MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 727         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 26 octombrie 2007

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 709 din 11 septembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 36 alin. (2) teza a doua din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitieI

 

Decizia nr. 713 din 13 septembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 145 alin. 2 si art. 1451 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 818 din 2 octombrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 alin. 21 din Codul penal si art. I pct. 128 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi

 

Decizia nr. 834 din 2 octombrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12, art. 13, art. 14 si art. 15 din Codul penaL

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.285. - Hotărâre privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pe anul 2007, pentru finantarea unor cheltuieli de capital pentru unităti de învătământ preuniversitar de stat, precum si pentru modificarea unor acte normative

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 709

din 11 septembrie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 36 alin. (2) teza a doua din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 36 alin. (2) teza a doua din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, exceptie ridicată de Gabi-Gabriela Duncă în Dosarul nr. 10.164/2/2006 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele dispune să se facă apelul si în Dosarul nr. 1.032D/2007, având obiect identic, exceptie ridicată de Adriana Nicolae în Dosarul nr. 10.315/2/2006 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Având în vedere identitatea de obiect a exceptiilor de neconstitutionalitate, Curtea pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, deliberând, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 1.032D/2007 la Dosarul nr. 825D/2007, care este primul înregistrat.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, considerând că prevederile de lege criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate de autorii exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin Încheierea din 17 mai 2007 si Decizia nr. 2.627 din 22 mai 2007, pronuntate în Dosarul nr. 10.164/2/2006, respectiv Dosarul nr. 10.315/2/2006, Înalta Curte de Casatie si Justitie -Sectia de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 36 alin. (2) teza a doua din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei. Exceptia a fost ridicată de Gabi-Gabriela Duncă si Adriana Nicolae cu prilejul solutionării unor cauze având ca obiect drepturi salariale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia sustin, în esentă, că textul de lege criticat, care prevede că hotărârile pronuntate împotriva contestatiilor referitoare la drepturile salariale sunt irevocabile, creează o discriminare a magistratilor în raport cu celelalte categorii socio-profesionale care au dreptul de recurs împotriva hotărârilor privind drepturi salariale. De asemenea, consideră că se restrânge în mod nejustificat dreptul de acces liber la justitie, precum si posibilitatea de a exercita căile de atac în conditiile legii, potrivit art. 129 din Constitutie.

În Dosarul nr. 10.164/2/2006, Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal arată că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată, în timp ce în Dosarul nr. 10.315/2/2006 consideră că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, textul de lege criticat fiind contrar dispozitiilor constitutionale invocate.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată. Astfel, consideră că textul de lege criticat nu este contrar prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, întrucât judecătorii, procurorii si celelalte categorii de personal din sistemul justitie se află într-o situatie obiectiv diferită, motiv pentru care legiuitorul a reglementat salarizarea si alte drepturi ale lor printr-un act normativ special, prin care a prevăzut reguli speciale de contestare a modului de stabilire a drepturilor salariale, precum si cu privire la exercitarea căilor de atac. De asemenea, arată că, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, legiuitorul este în drept ca, în considerarea unor situatii deosebite, să stabilească reguli diferite, derogatorii de la normele dreptului comun. În sfârsit, arată că nicio dispozitie constitutională nu prevede că accesul liber la justitie înseamnă accesul nelimitat la toate structurile judecătoresti si nici faptul că toate procesele trebuie să parcurgă toate gradele de jurisdictie.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitu­tionalitate nu este întemeiată, dispozitiile legale criticate nefiind contrare dispozitiilor constitutionale sau internationale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 36 alin. (2) teza a doua din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, dispozitii potrivit cărora „Împotriva hotărârilor organelor prevăzute la alin. (1) se poate face plângere, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, pentru hotărârile Colegiului de conducere al Înaltei Curti de Casatie si Justitie, sau, după caz, a Curtii de Apel Bucuresti, pentru celelalte hotărâri. Hotărârile pronuntate sunt irevocabile”.

În opinia autorilor exceptiei, textul de lege criticat contravine următoarelor prevederi constitutionale: art. 16 alin. (1) privind egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări; art. 21 alin. (1) privind accesul liber la justitie al oricărei persoane; art. 52 privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică; art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti; art. 126 referitoare la instantele judecătoresti; art. 129 privind exercitarea căilor de atac, precum si art. 20 alin. (1) raportat la art. 6 par.1 si art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si art. 1 din Protocolul nr. 12 la Conventie, prevederi referitoare la dreptul la un proces echitabil si interzicerea discriminării.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că textul de lege criticat a mai fost supus controlului de constitutionalitate în raport cu aceleasi critici ca si în prezenta cauză. Astfel, analizând textul de lege sub aspectul conformitătii cu principiul constitutional al egalitătii în drepturi si dreptul de acces liber la justitie, Curtea, prin Decizia nr. 377 din 17 aprilie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 21 mai 2007, a statuat că „textul de lege criticat nu creează o discriminare a persoanelor cărora li se adresează această normă în raport cu alte categorii de cetăteni care se pot adresa instantei de contencios administrativ în a cărei circumscriptie îsi au domiciliu. Astfel, judecătorii, procurorii si celelalte categorii de personal din sistemul justitiei se află într-o situatie obiectiv diferită, motiv pentru care legiuitorul a reglementat salarizarea si alte drepturi ale lor printr-un act normativ special, prin care a prevăzut reguli speciale de contestare a modului de stabilire a drepturilor salariale, precum si cu privire la exercitarea căilor de atac.

Potrivit prevederilor art. 126 alin. (2) din Constitutie, competenta si procedura de judecată se stabilesc numai prin lege. Legiuitorul, prin urmare, este în drept ca, în considerarea unor situatii deosebite, să stabilească reguli diferite, derogatorii de la normele dreptului comun”.

În ceea ce priveste conformitatea cu accesul liber la justitie, cu acelasi prilej Curtea a arătat că dispozitiile art. 36 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 „nu îngrădesc în niciun fel accesul liber la justitie, fiind expres prevăzut dreptul de a face plângere la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, ori, după caz, a Curtii de Apel Bucuresti. În fata acestor instante părtile interesate se pot folosi de toate mijloacele si garantiile procedurale care conditionează desfăsurarea unui proces echitabil.

Nicio dispozitie constitutională nu prevede că accesul liber la justitie înseamnă accesul nelimitat la toate structurile judecătoresti si nici faptul că toate procesele trebuie să parcurgă toate gradele de jurisdictie. Exercitarea căilor de atac, conform art. 129 din Constitutie, se face în conditiile legii”.

În plus fată de aceste argumente, Curtea retine, de asemenea, că dispozitiile internationale invocate de autorul exceptiei nu stabilesc în materie civilă obligatia existentei a două grade de jurisdictie, legiuitorul national având libertatea de reglementare în acest domeniu.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 36 alin. (2) teza a doua din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, exceptie ridicată de Gabi-Gabriela Duncă si Adriana Nicolae în Dosarul nr. 10.164/2/2006 si Dosarul nr. 10.315/2/2006, ambele ale Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 11 septembrie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 713

din 13 septembrie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 145 alin. 2 si art. 1451

din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 145 alin. 2 si art. 1451 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Cristian Dândăreanu în Dosarul nr. 3.327/2006 al Curtii de Apel Ploiesti - Sectia penală si pentru cauze cu minori si de familie.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, personal si asistat de avocat, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Avocatul autorului exceptiei solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, sustinând că art. 145 alin. 2 si art. 1451 din Codul de procedură penală încalcă prevederile art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (3) si art. 23 alin. (1) din Constitutie. Astfel, comparativ cu obligatia instantei de judecată de a verifica periodic legalitatea si temeinicia arestării preventive a inculpatului trimis în judecată, prevăzută de art. 160b din Codul de procedură penală, inculpatul trimis în judecată si obligat să nu părăsească tara sau localitatea nu beneficiază de acelasi tratament juridic.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca nefondată, arătând că aspectele mentionate în sustinerea exceptiei sunt probleme de completare a legii. Se arată că cele două măsuri, cea reglementată de art. 160b din Codul de procedură penală si cea prevăzută de textele legale criticate, nu sunt identice.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin Încheierea din 9 februarie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 3.327/2006, Curtea de Apel Ploiesti - Sectia penală si pentru cauze cu minori si de familie a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 145 alin. 2 si art. 1451 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Cristian Dândăreanu în cauza ce are ca obiect judecarea apelului declarat de autorul exceptiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că, în comparatie cu art. 160b din Codul de procedură penală, care instituie obligatia instantei de a verifica periodic legalitatea si temeinicia arestării preventive a inculpatilor trimisi în judecată, dispozitiile criticate nu prevăd aceeasi obligatie a instantei si pentru inculpatii trimisi în judecată si obligati să nu părăsească tara sau localitatea. Or, reglementarea prin lege a unei astfel de obligatii a instantei constituie o garantie a restrângerii libertătii personale doar în cazurile si în conditiile prevăzute de lege, astfel cum stabileste art. 23 alin. (1) din Constitutie. Se instituie totodată un tratament inegal inculpatilor obligati la măsura de a nu părăsi tara, fată de ceilalti inculpati arestati preventiv, dar fată de care instanta este obligată să verifice periodic legalitatea si temeinicia arestării, fiind totodată lipsiti „de garantii normale menite să contrabalanseze luarea unei măsuri restrictive de libertate”.

