MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 617         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 7 septembrie 2007

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.301. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea Normelor privind functionarea laboratoarelor de analize medicale

 

2.055/C. - Ordin al ministrului justitiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind primirea, păstrarea si restituirea bunurilor, obiectelor de valoare si valorilor, proprietate personală, ale persoanelor private de libertate

 

2.056/C. - Ordin al ministrului justitiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea unitară a drepturilor de echipament si de materiale igienico-sanitare aferente persoanelor private de libertate

 

2.057/C. - Ordin al ministrului justitiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea unitară a drepturilor de aprovizionare, dotare si consum de bunuri si materiale de întretinere si reparatii pentru bunurile apartinând persoanelor private de libertate

 

2.076. - Ordin al ministrului justitiei pentru organizarea evidentei speciale a asociatiilor religioase constituite potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă si regimul general al cultelor

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 822/2007

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind functionarea laboratoarelor de analize medicale

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 400/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale,

văzând Referatul de aprobare al Autoritătii de Sănătate Publică nr. E.N. 7.820 din 20 iulie 2007,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind functionarea laboratoarelor de analize medicale, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Investigatiile paraclinice care nu pot fi efectuate în laboratoarele de analize medicale în sistem ambulatoriu sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Dotările minimale ale laboratoarelor de analize medicale din sistemul ambulatoriu sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Dotările minimale ale laboratoarelor de analize medicale din unitătile spitalicesti sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Autoritatea de sănătate publică si Inspectia sanitară de stat din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, precum si ministerele cu retea sanitară proprie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului sănătătii nr. 119/2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea si functionarea laboratoarelor care efectuează analize medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 17 februarie 2004, cu modificările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare se abrogă.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 20 iulie 2007.

Nr. 1.301.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME

privind functionarea laboratoarelor de analize medicale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Laboratorul de analize medicale este unitatea apartinând sistemului public sau privat, cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii medicale de laborator. Aceste servicii constau în:

a) examinarea materialelor provenite din corpul uman prin diverse metode si tehnici de biochimie, hematologie, imunohematologie, imunologie, microbiologie, genetică, citologie, anatomie patologică, toxicologie, biologie celulară si moleculară, biofizică etc., cu scopul de a furniza informatii pentru diagnosticul, tratamentul si prevenirea bolilor sau pentru evaluarea stării de sănătate a populatiei;

b) consultantă privind interpretarea rezultatelor investigatiilor efectuate si ale eventualelor investigatii ulterioare necesare.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si functionarea laboratorului de analize medicale

 

SECTIUNEA 1

Organizarea si structura functională a laboratorului de analize medicale

 

Art. 2. - (1) Laboratorul de analize medicale poate fi organizat conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind

organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, aprobată si modificată prin Legea nr. 598/2001, si poate functiona de sine stătător sau în cadrul unei unităti sanitare.

(2) În vederea functionării, laboratoarele de analize medicale înfiintate si organizate în conditiile legii trebuie să obtină autorizatia sanitară de functionare, în baza declaratiei pe propria răspundere, referitoare la asigurarea conformării la normele de igienă si de sănătate publică.

(3) Autorizatia sanitară de functionare a laboratoarelor de analize medicale se eliberează de către autoritătile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si se vizează anual.

(4) Pentru laboratoarele de analize medicale cu puncte de lucru aflate în locatii diferite se eliberează câte o autorizatie sanitară de functionare separată pentru fiecare punct de lucru.

(5) Pentru laboratorul de analize medicale în structura căruia este organizat si functionează unul sau mai multe puncte externe de recoltare, se eliberează câte o autorizatie sanitară de functionare separată pentru fiecare punct de lucru.


(6) Autoritatea de sănătate publică autorizează activitatea de transport al probelor biologice recoltate în punctele externe de recoltare, la solicitarea reprezentantului legal al laboratorului de analize medicale, dacă acesta îndeplineste, cumulativ, următoarele conditii:

a) detine mijloc de transport auto individualizat si care este utilizat numai pentru această activitate;

b) detine containere speciale cu pereti impermeabili, cu posibilitate de închidere, usor transportabile, confectionate din materiale care să permită decontaminarea, curătarea si dezinfectia lor, pentru a evita contaminarea persoanei care transportă probele si/sau a mediului.

Art. 3. - Laboratorul de analize medicale îsi desfăsoară activitatea având o structură functională alcătuită din unul sau mai multe compartimente, si anume:

a) biochimie medicală;

b) hematologie:

(i) morfologie; (ii) hemostază; (iii) imunohematologie;

c) imunologie;

d) microbiologie:

(i) bacteriologie;

(ii) virusologie; (iii) micologie; (iv) parazitologie;

e) diagnostic molecular;

f) genetică:

(i) citogenetică;

(ii) genetică biochimică;

(iii) genetică moleculară;

g) toxicologie.

 

SECTIUNEA a 2-a

Conducerea laboratorului de analize medicale

 

Art. 4. - (1) Functia de sef de laborator de analize medicale se ocupă, conform dispozitiilor legale în vigoare, de către medici cu specialitatea medicină de laborator - laborator clinic, microbiologie, medicină de laborator sau alt personal cu studii superioare autorizat să lucreze în domeniul medical - biologi, biochimisti, chimisti si farmacisti, care au o vechime de cel putin 5 ani în specialitatea respectivă.

(2) Responsabilitătile conducerii laboratorului de analize medicale sau ale persoanelor desemnate includ aspectele educationale, administrative sau organizationale, de natură profesională, stiintifică ori consultativă, care au legătură directă cu activitatea desfăsurată de laboratorul de analize medicale.

(3) Seful de laborator de analize medicale trebuie să desemneze prin decizie loctiitori pentru toate functiile-cheie. În laboratoarele cu număr mic de personal unele persoane pot avea mai multe functii.

 

SECTIUNEA a 3-a

Personalul laboratorului de analize medicale

 

Art. 5. - (1) În laboratorul de analize medicale lucrează numai personal autorizat conform legislatiei în vigoare, angajat cu normă întreagă sau cu timp de lucru partial.

(2) Numărul de personal necesar va fi determinat în functie de specificul serviciilor medicale efectuate, numărul mediu zilnic de servicii si timpul mediu de lucru/laborator.

(3) În laboratorul de analize medicale îsi desfăsoară activitatea medici cu specialitatea medicină de laborator - laborator clinic, microbiologie, medicină de laborator, alt personal cu studii superioare autorizat să lucreze în domeniul medical - biologi, biochimisti, chimisti si farmacisti, precum si personal mediu sanitar.

Art. 6. - (1) Competenta profesională a personalului care îsi desfăsoară activitatea în laboratorul de analize medicale trebuie evaluată periodic. Această evaluare este responsabilitatea fiecărei organizatii profesionale din domeniul sanitar care stabileste periodicitatea acestei evaluări, numărul de puncte necesar a fi acumulate de către fiecare membru si pentru ce perioadă de timp, dar nu mai putin de 200 de credite obtinute în 5 ani.

(2) Întreg personalul laboratorului de analize medicale trebuie instruit pentru a cunoaste s i a respecta regulile de biosigurantă, precautiile universale si măsurile postexpunere.

(3) Cerintele privind studiile, calificarea, experienta, abilitătile, precum si atributiile, responsabilitătile, autorizările, relatiile de subordonare si colaborare în cadrul laboratorului de analize medicale trebuie precizate în fisele de post întocmite de s eful laboratorului de analize medicale, si aduse la cunotintă personalului sub semnătură.

(4) Confidentialitatea privind rezultatele analizelor, datele, informatiile si documentele de orice fel de la locul de muncă este asigurată prin instruirea personalului, înscrierea acestei cerinte în fisa postului si semnarea unei declaratii de confidentialitate de către personalul laboratorului de analize medicale.

 

SECTIUNEA a 4-a

Servicii medicale efectuate în cadrul laboratorului de analize medicale

 

Art. 7. - (1) În cadrul laboratorului de analize medicale se pot efectua analize de: biochimie medicală, hematologie- morfologie, hemostază, imunohematologie, imunologie, microbiologie- bacteriologie, virusologie, micologie, parazitologie, diagnostic molecular, genetică- citogenetică, genetică biochimică, genetică moleculară si toxicologie, corespunzătoare fiecărui compartiment din structura laboratorului; de asemenea, se poate acorda consultantă privind interpretarea rezultatelor investigatiilor efectuate si ale eventualelor investigatii ulterioare necesare.

(2) Diagnosticul bacteriologic al tuberculozei si al altor micobacterioze se poate efectua numai de personal special instruit pentru acest tip de activitate, care poate face dovada pregătirii într-un laborator desemnat pentru activitatea de instruire practică în acest domeniu.

(3) Laboratorul de analize medicale întocmeste, mentine actualizată si afisează lista serviciilor medicale pe care le efectuează. În listă vor fi precizate serviciile medicale subcontractate si laboratoarele în care se efectuează acestea.

Art. 8. - (1) Serviciile medicale de laborator care nu pot fi efectuate în sistem ambulatoriu în cadrul laboratorului de analize medicale sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Diagnosticul bacteriologic al tuberculozei si al altor micobacterioze, prin examen microscopic si/sau prin examen microscopic, cultură si antibiogramă, se efectuează numai în laboratoarele de analize medicale din cadrul spitalelor de pneumoftiziologie, al spitalelor care au în structură sectie de pneumoftiziologie si al sanatoriilor de pneumoftiziologie.

 

SECTIUNEA a 5-a

Circuitele functionale din cadrul laboratorului de analize medicale

 

Art. 9. - (1) Laboratorul de analize medicale trebuie să fie astfel structurat si dotat încât să prevină riscul contaminărilor acccidentale si să poată functiona în mod fluent.

(2) Regulile care stau la baza îndeplinirii acestui obiectiv sunt următoarele:

a) constituirea laboratorului de analize medicale pe principiul „sensului unic”: fluxul activitătilor laboratorului să fie unidirectional. În caz contrar, trebuie asigurată separarea activitătilor în timp;

b) sectorul de lucru cu pacientii să fie complet separat de celelalte sectoare de lucru ale laboratorului;

c) realizarea secventială a procedurilor, cu luarea măsurilor de precautie adecvate pentru integritatea probelor si protectia personalului;

d) pentru recoltarea probelor de sânge se utilizează în mod obligatoriu materiale si recipiente de unică utilizare sterile, închise ermetic. Probele de sânge care părăsesc spatiul aferent activitătii de recoltare trebuie să parcurgă un circuit diferit de cel al celorlalte produse recoltate sau după un program care să permită separarea timpilor de transport. Transportul probelor de sânge trebuie să se realizeze în mod obligatoriu în cutii de transport adecvate, inscriptionate cu pictograma „Risc biologic”;

e) evacuarea deseurilor rezultate în urma activitătilor medicale din laboratorul de analize medicale trebuie să se facă în recipiente închise ermetic, care să împiedice contaminarea accidentală a probelor, personalului si mediului.

(3) În laboratorul de analize medicale care are în structura sa compartiment destinat diagnosticului tuberculozei si al altor micobacterioze, circuitele functionale ale acestuia trebuie să fie strict separate de celelalte circuite ale altor compartimente din structură.

 

SECTIUNEA a 6-a

Spatiul si conditiile de mediu necesare functionării laboratorului de analize medicale

 

Art. 10. - (1) Laboratorul de analize medicale trebuie să fie astfel amplasat încât să permită efectuarea corectă a serviciilor, iar conditiile de mediu să nu influenteze negativ calitatea acestora.

(2) Laboratoarele de analize medicale din ambulatoriu, care au în structură compartiment de microbiologie si care functionează în imobile ce cuprind si spatii cu destinatia de locuintă, trebuie să fie amplasate la parterul clădirilor.

Art. 11. - (1) Laboratorul de analize medicale trebuie să dispună de intrare separată, cu acces direct si controlat. Laboratoarele de analize medicale din ambulatoriu, care au în structură compartiment de microbiologie si care functionează în imobile ce cuprind si spatii cu destinatia de locuintă, trebuie să dispună de intrare separată de cea a locatarilor. Intrarea în spatiile în care se manipulează materiale cu potential infectios sau microorganisme trebuie marcată cu indicatorul de „Pericol biologic”.

(2) Laboratorul de analize medicale trebuie să dispună de spatiu cu suprafată suficientă si să fie astfel dimensionat încât să permită dispunerea ergonomică a mobilierului si echipamentelor, derularea fluentă a fluxurilor de probe, materiale si personal si desfăsurarea în conditii de sigurantă si calitate a activitătilor.

