MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 704         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 18 octombrie 2007

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.869. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat - 2008

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat - 2008

 

În baza prevederilor Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Calendarul examenului de bacalaureat - 2008, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Metodologia de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat - 2008, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Directia generală management învătământ preuniversitar, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor si relatia cu Parlamentul, Directia generală management învătământ superior, Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în Învătământul Preuniversitar, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, precum si conducerile unitătilor de învătământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Dumitru Miron,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 august 2007.

Nr. 1.869.

 

ANEXA Nr. 1

 

CALENDARUL

examenului de bacalaureat – 2008

 

Sesiunea iunie-iulie 2008

 

 

1-9 mai 2008

Înscrierea candidatilor

13 iunie 2008

Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a

23-24 iunie 2008

Limba si literatura română - proba A - proba orală

24-25 iunie 2008

Limba si literatura maternă - proba C - proba orală

25-26 iunie 2008

Limba si literatura modernă - proba B - proba orală

27 iunie 2008

Limba si literatura română - proba A - proba scrisă

30 iunie 2008

Limba si literatura maternă - proba C - proba scrisă

1 iulie 2008

Proba obligatorie a profilului - proba D - proba scrisă

2 iulie 2008

O probă la alegere din aria curriculară corespunzătoare specializării - proba E - probă scrisă sau practică

3 iulie 2008

O probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare corespunzătoare specializării - proba F - probă scrisă sau practică

5 iulie 2008

Afisarea rezultatelor (până la ora 16,00) si depunerea contestatiilor (orele 16,00-20,00)

7-8 iulie 2008

Rezolvarea contestatiilor

9 iulie 2008

Afisarea rezultatelor finale.

 

Sesiunea august-septembrie 2008

 

 

 

14-18 iulie 2008

Înscrierea candidatilor

18 august 2008

Limba si literatura română - proba A - proba orală

19 august 2008

Limba si literatura maternă - proba C - proba orală

20 august 2008

Limba si literatura modernă - proba B - proba orală

21 august 2008

Limba si literatura română - proba A - proba scrisă

22 august 2008

Limba si literatura maternă - proba C - proba scrisă

25 august 2008

Proba obligatorie a profilului - proba D - proba scrisă

26 august 2008

O probă la alegere din aria curriculară corespunzătoare specializării - proba E - probă scrisă sau practică

27 august 2008

O probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare corespunzătoare specializării - proba F - probă scrisă sau practică

29 august 2008

Afisarea rezultatelor (până la ora 16,00) si depunerea contestatiilor (orele 16,00-20,00)

30-31 august 2008

Rezolvarea contestatiilor

1 septembrie 2008

Afisarea rezultatelor finale

 

ANEXA Nr. 2

 

METODOLOGIA

de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat – 2008

 

I. Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Examenul de bacalaureat este modalitatea de evaluare a cunostintelor, a competentelor, a nivelului de cultură generală si de specializare atins de absolventii de liceu.

(2) Dreptul de a sustine bacalaureatul îl au elevii care au promovat ciclul superior al liceului, indiferent de forma de învătământ.

(3) Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului (M.E.C.T.) organizează în fiecare an scolar, potrivit legii, două sesiuni de bacalaureat.

Art. 2. - (1) Promovarea examenului de bacalaureat permite accesul în învătământul superior.

(2) În urma promovării examenului de bacalaureat, absolventului i se eliberează diplomă de bacalaureat.

(3) Absolventii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obtinut media 10 primesc diplomă de merit.

Art. 3. - (1) Candidatii proveniti din învătământul de stat au dreptul să sustină examenul de bacalaureat, fără taxă, de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la examen sunt conditionate de achitarea unor taxe.

(2) Candidatii proveniti din învătământul particular vor sustine examenul de bacalaureat, cu taxă, în centrele de examen stabilite de inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti.

(3) Taxele de examen mentionate la alin. (1) si (2) se stabilesc anual, până la data de 15 aprilie, de către M.E.C.T.

Art. 4. - (1) Candidatii care au participat, dar nu au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile de bacalaureat organizate începând cu anul 2003 pot solicita recunoasterea unora dintre probele orale, scrise sau practice, promovate în sesiunile din anii mentionati.

(2) Elevii care, în una dintre clasele a IX-a – a XII-a, au obtinut premii la concursuri/olimpiade scolare internationale recunoscute de către M.E.C.T. au posibilitatea de a-si echivala, la cerere, proba de examen a cărei disciplină a fost inclusă în programa de concurs. Echivalarea se face cu nota maximă.

(3) Recunoasterea/echivalarea probelor se face în urma solicitării scrise a candidatului, depusă, în momentul înscrierii, la secretariatul unitătii de învătământ.

Art. 5. - În sensul prezentei metodologii, se definesc următorii termeni:

- asistent - cadrul didactic cu atributii de supraveghere în sălile din centrele de examen;

- borderou de evaluare - documentul-tip în care se înregistrează, conform baremului de evaluare/de corectare si de notare, punctajul alocat fiecărui răspuns, defalcat unitar la nivel de disciplină, în cadrul centrului de examen;

- catalog electronic - documentul oficial de examen, informatizat, instituit la nivelul centrului de examen, care cuprinde datele de identificare a candidatilor si notele obtinute de acestia, precum si numele componentilor comisiei de bacalaureat si ale profesorilor examinatori/evaluatori; pentru oficializarea documentului se realizează două copii în formă tipărită, semnate de presedinte, de vicepresedinte, de secretar si de profesorii examinatori/evaluatori;

- centru de examen, centru zonal de evaluare - unitătile de învătământ organizate special pentru desfăsurarea examenului;

- Comisie Natională de Bacalaureat, comisie judeteană de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, comisie de bacalaureat, comisie judeteană de contestatii - grupurile de cadre didactice, cu o structură ierarhică, cu atributii specifice în organizarea si desfăsurarea examenului, la nivel national, judetean sau local;

- diplomă de bacalaureat - documentul oficial care atestă promovarea examenului de bacalaureat;

- disciplină de examen - continuturile studiate/competentele dobândite pe parcursul liceului, reglementate prin programa de bacalaureat, care sunt evaluate pe baza unor subiecte de examen;

- fisă individuală a candidatului - documentul-tip eliberat de centrul de examen si aflat în posesia candidatului, în care se înregistrează notele probelor orale si practice, sub semnătura profesorilor evaluatori;

- fisă-tip informatizată - cererea individuală de înscriere la examen, în format electronic, care cuprinde datele de identificare a candidatului si lista disciplinelor de examen pentru care acesta a optat;

- probă de examen - forma de examinare programată să se desfăsoare la o anumită dată, în conformitate cu un anumit calendar, constând în sustinerea unui test oral, scris sau practic, la anumite discipline de examen;


- procedură - actul intern care precizează modalitatea oficială de desfăsurare a anumitor activităti si care cuprinde: standarde, criterii, date limită, responsabilităti si solutii practice pentru realizarea acestora;

- profesor examinator/evaluator - cadrul didactic cu atributii în examinarea si evaluarea candidatilor la probele orale si practice, respectiv în evaluarea lucrărilor scrise, în baza unor bareme de evaluare/de corectare si de notare;

- reevaluare a lucrărilor - procesul de reevaluare a unor lucrări, în conditii de resecretizare, de către alti profesori evaluatori decât cei care au realizat evaluarea initială, în scopul verificării corectitudinii evaluării initiale;

- sesiune de bacalaureat - perioada prestabilită în care se înscriu candidatii, se sustin probele de examen, se depun si se solutionează contestatiile si se afisează rezultatele;

- stagiu de instruire - cursurile de instruire axate pe problematica specifică evaluării, precum si a organizării si a desfăsurării examenului, care se realizează înaintea sesiunilor de bacalaureat;

- subcomisie - grupul de cadre didactice subordonat comisiei de bacalaureat din centrul de examen, care are atributii specifice în organizarea si desfăsurarea examenului într-o unitate de învătământ arondată centrului de examen, plasată în altă locatie sau în altă localitate decât cea în care îsi are sediul centrul de examen; subcomisiile se pot organiza si pe profiluri, pe specializări, eventual în functie de limba de predare.

II. Coordonarea metodologică a examenului de bacalaureat

Art. 6. - (1) Coordonarea pe plan national a modului de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat este asigurată de Comisia Natională de Bacalaureat, care se constituie, la începutul fiecărui an scolar, prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului si care functionează în cadrul M.E.C.T.

(2) La nivel judetean, coordonarea organizării si desfăsurării examenului este asigurată de comisia judeteană de bacalaureat/a municipiului Bucuresti; aceasta se constituie prin decizia inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti, până la data de 31 martie. Componenta nominală a acesteia se transmite, spre informare, la Comisia Natională de Bacalaureat, la Directia generală învătământ preuniversitar.

(3) În centrele de examen si în centrele zonale de evaluare organizarea examenului este asigurată de comisii de bacalaureat numite de comisia judeteană de bacalaureat, în conformitate cu prevederile din prezenta metodologie.

(4) Coordonarea activitătii în centrele de contestatii este asigurată de comisia judeteană de contestatii, numită de comisia judeteană de bacalaureat până la data de 7 iulie, pentru prima sesiune, si până la data de 30 august, pentru a doua sesiune.

A. Comisia Natională de Bacalaureat

Art. 7. - Comisia Natională de Bacalaureat se compune din:

- presedinte: secretarul de stat pentru învătământ preuniversitar;

- vicepresedinti: directorul general al Directiei generale managementul învătământului preuniversitar, directorul general al Directiei generale învătământ în limbile minoritătilor si relatia cu Parlamentul, directorul general al Directiei generale învătământ superior, directorul general al Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în Învătământul Preuniversitar;

- secretar: un specialist din cadrul Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în Învătământul Preuniversitar;

- 5-9 membri: directori, sefi de serviciu, inspectori generali din M.E.C.T., specialisti din cadrul Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în Învătământul Preuniversitar, profesori din învătământul preuniversitar.

Art. 8. - Comisia Natională de Bacalaureat are următoarele atributii:

1. publică, la începutul anului scolar calendarul si metodologia de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat, lista disciplinelor de examen, în functie de filieră, de profil, de specializare, precum si programele de examen;

2. aprobă lista centrelor de examen si de evaluare pentru examenul de bacalaureat, ca urmare a propunerilor comisiilor judetene/a municipiului Bucuresti;

3. selectează si propune numirea, prin ordin al ministrului, a presedintilor comisiilor de bacalaureat, din listele nominale înaintate Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului de către institutiile de învătământ superior;

4. organizează stagii de instruire pentru presedintii comisiilor judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti;

5. în situatii justificate poate decide, la propunerea comisiilor judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti sau a delegatului Comisiei Nationale de Bacalaureat, înlocuirea unor presedinti de comisie;

6. stabileste numărul variantelor de subiecte pentru probele scrise, din care se extrag prin tragere la sorti subiectul de examen si subiectul de rezervă;

7. decide, în cazuri justificate, folosirea subiectului de rezervă;

8. controlează modul în care îsi desfăsoară activitatea comisiile judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, comisiile judetene de contestatii si comisiile de examen din centrele de bacalaureat;

9. poate decide evaluarea lucrărilor dintr-un judet în alt judet;

10. decide reevaluarea unor lucrări, în perioada desfăsurării examenului sau ulterior sesiunii de bacalaureat, dar nu mai târziu de un an de la desfăsurarea examenului;

11. stabileste modalitătile de centralizare a situatiilor speciale, analizează desfăsurarea si rezultatele examenului national de bacalaureat, pe baza rapoartelor elaborate de comisiile judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, si prezintă concluziile conducerii M.E.C.T.;

12. propune ministrului educatiei, cercetării si tineretului, în situatii de fortă majoră, modificări în modul de organizare si desfăsurare a examenului national de bacalaureat.

Art. 9. - Comisia Natională de Bacalaureat poate delega reprezentanti pe lângă comisiile judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti. Delegatul Comisiei Nationale de Bacalaureat are următoarele atributii:

a) controlează respectarea prezentei metodologii de către comisia judeteană de bacalaureat/a municipiului Bucuresti si de către comisia judeteană de contestatii, inspectează centrele de examen si centrele zonale de evaluare;

b) îndrumă comisiile judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti în privinta organizării si desfăsurării examenului de bacalaureat;

c) propune comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti sau Comisiei Nationale de Bacalaureat, atunci când constată disfunctii în respectarea metodologiei, schimbări în componenta comisiilor;

d) în cazul în care constată abateri în organizarea examenului de bacalaureat, reprezentantul Comisiei Nationale de Bacalaureat poate propune comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti sau Comisiei Nationale de Bacalaureat măsuri de sanctionare a cadrelor didactice în cauză sau suspendarea posibilitătii de a se organiza, în anul scolar următor, centru de bacalaureat în unitatea scolară respectivă;

e) întocmeste un raport pe care îl înaintează Comisiei Nationale de Bacalaureat.

B. Comisia judeteană de bacalaureat/a municipiului Bucuresti

Art. 10. - (1) Comisia judeteană de bacalaureat/a municipiului Bucuresti se compune din:

- presedinte - inspector scolar general sau un inspector scolar general adjunct;

- vicepresedinte - inspectori scolari generali adjuncti sau inspectori scolari de specialitate;

- 1-2 secretari - inspectori scolari de specialitate, directori sau informaticieni/cadre didactice cu abilităti în operarea pe calculator;

- 5 membri - inspectori scolari de specialitate, directori ai unitătilor de învătământ care scolarizează ciclul liceal.

(2) Din comisiile judetene de bacalaureat, aflate în judetele în care există candidati care vor sustine probe în limbile minoritătilor nationale, va face parte cel putin un cadru didactic apartinând minoritătilor nationale respective.

Art. 11. - Comisia judeteană de bacalaureat/a municipiului Bucuresti are următoarele atributii:

1. nominalizează, până la data de 15 aprilie, pentru prima sesiune, si până la data de 25 iulie, pentru a doua sesiune, centrele de examen, unitătile scolare arondate acestora, precum si centrele zonale de evaluare;

2. transmite, în format electronic, Comisiei Nationale de Bacalaureat, la Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în Învătământul Preuniversitar, spre aprobare, lista centrelor de examen si a centrelor zonale de evaluare din judet (municipiul Bucuresti), până la data de 15 aprilie, pentru prima sesiune, si până la data de 25 iulie, pentru a doua sesiune;

3. controlează si răspunde de organizarea si desfăsurarea examenului de bacalaureat pe tot teritoriul judetului/municipiului Bucuresti;

4. poate decide asupra organizării de centre de bacalaureat fie pe grupuri de licee, fie pe filiere, profiluri, specializări;

5. ia măsuri de solutionare a problemelor de finantare a actiunilor legate de organizarea si desfăsurarea examenului de bacalaureat;

6. ia măsuri pentru dotarea centrelor de bacalaureat cu tipizate, consumabile si logistica necesară pentru buna

desfăsurare a examenului si a evaluării: copiatoare în stare de functionare, care să permită multiplicarea subiectelor de examen pentru fiecare candidat, calculatoare pentru elaborarea listelor cu rezultate si a altor documente necesare comisiei, radio, telefon, fax, fiset metalic etc.;

7. poate delega inspectori scolari de specialitate, reprezentanti ai comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, pentru monitorizarea desfăsurării examenului în centrele de bacalaureat;

8. se adresează, în scris, directiilor judetene de sănătate, pentru a asigura prezenta personalului medical în fiecare centru în care se sustin probe în cadrul examenului de bacalaureat, precum si consiliilor locale, operatorilor de energie electrică, operatorilor de cablu, operatorilor de telefonie etc, în scopul asigurării conditiilor corespunzătoare pentru desfăsurarea examenului;

9. se adresează, în scris, organelor Ministerului Internelor si Reformei Administrative, de politie si de jandarmerie, de la nivel judetean, primăriilor, pentru a asigura prezenta politistilor din politia comunitară sau a jandarmilor la sediul comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti si la centrele de bacalaureat, pentru paza lucrărilor scrise, pentru păstrarea ordinii publice la centrele de examen si la centrele zonale de evaluare. Prezenta acestora va fi solicitată si pentru transportul lucrărilor scrise de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, respectiv de la centrele zonale de evaluare la centrele de contestatii si invers;

10. numeste profesorii examinatori/evaluatori, asistentii, secretarii, vicepresedintii si membrii comisiilor de bacalaureat;

11. realizează instruirea presedintilor si a vicepresedintilor comisiilor din centrele de examen, cu cel mult 48 de ore înaintea primei probe a examenului de bacalaureat; pentru presedintii si vicepresedintii comisiilor din centrele zonale de evaluare, instruirea se face cu cel mult 48 de ore înaintea primei probe scrise;

12. asigură confectionarea stampilelor-tip pentru examenul de bacalaureat. Se confectionează două tipuri de stampile rotunde, care vor avea următorul continut:

a) stampila pentru centrele de examen: „Bacalaureat 2008 - CE.”;

b) stampila pentru centrele zonale de evaluare: „Bacalaureat 2008 - C.Z.E”.

Stampilele vor fi rotunde, cu diametru de 25 mm si nu vor fi numerotate. În situatia în care un centru de examen are organizată o subcomisie într-o altă localitate, se confectionează o stampilă separată pentru subcomisia respectivă;

13. operează, dacă este cazul, schimbări ale vicepresedintilor, ale membrilor, ale profesorilor examinatori/evaluatori, ale secretarilor sau ale asistentilor care fac parte din comisiile din centrele de examen sau din centrele zonale de evaluare. Aceste schimbări vor fi aduse la cunostintă, după caz, Comisiei Nationale de Bacalaureat. Poate propune Comisiei Nationale de Bacalaureat, în cazuri justificate, schimbarea unor presedinti de comisie;

14. poate decide reevaluarea unor lucrări, în perioada desfăsurării examenului sau ulterior, si informează Comisia Natională de Bacalaureat despre rezultatele acestor reevaluări;


15. sesizează imediat Comisiei Nationale de Bacalaureat orice situatie a cărei rezolvare nu este prevăzută în metodologie si solicită, în cazuri justificate, subiecte de rezervă;

16. transmite zilnic, Comisiei Nationale de Bacalaureat - Directia generală învătământ preuniversitar, situatiile speciale din ziua respectivă;

17. transmite, la sfârsitul fiecărei probe orale sau practice, Comisiei Nationale de Bacalaureat, la Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în Învătământul Preuniversitar, date legate de numărul de candidati înscrisi la probă, numărul de candidati prezenti, numărul candidatilor promovati, pe transe de medii, numărul de candidati eliminati, procentajul de prezentă;

18. transmite, la sfârsitul fiecărei probe scrise, Comisiei Nationale de Bacalaureat, la Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în Învătământul Preuniversitar, date legate de numărul de candidati înscrisi la probă, numărul de candidati prezenti, numărul de candidati eliminati, procentajul de prezentă;

19. organizează centrul judetean/interjudetean de contestatii si numeste comisia judeteană de contestatii/a municipiului Bucuresti;

20. organizează transportul, în conditii de securitate, a lucrărilor scrise de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, de la preluarea lor de la una dintre comisii, până la predarea lor către cealaltă comisie;

21. primeste lucrările scrise contestate de la comisiile din centrele zonale de evaluare si organizează transportul lor, în deplină securitate, la si de la comisia judeteană/interjudeteană de contestatii;

22. primeste lucrările scrise reevaluate de comisia judeteană de contestatii/interjudeteană si le transmite comisiilor din centrele zonale de evaluare;

23. transmite Comisiei Nationale de Bacalaureat, la Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în Învătământul Preuniversitar, rezultatele examenului de bacalaureat imediat după afisarea acestora (atât înainte, cât si după contestatii), astfel: număr de candidati înscrisi pentru fiecare probă si în total pe judet, număr de candidati prezentati, număr de candidati eliminati din examen, număr de candidati respinsi, număr de candidati promovati, procentul de promovabilitate (dintre cei prezenti) si repartitia acestora pe transe de medii;

24. elaborează si transmite Comisiei Nationale de Bacalaureat, la Directia generală învătământ preuniversitar, în termen de 10 zile de la încheierea sesiunii respective a bacalaureatului, raportul final, care va cuprinde:

a) situatia numerică a tuturor candidatilor, pe ansamblu si la fiecare probă de examen; situatia elevilor promovati, pe transe de medii;

b) semnalarea situatiilor deosebite - folosirea subiectelor de rezervă, înlocuirea unor presedinti si a unor membri ai comisiei, alte situatii;

c) sugestii si solutii pentru perfectionarea organizării si a desfăsurării examenului de bacalaureat;

d) analiza modului de desfăsurare a contestatiilor si rezultatele statistice ale acestora, concluzii si propuneri;

e) informatii despre sanctiunile aplicate si numele persoanelor sanctionate, inclusiv despre personalul didactic căruia comisia judeteană de bacalaureat/a municipiului Bucuresti a decis să-i retragă dreptul de a mai participa la examenele nationale.

C. Comisia de bacalaureat din centrul de examen

Art. 12. - (1) Comisia de bacalaureat din centrul de examen se compune din:

- presedinte - un cadru didactic universitar titular, având titlul stiintific de doctor, numit prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului;

- 1-2 vicepresedinti - inspectori scolari de specialitate, directori sau profesori având gradul didactic I sau II;

- secretar - un cadru didactic cu abilităti în operarea pe calculator/informatician;

- membri - 1-5 profesori având gradul didactic I sau II, cu abilităti în operarea pe calculator;

- asistenti - câte două cadre didactice, de altă specialitate decât cea la care se sustine proba, pentru fiecare sală în care se desfăsoară probe scrise de examen;

- profesori examinatori - câte 2 profesori examinatori pentru fiecare disciplină de examen la care se sustin probe orale/practice.

