MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 707         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 19 octombrie 2007

 

SUMAR

 

DECRETE

 

900. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

901. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

902. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei dintre România si Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital si a Protocolului la aceasta, semnate la San Marino la 23 mai 2007

 

903. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei dintre România si Republica Sudan pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la Bucuresti la 31 mai 2007

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 797 din 27 septembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (3) si (7) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.195. - Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

 

1.247. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru judetul Călărasi

 

1.248. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Internelor si Reformei Administrative pe anul 2007 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru aniversarea împlinirii a 20 de ani de la miscarea anticomunistă din 15 noiembrie 1987

 

1.249. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetul Galati

 

1.251. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 privind înfiintarea Regiei autonome „Administratia română a serviciilor de trafic aerian” – ROMATSA

 

1.257. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.469/2002 privind înfiintarea Societătii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă „T.B.R.C.M.” - S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

875. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 97/2007 privind aprobarea structurii serviciilor si a tarifelor prin care se constituie veniturile proprii ale Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă si ale unitătilor subordonate acesteia, a cuantumului tarifelor, precum si a modalitătilor de încasare si de utilizare a fondurilor pentru anul 2007

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL DE INTEGRITATE

 

15. - Hotărâre privind modificarea si completarea Regulamentului de desfăsurare a concursului sau examenului pentru ocuparea functiilor de presedinte si vicepresedinte ai Agentiei Nationale de Integritate

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. A si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, în semn de apreciere deosebită pentru promovarea culturii si artei românesti si a imaginii tării noastre în Regatul Norvegiei,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria F - „Promovarea culturii”:

- naistului Roar Engelberg;

- publicistului si traducătorului Steinar Lone.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 15 octombrie 2007.

Nr. 900.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. A si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului culturii si cultelor, în semn de apreciere deosebită pentru activitatea depusă, ca profesor si cercetător, promotor al valorilor culturii si civilizatiei traditionale în mediul rural,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria F - „Promovarea culturii”, domnului profesor Laurentiu Tufă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 15 octombrie 2007.

Nr. 901.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei dintre România si Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital si a Protocolului la aceasta, semnate la San Marino la 23 mai 2007

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 233 din 26 septembrie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supun spre ratificare Parlamentului Conventia dintre România si Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital si Protocolul la aceasta, semnate la San Marino la 23 mai 2007, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 16 octombrie 2007.

Nr. 902.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei dintre România si Republica Sudan pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la Bucuresti la 31 mai 2007

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 232 din 26 septembrie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Conventia dintre România si Republica Sudan pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la Bucuresti la 31 mai 2007, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 16 octombrie 2007.

Nr. 903.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 797

din 27 septembrie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (3) si (7) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă – procuror

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (3) si (7) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Mihaela Florea în Dosarul nr. 3.791/109/2006 al Curtii de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspund autorul exceptiei prin avocat Ilie Stan, cu împuternicire avocatială depusă la dosar, si partea Inspectoratul de Stat în Constructii, prin consilier juridic Ada Marinescu, cu delegatie depusă la dosar. Lipsesc celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, apărătorul autorului exceptiei solicită admiterea acesteia, sustinând, în esentă, că dispozitiile art. 7 alin. (3) si (7) din Legea nr. 554/2004 contravin prevederilor art. 16 alin. (1) si ale art. 21 din Constitutie. În acest sens, arată că tratamentul juridic aplicat tertilor în ceea ce priveste termenul de introducere a actiunii în contencios administrativ împotriva unui act administrativ unilateral este identic cu cel aplicabil destinatarului acelui act, în conditiile în care cele două categorii de persoane se află în situatii juridice diferite, ceea ce determină instituirea unei discriminări negative a categoriei tertilor si blochează accesul lor liber la justitie. Apreciază că, în conditiile în care instanta de judecată respinge ca tardiv introdusă o astfel de actiune judecătorească formulată de un tert păgubit peste termenul de 6 luni prevăzut de textele de lege criticate, acestea sunt neconstitutionale.

Reprezentantul părtii Inspectoratul de Stat în Constructii solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată, invocând, în acest sens, jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, arătând că aceasta este solutia pronuntată în mod constant de Curtea Constitutională în materie, si care se impune a fi mentinută si în prezenta cauză, în lipsa unor elemente noi de natură a justifica schimbarea acesteia.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin Încheierea din 23 martie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 3.791/109/2006, Curtea de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (3) si (7) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Exceptia a fost ridicată de Mihaela Florea într-o cauză având ca obiect solutionarea unui recurs împotriva unei sentinte civile prin care s-a respins o actiune în anulare a unei autorizatii de construire.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că dispozitiile legale mentionate sunt în contradictie cu prevederile constitutionale ale art. 16 si ale art. 21, privind egalitatea în drepturi, respectiv liberul acces la justitie. Făcând referire la datele concrete din speta în care are calitatea de reclamant, autorul arată că textele sunt „cel putin” ambigue si neconstitutionale în măsura în care interpretarea dată de instanta de judecată învestită cu solutionarea litigiului pe fond este în sensul respingerii unei plângeri prealabile ca tardiv introdusă, si aceasta în conditiile în care - asa cum e cazul de fată - prescriptia dreptului la actiune a început să curgă înainte ca dreptul la actiune să se fi născut în mod efectiv. În aceste conditii, persoana vătămată printr-un act administrativ adresat altui subiect de drept poate să ia cunostintă de existenta respectivului act la o dată ulterioară termenului prevăzut de art. 7 alin. (3) si (7) din Legea nr. 554/2004. Mentionează că actul administrativ vătămător, nefiind supus vreunei forme de publicitate, i-a fost adus la cunostintă „abia după ce intimata a început să demareze lucrările de constructie în baza lui”. Astfel, autorizatia de construire, având o valabilitate mai mare decât termenul de prescriptie prevăzut de art. 7 din Legea nr. 554/2004, permite beneficiarului său să demareze lucrările după ce, în prealabil, a asteptat să treacă cele 6 luni în care tertii vătămati ar putea ataca actul.

