MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 709         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 19 octombrie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           

1.211. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2006 privind finantarea unor proiecte de investitii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare

 

1.221. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 742/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Sectiunea 2B pe teritoriul localitătilor Câmpia Turzii, Gilău, Floresti, Săvădisla, Petrestii de Jos, Luna si Săndulesti din judetul Cluj si Sectiunea 3C pe teritoriul localitătilor Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chislaz, Tăuteu, Sârbi si Biharia din judetul Bihor” din cadrul obiectivului de investitie „Autostrada Brasov-Cluj-Bors”, a Hotărârii Guvernului nr. 689/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Sectiunea 3C pe teritoriul localitătilor Ip si Marca din judetul Sălaj si al localitătilor Spinus, Ciuhoiu, Sălard si Tămăseu din judetul Bihor” din cadrul obiectivului de investitii Autostrada Brasov-Cluj-Bors si a Hotărârii Guvernului nr. 1.255/2004 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Sectiunea 2B pe teritoriul localitătilor Moldovenesti, Mihai Viteazu, Turda, Săndulesti, Tureni, Ciurila si, partial, Săvădisla din judetul Cluj si sectiunea 3C partial pe teritoriul localitătilor Abram, Tăuteu si Balc din judetul Bihor”, din cadrul obiectivului de investitie „Autostrada Brasov-Cluj-Bors”

 

1.252. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale

 

1.253. - Hotărâre privind aprobarea finantării unor cheltuieli pentru reparatia si amenajarea unor unităti de asistentă medico-socială

 

1.254. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru asigurarea unor cheltuieli curente ale unitătilor administrativ-teritoriale

 

1.255. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 126/2007 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea si desfăsurarea alegerilor membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

264. - Decizie pentru numirea domnului Florin Vodită în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

331. - Decizie privind desemnarea Asociatiei pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (A.D.P.F.R.) ca organism de gestiune colector al remuneratiilor stabilite în metodologia publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 6 iunie 2007 prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 192/2007, pentru utilizarea repertoriului gestionat de acest organism de gestiune colectivă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2006 privind finantarea unor proiecte de investitii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2006 privind finantarea unor proiecte de investitii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare, aprobată prin Legea nr. 126/2007, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2006 privind finantarea unor proiecte de investitii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

p. Ministrul apărării,

Corneliu Dobritoiu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 octombrie 2007.

Nr. 1.211.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2006 privind finantarea unor proiecte de investitii

care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare

 

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare

 

1.1. Asigurarea finantării unor proiecte de investitii si a altor cheltuieli de investitii de importantă prioritară a căror durată de realizare este mai mare de 12 luni se realizează din bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2006 privind finantarea unor proiecte de investitii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare, aprobată prin Legea nr. 126/2007, cu completările ulterioare, si ale prezentelor norme metodologice.

1.2. Prin durată de realizare a unui proiect de investitii sau a altei cheltuieli de investitii (asa cum este definit acest termen prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare) se întelege perioada de timp estimată a se scurge între momentul începerii activitătilor de realizare si momentul receptiei acestora.

1.3. Finantarea proiectelor de investitii si a altor cheltuieli de investitii se asigură cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2006, aprobată prin Legea nr. 126/2007, cu completările ulterioare.

1.4. Avizul prealabil al Ministerului Economiei si Finantelor prevăzut la art. 4 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2006, aprobată prin Legea nr. 126/2007, cu completările ulterioare, se acordă pe baza unei solicitări formulate de către ordonatorul principal de credite care contine în mod obligatoriu următoarele elemente: denumirea proiectului de investitii sau a cheltuielii de investitii propuse a se finanta, valoarea estimată a acesteia, costurile de finantare estimate, sursa de finantare si tipuri de cheltuieli potrivit clasificatiei bugetare, esalonarea plătilor ce urmează a se realiza, costurile utilizării în practică a proiectului de investitii sau a cheltuielii de investitii. În baza datelor furnizate în solicitarea ordonatorului principal de credite, Ministerul Economiei si Finantelor calculează implicatiile bugetare ale aprobării de către Guvern a finantării unor astfel de categorii de investitii, astfel încât Guvernul să fie informat despre acestea la momentul analizării cererii de aprobare a acestora. Ministerul Economiei si Finantelor furnizează Guvernului aceste calcule împreună cu situatia angajamentelor României ce decurg din Pactul de crestere si stabilitate si din Programul de convergentă. 1.5. Definitii:

a) ordonatori principali de credite - definiti în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare;

b) autoritate contractantă - definită în conformitate cu art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare;

c) furnizor - persoana juridică desemnată în urma unei proceduri de atribuire a contractului de achizitie publică, care livrează produsele, prestează serviciile sau execută lucrările necesare în vederea realizării proiectului de investitii sau cheltuielii de investitii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare;

d) finantator- institutie financiară care asigură finantarea proiectului până la realizarea acestuia si care este desemnată în urma unei proceduri de achizitie publică a serviciilor financiare, organizată si derulată de autoritatea contractantă în numele si pentru furnizor.

 

CAPITOLUL II

Etapele de derulare a procesului investitional pentru un proiect de investitii/o cheltuială de investitii

 

2.1. Derularea procesului investitional pentru un proiect de investitii sau pentru o cheltuială de investitii finantată în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2006, aprobată prin Legea nr. 126/2007, cu completările ulterioare, se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:

A. etapa de planificare;

B. etapa de programare, avizare si aprobare;

C. etapa de programare bugetară;

D. etapa de contractare a investitiei si a finantării acesteia;

E. etapa de realizare a investitiei;

F. etapa de plată a investitiei.

A. Etapa de planificare

În etapa de planificare ordonatorul principal de credite derulează toate activitătile pe care le consideră necesare în vederea identificării proiectelor de investitii si a altor cheltuieli de investitii propuse pentru a fi finantate si pentru asigurarea eventualelor finantări.