Mai arată că, datorită faptului că instanta nu este obligată să se pronunte periodic prin încheiere asupra legalitătii si temeiniciei măsurii obligării inculpatului trimis în judecată de a nu părăsi localitatea, încheiere care ar fi supusă căilor de atac, celui aflat în această situatie i se restrânge dreptul la un proces echitabil.

Curtea de Apel Ploiesti - Sectia penală si pentru cauze cu minori si de familie apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, este mentionată Decizia Curtii Constitutionale nr. 442/2006.

Se mai arată că există suficiente garantii procesuale pentru revocarea măsurii obligării de a nu părăsi localitatea, atunci când nu mai există temei pentru mentinerea acestei măsuri.

Avocatul Poporului consideră că prevederile legale criticate sunt constitutionale. Apreciază că dispozitiile legale respective sunt în deplină concordantă cu art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (3) si art. 23 alin. (1) din Constitutie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei îl constituie art. 145 alin. 2 si art. 1451 din Codul de procedură penală care au următorul cuprins:

- Art. 145 alin. 2: „În cursul urmăririi penale, durata măsurii prevăzute în alin. 1 nu poate depăsi 30 de zile, afară de cazul când ea este prelungită în conditiile legii. Măsura obligării de a nu părăsi localitatea poate fi prelungită în cursul urmăririi penale, în caz de necesitate si numai motivat. Prelungirea se dispune de procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală, fiecare prelungire neputând să depăsească 30 de zile. Dispozitiile art. 1402 se aplică în mod corespunzător. Durata maximă a măsurii prevăzute în alin. 1 în cursul urmăririi penale este de un an. În mod exceptional, când pedeapsa prevăzută de lege este detentiunea pe viată sau închisoarea de 10 ani ori mai mare, durata maximă a obligării de a nu părăsi localitatea este de 2 ani.”

- Art. 1451: „Măsura obligării de a nu părăsi tara constă în îndatorirea impusă învinuitului sau inculpatului de procuror sau de judecător, în cursul urmăririi penale, ori de instanta de judecată, în cursul judecătii, de a nu părăsi tara fără încuviintarea organului care a dispus această măsură.

Dispozitiile art. 145 se aplică în mod corespunzător si în cazul obligării de a nu părăsi tara.”

Se sustine că aceste dispozitii legale încalcă art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (3) si art. 23 alin. (1) din Constitutie, privind egalitatea în drepturi, dreptul la un proces echitabil si, respectiv, garantarea libertătii individuale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Textele legale criticate pentru neconstitutionalitate se referă la obligarea învinuitului sau inculpatului de a nu părăsi localitatea sau tara. Ambele texte fac parte din cap. I al titlului IV din Codul de procedură penală, intitulat „Măsurile preventive”.

Potrivit art. 139 alin. 2 din Codul de procedură penală, „când măsura preventivă a fost luată cu încălcarea prevederilor legale sau nu mai există vreun temei care să justifice mentinerea măsurii preventive, aceasta trebuie revocată din oficiu sau la cerere [...]”. Alineatele 3, 31 si 32 ale aceluiasi articol prevăd modalitătile si conditiile în care măsurile preventive pot fi înlocuite sau revocate. Totodată, art. 140 din Codul de procedură penală prevede cazurile în care măsurile preventive încetează de drept.

De altfel, chiar din continutul dispozitiilor legale criticate rezultă că durata măsurii preventive în cursul urmăririi penale nu poate depăsi 30 de zile, afară de cazul când ea este prelungită în conditiile legii. În consecintă, în tot cursul procesului penal, dacă procurorul sau instan t a de judecată constată că nu mai există temei pentru meninerea măsurii preventive de a nu părăsi localitatea, există oricând posibilitatea revocării acesteia, din oficiu sau la cerere. De asemenea, art. 1403 alin. 1 din Codul de procedură penală prevede că „împotriva încheierii prin care judecătorul dispune, în timpul urmăririi penale, luarea unei măsuri preventive, revocarea, înlocuirea, încetarea de drept sau prelungirea măsurii preventive [...], învinuitul sau inculpatul pot face recurs [...]”. Sunt întrunite astfel cerintele constitutionale prevăzute la art. 21 alin. (3), referitoare la dreptul la un proces echitabil si solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil. De asemenea nu sunt încălcate nici dispozitiile art. 23 alin. (1) din Constitutie, privind inviolabilitatea libertătii individuale si sigurantei persoanei, deoarece luarea, în conditiile legii, a măsurii preventive de a nu părăsi localitatea sau tara nu are semnificatia încălcării libertătii individuale sau sigurantei persoanei. Aceste măsuri se iau exclusiv în scopul bunei desfăsurări a procesului penal.

În ceea ce priveste invocarea încălcării art. 16 alin. (1) din Constitutie, Curtea constată că instituirea de către legiuitor a modalitătii în care învinuitul sau inculpatul este supus măsurii obligării de a nu părăsi tara, precum si a conditiilor de revocare a acesteia, nu poate conduce la concluzia că în acest mod s-ar crea o discriminare nejustificată a persoanelor aflate în această situatie fată de cele care sunt arestate preventiv. Cele două categorii de persoane, învinuitii sau inculpatii fată de care s-a luat măsura preventivă de a nu părăsi tara sau localitatea si inculpatii arestati aflati în cursul judecătii, se află în mod evident în situatii diferite, justificate rational si obiectiv, iar legiuitorul a înteles să instituie, în conformitate cu art. 126 alin. (2) din Constitutie, măsuri procedurale diferite.

Curtea Constitutională s-a mai pronuntat asupra exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1451 din Codul de procedură penală, prin raportare la dispozitiile art. 23 din Constitutie, exceptie respinsă prin Decizia nr. 442 din 30 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 20 iunie 2006.

Solutia Curtii Constitutionale în cauza respectivă, precum s i considerentele care au stat la bază îsi păstrează valabilitatea i în această cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 145 alin. 2 si art. 1451 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Cristian Dândăreanu în Dosarul nr. 3.327/2006 al Curtii de Apel Ploiesti - Sectia penală si pentru cauze cu minori si de familie.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 septembrie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 818

din 2 octombrie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 alin. 21 din Codul penal si art. I pct. 128 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 alin. 21 din Codul penal si art. I pct. 128 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi, exceptie ridicată de Mihaela Bălănel în Dosarul nr. 12.121/3/2006 al Curtii de Apel Craiova - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Apărătorul ales al autorului exceptiei a transmis prin fax, înainte de dezbateri, o cerere prin care solicită acordarea unui nou termen de judecată, deoarece nu se poate prezenta la acest termen din motive medicale, fără însă a face dovada acestei imposibilităti.

Reprezentantul Ministerului Public se opune acordării unui nou termen.

Curtea, deliberând, în temeiul art. 14 din Legea nr. 47/1992 si al art. 156 din Codul de procedură civilă, respinge cererea formulată.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 128 din Legea nr. 356/2006 ca inadmisibilă si a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 alin. 21 din Codul penal ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 28 februarie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 12.121/3/2006, Curtea de Apel Craiova - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 44 alin. 21 din Codul penal si art. I pct. 128 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi, exceptie ridicată de Mihaela Bălănel în dosarul de mai sus având ca obiect solutionarea unei cauze penale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2) referitoare la principiul egalitătii în drepturi a cetătenilor, art. 20 referitoare la Tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 alin. (1)-(3) referitoare la liberul acces la justitie si la dreptul părtilor la un proces echitabil, art. 22 referitoare la Dreptul la viată si la integritate fizică si psihică, art. 24 referitoare la Dreptul la apărare, art. 124 referitoare la Înfăptuirea justitiei si art. 132 referitoare la Statutul procurorilor, precum si ale art. 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la Dreptul la viată.

Autorul exceptiei sustine că prin instituirea prezumtiei referitoare la legitima apărare este discriminat fată de făptuitor, care este mai presus de lege. De asemenea, nefiind parte în proces, nu poate propune administrarea de probe. În consecintă, este privat de accesul la justitie si dreptul la un proces echitabil, iar instituirea unei prezumtii potrivit căreia fapta penală a fost săvârsită în stare de legitimă apărare nu conferă tuturor părtilor egalitate de arme si tratament, justitia fiind astfel părtinitoare.

Cât priveste pretinsa contrarietate a dispozitiilor art. I pct. 128 din Legea nr. 356/2006, autorul exceptiei, fără a indica în concret vreun temei constitutional, arată că este nemultumit de abrogarea acestora, deoarece partea care se consideră prejudiciată nu mai poate interveni în procesul penal pentru apărarea intereselor sale legitime.

Curtea de Apel Craiova - Sectia penală opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, dispozitiile legale criticate neaducând atingere prevederilor constitutionale invocate.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitu­tionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este, în ce priveste dispozitiile art. I pct. 128 din Legea nr. 356/2006, inadmisibilă, deoarece autorul exceptiei nu a motivat în concret în ce constă contrarietatea, nefăcând trimitere la vreun temei constitutional.