Curtea de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal opinează în sensul netemeiniciei exceptiei de neconstitutionalitate. Textele de lege criticate nu contin norme de natură să creeze un regim discriminatoriu pentru unele sau altele dintre subiectele de drept care sunt obligate să parcurgă procedura prealabilă, termenul de prescriptie de 6 luni de la data emiterii actului fiind aplicabil tuturor acestor subiecte de drept, potrivit principiului egalitătii în drepturi, consacrat de art. 16 din Constitutie. De asemenea, nu se poate retine pretinsa contradictie fată de prevederile art. 21 din Legea fundamentală, deoarece procedura prealabilă prevăzută de legea contenciosului administrativ nu este o jurisdictie specială administrativă, iar parcurgerea ei într-un termen de prescriptie nu afectează în niciun fel accesul persoanei vătămate la justitie. În plus, dispozitiile legale criticate sunt în acord cu normele constitutionale ale art. 52, care consacră exercitarea dreptului persoanei vătămate printr-un act administrativ în conditiile si limitele stabilite prin legea organică.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Textele de lege criticate nu contravin dreptului de acces liber la justitie si la un proces echitabil, deoarece aceste reglementări se aplică deopotrivă tuturor persoanelor care se consideră vătămate prin actul administrativ. În plus, prevederile criticate sunt în concordantă cu dispozitiile art. 126 alin. (2) din Legea fundamentală, potrivit cărora competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată se stabilesc de lege. Or, prin Decizia Plenului nr. I din 8 februarie 1994, Curtea Constitutională a stabilit că legiuitorul poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură, ca si modalitătile de exercitare a drepturilor procedurale. Principiul liberului acces la justitie presupune posibilitatea neîngrădită a celor interesati de a utiliza aceste proceduri, dar numai în formele si în modalitătile instituite de lege. Totodată, se arată în punctul de vedere că textele de lege criticate au mai fost examinate prin raportare la aceleasi prevederi din Constitutie, de exemplu Decizia nr. 569 din 9 septembrie 2006, prin care Curtea Constitutională a respins exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. Astfel, dispozitiile art. 7 alin. (3) si (7) din Legea nr. 554/2004 nu sunt de natură să îngrădească accesul liber al părtilor la instantă, iar normele pe care le contin se aplică tuturor celor aflati în ipoteza acestora, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare. Mai mult, textele legale criticate sunt în deplină concordantă cu prevederile art. 126 alin. (2) din Constitutie, potrivit cărora competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului si dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 7 alin. (3) si (7) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, care au următorul continut:

- Art. 7 - Procedura prealabilă: „(3) Este îndreptătită să introducă plângere prealabilă si persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept, din momentul în care a luat cunostintă, pe orice cale, de existenta acestuia, în limitele termenului de 6 luni prevăzut la alin. (7).

(7) Plângerea prealabilă în cazul actelor administrative unilaterale se poate introduce, pentru motive temeinice, si peste termenul prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de 6 luni de la data emiterii actului. Termenul de 6 luni este termen de prescriptie.”

În motivarea exceptiei, autorul acesteia sustine că textele legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 16 - „Egalitatea în drepturi ” si ale art. 21 - „Accesul liber la justitie”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată următoarele:

Dispozitiile art. 7 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 prevăd dreptul persoanei vătămate într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept, să introducă plângere prealabilă din momentul în care a luat cunostintă de existenta actului, pe orice cale, în limitele termenului de 6 luni prevăzut la alin. (7) al aceluiasi articol.

Examinând critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 fată de prevederile art. 16 si ale art. 21 din Constitutie, Curtea constată că este neîntemeiată. Aceasta deoarece textul de lege mentionat, prin însăsi continutul său normativ, garantează, în conditii identice, accesul liber la justitie al oricărei persoane vătămate printr-un act administrativ, cu caracter individual, adresat altui subiect de drept.

Analizând însă prevederile art. 7 alin. (7) din aceeasi lege, Curtea constată că sustinerile de neconstitutionalitate referitoare la încălcarea principiului liberului acces la justitie sunt întemeiate, urmând a admite exceptia de neconstitutionalitate.

Potrivit acestor dispozitii legale, plângerea prealabilă în cazul actelor administrative unilaterale se poate introduce, pentru motive temeinice, si peste termenul de 30 de zile de la data comunicării actului - termen prevăzut de alin. (1) al art. 7 - dar nu mai târziu de 6 luni de la data emiterii actului, acest termen fiind un termen de prescriptie.

Curtea constată că dispozitiile art. 7 alin. (7) din Legea nr. 554/2004 nu fac distinctie între calitatea persoanei vătămate printr-un act administrativ unilateral cu caracter individual, si anume dacă aceasta este însusi destinatarul actului sau are calitatea de tert fată de acesta. Fără a opera o diferentiere în acest sens, textul de lege prevede acelasi termen de 6 luni de la emiterea actului în care poate fi atacat actul administrativ. Or, actul administrativ unilateral cu caracter individual nu este opozabil tertilor, nefiind supus niciunei forme de publicitate, astfel încât acestia nu au posibilitatea reală de a cunoaste existenta de la data emiterii lui. Acest act este adus la cunostintă doar destinatarului său prin comunicare. Asa fiind, tertii - persoane vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim - se găsesc în imposibilitatea obiectivă de a cunoaste existenta unui act administrativ adresat altui subiect de drept. Întrucât dispozitiile art. 7 alin. (7) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 conditionează îndeplinirea procedurii prealabile obligatorii de formularea plângerii prealabile de către persoana vătămată, alta decât destinatarul actului administrativ atacat, într-un termen de cel mult 6 luni de la data emiterii actului, este evident că accesul la instantă al acestor categorii de persoane este practic blocat. Instanta de judecată va respinge cererea ca tardiv introdusă, în conditiile în care reclamantul a luat cunostintă de existenta actului ulterior prescrierii termenului de 6 luni de la data emiterii acestuia. Or, potrivit art. 21 din Constitutie, „Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime”. Este adevărat că, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, legiuitorul are competenta de a stabili procedura de judecată, iar în considerarea unor situatii deosebite, pot fi adoptate reguli speciale, însă norma constitutională mentionată nu justifică reglementarea unor prevederi legale care să aibă ca efect încălcarea unui drept.

De altfel, în acest sens s-a pronuntat constant Curtea Europeană a Drepturilor Omului, de exemplu în Cauza Prince Hans-Adam II de Lichtenstein contra Germaniei, 2001, precum si Curtea Constitutională, prin Decizia nr. 189 din 2 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 5 aprilie 2006.

