MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 722         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 25 octombrie 2007

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

39. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice - Revizia 1

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

795. - Ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 26/2007 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice - Revizia 1

 

Având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul preturi si tarife în domeniul energiei electrice si Procesul-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 16 octombrie 2007,

în temeiul art. 9 alin. (8) si (9) si al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a), c) si h) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice - Revizia 1*), cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Operatorii economici si persoanele fizice din Sistemul electroenergetic national vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Entitătile organizatorice din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data publicării.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 16 octombrie 2007.

Nr. 39.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice - Revizia 1

 

1. Scopul si obiectivele metodologiei

Art. 1. - (1) Prezenta metodologie reglementează atât metoda de stabilire, cât si controlul tarifelor pentru serviciul de distributie prestat de operatorul principal de distributie.

(2) Metoda de reglementare adoptată este de tip „cos de tarife plafon”.

Art. 2. - Aplicarea acestui tip de reglementare stimulativă asigură:

a) un mediu de reglementare eficient;

b) o alocare echitabilă a câstigurilor, rezultate prin cresterea eficientei peste tintele stabilite de autoritatea competentă, între operatorul principal de distributie si beneficiarii serviciului de distributie;

c) viabilitatea financiară a societătilor de distributie;

d) functionarea efectivă si eficientă a societătilor de distributie;

e) prevenirea abuzului de pozitie dominantă a operatorului de distributie;

f) promovarea investitiilor eficiente în reteaua de distributie a energiei electrice;

g) promovarea unor practici eficiente de exploatare si mentenantă a retelei de distributie a energiei electrice;

h) folosirea eficientă a infrastructurii existente;

i) operarea în conditii de sigurantă a retelei de distributie;

j) îmbunătătirea calitătii serviciului de distributie;

k) o abordare transparentă privind procesul de reglementare.

2. Domeniu de aplicare

Art. 3. - Metodologia este utilizată de către:

a) operatorii principali de distributie a energiei electrice, care distribuie energie electrică la mai mult de 100.000 de consumatori, pentru fundamentarea, stabilirea si aplicarea tarifelor de distributie din cadrul fiecărei perioade de reglementare;

b) Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, în procesul de analiză a datelor si informatiilor transmise de operatorii principali de distributie, în vederea aprobării tarifelor pentru serviciul de distributie.

Art. 4. - Tarifele de distributie se aplică, în baza unui contract de distributie tuturor utilizatorilor retelei de distributie, conectati la reteaua de distributie a operatorului principal de distributie, în concordantă cu nivelul de tensiune la care este distribuită/extrasă energia electrică.

 

*) Metodologia împreună cu anexele la aceasta se publică si în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru vânzări si relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

 

3. Definitii si abrevieri

Art. 5. - Termenii si abrevierile din prezenta metodologie au următoarele semnificatii:

 


activitate reglementată

- activitatea desfăsurată de o persoană fizică/juridică, ce constituie obiectul unor reglementări emise de ANRE;

anul t

- anul curent pe parcursul căruia se efectuează analizele pentru stabilirea veniturilor reglementate si aprobarea tarifelor de distributie pentru anul t+1;

anul t-1

- anul reglementat anterior anului reglementat curent;

anii t+n

- anii unei perioade de reglementare;

an de bază

- ultimul an al unei perioade de reglementare;

amortizare reglementată

- amortizarea recunoscută de ANRE, aferentă mijloacelor fixe ce contribuie la prestarea serviciului de distributie, considerată în calculul tarifelor de distributie;

autoritate competentă

- Autoritatea Natională de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE;

baza reglementată a activelor (BAR)

- valoarea netă a mijloacelor fixe ce contribuie la prestarea serviciului de distributie, recunoscută de ANRE;

categorii de instalatii

- grupurile de instalatii, inclusiv echipamentele de măsurare functionând la acelasi nivel de tensiune identificat si delimitat în scopul determinării tarifelor specifice de distributie:

a) categoria 110 kV - grupul de instalatii care functionează la nivelul de tensiune de 110 kV (inclusiv statii de conexiune);

b) categoria statii de transformare IT/MT - grupul de instalatii din statiile de transformare 110 kV/MT (exclusiv instalatiile din statiile de conexiune care functionează la nivelul de MT);

c) categoria MT - grup de instalatii care functionează la nivel de MT [inclusiv instalatiile din statiile de conexiune, exclusiv instalatiile definite la lit. b)];

d) categoria puncte de transformare MT/JT - grupul de instalatii din punctele de transformare MT/JT (exclusiv instalatiile din punctele de conexiune);

e) categoria JT - grupul de instalatii care functionează la nivel de JT [inclusiv instalatiile din punctele de conexiune, exclusiv instalatiile definite la lit. d)].

categorie de consumatori

- grupul de consumatori cu caracteristici comune ale cererii de energie electrică;

contributie financiară

- aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distributie sau al unei terte părti (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internationale, subventii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor principali de distributie;

costuri reglementate reprezentând cheltuieli speciale

- costurile datorate unor evenimente unice (de exemplu, separarea activitătii de distributie de cea de furnizare a energiei electrice), foarte rare, care au loc o dată la câtiva ani (de exemplu, studiile privind evaluarea sau reevaluarea activelor, studii privind amortizarea ori studii asimilate, al căror efect în termen de cheltuieli se poate împărti pe mai multe perioade) sau alte cauze extraordinare.

NOTĂ: Aceste costuri pot fi amânate si amortizate pe perioada pe care această cheltuială îsi produce efectele. În astfel de cazuri, perioada de amortizare trebuie să corespundă cu perioada de realizare a beneficiilor;

cost serviciu de distributie

- totalul costurilor justificate si recunoscute de autoritatea competentă, repartizate serviciului de distributie a energiei electrice active, din totalul costurilor operatorului principal de distributie;

cos de tarife-plafon (Tariffs Basket Cap)

- limita superioară impusă asupra mediei ponderate a structurii tarifelor operatorului de distributie. Ponderarea se realizează prin cantitătile de energie electrică distribuite de operatorul de distributie pe categorii de consumatori si niveluri de tensiune;

cost mediu ponderat al capitalului

- media ponderată a costurilor capitalurilor utilizate.

NOTĂ: Structura capitalului este formată din împrumuturi bancare pe termen lung si capitaluri proprii. Costul mediu ponderat al capitalului se calculează ca o însumare a costurilor capitalurilor utilizate, tinându-se cont de ponderea acestora.

Costul capitalului propriu reflectă câstigurile nete care vor fi obtinute de către actionari după acoperirea tuturor costurilor aferente. Autoritatea competentă poate considera diferite metode în determinarea unui cost adecvat al capitalului propriu;

CPT reglementat

- consumul propriu tehnologic considerat de ANRE la calculul tarifelor de distributie;

energie distribuită

- energie electrică activă pentru care se asigură serviciul de distributie, măsurată în punctele de iesire (extrasă) din retelele de distributie si pentru care se aplică tariful de distributie sau o componentă a acestuia;


indicatori de performantă pentru serviciul de distributie

- indicatorii stabiliti conform standardului de performantă a serviciului de distributie pentru mentinerea unui nivel minim al calitătii serviciului de distributie;

înaltă tensiune - IT

- tensiunea mai mare sau egală cu 110 kV;

medie tensiune - MT

- tensiunea cuprinsă în intervalul 1-110 kV exclusiv, respectiv 6 kV, 10 kV, 20 kV, 30 kV, 35 kV;

joasă tensiune - JT

- tensiunea mai mică sau egală cu 1 kV; valoarea standardizată pentru retelele trifazate este de 0,4 kV (inclusiv instalatiile din punctele de conexiune cu reteaua de iluminat public);

mijloc fix

- în acceptiunea prezentei metodologii, în categoria mijloacelor fixe sunt considerate si licentele si brevetele incluse în contabilitate, rezultate în urma investitiilor efectuate;

necesar de fond de rulment (NFRR)

- în acceptiunea prezentei metodologii, prin necesar de fond de rulment (NFRR) se întelege suma de bani aferentă finantării creditelor pe termen scurt, credite contractate pentru desfăsurarea activitătii de exploatare aferentă serviciului de distributie a energiei electrice;

operator principal de distributie (ODP)

- persoana juridică, titulară a unei licente de distributie, care detine o retea electrică de distributie pe care o exploatează, întretine, modernizează, dezvoltă si are în concesiune exploatarea activitătilor si serviciului de distributie a energiei electrice. Operatorul principal de distributie distribuie energie electrică la mai mult de 100.000 de clienti;

OTS

- operatorul de transport si de sistem;

perioadă de reglementare

- perioada determinată de timp de 5 ani, în care se aplică o metodă de reglementare de tip cos de tarife-plafon. Prin exceptie, prima perioadă de reglementare este de 3 ani (2005-2007);

rata inflatiei (RI)

- rata reglementată a inflatiei, exprimată în procente;

rata titlurilor de stat (RTS)

- rata dobânzii titlurilor de stat, în termeni reali, cu scadentă la un an, exprimată în procente. În cazul în care nu au fost emise titluri de stat cu scadentă la un an, ANRE stabileste si comunică operatorilor principali de distributie, pe baza datelor furnizate de institutiile abilitate, care emisiune de titluri de stat este utilizată;

rentabilitatea bazei reglementate a activelor (RBAR)

- valoarea recunoscută de ANRE a randamentului reglementat al BAR, exprimată în unităti monetare;

RRR

- rata reglementată a rentabilitătii, exprimată în procente;

tarif de distributie a energiei electrice

- tariful aprobat de ANRE, aferent serviciului de distributie a energiei electrice active, ce poate avea una sau mai multe componente aferente fiecărei categorii de instalatii. Pentru prima perioadă de reglementare reprezintă tariful calculat pentru fiecare categorie de instalatii, ca raport între veniturile reglementate aferente acesteia si suma energiilor distribuite prin aceasta;

venit-tintă initial

- venitul anual calculat în termeni reali pe baza costurilor prognozate reglementate ale serviciului de distributie, aferente fiecărui an al perioadei de reglementare, obtinut pentru fiecare an al perioadei de reglementare după aplicarea factorului de eficientă Xinitial asupra costurilor de operare si mentenantă controlabile ale anului precedent;

venituri liniarizate

- veniturile care conduc la valoarea netă prezentă echivalentă a veniturilor-tintă initiale, prin aplicarea factorului de liniarizare Xfinal asupra tarifelor în vigoare în ultimul an înainte de începutul perioadei de reglementare si a cantitătilor prognozate. Veniturile liniarizate se utilizează pentru determinarea Xfinal;

venit reglementat

- venitul considerat de autoritatea competentă aferent tarifelor de distributie aprobate pentru anul t+1;

Xinitial

- procentul de reducere de la un an la altul a costurilor de operare si mentenantă controlabile, stabilit pentru cresterea eficientei serviciului de distributie a energiei electrice;

Xfinal

- procentul de variatie, fără inflatie, de la un an la altul a tarifului de distributie, înainte de aplicarea corectiilor.