Cât priveste pretinsa neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 alin. 21 din Codul penal, Guvernul apreciază că exceptia este neîntemeiată. Astfel, prevederile legale criticate nu stabilesc privilegii sau discriminări pentru persoane aflate în aceeasi situatie juridică si nu îngrădesc dreptul unei persoane de a se adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, libertătilor si intereselor sale legitime, întrucât, potrivit art. 2781 din Codul de procedură penală, „persoana vătămată, precum si orice alte persoane ale căror interese legitime sunt vătămate” pot introduce plângere în fata judecătorului. Prin instituirea prezumtiei de legitimă apărare nu trebuie să se înteleagă faptul că legiuitorul nu protejează dreptul la viată, la integritate fizică si psihică ca valori fundamentale ale unui stat de drept, deoarece legea stabileste numai o prezumtie relativă, această stare nefiind retinută în mod absolut, independent de circumstantele cauzei.

Dispozitiile art. 124 si art. 132 din Constitutie nu au incidentă în cauză.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitu­tionalitate este neîntemeiată, deoarece dispozitiile art. 44 alin. 21 din Codul penal se aplică în mod egal tuturor celor aflati în situatia prevăzută de ipoteza normei legale, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare, si nu înlătură posibilitatea persoanelor interesate de a se adresa justitiei, de a se prevala, neîngrădit, de toate garantiile pe care le presupune un proces echitabil, inclusiv dreptul de a beneficia de asistenta unui avocat în tot cursul procesului penal. Totodată, dispozitiile legale criticate nu sunt de natură a aduce atingere principiului constitutional referitor la unicitatea, egalitatea si impartialitatea justitiei si nici celui referitor la rolul procurorului în activitatea de apărare a ordinii normative.

Cât priveste dispozitiile art. I pct. 128 din Legea nr. 356/2006, Avocatul Poporului constată că autorul exceptiei nu a indicat textele din Constitutie pretins încălcate. Or, potrivit art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, sesizările adresate Curtii Constitutionale trebuie făcute în formă scrisă si motivate. De altfel, abrogarea alin. 3 al art. 228 din Codul de procedură penală reprezintă o problemă de politică penală, motiv pentru care nu contravine niciunui text constitutional.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 44 alin. 21 din Codul penal, introdus prin art. I pct. 1 din Legea nr. 169/2002, publicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 261 din 18 aprilie 2002, modificat, la rândul său, prin titlul IX articol unic pct. 1 din Legea nr. 247/2005, publicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, si art. I pct. 128 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006, care au următorul continut:

Art. 44 alin. 21 din Codul penal - Legitima apărare:

„Se prezumă că este în legitimă apărare, si acela care săvârseste fapta pentru a respinge pătrunderea fără drept a unei persoane prin violentă, viclenie, efractie sau prin alte asemenea mijloace, într-o locuintă, încăpere, dependintă sau loc împrejmuit ori delimitat prin semne de marcare.”;

Art. I pct. 128 din Legea nr. 356/2006:

„Codul de procedură penală, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează: [...]

128. La articolul 228, alineatul 3 se abrogă.”

De mentionat că dispozitiile art. 228 alin. 3 din Codul de procedură penală, astfel abrogate, prevedeau următoarele: „Când organul de urmărire penală se sesizează din oficiu, încheie un proces-verbal care constituie actul de începere a urmăririi penale.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 128 din Legea nr. 356/2006, Curtea constată că, fată de absenta indicării vreunui temei constitutional, aceasta este inadmisibilă, întrucât, potrivit art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, „Sesizările trebuie făcute în formă scrisă si motivate”.

În ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 alin. 21 din Codul penal, Curtea constată că prin art. 44 alin. 21 din Codul penal, legiuitorul, în acord cu dispozitiile art. 73 alin. (3) lit. h) din Constitutie, a instituit o prezumtie legală de legitimă apărare în considerarea unor situatii speciale menite să creeze un cadru legal corespunzător unei convietuiri sociale linistite. Aceasta deoarece scopul legii penale este nu numai acela de a apăra împotriva infractiunilor, ci si de a preveni săvârsirea lor. Or, pentru a crea o sigurantă mai mare cetătenilor care se află în fata unor agresiuni si a ocroti mai eficient valori fundamentale precum viata, integritatea corporală si sănătatea persoanelor, s-a creat această prezumtie de legitimă apărare pentru cel care comite o infractiune în conditiile date. Mutatis mutandis, aceleasi valori sunt protejate si în ce îl priveste pe agresor si, pe cale de consecintă, prin instituirea prezumtiei legale criticate s-a stabilit un echilibru între drepturile fundamentale si întinderea lor, atât pentru agresor, cât si pentru cel care se află în ipoteza normei contestate. Asa fiind, nu se poate sustine că prin art. 44 alin. 21 din Codul penal se aduce atingere dispozitiilor Legii fundamentale referitoare la egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, precum si celor referitoare la unicitatea, egalitatea si impartialitatea justitiei, deoarece nu instituie niciun fel de discriminări de natură a determina aplicarea lor în mod diferentiat tuturor celor care se află în aceeasi situatie juridică.

Referitor la prevederile cuprinse în art. 21 alin. (1)-(3) din Constitutie, si anume cele care vizează dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil, este de retinut că textul legal criticat de autorul exceptiei nu opreste părtile interesate de a apela la instantele judecătoresti, de a fi apărate si de a se prevala de toate garantiile procesuale care conditionează un proces echitabil, inclusiv de a fi asistat de un apărător ales sau numit din oficiu.

Deosebit de aceste considerente, este de remarcat că si din jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului (cauza McCann si altii c. Marea Britanie, 1995) s-au desprins concluzii similare potrivit cărora a fost justificată uciderea a trei persoane (în cauză teroristi) si că militarii care au comis fapta au fost de bună-credintă, deoarece au actionat în considerarea faptului că preveneau explozia unei bombe care ar fi putut provoca mari distrugeri si victime omenesti.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 128 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi, exceptie ridicată de Mihaela Bălănel în Dosarul nr. 12.121/3/2006 al Curtii de Apel Craiova - Sectia penală.

2. Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 alin. 21 din Codul penal, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 2 octombrie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 834

din 2 octombrie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12, art. 13, art. 14 si art. 15

din Codul penal

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12, art. 13, art. 14 si art. 15 din Codul penal, exceptie ridicată de Daniel Herchia în Dosarul nr. 249/231/2007 al Tribunalului Vrancea - Sectia penală.

La apelul nominal se prezintă, pentru autorul exceptiei, apărătorul ales, cu delegatie la dosar.

Cauza se află în stare de judecată.

Apărătorul ales al autorului exceptiei solicită admiterea acesteia, reluând aceleasi argumente invocate si în notele scrise.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă pentru art. 12 si art. 15 din Codul penal si ca neîntemeiată pentru art. 13 si art. 14 din Codul penal.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 6 aprilie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 249/231/2007, Tribunalul Vrancea - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitu­tionalitate a prevederilor art. 12, 13, 14 si 15 din Codul penal,

exceptie ridicată de Daniel Herchia în dosarul de mai sus având ca obiect solutionarea unui recurs în materie penală.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 15 alin. (2) referitoare la aplicarea retroactivă a legii penale mai favorabile si ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor, deoarece instanta de judecată competentă să solutioneze contestatia la executare nu a procedat la aplicarea dispozitiilor art. 81 din Codul penal referitoare la suspendarea conditionată a executării pedepsei de 1 an închisoare la care a fost condamnat pentru săvârsirea infractiunii de vătămare corporală gravă prevăzute si pedepsite de art. 182 alin. 2 din Codul penal. Aceasta, deoarece s-a apreciat de către instantă că, din economia textelor art. 12-15 din Codul penal, notiunea de lege penală mai favorabilă priveste doar incriminarea sau scoaterea de sub incidenta ilicitului penal a unei fapte, precum si sanctiunile prevăzute pentru o infractiune.

Or, chiar dacă la data săvârsirii faptei infractiunea de vătămare corporală gravă era exceptată de la acordarea suspendării conditionate, ulterior, prin Legea nr. 278/2006, a fost înlăturat acest impediment si, pe cale de consecintă, a intervenit o lege mai favorabilă care permite executarea pedepsei aplicate într-un regim mai blând.

Tribunalul Vrancea - Sectia penală opinează că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 si art. 14 din Codul penal este neîntemeiată. Cât priveste art. 13 din Codul penal, se arată că acesta este neconstitutional în raport cu art. 15 alin. (2) si art. 16 alin. (1) din Legea fundamentală, deoarece delimitează aplicarea legii mai favorabile numai până la judecarea definitivă a cauzei, creând inegalităti între cetăteni în functie de stadiul procesului penal.

