MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 697         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 16 octombrie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

838. - Hotărâre privind aprobarea Programului cercetărilor statistice în anul 2007 al Institutului National de Statistică

 

1.212. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 615/2002 privind aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Societatea Natională „Aeroportul International Timisoara” - S.A., pentru perioada 2002-2015

 

1.242. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 860/2004 privind recunoasterea calificării de medic veterinar si reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.503. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operatiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006

 

1.697. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 529/2006 privind aprobarea Manualului de operare pentru programul „Schema de granturi mici”

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului cercetărilor statistice în anul 2007 al Institutului National de Statistică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 9 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul cercetărilor statistice în anul 2007 al Institutului National de Statistică, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Realizarea Programului cercetărilor statistice în anul 2007 al Institutului National de Statistică se finantează din bugetul Institutului National de Statistică si din bugetele ministerelor implicate, în limita prevederilor bugetare aprobate pe anul 2007, precum si din alte surse interne si externe.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

Presedintele Institutului National de Statistică,

Vergil Voineagu

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

p. Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 august 2007.

Nr. 838.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru vânzări si relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 615/2002 privind aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Societatea Natională „Aeroportul International Timisoara” - S.A., pentru perioada 2002-2015

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 615/2002 privind aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Societatea Natională „Aeroportul International Timisoara” - S.A., pentru perioada 2002-2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 8 iulie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul hotărârii se modifică si va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Societatea Natională «Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia» - S.A., pentru perioada 2007-2015”

2. Denumirile „Societatea Natională «Aeroportul International Timisoara» - S.A.” si „Aeroportul International Timisoara” din cuprinsul hotărârii se înlocuiesc cu denumirile „Societatea Natională «Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia» - S.A.”, respectiv „Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia”.

3. Anexa nr. 1 se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 octombrie 2007.

Nr. 1.212.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 615/2002)

 

PROGRAMUL STRATEGIC

de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Societatea Natională „Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia” - S.A., pentru perioada 2007-2015

 

Etapa I: 2007

1. Elaborarea masterplanului din punct de vedere tehnico-economic

2. Elaborarea si avizarea documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele cuprinse în programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare

3. Identificarea si asigurarea surselor de finantare necesare realizării obiectivelor de investitii

4. Obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare în vederea demarării lucrărilor

5. Dobândirea terenurilor pe care se va pune în practică programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, potrivit legii.

Etapa a II-a: 2007-2015

Realizarea lucrărilor din cadrul programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, esalonat, după cum urmează:

 

A

Obiective de investitii în continuare

Perioada propusă pentru realizare

Sursa de finantare

1.

Drum acces si parcare transportatori marfă si personal

2007

Bugetul de stat

B

Obiective noi de investitii

Perioada propusă pentru realizare

Sursa de finantare

 

1.

Amenajare cale rulare si extindere platformă pe directia est

2007-2012

Bugetul de stat

 

2.

Extindere aerogară curse interne

2007

Bugetul de stat

 

3.

Sistem integrat electronic de securitate

2007

Surse proprii

 

4.

Împrejmuire perimetru aeroportuar

2007

Surse proprii

 

5.

Amenajare corp pază

2007

Surse proprii

 

6.

Reabilitare clădiri si obiective preluate de la Ministerul Apărării

2007-2009

Surse proprii

 

7.

Terminal Intermodal Timisoara

2007-2011

Surse proprii, atrase

 

8.

Extindere si modernizare parcare auto

2007-2011

Surse proprii, atrase

 

9.

Platformă logistică

2007-2015

Surse atrase

 

10.

Extindere platformă nord et. II

2008-2009

Bugetul de stat

 

11 .

Modernizare si extindere platformă vest

2008-2009

Bugetul de stat

 

12.

Statie epurare

2008-2009

Bugetul de stat

 

13.

Drum perimetral asfaltat

2008-2009

Bugetul de stat

 

14.

Extindere terminal curse internationale

2008-2009

Surse proprii, bugetul de stat

 

15.

Hangar si platformă pentru deservirea aeronavelor

2008-2009

Surse atrase

 

16.

Platforma stationare aeronave pentru Terminalul 2

2008-2011

Bugetul de stat

 

17.

Hală catering

2009

Surse atrase

 

18.

Corp administrativ companii aeriene

2009

Surse atrase

 

19.

Turn de control trafic si bază utilaje handling

2010

Surse proprii, bugetul de stat

 

20.

Sistem căi rulare aeronave

2011-2015

Bugetul de stat

 

21.

Centrul cargo

2011-2015

Surse atrase

 

22.

Hotel, magazine, expo, conferinte

2011-2015

Surse atrase

 

23.

Amenajare terminal aviatie generală

2014-2015

Surse atrase

 

C

Reparatii capitale

Perioada propusă pentru realizare

Sursa de finantare

 

1.

Reparatie capitală sistem balizaj

2008

Bugetul de stat

 

2.

Reparatie capitală suprafete miscare aeronave

2008-2009

Bugetul de stat

 

D

Dotări independente

2007-2015

Surse proprii, bugetul de stat

 

 

NOTĂ:

Finantarea de la bugetul de stat a programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare se va face în limitele sumelor aprobate, în conditiile legii.

Prin realizarea obiectivelor propuse se urmăresc întretinerea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare, care vor conduce la cresterea veniturilor proprii din activitatea de bază si la o crestere substantială a veniturilor proprii provenite din activităti conexe, asigurându-se totodată securitatea pasagerilor si aeronavelor.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 860/2004 privind recunoasterea calificării de medic veterinar si reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 860/2004 privind recunoasterea calificării de medic veterinar si reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 11 iunie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 5 alineatul (2), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

„i) 1 ianuarie 2007 pentru Bulgaria.”

2. La articolul 6 alineatul (2), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

„i) 1 ianuarie 2007 pentru Bulgaria.”

3. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prezenta hotărâre transpune pct. 4 al cap. III si lit. (n) a cap. V din anexa la Directiva Consiliului 2006/100/CE de adaptare a anumitor directive din domeniul liberei circulatii a persoanelor, ca urmare a aderării Bulgariei si României, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 363 din 20 decembrie 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Csutak-Nagy Laszlo

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

p. Departamentul pentru Afaceri Europene,

Aurel Ciobanu-Dordea

 

Bucuresti, 10 octombrie 2007.

Nr. 1.242.

 

ANEX

 (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 860/2004)

 

DIPLOME, CERTIFICATE SI ALTE TITLURI

care atestă calificări oficiale în medicina veterinară

 

Tara

Titlul calificării

Institutia emitentă

Certificatul care însoteste calificarea

Belgique/ België/Belgien

Diploma van dierenarts/Diplôme de docteur en médecine vétérinaire

- De universiteiten/Les universités

- De bevoegde Examen-commissie van de Vlaamse Gemeenschap/

Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française

 

България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен магистър по специалност Ветеринарна медицина с профес- ионална квалификация Ветеринарен лекар

- Лесотехнически университет - Факултет по ветеринарна медицина

- Тракийски университет -

Факултет по ветеринарна

медицина

 

Česká republika

- Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární lékařství(doktor veterinární medicíny, MVDr.)

- Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární hygiena a ekologie (doktor veterinární medicíny, MVDr.)

Veterinární fakulta univerzity v České republice

 

Danmark

Bevis for bestĺet kandidateksamen i veterinćrvidenskab

Kongelige Veterinćrog Landbohřjskole

 

Deutschland

Zeugnis über das Ergebnis des Dritten Abscnitts der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung

Der Vorsitzende des

Prüfungsausschusses

für die Tierärztliche Prüfung einer

Universität oder Hochschule

 

Eesti

Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini őppekava

Eesti Pőllumajandusülikool

 

Ελλάς

Πτυχίο Κτηνιατρικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας

 

Espańa

Titulo de Licenciado en Veterinaria

- Ministerio de Educación y Cultura

- El rector de una Universidad

 

France

Diplôme d’Etat de docteur vétérinaire

 

 

Ireland

- Diploma of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB)

- Diploma of Membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS)

 

 

Italia

Diploma di laurea in medicina veterinaria

Universitŕ

Diploma di abilitazione all’esercizio della medicina veterinaria

Κύπρος

Πιστοποιητικό Εγγραφής Κτηνιάτρου

Κτηνιατρικό Συμβούλιο

 

Latvija

Veterinārārsta diploms

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte

 

Lietuva

Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos gydytojo (DVM)

Lietuvos Veterinarijos Akademija

 

Luxembourg

Diplôme d’Etat de docteur en médecine vétérinaire

Jury d’examen d’Etat

 

Magyarország

Állatorvos doktor oklevél - dr.med.vet.

