MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 716         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 23 octombrie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.226. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, în vederea adoptării/ aprobării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.259. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea Procedurilor si modalitătilor de retinere si gestionare a sumelor aferente procentului de 3% retinut din sumele încasate din recuperarea creantelor României provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, si din sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale si de plăti guvernamentale si aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter si cooperare economică internatională

 

1.474/644. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru realizarea si raportarea activitătilor specifice din cadrul Programului national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 994/354/2007

 

2.284. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învătământ superior

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

26. - Circulară privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în euro începând cu perioada de aplicare 24 septembrie - 23 octombrie 2007


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, în vederea adoptării/aprobării

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 si art. 26 alin. (2) teza finală din Legea nr.90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si institutiile prefectului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 50/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 17 martie 2006, cu modificările si completările ulterioare;

b) art. 2, lit. a), b), c) si f) ale art. 4, alin. (1) al art. 13, art. 14, 15 si 16 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare si evaluare a politicilor publice la nivel central, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 29 iulie 2005.

Art. 4. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 februarie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

Ministrul justitiei,

Tudor-Alexandru Chiuariu

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Departamentul pentru Afaceri Europene,

Aurel Ciobanu Dordea,

subsecretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 10 octombrie 2007.

Nr. 1.226.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, în vederea adoptării/aprobării

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Au dreptul să initieze proiecte de documente de politici publice si proiecte de acte normative, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern, conform atributiilor si domeniului lor de activitate, următoarele autorităti publice:

a) ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, aflate în subordinea Guvernului, precum si autoritătile administrative autonome;

b) organele de specialitate ale administratiei publice centrale aflate în subordinea sau în coordonarea ministerelor, prin ministerele în a căror subordine sau coordonare se află;


c) prefectii, consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, potrivit legii, prin Ministerul Internelor si Reformei Administrative.

Art. 2. - Circuitul procesului decizional al proiectelor de documente de politici publice si al proiectelor de acte normative este structurat în două etape:

a) reuniunea pregătitoare sedintei Guvernului care asigură coordonarea procesului de elaborare, consultare si avizare pentru documentele de politici publice si acte normative la nivel interministerial;

b) sedinta Guvernului care marchează încheierea procesului decizional, prin adoptarea/aprobarea sau respingerea acestor proiecte.

 

CAPITOLUL II

Documentele de politici publice

 

Art. 3. - (1) Documentele de politici publice sunt instrumentele de decizie prin intermediul cărora sunt identificate posibilele solutii pentru rezolvarea problemelor de politici publice, astfel cum sunt definite în Hotărârea Guvernului nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătătirea sistemului de elaborare, coordonare si planificare a politicilor publice la nivelul administratiei publice centrale.

(2) Documentele de politici publice includ si informatii cu privire la evaluarea impactului, măsurile de monitorizare, evaluare si implementare a solutiilor identificate.

(3) Documentele de politici publice, definite si structurate conform dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 870/2006 si ale Hotărârii Guvernului nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare si evaluare a politicilor publice la nivel central, sunt:

a) strategia;

b) planul;

c) propunerea de politici publice.

Art. 4. - (1) Documentele de politici publice se initiază, se elaborează, se adoptă si se aplică în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 870/2006, ale Hotărârii Guvernului nr. 775/2005, precum si ale prezentului regulament.

(2) În vederea elaborării proiectelor de documente de politici publice, în cadrul fiecărei autorităti publice prevăzute la art. 1 se constituie, prin dispozitie a conducătorilor acestora, grupuri de lucru în componenta cărora sunt desemnati juristi, specialisti in domeniul afacerilor europene, specialisti în domeniul politicilor publice, precum si specialisti din compartimentele corespunzătoare profilului propunerilor de reglementare. Grupul de lucru va fi coordonat de un secretar de stat, respectiv de secretarul general.

(3) Grupul de lucru prevăzut la alin. (2) întocmeste o primă formă a proiectului de document de politici publice, care este prezentată conducătorului autoritătii publice initiatoare ori persoanei desemnate prin dispozitie a acestuia.

 

CAPITOLUL III

Actele normative

 

Art. 5. - Proiectele de acte normative se initiază, se elaborează, se adoptă si se aplică în conformitate cu Constitutia României, republicată, cu dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 90/2001, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.361/2006 privind continutul instrumentului de prezentare si motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, cu principiile ordinii de drept, precum si cu prevederile prezentului regulament.

Art. 6. - (1) Potrivit Constitutiei României, Guvernul adoptă hotărâri si ordonante.

(2) Hotărârile Guvernului se emit pentru organizarea executării legilor.

(3) Ordonantele emise în domenii care nu fac obiectul legilor organice se adoptă numai în temeiul unei legi speciale de abilitare a Guvernului, în limitele si în conditiile prevăzute de aceasta.

(4) Ordonantele de urgentă se adoptă în conditiile prevăzute de art. 115 alin. (4) si (6) din Constitutia României, republicată.

(5) Guvernul îsi exercită initiativa legislativă potrivit Constitutiei României, prin însusirea proiectelor de lege elaborate de ministere sau de alte autorităti ale administratiei publice si transmiterea acestora spre dezbatere si adoptare Parlamentului.

Art. 7. - (1) În vederea elaborării proiectelor de acte normative, în cadrul fiecărei autorităti publice prevăzute la art. 1 se constituie, prin dispozitie a conducătorilor acestora, grupuri de lucru în componenta cărora sunt desemnati juristi, specialisti în domeniul afacerilor europene, specialisti în domeniul politicilor publice, precum si specialisti din compartimentele corespunzătoare profilului propunerilor de reglementare. Grupul de lucru va fi coordonat de un secretar de stat, respectiv de secretarul general.

(2) Grupul de lucru prevăzut la alin. (1) întocmeste o primă formă a proiectului de act normativ, care este prezentată conducătorului autoritătii publice initiatoare ori persoanei desemnate prin dispozitie a acestuia.

(3) În procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, autoritătile publice initiatoare au obligatia să respecte regulile procedurale aplicabile pentru asigurarea transparentei decizionale, prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică.

(4) Pentru asigurarea consultărilor preliminare cu partenerii sociali, autoritătile publice initiatoare au obligatia să supună proiectele de acte normative cu caracter economico-social analizei comisiilor de dialog social, constituite în cadrul acestora în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 314/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea comisiilor de dialog social în cadrul unor ministere si al prefecturilor, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Pentru asigurarea consultărilor preliminare cu structurile asociative ale autoritătilor administratiei publice locale, autoritătile publice initiatoare au obligatia transmiterii proiectelor de acte normative presedintilor structurilor asociative, în conformitate cu dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autoritătilor administratiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative.

Art. 8. - Proiectele de acte normative trebuie însotite de instrumentele de prezentare si motivare elaborate conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 9. - (1) Proiectele de acte normative cu impact asupra domeniilor social, economic si de mediu, asupra bugetului general consolidat sau asupra legislatiei în vigoare se elaborează pe baza unor documente de politici publice aprobate de Parlament sau Guvern.

(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplică:

a) actelor cu caracter individual care au ca obiect exclusiv:

- numiri si revocări din functie;

- stabilirea unor date;

- aprobarea de indicatori tehnico-economici de investitii;

- aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici si ale institutiilor publice, a rectificării acestora, precum si a normativelor de cheltuieli, pentru cazurile prevăzute de lege;

- acordarea de ajutoare financiare si de urgentă;


- alocarea de fonduri de la bugetul de stat, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, precum si din Fondul National de Dezvoltare;

- aprobarea finantării de proiecte si actiuni din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României;

- aprobarea stemelor pentru judete, municipii, orase si comune;

- schimbarea regimului juridic al unor imobile;

b) legii speciale de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice;

c) actelor normative prin intermediul cărora se asigură compatibilizarea legislatiei nationale cu legislatia comunitară;

d) actelor normative initiate ca urmare a aprobării de către Guvern a tezelor prealabile elaborate în conditiile art. 26 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

e) actelor normative prin care se ratifică, aprobă, aderă sau acceptă un tratat, în conformitate cu Legea nr. 590/2003 privind tratatele;

f) actelor normative prin care se aprobă norme metodologice prevăzute prin lege.

 

CAPITOLUL IV

Alte documente

 

Art. 10. - Pentru a exprima punctul de vedere oficial al României în fata institutiilor Uniunii Europene, initiatorul elaborează un document de pozitie natională.

Art. 11. - Tratatele internationale se negociază si se semnează de către persoanele desemnate în acest scop, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 590/2003 privind tratatele.

Art. 12. - (1) Memorandumul este instrumentul prin care se supune spre aprobare initierea negocierii si/sau semnării unui tratat international, respectiv suspendarea aplicării unui tratat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 590/2003.

(2) Memorandumul poate fi elaborat si în cazul în care este necesară o decizie a Guvernului într-o anumită problematică. Memorandumul va fi avizat de institutiile implicate si va cuprinde descrierea respectivei probleme si propuneri pentru rezolvarea acesteia.

(3) Memorandumul este un act intern al Guvernului, care nu se publică în Monitorul Oficial al României.

Art. 13. - (1) Pentru proiectele de coduri sau alte proiecte de legi complexe, pentru care s-au constituit comisii de specialitate, în conditiile art. 26 si următoarele din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se elaborează si se aprobă teze prealabile, conform structurii prevăzute la art. 14.

(2) Pentru proiectele de coduri sau alte proiecte de legi complexe, pentru care nu s-au constituit comisii de specialitate, în conditiile art. 26 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se elaborează documente de politici publice, astfel cum sunt acestea definite de prezentul regulament.

Art. 14. - Tezele prealabile, supuse aprobării Guvernului, se referă în principal la:

a) informatii generale relevante;

b) rezultatele cercetărilor, studiilor si documentărilor stiintifice efectuate;

c) componenta comisiei de elaborare conform dispozitiilor art. 26 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

d) descrierea succintă a solutiilor si a variantelor propuse de actul normativ preconizat;

e) descrierea impactului social si economic asupra mediului de afaceri sau asupra mediului înconjurător, după caz;

f) prezentarea succintă a continutului proiectului de cod propus sau al altor proiecte de legi complexe;

g) descrierea, în functie de specificul prevederilor incluse, a capitolelor sau a sectiunilor de prevederi legale propuse, a aspectelor care urmează să fie reglementate;

h) descrierea activitătilor planificate pentru desfăsurarea discutiilor publice;

i) prezentarea informatiilor privind estimările financiare;

j) concordanta cu legislatia comunitară si cu cea natională;

k) măsuri de implementare a modificărilor propuse;

l) rezultate asteptate în urma implementării modificărilor propuse.

Art. 15. - (1) Nota se elaborează si se transmite Guvernului de către initiator în scopul raportării si al informării cu privire la evolutia procesului de solutionare a unor probleme specifice, la stadiul implementării documentelor de politici publice si/sau a actelor normative.

(2) Înaintea prezentării notei în cadrul sedintei Guvernului, aceasta se transmite de către initiator Cabinetului Primului-Ministru.

Art. 16. - (1) Proiectul punctului de vedere al Guvernului asupra propunerilor legislative parlamentare este elaborat si supus Guvernului spre aprobare de către Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul, în conditiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 411/2007 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul.

(2) După aprobarea în sedinta Guvernului, Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul transmite punctul de vedere la Camera Deputatilor sau la Senat, după caz.

 

CAPITOLUL V

Statutul, componenta, organizarea si desfăsurarea reuniunii de lucru pregătitoare sedintei Guvernului

 

Art. 17. - (1) Reuniunea de lucru pregătitoare sedintei Guvernului este organizată de Secretariatul General al Guvernului si condusă de secretarul general al Guvernului sau de un reprezentant desemnat de acesta.

(2) Reuniunea de lucru pregătitoare are loc săptămânal. Agenda de lucru a reuniunii pregătitoare este elaborată de Secretariatul General al Guvernului.

Art. 18. - (1) La reuniunea de lucru pregătitoare sedintei Guvernului participă reprezentanti, la nivel de secretar de stat sau secretar general, ai Secretariatului General al Guvernului, ministrilor, ministrilor de stat, ministrilor-delegati cu însărcinări speciale pe lângă primul-ministru, prevăzuti în lista Guvernului pentru care Parlamentul a acordat votul de încredere, precum si consilieri de stat ai primului-ministru, denumiti în continuare membri permanenti.

(2) La reuniunea de lucru pregătitoare sedintei Guvernului participă, în calitate de membri permanenti, si reprezentantii structurilor organizatorice din cadrul aparatului de lucru al Guvernului ai căror conducători nu au calitatea de membri ai Guvernului.

(3) Secretarul general al Guvernului poate invita la reuniunea de lucru pregătitoare si alte persoane în vederea participării la dezbateri.

Art. 19. - (1) Hotărârile din cadrul reuniunii pregătitoare se iau de secretarul general al Guvernului sau reprezentantul acestuia care conduce sedinta.

(2) În cadrul reuniunii de lucru pregătitoare sedintei Guvernului se discută si se iau hotărâri privind:

a) aprobarea listei proiectelor pentru care au fost obtinute toate avizele, precum si a celorlalte documente care urmează a fi înscrise în proiectul agendei de lucru a sedintei Guvernului;

b) stabilirea unei forme finale a proiectelor de acte normative si a proiectelor de documente de politici publice asupra cărora


nu s-a ajuns la un acord în cadrul procesului de consultare si avizare;

c) reformularea sau retragerea proiectelor de acte normative care au fost avizate negativ în conditiile art. 33 alin. (11), art. 41 alin. (5) si art. 42 alin. (5);

d) analizarea situatiei proiectelor de acte normative adoptate de Guvern si nefinalizate, precum si a proiectelor de documente de politici publice care nu au fost reformulate ca urmare a modificărilor aprobate de Guvern;

e) anuntarea proiectelor de documente de politici publice si a proiectelor de acte normative, în vederea demarării procedurii de consultare;

f) desemnarea institutiilor a căror consultare si al căror aviz sunt obligatorii, altele decât cele prevăzute în art. 25 si 26;

g) stabilirea perioadei pentru consultare, în conditiile dispozitiilor art. 28, si a termenului de avizare, în cazul proiectelor de ordonantă de urgentă;

h) analizarea si luarea unei hotărâri cu privire la necesitatea întocmirii instrumentului de prezentare si motivare în conformitate cu structura prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2006;

i) retragerea proiectelor de documente de politici publice si a proiectelor de acte normative al căror termen de consultare sau avizare a expirat;

j) alte aspecte.

Art. 20. - Agenda reuniunii de lucru pregătitoare sedintei Guvernului este structurată astfel:

a) partea A:

- punctul I - proiectul agendei de lucru a sedintei Guvernului cuprinzând: lista proiectelor de acte normative, a proiectelor de documente de politici publice avizate si a altor documente;

- punctul II - lista proiectelor de acte normative si alte documente transmise la Secretariatul General al Guvernului si neincluse în proiectul agendei de lucru a sedintei Guvernului;

- punctul III - lista proiectelor de acte normative si a proiectelor de documente de politici publice asupra cărora nu s-a ajuns la un acord în cadrul procesului de consultare si avizare;

- punctul IV - lista proiectelor de acte normative care au fost avizate negativ conform art. 33 alin. (11), art. 41 alin. (5) si art. 42 alin. (5);

- punctul V - lista proiectelor de acte normative adoptate de Guvern si nefinalizate, precum si a proiectelor de documente de politici publice care nu au fost reformulate ca urmare a modificărilor aprobate de Guvern;

- punctul VI - alte aspecte, inclusiv informarea privind sarcinile încredintate ministerelor si altor autorităti publice;

b) partea B:

-- punctul I - lista proiectelor de documente de politici publice si a proiectelor de acte normative care urmează să fie anuntate;

- punctul II - lista proiectelor de documente de politici publice si acte normative aflate încă pe circuitul de consultare sau avizare la expirarea termenelor stabilite prin prezentul regulament.

Art. 21. - (1) Secretariatul General al Guvernului transmite agenda reuniunii de lucru pregătitoare membrilor permanenti si participantilor cu cel putin 24 de ore înainte de reuniunea pregătitoare.

(2) Agenda reuniunii de lucru pregătitoare este aprobată de secretarul general al Guvernului.

 

CAPITOLUL VI

Procedura de anuntare

 

Art. 22. - (1) Anuntarea proiectelor de documente de politici publice si/sau a proiectelor de acte normative marchează începutul etapei de consultare.

(2) Pentru a anunta un proiect de document de politici publice sau un proiect de act normativ, initiatorul transmite Secretariatului General al Guvernului, atât în original, cât si în format electronic/PDF, o cerere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1, numai după însusirea acestuia, prin semnare, de către conducătorul autoritătii publice initiatoare si, după caz, de către ministrul de stat coordonator.

(3) Cererea va fi însotită de următoarele documente, după caz:

a) proiectul de document de politici publice sau proiectul de act normativ;

b) instrumentul de prezentare si motivare întocmit conform prevederilor legale în vigoare;

c) tabelul de concordantă între actul comunitar propus să fie transpus si proiectul de act normativ care îl transpune, întocmit conform prevederilor legale în vigoare;

d) tabelul comparativ cuprinzând reglementarea în vigoare si reglementarea propusă, în situatia în care proiectele de acte normative contin modificări si/sau completări ale actelor normative în vigoare.