(2) Al doilea vicepresedinte va fi numit la acele comisii de examen la care numărul de candidati depăseste 450.

(3) Stabilirea numărului de profesori examinatori se face astfel încât fiecare grupă de profesori să examineze, de regulă, câte 100 de candidati. La probele practice stabilirea numărului de candidati pentru fiecare pereche de profesori examinatori se decide în functie de specificul probei.

(4) La centrele de examen unde se dau probe si în limbile minoritătilor, cel putin unul dintre membrii comisiei trebuie să fie cunoscător al limbii respective.

Art. 13. - Comisia de bacalaureat din centrul de examen are următoarele atributii:

1. organizează si răspunde de desfăsurarea examenului de bacalaureat în centrul respectiv;

2. controlează, îndrumă si asigură organizarea si desfăsurarea corespunzătoare a probelor orale/practice si scrise;

3. controlează si îndrumă activitatea tuturor persoanelor din centru, care au sarcini privind organizarea si desfăsurarea examenului de bacalaureat;

4. preia, sub semnătura presedintelui, de la directorul unitătii de învătământ în care se află centrul de examen, documentele necesare desfăsurării examenului de bacalaureat. Conducerea unitătii de învătământ în care este organizat centrul de examen asigură conditiile necesare organizării si desfăsurării examenului - sălile de concurs, imprimatele pentru lucrările scrise, copiatoare, fisete pentru păstrarea documentelor de bacalaureat în deplină sigurantă, calculatoare, telefon, fax, radio; conducerea unitătii predă comisiei de bacalaureat din centrul de examen variantele de subiecte de la probele orale (cu exceptia textelor necunoscute/nestudiate la clasă) si practice;


5. verifică autenticitatea actelor de înscriere, respectarea conditiilor de participare la examen si întocmirea listelor de înscriere; conducerile unitătilor de învătământ arondate centrului de examen răspund de corectitudinea datelor transmise, a actelor predate si a listelor de înscriere la examenul de bacalaureat;

6. verifică modul în care au fost completate cataloagele electronice cu numele, initiala tatălui si prenumele candidatilor, disciplinele de examen pe care acestia le sustin;

7. înregistrează în catalogul electronic notele obtinute la probele pe care candidatii le-au sustinut în sesiunile anterioare, respectiv notele echivalate pentru disciplinele la care candidatii au obtinut premii la concursurile/olimpiadele scolare internationale si pentru care acestia au solicitat recunoasterea în sesiunea respectivă, conform art. 4 din prezenta metodologie. Înregistrarea în catalogul electronic a acestor note se face pe baza adeverintelor depuse de candidati la înscriere. Adeverintele rămân ca anexă la printul catalogului electronic si se păstrează permanent. Notele recunoscute din sesiunile anterioare sau echivalate se marchează în catalogul electronic cu un asterisc si se va preciza, ca notă de subsol, că au fost obtinute în sesiunile anterioare sau echivalate;

8. alcătuieste si afisează lista alfabetică a candidatilor pentru probele orale si practice, cu precizarea orei la care trebuie să se prezinte candidatii;

9. examinează candidatii la probele orale si la cele practice; trece nota la fiecare probă orală sau practică în fisa individuală a candidatului, imediat după sustinerea acesteia;

10. înregistrează în catalogul electronic notele la probele orale si practice;

11. afisează zilnic rezultatele la probele orale si la cele practice, precum si rezultatele finale, la încheierea evaluării tuturor lucrărilor scrise;

12. repartizează candidatii pe săli, pentru probele scrise, în ordine alfabetică, afisează listele respective, cu 24 de ore înainte de prima probă, la avizierul unitătii de învătământ si pe usile sălilor în care se desfăsoară probele; pentru probele D, E si F repartizarea pe săli se va face în ordine alfabetică, indiferent de optiunile candidatilor pentru disciplinele de examen aprobate pentru fiecare probă;

13. sesizează imediat comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti orice situatie deosebită, apărută în timpul desfăsurării examenului, si solicită, dacă este cazul, subiecte de rezervă;

14. stabileste, prin tragere la sorti, în dimineata fiecărei probe, repartizarea pe săli a asistentilor si îi instruieste;

15. multiplică, pentru fiecare candidat, subiectul pentru proba scrisă, imediat după extragerea variantei de examen;

16. distribuie candidatilor subiectele multiplicate pentru probele scrise;

17. ia măsuri pentru ca în spatiile în care îsi desfăsoară activitatea comisia de bacalaureat sau se desfăsoară probele scrise de examen, să nu pătrundă persoane străine, neautorizate de comisia judeteană de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, de Comisia Natională de Bacalaureat sau neprevăzute de prezenta metodologie; accesul persoanelor care

au atributii de control în centrele de examen si în centrele zonale de evaluare se reglementează printr-o procedură;

18. asigură, prin presedinte, însotit de vicepresedinte, de secretar sau de un membru al comisiei, transportul în deplină sigurantă si predarea, cu proces-verbal, la centrele zonale de evaluare, a lucrărilor scrise si a catalogului electronic, completat cu numele candidatilor si cu denumirea probelor sustinute de acestia. Pentru fiecare disciplină si tip de subiect, pentru care s-a sustinut probă scrisă în centrul respectiv de examen, se asigură, pentru centrul zonal de evaluare, o copie a subiectului;

19. primeste de la centrele zonale de evaluare, cu proces-verbal, prin presedinte si vicepresedinte, secretar sau un membru al comisiei din centrul de examen, catalogul electronic cu notele obtinute de candidati si două exemplare, în formă tipărită, stampilate si semnate, ale catalogului electronic, asigurând transportul acestora, în deplină sigurantă, la centrul de examen;

20. afisează listele cu rezultatele obtinute de candidati, după primirea acestora de la centrele zonale de evaluare;

21. primeste eventualele contestatii la probele scrise;

22. transmite comisiilor din centrele zonale de evaluare cererile candidatilor care contestă notele obtinute la evaluarea initială;

23. afisează rezultatele definitive, după rezolvarea contestatiilor;

24. extrage din catalogul electronic situatia la examen a candidatilor proveniti de la alte licee decât cel în care este organizat centrul de examen si o transmite liceelor respective, în vederea completării diplomelor de bacalaureat;

25. elaborează si transmite comisiilor judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, în termen de 4 zile de la încheierea respectivei sesiuni de examen, rapoarte privind organizarea si desfăsurarea acesteia;

26. predă directorului unitătii de învătământ în care s-a organizat centrul de examen, cu proces-verbal, catalogul electronic si printul catalogului electronic, semnat si stampilat, în două exemplare, precum si celelalte documente întocmite pentru organizarea examenului.

Art. 14. - Presedintele comisiei de bacalaureat din centrul de examen are următoarele atributii:

1. organizează si răspunde de desfăsurarea examenului de bacalaureat în centrul respectiv;

2. controlează si îndrumă activitatea tuturor persoanelor din centru, care au sarcini privind organizarea si desfăsurarea examenului de bacalaureat;

3. participă la instructajul organizat de comisia judeteană/a municipiului Bucuresti, la data si ora anuntată si preia de la comisia judeteană/a municipiului Bucuresti: stampila de examen, listele cu membrii comisiei, listele cu asistenti, alte documente;

4. preia, cu proces-verbal, de la directorul unitătii de învătământ în care se află centrul de examen:

- documentele necesare desfăsurării examenului de bacalaureat;

- logistica de examen: săli de examen, imprimante pentru lucrările scrise, calculatoare, fotocopiatoare, fisete pentru păstrarea documentelor de bacalaureat, telefon, fax, radio, televizor etc.;

- tabelele de înscriere pentru absolventii din seria curentă, actualizate după încheierea cursurilor, semnate si stampilate de către directorii scolilor arondate la centrul de examen;

5. verifică, împreună cu vicepresedintele, autenticitatea actelor de înscriere, respectarea conditiilor de participare la examen si întocmirea listelor de înscriere;

6. deleagă secretarul comisiei să completeze catalogul electronic cu numele, initiala tatălui si prenumele candidatilor, disciplinele de examen pe care acestia le sustin si să verifice corectitudinea datelor trecute în catalogul electronic;

7. asigură, prin secretarul comisiei, alcătuirea si afisarea listei alfabetice a candidatilor pentru probele orale si practice, cu precizarea orei la care trebuie să se prezinte candidatii;

8. asigură, prin secretarul comisiei, întocmirea listelor cu repartizarea candidatilor pe săli, pentru probele scrise, în ordine alfabetică, si afisarea listelor respective, cu 24 de ore înainte de prima probă, la avizierul unitătii de învătământ, cu precizarea orei la care trebuie să se prezinte candidatii, 7,30 - 8,30;

9. asigură, prin secretarul comisiei, afisarea pe usile sălilor în care se desfăsoară probele a următoarelor documente:

- listele cu numele candidatilor repartizati în sala respectivă;

- prevederile metodologiei care stipulează că pătrunderea în sala de examen cu materiale ajutătoare, frauda sau tentativa de fraudă atrag după sine eliminarea din examen si că subiectele rezolvate pe ciornă/foaia cu subiecte fotocopiate nu se iau în considerare;

10. ia toate măsurile pentru a pregăti în mod corespunzător operatia de multiplicare astfel încât subiectele să ajungă în cel mai scurt timp în sălile de examen (număr suficient de copiatoare, verificarea stării de functionare si probarea acestora);

11. se asigură că în centrul de bacalaureat este prezent personalul medical, personal al organelor de politie si de jandarmerie;

12. verifică, împreună cu vicepresedintele, sălile de examen, asigurându-se că:

- există dotarea corespunzătoare (numărul de locuri permite asezarea câte unui elev în bancă etc.);

- au fost eliminate materialele didactice care i-ar putea influenta pe candidati în elaborarea răspunsurilor orale sau a lucrărilor scrise;

13. asigură, prin profesorii examinatori, întocmirea biletelor de examen, în preziua începerii probelor orale, în câte două exemplare, pentru fiecare subcomisie de examinare;

14. deleagă secretarul să completeze notele de la probele orale si practice în catalogul electronic si notele obtinute în sesiunile anterioare de absolventii din seriile anterioare; verifică, de asemenea, corectitudinea înscrierii notelor la diferitele probe;

15. verifică, controlează, îndrumă si asigură organizarea si desfăsurarea corespunzătoare a probelor orale/practice si scrise;

16. la probele orale, în unele situatii, poate dispune întreruperea examinării si eliminarea din sală a persoanelor cu atitudine si comportament necorespunzătoare;

17. se asigură asupra continutului dosarului pentru fiecare sală de examen, pentru proba scrisă. Acest dosar trebuie să contină:

- lista cu candidati;

- modelul de proces-verbal de predare/primire a lucrărilor scrise;

- hârtie tipizată pentru lucrări;

- hârtie stampilată pentru ciorne;

18. instruieste asistentii înaintea intrării în săli, cu privire la îndatoririle ce le revin, la prevederile Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat, la informatiile pe care trebuie să le furnizeze candidatilor aflati în săli;

19. repartizează în săli câte 2 asistenti - cadre didactice de altă specialitate decât cea la care se sustine disciplina, din altă unitate de învătământ decât cea din care provin candidatii - prin tragere la sorti, în ziua fiecărei probe, cu trei sferturi de oră înainte de începerea acesteia, luând măsuri să nu rămână aceleasi formatii de asistentă în zile diferite si nici aceiasi asistenti pentru aceleasi săli, la probe diferite;

20. solicită membrilor comisiei de examen declaratii scrise. În declaratia-tip cadrul didactic precizează că nu are sot/sotie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea printre candidatii care participă la examenul de bacalaureat în centrul de examen în care îsi desfăsoară activitatea, că îsi asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale si că a luat la cunostintă faptul că în cazul constatării unor nereguli în activitatea sa din cadrul comisiei se vor lua măsuri de sanctionare, care pot merge până la excluderea din învătământ, în functie de gravitatea abaterii;

21. distribuie asistentilor, după ce acestia au semnat fisa de atributii, listele cu candidati, modelul de proces-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise, hârtie tipizată pentru lucrări si hârtie stampilată pentru ciorne. Numărul de coli de examen si numărul de coli pentru ciorne, repartizate pentru fiecare sală de examen, vor fi consemnate în procesul-verbal de instruire, care va fi semnat de fiecare asistent în parte si de presedintele comisiei;

22. imediat după comunicarea variantei de examen extrase, controlează operatia de multiplicare a subiectelor, în număr egal cu numărul candidatilor, introduce subiectele în plicuri si le sigilează;

23. distribuie asistentilor, împreună cu vicepresedintele, cu secretarul/cu alt membru al comisiei, subiectele multiplicate si secretizate, în plicuri;

24. verifică în toate sălile de examen, împreună cu vicepresedintele sau cu secretarul/cu alt membru al comisiei, dacă subiectele multiplicate pentru fiecare candidat sunt complete si lizibile, respectiv, dacă ele corespund cu filiera, cu profilul, cu specializarea si cu optiunea candidatului; verifică, după caz, primirea de către candidati si a subiectului tradus;

25. aplică stampila-tip „Bacalaureat 2008 - C.E.” peste coltul închis si lipit al lucrării. În cazul în care se organizează o subcomisie în altă locatie, desemnează un membru al comisiei de examen pentru a aplica stampila-tip „Bacalaureat 2008 - C.E.” în acea subcomisie. Aceste operatii se vor încheia înaintea iesirii primului candidat din sala de examen;

26. are dreptul de a intra în sălile de examen în timpul desfăsurării probelor scrise, pentru a controla desfăsurarea examenului;

27. verifică sesizările făcute de asistenti, referitoare la eventualele tentative de fraudă, sau la alte nereguli în desfăsurarea examenului si ia măsurile ce se impun, care pot merge până la eliminarea candidatului din examen;

28. sesizează imediat comisiei judetene de bacalaureat/ a municipiului Bucuresti orice situatie deosebită, apărută în timpul desfăsurării examenului, si solicită, dacă este cazul, subiecte de rezervă;

29. ia măsuri ca în spatiile în care se desfăsoară activitatea comisiei de examen sau probele scrise să nu pătrundă persoane străine, neautorizate de comisia judeteană/a municipiului Bucuresti sau de Comisia Natională de Bacalaureat sau care nu sunt prevăzute în procedură;

30. la finalizarea probei scrise preia, împreună cu vicepresedintele, de la asistenti, sub semnătură, lucrările scrise si verifică dacă numărul lucrărilor predate corespunde cu numărul semnăturilor din procesul-verbal de predare a lucrărilor scrise si dacă numărul de pagini al fiecărei lucrări coincide cu cel înscris pe lucrare si în procesul-verbal. Se asigură că ciornele si lucrările anulate sunt strânse separat de lucrările scrise;

31. în fiecare zi când ce se încheie sustinerea probelor scrise, asigură, însotit de vicepresedinte sau de secretar/de un membru al comisiei, transportul în deplină sigurantă si predarea cu proces-verbal, la centrul zonal de evaluare, a lucrărilor scrise. După încheierea ultimei probe, predă la centrul zonal de evaluare si catalogul electronic, completat cu numele candidatilor si cu denumirea probelor sustinute de acestia. Pentru fiecare disciplină si tip de subiect, pentru care s-a sustinut probă scrisă în centrul respectiv de examen, se asigură, pentru centrul zonal de evaluare, o copie a subiectului;

32. asigură, prin secretar sau printr-un membru al comisiei, afisarea baremului de corectare, la finalul fiecărei probe scrise;

33. primeste de la centrul zonal de evaluare, cu proces-verbal, împreună cu vicepresedintele si secretarul sau un membru al comisiei din centrul de examen, catalogul electronic si două exemplare din forma tipărită a catalogului electronic, asigurând transportul acestuia, în deplină sigurantă, la centrul de examen; se asigură că forma tipărită a catalogului electronic complet, în două exemplare, contine notele de la probele orale si scrise si media generală pentru fiecare candidat si că este stampilat si semnat de profesorii evaluatori la rubrica prevăzută în acest scop, precum si de presedintele, de vicepresedintele si de secretarul comisiei din centrul zonal de evaluare;

34. deleagă secretarul să afiseze zilnic rezultatele obtinute la probele orale, precum si rezultatele finale, la încheierea evaluării tuturor lucrărilor;

35. primeste si înregistrează, împreună cu vicepresedintele sau cu secretarul/cu un membru al comisiei, contestatiile la probele scrise, în perioada prevăzută în calendarul examenului de bacalaureat;

36. transmite comisiei din centrul zonal de evaluare, prin intermediul unui delegat al centrului de examen, cererile candidatilor care contestă notele obtinute la evaluarea initială, însotite de un borderou, în care se precizează numele contestatarilor si disciplina/disciplinele pentru care este depusă contestatia la comisia din centrul zonal de evaluare;

37. primeste prin delegatul centrului de examen o copie a procesului-verbal în care sunt consemnate deciziile comisiei de contestatii;

38. operează, în catalogul electronic, schimbările care se impun după aflarea rezultatelor la contestatii, recalculează, după caz, media generală si rectifică, în mod corespunzător, rezultatul examenului;

39. afisează, conform calendarului, la avizierul centrului de examen rezultatele definitive, după rezolvarea contestatiilor la comisia de contestatii;

40. întocmeste extrase tipărite din catalogul electronic, ce cuprind situatia la examen a candidatilor proveniti din alte licee decât cel în care este organizat centrul de examen si le transmite liceelor respective, în vederea completării diplomelor de bacalaureat;

41. predă directorului unitătii de învătământ în care s-a organizat centrul de examen, cu proces-verbal, catalogul electronic si forma tipărită a catalogului electronic, semnat si stampilat, în două exemplare, celelalte documente întocmite pentru organizarea examenului, precum si logistica de examen;

42. elaborează, împreună cu vicepresedintele, rapoarte privind organizarea si desfăsurarea examenului, pe care le transmite comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, în termen de 4 zile de la încheierea respectivei sesiuni de examen;

43. semnează diplomele de bacalaureat (completate cu datele din catalogul de examen de către secretarii liceelor la care absolventii au promovat ultima clasă) în termen de cel mult 10 zile de la terminarea examenului de bacalaureat.

Art. 15. - Vicepresedintele comisiei de bacalaureat din centrul de examen are următoarele atributii:

1. sprijină presedintele în organizarea examenului de bacalaureat, în centrul respectiv;

2. verifică, împreună cu presedintele comisiei de examen, autenticitatea actelor de înscriere, respectarea conditiilor de participare la examen si întocmirea listelor de înscriere;

3. semnalează comisiei judetene/a municipiului Bucuresti orice problemă legată de prezenta asistentilor sau a profesorilor examinatori;

4. verifică, împreună cu presedintele comisiei, sălile de examen, asigurându-se că:

- există dotarea corespunzătoare;

- au fost eliminate materialele didactice care i-ar putea influenta pe candidati în elaborarea răspunsurilor orale sau a lucrărilor scrise;

5. verifică stampilarea colilor ce vor fi folosite drept ciorne pentru probele orale cu stampila „Bacalaureat 2008 - C.E.”;

6. verifică stampilarea colilor tipizate si a celor ce vor fi folosite ca ciorne pentru probele scrise cu stampila „Bacalaureat 2008 - C.E.”;

7. distribuie asistentilor, împreună cu presedintele comisiei de examen, cu secretarul sau cu alt membru al comisiei, subiectele multiplicate si secretizate, în plicuri;


8. verifică în toate sălile de examen, împreună cu presedintele sau cu secretarul/cu alt membru al comisiei, dacă subiectele multiplicate pentru fiecare candidat sunt complete si lizibile, respectiv, dacă ele corespund cu filiera, cu profilul, cu specializarea si cu optiunea candidatului;

9. la finalizarea probei scrise preia, împreună cu presedintele, de la asistenti, sub semnătură, lucrările scrise si verifică dacă numărul lucrărilor predate corespunde cu numărul semnăturilor din procesul-verbal de predare a lucrărilor scrise si dacă numărul de pagini al fiecărei lucrări coincide cu cel înscris pe lucrare si în procesul-verbal. Se asigură că ciornele si lucrările anulate sunt strânse separat de lucrările scrise;

10. pe măsură ce se încheie sustinerea probelor scrise, asigură, împreună cu presedintele, secretarul sau un membru al comisiei, transportul în deplină sigurantă si predarea, cu proces-verbal, la centrul zonal de evaluare, a lucrărilor scrise. După încheierea ultimei probe orale predă la centrul zonal de evaluare si catalogul electronic, completat cu numele candidatilor si cu denumirea probelor ce vor fi sustinute de acestia. Pentru fiecare disciplină si tip de subiect pentru care s-a sustinut probă scrisă în centrul respectiv de examen, asigură, pentru centrul zonal de evaluare, o copie a subiectului;

11. afisează baremele de corectare si notare în centrul de examen, după încheierea fiecărei probe scrise;

12. primeste, împreună cu presedintele sau cu secretarul/cu un membru al comisiei din centrul de examen, de la centrele zonale de evaluare, cu proces-verbal, catalogul electronic si forma tipărită în două exemplare a catalogului electronic, asigurând transportul acestuia, în deplină sigurantă, la centrul de examen; se asigură că forma tipărită a catalogului electronic complet, în două exemplare, contine notele de la probele scrise si media generală pentru fiecare candidat, că este stampilat si semnat de profesorii evaluatori la rubrica prevăzută în acest scop, precum si de presedintele, de vicepresedintele si de secretarul comisiei din centrul zonal de evaluare;

13. primeste si înregistrează, împreună cu presedintele sau cu secretarul/cu un membru al comisiei, contestatiile la probele scrise, în perioada prevăzută în calendarul examenului de bacalaureat;

14. elaborează, împreună cu presedintele, si transmite comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, în termen de 4 zile de la încheierea respectivei sesiuni de examen, rapoarte privind organizarea si desfăsurarea acesteia;

15. în situatii de fortă majoră care impun părăsirea centrului de examen de către presedinte, preia atributiile acestuia până în momentul numirii unui alt presedinte.