(3) În functie de specificul serviciilor si de activitătile efectuate, spatiul trebuie compartimentat astfel:

a) încăpere pentru receptia probelor;

b) încăpere pentru eliberarea buletinelor de analize. Dacă nu există o încăpere disponibilă, eliberarea rezultatelor poate fi făcută în camera de receptie a probelor, dar în alt interval orar, afisat la sediul laboratorului de analize medicale si disponibil pentru pacienti;

c) spatii de lucru separate în functie de specificul serviciilor, astfel:

(i) încăpere în care pot coexista hematologia, biochimia, toxicologia si imunologia;

(ii) încăpere în care pot coexista bacteriologia, virusologia si parazitologia;

(iii) încăpere pentru culturi de celule;

(iv) încăpere pentru pregătirea materialelor, prepararea si turnarea mediilor, dacă nu se demonstrează că se utilizează exclusiv materiale de unică folosintă si medii gata turnate;

(v) cameră obscură pentru microscopia cu fond întunecat, cu contrast de fază si cu fluorescentă;

(vi) diagnosticul molecular necesită spatiu de lucru separat, reprezentat de 3 arii de lucru: extractia acizilor nucleici, pregătirea probelor si amplificarea ADN-ului (PCR - polymerase chain reaction), precum si aria pentru analiza postamplificare;

(vii) genetica necesită spatiu de lucru reprezentat de cel putin două încăperi, una pentru citogenetică (având spatiul pentru culturi de celule) si una pentru genetică biochimică; determinările de genetică moleculară pot fi efectuate în spatiul destinat diagnosticului molecular;

d) pentru laboratoarele de analize medicale cu compartiment de microbiologie, spatiu destinat sterilizării, care trebuie să contină minimum o autoclavă. Se recomandă utilizarea a două autoclave situate în încăperi diferite, una destinată sterilizării materialelor infectate si alta destinată sterilizării produselor si materialelor curate care urmează a fi utilizate sterile.

Când există o singură autoclavă, aceasta se va utiliza în cicluri alternative, fără a se amesteca materialele infectate cu cele destinate a fi utilizate sterile;

e) spatii anexe:

(i) spatiu pentru depozitarea separată a materialelor sanitare, consumabilelor, reactivilor, substantelor toxice si precursorilor de droguri; se vor depozita separat materialele sterile de cele nesterile;

(ii) spatiu pentru depozitarea deseurilor infectioase până la neutralizarea si/sau evacuarea lor;

(iii) vestiar si sală de repaus pentru personal;

(iv) grup sanitar destinat personalului din cadrul laboratorului de analize medicale, separat de grupul sanitar destinat pacientilor;

(v) biroul sefului de laborator.

(4) Pentru laboratoarele de analize medicale în care se desfăsoară diagnosticul bacteriologic al tuberculozei si al altor micobacterioze, prin examen microscopic si cultură sau examen microscopic, cultură si antibiogramă, se vor asigura spatii de lucru separate, cu respectarea acelorasi prevederi. În cazul recoltării sputei, este obligatorie existenta camerei de recoltare a acesteia.

(5) În cazul laboratoarelor de analize medicale din ambulatoriu mai sunt necesare:

a) sală de asteptare;

b) cameră pentru recoltare, subcompartimentată în spatiu pentru recoltarea sângelui si spatiu pentru recoltarea produselor patologice pentru microbiologie;

c) grup sanitar destinat pacientilor.

Art. 12. - Laboratoarele de analize medicale care au în structură compartimente de bacteriologie, micologie, parazitologie, virusologie, diagnostic molecular trebuie să aibă în dotare, în mod obligatoriu, hotă de sigurantă biologică de clasă corespunzătoare grupului de risc microbiologic din care fac parte microorganismele manipulate, încadrate conform Ghidului national de biosigurantă pentru laboratoare medicale.

Art. 13. - (1) Spatiul si mobilierul laboratorului de analize medicale trebuie astfel concepute încât să nu permită contaminarea mediului si a personalului.

(2) Podelele, peretii, tavanele si mesele de lucru trebuie să aibă suprafată netedă, lavabilă, neabsorbantă, rezistentă la actiunea agentilor dezinfectanti, usor de curătat si de dezinfectat.


(3) Îmbinările dintre pereti si podea trebuie să fie concave, rotunjite.

(4) Laboratorul de analize medicale trebuie să dispună de instalatii de alimentare cu energie electrică dimensionate corespunzător sarcinii impuse functionării concomitente a aparaturii din laborator si a celorlalti consumatori din clădire, precum si de sursa neîntreruptibilă de alimentare cu energie electrică pentru echipamentele la care întreruperea functionării poate influenta calitatea rezultatelor, prelucrarea, transmisia si stocarea datelor.

(5) Laboratorul de analize medicale trebuie să dispună de instalatii de alimentare cu apă rece si caldă. Fiecare încăpere de lucru va fi prevăzută cu chiuvetă, cu baterie actionată de preferintă cu pedală.

(6) În apropierea spatiilor de lucru cu risc de contaminare chimică severă trebuie amplasat un dus de urgentă cu sifon de pardoseală.

(7) Trebuie asigurată iluminarea corespunzătoare a posturilor de lucru prin iluminat natural si/sau artificial.

(8) Laboratorul de analize medicale cu compartimente de bacteriologie, micologie, virusologie si parazitologie trebuie să dispună de instalatii de alimentare cu gaz.

(9) Conductele vor fi amplasate în pereti sau casete închise, cu exceptia conductelor de alimentare cu gaz, sau, când acest lucru nu este posibil, pe peretii culoarelor.

(10) Mobilierul trebuie să fie de tip modular, confectionat din materiale rezistente la dezinfectante.

(11) Dulapurile vor fi dispuse de preferintă suspendate sau pe suporti cu o înăltime de circa 15 cm, astfel încât să permită curătarea cu usurină a podelei.

(12) Scaunele vor fi de preferintă rotative, confectionate din materiale lavabile, rezistente la agenti de curătare si dezinfectie.

(13) Echipamentele vor fi dispuse în încăperi conform indicatiilor producătorului, astfel încât să permită utilizarea si întretinerea loc cu usurintă si efectuarea curăteniei în încăpere.

Art. 14. - (1) Spatiul laboratorului de analize medicale trebuie să fie ventilat corespunzător, natural sau artificial, prin folosirea instalatiei de aer conditionat, cu respectarea conditiilor pentru reducerea riscului de contaminare, iar acolo unde temperatura si umiditatea influentează calitatea analizelor, acestea trebuie să fie controlate si înregistrate.

(2) Când spatiul este ventilat natural, ferestrele trebuie prevăzute cu plase pentru împiedicarea pătrunderii insectelor.

(3) În spatiile de lucru sunt interzise perdele, draperii si ghivece cu flori.

Art. 15. - Igiena în cadrul laboratorului de analize medicale face obiectul programului de igienizare întocmit, coordonat si controlat de către seful de laborator. Consumul si păstrarea alimentelor si băuturilor sunt permise doar în sala de repaus. Fumatul este interzis în spatiul laboratorului de analize medicale.

 

SECTIUNEA a 7-a

Dotarea cu echipamente necesare functionării laboratorului de analize medicale

 

Art. 16. - (1) Laboratorul de analize medicale trebuie să dispună de o dotare minimă obligatorie pentru a-si putea desfăsura activitatea în bune conditii.

(2) Dotarea laboratorului de analize medicale se realizează pe compartimente de activitate.

(3) Dotarea minimă obligatorie cu echipamente, necesară autorizării de functionare a laboratorului de analize medicale, este prevăzută în anexele nr. 3 si 4.

(4) Laboratoarele de analize medicale aflate în functiune îsi vor completa dotarea în decurs de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 17. - (1) Aparatura si reactivii utilizati în cadrul laboratorului de analize medicale trebuie să fie omologati si înregistrati ca dispozitive medicale conform legislatiei în vigoare. Începând cu data de 1 ianuarie 2007 vor fi achizitionate doar echipamente si reactivi care îndeplinesc prevederile legale privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de punere în functiune a dispozitivelor medicale si privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro. Receptia echipamentelor si reactivilor se va face în prezenta unui reprezentant al laboratorului de analize medicale.

(2) Verificarea metrologică si etalonarea echipamentelor din laboratorul de analize medicale se efectuează conform legislatiei în vigoare.

(3) Laboratorul de analize medicale trebuie să încheie contract de service pentru întretinerea si repararea aparaturii medicale, iar furnizorul acestor servicii este obligat să procedeze la verificarea periodică a acesteia, verificările efectuându-se după un plan prestabilit, care se consemnează în fisele echipamentelor respective, conform legislatiei în vigoare.

(4) Echipamentele defecte vor fi marcate corespunzător pentru a preveni utilizarea lor neintentionată sau vor fi scoase din spatiile de lucru.

(5) Echipamentul informatic, hardware si software, si echipamentul automat de analiză utilizat pentru colectarea, prelucrarea, transmisia, înregistrarea si stocarea datelor trebuie asigurate împotriva accesului neautorizat, deteriorării si pierderii datelor.

(6) Reactivii vor fi depozitati în conditiile specificate de producător si vor fi utilizati numai în perioada de valabilitate.

 

SECTIUNEA a 8-a

Îndepărtarea deseurilor rezultate din activitatea laboratorului de analize medicale

 

Art. 18. - Laboratorul de analize medicale trebuie să fie racordat la reteaua de canalizare sau să detină instalatii proprii de colectare, tratare si evacuare a apelor uzate, fără a se produce poluarea solului, apei si aerului, conform legislatiei în vigoare.

Art. 19. - Colectarea, depozitarea, evacuarea si neutralizarea deseurilor rezultate în urma desfăsurării activitătii medicale în laboratorul de analize medicale se fac în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 20. - (1) Laboratorul de analize medicale trebuie să aibă în dotare recipiente corespunzătoare pentru colectarea separată a deseurilor pe categorii: deseuri periculoase - infectioase, tăietoare-întepătoare, chimice si farmaceutice - si deseuri nepericuloase, asimilate celor menajere.

(2) Laboratorul de analize medicale trebuie să încheie cu societăti specializate un contract de colectare si neutralizare a deseurilor sau să aibă în dotare un sistem propriu de neutralizare a deseurilor, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 21. - Organizarea colectării si evidentei gestiunii deseurilor rezultate în urma desfăsurării activitătii medicale se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

SECTIUNEA a 9-a

Managementul calităţii. Controlul intern de calitate si evaluarea externă a calitătii în laboratorul de analize medicale

 

Art. 22. - (1) Managementul calitătii trebuie realizat în conformitate cu cerintele generale si cu cerintele particulare privind calitatea si competenta prevăzute în SR EN ISO 15189:2003 - referitor la Laboratoare de analize medicale. Cerinte particulare pentru calitate si competentă, utilizate pentru acreditarea laboratoarelor de analize medicale.

(2) Laboratoarele de analize medicale care fac examinări pentru diagnosticul bacteriologic al tuberculozei se vor conforma în mod obligatoriu si protocolului national de control al calitătii prevăzut în Programul national de control al tuberculozei.

Art. 23. - (1) Organizarea controlului intern al calitătii este responsabilitatea sefului de laborator de analize medicale. Reprezentantul legal al laboratorului de analize medicale are obligatia de a asigura resursele necesare îndeplinirii acestuia.

(2) Controlul intern al calitătii se efectuează zilnic, cel putin o dată la 8 ore si ori de câte ori este nevoie.

(3) Rezultatele controlului intern obtinute se analizează de către specialistul responsabil de analiza respectivă, care decide acceptarea sau rejectarea rezultatelor obtinute.

Art. 24. - (1) Laboratorul de analize medicale trebuie să participe în mod regulat la programe de evaluare externă a calitătii.

(2) Evaluarea externă a calitătii se efectuează la solicitarea sefului de laborator de analize medicale, care se adresează unor institutii furnizoare de servicii de evaluare externă a calitătii, notificate la Ministerul Sănătătii Publice pentru acest domeniu de activitate.

(3) Periodicitatea participării laboratoarelor de analize medicale la programele de evaluare externă a calitătii se stabileste prin normele metodologice de aplicare a contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Art. 25. - Rezultatele controlului calitătii si măsurile luate pentru îmbunătătire se consemnează si se analizează după primirea fiecărui raport de evaluare a performantelor laboratorului de analize medicale, obtinut în urma participării la programele de evaluare externă a calitătii.

 

SECTIUNEA a 10-a

Cerinte de securitate

 

Art. 26. - Pentru desfăsurarea activitătii în conditii de securitate trebuie respectate prevederile aplicabile din standardul SR ISO 15190:2005 - Laboratoare de analize medicale, cerinte pentru securitate si din Ghidul national de biosigurantă pentru laboratoare medicale.

Art. 27. - (1) În laboratorul de analize medicale cu compartiment de microbiologie, culturile de referintă si culturile stoc se păstrează în spatii securizate de confectie metalică, prevăzute cu încuietoare, ce pot fi accesate numai de persoane autorizate.

(2) Substantele cu regim toxic si precursori de droguri se păstrează în spatii securizate conform legislatiei în vigoare.

Art. 28. - (1) Accesul în spatiul de lucru al laboratorului de analize medicale este permis doar personalului autorizat care îsi desfăsoară activitatea în cadrul laboratorului, în timpul programului de lucru.

(2) În situatii speciale, când se impune sau este necesară prezenta unor persoane din afara laboratorului de analize medicale, accesul se efectuează numai cu aprobarea sefului de laborator de analize medicale, pe o perioadă determinată si numai în prezenta unui angajat al laboratorului.

(3) Accesul pacientilor este permis numai în spatiile destinate acestora si numai în timpul programului de lucru.

(4) Reprezentantul legal al laboratorului de analize medicale este obligat să asigure instituirea măsurilor de pază a acestuia prin introducerea sistemelor de alarmă împotriva efractiei, corespunzătoare importantei si specificului obiectivelor si bunurilor ce trebuie păzite.