În opinia instantei, art. 15 din Codul penal contravine art. 15 alin. (2) din Legea fundamentală, întrucât limitează aplicarea dispozitiilor penale mai favorabile numai în ce priveste durata pedepselor, fără a lua în considerare si aplicarea altor dispozitii penale mai blânde, cum ar fi cele referitoare la individualizarea judiciară a executării pedepsei.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece art. 12 din Codul penal instituie un tratament juridic egal pentru toate persoanele aflate în aceeasi situatie, fără nicio deosebire. Chiar dacă art. 13 din Codul penal se referă la aplicarea legii penale mai favorabile numai până la judecarea definitivă, art. 14 si art. 15 din acelasi cod reglementează cu privire la aplicarea legii penale mai favorabile si în cazul pedepselor definitive, deci nu se creează diferente de tratament juridic între persoane în functie de stadiul procesului penal si nu încalcă, astfel, art. 15 si art. 16 din Constitutie. Conditiile de aplicare a legii penale mai favorabile infractiunilor definitiv judecate sunt evidentiate în art. 14 din Codul penal s i au în vedere situatiile când legea nouă prevede pentru aceeai infractiune o pedeapsă mai usoară ca natură sau ca maxim special decât pedeapsa aplicată. Aplicarea obligatorie a legii penale mai favorabile, prevăzută în art. 14 din Codul penal, reprezintă cadrul comun de rezolvare a succesiunii legilor penale în timp.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Astfel, textele criticate fac parte din Sectiunea a II-a a Capitolului II din Codul penal, intitulată Aplicarea legii penale în timp. Dispozitiile din această sectiune se referă la patru situatii diferite care dau expresie principiului constitutional al neretroactivitătii legii, cu exceptia legii penale mai favorabile. Sub acest aspect, stabilirea cazurilor de aplicare a legii penale mai favorabile reprezintă optiunea legiuitorului bazată pe optiuni de politică penală. În plus, aplicarea dispozitiilor penale mai favorabile si în ce priveste individualizarea judiciară a executării pedepsei ar echivala cu completarea prevederilor legale supuse controlului de constitutionalitate. Or, Curtea Constitutională nu poate da o altă formulare textelor de lege pe care le-ar considera nesatisfăcător redactate, ea nu îsi poate asuma rolul de a crea, de a abroga sau de a modifica o normă juridică, spre a îndeplini rolul de legislator pozitiv.

Cât priveste critica referitoare la încălcarea dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, Avocatul Poporului arată că prevederile art. 12-15 din Codul penal se aplică uniform pentru toti cetătenii care se află în situatia stabilită de ipoteza normei mentionate si nu instituie privilegii sau discriminări pe criterii arbitrare. Principiul egalitătii nu înseamnă uniformitate, astfel încât este constitutional ca o lege să stabilească reguli diferite în raport de persoane care se găsesc în situatii deosebite si reguli analoge pentru persoane care se află în situatii egale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solu t ioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul excepiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 12 cu denumirea marginală Retroactivitatea legii penale, ale art. 13 cu denumirea marginală Aplicarea legii penale mai favorabile, ale art. 14 cu denumirea marginală Aplicarea obligatorie a legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive si ale art. 15 cu denumirea marginală Aplicarea facultativă a legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive, toate din Codul penal, care au următorul continut:

Art. 12: „Legea penală nu se aplică faptelor săvârsite sub legea veche, dacă nu mai sunt prevăzute de legea nouă. În acest caz executarea pedepselor, a măsurilor de sigurantă si a măsurilor educative, pronuntate în baza legii vechi, precum si toate consecintele penale ale hotărârilor judecătoresti privitoare la aceste fapte încetează prin intrarea în vigoare a legii noi.

Legea care prevede măsuri de sigurantă sau măsuri educative se aplică si infractiunilor care nu au fost definitiv judecate până la data intrării în vigoare a legii noi.”

Art. 13: „În cazul în care de la săvârsirea infractiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea cea mai favorabilă.

Când legea anterioară este mai favorabilă, pedepsele complementare care au corespondent în legea penală nouă se aplică în continutul si limitele prevăzute de aceasta, iar cele care nu mai sunt prevăzute în legea penală nouă nu se mai aplică.”

Art. 14: „Când după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare si până la executarea completă a pedepsei închisorii sau amenzii a intervenit o lege care prevede o pedeapsă mai usoară, sanctiunea aplicată, dacă depăseste maximul special prevăzut de legea nouă pentru infractiunea săvârsită, se reduce la acest maxim.

Dacă după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare la detentiune pe viată si până la executarea ei a intervenit o lege care prevede pentru aceeasi faptă pedeapsa închisorii, pedeapsa detentiunii pe viată se înlocuieste cu maximul închisorii prevăzut pentru acea infractiune.

Dacă legea nouă prevede în locul pedepsei închisorii numai amenda, pedeapsa aplicată se înlocuieste cu amenda, fără a se putea depăsi maximul special prevăzut în legea nouă. Tinându-se seama de partea executată din pedeapsa închisorii, se poate înlătura în totul sau în parte executarea amenzii.

Pedepsele complementare, măsurile de sigurantă, precum si măsurile educative neexecutate si neprevăzute în legea nouă nu se mai execută, iar cele care au corespondent în legea nouă se execută în continutul si limitele prevăzute de această lege.

Când o dispozitie din legea nouă se referă la pedepse definitiv aplicate, se tine seama, în cazul pedepselor executate până la data intrării în vigoare a acesteia, de pedeapsa redusă sau înlocuită potrivit dispozitiilor alineatelor precedente.”

Art. 15: „Când după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare si până la executarea completă a pedepsei închisorii a intervenit o lege care prevede o pedeapsă mai usoară, iar sanctiunea aplicată este mai mică decât maximul special prevăzut de legea nouă, tinându-se seama de infractiunea săvârsită, de persoana condamnatului, de conduita acestuia după pronuntarea hotărârii sau în timpul executării pedepsei si de timpul cât a executat din pedeapsă, se poate dispune fie mentinerea, fie reducerea pedepsei. Pedeapsa aplicată nu poate fi coborâtă sub limita ce ar rezulta din reducerea acestei pedepse proportional cu micsorarea maximului special prevăzut pentru infractiunea săvârsită.

Dispozitiile art. 14 alin. 5 se aplică si în cazul condamnărilor arătate în prezentul articol, executate până la data intrării în vigoare a legii noi, pedeapsa din hotărâre reducându-se cu o treime.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

Din dosarul instantei de judecată rezultă că autorul exceptiei a fost condamnat prin Sentinta penală nr. 3.562 din 7 decembrie 2004 a Judecătoriei Focsani la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârsirea infractiunii de vătămare corporală gravă, prevăzută si pedepsită de art. 182 alin. 2 din Codul penal. Ulterior, prin Decizia penală nr. 138 din 11 martie 2005 a Tribunalului Vrancea, pedeapsa a fost redusă la 1 an închisoare cu executare si a rămas definitivă si irevocabilă prin Decizia penală nr. 379 din 15 iunie 2005 a Cur t ii de Apel Galati. De atunci si până în prezent, autorul excepiei s-a sustras de la executare si figurează, potrivit Încheierii din 31 ianuarie 2007 pronuntate în Dosarul nr. 249/231/2007 al Judecătoriei Focsani chemată să judece contestatia la executare, ca urmărit general. Prezenta exceptie de neconstitutionalitate a fost ridicată în Dosarul nr. 249/231/2007 al Tribunalului Vrancea având ca obiect solutionarea recursului formulat de autor împotriva Sentintei penale nr. 486 din 28 februarie 2007, pronuntată de Judecătoria Focsani, prin care s-a respins ca neîntemeiată contestatia la executare.

Determinând astfel stadiul procesual, Curtea constată că numai prevederile art. 12 si art. 15 din Codul penal au legătură cu solu t ionarea cauzei, deoarece, pe de o parte, pe fond, este incidenă doar o eventuală aplicare a dispozitiilor art. 458 din Codul de procedură penală (Intervenirea unei legi penale noi), cu referire la Înlăturarea sau modificarea pedepsei, si, pe de altă parte, aplicarea legii penale mai favorabile vizează faza de executare a unei pedepse mai mici decât maximul special prevăzut de legea nouă, si nu o pedeapsă mai mare decât acest maxim. De mentionat că legea mai favorabilă pe care o invocă autorul exceptiei este Legea nr. 278/2006 (care a intrat în vigoare la 30 de zile de la publicare, respectiv 12 iulie 2006) care permite aplicarea suspendării conditionate a executării pedepsei si pentru fapta de vătămare corporală gravă, si nu modificări referitoare la durata pedepsei pentru infractiunea pentru care a fost condamnat.

Asa fiind, dispozitiile art. 13 care reglementează cu privire la aplicarea legii mai favorabile în cazul în care legea nouă intervine până la judecarea definitivă a cauzei si ale art. 14 care reglementează cu privire la aplicarea obligatorie a legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive (cum este cazul în spetă), dar mai aspre fată de pedeapsa prevăzută de legea nouă pentru aceeasi faptă, nu au legătură cu solutionarea cauzei deduse judecătii de fond.

Pe cale de consecintă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 si art. 14 din Codul penal este inadmisibilă, deoarece, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor referitoare la prevederi din legi sau ordonante care au legătură cu solutionarea cauzei.

