are în vedere:

a) sistemul de climatizare adoptat, debitul de aer de introducere si de evacuare, datele privind caracteristicile constructive ale clădirii - structură, anvelopă, materiale -, tipul de folosintă al clădirii - rezidential/nerezidential - etc.;

b) identificarea sistemului de climatizare, prin colectarea datelor privind diagrama de functionare: necesarul de căldură si frig, modul de exploatare proiectat si cel utilizat, tipul de control al sistemului de climatizare;

c) evaluarea randamentului si dimensionării acestora în raport cu necesitătile de climatizare ale clădirii;

d) analiza capabilitătii sistemului de climatizare de a satisface serviciile prevăzute în proiect, mentionarea diferentelor dintre prevederile proiectului si situatia constatată, consemnarea cazurilor de nefunctionare, sistemul de automatizare adoptat;

e) colectarea de date privind contorizarea consumului de căldură si frig, de apă si energie electrică;

f) stadiul fizic de conservare/degradare a termoizolatiei aparatelor de climatizare si a canalelor de transport al aerului;

g) stadiul fizic privind modul de amplasare si de reglaj al gurilor de introducere si de evacuare a aerului;

h) existenta sistemelor de atenuare a zgomotului, verificarea nivelului de zgomot;

i) datele cu privire la tipul de agent frigorific utilizat si încadrarea acestuia în categoria acceptată din punctul de vedere al poluării mediului;

(2) După efectuarea inspectiei energetice a sistemelor de climatizare se elaborează un raport de inspectie, cu recomandări privind îmbunătătirea sau înlocuirea sistemului de climatizare si alte solutii posibile care:

a) vor tine seama de costurile efective si de posibilitatea aplicării lor;

b) vor cuprinde actiuni posibile cu aplicabilitate imediată - înlocuiri - si/sau alte actiuni cu aplicabilitate pe termen mediu care au în vedere reabilitarea/renovarea;

c) vor indica optiunile posibile si indicatii asupra posibilitătii utilizării energiilor refolosibile sau a unor sisteme de climatizare cu eficientă crescută.

 

CAPITOLUL VI

Certificatul de performantă energetică a clădirii

 

Art. 11. - (1) Certificatul se elaborează prin grija investitorului/proprietarului, pentru categoriile de clădiri definite la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 372/2005, si se păstrează la cartea tehnică a constructiei. În lipsa cărtii tehnice a constructiei, până la constituire, certificatul se păstrează de către proprietar.

(2) Certificatul este un document tehnic cu caracter informativ, care atestă performanta energetică a clădirii prin compararea acesteia cu clădirea de referintă stabilită prin metodologie, precum si încadrarea clădirii într-o clasă de performantă energetică.

(3) Continutul-cadru al certificatului si modul de elaborare al acestuia sunt stabilite prin metodologie.

Art. 12. - (1) Pentru categoriile de clădiri care se construiesc, certificatul se elaborează prin grija investitorului/ proprietarului si se cuprinde în documentatia pentru receptia la terminarea lucrărilor.

(2) Pentru categoriile de clădiri care se vând sau se închiriază, certificatul se elaborează prin grija proprietarului si se prezintă la încheierea contractului de vânzare-cumpărare, respectiv a contractului de închiriere.

 

CAPITOLUL VII

Auditori energetici pentru clădiri

 

Art. 13. - Certificatul se întocmeste de către auditori energetici pentru clădiri, atestati tehnico-profesional în conditiile legii, denumiti în continuare auditori.

Art. 14. - (1) Atestarea tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în constructii ca auditori energetici pentru clădiri în specialitătile constructii si/sau instalatii se face sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) pct. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 27 aprilie 2007.

(2) În functie de felul activitătilor pe care le desfăsoară, auditorii sunt atestati după cum urmează:

a) auditori gradul I, care pot realiza auditul energetic al clădirilor, precum si elaborarea certificatului pentru toate categoriile de clădiri definite la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 372/2005, care se construiesc, sunt vândute sau închiriate;

b) auditori gradul II, care pot elabora certificatul pentru clădirile unifamiliale si apartamentele din blocurile de locuinte, care se construiesc, sunt vândute sau închiriate.

(3) Procedura pentru atestarea tehnico-profesională a specialistilor ca auditori se elaborează ca reglementare tehnică în domeniul constructiilor, se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si contine în principal:

a) conditiile pe care trebuie să le îndeplinească specialistii care solicită atestarea ca auditori;

b) componenta comisiilor, modul de numire a acestora si modul de examinare a specialistilor;

c) forma si continutul certificatului de atestare tehnico-profesională, ale legitimatiei si ale stampilei;

d) perioada de valabilitate a atestării si conditiile ce trebuie îndeplinite pentru prelungirea acesteia.