 

ANEXA Nr. 2

 

ANALIZELE MEDICALE

care nu pot fi efectuate în laboratoarele de analize medicale în sistem ambulatoriu

 

1. Hemocultura

2. Examenul bacteriologic si citologic al lichidelor de punctie

3. Determinări de gaze sanguine/parametrii echilibrului acido-bazic

4. Tipizare HLA - teste de histocompatibilitate în vederea transplantului de organe.

 

ANEXA Nr. 3

 

DOTĂRILE MINIMALE

ale laboratoarelor care efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu

 

A. Hematologie si biochimie:

1. Microscop binocular

2. Centrifugă

3. Baie termostat

4. Termostat

5. Instalatie de apă purificată*)

6. Frigider

7. Congelator

8. Analizor semiautomat/automat de biochimie si hematologie

9. Linie de electroforeză în gel de agaroză sau acetat de celuloză

10. Coagulometru semiautomat/automat

11. Sistem de determinare a VSH

12. Cronometru

13. Pipete automate. B. Imunologie:

1. Centrifugă

2. Linie completă ELISA si/sau analizor cu chemiluminiscentă

3. Pipete automate

4. Frigider

5. Congelator

6. Baie de apă cu temperatură reglabilă

7. Ceas de laborator

8. Termometre

9. Instalatie de apă purificată*).

C. Microbiologie:

1. Hotă de sigurantă biologică

2. Lampă UV

3. Balantă

4. Termostat (cu temperatură reglabilă)

5. Microscop binocular

6. Lupă de laborator

7. Frigider

8. Congelator (prevăzut cu încuietoare)

9. Baie de apă cu temperatură reglabilă

10. pH-metru sau indicator pH

11. Bec de gaz

12. Etuvă

13. Autoclavă

14. Anse bacteriologice

15. Pipete automate

16. Termometre

17. Instalatie de apă purificată*)

18. Sistem de etalonare a inoculului pentru antibiogramă.

D. Laboratoare de analize medicale care efectuează culturi pentru diagnosticul tuberculozei si/sau micobacteriozelor:

1. Hotă de sigurantă biologică si protectie suplimentară

2. Autoclavă de laborator verticală, cu accesorii (electric sau cu gaz)

3. Balantă semianalitică (sensibilitate 1 mg)

4. Balantă pentru echilibrat tuburi de centrifugă

5. Dulapuri termostat sau cameră-termostat cu capacitate de 6- 8 m3 (20.000- 30.000 culturi/an)

6. Centrifugă cu accesorii (reglare automată a vitezei, cronometru, dispozitiv de securitate împotriva demarajului intempestiv si protectie pentru evitarea formării de aerosoli în laborator)

7. Instalatie de apă purificată*)

8. Etuvă

9. Frigider-dulap pentru medii de cultură

10. Frigider pentru prelevate

11. pH-metru

12. Sticlărie specifică de laborator

13. Anse bacteriologice

14. Bec de gaz

15. Ceas de laborator

16. Cosuri pentru păstrarea eprubetelor cu medii

17. Uscător pentru lame, cu termostat.

E. Toxicologie

1. Analizor biochimie sau/si

2. Linie ELISA sau

3. Hemiluminiscentă

4. Instalatie de apă purificată*)

5. Pentru determinări cantitative - lichid cromatograf de înaltă performantă (HPLC).

F. Genetică

1. Microscop

2. Hotă cu flux de aer laminar

3. Aparat de fotografiat

4. Computer

5. Echipament pentru cromatografie în strat subtire si/sau HPLC

6. Echipament de electroforeză

7. Termostat

8. Etuvă

9. Sticlărie

10. Aparat de întins plăci

11. Instalatie de apă ultrapurificată.

 


*) Poate fi înlocuită cu apă purificată achizitionată, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (3) lit. c) (iv).

 

 

ANEXA Nr. 4

 

DOTĂRILE MINIMALE

ale laboratoarelor de analize medicale în unităti spitalicesti

 

A/B. Hematologie si biochimie:

1. Analizor hematologie automat

2. Coagulometru automat

3. Microscop binocular

4. Centrifugă

5. Baie termostat

6. Termostat

7. Instalatie de apă purificată*)

8. Frigider

9. Congelator

10. Analizor biochimie automat

11. Analizor electroliti

12. Analizor gaze sanguine pentru servicii de urgentă sau ATI

13. Linie de electroforeză pe gel de agaroză sau acetat de celuloză

14. Agitator magnetic

15. Sistem de determinare a VSH

16. Cronometru

17. Pipete automate.

C. Imunologie:

1. Nefelometru

2. Centrifugă

3. Linie completă ELISA si/sau analizor cu chemiluminiscentă

4. Pipete automate

5. Frigider

6. Congelator

7. Balantă analitică

8. Baie de apă cu temperatură reglabilă

9. Ceas de laborator

10. Termometre

11. Instalatie de apă purificată*).

D. Microbiologie:

1. Hotă de sigurantă biologică

2. Lampă UV

3. Balantă

4. Termostat (cu temperatură reglabilă)

5. Microscop binocular

6. Lupă de laborator

7. Frigider

8. Congelator (prevăzut cu încuietoare)

9. pH-metru sau indicator pH

10. Becuri de gaz 11.Etuvă

12. Autoclavă

13. Anse bacteriologice

14. Pipete automate

15. Dispenser pentru microcomprimate de antibiotice

16. Termometre

17. Instalatie de apă purificată*)

18. Sistem de etalonare a inoculului pentru antibiogramă

19. Sistem de microaerofilie si anaerobioză.

E. Laboratoarele care efectuează culturi pentru diagnosticul tuberculozei si/sau micobacteriozelor:

1. Hotă de sigurantă biologică si protectie suplimentară

2. Autoclavă de laborator verticală, cu accesorii (electric sau cu gaz)

3. Balantă semianalitică (sensibilitate 1 mg)

4. Balantă pentru echilibrat tuburi de centrifugă

5. Dulapuri-termostat sau cameră-termostat cu capacitate de 6- 8 m3 (20.000- 30.000 culturi/an)

6. Centrifugă cu accesorii (reglare automată a vitezei, cronometru, dispozitiv de securitate împotriva demarajului intempestiv si protectie pentru evitarea formării de aerosoli în laborator)

7. Instalatie de apă purificată*)

8. Etuvă

9. Frigider-dulap pentru medii de cultură

10. Frigider pentru prelevare

11. pH-metru

12. Sticlărie specifică de laborator

13. Anse bacteriologice

14. Bec de gaz

15. Ceas de laborator

16. Cosuri pentru păstrarea eprubetelor cu medii

17. Uscător pentru lame, cu termostat.

F. Toxicologie:

a) pentru dozări calitative:

1. Analizor biochimie sau/si

2. ELISA sau

3. Chemoluminiscentă

b) pentru dozări cantitative: lichid cromatograf de înaltă performantă (HPLC)

c) Instalatie de apă purificată*).

G. Genetică:

1. Microscop

2. Hotă cu flux de aer laminar

3. Aparat de fotografiat

4. Computer

5. Cromatograf în strat subtire si/sau cromatograf în fază lichidă

6. Echipament de electroforeză

7. Termostat

8. Etuvă

9. Sticlărie

10. Aparat de întins plăci

11. Instalatie de apă ultrapurificată.

H. Diagnostic molecular:

1. Hotă cu flux laminar

2. Ultramicrocentrifugă

3. Centrifugă 6.000 g universală cu răcire

4. Echipament de amplificare si detectie a acizilor nucleici si/sau a semnalului

5. Frigidere

6. Congelatoare (-20ºC, -80ºC)

7. Lampă UV

8. Micropipete automate pentru fiecare arie de lucru

9. Balantă analitică

10. Autoclavă

11. Vortexuri pentru fiecare arie de lucru

12. Baie uscată.


*) Poate fi înlocuită cu apă purificată achizitionată, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (3) lit. c) (iv).

 


MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind primirea, păstrarea si restituirea bunurilor, obiectelor de valoare si valorilor, proprietate personală, ale persoanelor private de libertate

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 204/1995 privind aprobarea normelor de echipare pentru persoanele private de libertate,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.897/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal,

în temeiul art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind primirea, păstrarea si restituirea bunurilor, obiectelor de valoare si valorilor, proprietate personală, ale persoanelor private de libertate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si directorii de unităti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispozitiilor prezentului ordin.

Art. 3. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă corespunzător prevederile Ordinului ministrului justitiei nr. 1.290/C/1998, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

p. Ministrul justiţiei,

Zsuzsánna Péter,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 august 2007.

Nr. 2.055/C.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind primirea, păstrarea si restituirea bunurilor, obiectelor de valoare si valorilor, proprietate personală, ale persoanelor private de libertate

 

Art. 1. - În întelesul prezentelor norme metodologice se consideră:

- bunuri - îmbrăcămintea, lenjeria, încăltămintea, obiectele de igienă personală, diferite bunuri mărunte, acte personale si medicamente. Acestea constituie coletul personal;

- obiecte personale de valoare - bunuri confectionate din metale pretioase marcate, din metale pretioase nemarcate (stabilite în baza expertizei unui specialist), din metale cu pietre pretioase, precum si bunurile care au în componentă o parte din metale pretioase. Costul expertizei se suportă de către fiecare unitate în parte;

- valori - sume de bani în lei sau în valută, instrumente de valoare, cecuri, carduri, actiuni, obligatiuni, recipise etc.

Art. 2. - (1) Bunurile, obiectele de valoare si valorile personale ce apartin persoanelor care, potrivit legii, sunt private de libertate se retin în următoarele situatii:

- la primirea în locul de detinere;

- la primirea bunurilor cu diverse ocazii;

- ca urmare a perchezitiilor efectuate.

(2) În toate situatiile se emit documente de evidentă.

(3) Primirea, păstrarea si restituirea bunurilor prevăzute la art. 1 sunt reglementate în anexa nr. 1.

Art. 3. - Evidenta bunurilor, obiectelor de valoare si a valorilor proprietate personală se organizează în conformitate cu prevederile legale si se tine în cadrul compartimentelor: echipament - bunuri personale; financiar - obiecte de valoare si valori personale; sanitar - medicamente personale. Evidenta se tine cantitativ.

Art. 4. - (1) Documentul de evidentă în care se înscriu bunurile, obiectele de valoare si valorile apartinând persoanelor private de libertate este bonul de primire.

(2) În bonul de primire se face o descriere amănuntită a acestora, din care să rezulte: materialele din care sunt confectionate, părtile caracteristice, cantitatea, gradul de uzură, marca, seria, valoarea, inscriptiile, precum si alte date necesare identificării.

(3) Pentru instrumente de valoare se indică în mod obligatoriu valoarea nominală a fiecăruia, seria, numărul, precum si alte date de identificare.

Art. 5. - (1) Bunurile retinute în situatiile prevăzute la art. 2 constituie coletul personal al persoanei private de libertate. Bunurile care constituie coletul personal împreună cu exemplarul 2 al bonului de primire se introduc în saci individuali.

(2) Sacii pentru păstrarea bunurilor personale se pot confectiona, prin grija unitătii, din fondurile alocate pentru activitatea de echipare a persoanelor private de libertate sau pot fi asigurati centralizat prin baza de aprovizionare, gospodărire si reparatii în cadrul atelierelor organizate în penitenciare.

Art. 6. - (1) Coletul personal trebuie să contină bunuri în limita cantitătilor stipulate de normele de echipare pentru articole de acelasi gen. Cantitătile care depăsesc nevoile personale se pot transmite familiei, prin colet postal, cu ocazia vizitelor sau în alte situatii, cu acordul proprietarului.

(2) Restituirea cu ocazia vizitei se face în prezenta supraveghetorului, persoanei private de libertate si a membrilor familiei sau a altor persoane autorizate. Persoanele care au


primit bunurile, precum si persoana privată de libertate semnează pe bonul de primire. Supraveghetorul înscrie datele privind identitatea si domiciliul persoanei care a primit bunurile si solicită semnătura persoanei private de libertate pentru identificare si predare.

(3) Restituirea prin postă se face prin colet postal cu valoare declarată; în colet se introduce o adresă în care se arată continutul acestuia.

(4) Împachetarea se face în prezenta persoanei private de libertate si a responsabilului cu gestionarea acestora.

(5) Copia adresei se semnează de persoana care a asistat la împachetare si se îndosariază împreună cu confirmarea de primire si exemplarul 2 al bonului de primire.

(6) În cazuri bine justificate, directorul unitătii poate aproba păstrarea în magazia unitătii a tuturor bunurilor din coletul personal.

Art. 7. - (1) Inventarierea coletului personal, a obiectelor de valoare si a valorilor, proprietate personală, ale persoanelor private de libertate, aflate în păstrarea unitătii, se efectuează anual sau ori de câte ori este nevoie de către o comisie numită prin decizie a directorului.

(2) Eventualele diferente se solutionează în conformitate cu prevederile actelor normative care reglementează inventarierea bunurilor materiale.

Art. 8. - Contravaloarea bunurilor, obiectelor de valoare si a valorilor constatate lipsă se suportă de unitatea de detinere, iar suma respectivă se impută persoanelor vinovate.

Art. 9. - (1) Bunurile, obiectele de valoare si valorile nerestituite după liberarea sau transferul persoanelor private de libertate se expediază celor în drept, iar cheltuielile efectuate cu această actiune se suportă de cei vinovati.

