MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 610         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 4 septembrie 2007

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.159/C. - Ordin al ministrului justitiei privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfăsurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

279. - Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 134A din 24 mai 2007 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfăsurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale

 

Având în vedere dispozitiile art. 27 din Regulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 8 august 1995, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si desfăsurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Uniunea Natională a Notarilor Publici si Directia pentru servicii juridice conexe vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Zsuzsánna Péter,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 august 2007.

Nr. 2.159/C.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si desfăsurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Camerele notarilor publici organizează anual, de regulă în termen de cel mult 45 de zile de la data comunicării ordinului de actualizare a posturilor vacante, concursul pentru schimbarea sediilor birourilor notariale.

(2) Schimbarea sediului biroului notarului public din localitatea în care îsi desfăsoară activitatea într-o localitate din cadrul aceleiasi circumscriptii sau din altă circumscriptie judecătorească se face prin concurs pe post vacant, prevăzut în ordinul de actualizare, numai în situatia în care pentru ocuparea postului s-au înscris mai multi candidati.

(3) În cazul în care pentru postul vacant cu această destinatie există o singură cerere, schimbarea sediului notarial se va face la cererea notarului public.

Art. 2. - (1) Concursul pentru schimbarea sediilor birourilor notariale se va desfăsura la aceeasi dată pentru toate Camerele notarilor publici, dată stabilită de Biroul executiv al Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici.

(2) Data desfăsurării concursului, precum si lista tuturor posturilor vacante destinate schimbărilor de sedii se vor publica pe pagina de internet a Camerei notarilor publici si se vor afisa la sediul acesteia, la loc vizibil si accesibil publicului, cu cel putin 30 de zile înainte de data sustinerii concursului, întocmindu-se în acest sens un proces-verbal.

(3) Concursul pentru schimbarea sediilor birourilor notariale constă într-o probă scrisă de practică notarială, cu durata de 3 ore.

 

CAPITOLUL II

Procedura de înscriere

 

Art.3 - (1) Sub sanctiunea decăderii, cu cel putin 15 zile calendaristice înainte de data concursului, notarul public va depune la Camera notarilor publici în circumscriptia căreia doreste să îsi schimbe sediul biroului notarial cererea de înscriere la concurs, prevăzută în anexa nr. 1, însotită de copia ordinului de numire în functia de notar public, dovada înregistrării biroului la curtea de apel în circumscriptia căreia îsi desfăsoară activitatea, precum si dovada eliberată de Camera notarilor publici că exercită functia de notar public. În cererea de înscriere la concurs se va mentiona în mod obligatoriu, sub sanctiunea respingerii acesteia, localitatea în care se află postul vacant prevăzut în ordinul de actualizare pentru care îsi exprimă optiunea candidatul.

(2) La împlinirea termenului de depunere a cererilor de înscriere la concurs presedintele Colegiului director al Camerei notarilor publici va întocmi un proces-verbal în care va consemna numărul cererilor, numărul si data înregistrării acestora si numele candidatilor.

(3) Pe baza procesului-verbal, presedintele Colegiului director admite cererea de înscriere la concurs sau, după caz, o respinge în situatia în care lipseste vreunul dintre actele prevăzute la alin. (1) si semnează lista candidatilor. Procesul-verbal si lista candidatilor se vor publica pe pagina de internet a Camerei notarilor publici si se vor afisa la sediul acesteia.

 

CAPITOLUL III

Organizarea, functionarea si competenta comisiilor constituite pentru concursul de schimbare de sedii

           

Art. 4. - Pentru organizarea si desfăsurarea concursului de schimbare de sedii vor functiona următoarele comisii:

a) Comisia pentru organizarea si supravegherea desfăsurării concursului va fi formată din 1-3 notari publici si 2 angajati ai Camerei notarilor publici, după caz.

Comisia va avea următoarele atributii:

1. cu cel putin o zi înaintea începerii concursului, afisează lista candidatilor, cu repartizarea acestora pe săli, dacă este cazul;

2. cu 24 de ore înaintea începerii concursului, pregăteste seturile de hârtie care vor fi distribuite candidatilor si consemnează într-un proces-verbal numărul acestora; la sfârsitul concursului, consemnează în procesul-verbal prevăzut la pct. 6 numărul seturilor de hârtie rămase neutilizate, precum si al celor anulate;

3. verifică identitatea candidatilor;

4. distribuie colile de concurs;

5. sigilează colturile lucrărilor cuprinzând datele de identificare ale candidatilor si aplică stampila Camerei notarilor publici pe toate filele lucrărilor;

6. completează procesul-verbal cu data, ora începerii si ora încheierii concursului, eventualele incidente si predă lucrările Comisiei de examinare;

7. după dictarea si scrierea de către candidati a subiectelor pe colile de hârtie puse la dispozitie de organizatori, anuntă acestora momentul începerii celor 3 ore de concurs;

8. cu 30, respectiv 15 minute înainte de expirarea timpului de concurs, anuntă candidatilor timpul efectiv rămas;

9. supraveghează candidatii în timpul concursului si asigură respectarea tuturor conditiilor de organizare si desfăsurare a concursului stabilite prin prezentul regulament. La predarea lucrărilor, comisia se va asigura că datele de identificare ale candidatului nu sunt vizibile si îi va solicita acestuia să semneze borderoul de predare a lucrării. După ce va amesteca lucrările, comisia le va numerota în spatiul anume delimitat pe prima filă a lucrării, începând cu cifra 1 (unu), fără a fi desfăcute colturile, si le va preda comisiei de examinare;

b) Comisia de examinare, constituită în vederea elaborării subiectelor si a notării lucrărilor, va fi formată din 3-5 notari publici, dintre care unul va fi presedintele comisiei. Din comisie nu vor putea face parte membrii Colegiului director. Presedintele comisiei nu participă la notarea lucrărilor si are ca atributii supravegherea organizării si desfăsurării activitătii acestei comisii si a comisiei prevăzute la lit. a), convocarea la termenele prevăzute de prezentul regulament a comisiilor de concurs si întocmirea centralizatorului final nominal, prevăzut în anexa nr. 8, si a listei rezultatelor finale, prevăzută în anexa nr. 10. Atributiile comisiei sunt cele prevăzute la art. 6-8.

c) Comisia de solutionare a contestatiilor împotriva notării lucrărilor va fi formată din membrii Colegiului director. Presedintele comisiei este presedintele Colegiului director sau un alt membru desemnat de acesta. Presedintele nu participă la notarea lucrărilor si are ca atributii supravegherea desfăsurării activitătii acestei comisii. În cazul în care unul dintre membrii Colegiului director este incompatibil, Colegiul director va desemna un alt notar public în comisie.

Art. 5. - (1) Componenta comisiilor prevăzute în prezentul regulament se stabileste prin decizii ale colegiilor directoare ale Camerei notarilor publici, cu exceptia Comisiei de contestatii.

(2) Comisiile prevăzute la alin. (1) vor avea în componentă câte un membru supleant.

 

CAPITOLUL IV

Stabilirea subiectelor si desfăsurarea concursului

 

Art. 6. - (1) Cu cel putin 3 ore înainte de ora fixată pentru începerea probei, Comisia de examinare formează 5 seturi a câte 5 subiecte de practică notarială. Subiectele trebuie să fie formulate clar, iar solutiile lor să nu lase loc la interpretări diferite.

(2) Seturile de subiecte se semnează de toti membrii Comisiei de examinare, se introduc în plicuri care se sigilează si se stampilează cu stampila Camerei notarilor publici.

Răspunderea pentru securitatea subiectelor revine presedintelui Comisiei de examinare.

Art. 7. - (1) La ora stabilită pentru începerea concursului, presedintele Comisiei de examinare, în prezenta membrilor comisiei, prezintă candidatilor cele 5 plicuri cu seturile de subiecte si invită un candidat să extragă unul din plicurile cu subiecte. După extragere, se încheie un proces-verbal, cu mentionarea subiectelor, care va fi semnat de toti membrii Comisiei pentru organizarea si supravegherea desfăsurării concursului si ai Comisiei de examinare, precum si de candidatul care a extras plicul cu subiecte.

(2) După ora stabilită pentru începerea concursului, accesul candidatilor si al oricăror alte persoane în sala de concurs este interzis. După această oră, candidatul care părăseste sala de concurs va preda lucrarea, neavând posibilitatea să revină în sală pentru continuarea concursului. În cazuri exceptionale, candidatul poate părăsi sala de concurs însotit de un membru al comisiei desemnat de presedinte.

(3) După intrarea în sală, candidatilor le este interzisă detinerea sau folosirea vreunei surse de informare, a telefoanelor mobile ori a oricăror alte mijloace de comunicare.

(4) Nerespectarea dispozitiilor alin. (3) atrage eliminarea din concurs. Comisia pentru organizarea si supravegherea desfăsurării concursului, constatând detinerea sau utilizarea unor surse de informare nepermise (inspirarea din anumite materiale, din lucrările celorlalti candidati, transmiterea informatiilor de la distantă etc.), va elimina candidatul din sală, va specifica pe lucrare mentiunea „anulat” si va consemna cele întâmplate în procesul-verbal.

Art. 8. - (1) Lucrările vor fi redactate, sub sanctiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de Camera notarilor publici, purtând pe fiecare filă, în coltul din stânga sus, stampila acesteia aplicată pe semnătura unui reprezentant al Comisiei pentru organizarea si supravegherea concursului. După înscrierea numelui, prenumelui si a Camerei din care provine candidatul în coltul din dreapta, prima filă, prevăzută în anexa nr. 11, va fi lipită în fata candidatului de către unul dintre membrii comisiei, astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate, si se va aplica stampila Camerei notarilor publici. Spatiile libere din cuprinsul si de la sfârsitul lucrării se barează la predarea acesteia de către unul dintre membrii comisiei. Scrierea se va face cu pixuri puse la dispozitie de camera organizatoare.