Această etapă se consideră finalizată după realizarea următoarelor activităti:

a) stabilirea proiectelor de investitii si a altor cheltuieli de investitii propuse pentru a fi finantate si a termenelor de livrare a acestora;

b) fundamentarea caracterului prioritar al proiectului de investitii si a altor cheltuieli de investitii;

c) stabilirea valorii estimate de realizare a proiectului de investitii si a altor cheltuieli de investitii, fără a se avea în vedere costul finantării;

d) formularea cerintei estimate de finantare;

e) identificarea si cuantificarea costurilor estimate de finantare;

f) identificarea principalelor elemente de risc tehnic si financiar.

B. Etapa de programare, avizare s i aprobare

În etapa de programare, avizare i aprobare ordonatorii principali de credite desfăsoară toate activitătile necesare în vederea fundamentării, avizării si aprobării unui proiect de investitii sau a unei cheltuieli de investitii care urmează a se finanta în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2006, aprobată prin Legea nr. 126/2007, cu completările ulterioare.

Această etapă se consideră finalizată după realizarea următoarelor activităti:

a) actualizarea informatiilor rezultate în etapa de planificare;

b) stabilirea valorii totale estimate a proiectului de investitii sau a cheltuielii de investitii, în baza documentatiilor tehnico-economice, respectiv a notelor de fundamentare;

c) stabilirea profilului de finantare multianual pentru proiectul de investitii sau pentru cheltuiala de investitii, după caz;

d) stabilirea necesarului de credite multianuale, sursa de finantare, tipuri de cheltuieli potrivit clasificatiei bugetare;

e) identificarea si cuantificarea principalelor riscuri;

f) initierea proiectului de hotărâre a Guvernului privind proiectul de investitii sau altă cheltuială de investitii finantată si însusirea prin semnarea de către conducerea institutiei publice initiatoare a notei de fundamentare a acestei hotărâri;

g) avizarea de către Ministerul Economiei si Finantelor a notei de fundamentare, conform pct. 1.4;

h) la avizarea notei de fundamentare, Ministerul Economiei si Finantelor va avea în vedere ca în anii bugetari următori cheltuielile ocazionate de plata obiectivelor de investitii să se încadreze în proiectiile bugetare anuale, astfel încât să nu creeze presiuni mari pe bugetele anumitor ani;

i) adoptarea de către Guvernul României a hotărârii de aprobare a proiectului de investitii si a valorii acestuia, în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2006, aprobată prin Legea nr. 126/2007, cu completările ulterioare, si publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

C. Etapa de programare bugetară

În etapa de programare bugetară în cadrul procesului bugetar anual, ordonatorii principali de credite derulează activitătile necesare în vederea fundamentării si cuprinderii în proiectul de buget anual a creditelor de angajament necesare contractării si a creditelor bugetare necesare efectuării plătilor, de la momentul finalizării obiectivelor sau livrării produselor cuprinse în proiectul de investitii sau cheltuiala de investitii, potrivit prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2006, aprobată prin Legea nr. 126/2007, cu completările ulterioare.

Această etapă se consideră finalizată după realizarea următoarelor activităti:

a) analizarea si actualizarea informatiilor aprobate în etapa de programare, avizare si aprobare a proiectului de investitii si a altor cheltuieli de investitii;

b) identificarea si fundamentarea necesarului de credite de angajament si de credite bugetare specifice titlurilor „Active nefinanciare”, „Dobânzi” si „Bunuri si servicii” pentru fiecare an de derulare a procesului investitional. La titlul „Active nefinanciare” se înscriu creditele de angajament corespunzătoare valorii proiectului de investitii sau a cheltuielii de investitii, în anul semnării contractului de achizitie, iar la creditele bugetare se înscriu la valoarea din anul/anii efectuării plătii. La titlul „Dobânzi” se asigură în totalitate creditele bugetare aferente finantării proiectului de investitii sau a cheltuielii de investitii. La titlul „Bunuri si servicii” se asigură creditele bugetare aferente plătii comisioanelor bancare, comisioanelor de administrare, primelor de asigurare si a altor activităti specifice activitătii de creditare, angajare si derulare a proiectului de investitii sau a cheltuielii de investitii care nu se regăsesc la celelalte titluri de cheltuieli;

c) identificarea necesarului de cheltuieli aferent plă t ilor TVA, în raport cu momentul livrării proiectului de investiii sau a cheltuielii de investitii si planificarea acestuia;

d) întocmirea si semnarea de către ordonatorul principal de credite a fisei proiectului/cheltuielii de investitie, al cărui model este prezentat în anexa la prezentele norme metodologice, si transmiterea acesteia cu ocazia formulării propunerilor pentru proiectul de buget sau cu ocazia rectificării bugetului. Reflectarea tuturor creditelor de angajament si a creditelor bugetare necesare pentru fiecare an de derulare a obiectivului de investitie, pe tipuri de cheltuieli, potrivit clasificatiei bugetare si surse de finantare;

e) întocmirea si transmiterea către Ministerul Economiei si Finantelor a formularului anexă la bugetul ordonatorului principal de credite care va beneficia de proiectul de investitie respectiv sau de cheltuiala de investitii, urmând ca acesta să fie aprobat odată cu bugetul ordonatorului principal de credite.