(2) Bunurile rămase la locul de detinere care nu se pot expedia datorită unor cauze obiective - lipsa adresei, adresant decedat, lipsa succesorilor legali etc. - se păstrează timp de un an, iar după expirarea termenului sunt înregistrate în patrimoniul unitătii.

Art. 10. - Cu ocazia transferului, bunurile, obiectele de valoare si valorile se predau de către gestionar (casier) sefului de tură, pe baza condicii de predare-primire, însotite de o adresă către seful (de escortă) mijlocului de transport, în care sunt enumerate actele pe destinatii, cu indicarea literei si numărului coletului de pe eticheta nominală (model anexele nr. 2, 3 si 5).

Art. 11. - Predarea-primirea bunurilor, obiectelor de valoare si valorilor de la seful de tură al unitătii predătoare la seful de escortă si, respectiv, seful de tură al unitătii primitoare se face pe bază de semnătură în condica de predare-primire.

Art. 12. - (1) Coletele personale ale persoanelor private de libertate aflate în tranzit pentru alt loc de detinere nu se deschid si se predau sigilate la magazie, unde se înscriu într-un registru de evidentă pentru coletele personale aflate în tranzit.

(2) Registrul de evidentă a coletelor pentru persoanele private de libertate aflate în tranzit cuprinde: data operatiunilor de primire si păstrare, unitatea predătoare, unitatea destinatară, numele persoanei private de libertate si numărul coletului.

(3) Expedierea coletelor persoanelor private de libertate se face odată cu transferul acestora, în conditiile prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1.

Art. 13. - (1) Taxele de expediere se suportă de către persoana privată de libertate, iar în cazul în care aceasta nu dispune de sumele necesare, coletul se expediază prin ramburs.

(2) Pentru recuperarea taxei postale plătite, la actele de expediere se anexează un mandat postal completat pe adresa locului de detinere, care are valoarea egală cu taxa plătită si costul mandatului.

Art. 14. - În situatia când coletul postal a fost returnat se procedează la verificarea integritătii lui, în prezenta persoanei private de libertate, iar bunurile se înregistrează în bonul de primire. În cazul în care aceasta nu se găseste în cadrul unitătii, fiind transferată, coletul se expediază la noul loc de detinere.

Art. 15. - (1) La punerea în libertate, bunurile, obiectele de valoare si valorile se predau persoanelor în drept, pe bază de semnătură de primire, conform bonului de primire din coletul personal.

(2) Bonul de primire se retrage din colet si se îndosariază, operându-se si în registrul alfabetic de evidentă a coletelor, obiectelor si instrumentelor de valoare.

Art. 16. - (1) Persoanele private de libertate decedate sunt înhumate cu articole de îmbrăcăminte si încăltăminte proprietate personală sau, în lipsa acestora, cu articole de echipament puse la dispozitie de administratia locului de detinere, în limitele prevăzute de normele de echipare.

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) se scad din evidentă în baza unui proces-verbal întocmit de o comisie formată din medicul unitătii, seful de tură si contabilul compartimentului care le administrează si se aprobă de directorul unitătii. Procesul-verbal se întocmeste în două exemplare, dintre care primul exemplar se transmite compartimentului contabilitate, iar exemplarul nr. 2 se îndosariază cu bonul de primire.

Art. 17. - Bunurile, obiectele de valoare si valorile apartinând persoanei private de libertate decedate se restituie familiei sau mostenitorilor legali, în conditiile art. 9.

Art. 18. - (1) Pentru persoanele private de libertate transferate la organele de politie, bunurile, obiectele de valoare si valorile, proprietate personală, se restituie.

(2) Primirea acestora se face pe bază de semnătură pe bonul de primire de către reprezentantul institutiei respective, cu înscrierea în clar a numelui si prenumelui, precum si a functiei acestuia.

(3) Sumele în numerar se predau pe bază de proces-verbal de predare-primire, întocmit în două exemplare.

Art. 19. - Sumele bănesti aflate asupra persoanelor private de libertate în momentul primirii la locul de detinere, cele realizate prin muncă, precum si cele sosite pe numele acestora se utilizează de către acestea, potrivit legii.

Art. 20. - (1) Predarea sumelor bănesti în momentul primirii în penitenciar a persoanelor private de libertate, precum si a sumelor de bani primite de la apartinători se face pe bază de borderou de încasare (model anexa nr. 6), întocmit de seful de tură în două exemplare, cu semnătura persoanei private de libertate.

(2) Exemplarul nr. 1 al borderoului de încasare, totalizat si semnat de seful de tură, împreună cu suma bănească se predau casierului care emite chitantă pentru suma încasată.

Art. 21. - Borderoul de încasare constituie documentul justificativ în baza căruia se fac înregistrările în contabilitatea analitică si sintetică.

Art. 22. - (1) Sumele bănesti sosite în institutia penitenciară pe numele persoanei private de libertate sunt contabilizate în baza documentului cu care acestea au fost primite. Casierul unitătii întocmeste borderoul de încasare în dublu exemplar, emite chitantă pentru întreaga valoare a borderoului si retine cupoanele mandatelor postale. Exemplarul nr. 1 al chitantei se predă factorului postal concomitent cu restituirea mandatelor postale completate si semnate.

(2) Primirea sumelor se aduce la cunostinta persoanei private de libertate de către personalul de pază, sub semnătură dată pe borderoul de încasare.

Art. 23. - Sumele bănesti retinute se depun de către administratia locului de detinere într-un cont de „Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit”, deschis la trezorerie.

Art. 24. - (1) Expedierea sumelor de bani între unitătile de detinere se face în cel mult 5 zile lucrătoare de la data transferului acestora la altă unitate. Sumele transferate cuprind veniturile provenite din muncă, inclusiv pentru ultima zi lucrată, precum si pe cele primite din alte surse.

(2) În baza notei de transfer emise de compartimentul evidentă detinuti (minori), compartimentul financiar-contabil întocmeste borderoul de transfer si ordinul de plată, în câte două exemplare.

(3) Documentele care se folosesc la transferarea sumelor sunt: ordinul de plată si borderoul de transfer.

(4) Exemplarul nr. 1 al borderoului de transfer, împreună cu o copie a ordinului de plată, se expediază prin posta specială unitătii destinatare. Aceasta confirmă în scris preluarea în evidentă a sumelor în termen de două zile lucrătoare de la data primirii.

(5) Exemplarul nr. 2 al borderoului de transfer si un exemplar al ordinului de plată constituie documente justificative care stau la baza înregistrării operatiunii de transfer în evidenta contabilă a unitătii expeditoare.

(6) În cazul în care în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării în contul de disponibil a sumei persoanele private de libertate nu sosesc în unitatea de destinatie, aceasta va consulta telefonic unitatea expeditoare si împreună vor stabili unitatea în care au ajuns cei în cauză.

(7) Se interzic returnarea sumelor de bani primite eronat, înaintea demersurilor prevăzute la alin. (6), precum si retinerea sumei după identificarea locului de detinere al persoanei private de libertate.

(8) Sumele bănesti apartinând persoanelor private de libertate care urmează să fie transferate la o altă unitate penitenciară, precum si sumele expediate de acestea la destinatiile mentionate în cererea adresată directorului unitătii se înregistrează în debitul unui cont în afara bilantului (8039 „Alte valori în afara bilantului”), în baza documentelor de transfer sau expediere, iar la sosirea confirmării de primire a sumelor la destinatie, acestea se înregistrează în creditul contului respectiv.

Art. 25. - La acordarea permisiunii iesirii din penitenciar, administratia locului de detinere poate acorda, la cerere, o sumă până la concurenta celei existente în fisele nominale ale detinutilor învoiti, pe baza statului de plată (cu exceptia cotei de 10% pe care o primesc doar la liberare).

Art. 26. - (1) La punerea în libertate, administratia locului de detinere restituie suma de bani rezultată din soldul fisei contabile nominale.

(2) Restituirea se face în baza borderoului semnat de persoanele autorizate (model anexa nr. 4).

(3) Plata se face de către casier care va semna pe borderou pentru asistarea plătii.

(4) Restituirea sumelor se face numai după ce, în prealabil, au fost retinute sumele reprezentând contravaloarea eventualelor pagube pe care cel în cauză le-a produs la locul de muncă sau de detentie.

Art. 27. - (1) Evidenta fiselor contabile nominale se tine cu ajutorul programului informatic, iar lunar se listează din program balanta sintetică, balanta analitică a fiselor nominale si se verifică concordanta dintre soldurile acestor fise cu soldul de cont centralizatoare „creditori”.

(2) Pe fisele nominale ale celor care au produs pagube la locul de muncă sau de detinere se înscrie valoarea pagubelor respective.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

PRIMIREA, PĂSTRAREA SI RESTITUIREA

bunurilor, obiectelor de valoare si valorilor, proprietate personală, ale persoanelor private de libertate

 

1. Bunurile, obiectele de valoare si valorile, proprietate personală, ale persoanelor private de libertate se înregistrează cu bonul de primire (model conform anexelor nr. 9- 11).

Bonul de primire se emite în 3 exemplare de către:

- loctiitorul sefului de tură, pentru bunurile, obiectele de valoare si valorile, proprietate personală, ale persoanelor private de libertate primite în locul de detinere:

- supraveghetorul de la vizite, pentru bunurile primite cu ocazia vizitei sau prin colete postale;

- personalul stabilit prin decizie scrisă a directorului unitătii, pentru bunurile retinute la perchezitii sau primite cu diferite alte ocazii - donatii, ajutoare etc.

2. Originalul bonului de primire rămâne la carnet, nedetasat, exemplarul nr. 2 se introduce în coletul personal, iar exemplarul nr. 3 se arhivează la gestionarul compartimentului.

3. Bonul de primire se semnează la predător de către persoana privată de libertate în calitate de proprietar al bunurilor sau valorilor respective.

4. În cazul obiectelor din metale pretioase nemarcate, bonul de primire se vizează de o comisie stabilită prin decizie de către directorul unitătii sau de către un specialist, care certifică greutatea si calitatea acestora.

5. Pentru obiectele de valoare si valorile proprietate personală, precum si pentru medicamente se emit bonuri de primire separat.

6. Pentru bunurile si valorile proprietate personală ale persoanelor private de libertate se constituie si se organizează subgestiune în cadrul gestiunilor prevăzute la art. 4 din norme.

Bunurile si valorile se predau zilnic gestionarilor respectivi. Cele care nu pot fi predate până la schimbarea serviciului de zi

pe unitate se mentionează în procesul-verbal de predare-primire a serviciului si se predau în ziua următoare.

7. La primirea persoanelor private de libertate transferate, coletele personale se deschid în prezenta acestora si se întocmeste bonul de primire.

8. După ultima înregistrare efectuată în bonul de primire se scrie „TERMINAT”.

9. Bunurile lăsate în folosinta persoanelor private de libertate se evidentiază conform coloanelor din bonul de primire.

10. În cazul în care se solicită în scris de către proprietar ca instrumentele de valoare retinute să fie transformate în numerar, se întocmesc formalitătile necesare, iar sumele respective primesc destinatia precizată în cerere.

11. Carnetele bonului de primire reprezintă formulare cu regim special, iar distribuirea si justificarea acestora se fac conform instructiunilor privind gestionarea acestor categorii de imprimate.

12. La primirea în locul de detinere, sumele aflate asupra persoanelor private de libertate se înscriu de către seful de tură în borderoul de încasare (model anexa nr. 6), în două exemplare, cu completarea obligatorie a tuturor datelor cerute de imprimat.

Exemplarul nr. 1 al borderoului de încasare totalizat si semnat de seful de tură cu sumele respective se predă la casieria unitătii, unde se emite chitantă pentru suma primită.

Exemplarul nr. 1 al chitantei se înmânează sefului de tură si se anexează la exemplarul nr. 2 al borderoului de încasare. După epuizarea formularelor, carnetele borderouri de încasare se predau la arhivă.

13. Persoanele private de libertate au dreptul să opteze pentru retinerea sumelor aflate asupra lor pentru a fi folosite pentru cheltuieli proprii sau pentru expedierea acestora familiei ori altor persoane.

Restituirea sumelor către familie sau către alte persoane se face, în baza unei cereri scrise, prin mandat postal cu confirmare de primire sau prin sectorul vizită. Taxele de expediere se suportă de către persoana privată de libertate.

Restituirea sumelor către familie prin sectorul vizită se face în baza cererii detinutului si a dispozitiei de plată către casierie, care va avea atasată o copie după BI/CI al/a persoanei care semnează de primirea sumelor de bani mentionate în cererea detinutului.

14. Sumele trimise de familie sau de alte persoane fizice ori juridice, reprezentând drepturi ale persoanelor private de libertate, se primesc prin mandat postal sau prin sectorul vizită.

În baza mandatelor postale, casierul unitătii întocmeste în dublu exemplar borderoul de încasare, emite chitantă pentru întreaga sumă înscrisă în borderou si retine cupoanele mandatelor.

Exemplarul nr. 1 al chitantei se predă factorului postal concomitent cu restituirea mandatelor postale completate cu seria, numărul actului de identitate, semnătura casierului si stampila unitătii.