(2) La expirarea timpului alocat concursului, candidatul are obligatia de a preda lucrarea Comisiei pentru organizarea si supravegherea desfăsurării concursului, semnând borderoul de predare a lucrărilor, în care se va mentiona si numărul paginilor scrise ale lucrării predate.

(3) După predarea lucrării, candidatul va părăsi sala de concurs. Revenirea acestuia în sală este interzisă până la încheierea tuturor formalitătilor de concurs. Până la predarea lucrării de către ultimul candidat, în sala de concurs va rămâne cel putin încă un candidat.

 

CAPITOLUL V

Notarea lucrărilor

 

Art. 9. - (1) După comunicarea subiectelor, Comisia de examinare se întruneste în plen si stabileste baremul de notare, având în vedere complexitatea si gradul de dificultate al fiecărui subiect. Baremul de notare pentru fiecare dintre cele 5 subiecte se va stabili, cu majoritate de voturi, între 1 si 3 puncte (fractiuni sau puncte întregi), în raport de complexitatea subiectului, astfel încât suma punctelor acordate prin barem celor 5 subiecte să fie 10.

(2) Baremul va fi afisat la expirarea timpului de concurs, pentru a putea fi consultat de către candidati.

Art. 10. - (1) După preluarea lucrărilor pe bază de proces-verbal de la Comisia pentru organizarea si supravegherea desfăsurării concursului, membrii Comisiei de examinare încep notarea acestora conform baremului întocmit. Predarea-primirea lucrărilor se face în prezenta tuturor membrilor celor două comisii. Lucrările se corectează de cel putin 2 membri ai comisiei.

(2) Fiecare membru al comisiei trece în borderoul de notare, prevăzut la anexa nr. 2, sub semnătură, punctajul acordat la fiecare subiect si nota lucrării, reprezentând suma punctajelor acordate la cele 5 subiecte.

(3) Nota finală a lucrării este media aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de membrii comisiei. Presedintele concursului verifică borderourile celor 2 corectori si, constatând diferente mai mari de 1,5 puncte între notele acordate, dispune corectarea lucrării si de ceilalti membri ai comisiei, care se înscrie în centralizatorul comun prevăzut la anexa nr. 3, semnat de acestia. În situatia în care nota finală este cuprinsă între 0 si 1, aceasta va fi 1.

(4) Înainte de deschiderea lucrării, nota finală va fi trecută pe lucrare, în spatiul anume delimitat, sub semnătură, de către presedintele comisiei, cu pix sau stilou.

(5) Media minimă de promovare este 7,00.

Art. 11. - (1) Candidatii care efectuează pe lucrare însemnări evidente în scopul identificării vor fi sanctionati prin anularea lucrării, care nu se mai notează. Corectorul care constată că pe lucrare s-au făcut însemnări evidente în scopul identificării lucrării nu va proceda la corectarea acesteia decât după ce Comisia de examinare, în plen, va hotărî, cu majoritate de voturi, dacă va proceda la corectarea sau la anularea lucrării. Mentiunea „anulat” se va face atât pe lucrare, cât si pe borderoul de notare si centralizatoare.

(2) Lucrările anulate se vor deschide în prezenta tuturor membrilor comisiei.

Art. 12. - (1) După terminarea notării lucrărilor si a întocmirii centralizatorului comun al lucrărilor, prevăzut în anexa nr. 3, presedintele comisiei, în prezenta tuturor membrilor, desface lucrările în ordinea numerotării. La fiecare lucrare se citeste numărul acesteia, numele si prenumele candidatului si nota obtinută, întocmindu-se centralizatorul nominal, prevăzut în anexa nr. 4, care va fi semnat de toti membrii comisiei.

(2) Pe baza centralizatorului nominal se întocmeste lista rezultatelor concursului, prevăzută în anexa nr. 5, care va fi semnată pe fiecare filă de presedintele Comisiei de examinare. În listă se vor mentiona, pentru fiecare candidat, nota obtinută si rezultatul(admis/respins). Rezultatul se stabileste de către presedintele comisiei în ordinea notelor obtinute, raportate la numărul locurilor vacante.

(3) Lista prevăzută la alin. (2) se va afisa de îndată la sediul Camerei notarilor publici, la loc vizibil si accesibil publicului, întocmindu-se proces-verbal, cu precizarea datei si a orei la care a fost afisată, si se va publica pe pagina de internet a Camerei notarilor publici.

(4) Lucrările de concurs împreună cu borderourile, centralizatoarele si lista rezultatelor concursului vor fi depozitate de către presedintele Comisiei de examinare împreună cu presedintele Camerei notarilor publici, la sediul acesteia, în locuri de depozitare sigilate. Locul de depozitare va fi desigilat în prezenta tuturor membrilor Comisiei de organizare, potrivit art. 14 alin. (1).

 

CAPITOLUL VI

Solutionarea contestatiilor

 

Art. 13. - (1) După afisarea rezultatelor, candidatii nemultumiti de nota obtinută pot face contestatie, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afisării rezultatelor, la sediul Camerei notarilor publici la care au sustinut concursul, sub sanctiunea decăderii din acest drept.

(2) Termenul de 5 zile începe să curgă din ziua afisării rezultatelor si se sfârseste în cea de-a cincea zi, la ora la care se termină programul de lucru al Camerei notarilor publici.

(3) Contestatiile se depun la Camera notarilor publici la care candidatul a depus cererea de înscriere, mentionându-se pe acestea numărul si data înregistrării.

Art. 14. - (1) În 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor, presedintele Comisiei de examinare va solicita întrunirea Comisiei pentru organizarea si supravegherea desfăsurării concursului. Comisia va selecta lucrările cu privire la care s-au formulat contestatii si le va sigila prin aplicarea unor etichete, astfel încât să nu fie vizibile identitatea candidatului, numărul lucrării si nota acordată de Comisia de examinare. Lucrările a căror notare a fost contestată vor fi amestecate si renumerotate.

(2) Presedintele Comisiei de examinare va preda lucrările presedintelui Comisiei de solutionare a contestatiilor, constituită conform art. 4 lit. c), pe bază de proces-verbal semnat de acestia.

(3) Comisia pentru solutionarea contestatiilor va analiza si solutiona toate contestatiile în termen de 3 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).

(4) Lucrările vor fi corectate de fiecare membru al comisiei.

(5) Fiecare membru trece în borderoul de notare, prevăzut în anexa nr. 2, sub semnătură, punctajul acordat.

(6) Nota finală a lucrării a cărei notare a fost contestată este media aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de membrii comisiei, care se înscrie în centralizatorul comun prevăzut în anexa nr. 6, semnat de acestia.

(7) Comisia de solutionare a contestatiilor, reexaminând lucrarea, nu poate micsora nota initială obtinută de candidat. În situatia în care, în urma analizării contestatiei, nota obtinută de candidat este inferioară notei acordate initial, contestatia va fi respinsă.

(8) Solutia dată de comisie se publică pe pagina de internet a Camerei notarilor publici si se afisează la sediul acesteia, la loc vizibil si accesibil publicului, fiind definitivă.

(9) Candidatii admisi initial nu pot fi declarati respinsi după solutionarea contestatiilor.

(10) Dispozitiile art. 12 se aplică în mod corespunzător, Comisia de solutionare a contestatiilor completând centralizatorul nominal prevăzut în anexa nr. 7 si întocmind lista rezultatelor după solutionarea contestatiilor, prevăzută în anexa nr. 9.

(11) Lista rezultatelor după solutionarea contestatiilor, prevăzută în anexa nr. 9, se va afisa de îndată la sediul Camerei notarilor publici, la loc vizibil si accesibil publicului, întocmindu-se proces-verbal, si se va publica pe pagina de internet a Camerei notarilor publici.

Art. 15. - Colegiul director al Camerei notarilor publici, pe baza centralizatoarelor nominale întocmite de Comisia de examinare si de Comisia de solutionare a contestatiilor, întocmeste lista finală a rezultatelor concursului de schimbare de sedii, prevăzută în anexa nr. 10.

 

CAPITOLUL VII

Validarea rezultatelor si repartizarea candidatilor

 

Art. 16. - (1) În termen de cel mult 3 zile de la solutionarea contestatiilor, Colegiul director înaintează lista finală a rezultatelor concursului de schimbare de sedii Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici. Acesta va proceda la validarea rezultatelor concursului de schimbare de sedii pe baza propunerilor Colegiului director si le va publica pe pagina de internet a Uniunii Nationale a Notarilor Publici. Hotărârea de validare a rezultatelor concursului va fi comunicată, în termen de 48 de ore, camerelor notarilor publici.

(2) La medii egale, Colegiul director, pe baza documentelor depuse de candidat la înscrierea la concurs, va stabili următoarea ordine de prioritate:

a) candidatul care are vechimea mai mare în functia de notar public;

b) candidatul care are titlul de doctor în drept sau studii postuniversitare;

c) candidatul care (împreună cu familia) domiciliază de mai mult timp în localitatea în care solicită schimbarea sediului;

d) candidatul care are activitate mai îndelungată în alte functii juridice;

e) candidatul care nu a fost sanctionat disciplinar în ultimii 5 ani;

f) candidatul care nu si-a mai schimbat sediul în ultimii 5 ani.