Totodată, Curtea constată că, prin Legea nr. 262/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 30 iulie 2007, Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 a fost modificată si completată, unele dintre aceste modificări vizând, spre exemplu, dispozitiile art. 11 referitoare la termenul de introducere a actiunii în contencios administrativ. Astfel, dacă în vechea redactare aceste dispozitii prevedeau, la alin. (2), că, pentru motive temeinice, cererile pot fi introduse si peste termenul de 6 luni stabilit la alin. (1), dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului, în noua redactare, ca urmare a modificărilor mentionate, textul de lege prevede ca limită a termenului de introducere a cererii termenul de un an de la data comunicării actului, data luării la cunostintă, data introducerii cererii sau data încheierii procesului-verbal de conciliere, după caz. Asa fiind, Curtea constată că, în cazul termenelor legale pentru introducerea actiunii în contencios administrativ, legiuitorul a intervenit pentru a corecta reglementările anterioare, urmând însă, ca si în cazul termenelor legale specifice procedurii prealabile, prevăzute de art. 7 din Legea nr. 554/2004, să procedeze în acelasi sens, pentru îndepărtarea viciului de constitutionalitate si armonizarea prevederilor legii în ansamblul său.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Mihaela Florea în Dosarul nr. 3.791/109/2006 al Curtii de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

2. Admite exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (7) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, ridicată de acelasi autor în acelasi dosar al aceleiasi instante, si constată că textul de lege este neconstitutional în măsura în care termenul de 6 luni de la data emiterii actului se aplică plângerii prealabile formulate de persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept decât destinatarul actului.

Definitivă si general obligatorie.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 septembrie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003

privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

Titlul III

„Impozitul pe venit”:

1. Punctul 1512, în aplicarea articolului 771 alineatul (1) din Codul fiscal, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Codul fiscal:

Definirea venitului din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal

Art. 771. - (1) La transferul dreptului de proprietate si al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fără constructii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează astfel:

a) pentru constructiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum si pentru terenurile de orice fel fără constructii, dobândite într-un termen de până la 3 ani inclusiv:

- 3% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv;

- peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depăseste 200.000 lei inclusiv;

b) pentru imobilele descrise la lit. a), dobândite la o dată mai mare de 3 ani:

- 2% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv;

- peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depăseste 200.000 lei inclusiv.

Norme metodologice:

1512. Definirea unor termeni:

a) prin contribuabil, în sensul art. 771 din Codul fiscal, se întelege persoana fizică căreia îi revine obligatia de plată a impozitului.

În cazul transferului dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia prin acte juridice între vii, contribuabil este cel din patrimoniul căruia se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele acestuia: vânzătorul, credirentierul, transmitătorul în cazul contractului de întretinere, al actului de dare în plată, al contractului de tranzactie etc., cu exceptia transferului prin donatie.

În contractele de schimb imobiliar calitatea de contribuabil o au toti copermutantii, coschimbasii, cu exceptia schimbului unui bun imobil, proprietate imobiliară, cu un bun mobil, situatie în care calitatea de contribuabil o are numai proprietarul bunului imobil.

În cazul transferului dreptului de proprietate prin donatie, calitatea de contribuabil revine donatarului.

Contribuabil este si persoana fizică din patrimoniul căreia se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrăminte ale acestuia cu titlu de aport la capitalul social.

În cazul transferului dreptului de proprietate pentru cauză de moarte, prin succesiune legală sau testamentară, calitatea de contribuabil revine mostenitorilor legali sau testamentari, precum si legatarilor cu titlu particular;

b) prin constructii de orice fel se întelege:

- constructii cu destinatia de locuintă;

- constructii cu destinatia de spatii comerciale;

- constructii industriale, hale de productie, sedii administrative, platforme industriale, garaje, parcări;

- orice constructie sau amenajare subterană ori supraterană cu caracter permanent, pentru a cărei edificare este necesară autorizatia de constructie în conditiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

c) prin terenul aferent constructiilor se întelege terenuri-curti, constructii si anexele acestora, conform titlului de proprietate, identificat printr-un identificator unic - numărul cadastral - sau care constituie un singur corp funciar;

d) prin terenuri de orice fel, fără constructii, se întelege terenurile situate în intravilan sau extravilan, indiferent de categoria de folosintă, cum ar fi: curti, grădini, arabil, păsune, fâneată, forestier, vii, livezi si altele asemenea pe care nu sunt amplasate constructii si nu pot fi încadrate în categoria terenurilor aferente constructiilor în întelesul lit. c);

e) prin transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia se întelege înstrăinarea, prin acte juridice între vii, a dreptului de proprietate sau a dezmembrămintelor acestuia, indiferent de tipul sau natura actului prin care se realizează acest transfer: vânzare-cumpărare, donatie, rentă viageră, întretinere, schimb, dare în plată, tranzactie, aport la capitalul social, inclusiv în cazul când transferul se realizează în baza unei hotărâri judecătoresti si altele asemenea;

f) data de la care începe să curgă termenul este data dobândirii, iar calculul termenului se face în conditiile dreptului comun.

Termenul în raport cu care se calculează data dobândirii este:

- pentru constructiile noi si terenul aferent acestora, termenul curge de la data încheierii procesului-verbal de receptie finală, în conditiile prevăzute de lege;

- pentru constructiile neterminate si terenul aferent acestora, termenul se calculează de la data dobândirii dreptului de proprietate sau dezmembrămintelor sale asupra terenului;

g) data dobândirii se consideră:

- pentru imobilele dobândite prin reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate în baza legilor fondului funciar: Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare, data dobândirii este considerată data validării, prin hotărârea comisiei judetene de aplicare a legilor de mai sus, a propunerilor făcute de comisiile locale de aplicare a acestor legi. Numărul si data hotărârii sunt înscrise în adeverintele eliberate de comisiile locale fiecărui solicitant îndreptătit la restituire ori constituire;

- pentru imobilele atribuite, restituite, retrocedate etc. în baza legilor: Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 112/1995 pentru reglemen­tarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 247/2005, cu modificările si completările ulterioare, data dobândirii este considerată data emiterii actului administrativ, respectiv ordinul prefectului, dispozitia de restituire sau orice alt act administrativ în materie;

- în cazul în care fostii proprietari sau mostenitorii acestora au dobândit dreptul de proprietate prin hotărâre judecătorească, data dobândirii este considerată data rămânerii definitive si irevocabile a hotărârii judecătoresti;

- pentru imobilele dobândite cu titlu de uzucapiune, constatat prin hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă, data dobândirii este considerată data la care a început să curgă termenul de uzucapiune;

- în cazul înstrăinării unor imobile rezultate din dezmembrarea, respectiv dezlipirea unui imobil, data dobândirii acestor imobile este data dobândirii imobilului initial care a fost supus dezlipirii, respectiv dezmembrării;

- în cazul înstrăinării terenurilor alipite si ulterior dezmembrate, respectiv dezlipite, data dobândirii este considerată data la care a fost dobândit imobilul cu suprafata cea mai mare din operatia de alipire;

- în cazul înstrăinării unor imobile rezultate din alipirea unora dobândite la date diferite, impozitul se va calcula în functie de data dobândirii parcelei cu suprafata cea mai mare;

- în cazul în care parcelele alipite au suprafetele egale, data dobândirii este considerată data la care a fost dobândită ultima parcelă;

- în cazul schimbului, data dobândirii imobilelor care fac obiectul schimbului va fi data la care fiecare copermutant, respectiv coschimbas, a dobândit proprietatea.”