Încasarea sumelor prin sectorul vizită se face în baza borderoului de încasare, iar casierul unitătii emite chitanta pentru întreaga sumă înscrisă în borderou.

Sumele primite se comunică detinutilor de către o persoană autorizată de directorul unitătii si sunt confirmate prin semnătură în borderoul de încasare.

15. Valuta sau alte mijloace de plată ce apartin persoanelor private de libertate se pot schimba în lei, la cererea scrisă a acestora.

Preschimbarea valutei respective se face prin întocmirea documentelor necesare, iar sumele de bani în lei rezultate se depun în contul de trezorerie si se înscriu în fise nominale.

16. Bunurile fragile aflate în proprietatea persoanelor private de libertate, pentru a nu fi deteriorate, se pun în cutii si se introduc în coletul personal.

17. Bunurile primite cu ocazia vizitei, care nu rămân asupra persoanei private de libertate, se introduc în coletul personal împreună cu bonul de primire întocmit cu această ocazie.

18. Directorul unitătii poate dispune interzicerea utilizării sau retragerea din folosintă a bunurilor care sunt apreciate ca necorespunzătoare. Aceste bunuri se retin si se repartizează

spre păstrare în coletul personal, concomitent cu întocmirea sau înregistrarea bonului de primire.

19. Obiectele si instrumentele de valoare primite de casierul sau contabilul compartimentului de specialitate se păstrează în casa de fier (seif), în cutiute sigilate, separat pentru fiecare persoană; pe cutiută se trece numele titularului, iar bonul de primire se introduce în cutiută.

Evidenta cutiilor cu obiecte si instrumente se tine în registrul de evidentă a coletelor, obiectelor si actelor de valoare.

Obiectele si instrumentele de valoare primite prin transfer de la alt loc de detinere se confirmă de primire în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii.

20. Cu ocazia transferului, continutul coletului personal si al cutiilor cu obiecte si instrumente de valoare se verifică de către gestionar în prezenta proprietarului care, prin semnătură pe bonul de primire, confirmă integritatea acestora.

21. Bunurile personale din colet, necesare persoanelor private de libertate pe timpul transferului, se pot înmâna cu ocazia pregătirii pentru transfer, cu aprobarea directorului unitătii.

Persoana privată de libertate certifică primirea bunurilor respective prin semnătură pe versoul exemplarului nr. 2 al bonului de primire.

Obiectele cuprinse în coletul personal care se expediază trebuie să corespundă cu cele înscrise în bonul de primire, mai putin cele restituite.

Exemplarul nr. 2 al bonului de primire se retrage din colet/cutie de valori si se îndosariază. Numărul filei din dosar se trece în registrul alfabetic de evidentă a coletelor, obiectelor si instrumentelor de valoare.

În coletul/cutia de valori care se expediază la noul loc de detinere se introduce adresa de expediere (model anexa nr. 5) completată de personalul care gestionează bunurile, obiectele de valoare si valorile proprietate personală ale detinutilor. Adresa de expediere se semnează de directorul unitătii sau de persoana împuternicită de acesta si de gestionar si constituie actul de însotire a coletului.

22. Transferul coletelor personale si al cutiilor de valori se face odată cu transferul persoanelor private de libertate. După împachetare, coletele personale (cutiile de valori) se sigilează si etichetează. Eticheta care se atasează coletului trebuie să contină: denumirea unitătii expeditoare, denumirea unitătii destinatare, numele persoanei private de libertate si numărul coletului. Numărul coletului trebuie să corespundă cu litera si numărul pozitiei din registrul de evidentă a coletelor.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Penitenciarul................................................

Nr...................din.................

 

 

Exemplarul nr. 1

Se trimite unitătii destinatare

 

ADRESĂ DE TRANSFER

Către

.............................................................

 

Vă trimitem documentele anexate în valoare de............................lei, si anume:

- Acreditivul barat CE.C. nr......................................;

- Borderoul de transferare nr....................................

Suma apartine .................................................................................................................................. transferati la.............................................................................la data de ............................................... (unitatea)

 

Rugăm confirmati primirea, restituindu-se adresa alăturată.

 

Directorul unitătii,

..........................................

 

 

Seful serviciului financiar,

..........................................

 

Penitenciarul ................................................

Nr. . ................. din .................

 

Către

.............................................................

 

            La Adresa dv. nr. . ........ din ................. confirmăm primirea actelor pentru suma de ...................... lei, care s-a înregistrat cu Nota contabilă nr. . ............... .

 

Directorul unitătii,

..........................................

 

 

Seful serviciului financiar,

..........................................

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

Penitenciarul................................................

Nr...................din.................

 

Penitenciarul................................................

Nr...................din.................

 

 

Exemplarul nr. 2

Rămâne la unitatea expeditoare

 

ADRESĂ DE TRANSFER

 

Către .............................................................

Vă trimitem documentele anexate în valoare de ............................ lei, si anume:

- Acreditivul barat C.E.C. nr. . .................................... ;

- Borderoul de transferare nr. . ................................. .

Suma apartine ..................................................................................................................................

transferati la ............................................................................. la data de .............................................. .

(unitatea)

Rugăm confirmati primirea, restituindu-se adresa alăturată.

 

Directorul unitătii,

..........................................

 

 

Seful serviciului financiar,

..........................................

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

Penitenciarul  ................................................

 

 

BORDEROU DE PLATĂ [stat de plată*)] LIBERATI

din ziua de.............................................

 

Nr. crt.

Numele

si prenumele

(cu initială)

Nr. matricol/an

Data nasterii

Nr. fisei nominale

Numărul biletului de liberare

Suma plătită

- lei -

Semnătura de primire

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit

...........................

Certific liberarea

..............................

Verificat

Bun de plată pentru suma de.........lei

Seful serviciului financiar,

..................................

Plata s-a făcut în prezenta mea

Sef de tură

(supraveghetor),

..........................................................

(gradul, numele, prenumele si semnătura)

 

 

*) Statele de plată se folosesc până la epuizarea stocurilor.


 

ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

 

Penitenciarul ................................................

 

ADRESĂ DE EXPEDIERE

Nr. . ............. data ...................

(litera si nr. crt. al coletului din registrul alfabetic de evidentă a coletelor)

Către .............................................................

 

            Vă trimitem coletul personal*)

            obiectele de valoare

            apartinând ..................................................................................................................................................

            data nasterii ................................................................................................................................................

            numele părintilor .........................................................................................................................................

            nr. bonului de primire ..................................................................................................................................

            transferat la unitatea dumneavoastră la data de ............................................................................................

            continutul coletului .......................................................................................................................................

            ....................................................................................................................................................................

 

Directorul unitătii,

..................................................

Gestionar,

........................................................

(gradul, numele, prenumele si semnătura)

 

Penitenciarul ................................................

 

Către

.............................................................

(unitatea expeditoare)

 

Confirmăm primirea obiectelor trecute de dumneavoastră în Adresa de expediere nr ................... .

 

Directorul unitătii,

.................................

Gestionar, ......................................................

(gradul, numele, prenumele si semnătura)

 

*) Se taie ce nu corespunde.

 

ANEXA Nr. 6

la normele metodologice

 

Penitenciarul ................................................

 

ÎNCASARE

BORDEROU DE TRANSFERARE Nr. ........................

 

prezenti

a sumelor ce apartin celor transferati la..............................................în ziua de............................

(unitatea)

 

Nr. crt.

Numele si prenumele (cu initială)

Nr. matricol/ an

Data nasterii

Numele părintilor

Suma în:

Suma*) pusă la dispozitie

Semnătura

 

 

 

 

tata

mama

cifre

litere

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sef de tură,

......................................................

(gradul, numele, prenumele si semnătura)

 

*) Se completează când suma încasată s-a aflat asupra persoanei private de libertate la primirea acesteia la locul de detinere.


 

ANEXA Nr. 7

la normele metodologice

 

Denumirea si descrierea în cazul obiectelor de valoare

 

DECLARATIE

 

bunurilor personale*)

Confirm existenta tuturor obiectelor de valoare transferate la penitenciarul.........................................  si nu am nicio reclamatie.

(expeditor)

 

Directorul unitătii,

..................................................

(numele, prenumele si semnătura)

 

Dată în fata noastră la penitenciarul...................................................

(destinatar)

 

Loctiitorul sefului de tură,

...................................................

(gradul, numele, prenumele si semnătura)

 

*) Se taie ce nu corespunde.

 

ANEXA Nr. 8

la normele metodologice

 

FISĂ DE EVIDENTĂ

a miscării bunurilor personale aflate în magazie, primite în păstrare ulterior sau restituite în folosintă personală

 

Data operatiunii

Cantitatea

(în litere)

Denumirea si descrierea amănuntită

Semnătura la restituirea

în folosintă sau la predarea

către familie

Semnătura la predarea în păstrare la magazie

Semnătura magazionerului la primirea

în păstrare

 

Intrată

Iesită

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La transferare

am văzut coletul

personal fără lipsuri.

 

Semnătura

.................................

 

Data ................

La transferare

am văzut obiectele

de valoare fără lipsuri.

 

Semnătura

.................................

 

Data ................

Am primit toate

bunurile si obiectele

înregistrate, fără nicio lipsă.

 

Semnătura

.................................

 

Data ................

 

 

ANEXA Nr. 9

la normele metodologice


 

Penitenciarul ................................................

ANEXA Nr. 1

Exemplarul nr. 1

Nedetasabil

 

Bon de primire nr. . ................... seria ............... , data ................... , ora .......... a bunurilor personale si obiectelor de valoare primite de la .......................... pentru ................................. , data nasterii .................. , numele părintilor ......................................................................... , sectie ........................

 

 

 

Nr. crt.

Primite în păstrare

Lăsate în folosintă personală

 

 

 

Cantitatea

Denumirea si descrierea amănuntită

Cantitatea

(în litere)

Denumirea fără descriere

Cifre Litere

 

 

 

 

Semnătura

.................................

 

Semnătura primitorului

..........................................

........................................

(gradul, numele si prenumele)

 

 

Predător

................................................

 

 

Primit în păstrare gestionar

...................................

 

*) .................................................... predarea familiei .................................................................

(numele si adresa familiei detinutului)

 

Nu am reclamatii privind integritatea coletului personal.

Semnătura detinutului

...................................

 

 

ANEXA Nr. 10

la normele metodologice

 

Penitenciarul ................................................

ANEXA Nr. 1

Exemplarul nr. 2

Se introduce în colet (cutie)

 

Bon de primire nr. . ........... seria ......... , data ............. , ora ............. a bunurilor personale, lucrurilor mărunte, actelor si obiectelor de valoare primite de la .................................... pentru .................................... , data nasterii .................. , numele părintilor ................................................................... sectie ........................

 

 

 

Nr. crt.

Primite în păstrare

Lăsate în folosintă personală

 

 

 

Cantitatea

Denumirea si descrierea amănuntită

Cantitatea

(în litere)

Denumirea fără descriere

Cifre Litere

 

 

 

 

Semnătura

.................................

 

Semnătura primitorului

..........................................

........................................

(gradul, numele si prenumele)

 

 

Predător

................................................

 

 

Primit în păstrare gestionar

...................................

 

*) .................................................... predarea familiei .................................................................

(numele si adresa familiei detinutului)

Nu am reclamatii privind integritatea coletului personal.

 

Semnătura detinutului

...................................

*) Se va completa cuvântul „consimt” sau „refuz”.


 

ANEXA Nr. 11

la normele metodologice

 

Penitenciarul ................................................

ANEXA Nr. 1

Exemplarul nr. 3

Se arhivează la gestionar

 

 

Bon de primire nr. . ............ seria ........ , data ............. , ora ............... , a bunurilor personale, lucrurilor mărunte, actelor si obiectelor de valoare primite de la ........................................ pentru ...................... , data nasterii .................. , numele părintilor ........................................................................ sectie ........................

 

 

 

Nr. crt.

Primite în păstrare

Lăsate în folosintă personală

 

 

 

Cantitatea

Denumirea si descrierea amănuntită

Cantitatea

(în litere)

Denumirea fără descriere

Cifre Litere

 

 

 

 

Semnătura

.................................

 

Semnătura primitorului

..........................................

(gradul, numele si prenumele)

..........................................

 

 

Predător

................................................

 

 

Primit în păstrare gestionar

...................................

 

*) .................................................... predarea familiei .................................................................

(numele si adresa familiei detinutului)

Nu am reclamatii privind integritatea coletului personal.

 

Semnătura detinutului

...................................

*) Se va completa cuvântul „consimt” sau „refuz”.

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea unitară a drepturilor de echipament si de materiale igienico-sanitare aferente persoanelor private de libertate

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 204/1995 privind aprobarea normelor de echipare pentru persoanele private de libertate,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.897/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal,

în temeiul art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind stabilirea unitară a drepturilor de echipament si de materiale igienico-sanitare aferente persoanelor private de libertate, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si directorii de unităti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispozitiilor prezentului ordin.

Art. 3. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă corespunzător prevederile Ordinului ministrului justitiei nr. 1.290/C/1998, precum si orice alte dispozitii contrare.


 

p. Ministrul justiţiei,

Zsuzsánna Péter,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 august 2007.