(4) Proiectele sunt transmise pentru a fi înregistrate la Secretariatul General al Guvernului cu cel putin 4 zile lucrătoare înainte de reuniunea de lucru pregătitoare sedintei Guvernului.

(5) Secretariatul General al Guvernului verifică respectarea prevederilor art. 9, în vederea înscrierii proiectului de act normativ în partea B, punctul I al agendei reuniunii de lucru pregătitoare a sedintei Guvernului.

(6) Nerespectarea dispozitiilor art. 9 se constată de către Secretariatul General al Guvernului si se comunică initiatorului în cadrul reuniunii de lucru pregătitoare sedintei Guvernului.

(7) Proiectele de acte normative si proiectele de documente de politici publice care nu corespund conditiilor de formă prevăzute de reglementările în vigoare vor fi restituite initiatorilor de către Secretariatul General al Guvernului, în vederea refacerii lor.

(8) Cererea prevăzută la alin. (2), primită de Secretariatul General al Guvernului după termenul de 4 zile lucrătoare înainte de reuniunea de lucru pregătitoare, va fi inclusă în proiectul agendei reuniunii de lucru pregătitoare din următoarea săptămână.

(9) Secretariatul General al Guvernului publică proiectele de documente de politici publice si proiectele de acte normative înscrise în cererea de anuntare, precum si documentele care le însotesc pe pagina de internet a Secretariatului General al Guvernului, cu cel putin două zile lucrătoare înainte de reuniunea de lucru pregătitoare în care urmează să fie anuntate.

Art. 23. - Un proiect de document de politici publice sau un proiect de act normativ anuntat anterior poate fi retras în cadrul reuniunii de lucru pregătitoare, la solicitarea autoritătii publice initiatoare, urmând să fie eliminate de pe pagina de internet a Secretariatului General al Guvernului în termen de două zile lucrătoare de la data retragerii.

 

CAPITOLUL VII

Procedura de consultare

 

Art. 24. - (1) După anuntare, proiectele de documente de politici publice si proiectele de acte normative, însotite de instrumentele de prezentare si motivare întocmite, dacă este cazul, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.361/2006, sunt supuse procedurii de consultare de către initiator.

(2) Prin grija initiatorului, proiectele de documente de politici publice si proiectele de acte normative sunt transmise institutiilor ce urmează a fi consultate, însotite de o adresă de înaintare, elaborată conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 25. - Initiatorul are obligatia de a se consulta cu următoarele ministere si institutii publice cu privire la proiectele de documente de politici publice si proiectele de acte normative anuntate:

a) Ministerul Economiei si Finantelor - pentru toate proiectele de documente de politici publice si acte normative cu impact financiar;

b) Secretariatul General al Guvernului - pentru toate proiectele de documente de politici publice si proiectele de acte normative care necesită instrument de prezentare si motivare conform Hotărârii Guvernului nr. 1.361/2006;

c) Ministerul Afacerilor Externe - pentru toate tratatele internationale sau proiectele de astfel de tratate, precum si pentru memorandumurile elaborate în conditiile Legii nr. 590/2003;

d) Departamentul pentru Afaceri Europene - pentru proiectele de acte normative care transpun în legislatia natională actele normative comunitare;

e) Curtea de Conturi, conform art. 140 din Constitutia României, republicată, referitor la proiectele de acte normative privind modul de formare, de administrare si întrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public, si conform art. 11 lit. o) si art. 42 din Legea nr. 90/2001, cu modificările si completările ulterioare, în cazurile în care Guvernul si ministerele propun înfiintarea unor organe de specialitate în subordinea lor;

f) Consiliul Concurentei - pentru toate proiectele de documente de politici publice si de acte normative cu impact în domeniul concurentei sau al ajutorului de stat;

g) aparatele de lucru ale ministrilor de stat, ministere si alte autorităti publice desemnate în conditiile art. 19 alin. (2) lit. f).

Art. 26. - Initiatorul are obligatia de a supune consultării si instrumentul de prezentare si motivare întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 1.361/2006 pentru proiectele de acte normative anuntate. La examinarea instrumentului de prezentare si motivare care însoteste un proiect de act normativ, autoritătile publice prezintă un punct de vedere, în functie de competentele care le revin, în ceea ce priveste părtile instrumentului de prezentare si motivare, după cum urmează:

a) Secretariatul General al Guvernului - pe ansamblul sectiunilor, în special sectiunea a 2-a, a 6-a si a 8-a;

b) Ministerul Economiei si Finantelor, atunci când este consultat - sectiunea a 3-a si sectiunea a 4-a;

c) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse si Ministerul Sănătătii Publice, atunci când sunt consultate - sectiunea a 3-a pct. 3;

d) Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile, atunci când este consultat - sectiunea a 3-a pct. 4;

e) Departamentul pentru Afaceri Europene, atunci când este consultat - sectiunea a 5-a pct. 2, 3, 4;

f) Ministerul Afacerilor Externe, atunci când este consultat - sectiunea a 5-a pct. 5;

g) Ministerul Internelor si Reformei Administrative, atunci când este consultat - sectiunea a 6-a pct. 3 si sectiunea a 8-a.

Art. 27. - (1) Pentru fiecare proiect de document de politici publice sau proiect de act normativ, precum si pentru structura si continutul instrumentului de prezentare si motivare aferent, autoritătile publice consultate prezintă initiatorului un punct de vedere în scris.

(2) Punctul de vedere constă în observatii si propuneri care privesc aspectele de fond din aria proprie de competentă.

(3) Punctul de vedere este semnat de conducătorul institutiei, de un secretar de stat sau de către secretarul general. Adresa de înaintare a punctului de vedere cuprinde si datele persoanei de contact desemnate.

Art. 28. - (1) Perioada pentru consultare este de 15 zile lucrătoare de la data reuniunii de lucru pregătitoare în cadrul căreia proiectul a fost anuntat, dacă în cadrul reuniunii nu se stabileste un alt termen, la solicitarea initiatorului, termen care nu poate fi mai mare de 3 luni.

(2) Perioada de consultare se desfăsoară în două etape, după cum urmează:

a) în prima etapă, initiatorul primeste si analizează toate punctele de vedere prezentate si întocmeste declaratia de obiectii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

b) în a doua etapă, declaratia de obiectii este retransmisă institutiilor a căror consultare este obligatorie pentru formularea punctelor de vedere finale, initiatorul având obligatia de a actualiza declaratia de obiectii.

(3) Durata celor două etape se propune de către initiator si se decide în cadrul reuniunii de lucru pregătitoare în care proiectul a fost anuntat.

(4) După expirarea perioadei de consultare si dacă nu există niciun răspuns din partea autoritătilor publice consultate, se consideră că institutia în cauză nu are de formulat observatii sau propuneri privind proiectele trimise spre consultare.

Art. 29. - (1) În cazul în care initiatorul nu este de acord total/partial cu punctul de vedere exprimat de autoritătile publice consultate, acesta va convoca si va conduce o sedintă de consultare interinstitutională. Sedinta de consultare interinstitutională se poate desfăsura si în cadrul consiliului interministerial din domeniul respectiv.

(2) Sedinta de consultare interinstitutională va fi organizată în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de consultare.

(3) Initiatorul convoacă cu cel putin 3 zile lucrătoare înainte de sedintă toate autoritătile publice care au transmis puncte de vedere. Convocarea este însotită de proiectul de document de politici publice actualizat sau de proiectul de act normativ actualizat si instrumentul de prezentare si motivare al acestuia, precum si de declaratia de obiectii.

(4) Procesul-verbal al sedintei de consultare interinstitutională este întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 si este semnat de participanti.

(5) Absenta de la sedinta de consultare interministerială se consideră refuz de a-si sustine punctul de vedere, institutia în cauză nemaiputând să avizeze proiectele cu observatii.

Art. 30. - După sedinta de consultare interinstitutională initiatorul:

a) transmite spre avizare proiectul de document de politici publice sau proiectul de act normativ actualizate, împreună cu setul de documente însotitoare, dacă în cadrul sedintei interinstitutionale s-a ajuns la un acord;

b) transmite Secretariatului General al Guvernului pentru discutarea în cadrul primei reuniuni de lucru pregătitoare proiectul de document de politici publice sau proiectul de act normativ actualizate, împreună cu setul de documente însotitoare, dacă în cadrul sedintei interinstitutionale nu s-a ajuns la un acord.

 

CAPITOLUL VIII

Procedura de avizare

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 31. - Dacă în urma procesului de consultare niciuna dintre autoritătile publice consultate nu a avut observatii si/sau propuneri, initiatorul transmite spre avizare proiectul de document de politici publice sau proiectul de act normativ, însotit de instrumentul de prezentare si motivare, în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de consultare.

Art. 32. - În cazul în care pe parcursul consultărilor au fost formulate observatii si/sau propuneri, iar initiatorul le ia în considerare în totalitate, acesta va trimite proiectul de document


de politici publice sau proiectul de act normativ, însotit de instrumentul de prezentare si motivare si de declaratia de obiectii, în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de consultare, spre avizare.

Art. 33. - (1) Institutiile publice avizatoare trebuie să transmită proiectul de document de politici publice sau proiectul de act normativ avizat, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea acestuia. Termenul de avizare pentru Ministerul Justitiei, Departamentul pentru Afaceri Europene si Ministerul Economiei si Finantelor este de 7 zile lucrătoare de la primirea acestuia.

(2) Dacă în cursul procesului de consultare autoritătile publice avizatoare nu au formulat observatii si/sau propuneri, acestea nu pot da aviz cu observatii, cu exceptia Ministerului Justitiei, Departamentului pentru Afaceri Europene si Ministerului Economiei si Finantelor. În acest caz se va preciza în instrumentul de prezentare si motivare „Aviz cu observatii”, proiectul fiind restituit initiatorului însotit de argumentatia necesară.

(3) Depăsirea termenelor prevăzute la alin. (1) sau restituirea proiectului fără semnarea instrumentului de prezentare si motivare sau fără precizarea în cadrul acestuia „Aviz cu observatii” sau „Aviz negativ”, potrivit alin. (2) si alin. (9) lit. b) si c), reprezintă aviz tacit, fără îndeplinirea vreunei alte formalităti de către initiator.

(4) Proiectele de documente de politici publice se transmit Secretariatului General al Guvernului în original, împreună cu o copie, numai după obtinerea tuturor avizelor autoritătilor publice interesate. Secretariatul General al Guvernului emite un aviz conform cu privire la respectarea standardelor si procedurilor prevăzute de legislatia în vigoare pentru elaborarea documentelor de politici publice, încheind operatiunile din etapa de avizare.

(5) Secretariatul General al Guvernului emite avizul conform prevăzut la alin. (4), în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea proiectului de document de politici publice. Depăsirea termenului sau restituirea proiectului de document de politici publice fără precizarea „Aviz cu observatii” sau „Aviz negativ”, reprezintă aviz tacit, fără îndeplinirea vreunei formalităti de către initiator.

(6) După primirea avizelor solicitate în conditiile prezentului articol, proiectele de acte normative ce transpun prevederi comunitare se transmit spre avizare Departamentului pentru Afaceri Europene, ca penultimă institutie avizatoare, însotite de tabelul de concordantă între actul comunitar propus să fie transpus si proiectul de act normativ care îl transpune, întocmit conform prevederilor legale în vigoare.

(7) Proiectele de acte normative se transmit Ministerului Justitiei în original, împreună cu o copie, numai după obtinerea tuturor avizelor autoritătilor publice interesate în aplicare. Ministerul Justitiei avizează proiectele exclusiv din punctul de vedere al legalitătii, încheind operatiunile din etapa de avizare. Proiectele de acte normative vor fi însotite de toate documentele necesare, inclusiv de tabelul de concordantă si tabelul comparativ, dacă este cazul.

(8) Avizul Ministerului Justitiei nu este obligatoriu în cazul actelor cu caracter individual ce au ca obiect exclusiv:

a) numiri si revocări din functie;

b) stabilirea unor date;

c) aprobarea de indicatori tehnico-economici de investitii;

d) aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici si ale institutiilor publice, pentru cazurile prevăzute de lege, si a rectificării acestora;

e) acordarea de ajutoare financiare si de urgentă;

f) alocarea de fonduri de la bugetul de stat, suplimentarea bugetelor institutiilor publice din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, precum si din Fondul National de Dezvoltare;

g) aprobarea finantării de proiecte si actiuni din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României;

h) aprobarea stemelor pentru judete, municipii, orase si comune.

(9) În urma analizării proiectului de act normativ potrivit alin. (7), Ministerul Justitiei poate transmite initiatorului proiectul:

a) avizat favorabil, fără observatii;

b) avizat favorabil cu observatii si propuneri, în situatia în care, desi au fost comunicate observatiile si propunerile la proiect, acestea nu au fost însusite de initiator;

c) avizat negativ, în situatia în care proiectul încalcă principiile si/sau prevederile constitutionale, ordinea de drept, tratatele la care România este parte, acquis-ul comunitar, precum si în cazul depăsirii limitelor legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante. În aceste situatii, proiectul se va restitui cu argumentatia corespunzătoare, precizându-se în instrumentul de prezentare si motivare „Aviz negativ”.

(10) În situatia în care Ministerul Justitiei, Departamentul pentru Afaceri Europene sau Ministerul Economiei si Finantelor avizează proiectul de act normativ cu observatii, initiatorul îl transmite Secretariatului General al Guvernului însotit de o notă justificativă care cuprinde modalitatea însusirii sau, după caz, argumentele care au condus la neînsusirea observatiilor. O copie a notei justificative se transmite de initiator institutiei care a avizat proiectul cu observatii.

(11) În situatia avizului negativ prevăzut de alin. (9) lit. c), proiectul de act normativ va fi inclus pe agenda reuniunii de lucru pregătitoare, în vederea modificării sau retragerii acestuia.

Art. 34. - (1) Initiatorul are obligatia de a transmite Secretariatului General al Guvernului proiectele de documente de politici publice si proiectele de acte normative, semnate, în original, pe suport hârtie, în copie certificată, însotite de o adresă care să cuprindă proprietătile documentelor referitoare la numărul de caractere si data ultimei salvări, precum si pe e-mail, în fisier electronic certificat.

(2) Certificarea se realizează prin aplicarea stampilei initiatorului, pe fiecare pagină, fără a se suprapune pe text, iar pentru forma electronică, prin semnătură electronică.

(3) Pentru transmiterea formei electronice se vor desemna anumite persoane din cadrul autoritătii publice initiatoare, care vor avea dreptul la semnătură electronică.

(4) Initiatorul este responsabil pentru corectitudinea datelor transmise în conditiile prevăzute la alin. (1), precum si pentru concordanta dintre informatiile prezentate în formă scrisă si în formă electronică certificată.

(5) Proiectele de acte normative pentru care, potrivit legii, este necesar avizul Consiliului Concurentei se transmit Secretariatului General al Guvernului numai după obtinerea acestui aviz de către initiator.

(6) Pentru proiectele de acte normative, Secretariatul General al Guvernului va solicita de îndată următoarele avize:

a) avizul Consiliului Legislativ, ce urmează să fie emis potrivit legii, în termenul solicitat de Guvern, care nu poate fi mai mic de:

- 24 de ore pentru proiectele de ordonante de urgentă;

- 2 zile, pentru proiectele de legi care urmează să fie transmise Parlamentului cu solicitarea dezbaterii în procedură de urgentă;

- 10 zile pentru celelalte proiecte de acte normative;

b) avizul Consiliului Suprem de Apărare a Tării, în cazul proiectelor de acte normative pentru care potrivit legii este necesar avizul acestei institutii;

c) avizul Consiliului Economic si Social, în cazul proiectelor de acte normative care privesc domeniile prevăzute de art. 5 din Legea nr. 109/1997 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social, cu modificările si completările ulterioare, care va fi emis, potrivit legii, în termen de:

- 10 zile calendaristice de la primirea solicitării, în cazul proiectelor de hotărâri, de ordonante si de legi ordinare;

- 20 de zile calendaristice de la primirea solicitării, în cazul proiectelor de legi organice.

(7) Pentru proiectele de documente de politici publice, Secretariatul General al Guvernului solicită de îndată analizarea si avizarea acestora de la:

a) Consiliul Suprem de Apărare a Tării, în conditiile Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării;

b) Consiliul Economic si Social, în conditiile Legii nr. 109/1997, cu modificările si completările ulterioare.

(8) Secretariatul General al Guvernului verifică îndeplinirea conditiilor de formă ale fiecărui proiect de act normativ sau document de politici publice, inclusiv respectarea normelor de tehnică legislativă prevăzute de Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(9) Dacă în urma examinării proiectelor de documente de politici publice si a proiectelor de acte normative se constată nerespectarea cerintelor de formă, Secretariatul General al Guvernului întocmeste o notă cuprinzând observatii si propuneri, pe care o supune atentiei initiatorului.

Art. 35. - Autoritătile publice, inclusiv Secretariatul General al Guvernului, sunt obligate să furnizeze Consiliului Legislativ informatiile necesare privind avizarea proiectelor de acte normative, în termenele si în conditiile stabilite de Legea nr. 73/1993 pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Legislativ, republicată.