Această etapă se consideră încheiată atunci când în legea bugetului de stat, respectiv în ordonanta Guvernului de rectificare a legii bugetului de stat, după caz, a fost inclus obiectivul de investitie pentru care se precizează în mod expres nivelul creditelor de angajament si bugetare pentru fiecare an

de derulare a finantării proiectului, pe tipuri de cheltuieli, potrivit clasificatiei bugetare, si surse de finantare.

D. Etapa de contractare a investitiei si a finantării acesteia

Această etapă cuprinde ansamblul activitătilor parcurse în vederea încheierii contractului/contractelor de achizitie a produselor, serviciilor sau lucrărilor care fac obiectul proiectului de investitie sau al cheltuielii de investitii, a încheierii contractului/contractelor de finantare a proiectului respectiv, precum si a încheierii între părtile implicate în tranzactie, adică finantatorul, furnizorul, ordonatorul principal de credite, autoritatea contractantă sau Ministerul Economiei si Finantelor, a acordului sau acordurilor, după caz, de administrare a riscurilor ce decurg din derularea tranzactiei, precum si a celorlalte contracte necesare finantatorului, după caz, pentru implementarea, respectiv derularea contractului de finantare.

Instrumentele ce pot fi folosite în vederea administrării riscurilor ce decurg din derularea tranzactiei sunt cele prevăzute în art. 7 alin. (1) pct. 141 din Ordonanta de urgentă Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007.

Etapa de contractare a obiectivului de investitie si a finantării acestuia constă în atribuirea si angajarea unuia sau mai multor contracte de achizitie publică destinate realizării obiectivului de investitii aprobat sau a cheltuielilor de investitii, urmând ca finantarea acestor contracte să se realizeze de către finantatori, până la momentul finalizării acestora.

În aplicarea dispozitiilor art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2006, aprobată prin Legea nr. 126/2007, cu completările ulterioare, documentatia tranzactiei poate să prevadă: (i) compensarea obligatiilor rezultate între oricare dintre părtile implicate; sau (ii) transferul de creante între părtile implicate, dacă astfel de operatiuni sunt de esenta respectivelor instrumente si tehnici de administrare a riscurilor si obligatiilor financiare.

Etapa de contractare a investitiei si a finantării acesteia se va realiza cu respectarea legislaiei în vigoare în domeniul achizitiilor publice. Această etapă constă în:

a) atribuirea si încheierea unuia sau mai multor contracte/ acorduri-cadru pentru serviciile financiare în vederea asigurării finantării pe perioada realizării proiectului de investitii, până la finalizarea acestuia. Acest contract/acord-cadru va fi numit în continuare contract de finantare;

b) atribuirea si încheierea unuia sau mai multor contracte/ acorduri-cadru pentru furnizarea produselor, prestarea serviciilor sau executia lucrărilor care fac obiectul proiectului de investitii sau a cheltuielii de investitii. Acest contract/acord-cadru va fi numit în continuare contract de furnizare a investitiei;

c) încheierea între Ministerul Economiei si Finantelor si finantatorul selectat în urma unei proceduri de atribuire a contractului de achizitie publică de servicii financiare a unui acord de administrare a riscurilor ce decurg din derularea tranzactiei;

d) încheierea celorlalte acorduri de administrare a riscurilor sau contracte ce se impun pentru implementarea, respectiv derularea contractului de finantare, denumite în continuare contracte adiacente finantării.

Contractul de finantare se va încheia între furnizorul si finantatorul (ofertantul) desemnat câstigător în urma aplicării procedurii de achizitie publică.

Contractul de furnizare a investitiei se va încheia între autoritatea contractantă si furnizorul (ofertantul) desemnat câstigător în urma aplicării procedurii de achizitie publică.

Contractele adiacente finantării pot fi încheiate între finantator si părtile implicate, altele decât Ministerul Economiei si Finantelor, după cum va fi necesar în implementarea sau derularea contractului de finantare.

Procedura de achizitie publică a serviciilor de finantare se va organiza si derula de către autoritatea contractantă, în numele si pentru furnizor, cu respectarea legislatiei în vigoare în domeniul achizitiilor publice, asa cum prevede art. 9 lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, urmând ca furnizorul să încheie contractul cu institutia finantatoare desemnată câstigătoare în urma acestei proceduri.

Acordul de administrare a riscurilor ce decurg din derularea tranzactiei se va încheia între Ministerul Economiei si Finantelor si finantatorul care a încheiat contractul de finantare cu furnizorul.

După finalizarea obiectivului de investitii sau a livrărilor prevăzute în contractul de furnizare, se va proceda la plata către institutia finantatoare potrivit documentatiei tranzactiei. În acest sens, documentatia tranzactiei poate dispune că autoritatea contractantă va plăti către furnizor, într-un interval de timp specificat, sumele prevăzute în contract, iar furnizorul va plăti institutiei finantatoare sumele datorate potrivit contractului de finantare.