Art. 16. - Profesorul examinator la probele orale si la probele practice are următoarele atributii:

1. întocmeste în preziua începerii probelor orale biletele de examen astfel ca acestea:

- să respecte tematica si structura din programele pentru bacalaureat;

- să fie conforme cu cerintele detaliate/instructiunile făcute publice cu minimum 15 zile înaintea începerii probelor;

- să aibă un grad de complexitate care să permită tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute;

2. verifică identitatea fiecărui candidat care intră în sala de examen;

3. se asigură că examinarea se desfăsoară în prezenta a cel putin 3 candidati;

4. pune la dispozitia candidatului biletele de examen si hârtie stampilată pentru ciorne;

5. acordă fiecărui candidat, pentru elaborarea răspunsurilor, 10-15 minute;

6. examinează candidatii în ordinea afisată, respectându-se ora prevăzută pentru fiecare grupă. Examinarea orală se realizează de către cei 2 profesori examinatori, membri ai comisiei. Profesorii examinatori pot interveni cu întrebări lămuritoare sau suplimentare, de regulă după ce candidatul si-a prezentat răspunsurile;

7. evaluează răspunsul candidatului de la probele orale cu note de la 10 la 1; verifică punctajul acordat de cel de-al doilea evaluator, asigurându-se că diferenta nu este mai mare de un punct;

8. permite, la solicitarea candidatului, extragerea unui al doilea bilet si îl avertizează pe acesta că nota va fi scăzută cu un punct;

9. profesorul de educatie fizică înregistrează rezultatele obtinute de candidati, face evaluarea conform normelor cuprinse în anexa nr. 1 din Programa de bacalaureat - 2008 pentru educatie fizică si calculează nota finală;

10. calculează nota finală ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate de cei 2 examinatori;

11. trece nota finală acordată la probele orale sau practice în următoarele documente:

- fisă individuală de notare a candidatului (semnând alături de celălalt profesor examinator) si înmânează candidatului fisa după consemnarea notei la fiecare probă. Notele de la probele practice se trec în fisa individuală a candidatului, imediat după încheierea sustinerii probei de către acesta. Apoi, fisa se înmânează candidatului;

- borderou;

- catalog (semnând alături de celălalt profesor examinator); verifică dacă nota din borderou corespunde cu nota din fisa individuală; verifică si corespondenta notelor din borderou si din catalog;

12. preia de la candidat, după sustinerea probei orale, biletul de examen si ciorna semnată.

Art. 17. - Asistentul are următoarele atributii:

1. se prezintă la centrul de examen în intervalul de timp anuntat, 7,00 -7,30;

2. participă la instruirea efectuată de către presedintele comisiei în legătură cu îndatoririle ce îi revin, cu prevederile Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat, cu informatiile pe care trebuie să le furnizeze candidatilor si participă la tragerea la sorti a sălii;

3. semnează procesul-verbal de instruire, completează si semnează declaratia-tip;

4. primeste din partea presedintelui listele cu candidati, modelul de proces-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise, hârtie tipizată pentru lucrări si hârtie stampilată pentru ciorne; semnează procesul-verbal în care se consemnează numărul de coli de examen si numărul de coli pentru ciorne;


5. permite accesul candidatilor în săli pe baza actului de identitate (buletin, carte de identitate sau pasaport), cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei (candidatii care nu se află în sală în momentul distribuirii subiectelor pierd dreptul de a mai sustine proba respectivă);

6. verifică asezarea candidatilor câte unul în bancă, în ordine alfabetică, conform listelor primite de la presedintele comisiei;

7. verifică, înainte de aducerea subiectelor în săli, să nu existe asupra candidatilor materiale ajutătoare: manuale, dictionare, notite, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare;

8. permite candidatilor să poată introduce în săli si folosi în timpul examenului doar acele materiale a căror posibilitate de utilizare este mentionată explicit în metodologie si pe foaia care contine subiectul de examen: dictionar, la disciplina limba latină, sau planul de conturi la disciplina contabilitate; îi atentionează pe acestia că nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către presedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu; aceasta poate duce, după caz, la sanctionarea asistentilor;

9. explică elevilor modul de desfăsurare a probei, modul de completare a datelor personale pe foaia tipizată, înainte de aducerea subiectelor în săli;

10. distribuie fiecărui candidat câte o coală de hârtie tipizată, pe care candidatul îsi scrie cu majuscule: numele, prenumele tatălui, toate prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate, si completează citet celelalte date de pe coltul ce urmează a fi lipit; atrage atentia că înscrierea numelui candidatului pe foile tipizate în afara rubricii care se sigilează, precum si orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării atrag după sine anularea lucrării scrise respective;

11. verifică identitatea candidatilor si completarea corectă a tuturor datelor prevăzute pe coltul colii tipizate;

12. semnează în interiorul portiunii de pe coltul colii ce urmează a fi sigilat;

13. permite candidatilor să lipească coltul colii tipizate după distribuirea subiectelor în săli si după ce candidatii au început să scrie pe foaia de concurs rezolvarea subiectelor si numai după ce a verificat identitatea candidatilor si completarea corectă a tuturor datelor prevăzute si după ce semnează în interiorul portiunii care urmează a fi sigilată;

14. distribuie candidatilor atâtea coli tipizate si ciorne marcate cu stampila „Bacalaureat 2008 - C.E.” câte le sunt necesare; candidatii vor completa pe fiecare dintre acestea datele personale, în coltul care urmează să fie lipit (pentru lipirea coltului lucrării se va folosi lipici sau acelasi tip de etichete autocolante, pentru toate centrele de examen dintr-un judet);

15. primeste subiectele multiplicate si secretizate, în plicuri, de la presedinte, însotit de vicepresedinte sau de secretar/de un membru al comisiei, verifică integritatea acestora, le deschide si le distribuie fiecărui candidat;

16. distribuie candidatilor care sustin probele în limbile minoritătilor nationale simultan subiectul atât în limba maternă, cât si în limba română;

17. răspunde de asigurarea ordinii si a linistii în sala de examen, de respectarea de către candidati a tuturor prevederilor metodologiei de examen, în timpul probelor scrise;

18. informează candidatii că timpul de lucru este de 3 ore din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor pentru fiecare candidat;

19. se asigură ca, din momentul distribuirii subiectelor, niciun candidat să nu părăsească sala, decât dacă predă lucrarea scrisă si semnează de predarea acesteia, dar nu mai devreme de o oră si jumătate de la distribuirea subiectelor în săli;

20. în cazuri exceptionale, dacă un candidat se simte rău si solicită părăsirea temporară a sălii, îl însoteste pe acesta până la înapoierea în sala de examen; în această situatie timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi prelungit;

21. explică elevilor modul de desfăsurare a probei si reaminteste candidatilor că:

- timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de 3 ore, socotit din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat;

- pentru elaborarea lucrării scrise candidatii trebuie să folosească numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor si a desenelor trebuie să folosească numai creion negru;

- este interzisă folosirea, în timpul probelor scrise, a mijloacelor de calcul;

- trebuie să folosească numai hârtia distribuită de către asistenti;

- subiectele rezolvate pe ciornă sau pe foaia cu subiectele fotocopiate nu se iau în considerare;

- dacă doresc să corecteze o greseală, trebuie să taie cu o linie orizontală fiecare rând din pasajul gresit;

22. distribuie coli tipizate candidatilor care, din diferite motive doresc să-si transcrie lucrarea, fără a depăsi timpul stabilit. Consemnează distribuirea în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise, anulează pe loc vechea lucrare scrisă, mentionând pe coală „Anulat”; semnează lucrările anulate (acestea se păstrează în conditiile stabilite pentru lucrările scrise);

23. supraveghează candidatii în timpul desfăsurării probelor scrise, astfel încât unul dintre asistenti stă în fata clasei, celălalt în spatele clasei; nu are alte preocupări în afară de supraveghere;

24. interzice candidatilor să comunice între ei sau cu exteriorul si sesizează presedintele comisiei cu privire la orice încălcare a prezentei metodologii;

25. comunică imediat presedintelui comisiei eventualele tentative de fraudă, alte nereguli în desfăsurarea examenului, semnalate asistentilor de către candidati sau sesizate chiar de acestia;

26. preia lucrările candidatilor la expirarea celor 3 ore acordate; candidatii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depăsirea timpului stabilit. Se asigură ca 3 candidati să rămână în sală până la predarea ultimei lucrări;


27. instruieste elevii, ca la încheierea lucrărilor acestia să numeroteze toate paginile pe care au scris, inclusiv acelea pe care elevul a scris doar câteva rânduri: numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în coltul din dreapta, indicând pagina curentă si numărul total de pagini, (de exemplu, sub forma 3/5 pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total 5 pagini);

28. barează, la primirea lucrărilor, spatiile nescrise, verifică numărul de pagini si îl trece în procesele-verbale de predare-primire pe care le semnează candidatii, precum si în rubrica prevăzută pe prima pagină a lucrării;

29. consemnează în procesul-verbal de primire-predare a lucrărilor scrise numărul colilor anulate, inclusiv în cazul transcrierii lucrărilor cu numeroase corecturi;

30. strânge separat ciornele si lucrările anulate; acestea se păstrează în centrul de examen;

31. transportă, însotit de celălalt asistent, lucrările scrise, din sala de examen în sala în care acestea se predau, sub semnătură, presedintelui si celorlalti membri ai comisiei, care verifică dacă numărul lucrărilor predate corespunde cu numărul semnăturilor din procesul-verbal de predare a lucrărilor scrise si dacă numărul de pagini al fiecărei lucrări coincide cu cel înscris pe lucrare si în procesul-verbal;

32. asigură ordinea la intrarea în centrul de examen, dacă este delegat de comisia de bacalaureat, conform procedurilor.

Asistentilor le este interzis:

- să pătrundă în sală cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, precum si cu ziare, reviste, cărti;

- să părăsească centrul de examen sau să comunice în exterior continutul subiectelor de examen, până la încheierea probei de examen;

- să discute între ei în timpul desfăsurării probelor de examen, să dea indicatii candidatilor, să rezolve subiectul de examen sau să aibă alte preocupări;

- să permită candidatilor să comunice între ei sau cu exteriorul;

- să permită, în timpul desfăsurării probelor scrise de examen, pătrunderea în sala de examen a persoanelor străine, neautorizate de comisia judeteană de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, de Comisia Natională de Bacalaureat sau neprevăzute în prezenta metodologie.

Art. 18. - Secretarul Comisiei de bacalaureat din centrul de examen are următoarele atributii:

1. sprijină presedintele în organizarea examenului de bacalaureat în centrul respectiv;

2. completează cataloagele electronice cu numele, initiala tatălui si prenumele candidatilor, cu disciplinele de examen pe care acestia le sustin;

3. alcătuieste si afisează lista alfabetică a candidatilor pentru probele orale si practice, cu precizarea orei la care acestia trebuie să se prezinte;

4. alcătuieste listele cu repartizarea candidatilor pe săli, pentru probele scrise, în ordine alfabetică, cu precizarea orei la care acestia trebuie să se prezinte, si le afisează cu 24 de ore înainte de prima probă la avizierul unitătii de învătământ si pe usile sălilor în care se desfăsoară probele; pentru probele D, E si F repartizarea pe săli se va face în ordine alfabetică, indiferent de optiunile candidatilor pentru disciplinele de examen aprobate pentru fiecare probă;

5. afisează pe usile sălilor în care se desfăsoară probele scrise:

- listele cu repartizarea candidatilor, în ordine alfabetică, pe săli;

- prevederile metodologiei care stipulează că nu este permisă pătrunderea în sala de examen cu materiale ajutătoare, cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, că frauda si tentativa de fraudă atrag după sine eliminarea din examen, si că subiectele rezolvate pe ciornă/foaia cu subiecte fotocopiate nu se iau în considerare;

6. participă, împreună cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, la multiplicarea subiectului pentru proba scrisă, imediat după extragerea numărului variantei de subiect de Comisia Natională de Bacalaureat; multiplicarea se face în număr egal cu numărul candidatilor. Candidatii care sustin probele în limbile minoritătilor nationale vor primi simultan subiectul atât în limba maternă, cât si în limba română;

7. introduce, împreună cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, subiectele multiplicate în plicuri, pe care apoi le secretizează;

8. distribuie asistentilor, împreună cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, plicurile cu subiecte pentru probele scrise;

9. verifică, la cererea presedintelui, în toate sălile de examen, dacă subiectele multiplicate pentru fiecare candidat sunt complete si lizibile, respectiv, dacă ele corespund cu filiera, profilul, specializarea si optiunea candidatului;

10. are dreptul ca, împreună cu presedintele sau cu vicepresedintele/cu membrii comisiei, să intre în toate sălile de examen în timpul desfăsurării probelor scrise pentru a controla desfăsurarea acestora;

11. preia la finalizarea probei scrise, împreună cu presedintele/ cu vicepresedintele comisiei si la cererea acestuia, lucrările scrise de la asistenti si verifică dacă numărul lucrărilor predate corespunde cu numărul semnăturilor din procesul-verbal de predare a lucrărilor scrise si dacă numărul de pagini al fiecărei lucrări coincide cu cel înscris pe lucrare si în procesul-verbal. Se asigură că ciornele si lucrările anulate sunt strânse separat de lucrările scrise;

12. listează si afisează la finalul fiecărei probe, la cererea presedintelui, baremele de evaluare/de corectare si notare;

13. participă, împreună cu presedintele si cu vicepresedintele, la îndrumarea activitătii tuturor persoanelor din centru care au sarcini privind organizarea si desfăsurarea examenului de bacalaureat;

14. ia măsuri, împreună cu presedintele, cu vicepresedintele si cu membrii comisiei, ca în spatiile în care se desfăsoară activitatea comisiei de examen sau probele scrise să nu pătrundă persoane străine, neautorizate de comisia judeteană de bacalaureat/a municipiului Bucuresti sau de Comisia Natională de Bacalaureat;

15. înregistrează în catalogul electronic nota fiecărui candidat la probele orale si practice;

16. afisează zilnic rezultatele la probele orale si la cele practice, precum si rezultatele finale, la încheierea evaluării tuturor lucrărilor scrise;


17. înregistrează în catalogul electronic notele obtinute la probele pe care candidatii le-au sustinut în sesiunile anterioare, respectiv notele echivalate pentru disciplinele la care candidatii au obtinut premii la concursurile/olimpiadele scolare internationale si pentru care acestia au solicitat recunoasterea în sesiunea respectivă, conform art. 4 din metodologie. Înregistrarea în catalogul electronic a acestor note se face pe baza adeverintelor depuse de candidati la înscriere. Adeverintele rămân anexă la forma tipărită a catalogului electronic si se păstrează permanent. Notele recunoscute din sesiunile anterioare sau echivalate se marchează în catalogul electronic cu un asterisc si se va preciza, ca notă de subsol, că au fost obtinute în sesiunile anterioare sau echivalate;

18. asigură, împreună cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, transportul în deplină sigurantă si predarea, cu proces-verbal, la centrele zonale de evaluare, a lucrărilor scrise si a catalogului electronic, completat cu numele candidatilor si cu denumirea probelor sustinute de acestia. Pentru fiecare disciplină si tip de subiect pentru care s-a sustinut probă scrisă în centrul respectiv de examen, se asigură, pentru centrul zonal de evaluare, o copie a subiectului;

19. primeste, împreună cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, de la centrele zonale de evaluare, cu proces-verbal, catalogul electronic si două exemplare din forma tipărită a catalogului electronic, cu notele obtinute de candidati, asigurând transportul acestora, în deplină sigurantă, la centrul de examen. Forma tipărită a catalogului electronic complet, în două exemplare, cu notele de la probele scrise si cu media generală, stampilat si semnat de profesorii evaluatori la rubrica prevăzută în acest scop si de presedintele, de vicepresedintele si de secretarul comisiei din centrul zonal de evaluare, se predă, cu proces-verbal, presedintelui si celui de-al doilea delegat al comisiei din centrul de examen;

20. afisează listele cu rezultatele obtinute de candidati, după primirea acestora de la centrele zonale de evaluare;

21. primeste si înregistrează, împreună cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, eventualele contestatii la probele scrise;

22. transmite, ca delegat al comisiei de examen, la cererea presedintelui, comisiei din centrul zonal de evaluare cererile candidatilor care contestă notele obtinute la evaluarea initială, însotite de un borderou în care se precizează numele contestatarilor si probele, respectiv, disciplina/disciplinele pentru care este depusă contestatia;

23. operează în catalogul electronic schimbările care se impun după rezolvarea contestatiilor, recalculează media generală si rectifică în mod corespunzător rezultatul examenului;

24. afisează, conform calendarului, la avizierul centrului de examen rezultatele definitive, după rezolvarea contestatiilor;

25. extrage din catalogul electronic situatia la examen a candidatilor proveniti de la alte licee decât cel în care este organizat centrul de examen si o transmite liceelor respective, în vederea completării diplomelor de bacalaureat;

26. semnează printul catalogului electronic, în două exemplare, precum si celelalte documente întocmite pentru organizarea examenului.

Art. 19. - Membrii Comisiei de bacalaureat din centrul de examen au următoarele atributii:

1. sprijină presedintele în organizarea examenului de bacalaureat în centrul respectiv;

2. se află, împreună cu un delegat al comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, la locul desfăsurării probelor, pe toată durata examenului, în situatia în care:

- se organizează subcomisii pentru centrele de examen care au arondate unităti de învătământ situate la distantă mare de centru;

- candidatii sustin proba în alt local decât cel în care îsi are sediul centrul de examen;

3. participă, împreună cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, la multiplicarea subiectului pentru proba scrisă, imediat după extragerea variantei de subiect de către Comisia Natională de Bacalaureat; multiplicarea se face în număr egal cu numărul candidatilor. Multiplică subiectele pentru proba scrisă în limbile minoritătilor nationale, astfel încât candidatii care sustin probele în limbile minoritătilor nationale să primească simultan subiectul atât în limba maternă, cât si în limba română;

4. introduc, împreună cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, subiectele multiplicate în plicuri, pe care apoi le secretizează;

5. supraveghează obiectele depuse în sala de depozitare, dacă este desemnat de comisia de examen;

6. distribuie asistentilor, împreună cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, plicurile cu subiecte pentru probele scrise;

7. verifică, la cererea presedintelui comisiei, în toate sălile de examen, dacă subiectele multiplicate pentru fiecare candidat sunt complete si lizibile, respectiv, dacă ele corespund cu filiera, cu profilul, cu specializarea si cu optiunea candidatului;

8. au dreptul ca, împreună cu presedintele sau cu vicepresedintele/cu secretarul comisiei, să intre în toate sălile de examen în timpul desfăsurării probelor scrise pentru a controla desfăsurarea acestuia;

9. preiau la finalizarea probei scrise, împreună cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, lucrările scrise de la asistenti si verifică dacă numărul lucrărilor predate corespunde cu numărul semnăturilor din procesul-verbal de predare a lucrărilor scrise si dacă numărul de pagini al fiecărei lucrări coincide cu cel înscris pe lucrare si în procesul-verbal. Se asigură că ciornele si lucrările anulate sunt strânse separat de lucrările scrise;

10. participă, împreună cu presedintele, cu vicepresedintele si cu secretarul comisiei, la îndrumarea activitătii tuturor persoanelor din centru care au sarcini privind organizarea si desfăsurarea examenului de bacalaureat;

11. participă la pregătirea documentelor comisiei (a mapelor de examen, pentru probele scrise, la completarea proceselor-verbale, a borderourilor etc.);

12. iau măsuri, împreună cu presedintele sau cu vicepresedintele/cu secretarul comisiei, ca în spatiile în care se desfăsoară activitatea comisiei de examen sau probele scrise să nu pătrundă persoane străine, neautorizate de comisia judeteană de bacalaureat/a municipiului Bucuresti si Comisia Natională de Bacalaureat; însotesc, conform procedurii, la cererea acestora, persoanele autorizate să efectueze control în centrul de examen;

13. afisează, la cererea presedintelui, baremele de corectare si notare la finalul fiecărei probe scrise;

14. asigură, împreună cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, transportul în deplină sigurantă si predarea, cu proces-verbal, la centrul zonal de evaluare, a lucrărilor scrise si a catalogului electronic, completat cu numele candidatilor si cu denumirea probelor sustinute de acestia. Pentru fiecare disciplină si tip de subiect, pentru care s-a sustinut probă scrisă în centrul respectiv de examen, se asigură, pentru centrul zonal de evaluare, o copie a subiectului;

15. primesc, împreună cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, de la centrul zonal de evaluare, cu proces-verbal, catalogul electronic cu notele obtinute de candidati, forma tipărită a catalogului electronic complet, în două exemplare, cu notele de la probele scrise si cu media generală, stampilat si semnat de profesorii evaluatori, la rubrica prevăzută în acest scop, si de presedintele, de vicepresedintele si de secretarul comisiei din centrul zonal de evaluare, asigurând transportul acestora, în deplină sigurantă, la centrul de examen;

16. afisează listele cu rezultatele obtinute de candidati, după primirea acestora de la centrele zonale de evaluare;

17. primesc si înregistrează, împreună cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, eventualele contestatii la probele scrise;

18. transmit, la cererea presedintelui, comisiei din centrul zonal de evaluare cererile candidatilor care contestă notele obtinute la evaluarea initială, însotite de un borderou în care se precizează numele contestatarilor si probele, respectiv disciplina/disciplinele pentru care este depusă contestatia;

19. pot primi, la cererea presedintelui, ca delegati ai comisiei de examen, în situatia în care s-au înaintat cereri de reevaluare a lucrărilor scrise, o copie a procesului-verbal în care sunt consemnate deciziile comisiei de contestatii.