Art. 15. - Lista auditorilor se gestionează si se actualizează semestrial si poate fi consultată pe pagina de web a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 16. - (1) Prevederile art. 12 alin. (1) si (2) din prezentele norme metodologice se aplică de la data de 1 ianuarie 2007 pentru clădirile care se construiesc, sunt vândute sau închiriate. Prin clădire care se construieste se întelege clădirea pentru care autorizatia de construire a fost emisă după data de 1 ianuarie 2007, data intrării în vigoare a Legii nr. 372/2005.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru clădirile de locuit unifamiliale si apartamentele din blocurile de locuinte pentru care se încheie contracte de vânzare-cumpărare sau de închiriere, prevederile art. 12 alin. (2) din prezentele norme metodologice se aplică de la data de 1 ianuarie 2010.

Art. 17. - (1) Auditorii întocmesc si completează registrul propriu de evidentă a certificatelor si rapoartelor de audit, denumit în continuare registru, în baza documentelor tehnice elaborate si arhivate. Modelul de registru este prevăzut în anexa la prezentele norme metodologice.

(2) Auditorii răspund, în conditiile legii, pentru datele înscrise în certificat, pentru continutul raportului de audit si pentru întocmirea corectă si completă a registrului.

Art. 18. - Pentru clădirile existente care necesită lucrări de reabilitare termică, finantate din fonduri publice si/sau credite externe contractate sau garantate de stat, raportul de audit fundamentează oportunitatea si necesitatea interventiei si este parte componentă a studiului de fezabilitate.

Art. 19. - (1) Prin grija auditorului, certificatul se editează pe suport hârtie si în format electronic.

(2) Certificatul editat pe suport hârtie, înregistrat în registru, se gestionează după cum urmează:

a) un exemplar se predă beneficiarului;

b) un exemplar se păstrează în arhiva auditorului, pe perioada de valabilitate a certificatului.

(3) Certificatul în format electronic se transmite, în termen de 5 zile de la data înregistrării, la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti, unitate aflată în coordonarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor.

Art. 20. - (1) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti centralizează si prelucrează statistic datele cuprinse în certificate, în vederea constituirii bazei de date specifice domeniului eficientei energetice a clădirilor.

(2) Cheltuielile pentru proiectarea, realizarea, exploatarea si întretinerea bazei de date prevăzute la alin. (1) se suportă din veniturile proprii ale Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, constituite în baza prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare.


 

ANEXĂ

la normele metodologice

 

Auditor energetic pentru clădiri

Numele si prenumele .......................................

Specialitatea ......................... gradul ................

Certificat de atestare ................ seria ............. nr.

 

REGISTRU DE EVIDENTĂ

a documentelor elaborate în aplicarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetică a clădirilor

 

Nr. crt.

Datele privind identificarea

clădirii

(categorie1) si adresă)

Beneficiarul

(denumirea persoanei

juridice/numele si prenumele persoanei fizice)

Numărul si data contractului

Tipul documentului2)

si scopul elaborării3)

Data elaborării

Data transmiterii

Certificatului în format electronic la INCERC

Bucuresti

Observatii

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Conform art. 7 alin. (1) din Legea nr. 372/2005.

2) Certificat de performantă energetică si/sau audit energetic al clădirii.

3) Vânzare-cumpărare, închiriere, receptie clădire nouă, reabilitarea termică a clădirii existente.

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea anexei F la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitătile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate

 

Având în vedere prevederile lit. f) pct. 2 din anexa nr.1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2007,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în baza Referatului de aprobare nr. 279.148 din 2007 al Directiei generale implementare politici agricole,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Alineatul (1) al articolului 13 din anexa F la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitătile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.054 si 1.054 bis din 30 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Data limită de depunere a cererilor pentru acordarea sprijinului financiar este 15 noiembrie 2007 inclusiv.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 10 octombrie 2007.

Nr. 870.

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind organizarea si desfăsurarea, în perioada 9-15 decembrie 2007, a concursului pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice la care postul de manager nu a fost ocupat prin concurs

 

În conformitate cu prevederile art. 179 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare nr. E.N. 10.385/2007,

ministrul sănătătii publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice la care postul de manager nu a fost ocupat prin concurs se organizează un nou concurs de selectie în perioada 9-15 decembrie 2007.