(3) Ocuparea posturilor de către candidatii admisi se va face în ordinea mediilor obtinute si, după caz, a ordinii de prioritate si se va consemna de Colegiul director într-un proces-verbal.

(4) Camera înaintează Uniunii Nationale a Notarilor Publici cererile de înscriere la concursul de schimbare de sedii, prevăzute în anexa nr. 1, împreună cu procesul-verbal prevăzut la alin. (3).

Art. 17. - Presedintele Uniunii Nationale a Notarilor Publici va înainta ministrului justitiei propunerile de schimbare de sediu a birourilor notariale pentru notarii publici admisi la concurs, însotite de hotărârea de validare a rezultatelor concursului, împreună cu cererile de schimbare de sediu a birourilor notariale.

Art. 18. - (1) Locul rămas vacant ca urmare a decesului sau încetării calitătii de notar public a unui notar public asociat va fi ocupat la cerere de către notarul public asociat cu acesta care nu este numit în localitatea respectivă.

(2) Dispozitiile alin.(1) se aplică si în cazurile în care notarul public mentionează în contractul de asociere faptul că, în situatia decesului său ori în caz de încetare a activitătii sale din functia de notar public, postul său va fi ocupat de către notarul asociat mentionat în contractul de asociere.

(3) În cazul în care notarul public decedat sau căruia i-a încetat calitatea nu a precizat în contractul de asociere prevederea mentionată la alin.(2) si a fost asociat cu mai multi notari publici, care solicită ocuparea postului rămas vacant, se va organiza concurs, în conditiile prezentului regulament, de Camera notarilor publici. La acest concurs vor putea participa numai notarii publici care au avut calitatea de asociat al notarului public decedat sau căruia i-a încetat calitatea.

Art. 19. - Indemnizatiile membrilor comisiilor prevăzute la art. 4 se stabilesc prin decizie a Colegiului director al fiecărei Camere a notarilor publici.

Art. 20. - Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1 la regulament


Doamnă/Domnule presedinte,

 

Subsemnatul/Subsemnata ..........................., născut/ă în localitatea.................., la data de.........................., cu domiciliul în...................................., notar public în baza Ordinului ministrului justitiei nr........, solicit înscrierea la concursul de schimbare de sedii în vederea ocupării postului de notar public din localitatea..................circumscriptia judecătoriei..................., Camera Notarilor Publici.......................

 

Data .........

Semnătura, ........

 

Doamnei/Domnului presedinte al Camerei Notarilor Publici

 

ANEXA Nr. 2 la regulament

 

BORDEROU DE NOTARE*)

Data.....................................

 

Nr. lucrare

Subiectul 1

Subiectul 2

Subiectul 3

Subiectul 4

Subiectul 5

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele si prenumele membrului comisiei: ................................................................

Semnătură .................


*) Se completează de fiecare membru al comisiei.

 

ANEXA Nr. 3 la regulament


CENTRALIZATOR COMUN Data.....................................

 

Numărul de ordine al lucrării

Notă lucrare membrii comisiei de examinare*)

Notă lucrare Comisie de examinare

Membrul 1

Membrul 2

Membrul 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membrii comisiei:

Semnătura

Presedinte,

 

................

.....................

- numele si prenumele:

 

 

.................................

 

 

 


*) Centralizatorul va avea, după caz, 3 sau 5 coloane, în functie de numărul membrilor comisiei.

 

ANEXA Nr. 4 la regulament

 

CENTRALIZATOR NOMINAL

Data.....................................

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Numărul de ordine al lucrării

Notă lucrare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membrii comisiei:

- numele si prenumele: .......................................

Semnături .......................

Presedinte, .......................

 

ANEXA Nr. 5 la regulament

 

LISTA REZULTATELOR CONCURSULUI

Data........................................

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Notă lucrare

Rezultatul admis/respins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membrii comisiei:

Semnături

Presedinte,

 

.......................

.......................

- numele si prenumele:

 

 

.......................................

 

 

 

ANEXA Nr. 6 la regulament

 

CENTRALIZATOR COMUN CONTESTATII

Data...........................

 

 

Numărul de ordine al lucrării

Notă lucrare membrii comisiei de solutionare a contestatiilor*)

Nota lucrării după contestatii

Membrul 1

Membrul 2

Membrul 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membrii comisiei:

- numele si prenumele: .......................................

Semnătura .......................

Presedinte, .......................


*) Centralizatorul va avea, după caz, 3 sau 5 coloane, în functie de numărul membrilor comisiei.

 

ANEXA Nr. 7 la regulament

 

CENTRALIZATOR NOMINAL CONTESTATII

Data........................................

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Numărul de ordine al lucrării

Nota lucrării după contestatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membrii comisiei:

- numele si prenumele: .......................................

Semnături .......................

Presedinte, .......................

 

ANEXA Nr. 8 la regulament

 

CENTRALIZATOR FINAL NOMINAL DUPĂ CONTESTATII

Data..............................

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Contestatie admisă/respinsă

Nota finală după contestatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membrii comisiei:

Semnături

Presedinte,

 

.......................

.......................

- numele si prenumele:

 

 

.......................................

 

 

 

ANEXA Nr. 9 la regulament

 

LISTA REZULTATELOR DUPĂ CONTESTATII

Data..............................

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Contestatie admisă/respinsă

Nota finală după contestatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membrii comisiei:

- numele si prenumele: .......................................

Semnături .......................

Presedinte, .......................

 

ANEXA Nr. 10 la regulament

 

LISTA rezultatelor finale ale concursului, după solutionarea contestatiilor

Data.........................

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Nota finală

Rezultatul concursului admis/respins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegiul director:

Semnături

Presedinte,

 

.................

.........................

- numele si prenumele:

 

 

.......................................

 

 

 

ANEXA Nr. 11 la regulament

 

Nr. lucrare ...................................

Nota finală ..................................

Semnătura presedintelui comisiei de examinare ..................

Nume......................................

Prenume.................................

Camera Notarilor Publici....................................

 

CONTESTATII

 

Nr. lucrare ...........................

Nota finală ........................

Semnătura presedintelui comisiei de contestatii ........................

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 134A din 24 mai 2007

a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală

 

În temeiul art.1312 alin. (9) teza a doua din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

având în vedere Referatul nr. SDG/1.609 din 10 august 2007 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Articol unic. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Decizia civilă nr. 134A din 24 mai 2007 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a-IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie, privind schimbarea în parte a Hotărârii arbitrale din 13 aprilie 2006, având ca obiect stabilirea modalitătii de repartizare între organismele de gestiune colectivă beneficiare a remuneratiei compensatorii pentru copia privată colectată de către organismele colectori unici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 11 mai 2006, prin Decizia nr. 86/2006 a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

 

Directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Eugen Vasiliu

 

Bucuresti, 10 august 2007.

Nr. 279.

 

ANEXĂ

 

CURTEA DE APEL BUCURESTI

Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală

 

DECIZIA CIVILĂ Nr. 134A

 

Sedinta publică din data de 24 mai 2007

Curtea compusă din: Presedinte - Andreia-Liana Constanda

Judecător - Viorel Voineag

Grefier - Marina Daniela Ungureanu

 

Pe rol se află pronuntarea asupra cererilor de apel formulate de apelanta Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor - UCMR-ADA, apelanta Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor - COPYRO si apelantul Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) împotriva Hotărârii arbitrale din data de 13 aprilie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 11 mai 2006, în contradictoriu cu intimatii Uniunea Producătorilor de Fonograme din România - UPFR, Societatea pentru Drepturile de Autor în Cinematografie si Audiovizual - DACIN-SARA, Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din România - Asociatia Română de Gestiune a Operelor Audiovizuale - UPFAR-ARGOA si Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale - VISARTA.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 3 mai 2007 si au fost consemnate în încheierea de sedintă de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta decizie, când Curtea având nevoie de timp pentru a delibera si pentru a permite părtilor să depună concluzii scrise a amânat pronuntarea la data de 10 mai

2007, când, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea la data de 18 mai 2007, când având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronuntarea la data de 24 mai 2007, când în aceeasi compunere a dat următoarea decizie:

CURTEA

Prin Hotărârea arbitrală din 13 aprilie 2006 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 11 mai 2006, în baza Deciziei nr. 86 din 17 aprilie 2006 a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor) a fost stabilită modalitatea de repartizare între organismele de gestiune colectivă beneficiare a remuneratiei compensatorii pentru copia privată colectată de către organismele colectori unici (COPYRO si UPFR), în cauza având ca obiect Cererea de arbitraj înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (O.R.D.A.) cu nr. 1.222 din 16 februarie 2006, formulată de Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), în contradictoriu cu Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor - COPYRO si Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în

Domeniul Artelor Vizuale (VISARTA), Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM), Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual (DACIN-SARA), Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din România - Asociatia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (UPFAR- ARGOA), Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR).

Comisia arbitrală a decis următoarele:

I. A respins ca nefondată exceptia inadmisibilitătii cererii de arbitraj formulate de COPYRO si VISARTA, invocată de UCMR-ADA.

II. A dispus repartizarea remuneratiei compensatorii pentru copia privată între organismele de gestiune colectivă beneficiare, încasată de către organismele colectoare unice, după cum urmează:

1. Remuneratia compensatorie încasată de Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) pentru suporturile si aparatele pentru copii înregistrate sonor, prin procedeu analogic [art. 1072 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare], va fi repartizată astfel:

a) 40% revin UCMR-ADA pentru autorii si editorii operelor înregistrate;

b) 30% revin CREDIDAM pentru artistii interpreti sau executanti;

c) 30% revin UPFR pentru producătorii de înregistrări sonore.