Atribuirea si încheierea contractelor/acordurilor mentionate mai sus se vor realiza având în vedere următoarele prevederi suplimentare:

1. Referitor la contractul de furnizare a investitiei, în documenta t ia de atribuire a contractului se vor preciza:

a) finanarea obiectivului de investitie se realizează conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2006, aprobată prin Legea nr. 126/2007, cu completările ulterioare;

b) termene limită de finalizare acceptate;

c) termene limită de plată, începând cu data finalizării obiectivului de investitie, într-un interval de timp specificat, până la acoperirea valorii totale contractate;

d) obligatia corelării semnării contractului de furnizare a investitiei cu semnarea contractului de finantare, astfel încât graficele de executie, de esalonare a plătilor, de restituire a sumelor finantate sau alte elemente necesare să poată fi consultate/însusite de către ofertanti, respectiv contractanti, după caz;

e) modalitatea de plată în functie de realizarea stadiilor fizice sau a transelor de furnizare, pe parcursul derulării contractului până la finalizarea obiectivului de investitii, se va stabili având în vedere si conditiile contractului de finanare;

f) obligatia furnizorului de a respecta prevederile legale în vigoare în domeniul achizitiilor publice, în situatia în care va solicita asigurarea finantării din alte surse decât cele proprii pe perioada derulării contractului;

g) obligatia furnizorului de a împuternici autoritatea contractantă pentru organizarea si derularea procedurii de atribuire a contractului de finantare;

h) obligatia furnizorului de a încheia contractul de finantare cu finantatorul selectat, precum si eventualele contracte adiacente finantării, în termenii rezultati din procedura de atribuire organizată de autoritatea contractantă;

i) modelul de contract propus va cuprinde clauze care se vor corela cu mentiunile prevăzute la etapele E si F din prezentele norme metodologice;

j) furnizorul poate cesiona drepturile din contractul de furnizare numai finantatorului;

k) contractul de furnizare va cuprinde în anexă conditiile de finantare pe care furnizorul le-a contractat cu finantatorul.

2. Referitor la contractul de finantare:

a) conditiile de finantare care se vor impune prin documentatia de atribuire pentru contractul de finantare se vor aproba de Ministerul Economiei si Finantelor si ordonatorul principal de credite;

b) autoritatea contractantă organizează, în numele si pentru furnizor, procedura de atribuire a serviciilor financiare, comisia

de evaluare fiind compusă din reprezentanti desemnati ai Ministerului Economiei si Finantelor, ai ordonatorului principal de credite si ai furnizorului;

c) se pot solicita oferte pentru finantare, luând în considerare valoarea estimată a contractului de furnizare a investitiei, departajarea acestora realizându-se în functie de elemente distincte ale finantării care se referă la costurile acesteia, de exemplu: dobânzi, comisioane, garantii, termene de plată;

d) pentru reducerea riscurilor de neplată către finantator, furnizorul poate să încaseze plătile de la autoritatea contractantă într-un cont deschis la banca finantatoare sau într-o bancă desemnată de finantator;

e) conditiile de finantare cele mai avantajoase ofertate de institutiile finantatoare, în baza cărora se încheie contractul cu finantatorul, vor constitui anexă la contractul de furnizare a investitiei;

f) furnizorul va încheia contractul de finantare cu institutia financiară câstigătoare, după primirea deciziei de atribuire a contractului de la autoritatea contractantă care va organiza si derula procedura respectivă.

3. Din comisiile de evaluare a ofertelor, constituite de autoritătile contractante pentru atribuirea contractelor sus­mentionate, vor face parte, alături de persoanele prevăzute de legislatia în domeniul achizitiilor publice, si reprezentanti ai structurilor de audit intern, prevenire a fraudelor si asistentă juridică, constituite la nivelul ordonatorului principal de credite.

În vederea încheierii acordului de administrare a riscurilor ce decurg din derularea tranzactiei, autoritatea contractantă are obligatia de a comunica Ministerului Economiei si Finantelor informatii privind finantatorul câstigător, valoarea contractului de furnizare a investitiei, graficul de realizare a investitiei, graficul de esalonare a plătilor, precum si orice alte informaii necesare pentru încheierea respectivului acord.

E. Etapa de realizare a investitiei

Această etapă reprezintă totalitatea activitătilor desfăsurate de autoritatea contractantă si Ministerul Economiei si Finantelor în vederea derulării activitătilor după momentul semnării contractului de furnizare până la momentul livrării investitiei către beneficiar.

Această etapă se consideră finalizată dacă sunt îndeplinite următoarele cerinte:

a) beneficiarul a semnat documentele de receptie a fazelor în conformitate cu prevederile contractului de furnizare;

b) furnizorul a emis si a transmis finantatorului facturile cu privire la valoarea fazelor receptionate de beneficiar în conformitate cu prevederile contractului de furnizare;

c) finantatorul a realizat plătile către furnizor conform acordului de finantare încheiat între acestia;

d) finantatorul a transmis furnizorului graficul de plăti, pe tipuri de cheltuieli (rate de capital, dobânzi, comisioane si alte costuri aferente), ca urmare a realizării plătilor către acesta;

e) furnizorul si-a însusit graficul furnizat de finantator si l-a transmis beneficiarului;

f) beneficiarul a luat în evidentă angajamentul legal si bugetar ca urmare a realizării fazei de finantare, la titlul „Dobânzi”, respectiv „Bunuri si servicii”;

g) Ministerul Economiei si Finantelor a fost informat de către beneficiar asupra nivelului creditelor de angajament realizate si al creditelor bugetare necesare;

h) finantatorul a efectuat recalcularea costurilor aferente etapelor derulate si a stabilit obligatiile de plată rezultate ca urmare a finantării până la faza curentă a investitiei, după cum a fost prevăzut în contractul de finan t are, întocmind în acelasi timp si un grafic estimativ pentru plăile estimate a se realiza până la finalizarea investitiei;

i) furnizorul a primit de la finantator graficul cu obligatiile de plată către acesta, si l-a însusit si l-a transmis beneficiarului;