(2) Concursul de selectie a managerului de spital public se organizează la nivel central, în municipiul Bucuresti, de către o comisie numită prin ordin al ministrului sănătătii publice, cu cel putin 30 de zile înainte de data începerii concursului.

Art. 2. - (1) Comisia centrală de concurs are următoarea componentă:

a) presedinte: un secretar de stat sau director general din Ministerul Sănătătii Publice;

b) membri:

- un reprezentant al Ministerului Sănătătii Publice;

- un reprezentant al Scolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar Bucuresti;

- unu-două cadre didactice (profesor sau conferentiar) în specialitatea management din cadrul Facultătii de Management a Academiei de Studii Economice din Bucuresti;

- un cadru didactic (profesor sau conferentiar) în specialitatea psihologie din cadrul Facultătii de Psihologie si Stiintele Educatiei a Universitătii din Bucuresti;

c) secretar: - un reprezentant al Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti.

(2) După constituire, până la finalizarea concursului de selectie a managerului de spital public si solutionarea

contestatiilor, comisia centrală de concurs îsi desfăsoară activitatea în încăperi special destinate, dotate cu mijloace birotice si de securitate a informatiilor, asigurate de Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar Bucuresti.

Art. 3. - (1) Înscrierea candidatilor se face în perioada 3-4 decembrie 2007, la sediul Scolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar Bucuresti.

(2) În cadrul desfăsurării probei de test-grilă, responsabilii de săli si supraveghetorii sunt asigurati de Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti.

Art. 4. - Probele de concurs, anuntul de concurs, înscrierea candidatilor, organizarea, desfăsurarea si finalizarea concursului de selectie din perioada 9-15 decembrie 2007, cu exceptia celor prevăzute la art. 1-3, se fac în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.212/2006 privind aprobarea Normelor de organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 11 octombrie 2006.

Art. 5. - Directia generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare din cadrul Ministerului Sănătătii Publice va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 9 octombrie 2007.

Nr. 1.748.

 


ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari si al procurorilor stagiari

 

În temeiul dispozitiilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia României, republicată, ale art. 23 alin. (1) si ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

văzând dispozitiile art. 38 alin. (2) din Regulamentul privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari si al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006, si constatând că acestea vin în contradictie cu dispozitiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care nu includ vreo interdictie pentru judecătorii stagiari de a opta pentru posturi de procurori, respectiv pentru procurorii stagiari de a opta pentru posturi de judecători, după sustinerea examenului de capacitate,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. I. - Alineatul (2) al articolului 38 din Regulamentul privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari si al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789 din 19 septembrie 2006, se abrogă.

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Anton Pandrea

 

Bucuresti, 20 septembrie 2007.

Nr. 652.

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului privind concediile personalului auxiliar de specialitate si personalului conex din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea

 

În temeiul dispozitiilor art. 134 alin. (4) din Constitutia României, republicată, si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Nota Directiei legislatie, documentare si contencios nr. 1.131/L/2007 referitoare la necesitatea corelării dispozitiilor art. 7 alin. (1) din Regulamentul privind concediile personalului auxiliar de specialitate si personalului conex din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 186/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 17 aprilie 2007, cu prevederile art. 23 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, precum si din cadrul altor unităti din sistemul justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2007,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. I. - Alineatul (1) al articolului 7 din Regulamentul privind concediile personalului auxiliar de specialitate si personalului conex din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 186/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 17 aprilie 2007, se abrogă.

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Anton Pandrea

 

Bucuresti, 20 septembrie 2007.

Nr. 653.


 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2007 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 din 3 septembrie 2007, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la nr. 10, în loc de: „10. Chivu Alina, fiica lui Cosciug Petru si Agafia (fiica lui Veiza Iosif si Elena născută la 25 mai 1923 în localitatea Curesnita, judetul Soroca),...”se va citi: „10. Chivu Alina, fiica lui Cosciug Petru si Agafia (fiica lui Veisa Iosif si Elena născută la 25 mai 1923 în localitatea Curesnita, judetul Soroca),...”.

 

* În Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2007 pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 26 septembrie 2007, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 32 „Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială VITAL GAZ - S.A.”, pozitia A.1 „cu un consum anual de până la 124.000 mc”, la rubrica „lei/1.000 mc”, în loc de: „0,00”se va citi: „716,45”;

- în anexa nr. 33 „Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială WIROM GAS - S.A.”, pozitia A.2 „cu un consum anual între 124.000 mc si 1.240.000 mc”, la rubrica „lei/1.000 mc”, în loc de: „0,00”se va citi: „708,74”.