2. Punctul 1513, în aplicarea articolului 771 alineatul (2) din Codul fiscal, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Codul fiscal:

(2) Impozitul prevăzut la alin. (1) nu se datorează în următoarele cazuri:

a) la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si constructiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale;

b) la dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de donatie între rude si afini până la gradul al III-lea inclusiv, precum si între soti.

Norme metodologice:

1513. Nu se datorează impozit la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si constructiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale: Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 1/2000, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si orice alte acte normative cu caracter reparatoriu.

Este exceptată de la plata impozitului transmiterea dreptului de proprietate prin donatie între rude ori afini până la gradul al III-lea inclusiv, precum si între soti. Dovada calitătii de sot, rudă sau afin se face cu acte de stare civilă.

Înstrăinarea ulterioară a proprietătilor imobiliare dobândite în conditiile prevăzute la paragrafele 1 si 2 va fi supusă impozitării, cu exceptia transmiterii dreptului de proprietate prin donatie între rude ori afini până la gradul al III-lea inclusiv, precum si între soti.

Face exceptie de la impunere transmiterea dreptului de proprietate sau a dezmembrămintelor acestuia pentru proprietătile imobiliare din patrimoniul afacerii definite conform pct. 41*) din normele metodologice date în aplicarea art. 48 din Codul fiscal, acestea fiind incluse în categoriile de venituri pentru care venitul net anual se determină pe baza contabilitătii în partidă simplă.

În cazul partajului judiciar sau voluntar nu se datorează impozit.”


*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 84/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

3. Punctul 1514, în aplicarea articolului 771 alineatul (3) din Codul fiscal, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Codul fiscal:

(3) Pentru transmisiunea dreptului de proprietate si a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de mostenire nu se datorează impozitul prevăzut la alin. (1), dacă succesiunea este dezbătută si finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. În cazul nefinalizării procedurii succesorale în termenul prevăzut mai sus, mostenitorii datorează un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale.

Norme metodologice:

1514. În cazul procedurii succesorale se aplică următoarele reguli:

a) finalizarea procedurii succesorale are loc la data întocmirii încheierii de finalizare a succesiunii;

b) impozitul datorat va fi achitat de către contribuabil la data întocmirii încheierii finale de către notarul public;

c) în situatia în care succesiunea legală sau testamentară este dezbătută si finalizată prin întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii, nu se datorează impozit. Nu se datorează impozit nici în situatia în care, după finalizarea succesiunii, se solicită certificat de mostenitor suplimentar si se întocmeste încheierea finală suplimentară înainte de expirarea termenului de 2 ani;

d) în cazul finalizării succesiunii prin întocmirea încheierii finale după expirarea termenului de 2 ani, mostenitorii datorează impozitul de 1% prevăzut în art. 771 alin. (3) din Codul fiscal;

e) în cazul în care succesiunea a fost finalizată prin întocmirea încheierii de finalizare înainte de expirarea termenului de 2 ani si se solicită certificat de mostenitor suplimentar după expirarea termenului de 2 ani, calculat de la data decesului autorului succesiunii, mostenitorii datorează impozit în conditiile art. 771 alin. (3) din Codul fiscal numai pentru proprietătile imobiliare ce se vor declara si mentiona în încheierea finală suplimentară;

f) în cazul succesiunilor vacante si a partajului succesoral nu se datorează impozit;

g) impozitul se calculează si se încasează la valoarea proprietătilor imobiliare cuprinse în masa succesorală.

Masa succesorală, din punct de vedere fiscal si în conditiile art. 771 alin. (1) si (3) din Codul fiscal, cuprinde numai activul net imobiliar. În scop fiscal, prin activul net imobiliar se întelege valoarea proprietătilor imobiliare după deducerea pasivului succesoral corespunzător acestora. În pasivul succesiunii se includ obligatiile certe si lichide dovedite prin acte autentice si/sau executorii, precum si cheltuielile de înmormântare până la concurenta sumei de 1.000 lei, care nu trebuie dovedite cu înscrisuri.

În cazul în care în activul succesoral se cuprind si bunuri mobile, drepturi de creantă, actiuni, certificate de actionar etc., se va stabili proportia valorii proprietătilor imobiliare din totalul activului succesoral, iar pasivul succesoral se va deduce din valoarea bunurilor mobile, respectiv imobile, proportional cu cota ce revine fiecăreia din categoriile de bunuri mobile sau imobile.

După deducerea pasivului succesoral corespunzător bunurilor imobile, din valoarea acestora se determină activul net imobiliar reprezentând baza impozabilă;

h) în cazul în care procedura succesorală se finalizează prin hotărâre judecătorească, se aplică dispozitiile pct. 1517 paragraful 6 din prezentele norme metodologice.”

4. Punctul 1515, în aplicarea articolului 771 alineatul (4) din Codul fiscal, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Codul fiscal:

(4) Impozitul prevăzut la alin. (1) si (3) se calculează la valoarea declarată de părti în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale. În cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii orientative stabilite prin expertiza întocmită de camera notarilor publici, impozitul se va calcula la această valoare.

Norme metodologice:

1515. La transmiterea dreptului de proprietate, impozitul prevăzut la art. 771 alin. (1) si (3) din Codul fiscal se calculează la valoarea declarată de părti. În cazul în care valoarea declarată de părti este mai mică decât valoarea orientativă stabilită prin expertizele întocmite de camerele notarilor publici, impozitul se va calcula la această din urmă valoare.

În cazul proprietătilor imobiliare transferate cu titlu de aport la capitalul social, valoarea la care se va stabili impozitul este aceea din actul prin care s-a realizat aducerea bunului imobil ca aport în natură la capitalul social, astfel:

- în cazul în care legislatia în materie impune întocmirea unei expertize de evaluare, impozitul se va stabili la valoarea din act, dar nu mai putin de valoarea rezultată din expertiza de evaluare;

- în cazul în care legislatia în materie nu impune întocmirea unei expertize de evaluare, impozitul se va stabili la valoarea din act, dar nu mai putin de valoarea stabilită în conditiile art. 771 alin. (4) din Codul fiscal.

La constituirea sau transmiterea dezmembrămintelor dreptului de proprietate, impozitul se determină la valoarea declarată de părti, dar nu mai putin de 20% din valoarea orientativă stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici. Aceeasi valoare se va stabili si la stingerea pe cale conventională sau prin consimtământul titularului a acestor dezmembrăminte.