j) beneficiarul a luat în evidentă, după caz, angajamentul legal si cel bugetar realizat ca urmare a recalculării periodice a costurilor de finantare, la titlul „Dobânzi”, respectiv „Bunuri si servicii”;

k) Ministerul Economiei si Finantelor a fost informat de către beneficiar asupra influentelor financiare rezultate ca urmare a recalculării costurilor de finantare;

l) în situatia existentei unor întârzieri în derularea fazelor de executie, furnizorul a plătit penalitătile către finantator în sumă egală cu costurile pe care finantatorul le-ar fi perceput beneficiarului, evitându-se astfel obligarea beneficiarului la plata unor costuri suplimentare ca urmare a nerealizării în termen a acestor faze;

m) furnizorul a realizat produsul si l-a livrat beneficiarului în conformitate cu documentatia prevăzută în contractul de furnizare;

n) valoarea de transfer a investitiei este egală cu valoarea de achizitie, fără a se avea în vedere costurile de finantare;

o) sunt interzise gajarea si/sau cesionarea totală sau partială de către furnizor a creantelor sale împotriva beneficiarului până la finalizarea tuturor obligatiilor stipulate în contractul de achizitie, cu exceptia cazului în care astfel de operatiuni au loc între furnizor si una sau mai multe dintre celelalte părti implicate, potrivit documentatiei tranzactiei.

F. Etapa de plată a investitiei

Această etapă reprezintă totalitatea activitătilor desfăsurate de autoritatea contractantă, Ministerul Economiei si Finantelor, furnizor si finantator din momentul livrării obiectivului de investitie de furnizor beneficiarului până în momentul plătii tuturor obligatiilor aferente documentatiei tranzactiei.

Această etapă se consideră finalizată dacă sunt îndeplinite următoarele cerinte:

a) finantatorul a transmis periodic, conform contractului de finantare, obligatiile de plată ce revin furnizorului, pe tipuri de activităti (rate de capital, dobânzi, comisioane si alte costuri aferente), pentru următorul termen de plată si estimativ pentru întregul acord, până la finalizare;

b) furnizorul si-a însusit obligatiile de plată rezultate din documentele transmise de finantator si a comunicat beneficiarului obligatiile ce îi revin acestuia, respectiv estimările până la finalizare;

c) furnizorul a întocmit si a transmis beneficiarului facturile care consemnează obligatiile de plată ce îi revin, la termenele prevăzute în contractul de finantare, câte una pentru plata investitiei, una pentru plata dobânzii si una pentru plata celorlalte cheltuieli;

d) beneficiarul a efectuat toate plătile conform facturilor transmise de furnizor si potrivit documentatiei tranzactiei pentru realizarea si finantarea obiectivului de investitie;

e) finantatorului i-au fost rambursate toate sumele conform documentaiei tranzactiei;

f) beneficiarul a înregistrat în contabilitate investitia la valoarea de achizitie;

g) beneficiarul a înregistrat în contabilitate costurile de finantare evidentiate separat (dobânzi, comisioane si alte costuri aferente);

h) finantatorul a transmis Ministerului Economiei si Finantelor o notificare privind încetarea oricăror efecte ale acordului de administrare a riscurilor ce decurg din derularea tranzactiei.

Înregistrarea în contabilitate a obiectivelor de investitii realizate, precum si a cheltuielilor de investitii se efectuează potrivit Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXĂ (la normele metodologice)

 

MINISTERUL ..................................................

Capitolul...........................................................

Cod..................................................................

 

FISA

proiectului/cheltuielii de investitie „....”, realizat/realizată conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2006

 

A. Date generale

1. Date geografice

1.1. Judet/Sector

1.2. Municipiu/Oras/Comună :

1.3. Amplasament

2. Date referitoare la aprobarea initierii investitiei

2.1. Numărul si data acordului Ministerului Economiei si Finantelor ;

2.2. Numărul si data aprobării studiului de fezabilitate (hotărâre a Guvernului/ordin/decizie/decret)

B. Date privind principalii indicatori tehnico-economici aprobati

1. Valoarea totală aprobată (lei) (în preturi lună/anul)

2. Capacităti aprobate (în unităti fizice)

3. Durata de realizare aprobată (număr de luni)

C. Date privind derularea lucrărilor

1. Valoarea totală la deschiderea finantării (lei) (în preturi luna/anul)

2. Durata de realizare contractuală (număr de luni)

3. Data începerii investitiei (luna/anul)

4. Data programată a terminării si PIF (luna/an)

5. Valoarea decontată până la 31.12.200... (lei)

6. Valoarea programată în 200... (lei)

7. Valoarea rămasă de finantat la 31.12.200... (lei)

D. Esalonarea valorii rămase de finantat, sursele de finantare, titluri de cheltuieli, tipuri de cheltuieli si costurile de functionare si de întretinere după punerea în functiune a investitiei

I. - Credite de angajament :

II. - Credite bugetare

 

- lei -

Surse de finantare,

tipuri de cheltuieli, titluri de cheltuieli si costuri

de functionare

I/II

 

 

 

Total

 

 

 

Cheltuieli

efectuate

până la

31.12.200...

Program 200...

Esalonarea valorii rămase de finantat

Propuneri 200...

Estimări

20...

20...

20...

20...

20...

20...

20...

20...