4. Documente de referintă

Art. 6. - În redactarea prezentei metodologii s-au utilizat următoarele documente de referintă:

a) Legea energiei electrice nr. 13/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007, cu modificările si completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 890/2003 privind aprobarea „Foii de parcurs din domeniul energetic din România”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 si 581 bis din 14 august 2007, cu modificările si completările ulterioare;

c) Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2004 pentru aprobarea continutului-cadru al caietului de sarcini, a contractului-cadru de concesiune si a procedurii pentru acordarea concesiunii serviciului public privind distributia energiei electrice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. nr. 22 din 7 ianuarie 2005, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 2.412/2004.

5. Principii

Art. 7. - Operatorilor principali de distributie le revine în întregime responsabilitatea transmiterii si fundamentării datelor si informatiilor necesare autoritătii competente pentru stabilirea veniturilor reglementate si a tarifelor de distributie.

Art. 8. - (1) La calculul tarifelor de distributie, orice cost justificat asociat activitătii de distributie este considerat o singură dată.

(2) În cazul în care se constată că un cost a fost inclus de mai multe ori, acesta va fi corectat prin scăderea din venitul reglementat aferent următoarei perioade de reglementare.

Art. 9. - Tarifele de distributie sunt aprobate de autoritatea competentă pentru fiecare operator de distributie. Tarifele de distributie sunt unice pentru reteaua fiecărui operator de distributie.

Art. 10. - Pentru fiecare an al perioadei de reglementare venitul reglementat pentru serviciul de distributie trebuie să respecte conditia prevăzută la art. 88.

Art. 11. - (1) Toate datele necesare determinării veniturilor, care sunt transmise de operatorul principal de distributie, sunt exprimate în termeni reali, respectiv în valori monetare aferente anului imediat anterior începerii fiecărei perioade de reglementare.

(2) Efectul inflatiei asupra costurilor este acoperit prin intermediul RI aplicată anual tarifelor.

Art. 12. - (1) În aplicarea acestui tip de reglementare, autoritatea competentă verifică tarifele de distributie care se aplică pentru serviciul de distributie pentru fiecare an al perioadei de reglementare.

(2) Perioadele de reglementare sunt de 5 ani, cu exceptia primei perioade de reglementare care este de 3 ani (2005- 2007).

Art. 13. - În procesul de verificare, autoritatea competentă ia în considerare solicitarea transmisă de operatorul principal de distributie pentru perioada de reglementare, tinând cont, în principal, de:

a) cantitatea justificată de energie electrică distribuită;

b) standardele de performantă impuse operatorului de distributie conform legislatiei în vigoare;

c) stabilitatea tarifelor;

d) CPT reglementat conform planului de reducere stabilit de operator si aprobat de ANRE;

e) rata reglementată a rentabilitătii aplicată bazei reglementate a activelor retelei de distributie;

f) taxele stabilite de autoritătile centrale sau locale, aferente serviciului de distributie;

g) viabilitatea financiară a operatorului de distributie.

Art. 14. - Autoritatea competentă poate invalida pe durata unei perioade de reglementare tarifele de distributie aprobate,

cu anuntarea prealabilă a operatorului de distributie, dacă autoritatea competentă constată că:

a) stabilirea tarifelor s-a efectuat pe baza unor informatii false furnizate de operatorul de distributie;

b) există greseli de calcul în stabilirea tarifelor de distributie.

Art. 15. - Invalidarea tarifelor de distributie pe baza

prevederilor art. 14 implică, în primul rând, corectarea informatiilor false sau gresite, recalcularea si aprobarea noilor tarife ce vor fi aplicate de operatorul principal de distributie în cauză.

Art. 16. - Operatorul principal de distributie tine evidenta separată a tuturor contributiilor financiare primite anual. Valoarea acestor contributii este transmisă la autoritatea competentă, conform machetelor de monitorizare.

Art. 17. - (1) Pentru prima perioadă de reglementare operatorul principal de distributie este obligat să organizeze:

a) evidentă contabilă de gestiune separată pentru fiecare activitate reglementată; si

b) evidentă contabilă separată pentru activitătile nereglementate.

(2) Începând cu a doua perioadă de reglementare, operatorul principal de distributie este obligat să organizeze:

a) evidentă contabilă separată pentru fiecare activitate reglementată; si

b) evidentă contabilă separată pentru activitătile nereglementate.

Art. 18. - Operatorul principal de distributie trebuie să aloce costurile comune serviciului de distributie reglementat si celorlalte servicii reglementate/nereglementate, folosind o metodă de alocare care respectă principiile cauzalitătii economice.

Art. 19. - Autoritatea competentă controlează corectitudinea alocării costurilor în vederea evitării subventiilor încrucisate dintre serviciul reglementat de distributie si alte activităti.

Art. 20. - Operatorul principal de distributie va furniza explicatii detaliate pentru:

a) modul de alocare a costurilor;

b) motivul alegerii metodei utilizate; si

c) cuantificarea factorilor utilizati în alocare.

Art. 21. - Operatorul principal de distributie clasifică si alocă veniturile si costurile solicitate în scopul aprobării tarifelor de distributie, conform prevederilor acestei metodologii.

Art. 22. - (1) Operatorul principal de distributie efectuează alocarea costurilor pentru serviciul de distributie pentru fiecare an al perioadei de reglementare.

(2) Costurile alocate potrivit alin.(1) se utilizează pentru calculul tarifelor propuse de operatorul principal de distributie pentru serviciul de distributie.

Art. 23. - În determinarea venitului reglementat nu se includ următoarele costuri:

a) costuri efectuate de alte societăti comerciale care apartin aceleiasi societăti-mamă/holding sau ale societătii-mamă/holding;

b) cotă-parte din costurile specifice aferente racordării noilor utilizatori, care sunt recuperate prin aplicarea tarifelor de racordare;

c) costuri cu alte activităti desfăsurate de operatorul principal de distributie pentru care este utilizată reteaua de distributie sau de salariatii implicati în prestarea serviciului de distributie;

d) costuri cu despăgubiri plătite consumatorilor pentru nerespectarea termenelor stabilite prin standardul de performantă pentru serviciul de distributie a energiei electrice sau pentru deteriorarea receptoarelor electrice din culpa operatorului de distributie;

e) costuri cu amenzi si penalităti aplicate operatorului principal de distributie.


Art. 24. - Autoritatea competentă monitorizează indicatorii de performantă pe baza standardului de performantă pentru serviciul de distributie a energiei electrice.

Art. 25. - În ultimul an al celei de-a doua perioade de reglementare, autoritatea competentă poate initia un proces public de consultare în urma căruia prezenta metodologie va fi revizuită.

Art. 26. - În cazul corectiilor aferente:

a) modificării cantitătilor previzionate atât pentru energia electrică distribuită, cât si pentru CPT reglementat;

b) diferentei dintre pretul prognozat de achizitie al CPT reglementat si cel realizat;

c) limitării cresterii tarifelor de distributie de la un an la altul, conform art. 107 si 108;

d) nerealizării sau depăsirii programului de investitii aprobat conform art. 73;

e) modificării anuale a costurilor de operare si mentenantă necontrolabile, realizate fată de cele previzionate;

f) necesarului de fond de rulment,

pentru ajustarea diferentelor de venituri se utilizează RTS în termeni reali.

6. Stabilirea veniturilor reglementate pentru serviciul de distributie a energiei electrice

6.1. Venitul-tintă initial al activitătii de distributie

Art. 27. - Venitul-tintă initial se obtine după aplicarea factorului de eficientă Xinitial asupra costurilor de operare si mentenantă controlabile si acoperă următoarele elemente:

a) costurile de operare si mentenantă controlabile, conform prevederilor subcap. 6.2;

b) costurile de operare si mentenantă necontrolabile, conform prevederilor subcap. 6.2;

c) costul de achizitie al energiei electrice aferente consumului propriu tehnologic aprobat de autoritatea competentă, conform prevederilor subcap. 6.3;

d) amortizarea reglementată aferentă activelor existente si noilor investitii eficiente, aprobată de autoritatea competentă conform prevederilor subcap. 6.4;

e) rentabilitatea activelor existente si a noilor investitii eficiente, aprobată de autoritatea competentă conform prevederilor subcap. 6.5;

f) necesarul de fond de rulment.