Art. 36. - (1) După parcurgerea etapelor prevăzute la art. 34, Secretariatul General al Guvernului transmite initiatorului, după caz, următoarele documente:

a) avizul Consiliului Legislativ;

b) avizul Consiliului Suprem de Apărare al Tării;

c) avizul Consiliului Economic si Social;

d) nota prevăzută la art. 34 alin. (9).

(2) Pe baza documentelor mentionate la alin. (1), initiatorul are obligatia de a reanaliza si, după caz, de a reface proiectul de document de politică publică sau de act normativ. Forma refăcută a proiectului se transmite Secretariatului General al Guvernului, pe suport hârtie, în copie certificată, însotită de o adresă care să cuprindă proprietătile documentelor referitoare la numărul de caractere si data ultimei salvări, precum si pe e-mail, în fisier electronic certificat, cu cel putin două zile înainte de data sedintei Guvernului, pe a cărei agendă de lucru se solicită să fie înscrisă.

(3) În situatia în care initiatorul nu acceptă total sau partial observatiile si propunerile formulate în documentele prevăzute la alin. (1), acesta va transmite Secretariatului General al Guvernului forma proiectului de document de politici publice sau a proiectului de act normativ ce urmează a fi supus spre aprobare Guvernului, însotit de o notă justificativă cuprinzând argumentele care au condus la neacceptarea observatiilor si propunerilor respective.

Art. 37. - Proiectul de document de politici publice finalizat conform dispozitiilor prezentului regulament este transmis Secretariatului General al Guvernului în vederea includerii pe agenda reuniunii de lucru pregătitoare, partea A, punctul I, fiind însotit, după caz, de:

a) adresa de înaintare, care va cuprinde lista documentelor anexate, precum si datele persoanei de contact desemnate;

b) procesul-verbal al sedintei consiliului interministerial, desfăsurată în conditiile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, dacă proiectul de document de politici publice a fost analizat de oricare dintre acestea;

c) declaratia de obiectii;

d) procesul-verbal al sedintei de consultare interinstitutionale, după caz.

Art. 38. - Proiectul de act normativ întocmit conform dispozitiilor prezentului regulament este transmis Secretariatului General al Guvernului, în original, pe suport hârtie, în copie certificată, precum si pe e-mail, în fisier electronic certificat, în vederea includerii pe agenda reuniunii de lucru pregătitoare, partea A, punctul I, fiind însotit, după caz, de:

a) adresa de înaintare, care va cuprinde, în mod obligatoriu: lista documentelor anexate, proprietătile documentelor referitoare la numărul de caractere si data ultimei salvări, datele persoanei de contact desemnate, mentionarea documentului de politică publică la care se referă proiectul de act normativ, aprobat de Guvern;

b) instrumentul de prezentare si motivare;

c) avizul de oportunitate pentru proiectele de ordonantă de urgentă sau avizul privind încadrarea în domeniile în care Guvernul este abilitat să emită ordonante, pentru proiectele de ordonantă elaborate în temeiul legilor de abilitare;

d) tabelul de concordantă;

e) în cazul tratatelor internationale si a contractelor de stat - memorandum;

f) procesul-verbal al sedintei consiliului interministerial, desfăsurată în conditiile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005, dacă proiectul de act normativ a fost analizat de oricare dintre acestea;

g) declaratia de obiectii;

h) fisa circuitului de avizare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;

i) procesul-verbal al sedintei de consultare interinstitutionale, după caz;

j) documente relevante care atestă valabilitatea relatiilor de ordin juridic reglementate de proiectul de act normativ (documente care certifică dreptul de proprietate, extrase de carte funciară, hotărâri ale autoritătilor administratiei publice locale prin care se solicită trecerea unor bunuri în domeniul public sau privat al respectivelor unităti administrativ-teritoriale etc.);

k) tabelul comparativ, în situatia în care proiectele de acte normative contin modificări si/sau completări ale actelor normative în vigoare.

Art. 39. - Proiectul de act cu caracter individual întocmit conform dispozitiilor prezentului regulament este transmis Secretariatului General al Guvernului, în original, pe suport hârtie, în copie certificată, precum si pe e-mail, în fisier electronic certificat, în vederea includerii pe agenda reuniunii de lucru pregătitoare, partea A, punctul I, fiind însotit, după caz, de:

a) adresa de înaintare, care va cuprinde, în mod obligatoriu: lista documentelor anexate, proprietătile documentelor referitoare la numărul de caractere si data ultimei salvări, datele persoanei de contact desemnate;

b) instrumentul de prezentare si motivare;

c) declaratia de obiectii;

d) fisa circuitului de avizare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;

e) documente relevante care atestă valabilitatea relatiilor de ordin juridic reglementate de proiectul de act normativ (documente care atestă dreptul de proprietate, extrase de carte funciară, hotărâri ale autoritătilor administratiei publice locale prin care se solicită trecerea unor bunuri în domeniul public sau privat al respectivelor unităti administrativ-teritoriale etc.);

f) tabelul comparativ, în situatia în care proiectele de acte normative contin modificări si/sau completări ale actelor normative în vigoare.

Art. 40. - În situatia în care se constată lipsa documentelor însotitoare obligatorii conform prezentului regulament, Secretariatul General al Guvernului restituie initiatorului documentul împreună cu materialele anexate pentru completarea acestora.

 

SECTIUNEA a 2-a

Dispozitii speciale cu privire la avizarea ordonantelor de urgentă si a ordonantelor Guvernului

 

Art. 41. - (1) Proiectele de ordonantă de urgentă sunt avizate, în prealabil începerii procedurii de consultare prevăzute la art. 24, de către Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul, din punctul de vedere al oportunitătii promovării acestora, în sensul motivării situatiei extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată, precum si a prezentării consecintelor neadoptării proiectului de act normativ în regim de urgentă.

(2) La primirea avizului de oportunitate din partea Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul, initiatorul prezintă proiectul de ordonantă de urgentă în cadrul reuniunii de lucru pregătitoare, în vederea anuntării.

(3) După anuntarea în reuniunea de lucru pregătitoare initiatorul demarează procedura de consultare cu ministerele si cu alte institutii definite în art. 25 si 26, precum si procedura de avizare în termenele stabilite în reuniunea de lucru pregătitoare.

(4) După obtinerea tuturor avizelor, ordonantele de urgentă vor fi prezentate în reuniunea de lucru pregătitoare, iar apoi vor fi incluse pe agenda de lucru a sedintei Guvernului.

(5) În situatia în care avizul prevăzut la alin. (1) este nefavorabil, proiectul de ordonantă de urgentă va putea fi refăcut sub forma unui proiect de lege si va fi promovat ca atare, cu îndeplinirea tuturor procedurilor prevăzute în prezentul regulament.

(6) Dacă autoritatea care a elaborat proiectul de ordonantă de urgentă sustine necesitatea promovării lui în această formă, chiar după obtinerea unui aviz nefavorabil, acordat în conformitate cu prevederile alin. (1), proiectul, însotit de o notă explicativă privind motivele neacceptării avizului nefavorabil, se înscrie pe agenda de lucru a sedintei Guvernului unde se va adopta o hotărâre finală.

(7) Avizul de oportunitate prevăzut la alin. (1) este valabil pentru o perioadă de 45 de zile calendaristice de la data emiterii.

Art. 42. - (1) Proiectele de ordonante, elaborate în temeiul legilor de abilitare a Guvernului adoptate în temeiul art. 115 alin. (1) din Constitutie, vor fi avizate, în prealabil începerii procedurii de consultare prevăzute la art. 24, de către Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul din punctul de vedere al încadrării în domeniile pentru care Guvernul este abilitat să emită ordonante.

(2) La primirea avizului prevăzut la alin. (1), initiatorul va prezenta proiectul de ordonantă în cadrul reuniunii de lucru pregătitoare, în vederea anuntării.

(3) După anuntarea în reuniunea de lucru pregătitoare initiatorul demarează procedura de consultare cu ministerele si cu alte institutii definite în art. 25 si 26, precum si procedura de avizare în termenele stabilite în reuniunea de lucru pregătitoare, care nu pot fi mai mari de 7 zile lucrătoare pentru procedura de consultare.

(4) În cazul în care avizul prevăzut la alin. (1) este favorabil cu amendamente, initiatorii transmit proiectele spre avizare, potrivit art. 33, numai după refacerea acestora conform avizului.

(5) În situatia în care avizul prevăzut la alin. (1) este nefavorabil, proiectul va putea fi refăcut sub forma unui proiect de lege si va fi promovat ca atare, cu îndeplinirea tuturor procedurilor prevăzute în prezentul regulament.

(6) Proiectele de ordonantă elaborate în temeiul unei legi de abilitare a Guvernului nu pot fi incluse pe agenda de lucru a Guvernului fără avizul favorabil al Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul.

(7) Avizul prevăzut la alin. (1) este valabil numai pe perioada de abilitare prevăzută în legea de abilitare a Guvernului în temeiul căreia se elaborează respectivul proiect de ordonantă.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii privind analiza, supunerea spre adoptare în cadrul sedintei Guvernului a proiectelor de documente de politici publice si a proiectelor de acte normative, precum si procedura ulterioară adoptării acestora

 

Art. 43. - (1) Primul-ministru stabileste data, ora si locul desfăsurării sedintei Guvernului pe care o conduce.

(2) Proiectul agendei de lucru a sedintei Guvernului este avizat de secretarul general al Guvernului si prezentat spre aprobare primului-ministru.

(3) Agenda de lucru a sedintei Guvernului se comunică de către Secretariatul General al Guvernului, împreună cu proiectele de documente de politici publice, proiectele de acte normative sau alte documente, precum si documentele însotitoare respective, tuturor membrilor Guvernului, conducătorilor altor autorităti publice interesate, precum si altor participanti la sedinta Guvernului, cu cel putin 24 de ore înainte de ziua sedintei Guvernului.

Art. 44. - (1) Înainte de începerea dezbaterilor sau în cursul acestora initiatorii pot solicita primului-ministru, motivat, retragerea sau amânarea proiectelor de documente de politici publice, proiectelor de acte normative sau a altor documente aflate pe agenda de lucru a sedintei Guvernului.

(2) În cazuri exceptionale primul-ministru poate aproba ca pe durata desfăsurării sedintei Guvernului să fie luate în discutie si proiecte de documente de politici publice, proiecte de acte normative sau alte documente neînscrise pe agenda de lucru, dacă acestea reclamă o decizie urgentă a Guvernului.

(3) În cazul acestor chestiuni urgente, initiatorul are obligatia să îsi însusească observatiile si propunerile cu privire la forma si legalitatea acestor proiecte cuprinse în documentele prevăzute la art. 36. alin. (1).

Art. 45. - (1) Decizia Guvernului cu privire la fiecare proiect de document de politici publice, proiect de act normativ sau alt document, luată ca urmare a rezultatului dezbaterilor, este marcată prin anuntul primului-ministru privind adoptarea/ aprobarea, amânarea, respingerea sau retragerea acestuia, după caz.

(2) Secretariatul General al Guvernului întocmeste stenograma sedintei Guvernului, care reflectă hotărârile luate, punctele de vedere, persoanele care au luat cuvântul, sarcinile si termenele de implementare a sarcinilor. Stenogramele sedintelor Guvernului sunt certificate de secretarul general al Guvernului.

Art. 46. - (1) După adoptare, Secretariatul General al Guvernului finalizează proiectul de act normativ prin operarea observatiilor de tehnică legislativă.

(2) Dacă proiectul de document de politici publice sau proiectul de act normativ este aprobat cu modificări în sedinta Guvernului, initiatorul are obligatia să modifice textul respectivului proiect de document de politici publice sau de act normativ si să îl transmită Secretariatului General al Guvernului.

(3) În situatia în care initiatorul nu operează modificările aprobate de Guvern, proiectul de act normativ va fi repus în mod obligatoriu pe agenda reuniunii de lucru pregătitoare în vederea modificării sau retragerii acestuia.

Art. 47. - (1) Proiectele de acte normative cărora li s-au adus modificări de fond ca urmare a discutării si adoptării lor în sedinta Guvernului vor fi supuse unei noi avizări a Consiliului Legislativ, a Consiliului Suprem de Apărare a Tării si a Consiliului Economic si Social, după caz. În situatia în care, ca urmare a noii avizări de către aceste autorităti, este necesară operarea unor modificări de fond ori avizul respectiv este negativ, proiectul de act normativ va fi repus în mod obligatoriu pe agenda de lucru a sedintei Guvernului.

(2) Repunerea pe agenda de lucru a sedintei Guvernului este obligatorie si în cazul proiectelor de acte normative adoptate potrivit art. 44, dacă:

a) acceptarea ulterioară a observatiilor cuprinse în documentele prevăzute la art. 36 alin. (1) determină modificări de fond ale proiectului;

b) avizul Consiliului Legislativ si/sau avizul Consiliului Economic si Social sunt negative, după transmiterea de către initiator a punctului său de vedere la Secretariatul General al Guvernului.

(3) În toate cazurile, dacă ulterior adoptării initiatorul solicită operarea altor modificări care nu au fost aprobate de Guvern, Secretariatul General al Guvernului are obligatia să repună respectivul proiect de act normativ pe agenda de lucru.

Art. 48. - Initiatorul are obligatia de a transmite Secretariatului General al Guvernului formele refăcute ale proiectelor de acte normative atât pe suport hârtie, în copie certificată, însotite de o adresă care să cuprindă proprietătile documentelor referitoare la numărul de caractere si data ultimei salvări, cât si pe e-mail, în fisier electronic certificat.

Art. 49. - (1) După sedinta Guvernului, Secretariatul General al Guvernului va proceda la:

a) definitivarea actului normativ adoptat, în conditiile art. 46 si art. 47;

b) prezentarea actului normativ adoptat primului-ministru, în vederea semnării, si ministrilor care au obligatia punerii lui în executare, în vederea contrasemnării. Contrasemnarea unui act normativ adoptat de Guvern este obligatorie în termen de cel mult 24 de ore de la data semnării lui de către primul-ministru;

c) numerotarea actelor normative în cadrul anului calendaristic; actele Guvernului vor purta data sedintei Guvernului în care acestea au fost adoptate;

d) transmiterea la Camera Deputatilor, la Senat sau, după caz, la Administratia Prezidentială a proiectelor de legi, însotite de expunerile de motive ale acestora si de hotărârile de supunere a lor spre adoptare, semnate de primul-ministru;

e) transmiterea către secretarul general al Camerei Deputatilor, cu solicitarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârilor si ordonantelor Guvernului, însotite, după caz, de instrumentele de prezentare si motivare ale acestora, semnate de ministrul sau ministrii initiatori. Sunt exceptate de la publicare hotărârile Guvernului si/sau anexele acestora care intră sub incidenta art. 108 alin. (4) ultima teză din Constitutia României, republicată, sau a art. 2 alin. (2), art. 15 lit. e) si f), art. 17, 18, 23 si art. 31 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificările si completările ulterioare, hotărâri si/sau anexe care se trimit numai institutiilor interesate. Declasificarea hotărârilor Guvernului si/sau a anexelor acestora se face la solicitarea motivată a initiatorului, prin hotărâre a Guvernului, în temeiul art. 24 alin. (4) din Legea nr. 182/2002, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 din Standardele nationale de protectie a informatiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările ulterioare, si al art. 1 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu;

f) publicarea instrumentelor de prezentare si motivare pe pagina de internet a Secretariatului General al Guvernului;

g) transmiterea la Senat, Camera Deputatilor sau, după caz, la Administratia Prezidentială a ordonantelor si a ordonantelor de urgentă ale Guvernului, însotite de expunerea de motive a proiectelor de legi pentru aprobarea acestora si de hotărârile de adoptare, semnate de primul-ministru.

(2) Secretariatul General al Guvernului transmite secretarului general al Camerei Deputatilor actele normative adoptate de

Guvern, în vederea publicării, pe suport hârtie, în copie certificată, însotite de o pagină care să cuprindă proprietătile documentului referitoare la numărul de caractere si data ultimei salvări, precum si pe e-mail, în fisier electronic certificat.

(3) Certificarea se realizează prin aplicarea stampilei Secretariatului General al Guvernului, pe fiecare pagină, fără a se suprapune pe text, iar pentru forma electronică, prin semnătură electronică. Pentru transmiterea formei electronice se vor desemna anumite persoane din cadrul Secretariatului General al Guvernului care vor avea dreptul la semnătură electronică.

(4) În procesul de publicare, Secretariatul General al Guvernului si initiatorii actelor normative adoptate de Guvern au obligatia de a comunica neîntârziat, în scris, secretarului general al Camerei Deputatilor date, informatii si precizări, solicitate de acesta sau, în mod nemijlocit, de Regia Autonomă “Monitorul Oficial”, necesare îndeplinirii cerintelor legale de publicare. În cazul în care solicitarea de date, informatii si precizări se face pe cale electronică, răspunsul se va face tot pe cale electronică, prin semnătură electronică.