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar

 

 

 

Tara

Titlul calificării

Institutia emitentă

Certificatul care însoteste calificarea

Malta

Liċenzja ta’ Kirurgu Veterinarju

Kunsill tal-Kirurġi Veterinarji

 

Nederland

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig/veeartse-nijkundig examen

 

 

Österreich

- Diplom-Tierarzt

- Magister medicinae veterinariae

Universität

- Doktor der Veterinärmedizin

- Doctor medicinae veterinariae

- Fachtierarzt

Polska

Dyplom lekarza weterynarii

1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2. Akademia Rolnicza we Wrocławiu

3. Akademia Rolnicza w Lublinie

4. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Portugal

Carta de curso de licenciatura em medicina veterinária

Universidade

 

Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov ‘doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine’

Univerza

Spričevalo o opravljenem državnem izpitu s področja veterinarstva

Slovensko

Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu ‘doktor veterinárskej medicíny’ (‘MVDr.’)

Univerzita veterinárskeho lekárstva

 

Suomi/Finland

Eläinlääketieteen lisensiaatin

tutkinto/veterinärmedicine

licentiatexamen

Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

 

Sverige

Veterinärexamen

Sveriges Lantbruksuniversitet

 

United Kingdom

1. Bachelor of Veterinary Science (BVSc)

2. Bachelor of Veterinary Science (BVSc)

3. Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMB)

4. Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S)

1. University of Bristol

2. University of Liverpool

3. University of Cambridge

4. University of Edinburgh

 

 

5. Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S)

6. Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMed)

5. University of Glasgow

6. University of London

 

Suisse

Diplôme fédéral de vétérinaire

Eidgenössisches

Tierarztdiplom

Diploma federale di veterinario

Département fédéral de l’intérieur Eidgenössisches Departement des Innern Dipartimento federale dell´interno

 

Island

Diplomele, certificatele si alte titluri eliberate într-un alt stat, la care se referă prezenta hotărâre si prevăzute în această anexă, însotite de un certificat de stagiu eliberat de autoritătile competente

 

 

Liechtenstein

Diplomele, certificatele si alte titluri eliberate într-un alt stat, la care se referă prezenta hotărâre si prevăzute în această anexă, însotite de un certificat de stagiu eliberat de autoritătile competente

 

 

Norge

Vitnemĺl for fullfřrt grad; Candidata/ candidatus medicinae veterinariae, short form: cand. med. vet.

Norges veterinćrhřgskole

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operatiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările ulterioare,

în baza prevederilor art. 143 alin. (1) lit. a)-i), ale art. 143 alin. (2) si (3) si ale art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului finantelor public nr. 2.222/2006 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operatiunil prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 din 29 decembrie 2006, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 5 octombrie 2007.

Nr. 1.503.

 


ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operatiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Codul fiscal

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prin prezentele instructiuni se reglementează modul de justificare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată cu drept de deducere prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Codul fiscal.

(2) Justificarea scutirilor prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Codul fiscal se face, de regulă, în momentul în care este emisă o factură pentru operatiunea în cauză. Totusi, pentru acele operatiuni care prin natura lor nu permit operatorilor economici să fie în posesia documentelor de justificare a scutirii în momentul emiterii facturii, prezentarea documentelor pentru justificarea scutirii de taxă se va face în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data la care a fost emisă factura. Dacă factura nu este emisă în termenul prevăzut de lege, termenul de 90 de zile mentionat anterior va începe din data la care a intervenit faptul generator de taxă pentru operatiunea în cauză.

(3) În sensul prezentelor instructiuni:

a) prin contract se întelege si comanda urmată de executarea acesteia;

b) transportator este orice persoană impozabilă care realizează servicii de transport cu mijloace de transport proprii sau închiriate;

c) casă de expeditie este orice persoană impozabilă care actionează în nume propriu, contractând servicii de transport cu un transportator, pe care apoi le refacturează beneficiarului transportului. Serviciile casei de expeditie sunt servicii de transport;

d) prin furnizor se întelege orice persoană impozabilă care realizează o livrare de bunuri în sensul art. 128 alin. (1) sau alin. (2) din Codul fiscal, respectiv producătorul bunurilor sau proprietarul bunurilor ori comisionarul care actionează în nume propriu, dar în contul comitentului;

e) sunt considerate livrări de bunuriîn sensul art. 143 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal bunurile transportate din România în afara Comunitătii Europene, denumită în continuare Comunitate, chiar si în lipsa unei tranzactii comerciale;

f) în scopul aplicării prezentelor instructiuni, livrările de bunuri care sunt transportate în afara Comunitătii, chiar si cele prevăzute la lit. e), sunt numite exporturi, iar furnizorul mentionat la lit. d) este denumit exportator.

(4) În cazul în care nu sunt prezentate documentele de justificare a scutirii la data efectuării controlului, organele de inspectie fiscală au dreptul de a suspenda inspectia fiscală până la data prezentării acestora.

(5) Suspendarea inspectiei fiscale nu poate depăsi termenul prevăzut la alin. (2) si se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(6) Dacă inspectia fiscală a fost deja efectuată si, ulterior expirării termenului prevăzut la alin. (2), fără să depăsească termenul legal de prescriptie, persoana impozabilă intră în posesia documentelor de justificare a scutirii de taxă, poate solicita organelor fiscale competente reverificarea perioadei respective, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - (1) Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 143 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Comunitătii de furnizor sau de altă persoană în contul său. Prin persoană care expediază sau transportă bunuri în afara Comunitătii în contul furnizorului se întelege orice persoană care face transportul. Scutirea se aplică numai în situatia în care, potrivit prevederilor contractuale dintre furnizor si cumpărător, transportul bunurilor în afara Comunitătii este în sarcina furnizorului, care poate face transportul cu mijloace proprii sau poate apela la un transportator ori la o casă de expeditie.

(2) Scutirea de taxă prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se justifică de exportator cu următoarele documente:

a) factura care trebuie să contină informatiile prevăzute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal sau, dacă transportul bunurilor nu presupune o tranzactie, documentele solicitate de autoritatea vamală pentru întocmirea declaratiei vamale de export;

b) unul dintre următoarele documente:

b1) declaratia vamală de export, certificată de biroul vamal de iesire din Spatiul comunitar, si/sau, după caz, să fie certificat liberul de vamă acordat de autoritatea vamală; sau

b2) documentul de însotire la export (EAD), certificat de biroul vamal de iesire din Spatiul comunitar, si/sau, după caz, să fie certificat liberul de vamă acordat de autoritatea vamală; sau

b3) confirmarea electronică a părăsirii teritoriului comunitar, transmisă de biroul vamal;

c) documentul de transport care atestă că bunurile părăsesc Comunitatea si, după caz, orice alt document care atestă realizarea efectivă a exportului, cum ar fi: comanda de cumpărare, de vânzare sau contractul, documentele de asigurare.

Art. 3. - (1) Potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri expediate în afara Comunitătii de către cumpărătorul care nu este stabilit în România sau de altă persoană în contul său. Astfel de livrări au loc în cadrul unor contracte prin care persoana obligată să transporte bunurile în afara Comunitătii este cumpărătorul nestabilit în Comunitate sau altă persoană în contul său.

(2) Scutirea de taxă pe valoarea adăugată prevăzută la alin. (1) se justifică de furnizorul care realizează livrarea, cu documentele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) si b).