6.2. Costurile de operare si mentenantă

Art. 28. - Costurile de operare si mentenantă recunoscute de autoritatea competentă cuprind următoarele elemente:

a) costurile de operare si mentenantă controlabile;

b) costurile de operare si mentenantă necontrolabile.

Art. 29. - În costurile de operare si mentenantă controlabile sunt incluse la începutul fiecărei perioade de reglementare si costurile, specifice acestei categorii, aferente noilor racordări.

Art. 30. - Costurile de operare si mentenantă controlabile cuprind în principal, fără a fi limitative, următoarele:

a) costuri cu materii prime si materiale consumabile;

b) costuri cu apa, energia electrică (regie) si alte utilităti;

c) alte costuri cu materiale, inclusiv aparatele de măsurare înregistrate ca obiecte de inventar;

d) costuri cu lucrări de întretinere si reparatii executate de terti;

e) costuri cu locatii de gestiune si chirii;

f) costuri cu prime de asigurare;

g) costuri cu studii si cercetări;

h) costuri cu alte servicii executate de terti, (inclusiv cursuri pentru perfectionarea personalului, colaboratori, comisioane si onorarii, protocol, reclamă si publicitate, deplasări, detasări si transferări, cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii);

i) costuri legate de personal (salarii, diurne, prime);

j) costuri cu despăgubiri plătite de operatorul principal de distributie către terti, pentru efectuarea lucrărilor de mentenantă, stabilite prin acordul părtilor.

Art. 31. - (1) Costurile de operare si mentenantă sunt analizate de autoritatea competentă în vederea evitării costurilor nejustificate.

(2) În cursul acestei analize autoritatea competentă poate utiliza tehnici de analiză comparativă ce vor fi definite în urma unui proces de consultare cu operatorii principali de distributie.

Art. 32. - (1) În ultimul an al unei perioade de reglementare, autoritatea competentă analizează nivelul costurilor de operare si mentenantă controlabile atins la sfârsitul ultimului an al perioadei anterioare.

(2) Costul de operare si mentenantă controlabil luat în calcul ca punct de pornire la începutul următoarei perioade de reglementare este costul de operare si mentenantă controlabil realizat în ultimul an al perioadei anterioare, la care se adaugă jumătate din diferenta dintre:

a) costurile de operare si mentenantă controlabile stabilite anterior de autoritatea competentă pentru ultimul an al perioadei anterioare; si

b) costurile de operare si mentenantă controlabile, efectiv realizate de operatorul de distributie în ultimul an al perioadei anterioare, dar nu mai mare decât valoarea aprobată anterior de autoritatea competentă.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care costurile de operare si mentenantă controlabile realizate în ultimul an al perioadei anterioare de reglementare sunt mai mari decât costurile de operare si mentenantă controlabile stabilite anterior de autoritatea competentă, prin aplicarea X initial pornind de la anul de bază. În acest caz, ca punct de pornire pentru următoarea perioadă de reglementare, se vor considera costurile de operare si mentenantă controlabile stabilite anterior de autoritatea competentă pentru ultimul an al perioadei anterioare de reglementare.

(4) În cazuri exceptionale, pentru a doua perioadă de reglementare, ANRE poate stabili, la solicitarea justificată a operatorilor principali de distributie, o ajustare a nivelului costurilor de operare si mentenantă controlabile luate în calcul ca punct de pornire pentru următoarea perioadă de reglementare.

Art. 33. - Următoarele costuri de operare si mentenantă sunt considerate necontrolabile:

a) costuri rezultate din plata impozitelor, redeventelor, taxelor si vărsămintelor asimilate, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare sau de către autoritătile locale;

b) costuri reglementate privind cheltuieli speciale;

c) contributii la fondul de sănătate, la fonduri speciale, altele de aceeasi natură aferente fondului de salarii, conform obligatiilor si în limita valorilor/procentelor stabilite prin legislatia primară în vigoare;

d) costuri de distributie reglementate generate de utilizarea retelei de distributie proprietate a altor operatori economici;

e) costuri extraordinare determinate de forta majoră;

f) costuri cu salarii compensatorii, conform legislatiei în vigoare;

g) costuri generate de imposibilitatea întreruperii alimentării cu energie electrică a unor societăti comerciale, în baza unui act de legislatie primară. Se va recunoaste numai acea parte aferentă serviciului de distributie neacoperită prin garantii bancare;

h) costuri cu pierderi din creante si debitori diversi pentru serviciul de distributie a energiei electrice;

i) costuri cu despăgubirile plătite de operatorul principal de distributie către terti, pentru efectuarea lucrărilor de mentenantă, stabilite prin hotărâre judecătorească în cazul în care părtile nu se înteleg.


Art. 34. - (1) În primul an al primei perioade de reglementare, autoritatea competentă recunoaste integral cheltuielile cu pierderi din creante si debitori diversi.

(2) În timpul celui de-al doilea semestru al primului an al primei perioade de reglementare, autoritatea competentă va initia procesul de consultare cu operatorii de distributie în vederea aprobării unei metodologii pentru determinarea valorii pierderilor din creante si debitori diversi si programul de reducere a acestora, care vor fi recunoscute în tarif. Acest program se va aplica începând cu al doilea an al primei perioade de reglementare.

6.2.1. Factorul de eficientă reglementat Xinitial

Art. 35. - Factorul Xinitial de crestere anuală a eficientei, stabilit de autoritatea competentă, este aplicat costurilor de operare si mentenantă controlabile ale operatorului de distributie, fată de anul precedent, începând cu primul an al primei perioade de reglementare.

Art. 36. - Autoritatea competentă impune reducerea treptată a costurilor de operare si mentenantă controlabile si absorbtia constantă a ineficientei prin cresterea anuală a tintelor de eficientă.

Art. 37. - Tinta de îmbunătătire a eficientei (factorul Xinitial) pentru cea de-a treia perioadă de reglementare si următoarele se va stabili în urma unui proces de consultare cu operatorii de distributie si poate include:

a) o componentă care măsoară potentialul relativ de crestere a eficientei, reprezentând diferenta de eficientă fată de ceilalti operatori de distributie, realizată prin analiza comparativă (benchmarking) a tuturor operatorilor de distributie;

b) o componentă care măsoară potentialul absolut de crestere a eficientei, care se determină prin aproximarea cresterii eficientei la nivelul ramurii industriale/sectorului energiei electrice.

Art. 38. - Autoritatea competentă poate utiliza diferite tehnici pentru evaluarea eficientei, ca de exemplu:

a) metoda factorilor globali de productivitate;

b) metoda indicatorilor principali de performantă;

c) metoda analizei regresive;

d) programe de analiză liniară;

e) altele.

Art. 39. - În prima perioadă de reglementare autoritatea competentă:

a) nu evaluează separat cele două componente ale factorului de eficientă Xinitial;

b) stabileste ca valoare impusă pentru factorul de eficientă Xinitial o valoare anuală unică pentru toti operatorii de distributie de 1%, aplicabilă tuturor costurilor de operare si mentenantă controlabile.

Art. 40. - (1) În cea de-a doua perioadă de reglementare, pentru fiecare operator principal de distributie, la calculul factorului Xinitial autoritatea competentă consideră o crestere de eficientă egală cu 80% din media aritmetică a realizărilor aferente celor 3 ani ai primei perioade de reglementare, dar nu mai mică de 1%.

(2) În calculul câstigului de eficientă nu este inclusă reducerea de CPT (tehnic si comercial).

Art. 41. - (1) La sfârsitul celei de-a doua perioade de reglementare, autoritatea competentă analizează nivelul de eficientă al costurilor de operare si mentenantă controlabile, prognozat a fi atins în a doua perioadă de reglementare comparativ cu nivelul efectiv realizat.

(2) La calculul venitului reglementat pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare, autoritatea competentă va determina suma aferentă câstigurilor de eficientă peste tintele stabilite pentru cea de-a doua perioadă si va aloca consumatorilor 50% din surplus (mecanism de împărtire a câstigurilor).

(3) Valoarea determinată la alin. (2) corectează venitul determinat după aplicarea lui Xinitial, pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare.

6.2.2. Necesarul de fond de rulment

Art. 42. - În acceptiunea prezentei metodologii, prin necesarul de fond de rulment (NFRR) se întelege suma de bani aferentă finantării creditelor pe termen scurt (mai putin de un an), credite contractate pentru desfăsurarea activitătii de exploatare aferente serviciului de distributie a energiei electrice.

Art. 43. - Pentru calculul necesarului de fond de rulment se utilizează următoarea formulă:

NFRR = 1/8 * Co&m* RRR/100 (lei) (1)

unde:

NFRR - necesarul de fond de rulment;

CO&M – total costuri de operare si mentenantă controlabile plus costuri de operare si mentenantă necontrolabile;

RRR - rata reglementată a rentabilitătii.

6.3. Consumul propriu tehnologic (CPT)

Art. 44. - Stabilirea CPT reglementat se realizează conform unei metodologii specifice emise de ANRE.

Art. 45. - (1) Operatorii principali de distributie transmit la ANRE spre avizare, în ultimul an al unei perioade de reglementare, un program de reducere a CPT reglementat pe niveluri de tensiune, corelat cu programul de investitii.

(2) Acest program va contine, pentru fiecare an al perioadei de reglementare si pentru fiecare nivel de tensiune, procentul de CPT reglementat pe care ODP se obligă să-l atingă.

(3) Procentele stabilite în cadrul acestui program de reducere sunt folosite atât la prognoza costurilor cu CPT reglementat, cât si la efectuarea corectiilor anuale ale veniturilor datorate modificării cantitătilor de energie electrică aferente CPT reglementat.

(4) În cadrul primei si celei de-a doua perioade de reglementare câstigurile rezultate dintr-o mai eficientă gestionare a acestor consumuri sunt lăsate la dispozitia operatorilor de distributie.