D. Comisia de bacalaureat din centrul zonal de evaluare

Art. 20. - (1) Comisia de bacalaureat din centrul zonal de evaluare se compune din:

- presedinte - un cadru didactic universitar titular, având titlul stiintific de doctor, numit prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului;

- vicepresedinte - un inspector scolar de specialitate, un director sau un profesor având gradul didactic I sau II;

- secretar - un cadru didactic cu abilităti în operarea pe calculator/informatician;

- membri - 1-5 profesori având gradul didactic I sau II, cu abilităti în operarea pe calculator;

- profesori evaluatori pentru fiecare disciplină de examen la care se desfăsoară probe scrise.

(2) În functie de numărul de lucrări, în centrul zonal de evaluare pot fi propusi mai multi vicepresedinti si secretari în comisie, de regulă câte un vicepresedinte, respectiv un secretar la 1.000 de lucrări.

(3) Numărul profesorilor evaluatori din fiecare centru de evaluare, pe discipline, va fi stabilit în functie de numărul lucrărilor scrise care trebuie evaluate în centrul respectiv, prevăzând, de regulă, 100 de lucrări pentru fiecare pereche de profesori evaluatori.

(4) La centrele zonale de evaluare unde se corectează lucrări si în limbile minoritătilor, cel putin unul dintre membrii comisiei trebuie să fie cunoscător al limbii respective.

Art. 21. - Comisia de bacalaureat din centrul zonal de evaluare are următoarele atributii:

1. primeste în zilele în care se sustin probe scrise, prin proces-verbal semnat de presedinte si de vicepresedinte/ secretar/un membru, lucrările scrise aduse de delegatii de la fiecare centru de examen arondat, spre a fi evaluate;

2. răspunde de securitatea lucrărilor scrise, pe perioada în care acestea se află în centrul zonal de evaluare;

3. evaluează lucrările scrise, respectând baremul de evaluare/de corectare si de notare, defalcat la nivel de disciplină în cadrul centrului zonal de evaluare;

4. înregistrează în catalogul electronic notele la fiecare probă scrisă, pentru fiecare candidat arondat centrului;

5. calculează mediile generale si le înregistrează în catalogul electronic;

6. predă, prin presedinte si vicepresedinte, cu proces-verbal, catalogul electronic si două exemplare din forma tipărită a catalogului electronic completat, semnat de profesorii evaluatori si stampilat, către delegatii centrului de examen;

7. primeste de la delegatii centrelor de examen arondate centrului zonal de evaluare cererile candidatilor care contestă notele obtinute la evaluarea initială;

8. transmite către comisia judeteană de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, în deplină sigurantă, lucrările scrise sigilate, ale căror note initiale au fost contestate;

9. primeste de la comisia judeteană de bacalaureat/a municipiului Bucuresti lucrările scrise care au fost reevaluate de comisia judeteană de contestatii si o copie a procesului-verbal cuprinzând deciziile acesteia;

10. predă cu proces-verbal, prin presedinte si vicepresedinte, lucrările scrise, borderourile de evaluare originale si celelalte documente de examen către directorul unitătii de învătământ în care s-a organizat centrul zonal de evaluare.

Art. 22. - Presedintele comisiei de bacalaureat din centrul zonal de evaluare are următoarele atributii:

1. organizează si răspunde de desfăsurarea activitătii în centrul respectiv;

2. controlează si îndrumă activitatea tuturor persoanelor din centru care au sarcini privind organizarea si desfăsurarea bacalaureatului;

3. participă la instructajul organizat de comisia judeteană/a municipiului Bucuresti, la data si ora anuntată, si preia de la comisia judeteană/a municipiului Bucuresti: stampila de examen, listele cu membrii comisiei, listele cu evaluatori, alte documente;

4. preia, cu proces-verbal, de la directorul unitătii de învătământ în care se află centrul de evaluare logistica de examen: săli, imprimante, calculatoare, fotocopiatoare, fisete pentru păstrarea documentelor de bacalaureat, telefon, fax, radio, televizor etc.;

5. se asigură că în centrul de bacalaureat este prezent personalul organelor de politie si de jandarmerie;


6. solicită declaratii scrise de la vicepresedinti, secretari, membri si profesori evaluatori, prin care cadrul didactic precizează că nu are sot/sotie, rudă sau afin până la gradul al patrulea printre candidati si îsi asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale;

7. răspunde, împreună cu vicepresedintele, cu secretarul, cu membrii comisiei si cu profesorii evaluatori, de securitatea lucrărilor scrise, pe perioada cât acestea se află în centrul zonal de evaluare;

8. în zilele în care se sustin probele scrise primeste, împreună cu vicepresedintele din centrul zonal de evaluare, pe bază de proces-verbal, lucrările scrise aduse de la fiecare centru de examen arondat spre a fi evaluate, copie după subiectele de examen si baremele de evaluare/de corectare si de notare;

9. pregăteste pentru evaluare, împreună cu vicepresedintele comisiei, pachetele de lucrări, astfel: amestecă toate lucrările primite în centrul zonal de evaluare la aceeasi disciplină, din cadrul aceleiasi probe de examen, având acelasi tip de subiect, apoi le grupează în pachete si le numerotează de la 1 la n. De regulă, pachetele cuprind 100 de lucrări. Introduce pachetele de lucrări în dosare/plicuri, după ce pe fiecare lucrare a fost scris si numărul de ordine al dosarului/plicului;

10. asigură, împreună cu vicepresedintele din centrul zonal de evaluare, o sesiune de instruire pentru evaluatori, pentru fiecare disciplină la care se organizează evaluarea, cu scopul de a diminua diferentele dintre evaluatori în aplicarea baremului de corectare si notare;

11. stabileste sălile în care lucrează profesorii evaluatori, tinând cont că 2 profesori care evaluează acelasi set de lucrări trebuie să lucreze în săli diferite si că în fiecare sală trebuie să se afle cel putin 3 profesori evaluatori;

12. predă, împreună cu vicepresedintele, dosarele/plicurile cu lucrările numerotate, cu proces-verbal de predare-primire, profesorilor evaluatori. Procesul-verbal va contine data, ora, numele persoanelor care predau/preiau lucrările, disciplina de examen, numărul lucrărilor predate/preluate si numerele de ordine ale acestora;

13. asistă, împreună cu vicepresedintele, la schimbarea lucrărilor de la primul evaluator la al doilea si invers, notând datele de identificare a evaluatorului (numele si prenumele acestuia) si numerele lucrărilor corectate;

14. ia măsuri ca pe perioada evaluării să nu intre în săli, în afara evaluatorilor însisi, decât presedintele si vicepresedintele comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, vicepresedintele centrului zonal de evaluare, reprezentantii Comisiei Nationale de Bacalaureat, persoane delegate de către comisia judeteană de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, pentru a controla desfăsurarea examenului de bacalaureat, în conformitate cu prevederile procedurii;

15. preia zilnic, împreună cu vicepresedintele, după terminarea programului de evaluare si de notare, pachetele de lucrări si borderourile individuale de notare, închise în plicuri sigilate, cu proces-verbal, pentru a fi păstrate în case de fier sau în dulapuri metalice, închise si sigilate. Procesele-verbale fac parte din documentele de examen si se păstrează în acelasi regim cu lucrările scrise. Cheile si sigiliul de la fisetele în care sunt depozitate lucrările scrise si celelalte documente de bacalaureat vor fi păstrate separat de către presedinte/vicepresedinte si de unul dintre membrii comisiei;

16. preia, după încheierea actiunii de evaluare, borderourile întocmite si semnate de fiecare profesor evaluator, lucrările evaluate si compară notele acordate de cei 2 profesori evaluatori:

- dacă se constată că este o diferentă de cel mult un punct între notele celor 2 evaluatori, atunci notele obtinute se trec pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală rosie, de către profesorii evaluatori si se semnează de către acestia. Media finală se trece pe lucrare, în prezenta profesorilor evaluatori, de către presedintele comisiei. Presedintele comisiei calculează media finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, si semnează alături de evaluatori;

- în cazul în care se constată o diferentă mai mare de un punct între notele celor 2 evaluatori, repartizează lucrarea spre reevaluare unui alt profesor de specialitate, care, în prezenta profesorilor evaluatori initiali, stabileste nota finală a lucrării. Nota rezultată în urma reevaluării este nota care se trece pe lucrare; sub notă vor semna cei 3 evaluatori si presedintele comisiei. Numărul pachetului si numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei amintiti anterior;

17. după ce toate lucrările scrise la o disciplină au fost evaluate si notate, coordonează activitatea de deschidere a lucrărilor, în prezenta vicepresedintelui, a secretarului, a membrilor comisiei din centrul zonal de evaluare si a profesorilor evaluatori, si de înregistrare imediată a notelor finale în catalogul electronic; verifică dacă toate notele au fost transcrise corect de pe lucrări în catalog;

18. predă, împreună cu vicepresedintele, catalogul electronic si în formă tipărită, de la centrul zonal de evaluare la centrul de examen. Predarea-primirea se face între presedinti/ vicepresedinti/membrii comisiilor. Forma tipărită a catalogului electronic complet, în două exemplare, cu notele de la probele scrise si cu media generală, stampilat si semnat de profesorii evaluatori la rubrica prevăzută în acest scop si de presedintele, de vicepresedintele si de secretarul comisiei din centrul zonal de evaluare, se predă, cu proces-verbal, presedintelui si celui de-al doilea delegat al comisiei din centrul de examen;

19. preia, împreună cu vicepresedintele, de la delegatii centrelor de examen cererile de contestatii însotite de borderouri; după centralizarea cererilor prin care se contestă notele obtinute la evaluarea initială, coordonează activitatea de secretizare a lucrărilor. Secretizarea se face, în toate centrele zonale de evaluare din judet, pe acelasi tip de hârtie pusă la dispozitie de comisia judeteană de bacalaureat/a municipiului Bucuresti. După secretizare, aplică stampila „Bacalaureat 2008 – C.Z.E.”;

20. transmite în deplină sigurantă, prin intermediul unui delegat, comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti lucrările secretizate împreună cu un borderou în care se mentionează proba de examen, disciplina, tipul de subiect, numărul de ordine al lucrărilor si numărul de pagini pentru fiecare lucrare contestată;

21. preia de la comisia judeteană de contestatii, prin intermediul unui delegat, lucrările scrise ale căror note au fost contestate, împreună cu o copie a procesului-verbal în care sunt consemnate hotărârile comisiei judetene de contestatii/a municipiului Bucuresti;

22. predă, împreună cu vicepresedintele, cu proces-verbal, lucrările scrise, borderourile de evaluare originale, celelalte documente de examen si logistica de examen către directorul unitătii de învătământ în care s-a organizat centrul zonal de evaluare;

23. are obligatia să informeze telefonic, în cel mai scurt timp, Comisia Natională de Bacalaureat cu privire la neregulile care apar în desfăsurarea examenului de bacalaureat.

Art. 23. - Vicepresedintele comisiei de bacalaureat din centrul zonal de evaluare are următoarele atributii:

1. sprijină presedintele în organizarea si desfăsurarea examenului de bacalaureat în centrul respectiv;

2. participă, împreună cu presedintele si cu membrii comisiei, la îndrumarea activitătii persoanelor din centru care au sarcini privind organizarea si desfăsurarea examenului de bacalaureat;

3. răspunde, împreună cu presedintele, cu secretarul, cu membrii comisiei si cu profesorii evaluatori, de securitatea lucrărilor scrise, pe perioada cât acestea se află în centrul zonal de evaluare;

4. în zilele în care se sustin probele scrise primeste, împreună cu presedintele din centrul zonal de evaluare, pe bază de proces-verbal, lucrările scrise aduse de la fiecare centru de examen arondat spre a fi evaluate;

5. pregăteste pentru evaluare, împreună cu presedintele comisiei, pachetele de lucrări, astfel: amestecă toate lucrările primite în centrul zonal de evaluare la aceeasi disciplină, din cadrul aceleiasi probe de examen, având acelasi tip de subiect, apoi le grupează în pachete si le numerotează de la 1 la n. De regulă, pachetele cuprind 100 de lucrări. Introduce pachetele de lucrări în dosare/plicuri, după ce pe fiecare lucrare a fost scris si numărul de ordine al dosarului/plicului;

6. asigură, împreună cu presedintele din centrul zonal de evaluare, o sesiune de instruire pentru evaluatori, pentru fiecare disciplină la care se organizează evaluarea, cu scopul de a diminua diferentele dintre evaluatori în aplicarea baremului de corectare si de notare;

7. predă, împreună cu presedintele, dosarele/plicurile cu lucrările numerotate, cu proces-verbal de predare-primire, profesorilor evaluatori desemnati de presedinte. Procesul-verbal va contine data, ora, numele persoanelor care predau/preiau lucrări, disciplina de examen, numărul lucrărilor predate/preluate si numerele de ordine ale acestora;

8. participă, împreună cu presedintele, la schimbarea lucrărilor de la primul evaluator la al doilea si invers, notând datele de identificare a evaluatorului (numele si prenumele acestuia) si numerele lucrărilor corectate;

9. preia zilnic, împreună cu presedintele, după terminarea programului de evaluare si de notare, pachetele de lucrări si borderourile individuale de notare, închise în plicuri sigilate, cu proces-verbal, pentru a fi păstrate în case de fier sau în dulapuri metalice, închise si sigilate. Procesele-verbale fac parte din documentele de examen si se păstrează în acelasi regim cu lucrările scrise. Cheile si sigiliul de la fisetele în care sunt depozitate lucrările scrise si celelalte documente de bacalaureat vor fi păstrate separat de către presedinte/vicepresedinte si de unul dintre membrii comisiei;

10. arhivează toate borderourile de evaluare, însotite de listele cu numerele lucrărilor si distributia acestora pe evaluatori, pentru a fi puse la dispozitia Comisiei Nationale de Bacalaureat pentru sondaje si analize post-examen;

11. după ce toate lucrările scrise la o disciplină au fost evaluate si notate, participă la deschiderea lucrărilor, în prezenta presedintelui, a secretarului, a membrilor comisiei din centrul zonal de evaluare si a profesorilor evaluatori, si la înregistrarea imediată a notelor finale în catalogul electronic;

12. predă, împreună cu presedintele, catalogul electronic si în formă tipărită, de la centrul zonal de evaluare la centrul de examen. Predarea-primirea se face între presedinti/vicepresedinti/ membrii comisiilor. Forma tipărită a catalogului electronic complet, în două exemplare, cu notele de la probele scrise si cu media generală, stampilat si semnat de profesorii evaluatori la rubrica prevăzută în acest scop si de presedintele, de vicepresedintele si de secretarul comisiei din centrul zonal de evaluare, se predă, cu proces-verbal, presedintelui si celui de-al doilea delegat al comisiei din centrul de examen;

13. preia, împreună cu presedintele, de la delegatii centrelor de examen cererile de contestatii însotite de borderouri; după centralizarea cererilor prin care se contestă notele obtinute la evaluarea initială, participă la activitatea de secretizare a lucrărilor. Secretizarea se face, în toate centrele zonale de evaluare din judet, pe acelasi tip de hârtie pusă la dispozitie de comisia judeteană/a municipiului Bucuresti. După secretizare, aplică stampila „Bacalaureat 2008 – C.Z.E.”;

14. predă, împreună cu presedintele, cu proces-verbal, lucrările scrise, borderourile de evaluare originale si celelalte documente de examen către directorul unitătii de învătământ în care s-a organizat centrul zonal de evaluare;

15. în situatii de fortă majoră care impun părăsirea centrului zonal de evaluare de către presedinte, preia atributiile acestuia până în momentul numirii unui alt presedinte.

Art. 24. - Profesorul evaluator are următoarele atributii:

1. se prezintă la centrul zonal de evaluare în intervalul orar 8,00-8,30;

2. participă la instruirea pe care o organizează presedintele si vicepresedintele din centrul zonal de evaluare, înainte de începerea corectării, pentru fiecare disciplină. Scopul instruirii este de a diminua diferentele dintre evaluatori în aplicarea baremului de corectare si de notare. Semnează procesul-verbal de instruire si declaratia-tip;

3. preia de la presedintele/vicepresedintele centrului de examen dosarele cu lucrările numerotate si baremele de corectare si de notare, cu proces-verbal de predare-primire (procesul-verbal contine: data, ora, numele si prenumele persoanelor care preiau/predau lucrările, disciplina de examen, numărul lucrărilor preluate/predate si numerele de ordine ale acestora);

4. evaluează si notează lucrările repartizate, independent de evaluatorul care acordă a doua notă a lucrării, conform prezentei metodologii;


5. corectează si înregistrează punctajele si notele în borderouri de evaluare, separat, defalcate unitar la nivel de disciplină în cadrul centrului zonal de evaluare, respectând baremul de evaluare/corectare si de notare (cei 2 profesori evaluatori lucrează în mod obligatoriu în săli separate, stabilite de presedintele comisiei; în fiecare sală trebuie să se afle cel putin 3 profesori evaluatori);

6. schimbă setul de lucrări cu al doilea evaluator în prezenta presedintelui/vicepresedintelui, mentionând datele de identificare ale evaluatorului (numele si prenumele acestuia) si numerele lucrărilor corectate;

7. predă, cu proces-verbal, presedintelui sau vicepresedintelui, zilnic, după terminarea programului de evaluare si de notare, pachetele de lucrări si borderourile individuale de notare, închise în plicuri sigilate, pentru a fi păstrate în case de fier sau în dulapuri metalice, închise si sigilate. Procesele-verbale fac parte din documentele de examen si se păstrează în acelasi regim cu lucrările scrise;

8. predă, cu proces-verbal, presedintelui sau vicepresedintelui, după încheierea actiunii de evaluare, împreună cu celălalt profesor evaluator, seturile de lucrări scrise, borderourile individuale originale de notare, semnate de fiecare profesor evaluator, închise în plicuri sigilate;

9. trece notele obtinute de candidati, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală rosie si semnează numai după ce presedintele comisiei se asigură că între notele acordate de cei 2 profesori evaluatori este o diferentă de cel mult un punct;

10. asistă la trecerea mediei finale pe lucrare de către presedintele comisiei si semnează, alături de celălalt profesor evaluator, media finală;

11. asistă la reevaluarea de către al treilea evaluator, care este un alt profesor de specialitate numit de presedinte (în cazul în care presedintele constată o diferentă mai mare de un punct între notele celor 2 evaluatori). Semnează sub nota dată la reevaluare, care devine nota finală a lucrării si care se trece pe lucrare; semnează procesul-verbal în care sunt consemnate numărul setului de lucrări si numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare;

12. asistă la deschiderea lucrărilor, în prezenta presedintelui, a vicepresedintelui, a secretarului, a membrilor comisiei din centrul zonal de evaluare, după ce toate lucrările scrise la o disciplină au fost evaluate si notate;

13. verifică la cererea presedintelui corectitudinea transcrierii notelor de pe lucrări în catalog;

14. semnează cataloagele (în forma tipărită a catalogului electronic) completate cu notele de la probele scrise, pe fiecare pagină, la rubrica prevăzută în acest scop.