(3) În cazul în care livrarea de bunuri se referă la bunuri cumpărate în România de călători nestabiliti în Comunitate, care sunt transportate în bagajul personal al călătorului, scutirea de taxă pe valoarea adăugată se aplică potrivit procedurilor si conditiilor stabilite prin ordin distinct al ministrului economiei si finantelor.

Art. 4. - (1) Sunt scutite de taxă, potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, prestările de servicii, altele decât cele prevăzute la art. 1441 din Codul fiscal, legate direct de exportul de bunuri sau de bunuri plasate în regim de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Codul fiscal sau în unul dintre regimurile vamale suspensive, prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7 din Codul fiscal.

(2) Scutirea de taxă prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, pentru serviciile de transport, se justifică de transportator sau de casa de expeditie, cu următoarele documente:

a) factura care trebuie să contină informatiile prevăzute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal sau, după caz, documentul specific de transport, care îndeplineste conditiile prevăzute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal;

b) contractul încheiat cu exportatorul, cu titularul regimului suspensiv sau cu casa de expeditie;

c) documentele specifice de transport sau, după caz, copii de pe aceste documente, în functie de tipul transportului, prevăzute la alin. (4);

d) documentele din care să rezulte că bunurile transportate au fost exportate sau sunt plasate în unul dintre regimurile mentionate la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7 din Codul fiscal, conform prevederilor alin. (4).

(3) Scutirea de taxă prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal pentru transportul bunurilor plasate în regimurile prevăzute la art. 144 alin. (1) din Codul fiscal se acordă si în cazul în care transportul îndeplineste conditiile unui transport intracomunitar, astfel cum este definit la art. 133 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal.

(4) Se consideră documente specifice de transport, în functie de tipul transportului:

a) în cazul transportului auto: copie de pe carnetul TIR sau de pe documentul de tranzit comunitar T, în cazul unui transport intracomunitar, documentul de transport international;

b) în cazul transportului feroviar: scrisoarea de trăsură, documentul de transport international pe căile ferate, care să poarte stampila statiei de expeditie, documentul de transmitere a vagonului la calea ferată vecină, care să confirme iesirea mărfii din tară;

c) în cazul transportului multimodal cale ferată-naval: scrisoarea de trăsură si foaia de conosament;

d) în cazul transportului prin conducte, altele decât cele prin care se transportă gazul natural, pentru care se aplică prevederile art. 133 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal: documentul emis de transportator, cuprinzând date referitoare la bunurile transportate.

(5) Scutirea de taxă pentru transporturile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal se aplică si în cazul transporturilor combinate, pe baza documentelor specifice fiecărui tip de transport care intră în componenta transportului combinat.

(6) Scutirea de taxă prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal pentru serviciile accesorii transportului legat direct de exportul de bunuri sau de plasarea bunurilor în regim de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Codul fiscal, sau în unul dintre regimurile vamale suspensive, prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7 din Codul fiscal, se justifică pe baza următoarelor documente:

a) contractul încheiat cu beneficiarul prestării de servicii, care poate fi exportatorul, sau cu beneficiarul ori titularul regimurilor mentionate la art. 144 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, transportatorul sau casa de expeditie;

b) factura sau alte documente specifice;

c) documentele din care să rezulte că bunurile au fost exportate sau au fost plasate în regim de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Codul fiscal, sau în unul dintre regimurile vamale suspensive, prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7 din Codul fiscal.

(7) Scutirile prevăzute la alin. (6) se acordă inclusiv serviciilor accesorii unui transport intracomunitar de bunuri, astfel cum este definit la art. 133 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, aferent bunurilor plasate în regimurile prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.

(8) Scutirea de taxă prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal pentru alte prestări de servicii legate direct de exportul de bunuri sau de plasarea bunurilor în regim de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Codul fiscal, sau în unul dintre regimurile vamale suspensive, prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7 din Codul fiscal, se justifică pe baza următoarelor documente:

a) în cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate în afara Comunitătii, contractul încheiat cu transportatorul ori cu casa de expeditie sau cu exportatorul ori cumpărătorul;

b) în cazul bunurilor plasate în regimurile mentionate la art. 144 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, contractul încheiat cu titularul regimului vamal suspensiv, cu transportatorul sau cu casa de expeditie;

c) factura, care trebuie să contină informatiile prevăzute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal;

d) documentele din care să rezulte că prestările de servicii efectuate sunt legate direct de exportul de bunuri sau de bunuri plasate în regimul de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată sau în unul dintre regimurile vamale suspensive, mentionate la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7 din Codul fiscal.

Art. 5. - (1) Scutirea de taxă prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, pentru prestările de servicii de transport, direct legate de importul de bunuri, dacă valoarea acestora este inclusă în baza de impozitare a bunurilor importate potrivit art. 139 din Codul fiscal, în functie de tipul transportului, se justifică de transportator sau de casele de expeditie astfel:

a) în cazul transportului auto, cu următoarele documente: contractul încheiat cu importatorul sau, după caz, cu casa de expeditie ori cu furnizorul din străinătate, copie de pe carnetul TIR si, după caz, de pe documentul de tranzit comunitar T, orice document din care să rezulte că transportul bunurilor a avut punctul de plecare într-un teritoriu tert, sau copie de pe acesta, în cazul caselor de expeditie;

b) în cazul transportului prin conducte, altele decât cele prin care se transportă gazul natural care sunt prevăzute la art. 133 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal, cu următoarele documente: contractul încheiat cu importatorul sau, după caz, cu casa de expeditie ori cu furnizorul, documentul emis de transportator, cuprinzând date referitoare la bunurile transportate si, după caz, copie de pe documentul de tranzit comunitar T;

c) în cazul transporturilor fluviale, maritime, aeriene, precum si în cazul transporturilor combinate, cu următoarele documente: contractul încheiat cu importatorul sau, după caz, cu casa de expeditie ori cu furnizorul din afara Comunitătii, documentul specific de transport, cuprinzând date referitoare la bunurile transportate si, după caz, copie de pe documentul de tranzit comunitar T;

d) în cazul transportului feroviar, cu următoarele documente: contractul încheiat cu importatorul sau, după caz, cu casa de expeditie ori cu furnizorul sau comenzile acestora, scrisoarea de trăsură sau copia acesteia, pentru casele de expeditie, documentul de transport international pe căile ferate, care să poarte stampila statiei de expeditie, sau copia acestuia, pentru casele de expeditie, documentul de transmitere a vagonului la calea ferată vecină, care să confirme intrarea mărfii din tara pentru transportator si, după caz, copie de pe documentul de tranzit comunitar T;

e) în cazul transporturilor maritime sau fluviale care se continuă cu transportul pe cale ferată până la primul loc de destinatie, care figurează pe documentul de transport care însoteste bunurile la intrarea în tară, cu următoarele documente: pentru partea de transport maritim sau fluvial, cu documentele mentionate la lit. c), iar pentru partea de transport intern efectuat pe căile ferate, cu contractul încheiat cu persoana care angajează transportul sau comanda acesteia, în care să fie specificat locul de destinatie al mărfurilor importate, scrisoarea de trăsură din care să rezulte că bunurile transportate provin din import si, după caz, copie de pe documentul de tranzit comunitar T.

(2) Scutirea de taxă prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, pentru prestările de servicii accesorii transportului si alte prestări de servicii, direct legate de importul de bunuri, dacă valoarea acestora este inclusă în baza de impozitare a bunurilor importate potrivit art. 139 din Codul fiscal, se justifică de prestator cu următoarele documente: contractul încheiat cu transportatorul sau cu casa de expeditie ori cu importatorul sau cu furnizorul bunurilor, documentele prezentate din care să rezulte că prestările de servicii respective sunt accesorii transportului bunurilor importate sau sunt aferente importului de bunuri.