2. Remuneratia compensatorie încasată de UPFR pentru copiile înregistrate audiovizual, prin procedeu analogic [art. 1072 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare], va fi repartizată astfel:

a) 33,33% revin DACIN-SARA si UCMR-ADA, din care:

- 50% revin DACIN-SARA pentru autorii operelor audiovizuale;

- 50% revin UCMR-ADA pentru autorii operelor muzicale;

b) 33,33% revin CREDIDAM pentru artistii interpreti sau executanti;

c) 33,33% revin UPFR-ARGOA pentru producătorii de înregistrări audiovizuale.

3. Remuneratia compensatorie încasată de COPYRO pentru copiile înregistrate prin procedeu analogic pe hârtie [art. 1072 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare], va fi repartizată astfel:

a) 50% pentru autori, din care:

- 95% revin COPYRO si VISARTA, conform întelegerii acestora;

- 5% revin UCMR-ADA, din remuneratia compensatorie colectată, până la data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe;

b) 50% pentru editori, din care:

- 95% revin editorilor de opere scrise;

- 5% revin editorilor de muzică, reprezentati de către UCMR-ADA.

4. Remuneratia compensatorie încasată de UPFR pentru copiile înregistrate sonor si audiovizual prin procedeu digital [art. 1072 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare], va fi repartizată astfel:

a) 33,33% potrivit pct. II.1;

b) 33,33% potrivit pct. II.2;

c) 33,33% potrivit pct. II.3.

5. Remuneratia compensatorie încasată de COPYRO pentru copiile înregistrate prin procedeu digital pe hârtie [art. 1072 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare], va fi repartizată potrivit pct. II.3.

În motivarea hotărârii, s-a arătat, cu privire la exceptia inadmisibilitătii cererii de arbitraj, că art. 1312 alin. (3) lit. c) din

Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, prevede o procedură specială de arbitraj derogatorie de la prevederile art. 340 si următoarele din Codul de procedură civilă. Prin urmare, nu era necesară încheierea unei conventii arbitrale în acest sens, cu atât mai mult cu cât COPYRO si-a manifestat implicit acordul în vederea organizării arbitrajului, prin participarea la tragerea la sorti a arbitrilor.

Cu privire la exceptia lipsei calitătii procesuale active a UCMR-ADA, UPFR, DACIN-SARA, CREDIDAM si UPFAR- ARGOA pentru copia privată de pe hârtie format A4 si pentru aparatele ce permit reproducerea operelor scrise, invocată de aceeasi UCMR-ADA, că, în realitate, nu are caracterul unei exceptii, ci vizează în fapt fondul cauzei, sustinerile pe acest aspect urmând a fi avute în vedere în cadrul acestuia.

Referitor la împărtirea sumelor prevăzute la art. 1072 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, completul de arbitraj a constatat că nu sunt divergente între părti si sunt respectate întocmai dispozitiile legale în materie.

În ceea ce priveste împărtirea remuneratiei prevăzute la art. 1072 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, se constată că aceasta se face în mod egal între autori si editori. Din categoria autorilor beneficiari fac parte autorii de opere scrise si de opere fotografice sau orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei, reprezentati în domeniu numai de către COPYRO si VISARTA, precum si autorii operelor muzicale pentru partituri, reprezentati de UCMR-ADA.

Arbitrii au retinut că utilizarea separată a unei părti din opera audiovizuală si muzicală prin reproducere pe hârtie determină pierderea caracterului de operă audiovizuală si muzicală; prin urmare, nu poate atrage plata remuneratiei compensatorii pentru copie privată. Astfel, reproducerea separată a textului operei muzicale, precum si a scenariului unui film le conferă acestora caracterul de opere scrise. În mod similar, descompunerea fotogramelor din cadrul filmelor de animatie le conferă acestora caracterul de opere fotografice.

În privinta repartizării sumelor colectate în baza art. 1072 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, remuneratia se împarte în mod egal numai acelor beneficiari ale căror opere pot fi reproduse pe suporturile si de aparatele pentru care se plăteste această remuneratie. Astfel, sumele colectate de către COPYRO în calitate de colector unic pentru reproduceri prin procedeu digital, direct sau indirect, pe hârtie, se repartizează în conditiile prevăzute la art. 1072 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, către COPYRO si VISARTA. Tot astfel, sumele colectate de către UPFR în calitate de colector unic pentru copii înregistrate sonor sau audiovizual prin procedeu digital se repartizează în conditiile prevăzute la art. 1072 alin. (1) lit. a), b) si c) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, către beneficiarii prevăzuti la lit. a), b) si c).

Împotriva Hotărârii arbitrale pronuntate la data de 13 aprilie 2006 de Completul de arbitraj de pe lângă O.R.D.A. a declarat apel UCMR-ADA, care a fost înregistrat pe rolul acestei instante sub nr. 5.657/2/2006, COPYRO - societate de gestiune colectivă a drepturilor de autor, înregistrat pe rolul acestei instante sub nr. 5.957/2/2006, si CREDIDAM, înregistrat pe rolul acestei instante sub nr. 6.021/2/2006.

La termenul de judecată din data de 23 noiembrie 2006, Curtea a admis exceptia de conexitate a cauzelor ce formează obiectul dosarelor nr. 5.957/2/2006, nr. 6.021/2/2006 si nr. 5.657/2/2006 si a dispus atasarea dosarelor nr. 5.957/2/2006 si 6.021/2/2006 la Dosarul nr. 5.657/2/2006.

I. Prin motivele de apel, apelanta UCMR-ADA a solicitat modificarea în parte a hotărârii arbitrale apelate, în ceea ce priveste repartizarea remuneratiilor colectate de către

COPYRO, în sensul ca: remuneratiile colectate de COPYRO pentru copiile înregistrate prin procedeu digital, indiferent de suport, să fie repartizate în mod egal între organismele de gestiune colectivă ce reprezintă beneficiarii corespunzând fiecăreia dintre cele trei categorii prevăzute de art. 1072 alin. (1) lit. a), b) si c) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare; remuneratiile colectate de COPYRO, ce se încadrează în prevederile art. 1072 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, si cele colectate de COPYRO potrivit art. 1072 alin. (1) lit. d) din aceeasi lege, în conditiile anterior arătate, să fie repartizate astfel cum s-a solicitat în cererea de arbitraj. De asemenea, a solicitat obligarea intimatelor la plata cheltuielilor de judecată efectuate.

Apelanta UCMR-ADA a criticat hotărârea atacată, apreciind-o ca fiind netemeinică si nelegală pentru următoarele motive:

1. Hotărârea arbitrală atacată contravine dispozitiilor legale prevăzute de art. 1072 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, si, în plus, aceeasi prevedere legală primeste în cadrul hotărârii două interpretări total diferite.

Sub acest aspect, legiuitorul a prevăzut în mod expres că „în cazul copiilor înregistrate prin procedeu digital, pe orice tip de suport, remuneratia se împarte în mod egal între beneficiarii corespunzând fiecăreia dintre cele trei categorii prevăzute la lit. a), b) si c), iar în interiorul fiecărei categorii, conform celor stabilite la literele amintite.”

Fără a exista nicio derogare de la această prevedere, prin hotărârea arbitrală criticată, arată apelanta, s-a apelat la două unităti de măsură disproportionate si vădit nelegale.

Astfel, pentru remuneratiile colectate de UPFR în cazul copiilor înregistrate prin procedeu digital, s-a stabilit prin hotărârea apelată o repartizare egală pentru toate categoriile de beneficiari prevăzuti la lit. a), b) si c), astfel cum dispune art. 1072 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, fără niciun fel de distinctie ori deosebire.

În acelasi timp, adoptând o altă unitate de măsură, un alt criteriu de apreciere pentru aceeasi dispozitie legală, în cazul remuneratiilor colectate de COPYRO ce se încadrează tot în prevederile art. 1072 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, hotărârea arbitrală repartizează aceste remuneratii doar beneficiarilor prevăzuti la lit. c) a art. 1072 alin. (1) din aceeasi lege.

În opinia apelantei, dispozitiile art. 1072 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, nu puteau fi aplicate decât în sensul că toate remuneratiile colectate în cazul copiilor înregistrate prin procedeu digital, indiferent de suport (inclusiv hârtie) si indiferent dacă sunt colectate de COPYRO sau de UPFR, se repartizează în cote egale beneficiarilor prevăzuti la lit. a), b) si c) din aceeasi lege.

Totodată, prin pronuntarea hotărârii atacate a fost încălcat principiul disponibilitătii.

2. În mod nelegal si netemeinic s-a retinut în considerentele hotărârii arbitrale atacate că „utilizarea separată a unei părti din opera audiovizuală si muzicală prin reproducerea pe hârtie determină pierderea caracterului de operă audiovizuală si muzicală; prin urmare nu se poate atrage plata remuneratiei compensatorii pentru copia privată. Astfel, reproducerea separată a textului operei muzicale, cât si a scenariului unui film le conferă acestora caracterul de opere scrise.”

Această concluzie nu este sustinută de nicio motivare, nefiind administrate în cauză niciun fel de dovezi pe care să se întemeieze un astfel de considerent ce nu este fundamentat de nicio dispozitie legală.

Apelanta mai arată că opera muzicală poate fi exprimată grafic printr-o partitură, ea rămânând o operă muzicală, cu alte

cuvinte partiturile muzicale sunt opere muzicale exprimate grafic.

