MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 648         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 24 septembrie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.108. - Hotărâre privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2007

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

280. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului-cadru de parteneriat dintre Ministerul Internelor si Reformei Administrative si Agentia Europeană pentru Managementul Cooperării Operationale la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene - FRONTEX, semnat la Varsovia la 13 iunie 2007

 

Acord-cadru de parteneriat între Ministerul Internelor si Reformei Administrative si Agentia Europeană pentru Managementul Cooperării Operationale la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene – FRONTEX

 

285/1.169. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative si al ministrului economiei si finantelor privind constituirea Comitetului pentru finante publice locale

 

Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 918/2007;

- Hotărârea Guvernului nr. 942/1998

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 231 alin. (2) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă programul calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2007, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei

administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 septembrie 2007.

Nr. 1.108.

 

ANEXĂ

 

PROGRAMUL CALENDARISTIC

pentru realizarea actiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2007

 

Nr. crt.

Termenul de realizare a actiunii (text de lege)

Descrierea actiunii

Autoritatea sau persoana care realizează actiunea

Modalitatea de realizare a actiunii

0

1

2

3

4

1.

Cu cel putin 60 de zile înaintea zilei de referintă: cel mai târziu 26 septembrie 2007 [art. 9 alin. (6) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările si completările ulterioare]

Depunerea cererilor de înscriere în lista electorală specială

Alegătorii comunitari

Cerere scrisă adresată primarului unitătii administrativ-teritoriale în care alegătorul comunitar îsi are domiciliul sau resedinta

2.

Cel mai târziu cu 60 de zile înainte de ziua de referintă: 26 septembrie 2007, ora 24,00 [art. 12 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare] [art. 3 alin. (2) si alin. (21) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007, cu completările ulterioare]

Depunerea si înregistrarea candidaturilor pentru partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, candidatii independenti care au depus până la data de 14 martie 2007 listele de sustinători, precum si depunerea si înregistrarea candidaturilor însotite de listele de sustinători pentru partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, candidatii independenti care nu au depus până la data de 14 martie 2007 listele de sustinători

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, candidatii independenti

În scris

3.

Cel mai târziu la data de 26 septembrie 2007 [art. 2 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 15/2007, cu completările ulterioare]

Solicitarea timpilor de antenă

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, candidatii independenti

Solicitare scrisă adresată conducerilor serviciilor publice de radiodifuziune si televiziune

4.

În termen de 24 de ore de la depunerea candidaturilor: cel mai târziu 27 septembrie 2007 [art. 10 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare]

Respingerea propunerilor de candidaturi depuse de persoanele eligibile comunitar care nu depun certificatul prin care se atestă că nu au fost lipsite de dreptul de a fi alese

Biroul Electoral Central

Prin hotărâre

5.

În termen de 24 de ore de la înregistrarea candidaturilor: cel mai târziu 27 septembrie 2007 [art. 10 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare]

Înaintarea către Autoritatea Electorală Permanentă a unei copii a propunerii de candidatură pentru persoanele eligibile comunitar, împreună cu o copie a declaratiei pe propria răspundere

Biroul Electoral Central

 

6.

În termen de 24 de ore de la înregistrarea candidaturilor: cel mai târziu 27 septembrie 2007 [art. 13 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare]

Aducerea la cunostintă publică a propunerilor de candidati

Biroul Electoral Central, cu sprijinul prefectilor si al primarilor

Prin afisare la sediul Biroului Electoral Central si la sediile tuturor primăriilor, precum si prin orice alt mijloc de publicitate

7.

În termen de 48 de ore de la înregistrarea cererii de înscriere în lista electorală specială: cel mai târziu 28 septembrie 2007 [art. 9 alin. (7) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare]

Înaintarea către Autoritatea Electorală Permanentă a cererii de înscriere în lista electorală specială, însotită de o copie a documentului de identitate

Primarul unitătii administrativ-teritoriale

 

8.

În termen de 15 zile de la înregistrarea la Autoritatea Electorală Permanentă a cererii de înscriere în lista electorală specială, comunicată de primar [art. 9 alin. (9) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare]

Pronuntarea asupra îndeplinirii conditiilor prevăzute de lege de către alegătorul comunitar privind exercitarea dreptului de a alege membri din România în Parlamentul European si comunicarea dovezii de exercitare a dreptului de vot sau, după caz, a refuzului de eliberare a acesteia

Autoritatea Electorală Permanentă

Comunicare scrisă adresată primarului, însotită, după caz, de dovadă

9.

În termen de 24 ore de la primirea comunicării de la Autoritatea Electorală Permanentă [art. 9 alin. (10) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare]

Înstiintarea solicitantului cu privire la primirea dovezii sau a refuzului de eliberare a acesteia

Primarul unitătii administrativ-teritoriale

Decizie ce se comunică solicitantului

 

0

1

2

3

4

10.