(5) Transmiterea către Senat si Camera Deputatilor a proiectelor de legi, respectiv a ordonantelor si ordonantelor de urgentă potrivit alin. (1) lit. d) si g), se face de către Secretariatul General al Guvernului, acesta comunicând Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul copii ale tuturor acestor documente, în vederea monitorizării procesului legislativ parlamentar.

(6) În vederea publicării pe pagina de internet a Secretariatului General al Guvernului sau, după caz, în Monitorul Oficial al României, Partea I, initiatorilor le revine obligatia să transmită Secretariatului General al Guvernului, imediat după adoptare, instrumentul de prezentare si motivare, semnat numai de conducătorul/conducătorii autoritătii/ autoritătilor publice initiatoare, care să se refere la forma finală a actului normativ, precum si la avizul Consiliului Legislativ.

(7) În conformitate cu dispozitiile art. 75 din Constitutia României, republicată, se supun spre dezbatere si adoptare:

a) Camerei Deputatilor, ca primă Cameră sesizată, proiectele de legi prevăzute la art. 92 alin. (8) din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare;

b) Senatului, ca primă Cameră sesizată, proiectele de legi prevăzute la art. 88 alin. (7) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 25 octombrie 2005.

Art. 50. - Instrumentele de prezentare si motivare, variantele si formele succesive ale proiectelor de acte normative, originalul actului normativ adoptat, precum si documentele de politici publice se păstrează de Secretariatul General al Guvernului, astfel încât să se asigure cunoasterea întregului proces de elaborare a actului normativ respectiv.

 

CAPITOLUL X

Dispozitii privind deciziile primului-ministru

 

Art. 51. - (1) Deciziile primului-ministru se emit pe baza si în executarea legilor, a ordonantelor si a hotărârilor Guvernului.

(2) Deciziile primului-ministru se elaborează, se initiază, se emit si se aplică în conformitate cu prevederile Constitutiei României, republicată, cu dispozitiile Legii nr. 24/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 90/2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu principiile ordinii de drept.

(3) Autoritătile publice prevăzute la art. 1 lit. a) si b) pot initia proiecte de decizii ale primului-ministru.


Art. 52. - Proiectul de decizie se transmite de către initiatorul acestuia Secretariatului General al Guvernului sau, în cazul prevăzut la art. 53 alin. (4), Cancelariei Primului-Ministru, pe suport hârtie, în copie certificată, însotite de o adresă care să cuprindă proprietătile documentelor referitoare la numărul de caractere si data ultimei salvări, precum si pe e-mail, în fisier electronic certificat.

Art. 53. - (1) Secretariatul General al Guvernului examinează proiectul de decizie a primului-ministru din punctul de vedere al conformitătii cu dispozitiile actelor normative în vigoare si cu normele de tehnică legislativă. Dacă Secretariatul General al Guvernului nu are obiectii privind proiectul de decizie, acesta este finalizat si definitivat.

(2) Proiectul de decizie care nu corespunde conditiilor de formă prevăzute în prezentul capitol este restituit initiatorului de către Secretariatul General al Guvernului, în vederea refacerii lui. Initiatorii au obligatia de a comunica Secretariatului General al Guvernului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data solicitării, toate informatiile si documentele necesare definitivării proiectelor de decizie.

(3) Secretariatul General al Guvernului transmite proiectele de decizie Cancelariei Primului-Ministru pentru a fi prezentate primului-ministru, în vederea semnării. Deciziile primului-ministru sunt contrasemnate de Seful Cancelariei Primului-Ministru.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), proiectele deciziilor primului-ministru având ca obiect organizarea si functionarea Cancelariei Primului-Ministru si a compartimentelor din structura acesteia, precum si cele elaborate de institutiile publice si organele de specialitate ale administratiei publice centrale coordonate de primul-ministru, direct sau prin Cancelaria Primului-Ministru, se examinează din punctul de vedere al conformitătii cu dispozitiile actelor normative în vigoare si cu normele de tehnică legislativă de către Cancelaria Primului-Ministru, care finalizează aceste proiecte de decizie, le prezintă primului-ministru, în vederea semnării, si sefului Cancelariei Primului-Ministru, în vederea contrasemnării.

Art. 54. - (1) După semnarea deciziilor de către primul-ministru, Cancelaria Primului-Ministru va proceda la transmiterea acestora în 24 de ore, către Secretariatul General al Guvernului.

(2) Secretariatul General al Guvernului asigură:

a) numerotarea deciziilor în cadrul anului calendaristic si arhivarea acestora, în original;

b) transmiterea deciziilor către secretarul general al Camerei Deputatilor, pe suport hârtie, în copie certificată, însotite de o pagină care să cuprindă proprietătile documentului referitoare la numărul de caractere si data ultimei salvări, precum si pe e-mail, în fisier electronic certificat, cu solicitarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I;

c) comunicarea deciziilor către autoritătile publice care au obligatia punerii lor în aplicare, după publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 55. - (1) Deciziile primului-ministru se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de cel mult 7 zile de la data emiterii lor. Nepublicarea atrage inexistenta deciziilor.

(2) Nu sunt supuse regimului de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, deciziile primului-ministru clasificate potrivit legii.

(3) Deciziile primului-ministru produc efecte de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, dacă în cuprinsul lor nu este prevăzută o dată ulterioară.

Art. 56. - Cheltuielile determinate de publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziilor primului-ministru se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.

 

CAPITOLUL XI

Dispozitii privind ordinele, instructiunile si celelalte acte normative emise de conducătorii ministerelor si ai celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si de prefecti

 

Art. 57. - (1) Ordinele cu caracter normativ, instructiunile si alte asemenea acte ale conducătorilor ministerelor si ai celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cele ale prefectilor se emit pe baza si în executarea legilor, a ordonantelor, a hotărârilor Guvernului si a legislatiei comunitare.

(2) Ordinele, instructiunile si alte asemenea acte se emit cu încadrarea în termenul stabilit si cu indicarea expresă a temeiului legal.

(3) Ordinele, instructiunile si alte asemenea acte vor fi elaborate respectându-se normele de tehnică legislativă prevăzute de Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu consultarea compartimentelor de specialitate din cadrul autoritătii publice respective, si vor fi avizate în mod obligatoriu de compartimentul juridic propriu.

(4) Actele prevăzute la alin. (1) se semnează numai de către conducătorii autoritătilor publice emitente.

Art. 58. - (1) Ordinele, instructiunile si alte asemenea acte cu caracter normativ ale ministrilor si conducătorilor celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija acestora.

(2) Prefectii vor dispune publicarea ordinelor emise în monitoarele oficiale ale judetelor sau al municipiului Bucuresti, potrivit reglementărilor în vigoare.

(3) Nu sunt supuse regimului de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, ordinele, instructiunile si alte acte cu caracter normativ clasificate potrivit legii, precum si cele cu caracter individual.

 

CAPITOLUL XII

Monitorizarea sarcinilor încredintate autoritătilor publice de către Guvern

 

Art. 59. - (1) Secretariatul General al Guvernului monitorizează îndeplinirea sarcinilor încredintate autoritătilor administratiei publice în actele adoptate de Guvern.

(2) La expirarea termenului de îndeplinire a sarcinii, Secretariatul General al Guvernului solicită ministerelor si celorlalte autorităti ale administratiei publice informatii cu privire la stadiul îndeplinirii sarcinii. Ministerele si celelalte autorităti ale administratiei publice informează Secretariatul General al Guvernului cu privire la progresul înregistrat în îndeplinirea sarcinii sau comunică motivele pentru întârzierea îndeplinirii sarcinii, precum si termenul în care se va îndeplinii sarcina, în termen de 10 zile de la primirea solicitării.

(3) Secretariatul General al Guvernului prezintă în reuniunea de lucru pregătitoare stadiul sarcinilor.

Art. 60. - (1) Secretariatul General al Guvernului monitorizează sarcinile rezultate din sedinta Guvernului si le comunică ministerelor si autoritătilor publice.

(2) Dacă nu se dispune altfel, termenul de îndeplinire a sarcinilor rezultate din sedinta Guvernului este de 30 de zile.

(3) La expirarea termenului de îndeplinire a sarcinii, Secretariatul General al Guvernului solicită ministerelor si celorlalte autorităti ale administratiei publice informatii cu privire la stadiul îndeplinirii sarcinii. Ministerele si celelalte autorităti ale administratiei publice informează Secretariatul General al Guvernului cu privire la progresul înregistrat în îndeplinirea sarcinii sau comunică motivele pentru întârzierea îndeplinirii sarcinii, precum si termenul în care se va îndeplini sarcina, în termen de 10 zile de la primirea solicitării.

(4) Secretariatul General al Guvernului prezintă în reuniunea de lucru pregătitoare stadiul sarcinilor.

 

CAPITOLUL XIII

Republicarea si rectificarea actelor normative adoptate de Guvern

 

Art. 61. - Actul normativ modificat sau completat în mod substantial va fi republicat, conform dispozitiilor art. 68 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 62. - (1) În cazul în care după publicarea actelor normative adoptate de Guvern se descoperă erori materiale în cuprinsul acestora, se procedează la publicarea unei note cuprinzând rectificările necesare.

(2) Rectificarea textelor actelor normative adoptate de Guvern se face cu avizul Consiliului Legislativ, la cererea Secretariatului General al Guvernului adresată secretarului general al Camerei Deputatilor. În acest sens, autoritătile publice initiatoare ale proiectelor de acte normative, care contin erori materiale, au obligatia de a transmite Secretariatului General al Guvernului textele vizate, în forma rectificabilă, justificând necesitatea îndreptării erorii materiale, cu solicitarea de a se dispune rectificarea necesară în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL XIV

Dispozitii privind plângerile prealabile formulate împotriva unui act al Guvernului sau a unei decizii a primului-ministru

 

Art. 63. - (1) Guvernul României, în conditiile prevederilor legale privind contenciosul administrativ, poate să revoce/modifice actele adoptate/aprobate, numai dacă acestea nu au produs efecte juridice.

(2) Plângerea prealabilă se adresează Guvernului si se înregistrează la Secretariatul General al Guvernului si se comunică de îndată initiatorului actului atacat.

(3) Initiatorul are obligatia să reanalizeze actul si să propună Guvernului, în termen de 7 zile de la primirea plângerii, mentinerea, modificarea sau revocarea actului atacat.

(4) În situatia în care propune modificarea sau revocarea actului atacat, initiatorul va întocmi o notă care va fi supusă aprobării Guvernului.

(5) Solutia adoptată de Guvern se comunică contestatorului în termenul legal, de către Secretariatul General al Guvernului.

Art. 64. - (1) În situatia în care împotriva unei decizii a primului-ministru se formulează o plângere prealabilă în conditiile prevederilor legale privind contenciosul administrativ, Cancelaria Primului-Ministru comunică de îndată initiatorului, care are obligatia să reanalizeze actul respectiv si să comunice Cancelariei Primului-Ministru, în termen de 7 zile de la solicitare, propuneri de mentinere, de modificare ori de revocare a acestuia, numai dacă acesta nu a produs efecte juridice.

(2) În situatia în care initiatorul propune mentinerea deciziei primului-ministru, Cancelaria Primului-Ministru comunică reclamantului solutia de respingere a plângerii prealabile.

(3) În situatia în care initiatorul propune admiterea plângerii prealabile, acesta are obligatia de a promova un proiect de modificare sau de revocare, după caz, a deciziei primului-ministru contestate, respectând dispozitiile prezentului regulament si ale legislatiei privind contenciosul administrativ.

 

CAPITOLUL XV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 65. - (1) Secretariatul General al Guvernului publică documentele de politici publice aprobate de Guvern pe pagina de internet a Secretariatului General al Guvernului, în baza de date a documentelor de politici publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobare.

(2) Documentele de politică publică aprobate de Guvern sunt publicate si de către initiator pe pagina de internet proprie, în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobare.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) si (2) sunt mentinute pe pagina de internet pe toată durata valabilitătii acestora.

Art. 66. - Proiectele de documente de politici publice sau proiectele de acte normative aflate pe circuitul de avizare la momentul intrării în vigoare a prezentului regulament se adoptă conform dispozitiilor legale în vigoare la momentul initierii lor.

Art. 67. - Următoarele anexe constituie parte integrantă din prezentul regulament:

a) anexa nr. 1, cuprinzând modelul cererii pentru anuntarea proiectului de document de politici publice sau a proiectului de act normativ în cadrul reuniunii de lucru pregătitoare, redactată de institutia initiatoare;

b) anexa nr. 2, cuprinzând modelul adresei de înaintare pentru consultare a proiectului de document de politici publice sau a proiectului de act normativ, redactată de institutia initiatoare;

c) anexa nr. 3, cuprinzând modelul declaratiei de obiectii;

d) anexa nr. 4, cuprinzând modelul procesului-verbal al sedintei de consultare interinstitutionale;

e) anexa nr. 5, cuprinzând modelul fisei circuitului de avizare.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

Cererea.......................................... (denumirea institutiei)  către reuniunea de lucru pregătitoare din data de...........................200... (data sedintei)

 

 

Proiectele înscrise pentru a fi anuntate în reuniunea de lucru pregătitoare

 

Nr.

Tipul proiectului

Titlul proiectului

Coordonatele persoanei de contact desemnate

Numele fisierului (pentru format electronic)

Lista institutiilor care vor fi consultate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducătorul institutiei......................................................

(numele, prenumele si semnătura)

 

 

Cererea a fost redactată de...................................................................

(numele, prenumele, functia si numărul de telefon)

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

ADRESĂ DE ÎNAINTARE

pentru consultare

 

Initiator.................................................

Titlul proiectului....................................

Vă transmitem alăturat proiectul........................................................, în vederea declansării procedurii de consultare.

Termenul de consultare stabilit în cadrul reuniunii de lucru pregătitoare sedintei Guvernului, desfăsurată în data de......................................, este de.................zile lucrătoare.

Conform dispozitiilor art. 28 din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.226/2007, termenul de consultare este împărtit după cum urmează:

- etapa 1 - de la data de.........................................până la data de.....................................;

- etapa a 2-a - de la data de........................................până la data de...............................

Documentul în format electronic poate fi consultat atât pe site-ul institutiei noastre, cât pe cel al Secretariatului General al Guvernului.

Punctele de vedere formulate vor fi transmise si în format electronic domnului/doamnei.........................................., în termenele sus-mentionate.

 

Conducătorul institutiei

.............................................................

(numele, prenumele si semnătura)

 

Adresa a fost redactată de.........................................................................

(numele, prenumele, functia si numărul de telefon)

 

ANEXA Nr. 3 la regulament

 

DECLARATIA DE OBIECTII

.............................................................................................................................................

(tipul si titlul documentului)

 

Nr.

Formularea textului proiectului supus consultării

(formularea textului articol cu articol)

Formularea obiectiei exprimate în punctul de vedere al ministerului

sau al altei institutii

Stadiul obiectiei

(adică identificarea situatiei acesteia, dacă a fost luată în considerare, dacă s-a ajuns sau nu la un acord în cadrul sedintei de consultare interinstitutionale)

Formularea finală a articolului respectiv din proiect sau o trimitere la punctul din procesul-verbal al sedintei  de consultare interinstitutionale în care s-a definit formularea articolului respectiv sau diferite puncte de vedere cu privire la acest articol

Data transmiterii

spre consultare

Data primirii

punctelor de vedere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducătorul institutiei......................................................

(numele, prenumele si semnătura)

 

 

Persoana responsabilă cu elaborarea ...................................................................

(nume, prenume, functia si numărul de telefon)


ANEXA Nr. 4

la regulament

 

PROCES-VERBAL

al sedintei de consultare interinstitutionale

 

La Bucuresti,                nr...............                  .................... 200......

Privind......................................................................................................................................................................,

(tipul si titlul proiectului de document)

elaborat de.............................................................................................................................................................

(numele autoritătii publice)

Participanti la sedintă:................................................................................................................................................

Participantii la sedintă au discutat

observatiile exprimate de.......................................................................................................................................

(numele autoritătii publice care a formulat obiectii)

 

1. S-a ajuns la un acord privind următoarele aspecte:

 

Nr.

Formularea textului proiectului supus consultării (formularea textului articol cu articol)

Formularea observatiei exprimate în punctul de vedere al autoritătii publice

Formularea finală a articolului respectiv în cadrul proiectului

 

 

 

 

 

2. Nu s-a ajuns la un acord privind următoarele aspecte:

 

Nr.

Formularea textului

proiectului supus consultării

(formularea textului

articol cu articol)

Formularea observatiei

exprimate în punctul

de vedere al autoritătii

publice

Formularea finală a articolului respectiv în cadrul proiectului

Argumentatia autoritătii publice initiatoare

Argumentatia autoritătilor

publice care si-au exprimat

punctul de vedere

 

 

 

 

 

 

 

Presedintele sedintei:...................................................................................................................................................

(numele, prenumele si semnătura)

Participantii la sedintă:................................................................................................................................................

(numele, prenumele si semnătura)

Autoritătile publice care nu au participat la sedintă:............................................................................................ ...........................................................................................