Trebuie operată si distinctia dintre faptele de prezentare, reprezentare si redare a operei muzicale, transpunerea în scris reprezentând doar o modalitate de reproducere, de prezentare a operelor, inclusiv a operelor muzicale, care nu conduce la nasterea unei opere muzicale, literare sau de altă natură, opera fiind astfel singulară, individuală, unică, dar prezentată în mai multe moduri (grafic, sonor, scris).

Pentru cele arătate anterior, apelanta apreciază că privarea prin hotărârea arbitrală atacată a autorilor de opere muzicale cu text de dreptul la remuneratia compensatorie pentru copia privată pentru reproducerea în scop privat a textului acestor opere este lipsită de temei legal si constituie o îngrădire a drepturilor patrimoniale de autor.

Apelanta a mai învederat faptul că este eronat considerentul retinut în hotărârea arbitrală apelată, în sensul că autorii de opere scrise sunt reprezentati numai de COPYRO, în conditiile în care autorii textelor operelor muzicale sunt membrii UCMR-ADA, iar autorii scenariilor sunt membrii DACIN-SARA.

În acest context, tinând seama si de caracterul restrâns al reprezentativitătii COPYRO, remuneratia compensatorie pentru copia privată, dacă ar fi retinută de acest organism de gestiune colectivă (COPYRO), ar fi repartizată unui număr restrâns de autori, iar autorii reprezentati de UCMR-ADA, atât români, cât si străini, nu ar beneficia niciodată de remuneratia ce li se cuvine.

Apelanta UCMR-ADA a subliniat că, potrivit art. 107 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, „dreptul la remuneratia compensatorie pentru copie privată nu poate face obiectul unei renuntări din partea beneficiarilor”, motiv pentru care, cu atât mai mult, nu poate fi suprimat acest drept prin hotărârea apelată.

3. Hotărârea apelată este netemeinică si în privinta repartizării remuneratiei editorilor, inclusiv a editorilor de opere muzicale reprezentati de UCMR-ADA, repartizarea dispusă fiind lipsită de o motivare care să o justifice.

Pe de altă parte, potrivit art. 1072 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, repartizarea trebuie să se realizeze printr-un protocol încheiat între asociatiile de editori, or pentru această repartizare nu a fost initiată nicio negociere si nici nu a făcut obiectul cererii de arbitraj, motiv pentru care la arbitraj nu a participat, cu exceptia UCMR-ADA, nicio asociatie de editori.

4. Hotărârea arbitrală apelată este netemeinică si nelegală si sub aspectul stabilirii în cadrul pct. 3 din dispozitivul acesteia că repartizarea către UCMR-ADA se face numai pentru remuneratia colectată până la data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.

Astfel, pe de o parte, UCMR-ADA era îndreptătită la remuneratie colectivă nu până la intrarea în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2005, ci pentru perioada în care a fost permisă reproducerea în scop privat a partiturilor, iar autorii reprezentati de UCMR-ADA sunt îndreptătiti să beneficieze de remuneratia compensatorie pentru copie privată, prevăzută la pct. 3 din hotărârea apelată, nu pe o perioadă limitată de timp, ci de remuneratia aferentă perioadei în care este permisă reproducerea în scop privat a partiturilor.

II. Prin cererea motivată de apel, apelanta COPYRO - societate de gestiune colectivă a drepturilor de autor, a invocat exceptia lipsei calitătii procesuale active a apelantei UCMR- ADA, prin hotărârea apelată recunoscându-se în mod nefondat dreptul la copie privată a UCMR-ADA pentru cota de 5% pentru autorii reprezentati de UCMR-ADA si 5% pentru editorii de muzică reprezentati de UCMR-ADA din remuneratia

colectată de COPYRO pentru copia privată de pe hârtie format A4 de 80 g/m2 si aparatele: imprimantă, scanner, multifunctională, cu sau fără functie de fotocopiere, si fotocopiator.

În sustinerea exceptiei, apelanta COPYRO a arătat că, potrivit deciziilor directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, respectiv deciziile nr. 147 din 13 iulie 2005 si nr. 148 din 13 iulie 2007, opozabile UCMR-ADA, s-au stabilit atât categoriile de beneficiari (COPYRO si VISARTA), cât si colectorul unic (COPYRO), între care UCMR-ADA nu se înscrie, si, în consecintă, aceasta din urmă nu are calitatea de organism de gestiune colectivă beneficiar pentru copia privată de pe hârtie format A4 g/m2 si aparatele: imprimantă, scanner, multifunctională, cu sau fără functie de fotocopiere, si fotocopiator.

Pe fondul cererii de apel, apelanta COPYRO a apreciat că dreptul subiectiv la remuneratie compensatorie pentru copie privată în domeniul operelor scrise nu poate fi recunoscut în favoarea intimatei UCMR-ADA pentru partiturile muzicale, înfătisând si motivele unei astfel de sustineri.

III. La termenul din 23 noiembrie 2006 DACIN-SARA a formulat cerere de aderare la apelul UCMR-ADA, în temeiul art. 293 din Codul de procedură civilă, fără a depune si motivele de fapt si de drept ale cererii.

IV. Prin cererea motivată de apel, apelantul CREDIDAM a solicitat a se dispune modificarea pct. 5 a hotărârii arbitrale atacate, în sensul celor solicitate prin cererea de arbitraj, pag. 3 pct. D, obligarea intimatelor la plata cheltuielilor de judecată si judecarea cauzei în lipsă.

Prin motivele de apel formulate în scris, apelantul CREDIDAM a criticat hotărârea apelată, apreciind că aceasta a fost pronuntată cu încălcarea prevederilor art. 1072 lit. d) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, conform cărora „în cazul copiilor înregistrate prin procedeu digital, pe orice tip de suport, remuneratia se împarte în mod egal între beneficiarii corespunzând fiecăreia dintre cele trei categorii prevăzute la lit. a), b) si c), iar, în interiorul fiecărei categorii, conform celor stabilite la literele amintite”.

V. La termenul din 18 ianuarie 2007 CREDIDAM a formulat întâmpinare la apelul UCMR-ADA, arătând că pct. 1 din motivele de apel ale acesteia este sustinut de CREDIDAM si prin apelul propriu, fiind vorba despre acelasi punct V din hotărârea arbitrală.

La termenul din 1 martie 2007, Curtea a respins exceptia tardivitătii motivării apelului de către UCMR-ADA, întrucât prima zi de înfătisare în cauză nu a fost cea din data de 12 octombrie 2006, întrucât la acel moment cauza a fost amânată la cererea avocatilor ce îi reprezintă pe UCMR-ADA si DACIN-SARA, dată fiind adeziunea la protestul initiat de Baroul Bucuresti, motiv asimilabil fortei majore, care a lipsit părtile de posibilitatea sustinerii calificate a intereselor lor, părtile neputând pune concluzii în termenii art. 134 din Codul de procedură civilă.

La acelasi termen, Curtea a respins si exceptia tardivitătii declarării apelului de către CREDIDAM, întrucât termenul prevăzut de art. 1312 pct. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2005 de modificare a Legii nr. 8/1996 s-a împlinit la data de 12 iunie 2006, în timp ce apelul a fost declarat la data de 9 iunie 2006.

În privinta exceptiilor de nulitate a apelurilor, Curtea a apreciat că sunt incidente în spetă dispozitiile art. 288 alin. 2 din Codul de procedură civilă, temei pentru care a respins exceptia nulitătii apelului UCMR-ADA invocată de COPYRO, deoarece cererea de apel a fost depusă la O.R.D.A, cu consecinta respingerii, ca rămasă fără obiect, a exceptiei nulitătii cererii de aderare la apel formulate de CREDIDAM, dat fiind caracterul incidental al acesteia în raport de apelul UCMR-ADA.

Totodată, a admis exceptia cu acelasi obiect privind apelurile formulate de COPYRO si CREDIDAM invocată de UCMR- ADA, cererile fiind depuse direct la instanta de apel, cu încălcarea art. 288 alin. 2 din Codul de procedură civilă.

La acelasi termen de judecată, COPYRO a invocat exceptia lipsei calitătii procesuale active a UCMR-ADA, în raport cu care Curtea a retinut că fusese invocată prin apelul declarat, ce a fost anulat în aplicarea art. 288 alin. 2 din Codul de procedură civilă, astfel că este posibilă solutionarea sa separat drept exceptie procesuală absolută, odată cu apelurile, întrucât tinde la modificarea hotărârii arbitrale întocmai ca si căile de atac împotriva acesteia.

Curtea se va pronunta cu prioritate asupra exceptiilor procesuale, după cum urmează:

În ceea ce priveste exceptia nulitătii apelurilor formulate de COPYRO si CREDIDAM invocată de UCMR-ADA, se constată că acestea au fost depuse direct la instanta de judecată, si nu la O.R.D.A., organismul la sediul căreia functionează Comisia arbitrală, si se depune de către aceasta din urmă hotărârea arbitrală, asigurând comunicarea hotărârii către părti.

Astfel, O.R.D.A. poate fi asimilat unei instante de judecată inclusiv din perspectiva naturii si a efectelor produse de hotărârile arbitrale, asimilabile hotărârilor judecătoresti, ceea ce atrage aplicabilitatea dispozitiilor art. 288 alin. 2 din Codul de procedură civilă, interpretate extensiv, potrivit cărora „apelul se depune la instanta a cărei hotărâre se atacă, sub sanctiunea nulitătii”.