Art. 6. - (1) Sunt scutite de taxă potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, prestările de servicii asupra bunurilor mobile achizitionate sau importate, plasate în regim de perfectionare activă, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Codul fiscal, si transportate în afara Comunitătii de către prestatorul serviciilor sau de către client, dacă acesta nu este stabilit în România, ori de altă persoană în numele oricăruia dintre acestia.

(2) Persoana impozabilă care realizează lucrări asupra bunurilor mobile corporale plasate în regim de perfectionare activă si care realizează expedierea sau transportul produselor compensatoare în afara Comunitătii justifică scutirea de taxă pe baza următoarelor documente:

a) contractul încheiat cu beneficiarul;

b) autorizatia pentru perfectionare activă;

c) factura pentru prestarea de servicii;

d) unul dintre următoarele documente:

d1) declaratia vamală de export sau reexport, certificată de biroul vamal de iesire din spatiul Comunitar si/sau, după caz, să fie certificat liberul de vamă acordat de autoritatea vamală; sau

d2) documentul de însotire la export (EAD), certificat de biroul vamal de iesire din spatiul Comunitar si/sau, după caz, să fie certificat liberul de vamă acordat de autoritatea vamală; sau

d3) confirmarea electronică a părăsirii teritoriului Comunitar, transmisă de biroul vamal; sau

d4) dacă regimul de perfectionare activă este închis prin alt regim vamal suspensiv, se va prezenta declaratia vamală de plasare a bunurilor în alt regim vamal suspensiv.

(3) Alte persoane impozabile, care sunt înscrise în autorizatia pentru perfectionare activă si care efectuează prestări de servicii constând în lucrări asupra bunurilor mobile corporale sau orice alte prestări de servicii legate direct de bunuri plasate în regim de perfectionare activă, justifică scutirea de taxă cu următoarele documente:

a) contractul încheiat cu titularul autorizatiei pentru operatiunile de perfectionare activă sau cu beneficiarul produselor compensatoare;

b) copie de pe autorizatia pentru operatiunile de perfectionare activă din care să rezulte că respectiva persoană este înscrisă în această autorizatie ca persoana care concură la realizarea produselor compensatoare;

c) factura pentru prestarea de servicii efectuată.

(4) Se interzice facturarea bunurilor date spre prelucrare de către titularul operatiunii de perfectionare activă sau de persoana căreia i-a fost cesionat regimul de perfectionare activă către unitătile care realizează prelucrarea acestora. Bunurile respective se predau spre prelucrare pe baza avizului de însotire a mărfii. Unitătile care realizează prelucrarea predau bunurile titularului operatiunii de perfectionare activă sau persoanei căreia i-a fost cesionat regimul de perfectionare activă, pe baza avizului de însotire a mărfii si a facturii pentru contravaloarea prestatiei efectuate.

(5) Scutirea de taxă pentru serviciile de transport, precum si pentru prestările de servicii accesorii transportului de bunuri plasate în regim de perfectionare activă, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Codul fiscal, în afara Comunitătii, se justifică pe baza documentelor prevăzute la art. 4.

Art. 7. - (1) Partea din transportul international de persoane pentru care se aplică scutirea de taxă prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal este transportul pentru care locul prestării se consideră a fi în România, potrivit art. 133 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

(2) Scutirea de taxă prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal, pentru transportul international de persoane cu mijloace auto, se justifică cu următoarele documente:

a) licenta de transport;

b) caietul de sarcini al licentei de traseu, după caz;

c) foaia de parcurs sau alte documente din care să rezulte data de iesire/intrare din/în tară, vizate, după caz, de organul vamal. În lipsa vizei organului vamal, pentru transporturile internationale din teritorii necomunitare spre România si din România spre teritorii necomunitare, se va accepta o declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal al transportatorului sau a casei de expeditie;

d) diagrama biletelor de călătorie sau, după caz, facturile fiscale, în cazul curselor ocazionale;

e) factura pentru contravaloarea biletelor vândute, în situatia în care vânzarea biletelor se face prin intermediari.

(3) Scutirea de taxă prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal pentru transportul international aerian, fluvial, maritim, feroviar, de persoane si justificarea scutirii de taxă se fac de către transportatori cu:

a) documentele specifice de transport din care să rezulte traseul transportului, data de iesire/intrare din/în tară, după caz;

b) factura, în situatia în care biletele de călătorie au fost vândute prin intermediari;

c) borderoul/diagrama biletelor de călătorie vândute sau, după caz, facturile, în cazul curselor ocazionale.

Art. 8. - (1) Conform art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal sunt scutite de taxă, în cazul navelor destinate navigatiei maritime, utilizate pentru transportul international de persoane si/sau de bunuri, pentru pescuit sau altă activitate economică sau pentru salvare ori asistentă pe mare, următoarele operatiuni:

1. livrarea, modificarea, repararea, întretinerea, navlosirea, leasingul si închirierea de nave, precum si livrarea, leasingul, închirierea, repararea si întretinerea de echipamente încorporate sau utilizate pe nave, inclusiv echipamente de pescuit;

2. livrarea de carburanti si provizii destinate a fi utilizate pe nave, cu exceptia navelor folosite pentru pescuitul de coastă, dar inclusiv pentru nave de război ce părăsesc tara si se îndreaptă spre porturi străine, unde vor fi ancorate;

3. prestările de servicii, altele decât cele prevăzute la pct. 1 sau la art. 1441 din Codul fiscal, efectuate pentru nevoile directe ale navelor si/sau pentru încărcătura acestora.

(2) În sensul art. 143 alin. (1) lit. h) pct. 2 din Codul fiscal, prin provizii se întelege bunurile necesare aprovizionării navelor.

(3) Justificarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată se realizează pe baza documentelor care atestă că livrările de bunuri si prestările de servicii sunt destinate scopurilor prevăzute de lege. Scutirea nu se acordă pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii destinate construirii navelor prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal. Livrările de bunuri destinate construirii navelor prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal sau pentru orice alt tip de nave pot fi scutite de taxă pe valoarea adăugata conform prevederilor art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, dacă livrarea respectivă se încadrează într-o măsură de simplificare prevăzută în Instructiunile de aplicare a măsurilor de simplificare cu privire la transferuri si achizitii intracomunitare asimilate, prevăzute la art. 128 alin. (10) si art. 1301 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.221/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.045 din 29 decembrie 2006, în ceea ce priveste operatiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale.

(4) Referirile la transportul international din cuprinsul art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal includ si transportul intracomunitar. Scutirea prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. h) pct. 3) din Codul fiscal nu include scutirea pentru transportul intracomunitar de bunuri, altele decât cele care se referă la transportul bunurilor care se află în unul dintre regimurile prevăzute la art. 144 din Codul fiscal si care sunt scutite de taxă, dar includ, printre altele, scutirea de taxă pentru serviciile accesorii transportului intracomunitar de bunuri efectuat cu navele prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal.

Art. 9. - (1) Conform art. 143 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal sunt scutite de taxă, în cazul aeronavelor utilizate de companiile aeriene în principal pentru transportul international de persoane si/sau de mărfuri efectuate cu plată, următoarele operatiuni:

1. livrarea, modificarea, repararea, întretinerea, navlosirea, leasingul si închirierea aeronavelor, precum si livrarea, leasingul, închirierea, repararea si întretinerea echipamentelor încorporate sau utilizate pe aceste aeronave;

2. livrarea de carburanti si provizii destinate a fi utilizate pe aeronave;

3. prestarea de servicii, altele decât cele prevăzute la pct. 1 de mai sus sau la art. 1441 din Codul fiscal, efectuate pentru nevoile directe ale aeronavelor si/sau pentru încărcătura acestora.

(2) În sensul art. 143 alin. (1) lit. i) pct. 2 din Codul fiscal, prin provizii se întelege bunurile necesare aprovizionării aeronavelor.