În termen de 3 zile de la comunicarea de către primar a refuzului Autoritătii Electorale Permanente de a elibera dovada [art. 9 alin. (11) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare]

Formularea contestatiei împotriva refuzului Autoritătii Electorale Permanente de a elibera dovada

Alegătorul comunitar îndreptătit

Contestatie la Tribunalul Bucuresti

11 .

În termen de 24 de ore de la înregistrarea contestatiei împotriva refuzului Autoritătii Electorale Permanente de a elibera dovada [art. 9 alin. (11) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare]

Pronuntarea asupra contestatiei

Tribunalul Bucuresti

Hotărâre definitivă si irevocabilă

12.

În termen de cel mult 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului pentru stabilirea zilei de referintă: cel mai târziu 6 octombrie 2007 [art. 92 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare]

Actualizarea listelor electorale permanente

Primarii împreună cu serviciile publice comunitare judetene de evidenta persoanelor si structura judeteană subordonată Centrului National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor

 

13.

Până la împlinirea a 45 de zile înainte de ziua de referintă: cel mai târziu 10 octombrie 2007 [art. 13 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare]

FORMULAREA DE CONTESTATII PRIVIND ÎNREGISTRAREA SAU RESPINGEREA CANDIDATURILOR

Alegătorii resortisanti, alegătorii comunitari, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale

În scris la Tribunalul Bucuresti

14.

În termen de cel mult 5 zile de la actualizarea listelor electorale permanente: cel mai târziu 11 octombrie 2007 [art. 92 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare]

Punerea la dispozitia partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale de copii de pe listele electorale permanente

Primarii

La cererea si pe cheltuiala partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale

15.

În cel mult 2 zile de la înregistrarea contestatiei: cel mai târziu 12 octombrie 2007 [art. 13 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare]

Solutionarea contestatiilor privind înregistrarea sau respingerea candidaturilor

Tribunalul Bucuresti

Hotărâre

 

0

1

2

3

4

16.

În termen de 24 de ore de la pronuntarea hotărârii de către Tribunalul Bucuresti: cel mai târziu 13 octombrie 2007 [art. 13 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare]

Declararea recursului împotriva hotărârii Tribunalului Bucuresti asupra contestatiilor privind înregistrarea sau respingerea candidaturilor

Alegătorii resortisanti, alegătorii comunitari, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale

Cererea de recurs se depune direct la Curtea de Apel Bucuresti

17.

În termen de 2 zile de la înregistrarea cererii de recurs: cel mai târziu 15 octombrie 2007 [art. 13 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare]

Solutionarea recursului asupra contestatiilor privind înregistrarea sau respingerea candidaturilor

Curtea de Apel Bucuresti

Prin hotărâre definitivă si irevocabilă

18.

În termen de 24 de ore de la expirarea termenelor prevăzute la art. 13 alin. (2) si (4) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare: cel mai târziu 16 octombrie 2007 [art. 13 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare]

RĂMÂNEREA DEFINITIVĂ A CANDIDATURILOR

Biroul Electoral Central

Proces-verbal. Candidaturile definitive sunt aduse la cunostintă publică prin afisare la sediul Biroului Electoral Central si la sediile tuturor primăriilor, precum si prin orice alt mijloc de publicitate

19.

După constatarea rămânerii definitive a candidaturilor: cel mai târziu 17 octombrie 2007 [art. 13 alin. (6), (7) si (8) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare]

Stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot a partidelor politice, organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantelor politice si aliantelor electorale care au depus liste de candidati, precum si a candidatilor independenti

Biroul Electoral Central

Prin tragere la sorti efectuată în două etape: a) etapa I - pentru partidele politice parlamentare, aliantele politice parlamentare si aliantele electorale parlamentare, precum si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului b) etapa a II-a - pentru partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale, precum si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale legal constituite, care nu sunt reprezentate în Parlament. Candidatii independenti se trec în patrulaterele imprimate la sfârsitul buletinului, în ordinea înregistrării candidaturilor.

 

0

1

2

3

4

20.

În termen de 24 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor 17 octombrie 2007 [art. 141 lit.b) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare]

Comunicarea către Comisia specială a Camerei Deputatilor si Senatului pentru atribuirea timpilor de antenă, către Societatea Română de Televiziune si către Societatea Română de Radiodifuziune a situatiei generale a candidaturilor admise

Biroul Electoral Central

Comunicare scrisă

21.

După rămânerea definitivă a candidaturilor 17 octombrie 2007 [art. 18 alin. (1) si (2) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare]

Stabilirea orarului pentru campania electorală

Birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, împreună cu reprezentantii serviciilor publice de radio si televiziune si reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care au depus listă de candidati

 

22.