 

ANEXA Nr. 5 la regulament

 

FISA

circuitului de avizare

 

Titlul proiectului

Initiatorul

Avizatorii

Data solicitării avizului

Data obtinerii avizului

Data transmiterii la Secretariatul General al Guvernului

pentru includerea pe agenda de lucru a sedintei Guvernului

 

 

 

 

 

 

 

Ministru/Secretar de Stat......................................................................

(numele, prenumele si semnătura)

 

 

Persoana responsabilă cu elaborarea proiectului...................................................................

(nume, prenume, functia si numărul de telefon)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurilor si modalitătilor de retinere si gestionare a sumelor aferente procentului de 3% retinut din sumele încasate din recuperarea creantelor României provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, si din sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale si de plăti guvernamentale si aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter si cooperare economică internatională

 

În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 9 alin. (3) din cap. II al titlului VII „Regimul stabilirii si plătii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedurile si modalitătile de retinere si gestionare a sumelor aferente procentului de 3% retinut din sumele încasate din recuperarea creantelor României provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, reglementate în baza Legii nr. 29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperării creantelor României provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, cu modificările ulterioare, si din sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale si de plăti guvernamentale si aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter si cooperare economică internatională, reglementate conform Ordonantei Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operatiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter si cooperare economică internatională în baza acordurilor comerciale si de plăti guvernamentale, republicată, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de trezorerie si datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 19 septembrie 2007.

Nr. 1.259.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURILE SI MODALITĂTILE

de retinere si gestionare a sumelor aferente procentului de 3% retinut din sumele încasate din recuperarea creantelor României provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, si din sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale si de plăti guvernamentale si aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter si cooperare economică internatională

 

1. În baza prevederilor art. 9 alin. (2) lit. a) si b) din cap. II al titlului VII „Regimul stabilirii si plătii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justi t iei, precum si unele măsuri adiacente, modificat prin Ordonana de urgentă a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, sumele rezultate din recuperarea creantelor României provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, reglementate în baza Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, si sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale si de plăti guvernamentale si aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter si cooperare economică internatională, reglementate conform Ordonantei Guvernului nr. 59/1994, republicată, se vor vira la Fondul „Proprietatea”, după deducerea unui procent de 3% din încasări.

2. Ministerul Economiei si Finantelor va deschide la Sucursala BCR Izvor 3 subconturi - în lei, dolari SUA si euro - în care vor fi virate din conturile tranzitorii deschise la Banca Comercială Română - Centrală, în functie de natura monedei, sumele reprezentând procentul de 3% aferent încasărilor rezultate din recuperarea creantelor României provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, reglementate în baza Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, si sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale si de plăti guvernamentale si aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter si cooperare economică internatională, reglementate conform Ordonantei Guvernului nr. 59/1994, republicată.

Pentru utilizarea disponibilitătilor acestora se prevăd destinatii speciale, conform pct. 5.

Dobânda obtinută la soldul celor 3 subconturi în baza documentelor care se vor încheia cu Sucursala BCR Izvor va fi virată în aceleasi conturi si va avea aceleasi destinatii ca si sumele provenind din procentul de 3% aferent încasărilor prevăzute la pct. 1.

3. La încasarea fiecărei transe de la partenerul extern/intern, conform pct. 1, Banca Comercială Română - Centrală, la instructiunile Ministerului Economiei si Finantelor, va vira, din contul tranzitoriu:

a) procentul de 3% la Sucursala BCR Izvor în subcontul - în functie de natura monedei - deschis pe numele Ministerului Economiei si Finantelor în acest scop. În cazul în care sumele încasate provin din încasarea creantelor României, Banca Comercială Română - Centrală îsi va retine, cu aprobarea Ministerului Economiei si Finantelor, din procentul de 3%, comisionul cuvenit conform pct. 5 lit. b);

b) suma rezultată după deducerea procentului de 3% la Fondul „Proprietatea”.

4. La fiecare operatiune efectuată de Banca Comercială Română - Centrală la instructiunile Ministerului Economiei si Finantelor, aceasta va prezenta documentele aferente virării sumelor prevăzute la pct. 3 la Ministerul Economiei si Finantelor.

5. Din conturile deschise la Sucursala BCR Izvor, la instructiunile Ministerului Economiei si Finantelor, Sucursala BCR Izvor va face următoarele operatiuni:

a) va achita, conform art. 9 alin. (2) din cap. II al titlului VII din Legea nr. 247/2005, cu modificările si completările ulterioare, cheltuielile cuvenite operatorilor economici exportatori, stabilite pe baza cursului de 0,0015 lei pentru un dolar SUA, ale căror credite nu au fost preluate la datoria publică în baza Legii nr. 7/1992 privind acoperirea financiară a obligatiilor statului rămase neregularizate la 31 decembrie 1990 si preluarea de către stat si băncile comerciale a pierderilor înregistrate în anii 1989 si 1990 de agentii economici cu capital de stat, precum si a creditelor bancare neperformante.

Plata se va face în urma obtinerii aprobării conducerii Ministerului Economiei si Finantelor, pe baza unei note de propuneri întocmită de Directia generală de trezorerie si datorie publică, cu avizul compartimentului de control financiar preventiv, aprobată de secretarul de stat coordonator al activitătii de reglementare a creantelor României;

b) va achita comisioanele Băncii Comerciale Române sau ale băncii desemnate în baza conventiilor încheiate cu aceasta, pentru:

- operatiunile bancare efectuate în vederea recuperării creantelor României, în cazul în care acestea nu au fost retinute conform conventiilor încheiate cu banca, direct, la fiecare transă încasată sau în cazul în care transa nu acoperă comisionul cuvenit, diferenta fiind suportată din disponibilitătile contului deschis în acest scop la Sucursala BCR Izvor, astfel încât sumele virate Fondului „Proprietatea” să nu fie mai mici de 97% decât cele încasate. Comisionul este de 1% din valoarea efectiv încasată a creantelor, minimum 1.000 dolari SUA, în baza Actului aditional nr. 1 la Conventia referitoare la comisionul cuvenit Băncii Comerciale Române - S.A. pentru operatiunile bancare efectuate în vederea recuperării creantelor României si derulării operatiunilor în cadrul conturilor de cliring, barter si cooperare economică internatională, semnată în 2001 între Banca Comercială Română - S.A. si Ministerul Finantelor Publice; si

- operatiunile bancare efectuate în vederea derulării operatiunilor în cadrul conturilor de cliring, barter si cooperare economică internatională si al comisioanelor de discrepante. Comisionul este de 1,5‰/an, calculat trimestrial la valoarea soldurilor conturilor de cliring, barter si cooperare economică internatională în baza Actului aditional nr. 1 la Conventia referitoare la comisionul cuvenit Băncii Comerciale Române - S.A. pentru operatiunile bancare efectuate în vederea recuperării creantelor României si derulării operatiunilor în cadrul conturilor de cliring, barter si cooperare economică internatională, semnată în 2001 între Banca Comercială Română - S.A. si Ministerul Finantelor Publice, si actelor aditionale nr. 1 si 2 la Conventia privind predarea conturilor bilantiere din gestiunea Băncii Comerciale Române - S.A. în administrarea patrimonială a Ministerului Finantelor Publice, pe baza soldurilor la 31 mai 2003, semnată la 12 mai 2003 între Banca Comercială Română - S.A. si Ministerul Finantelor Publice.

Plata comisioanelor Băncii Comerciale Române sau băncii desemnate pentru operatiunile bancare efectuate în vederea derulării operatiunilor în cadrul conturilor de cliring, barter si cooperare economică internatională se face trimestrial, conform conventiilor încheiate cu aceasta;

c) va achita costurile aferente unor eventuale litigii pierdute de Ministerul Economiei si Finantelor, aferente activitătii de reglementare a drepturilor/obligatiilor valutare ale statului român rezultate din activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, reglementate în baza Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, si activitătii rezultate din recuperarea/plata drepturilor/obligatiilor care decurg din acordurile comerciale si de plăti guvernamentale si aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter si cooperare economică internatională, reglementate conform Ordonantei Guvernului nr. 59/1994, republicată.

Plata se va face în urma obtinerii aprobării conducerii Ministerului Economiei si Finantelor, în baza hotărârii judecătoresti, rămasă definitivă si irevocabilă, care să ateste obligatia de plată a Ministerului Economiei si Finantelor. Actele necesare vor fi puse la dispozitie de Directia generală juridică din Ministerul Economiei si Finantelor.

În cazul în care disponibilitătile din subconturile deschise la Sucursala BCR Izvor nu acoperă valoarea costurilor litigiilor pierdute de Ministerul Economiei si Finantelor si a celorlalte cheltuieli prevăzute a fi efectuate din aceste fonduri, diferenta neacoperită/plata litigiilor va fi completată/efectuată de Ministerul Economiei si Finantelor din bugetul propriu, de la titlul 54.01.59 „Alte cheltuieli”, coroborat cu prevederile specifice despăgubirilor cuprinse în legea bugetului de stat anual.

6. În conditiile în care plătile prevăzute la pct. 5 se vor face din subconturile în valută, Sucursala BCR Izvor, la instructiunile Ministerului Economiei si Finantelor, va proceda la schimbul valutar în lei.

Ministerul Economiei si Finantelor va instructa Sucursala BCR Izvor asupra naturii valutei si a sumei care va fi schimbată. Sucursala BCR Izvor va proceda la schimbarea valutei prin licitatie valutară, iar suma în lei rezultată va fi transferată în subcontul în lei deschis conform pct. 2, de unde, la instructiunile Ministerului Economiei si Finantelor, se vor efectua plătile către beneficiari.

7. Operatiunile bancare/contabile aferente prezentului ordin vor fi efectuate la nivel de director general/director general adjunct/sef serviciu/consilier, pe baza specimenelor de semnături aprobate, depuse la Sucursala BCR Izvor.

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.474 din 27 august 2007

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 644 din 24 august 2007

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru realizarea si raportarea activitătilor specifice din cadrul Programului national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 994/354/2007

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 570/116/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea si finantarea programelor nationale de sănătate, responsabilitătile în monitorizarea si controlul acestora, detalierea pe subprograme si activităti, indicatorii specifici, precum si unitătile sanitare prin care se derulează acestea în anul 2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale politici, strategii si managementul calitătii în sănătate nr. E.N. 8.938 din 27 august 2007 si al directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. D.G. 3.925 din 24 august 2007,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice pentru realizarea si raportarea activitătilor specifice din cadrul Programului national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 994/354/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 19 iunie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La capitolul I punctul 3, literele a), b) si c) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„a) tipărirea si securizarea cu elemente împotriva falsificării sau contrafacerii a taloanelor necesare populatiei pentru prezentarea la medicul de familie si la furnizorul de servicii medicale paraclinice, conform modelului cuprins în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, a scrisorii de informare a populatiei, conform modelului cuprins în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, si a scrisorii de informare a medicilor de familie, însotită de documentele necesare informării acestora, conform modelului cuprins în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice;

b) expedierea taloanelor necesare populatiei pentru prezentarea la medicul de familie si la furnizorul de servicii medicale paraclinice a scrisorilor de informare a populatiei si a scrisorilor de informare a medicilor de familie, însotite de documentele necesare informării acestora;

c) achizitionarea tehnicii de calcul si a programului informatic necesare pentru derularea programului, precum si a aplicatiilor necesare colectării, validării, raportării si preluării raportărilor privind serviciile acordate în cadrul programului;”.

2. La capitolul III, punctele 3, 4 si 5 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„3. Sumele alocate prin transfer din bugetul MSP către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate se utilizează pentru realizarea activitătilor programului potrivit dispozitiilor prezentului ordin. Sumele alocate din venituri proprii din bugetul MSP pentru cheltuieli de capital se utilizează pentru achizitionarea tehnicii de calcul, a programului informatic si a serviciilor de comunicatii necesare cabinetelor de medicină de familie în vederea derulării programului, precum si a aplicatiilor necesare colectării, validării, raportării si preluării raportărilor privind serviciile acordate în cadrul programului.

4. Natura cheltuielilor:

a) bunuri si servicii, cheltuieli materiale, prestări de servicii cu caracter functional;

b) cheltuieli de capital - tehnică de calcul, programul informatic si servicii de comunicatii, precum si aplicatiile necesare colectării, validării, raportării si preluării raportărilor privind serviciile acordate în cadrul programului.

5. Cheltuieli în cadrul programului, pentru:

- tipărirea taloanelor securizate necesare populatiei pentru prezentarea la medicul de familie si la furnizorul de servicii medicale paraclinice;

- tipărirea scrisorilor de informare a populatiei si a scrisorilor de informare a medicilor de familie, însotite de documentele necesare informării acestora;

- servicii de expediere a taloanelor si a scrisorilor de informare;

- tehnica de calcul asigurată/cabinet de medicină de familie;

- achizitionarea programului informatic;

- servicii de comunicatii;

- asigurarea aplicatiilor necesare colectării, validării, raportării si preluării raportărilor privind serviciile acordate în cadrul programului.”

3. La capitolul IV punctul 1 „MSP”, punctul 1.1.1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1.1.1. activităti preliminare implementării si derulării programului: tipărirea taloanelor securizate necesare populatiei pentru prezentarea la medicul de familie si la furnizorul de servicii medicale paraclinice a scrisorilor de informare a populatiei si a scrisorilor de informare a medicilor de familie, însotite de documentele necesare informării acestora;”.

4. La capitolul IV punctul 1 „MSP”, după punctul 1.7 se introduc două noi puncte, punctele 1.8 si 1.9, cu următorul cuprins:

„1.8. încheie contract, prin Agentia Natională pentru Programe de Sănătate, cu Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar pentru asigurarea aplicatiilor necesare colectării, validării, raportării si prelucrării raportărilor de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor acordate în cadrul programului, până la achizitionarea si distribuirea tehnicii de calcul si a programului informatic;

1.9. asigură, prin autoritătile de sănătate publică, sumele necesare pentru desfăsurarea activitătii unitătii judetene de implementare a programului.”

5. La capitolul IV punctul 2 „CNAS”, punctele 2.1 si 2.2 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„2.1. asigură tipărirea si securizarea taloanelor necesare populatiei pentru prezentarea la medicul de familie si la furnizorul de servicii medicale paraclinice si a scrisorilor de informare a populatiei si a scrisorilor de informare a medicilor de familie, însotite de documentele necesare informării acestora;

2.2. asigură expedierea taloanelor necesare populatiei pentru prezentarea la medicul de familie si la furnizorul de servicii medicale paraclinice a scrisorilor de informare a populatiei si a scrisorilor de informare a medicilor de familie, însotite de documentele necesare informării acestora;”.

6. La capitolul IV punctul 3 „Casele de asigurări de sănătate”, punctele 3.1, 3.2.2 si 3.3 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„3.1 încheie contracte pentru derularea programului numai cu furnizorii din asistenta medicală primară care se află în relatie contractuală cu acestea pentru furnizarea serviciilor medicale în asistenta medicală primară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7a) la prezentele norme metodologice, pe baza următoarelor documente:

3.1.1. cerere semnată si stampilată de reprezentantul legal al cabinetului;

3.1.2. autorizatia sanitară de functionare, cuprinzând autorizarea activitătii de recoltare a probelor biologice (dacă este cazul);

3.1.3. programul de lucru al cabinetului pentru derularea programului;

..................................................................................................

3.2.2. suma de 0,5 lei pentru fiecare persoană pentru care au fost introduse datele de identificare în baza de date, care se regularizează trimestrial cu suma de 0,5 lei pentru fiecare persoană raportată ca evaluată în cadrul programului si pentru care s-a întocmit planul individual de supraveghere prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice. Aceste sume se decontează medicului de familie care raportează datele solicitate si în formatul electronic, potrivit dispozitiilor prezentului ordin;

3.3. încheie contracte pentru derularea programului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7b) la prezentele norme metodologice, cu furnizorii de servicii medicale paraclinice cu care sunt în relatie contractuală pentru furnizarea de servicii medicale paraclinice în ambulatoriu si care îndeplinesc si conditiile prevăzute în prezentul ordin, pe baza următoarelor documente:

3.3.1. cerere semnată si stampilată de reprezentantul legal al furnizorului;

3.3.2. dovada controlului extern de calitate/participării la scheme de intercomparare cu administratori notificati de MSP:

a) copia contractului, în termen de valabilitate, încheiat pentru control extern de calitate/participare la scheme de intercomparare cu administratori notificati de MSP;

b) raportul de evaluare privind participarea la controlul extern de calitate/scheme de intercomparare cu administratori notificati de MSP;

c) certificat privind participarea la controlul extern de calitate/scheme de intercomparare cu administratori notificati de MSP, transmis casei de asigurări de sănătate în termen de 5 zile de la data emiterii acestuia;

3.3.3. declaratia pe propria răspundere a reprezentantului legal al furnizorului de servicii medicale paraclinice cu privire la îndeplinirea conditiei prevăzute la cap. V pct. 3.2, cu mentionarea în cuprinsul acesteia a tuturor cabinetelor cu care furnizorul de servicii medicale paraclinice a încheiat contracte pentru recoltarea probelor biologice;

3.3.4. copia contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice în ambulatoriu pentru situatia prevăzută la pct. 3.4;”.