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TOTAL

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Total surse de finantare,

din care:

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Surse proprii

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Credite interne

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Credite externe

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4. Buget de stat

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5. Alte surse

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Titlul „Bunuri si servicii"

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1. Total surse de finantare, din care:

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.1. Surse proprii

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.2. Credite interne

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.3. Credite externe

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.4. Buget de stat

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.5. Alte surse

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Titlul „Dobânzi"

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1. Total surse de finantare, din care:

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1.1. Surse proprii

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1.2. Credite interne

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1.3. Credite externe

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1.4. Buget de stat

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1.5. Alte surse

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Titlul „Active nefinanciare”

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.1. Total surse de finantare, din care:

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.1.1. Surse proprii

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.1.2. Credite interne

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.1.3. Credite externe

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.1.4. Buget de stat

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.1.5. Alte surse

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A. Obiective de investitii

noi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1. Total surse de finantare,

din care:

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.I.1. Surse proprii

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.I.2. Credite interne

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.I.3. Credite externe

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.I.4. Buget de stat

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.I.5. Alte surse

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.II. Titlul „Bunuri si servicii"

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.II.1. Total surse de finantare, din care:

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.II.1.1. Surse proprii

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.II.1.2. Credite interne

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.II.1.3. Credite externe

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.II.1.4. Buget de stat

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.II.1.5. Alte surse

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.III. Titlul „Dobânzi"

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.III.1. Total surse

de finantare, din care:

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.III.1.1. Surse proprii

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.III.1.2. Credite interne

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.III.1.3. Credite externe

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.III.1.4. Buget de stat

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.III.1.5. Alte surse

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.X. Titlul „Active nefinanciare"

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.X.1. Total surse de finantare, din care:

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A.X.1.1. Surse proprii

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.X. 1.2. Credite interne

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.X. 1.3. Credite externe

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.X. 1.4. Buget de stat

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.X. 1.5. Alte surse

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Dotări independente

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1. Total surse de finantare, din care:

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1.1. Surse proprii

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1.2. Credite interne

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1.3. Credite externe

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1.4. Buget de stat

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1.5. Alte surse

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.II. Titlul „Bunuri si servicii"

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.11.1. Total surse de finantare, din care:

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.II.1.1. Surse proprii

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.II.1.2. Credite interne

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.II.1.3. Credite externe

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.II.1.4. Buget de stat

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.II.1.5. Alte surse

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.III. Titlul „Dobânzi"

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.III.1. Total surse de finantare, din care:

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.III.1.1. Surse proprii

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.III.1.2. Credite interne

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.III.1.3. Credite externe

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.III.1.4. Buget de stat

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.III.1.5. Alte surse

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.X. Titlul „Active nefinanciare"

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.X.1. Total surse de finantare, din care:

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.X.1.1. Surse proprii

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.X. 1.2. Credite interne

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.X. 1.3. Credite externe

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.X. 1.4. Buget de stat

     I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.X. 1.5. Alte surse

     I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Proiectia costurilor

de functionare si întretinere după PIF (preliminări)

     I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Ordonator principal de credite,

…………………………………

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 742/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Sectiunea 2B pe teritoriul localitătilor Câmpia Turzii, Gilău, Floresti, Săvădisla, Petrestii de Jos, Luna si Săndulesti din judetul Cluj si Sectiunea 3C pe teritoriul localitătilor Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chislaz, Tăuteu, Sârbi si Biharia din judetul Bihor” din cadrul obiectivului de investitie „Autostrada Brasov-Cluj-Bors”, a Hotărârii Guvernului nr. 689/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Sectiunea 3C pe teritoriul localitătilor Ip si Marca

din judetul Sălaj si al localitătilor Spinus, Ciuhoiu, Sălard si Tămăseu din judetul Bihor” din cadrul obiectivului de investitii Autostrada Brasov-Cluj-Bors si a Hotărârii Guvernului nr. 1.255/2004 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Sectiunea 2B pe teritoriul localitătilor Moldovenesti, Mihai Viteazu, Turda, Săndulesti, Tureni, Ciurila si, partial, Săvădisla din judetul Cluj si sectiunea 3C partial pe teritoriul localitătilor Abram, Tăuteu si Balc din judetul Bihor”, din cadrul obiectivului de investitie „Autostrada Brasov-Cluj-Bors”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 742/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Sectiunea 2B pe teritoriul localitătilor Câmpia Turzii, Gilău, Floresti, Săvădisla, Petrestii de Jos, Luna si Săndulesti din judetul Cluj si Sectiunea 3C pe teritoriul localitătilor Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chislaz, Tăuteu, Sârbi si Biharia din judetul Bihor” din cadrul obiectivului de investitie „Autostrada Brasov-Cluj-Bors”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005, cu completările ulterioare, se completează cu pozitiile prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării „Sectiunea 2B pe teritoriul localitătilor Câmpia Turzii, Gilău, Floresti, Săvădisla, Petrestii de Jos, Luna si Săndulesti din judetul Cluj si Sectiunea 3C pe teritoriul localitătilor Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chislaz, Tăuteu, Sârbi si Biharia din judetul Bihor” din cadrul obiectivului de investitie „Autostrada Brasov-Cluj-Bors”, cu suma globală estimată de 20.037 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă imobilelor cuprinse în anexa nr. 1.

Art. III. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 689/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Sectiunea 3C pe teritoriul localitătilor Ip si Marca din judetul Sălaj si al localitătilor Spinus, Ciuhoiu, Sălard si Tămăseu din judetul Bihor” din cadrul obiectivului de investitii Autostrada Brasov-Cluj-Bors, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 24 iulie 2007, cu completările ulterioare, se completează cu pozitiile prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. IV. - (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică „Sectiunea 3C pe teritoriul localitătilor Ip si Marca din judetul Sălaj si al localitătilor Spinus, Ciuhoiu, Sălard si Tămăseu din judetul Bihor” din cadrul obiectivului de investitii Autostrada Brasov-Cluj-Bors, cu suma globală estimată de 6.904 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă imobilelor cuprinse în anexa nr. 2.