Art. 25. - Secretarul comisiei de bacalaureat din centrul zonal de evaluare are următoarele atributii:

1. sprijină presedintele în organizarea bacalaureatului în centrul respectiv;

2. participă, împreună cu presedintele, cu vicepresedintele si cu membrii comisiei, la îndrumarea activitătii persoanelor din centru, care au sarcini privind organizarea si desfăsurarea examenului de bacalaureat;

3. primeste în zilele în care se sustin probe scrise, prin proces-verbal pe care îl semnează alături de presedinte si la cererea acestuia, lucrările scrise aduse de delegatii de la fiecare centru de examen arondat spre a fi evaluate;

4. răspunde, împreună cu presedintele, cu vicepresedintele si cu membrii comisiei, de securitatea lucrărilor scrise, pe perioada în care acestea se află în centrul zonal de evaluare;

5. participă, împreună cu presedintele, cu vicepresedintele, cu membrii comisiei din centrul zonal de evaluare si cu profesorii evaluatori, la deschiderea lucrărilor, după ce toate lucrările scrise de la o disciplină au fost evaluate si notate, si înregistrează imediat notele finale în catalogul electronic, pentru fiecare candidat arondat centrului;

6. semnează, alături de presedinte, de vicepresedinte si de profesorii evaluatori, forma tipărită a catalogului electronic complet, în două exemplare, cu notele de la probele scrise si cu media generală;

7. primeste, împreună cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, de la delegatii centrelor de examen arondate centrului zonal de evaluare cererile candidatilor care contestă notele obtinute la evaluarea initială;

8. participă, împreună cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, la secretizarea lucrărilor pe acelasi tip de hârtie pusă la dispozitie de comisia judeteană de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, după centralizarea cererilor prin care se contestă notele obtinute la evaluarea initială, după care se aplică stampila „Bacalaureat 2008 – C.Z.E.”;

9. transmite, la cererea presedintelui, în deplină sigurantă, comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti lucrările scrise sigilate, ale căror note initiale au fost contestate, inclusiv un borderou în care se mentionează proba de examen, disciplina, tipul de subiect, numărul de ordine al lucrărilor si numărul de pagini pentru fiecare lucrare contestată;

10. primeste, la cererea presedintelui, de la comisia judeteană de bacalaureat/a municipiului Bucuresti lucrările scrise care au fost reevaluate de comisia judeteană de contestatii si o copie a procesului-verbal cuprinzând deciziile acesteia.

Art. 26. - Membrii comisiei de bacalaureat din centrul zonal de evaluare au următoarele atributii:

1. participă, împreună cu presedintele, cu vicepresedintele si cu secretarul comisiei, la îndrumarea activitătii persoanelor din centru care au sarcini privind organizarea si desfăsurarea examenului de bacalaureat;

2. primesc, alături de presedinte si la cererea acestuia, în zilele în care se sustin probe scrise, prin proces-verbal, lucrările scrise aduse de delegatii de la fiecare centru de examen arondat spre a fi evaluate;

3. răspund, împreună cu presedintele, cu vicepresedintele si cu secretarul comisiei, de securitatea lucrărilor scrise, pe perioada în care acestea se află în centrul zonal de evaluare;

4. păstrează, separat de presedinte, cheile si sigiliul de la fisetele în care sunt depozitate lucrările scrise si celelalte documente de bacalaureat;

5. participă, împreună cu presedintele, cu vicepresedintele, cu secretarul comisiei din centrul zonal de evaluare si cu profesorii evaluatori, la deschiderea lucrărilor, după ce toate lucrările scrise de la o disciplină au fost evaluate si notate, si înregistrează imediat notele finale în catalogul electronic, pentru fiecare candidat arondat centrului;

6. calculează mediile generale si le înregistrează în catalogul electronic;

7. participă, alături de presedintele comisiei si la cererea acestuia, la predarea, cu proces-verbal, a catalogului electronic, completat cu notele de la probele scrise si cu media generală si a formei tipărite a catalogului electronic, în două exemplare, presedintelui si celui de-al doilea delegat al comisiei de examen, în cazul în care acest al doilea delegat are calitatea de membru în comisia din centrul de examen;

8. primesc, împreună cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, de la delegatii centrelor de examen arondate centrului zonal de evaluare, cererile candidatilor care contestă notele obtinute la evaluarea initială;

9. participă, împreună cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, la secretizarea lucrărilor pe acelasi tip de hârtie pusă la dispozitie de comisia judeteană de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, după centralizarea cererilor prin care se contestă notele obtinute la evaluarea initială, după care se aplică stampila „Bacalaureat 2008 – C.Z.E.”;

10. pot transmite, la cererea presedintelui, în deplină sigurantă, comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, lucrările scrise sigilate, ale căror note initiale au fost contestate, inclusiv un borderou în care se mentionează proba de examen, disciplina, tipul de subiect, numărul de ordine al lucrărilor si numărul de pagini pentru fiecare lucrare contestată;

11. pot primi, la cererea presedintelui, de la comisia judeteană de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, lucrările scrise care au fost reevaluate de comisia judeteană de contestatii si o copie a procesului-verbal cuprinzând deciziile acesteia.

E. Comisia judeteană/regională de contestatii

Art. 27. - (1) Comisia judeteană/regională de contestatii are următoarea componentă:

- presedinte - inspector scolar general/inspector scolar general adjunct al judetului în care se organizează centrul, altul decât cel numit în comisia judeteană de bacalaureat/a municipiului Bucuresti;

- vicepresedinte - un inspector scolar de specialitate;

- 1-2 secretari - inspectori scolari de specialitate, profesori;

- membri - profesori evaluatori - câte 2 profesori, de regulă cu gradul didactic I, pentru fiecare disciplină si pentru maximum 100 de lucrări contestate. În situatii justificate, pot fi numiti evaluatori si profesori cu gradul didactic II sau definitiv.

(2) În fiecare an, membrii comisiei judetene de contestatii vor fi alti profesori decât cei din anul anterior. Alegerea evaluatorilor se face prin tragere la sorti dintr-o listă de profesori recunoscuti pentru competenta profesională si probitatea lor morală. La dosarul comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti se vor afla atât decizia de numire a profesorilor evaluatori din comisia judeteană de contestatii din anul curent, cât si cea de numire a celor din anul precedent.

(3) Atributiile comisiei judetene de contestatii sunt:

a) primeste, în zilele prevăzute în graficul de examen, pe bază de proces-verbal semnat de presedinte si de un vicepresedinte, secretar sau membru, lucrările scrise aduse de delegatii de la fiecare centru de evaluare, spre a fi reevaluate;

b) răspunde de securitatea lucrărilor scrise, pe perioada în care acestea se află în centrul de contestatii;

c) reevaluează lucrările scrise, respectând baremul de evaluare/de corectare si de notare;

d) înregistrează în catalogul de contestatii notele la fiecare probă scrisă, pentru fiecare lucrare contestată;

e) predă, prin intermediul presedintelui si vicepresedintelui, pe bază de proces-verbal, două copii din catalogul de contestatii completat, semnat de profesorii evaluatori si stampilat, delegatilor comisiei judetene/a municipiului Bucuresti;

f) transmite către comisia judeteană de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, în deplină sigurantă, lucrările scrise, reevaluate, ale căror note initiale au fost contestate.

Art. 28. - Presedintele comisiei judetene/regionale de contestatii are următoarele atributii:

1. organizează si răspunde de desfăsurarea activitătii în centrul de contestatii;

2. participă la instructajul organizat de comisia judeteană/a municipiului Bucuresti, la data si ora anuntate, si preia de la comisia judeteană/a municipiului Bucuresti lista cu componenta comisiei judetene de contestatii;

3. preia, cu proces-verbal, de la directorul unitătii de învătământ în care se află centrul de contestatii, logistica de examen: săli, imprimante, calculatoare, fotocopiatoare, fisete pentru păstrarea documentelor de bacalaureat, telefon, fax etc.;

4. solicită declaratii scrise de la vicepresedinte, secretari, membri, prin care acestia precizează că nu au sot/sotie, rudă sau afin până la gradul al patrulea printre candidati si că îsi asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale;

5. primeste, împreună cu vicepresedintele, pe bază de proces-verbal, lucrările scrise aduse de delegatul comisiei judetene/a municipiului Bucuresti, spre a fi reevaluate, o copie de pe subiectele de examen si baremele de evaluare/de corectare si de notare;

6. răspunde, împreună cu vicepresedintele, cu secretarul, cu membrii comisiei (profesorii evaluatori) de securitatea lucrărilor scrise, pe perioada cât acestea se află în centrul de contestatii;

7. pregăteste pentru reevaluare, împreună cu vicepresedintele comisiei, pachetele de lucrări astfel: amestecă toate lucrările primite în centrul de solutionare a contestatiilor la aceeasi disciplină, din cadrul aceleiasi probe de examen, având acelasi tip de subiect, apoi le grupează în pachete si le numerotează de la 1 la n. De regulă, pachetele cuprind 100 de lucrări. Introduce pachetele de lucrări în dosare/plicuri, după ce pe fiecare lucrare a fost scris si numărul de ordine al dosarului/plicului;

8. asigură, împreună cu vicepresedintele din centrul de contestatii, o sesiune de instruire pentru evaluatori, pentru fiecare disciplină la care se organizează reevaluarea, cu scopul de a diminua diferentele dintre evaluatori în aplicarea baremului de corectare si de notare;


9. stabileste sălile în care lucrează profesorii evaluatori, tinând cont că 2 profesori care reevaluează acelasi set de lucrări trebuie să lucreze în săli diferite si că în fiecare sală trebuie să se afle cel putin 3 profesori evaluatori;

10. predă, împreună cu vicepresedintele, dosarele/plicurile cu lucrările numerotate, cu proces-verbal de predare-primire, profesorilor evaluatori. Procesul-verbal va contine data, ora, numele persoanelor care predau/preiau lucrările, disciplina de examen, numărul lucrărilor predate/preluate si numerele de ordine ale acestora;

11. asistă, împreună cu vicepresedintele, la schimbarea lucrărilor de la primul evaluator la al doilea si invers, notând datele de identificare a evaluatorului (numele si prenumele acestuia) si numerele lucrărilor corectate;

12. ia măsuri ca pe perioada reevaluării să nu intre în săli, în afara evaluatorilor însisi, decât presedintele si vicepresedintele comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, vicepresedintele centrului de contestatii, reprezentantii Comisiei Nationale de Bacalaureat, persoane delegate de către comisia judeteană de bacalaureat/a municipiului Bucuresti pentru a controla desfăsurarea examenului de bacalaureat, în conformitate cu prevederile procedurii;

13. preia zilnic, împreună cu vicepresedintele, după terminarea programului de evaluare si de notare, pachetele de lucrări si borderourile individuale de notare, închise în plicuri sigilate, cu proces-verbal, pentru a fi păstrate în case de fier sau în dulapuri metalice închise si sigilate. Procesele-verbale fac parte din documentele de examen si au acelasi regim de păstrare ca si lucrările scrise. Cheile si sigiliul de la fisetele în care sunt depozitate lucrările scrise si celelalte documente de bacalaureat vor fi păstrate separat de către presedinte/ vicepresedinte si de către secretarul comisiei;

14. preia, după încheierea actiunii de reevaluare, borderourile întocmite si semnate de fiecare profesor evaluator, lucrările reevaluate si compară notele acordate de cei 2 profesori evaluatori:

- dacă se constată că este o diferentă de cel mult un punct între notele celor 2 evaluatori, atunci notele obtinute se trec pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală rosie, de către profesorii evaluatori si se semnează de către acestia. Media finală se trece pe lucrare, în prezenta profesorilor evaluatori, de către presedintele comisiei. Presedintele comisiei calculează media finală ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, si semnează alături de evaluatori;

- în cazul în care se constată o diferentă mai mare de un punct între notele celor 2 evaluatori, repartizează lucrarea spre reevaluare unui alt profesor de specialitate, care, în prezenta profesorilor evaluatori initiali, stabileste nota finală a lucrării. Nota rezultată în urma reevaluării este nota care se trece pe lucrare; sub notă vor semna cei 3 evaluatori si presedintele comisiei. Numărul pachetului si numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal semnat de cei amintiti anterior;

15. după ce toate lucrările scrise la o disciplină au fost reevaluate si notate, coordonează activitatea de deschidere a lucrărilor în prezenta vicepresedintelui, a secretarului si a membrilor comisiei;

16. analizează notele acordate după reevaluare, în comparatie cu cele acordate initial;

17. în situatia în care se constată diferente de notare mai mari de 1,50 puncte în plus sau în minus între notele de la evaluarea initială si cele de la contestatii, decide reevaluarea lucrărilor respective de către o a treia comisie, formată din alti profesori cu experientă, altii decât cei care au evaluat initial lucrările în centrul de contestatii. Reevaluarea se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu strictete baremul de evaluare si de notare si toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota care va fi acordată de comisia de contestatii;

18. stabileste nota definitivă astfel:

a) pentru lucrările care au primit initial, la comisia din centrul zonal de evaluare, note cuprinse între 4,50-4,99, inclusiv notele de 4,50 si 4,99, sau o notă cel putin egală cu 9,50, nota definitivă este nota acordată de comisia de contestatii;

b) pentru lucrările care au primit initial, la comisia din centrul zonal de evaluare, alte note decât cele mentionate la lit. a), nota definitivă este nota acordată de comisia judeteană de contestatii/a municipiului Bucuresti, dacă între nota initială si nota acordată la contestatii se va constata o diferentă de cel putin 0,50 puncte. Dacă diferenta dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota definitivă este nota initială acordată de comisia din centrul zonal de evaluare;

19. solicită înregistrarea în catalogul de contestatii a notelor la fiecare probă scrisă, pentru fiecare lucrare contestată, si verifică dacă toate notele au fost transcrise corect de pe lucrări în catalog;

20. semnează catalogul de contestatii, completat cu notele de la probele scrise, pe fiecare pagină, la rubrica prevăzută în acest scop;

21. predă, împreună cu vicepresedintele, pe bază de proces-verbal, comisiei judetene/a municipiului Bucuresti lucrările scrise ale căror note au fost contestate, două copii ale procesului-verbal în care sunt consemnate hotărârile comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de contestatii si două copii din catalogul de contestatii completat, semnat si stampilat;

22. predă, împreună cu vicepresedintele, cu proces-verbal, borderourile de evaluare de la comisia de contestatii, procesul-verbal în care sunt consemnate hotărârile comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de contestatii, catalogul de contestatii presedintelui/vicepresedintelui comisiei judetene/a municipiului Bucuresti pentru a fi păstrate la sediul inspectoratului scolar respectiv o perioadă de 2 ani.

Art. 29. - Vicepresedintele comisiei judetene/regionale de contestatii are următoarele atributii:

1. sprijină presedintele în organizarea activitătii în centrul de contestatii;

2. primeste, împreună cu presedintele, pe bază de proces-verbal, lucrările scrise aduse de delegatul comisiei judetene/a municipiului Bucuresti spre a fi reevaluate, o copie de pe subiectele de examen si baremele de evaluare/de corectare si de notare;

3. răspunde, împreună cu presedintele, cu secretarul, cu membrii comisiei (profesorii evaluatori) de securitatea lucrărilor scrise, pe perioada cât acestea se află în centrul de contestatii;


4. pregăteste, pentru reevaluare, împreună cu presedintele comisiei, pachetele de lucrări astfel: amestecă toate lucrările primite în centrul de contestatii la aceeasi disciplină, din cadrul aceleiasi probe de examen, având acelasi tip de subiect, apoi le grupează în pachete si le numerotează de la 1 la n. De regulă, pachetele cuprind 100 de lucrări. Introduce pachetele de lucrări în dosare/plicuri, după ce pe fiecare lucrare a fost scris si numărul de ordine al dosarului/plicului;

5. asigură, împreună cu presedintele din centrul de contestatii, o sesiune de instruire pentru evaluatori, pentru fiecare disciplină la care se organizează reevaluarea, cu scopul de a diminua diferentele dintre evaluatori în aplicarea baremului de corectare si notare;

6. predă, împreună cu presedintele, dosarele/plicurile cu lucrările numerotate, cu proces-verbal de predare-primire, profesorilor evaluatori. Procesul-verbal va contine data, ora, numele persoanelor care predau/preiau lucrări, disciplina de examen, numărul lucrărilor predate/preluate si numerele de ordine ale acestora;

7. asistă, împreună cu presedintele, la schimbarea lucrărilor de la primul evaluator la al doilea si invers, notând datele de identificare a evaluatorului (numele si prenumele acestuia) si numerele lucrărilor corectate;

8. preia zilnic, împreună cu presedintele, după terminarea programului de evaluare si de notare, pachetele de lucrări si borderourile individuale de notare, închise în plicuri sigilate, pe bază de proces-verbal, pentru a fi păstrate în case de fier sau în dulapuri metalice închise si sigilate. Procesele-verbale fac parte din documentele de examen si se păstrează în acelasi regim cu lucrările scrise. Cheile si sigiliul de la fisetele în care sunt depozitate lucrările scrise si celelalte documente de bacalaureat vor fi păstrate separat de către presedinte/vicepresedinte si de secretar;

9. după ce toate lucrările scrise la o disciplină au fost evaluate si notate, participă la activitatea de deschidere a lucrărilor, în prezenta presedintelui, a secretarului si a membrilor comisiei;

10. semnează catalogul de contestatii, completat cu notele de la probele scrise, pe fiecare pagină, la rubrica prevăzută în acest scop;

11. predă, împreună cu presedintele, pe bază de proces-verbal, comisiei judetene/a municipiului Bucuresti lucrările scrise ale căror note au fost contestate, două copii ale procesului-verbal în care sunt consemnate hotărârile comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de contestatii si două exemplare din catalogul de contestatii completat, semnat si stampilat;

12. predă, împreună cu presedintele, pe bază de proces-verbal, borderourile de evaluare de la comisia de contestatii, procesul-verbal în care sunt consemnate hotărârile comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de contestatii si catalogul de contestatii presedintelui/vicepresedintelui comisiei judetene/a municipiului Bucuresti pentru a fi păstrate la sediul inspectoratului scolar respectiv o perioadă de 2 ani;

13. în situatii de fortă majoră care impun părăsirea centrului de contestatii de către presedinte, preia atributiile acestuia până în momentul numirii unui alt presedinte.

Art. 30. - Profesorul evaluator din comisia judeteană/ regională de contestatii are următoarele atributii:

1. se prezintă la centrul de contestatii în intervalul orar 8,00-8,30;

2. participă la instruirea pe care o organizează presedintele si vicepresedintele din centrul de contestatii înainte de începerea corectării, pentru fiecare disciplină. Scopul instruirii este de a diminua diferentele dintre evaluatori în aplicarea baremului de corectare si de notare. Semnează procesul-verbal de instruire si declaratia-tip;

3. preia de la presedintele/vicepresedintele centrului de contestatii dosarele cu lucrările numerotate si baremele de corectare si de notare, pe bază de proces-verbal de predare-primire; (procesul-verbal contine: data, ora, numele si prenumele persoanelor care preiau/predau lucrări, disciplina de examen, numărul lucrărilor preluate/predate si numerele de ordine ale acestora);

4. corectează si înregistrează punctajele si notele în borderouri de evaluare separat, defalcate unitar la nivel de disciplină, respectând baremul de evaluare/corectare si de notare; (cei 2 profesori evaluatori lucrează în mod obligatoriu în săli separate, stabilite de presedintele comisiei; în fiecare sală trebuie să se afle cel putin 3 profesori evaluatori);

5. schimbă setul de lucrări cu al doilea evaluator în prezenta presedintelui si vicepresedintelui;

6. predă, pe bază de proces-verbal, presedintelui si vicepresedintelui, zilnic, după terminarea programului de evaluare si de notare, pachetele de lucrări si borderourile individuale de notare, închise în plicuri sigilate, pentru a fi păstrate în case de fier sau în dulapuri metalice închise si sigilate. Procesele-verbale fac parte din documentele de examen si se păstrează în acelasi regim cu lucrările scrise;

7. predă, pe bază de proces-verbal, presedintelui/ vicepresedintelui, după încheierea actiunii de reevaluare, împreună cu celălalt profesor evaluator, seturile de lucrări scrise, borderourile individuale originale de notare, semnate, închise în plicuri sigilate;

8. trece notele obtinute de candidati, pe fiecare lucrare, cu cerneală rosie si semnează numai după ce presedintele comisiei se asigură că între notele acordate de cei 2 profesori evaluatori este o diferentă de cel mult un punct;

9. asistă la trecerea mediei finale pe lucrare de către presedintele comisiei si semnează, alături de celălalt profesor evaluator, media finală, încheiată de presedintele comisiei;

10. asistă la reevaluarea de către al treilea evaluator, care este un alt profesor de specialitate numit de presedinte (în cazul în care presedintele constată o diferentă mai mare de un punct între notele celor 2 evaluatori). Semnează sub nota dată la reevaluare, care devine nota finală a lucrării si care se trece pe lucrare; semnează procesul-verbal în care sunt consemnate numărul setului de lucrări si numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare;

11. asistă la deschiderea lucrărilor, în prezenta presedintelui, a vicepresedintelui si a secretarului;

12. semnează catalogul de contestatii, completat cu notele de la probele scrise, pe fiecare pagină, la rubrica prevăzută în acest scop.


Art. 31. - Secretarul comisiei judetene/regionale de contestatii are următoarele atributii:

1. participă, împreună cu presedintele, cu vicepresedintele si cu membrii comisiei, la îndrumarea activitătii persoanelor din centru, care au sarcini privind organizarea si desfăsurarea examenului de bacalaureat;

2. răspunde, împreună cu presedintele, cu vicepresedintele si cu membrii comisiei, de securitatea lucrărilor scrise, pe perioada în care acestea se află în centrul zonal de evaluare;

3. după ce toate lucrările scrise de la o disciplină au fost evaluate si notate, participă, împreună cu presedintele, cu vicepresedintele si cu membrii comisiei din centrul de contestatii la deschiderea lucrărilor;

4. semnează, alături de presedinte, de vicepresedinte si de profesorii evaluatori, catalogul de contestatii completat cu notele de la probele scrise, pe fiecare pagină, la rubrica prevăzută în acest scop;

5. păstrează, separat de presedinte, cheile si sigiliul de la fisetele în care sunt depozitate lucrările scrise si celelalte documente de bacalaureat.