7. La capitolul IV, după punctul 3.4 se introduce un nou punct, punctul 3.41, cu următorul cuprins:

„3.41. Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului încheie contracte pentru derularea programului si cu furnizorii de servicii medicale paraclinice cu care nu au încheiate contracte de furnizare de servicii medicale, care le solicită încheierea de astfel de contracte si care se află în contract cu alte case de asigurări de sănătate. Această prevedere se aplică dacă furnizorii de servicii medicale paraclinice functionează în raza administrativ-teritorială în care Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului au încheiate contracte pentru derularea programului cu medici de familie.”

8. La capitolul IV punctul 4 „Medicii de familie”, punctele 4.1, 4.4, 4.5.3, 4.6 si 4.8.1 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„4.1. încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate în vederea derulării programului; în caz contrar, nu beneficiază de tehnica de calcul, programul informatic si serviciile de comunicatii achizitionate de către MSP în vederea derulării programului, pe baza următoarelor documente:

4.1.1. cerere semnată si stampilată de reprezentantul legal al cabinetului;

4.1.2. autorizatia sanitară de functionare, cuprinzând autorizarea activitătii de recoltare a probelor biologice, după caz;

4.1.3. programul de lucru al cabinetului pentru derularea programului;

.............................................................................................

4.4. recomandă investigatiile medicale paraclinice prevăzute în prezentul ordin si în conditiile reglementate de acesta, a căror contravaloare nu poate depăsi 50,0 lei pentru fiecare persoană evaluată;

..................................................................................................

4.5.3. borderoul centralizator conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.1 la prezentele norme metodologice, în format


electronic si pe suport hârtie, parafat, stampilat si certificat prin semnătura reprezentantului legal al cabinetului, cuprinzând lista CNP-urilor apartinând persoanelor evaluate în luna pentru care se face raportarea, precum si serviciile efectuate acestora, validate, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, după cum urmează:

a) de unitatea judeteană de implementare a programului, în cazul în care nu există calculator în dotarea cabinetului medicului de familie, pe baza riscogramelor, inclusiv a rezultatelor examenului clinic de evaluare a stării de sănătate la copiii cu vârsta cuprinsă între 0 si 18 ani;

b) prin aplicatiile asigurate de MSP prin Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar, până la achizitionarea si distribuirea tehnicii de calcul si a programului informatic, aplicatii necesare colectării, validării, raportării si preluării raportărilor de către casele de asigurări de sănătate referitoare la serviciile acordate în cadrul programului;

4.6. consemnează investigatiile paraclinice recomandate, precum si numărul acestora (în cifre si litere), a căror contravaloare nu poate depăsi 50,0 lei pentru fiecare persoană evaluată, semnează, parafează si aplică stampila cabinetului de medicină de familie pe versoul talonului securizat;

..................................................................................................

4.8.1. introduc în primele 3 luni de la data încheierii contractului datele de identificare ale persoanelor înscrise pe lista sa la acea dată. Introducerea datelor de identificare ale persoanelor care se adresează ulterior medicului de familie se face la data efectuării evaluării clinice.”

9. La capitolul IV punctul 4 „Medicii de familie”, după punctul 4.15 se introduc două noi puncte, punctele 4.16 si 4.17, cu următorul cuprins:

„4.16. să confrunte datele de identificare de pe talonul securizat cu cele din actul de identitate. În situatia în care CNP-ul înscris în talon nu este identic cu cel înscris în actul de identitate sau persoana care se adresează medicului de familie nu poate prezenta actul de identitate, medicul de familie va retine talonul persoanei, pentru a fi predat casei de asigurări de sănătate;

4.17. întocmeste planul individual de supraveghere prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice, în două exemplare, dintre care unul rămâne la fisa medicală a persoanei evaluate si altul se înmânează persoanei evaluate în cadrul programului.”

10. La capitolul IV punctul 5 „Furnizorii de servicii medicale paraclinice”, punctul 5.3.2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„5.3.2. borderoul centralizator, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.2 la prezentele norme metodologice, atât în format electronic, cât si pe suport de hârtie, stampilat si certificat prin semnătura reprezentantului legal, cuprinzând lista CNP-urilor apartinând persoanelor evaluate în luna pentru care se face raportarea, precum si serviciile efectuate acestora, validate în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, prin aplicatiile asigurate prin Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar, până la achizitionarea si distribuirea tehnicii de calcul si a programului informatic, aplicatii necesare colectării, validării, raportării si preluării raportărilor de către casele de asigurări de sănătate referitoare la serviciile acordate în cadrul programului;”.

11. La capitolul IV punctul 6 „Autoritătile de sănătate publică”, după punctul 6.11 se introduce un nou punct, punctul 6.12, cu următorul cuprins:

„6.12. asigură unitătii judetene de implementare a programului sumele necesare pentru desfăsurarea activitătilor de implementare, monitorizare si control desfăsurate în cadrul programului.”

12. La capitolul IV, după punctul 8 „Institutul de Sănătate Publică Bucuresti” se introduc două noi puncte, punctul 9 „Unitatea judeteană de implementare a programului” si punctul 10 „Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar”, cu următorul cuprins:

„9. Unitatea judeteană de implementare a programului:

9.1. validează serviciile medicale efectuate de medicii de familie, în cazul în care nu există calculator în dotarea cabinetului medicului de familie, pe baza riscogramelor, inclusiv a rezultatelor examenului clinic de evaluare a stării de sănătate la copiii cu vârsta cuprinsă între 0 si 18 ani, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate;

9.2. implementează, evaluează si monitorizează la nivel local programul;

9.3. analizează situatiile în care CNP-ul înscris în talon si cel din actul de identitate al persoanei care se adresează medicului de familie nu este identic, precum si situatiile în care persoanele care se adresează medicului de familie nu pot prezenta actul de identitate;

9.4. stabileste propriul regulament de organizare si functionare, precum si procedurile specifice necesare realizării atributiilor pe care le are.

10. Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar încheie contract cu MSP, prin Agentia Natională pentru Programe de Sănătate, pentru elaborarea, întretinerea si actualizarea aplicatiilor necesare colectării, validării, raportării si preluării raportărilor de către casele de asigurări referitoare la serviciile acordate în cadrul programului de medicii de familie si de furnizorii de servicii medicale paraclinice.”

13. La capitolul V, punctul 3.1, partea introductivă a punctului 4, precum si punctul 6 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„3.1. participarea la controlul extern de calitate/scheme de intercomparare a laboratoarelor de analize medicale desfăsurate de către administratori notificati în acest sens de către MSP, pentru toate investigatiile paraclinice prevăzute în prezentul ordin, de cel putin 4 ori pe an, obligatoriu o dată pe trimestru, dovedită cu certificat de participare în termen de valabilitate, precum si cu raportul de evaluare emis de producătorul/administratorul schemei de intercomparare la care participă furnizorul; raportul de evaluare trebuie să cuprindă concluzia producătorului/administratorului de scheme de intercomparare, din care să rezulte dacă rezultatele investigatiilor se încadrează în intervalul de corectitudine pentru toate investigatiile paraclinice prevăzute în prezentul ordin. În situatia în care din raportul de evaluare rezultă că pentru investigatiile paraclinice efectuate sau pentru unele dintre acestea nu a fost respectat intervalul de corectitudine, furnizorul este obligat ca, în termen de 60 de zile calendaristice de la prezentarea raportului de evaluare, să prezinte casei de asigurări de sănătate cu care se află în relatie contractuală un nou raport de evaluare pentru tipul de investigatii la care s-a constatat nerespectarea intervalului de corectitudine. Pentru intervalul dintre cele două rapoarte de evaluare anterior mentionate, investigatiile medicale paraclinice al căror rezultat nu respectă intervalul de corectitudine nu vor fi decontate de casele de asigurări de sănătate, decontarea acestora putând fi efectuată numai în situatia în care noul raport de evaluare va demonstra încadrarea rezultatului pentru aceste investigatii paraclinice în intervalul de normalitate. În situatia în care si al doilea raport de evaluare arată că investigatiile medicale paraclinice respective nu se încadrează în intervalul de corectitudine, casa de asigurări de sănătate va rezilia contractul cu furnizorul respectiv.

..............................................................................................

4. Se recomandă programarea de către medicii de familie a populatiei, în vederea evaluării stării de sănătate, în mai multe etape, după cum urmează:

...............................................................................................

6. Investigatiile medicale paraclinice, precum si categoriile de persoane cărora le sunt recomandate sunt prevăzute în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice. Recomandarea de investigatii paraclinice pe categoriile de persoane prevăzute în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice este orientativă.”

14. La capitolul V, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 41, cu următorul cuprins:

„41. Casele de asigurări de sănătate nu vor accepta la raportare si nu vor deconta examenele de bilant anual ale copiilor de la 2 la 18 ani si controalele medicale ale asiguratilor în vârstă de peste 18 ani pentru categoriile de persoane prevăzute la pct. 4 lit. a) si b), în cadrul contractelor de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară încheiate pentru anul 2007, respectiv pentru categoriile de persoane prevăzute la pct. 4 lit. c), d) si e), în cadrul contractelor de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară încheiate pentru anul 2008 si, în acest sens, încheie acte aditionale la contractele anterior mentionate.”

15. La capitolul VI, punctele 2 si 3 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„2. Medicii de familie si furnizorii de servicii paraclinice raportează caselor de asigurări de sănătate, lunar, în primele 10 zile calendaristice ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea, indicatorii fizici si, trimestrial si anual, indicatorii fizici si de eficientă, utilizând programul informatic asigurat de MSP, conform machetelor din anexele nr. 10.1 si 10.2 la prezentele norme metodologice.

Până la achizitionarea si distribuirea programului informatic, indicatorii specifici programului se raportează în format electronic si pe suport hârtie, utilizându-se aplicatia asigurată de MSP prin Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar.

3. După centralizare, casele de asigurări de sănătate transmit CNAS indicatorii fizici si de eficientă realizati, până la data de 20 a lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea, conform machetelor din anexele nr. 10.3 si 10.4 la prezentele norme metodologice.”

16. La capitolul VIII punctul 4 „Indicatori de evaluare” punctul 4.1.1, litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

„d) numărul de investigatii paraclinice recomandate de către medicul de familie, total si pe tipuri, pentru fiecare CNP;”.

17. La capitolul VIII, litera c) a punctului 4.2 si punctul 4.3 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„c) cost/persoană evaluată introdusă în baza de date si pentru care s-a întocmit planul individual de supraveghere = 0,5 lei;

..................................................................................................

4.3. indicatori de rezultate - sfârsitul programului:

a) evaluarea morbiditătii generale si specifice (prevalentă si incidentă) prin bolile cronice cu impact major asupra stării de sănătate a populatiei, pe grupe de vârstă, dinamica si tendintele acesteia de către Institutul de Sănătate Publică Bucuresti si Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii, ca urmare a centralizării si prelucrării, la nivel national, a datelor obtinute în urma evaluării stării de sănătate a populatiei în cadrul programului;

b) ponderea populatiei evaluate în totalul populatiei;

c) evaluarea rezultatelor pe baza informatiilor cuprinse în riscogramele individuale;

d) realizarea riscogramei colective.”

18. La capitolul IX, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

„21. În situatia în care o persoană nu poate să prezinte actul de identitate medicului de familie, dar se prezintă cu talonul, aceasta nu poate să beneficieze de serviciile acordate prin program; medicul de familie retine talonul, pentru a fi predat casei de asigurări de sănătate. Situatiile respective sunt analizate de unitatea judeteană de implementare a programului.”

19. La capitolul IX, punctul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3. În cazul în care nu există concordantă între datele de identitate ale unor persoane si adresa de corespondentă, Compania Natională «Posta Română» are obligatia de a transmite Casei Nationale de Asigurări de Sănătate lista cuprinzând persoanele aflate în această situatie, precum si plicul cuprinzând scrisoarea către populatie si taloanele pentru medic si laboratorul de analize medicale.”

20. La anexa nr. 6 la normele metodologice „Lista investigatiilor paraclinice efectuate în cadrul programului”, în întelesul prezentului ordin, sintagma sumar de urină, mentionată la nr. crt. 5, înseamnă examen complet de urină (sumar + sediment).

21. La anexele nr. 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 si 10.4 la normele metodologice, în întelesul prezentului ordin, sintagma sumar de urină mentionată în cuprinsul acestora înseamnă examen complet de urină (sumar + sediment).

Art. II. - După anexa nr. 8 la normele metodologice se introduc anexele nr. 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 si 10.4, cuprinse în anexele nr. 1–6, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Agentia Natională pentru Programe de Sănătate, directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, casele de asigurări de sănătate, precum si furnizorii de servicii medicale si celelalte institutii implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

ANEXA Nr. 1

 (Anexa nr. 9.1 la normele metodologice)

 

Furnizor de servicii medicale în asistenta medicală primară:.......... Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale

Adresa:......................................................................................................................................................................................

Număr contract.............., încheiat cu CAS..................................... Medic de familie..............................................................

 

1.1. BORDEROU CENTRALIZATOR

pentru luna...................anul...............

 

 

 

 

 

Nr. crt.

CNP persoană evaluată

Serie si număr talon

Servicii efectuate

Total sumă de decontat

- lei -

Introducere

date de identificare

în baza de date

Cost/persoană pentru care

s-au introdus datele de identificare în baza de date

- lei -

Evaluare clinică

Cost/persoană

evaluată clinic

- lei -

C0

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7 = (C3 x C4) + (C5 x C6)

1.

 

 

 

0,5

 

15

 

2.

 

 

 

0,5

 

15

 

3.

 

 

 

0,5

 

15

 

4.

 

 

 

0,5

 

15

 

5.

 

 

 

0,5

 

15

 

6.

 

 

 

0,5

 

15

 

7.

 

 

 

0,5

 

15

 

8.

 

 

 

0,5

 

15

 

9.

 

 

 

0,5

 

15

 

10.

 

 

 

0,5

 

15

 

11 .

 

 

 

0,5

 

15

 

12.

 

 

 

0,5

 

15

 

13.

 

 

 

0,5

 

15

 

14.

 

 

 

0,5

 

15

 

15.

 

 

 

0,5

 

15

 

16.

 

 

 

0,5

 

15

 

....

 

 

 

0,5

 

15

 

T O TA L:

 

x

 

x

 

 

NOTĂ:

- serviciile efectuate se notează cu „1”, iar cele neefectuate se notează cu „0”;

- coloana C3 se completează astfel: în primele 3 luni de la data încheierii contractului, pentru persoanele înscrise pe lista sa. Pentru persoanele care se adresează ulterior medicului de familie, se completează la momentul efectuării evaluării clinice;

- coloana C3 se va completa de medicii de familie care au calculator si utilizează aplicatia informatică pusă la dispozitie de Ministerul Sănătătii Publice prin Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar.

Răspundem de realitatea si exactitatea datelor.

 

Reprezentant legal,

..................................

Semnătura si stampila

 

NOTĂ:

1. Borderoul se întocmeste lunar, în două exemplare, dintre care unul rămâne la furnizor, iar celălalt se depune la casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale.

2. Pentru CNP-urile pentru care în borderou s-a raportat efectuarea evaluării clinice se vor atasa taloanele securizate pentru medic, semnate, parafate si stampilate pe verso, cu care persoanele evaluate s-au prezentat la medicul de familie.

3. În cazul în care nu există calculator în dotarea cabinetului, unitatea judeteană de implementare a programului validează serviciile efectuate de medicii de familie si raportate în borderou, aplicând semnătura membrilor unitătii judetene respective.

 


Furnizor de servicii medicale în asistenta medicală primară:..........

Adresa:............................................................................................

Număr contract.............., încheiat cu CAS.....................................

Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale

........................................................................................

Medic de familie .............................................................

 

1.2. BORDEROU CENTRALIZATOR

pentru trimestrul ......anul.............

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

CNP persoană evaluată

Serie si număr talon

Servicii efectuate

Cost/persoană evaluată

introdusă în baza de date

(lei)

Total sumă

de decontat

(lei)

Introducere în baza de date a rezultatelor evaluării si întocmirea planului individual de supraveghere

C0

C1

C2

C3

C4

C5 = C3 x C4

1.

 

 

 

0,5

 

2.

 

 

 

0,5

 

3.

 

 

 

0,5

 

4.

 

 

 

0,5

 

5.

 

 

 

0,5

 

6.

 

 

 

0,5

 

7.

 

 

 

0,5

 

8.

 

 

 

0,5

 

9.

 

 

 

0,5

 

10.

 

 

 

0,5

 

11 .

 

 

 

0,5

 

12.

 

 

 

0,5

 

13.

 

 

 

0,5

 

14.

 

 

 

0,5

 

15.

 

 

 

0,5

 

16.

 

 

 

0,5

 

....

 

 

 

0,5

 

T O TA L:

 

x

 

 

NOTĂ:

- serviciile efectuate se notează cu „1”;

- coloana C3 se va completa de medicii de familie care au calculator si utilizează aplicatia informatică pusă la dispozitie de Ministerul Sănătătii Publice prin Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar.

Răspundem de realitatea si exactitatea datelor.

Reprezentant legal,

..................................

Semnătura si stampila

 

NOTĂ:

Borderoul se întocmeste trimestrial, în două exemplare, dintre care unul rămâne la furnizor, iar celălalt se depune la casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale.