Nr. 2.056/C.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind stabilirea unitară a drepturilor de echipament si de materiale igienico-sanitare aferente persoanelor private de libertate

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice stabilesc:

- drepturile de echipament si de materiale igienico-sanitare la care au dreptul pe o anumită perioadă de timp persoanele private de libertate;

- durata normală de folosintă sau perioada de consum a acestora;

- modalitatea de acordare a drepturilor respective.

Art. 2. - (1) Cantitătile prevăzute în norme sunt maximale si nu pot fi depăsite.

(2) Se pot aproviziona si distribui cantităti mai mici decât cele prevăzute de norme, dacă această situatie nu dăunează desfăsurării normale a activitătii, cu aprobarea directorului unitătii.

(3) Structura normelor de echipare este prezentată în anexele nr. 1- 9, care fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Art. 3. - Bunurile prevăzute în norme se pot aproviziona centralizat sau de către fiecare unitate, în limita bugetului aprobat.

Art. 4. - (1) Articolele de echipament se pot aproviziona si distribui atât prin atelierele zonale organizate în cadrul penitenciarelor, cât si prin operatori economici specializati, cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.

(2) Pentru articolele de echipament, încălăminte, lenjerie si cazarmament, destinate persoanelor private de libertate, care se achizitionează pe plan local, specificatiile tehnice ale bunurilor se stabilesc de către Serviciul logistic din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

(3) Pentru materialele igienico-sanitare si de întretinere, destinate persoanelor private de libertate, care se achizitionează pe plan local, specificatiile tehnice ale bunurilor se stabilesc de către fiecare unitate.

Art. 5. - (1) Persoanele private de libertate poartă tinută civilă, indiferent de regimul de executare a pedepselor privative de libertate.

(2) Tinuta civilă personală este dobândită din veniturile realizate de către persoanele private de libertate sau de la apartinători.

(3) În cazul în care persoanele private de libertate nu dispun de tinută civilă personală, aceasta se asigură gratuit de către administratia locului de detinere, în functie de climă si de anotimp, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice.

(4) Tinuta asigurată de administratia locului de detinere, prin caracteristicile sale, nu trebuie să fie umilitoare, degradantă si nici să semnifice conditia de persoană privată de libertate.

(5) Tinuta persoanelor private de libertate se păstrează în stare normală de curătenie si este înlocuită când este necesar, prin grija administratiei locului de detinere sau a apartinătorilor.

(6) Persoanele private de libertate care au obtinut permisiunea de a iesi din locul de detinere vor purta tinută care să nu reflecte conditia de privare de libertate.

(7) Persoanele private de libertate internate în spitale si infirmerii sunt echipate conform normelor în vigoare.

(8) Prezentarea persoanelor private de libertate în fata organelor judiciare, a altor autorităti sau institutii se va realiza în tinută decentă.

Art. 6. - (1) Persoanele private de libertate care muncesc în interesul locului de detinere au dreptul la echipament de protectie personal sau asigurat de administratia locului de detinere, în conditiile, structura si cantitătile prevăzute de prezentele norme metodologice.

(2) Persoanele juridice sau fizice care folosesc persoane private de libertate pentru prestarea de servicii care necesită articole de protectie sunt obligate să asigure bunurile respective.

(3) Drepturile prevăzute pentru protectia sanitară a oamenilor, alimentelor si animalelor se asigură în mod obligatoriu si nu se pot substitui cu echipament din tinuta civilă.

Art. 7. - (1) Întretinerea si repararea tinutei civile, asigurate de administratia locului de detinere, pot fi realizate în unitătile din sistemul administratiei penitenciare.

(2) Lenjeria (de corp si de pat) si tinuta personală a persoanelor private de libertate se spală si se întretin prin grija administratiei locului de detinere.

(3) Lenjeria si tinuta personală care urmează să fie predate în vederea spălării sunt marcate astfel încât să poată fi restituite aceleiasi persoane.

Art. 8. - (1) Tinuta asigurată prin grija administratiei locului de detinere se pune la dispozitia persoanelor private de libertate la primirea în unitate si se retrage cu ocazia înlocuirii, schimbării tinutei de vară, iarnă, liberării sau transferului.

(2) De regulă, articolele de îmbrăcăminte asigurate prin grija locului de detinere nu se transferă. Cu ocazia transferului, persoanele private de libertate utilizează îmbrăcămintea personală.

(3) În cazul în care, la efectuarea transferului, persoana privată de libertate nu are tinuta necesară, cu aprobarea directorului unitătii, se asigură un echipament minim.

Art. 9. - (1) Persoanele private de libertate care nu posedă tinută personală si care urmează cursuri scolare în afara sistemului penitenciar au dreptul, gratuit, peste drepturile prevăzute de norme, la o tinută civilă, aprobată de directorul unitătii în baza unei solicitări scrise.

(2) Tinuta prevăzută la alin. (1) se distribuie la admiterea sau la începerea anului scolar.

Art. 10. - Tinuta aflată în folosinta bolnavilor de boli contagioase se dezinfectează sau se distruge, în conformitate cu dispozitiile sanitare în vigoare. În cazul distrugerii se întocmesc documentele legale de scădere, avizate de medicul de unitate si aprobate de ordonatorul de credite.

Art. 11. - (1) Scoaterea din uz a materialelor de resortul echipamentului, asigurate de administratia locului de detinere, înainte de împlinirea duratei normale de utilizare, pierderea, degradarea sau distrugerea acestora constituie pagubă materială care se evaluează si se recuperează, potrivit prevederilor actelor normative, în sarcina celor vinovati.

(2) În situatii exceptionale când pagubele au fost provocate de incendii, calamităi naturale etc. si nu există vinovati, scoaterea din uz a materialelor de resortul echipamentului se face în baza unui proces-verbal de constatare, întocmit de o comisie numită prin decizie a directorului unitătii.

Art. 12. - Durata de utilizare curge din momentul distribuirii, chiar dacă bunurile nu se întrebuintează pe toată durata normală de utilizare.

Art. 13. - (1) La primirea în locurile de detinere, persoanele private de libertate primesc o trusă cu produse igienico-sanitare, al cărei continut este aprobat prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

(2) Trusele cu materiale de igienă personală se asigură prin grija unitătilor.

Art. 14. - Drepturile la materiale igienico-sanitare, stabilite de normele lunare si nedistribuite din motive obiective, nu se acordă retroactiv.

Art. 15. - Persoanele private de libertate pot achizitiona prin punctul comercial amenajat în interiorul locului de detinere, contra cost, articole de lenjerie, materiale igienico-sanitare, alimente, ziare, cărti si altele. Bunurile comercializate prin punctul comercial din unitate se aprovizionează în baza solicitărilor scrise primite din partea persoanelor private de libertate.

Art. 16. - (1) Distributia articolelor de echipament asigurate de administratia locului de detinere se face în baza documentelor justificative de evidentă si se tine pe fise individuale.

(2) Persoanele private de libertate certifică prin semnătură în fisele individuale primirea sau restituirea articolelor de echipament.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

NORMA Nr. 1

Persoane private de libertate - minori si tineri

 

Nr. crt.

Denumirea articolului

U.M.

Prevederi

Observatii

Cantitatea

Durata

- în ani -

0

1

2

3

4

5

 

I. COIFURĂ

 

 

 

 

1.

Sapcă (bonetă)

buc.

1

2

 

2.

Căciulă

buc.

1

4

 

 

II. ÎMBRĂCĂMINTE

 

 

 

 

1.

Costum din stofă cu doi pantaloni pentru vară

buc.

1

2

 

2.

Costum din stofă cu doi pantaloni pentru iarnă

buc.

1

3

 

3.

Pulover

buc.

1

4

 

4.

Manta (palton)

buc.

1

5

 

5.

Costum salopetă pentru vară

buc.

1

2

Au dreptul numai cei care lucrează în ateliere sau locuri de muncă din incinta locului de detinere.

 

III. LENJERIE

 

 

 

 

1.

Cămasă

buc.

2

1

 

2.

Cămasă-bluză (tricou)

buc.

2

1

 

3.

Maiou

buc.

6

1

 

4.

Chiloti

per.

6

1

 

5.

Izmene

per.

2

1

 

6.

Batiste

buc.

2

1

 

7.

Ciorapi

per.

4

1

 

8.

Pijama

buc.

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Bocanci

per.

1

2

 

2.

Pantofi

per.

1

2

 

3.

Pantofi sport (tenisi)

per.

1

1

 

4.

Papuci

per.

1

2

 

 

V. DIVERSE

 

 

 

 

1.

Curea pentru pantaloni

buc.

1

4

 

2.

Fular

buc.

1

4

 

3.

Mănusi pentru iarnă

per.

1

1

 

4.

Prosop

buc.

1

1

 

5.

Umerase

buc.

2

inv.

Inventar de unitate pentru fiecare minor/tânăr

 

VI. CAZARMAMENT

 

 

 

 

1.

Cearsaf

buc.

4

1

 

2.

Fată de pernă

buc.

4

1

 

3.

Pătură

buc.

1

4

 

4.

Pernă

buc.

1

4

 

5.

Saltea

buc.

1

4

După folosirea a jumătate din durata de serviciu se pot reconditiona.

6.

Musama pentru pat

buc.

1

inv.

Numai pentru cei bolnavi de enurezis nocturn


a) Minorii/tinerii care lucrează în ateliere sau în alte locuri unde se desfăsoară procese de muncă în conditii de murdărire a corpului sau în contact cu noxe au dreptul, peste prevederile normei, pentru schimb, la un rând de lenjerie de corp - maiou, cămasă/tricou, chiloti/izmene - dintre cele cu durata de serviciu îndeplinită.

b) La punerea în libertate, minorii/tinerii care nu au încăltămintea si îmbrăcămintea necesare si nici posibilitatea să le procure pot primi, în functie de sezon, următoarele articole de croială si materiale civile: căciulă, cămasă/tricou, haină din stofă, pantalon din stofă, pulover, maiou, chiloti/izmene, bocanci/pantofi, ciorapi, curea pentru pantaloni, batistă, mănusi.

Celor care au asigurată o parte din echipamentul personal li se distribuie restul articolelor necesare pentru completarea tinutei.

Stabilirea persoanelor care beneficiază de aceste drepturi, precum si a articolelor de echipament ce li se asigură se face de

către directorul de unitate, în functie de situatia concretă a fiecărui minor/tânăr, se justifică si se scad din gestiune în baza documentelor contabile si a proceselor-verbale.

c) Minorul/tânărul care a decedat în timpul executării pedepsei poate fi înmormântat sau predat familiei cu următoarele articole de echipament noi, dintre cele prevăzute de norme: o sapcă, un costum, un chilot, o pereche de ciorapi si o pereche de pantofi.

d) Pe timpul sezonului rece se pot asigura, pentru fiecare minor/tânăr, câte două pături.

e) Prezenta normă se aplică si minorilor/tinerilor care execută pedeapsa cu închisoarea în penitenciare.

f) Înlocuirea articolelor de cazarmament cu ocazia spălării sau a retragerii din folosintă se face numai la schimb.

g) Articolele de lenjerie personală prevăzute la pct. III se scad din evidenta contabilă în momentul distribuirii acestora.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

NORMA Nr. 2

Persoane private de libertate - minore si tinere

 

Nr. crt.

Denumirea articolului

U.M.

Prevederi

Observatii
Cantitatea

Durata

- în ani -

0

1

2

3

4

5

 

I. COIFURĂ

 

 

 

 

1.

Basma din pânză

buc.

1

2

 

 

II. ÎMBRĂCĂMINTE

 

 

 

 

1.

Costum din stofă cu două fuste pentru vară

buc.

1

2

 

2.

Costum din stofă cu două fuste pentru iarnă

buc.

1

3

 

3.

Pulover

buc.

1

4

 

4.

Scurtă pentru iarnă

buc.

1

5

 

5.

Rochie de vară

buc.

1

1

 

6.

Rochie sarafan

buc.

1

2

 

7.

Panglică

m

3

1

 

8.

Elastic

m

3

1

 

 

III. LENJERIE

 

 

 

 

1.

Cămasă

buc.

2

1

 

2.

Cămasă-bluză (tricou)

buc.

2

1

 

3.

Maiou

buc.

6

1

 

4.

Chiloti

per.

6

1

 

5.

Batiste

buc.

2

1

 

6.

Ciorapi

per.

4

1

 

7.

Pijama

buc.

2

1

 

 

 

 

 

 

 

1.

Bocanci

per.

1

2

 

2.

Pantofi

per.

1

2

 

3.

Pantofi sport (tenisi)

per.

1

1

 

4.

Papuci

per.

1

2

 

 

V. DIVERSE

 

 

 

 

1.

Fular

buc.

1

4

 

2.

Mănusi pentru iarnă

per.

1

1

 

3.

Prosop

buc.

1

1

 

4.

Umerase

buc.

2

inv.

Inventar de unitate pentru fiecare minoră/ tânără

 

VI. CAZARMAMENT

 

 

 

 

1.

Cearsaf

buc.

4

1

 

2.

Fată de pernă

buc.

4

1

 

3.

Pătură

buc.

1

4

 

4.

Pernă

buc.

1

4

 

5.

Saltea

buc.

1

4

După folosirea a jumătate din durata de serviciu se pot reconditiona.

6.

Musama pentru pat

buc.

1

inv.