Art. V. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.255/2004 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Sectiunea 2B pe teritoriul localitătilor Moldovenesti, Mihai Viteazu, Turda, Săndulesti, Tureni, Ciurila si, partial, Săvădisla din judetul Cluj si sectiunea 3C partial pe teritoriul localitătilor Abram, Tăuteu si Balc din judetul Bihor”, din cadrul obiectivului de investitie „Autostrada Brasov-Cluj-Bors”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 27 august 2004, cu completările ulterioare, se completează cu pozitiile prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. VI. - (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării „Sectiunea 2B pe teritoriul localitătilor Moldovenesti, Mihai Viteazu, Turda, Săndulesti, Tureni, Ciurila si, partial, Săvădisla din judetul Cluj si sectiunea 3C partial pe teritoriul localitătilor Abram, Tăuteu si Balc din judetul Bihor”, din cadrul obiectivului de investitie „Autostrada Brasov-Cluj-Bors”, cu suma globală estimată de 18.723 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă imobilelor cuprinse în anexa nr. 3.

Art. VII. - Persoanele fizice/juridice prevăzute în anexele la prezenta hotărâre vor depune cererile pentru plata justei despăgubiri în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 10 octombrie 2007.

Nr. 1.221.

 

ANEXA Nr. 1

 

TABEL

cu imobile proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Sectiunea 2B pe teritoriul localitătilor Câmpia Turzii, Gilău, Floresti, Săvădisla, Petrestii de Jos, Luna si Săndulesti din judetul Cluj si Sectiunea 3C pe teritoriul localitătilor Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chislaz, Tăuteu, Sârbi si Biharia din judetul Bihor” din cadrul obiectivului de investitie „Autostrada Brasov-Cluj-Bors”

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea administrativ-teritorială

Nr. cadastral

Suprafata terenului

Suprafata constructiilor

Numele proprietarului conform documentatiilor tehnico-cadastrale

Suprafata

rezultată din

acte

Suprafata rezultată din măsurători

182

Cluj

Câmpia Turzii

1.542

14.944,00

14.944,00

0,00

Tulai C. Mihai, Tulai Constantin, Tulai Teodora, Tulai Maria, Tulai Ioan, Moldovan Maria

183

Cluj

Câmpia Turzii

1.553

1.132,00

1.132,00

0,00

Giurgiu I. Maria, Urcan Maria

184

Cluj

Câmpia Turzii

1.569

1.130,00

1.130,00

0,00

Giurgiu I. Maria, Murăsanu Lucia

185

Cluj

Câmpia Turzii

1.585

1.135,00

1.135,00

0,00

Giurgiu I. Maria, Fodor Livia

186

Cluj

Câmpia Turzii

1.593, 1.595

1.599,00

1.599,00

0,00

Anton Ironim, Maria, Samoilă si Virginia

187

Cluj

Câmpia Turzii

1.588, 1.590

438,00

438,00

0,00

Băginean I. Maria

188

Cluj

Câmpia Turzii

1.597

1.126,00

1.126,00

0,00

Giurgiu I. Maria, Giurgiu Gheorghe

189

Cluj

Câmpia Turzii

1.604, 1.606

984,00

984,00

0,00

Strejer Ioan

190

Cluj

Câmpia Turzii

1.607, 1.608

760,00

760,00

0,00

Hidisan Vasile, Hidisan Dumitru, Furdui Maria, Stolneanu Ana, Dobrescu Minerva, Hidisan Ioan, Petrescu Maria

 

 

 

Total

23.248,00

23.248,00

0,00

 

 

Nr. crt.

 

 

Judetul

 

 

Unitatea administrativ-teritorială

Nr. cadastral

 

 

Suprafata terenului

Suprafata constructiilor

 

 

Numele proprietarului conform documentatiilor tehnico-cadastrale

 

 

Suprafata

rezultată din

acte

Suprafata rezultată din măsurători

1

2

3

4

5

6

7

8

162

Bihor

Tăuteu

969

1.195,00

 

0,00

Herte Iosif, Vancea Ioan

163

Bihor

Tăuteu

970

867,00

 

0,00

Fritea Veronica

164

Bihor

Tăuteu

971

679,00

 

0,00

Haiduc Rodica-Elena

165

Bihor

Tăuteu

972

806,00

 

0,00

Parohia Ortodoxă Chiribis

166

Bihor

Tăuteu

973

546,00

 

0,00

Tăut Stelian

167

Bihor

Tăuteu

974

507,00

 

0,00

Tăut Ionel (Tăut Vasile Casian)

168

Bihor

Tăuteu

975

455,00

 

0,00

Tăut Gheorghe

169

Bihor

Tăuteu

976

432,00

 

0,00

Oros Sofia

170

Bihor

Tăuteu

977

377,00

 

0,00

Rezervă primărie

171

Bihor

Tăuteu

978

437,00

 

0,00

Kurtu Maria

172

Bihor

Tăuteu

979

444,00

 

0,00

Nutas Ludovica

173

Bihor

Tăuteu

980

623,00

 

0,00

Nistor Florian

174

Bihor

Tăuteu

981

179,00

 

0,00

Lazăr Tiberiu

175

Bihor

Tăuteu

982

170,00

 