(3) Justificarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată se realizează pe baza documentelor care atestă că livrările de bunuri si prestările de servicii sunt destinate scopurilor prevăzute de lege. Scutirea nu se acordă pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii destinate construirii aeronavelor prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal. Livrările de bunuri destinate construirii aeronavelor prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal sau pentru orice alt tip de aeronave pot fi scutite de taxă pe valoarea adăugată conform prevederilor art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, dacă livrarea respectivă se încadrează într-o măsură de simplificare prevăzută în Instructiunile de aplicare a măsurilor de simplificare cu privire la transferuri si achizitii intracomunitare asimilate, prevăzute la art. 128 alin. (10) si art. 1301 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.221/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.045 din 29 decembrie 2006, în ceea ce priveste operatiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale.

(4) Referirile la transportul international din cuprinsul art. 143 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal includ si transportul intracomunitar. Scutirea prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. i) pct. 3 din Codul fiscal nu include scutirea pentru transportul intracomunitar de bunuri, altele decât cele care se referă la transportul bunurilor care se află în unul dintre regimurile prevăzute la art. 144 din Codul fiscal si care sunt scutite de taxă, dar includ, printre altele, scutirea de taxă pentru serviciile accesorii transportului intracomunitar de bunuri efectuat cu aeronave.

Art. 10. - (1) Scutirea de taxă pentru livrările intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, cu exceptiile de la pct. 1 si 2 ale aceleiasi litere, se justifică pe baza următoarelor documente:

a) factura care trebuie să contină informatiile prevăzute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal si în care să fie mentionat codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit cumpărătorului în alt stat membru;

b) documentul care atestă că bunurile au fost transportate din România în alt stat membru si, după caz,

c) orice alte documente, cum ar fi: contractul/comanda de vânzare/cumpărare, documentele de asigurare.

(2) În cazul livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi către un cumpărător care nu comunică furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, prevăzute la art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, scutirea de taxă se justifică prin:

a) factura care trebuie să contină informatiile prevăzute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal sau, dacă furnizorul nu este o persoană impozabilă, prin contractul de vânzare/cumpărare;

b) documentul care atestă că bunurile au fost transportate din România în alt stat membru sau, după caz, prin dovada înmatriculării mijlocului de transport nou în statul membru de destinatie.

(3) În cazul livrărilor intracomunitare de produse accizabile prevăzute la art. 143 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, cu exceptiile de la pct. 1 si 2 ale aceleiasi litere, către o persoană impozabilă sau către o persoană juridică neimpozabilă care nu îi comunică furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, în cazul în care transportul de bunuri este efectuat conform art. 7 alin. (4) si (5) sau art. 16 din Directiva Consiliului 92/12/CEE din 25 februarie 1992 privind regimul general al produselor supuse accizelor si detinerea, circulatia si controlul acestor produse, scutirea de taxă se justifică prin:

a) factura care trebuie să contină informatiile prevăzute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, mai putin codul de înregistrare în scopuri de TVA al cumpărătorului în alt stat membru;

b) documentul care atestă că bunurile au fost transportate din România în alt stat membru si, după caz,

c) orice alte documente, cum ar fi: contractul/comanda de vânzare/cumpărare, documentele asigurare.

(4) În cazul livrărilor intracomunitare asimilate de bunuri prevăzute la art. 128 alin. (10) din Codul fiscal, respectiv transferurile de bunuri, scutirea de taxă prevăzută la art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal se justifică, cu exceptiile prevăzute la acelasi alineat, pe baza următoarelor documente:


a) autofactura prevăzută la art. 155 alin. (4) din Codul fiscal, în care să fie mentionat codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit în alt stat membru, al persoanei care realizează transferul din România;

b) documentul care atestă că bunurile au fost transportate din România în alt stat membru.

Art. 11. - (1) Conform art. 1441 din Codul fiscal sunt scutite de taxă serviciile prestate de intermediarii care actionează în numele si în contul altei persoane, în cazul în care aceste servicii sunt prestate în legătură cu operatiunile scutite prevăzute la art. 143 si 144 din Codul fiscal, cu exceptia operatiunilor prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. f) si la art. 143 alin. (2) din Codul fiscal.

(2) Serviciile intermediarilor trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute la pct. 6 alin. (2)-(4) din normele metodologice de aplicare a Codului fiscal.

(3) Justificarea scutirii de taxă se realizează pe baza facturii de comision si a documentelor care atestă că serviciile sunt prestate în legătură cu operatiunile scutite mentionate la alin. (1).

 

CAPITOLUL II

Dispozitii tranzitorii

 

Art. 12. - (1) Pentru exportul sau livrările intracomunitare realizate prin comisionari care actionează în nume propriu, dar în contul unui comitent din tară, scutirea de taxă pe valoarea adăugată pentru livrările realizate de comitent către comisionar până la data de 31 decembrie 2006 rămâne definitivă, dacă bunurile vor fi transportate de către comisionar din România în afara Comunitătii sau în alt stat membru, după data de 1 ianuarie 2007 inclusiv. Scutirea pentru livrările realizate de comitent către comisionar se justifică astfel:

a) în cazul în care bunurile sunt exportate de către comisionar, cu următoarele documente:

1. contractul încheiat cu comisionarul, din care să rezulte cantitătile de bunuri, precum si data la care trebuie efectuat exportul;

2. unul dintre următoarele documente, în copie:

2.1. declaratia vamală de export, certificată de biroul vamal de iesire din spatiul Comunitar si/sau, după caz, să fie certificat liberul de vamă acordat de autoritatea vamală, sau

2.2. documentul de însotire la export (EAD), certificat de biroul vamal de iesire din spatiul Comunitar si/sau, după caz, să fie certificat liberul de vamă acordat de autoritatea vamală, sau

2.3. confirmarea electronică a părăsirii teritoriului comunitar, transmisă de biroul vamal;

3. copie de pe lista-anexă la declaratia vamală sau la documentul de însotire la export, în care comisionarul a înscris denumirea comitentului;

4. factura emisă de comitent către comisionar pentru livrări realizate până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv;

b) în cazul în care bunurile sunt livrate intracomunitar de către comisionar, cu următoarele documente:

1. contractul încheiat cu comisionarul, din care să rezulte cantitătile de bunuri, precum si data la care trebuia efectuat exportul, care a devenit livrare intracomunitară, dacă bunurile sunt transportate într-un stat membru după 1 ianuarie 2007;

2. copie de pe documentele prevăzute la art. 10, emise de comisionar;

3. factura emisă de comitent către comisionar, pentru livrări realizate până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv.

(2) Pentru exportul sau livrările intracomunitare realizate prin comisionari care actionează în nume propriu, dar în contul unui

comitent din tară, livrările de bunuri realizate după data de 1 ianuarie 2007 de către comitenti către comisionari nu beneficiază de scutirea de taxă, acordată în regim tranzitoriu potrivit alin. (1).

Art. 13. - (1) În situatia în care beneficiarul stabilit în străinătate, în vederea obtinerii unui produs final, a contractat livrări de bunuri si/sau prestări de servicii, constând în prelucrări sau expertize asupra bunurilor mobile corporale, cu fiecare unitate care concură la realizarea produsului final, scutirile de taxă pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri si prestările de servicii realizate până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv rămân definitive si se aplică de fiecare unitate potrivit prevederilor prezentului articol, dacă produsul final este exportat sau livrat intracomunitar după data de 1 ianuarie 2007 inclusiv.

(2) Exportul bunurilor sau livrarea intracomunitară de bunuri, după caz, poate fi efectuat/efectuată de oricare dintre unitătile care au participat la realizarea produsului final, precum si de către un intermediar.

(3) Unitătile care au efectuat livrări de bunuri care sunt încorporate în produsul final, inclusiv ambalajele, până la data de 31 decembrie 2006 justifică scutirea cu următoarele documente:

a) contractul încheiat cu beneficiarul extern, din care să rezulte cantitătile de bunuri si unitătile la care se face predarea acestora, precum si termenul pentru justificarea exportului sau, după caz, a livrării intracomunitare;

b) în cazul în care bunurile sunt exportate, unul dintre următoarele documente, în copie:

b.1) declaratia vamală de export, certificată de biroul vamal de iesire din spatiul Comunitar si/sau, după caz, să fie certificat liberul de vamă acordat de autoritatea vamală; sau

b.2) documentul de însotire la export (EAD), certificat de biroul vamal de iesire din spatiul Comunitar si/sau, după caz, să fie certificat liberul de vamă acordat de autoritatea vamală; sau

b.3) confirmarea electronică a părăsirii teritoriului comunitar transmisă de biroul vamal;

c) documentele prevăzute la art. 10, dacă bunurile sunt livrate intracomunitar după data aderării;

d) factura emisă către beneficiarul extern pentru livrări de bunuri realizate până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv.