Cât priveste dispozitiile art. 12 si art. 15 din Codul penal, Curtea constată că acestea reglementează cu privire la retroactivitatea legii penale noi care nu mai incriminează faptele săvârsite sub legea veche si cu privire la aplicarea facultativă a legii penale mai favorabile atunci când, după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare si până la executarea completă a pedepsei închisorii, a intervenit o lege care prevede o pedeapsă mai usoară, iar sanctiunea aplicată este mai mică decât maximul special prevăzut de legea nouă. Asa fiind, este evident că aceste dispozitii nu cuprind norme de natură a încălca principiul egalitătii cetătenilor în fata legii, ele aplicându-se tuturor persoanelor ce cad sub incidenta lor. Mai mult, dispozitiile legale criticate reprezintă o consacrare a principiului constitutional potrivit căruia „Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.”

De altfel, prin aplicarea legii penale în timp se întelege ansamblul de norme juridice penale prin care se reglementează aplicarea legii penale în raport cu timpul săvârsirii infractiunii s i cu timpul tragerii la răspundere penală a celor ce au săvârit infractiuni.

Pentru determinarea legii penale mai favorabile trebuie avute în vedere o serie de aspecte, determinarea nefiind un proces abstract, ci unul concret în raport direct cu fapta comisă si cu autorul ei. Asa fiind, procesul nu vizează determinarea dispozitiilor mai favorabile, ci a legii mai favorabile, si poate fi făcut numai de către instanta de judecată, singura competentă să decidă cu privire la sensul, întelesul si modul de aplicare al normelor criticate. Altfel spus, potrivit art. 126 alin. (3) din Constitutie, doar Înalta Curte de Casatie si Justitie poate asigura interpretarea si aplicarea unitară a dispozitiilor art. 12 si art. 15 din Codul penal si dacă sub incidenta principiului mitior lex în materie penală intră si aspectele legate de individualizarea judiciară a pedepselor, proces care consacră nu un drept, ci o vocatie a persoanelor condamnate. Per a contrario, Curtea Constitutională ar converti controlul de constitutionalitate într-unul de drept comun, depăsindu-si competenta atribuită de Legea fundamentală.

Pe lângă toate acestea, Curtea constată că, de fapt, autorul exceptiei nu critică reglementarea ca atare, ci este nemultumit de redactarea deficitară. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, „Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”. În caz contrar ar deveni legislator, fapt ce contravine art. 61 din Legea fundamentală, potrivit căruia numai Parlamentul „este unica autoritate legiuitoare a tării”.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12, art. 13, art. 14 si art. 15 din Codul penal, exceptie ridicată de Daniel Herchia în Dosarul nr. 249/231/2007 al Tribunalului Vrancea - Sectia penală. Definitivă si general obligatorie. Pronuntată în sedinta publică din data de 2 octombrie 2007.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pe anul 2007, pentru finantarea unor cheltuieli de capital pentru unităti de învătământ preuniversitar de stat, precum si pentru modificarea unor acte normative

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 7 alin. (3) si al prevederilor anexei nr. 3/25/22 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă repartizarea sumei de 400.000 mii lei din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pe anul 2007, pentru finantarea unor cheltuieli de capital ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1, precum si cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 300/2007 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru finantarea în anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 30 martie 2007, cu modificările si completările ulterioare, în Hotărârea Guvernului nr. 454/2007 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru finantarea în anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 21 mai 2007, cu modificările si completările ulterioare, în Hotărârea Guvernului nr. 575/2007 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru finantarea în anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unitătilor de învătământ prescolar de stat din municipiul Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 15 iunie 2007, cu modificările ulterioare, în Hotărârea Guvernului nr. 617/2007 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru finantarea în anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, precum si pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 22 iunie 2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si în Hotărârea Guvernului nr. 919/2007 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru finantarea în anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, precum si pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 14 august 2007, care nu au fost transferate autoritătilor locale până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, se transferă integral în termen de 15 zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Se aprobă finantarea în anul 2007, din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, a unor cheltuieli de capital la unităti de învătământ preuniversitar de stat, în sumă de 100.000 lei, potrivit anexei nr. 2.

Art. 4. - Sumele prevăzute în anexa nr. 2 se transferă integral inspectoratelor scolare/unitătilor de învătământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică beneficiare, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Consiliile locale răspund, în conditiile legii, de utilizarea sumelor repartizate.

Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 300/2007 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru finantarea în anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 30 martie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează la pozitiile prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 7. - Anexele nr. 1, 2 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 454/2007 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru finantarea în anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 21 mai 2007, se modifică si se completează la pozitiile prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 8. - Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 617/2007 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru finantarea în anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, precum si pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 22 iunie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează la pozitiile prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 9. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 919/2007 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru finantarea în anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, precum si pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 14 august 2007, se modifică si se completează la pozitiile prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 10. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă următoarele dispozitii:

a) art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 575/2007 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru finantarea în anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unitătilor de învătământ prescolar de stat din municipiul Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 15 iunie 2007, cu modificările ulterioare;

b) art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 617/2007 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru finantarea în anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, precum si pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 22 iunie 2007, cu modificările si completările ulterioare;

c) art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 919/2007 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru finantarea în anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, precum si pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 14 august 2007.

Art. 11. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 24 octombrie 2007.

Nr. 1.285.

 

ANEXA Nr. 1

 

OBIECTIVE DE INVESTITII,

consolidări, reabilitări imobile, reparatii capitale si asigurarea de utilităti la unităti din învătământul preuniversitar de stat în anul 2007

 

Nr. crt.

Nr. crt./ judet

Judet/Denumirea institutiei de învătământ

Natura lucrării

Alocatie 2007 (mii lei)

 

 

TOTAL

 

400000

 

 

ALBA

 

8186

1

1.

Grădinita PP nr. 3 municipiul Blaj

Obiectiv de investitii

60

2

2.

Scoala cls. I-IV sat Decea, com. Mirăslău

Obiectiv de investitii

125

3

3.

Scoala cls. I-VIII sat Vintu de Jos, com. Vintu de Jos

Obiectiv de investitii

125

4

4.

Scoala cls. I-VIII sat Petresti, mun. Sebes

Obiectiv de investitii

150

5

5.

Grădinita PN sat Bistra, com. Bistra

Obiectiv de investitii

150

6

6.

Scoala cls. I-VIII „Avram Iancu” mun. Alba Iulia

Obiectiv de investitii

150

7

7.

Scoala cls. I-VIII „Gheorghe Maior” sat Unirea, com. Unirea

Reabilitare

150

8

8.

Scoala cls. I-VIII „Avram Iancu” com. Unirea

Reabilitare

150

9

9.

Grădinita PN nr. 4 mun. Aiud

Reabilitare

700

10

10.

Scoala cu cls. I-VIII „Lucian Blaga” oras Ocna Mures pentru Grădinita nr. 1 oras Ocna Mures

Reabilitare

150

11

11.

Scoala cu cls. I-VIII sat. Sânmiclăus, com. Sona

Reabilitare

271

12

12.

Scoala cls. I-VIII „Ovidiu Hulea” mun. Aiud

Reabilitare

175

13

13.

Scoala cls. I-VIII „Axente Sever”, mun. Aiud

Reabilitare

124

14

14.

Grup Scolar „Alexandru Borza” sat Ciumbrud, mun. Aiud

Reabilitare

150

15

15.

Scoala cls. I-VIII sat Avram Iancu, com. Avram Iancu

Reabilitare

100

16

16.

Grădinita PN sat Bucerdea Grânoasă, com. Bucerdea Grânoasă

Reabilitare

120

17

17.

Scoala cls. I-VIII sat Cergău Mare, com. Cergău

Reabilitare

150

18

18.

Scoala cls. I-IV sat Cergău Mic, com. Cergău

Reabilitare

150

19

19.

Scoala cls. I-VIII sat Ciuruleasa, com. Ciuruleasa

Reabilitare

30

20

20.

Scoala cls. I-VIII sat Crăciunelu de Jos, com. Crăciunelu de Jos

Reabilitare

120

21

21.

Scoala cls. I-VIII „Septimiu Albini” sat Cut, com. Cut

Reabilitare

100

22

22.

Scoala cls. I-VIII sat Livezile, com. Livezile

Reabilitare

30

23

23.

Scoala cls. I-VIII sat Lunca Muresului, com. Lunca Muresului

Reabilitare

120

24

24.

Scoala cls. I-VIII sat Posaga, com. Posaga

Reabilitare

30

25

25.

Scoala cls. I-VIII sat Rădesti, com. Rădesti

Reabilitare

30

26

26.

Scoala cls. I-VIII sat Rosia de Secas, com. Rosia de Secas

Reabilitare

150

27

27.

Scoala cls. I-VIII „David Prodan” sat Sălistea com. Sălistea

Reabilitare

150

28

28.

Scoala cls. I-IV sat Pănade, com. Sâncel

Reabilitare

70

29

29.

Scoala cls. I-IV sat Geoagiu de Sus, com. Stremt

Reabilitare

119

30

30.

Scoala cls. I-IV sat Băcăinti, com. Sibot

Reabilitare

140

31

31.

Scoala cls. I-IV sat Balomir, com. Sibot

Reabilitare

40

32

32.

Scoala cls. I-VIII-internat sat Sugag, com. Sugag

Reabilitare

130

33

33.