În termen de 2 zile de la rămânerea definitivă a candidaturilor: cel mai târziu 18 octombrie 2007 [art. 14 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare]

Comunicarea către Biroul Electoral Central a numelui si prenumelui reprezentantilor partidelor politice neparlamentare, aliantelor politice si aliantelor electorale ale acestora care vor face parte din Biroul Electoral Central

Partidele politice neparlamentare, aliantele politice si aliantele electorale ale acestora

Comunicare scrisă

23.

Cu cel putin 24 de ore înainte de tragerea la sorti: cel mai târziu 18 octombrie 2007 [art. 142 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare]

Aducerea la cunostintă publică a datei sedintei în care se va efectua tragerea la sorti a celor 3 judecători care vor face parte din birourile electorale judetene si al municipiului Bucuresti

Presedintele tribunalului

Publicare în presă

24.

Până la desemnarea judecătorilor în birourile electorale judetene si al municipiului Bucuresti: cel mai târziu 18 octombrie 2007 [art. 111 alin. (2) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările si completările ulterioare]

Asigurarea sediului si dotarea birourilor electorale judetene si al municipiului Bucuresti

Prefectii, presedintii consiliilor judetene, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti

 

25.

În termen de 24 de ore de la comunicarea prevăzută la art.14 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare 19 octombrie 2007 [art. 14 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare]

Desemnarea reprezentantilor partidelor politice neparlamentare, aliantelor politice si aliantelor electorale ale acestora în Biroul Electoral Central

Presedintele Biroului Electoral Central

Prin tragere la sorti. Se încheie proces-verbal care constituie actul de atestare a calitătii de membru în Biroul Electoral Central

 

0

1

2

3

4

26.

În termen de 3 zile de la data rămânerii definitive a candidaturilor: cel mai târziu 19 octombrie 2007 [art. 142 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare]

Desemnarea judecătorilor în biroul electoral judetean si al municipiului Bucuresti

Presedintele tribunalului

Prin tragere la sorti dintre judecătorii în exercitiu ai tribunalului. Tragerea la sorti se face direct pe functii: presedinte- loctiitor

27.

În termen de cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de completare a Biroului Electoral Central: cel mai târziu 21 octombrie 2007 [art. 41 alin. (1) din Legea nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare]

Formularea de contestatii împotriva modului de completare a Biroului Electoral Central cu reprezentantii partidelor politice neparlamentare, aliantelor politice si aliantelor electorale ale acestora

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, care participă la alegeri, precum si candidatii independenti

Contestatie scrisă la Înalta Curte de Casatie si Justitie

28.

În termen de cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de constituire a birourilor electorale judetene si al municipiului Bucuresti: cel mai târziu 21 octombrie 2007 [art. 41 alin. (1) din Legea nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare]

Formularea de contestatii împotriva modului de constituire a birourilor electorale judetene si al municipiului Bucuresti

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, care participă la alegeri, precum si candidatii independenti

Contestatie scrisă la Biroul Electoral Central

29.

În cel mult 2 zile de la înregistrarea contestatiei: cel mai târziu 23 octombrie 2007 [art. 41 alin. (2) din Legea nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare]

Solutionarea contestatiilor împotriva modului de completare a Biroului Electoral Central cu reprezentantii partidelor politice neparlamentare, aliantelor politice si aliantelor electorale ale acestora

Înalta Curte de Casatie si Justitie

Hotărâre definitivă si irevocabilă

30.

În cel mult 2 zile de la înregistrarea contestatiei: cel mai târziu 23 octombrie 2007 [art. 41 alin. (2) din Legea nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare]

Solutionarea contestatiilor împotriva modului de constituire a birourilor electorale judetene si al municipiului Bucuresti

Biroul Electoral Central

Hotărâre definitivă si irevocabilă

31.

Până la începerea campaniei electorale: cel mai târziu 25 octombrie 2007 [art. 71 alin. (1) din Legea nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare]

Stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral

Primarii

Prin dispozitie

32.

Cu 30 de zile înaintea zilei de referintă 26 octombrie 2007 [art. 55 alin. (1) din Legea nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare]

ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE

 

 

33.

Cu 2 zile înaintea sedintei de tragere la sorti a presedintelui biroului electoral de sector si a loctiitorului acestuia: cel mai târziu 8 noiembrie 2007 [art. 145 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare]

Anuntarea datei la care va avea loc tragerea la sorti a presedintelui biroului electoral de sector si a loctiitorului acestuia

Presedintele Tribunalului Bucuresti

 

 

0

1

2

3

4

34.

Până la data completării biroului electoral judetean si al municipiului Bucuresti cu reprezentantii partidelor politice parlamentare, precum si ai organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale cu grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului: cel mai târziu 9 noiembrie 2007 [art.142 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare]

Transmiterea către biroul electoral judetean si al municipiului Bucuresti a numelui si prenumelui reprezentantilor partidelor politice parlamentare, precum si ai organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale cu grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului, care vor face parte din birou

Partidele politice parlamentare, precum si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale cu grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului

În scris

35.