La transmiterea nudei proprietăti, impozitul se determină la valoarea declarată de părti, dar nu mai putin de 80% din valoarea orientativă stabilită prin expertizele camerei notarilor publici.

Pentru constructiile neterminate, la înstrăinarea acestora, valoarea se va stabili pe baza unui raport de expertiză, care va cuprinde valoarea constructiei neterminate la care se adaugă valoarea terenului aferent declarată de părti, dar nu mai putin decât valoarea stabilită pentru teren prin expertizele camerei notarilor publici. Raportul de expertiză va fi întocmit pe cheltuiala contribuabilului de un expert autorizat în conditiile legii.

La schimb imobiliar, impozitul se calculează la valoarea fiecăreia din proprietătile imobiliare transmise.

În cazul schimbului unui bun imobil, proprietate imobiliară, cu un bun mobil, impozitul se calculează la valoarea bunului imobil, calitatea de contribuabil fiind a persoanei fizice care transmite proprietatea imobiliară.”

5. Punctul 1516, în aplicarea articolului 771 alineatul (5) din Codul fiscal, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Codul fiscal:

(5) Camerele notarilor publici vor actualiza, o dată pe an, expertizele privind valoarea de circulatie a bunurilor imobile care vor fi comunicate la directiile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice*).

Norme metodologice:

1516. Expertizele privind valoarea de circulatie a proprietătilor imobiliare vor fi comunicate directiilor teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor până la data de 31 decembrie a anului fiscal curent, pentru a fi utilizate în anul fiscal următor.

Expertizele întocmite de camerele notarilor publici privind valoarea de circulatie orientativă a proprietătilor imobiliare constituie baza de calcul a impozitului datorat de contribuabilii definiti la pct. 1512 din prezentele norme metodologice, în cazul în care valoarea declarată de părti este mai mică decât valoarea orientativă stabilită prin expertiza camerei notarilor publici.

Obligatia de a calcula si de a încasa impozitul revine:

- notarilor publici pentru actele autentificate de acestia;

- organului fiscal competent în celelalte cazuri.”

6. Punctul 1517, în aplicarea articolului 771 alineatul (6), din Codul fiscal, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Codul fiscal:

(6) Impozitul prevăzut la alin. (1) si (3) se va calcula si se va încasa de notarul public înainte de autentificarea actului sau, după caz, întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii. Impozitul calculat si încasat se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost retinut. În cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia, pentru situatiile prevăzute la alin. (1) si (3), se va realiza printr-o hotărâre judecătorească, impozitul prevăzut la alin. (1) si (3) se va calcula si se va încasa de către organul fiscal competent. Instantele judecătoresti care pronuntă hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile comunică organului fiscal competent hotărârea si documentatia aferentă în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive si irevocabile a hotărârii. Pentru înscrierea drepturilor dobândite în baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de mostenitor sau, după caz, a hotărârilor judecătoresti, registratorii de la birourile de carte funciară vor verifica îndeplinirea obligatiei de plată a impozitului prevăzut la alin. (1) si (3) si, în cazul în care nu se va face dovada achitării acestui impozit, vor respinge cererea de înscriere până la plata impozitului.

Norme metodologice:

1517. Impozitul se va calcula si se va încasa de către notarul public, pe chitantă sau bon fiscal, anterior autentificării actului sau semnării încheierii de finalizare a procedurii succesorale.

Impozitul poate fi plătit de către contribuabil fie în numerar, la sediul biroului notarului public, fie prin virament bancar, într-un cont al biroului notarial. În cazul plătii impozitului prin virament bancar, dovada achitării se face cu ordinul de plată.

Documentul de plată a impozitului de către contribuabil se va mentiona în încheierea de autentificare, respectiv în încheierea de finalizare a procedurii succesorale si în certificatul de mostenitor.

Modelul chitantelor ce vor fi utilizate de către notarii publici la încasarea impozitului se va stabili si se va tipări de Uniunea Natională a Notarilor Publici din România.

În îndeplinirea obligatiei ce le revine, registratorii de carte funciară vor verifica dacă în cuprinsul actului notarial sunt mentionate documentele de plată a impozitului, prevăzute la paragrafele 1-3.

Instantele judecătoresti care pronuntă hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile în cauze referitoare la transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia vor comunica organului fiscal din raza de competentă teritorială a instantei de fond hotărârea si documentatia aferentă în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive si irevocabile a hotărârii. În situatia în care instantele judecătoresti nu transmit în termenul legal documentatia prevăzută de lege, organul fiscal poate stabili impozitul datorat, la solicitarea contribuabilului, pe baza documentatiei prezentate de acesta. În situatia în care la primirea documentatiei transmise de instantele judecătoresti constată diferente care conduc la modificarea bazei de impunere, organul fiscal emite o decizie de impunere, conform procedurii legale.

Baza de calcul a impozitului datorat este cea stabilită potrivit hotărârii judecătoresti sau documentatiei aferente hotărârii, în situatia în care acestea includ valoarea imobilului stabilită de un expert autorizat în conditiile legii, respectiv expertiza privind stabilirea valorii de circulatie a imobilului.

În cazul în care în hotărârea judecătorească nu este precizată valoarea imobilului stabilită de un expert autorizat în conditiile legii sau în documentatia aferentă hotărârii nu este cuprinsă expertiza privind stabilirea valorii de circulatie a imobilului, baza de calcul a impozitului se va stabili în conditiile pct. 1516 din prezentele norme metodologice.

În cazul transferurilor prin alte modalităti decât procedura notarială sau judecătorească, contribuabilul are sarcina declarării venitului la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data transferului, în vederea stabilirii impozitului, în conditiile legii.

În cazul în care se solicită intabularea dreptului de proprietate sau a dezmembrămintelor acestuia, în temeiul hotărârii judecătoresti, registratorii de carte funciară vor verifica existenta deciziei de impunere emise de organul fiscal competent si dovada achitării impozitului.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Bucuresti, 4 octombrie 2007.

Nr. 1.195.


*) Conform art. 15 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea „Ministerul Finantelor Publice” s-a înlocuit cu denumirea „Ministerul Economiei si Finantelor”.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru judetul Călărasi

           

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2007 cu suma de 300 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru judetul Călărasi, si alocarea acesteia bugetelor locale ale unor unităti administrativ-teritoriale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru finantarea cheltuielilor necesare asigurării încălzirii locuintelor de tip modulat în care sunt cazate persoanele sinistrate în urma inundatiilor produse de revărsarea fluviului Dunărea.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 17 octombrie 2007.

Nr. 1.247.

 

ANEXĂ

 

 

REPARTIZAREA

sumei alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispozi t ia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru judeul Călărasi

 

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Suma alocată

- mii lei -

1.