Numai pentru cei bolnavi de enurezis nocturn

 

a) Minorele/tinerele care lucrează în ateliere sau în alte locuri unde se desfăsoară procese de muncă în conditii de murdărire a corpului sau în contact cu noxe au dreptul, peste prevederile normei, pentru schimb, la un rând de lenjerie de corp - maiou, cămasă/tricou, chiloti - dintre cele cu durata de serviciu îndeplinită.

b) La punerea în libertate, minorele/tinerele care nu au încăltămintea si îmbrăcămintea necesare si nici posibilitatea să le procure pot primi, în functie de sezon, următoarele articole de croială si materiale civile: basma, cămasă/tricou, haină din stofă, fustă din stofă, pulover, maiou, chiloti, bocanci/pantofi, ciorapi, batistă, mănusi.

Celor care au asigurată o parte din echipamentul personal li se distribuie restul articolelor necesare pentru completarea tinutei.

Stabilirea persoanelor care beneficiază de aceste drepturi, precum si a articolelor de echipament ce li se asigură se face de către directorul de unitate, în functie de situatia concretă a fiecărei minore/tinere, se justifică si se scad din gestiune în baza documentelor contabile si a proceselor-verbale.

c) Minora care a decedat în timpul executării pedepsei poate fi înmormântată sau predată familiei cu următoarele articole de echipament noi, dintre cele prevăzute de norme: o basma, un costum, o cămasă, un chilot, o pereche de ciorapi si o pereche de pantofi.

d) Pe timpul sezonului rece se pot asigura, pentru fiecare minoră/tânără, câte două pături.

e) Prezenta normă se aplică si minorelor/tinerelor care execută pedeapsa cu închisoarea în penitenciare.

f) Înlocuirea articolelor de cazarmament cu ocazia spălării sau a retragerii din folosintă se face numai la schimb.

g) Articolele de lenjerie personală prevăzute la pct. III se scad din evidenta contabilă în momentul distribuirii acestora.

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

NORMA Nr. 3

Persoane private de libertate bărbati

 

Nr. crt.

Denumirea articolului

U.M.

Prevederi

Observatii

Cantitatea

Durata

- în ani -

0

1

2

3

4

5

 

I. COIFURĂ

 

 

 

 

1.

Sapcă (bonetă)

buc.

1

2

 

2.

Căciulă

buc.

1

4

 

 

II. ÎMBRĂCĂMINTE

 

 

 

 

1.

Costum din stofă cu doi pantaloni pentru vară

buc.

1

2

 

2.

Costum din stofă cu doi pantaloni pentru iarnă

buc.

1

3

 

3.

Pulover

buc.

1

4

 

4.

Manta (palton)

buc.

1

5

 

5.

Costum salopetă pentru vară

buc.

1

2

Au dreptul numai cei care lucrează în ateliere sau locuri de muncă din incinta locului de detinere.

6.

Costum vătuit cu doi pantaloni

buc.

1

3

Au dreptul numai cei care lucrează pentru a ajuta în efectuarea pazei la locul de muncă si cei care prestează activităti în afara locului de detinere.

 

III. LENJERIE

 

 

 

 

1.

Cămasă

buc.

2

1

 

2.

Cămasă-bluză

buc.

2

1

 

3.

Maiou

buc.

6

1

 

4.

Chiloti

per.

6

1

 

5.

Izmene

per.

2

1

 

6.

Batiste

buc.

2

1

 

7.

Ciorapi

per.

4

1

 

8.

Pijama

buc.

2

1

 

 

IV. ÎNCĂLTĂMINTE

 

 

 

 

1.

Bocanci

per.

1

2

 

2.

Pantofi

per.

1

2

 

3.

Papuci

per.

1

2

 

 

V. DIVERSE

 

 

 

 

1.

Curea pentru pantaloni

buc.

1

4

 

2.

Mănusi pentru iarnă

per.

1

1

 

3.

Prosop

buc.

1

1

 

4.

Umerase

buc.

2

inv.

Inventar de unitate pentru fiecare detinut

 

VI. CAZARMAMENT

 

 

 

 

1.

Cearsaf

buc.

4

1

 

2.

Fată de pernă

buc.

4

1

 

3.

Pătură

buc.

1

4

 

4.

Pernă

buc.

1

4

 

5.

Saltea

buc.

1

4

După folosirea a jumătate din durata de serviciu se pot reconditiona.

6.

Musama pentru pat

buc.

1

inv.

Numai pentru cei bolnavi de enurezis nocturn

 

a) Persoanele private de libertate - bărbati, care lucrează în ateliere sau în alte locuri unde se desfăsoară procese de muncă în conditii de murdărire a corpului sau în contact cu noxe, au dreptul, peste prevederile normei, pentru schimb, la un rând de lenjerie de corp - maiou, cămasă, chiloti/izmene - dintre cele cu durata de serviciu îndeplinită.

b) La punerea în libertate, persoanele private de libertate - bărbati, care nu au încăltămintea si îmbrăcămintea necesare si nici posibilitatea să le procure pot primi, în functie de sezon, următoarele articole de croială si materiale civile: căciulă, cămasă, haină din stofă, pantalon din stofă, pulover, maiou, chiloti/izmene, bocanci/pantofi, ciorapi, curea pentru pantaloni, batistă, mănusi.

Celor care au asigurată o parte din echipamentul personal li se distribuie restul articolelor necesare pentru completarea tinutei.

Stabilirea persoanelor care beneficiază de aceste drepturi, precum si a articolelor de echipament ce li se asigură se face de către directorul de unitate, în functie de situatia concretă a fiecărei persoane private de libertate - bărbat, se justifică si se scad din gestiune în baza documentelor contabile si a proceselor-verbale.

c) Persoana privată de libertate - bărbat, care a decedat în timpul executării pedepsei, poate fi înmormântată sau predată familiei cu următoarele articole de echipament noi, dintre cele prevăzute de norme: o sapcă, un costum, un chilot, o pereche de ciorapi si o pereche de pantofi.

d) Pe timpul sezonului rece se pot asigura, pentru fiecare, câte două pături.

e) Înlocuirea articolelor de lenjerie si de cazarmament cu ocazia spălării sau a retragerii din folosintă se face numai la schimb.

f) Articolele de lenjerie personală prevăzute la pct. III se scad din evidenta contabilă în momentul distribuirii acestora.

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

NORMA Nr. 4

Persoane private de libertate femei

 

Nr. crt.

Denumirea articolului

U.M.

Prevederi

Observatii

Cantitatea

Durata

- în ani -

0

1

2

3

4

5

 

I. COIFURĂ

 

 

 

 

1.

Basma din pânză

buc.

1

2

 

 

II. ÎMBRĂCĂMINTE

 

 

 

 

1.

Costum din stofă cu două fuste pentru vară

buc.

1

2

 

2.

Costum din stofă cu două fuste pentru iarnă

buc.

1

3

 

3.

Pulover

buc.

1

4

 

4.

Manta (palton)

buc.

1

5

 

5.

Costum vătuit cu două fuste pentru iarnă

buc.

1

3

Au dreptul numai cele care lucrează pentru a ajuta în efectuarea pazei la locul de muncă si cele care prestează activităti în afara locului de detinere.

 

III. LENJERIE

 

 

 

 

1.

Cămasă

buc.

2

1

 

2.

Cămasă-bluză

buc.

2

1

 

3.

Maiou

buc.

6

1

 

4.

Chiloti

per.

6

1

 

5.

Batiste

buc.

2

1

 

6.

Ciorapi

per.

4

1

 

7.

Pijama

buc.

2

1

 

 

 

 

 

 

 

1.

Bocanci

per.

1

2

 

2.

Pantofi

per.

1

2

 

3.

Papuci

per.

1

2

 

 

V. DIVERSE

 

 

 

 

2.

Mănusi pentru iarnă

per.

1

1

 

3.

Prosop

buc.

1

1

 

4.

Umerase

buc.

2

inv.

Inventar de unitate pentru fiecare detinută

 

VI. CAZARMAMENT

 

 

 

 

1.

Cearsaf

buc.

4

1

 

2.

Fată de pernă

buc.

4

1

 

3.

Pătură

buc.

1

4

 

4.

Pernă

buc.

1

4

 

5.

Saltea

buc.

1

4

După folosirea a jumătate din durata de serviciu se pot reconditiona.

6.

Musama pentru pat

buc.

1

inv.

Numai pentru cei bolnavi de enurezis nocturn

 

a) Persoanele private de libertate - femei care lucrează în ateliere sau alte locuri unde se desfăsoară procese de muncă în conditii de murdărire a corpului sau în contact cu noxe, au dreptul, peste prevederile normei, pentru schimb, la un rând de lenjerie de corp - maiou, cămasă/tricou, chiloti - dintre cele cu durata de serviciu îndeplinită.

b) La punerea în libertate, persoanele private de libertate - femei, care nu au încăltămintea si îmbrăcămintea necesare si nici posibilitatea să le procure pot primi, în functie de sezon, următoarele articole de croială si materiale civile: basma, cămasă, haină din stofă, fustă din stofă, pulover, maiou, chiloti, bocanci/pantofi, ciorapi, batistă, mănusi.

Celor care au asigurată o parte din echipamentul personal li se distribuie restul articolelor necesare pentru completarea tinutei.

Stabilirea persoanelor care beneficiază de aceste drepturi, precum si a articolelor de echipament ce li se asigură se face de

către directorul de unitate, în functie de situatia concretă a fiecărei persoane private de libertate - femeie, se justifică si se scad din gestiune în baza documentelor contabile si a proceselor-verbale.

c) Persoana privată de libertate - femeie, care a decedat în timpul executării pedepsei, poate fi înmormântată sau predată familiei cu următoarele articole de echipament noi, dintre cele prevăzute de norme: o basma, un costum, o cămasă, un chilot, o pereche de ciorapi si o pereche de pantofi.

d) Pe timpul sezonului rece se pot asigura, pentru fiecare, câte două pături.

e) Înlocuirea articolelor de lenjerie si de cazarmament cu ocazia spălării sau a retragerii din folosintă se face numai la schimb.

f) Articolele de lenjerie personală prevăzute la pct. III se scad din evidenta contabilă în momentul distribuirii acestora.

 

ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

 

NORMA Nr. 5

Copii care se află cu mamele lor în locurile de detinere sau internare

 

Nr. crt.

 

 

Denumirea articolului

 

 

U.M.

 

 

Prevederi

Observatii

 

 

Cantitatea

Durata

- în ani -

0

1

2

3

4

5

1.

Scutec de pânză

buc.

24

1

 

2.

Scutec de unică folosintă

pachete

36

an

Pachet a 10 buc.

3.

Cămăsută de pânză

buc.

6

1

 

4.

Cămăsută (pieptar) din finet

buc.

6

1

 

5.

Botosei

per.

6

1

 

6.

Căciulită

buc.

3

1

 

7.

Salopetă

buc.

4

1

 

0

1

2

3

4

5

8.

Pantalonasi lungi

buc.

6

1

 

9.

Ciorăpei

per.

6

1

 

10.

Rochită de vară

buc.

3

1

 

11 .

Rochită de iarnă

buc.

2

1

 

12.

Finet pentru prosoape

m

3

1

 

13.

Ghetute

per.

2

1

 

14.

Pătură mică

buc.

2

1

 

15.

Cearsaf pentru pătură

buc.

2

1

 

16.

Saltea

buc.

1

3

 

17.

Musama pentru pat

buc.

1

3

 

18.

Cearsaf pentru pat

buc.

2

1

 

 

NOTĂ:

1. Prezenta normă se acordă copiilor nou-născuti si până la vârsta de un an ai persoanelor private de libertate - femei si minore/tinere internate, pe timpul cât sunt cu copii în unităti, private de libertate.

2. Persoanelor private de libertate - femei si minore/tinere internate, cu copii până la un an, care la punerea în libertate nu au posibilitatea să îsi îmbrace copilul li se pot asigura si distribui gratuit următoarele articole (dintre cele pe care le-a avut copilul în folosintă): două scutece din pânză, 4 scutece de unică folosintă, o cămăsută din pânză, un pieptar din finet, o scufită din pânză, o scufită tetra, o pătură mică. Aceleasi materiale se pot asigura si pentru copiii decedati ai căror părinti sau membri de familie nu au posibilitatea să le procure.

3. În cazul în care articolele nu se pot distribui gata confectionate, se vor asigura metrajul si materialele necesare pentru a fi confectionate în unitatea de penitenciar.

4. Norma se aplică numai pentru copiii care se află cu mamele lor în locurile de detinere sau internare din structura Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

 

ANEXA Nr. 6

la normele metodologice

 

NORMA Nr. 6
Echipament si lenjerie pentru persoanele private de libertate internate în spitale

 

Nr. crt.

Denumirea articolului

U.M.

Prevederi

Observatii

Cantitatea

Durata

- în ani -

0

1

2

3

4

5

 

I. Spitale, infirmerii si cabinete medicale - în raport de fiecare pat -

1.

Bonetă pentru bolnavi

buc.

1

2

 

2.

Halat pentru bolnavi

buc.

1

2

 

3.

Pijama sau cămasă de noapte

buc.

2

1

 

4.

Papuci

per.

1

2

 

5.

Cearsaf

buc.

6

1

 

6.

Fată de pernă

buc.

6

1

 

7.

Prosop

buc.

2

1

 

8.