Cu 15 zile înainte de ziua de referintă: cel mai târziu 10 noiembrie 2007 [art. 142 alin. (3) din Legea nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare]

Completarea biroului electoral judetean si al municipiului Bucuresti cu reprezentantii partidelor politice parlamentare, precum si ai organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale cu grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului

Presedintele biroului electoral judetean si al municipiului Bucuresti

 

36.

Înaintea datei imprimării buletinelor de vot [art. 19 din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare]

Prezentarea unui exemplar din primul tiraj al buletinului de vot Biroului Electoral Central pentru validare

Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Se încheie un proces-verbal de validare

37.

Cu cel putin 15 zile înainte de ziua de referintă: cel mai târziu 10 noiembrie 2007 [art.19 din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare]

IMPRIMAREA BULETINELOR DE VOT

Biroul Electoral Central, prin grija Ministerului Internelor si Reformei Administrative

 

38.

Până la desemnarea presedintelui biroului electoral de sector si a loctiitorului acestuia: cel mai târziu 10 noiembrie 2007 [art. 111 alin. (2) din Legea nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare]

Asigurarea sediului biroului electoral de sector si a dotărilor necesare

Primarii de sector

 

39.

Cu cel mult 15 zile înaintea zilei de referintă: cel mai târziu 10 noiembrie 2007 [art. 145 alin.(2) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare]

Desemnarea presedintelui biroului electoral de sector si a loctiitorului acestuia

Presedintele Tribunalului Bucuresti

Prin tragere la sorti dintre judecătorii în exercitiu ai judecătoriei de sector

40.

Imediat după imprimarea buletinelor de vot: cel mai târziu 11 noiembrie 2007 [art. 53 alin. (1) din Legea nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare]

Preluarea buletinelor de vot de la Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Prefectii împreună cu presedintele biroului electoral judetean si al municipiului Bucuresti

Pe bază de proces-verbal. Se păstrează în încăperi încuiate, sigilate si sub pază

41.

În termen de cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de completare a birourilor electorale judetene si al municipiului Bucuresti: cel mai târziu 12 noiembrie 2007 [art. 41 alin.(1) din Legea nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare]

Formularea de contestatii împotriva modului de completare a birourilor electorale judetene si al municipiului Bucuresti cu reprezentantii partidelor politice parlamentare, precum si ai organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale cu grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, care participă la alegeri, precum si candidatii independenti

Contestatie scrisă la Biroul Electoral Central

 

0

1

2

3

4

42.

În termen de cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de constituire a biroului electoral de sector 12 noiembrie 2007 [art. 41 alin. (1) din Legea nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare]

Formularea de contestatii împotriva modului de constituire a biroului electoral de sector

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, care participă la alegeri, precum si candidatii independenti

Contestatie scrisă la Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti

43.

Până la data completării biroului electoral de sector cu reprezentantii partidelor politice neparlamentare: cel mai târziu 13 noiembrie 2007 [art. 145 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare]

Transmiterea către biroul electoral de sector a numelui si prenumelui reprezentantilor partidelor politice neparlamentare care vor face parte din biroul electoral de sector

Partidele politice neparlamentare

În scris

44.

În termen de 3 zile de la data desemnării presedintelui biroului electoral de sector: cel mai târziu 13 noiembrie 2007 [art. 145 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare]

Completarea biroului electoral de sector cu reprezentantii partidelor politice parlamentare, precum si ai organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale cu grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului

Presedintele biroului electoral de sector

 

45.

Până la data completării biroului electoral judetean si al municipiului Bucuresti cu reprezentantii partidelor politice neparlamentare: cel mai târziu 14 noiembrie 2007 [art.142 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare]

Transmiterea către biroul electoral judetean si al municipiului Bucuresti a numelui si prenumelui reprezentantilor partidelor politice neparlamentare care vor face parte din birou

Partidele politice neparlamentare

În scris

46.

În cel mult 2 zile de la înregistrarea contestatiei: cel mai târziu 14 noiembrie 2007 [art. 41 alin. (2) din Legea nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare]

Solutionarea contestatiilor împotriva modului de constituire a biroului electoral de sector

Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti

Hotărâre definitivă si irevocabilă

47.

Până la împlinirea termenului prevăzut la art. 37 alin. (2) din Legea nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare: cel mai târziu 14 noiembrie 2007 [art. 37 alin. (2) si (4) si art. 42 alin. (1) din Legea nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare]

Întocmirea listei cu magistrati sau alti juristi, precum si a listei cu persoanele care se bucură de prestigiu, pentru situatia în care magistratii sau juristii sunt insuficienti, din care vor fi desemnati prin tragere la sorti presedintele biroului electoral al sectiei de votare si loctiitorul acestuia, precum si persoanele care vor deveni membri ai birourilor electorale ale sectiilor de votare din străinătate

Presedintii tribunalelor, prefectii, reprezentanti ai partidelor politice parlamentare, precum si ai organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale cu grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului, Ministerul Afacerilor Externe, după caz

 

 

0

1

2

3

4

48.