Liceul Teoretic oras Teius

Reabilitare

130

34

34.

Scoala cls. I-VIII sat Ohaba, com. Ohaba

Reabilitare

120

35

35.

Scoala cls. I-VIII „Avram Iancu” oras Abrud

Reabilitare

11

36

36.

Scoala cls. I-VIII „Mihail Kogălniceanu” mun. Sebes

Reabilitare

120

37

37.

Scoala cls. I-VIII sat Albac, com. Albac

Reabilitare

140

38

38.

Grup Scolar Chimie Industrială oras Ocna Mures

Reabilitare

97

39

39.

Scoala cls. I-VIII „I. Agârbiceanu” sat Bucium, com. Bucium

Reabilitare

120

40

40.

Scoala cls. I-VIII sat Cetatea de Baltă, com. Cetatea de Baltă

Reabilitare

100

41

41.

Scoala cls. I-VIII nr. 2 oras Cugir

Reabilitare

150

42

42.

Grădinita PP nr. 4 oras Cugir

Reabilitare

150

43

43.

Colegiul Tehnic „I.D. Lăzărescu” oras Cugir

Reabilitare

200

44

44.

Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” - corp scoală generală, mun. Alba Iulia

Reabilitare

298

45

45.

Scoala cls. I-VIII „I.Agârbiceanu” - sală de sport mun. Alba Iulia

Reabilitare

150

46

46.

Scoala cls. I-VIII sat Bistra com. Bistra

Reabilitare

150

47

47.

Scoala cls. I-VIII sat Pianu de Sus, com. Pianu

Reabilitare

100

48

48.

Scoala cls. I-VIII sat Cricău, com. Cricău

Reabilitare

120

49

49.

Grădinita cu program normal sat Fărău, com. Fărău

Reabilitare

100

50

50.

Scoala cls. I-VIII sat Mogos, com. Mogos

Reabilitare

100

 

Nr. crt.

Nr. crt./ judet

Judet/Denumirea institutiei de învătământ

Natura lucrării

Alocatie 2007 (mii lei)

51

51.

Colegiul National „Titu Maiorescu” mun. Aiud

Reabilitare

150

52

52.

Scoala cls. I-VIII sat Blandiana, com. Blandiana

Reabilitare

50

53

53.

Scoala cls. I-VIII sat Cunta, com. Spring

Reabilitare

126

54

54.

Scoala cls. I-VIII sat Noslac, com. Noslac

Reabilitare

150

55

55.

Liceul Teoretic „Petru Maior” oras Ocna Mures

Reparatii capitale

100

56

56.

Grădinita PN sat Mescreac, com. Rădesti

Reparatii capitale

50

57

57.

Scoala cls. I-VIII-internat sat Scărisoara, com. Scărisoara

Reparatii capitale

150

58

58.

Scoala cls. I-VIII „P.P Aaron” mun. Blaj

Reparatii capitale

120

59

59.

Grup Scolar „Horea, Closca si Crisan” - sală sport, oras Abrud

Reparatii capitale

35

60

60.

Scoala cls. I-VIII „Simion Bărnutiu” sat Tiur, mun. Blaj

Reparatii capitale

150

61

61.

Scoala cls. I-VIII oras Câmpeni

Reparatii capitale

130

62

62.

Scoala cls. I-VIII sat Râmet, com. Râmet

Reparatii capitale

100

63

63.

Grădinita PN sat Ponor, com. Ponor

Reparatii capitale

110

 

 

ARAD

 

8950

64

1

Scoala cls. I-VIII nr. 5 municipiul Arad

Obiectiv de investitii

300

65

2

Scoala cls. I-VIII oras Pecica

Obiectiv de investitii

350

66

3

Grup Scolar oras Pâncota

Obiectiv de investitii

100

67

4

Scoala cls. I-VIII com. Zădăreni

Obiectiv de investitii

600

68

5

Scoala cls. I-VIII com. Sagu

Obiectiv de investitii

100

69

6

Scoala cls. I-VIII com. Semlac

Obiectiv de investitii

200

70

7

Grădinita PP com. Vinga

Obiectiv de investitii

350

71

8

Scoala cls. I-IV sat Mâsca, com. Siria

Obiectiv de investitii

100

72

9

Scoala cls. I-VIII sat Chier, com. Târnova

Obiectiv de investitii

380

73

10

Scoala cls. I-VIII com. Târnova

Obiectiv de investitii

380

74

11

Scoala cls. I-VIII sat Mailat, com. Vinga

Obiectiv de investitii

300

75

12

Scoala cls. I-VIII nr. 2 oras Sântana

Obiectiv de investitii

200

76

13

Grădinita PP nr. 2 oras Sântana

Obiectiv de investitii

300

77

14

Scoala cls. I-VIII „Iustin Marseu” com. Socodor

Obiectiv de investitii

480

78

15

Scoala cls. I-VIII comuna Dorobanti

Obiectiv de investitii

150

79

16

Grup Scolar corp B oras Chisineu-Cris

Reabilitare

340

80

17

Scoala cls. I-VIII com. Felnac

Reabilitare

180

81

18

Scoala cls. I-VIII com. Hăsmas

Reabilitare

50

82

19

Grup Scolar „Ioan Buteanu” com. Gurahont

Reabilitare

329

83

20

Scoala cls. I-VIII com. Vârfurile

Reabilitare

100

84

21

Scoala cls. I-VIII com. Vladimirescu

Reabilitare

50

85

22

Grup Scolar oras Sebis

Reabilitare

230

86

23

Grup Scolar com. Cermei

Reabilitare

150

87

24

Scoala cls. I-VIII nr. 2 corp str. T. Vladimirescu oras Sântana

Reabilitare

70

88

25

Scoala cls. I-VIII com. Sintea Mare

Reabilitare

300

89

26

Scoala cls. I-VIII sat Adea, com. Sintea Mare

Reabilitare

300

90

27

Scoala cls. I-VIII sat Ţipar com. Sintea Mare

Reabilitare

300

91

28

Scoala cls. I-VIII oras Sebis

Reabilitare

330

92

29

Scoala cls. I-VIII com. Zerind

Reabilitare

300

93

30

Grup Scolar oras Ineu

Reabilitare

100

94

31

Scoala cls. I-VIII sat Căpâlnas, com. Birchis

Reabilitare

100

95

32

Scoala cls. I-VIII com. Iratosu

Reabilitare

300

96

33

Scoala cls. I-IV + Grădinita PN sat Somosches com. Cermei

Reabilitare

250

97

34

Scoala cls. I-VIII com. Plescuta

Reabilitare

100

98

35

Grădinita PP oras Pâncota

Reabilitare

160

99

36

Grup Scolar „Atanasie Marienescu” oras Lipova

Reabilitare

200

100

37

Scoala cu cls. I-IV com. Ignesti

Reabilitare

50

101

38

Scoala cls. I-VIII sat Satu Nou com. Misca

Reparatii capitale

171

102

39

Scoala cls. I-VIII com. Siria

Utilităti

100

103

40

Scoala cls. I-VIII com. Birchis

Utilităti

100

 

Nr. crt.

Nr. crt./ judet

Judet/Denumirea institutiei de învătământ

Natura lucrării

Alocatie 2007 (mii lei)

 

 

ARGES

 