F. Accesul persoanelor în centrul de examen, în centrul zonal de evaluare si în centrul judetean/ regional de contestatii

Accesul persoanelor care au atributii de control în centrele de examen, în centrele zonale de evaluare sau în centrele de contestatii judetene/regionale

Art. 32. - (1) Delegatul Comisiei Nationale de Bacalaureat de pe lângă comisiile judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti poate intra în centrul de examen, în centrele zonale de evaluare si în centrul judetean/regional de contestatii pe baza delegatiei pe care o primeste de la Comisia Natională de Bacalaureat si a buletinului de identitate sau a cărtii de identitate, pe care le prezintă la intrarea în institutie organelor de pază si presedintelui centrului de bacalaureat sau unui alt membru al comisiei. Delegatul Comisiei Nationale de Bacalaureat are dreptul:

- să intre în sălile de examen din centrul de examen însotit de presedinte sau de un alt membru al comisiei de examen;

- să intre în sălile din centrul de evaluare în care se evaluează lucrările scrise însotit de presedintele sau de vicepresedintele comisiei de evaluare;

- să intre în sălile din centrul judetean/regional de contestatii în care se reevaluează lucrările scrise însotit de presedintele sau de vicepresedintele comisiei de contestatii;

- să intre în sala în care îsi desfăsoară activitatea comisia din centrul de examen, din centrul zonal de evaluare si din centrul de contestatii;

- să controleze documentele comisiei de bacalaureat din centrul inspectat.

(2) Delegatul comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti poate intra în centrul de examen pe baza delegatiei pe care o primeste de la comisia judeteană de bacalaureat/a municipiului Bucuresti pentru comisia/comisiile pentru care a fost delegat pe tot teritoriul judetului/municipiului Bucuresti si a buletinului de identitate sau a cărtii de identitate, pe care le prezintă la intrarea în institutie organelor de pază si presedintelui centrului de bacalaureat sau unui alt membru al comisiei.

Delegatul comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti poate fi: inspector scolar de specialitate, reprezentant al comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti si are ca atributii monitorizarea desfăsurării examenului în centrele de bacalaureat si sesizarea comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti asupra disfunctiilor constatate în respectarea metodologiei de bacalaureat. Delegatul comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti are aceleasi drepturi si obligatii ca si delegatul Comisiei Nationale de Bacalaureat.

Accesul persoanelor străine în centrele de examen

Art. 33. - (1) În timpul desfăsurării probelor orale pot intra în sălile de examen si persoane străine. În unele situatii, pentru persoanele cu atitudine si comportament necorespunzătoare, presedintele poate dispune întreruperea examinării si eliminarea acestora din sală.

(2) Presa poate intra în timpul desfăsurării probelor orale pentru a realiza înregistrări/fotografii/preluări de imagine doar cu acceptul persoanelor care apar în materialele respective; accesul reprezentantului presei se face cu avizul presedintelui comisiei si trebuie să fie însotit de un membru al comisiei.

(3) În cazul unor situatii de urgentă pentru reparatii si întretinere (canalizare, electricitate, copiatoare etc.), presedintele centrului de bacalaureat aprobă accesul persoanelor competente pentru interventiile necesare. În acest caz, se va încheia un proces-verbal în care vor fi consemnate datele de identificare ale persoanei/persoanelor si intervalul orar în care aceasta/acestea a/au fost în centrul respectiv. Se interzice accesul acestor persoane cu telefoane mobile sau cu alte mijloace de comunicare.

Accesul comisiei si a asistentilor în centrele de examen

Art. 34. - (1) Prezentarea comisiei si a asistentilor la centrul de examen se face între orele 7,00-7,30; intrarea în centrul de examen de face pe baza buletinului de identitate sau a cărtii de identitate si a legitimatiei de serviciu (adeverintă).

(2) Asistentul care are asupra sa alte materiale decât cele permise în sala de examen (telefon mobil, orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, precum si ziare, reviste, cărti) va primi un plic/o pungă în care să introducă toate materialele împreună cu un biletel/etichetă pe care îsi notează numele si prenumele; apoi va fi îndrumat de către un membru al echipei de control spre sala de depozitare a obiectelor personale. Sala de depozitare a obiectelor personale este supravegheată de o persoană desemnată de comisia de examen.

Accesul comisiei si al profesorilor evaluatori în centrul zonal de evaluare/centrul judetean de contestatii

Art. 35. - Prezentarea comisiei si a profesorilor evaluatori în centrele zonale de evaluare se face între orele 8,00-8,30; comisia de evaluare se prezintă în preziua primei probe scrise, iar profesorii evaluatori din ziua probei până la finalizarea corectării. Intrarea în centrul de examen de face pe baza buletinului/cărtii de identitate si a legitimatiei de serviciu (adeverintă).


Accesul candidatilor în centrul de examen

Art. 36. - (1) Accesul candidatilor în centrul de examen la probele scrise se face în intervalul 7,30-8,30.

(2) Presedintele centrului de examen desemnează o comisie formată din minimum două cadre didactice (dintre asistenti) si personalul de pază de la intrarea în centrul de examen, pentru legitimarea fiecărui candidat la accesul în centrul de examen, si îl îndrumă, dacă este cazul, la sala unde se depozitează obiectele personale, care nu sunt permise în sala de examen.

(3) La accesul candidatilor în centrul de examen se procedează astfel:

- un cadru didactic si un membru al personalului de pază solicită la intrarea fiecărui candidat prezentarea actului de identitate, precum si a legitimatiei de examen si verifică dacă fotografiile corespund;

- candidatii sunt îndrumati spre zona din centrul de examen unde se găsesc sălile de examen;

- candidatii sunt atentionati să citească extrasele din prezenta metodologie afisate pe usa sălii de examen si să nu stationeze pe holuri mai mult de 5-7 minute;

- candidatii care au materiale/obiecte nepermise în sala de examen sunt îndrumati spre sala de depozitare a acestora.

(4) Candidatul care are asupra sa alte materiale decât cele permise în sala de examen (telefon mobil, culegeri, manuale, notite, însemnări etc., precum si orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare ori posetă) va primi o pungă/un plic în care să le introducă, împreună cu un biletel/etichetă pe care îsi consemnează numele si prenumele, si va fi îndrumat de către un membru al echipei de control spre sala de depozitare a obiectelor personale.

(5) Sala de depozitare a obiectelor personale se va afla cât mai aproape de intrarea în centrul de examen si va fi supravegheată de unul dintre asistenti, desemnat de comisia de examen.

(6) Este permis accesul candidatilor la bacalaureat în centrul de examen cu dictionarul de limba latină sau planul de conturi la disciplina Contabilitate, în zilele desfăsurării probelor respective.

(7) După ce au trecut de punctul de legitimare si de cel de depozitare a obiectelor personale (nepermise în sala de examen), candidatii se deplasează spre sala de examen, unde sunt repartizati conform tabelelor afisate pe usi.

G. Selectia cadrelor didactice care vor face parte din comisiile de bacalaureat

Art. 37. - (1) Presedintii comisiilor de bacalaureat sunt propusi de către universităti din rândul cadrelor didactice titulare care au titlul de doctor. La selectarea presedintilor comisiilor, Comisia Natională de Bacalaureat va tine cont de activitatea desfăsurată în calitate de presedinte de comisie de bacalaureat în sesiunile anterioare ale examenului.

(2) Vicepresedintii, secretarii, membrii comisiilor din centrele de examen, asistentii si profesorii examinatori/evaluatori vor fi selectionati din alte unităti scolare decât cele din care provin candidatii arondati centrelor. Aceeasi prevedere este valabilă si pentru centrele zonale de evaluare, exceptând situatia în care în

judet este organizat un singur centru de evaluare sau în care specializarea respectivă se predă într-o singură unitate scolară din judet. În acest caz, dacă nu se poate altfel, profesorii pot fi selectionati si din scolile arondate la centrul zonal de evaluare, dintre cei care nu au predat la clasa a XII-a în anul scolar respectiv.

(3) Lista profesorilor examinatori/evaluatori cuprinde profesori de specialitate care predau la clase de liceu. În situatii exceptionale, despre care va fi informată Comisia Natională de Bacalaureat, pot fi numiti ca profesori examinatori/evaluatori si profesori ce predau la gimnaziu, care vor evalua în echipă cu un profesor de liceu.

(4) Informaticienii/cadrele didactice cu abilităti de operare pe calculator, care fac parte, în calitate de secretar sau membru, din comisiile de bacalaureat si care administrează baza de date, vor fi nominalizati de comisia judeteană de bacalaureat/a municipiului Bucuresti cel mai târziu până la data de 15 aprilie, pentru prima sesiune, si până la 15 iulie, pentru sesiunea a doua, de preferintă dintre cadrele didactice de specialitate/informaticienii din unitatea de învătământ în care se organizează centrul de examen, respectiv centrul zonal de evaluare.

Art. 38. - (1) Comisia judeteană de bacalaureat/a municipiului Bucuresti stabileste prin tragere la sorti vicepresedintii si cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen si de evaluare, cu exceptia presedintilor. Tragerea la sorti se va efectua, electronic, în fiecare judet/în municipiul Bucuresti, cu cel mult 48 de ore înainte de începerea examenului, din lista aprobată de comisia judeteană de bacalaureat, urmând ca inspectorul scolar general să emită decizii scrise. Această listă se alcătuieste la nivel judetean, pe baza listelor transmise de licee, cuprinzând numele profesorilor care doresc să participe la examenul de bacalaureat si care, în sesiunile anterioare, au respectat prevederile metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului. Aceste propuneri vor fi transmise inspectoratelor scolare până la data de 16 aprilie, pentru prima sesiune, si până la data de 16 iulie, pentru a doua sesiune de examen. Comisiile judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti aprobă lista profesorilor care vor participa la tragerea la sorti, cu cel putin două săptămâni înainte de începerea examenului.

(2) Tragerea la sorti se efectuează în sedintă publică. Repartizarea pe comisii a vicepresedintilor si a cadrelor didactice se consemnează într-un proces-verbal, în care se vor mentiona si persoanele apartinând societătii civile, care au participat la sedinta publică de tragere la sorti.

(3) În vederea respectării prevederilor prezentei metodologii si pentru asigurarea corectitudinii desfăsurării examenului de bacalaureat, presedintii comisiilor din centrele de bacalaureat vor solicita declaratii-tip scrise de la fiecare membru al comisiei. În declaratia-tip cadrul didactic trebuie să precizeze că nu are sotul/sotia, o rudă sau un afin până la gradul al patrulea inclusiv printre candidatii care participă la examenul de bacalaureat în respectiva sesiune de examen, că îsi asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale si că are cunostintă de faptul că orice abatere este sanctionată.


III. Organizarea examenului national de bacalaureat

Art. 39. - (1) Examenul national de bacalaureat se organizează în două tipuri de centre de bacalaureat: centrele de examen, în care se desfăsoară probele scrise, orale si, după caz, cele practice ale examenului, si centrele zonale de evaluare.

(2) În fiecare centru de bacalaureat se organizează, de regulă, câte o comisie de bacalaureat, coordonată de un presedinte numit de M.E.C.T. prin ordin al ministrului, si, în functie de necesităti, se pot organiza si subcomisii conduse de un vicepresedinte.

Art. 40. - (1) Numărul candidatilor înscrisi într-o comisie de examen va fi decis tinându-se cont de necesitatea desfăsurării în conditii optime a examenului si va fi cuprins între 250 si 450 de candidati.

(2) Pentru centrele de examen care au arondate unităti de învătământ situate la distantă mare de centru se pot organiza subcomisii, care au un efectiv de cel putin 75 de candidati si care îsi pot desfăsura activitatea în altă locatie sau chiar în altă localitate decât cea în care îsi are sediul centrul de examen. Pentru aceste subcomisii, precum si pentru situatiile în care o parte din numărul candidatilor sustin proba în alt local decât cel în care îsi are sediul centrul de examen, vor fi desemnati cel putin un membru al comisiei de examen si un delegat al comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de bacalaureat care se vor afla la locul desfăsurării probelor pe toată durata examenului.

(3) Centrele zonale de evaluare se organizează pentru minimum 750 de candidati.

(4) Organizarea de comisii, de subcomisii ori de centre zonale de evaluare sub sau peste efectivul prevăzut de prezenta metodologie se poate face în cazuri justificate, cu aprobarea Comisiei Nationale de Bacalaureat, în urma unei cereri motivate, transmise la Comisia Natională de Bacalaureat - Directia generală învătământ preuniversitar.

(5) În a doua sesiune a examenului de bacalaureat, în cazul în care numărul total de candidati pe judet este mai mic decât 250, se va organiza un singur centru de examen, fără a mai solicita aprobarea Comisiei Nationale de Bacalaureat; în cazul în care numărul total de candidati pe judet este mai mic decât 750, se va organiza un singur centru zonal de evaluare, fără a mai solicita aprobarea Comisiei Nationale de Bacalaureat.

Art. 41. - Dacă numărul candidatilor dintr-o localitate este sub efectivul minim stabilit pentru a organiza o comisie sau o subcomisie, acestia vor fi, de regulă, repartizati de către comisia judeteană de bacalaureat/a municipiului Bucuresti la centre de examen din alte localităti, la care se organizează examenul de bacalaureat. În aceste cazuri, inspectoratul scolar judetean este obligat să asigure, la cerere, pe toată durata examenului, cazarea candidatilor care se prezintă prima sau a doua oară la examen.

Art. 42. - În cadrul comisiilor de examen se pot organiza subcomisii pe profiluri, respectiv pe specializări, eventual în functie de limba de predare. În fiecare comisie sau subcomisie, candidatii sunt înscrisi în ordine alfabetică, indiferent de forma de învătământ la care au absolvit ultima clasă.

Art. 43. - În comisiile organizate pentru candidatii apartinând minoritătilor nationale care au studiat în limba maternă si care solicită sustinerea probelor de examen în limba respectivă - la obiectele studiate în această limbă în liceu - vor fi numiti profesori de specialitate care au predat disciplina respectivă în limba maternă.

IV. Înscrierea candidatilor

Art. 44. - (1) La examenul de bacalaureat se pot înscrie atât candidati din seria curentă, cât si din seriile anterioare, care nu au promovat examenul de bacalaureat.

(2) Elevii români care au studiat în străinătate se pot înscrie la examenul de bacalaureat numai după echivalarea studiilor si promovarea examenelor de diferentă stabilite de M.E.C.T., prin Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor.

(3) Candidatii proveniti din învătământul particular se înscriu la centrul de examen desemnat de comisia judeteană de bacalaureat/a municipiului Bucuresti.

(4) Înscrierea candidatilor pentru bacalaureat se face pe fisă-tip informatizată, la secretariatele liceelor, numai în perioada prevăzută în calendarul examenului, după cum urmează:

a) pentru candidatii din seria curentă, tabelele de înscriere la prima sesiune de bacalaureat sunt întocmite de către profesorii diriginti, în conformitate cu evidentele din licee. Tabelele cuprind optiunile pentru probele de examen si semnătura elevilor. Odată cu tabelele, profesorii diriginti depun si fisa-tip informatizată, listată, pentru fiecare candidat, luând în calcul inclusiv optiunile elevilor care participă la sesiunea de corigente. Înscrierea se face la centrul de examen la care este arondată unitatea de învătământ, de către director si de secretarul acesteia, conform unei programări stabilite de comisia judeteană de bacalaureat/a municipiului Bucuresti. Până la data de 17 martie, toti elevii din clasele liceale terminale îsi vor exprima în scris optiunile pentru obiectele de studiu prevăzute pentru probele la alegere la care doresc să sustină examenul de bacalaureat;

b) pentru candidatii din anii precedenti si pentru candidatii din seria curentă, în cazul celei de a doua sesiuni, înscrierea se face de către secretariatul unitătii din centrul de examen la care este arondată unitatea scolară pe care candidatii au absolvit-o, pe baza actelor prezentate de acestia (certificat de nastere si, după caz, de căsătorie, un act de identitate, foaia matricolă, adeverintă cu notele la probele pentru care solicită recunoasterea notelor);

c) pentru candidatii din seriile anterioare, în situatia schimbării domiciliului în altă localitate, mentionată ca atare în buletinul/cartea de identitate, candidatii se pot înscrie pentru a sustine bacalaureatul la o unitate de învătământ de acelasi profil, stabilită de comisia judeteană de bacalaureat din judetul în care se află noul domiciliu al candidatului. În afara acestei situatii, înscrierea în alt judet este permisă numai cu aprobarea Comisiei Nationale de Bacalaureat, în urma unei cereri motivate, transmisă la Directia generală învătământ preuniversitar.

Art. 45. - Candidatii care au participat si au fost respinsi la sesiunile de bacalaureat organizate începând cu anul 2003 si care solicită recunoasterea unor probe promovate în aceste sesiuni vor prezenta la înscriere si o adeverintă, eliberată de unitatea de învătământ pe care candidatul a absolvit-o, din care să reiasă rezultatele obtinute la examenul de bacalaureat în sesiunile mentionate. Adeverinta va preciza, pentru fiecare sesiune, disciplina sustinută si nota obtinută la fiecare dintre probele A-F. În cazul în care candidatul nu s-a prezentat la una/la mai multe probe sau a fost eliminat din examen, acest lucru va fi mentionat în adeverintă. Adeverinta va fi semnată de directorul si de secretarul unitătii de învătământ absolvite si va purta stampila acesteia.

Art. 46. - (1) Recunoasterea unora dintre probele promovate, pentru sesiunea curentă, este conditionată de solicitarea scrisă de recunoastere a probelor promovate în sesiunile mentionate la art. 4, care se face în momentul înscrierii pentru una dintre sesiunile anului 2008. Candidatii vor preciza în fisa de înscriere probele (A-F) la care doresc să li se recunoască rezultatele obtinute în sesiunile mentionate la art. 4, precum si disciplinele sustinute în cadrul fiecărei probe. În fisa de înscriere se specifică probele, respectiv disciplina pe care doresc să o sustină la fiecare probă, precum si tipul de subiect pentru disciplina respectivă.

(2) Nedepunerea cererii de recunoastere a uneia dintre probele promovate într-o sesiune, cumulată cu sustinerea din nou a acestei probe în altă sesiune, conduce la prescrierea dreptului de a solicita recunoasterea notei initiale. Prin urmare, în cazul în care candidatul a sustinut în sesiuni succesive aceeasi probă, la o eventuală nouă cerere de recunoastere a probei respective i se va recunoaste ultima notă obtinută la această probă.

Art. 47. - Directorii unitătilor de învătământ liceal centralizează optiunile si transmit situatia comisiilor judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti până la data de 31 martie.

Art. 48. - (1) Tabelele de înscriere la prima sesiune a examenului de bacalaureat, pentru absolventii din seria curentă, întocmite conform calendarului, se actualizează după încheierea semestrului al doilea, prin eliminarea candidatilor corigenti, repetenti, cu situatia neîncheiată, exmatriculati, sau cu eventualele schimbări de optiuni, si se transmit în termen de 3 zile de la încheierea cursurilor, semnate si stampilate de director, centrului de examen la care scoala este arondată. De corectitudinea datelor transmise centrului de examen răspunde directorul unitătii de învătământ la care candidatii au absolvit cursurile liceale.

(2) Pentru a doua sesiune de bacalaureat, înscrierea candidatilor se face conform graficului anuntat. Pentru elevii din clasa a XII-a/a XIII-a, care sustin examene de corigentă, se va stabili în graficul corigentelor o zi specială de înscriere pentru sesiunea a doua de bacalaureat.

V. Continutul examenului de bacalaureat si stabilirea probelor

Art. 49. - Disciplinele de studiu la care se organizează probele pentru examenul de bacalaureat sunt stabilite conform legii.

Art. 50. - (1) Conform Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, examenul national de bacalaureat constă în sustinerea a două, respectiv a 3 probe comune, si a 3 probe diferentiate, în functie de filieră si profil.

Probele comune sunt următoarele:

-proba A - limba si literatura română - scris si oral;

-proba B - una dintre limbile moderne de circulatie internatională studiate în liceu - oral;

-proba C - limba maternă, scris si oral, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minoritătilor nationale;

- limba si literatura într-o limbă de circulatie internatională, scris si oral, pentru elevii care au urmat studiile liceale cu limba de predare în limba de circulatie internatională respectivă.

Probele de examen, diferentiate în functie de filieră, de profil, de specializare si de optiunea elevului, sunt următoarele:

Filiera teoretică Profil umanist:

-proba D - istorie (Istoria românilor) sau geografie (Geografia României) - probă scrisă;

-proba E - o probă, la alegere, din aria curriculară corespunzătoare specializării - probă scrisă;

-proba F - o probă, la alegere, dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decât cele sustinute anterior - probă scrisă/probă practică.

Profil real:

- proba D - matematică - probă scrisă;

- proba E - o probă, la alegere, din aria curriculară corespunzătoare specializării - probă scrisă;

- proba F - o probă, la alegere, dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decât cele sustinute anterior - probă scrisă/probă practică.

Filiera tehnologică

- proba D - matematică - pentru toate profilurile si specializările - probă scrisă;

- proba E - o probă, la alegere, din aria curriculară „Tehnologii”, în functie de specializarea aleasă de elev - probă scrisă;

- proba F - o probă, la alegere, dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decât cele alese anterior - probă scrisă/probă practică.