În cel mult 2 zile de la înregistrarea contestatiei: cel mai târziu 14 noiembrie 2007 [art. 41 alin. (2) din Legea nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare]

Solutionarea contestatiilor împotriva modului de completare a birourilor electorale judetene si al municipiului Bucuresti cu reprezentantii partidelor politice parlamentare, precum si ai organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale cu grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului

Biroul Electoral Central

Hotărâre definitivă si irevocabilă

49.

Până cel mai târziu 14 noiembrie 2007 [art.111 alin. (2) din Legea nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare]

Asigurarea sediilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, dotarea si amenajarea corespunzătoare a acestora

Primarii, cu sprijinul prefectilor

 

50.

În termen de o zi de la data completării biroului electoral de sector cu reprezentantii partidelor politice parlamentare, precum si ai organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale cu grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului: cel mai târziu 14 noiembrie 2007 [art. 145 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare]

Completarea biroului electoral de sector cu reprezentantii partidelor politice neparlamentare

Presedintele biroului electoral de sector

Prin tragere la sorti, în limita numărului de membri prevăzut la art. 145 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare

51.

În termen de 5 zile de la data completării biroului electoral judetean si al municipiului Bucuresti cu reprezentantii partidelor politice parlamentare, precum si ai organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale cu grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului: cel mai târziu 15 noiembrie 2007 [art. 142 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare]

Completarea biroului electoral judetean si al municipiului Bucuresti cu reprezentantii partidelor politice neparlamentare

Presedintele biroului electoral judetean si al municipiului Bucuresti

Prin tragere la sorti, în limita numărului de membri prevăzut la art.142 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare

52.

În termen de cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de completare a birourilor electorale de sector cu reprezentantii partidelor politice parlamentare, precum si ai organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale cu grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului: cel mai târziu 15 noiembrie 2007 [art. 41 alin. (1) din Legea nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare]

Formularea de contestatii împotriva modului de completare a birourilor electorale de sector cu reprezentantii partidelor politice parlamentare, precum si ai organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale cu grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri, precum si candidatii independenti

Contestatie scrisă la Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti

53.

Cu cel mult 10 zile înainte de ziua de referintă 15 noiembrie 2007 [art. 147 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare]

Desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare si a loctiitorului acestuia

Presedintele tribunalului

Prin tragere la sorti

 

0

1

2

3

4

54.

În termen de cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de completare a birourilor electorale de sector cu reprezentantii partidelor politice neparlamentare: cel mai târziu 16 noiembrie 2007 [art. 41 alin. (1) din Legea nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare]

Formularea de contestatii împotriva modului de completare a birourilor electorale de sector cu reprezentantii partidelor politice neparlamentare

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri, precum si candidatii independenti

Contestatie scrisă la Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti

55.

În termen de 24 de ore de la desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare 16 noiembrie 2007 [art. 147 alin. (8) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare]

Comunicarea către presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare a listei partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, respectiv a organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri

Presedintele biroului electoral judetean si al municipiului Bucuresti

Comunicare scrisă

56.

În cel mult 2 zile de la înregistrarea contestatiei: cel mai târziu 17 noiembrie 2007 [art. 41 alin. (2) din Legea nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare]

Solutionarea contestatiilor împotriva modului de completare a birourilor electorale de sector cu reprezentantii partidelor politice parlamentare, precum si ai organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale cu grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului

Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti

Hotărâre definitivă si irevocabilă

57.

În termen de cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de completare a birourilor electorale judetene si al municipiului Bucuresti cu reprezentantii partidelor politice neparlamentare: cel mai târziu 17 noiembrie 2007 [art. 41 alin. (1) din Legea nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare]

Formularea de contestatii împotriva modului de completare a birourilor electorale judetene si al municipiului Bucuresti cu reprezentantii partidelor politice neparlamentare

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri, precum si candidatii independenti

Contestatie scrisă la Biroul Electoral Central

58.

În cel mult 2 zile de la înregistrarea contestatiei: cel mai târziu 18 noiembrie 2007 [art. 41 alin. (2) din Legea nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare]

Solutionarea contestatiilor împotriva modului de completare a birourilor electorale de sector cu reprezentantii partidelor politice neparlamentare

Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti

Hotărâre definitivă si irevocabilă

59.

În cel mult 2 zile de la înregistrarea contestatiei: cel mai târziu 19 noiembrie 2007 [art. 41 alin. (2) din Legea nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare]

Solutionarea contestatiilor împotriva modului de completare a birourilor electorale judetene si al municipiului Bucuresti cu reprezentantii partidelor politice neparlamentare

Biroul Electoral Central

Hotărâre definitivă si irevocabilă

60.