Comuna Spantov

100

2.

Comuna Chiselet

100

3.

Comuna Mânăstirea

100

 

TOTAL:

300

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Internelor si Reformei Administrative pe anul 2007 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru aniversarea împlinirii a 20 de ani de la miscarea anticomunistă din 15 noiembrie 1987

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Internelor si Reformei Administrative pe anul 2007 la capitolul 51.01 „Autorităti publice si actiuni externe”, titlul II „Bunuri si servicii”, pentru Institutia Prefectului Judetului Brasov, cu suma de 300 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, în vederea finantării cheltuielilor necesare pentru organizarea Conferintei Internationale „15 noiembrie” si a Crosului „15 Noiembrie”, festivităti ocazionate de împlinirea a 20 de ani de la Revolta muncitorilor din 15 noiembrie 1987 din municipiul Brasov.

Art. 2. - Actiunile ce urmează să fie realizate pentru aceste evenimente se stabilesc si se aprobă de Institutia Prefectului Judetului Brasov, care va răspunde de modul de utilizare a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si cu celelalte dispozitii legale.

Art. 3. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Internelor si Reformei Administrative pe anul 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 17 octombrie 2007.

Nr. 1.248.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetul Galati

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se acordă un ajutor umanitar de urgentă, cu titlu gratuit, în limita sumei de 81,5 mii lei, pentru ajutorarea populatiei din judetul Galati afectate de inundatii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune, la preturile de înregistrare, prin debitarea contului 6891 „Cheltuieli privind rezerva de stat” prin creditul contului 3041 „Materiale rezerve de stat”, cantitătile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expeditie si a proceselor-verbale de predare-primire semnate de împuternicitul desemnat de Institutia Prefectului Judetului Galati.

(2) Reîntregirea stocurilor cu cantitătile acordate se va face în anul 2008, finantarea fiind asigurată din bugetul de stat.

Art. 3. - (1) Transportul produselor până la locul indicat de Institutia Prefectului Judetului Galati se va efectua în regim de urgentă, cu mijloace auto proprii sau ale unor societăti comerciale angajate de Administratia Natională a Rezervelor de Stat.

(2) Cheltuielile legate de transportul produselor se suportă de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat, în limita bugetului aprobat.

(3) Schimbarea, sub orice formă, a destinatiei produselor acordate ca ajutor umanitar de urgentă din rezervele de stat este interzisă si atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 4. - (1) Institutia Prefectului Judetului Galati va justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de stat în conditiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate, ca urmare a unor situatii exceptionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la sediul Institutiei Prefectului Judetului Galati în vederea punerii lor la dispozitia organelor de control abilitate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Adrian Gurău

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 17 octombrie 2007.

Nr. 1.249.

 

ANEXĂ

 

LISTA

produselor care se scot din rezervele de stat ca ajutor umanitar de urgentă pentru populatia

din judetul Galati

 

Nr. crt.

Produsul

U.M.

Cantitatea

0

1

2

3

1.

Saltele

buc.

140

2.

Pat de campanie

buc.

140

3.

Pături

buc.

140

4.

Fete de pernă

buc.

140

5.

Cearsafuri

buc.

280

6.

Motorină

tone

10

 

VALOARE

mii lei

81,5

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 privind înfiintarea Regiei autonome „Administratia română a serviciilor de trafic aerian” – ROMATSA

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 12 la Conventia privind aviatia civilă internatională, încheiată la Chicago la 7 decembrie 1944, la care România a aderat prin Decretul nr. 194/1965, în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 74/1991 privind înfiintarea Regiei autonome „Administratia română a serviciilor de trafic aerian” - ROMATSA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 29 ianuarie 1991, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins:

„În cadrul structurii Regiei autonome «Administratia română a serviciilor de trafic aerian» - ROMATSA se înfiintează si functionează Centrul de coordonare a operatiunilor de căutare si salvare a aeronavelor aflate în pericol si a supravietuitorilor unui accident de aviatie produs în regiunea de informare a zborurilor FIR - Bucuresti, ca subunitate fără personalitate juridică. Finantarea activitătii centrului se asigură din tariful de rută ce se aplică României, conform reglementărilor în vigoare.”

2. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 2. - Regia autonomă «Administratia română a serviciilor de trafic aerian» - ROMATSA are ca obiect principal de activitate exploatarea spatiului aerian al României si furnizarea de servicii de navigatie aeriană, incluzând servicii de trafic aerian, servicii de comunicatii aeronautice, navigatie si supraveghere în domeniul aeronautic, servicii meteorologice aeronautice, servicii de căutare si salvare, servicii de informare aeronautică, precum si coordonarea operatiunilor de căutare si salvare a aeronavelor aflate în pericol si a supravietuitorilor unui accident de aviatie produs în regiunea de informare a zborurilor FIR - Bucuresti.

Obiectul de activitate al Regiei autonome «Administratia română a serviciilor de trafic aerian» - ROMATSA cuprinde si activităti de consultantă si prestări de servicii în domeniul său de activitate, activităti de cercetare-dezvoltare, inclusiv faza de realizare si comercializare de produse specifice domeniului managementului traficului aerian, prin forte proprii sau în parteneriat cu operatori economici interni ori externi, precum si activităti de transport în cont propriu, conform legislatiei în vigoare.”

3. La articolul 7, alineatul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Tarifele în lei si valută, pentru serviciile asigurate operatorilor aerieni români sau străini, se stabilesc de Consiliul de administratie al ROMATSA, cu respectarea prevederilor legale si întelegerilor internationale încheiate în acest domeniu.”

4. La anexa nr. 1, după numărul curent 18 se introduce un nou număr, numărul curent 19, cu următorul cuprins:

„19. Centrul de coordonare a operatiunilor de căutare si salvare a aeronavelor aflate în pericol si a supravietuitorilor unui accident de aviatie produs în regiunea de informare a zborurilor FIR - Bucuresti.”

5. La articolul 3 din anexa nr. 2, după punctul 3.10 se introduce un nou punct, punctul 3.11, cu următorul cuprins:

„3.11. Centrul de coordonare a operatiunilor de căutare si salvare a aeronavelor aflate în pericol si a supravietuitorilor unui accident de aviatie produs în regiunea de informare a zborurilor FIR - Bucuresti.”