(4) Unitătile care au efectuat prestări de servicii care concură la realizarea produsului final justifică scutirea de taxă pentru serviciile realizate până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv cu următoarele documente:

a) contractul încheiat cu partenerul extern, din care să rezulte prestările de servicii efectuate si termenul pentru efectuarea exportului sau, după caz, a livrării intracomunitare;

b) în cazul în care bunurile sunt exportate, cu unul dintre următoarele documente, în copie:

b.1) declaratia vamală de export, certificată de biroul vamal de iesire din spatiul Comunitar si/sau, după caz, să fie certificat liberul de vamă acordat de autoritatea vamală; sau

b.2) documentul de însotire la export (EAD), certificat de biroul vamal de iesire din spatiul Comunitar si/sau, după caz, să fie certificat liberul de vamă acordat de autoritatea vamală; sau

b.3) confirmarea electronică a părăsirii teritoriului comunitar transmisă de biroul vamal;

c) documentele prevăzute la art. 10, în cazul în care produsul final este livrat intracomunitar;

d) factura emisă către beneficiarul extern pentru prestările de servicii realizate până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv.

Art. 14. - (1) Scutirea de taxă pentru prestările de servicii asupra bunurilor plasate în regim de perfectionare activă, inclusiv în cazul bunurilor de origine comunitară, precum si pentru livrările de bunuri contractate cu beneficiarul stabilit în străinătate de către alte unităti decât titularul autorizatiei de perfectionare activă si care sunt încorporate în produsele compensatoare, realizate până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv, rămâne definitivă dacă produsele compensatoare sunt exportate sau sunt plasate în alt regim vamal suspensiv ori sunt transportate în alt stat membru din Comunitate după data de 1 ianuarie 2007 inclusiv.

(2) Unitătile care au contractat cu beneficiarul stabilit în străinătate livrări de bunuri care sunt încorporate în produsele compensatoare si care au fost livrate până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv justifică scutirea de taxă pe valoarea adăugată cu următoarele documente:

a) contractul încheiat cu beneficiarul extern, din care să rezulte cantitătile de bunuri si unitătile la care se face predarea acestora, precum si termenul pentru justificarea exportului sau a plasării în alt regim vamal suspensiv;

b) în cazul în care produsele compensatoare sunt exportate, unul dintre următoarele documente, în copie:

b.1) declaratia vamală de export, certificată de biroul vamal de iesire din spatiul Comunitar si/sau, după caz, să fie certificat liberul de vamă acordat de autoritatea vamală; sau

b.2) documentul de însotire la export (EAD), certificat de biroul vamal de iesire din spatiul Comunitar si/sau, după caz, să fie certificat liberul de vamă acordat de autoritatea vamală; sau

b.3) confirmarea electronică a părăsirii teritoriului comunitar transmisă de biroul vamal;

c) dacă produsele compensatoare sunt transportate în alt stat membru din Comunitate, se va prezenta copie de pe declaratia vamală de tranzit;

d) factura emisă către beneficiarul extern.

(3) Titularii autorizatiilor de perfectionare activă care realizează exportul sau reexportul produselor compensatoare ori care transportă produsele compensatoare în alt stat membru al Comunitătii sau le plasează în alt regim vamal suspensiv, după data de 1 ianuarie 2007 inclusiv, vor proceda astfel:

a) dacă produsele compensatoare sunt exportate sau reexportate, vor justifica scutirea de taxă pe valoarea adăugată pentru serviciile realizate înainte si după data aderării pe baza documentelor prevăzute la art. 6 alin. (2);

b) dacă produsele compensatoare sunt plasate în alt regim vamal suspensiv, vor justifica scutirea de taxă pentru serviciile realizate înainte si după data aderării pe baza următoarelor documente:

1. contractul încheiat cu beneficiarul din străinătate;

2. autorizatia pentru perfectionare activă;

3. factura pentru prestarea de servicii;

4. declaratia vamală de plasare în alt regim vamal suspensiv;

c) dacă produsele compensatoare sunt transportate într-un stat membru din Comunitate, vor justifica scutirea de taxă pentru prestările de servicii realizate până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv pe baza următoarelor documente:

1. contractul încheiat cu beneficiarul din străinătate;

2. autorizatia pentru perfectionare activă;

3. factura pentru prestarea de servicii;

4. declaratia vamală de tranzit în alt stat membru al Comunitătii al produselor compensatoare.

(4) Alte persoane impozabile, care sunt înscrise în autorizatia pentru perfectionare activă si care efectuează prestări de servicii constând în lucrări asupra bunurilor mobile corporale sau orice alte prestări de servicii legate direct de bunuri plasate în regim de perfectionarea activă, dacă produsele compensatoare sunt exportate sau reexportate ori transportate în alt stat membru al Comunitătii sau sunt plasate în alt regim vamal suspensiv, după data de 1 ianuarie 2007 inclusiv, vor proceda astfel:

a) dacă produsele compensatoare sunt exportate sau reexportate, vor justifica scutirea de taxă pe valoarea adăugată pentru serviciile realizate înainte si după data aderării pe baza documentelor prevăzute la art. 6 alin. (3);

b) dacă produsele compensatoare sunt plasate în alt regim vamal suspensiv, vor justifica scutirea de taxă pentru serviciile realizate înainte si după data aderării pe baza următoarelor documente:

1. contractul încheiat cu beneficiarul din străinătate sau cu titularul autorizatiei de perfectionare activă;

2. copia de pe autorizatia pentru perfectionare activă;

3. factura pentru prestarea de servicii;

4. copia de pe declaratia vamală de plasare în alt regim vamal suspensiv al produselor compensatoare;

c) dacă produsele compensatoare sunt transportate într-un stat membru din Comunitate, vor justifica scutirea de taxă pentru prestările de servicii realizate până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv pe baza următoarelor documente:

1. contractul încheiat cu beneficiarul din străinătate sau cu titularul autorizatiei de perfectionare activă;

2. copia de pe autorizatia pentru perfectionare activă;

3. factura pentru prestarea de servicii;

4. copia de pe declaratia vamală de tranzit în alt stat membru al Comunitătii al produselor compensatoare.

(5) Încheierea regimului de perfectionare activă cu suspendarea drepturilor de import a mărfurilor de origine comunitară plasate în acest regim pe teritoriul României înainte de aderare si care sunt transportate după aderare în alt stat membru se efectuează potrivit legislatiei vamale în vigoare, inclusiv dacă produsele compensatoare încorporează si bunuri de origine comunitară provenind din România sau care au fost transportate din alt stat membru în România după data aderării. Aceste produse compensatoare sunt numite în continuare produse compensatoare mixte. Persoanele impozabile care realizează prelucrarea bunurilor aflate în acest regim vor mentiona în registrul bunurilor primite numai bunurile de origine comunitară provenind din România sau care au fost transportate din alt stat membru în România după data aderării, iar la data încheierii regimului vamal vor descărca registrul bunurilor primite pe baza documentelor vamale. Transportul produselor compensatoare mixte în alt stat membru nu va fi considerat o livrare intracomunitară de bunuri sau un transfer, respectiv o operatiune asimilată livrării intracomunitare de bunuri, fiind supus unei operatiuni vamale, respectiv tranzit în alt stat membru, pentru care se întocmeste documentul T1 sau TIR si fisa de informatii INF 1, potrivit legislatiei vamale.