11918

104

1

Grădinita PP comuna Bascov

Obiectiv de investitii

50

105

2

Grădinita PN comuna Băbana

Obiectiv de investitii

50

106

3

Grădinita PN com. Teiu Deal

Obiectiv de investitii

100

107

4

Grădinita sat Bogati, comuna Bogati

Obiectiv de investitii

200

108

5

Grădinita sat Leordeni, comuna Leordeni

Obiectiv de investitii

200

109

6

Grădinita sat Troislav, comuna Micesti

Obiectiv de investitii

120

110

7

Scoala cls. I-VIII sat Căteasca, comuna Căteasca

Obiectiv de investitii

100

111

8

Scoala cls. I-VIII sat Călinesti Vale, comuna Călinesti

Obiectiv de investitii

100

112

9

Scoala cu clasele I-VIII sat Nucsoara, comuna Nucsoara

Obiectiv de investitii

150

113

10

Scoala cls. I-VIII sat Livezeni, comuna Stâlpeni

Obiectiv de investitii

100

114

11

Scoala cls. I-IV sat Ungureni, com. Berevoiesti

Obiectiv de investitii

50

115

12

Grădinita PP com. Boteni

Obiectiv de investitii

50

116

13

Scoala cls. I-VIII sat Surdulesti, comuna Mirosi

Consolidare

75

117

14

Scoala cls. I-VIII sat Valea Iasului, comuna Valea Iasului

Consolidare

75

118

15

Scoala cls. I-VIII Sat Argeselu, Comuna Mărăcineni

Consolidare

100

119

16

Scoala cls. I-VIII sat Ungheni, comuna Ungheni

Reabilitare

100

120

17

Scoala cls. I-VIII sat Slănic, comuna Aninoasa

Reabilitare

75

121

18

Scoala cls. I-VIII sat Brosteni, comuna Aninoasa

Reabilitare

75

122

19

Scoala cls. I-VIII sat Slătioarele, comuna Băbana

Reabilitare

15

123

20

Scoala cls. I-VIII sat Drăganu, comuna Drăganu

Reabilitare

10

124

21

Scoala cls. I-VIII sat Cotesti, comuna Godeni

Reabilitare

150

125

22

Scoala cls. I-VIII sat Godeni, comuna Godeni

Reabilitare

100

126

23

Scoala cls. I-VIII sat Bogati, comuna Bogati

Reabilitare

150

127

24

Grădinita PN sat Vlădesti, comuna Vlădesti

Reabilitare

150

128

25

Scoala cls. I-VIII sat Recea, comuna Recea

Reabilitare

100

129

26

Scoala cls. I-VIII sat Serbănesti, comuna Rociu

Reabilitare

100

130

27

Scoala cls. I-VIII sat Arefu, comuna Arefu

Reabilitare

75

131

28

Scoala cls. I-VIII sat Mărăcineni, comuna Mărăcineni

Reabilitare

100

132

29

Scoala cls. I-VIII sat Cetăteni, comuna Cetăteni

Reabilitare

73

133

30

Scoala cls. I-VIII sat Corbi, comuna Corbi

Reabilitare

125

134

31

Scoala cls. I-VIII sat Stănesti, comuna Corbi

Reabilitare

125

135

32

Scoala cls. I-VIII sat Corbsori, comuna Corbi

Reabilitare

115

136

33

Scoala cls. I-VIII sat Tutana, comuna Băiculesti

Reabilitare

75

137

34

Scoala cls. I-VIII sat Săpata de Jos, comuna Săpata

Reabilitare

125

138

35

Scoala cls. I-VIII sat Cosesti, comuna Cosesti

Reabilitare

80

139

36

Scoala cls. I-VIII sat Leicesti, comuna Cosesti

Reabilitare

80

140

37

Scoala cls. I-IV sat Jupânesti, comuna Cosesti

Reabilitare

80

141

38

Scoala cls. I-VIII sat Petresti, comuna Cosesti

Reabilitare

80

142

39

Colegiul Tehnic Municipiul Câmpulung

Reabilitare

144

143

40

Scoala cls. I-IV sat Valea Hotarului, comuna Dragoslavele

Reabilitare

80

144

41

Scoala cls. I-IV sat Dragoslavele, comuna Dragoslavele

Reabilitare

75

145

42

Scoala cls. I-VIII sat Bădesti, comuna Pietrosani

Reabilitare

80

146

43

Scoala cls. I-VIII sat Valea Iasului, comuna Valea Iasului

Reabilitare

80

147

44

Grădinita sat Tigveni, comuna Tigveni

Reabilitare

80

148

45

Scoala cls. I-VIII sat Pietrosani, comuna Pietrosani

Reabilitare

80

149

46

Scoala cls. I-IV sat Priboaia, comuna Bălilesti

Reabilitare

175

150

47

Scoala cls. I-VIII sat Gales, comuna Brădulet

Reabilitare

80

151

48

Scoala cls. I-VIII sat Dobrogostea, comuna Merisani

Reabilitare

80

152

49

Scoala cls. I-VIII sat Mioarele, comuna Mioarele

Reabilitare

80

153

50

Scoala cls. I-VIII sat Retevoiesti, comuna Pietrosani

Reabilitare

80

154

51

Scoala cls. I-IV sat Cerbu, comuna Albota

Reabilitare

80

155

52

Scoala cls. I-VIII sat Brădulet, comuna Brădulet

Reabilitare

75

156

53

Scoala cls. I-VIII sat Mustătesti, comuna Valea Iasului

Reabilitare

50

157

54

Scoala cls. I-IV sat Măcăi, comuna Cuca

Reabilitare

75

158

55

Scoala cls. I-VIII sat Lăunele, comuna Cuca

Reabilitare

80

159

56

Scoala cls. I-VIII sat Voinesti, comuna Leresti

Reabilitare

80

 

Nr. crt.

Nr. crt./ judet

Judet/Denumirea institutiei de învătământ

Natura lucrării

Alocatie 2007 (mii lei)

160

57

Scoala cls. I-VIII sat Leresti, comuna Leresti

Reabilitare

80

161

58

Scoala cu cls. I-VIII nr. 4 „Apa Sărată” oras Câmpulung

Reabilitare

150

162

59

Scoala cls. I-VIII nr. 1 oras Costesti

Reabilitare

200

163

60

Scoala cls. I-VIII comuna Slobozia

Reabilitare

120

164

61

Colegiul National „I. C. Brătianu” Mun. Pitesti

Reabilitare

100

165

62

Scoala cls. I-VIII nr. 1 „Nicolae Simonide” Mun. Pitesti

Reabilitare

100

166

63

Scoala cls. I-VIII nr. 5 „Armand Călinescu” Mun. Curtea de Arges

Reabilitare

160

167

64

Scoala cls. I-VIII nr. 4 „Mircea cel Bătrân” Mun. Curtea de Arges

Reabilitare

184

168

65

Scoala cls. I-VIII nr. 6 „Basarab I” Mun. Curtea de Arges

Reabilitare

280

169

66

Grup Scolar Agricol „Constantin Dobrescu” Mun. Curtea de Arges

Reabilitare

175

170

67

Scoala cls. I-VIII nr. 2 „Regina Maria” Mun. Curtea de Arges

Reabilitare

175

171

68

Scoala cls. I-VIII nr. 1 com. Stefănesti

Reabilitare

130

172

69

Scoala cls. I-VIII sat Golesti, com. Stefănesti

Reabilitare

100

173

70

Scoala cls. I-IV si Grădinita sat Furesti, com. Dobresti

Reabilitare

100

174

71

Grup Scolar com. Domnesti

Reabilitare

100

175

72

Scoala cls. I-VIII sat Olteni, com. Drăganu

Reabilitare

50

176

73

Scoala cls. I-IV sat Prislop, com. Drăganu

Reabilitare

50

177

74

Scoala cls. I-IV sat Dumbrăvesti, com. Drăganu

Reabilitare

50

178

75

Grădinita sat Valea Popii, com. Priboieni

Reabilitare

40

179

76

Scoala cls. I-VIII com. Suseni

Reabilitare

30

180

77

Scoala cls. I-IV sat Cersani, com. Suseni

Reabilitare

8

181

78

Scoala cls. I-IV sat Burdesti, com. Suseni

Reabilitare

4

182

79

Grădinita PN com. Berevoiesti

Reabilitare

200

183

80

Scoala cls. I-VIII sat Vulpesti, com. Buzoiesti

Reabilitare

30

184

81

Scoala cls. I-VIII com. Buzoiesti

Reabilitare

30

185

82

Scoala cls. I-VIII sat Cornătel, com. Buzoiesti

Reabilitare

30

186

83

Scoala cls. I-VIII sat Tomsanca, com. Buzoiesti

Reabilitare

30

187

84

Grădinita PN sat Ionesti, com. Buzoiesti

Reabilitare

30

188

85

Grădinita PN sat Serboieni, com. Buzoiesti

Reabilitare

30

189

86

Scoala cls. I-VIII com. Vulturesti

Reabilitare

125

190

87

Scoala cls. I-IV sat Huluba, com. Vulturesti

Reabilitare

50

191

88

Scoala cls. I-IV sat Bârzesti, com. Vulturesti

Reabilitare

50

192

89

Scoala cls. I-IV sat Mărgesti, com. Vulturesti

Reabilitare

50

193

90

Colegiul „Vlaicu Vodă” Mun. Curtea de Arges

Reabilitare

125

194

91

Colegiul „Carol I” Mun. Câmpulung

Reabilitare

50

195

92

Scoala cls. I-IV sat Păuleasca, com. Micesti

Reabilitare

175

196

93

Scoala cls. I-IV sat Rociu, com. Rociu

Reabilitare

125

197

94

Scoala cls. I-VIII sat Hârsesti, com. Hârsesti

Reabilitare

125

198

95

Scoala cls. I-VIII sat Lunca Corbului, com. Lunca Corbului

Reabilitare

125

199

96

Scoala cls. I-IV sat Voroveni, com. Davidesti

Reabilitare

80

200

97

Scoala cls. I-VIII-corp nou sat Contesti, com. Davidesti

Reabilitare

75

201

98

Scoala cls. I-VIII-corp nou sat Davidesti, com. Davidesti

Reabilitare

252

202

99

Scoala cls. I-IV sat Toplita, com. Mălureni

Reabilitare

124

203

100

Scoala cls. I-IV sat Mălureni, com. Mălureni

Reabilitare

93

204

101

Scoala cls. I-VIII sat Vernesti, com. Valea Danului

Reabilitare

126

205

102

Grădinita PN sat Dârmănesti, com. Dârmănesti

Reabilitare

100

206

103

Scoala cls. I-VIII sat Albota, com. Albota

Reabilitare

100

207

104

Scoala cls. I-IV sat Mănicesti, com. Băiculesti

Reabilitare

50

208

105

Scoala cls. I-IV sat Zigoneni, com. Băiculesti

Reabilitare

50

209

106

Scoala cls. I-VIII sat Gălăsesti, com. Budeasa

Reabilitare

50

210

107

Grup Scolar com. Corbeni

Reabilitare

50

211

108

Grădinita PN com. Corbeni

Reabilitare

50

212

109

Scoala cls. I-VIII com. Merisani

Reabilitare

50

213

110

Scoala cls. I-IV sat Furnicosi, com. Mihăiesti

Reabilitare

50

214

111

Grup Scolar com. Mozăceni

Reabilitare

50

215

112

Scoala cls. I-VIII com. Musetesti

Reabilitare

50

216

113

Scoala cls. I-VIII sat Slobozia, com. Popesti

Reabilitare

50

 

Nr. crt.