(5) Începând cu cea de-a treia perioadă de reglementare, câstigul de eficientă obtinut din o bună gestionare a acestor consumuri este alocat consumatorilor în proportie de 50%.

(6) În cazul aplicării prevederilor art. 47 alin.(3) nu se mai aplică prevederile alin.(4) si (5).

Art. 46. - În programul de reducere a consumului propriu tehnologic operatorii principali de distributie au în vedere că, începând cu cea de-a doua perioadă de reglementare, tinta CPT pe niveluri de tensiune pentru primul an al oricărei perioade de reglementare trebuie să fie egală cu minimul dintre:

a) tinta stabilită de operatorul principal de distributie si aprobată de autoritatea competentă pentru ultimul an al perioadei de reglementare anterioare, conform programului de reducere al CPT; si

b) media aritmetică a CPT realizat de către operatorul principal de distributie în perioada de reglementare anterioară.

Art. 47. - (1) În anul 2012, pentru toti operatorii principali de distributie, autoritatea competentă recunoaste la stabilirea tarifelor de distributie un CPT reglementat (tehnic si comercial) mediu pe operator de 9,5 %.

(2) Începând cu cea de-a doua perioadă de reglementare, tinta de CPT reglementat, de 9,5% pentru anul 2012, poate fi defalcată între CPT tehnic si CPT comercial.


(3) Începând cu cea de-a doua perioadă de reglementare, atât responsabilitatea achizitionării CPT reglementat, cât si costul acestuia pot fi transferate, total sau partial, prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, la OTS; în cazul transferului total, nu se mai aplică prevederile art. 27 lit. c).

(4) În cazul aplicării prevederilor alin.(3), valoarea dezechilibrelor aferente CPT este alocată operatorilor principali de distributie în limita corectiei anuale aferente cantitătilor de CPT reglementat.

Art. 48. - (1) În cazul în care în cadrul programului anual de investitii nu sunt aprobate de către autoritatea competentă investitiile aferente reducerii cantitătii de CPT, operatorii de distributie au dreptul să solicite autoritătii competente revizuirea programului de reducere a CPT.

(2) Autoritatea competentă nu poate respinge în mod nejustificat cererea de revizuire, noul program urmând să fie în concordantă cu programele de investitii aferente reducerii cantitătii de CPT aprobate.

Art. 49. - (1) Costul de achizitie al energiei electrice aferente CPT reglementat pentru serviciul de distributie se estimează utilizându-se costul de achizitie al energiei electrice si costul serviciului de transport, serviciilor de sistem si de administrare piată.

(2) În costul de achizitie al energiei electrice aferente CPT reglementat pentru serviciul de distributie nu se includ costurile cu transportul, cu serviciile de sistem si administrare piată, aferente energiei electrice tranzitate către alti operatori de distributie sau OTS.

Art. 50. - În cadrul corectiei anuale aferente CPT reglementat se au în vedere:

a) diferentele de cantităti de CPT reglementat prognozate fată de cele realizate datorită modificării cantitătilor de energie electrică distribuite, considerate ca procent de CPT reglementat aplicat la energia electrică intrată în contur, pentru fiecare nivel de tensiune;

b) diferentele dintre pretul mediu de achizitie al CPT reglementat prognozat si cel realizat;

c) în cazul aplicării prevederilor art. 47 alin.(3) se va considera ca pret mediu de achizitie realizat al CPT reglementat media ponderată a preturilor medii lunare ale dezechilibrelor înregistrate în primele 6 luni ale anului respectiv.

Art. 51. - (1) În cazul în care operatorul principal de distributie asigură pentru OTS, la cererea acestuia, tranzitarea energiei electrice la 110 kV, ODP pot solicita considerarea în cadrul corectiei anuale a CPT reglementat a unui alt procent de reducere la 110 kV fată de cel asumat prin programul de reducere a CPT reglementat.

(2) Solicitarea ODP trebuie să fie însotită de documente din care să rezulte că OTS a cerut efectuarea tranzitului deoarece nu există capacitate suficientă prin reteaua de transport din zona respectivă si tranzitul a fost realizat.

(3) În cazul aplicării prevederilor art. 47 alin.(3), nu se mai aplică prevederile alin. (1) si (2).

6.4. Costurile cu amortizarea

Art. 52. - Amortizarea reglementată anuală se calculează numai prin utilizarea metodei liniare, conform legislatiei în vigoare.

Art. 53. - (1) Costul cu amortizarea reglementată se estimează ca sumă a amortizării BAR initial si amortizării mijloacelor fixe puse în functiune în fiecare an, ulterior datei de 1 ianuarie 2005/data privatizării.

(2) Amortizarea BAR initial (BAR la 1 ianuarie 2005 sau la data privatizării) recunoscută în tarif se stabileste utilizându-se metoda liniară pentru o durată normală de viată de 25 de ani.

(3) În calculul amortizării nu se include partea aferentă contributiilor financiare.

AMrt = AMbar initial + AMexistente +AMinv (lei) (2)

unde:

AMrt – amortizarea reglementată aferentă unui an generic t;

AMBAR initial – amortizarea BAR initial;

AMexistente – amortizarea anuală totală a mijloacelor fixe aferente fiecărui an, puse în functiune după data de 1 ianuarie 2005/data privatizării, incluse în lista de mijloace fixe a societătii comerciale până la data de 31 decembrie a anului t-1;

AMinv –amortizarea mijloacelor fixe prognozate a se pune în functiune în cursul anului t.

Art. 54. - Pentru mijloacele fixe aferente investitiilor realizate, în procesul de stabilire a duratei normale de functionare a mijloacelor fixe conform politicilor contabile existente, operatorul principal de distributie trebuie să aleagă, din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare, o durată normală de functionare astfel încât amortizarea anuală cumulată a mijloacelor fixe cu durată normală de functionare mai mică de 10 ani să nu depăsească 30% din valoarea anuală totală a amortizării mijloacelor fixe puse în functiune în anul respectiv.

Art. 55. - Amortizarea aferentă mijloacelor fixe realizate din contributii financiare, primite cu titlu gratuit, din donatii sau achizitionate din Fondul de dezvoltare a sistemului energetic sau din alte fonduri nerambursabile, inclusiv cele obtinute din aplicarea tarifelor de racordare a noilor utilizatori ai retelei electrice de distributie, nu se include în costurile justificate cu amortizarea.

Art. 56. - Costurile cu amortizarea reglementată, determinate potrivit prevederilor prezentului capitol, sunt folosite pentru diminuarea BAR conform art. 60.

6.5. Rentabilitatea bazei reglementate a activelor

Art. 57. - (1) Pentru determinarea RBAR prognozată se tine cont atât de baza reglementată a activelor (BAR), cât si de rata reglementată a rentabilitătii (RRR) si se stabileste conform formulei următoare:

 

RBARt = (RRR/100) * BAR t/ian + BAR t31dec/2    (lei) (3)

 

unde:

RRR - rata reglementată a rentabilitătii;

BARt 1ian - BAR existent la 1 ianuarie în anul t;

BARt 31dec - BAR existent la 31 decembrie în anul t;

t - un an generic al perioadei de reglementare;

(2) Pentru determinarea RBAR realizată se tine cont de intrările/iesirile de mijloace fixe efectiv realizate în anul respectiv.

6.5.1. Baza reglementată a activelor (BAR)

Art. 58. - Baza reglementată a activelor, prognozată, include:


a) valoarea netă reglementată a BAR initial; si

b) valoarea netă reglementată a mijloacelor fixe rezultate în urma investitiilor prudente aprobate de autoritatea competentă, puse în functiune după data de 1 ianuarie 2005 sau data privatizării, incluse si prognozate a se include în lista de mijloace fixe a societătii.

Art. 59. - (1) BAR include numai acele mijloace fixe utilizate de operatorul principal de distributie, necesare pentru prestarea serviciului de distributie.

(2) Nu sunt incluse în BAR terenurile, activele circulante (cu exceptia licentelor si brevetelor), activele puse în conservare sau stocurile.

Art. 60. - Începând cu a doua perioadă de reglementare, pentru calculul tarifelor de distributie, baza reglementată a activelor prognozată (BAR), în oricare an al perioadei de reglementare, se calculează cu formula:

 

BAR t31dec = BAR t/ian+ IAt - EAt - AMrt      (lei) (4)

 

unde :

BARt31dec - baza reglementată a activelor la data de 31 decembrie a anului generic t;

BARt1ian - baza reglementată a activelor existente la data de 1 ianuarie a anului t;

AMrt - amortizarea reglementată aferentă anului t, calculată conform pct. 6.4;

IAt - intrările de mijloace fixe în cursul anului t, recunoscute si aprobate de autoritatea competentă, pentru care se înregistrează amortizare;

EAt - iesirile de mijloace fixe în cursul anului t prin operatiuni de vânzare, casare, cedare etc. din mijloacele fixe puse în functiune după data de 1 ianuarie 2005/data privatizării; valoric sunt egale cu valoarea rămasă de amortizat a acestora;

BAR t/ian = BAR t-l 31dec

Art. 61. - (1) Obiectivele aflate în curs de executie pot fi incluse etapizat în valoarea BAR, la solicitarea operatorului de distributie, în măsura în care mijloacele fixe rezultate sunt incluse în lista de mijloace fixe a societătii si se înregistrează amortizarea aferentă acestora. Valoarea anuală a mijloacelor fixe cuprinse în BAR este justificată la autoritatea competentă, pe baza documentelor de includere în lista de mijloace fixe a societătii.

(2) La punerea în functiune a întregului obiectiv se va proba la autoritatea competentă că valoarea totală a investitiei nu depăseste suma valorilor cuprinse anterior în valoarea BAR la punerile partiale în functiune plus diferenta până la valoarea totală a investitiei.