(6) Prevederile alin. (5) se aplică si pentru bunurile de origine necomunitară plasate în România înainte de data aderării în regimul de perfectionare activă cu suspendarea drepturilor de import si care sunt transportate după aderare în alt stat membru.

(7) În situatiile prevăzute la alin. (5) si (6), transportul produselor compensatoare mixte din România în alt stat membru, realizat de proprietarul acestora, este scutit de taxă în conformitate cu prevederile art. 144 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, indiferent dacă are loc sau nu o livrare în sensul art. 128 alin. (1) din Codul fiscal.

 


MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 529/2006 privind aprobarea Manualului de operare pentru programul „Schema de granturi mici”

 

Pentru asigurarea conditiilor de derulare a activitătilor conform Manualului de operare pentru Schema de granturi mici (SGM) si tinând cont de faptul că plafonul pentru selectarea metodei de achizitie aplicabile a fost stabilit în USD, iar prin aprecierea leului fată de USD rata de schimb leu/USD face imposibilă cheltuirea integrală a sumei de 20.000 lei alocate prin Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomică, ratificat prin Legea nr. 167/2005,

având în vedere:

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere - ANDZM, aprobată cu modificări prin Legea nr. 43/1998, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr. 167/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomică, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005;

- Hotărârea Guvernului nr. 347/2005 privind asigurarea conditiilor de implementare a prevederilor Proiectului de închidere a minelor, refacere a mediului si regenerare socioeconomică;

- Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.060/2005 privind aprobarea Schemei de granturi mici pentru implementarea de microproiecte care să îmbunătătească conditiile de viată, în special pentru grupurile dezavantajate din localitătile miniere,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. I. - La Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 529/2006 privind aprobarea Manualului de operare pentru programul „Schema de granturi mici”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 si 772 bis din 12 septembrie 2006, anexa N „Manual de achizitii pentru Schema de granturi mici”, Partea I „Proceduri de achizitie”, subcapitolele I.4-I.7 se modifică după cum urmează:

„I.4. Metode si proceduri de achizitie aplicabile

Conform acordului de împrumut, achizitiile pentru implementarea SGM se realizează conform manualului de achizitii SGM si au la bază următoarele principii:

- economicitate si eficientă;

- transparentă si competitie liberă;

- tratament egal pentru toti ofertantii;

- confidentialitate si corectitudine în procesul de evaluare;

- încurajarea contractorilor locali.

Metoda de achizitie aplicabilă reprezintă suma tuturor regulilor care trebuie respectate pentru a alege furnizorul/ consultantul si pentru a-i încredinta comanda/contractul.

Metodele de achizitie aplicabile SGM sunt:

 

Categorie

Metoda de achizitie

Observatii

Bunuri < 8.000 lei

Compararea preturilor (CP)

Se întocmeste un proces-verbal de către persoana împuternicită să realizeze compararea preturilor si care pe propria răspundere decide care este cel mai bun pret.

Bunuri 8.001-17.000 lei

Cumpărare locală (CL)

Se obtin cotatii de pret de la cel putin 3 ofertanti locali; se evaluează de către comisia de evaluare; se recomandă cel mai bun furnizor căruia i se trimite comanda.

Servicii < 3.500 lei

Selectia consultantilor individuali (SCI)

Se întocmeste un raport de evaluare de către comisia de evaluare a CV-urilor, în care se precizează punctajul obtinut de fiecare consultant si se recomandă invitarea la negociere a consultantului cu cel mai bun CV.

Selectia pe baza calificării consultantilor (SCC)

Se întocmeste un raport de evaluare de către comisia de evaluare a calificării firmelor, în care se precizează punctajul obtinut de fiecare firmă si se recomandă invitarea la negociere a firmei cu cel mai bun punctaj. Metoda se aplică la selectia firmelor de consultantă.

Prestare de servicii (PS)

Se întocmeste un raport de evaluare de către comisia de evaluare a documentelor prezentate (carte de identitate, autorizatie de PFA, autorizatie de functionare a firmei, înregistrare fiscală, carnet de conducere, atestate, act de proprietate etc.), care recomandă invitarea la negociere a persoanei sau a firmei cu cel mai bun pret, dacă este calificată. Metoda se aplică atât persoanelor fizice, cât si firmelor.

Lucrări

Participarea comunitătii (PC)

Prin angajarea responsabilitătii persoanei juridice (grupul de initiativă, ONG etc.)


Pentru achizitiile efectuate de primitor este obligatoriu:

1. Pentru fiecare achizitie de bunuri al căror cost se estimează că nu depăseste echivalentul a 8.000 lei, se vor obtine, prin compararea preturilor de către o persoană împuternicită, preturi de la cel putin 3 furnizori/magazine/ contractanti în vederea selectării celui mai bun furnizor.

2. Pentru fiecare achizitie de bunuri al căror cost se estimează că nu depăseste echivalentul a 17.000 lei, se vor obtine cotatii de pret de la cel putin 3 furnizori/magazine/ contractanti în vederea selectării celui mai bun furnizor.

3. Pentru selectarea unui consultant individual sunt necesare cel putin trei CV-uri ale unor experti în domeniul în care este necesar serviciul, care vor fi evaluate în vederea selectionării celui mai bun candidat, cu exceptia cazurilor de urgentă sau dacă nu există prestatori interesati/disponibili, de exemplu în locuri depărtate, ori dacă sumele sunt foarte mici, situatie în care se poate recurge la selectarea prin contractare directă, dar numai cu avizul prealabil al UMP-RSE.

4. Pentru selectarea unei firme de consultantă este necesară primirea de „referinte despre firmă” de la cel putin 3 firme cu experientă si cu personal calificat în domeniul în care este necesar serviciul, care vor fi evaluate în vederea selectionării celui mai bun candidat, cu exceptia cazurilor de urgentă sau dacă nu există prestatori interesati/disponibili, de exemplu în locuri depărtate, ori dacă sumele sunt foarte mici, situatie în care se poate recurge la selectarea prin contractare directă, dar numai cu avizul prealabil al UMP-RSE.

5. Pentru selectarea prestatorului de servicii al cărui cost se estimează că nu depăseste echivalentul a 3.500 lei, se vor primi referinte de la cel putin 3 contractanti/persoane individuale cu calificări/atestate corespunzătoare, în vederea selectării celui mai bun candidat, cu exceptia cazurilor de urgentă sau dacă nu există prestatori interesati/disponibili, de exemplu în locuri depărtate, ori dacă sumele sunt foarte mici, situatie în care se poate recurge la selectarea prin contractare directă, dar numai cu avizul prealabil al UMP-RSE.

I.5. Achizitie prin compararea preturilor CP cu valoare sub 8.000 lei

Această metodă va fi utilizată pentru achizitia de pe raft, din magazine, a unor bunuri sau produse standardizate disponibile de la furnizori din tară sau importate si livrate de furnizori locali. O persoană împuternicită va compara preturile si va întocmi un proces-verbal în care, pe propria răspundere, va consemna preturile unitare obtinute de la furnizori, magazine, internet etc. si va propune achizitionarea bunului respectiv de la furnizorul care a oferit cel mai bun pret pentru produsul cu caracteristicile mentionate.

Unii dintre pasii inclusi în lista de mai jos pot fi realizati în paralel pentru accelerarea si eficientizarea achizitiilor.

Pasii care trebuie urmati:

- stabilirea tipului, inclusiv caracteristicile tehnice si unitatea de măsură pentru fiecare articol;

- stabilirea cantitătii, a termenului si locului de livrare;

- împuternicirea persoanei care va realiza compararea preturilor de către adunarea asociatilor;

- pregătirea listei cu furnizorii disponibili;

- obtinerea de brosuri/cataloage sau liste de preturi de la furnizori, dacă sunt disponibile, fie personal, fie telefonic;

- evaluarea calitătii bunurilor, dacă articolele sunt disponibile imediat, care va fi costul final etc.;

- compararea preturilor cu nivelul pietei pentru achizitia dintr-o singură sursă;

- pregătirea unui scurt proces-verbal de evaluare continând numele furnizorilor de la care au fost obtinute preturi si care să justifice selectarea unui furnizor pe baza calitătii si a disponibilitătii bunurilor si a pretului;

- prezentarea pentru aprobare a procesului-verbal de evaluare, însotit de brosuri etc. obtinute, persoanei autorizate de primitor din comitetul de coordonare a microproiectului;

- achizitia si receptia bunurilor de la magazinul/ furnizorul selectat prin întocmirea notei de receptie si/sau a procesului-verbal de receptie a bunurilor;

- preluarea facturii si a chitantei;

- efectuarea plătii către furnizor;

- păstrarea tuturor documentelor, inclusiv lista de furnizori, chitante etc., într-un dosar.