Cu maximum 5 zile înainte de ziua de referintă 20 noiembrie 2007 [art. 147 alin. (7) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare]

Completarea birourilor electorale ale sectiilor de votare cu reprezentantii partidelor politice parlamentare, precum si ai organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale cu grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului. Dacă numărul partidelor politice parlamentare si al organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale cu grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului nu asigură completarea biroului, acesta se va completa cu reprezentanti ai partidelor neparlamentare sau ai organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale participante la alegeri

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare

Proces-verbal si, dacă este cazul, tragere la sorti

 

0

1

2

3

4

61.

În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de constituire a birourilor electorale ale sectiilor de votare: cel mai târziu 22 noiembrie 2007 [art. 41 alin. (1) din Legea nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare]

Formularea de contestatii referitoare la modul de formare si componenta birourilor electorale ale sectiilor de votare

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri, precum si candidatii independenti

Contestatie scrisă la biroul electoral judetean sau la biroul electoral de sector

62.

Cu 3 zile înainte de ziua de referintă: 22 noiembrie 2007 [art. 9 alin. (15) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare]

Predarea copiilor listelor electorale permanente, a copiilor listelor electorale speciale si transmiterea machetei listei electorale suplimentare presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare

Primarii

Pe bază de proces-verbal încheiat între primari si presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare

63.

Cu cel putin 2 zile înaintea zilei de referintă: cel mai târziu 23 noiembrie 2007 [art. 53 alin. (1) din Legea nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare]

Predarea buletinelor de vot presedintilor birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti

Presedintele Biroului Electoral al Municipiului Bucuresti

Pe bază de proces-verbal, în pachete sigilate de câte 100 de bucăti

64.

Cu cel putin 48 de ore înainte de ziua de referintă: cel mai târziu 23 noiembrie 2007 [art. 75 alin. (4), (5) si (6) din Legea nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare]

Solicitarea la biroul electoral judetean si al municipiului Bucuresti a acreditării pentru observatorii interni, pentru reprezentantii presei scrise si audiovizuale. Acreditarea observatorilor străini se face de către Biroul Electoral Central

Conducerea redactiilor presei scrise, a radiodifuzorilor si a organizatiilor neguvernamentale

Solicitare scrisă

65.

În preziua zilei de referintă 24 noiembrie 2007, ora 7,00 [art. 55 alin. (1) din Legea nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare]

ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE

 

 

66.

În termen de 2 zile de la înregistrarea contestatiilor: cel mai târziu 24 noiembrie 2007 [art. 41 alin. (2) din Legea nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare]

Solutionarea contestatiilor referitoare la modul de formare si componenta birourilor electorale ale sectiilor de votare

Biroul electoral judetean sau biroul electoral de sector

Prin hotărâre definitivă si irevocabilă

67.

Cel mai târziu în preziua zilei de referintă 24 noiembrie 2007 [art. 53 alin. (1) din Legea nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare]

Distribuirea buletinelor de vot către presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare

Presedintele biroului electoral judetean, respectiv presedintele biroului electoral de sector al municipiului Bucuresti

Pe bază de proces-verbal, în pachete sigilate de câte 100 de bucăti

68.

În preziua zilei de referintă 24 noiembrie 2007 [art. 73 alin. (3) din Legea nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare]

Predarea stampilelor si a celorlalte materiale necesare votării către presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare

Primarii, împreună cu presedintii birourilor electorale judetene, respectiv presedintii birourilor electorale de sector

Pe bază de proces-verbal

 

0

1

2

3

4

69.

În preziua zilei de referintă 24 noiembrie 2007 [art. 53 alin. (2) din Legea nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare]

Afisarea a câte două exemplare din buletinele de vot, vizate si anulate de presedintele biroului electoral judetean si al municipiului Bucuresti, la sediul judecătoriilor si la fiecare sectie de votare

Presedintele judecătoriei si presedintele biroului electoral al sectiei de votare

Se încheie proces-verbal.

70.

În ajunul zilei de referintă 24 noiembrie 2007, ora 18,00 [art. 73 alin. (5) din Legea nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare]

Prezentarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare si a membrilor birourilor la sectie si dispunerea măsurilor de asigurare a ordinii si corectitudinii operatiunilor de votare la sediul sectiei de votare. Instalarea posturilor de pază

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare, împreună cu membrii acestuia, precum si seful structurii de ordine si sigurantă publică

Se încheie proces-verbal.

71.

În ziua de referintă 25 noiembrie 2007, ora 6,00 [art. 74 alin. (1) din Legea nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare]

Presedintele sectiei de votare, împreună cu ceilalti membri, verifică urnele, existenta listelor electorale, a buletinelor de vot, a stampilelor si a celorlalte materiale necesare votării, închide si sigilează urnele si aplică stampila de control a sectiei de votare

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare, în prezenta celorlalti membri ai biroului

Se încheie proces-verbal cu operatiunile efectuate si constatările făcute.