Pernă

buc.

1

4

După folosirea a jumătate din durata de serviciu se pot reconditiona.

9.

Saltea

buc.

1

4

După folosirea a jumătate din durata de serviciu se pot reconditiona.

10.

Pătură

buc.

1

4

Pe timpul sezonului rece se pot asigura câte două bucăti.

11 .

Musama pentru pat

buc.

1

inv.

Numai pentru sectiile medicale unde se impune asigurarea acestui articol.

 

ANEXA Nr. 7

la normele metodologice

 

NORMA Nr. 7

Echipament de protectie pentru persoanele private de libertate

 

Nr. crt.

 

 

Denumirea articolului

 

 

U.M.

 

 

Prevederi

Observatii

 

 

Cantitatea

Durata - în ani -

0

1

2

3

4

5

 

I. Bucătari, ajutori de bucătari, brutari

1.

Bonetă albă*)

buc.

6

1

 

2.

Halat alb (bluză)*)

buc.

6

1

 

3.

Pantalon (fustă)*)

buc.

6

1

 

4.

Sort alb

buc.

6

1

 

5.

Sort de cauciuc*)

buc.

2

1

 

6.

Cizme de cauciuc

per.

2

1

 

7.

Papuci

per.

1

1

 

 

II. Frizeri

1.

Halat alb

buc.

4

1

 

2.

Fotă pentru tuns

buc.

2

1

 

3.

Servet pentru frizerie

buc.

6

1

 

 

III. Spălători (rufe si vase)

1.

Sort de protectie

buc.

1

1

 

2.

Cizme de cauciuc

per.

2

1

 

3.

Halat (bluză)

buc.

6

1

 

4.

Pantalon (fustă)

buc.

6

1

 

5.

Mănusi de menaj

per.

24

1

 

 

IV. Îngrijitori animale, mulgători, preparatori produse animale

1.

Bonetă albă

buc.

6

1

 

2.

Halat alb

buc.

6

1

 

3.

Sort de cauciuc

buc.

2

1

 

4.

Cizme de cauciuc

per.

2

1

 

 

NOTĂ:

1. Prezenta normă se aplică numai categoriilor de persoane private de libertate, mentionate în cuprinsul acesteia. Celorlalte categorii de meseriasi nespecificati în prezentele norme li se asigură si li se distribuie echipamentul de protectie

prevăzut de normativele în vigoare în stat.

2. Persoanelor din blocul alimentar sau celor care, prin natura atributiilor, vin direct în contact cu hrana sau cu produsele agroalimentare li se asigură echipamentul sanitar de protectie a alimentelor, prevăzut în normativele legale în vigoare. În plus, se vor asigura la fiecare bucătărie si sector zootehnic câte 5 halate albe ca inventar de unitate pentru organele care execută activităti de control.

3. Persoanelor private de libertate care muncesc li se poate asigura, în functie de anotimp, echipament cu durata îndeplinită sau executat prin transformări de materiale recuperate.

4. Asigurarea cu echipament de protectie a celor care prestează munca de medic, infirmier sau sanitar se face conform baremelor Ministerului Sănătătii Publice pentru personalul medico-sanitar.

5. Echipamentul de protectie acordat conform prevederilor prezentei norme sau normativelor în vigoare în stat constituie inventar de unitate si se foloseste numai pe timpul muncii pentru care este destinat.

*)- boneta albă, halatul alb (bluza)/pantalonul (fusta) se asigură si se distribuie si celor care împart hrana, iar sortul alb numai pentru bucătari si ajutor de bucătari;

- sortul de cauciuc si cizmele de cauciuc se distribuie numai celor care execută munci de spălare si curătare a veselei si a legumelor.


 

ANEXA Nr. 8

la normele metodologice

 

NORMA Nr. 8

Materiale igienico-sanitare, de gospodărie si de spălat

 

Nr. crt.

Denumirea articolului

U.M.

Prevederi

Observatii

Cantitatea

Durata

- în ani -

0

1

2

3

4

5

 

1. Materiale igienico-sanitare

1.

Periută de dinti

buc.

2

1

 

2.

Pastă de dinti la tub - minimum 50 ml

buc.

6

1

1)

3.

Cremă de ras la tub - minimum 50 g

buc.

6

1

1)

4.

Pieptene

buc.

1

1

 

5.

Hârtie igienică

buc.

12

1

 

6.

Aparat de ras de unică folosintă

buc.

12

1

1)

7.

Pieptene des

buc.

1

1

 

8.

Agrafe pentru păr

buc.

20

1

2)

9.

Vată medicinală sterilizată

buc.

12

1

2)

10.

Absorbante intime

pachet

6

1

2)

 

2. Materiale de gospodărie

1.

Perie de încăltăminte

buc.

1

3

3)

2.

Perie de haine

buc.

1

3

3)

3.

Unghieră

buc.

1

3

3)

 

3. Materiale pentru spălat

 

Minori, minore

1.

Detergent pentru rufe*)

kg

10,0

1

 

2.

Săpun de semitoaletă

kg

3,0

1

 

3.

Înălbitor pentru rufe*)

kg

3,0

1

 

 

Persoane private de libertate bărbati

1.

Detergent pentru rufe*)

kg

10,0

1

 

2.

Săpun de semitoaletă

kg

3,0

1

 

3.

Înălbitor pentru rufe*)

kg

3,0

1

 

 

Persoane private de libertate femei

1.

Detergent pentru rufe*)

kg

10,0

1

 

2.

Săpun de semitoaletă

kg

3,0

1

 

3.

Înălbitor pentru rufe*)

kg

3,0

1

 

 

4. Copiii persoanelor private de libertate

1.

Săpun de toaletă pentru copii

kg

2,0

1

 

2.

Detergent pentru rufe*)

kg

10,0

1

 

3.

Înălbitor pentru rufe*)

kg

3,0

1

 

 

5. Supliment pentru spălat echipament de protectie

1.

Detergent pentru rufe*)

kg

4,0

1

 

2.

Înălbitor pentru rufe*)

kg

2,0

1

 

 

1) De fiecare persoană. Pentru minori se va asigura o bucată la două luni.

2) De fiecare persoană privată de libertate - femeie. Pentru absorbantele intime se vor asigura pachete a câte 10 bucăti/pachet.

3) De fiecare 10 oameni. Fractiunile de la 1- 9 oameni se rotunjesc la 10 oameni. *) Detergentul de rufe se poate substitui cantitativ-valoric cu săpunul de rufe. Înălbitorul se poate substitui cantitativ-valoric cu soda de rufe.

a) Prevederile din prezenta normă sunt maxime. Se pot prevedea si distribui unor categorii de indicatori cantităti sub această limită, fără însă ca prin aceasta să se dăuneze întretinerii normale a efectivelor.

b) Materialele din prezenta normă se pot asigura si sub formă de normă valorică, urmând ca unitătile, în limita plafonului valoric, să asigure materialele respective în functie de nevoi.

c) Persoanelor private de libertate (bărbati, femei, minori/tineri, minore/tinere) plecate în învoiri ce depăsesc 30 de zile nu li se vor acorda materialele de spălat pe perioada respectivă.

d) Pe timpul internării în spitale sau sanatorii efectivele primesc drepturile prevăzute în prezenta normă prin grija unitătii în care sunt internate.

e) Materialele prevăzute la pct. 5 din prezenta normă se acordă efectivelor care beneficiază de echipament de protectie personal sau proprietate a unitătii.

f) Articolele de îmbrăcăminte, lenjerie de corp, lenjerie de pat si cazarmament, atât personale, cât si proprietate a unitătii, se spală după un program-grafic stabilit de fiecare unitate si aprobat de directorul acesteia.


g) Pentru medicii si personalul sanitar auxiliar de la spitale, sanatorii, infirmerii, cabinete dentare, cabinete medicale, săli de operatie, săli de pansamente, săli de gipsuri, precum si pentru celelalte locuri de muncă ce dau dreptul la materiale pentru mentinerea igienei si protectiei corporale se pot acorda în plus fată de prevederile prezentei norme si alte materiale de igienă, în conformitate cu instructiunile Ministerului Sănătătii Publice.

Încadrarea locurilor de muncă (profesiilor) în categoriile precizate prin instructiunile Ministerului Sănătătii Publice, precum si cantitătile de materiale igienico-sanitare în raport de specificul locurilor de muncă si în limita cantitătilor prevăzute se stabilesc de directorul unitătii respective si se aprobă de Administratia Natională a Penitenciarelor.

h) Se pot aproviziona si alte bunuri de natura materialelor igienico-sanitare, de gospodărie si de spălat prin substituire, la echivalent valoric.

 

ANEXA Nr. 9

la normele metodologice

 

TABEL ORIENTATIV

cu echipament si materiale pentru pregătirea fizică si sportivă

 

Nr. crt.

 

 

Denumirea articolului

 

 

U.M.

 

 

Prevederi

Observatii

 

 

Cantitatea

Durata

- în ani -

0

1

2

3

4

5

 

De fiecare unitate subordonată

1.

Bare fixe

buc.

1

inv.

 

2.

Bare paralele

buc.

1

inv.

 

3.

Masă tenis

buc.

1

inv.

 

4.

Greutăti sportive

buc.

40

inv.

 

5.

Panouri baschet

buc.

1

inv.

 

6.

Portic redus (metal pentru gimnastică)

buc.

1

inv.

 

7.

Rezerve bare paralele

buc.

2

inv.

 

8.

Spaliere gimnastică

buc.

2

inv.

 

9.

Stâlpi metalici pentru teren volei

buc.

2

inv.

 

 

De fiecare club

1.

Tricouri sport (maiouri)

buc.

20

1

 

2.

Chiloti sport (sorturi)

per.

20

1

 

3.

Pantofi tenis

per.

40

1

 

4.

Mingi volei

buc.

10

1

 

5.

Mingi fotbal

buc.

10

1

 

6.

Mingi baschet

buc.

5

1

 

7.

Mingi handbal

buc.

5

1

 

8.

Plasă volei

buc.

1

3

 

9.

Cutii sah cu figuri

buc.

2

3

 

10.

Suport fileu tenis masă

buc.

1

3

 

11 .

Fileu tenis masă

buc.

1

1

 

12.

Palete tenis masă

buc.

4

3

 

 

Pentru fiecare minor- minoră

1.

Tricou sport (maiou)

buc.

2

inv.

 

2.

Chiloti sport (sorturi)

per.

2

inv.

 

3.

Pantofi tenis

per.

2

inv.

 

4.

Trening (costum)

buc.

2

inv.

 

 

De fiecare unitate

1.

Anvelope handbal

buc.

2

inv.

 

2.

Anvelope fotbal

buc.

3

inv.

 

3.

Anvelope handbal

buc.

2

inv.

 

4.

Anvelope volei

buc.

2

inv.

 

5.

Camere mingi

buc.

10

inv.

 

6.

Cronometru

buc.

1

inv.

 

7.

Greutăti diferite

buc.

4

inv.

 

8.

Fluier arbitru

buc.

2

inv.

 

9.

Frânghii gimnastică

buc.

1

inv.

 

10.

Mingi medicinale

buc.

2

inv.

 

11 .

Plase cos baschet

buc.

2

inv.

 

12.

Plase fotbal

buc.

2

inv.

 

13.

Plase handbal

buc.

2

inv.

 

14.

Plase volei

buc.

1

inv.

 

15.

Porti handbal

buc.

2

inv.

 

16.

Ruletă a 50 m

buc.

1

inv.

 

17.

Stacheti sărituri înăltime

buc.

24

inv.

 

18.

Stativi sărituri înăltime

buc.

4

inv.

 

19.

Sulite sport

buc.

4

inv.

 

20.

Garnitură echipament baschet, compusă din:

 

 

 

 

 

- ghete baschet

per.

16

inv.

 

 

- glezniere

per.

4

inv.

 

 

- sorturi

per.

16

inv.

 

 

- tricouri

buc.

16

inv.

 

21.

Garnitură echipament handbal, compusă din:

 

 

 

 

 

- ghete handbal

per.

22

inv.

 

 

- glezniere

per.

4

inv.

 

 

- tricouri

buc.

22

inv.

 

 

- sorturi

per.

22

inv.

 

22.

Garnitură echipament fotbal, compusă din:

 

 

 

 

 

- apărători fotbal

per.

22

inv.

 

 

- chiloti portar

per.

2

inv.

 

 

- ghete fotbal

per.

22

inv.

 

 

- genunchiere portar

per.

2

inv.

 

 

- jambiere fotbal

per.

22

inv.

 

 

- tricouri portar

buc.

2

inv.

 

 

- tricouri

buc.

22

inv.

 

 

- sorturi

per.

22

inv.

 

 

NOTĂ:

a) Dotarea unitătilor se face numai cu echipament si materiale de care este strictă nevoie, tinându-se seama de programul de pregătire fizică indicat, de specificul unitătii si posibilitătile concrete existente privind amenajarea terenurilor de sport, sălilor de sport si pentru practicarea diferitelor discipline de pregătire fizică si sport.

b) Echipamentul si materialele de sport aprovizionate si distribuite conform prevederilor prezentei norme se folosesc numai pentru desfăsurarea activitătilor de pregătire fizică si sport, fiind interzisă folosirea lor în alte scopuri.

 

MINISTERUL JUSTITIEI