0,00

Lazăr Veronica

176

Bihor

Tăuteu

983

167,00

 

0,00

Hava Rozalia (Tăut Ioan)

177

Bihor

Tăuteu

984

237,00

 

0,00

Drîmbău Gheorghe

178

Bihor

Tăuteu

985

215,00

 

0,00

Chisalită Iosif

179

Bihor

Tăuteu

986

119,00

 

0,00

Sabău Nistor

180

Bihor

Tăuteu

987

111,00

 

0,00

Sabău Irina

181

Bihor

Tăuteu

988

105,00

 

0,00

Ripas Iuliana

182

Bihor

Tăuteu

989

216,00

 

0,00

Silaghi Gavril

183

Bihor

Tăuteu

990

60,00

 

0,00

Farcas Domitian Ioan

184

Bihor

Tăuteu

991

53,00

 

0,00

Drîmbău Mihăilă

185

Bihor

Tăuteu

992

42,00

 

0,00

Herte Roman

186

Bihor

Tăuteu

993

44,00

 

0,00

Tăut Stelian

187

Bihor

Tăuteu

994

29,00

 

0,00

Filip Maria

188

Bihor

Tăuteu

995

13,00

 

0,00

Sabău Nistor Roman

189

Bihor

Tăuteu

996

2.684,00

 

0,00

Comuna Tăuteu

190

Bihor

Tăuteu

997

3.912,00

 

0,00

Drîmbău Gheorghe

191

Bihor

Tăuteu

998

4.358,00

 

0,00

Sârcă Maria

192

Bihor

Tăuteu

999

2.881,00

 

0,00

Furtos Gavril

193

Bihor

Tăuteu

1.000

2.885,00

 

0,00

Lazăr Veronica

194

Bihor

Tăuteu

1.001

2.874,00

 

0,00

Lazăr Florian

195

Bihor

Tăuteu

1.002

800,00

 

0,00

Santa Ioan

196

Bihor

Tăuteu

1.003

8.581,00

 

0,00

Nistor Florian

197

Bihor

Tăuteu

1.004

4.359,00

 

0,00

Farcas Domitian Ioan

198

Bihor

Tăuteu

1.005

4.656,00

 

0,00

Farcas Domitian Ioan

199

Bihor

Tăuteu

1.006

1.771,00

 

0,00

Farcas Domitian Ioan

200

Bihor

Tăuteu

1.007

4.347,00

 

0,00

Tăut Stelian

201

Bihor

Tăuteu

1.008

4.422,00

 

0,00

Tăut Casian

202

Bihor

Tăuteu

1.009

7.638,00

 

0,00

Parohia Ortodoxă Chiribis

203

Bihor

Tăuteu

1.010

6.553,00

 

0,00

Rezervă primărie

204

Bihor

Tăuteu

1.011

7.687,00

 

0,00

Rezervă primărie

205

Bihor

Tăuteu

1.012

2.201,00

 

0,00

Rezervă primărie

206

Bihor

Tăuteu

1.013

2.229,00

 

0,00

Hava Rozalia (Tăut Ioan)

207

Bihor

Tăuteu

1.014

2.246,00

 

0,00

Rezervă primărie

208

Bihor

Tăuteu

1.015

4.238,00

 

0,00

Tăut Gheorghe

209

Bihor

Tăuteu

1.016

3.400,00

 

0,00

Rezervă primărie

210

Bihor

Tăuteu

1.017

3.503,00

 

0,00

Rezervă primărie

211

Bihor

Tăuteu

1.018

6.866,00

 

0,00

Hercze Irina + Drîmbău Mihăilă

212

Bihor

Tăuteu

1.019

7.654,00

 

0,00

Rezervă primărie

 

1

2

3

4

5

6

7

8

213

Bihor

Tăuteu

1.020

14.505,00

 

0,00

Maro Ludovic

214

Bihor

Tăuteu

1.021

30.010,00

 

0,00

Rezervă primărie

215

Bihor

Tăuteu

1.022

18.384,00

 

0,00

Sas Valeria

216

Bihor

Tăuteu

1.023

4.673,00

 

0,00

Iordache Maria

217

Bihor

Tăuteu

1.024

16.779,00

 

0,00

Herte Ana

218

Bihor

Tăuteu

1.025

7.683,00

 

0,00

Nutas Ana

219

Bihor

Tăuteu

1.026

28.758,00

 

0,00

Szilagy Malvin

220

Bihor

Tăuteu

1.027

30.070,00

 

0,00

Maro Ludovic

221

Bihor

Tăuteu

1.028

6.079,00

 

0,00

Koposi Gavril

222

Bihor

Tăuteu

1.029

9.197,00

 

0,00

Consiliul Local Tăuteu

223

Bihor

Tăuteu

1.030

4.310,00

 

0,00

Avram Vazul

224

Bihor

Tăuteu

1.031

14.931,00

 

0,00

Vurszta Dumitru

225

Bihor

Tăuteu

1.032

10.500,00

 

0,00

Ardelean Dumitru

226

Bihor

Tăuteu

1.033

18.769,00

 

0,00

Consiliul Local Tăuteu

227

Bihor

Tăuteu

1.034

11.509,00

 

0,00

Bercea Titiana

228

Bihor

Tăuteu

1.035

8.368,00

 

0,00

Santa Petru

229

Bihor

Tăuteu

1.036

7.525,00

 

0,00

Hotea Vasile

230

Bihor

Tăuteu

1.037

8.173,00

 

0,00

Hotea Petru