Art. 1312 pct. 9 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, nu derogă de la această normă de drept comun, întrucât nu contine nicio referire la locul depunerii apelului, fiind o normă de competentă.

Drept urmare, Curtea va anula apelurile declarate de COPYRO si CREDIDAM împotriva Hotărârii arbitrale din 13 aprilie 2006.

În ceea ce priveste exceptia lipsei calitătii procesuale active a UCMR-ADA, invocată de COPYRO, Curtea retine că aceasta vizează cotele de 5% pentru autorii reprezentati de UCMR-ADA si 5% pentru editorii de muzică reprezentati de UCMR-ADA din remuneratia colectată de COPYRO pentru copia privată de pe hârtie format A4 de 80 g/m2 si aparatele: imprimantă, scanner, multifunctională, cu sau fără functie de fotocopiere, si fotocopiator.

În sustinerea exceptiei COPYRO a arătat că UCMR-ADA nu face parte dintre categoriile de beneficiari stabilite prin deciziile directorului general O.R.D.A. nr. 147 din 13 iulie 2005 si nr. 148 din 13 iulie 2005, opozabile UCMR-ADA.

Această apărare vizând lipsa calitătii de reprezentant al vreunei categorii de beneficiari pentru remuneratia pentru copia privată de pe hârtie format A4 de 80 g/m2 si anumite aparate este în strânsă legătură cu fondul cauzei, considerentele relative la calitatea de reprezentant a UCMR-ADA regăsindu-se în analiza motivelor de apel ale acestei persoane (pct. 2 si 4).

În acest moment se poate retine că în mod corect Comisia arbitrală a recunoscut dreptul autorilor de opere muzicale la remuneratia pentru copia privată în considerarea caracterului reproductibil al partiturilor, însă numai până la data de 25 septembrie 2005, data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2005, prin care s-au exclus explicit partiturile de la plata remuneratiei.

Examinând hotărârea atacată prin prisma criticilor formulate si a actelor dosarului, Curtea constată următoarele:

I. 1. În ceea ce priveste apelul UCMR-ADA se constată că vizează în primul rând modul de aplicare, prin hotărârea arbitrală atacată, a prevederilor art. 1072 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, cu trimitere implicită la dispozitia la pct. II.5 coroborată cu pct. II.3.

Prin această dispozitie s-a stabilit că remuneratia compensatorie încasată de COPYRO pentru copiile înregistrate

prin procedeu digital pe hârtie va fi repartizată potrivit pct. II.3, respectiv 50% pentru autori, din care doar 5% revin UCMR-ADA, si 50% pentru editori, din care doar 5% revin editorilor de muzică, reprezentati de către UCMR-ADA.

Conform art. 1072 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, „în cazul copiilor înregistrate prin procedeu digital, pe orice tip de suport, remuneratia se împarte în mod egal între beneficiarii corespunzând fiecăreia dintre cele trei categorii prevăzute la lit. a), b) si c), iar în interiorul fiecărei categorii, conform celor stabilite la literele amintite”.

Interpretarea dată de UCMR-ADA textului citat, în sensul că remuneratia încasată de COPYRO trebuie să fie repartizată egal tuturor categoriilor de beneficiari prevăzuti la lit. a), b) si c) ale art. 1072 alin. (1), nu numai beneficiarilor prevăzuti la lit. c), este excesivă, fiind bazată pe o citire gresită a normei si pe ignorarea vointei legiuitorului, motiv pentru care nu poate fi primită.

Interpretat literal, textul trimite la fiecare categorie de suporturi ce reprezintă separat obiectul reglementărilor prevăzute la lit. a), b) si c) ale art. 1072 alin. (1), si nu la toate trei deodată, în sensul că pentru fiecare categorie de suport ce permite înregistrarea de copii, fie sonor [lit. a)], fie audiovizual [lit. b)], fie pe hârtie [lit. c)], de această dată, prin procedeu digital, are loc o împărtire separată între aceiasi beneficiari care sunt îndreptătiti, în fiecare caz, la remuneratia pentru copiile realizate prin procedeu analogic.

Asadar, si textul cuprins la lit. d) presupune o triplă repartizare, în functie de fiecare tip de suport prevăzut la lit. a),

b) si c) ale art. 1072 alin. (1), în cadrul căreia se asigură egalitatea dintre beneficiari iar, în cadrul acestora, conform acelorasi reguli din ipotezele la care se face trimitere.

Dacă s-ar accepta interpretarea apelantei, ar însemna ca lit. d) să presupună o singură repartizare a fiecărei remuneratii, încasată fie de COPYRO, fie de UPFR, indiferent de suport, între toate categoriile de beneficiari, în mod egal, respectiv câte 33,33% pentru cei mentionati la lit. a), 33,33% pentru cei mentionati la lit. b) si 33,33% pentru cei mentionati la lit. c), ceea ce nu poate fi acceptat nici printr-o interpretare logică si nici prin prisma vointei legiuitorului la momentul editării normei.

Prin întregul art. 1072 s-a urmărit împărtirea remuneratiei pe categorii de beneficiari, ca titulari de drept de autor si drepturi conexe, pentru opere în strictă legătură cu suporturile si aparatele ce permit reproducerea operelor, în sensul că sunt îndreptătiti la remuneratie doar titularii de drepturi pentru opere susceptibile de a fi reproduse pe suporturile si aparatele mentionate în fiecare dintre ipotezele enumerate la lit. a), b) si

c) ale alin. (1) al art. 1072 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Pentru identitate de ratiune (interpretarea logică), si în cazul înregistrărilor realizate prin procedeu digital trebuie urmărită aceeasi finalitate a legiuitorului, care asigură o repartizare justă si echitabilă.

Importantă este determinarea în fiecare caz a categoriei de „beneficiari”, care poate diferi în cazul înregistrărilor prin procedeu digital de cea din ipoteza înregistrărilor prin procedeu analogic.

Prin acceptarea interpretării apelantei s-ar extrapola notiunea de „beneficiari”, cu referire strictă la titularii de drepturi pentru opere susceptibile de a fi reproduse cu ajutorul unor anumite aparate si pe anumite suporturi, la alte categorii de titulari care nu au legătură cu un anumit mod de reproducere a operei.

De exemplu, producătorii de înregistrări audiovizuale ar fi îndreptătiti la remuneratia încasată de COPYRO pentru opere înregistrate digital pe hârtie, ceea ce ar fi contrar vointei legiuitorului, în acelasi timp, inechitabil pentru adevăratii beneficiari. În schimb, este acceptabil ca autorii de opere

literare, alături de creatorii de opere muzicale sau audiovizuale, inclusiv editorii unor asemenea opere (prin vointa legiuitorului) să figureze printre beneficiarii remuneratiei în cazul fonogramelor si videogramelor (pe suport CD ori DVD), atât timp cât operele în sine sunt susceptibile de reproducere pe atari suporturi prin mijloace tehnice specifice.

Alături de notiunea de „beneficiari”, este importantă în interpretarea textului si sintagma „pe orice tip de suport”, care nu are sensul dat de apelantă - „indiferent de suport” -, ajungând la o cumulare a categoriilor de beneficiari într-o singură repartizare a remuneratiei.

În realitate, sensul dat de legiuitor este cel de „pe fiecare tip de suport” dintre cele reglementate distinct în ipotezele anterioare, pentru aceeasi ratiune pentru care legiuitorul a delimitat categoriile de beneficiari în raport cu modul de reproducere a operei.

Contrar sustinerilor apelantei, Comisia arbitrală a respectat modul de repartizare prevăzut de lege cu referire la fiecare categorie de „beneficiari”, având în vedere, în mod corect, în cazul copiilor înregistrate pe hârtie, exclusiv beneficiarii prevăzuti la lit. c) - autori si editori -, cărora li s-a prevăzut o repartizare egală, conform art. 1072 alin. (1) lit. d) (dispozitia prevăzută la II.5 cu referire la pct. II.3 din hotărârea arbitrală).

Instanta de judecată nu a fost învestită cu aprecierea modului de repartizare a remuneratiilor colectate de UPFR în cazul copiilor realizate prin procedeu digital, în absenta unor critici explicite relative la dispozitia cuprinsă la art. II.4 din hotărârea arbitrală, referirile apelantei la acea dispozitie având doar scopul de a întări propria interpretare dată art. 1072 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, apelanta fiind de acord cu continutul dispozitiei respective.

Însă, faptul că s-au avut în vedere în acel caz concomitent toate categoriile de beneficiari prevăzute la lit. a), b) si c) ale art. 1072 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, nu înseamnă că s-au aplicat regulile de interpretare propuse de apelanta UCMR-ADA, ci că s-a ajuns la acelasi rezultat prin determinarea categoriilor de beneficiari, în raport cu tipul de suport cu care operele asupra cărora poartă drepturile beneficiarilor sunt compatibile prin reproducere.

O dovadă a acestei concluzii este faptul că în cazul remuneratiilor încasate de COPYRO (colector unic al remuneratiei pentru opere „de pe hârtie”, conform Deciziei nr. 147 din 13 iulie 2005 emise de către directorul general al O.R.D.A) s-au identificat alti beneficiari, asadar s-a procedat la o repartizare diferită a remuneratiei în raport cu acestia, ceea ce denotă o aplicare unitară a dispozitiilor art. 1072 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, si nu o unitate dublă de măsură în aplicarea aceleiasi norme, după cum sustine apelanta.