Nr. crt./ judet

Judet/Denumirea institutiei de învătământ

Natura lucrării

Alocatie 2007 (mii lei)

217

114

Scoala cls. I-IV sat Palanga, com. Popesti

Reabilitare

50

218

115

Scoala cls. I-IV + Grădinita sat Vlădesti, com. Tigveni

Reabilitare

50

219

116

Grădinita sat Serboieni, comuna Buzoiesti

Utilităti

30

220

117

Grădinita sat Mirosi, comuna Mirosi

Utilităti

50

221

118

Scoala cls. I-VIII sat Brătia, comuna Ciomăgesti

Utilităti

80

222

119

Scoala cls. I-VIII sat Surdulesti, comuna Mirosi

Utilităti

80

223

120

Scoala cls. I-VIII sat Bârlogu, comuna Negrasi

Utilităti

150

224

121

Scoala cls. I-VIII sat Negrasi, comuna Negrasi

Utilităti

150

225

122

Scoala cls. I-IV sat Văleni, comuna Sălătrucu

Utilităti

75

226

123

Scoala cls. I-VIII sat Tigveni, comuna Tigveni

Utilităti

50

227

124

Scoala cls. I-IV sat Ungureni, comuna Albesti de Arges

Utilităti

50

228

125

Scoala cls. I-VIII sat Albesti de Arges, comuna Albesti de Arges

Utilităti

50

229

126

Scoala cls. I-VIII sat Șuici, comuna Șuici

Utilităti

50

230

127

Scoala cls. I-VIII sat Voinesti, comuna Leresti

Utilităti

50

231

128

Scoala cls. I-VIII sat Leresti, comuna Leresti

Utilităti

50

232

129

Scoala cls. I-VIII sat Slănic, comuna Aninoasa

Utilităti

85

233

130

Scoala cls. I-VIII sat Stolnici, comuna Stolnici

Utilităti

60

234

131

Scoala cls. I-VIII sat Vrănesti, comuna Călinesti

Utilităti

50

235

132

Scoala cls. I-VIII sat Tutana, comuna Băiculesti

Utilităti

50

236

133

Scoala cls. I-VIII sat Valea lui Enache, comuna Băiculesti

Utilităti

50

237

134

Scoala cls. I-VIII sat Valea Brazilor, comuna Băiculesti

Utilităti

50

238

135

Scoala cls. I-VIII sat Micesti, comuna Micesti

Utilităti

30

239

136

Scoala cls. I-VIII „Mihai Ticanu Rumano” com. Berevoiesti

Utilităti

50

240

137

Scoala cls. I-IV com. Stâlpeni

Utilităti

30

 

 

BACĂU

 

15330

241

1

Grădinita nr. 6 oras Comănesti

Obiectiv de investitii

80

242

2

Scoala cls. I-IV sat Făgetu de Sus, comuna Ghimes-Făget

Obiectiv de investitii

50

243

3

Scoala cls. I-VIII sat Temelia, comuna Gura Văii

Obiectiv de investitii

80

244

4

Grădinita sat Dealu Perjului, comuna Oncesti

Obiectiv de investitii

145

245

5

Grădinita nr. 2 sat Răcăciuni, comuna Răcăciuni

Obiectiv de investitii

65

246

6

Grădinita nr. 1 sat Răchitoasa, comuna Răchitoasa

Obiectiv de investitii

120

247

7

Scoala cls. I-VIII sat Secuieni, comuna Secuieni

Obiectiv de investitii

120

248

8

Scoala cls. I-VIII sat Slobozia Nouă, comuna Stănisesti

Obiectiv de investitii

250

249

9

Scoala cls. I-IV sat Furnicari, comuna Tamasi

Obiectiv de investitii

85

250

10

Scoala cls. I-IV sat Gârla Anei, comuna Ungureni

Obiectiv de investitii

80

251

11

Scoala cls. I-VIII sat Spria, comuna Colonesti

Obiectiv de investitii

80

252

12

Grădinita sat Chetris, comuna Tamasi

Obiectiv de investitii

60

253

13

Scoala cls. I-VIII sat Huruiesti, comuna Huruiesti

Consolidare

25

254

14

Scoala cls. I-IV sat Antohesti, comuna Izvoru Berheciului

Consolidare

175

255

15

Scoala cls. I-VIII nr. 1 sat Mănăstirea Casin, comuna Mănăstirea Casin

Consolidare

125

256

16

Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” oras Comănesti

Consolidare

100

257

17

Scoala cls. I-VIII „Octavian Voicu” municipiul Bacău

Reabilitare

100

258

18

Scoala cls. I-VIII „Alexandru cel Bun” municipiul Bacău

Reabilitare

50

259

19

Scoala cls. I-VIII „Domnita Maria” municipiul Bacău

Reabilitare

230

260

20

Scoala cls. I-VIII nr. 9 municipiul Bacău

Reabilitare

85

261

21

Scoala cls. I-VIII nr. 10 municipiul Bacău

Reabilitare

70

262

22

Scoala cls. I-VIII „Mihai Drăgan” municipiul Bacău

Reabilitare

80

263

23

Scoala cls. I-VIII nr. 15 municipiul Bacău

Reabilitare

125

264

24

Scoala cls. I-VIII „Alecu Russo” municipiul Bacău

Reabilitare

30

265

25

Scoala cls. I-VIII „Alexandru I. Cuza” municipiul Bacău

Reabilitare

314

266

26

Scoala cls. I-VIII „Ion Luca” municipiul Bacău

Reabilitare

50

267

27

Scoala cls. I-VIII „George Bacovia” municipiul Bacău

Reabilitare

339

268

28

Scoala cls. I-VIII „Nicolae Iorga” municipiul Bacău

Reabilitare

250

269

29

Scoala cls. I-VIII „Ion Creangă” municipiul Bacău

Reabilitare

125

270

30

Scoala cls. I-VIII „Mihail Sadoveanu” municipiul Bacău

Reabilitare

80

271

31

Scoala de Arte si Meserii, municipiul Bacău

Reabilitare

80

 

Nr. crt.

Nr. crt./ judet

Judet/Denumirea institutiei de învătământ

Natura lucrării

Alocatie 2007 (mii lei)

272

32

Liceul cu Program de Educatie Fizică si Sport municipiul Bacău

Reabilitare

330

273

33

Liceul de Artă „George Apostu” municipiul Bacău

Reabilitare

80

274

34

Colegiul National „Gheorghe Vrănceanu” municipiul Bacău

Reabilitare

130

275

35

Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” municipiul Bacău

Reabilitare

275

276

36

Colegiul „ Henri Coandă” municipiul Bacău

Reabilitare

125

277

37

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” municipiul Bacău

Reabilitare

300

278

38

Grupul Scolar de Ecologie si Protectia Mediului „Grigore Antipa” municipiul Bacău

Reabilitare

200

279

39

Colegiul Tehnic de Comunicatii „N. V. Karpen” municipiul Bacău

Reabilitare

125

280

40

Grupul Scolar Industrial „ Letea” municipiul Bacău

Reabilitare

80

281

41

Grupul Scolar „Mihai Eminescu” municipiul Bacău

Reabilitare

90

282

42

Grădinita cu program normal nr. 25 municipiul Bacău

Reabilitare

50

283

43

Grădinita cu program prelungit nr. 13 municipiul Bacău

Reabilitare

50

284

44

Grădinita PP nr. 18 municipiul Bacău

Reabilitare

50

285

45

Grădinita cu program prelungit nr. 23 municipiul Bacău

Reabilitare

119

286

46

Grădinita cu program prelungit nr. 28 municipiul Bacău

Reabilitare

100

287

47

Grădinita cu program prelungit nr. 29 municipiul Bacău

Reabilitare

100

288

48

Grădinita cu program prelungit nr. 32 municipiul Bacău

Reabilitare

80

289

49

Grădinita cu program prelungit nr. 33 municipiul Bacău

Reabilitare

80

290

50

Grădinita cu program prelungit nr. 35 municipiul Bacău

Reabilitare

50

291

51

Scoala cu clasele I-VIII „Mihail Andrei” oras Buhusi

Reabilitare

16

292

52

Grădinita cu program prelungit „Ion Creangă” oras Moinesti

Reabilitare

40

293

53

Grădinita PP nr. 5 oras Onesti

Reabilitare

9

294

54

Grădinita PP nr. 6 oras Onesti

Reabilitare

10

295

55

Grădinita PP nr. 7 oras Onesti

Reabilitare

15

296

56

Grădinita PP nr. 9 oras Onesti

Reabilitare