72.

În ziua de referintă 25 noiembrie 2007, ora 7,00 [art. 76 din Legea nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare]

ÎNCEPEREA VOTĂRII

 

 

73.

În ziua de referintă 25 noiembrie 2007, ora 21,00 [art. 84 din Legea nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare]

ÎNCHIDEREA VOTĂRII

 

Persoanelor existente la ora 21,00 în localul sectiei de votare li se va permite să-si exercite dreptul la vot.

74.

În termen de cel mult 24 de ore de la închiderea sectiei de votare 26 noiembrie 2007 [art. 211 alin. (9) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare]

Numărarea voturilor si încheierea proceselor-verbale. Înaintarea către biroul electoral judetean, respectiv de sector al municipiului Bucuresti, a dosarului continând procesele-verbale, contestatiile privitoare la operatiunile electorale ale sectiei de votare, buletinele de vot nule si cele contestate, precum si a dosarului cuprinzând listele electorale suplimentare si declaratiile date pe propria răspundere ale alegătorilor care au fost înscrisi pe lista electorală suplimentară

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare si membrii biroului

Dosar sigilat si stampilat, care se înaintează cu pază militară

75.

În termen de 24 de ore de la primirea dosarului: cel mai târziu 27 noiembrie 2007 [art. 211 alin. (10) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare]

Trimiterea unuia dintre exemplarele procesului-verbal la tribunalul în a cărui rază teritorială se află

Biroul electoral judetean, respectiv biroul electoral de sector al municipiului Bucuresti

Cu pază militară

76.

În termen de 24 de ore de la primirea proceselor-verbale cuprinzând rezultatul numărării voturilor la sectii: cel mai târziu 27 noiembrie 2007 [art. 212 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu art. 89 din Legea nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare]

Centralizarea voturilor de la sectiile de votare din sector, încheierea procesului-verbal cu rezultatul centralizării voturilor. Procesul-verbal se înaintează Biroului Electoral al Municipiului Bucuresti, împreună cu dosarele cuprinzând listele electorale suplimentare si declaratiile date pe propria răspundere ale alegătorilor care au fost înscrisi pe lista electorală suplimentară, primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare.

Birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti

Dosar sigilat si stampilat, care se înaintează cu pază militară

 

0

1

2

3

4

77.

În termen de cel mult 48 de ore de la încheierea votării: cel mai târziu 27 noiembrie 2007, ora 21,00 [art. 32 alin. (5) din Legea nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare]

Formularea de cereri pentru anularea alegerilor pe motiv de fraudă electorală

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale sau candidatii independenti care au participat la alegeri

Cerere temeinic motivată si însotită de dovezile pe care se întemeiază, adresată Biroului Electoral Central

78.

În termen de 24 de ore de la primirea ultimului proces-verbal al birourilor electorale de sector: cel mai târziu: 28 noiembrie 2007 [art. 212 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare]

Înaintarea către Biroul Electoral Central a propriului proces-verbal împreună cu întâmpinările, contestatiile, procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, ce formează un dosar, încheiat, sigilat si semnat de membrii Biroului Electoral al Municipiului Bucuresti, precum si a dosarelor cuprinzând listele electorale suplimentare si declaratiile date pe propria răspundere ale alegătorilor care au fost înscrisi pe lista electorală suplimentară, primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare, prin intermediul birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti

Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti

Dosar sigilat si stampilat, care se înaintează cu pază militară

79.

În termen de 48 de ore de la primirea ultimului proces-verbal al birourilor electorale ale sectiilor de votare: 28 noiembrie 2007 [art. 212 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare]

Înaintarea către Biroul Electoral Central a propriului proces-verbal împreună cu întâmpinările, contestatiile, procesele-verbale colectate de la birourile electorale ale sectiilor de votare, ce formează un dosar, încheiat, sigilat si semnat de membrii biroului electoral judetean, si a tuturor dosarelor cuprinzând listele electorale suplimentare si declaratiile date pe propria răspundere ale alegătorilor care au fost înscrisi pe lista electorală suplimentară, primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare

Biroul electoral judetean

Dosar sigilat si stampilat, care se înaintează cu pază militară

80.

Până la publicarea rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I [art. 32 alin. (5) din Legea nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare]

Solutionarea cererilor având ca obiect frauda electorală

Biroul Electoral Central

 

81.