În cadrul fiecărei categorii de beneficiari s-au aplicat regulile stabilite în aceleasi ipoteze: cum în cazul mentionat la lit. c) nu se indica modul de repartizare între autori (ci doar între editori), era la latitudinea Comisiei arbitrale să determine procentul de repartizare, ceea ce s-a si întâmplat în cauză, urmând a fi respinse ca nefondate criticile apelantei pe aspectele analizate.

2. Acest motiv de apel vizează modul de repartizare a remuneratiei între autori (dispozitia prevăzută la pct. II.3, corespunzător si cea de la pct. II.5), apelanta sustinând că i se cuvine un procent de 29% în loc de 5%, în considerarea caracterului reproductibil al operei muzicale si a naturii acesteia în cazul reproducerii pe hârtie.

Curtea agreează definitia dată de apelantă operei muzicale ca fiind „ordinea sonoră expresivă codificată grafic într-o partitură” si acceptă necesitatea fixării în format grafic a unei compozitii sonore pentru a deveni operă muzicală, consecinta firească a acestei constatări fiind posibilitatea reproducerii operei muzicale fixate grafic.

În contextul dispozitiei criticate din hotărârea arbitrală, nu interesează aptitudinea de reprezentare a operei, în sens de executie muzicală, ce ar avea, eventual, legătură cu realizarea de înregistrări sonore ori audiovizuale, ci cu posibilitatea realizării de copii în format grafic, în aplicarea definitiei reproducerii cuprinse la art. 14 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, si în contextul copiei private prevăzute la art. 34 din aceeasi lege.

Această posibilitate vizează partiturile muzicale, ca transpunere grafică a operei muzicale, al căror regim juridic este diferit în reglementarea anterioară dată de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2005 fată de cea actuală (în vigoare din 25 septembrie 2005), care interesează cauza în raport cu momentul cererii de arbitraj - 2006.

Autorii operei de această natură nu mai beneficiază în prezent de plata remuneratiei compensatorii pentru copia privată în cazul reproducerii partiturilor muzicale, astfel cum în mod corect au stabilit arbitrii, care le-au recunoscut dreptul doar până la modificarea reglementării.

Concluzia anterioară se bazează pe dispozitiile art. 34 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, în forma stabilită prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2005 (s-a introdus sintagma subliniată în paragraful următor).

Acesta prevede la alin. (1) că „nu constituie o încălcare a dreptului de autor... reproducerea unei opere, cu exceptia partiturilor muzicale, fără consimtământul autorului, pentru uz personal sau pentru cercul normal al unei familii...”, însă, în asemenea situatii, titularul dreptului de autor este îndreptătit la remuneratia mentionată la alin. (2), compensatie strict legată de reproducerea operei fără acordul titularului dreptului în situatiile expres reglementate la alin. (1) si acordată inclusiv pentru suporturi pe care se pot realiza reproduceri ale operelor „fixate grafic”.

Din interpretarea logică a textului prin metoda per a contrario rezultă că în prezent partiturile muzicale, desi pot fi reproduse, dat fiind că sunt exprimate grafic, nu pot fi reproduse fără consimtământul autorului nici măcar în cazurile expres arătate la alin. (1), ceea ce înseamnă si că sunt exceptate din categoria operelor cuprinse la alin. (2), pentru care se plăteste remuneratia.

Acest text, în forma în care este interpretat de instantă, nu contravine Directivei Parlamentului European si a Consiliului 2001/29/CE din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor si drepturilor conexe în societatea informatională (filele 9-15 din documentatia depusă de COPYRO în dosarul întocmit la O.R.D.A.).

Directiva (art. 5 pct. 2) lasă la latitudinea statelor introducerea în legislatia internă a unor derogări sau limitări de la dreptul la reproducere, cu exceptia partiturilor, ceea ce confirmă constatarea anterioară că partiturile muzicale nu pot face sub nicio formă obiectul unor încălcări permise ale dreptului de autor (în situatii de natura celor prevăzute la art. 34 din legea internă, nu face obiectul cauzei de fată analiza din perspectiva art. 33 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare), cu consecinta că autorul lor nici nu poate beneficia de remuneratie.

Constatarea anterioară impune consideratii suplimentare pentru ipoteza în care partiturile sunt însotite de text, valabile, de altfel, în cazul oricărei opere muzicale compuse din compozitia muzicală în sine si textul care o însoteste.

Atare operă muzicală este, fără îndoială, o operă comună în sensul art. 5 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, ca întreg alcătuit din contributiile coautorilor, existând un singur drept de autor asupra întregului, exercitat în comun.

O concluzie asemănătoare poate fi formulată si în cazul operei audiovizuale lato sensu (incluzând si operele cinematografice), astfel cum aceasta este definită la art. 64 din

Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, explicit caracterizată de legiuitor ca fiind operă comună, si în art. 66 (cu toate că până la acel moment fusese calificată drept operă colectivă).

Apelanta a criticat considerentele Comisiei arbitrale, potrivit cărora utilizarea separată a unei părti din opera muzicală sau audiovizuală prin reproducere pe hârtie determină pierderea caracterului de operă audiovizuală si muzicală, întrucât reproducerea separată a textului operei muzicale, precum si a scenariului unui film le conferă acestora caracterul de opere scrise.

În acest context, Curtea apreciază că, în principiu, modul de utilizare (în cauză interesează posibilitatea reproducerii pe hârtie) nu afectează natura operei dobândită la momentul creării sale, însă se impun următoarele precizări:

Posibilitatea utilizării separate, inclusiv prin reproducere, este recunoscută în cazul operei comune prin art. 5 alin. (4) din lege, depinzând de modul de determinare a contributiei fiecărui coautor: numai în măsura în care aceasta este distinctă, usor determinabilă în ansamblul operei, asadar, dacă opera este divizibilă, părtile din operă astfel identificabile pot fi utilizate separat.

„Utilizare separată” nu înseamnă însă simpla reproducere prin mijloace diferite, specifice genului căruia îi apartine partea respectivă (ca în exemplul dat în motivele de apel, când textul compozitiei muzicale înregistrate pe un CD este reprodus în scris si inclus în acelasi CD), ci doar când atari reproduceri au loc în ocazii diferite, numai pentru una dintre cele două părti ale operei, în caz contrar este vorba despre o utilizare „împreună” a contributiilor coautorilor.

În principiu, utilizarea separată este posibilă când contributiile apartin unor genuri diferite, fiind indiferentă măsura în care atare posibilitate se concretizează în fiecare caz, întrucât în spetă interesează recunoasterea si acceptarea unor reguli, ce pot fi nuantate în cazuri particulare.

Explicatia acestui mecanism rezidă în faptul că fiecare coautor asupra întregului este în acelasi timp autor al propriei contributii, ceea ce înseamnă că partea respectivă de contributie este susceptibilă de a face obiectul unei opere în sensul art. 7 din lege: în cazul textului operei muzicale, este recunoscut acela generic de operă scrisă, în măsura în care nu poate fi încadrat în genul liric pentru a reprezenta o operă literară (cazul operelor literare preexistente, în sensul că nu au fost scrise special pentru a însoti compozitia muzicală, este si mai evident).

Această constatare este valabilă si în cazul partiturilor muzicale cu text - pentru a se putea da un răspuns criticilor din cel de-al doilea motiv de apel al UCMR-ADA: în măsura în care partitura este reprodusă însotită de text, se aplică regimul juridic al partiturilor arătat anterior, însă dacă se realizează o reproducere pe hârtie a textului separat de compozitia muzicală (vorbind în principiu) se aplică regulile operei scrise.

În acest sens a apreciat Comisia arbitrală că reproducerea separată, pe suport hârtie, a textului operei muzicale îi conferă acesteia caracterul de operă scrisă: este discutabil dacă prin atare exploatare chiar se dobândeste caracterul de operă scrisă ori doar se confirmă, însă distinctia este putin importantă în context.

Esential este faptul că se recunoaste dreptul autorilor de opere muzicale cu text la remuneratia compensatorie pentru copie privată în cazurile si conditiile anterior arătate, contrar sustinerilor apelantei.

Similar, dacă textul operei muzicale este reprodus pe hârtie „separat” (potrivit precizărilor arătate) de compozitia muzicală, se aplică regulile operei scrise, iar dacă reproducerea pe hârtie a textului se realizează în cadrul folosirii operei muzicale ca întreg, asadar „împreună” cu compozitia muzicală, se aplică regulile operei muzicale.

În acest ultim caz se impune o precizare: după cum s-a arătat, opera comună presupune un singur drept de autor cu mai multi titulari, ceea ce înseamnă că, în cadrul utilizării operei ca întreg, coautorilor li se cuvine o singură remuneratie, conform art. 5 alin. (5) din lege, în proportiile convenite sau proportional cu contributia fiecăruia, în absenta unei conventii.

Asadar, chiar dacă are loc o reproducere pe hârtie a textului alături de înregistrarea sonoră ori audiovizuală, reprodusă pe orice tip de suport (exceptând suportul hârtie, cu care cele două forme de fixare sunt incompatibile), nu se pot plăti două remuneratii pentru fiecare contributie reprodusă prin mijloace specifice, în caz contrar încălcându-se normele ce reglementează regimul juridic al operei comune.

Or, dreptul la remuneratie pentru asemenea ipoteze a fost recunoscut prin hotărârea arbitrală la fixările sonore si audiovizuale (dispozitiile pct. II.1 si II.2, precum si ale pct. IV), ceea ce exclude posibilitatea recunoasterii dreptului la remuneratie si pentru copia realizată pe suport hârtie prin procedeu analogic sau digital.

Comisia arbitrală a considerat că procentul cuvenit nu trebuie încasat de UCMR-ADA, ci de COPYRO, apreciere în legătură cu care apelanta a formulat o critică distinctă.