Filiera vocatională

- proba D - istorie (Istoria românilor) sau geografie (Geografia României), respectiv matematică, în functie de profil - probă scrisă;

- proba E - o probă, la alegere, din ariile curriculare specifice profilului si specializării - probă scrisă/probă practică;

- proba F - o probă, la alegere, dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decât cele alese anterior - probă scrisă/probă practică.

(2) Candidatii pot alege pentru probele D, E si F una dintre disciplinele studiate în liceu, din lista stabilită de M.E.C.T. pentru fiecare filieră/profil/specializare.

(3) Aprobarea listei disciplinelor la alegere mentionate în lege, precum si a programelor disciplinelor de examen se face prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului.


(4) La proba comună B - una dintre limbile moderne de circulatie internatională studiate în liceu - elevii pot alege oricare limbă modernă studiată în liceu, indiferent dacă a fost studiată drept limba 1, limba a 2-a sau limba a 3-a de studiu, dacă a fost studiată în regim normal, intensiv, bilingv ori dacă a fost disciplină obligatorie sau optională. Examenul se sustine în conformitate cu programa de bacalaureat pentru limba aleasă, valabilă pentru respectiva sesiune de bacalaureat si care corespunde nivelului (L1, L2 sau L3) si formei în care a fost studiată de către candidat limba respectivă (normal, intensiv, bilingv).

(5) Precizările alin. (4) se aplică si în cazul în care candidatul optează pentru sustinerea unei limbi străine la proba scrisă E sau la proba F.

(6) În cadrul examenului de bacalaureat, elevii nu pot sustine o aceeasi disciplină la probe diferite.

Art. 51. - (1) Pentru candidatii proveniti din promotii de la învătământ de zi, până în anul 2002 inclusiv, sau de la învătământ seral ori cu frecventă redusă, până în anul 2003 inclusiv, se va face asimilarea specializării absolvite cu una dintre specializările în vigoare pentru promotia curentă.

(2) Pentru filiera teoretică, asimilarea specializărilor se face astfel:

 

Specializare

Specializare asimilată

Limbi moderne Limbi clasice

Filologie

Istorie-stiinte sociale

Ştiinte sociale

Matematică-fizică

Matematică-informatică

Fizică-chimie Chimie-biologie

Ştiinte ale naturii

 

(3) Pentru filierele tehnologică si vocatională, asimilarea specializărilor se face de către comisia judeteană de bacalaureat, după consultarea Comisiei Nationale de Bacalaureat.

Art. 52. - (1) Pentru fiecare probă scrisă se elaborează categorii de itemi. Varianta pentru subiectul fiecărei probe scrise va fi generată prin combinarea categoriilor de itemi.

(2) Categoriile de itemi vor fi postate pe site-ul M.E.C.T. la data de 1 martie.

(3) Subiectele pentru probele de examen se elaborează de către Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în Învătământul Preuniversitar si se stabilesc tinându-se seama de următoarele criterii:

a) să fie în concordantă cu programele scolare si cu programele de bacalaureat, aprobate si publicate de M.E.C.T.;

b) să fie proiectate astfel încât tratarea lor să angajeze cât mai multe posibilităti de analiză, de sinteză si de generalizare din partea candidatilor;

c) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător continutului programelor scolare si programelor de bacalaureat, pentru a fi tratate în timpul stabilit;

d) să permită tratarea lor în timpul acordat candidatilor pentru rezolvare la probele scrise: 3 ore;

e) baremele să fie elaborate astfel încât să se asigure unitatea de evaluare la nivel national.

Art. 53. - (1) Subiectele pentru probele orale se elaborează de către Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în Învătământul Preuniversitar si cuprind teme din programele pentru bacalaureat.

(2) Subiectele de pe biletele de examen oral vor avea un grad de complexitate care să permită tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute.

Art. 54. - (1) Modalitatea de transmitere a subiectelor la centrele de examen va fi reglementată printr-o procedură separată.

(2) Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în Învătământul Preuniversitar asigură traducerea variantelor de subiecte în limbile minoritătilor nationale.

VI. Organizarea si desfăsurarea probelor

Art. 55. - (1) La probele orale/practice, candidatii intră în sala de examen în ordinea afisată, respectându-se ora prevăzută pentru fiecare grupă. Fiecare candidat prezintă comisiei documentul de identitate si fisa individuală pentru consemnarea rezultatelor la examinările orale si practice. Comisia de bacalaureat verifică identitatea fiecărui candidat.

(2) La probele orale candidatul extrage un bilet si primeste hârtie stampilată pentru ciornă. El are dreptul la un al doilea bilet, caz în care nota va fi scăzută cu un punct.

(3) Pentru elaborarea răspunsurilor se acordă fiecărui candidat 10-15 minute. La examenul de limba si literatura maghiară (proba C) candidatii pot folosi culegeri de texte. Acestea vor fi verificate înainte de începerea examenului de către comisia de examinare.

Art. 56. - (1) Desfăsurarea probelor orale are caracter public. În unele situatii, presedintele poate dispune întreruperea examinării si eliminarea din sală a persoanelor cu atitudine si comportament necorespunzătoare.

(2) Presa poate realiza înregistrări/fotografii/preluări de imagine în timpul desfăsurării probelor orale, doar cu acceptul persoanelor care apar în materialele respective.

Art. 57. - La probele scrise, sălile vor fi, în prealabil, adaptate acestor activităti, prin:

a) dotarea corespunzătoare; se va avea în vedere amenajarea sălilor, astfel încât în fiecare sală de examen să existe cel putin 15 candidati;

b) eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenta pe candidati în elaborarea răspunsurilor orale sau a lucrărilor scrise;

c) afisarea pe usa fiecărei săli a listei nominale cu candidatii repartizati în sala respectivă si a prevederilor metodologiei care îi informează pe acestia că pătrunderea în sală cu materiale ajutătoare, cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, frauda sau tentativa de fraudă atrag eliminarea din examen;

d) afisarea, pe usa fiecărei săli, a prevederilor din metodologie care îi informează pe elevi că subiectele rezolvate pe ciornă sau pe foaia cu subiectele fotocopiate nu se iau în considerare.

Art. 58. - (1) Înaintea intrării în săli, presedintele comisiei din centrul de examen instruieste asistentii în legătură cu îndatoririle ce le revin, cu prevederile Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat, cu informatiile pe care trebuie să le furnizeze candidatilor aflati în săli.

(2) La încheierea instructajului participantii vor semna un proces-verbal, care se va arhiva alături de celelalte documente ale examenului.

(3) Repartizarea în săli a celor 2 asistenti - cadre didactice de altă specialitate decât cea la care se sustine examenul, din altă unitate de învătământ decât cea din care provin candidatii - se face de către presedintele comisiei, prin tragere la sorti în ziua fiecărei probe, cu trei sferturi de oră înainte de începerea acesteia, luându-se măsuri să nu rămână aceleasi formatii de asistentă în zile diferite si nici aceiasi asistenti pentru aceleasi săli, la probe diferite.

(4) Asistentii care intră în săli după ce au fost instruiti si au semnat fisa de atributii primesc din partea presedintelui listele cu candidatii, modelul de proces-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise, hârtie tipizată pentru lucrări si hârtie stampilată pentru ciorne. Numărul de coli de examen si numărul de coli pentru ciorne, primite pentru fiecare sală de examen, vor fi consemnate în procesul-verbal de instruire, care va fi semnat de fiecare asistent în parte si de presedintele comisiei.

(5) Se interzice asistentilor să pătrundă în sală cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, precum si cu ziare, reviste, cărti.

Art. 59. - (1) Accesul candidatilor în săli este permis pe baza actului de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei.

(2) Se interzice candidatilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dictionare, notite, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Candidatii pot introduce în săli si folosi în timpul examenului doar acele materiale a căror posibilitate de utilizare este mentionată explicit în metodologie si pe foaia care contine subiectul de examen, respectiv dictionar la disciplina limba latină sau planul de conturi la disciplina contabilitate. Asistentii vor verifica respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor în săli. Nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către presedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, si, după caz, la sanctionarea asistentilor.

(3) Înainte de aducerea subiectelor în săli, asistentii vor explica elevilor modul de desfăsurare a probei si modul de completare a datelor personale pe foaia tipizată.

(4) Candidatii se asază câte unul în bancă, în ordine alfabetică, conform listelor afisate. Fiecare candidat primeste o coală de hârtie tipizată, pe care îsi scrie cu majuscule numele, prenumele tatălui, toate prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate, si completează citet celelalte date de pe coltul ce urmează a fi lipit. Coltul colii tipizate va fi lipit, după distribuirea subiectelor în săli, numai după ce asistentii din săli au verificat identitatea candidatilor si completarea corectă a tuturor datelor prevăzute si după ce acestia semnează în interiorul portiunii care urmează a fi sigilată. Colturile lucrărilor vor fi lipite numai după ce candidatii au început să scrie pe foaia de concurs rezolvarea subiectelor. Candidatii vor primi atâtea coli tipizate si ciorne marcate cu stampila „Bacalaureat 2008 - C.E.” câte le sunt necesare si vor completa pe fiecare dintre acestea datele personale, în coltul care urmează să fie lipit. Pentru lipirea coltului lucrării se va folosi lipici sau acelasi tip de etichete autocolante, pentru toate centrele de examen dintr-un judet. Presedintele comisiei aplică stampila-tip „Bacalaureat 2008 - C.E.” peste coltul închis si lipit al lucrării. În cazul în care se organizează o subcomisie în altă locatie, stampila este aplicată de către membrul comisiei de examen desemnat pentru a participa la examen în acea subcomisie. Aceste operatii se vor încheia înaintea iesirii primului candidat din sala de examen.

(5) Înscrierea numelui candidatului pe foile tipizate în afara rubricii care se sigilează, precum si orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării atrag anularea lucrării scrise respective.

Art. 60. - (1) După anuntarea variantei de subiect extrase de Comisia Natională de Bacalaureat, se multiplică subiectele în număr egal cu numărul candidatilor, urmând ca acestea să fie distribuite în săli. Candidatii care sustin probele în limbile minoritătilor nationale vor primi simultan subiectul atât în limba maternă, cât si în limba română.

(2) Comisia de examen va lua toate măsurile pentru a pregăti în mod corespunzător operatia de multiplicare, astfel încât să fie asigurat în cel mai scurt timp posibil câte un subiect pentru fiecare candidat.

(3) Asistentii primesc subiectele multiplicate si secretizate, în plicuri, de la presedinte, vicepresedinte, secretar sau un membru al comisiei si le distribuie fiecărui candidat. La încheierea acestor operatiuni, începe rezolvarea subiectelor de către candidati.

(4) Niciun membru al comisiei nu poate părăsi centrul de examen până la încheierea probei, exceptând cazurile speciale - cazuri medicale, accidente, situatii de fortă majoră. Candidatii pot părăsi centrul de examen cel mai devreme după o oră si jumătate de la distribuirea subiectelor în săli.

Art. 61. - (1) Presedintele, vicepresedintele, secretarul sau un membru al comisiei verifică, în toate sălile de examen, dacă subiectele multiplicate pentru fiecare candidat sunt complete si lizibile, respectiv dacă ele corespund cu filiera, cu profilul, cu specializarea si cu optiunea candidatului.

(2) Se interzice presedintelui, vicepresedintelui, secretarului si membrilor comisiei să dea candidatilor indicatii referitoare la rezolvarea subiectelor, să facă modificări ale subiectelor sau ale baremelor.

(3) Din momentul distribuirii subiectelor, niciun candidat nu mai poate intra în sală si niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă si semnează de predarea acesteia. Candidatii care nu se află în sală în momentul distribuirii subiectelor pierd dreptul de a mai sustine proba respectivă.


(4) În cazuri exceptionale, dacă un candidat se simte rău si solicită părăsirea temporară a sălii, el este însotit de unul dintre asistenti până la înapoierea în sala de examen; în această situatie timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi prelungit.

Art. 62. - (1) Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de 3 ore, socotit din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.

(2) Pentru elaborarea lucrării scrise candidatii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor si a desenelor folosesc numai creion negru.

(3) Se interzice folosirea, în timpul probelor scrise, a mijloacelor de calcul. Se foloseste numai hârtia distribuită candidatilor de către asistenti.

(4) Candidatii care doresc să corecteze o greseală taie fiecare rând din pasajul gresit cu o linie orizontală. În cazul în care unii candidati, din diferite motive, doresc să-si transcrie lucrarea, fără să depăsească timpul stabilit, primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de către asistenti în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite initial se anulează pe loc de către asistenti, mentionându-se pe ele „Anulat”, se semnează de către asistenti si se păstrează în conditiile stabilite pentru lucrările scrise.

Art. 63. - (1) În timpul desfăsurării probelor scrise, asistentii nu dau candidatilor nicio indicatie, nu discută între ei si nu rezolvă subiectul de examen. Unul dintre asistenti stă în fata clasei, celălalt în spatele clasei si nu au alte preocupări în afară de supraveghere. În cazul în care acestia încalcă aceste dispozitii, presedintele comisiei poate decide înlocuirea lor si, dacă este cazul, poate face si propunerea de începere a procedurii de cercetare disciplinară.

(2) În timpul desfăsurării probelor scrise, asistentii răspund de asigurarea ordinii si a linistii în sala de clasă, de respectarea de către candidati a tuturor prevederilor prezentei metodologii. Asistentii au obligatia să verifice dacă elevii au pătruns în sală cu materiale interzise prin prezenta metodologie sau cu alte materiale care le-ar permite ori facilita rezolvarea subiectelor de examen si să ia măsurile ce se impun. De asemenea, asistentii nu permit candidatilor să comunice în niciun fel între ei sau cu exteriorul si sesizează presedintele comisiei asupra oricărei încălcări a prezentei metodologii.

(3) Eventualele tentative de fraudă, alte nereguli în desfăsurarea examenului, semnalate asistentilor de candidati sau sesizate chiar de asistenti, vor fi comunicate imediat presedintelui comisiei. Acesta este obligat să verifice si să ia măsurile ce se impun, care pot merge până la eliminarea candidatului din examen.

(4) Comisia judeteană de bacalaureat/a municipiului Bucuresti va fi informată imediat despre orice situatie specială.

(5) În timpul desfăsurării probelor scrise, în sălile de examen au voie să intre numai:

a) presedintele, vicepresedintele, secretarul si membrii comisiei din centrul de examen;

b) persoane delegate de Comisia Natională de Bacalaureat sau de comisia judeteană de bacalaureat/a municipiului Bucuresti pentru a controla desfăsurarea corectă a examenului.

Art. 64. - (1) După ce îsi încheie lucrările, candidatii numerotează foile, sub îndrumarea asistentilor, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în coltul din dreapta, indicând pagina curentă si numărul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5 pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total 5 pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv cele pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisă fiind barată de către asistenti. După încheierea numerotării, candidatii predau asistentilor lucrările si semnează pentru confirmarea predării lucrării si a numărului de pagini.

(2) La expirarea celor 3 ore acordate, candidatii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depăsirea timpului stabilit. 3 candidati rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

(3) La predarea lucrărilor, asistentii barează spatiile nescrise, verifică numărul de pagini si îl trec în procesele-verbale de predare-primire, pe care le semnează candidatii, precum si în rubrica prevăzută pe prima pagină a lucrării.

(4) Ciornele si lucrările anulate se strâng separat si se păstrează în centrul de examen.

(5) La finalizarea probei scrise, asistentii predau, sub semnătură, lucrările scrise presedintelui si celorlalti membri ai comisiei. Acestia verifică dacă numărul lucrărilor predate corespunde cu numărul semnăturilor din procesul-verbal de predare a lucrărilor scrise si dacă numărul de pagini al fiecărei lucrări coincide cu cel înscris pe lucrare si în procesul-verbal.

VII. Evaluarea candidatilor

Art. 65. - (1) Examinarea orală/practică se realizează de către cei 2 profesori examinatori de specialitate, membri ai comisiei.

(2) La probele orale profesorii examinatori pot interveni cu întrebări lămuritoare sau suplimentare, de regulă după ce candidatul si-a prezentat răspunsurile.

(3) Examinarea la probele orale/practice se desfăsoară în prezenta a cel putin 3 candidati.

Art. 66. - (1) Fiecare profesor examinator evaluează răspunsul candidatului de la probele orale/practice cu note întregi de la 1 la 10, în functie de baremul de evaluare, astfel încât diferenta dintre notele celor doi profesori evaluatori să nu depăsească un punct.

(2) Nota finală la proba respectivă se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate de cei doi examinatori.

(3) Fiecare profesor trece în borderou nota acordată. Nota finală la examenul oral/practic se înregistrează în catalogul electronic si în fisa individuală a candidatului, cu semnătura celor doi profesori examinatori. La fiecare probă orală/practică, fisa individuală pentru consemnarea rezultatelor la examinările orale si practice se înmânează candidatului, după consemnarea notei.

(4) După sustinerea probei orale, candidatul predă biletul de examen si ciorna semnată.

(5) Un candidat se consideră promovat la proba orală/practică dacă a obtinut minimum nota finală 5 (cinci) la respectiva probă. În caz contrar, candidatul este declarat „respins” la proba orală/practică respectivă.

(6) Probele orale sunt eliminatorii. Candidatul care a obtinut o notă sub 5 (cinci) sau nu s-a prezentat la o probă orală este declarat „respins”, respectiv „neprezentat” la examenul de bacalaureat si nu mai participă la probele următoare.

Art. 67. - Notele de la probele practice se trec în fisa individuală a candidatului, imediat după încheierea sustinerii probei de către acesta. Apoi fisa se înmânează candidatului.

Art. 68. - Pe măsură ce se încheie sustinerea probelor scrise toate lucrările scrise se transportă si se predau de către presedinte, însotit de vicepresedinte, de secretar sau de un membru al comisiei centrului de examen, pe bază de proces-verbal, presedintelui si vicepresedintelui din centrul zonal de evaluare. După încheierea ultimei probe, se predă la centrul zonal de evaluare si catalogul electronic.

Art. 69. - (1) Presedintele si vicepresedintele din centrul zonal de evaluare primesc, pe bază de proces-verbal, lucrările scrise aduse de la fiecare centru de examen arondat, spre a fi evaluate.

(2) Toate lucrările primite în centrul zonal de evaluare la aceeasi disciplină, din cadrul aceleiasi probe de examen, având acelasi tip de subiect, sunt amestecate de către presedintele si vicepresedintele comisiei, apoi sunt grupate în pachete si numerotate de la 1 la n. De regulă, pachetele cuprind 100 de lucrări. Pachetele de lucrări se introduc în dosare/plicuri, după ce pe fiecare lucrare s-a scris si numărul de ordine al dosarului/plicului.

(3) Dosarele cu lucrările numerotate sunt predate de presedinte sau de vicepresedinte, cu proces-verbal de predare-primire, profesorilor evaluatori desemnati de presedinte. Procesul-verbal contine data, ora, numele persoanelor care predau/preiau lucrări, disciplina de examen, numărul lucrărilor predate/preluate si numerele de ordine ale acestora.

(4) Înainte de începerea corectării, presedintele si vicepresedintele din centrul zonal de evaluare au obligatia de a asigura, pentru fiecare disciplină la care se organizează evaluarea, o sesiune de instruire pentru evaluatori. Scopul acestei instruiri este de a diminua diferentele dintre evaluatori în aplicarea baremului de corectare si notare.

(5) Evaluarea si notarea lucrărilor scrise din fiecare pachet se efectuează, pe baza borderourilor de evaluare, defalcate unitar la nivel de disciplină în cadrul centrului zonal de evaluare, de către 2 profesori evaluatori, care lucrează în mod obligatoriu în săli separate, stabilite de presedintele comisiei. În fiecare sală se află cel putin 3 profesori evaluatori. Schimbarea lucrărilor de la primul evaluator la al doilea si invers se va face în prezenta presedintelui sau a vicepresedintelui comisiei, mentionându-se datele de identificare a evaluatorului: numele si numerele lucrărilor corectate.

(6) Pe perioada evaluării au voie să intre în săli, în afara evaluatorilor însisi, doar presedintele si vicepresedintele Comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, presedintele si vicepresedintele centrului zonal de evaluare, reprezentantii Comisiei Nationale de Bacalaureat, persoane delegate de comisia judeteană de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, pentru a controla desfăsurarea bacalaureatului.

(7) Toate borderourile, însotite de listele cu numerele lucrărilor si distributia acestora pe evaluatori, se arhivează de către vicepresedintele comisiei si vor fi puse la dispozitia Comisiei Nationale de Bacalaureat pentru sondaje si analize postexamen.

(8) Lucrările se evaluează si se apreciază de fiecare evaluator separat, respectându-se baremele de evaluare/corectare si de notare stabilite de Comisia Natională de Bacalaureat - Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în Învătământul Preuniversitar. Evaluarea si notarea pe baza baremului se înregistrează în borderourile de evaluare, separat pentru fiecare evaluator.

(9) Zilnic, după terminarea programului de evaluare si de notare, pachetele de lucrări si borderourile individuale de notare, închise în plicuri sigilate, se predau, cu proces-verbal asemănător celui de la alin. (3), presedintelui sau vicepresedintelui, pentru a fi păstrate în case de fier sau în dulapuri metalice, închise si sigilate. Procesele-verbale fac parte din documentele de examen si se păstrează în acelasi regim cu lucrările scrise. Cheile si sigiliul de la fisetele în care sunt depozitate lucrările scrise si celelalte documente de bacalaureat vor fi păstrate separat de către presedinte/vicepresedinte si de unul dintre membrii comisiei.