 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 9.2 la normele metodologice)

 

Denumire furnizor servicii medicale paraclinice:.............................

Adresa:..........................................

Număr contract............., încheiat cu CAS.............

 

BORDEROU CENTRALIZATOR

pentru luna....................anul...........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

CNP persoană evaluată

Serie si nr. talon

Investigatii efectuate pe tipul:

Total sumă de decontat

- lei -

Hemoleucogramă completă

Creatinină serică

Glicemie

Sideremie

Sumar de urină

Colesterol seric total

HDL colesterol

Trigliceride

TGP

număr

tarif

- lei -

număr

tarif

- lei -

număr

tarif

- lei -

număr

tarif

- lei -

număr

tarif

- lei -

număr

tarif

- lei -

număr

Tarif

- lei -

număr

Tarif

- lei -

număr

Tarif

- lei -

C0

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19

C20

C21

 

 

 

 

 

 

5

 

5

 

5,5

 

5

 

5

 

6,5

 

5,5

 

4,5

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

 

5,5

 

5

 

5

 

6,5

 

5,5

 

4,5

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

 

5,5

 

5

 

5

 

6,5

 

5,5

 

4,5

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

 

5,5

 

5

 

5

 

6,5

 

5,5

 

4,5

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

 

5,5

 

5

 

5

 

6,5

 

5,5

 

4,5

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

 

5,5

 

5

 

5

 

6,5

 

5,5

 

4,5

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

 

5,5

 

5

 

5

 

6,5

 

5,5

 

4,5

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

 

5,5

 

5

 

5

 

6,5

 

5,5

 

4,5

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

 

5,5

 

5

 

5

 

6,5

 

5,5

 

4,5

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

 

5,5

 

5

 

5

 

6,5

 

5,5

 

4,5

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

 

5,5

 

5

 

5

 

6,5

 

5,5

 

4,5

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

 

5,5

 

5

 

5

 

6,5

 

5,5

 

4,5

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

 

5,5

 

5

 

5

 

6,5

 

5,5

 

4,5

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

 

5,5

 

5

 

5

 

6,5

 

5,5

 

4,5

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

 

5,5

 

5

 

5

 

6,5

 

5,5

 

4,5

 

 

TOTAL:

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

NOTĂ:

C21 =(C3xC4) + (C5xC6) + ... + (C19xC20)

în coloanele „număr" se va nota cu „1" investigatii efectuate si „0" investigatii neefectuate.

Se vor raporta investigatiile care au fost efectuate si ale căror rezultate au fost transmise medicilor de familie în termen de 48 de ore de la obtinerea rezultatului acestora.

Răspundem de realitatea si exactitatea datelor.

Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale Semnătura si parafa medicului

 

NOTĂ:

1. Borderoul se întocmeste lunar, în două exemplare, dintre care unul rămâne la furnizor, iar celălalt se depune la casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale paraclinice.

2. Pentru CNP-urile raportate în borderou se vor atasa taloanele securizate pentru investigatii medicale paraclinice apartinând persoanelor investigate paradinic, având pe versoul acestora, în mod obligatoriu, investigatiile medicale paraclinice recomandate, semnătura si parafa medicului care Ie-a recomandat, precum si stampila cabinetului de medicină de familie respectiv.


 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 10.1 la normele metodologice)

 

PROGRAM NATIONAL PRIVIND EVALUAREA STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULATIEI ÎN ASISTENTA MEDICALĂ PRIMARĂ

 

Furnizor de servicii medicale în asistenta medicală primară

Denumire furnizor.................................................

Număr contract..............., încheiat cu CAS.........

 

SITUATIA INDICATORILOR FIZICI

realizati în luna....................anul...........

 

Tabelul 1

 

 

 

 

 

Numărul

de persoane

pentru care

s-au introdus

datele de identificare

în baza

de date

Numărul de persoane evaluate

 

Numărul de persoane cu risc de boală depistate pe tipuri:

Numărul

de persoane

nou-depistate

cu afectiuni

în urma

evaluării

confirmate

prin ex. de

specialitate

Numărul

de persoane

la care s-au

introdus

rezultatele

evaluării în

baza de date

si s-a întocmit

planul individual de supraveghere

Numărul

de persoane

cărora

le-au fost

recomandate

investigatii

paraclinice

în vederea

evaluării

numărul

de persoane

asigurate

numărul de persoane neasigurate

Total

cardiovascular

oncologic

 

 

 

 

 

 

 

total

C1

C2

C3

C4=C2+C3

C5*)

C6*)

C7*)

C8*)

C9*)

C10*)

C11*)

C12*)

C13*)

C14

C15

C16

C17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Coloanele C5-C13 din tabelul 1 se completează in functie de rezultatele obtinute ca urmare a realizam nscogramei individuale.

 

Tabelul 2

 

 

 

CNP

 

 

Număr investigatii paraclinice recomandate de către medicul de familie, pe tipuri:

 

 

Total investigatii

hemoleucogramă completă

creatinină serică

glicemie

sideremie

sumar de urină

colesteror seric total

HDL colesterol

trigliceride

TGP

CO

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10=C1+...+C9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

în coloana CO se vor completa CNP-urile persoanelor cărora le-au fost recomandate investigatii medicale paraclinice în vederea evaluării.

Numărul CNP-urilor raportate în coloana CO din tabelul 2 trebuie să fie egal cu numărul persoanelor cărora le-au fost recomandate investigatii medicale paraclinice n vederea evaluării, raportate în coloana C17 din tabelul 1.

 

Răspundem de realitatea si exactitatea datelor

Reprezentant legal,

................................

Semnătura si stampila

 

NOTĂ:

Formularul se întocmeste lunar, în două exemplare, din care unul rămâne la reprezentantul legal si unul se depune la casa de asigurări de sănătate de reprezentantul legal.


 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 10.2 la normele metodologice)

 

PROGRAM NATIONAL PRIVIND EVALUAREA STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULATIEI ÎN ASISTENTA MEDICALĂ PRIMARĂ

Furnizor de servicii medicale paraclinice

Denumire furnizor...............................................

Număr contract............., încheiat cu CAS..........

 

SITUATIA INDICATORILOR FIZICI

în luna ........................ anul.............

 

 

 

Numărul de persoane care au efectuat

investigatii paraclinice în perioada

de raportare

Numărul de investigatii paraclinice pe tipuri efectuate în perioada de raportare*)

Total investigatii efectuate

Numărul

de cabinete

de medicină

de familie

cu care

au încheiat

contract

pentru

activitatea

de recoltare

probe

biologice

numărul

de persoane

pentru care

s-au recoltat

probe

biologice

la nivelul furnizorului

de servicii paraclinice

numărul

de persoane

pentru care

s-au recoltat

probe

biologice

la nivelul cabinetelor de medicină

de familie

Total

hemoleucogramă completă

creatinină serică

glicemie

sideremie

sumar de urină

colesterol seric total

HDL colesterol

trigliceride

TGP

C1

C2

C3=C1+C2

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13=C4+....C12

C14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Se vor raporta investigatiile care au fost efectuate si ale căror rezultate au fost transmise medicilor de familie în termen de 48 de ore de la obtinerea rezultatului acestora.

 

Răspundem de realitatea si exactitatea datelor

Reprezentant legal,

................................

Semnătura si stampila

 

NOTA:

Formularul se completează lunar, în două exemplare, din care unul se depune la CAS si unul se păstrează la furnizor.

 


ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 10.3 la normele metodologice)

 

PROGRAM NATIONAL PRIVIND EVALUAREA STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULATIEI ÎN ASISTENTA MEDICALĂ PRIMARĂ

CAS....................................

Raportare pentru luna....................., anul........

 

SITUATIA INDICATORILOR FIZICI

realizati în luna ............................ anul...........

 

Tabel 1 - Situatia centralizată a indicatorilor fizici si a cheltuielilor aferente în asistenta medicală primară

 

 

 

 

 

 

Numărul de persoane pentru care s-au introdus

datele de identificare în baza de date

Numărul de persoane evaluate

Numărul de persoane cu risc de boală depistate pe tipuri:

Numărul

de persoane

nou depistate

cu afectiuni

în urma

evaluării

confirmate

prin ex. de

specialitate

Numărul de persoane

la care s-au introdus

rezultatele

evaluării în

baza de date

si s-a întocmit

planul individual de supraveghere

Numărul

de persoane

cărora

le-au fost

recomandate

investigatii

paraclinice

în vederea

evaluării

Cheltuieli pentru:

Cheltuieli totale în

perioada de

raportare

numărul

de persoane

asigurate

numărul de persoane neasigurate

total

cardiovascular

oncologic

 

 

 

 

 

 

 

total

persoane

evaluate

clinic

persoane introduse în baza de date

persoane la care s-au introdus rezultatele evaluării în baza de date

C1

C2

C3

C3=C1+C2

C4*)

C5*)

C6*)

C7*)

C8*)

C9*)

C10*)

C11*)

C12*)

C13

C14

C16

C17

C18

C19

C20

C21=C18+C19+C20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Coloanele C4-C12 din tabelul 1 se completează în functie de rezultatele obtinute urmare realizării riscogramei individuale

 

Tabel 2 - Situatia numărului cabinetelor medicale*)

 

 

Număr investigatii paraclinice recomandate de către medicii de familie, pe tipuri:

Total investigatii

hemoleucogramă completă

creatinină serică

glicemie

sideremie

sumar de urină

colesterol seric total

HDL colesterol

trigliceride

TGP

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10= C1+...+C9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3

 

 

 

Număr cabinete medici de familie**)

Mediul urban

Mediul rural

Total cabinete

fără activitate

de recoltare

probe biologice

cu activitate

de recoltare

probe biologice

Total cabinete mediul rural

C1

C2

C3

C4=C2+C3

C5=C1+C4

 

 

 

 

 

 

*) Cabinet medical de aistentă medicală primară = medic de familie cu listă proprie de asigurati "*) Lunar, se raportează numărul total de cabinete (cumulat de la începutul derulării programului).

 

 

Răspundem de realitatea si exactitatea datelor.

Director general/Presedinte,

.................................................

(semnătura si stampila)

Director economic,

...........................

(semnătura)

Medic-sef,

...........................

(semnătura)

Director executiv relatii cu furnizorii, planificare si prognoză

...........................

(semnătura)

 

 

 

 

întocmit,

...........................

 

NOTA:

Formularul se întocmeste lunar de CAS, în două exemplare, din care unul se transmite la CNAS si unul se păstrează la CAS.

 


ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 10.4 la normele metodologice)

 

PROGRAM NATIONAL PRIVIND EVALUAREA STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULATIEI ÎN ASISTENTA MEDICALĂ PRIMARĂ

Casa de asigurări de sănătate.................

Raportare centralizată la nivel CAS pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice

 

SITUATIA INDICATORILOR FIZICI

în luna............................anul............

 

Tabelul 1

 

Numărul total furnizori servicii medicale paraclinice care derulează programul

Numărul total persoane care au efectuat investigatii paraclinice

în perioada de raportare

Numărul total de investigatii paraclinice efectuate în perioada de raportare

Cheltuieli totale investigatii paraclinice în perioada de raportare

Cost mediu/persoană investigată

C1

C2

C3

C4

C5=C4/C2

 

 

 

 

 

 

Tabelul 2

 

 

 

Număr investigatii paraclinice efectuate în perioada de raportare, pe tipuri:

Total investigatii

Cheltuieli investigatii paraclinice pe tipuri:

Total cheltuieli investigatii paraclinice efectuate

hemoleuco-

gramă

completă

creati ni nă serică

glicemie

sideremie

sumar de urină

colesterol seric total

HDL colesterol

trigliceride

TGP

hemoleuco-gramă completă

creatinină serică

glicemie

sideremie

sumar de urină

colesterol seric total

HDL colesterol

trigliceride

TGP

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10=C1+...+C9

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19

C20=C11+....+C19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

C10 din tabelul 2 = C3 din tabelul 1; C20 din tabelul 2= C4 din tabelul 1;

 

Răspundem de realitatea si exactitatea datelor.

Director general/Presedinte,

.................................................

(semnătura si stampila)

Director economic,

...........................

(semnătura)

Medic-sef,

...........................

(semnătura)

Director executiv relatii cu furnizorii, planificare si prognoză

...........................

(semnătura)

 

 

 

 

întocmit,

...........................

 

NOTĂ:

Formularul se completează în două exemplare, din care unul se transmite la CNAS si unul se păstrează la CAS.

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învătământ superior

 

În temeiul Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 733/1998 cu privire la tipurile de diplome, certificate si atestate acordate în învătământul superior,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind regimul actelor de studii în sistemul de învătământ superior, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se abrogă Ordinul ministrului educatiei si învătământului nr. 6.378/1986, cu începere de la data emiterii prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Directia finantare învătământ superior din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului comunică prezentul ordin institutiilor de învătământ superior de stat si particulare, care îl vor duce la îndeplinire.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 28 septembrie 2007.

Nr. 2.284.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind regimul actelor de studii în sistemul de învătământ superior

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament reglementează gestionarea, completarea si eliberarea actelor de studii în sistemul national de învătământ superior.

Art. 2. - (1) Actele de studii din sistemul national de învătământ superior sunt documente oficiale de stat, cu regim special, care confirmă studii de învătământ superior efectuate si titluri sau calităti dobândite.

(2) Actele de studii conferă titularilor acestora drepturi si obligatii care decurg din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si din celelalte reglementări legale în vigoare.

(3) Actele de studii sunt de tip diplomă, certificat, atestat. Foaia matricolă sau suplimentul la diplomă sunt anexe la actele de studii.

Art. 3. - Registrele matricole si registrele de evidentă a actelor de studii sunt, de asemenea, documente oficiale cu regim special.

Art. 4. - (1) Titulaturile si continutul actelor de studii se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale celorlalte reglementări legale în vigoare si se aprobă prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului, care se aduce la cunostinta institutiilor de învătământ superior.

(2) Conceperea si tehnoredactarea modelelor de referintă ale formularelor actelor de studii se realizează de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului (MECT), în baza consultării cu institutiile de învătământ superior si cu alte institutii prevăzute de legislatia în vigoare.

(3) Datele înscrise pe actele de studii sunt în limba română.

(4) Pe acelasi act de studii, datele înscrise în limba română pot fi înscrise si în una sau mai multe limbi de circulatie internatională.

(5) Modelele de referintă ale actelor de studii sunt cuprinse într-un document editat de MECT si sunt aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului.

Art. 5. - (1) Institutiile de învătământ superior, de stat ori particular, acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu potrivit legii, denumite în continuare institutii, pot gestiona, completa si elibera numai acele acte de studii la care au dreptul în conditiile legii.

(2) Rectorul institutiei de învătământ superior este responsabil pentru organizarea si desfăsurarea activitătii de gestionare, completare si eliberare a actelor de studii de către institutie.

(3) Desemnarea compartimentelor si a personalului la nivel de institutie si de facultate/departament pentru a desfăsura activităti de gestionare, completare si eliberare a actelor de studii se aprobă de senatul universitar si se numesc prin decizie a rectorului. Persoanele numite sunt răspunzătoare, potrivit legii, pentru gestionarea, completarea si eliberarea actelor de studii.


(4) Răspunderea pentru exactitatea datelor înscrise în actele de studii eliberate o poartă persoanele care le-au completat si persoanele care le-au semnat.

Art. 6. - La sfârsitul fiecărui an universitar se întocmeste un raport privind gestionarea, completarea si eliberarea actelor de studii, la nivelul fiecărei institutii, care se aprobă de conducerea acesteia si se arhivează cu termen permanent.

Art. 7. - Formularele actelor de studii sunt tipărite si difuzate, în conditiile legii, de către unitatea de specialitate desemnată de MECT, unitate care poartă întreaga răspundere pentru aprobarea comenzilor de la institutii si pentru asigurarea securitătii tipăririi si păstrării formularelor până la ridicarea acestora de către institutiile beneficiare.

 

CAPITOLUL II

Gestionarea actelor de studii

 

Art. 8. - (1) Formularele actelor de studii se achizitionează de la unitatea de specialitate producătoare, pe baza comenzilor transmise anterior acesteia, de către delegati ai institutiilor. Predarea-preluarea formularelor se efectuează în baza unui proces-verbal încheiat între delegatul institutiei si reprezentantul unitătii de specialitate producătoare, în care sunt trecute toate datele de identificare a formularelor, inclusiv seriile si numerele.

(2) Este interzisă expedierea prin postă sau pe altă cale a formularelor actelor de studii.

Art. 9. - Formularele actelor de studii sunt preluate în cadrul institutiei, în baza unui proces-verbal de predare-primire încheiat între delegatul institutiei si persoana cu atributii în acest sens din cadrul institutiei, completându-se în mod corespunzător registrele de evidentă.

Art. 10. - (1) Formularele actelor de studii, actele de studii completate, duplicatele actelor de studii completate, registrele matricole si registrele de evidentă a actelor de studii se gestionează astfel încât să se realizeze protectia acestora în conditii de securitate deplină, cu termen permanent.