Conform Deciziei nr. 3/1997, emisă de directorul general al O.R.D.A., UCMR-ADA a fost avizată să functioneze ca organism de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor în domeniul muzical, în timp ce COPYRO îi reprezintă generic pe autorii de opere scrise susceptibile de a fi reproduse pe suport de hârtie atât prin procedeul analogic, cât si digital.

Atributiile apelantei de gestionare a drepturilor sunt exercitate în strictă legătură cu domeniul muzical, asadar nu pot fi valorificate în cazurile în care se aplică regulile operei scrise, după distinctiile arătate anterior, ci doar în care este implicată opera muzicală ca întreg.

În cazul operelor scrise, gestiunea colectivă, obligatorie pentru exercitiul dreptului la remuneratia compensatorie pentru copia privată realizată pe suport hârtie în conditiile art. 1231 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 în forma actuală, se exercită de către COPYRO si pentru titularii de drepturi care nu le-au acordat mandat, conform alin. (2) din aceeasi lege, fiind vorba, asadar, despre un mandat legal în cazul unei asemenea gestiuni colective obligatorii.

Curtea nu este în măsură să evalueze dacă procentul de 5% stabilit a se încasa de către beneficiarii reprezentati de UCMR-ADA este mic, neavând repere în acest sens, însă este cert că nu poate fi acceptat procentul de 29% pretins de apelantă, dat fiind caracterul de exceptie al situatiei în care acesti beneficiari încasează remuneratia pentru copia privată pentru suport hârtie.

Fată de cele expuse, Curtea va înlătura ca nefondate sustinerile apelantei pe aspectele analizate.

3. În ceea ce priveste modul de repartizare a remuneratiei editorilor, inclusiv a editorilor de opere muzicale reprezentati de UCMR-ADA, criticile apelantei sunt fondate.

Conform art. 1072 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, „sumele cuvenite editorilor se repartizează acestora numai prin asociatiile de editori, pe baza unui protocol încheiat între acestea, continând criteriile de repartitie si procentele cuvenite fiecărei asociatii”, sens în care trebuie să se initieze o negociere la care participă asociatiile de editori care îndeplinesc cerintele stabilite prin decizie a directorului general al O.R.D.A.

Această negociere tine de o etapă ulterioară prezentei negocieri finalizate prin arbitraj, la care se presupune că participă si alte asociatii decât cele reprezentate în spetă, situatie în care nu era posibilă determinarea de către Comisia arbitrală a asociatiilor de editori cărora li se cuvin părti din cota ce revine editorilor si nici procentele din atare cotă.

În acest sens, urmează ca din art. II pct. 3 lit. b) al dispozitivului hotărârii arbitrale să se elimine aceste mentiuni, iar textul va avea următorul cuprins: „50% pentru editori”.

4. În ceea ce priveste durata în timp a repartizării către UCMR-ADA a procentului de 5% stabilit în baza art. II.3 lit. a) al dispozitivului, se retine că apelanta a criticat acordarea acestuia numai pentru remuneratia colectată până la data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea Legii nr. 8/1996.

Curtea apreciază că durata în timp a fost stabilită corect de către Comisia arbitrală, pentru argumentele deja dezvoltate la pct. 2 din motivele de apel al UCMR-ADA, întrucât dreptul la remuneratie în considerarea reproducerii partiturilor muzicale a fost recunoscut de legiuitor prin reglementarea anterioară, asadar prin art. 34 alin. (1) în forma anterioară modificării Legii nr. 8/1996 prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2005, nu si în prezent, în contextul includerii explicite în legea mentionată a partiturilor ca exceptie de la plata remuneratiei pentru copia privată.

Curtea apreciază însă că dreptul beneficiarilor în legătură cu partiturile poartă asupra remuneratiei cuvenite până la acea dată, indiferent dacă a fost sau nu a fost colectată, întrucât recunoasterea dreptului nu poate fi arbitrară, depinzând de împrejurări exterioare, precum încasarea remuneratiei de la fabricantii si importatorii de suporturi sau de aparate.

În această situatie, se impune modificarea hotărârii arbitrale, în sensul că art. II pct. 3 lit. a) din hotărâre va avea următorul cuprins: „5% revin UCMR-ADA din remuneratia compensatorie datorată până la data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe”, si nu din cea efectiv colectată până la acel moment.

Pentru considerentele expuse la pct. 3 si 4 din motivele de apel, Curtea va admite apelul, va schimba hotărârea arbitrală în temeiul art. 296 din Codul de procedură civilă, în sensul celor anterior expuse, mentinând celelalte dispozitii ale hotărârii atacate.

III. În ceea ce priveste cererea de aderare la apel formulată de DACIN-SARA, se constată că nu s-au formulat motive de apel, dar cererea are caracter incidental în raport cu apelul UCMR-ADA, socotindu-se că intentionează să îsi însusească acele motive care vizează categoriile de beneficiari pe care DACIN-SARA întelege să îi reprezinte, respectiv autorii de scenarii de film.

Sunt întru totul valabile considerentele expuse în apelul UCMR-ADA relative la textieri, întrucât, după cum s-a arătat, si opera audiovizuală lato sensu (incluzând si operele cinematografice), astfel cum aceasta este definită în art. 64 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, este caracterizată de legiuitor în art. 66 ca fiind operă comună, întocmai ca si în cazul operei muzicale compuse din compozitia muzicală în sine si textul care o însoteste.

Astfel, si în cazul scenaristilor se consideră că dacă scenariul este reprodus pe hârtie „separat” (potrivit precizărilor arătate) de opera audiovizuală, se aplică regulile operei scrise, iar dacă reproducerea pe hârtie a textului se realizează în cadrul folosirii operei audiovizuale ca întreg, asadar „împreună” cu celelalte contributii la crearea operei, se aplică regulile operei audiovizuale, cu consecinte asupra beneficiarilor remuneratiei pentru copia privată în fiecare caz.

În situatia în care scenariul însoteste, reprodus pe hârtie, un film sau o altă operă de aceeasi natură înregistrat analogic sau digital, pe orice tip de suport (exceptând suportul hârtie, cu care cele două forme de fixare sunt incompatibile), nu se pot plăti două remuneratii pentru fiecare contributie reprodusă prin mijloace specifice, în caz contrar încălcându-se normele ce reglementează regimul juridic al operei comune.

Or, dreptul la remuneratie pentru asemenea ipoteze a fost recunoscut prin hotărârea arbitrală la fixările sonore si audiovizuale (dispozitiile pct. II.1 si II.2, precum si ale pct. IV), ceea ce exclude posibilitatea recunoasterii dreptului la remuneratie si pentru copia realizată pe suport hârtie, prin procedeu analogic sau digital.

Prima ipoteză este viabilă, însă beneficiarii sunt reprezentati de COPYRO pentru argumente similare ca si în cazul textierilor.

IV. După cum s-a arătat, la termenul din 18 ianuarie 2007, CREDIDAM a formulat întâmpinare la apelul UCMR-ADA, arătând că pct. 1 din motivele de apel ale acesteia este sustinut de CREDIDAM si prin apelul propriu, fiind vorba despre acelasi punct V din hotărârea arbitrală.

În contextul anulării apelului principal formulat de CREDIDAM la termenul din 1 martie 2007, Curtea apreciază că sustinerile din întâmpinare, arătate mai sus, pot fi socotite ca fiind răspunzătoare unui apel incidental, formulat în conditiile art. 293 din Codul de procedură civilă, în legătură cu care, de altfel, COPYRO a invocat exceptia nulitătii la acelasi termen din 1 martie 2007, respinsă ca neîntemeiată de către instantă.

Considerentele expuse cu ocazia analizării primului motiv de apel formulat de UCMR-ADA sunt pe deplin valabile si în cazul cererii de aderare la apel formulate de CREDIDAM, pe temeiul cărora Curtea apreciază că si cererea cu caracter incident este nefondată si o va respinge ca atare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia lipsei calitătii procesuale active a Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor - UCMR-ADA, invocată de Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor - COPYRO.

Anulează apelurile declarate de apelantele Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor - COPYRO si Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) împotriva Hotărârii arbitrale din data de 13 aprilie 2006.

Admite apelul declarat de apelanta Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor - UCMR-ADA împotriva Hotărârii arbitrale din data de 13 aprilie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 11 mai 2006, în contradictoriu cu apelantele Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor - COPYRO si Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) si intimatii Uniunea Producătorilor de Fonograme din România - UPFR, Societatea pentru Drepturile de Autor în Cinematografie si Audiovizual - DACIN-SARA, Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din România - Asociatia Română de Gestiune a Operelor Audiovizuale - UPFAR-ARGOA si Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale - VISARTA.

Schimbă în parte hotărârea, în sensul că:

Art. II pct. 3 lit. a) va avea următorul cuprins: „5% revin UCMR-ADA din remuneratia compensatorie datorată până la data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe”.

Art. II pct. 3 lit. b) va avea următorul cuprins: „50% pentru editori”.

Mentine celelalte dispozitii ale hotărârii.

Respinge ca nefondate cererile de aderare la apel formulate de Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) si Societatea pentru Drepturile de Autor în Cinematografie si Audiovizual - DACIN-SARA.

Respinge cererea Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor - UCMR- ADA de acordare a cheltuielilor de judecată.

Irevocabilă.

Pronuntată în sedintă publică, astăzi, 24 mai 2007.

 

Presedinte,

Andreia Constanda

Judecător,

Viorel Voineag

Grefier,

Marina Ungureanu