6. Articolul 4 din anexa nr. 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Regia autonomă «Administratia română a serviciilor de trafic aerian» - ROMATSA are ca obiect principal de activitate exploatarea spatiului aerian al României si furnizarea de servicii de navigatie aeriană, incluzând servicii de trafic aerian, servicii de comunicatii aeronautice, navigatie si supraveghere în domeniul aeronautic, servicii meteorologice aeronautice, servicii de căutare si salvare, servicii de informare aeronautică, precum si coordonarea operatiunilor de căutare si salvare a aeronavelor aflate în pericol si a supravietuitorilor unui accident de aviatie produs în regiunea de informare a zborurilor FIR - Bucuresti.

Regia autonomă «Administratia română a serviciilor de trafic aerian» - ROMATSA desfăsoară si activităti de consultantă si prestări de servicii în domeniul său de activitate, activităti de cercetare-dezvoltare, inclusiv faza de realizare si comercializare de produse specifice domeniului managementului traficului aerian, prin forte proprii sau în parteneriat cu operatori economici interni ori externi, precum si activităti de transport în interes propriu, conform legislatiei în vigoare.

Regia autonomă «Administratia română a serviciilor de trafic aerian» - ROMATSA se poate afilia la organe si organisme internationale din domeniul obiectului său de activitate.”

7. La articolul 5 din anexa nr. 2, punctul 5.4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„5.4. Atributiile Centrului de coordonare a operatiunilor de căutare si salvare a aeronavelor civile aflate în pericol si a supravietuitorilor unui accident de aviatie produs în regiunea de informare a zborurilor FIR - Bucuresti sunt:

5.4.1. monitorizează modul de îndeplinire de către România a obligatiilor ce îi revin, rezultate din anexa nr. 12 la Conventia privind aviatia civilă internatională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, la care România a aderat prin Decretul nr. 194/1965, denumită în continuare Conventia de la Chicago, si face propuneri pentru respectarea acestora;

5.4.2. detine baza cu datele de contact ale unitătilor de trafic aerian, aerodromurilor, operatorilor aerieni care desfăsoară operatiuni în FIR Bucuresti, ale unitătilor de căutare si/sau salvare desemnate prin regulamente specifice, inspectoratelor locale pentru situatii de urgentă, institutiilor prefectului, Centrului operativ pentru situatii de urgentă din cadrul Ministerului Transporturilor si ale Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, actualizată permanent;

5.4.3. urmăreste elaborarea de către organizatiile implicate în activitătile de căutare si/sau salvare a planurilor de actiune, în conformitate cu cerintele anexei nr. 12 la Conventia de la Chicago. Propune modificări ale planurilor de actiune si le supune aprobării Ministerului Transporturilor, conform reglementărilor în vigoare aplicabile;

5.4.4. asigură supravegherea continuă a transmisiilor radio receptionate de la aeronavele în pericol si totodată receptionarea semnalelor emise de echipamentele de locatie pentru situatii de urgentă (ELT) pe frecventele 121,5 MHz si 406 MHz;

5.4.5. informează operativ Ministerul Transporturilor cu privire la producerea unui accident de aviatie major pe teritoriul României sau a posibilitătii producerii unui asemenea accident, ca urmare a informatiilor primite de la unitătile de alertă, precum si cu privire la derularea operatiunilor de căutare a aeronavei implicate în accident si de salvare a supravietuitorilor accidentului;

5.4.6. notifică statul de înmatriculare al unei aeronave civile care a fost implicată într-un accident de aviatie în regiunea de informare a zborurilor FIR - Bucuresti;

5.4.7. notifică si informează operatorul aerian cu privire la evolutia operatiunilor de căutare si/sau salvare;

5.4.8. urmăreste derularea procedurilor operationale aplicabile în cazul producerii unui accident de aviatie civilă;

5.4.9. determină zona de căutare, declansează si coordonează activitatea de căutare a unei aeronave dispărute pe teritoriul României, în urma informatiilor primite de la unitătile de alertă;

5.4.10. notifică organizatiile cu atributii în operatiunile de salvare, după identificarea locului producerii accidentului, conform regulamentelor aplicabile;

5.4.11. ia măsuri pentru asigurarea asistentei de specialitate victimelor unui accident de aviatie si familiilor acestora, conform recomandărilor si standardelor Organizatiei Aviatiei Civile Internationale;

5.4.12. exercită orice alte atributii ce rezultă din regulamentele specifice, emise în conditiile legii, pentru centrul de coordonare a operatiunilor de căutare si salvare a aeronavelor civile aflate în pericol si a supravietuitorilor unui accident de aviatie produs în regiunea de informare a zborurilor FIR - Bucuresti.”

8. La articolul 13 din anexa nr. 2, punctul 13.8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„13.8. aprobă înstrăinarea bunurilor imobile apartinând regiei cu o valoare de maximum 7 milioane lei.”

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 74/1991 privind înfiintarea Regiei autonome „Administratia română a serviciilor de trafic aerian” - ROMATSA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 29 ianuarie 1991, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Barna Tánczos,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 17 octombrie 2007.

Nr. 1.251.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.469/2002 privind înfiintarea Societătii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă „T.B.R.C.M.” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.469/2002 privind înfiintarea Societătii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă „T.B.R.C.M.” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 950 din 24 decembrie 2002, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Administrarea Societătii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă «T.B.R.C.M.» - S.A. se realizează de către consiliul de administratie, numit si revocat de către adunarea generală a actionarilor, la propunerea presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

(2) Conducerea executivă este asigurată de către directorul general, numit si revocat de către adunarea generală a actionarilor la propunerea presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

(3) Directorul general nu este membru în consiliul de administratie.”

2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Sucursalele Societătii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă «T.B.R.C.M.» - S.A. sunt conduse de directori, numiti si revocati de adunarea generală a actionarilor la propunerea consiliului de administratie.”

3. La anexa nr. 1, articolul 9 va avea următorul cuprins: „Art. 9. - (1) Conducerea Societătii Comerciale

«T.B.R.C.M.» - S.A. este asigurată de adunarea generală a actionarilor, iar administrarea, de către consiliul de administratie, în conditiile stabilite de statut si cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Conducerea executivă este asigurată de către directorul general, în conditiile stabilite de statut si cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Directorul general nu este membru în consiliul de administratie.”

4. La anexa nr. 1, la articolul 10 alineatul (4), litera b) va avea următorul cuprins:

„b) numeste si revocă membrii consiliului de administratie, directorul general, directorii si directorii economici ai sucursalelor, cenzorii si supleantii acestora;”.

5. La anexa nr. 1, articolul 11 va avea următorul cuprins: „Art. 11. - (1) Sedintele adunării generale a actionarilor au loc lunar, membrii adunării generale a actionarilor analizând si, după caz, aprobând deciziile membrilor consiliului de administratie.

(2) Indemnizatia membrilor adunării generale a actionarilor se stabile s te prin ordin al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse i nu poate depăsi 20% din salariul directorului general al Societătii Comerciale «T.B.R.C.M.» - S.A.”