(2) Păstrarea formularelor actelor de studii necompletate, a actelor de studii completate, dar neridicate de titulari, a celor anulate, a registrelor de evidentă, precum si a documentelor (împuterniciri, delegatii, procese–verbale) privind primirea, predarea si eliberarea formularelor si actelor de studii se realizează în conditii de securitate deplină.

(3) Registrele de evidentă a formularelor actelor de studii - de primire, predare, eliberare - se paginează, se parafează cu sigiliul institutiei si primesc numere de inventar.

 

CAPITOLUL III

Completarea formularelor actelor de studii

 

Art. 11. - (1) Activitatea de completare a formularelor actelor de studii – referitoare la studii partiale sau complete – se efectuează în termen de maximum 12 luni de la finalizarea studiilor, respectiv de două luni de la confirmarea, prin ordin al ministrului, a titlului stiintific de doctor - în cazul diplomelor de doctor.

(2) Un act de studii dintr-un carnet cu matcă (cotor) si matca în cauză sunt completate identic, matca rămânând în arhiva institutiei cu termen permanent.

Art. 12. - (1) Un act de studii care confirmă studii partiale, în conformitate cu reglementările din institutie, se completează numai la cererea titularului, în baza aprobării acesteia de către conducerea institutiei.

(2) Un document de tip situatie scolară se eliberează, la cerere, pe baza reglementărilor din institutie.

Art. 13. - Diplomele cu mentiunea „de merit” se eliberează absolventilor de învătământ superior care îndeplinesc conditiile stabilite de senatele universitare, la propunerea consiliilor facultătilor/departamentelor.

Art. 14. - (1) Completarea unui act de studii se efectuează computerizat sau prin scriere de mână cu tus ori cu cerneală de culoare neagră, citet si fără stersături, răzuiri, acoperiri cu pastă corectoare.

(2) În actele de studii datele se scriu fără prescurtări, în conformitate cu terminologia oficială în vigoare.

(3) Numele titularului, initiala/initialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut) si prenumele titularului actului de studii se scriu cu majuscule format de tipar, în ordinea înscrisă în certificatul de nastere.

(4) Pe un act de studii prevăzut cu „Loc pentru fotografie” se lipeste fotografia titularului - realizată recent, pe hârtie fotografică, color, format 3 x 4 cm - astfel încât să acopere chenarul locului respectiv.

(5) Actele de studii se semnează cu stilou sau cu pix de culoare albastră/neagră, nefiind admisă aplicarea parafei.

(6) Sigiliul institutiei, cu înscrisurile în clar, se aplică: pe fotografie, astfel încât jumătate să fie pe fotografie si jumătate să fie în afara fotografiei; pe „Locul pentru sigiliu” (L.S.), în stânga semnăturii.

Art. 15. - (1) Înainte de a se trece la completarea unui act de studii, se verifică existenta si corectitudinea înscrisurilor imprimate – în raport cu modelele de referintă, precum si a datelor ce urmează a fi înscrise – prin confruntare cu datele din documentele oficiale în cauză.

(2) La completarea unui act de studii, datele care se înscriu pe acesta sunt cele din registrul matricol si din alte documente oficiale.

(3) Numele, initiala/initialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut) si prenumele titularului, care se înscriu în registrul matricol si în actele de studii, sunt cele din certificatul de nastere. În cazul în care, la înmatriculare sau în perioada studiilor, un/o student/studentă depune cerere pentru completarea numelui, însotită de copii legalizate ale documentelor oficiale din care rezultă numele nou - în raport cu numele din certificatul de nastere, pe baza aprobării cererii în cauză de către conducerea institutiei, se procedează la completarea solicitată prin scriere între paranteze după ultimul prenume, în registrul matricol si, ulterior, în actele de studii. Cererea în cauză trebuie să cuprindă, printre altele, declaratia studentului/studentei că nu va mai solicita un alt act de studii, în cazul modificării ulterioare a numelui.

(4) Denumirea localitătii de nastere care se înscrie în registrul matricol si, ulterior, în actele de studii, este aceea din certificatul de nastere sau, după caz, noua denumire oficială în vigoare.

Art. 16. - (1) Nu se admite modificarea numelui, prenumelui, initialei sau a localitătii de nastere ale titularului, în registrul matricol, respectiv în actele de studii, dacă schimbarea în cauză s-a produs după data de absolvire a anilor de studii.

(2) În situatia în care titularul îsi schimbă administrativ numele, prin hotărâre judecătorească, poate solicita eliberarea unui duplicat cu noul nume. La cerere, titularul trebuie să prezinte hotărârea judecătorească din care rezultă schimbarea administrativă a numelui, precum si celelalte acte de stare civilă


cu noul nume. În acest caz, actul/actele de studii eliberat/e cu numele intial se anulează.

Art. 17. - Formularele actelor de studii completate cu greseli, stersături, adăugări, cu sigiliul necorespunzător sau murdare, partial deteriorate se anulează, scriindu-se cuvântul ANULAT pe toată diagonala imprimatului, atât pe actul de studii, cât si pe matcă (cotor), cu mentiune în registrul de evidentă. În astfel de cazuri, conducerea institutiei dispune anularea acestora si întocmirea altora, corespunzătoare.

Art. 18. - (1) În vederea completării actelor de studii, secretariatele facultătilor/departamentelor întocmesc tabele nominale cu studentii/absolventii care urmează să primească actele de studii respective, pe domenii, specializări si forme de învătământ, în termen de maximum o lună de la finalizarea studiilor sau de la înregistrarea cererii – în cazul actelor de studii care se referă la studii partiale finalizate; la înscrierea în aceste tabele a datelor prevăzute în formularele actelor de studii, se au în vedere instructiunile din articolele anterioare privind completarea actelor de studii; tabelele în cauză vor purta semnătura decanului facultătii/directorului departamentului si a secretarului sef al acestora.

(2) Tabelele si dosarele absolventilor se înaintează compartimentului de specialitate, în termen de o lună de la finalizarea studiilor în cauză.

(3) Dosarul absolventului/absolventei va avea următorul continut: diploma de studii în baza căreia absolventul a fost admis la concurs (copie legalizată), certificatul de nastere, certificatul de căsătorie sau alte acte care modifică/completează numele absolventului/absolventei (copie/copii legalizate), două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3 x 4 cm, fisa de lichidare întocmită conform reglementărilor institutiei.

 

CAPITOLUL IV

Eliberarea actelor de studii

 

Art. 19. - Institutiile fac publice, prin afisare sau/si pe pagina web, conditiile de eliberare a actelor de studii.

Art. 20. - (1) Titularii sau împuternicitii acestora au dreptul să solicite eliberarea actelor de studii completate, după termenul aprobat de senatul institutiei, care poate fi cel mult de 12 luni de la finalizarea studiilor, respectiv de două luni de la confirmarea titlului stiintific de doctor.

(2) Un act de studii referitor la studii complete sau partiale finalizate se eliberează titularului.

(3) În situatii bine motivate, când titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, cu aprobarea rectorului institutiei, pe baza unei procuri, care să mentioneze în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii, autentificată la notariat. În cazul cetătenilor români sau străini cu domiciliul/resedinta în străinătate, procura notarială va fi supralegalizată sau apostilată (apostila de la Haga), conform conventiilor internationale, de către autoritătile competente din tara respectivă.

Art. 21. - (1) Înainte de a fi eliberate titularilor/ împuternicitilor, actele de studii prevăzute cu „Loc pentru timbru sec” (T.S.) se supun aplicării timbrului sec al institutiei.

(2) Un act de studii completat se eliberează titularului/ împuternicitului, după verificarea de către titular/împuternicit a datelor înscrise în actul de studii, pe baza prezentării documentului de identitate (carte de identitate sau pasaport valabile) de către acesta si, după caz, a „Fisei de lichidare”, din care rezultă că titularul nu are datorii fată de institutie.

(3) Titularul semnează pentru primire în toate locurile prevăzute pentru semnătura titularului. Împuternicitul semnează pentru primire în toate locurile prevăzute pentru semnătura titularului, mai putin pe actul de studii; operatiunea de eliberare se consemnează în registrul de evidentă a actelor de studii; numele si prenumele, calitatea, datele de identificare si semnătura împuternicitului se trec în rubrica „Mentiuni” din registrul de evidentă a actelor de studii.

Art. 22. - (1) Actele de studii completate si neridicate de titulari/împuterniciti se păstrează în arhiva institutiei cu termen permanent.

(2) Actele de studii completate si neridicate datorită decesului titularului pot fi eliberate unui membru al familiei titularului (ascendent ori descendent de gradul I sau II), în baza unei cereri aprobate de conducerea institutiei, însotită de copie legalizată a certificatului de deces si de o declaratie pe propria răsundere privind motivele invocate pentru ridicarea acestor acte de studii.

(3) Unei persoane cu resedinta în străinătate, care adresează cererea mentionară în alin. (2), i se pot elibera actele de studii solicitate prin intermediul ambasadei (consulatului) tării respective în România sau al ambasadei (consulatului) României din tara de resedintă a acesteia.

Art. 23. - În registrul de evidentă a actelor de studii eliberate se consemnează: numărul de ordine dat de institutie; seria si numărul formularului; numele, initiala/initialele prenumelui/ prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut) si prenumele titularului; locul si data nasterii titularului; tipul actului de studii eliberat; institutia, anul universitar si sesiunea în care titularul a încheiat studiile; institutia si anul universitar în care titularul a promovat examenul de finalizare a studiilor; profilul/domeniul si specializarea; media examenului de finalizare a studiilor; data eliberării actului de studii; numele si prenumele persoanei care a eliberat actul de studii; semnătura de primire a actului de studii de către titular/împuternicit; mentiuni.

 

CAPITOLUL V

Întocmirea si eliberarea duplicatelor actelor de studii

 

Art. 24. - În cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorării partiale a unui act de studii, se poate elibera un duplicat al acestuia dacă în arhiva institutiei se găsesc matca (cotorul) actului respectiv si/sau alte documente legale din care rezultă situatia studiilor titularului sau, dacă arhiva a fost distrusă în conditii de fortă majoră (calamităti naturale, incendii etc.), prin reconstituirea situatiei scolare de către institutie.

Art. 25. - (1) Pentru eliberarea duplicatului unui act de studii, titularul adresează, în scris, conducerii institutiei o cerere, însotită de următoarele documente: declaratie scrisă a titularului actului, autentificată la notariat, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare si împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat partial; copie legalizată a certificatului de nastere; două fotografii - realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3 x 4 cm - ale titularului actului; dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a pierderii actului de studii respectiv - în cazul unui act de studii pierdut sau actului de studii în cauză - dacă acesta este deteriorat partial; dovada plătii taxei pentru eliberarea duplicatului.


(2) Depunerea la institutie a documentelor prevăzute la alin. (1) se poate efectua de către titularul actului de studii în cauză sau de împuternicitul acestuia.

(3) Pentru publicarea pierderii unui act de studii, titularul acestuia se adresează Regiei Autonome „Monitorului Oficial”, anuntul urmând să cuprindă următoarele date: denumirea actului de studii original; numele, initiala/initialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei), prenumele titularului; anul finalizării studiilor în cauză; seria si numărul actului respectiv, numărul si data la care a fost înregistrat în registrul de evidentă a eliberării actelor de studii; denumirea institutiei emitente.

(4) Actele de studii deteriorate partial se anulează si se păstrează în arhiva institutiei, în vederea casării în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(5) Toate aprobările date pentru eliberarea de duplicate se păstrează în arhiva institutiei, cu termen permanent.

Art. 26. - (1) Duplicatul actului de studii se realizează pe un formular similar celui original, eliberat titularului, sau prin scriere după modelul de referintă al actului original – dacă nu mai există formular similar celui original; completarea datelor si eliberarea duplicatului se efectuează după procedurile prevăzute la actele originale, cu mentiunea că datele care se înscriu sunt cele existente în documentele specifice (matca actului original, registre matricole, cataloage etc.) din arhiva institutiei.

(2) Completarea duplicatului unui act de studii se efectuează după procedura generală prevăzută la actele originale, cu următoarele înscrisuri suplimentare: într-un spatiu corespunzător - DUPLICAT (scris cu tus sau cu cerneală de culoare rosie); în partea de sus - seria si numărul actului original eliberat; în locurile pentru semnăturile corespunzătoare celor de pe actul original – (ss); în partea de jos, dreapta – Nr....(numărul de înregistrare acordat de institutie din registrul de eliberări)... din...(data)...; pe verso – „Acest DUPLICAT este eliberat conform deciziei rectorului... (denumirea institutiei)..., nr.... din...(data).... . Confirmăm autenticitatea înscrisurilor cuprinse în prezentul act de studii.”, text care este urmat de functiile (Rector, Secretar-sef etc., după caz) care sunt înscrise pe actele de studii similare celui în cauză, la data completării duplicatului, si de semnăturile persoanelor care ocupă functiile respective.

Art. 27. - (1) Titularul duplicatului unui act de studii îsi poate ridica duplicatul respectiv în termen de o lună de la aprobarea cererii.

(2) Duplicatele completate si neridicate se păstrează conform prevederilor prezentului regulament.

Art. 28. - (1) Eliberarea duplicatelor actelor de studii se efectuează în conditiile practicate la eliberarea actelor originale.

(2) În registrul de evidentă a actelor de studii si pe matca actului de studii original (când actul de studii s-a eliberat din carnet cu matcă) se înscriu seria si numărul duplicatului eliberat.

Art. 29. - (1) Duplicatul unui act de studii se eliberează, de regulă, o singură dată.

(2) Dacă duplicatul unui act de studii a fost pierdut sau distrus complet în conditii de fortă majoră (calamităti naturale, incendii etc.), titularului i se poate elibera un alt duplicat, la cerere si pe baza aprobării acesteia, în conditiile prezentate mai sus si cu mentiunea că pe acesta se înscriu, suplimentar, seria si numărul duplicatului anterior, precum si data la care acesta a fost eliberat.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 30. - (1) În cazul în care titularul constată greseli în actul de studii/duplicat după o perioadă de timp de la primirea acestuia, titularul se adresează în scris conducerii institutiei care l-a eliberat, în vederea eliberării unui nou act de studii/duplicat, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, pe care se scrie, la subsol, nota: „Prezentul/a... (act de studii/duplicat)... înlocuieste...(actul de studii/duplicatul)... cu seria... si nr...., precum si cu nr. de înregistrare... (acordat de institutie din registrul de eliberări)... din... (data)..., deoarece acesta (aceasta) continea unele greseli”.

(2) Prin decizia rectorului institutiei documentul gresit se anulează si se arhivează, cu termen permanent.

Art. 31. - În cazurile în care unele institutii au fost reorganizate sau desfiintate, actele de studii originale sau duplicate ale acestora se gestionează, se completează si se eliberează de către institutiile care păstrează arhiva; pe actele eliberate se înscrie si: „Mentiune Acest act de studii este eliberat de... (denumirea institutiei)..., care detine arhiva... (denumirea institutiei reorganizate/desfiintate)... unde titularul a finalizat studiile respective”.

Art. 32. - Studentilor români sau străini care au finalizat studii partiale la institutii de învătământ superior din străinătate si solicită continuarea studiilor în institutii din România li se pot recunoaste studiile/actele de studii în cauză, în baza procedurilor legale de recunoastere a studiilor.

Art. 33. - Actele de studii eliberate absolventilor institutiilor de învătământ superior din România pot fi vizate, la cerere, de către Centrul national de recunoastere si echivalare a diplomelor din cadrul MECT, în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare al acestuia, la cererea titularilor – în vederea utilizării actelor de studii respective în străinătate.

Art. 34. - Actele de studii eliberate de institutiile de învătământ superior din străinătate pot fi supuse procesului de evaluare–recunoastere–echivalare de către Centrul national de recunoastere si echivalare a diplomelor din cadrul MECT, în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare al acestuia, la cererea titularilor - în vederea utilizării actelor de studii respective în România.

Art. 35. - (1) În cazurile în care se constată că un act de studii eliberat se referă la studii care nu au fost efectuate de către titular, respectiv că actul de studii este un fals, institutia care l-a eliberat dispune anularea acestuia si anuntă institutiile abilitate, iar titularul, persoanele care au transmis datele, persoanele care l-au completat si persoanele care l-au semnat sunt răspunzătoare potrivit legii.

(2) Anularea unui act de studii în conditiile alin. (1) este făcută publică, de către institutia care l-a eliberat, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Art. 36. - Formularele actelor de studii care nu mai sunt valabile sau care nu au fost folosite timp de 10 ani de la achizitionarea lor se casează.

Art. 37. - Pentru eliberarea actelor de studii, institutiile pot percepe taxe, în conditiile stabilite de senatele universitare, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare.

Art. 38. - După finalizarea completă a studiilor, la cerere, absolventilor li se eliberează Adeverintă de absolvire a studiilor, al cărei termen de valabilitate este de maximum 12 luni.


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în euro începând cu perioada de aplicare 24 septembrie - 23 octombrie 2007

 

În baza art. 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, în aplicarea prevederilor Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

Începând cu perioada de aplicare 24 septembrie - 23 octombrie 2007, rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în euro este de 1,0% pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 15 octombrie 2007.

Nr. 26.