Art. 70. - (1) După încheierea de către ambii profesori a actiunii de evaluare, borderourile întocmite si semnate de fiecare profesor evaluator sunt predate presedintelui comisiei, odată cu lucrările evaluate. După ce presedintele comisiei se asigură că între notele acordate de cei 2 profesori evaluatori este o diferentă de cel mult un punct, notele obtinute se trec pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală rosie, de către profesorii evaluatori si se semnează de acestia. Media finală se trece pe lucrare, în prezenta profesorilor evaluatori, de către presedintele comisiei. Presedintele comisiei calculează media finală ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, si semnează alături de evaluatori.

(2) În cazul în care se constată o diferentă mai mare de un punct între notele acordate de cei 2 evaluatori, presedintele repartizează lucrarea spre reevaluare unui alt profesor de specialitate, care, în prezenta profesorilor evaluatori initiali, stabileste nota finală a lucrării. Nota rezultată în urma reevaluării este nota care se trece pe lucrare; sub notă vor semna cei 3 evaluatori si presedintele comisiei. Numărul pachetului si numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei amintiti anterior.

Art. 71. - (1) După ce toate lucrările scrise la o disciplină au fost evaluate si notate, acestea se deschid în prezenta presedintelui, a vicepresedintelui, a secretarului, a membrilor comisiei din centrul zonal de evaluare si a profesorilor evaluatori, iar notele finale se înregistrează imediat în catalogul electronic.

(2) Catalogul electronic, în formă tipărită, se predă de la centrul zonal de evaluare la centrul de examen. Predarea-primirea se face între presedinti/vicepresedinti/membrii comisiilor. Forma tipărită a catalogului electronic complet, în două exemplare, cu notele de la probele scrise si cu media generală, stampilat si semnat de profesorii evaluatori la rubrica prevăzută în acest scop si de presedintele, vicepresedintele si secretarul comisiei din centrul zonal de evaluare, se predă, cu proces-verbal, presedintelui si celui de-al doilea delegat al comisiei din centrul de examen.


VIII. Stabilirea rezultatelor finale si rezolvarea contestatiilor

Art. 72. - (1) După încheierea probelor din cadrul examenului de bacalaureat si după evaluarea si notarea tuturor lucrărilor scrise se comunică rezultatele finale pentru toti candidatii.

(2) Pentru fiecare candidat care a obtinut cel putin nota 5 (cinci) la toate probele orale, scrise sau practice de examen se calculează media generală de bacalaureat ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obtinute la respectivele probe.

(3) Pentru candidatii din seriile precedente care au solicitat recunoasterea unor probe orale care au fost evaluate cu calificativul „admis” si care au obtinut cel putin nota 5 (cinci) la fiecare din celelalte probe se calculează media generală de bacalaureat ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obtinute la probele orale, scrise sau practice de examen care au fost apreciate cu note.

(4) Nu se calculează media generală pentru candidatii care nu au promovat una sau mai multe probe, care nu s-au prezentat la toate probele sau care au fost eliminati la o probă.

(5) Se consideră promovat la examenul de bacalaureat candidatul care a obtinut cel putin nota 5 sau calificativul „admis” la fiecare probă orală, a obtinut cel putin nota 5 la fiecare probă scrisă sau practică de examen si are media generală minimum 6 (sase). În acest caz, candidatul este declarat „reusit”. Pentru candidatii care obtin media generală 5,99, media generală se rotunjeste la 6,00.

(6) Candidatii care s-au prezentat la toate probele de examen, dar nu îndeplinesc simultan conditiile mentionate la alin. (5) sunt declarati „respinsi”.

(7) Candidatii care au fost eliminati de la o probă nu mai pot participa la probele următoare si sunt declarati „eliminati din examen”, fără posibilitatea recunoasterii notelor pentru sesiunile următoare. Se consideră că acesti candidati nu au promovat examenul de bacalaureat.

(8) Pentru comunicarea rezultatelor finale ale bacalaureatului se întocmesc si se afisează liste nominale care cuprind: numele si prenumele candidatilor, notele obtinute la fiecare probă scrisă, practică sau orală, media generală, acolo unde este cazul, si rezultatul final: „reusit”/„respins”/„neprezentat”/„eliminat din examen”.

Art. 73. - Pentru candidatii proveniti de la alte licee decât cel în care este organizat centrul de examen, comisia de examen întocmeste extrase din catalog, care cuprind situatia lor la examen, si le transmite liceelor respective, în vederea completării diplomelor de bacalaureat.

Art. 74. - (1) La probele orale si practice nu se admit contestatii, cu exceptia probei de dicteu melodic si armonic de la profilul artistic - muzică.

(2) Contestatiile la probele scrise se depun si se înregistrează la centrul de examen, în perioada prevăzută de calendarul examenului de bacalaureat.

(3) Presedintele împreună cu unul dintre vicepresedinti, secretarul sau un membru al comisiei din centrul de examen primesc contestatiile si le înregistrează.

(4) Cererile prin care se contestă notele obtinute la evaluarea initială, însotite de un borderou în care se precizează numele contestatarilor si probele, respectiv disciplina/disciplinele pentru care este depusă contestatia, se înaintează comisiei din centrul zonal de evaluare de către un delegat al comisiei din centrul de examen.

(5) După centralizarea cererilor prin care se contestă notele obtinute la evaluarea initială, lucrările se secretizează. Secretizarea se face, în toate centrele zonale de evaluare din judet, pe acelasi tip de hârtie pusă la dispozitie de comisia judeteană de bacalaureat/a municipiului Bucuresti. După aceasta se aplică stampila „Bacalaureat 2008 - C.Z.E.”, iar lucrările se înaintează, prin delegat, comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti. Aceasta transmite lucrările comisiei judetene de contestatii/a municipiului Bucuresti, singura în măsură să acorde o nouă notă lucrării. Totodată, se transmite un borderou în care se mentionează proba de examen, disciplina, tipul de subiect, numărul de ordine al lucrărilor si numărul de pagini pentru fiecare lucrare contestată.

(6) Comisia Natională de Bacalaureat poate stabili organizarea de centre de contestatii la nivel regional. Componenta comisiei de contestatii din centrele regionale este stabilită de comisia judeteană de bacalaureat din judetul unde a fost stabilit sediul centrului de contestatii, cu acordul Comisiei Nationale de Bacalaureat.

(7) Candidatul poate solicita să îsi vadă lucrarea/lucrările numai după afisarea rezultatelor finale după contestatii.

Art. 75. - (1) Comisiile judetene de contestatii/a municipiului Bucuresti reevaluează lucrările primite si acordă note lucrărilor contestate, conform baremelor pentru probele scrise.

(2) Toate procedurile privind desfăsurarea activitătii în centrele zonale de evaluare sunt respectate si în cazul comisiei judetene de contestatii.

(3) După terminarea evaluării si deschiderea lucrărilor, presedintele comisiei de contestatii analizează notele acordate după reevaluare, în comparatie cu cele acordate initial. În situatia în care se constată diferente de notare mai mari de 1,50 puncte, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea initială si cele de la contestatii, presedintele comisiei de contestatii decide reevaluarea lucrărilor respective de către o a treia comisie, formată din alti profesori cu experientă, altii decât cei care au evaluat initial lucrările în centrul de contestatii. Reevaluarea se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectându-se cu strictete baremul de evaluare si de notare si toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota care va fi acordată de comisia de contestatii.

(4) Hotărârile comisiei judetene de contestatii/a municipiului Bucuresti se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de către membrii comisiei si de presedinte.

(5) Lucrările scrise se restituie centrelor zonale de evaluare, împreună cu o copie de pe procesul-verbal. O copie a procesului-verbal în care sunt consemnate deciziile comisiei de contestatii este predată delegatului fiecărui centru de examen care a înaintat cereri de reevaluare a lucrărilor scrise. Borderourile de evaluare de la comisia de contestatii si procesul-verbal se păstrează la sediul inspectoratului scolar respectiv timp de doi ani.


(6) Pentru lucrările care au primit initial note cuprinse între 4,50 si 4,99, inclusiv notele de 4,50 si 4,99, sau o notă cel putin egală cu 9,50, nota definitivă este nota acordată de către comisia de contestatii.

(7) Pentru lucrările care au primit initial, la comisia din centrul zonal de evaluare, alte note decât cele mentionate la alin. (6), nota definitivă este nota acordată de comisia judeteană de contestatii/a municipiului Bucuresti, dacă între nota initială si nota acordată la contestatii se va constata o diferentă de cel putin 0,50 puncte. Dacă diferenta dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota definitivă este nota initială, acordată de comisia din centrul zonal de evaluare.

(8) Nota definitivă acordată în conformitate cu procedura mentionată la alin. (6) si (7) nu mai poate fi modificată si reprezintă nota obtinută de candidat la proba respectivă.

(9) În perioada de evaluare a probelor scrise sau ulterior Comisia Natională de Bacalaureat poate desemna comisii de reevaluare prin sondaj a unui număr de lucrări, urmărindu-se corectitudinea respectării baremelor.

Art. 76. - (1) Comisiile de bacalaureat din centrele de examen operează în catalogul electronic schimbările care se impun după aflarea rezultatelor la contestatii, recalculează, după caz, media generală de bacalaureat si rectifică în mod corespunzător rezultatul examenului.

(2) Rezultatele la contestatii se comunică celor în drept prin afisare la avizierul centrului de examen, conform calendarului.

IX. Răspunderea disciplinară

Art. 77. - (1) Respectarea întocmai a metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate. Încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum si cel de conducere, de îndrumare si de control din învătământ implicat în desfăsurarea examenului de bacalaureat răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin, precum si pentru încălcarea normelor de comportare, prin care dăunează interesului învătământului si prestigiului institutiei.

(2) În cazul în care se constată diferente mai mari de 1,50 puncte, în plus sau în minus, între nota initială si nota obtinută la contestatii, inspectoratele scolare analizează situatia, în termen de 30 de zile de la terminarea contestatiilor. În situatii justificate, se va declansa procedura de cercetare disciplinară, conform prezentei metodologii, pentru sanctionarea celor care se fac vinovati de comiterea abaterilor.

Art. 78. - Sanctiunile disciplinare care se pot aplica personalului implicat în comisiile de bacalaureat, în raport cu gravitatea abaterilor, sunt:

a) observatia scrisă;

b) avertismentul;

c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizatia de conducere, de îndrumare si de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;

d) neselectionarea cadrelor didactice respective în vederea participării la comisiile de examen în sesiunile următoare;

e) destituirea din functia de conducere, de îndrumare si de control din învătământ;

f) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. Cadrele didactice care în perioada examenului comit fapte

cu caracter infractional, respectiv furnizarea solutiilor problemei, înlocuiri de lucrări, falsificări de lucrări, sau care au manifestări care atestă neglijentă în îndeplinirea atributiilor ce le revin sunt sanctionate în conformitate cu prevederile Codului penal. În astfel de cazuri, Comisia Natională de Bacalaureat sau, după caz, comisia judeteană de bacalaureat/a municipiului Bucuresti va sesiza în scris organele de cercetare penală.

Art. 79. - (1) Sanctiunea disciplinară se aplică numai după efectuarea cercetării faptei sesizate, având la bază procesul-verbal al comisiei de control, audierea celui în cauză si verificarea sustinerilor făcute de acesta în apărare.

(2) Pentru cercetarea abaterilor săvârsite de personalul didactic prevăzut la art. 78 se constituie comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezintă organizatia sindicală din care face parte persoana aflată în discutie sau un reprezentant al salariatilor, iar ceilalti sunt cadre didactice care au functia didactică cel putin egală cu a celui care a săvârsit abaterea. În comisiile de cercetare a abaterilor personalului didactic din învătământul preuniversitar pot fi inclusi si inspectori scolari de specialitate.

(3) Comisiile de cercetare sunt numite de ministrul educatiei, cercetării si tineretului, pentru functiile prevăzute la art. 25 lit. b) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, si, respectiv, de inspectorul scolar general, pentru celelalte cadre didactice.

Art. 80. - (1) Punctul de plecare al cercetării este procesul-verbal alcătuit de organele de control. În cadrul cercetării abaterii prezumate se stabilesc faptele si urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârsite, existenta sau inexistenta vinovătiei, precum si orice alte date concludente. Audierea celui cercetat si verificarea apărării acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, desi a fost înstiintat în scris cu minimum 48 de ore înainte, precum si de a da declaratii scrise se constată prin proces-verbal si nu împiedică finalizarea cercetării. Cadrul didactic cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării si să-si producă probe în apărare.

(2) Inspectoratul scolar va face comunicarea, prin decizie scrisă către unitatea de învătământ de la care provine cadrul didactic respectiv, în care se precizează abaterea constatată si sanctiunea dispusă, urmând ca unitatea de învătământ respectivă să ducă la îndeplinire aplicarea acesteia.

(3) Abaterile săvârsite de cadrele didactice în timpul participării la comisiile pentru examenul de bacalaureat sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual.

Art. 81. - (1) Constatarea de nereguli grave sau repetate în desfăsurarea activitătii unei comisii de bacalaureat aduce după sine diminuarea cu 20-70% a indemnizatiei vicepresedintelui si a presedintelui. De asemenea, constatarea de nereguli grave duce la înlocuirea din comisie a vinovatilor. În cazul înlocuirii din comisie pentru abateri grave, persoana înlocuită nu primeste indemnizatia cuvenită respectivei functii din comisia de bacalaureat.


(2) Presedintii de comisii, cadre didactice universitare, care nu îsi îndeplinesc obligatiile ce le revin în conformitate cu prezenta metodologie vor fi exclusi din baza de date a M.E.C.T. si, de asemenea, nu vor mai participa la sesiunile următoare ale examenului de bacalaureat.

Art. 82. - (1) În vederea respectării prevederilor din prezenta metodologie si pentru asigurarea corectitudinii desfăsurării examenului de bacalaureat, presedintii comisiilor din centrele de bacalaureat vor solicita declaratii scrise de la fiecare membru al comisiei. În declaratia-tip cadrul didactic precizează că nu are sot/sotie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea, printre candidatii care participă la examenul de bacalaureat în centrul de examen unde îsi desfăsoară activitatea si îsi asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale.

(2) De asemenea, declaratia cadrului didactic cuprinde mentiunea că, în cazul constatării unor nereguli în activitatea sa din cadrul comisiei, stie că se vor lua măsuri de sanctionare, care pot merge până la excluderea din învătământ, în functie de gravitatea abaterii, în conformitate cu prezenta metodologie.

X. Dispozitii finale

Art. 83. - Comisiile de bacalaureat din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare, precum si comisiile judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti au obligatia să informeze telefonic în cel mai scurt timp Comisia Natională de Bacalaureat cu privire la neregulile care apar în organizarea si desfăsurarea bacalaureatului, precum si despre neprezentarea unor presedinti sau vicepresedinti, în vederea înlocuirii acestora.

Art. 84. - (1) Toate documentele întocmite în centrul de examen pentru bacalaureat se păstrează în arhiva unitătii scolare în care a fost organizat centrul de examen până la sfârsitul anului scolar următor.

(2) Lucrările scrise, autentificate prin semnătură de presedintii centrelor zonale de evaluare, si borderourile de notare, semnate de evaluatori, se predau, cu proces-verbal, directorului unitătii de învătământ în care s-a organizat centrul zonal de evaluare si se păstrează până la sfârsitul anului scolar următor.

Art. 85. - (1) Diplomele de bacalaureat se completează cu datele din catalogul electronic numai de către secretarii liceelor la care absolventii au promovat ultima clasă si vor fi semnate de către acestia si de către presedintele comisiei din centrul de examen, în termen de cel mult 10 zile de la terminarea examenului de bacalaureat.

(2) În cazuri justificate, diplomele pot fi semnate de presedintele comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti.

(3) Pentru candidatii care au sustinut examenul de bacalaureat în alt centru de examen decât unitatea de învătământ absolvită, inclusiv pentru cei care au sustinut bacalaureatul în alt judet, completarea diplomei se face de către secretarul unitătii de învătământ la care candidatul a absolvit ultima clasă de liceu, în baza extrasului din forma tipărită a catalogului electronic primit de la centrul de examen la care candidatul a sustinut bacalaureatul. Diploma va fi semnată de secretarul unitătii de învătământ la care candidatul a absolvit clasa a XII-a/a XIII-a si de presedintele din centrul de examen la care a fost arondată unitatea scolară la care candidatul a absolvit cursurile liceale.

Art. 86. - (1) Până la data de 1 octombrie, inspectoratele scolare vor alcătui un raport special despre examenul national de bacalaureat din anul în curs, care va fi trimis în copie si la M.E.C.T., la Directia generală învătământ preuniversitar. Raportul anual va fi făcut public.

(2) Raportul va cuprinde informatii despre monitorizarea desfăsurării acestui examen, inclusiv date despre esantioanele de lucrări reevaluate la decizia comisiei nationale sau judetene. Comisia judeteană va decide reevaluarea de lucrări la cel putin 3 discipline de examen pentru examenul de bacalaureat. Numărul minim de lucrări reevaluate la o disciplină va fi de 50, iar criteriile de selectare a lucrărilor vor fi stabilite de inspectoratul scolar. Inspectorii scolari de specialitate vor coordona evaluarea esantioanelor si vor prezenta în scris inspectorului general concluziile acestei reevaluări.

Art. 87. - (1) La organizarea si desfăsurarea bacalaureatului în unitătile de învătământ cu sectii de liceu pentru elevii cu deficiente vizuale, motorii si auditive se fac următoarele precizări speciale:

a) pentru un număr de candidati care corespunde cel putin efectivului unei clase speciale de liceu se organizează subcomisii de bacalaureat;

b) presedintele comisiei de bacalaureat va fi, de regulă, un cadru didactic universitar cu specialitatea psihopedagogie specială, pedagogie, psihologie sau un profesor cu gradul didactic I sau II, având una dintre specialitătile mentionate anterior;

c) comisiile de bacalaureat vor asigura conditii de egalizare a sanselor pentru candidatii cu deficiente, prin adaptarea procedurilor de examinare la subiectele de concurs unice, în functie de particularitătile individuale si de cele specifice deficientei respective.

(2) Exemple de asemenea adaptări sunt:

a) asigurarea posibilitătii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille, în cazul elevilor nevăzători, respectiv a limbajului mimico-gestual, în cazul elevilor cu deficiente de auz (inclusiv posibilitatea asigurării, după caz, a unui interpret autorizat);

b) mărirea cu 1-1,5 ore a timpului destinat efectuării lucrării scrise de către candidatii cu deficiente motorii sau neuromotorii care îi împiedică să scrie normal sau de către cei cu deficiente vizuale grave;

c) asigurarea scrisului cu caractere mărite pentru candidatii ambliopi;

d) transmiterea prin dictare, pentru elevii cu anumite deficiente, a informatiilor corespunzătoare subiectelor de examen afisate/prezentate vizual;

e) realizarea probei scrise prin dictarea continutului acesteia de către candidatul cu deficiente către un profesor asistent, de altă specialitate decât cea la care se desfăsoară proba respectivă.

(3) Candidatii cu deficiente din liceele obisnuite pot beneficia, după caz, de prevederile punctului anterior, în baza certificatului de handicapat sau a unei adeverinte medicale. Acolo unde nu se


pot realiza conditii de egalizare a sanselor, candidatii vor fi orientati spre comisia de bacalaureat dintr-o unitate de învătământ cu sectie de liceu de învătământ special.

(4) Comisia Natională de Bacalaureat poate aproba si alte proceduri de sustinere a examenului de bacalaureat pentru candidatii cu deficiente/handicap, la propunerea comisiilor judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti.

Art. 88. - În situatii exceptionale, pentru elevii imobilizati la pat, temporar sau definitiv, pentru cei scolarizati la domiciliu, precum si pentru cei care suferă de boli contagioase, comisiile judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti pot organiza sustinerea probelor la locul imobilizării, simultan cu toti candidatii din tară. Organizarea acestor probe se face cu avizul Comisiei Nationale de Bacalaureat, la cererea candidatului si în baza unui document medical care să ateste imposibilitatea deplasării sau a sustinerii probei în colectivitate.

Art. 89. - În situatia în care în comisiile de examen sau de evaluare sunt cadre didactice cu domiciliul în altă localitate, comisia judeteană de bacalaureat/a municipiului Bucuresti va lua toate măsurile pentru a asigura, la cererea acestora, cazarea în spatii apartinând sistemului de învătământ sau în alte spatii care să permită încadrarea în baremul prevăzut pentru cazare, conform prevederilor legale.

Art. 90. - (1) Se interzice cu desăvârsire colectarea sau favorizarea actiunii de colectare a unor fonduri materiale sau bănesti de la candidati, de la părintii acestora sau de la orice persoană care are rude în rândul candidatilor, fonduri care au ca destinatie asigurarea cazării, a meselor sau a altor beneficii pentru membrii comisiilor din centrele de testare sau de evaluare.

(2) Conducerile unitătilor de învătământ vor lua toate măsurile pentru informarea cadrelor didactice, a elevilor si a părintilor cu privire la prevederile mentionate la alin. (1) si pentru a nu permite încălcarea acestora.