Art. 62. - BARt, determinat conform art. 60, nu contine mijloacele fixe finantate din contributii financiare, indiferent care este sursa acestora.

Art. 63. - (1) În ultimul an al fiecărei perioade de reglementare, operatorul principal de distributie poate solicita autoritătii competente recunoasterea reevaluării activelor, pe baza studiilor de reevaluare efectuate conform legislatiei primare.

(2) Valoarea maximă a reevaluării acceptată de autoritatea competentă nu va depăsi valoarea cumulată a ratei inflatiei pe perioada respectivă, conform formulei BAR aferent ultimei zile a ultimului an al unei perioade de reglementare.

(3) Pentru reevaluarea activelor la sfârsitul perioadei de reglementare, inflatia este considerată automat de către ANRE, până când diferenta dintre baza reglementată a activelor si valoarea netă contabilă totală a mijloacelor fixe utilizate pentru prestarea serviciului de distributie este mai mică 5%. După atingerea acestui nivel, reevaluarea activelor este considerată numai la solicitarea operatorului principal de distributie, conform alin. (1).

Art. 64. - (1) Formula de calcul al valorii BAR realizat, aferent ultimei zile a ultimului an al unei perioade de reglementare, ia în considerare intrările/iesirile de mijloace fixe, efectiv realizate, în termeni reali si RI utilizată la calculul tarifelor de distributie, atât timp cât se respectă prevederile art. 63, si este următoarea:

 

BAR t+5 = (BAR initial *

Π

(4 + RI t+1/100)) +

l=1

 

 

((IA t+1 - EA t+1 ) - AM t+1 ) * (1 + RIt+2 /100) * (1 + RI t+3 /100) * (1 + RI t+4 /100) * (1 + RI t+5 /100)+

 

((IA t+2 - EA t+2 ) - AM t+2 ) * (1 + RIt+3 /100) * (1 + RI t+4 /100) * (1 + RI t+5 /100) +

 

((IA t+3 - EA t+3 ) - AM t+3 ) * (1 + RIt+4 /100) * (1 + RI t+5 /100) +

 

((IA t+5 - EA t+4 ) - AM t+4 ) * (1 + RIt+5 /100) * (IA t+5 - EA t+5) - AMrt+5     ( lei) (5)

 

(2) Pentru ultimul an al unei perioade de reglementare se vor considera intrări/iesiri de mijloace fixe cele efectiv realizate în primele 8 luni ale anului.

(3) Corectia de venituri aferente investitiilor realizate si a iesirilor în/din ultimele 4 luni ale anului se va efectua în primul an din următoarea perioadă de reglementare odată cu efectuarea corectiilor anuale.


6.5.1.1. Investitii

Art. 65. - În acceptiunea prezentei metodologii, prin investitii se întelege acele investitii care sunt finalizate, mijloacele fixe rezultate sunt incluse în lista de mijloace fixe a societătii si pentru care se înregistrează amortizare.

Art. 66. - (1) Operatorul principal de distributie are obligatia de a înainta spre aprobare autoritătii competente programul de investitii pentru viitoarea perioadă de reglementare, până la data de 1 aprilie a anului anterior începerii unei noi perioade de reglementare, conform anexei 3.

(2) Până la data de 15 noiembrie a fiecărui an, operatorii principali de distributie transmit programul de investitii aferent următorilor 2 ani, detaliat pe obiective/ lucrări de investitii/mijloace fixe si niveluri de tensiune, cu încadrarea în valorile anuale propuse la 1 aprilie.

(3) Până la data de 1 iulie a fiecărui an operatorii principali de distributie pot solicita modificarea programului de investitie pentru anul în curs, cu respectarea valorii totale aprobate anterior pentru anul respectiv.

(4) Valoarea programului de investitii transmisă initial sau a detalierilor si modificărilor ulterioare este exprimată în unităti monetare considerate în termenii nominali ai ultimului an dinaintea perioadei de reglementare, fără a se aplica inflatia prognozată pentru următoarea perioadă de reglementare.

(5) Programul de investitii se va baza pe o procedură internă de planificare si gestiune a investitiilor a operatorilor de distributie si trebuie să fie corelat cu planul de perspectivă, programul de reducere a CPT si planul de calitate.

Art. 67. - (1) Programul de investitii în reteaua de distributie va fi defalcat pe 3 tipuri de categorii, cu demonstrarea câstigului de eficientă rezultat, astfel:

a) investitii esentiale;

b) investitii necesare;

c) investitii justificabile.

(2) Investitii esentiale sunt acele investitii care se raportează unor solutii (probleme) legate de siguranta în exploatare a retelei de distributie si continuitatea în alimentare cu energie electrică. Acestea includ, fără a fi limitative, următoarele:

a) înlocuirea echipamentelor existente distruse, deteriorate sau depăsite moral, pentru care nu există piese de schimb si pentru care nu mai pot fi executate lucrări de mentenantă corespunzătoare; înlocuirea echipamentelor pentru a se respecta conditiile de mediu;

b) retehnologizarea si modernizarea liniilor/statiilor si posturilor existente, care sunt supraîncărcate, considerate locuri de muncă cu conditii deosebite din punctul de vedere al protectiei muncii, care au parametrii tehnici necorespunzători în conformitate cu normele în vigoare (de exemplu: întrerupătoare care au puteri de scurtcircuit depăsite datorită dezvoltării retelei de distributie);

c) instalatii pentru compensarea factorului de putere.

(3) Investitii necesare sunt acele investitii aferente dezvoltării si modernizării retelei de distributie pentru asigurarea unui serviciu de distributie la indicatorii de performantă si calitate prevăzuti în legislatia existentă. Acestea includ, fără a fi limitative, următoarele:

a) înlocuirea echipamentelor existente amortizate, ai căror parametri tehnici nu mai corespund cu normativele în vigoare si care nu mai asigură respectarea parametrilor de performantă si de calitate prevăzuti în legislatie;

b) extinderea retelei existente pentru alimentarea noilor consumatori;

c) noi racordări, inclusiv cele impuse de legislatia primară, precum si cota-parte neacoperită de taxa de racordare.

(4) Investitii justificabile sunt acele investitii pentru care cheltuielile aferente trebuie analizate în raport cu beneficiul pe care îl vor aduce consumatorilor. Acestea includ, fără a fi limitative, următoarele:

a) îmbunătătirea calitătii serviciului de distributie (de exemplu: modificarea liniilor prin cresterea nivelului de tensiune, dublarea circuitelor sau transformatoarelor);

b) înlocuirea echipamentelor pentru reducerea CPT;

c) preluări de la terti de capacităti energetice de distributie a energiei electrice.

Art. 68. - (1) În conditiile în care operatorul principal de distributie a transmis programul de investitii conform prevederilor prezentei metodologii, dacă autoritatea competentă nu îl înstiintează pe operatorul principal de distributie, până la data de 15 decembrie a aceluiasi an, că respinge programul mentionat, acesta va fi considerat ca fiind aprobat.

(2) Autoritatea competentă poate respinge programul de investitii dacă investitiile propuse nu sunt considerate prudente.

(3) Programul de investitii prognozat, aferent întregii perioade de reglementare, transmis până la data de 1 aprilie a anului anterior începerii perioadei de reglementare, odată aprobat, va fi inclus în întregime în BAR.

Art. 69. - La sfârsitul fiecărei perioade de reglementare, pentru stabilirea valorii BAR necesară calculului tarifelor următoarei perioade de reglementare, autoritatea competenta verifică realizarea programului de investitii anterior aprobat si efectuează corectiile necesare.

Art. 70. - Investitiile realizate suplimentar, datorită unor conditii exceptionale, fată de programul asumat de operatorul principal de distributie, aferent unei anumite perioade de reglementare, pot fi introduse în BAR de la începutul perioadei de reglementare următoare numai dacă au fost aprobate în prealabil de către ANRE.

Art. 71. - În cazul în care costurile cu investitiile realizate au fost mai mici decât cele aprobate de autoritatea competent, la sfârsitul perioadei de reglementare autoritatea competentă verifică dacă se datorează nerealizării investitiilor, dacă este un rezultat al supradimensionării valorii proiectelor de investitii sau al renuntării deliberate a realizării unora dintre acestea. Asemenea surse de venituri nu sunt considerate venituri obtinute printr-un management care determină o crestere a eficientei. În acest caz, autoritatea competentă reduce veniturile reglementate aferente anului imediat următor constatării.

Art. 72. - (1) În cazul în care la sfârsitul perioadei de reglementare operatorul principal de distributie obtine o economie în realizarea investitiilor în raport cu valoarea initială prognozată, în conditiile în care planul de investitii aprobat anterior a fost integral realizat, autoritatea competentă analizează natura câstigurilor financiare realizate.

(2) În prima perioada de reglementare, în cazul în care câstigurile financiare mentionate la alin. (1) se datorează unui management corect ce a determinat aceste câstiguri de eficientă, se permite operatorului de distributie păstrarea acestor câstiguri.

(3) Începând cu a doua perioadă de reglementare, în cazul realizării integrale a programului de investitii, investitiile realizate se consideră la valoarea realizată.