Membrii comitetului de coordonare a microproiectului (grup de initiativă/ONG) sunt responsabili de operatiunile pentru realizarea pasilor descrisi anterior, cu exceptia: pregătirii listei cu furnizorii disponibili; obtinerii de brosuri/cataloage sau liste de preturi de la furnizori, dacă sunt disponibile, fie personal, fie telefonic; evaluării calitătii bunurilor, dacă articolele sunt disponibile imediat; stabilirii costului final etc., în urma comparării preturilor cu nivelul pietei pentru achizitia dintr-o singură sursă; pregătirii unui scurt proces-verbal de evaluare continând numele furnizorilor de la care au fost obtinute preturi si care să justifice selectarea unui furnizor pe baza calitătii si a disponibilitătii bunurilor si a pretului; prezentării procesului-verbal de evaluare, însotit de brosuri etc. obtinute, pentru aprobare persoanei autorizate de primitor din comitetul de coordonare a microproiectului.

I.6. Cumpărare locală (CL) cu valoare sub 17.000 lei

Această metodă de achizitie se foloseste în cazul unui bun sau al unui pachet de bunuri necesare a se achizitiona de la un furnizor, dacă valoarea totală a acestora este mai mică de 17.000 lei. Este obligatoriu să se compare cel putin 3 cotatii corespunzătoare. Furnizorul care oferă bunul sau pachetul de bunuri în concordantă cu specificatiile tehnice si termenele de livrare si are pretul evaluat cel mai mic va fi selectat si va fi recomandat pentru semnarea contractului.

Pasii care trebuie urmati:

- stabilirea tipurilor de bunuri necesare, a unitătilor în care sunt exprimate acestea, a cantitătilor si a datelor si locurilor de livrare;

- întocmirea specificatiilor tehnice;

- pregătirea invitatiei la cotare, cu stabilirea datei limită si a locului unde se primesc cotatiile;

- pregătirea unei liste cu potentiali furnizori, astfel încât să fie asigurată primirea a cel putin 3 cotatii;

- transmiterea invitatiei la cotare tuturor furnizorilor din lista mentionată la punctul anterior, cu confirmarea participării;

- numirea comisiei de evaluare de către adunarea asociatilor;

- primirea si înregistrarea cotatiilor înainte de data limită stabilită în invitatie;

- evaluarea cotatiilor bunurilor, dacă articolele sunt disponibile imediat, care va fi costul final etc.;

- pregătirea raportului de evaluare care cuprinde si recomandarea de semnare a comenzii;

- înaintarea raportului de evaluare, pentru aprobare, persoanei autorizate de primitor din comitetul de coordonare a microproiectului;

- aprobarea raportului de evaluare;

- semnarea comenzii;

- transmiterea comenzii;

- informarea celorlalti participanti necâstigători despre semnarea comenzii;

- livrarea si receptia bunurilor;

- întocmirea procesului-verbal de receptie;

- efectuarea plătilor către furnizori după primirea documentelor de plată;

- păstrarea tuturor documentelor referitoare la întregul proces de achizitie într-un dosar.


Membrii comitetului de coordonare a microproiectului (grup de initiativă/ONG) sunt responsabili de operatiunile pentru realizarea pasilor descrisi anterior, cu exceptia evaluării care se face de către comisia de evaluare desemnată de adunarea asociatilor.

I.7. Selectia consultantilor/firmelor de consultantă/ prestatorilor de servicii sub 3.500 lei

Metoda se aplică pentru a angaja un consultant individual/ o firmă de consultantă sau un prestator de servicii individual ori firmă. Este obligatoriu să se evalueze cel putin 3 consultanti/prestatori de servicii de specialitate. Consultantul/ prestatorul de servicii cel mai bine calificat pentru îndeplinirea sarcinilor va fi selectat si invitat la negociere.

Pasii care trebuie urmati pentru consultanti individuali/ firme de consultantă:

- pregătirea unei fise privind experienta/calificările/abilitătile necesare consultantului;

- numirea comisiei de evaluare de către adunarea asociatilor;

- pregătirea unei liste de potentiale persoane/firme de consultantă (cel putin 3);

- invitarea acestora să îsi exprime interesul, să trimită informatii în legătură cu specializarea/calificarea profesională si experienta anterioară;

- selectarea de către comisia de evaluare a celei mai calificate persoane/firme de consultantă pentru sarcinile prevăzute în fisa postului/ termenii de referintă;

- pregătirea raportului de evaluare care să contină recomandarea de invitare a unui consultant pentru negociere si înaintarea acestuia spre aprobare;

- contactarea candidatului selectat;

- negocierea termenilor si conditiilor contractului;

- semnarea contractului;

- informarea celorlalti participanti, participanti necâstigători despre semnarea contractului;

- începerea si derularea activitătilor din contract;

- monitorizarea contractului;

- primirea raportului de activitate;

- acceptarea rapoartelor;

- întocmirea si transmiterea facturii;

- efectuarea plătii consultantului;

- păstrarea tuturor documentelor referitoare la întregul proces de selectie într-un dosar.

Membrii comitetului de coordonare a microproiectului (grup de initiativă/ONG) sunt responsabili de operatiunile pentru realizarea pasilor descrisi anterior, cu exceptia evaluării care se

face de către comisia de evaluare desemnată de adunarea asociatilor.

Pasii care trebuie urmati pentru prestatorul de servicii individual sau firmă:

- pregătirea unei fise privind experienta/calificările/abilitătile necesare prestatorului;

- numirea comisiei de evaluare de către adunarea asociatilor;

- pregătirea unei liste de potentiale persoane/firme (cel putin 3);

- evaluarea documentelor care atestă calificările persoanei (carte de identitate, autorizatie de PFA, carnet de conducere, atestate, act de proprietate etc.), dacă serviciul este disponibil imediat, care va fi costul final etc.;

- obtinerea de liste de preturi de la furnizori, dacă sunt disponibile, fie personal, fie telefonic;

- compararea preturilor cu nivelul pietei pentru achizitia dintr-o singură sursă;

- prezentarea raportului de evaluare pentru aprobare persoanei autorizate de primitor din comitetul de coordonare a microproiectului,;

- contactarea prestatorului;

- semnarea contractului;

- efectuarea serviciului;

- receptia serviciului prin întocmirea notei de receptie;

- preluarea facturii si a chitantei;

- efectuarea plătii către furnizor;

- păstrarea tuturor documentelor, inclusiv lista de furnizori, chitante etc., într-un dosar.

Membrii comitetului de coordonare a microproiectului (grup de initiativă/ONG) sunt responsabili de operatiunile pentru realizarea pasilor descrisi anterior, cu exceptia: pregătirii listei cu furnizorii disponibili; obtinerii de liste de preturi de la furnizori, dacă articolele sunt disponibile, fie personal, fie telefonic; evaluării documentelor care atestă calificările persoanei (carte de identitate, autorizatie de PFA, carnet de conducere, atestate, act de proprietate etc.), dacă serviciul este disponibil imediat; stabilirii costului final etc., în urma comparării preturilor cu nivelul pietei pentru achizitia dintr-o singură sursă; pregătirii unui scurt raport de evaluare continând numele furnizorilor de la care au fost obtinute preturi si care să justifice selectarea unui furnizor pe baza calitătii si a disponibilitătii bunurilor si a pretului.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Agentia Natională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 iunie 2007.

Nr. 1.697.