6. La anexa nr. 1, articolul 13 va avea următorul cuprins: „Art. 13. - (1) Societatea Comercială «T.B.R.C.M.» - S.A. este administrată de către consiliul de administratie, compus din 5 membri.

(2) Conducerea executivă a Societătii Comerciale «T.B.R.C.M.» - S.A. este asigurată de către directorul general, ale cărui decizii sunt aprobate de către consiliul de administratie.

(3) Directorul general este selectat din rândul salariatilor care au cel putin 5 ani vechime în structurile Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

(4) Validarea deciziilor se realizează cu două treimi din numărul membrilor consiliului de administratie.

(5) Membrii consiliului de administratie pot atribui anumite competente, strict reglementate, directorului general al Societătii Comerciale «T.B.R.C.M.» - S.A., respectiv directorilor sucursalelor Societătii Comerciale «T.B.R.C.M.» - S.A.

(6) Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti sau expertize calificate, pentru studierea anumitor probleme.

(7) În relatiile cu tertii, Societatea Comercială «T.B.R.C.M.» - S.A. este reprezentată de directorul general, pe baza si în limitele împuternicirii date de adunarea generală a actionarilor.”

7. La anexa nr. 1, la articolul 14, litera a) va avea următorul cuprins:

„a) propune adunării generale a actionarilor numirea directorilor de sucursală;”.

8. La anexa nr. 1, la articolul 17, alineatele (3) si (4) vor avea următorul cuprins:

„(3) Directorii sucursalelor sunt împuterniciti să reprezinte Societatea Comercială «T.B.R.C.M.» - S.A. la încheierea, modificarea si desfacerea contractelor individuale de muncă, potrivit legii, pentru personalul din subordine.

(4) Drepturile si obligatiile personalului Societătii Comerciale «T.B.R.C.M.» - S.A. sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare al acesteia.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 17 octombrie 2007.

Nr. 1.257.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 97/2007 privind aprobarea structurii serviciilor si a tarifelor prin care se constituie veniturile proprii ale Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă si ale unitătilor subordonate acesteia, a cuantumului tarifelor, precum si a modalitătilor de încasare si de utilizare a fondurilor pentru anul 2007

 

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1), (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activitătii de consultantă agricolă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 77/2005, cu modificările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă nr. 7.511 din 10 octombrie 2007, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Punctul III.2 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 97/2007 privind aprobarea structurii serviciilor si a tarifelor prin care se constituie veniturile proprii ale Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă si ale unitătilor subordonate acesteia, a cuantumului tarifelor, precum si a modalitătilor de încasare si de utilizare a fondurilor pentru anul 2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 22 mai 2007, se modifică si va avea următorul cuprins:

„2. Cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri si servicii si cheltuieli de capital în limita sumelor neacoperite din bugetul de stat, conform legilor în vigoare.”

Art. II. - Directia generală buget-finante si fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si Agentia Natională de Consultantă Agricolă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

 

Bucuresti, 16 octombrie 2007.

Nr. 875.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL DE INTEGRITATE

 

CONSILIUL NATIONAL DE INTEGRITATE

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Regulamentului de desfăsurare a concursului sau examenului pentru ocuparea functiilor de presedinte si vicepresedinte ai Agentiei Nationale de Integritate

 

În temeiul prevederilor art. 19 alin. (1) din Legea nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul National de Integritate adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Regulamentul de desfăsurare a concursului sau examenului pentru ocuparea functiilor de presedinte si vicepresedinte ai Agentiei Nationale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului National de Integritate nr. 2/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 17 iulie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (2) se abrogă.

2. La articolul 4 alineatul (2), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) au calitatea de sot, sotie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidati;”.

3. La articolul 12 alineatul (1), literele a), h) si i) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„a) formularul de înscriere privind participarea la concurs, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul regulament;

.................................................................................................

h) declaratie pe propria răspundere, autentificată de un notar public, care atestă îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 18 alin. (2) lit. d) si e) din Legea nr. 144/2007, cu modificările si completările ulterioare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul regulament;

i) curriculum vitae, potrivit modelului comun european aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 13 iulie 2004.”

4. Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 14. - În termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatelor selectiei dosarelor în conditiile prevăzute la art. 12 alin. (9), candidatii admisi la selectia dosarelor pe baza îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 18 alin. (2) din Legea nr. 144/2007, cu modificările si completările ulterioare, vor sustine proba scrisă a concursului pentru ocuparea functiilor de presedinte si vicepresedinte ai Agentiei.”

5. La articolul 16, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Comisia de organizare a concursului, elaborare a tematicii de concurs si a subiectelor va elabora cel putin 5 variante de subiecte pentru fiecare dintre functiile de presedinte si vicepresedinte ai Agentiei. Variantele de subiecte se supun aprobării Consiliului cu cel mult 24 de ore înainte de desfăsurarea probei scrise. Proba scrisă constă în rezolvarea a 3 subiecte obligatorii. Stabilirea subiectelor pentru fiecare dintre functiile de presedinte si vicepresedinte ai Agentiei se va realiza aleatoriu.”

6. Anexa la regulament devine anexa nr. 1 la regulament.

7. După anexa nr. 1 la regulament se introduce anexa nr. 2 la regulament, cu următorul cuprins:

 

„ANEXA Nr. 2 la regulament

 

DECLARATIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

- Model -

 

Subsemnatul/Subsemnata,............................................................................................................................................. (numele si toate prenumele din actul de identitate, precum si eventualele nume anterioare), cetătean român, fiul/fiica lui.............................................................................. si al .............................................................. (numele si prenumele tatălui) (numele si prenumele mamei), născut/născută la .................................................. (ziua, luna, anul)  în...................................................................................................... (locul nasterii: localitatea/judetul), domiciliat/domiciliată în .............................................................. (domiciliul stabil din actul de identitate), legitimat/legitimată cu......................................................(felul, seria si numărul actului de identitate), cod numeric personal.............................................................................................................................................

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaratii, după luarea la cunostintă a continutului Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, cu modificările si completările ulterioare, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că:

- nu fac si nici nu am făcut parte, în ultimii 3 ani, din niciun partid politic, formatiune sau aliantă politică, în sensul art. 18 alin. (2) lit. d) din lege;

- nu am fost agent sau colaborator al serviciilor de informatii înainte de anul 1990, nu am fost si nu sunt lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informatii, în sensul art. 18 alin. (2) lit. e) din lege.

............................. (data) .............................. (semnătura)”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului National de Integritate,

Marcu Nicu

 

Bucuresti, 17 octombrie 2007.

Nr. 15.