Art. 73. - Veniturile ΔVI rezultate din nerealizarea/depăsirea în oricare an a perioadei de reglementare a investitiilor aprobate de autoritatea competentă sunt reduse din/adăugate la veniturile reglementate aferente perioadei de reglementare imediat următoare constatării. Valoarea ΔVI se calculează conform formulei:

 

 

n

 

n

 

n

 

n

 

ΔVI

Σ

(1 + RRR/100)*(BAR realiz,t – BAR prognoz,t)) *

Π

(1 + RTSt/100)

Σ

(AM realiz,t – AM prognoz,t)*

Π

(1 + RTSt/100)

 

t=1

 

t=1

 

t=1

 

t=1

 

 

(lei) (6)

unde:

(BARprog,t–BARrealiz,t) - diferenta valorică dintre baza reglementată a activelor prognozată, ce contine investitiile prognozate a fi realizate în anul (t), si baza reglementată a activelor realizată, ce contine investitiile realizate în anul (t);

AMprog,t–AMrealiz,t- diferenta dintre valoarea reglementată a amortizării prognozate pentru anul (t) si valoarea reglementată a amortizării realizate în anul (t);

RTSt - rata dobânzii titlurilor de stat, considerată pentru anul (t).

Art. 74. - Investitiile prudente sunt investitiile în acord cu buna practică a societătilor de distributie de energie electrică similare din Europa.

Art. 75. - Autoritatea competentă are dreptul de a analiza în orice moment orice investitie anterior aprobată din punctul de vedere al respectării standardelor de performantă si a costurilor asociate.

6.5.2. Rata reglementată a rentabilitătii

Art. 76. - Rata reglementată a rentabilitătii se calculează în termeni reali, pe baza costului mediu ponderat al capitalului înainte de impozitare.

Art. 77. - (1) Pentru operatorii principali de distributie cu capital majoritar privat, valoarea RRR exprimată în termeni reali, înainte de impozitare, este de 12% pentru fiecare an al primei perioade de reglementare (2005-2007) si de 10% pentru fiecare an al celei de-a doua perioade de reglementare (2008-2012).

(2) În cazul operatorilor principali de distributie cu capital integral de stat, valoarea RRR poate fi diminuată cu componenta riscului de tară si a riscului investitorului privat.

6.5.2.1. Costul mediu ponderat al capitalului

Art. 78. - Începând cu a treia perioadă de reglementare, costul capitalului, în termeni reali, poate fi stabilit pe baza costului mediu ponderat al capitalului înainte de impozitare, conform următoarei formule:

 

RRR = CCP xKp/(1-T)+ CCI x Ki (%) (7)

unde:

CCP - costul capitalului propriu în termeni reali, calculat după impozitare, recunoscut de autoritatea competentă (%);

CCI - costul capitalului împrumutat în termeni reali, calculat înainte de impozitare, recunoscut de autoritatea competentă (%);

Kp - ponderea capitalului propriu în total capital, stabilită de autoritatea competentă;

Ki - ponderea capitalului împrumutat în total capital, stabilită de autoritatea competentă;

Ki = (1- Kp );

T - rata impozitului pe profit.

6.5.2.2. Model de determinare a valorii capitalului(CAPM)

Art. 79. - Începând cu cea de-a treia perioadă de reglementare, autoritatea competentă poate utiliza CAPM - Capital Asset Pricing Model pentru a cuantifica rata rentabilitătii activelor pentru operatorii principali de distributie reglementati.

Art. 80. - Costul capitalului propriu poate fi exprimat prin formula:

CCP = Rf+(Rm-Rf)* β, (8)

unde:

CCP - costul capitalului propriu în termeni reali, calculat după impozitare, recunoscut de autoritatea competentă (%);

Rf - rata rentabilitătii investitiilor fără risc (de exemplu, dobânda la obligatiunile de stat/bonurile de trezorerie);

Rm - rata rentabilitătii pe piata actiunilor (venitul asteptat din portofoliul de piată)

(Rm - Rf) - prima riscului de piată;

β - coeficient care exprimă corelatia dintre venitul rezultat din portofoliul de piată si venitul individual al societătii, reprezentând o comparatie a riscului de piată;

(Rm - Rf) * β - exprimarea primei de risc în valoare procentuală.

6.5.2.3. Costul capitalului împrumutat

Art. 81. - Costul capitalului împrumutat se va calcula pe baza dobânzii curente la un împrumut eficient si bine gestionat

de pe o piată de capital natională sau internatională relevantă, cu caracteristici asemănătoare cu piata financiară internă.

Art. 82. - În cazul în care costul real al capitalului împrumutat depăseste nivelul dobânzii curente pe o piată internă sau externă de capital, autoritatea competentă solicită informatii suplimentare asupra motivelor aparitiei acestei diferente. Dacă operatorul principal de distributie nu furnizează documentele cerute de autoritatea competentă sau furnizează documente incomplete, autoritatea competentă stabileste valoarea costului capitalului împrumutat fără consultarea operatorilor principali de distributie.

Art. 83. - Autoritatea competentă poate decide să calculeze costul capitalului împrumutat însumând rata investitiilor fără risc cu prima de risc specifică societătii (prima de risc a împrumuturilor sau întinderea creditelor).

Art. 84. - Pe parcursul ultimului an al celei de-a doua perioade de reglementare, autoritatea competentă va initia un proces de consultare pentru stabilirea structurii capitalului ce va fi luată în calcul la stabilirea ratei reglementate a rentabilitătii. Operatorii de distributie vor putea să propună si autoritatea competentă va putea să decidă o structură a capitalului, tinând cont atât de structura standard a unor societăti internationale cu activităti similare, cât si de conditiile si riscul pietei interne de electricitate.

7. Stabilirea factorului Xfinal

Art. 85. - La determinarea factorului Xfinal autoritatea competentă ia în considerare:

a) îmbunătătirea prognozată a productivitătii ce va fi realizată de operatorul de distributie;

b) modificările prognozate ale costurilor;

c) programul de investitii si baza reglementată a activelor;

d) cantitătile prognozate de energie electrică distribuită;

e) orice cerintă de liniarizare a venitului aprobat.

Art. 86. - Factorul Xfinal se determină pe baza ecuatiei:

 

 

 

n

m

 

 

 

 

Σ

[1/(1+RRR/100)t * (1 – X final)t *

Σ

Σ

p0ij qtij]

=

Σ

[1/(1+RRR/100)t * V t,tint aintial

t=1,2,3,4,5

 

t=1

j=1

 

 

t=1,2,3,4,5

 

 

 

unde:

(1+RRR)t - factorul de actualizare utilizat pentru calculul veniturilor nete actualizate, aferente anului generic (t);

Vt, tinta initial - venitul-tintă initial, aferent anului generic (t);

 

 

n

m

 

 

(1 – X final)t *

Σ

Σ

p0ij qtij

- veniturile anuale calculate cu tarifele si cantitătile aferente anului (t)

 

 

t=1

j=1

 

 

 

 

Art. 87. - Veniturile anuale liniarizate sunt cele care conduc la valoarea netă prezentă echivalentă a veniturilor-tintă initiale, prin aplicarea factorului de liniarizare Xfinal asupra tarifelor în vigoare în ultimul an înainte de începutul perioadei de reglementare si a cantitătilor prognozate.

8. Formula de reglementare a cosului de tarife plafon

8.1. Definirea formulei de reglementare

Art. 88. - Determinarea tarifelor anuale, a venitului reglementat anual, care contine corectiile aferente anului anterior, în fiecare an al unei perioade de reglementare, se efectuează cu respectarea formulei cosului de tarife plafon:

 

 

n

m

 

n

m

 

 

1 + RI t+1/100 – X final /100 ± S / 100

 

Σ

Σ

pt+1ij qijt

Σ

pt+1ij qijt/

 

i=1

j=1

 

i=1

j=1

 

 

unde:

ptij - preturile utilizate în anul t pentru componenta j a tarifului i;

pt+1ij - pretul propus pentru componenta j a tarifului i în anul imediat următor t+1;

qtij - cantitătile de energie electrică aferente componentei j a tarifului i, înregistrate în anul t, calculate conform prevederilor art. 93;

RIt+1 - rata reglementată a inflatiei considerată de ANRE la stabilirea tarifelor de distributie;

S - factorul de stimulare corelat cu calitatea serviciului de distributie; pentru prima perioadă de reglementare valoarea lui S este zero.

8.2. Rata inflatiei

Art. 89. - Pentru aprobarea tarifelor de distributie, autoritatea competentă utilizează RI stabilită pe baza datelor furnizate de institutiile abilitate, la cererea autoritătii competente.

Art. 90. - În cazul în care cresterea inflatiei depăseste 7% trimestrial, operatorul principal de distributie poate solicita cresterea trimestrială a tarifelor de distributie.

Art. 91. - (1) În prima perioadă de reglementare, pentru corectia valorii RI pentru anul t+1 se compară valoarea RI prognozată în anul t-1 pentru anul t cu valoarea determinată în anul t, astfel:

a) se determină valoarea cumulată a inflatiei pe baza datelor comunicate de institutiile abilitate pentru primele 9 luni ale anului „t”;

b) se determină media aritmetică a cresterilor lunare ale inflatiei comunicate de institutiile abilitate pentru primele 9 luni ale anului „t”;

c) se adaugă în mod cumulativ media aritmetică determinată la lit. b) la valoarea determinată la lit. a).

(2) Diferenta dintre valoarea prognozată în anul t-1 si cea determinată la alin. (1) se adună algebric la valoarea inflatiei prognozate pentru anul t+1.

Art. 92. - (1) Începând cu cea de-a doua perioadă de reglementare, ajustarea RI are loc numai la sfârsitul perioadei de reglementare, pentru toată perioada.

(2) Constituie exceptie de la prevederile alin.(1) cazul în care diferenta dintre rata inflatiei cumulată prognozată de institutiile abilitate si rata inflatiei cumulată realizată este mai mare de un punct procentual.

(3) Începând cu a doua perioadă de reglementare, ajustarea RI se realizează astfel:

a) începând cu al doilea an al celei de-a doua perioade de reglementare, pentru fiecare an t-1 se compară RI cumulată, de la 1 ianuarie 2008 până la 31 decembrie ale anului t-1, prognozată cu RI cumulată, de la 1 ianuarie 2008 până la 31 decembrie al anului t-1, realizată;


b) în cazul în care diferenta este mai mare de un punct procentual, diferenta rezultată se adună algebric la inflatia prognozată pentru anul t+1.

8.3. Corectii anuale

Art. 93. - (1) Anual, ANRE efectuează corectia veniturilor datorată modificării cantitătilor de energie electrică distribuită si a celor pentru CPT reglementat, a pretului CPT reglementat si a costurilor de operare si mentenantă necontrolabile.

(2) Diferenta de venit rezultată în urma corectiilor efectuate se transformă într-o componentă tarifară cu aplicabilitate de un an. Componenta tarifară rezultată se comunică operatorilor principali de distributie.

(3) Autoritatea competentă are dreptul de a recunoaste doar corectiile justificate si de a stabili perioada de recuperare a diferentei de venit rezultate, cu respectarea limitei de crestere a cosului de tarife plafon.

(4) Corectiile de CPT reglementat în conditiile aplicării prevederilor art. 47 alin. (3) se realizează numai în limita dezechilibrelor create în functie de cantitătile de energie intrate în contur, în limitele tintei de reducere a CPT reglementat, utilizându-se media ponderată a preturilor medii lunare ale dezechilibrelor înregistrate în primele 6 luni ale anului.

Art. 94. - Autoritatea competentă verifică datele si documentele transmise de operatorii principali de distributie pentru justificarea corectiilor solicitate.

Art. 95. - (1) Operatorii principali de distributie transmit până la data de 1 octombrie (data de intrare la ANRE) a fiecărui an t din cadrul unei perioade de reglementare cantitătile realizate pentru primele 8 luni aferente anului t, precum si prognoza pentru ultimele 4 luni ale aceluiasi an, conform anexei nr. 6.

(2) Prognoza pentru ultimele 4 luni ale anului t nu poate depăsi cantitatea realizată pe aceleasi 4 luni ale anului anterior t-1, înmultite cu indicele de crestere/descrestere al cantitătilor aferente primelor 8 luni realizate în anul t fată de cantitătile realizate în primele 8 luni ale anului anterior t-1.

(3) Constituie exceptie de la prevederile alin. (2) cazul în care, pentru ultimele 4 luni ale anului t, operatorul de distributie are cunostintă de cresterea/descresterea semnificativă a consumului de energie electrică datorită intrării/iesirii de instalatii de consum, fapt ce trebuie probat prin documente justificative, caz în care nu se va mai aplica indicele de crestere definit anterior.

(4) Corectia cantitătilor realizate în ultimele 4 luni ale anului t se realizează în anul t+1 prin comparare cu cantitătile prognozate în anul t pentru ultimele 4 luni ale anului t.

Art. 96. - (1) Variatia cantitătilor anuale de energie electrică distribuită este luată în considerare la calculul corectiei veniturilor reglementate aferente anului t+1.

(2) Diferentele cantitative sunt transformate în diferente de venituri luând în calcul tarifele corespunzătoare anului în care s-a distribuit energia electrică.

(3) În cazul în care cantitatea de energie electrică distribuită realizată este mai mare decât cantitatea de energie electrică distribuită prognozată, determină o diferentă de venituri negativă, ceea ce generează o ajustare în minus a veniturilor reglementate aferente anului t+1.

(4) În cazul în care cantitatea de energie electrică distribuită realizată este mai mică decât cantitatea de energie electrică distribuită prognozată, determină o diferentă de venituri pozitivă, ceea ce generează o ajustare în plus a veniturilor reglementate aferente anului t+1.

Art. 97. - (1) Variatia cantitătii anuale de energie electrică distribuită cu ±20% fată de cantitatea prognozată la începutul perioadei de reglementare este raportată la autoritatea competentă de către operatorul principal de distributie, în termen de 30 de zile de la constatare.

(2) Autoritatea competentă determină perioada de recuperare a acestor diferente de venituri de către operatorul principal de distributie sau de rambursare către consumatori.

Art. 98. - (1) Operatorii principali de distributie transmit până la data de 1 octombrie (data de intrare la ANRE) a fiecărui an t din cadrul unei perioade de reglementare costurile de operare si mentenantă necontrolabile realizate pentru primele 8 luni aferente anului t si ultimele 4 luni ale anului t-1, conform anexei nr. 7.

(2) Pentru ultimele 4 luni ale anului t se vor utiliza valorile obtinute prin împărtirea valorii anuale a costurilor de operare si mentenantă necontrolabile, aferente anului t, prognozate la începutul perioadei de reglementare, împărtite la 3.

(3) Pentru corectia costurilor de operare si mentenantă necontrolabile aferente anului t se utilizează valoarea costurilor realizate în primele 8 luni ale anului t si cele prognozate în anul de bază pentru ultimele 4 luni ale anului t, calculate conform prevederilor alin. (2).

(4) Corectia costurilor de operare si mentenantă necontrolabile, aferente ultimelor 4 luni ale anului t, se efectuează în anul t+1.

Art. 99. - În cazul unui eveniment de fortă majoră, certificat de institutiile abilitate ale statului român, operatorul principal de distributie poate solicita după realizarea evenimentului o compensare a costurilor cu forta majoră, prezentând toate documentele stabilite de ANRE prin ghidul de completarea a machetelor de monitorizare lunară.

Art. 100. - Odată cu efectuarea corectiei costurilor de operare si mentenantă necontrolabile se efectuează si corectia de NFRR.

Art. 101. - (1) Pentru stabilirea valorii corectiei se compară valorile realizate cu valorile prognozate în termenii nominali ai anului pentru care se efectuează corectia.

(2) Diferenta rezultată (exprimată în lei) se actualizează cu RTS si se adună algebric la venitul aferent anului următor.

8.4. Calitatea serviciului de distributie

Art. 102. - Indicatorii de performantă ai serviciului de distributie sunt stabiliti si monitorizati conform standardului de performantă.

Art. 103. - (1) În timpul celei de-a doua perioade de reglementare se poate introduce în calculul tarifelor de distributie un factor de corectie S privind respectarea nivelului minim de calitate impus prin standardul de performantă al serviciului de distributie a energiei electrice. Prin factorul S se aplică penalizarea operatorilor principali de distributie, pentru înrăutătirea calitătii serviciului de distributie prestat sau premierea acestora, în cazul în care se realizează o calitate a serviciului de distributie superioară celei stabilite prin standardul de performantă.

(2) Pentru prima perioadă de reglementare si cel putin primul an al celei de-a doua perioade de reglementare, valoarea factorului S este zero, realizându-se doar monitorizarea indicatorilor de performantă.

(3) Factorul S se determină conform unei metodologii de calcul elaborate de ANRE.


Art. 104. - În cea de-a doua perioadă de reglementare, nivelul anual al volumului de venituri supus riscului penalizării/premierii, asociat nerespectării/depăsirii indicatorilor de calitate, nu va depăsi 2%. Nivelul veniturilor asociat acestei penalizări/premieri pentru cea de-a treia perioadă de reglementare va fi stabilit printr-un proces consultativ, dar nu va depăsi 4% din venituri.

9. Tarifele de distributie

Art. 105. - Tarifele activitătii de distributie acoperă costurile eficiente ale operatorului de distributie asociate realizării serviciului de distributie a energie electrice.

Art. 106. - Tarifele pentru serviciul de distributie pot fi de tip monom sau binom si sunt diferentiate pe operatori principali de distributie, pe niveluri de tensiune si/sau pe alte categorii stabilite.

Art. 107. - (1) Pe parcursul primei perioade de reglementare, tarifele de distributie nu vor creste de la un an la altul cu mai mult de 18% în termeni reali.

(2) În cazul în care limitarea cresterii tarifelor conform alin. (1) nu permite operatorilor de distributie obtinerea integrală a veniturilor reglementate aprobate, diferenta se va recupera în anul/anii următor(i), în limita plafonului stabilit de crestere a tarifelor, conform unei proceduri specifice emise de ANRE.

Art. 108. - (1) În cadrul celei de-a doua perioade de reglementare, tarifele de distributie nu vor creste de la un an la altul cu mai mult de 12% în termeni reali.

(2) În cazul în care limitarea cresterii tarifelor conform alin. (1) nu permite operatorilor de distributie obtinerea integrală a veniturilor reglementate aprobate, diferenta se va recupera în anul/anii următor/următori, în limita plafonului stabilit de crestere a tarifelor, conform unei proceduri specifice emise de ANRE.

Art. 109. - (1) Autoritatea competentă poate impune si limitări valorice ale nivelurilor preturilor/tarifelor ce compun cosul de tarife plafon.

(2) În cazul în care limitarea cresterii tarifelor conform alin. (1) nu permite operatorilor de distributie obtinerea integrală a veniturilor reglementate aprobate, diferenta se va recupera în anul/anii următor/următori, în limita plafonului stabilit de crestere a tarifelor, conform unei proceduri specifice emise de ANRE.

Art. 110. - (1) Autoritatea competentă poate impune plafonări suplimentare ale preturilor/tarifelor reglementate pentru evitarea subventiilor între diverse niveluri de tensiune.

(2) Dacă se constată existenta subventiei încrucisate rezultate din modul de alocare a costurilor pe nivele de tensiune, operatorul de distributie prezintă autoritătii competente un program de eliminare graduală a acestora.

9.1. Alocarea costurilor si aplicarea tarifelor pentru serviciul de distributie

Art. 111. - Operatorul principal de distributie îsi realizează structura si nivelul tarifelor ce formează cosul de tarife plafon. Autoritatea competentă are responsabilitatea controlului alocării costurilor si a calcului tarifelor, transmise de operatorul principal de distributie, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

Art. 112. - În stabilirea structurii si nivelului tarifelor de distributie, operatorul principal de distributie trebuie să aibă în vedere conditiile tehnico-economice ale retelei de distributie si gradul de suportabilitate al consumatorilor, conform prevederilor art. 107, 108, 109 si 110.

Art. 113. - (1) Metoda de alocare a costurilor adoptată de operatorul principal de distributie trebuie să fie pusă la dispozitia autoritătii competente si explicată în documentatia transmisă pentru aprobarea tarifelor.

(2) Metoda de alocare a costurilor rămâne neschimbată pe durata unei perioade de reglementare. Orice modificare a metodei de alocare a costurilor se poate face pentru următoarea perioadă de reglementare după aprobarea explicită a autoritătii de reglementare.

Art. 114. - Pe lângă impunerea unor limitări asupra anumitor tarife, autoritatea competentă verifică procedura de stabilire a tarifelor si poate realiza o examinare detaliată a regulilor de alocare a costurilor, în cazul în care constată subventii substantiale între diferite tarife.

Art. 115. - Costurile justificate se vor aloca de către operatorii principali de distributie conform structurii stabilite a tarifelor de distributie.

Art. 116. - (1) Valoarea mijloacelor fixe care prin natura lor nu pot fi alocate direct unui nivel de tensiune se repartizează pe niveluri de tensiune, folosindu-se drept cheie de alocare ponderea categoriei de instalatii pe nivel de tensiune, din total categorii de instalatii de distributie.

(2) Autoritatea competentă are dreptul să analizeze si să verifice dacă se respectă prevederile legale privind evitarea subventiei încrucisate.

Art. 117. - Pentru fiecare nivel de tensiune (precizat prin indicele „J”) se determină energia electrică distribuită prin acesta EJ, pentru serviciul de distributie prestat, exceptând energia tranzitată spre ceilalti operatori de distributie si/sau OTS.

 

EJ = ECE,J + EF,J + ET,J (MWh) (11)

 

Art. 118. - (1) Până la sfârsitul primului semestru al ultimului an din cadrul primei perioade de reglementare operatorii principali de distributie sunt obligati să propună autoritătii competente o metodologie de alocare a costurilor de operare si mentenantă, a amortizării, recunoscută de autoritatea competentă, si a rentabilitătii bazei reglementate a activelor pe niveluri de tensiune.

(2) În lipsa propunerii, autoritatea competentă va impune o astfel de metodologie fără consultarea societătilor de distributie.

Art. 119. - (1) În prima perioadă de reglementare costul de achizitie al energiei electrice aferente consumului propriu tehnologic reglementat se alocă pe niveluri de tensiune, utilizându-se drept cheie de defalcare ponderea CPT (MWh) pe nivelul de tensiune respectiv în total CPT (MWh).

(2) Începând cu a doua perioadă de reglementare se poate utiliza o altă cheie de defalcare pe niveluri de tensiune a costurilor cu CPT reglementat, stabilită printr-o metodologie specifică.

Art. 120. - (1) Tarifele de distributie aferente anului t+1 se obtin din venitul reglementat aferent anului t+1, care include corectiile aferente anului t si diferenta de venituri din anul t, rezultată ca urmare a aplicării limitării în anul t a tarifelor de distributie, cu respectarea formulei următoare:

 

 

TDt+1 = TDt * (1 + Rit+1/100 - Xfinal/100 ± S/100)

 


unde:

TDt+1 - tariful mediu ponderat aferent anului t+1;

TDt - tariful mediu ponderat în vigoare în anul t.

(2) Cresterea tarifului mediu ponderat (exprimat în termeni reali) nu poate depăsi de la un an la altul limitele impuse de ANRE, conform prevederilor prezentei metodologii.

Art. 121. - Tariful aferent serviciului de distributie se aplică la punctul de delimitare dintre operatorul principal de distributie si utilizator.

Art. 122. - (1) Pentru prima perioadă de reglementare tarifele sunt de tip monom simplu, fiind exprimate în lei/MWh.

(2) Începând cu al doilea an al celei de-a doua perioade de reglementare, tarifele de distributie pot fi de tip binom, având în componentă un termen exprimat în lei/MW si un termen exprimat în lei/MWh.

(3) Începând cu tarifele de distributie care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2009, alocarea veniturilor se poate face pe cel putin 5 categorii definite prin reglementări ANRE.

(4) Trecerea la tarife de distributie de tip binom si/sau pe 5 categorii se va realiza prin alocarea veniturilor aferente ultimelor tarife de tip monom, în vigoare, pe structura propusă pentru noile tarife de distributie.

10. Transmiterea datelor si informatiilor la autoritatea competentă pentru aprobarea tarifelor pentru serviciul de distributie

Art. 123. - (1) Informatiile transmise de operatorul principal de distributie la autoritatea competentă se bazează pe proceduri interne pentru înregistrarea si păstrarea datelor si vor fi însotite de explicarea ipotezelor ce stau la baza obtinerii datelor transmise.

(2) Aceste informatii sunt în conformitate cu:

a) legislatia contabilă în vigoare în România;

b) regulile si practicile contabile interne ale operatorului de distributie; si

c) orice altă reglementare emisă de autoritatea competentă.

Art. 124. - Înainte de începerea unei noi perioade de reglementare, operatorul principal de distributie transmite la ANRE, până la data de 1 octombrie (dată de intrare la ANRE) a ultimului an al perioadei anterioare de reglementare, următoarele documente si informatii:

a) solicitarea de aprobare a tarifelor, cu specificarea exactă a valorilor solicitate, cu respectarea limitării impuse cosului de tarife;

b) date generale, conform anexei nr. 1;

c) costurile si veniturile reglementate, conform anexei nr. 2;

d) programul de investitii, cu detalierea costului estimat, a surselor de finantare si amortizarea aferentă noilor investitii, conform anexei nr. 3;

e) bilant de energie, conform anexei nr. 4;

f) alte date, conform anexei nr. 5;

g) programul de investitii detaliat, conform anexei nr. 8;

h) descrierea si justificarea metodelor folosite pentru alocarea costurilor si documentatia suport;

i) o scrisoare de consimtământ semnată de conducătorul societătii privind posibila publicare a datelor transmise, cu specificarea, eventual, a acelor date care au caracter confidential sau de secret de serviciu, conform legislatiei în vigoare.

Art. 125. - Pentru aprobarea anuală a tarifelor, operatorul principal de distributie furnizează autoritătii competente, până cel mai târziu la data de 1 octombrie (data de intrare la ANRE) a anului curent t,

a) datele necesare corectiei cantitătilor de energie electrică distribuită, a CPT reglementat (cantitate si pret), conform anexei nr. 6;

b) datele necesare corectiei costurilor de operare si mentenantă necontrolabile, conform anexei nr. 7;

c) alte date pe care ANRE le consideră necesare pentru aprobarea tarifelor.

Art. 126. - Autoritatea competentă poate solicita sau efectua independent verificări si/sau auditare pentru oricare dintre informatiile pe care le-a solicitat sau care i-au fost furnizate conform prevederilor prezentei metodologii.

Art. 127. - (1) Operatorul principal de distributie are obligatia să transmită autoritătii competente orice informatii si documente suplimentare pe care aceasta le consideră necesare pentru aprobarea tarifelor de distributie.

(2) Termenele stipulate de autoritatea competentă (ca dată de intrare la ANRE) pentru transmiterea datelor si informatiilor sunt obligatorii, orice informatie sau document transmis ulterior termenului precizat de ANRE nemaifiind luat în considerare.

(3) Autoritatea competentă monitorizează lunar costurile si veniturile operatorului principal de distributie, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 128. - Informatiile furnizate anual sau pentru o perioadă de reglementare vor fi considerate ca acceptate în cazul în care autoritatea competentă nu a cerut în scris vreo adăugare sau modificare, în termen de 30 de zile de la primirea ultimelor date si/sau informatii de la operatorii principali de distributie, considerate de la data intrării la ANRE.

Art. 129. - După fiecare perioadă de reglementare, autoritatea competentă initiază un proces de consultare cu operatorii principali de distributie privind nivelul costurilor si veniturilor realizate în perioada de reglementare anterioară, precum si propunerile pentru perioada următoare.

Art. 130. - Pe baza analizei efectuate pentru stabilirea tarifelor, în perioada 15 noiembrie - 1 decembrie ale fiecărui an, au loc discutii la autoritatea competentă cu fiecare operator principal de distributie, în scopul prezentării rezultatelor analizei efectuate pentru stabilirea nivelului tarifelor de distributie pentru următorul an reglementat.

Art. 131. - În mod exceptional, pentru a doua perioadă de reglementare se acceptă ca datele si informatiile furnizate de către operatorii principali de distributie, conform art. 124-125, să fie transmise până la data de 1 noiembrie.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 26/2007 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale

 

Având în vedere:

- Referatul Directiei generale relatii cu furnizorii, planificare si prognoză nr. DGRFPP/179 din 12 octombrie 2007;

- art. 14 lit. d) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.842/2006, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 26/2007 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 si 92 bis din 6 februarie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La anexa 3-b bis, precizarea de la nota „2)” din subsolul tabelului se modifică si va avea următorul cuprins:

2) Conform formularului 1.2 din anexa 3-a la prezentul ordin; pentru trimestrul III 2007 si trimestrul IV 2007 se va lua în calcul

indicele de case-mix realizat de la începutul anului până la sfârsitul semestrului I 2007.”

Art. II. - Casele de asigurări de sănătate judetene, a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Bucuresti, 15 octombrie 2007.

Nr. 795.