După primirea tuturor dosarelor de la birourile electorale judetene si al municipiului Bucuresti [art. 21 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare]

Calcularea pragului electoral si a coeficientului electoral si stabilirea listei partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale si candidatilor independenti cărora li se pot repartiza mandate. Repartizarea mandatelor prin metoda dʼHondt. Înmânarea certificatului constatator al alegerilor

Biroul Electoral Central

Încheierea procesului-verbal după modelul stabilit prin hotărâre a Guvernului. Procesul-verbal se semnează de membrii Biroului Electoral Central.

82.

După încheierea procesului-verbal [art. 28 din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare]

Confirmarea rezultatelor sufragiului si publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatelor alegerilor membrilor din România în Parlamentul European

Biroul Electoral Central

 

83.

După publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatelor alegerilor membrilor din România în Parlamentul European [art. 212 alin. (6), art. 22 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare]

Înaintarea către Autoritatea Electorală Permanentă a actelor si materialelor rezultate din procesul electoral, precum si a dosarelor cuprinzând listele electorale suplimentare si declaratiile pe propria răspundere, spre verificare în vederea depistării eventualelor voturi multiple

Biroul Electoral Central

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului-cadru de parteneriat dintre Ministerul Internelor si Reformei Administrative si Agentia Europeană pentru Managementul Cooperării Operationale la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene - FRONTEX, semnat la Varsovia la 13 iunie 2007

 

În temeiul prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, precum si ale art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative,

ministrul internelor si reformei administrative emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se dispune publicarea, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului-cadru de parteneriat dintre Ministerul Internelor si Reformei Administrative si Agentia Europeană pentru Managementul Cooperării Operationale la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene - FRONTEX, semnat la Varsovia la 13 iunie 2007.

 

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 23 august 2007.

Nr. 280.

 

ACORD - CADRU DE PARTENERIAT*)

între Ministerul Internelor si Reformei Administrative si Agentia Europeană pentru Managementul Cooperării Operationale la Frontierele Externe ale Statelor Membre

ale Uniunii Europene – FRONTEX

 

*) Traducere.

 

Ministerul Internelor si Reformei Administrative din România, pe de o parte, si Agentia Europeană pentru Managementul Cooperării Operationale la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene - FRONTEX,

Rondo ONZ 1,00-124, Varsovia, Polonia,

reprezentată, pentru a semna prezentul acord-cadru de către directorul executiv, Ilkka Laitinen,

de cealaltă parte

PREAMBUL

Politicile Comunitătii Europene în domeniul frontierelor externe ale Uniunii Europene au ca scop realizarea unui management integrat care să asigure un nivel uniform si înalt de control si supraveghere, necesar asigurării liberei circulatii a persoanelor în Uniunea Europeană si o componentă fundamentală a spatiului de libertate, securitate si justitie. În acest scop, este prevăzută stabilirea unor reguli comune referitoare la standardele si procedurile de control la frontierele externe.

Implementarea eficientă a regulilor comune necesită o coordonare sporită a cooperării operationale între statele membre si statele asociate Schengen. Acesta este motivul pentru care, prin Regulamentul Consiliului nr. 2.007/2004, a fost înfiintată Agentia Europeană pentru Managementul Cooperării Operationale la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene - FRONTEX, denumită în continuare FRONTEX, în vederea îmbunătătirii managementului integrat la frontierele externe.

Art. 2 al Regulamentului Consiliului nr. 2.007/2004 prevede că FRONTEX va îndeplini următoarele sarcini:

- va coordona cooperarea operatională dintre statele membre în domeniul managementului frontierelor externe;

- va asista statele membre în pregătirea gărzilor nationale de frontieră, incluzând stabilirea unor standarde comune de pregătire;

- va realiza analize de risc;

- va urmări dezvoltarea cercetărilor semnificative pentru controlul si supravegherea frontierelor externe;

- va ajuta statele membre în situatii care necesită asistentă tehnică si operatională sporită la frontierele externe;

- va acorda statelor membre sprijinul necesar pentru organizarea operatiunilor comune de returnare.

 

Având în vedere faptul că responsabilitatea pentru controlul si supravegherea frontierelor externe revine statelor membre si statelor asociate Schengen, FRONTEX va facilita si va face mai eficientă aplicarea măsurilor actuale si viitoare ale Comunitătii Europene legate de managementul frontierelor externe. Acest lucru va fi realizat prin asigurarea unei coordonări a actiunilor în implementarea acelor măsuri, contribuind astfel la atingerea unui nivel eficient, înalt si uniform de control al persoanelor si de supraveghere a frontierelor externe.

Art. 3 alin. 4 al regulamentului prevede faptul că FRONTEX poate decide să cofinanteze operatiunile comune si proiectele-pilot la frontierele externe, acordând fonduri nerambursabile din propriul buget, în conformitate cu regulile financiare aplicabile pentru FRONTEX.

Subventiile vor fi acordate în deplină concordantă cu titlul VI al Regulamentului Comisiei nr. 2.342/2002 din 23 decembrie 2002 care stabileste reguli detaliate pentru implementarea Regulamentului Consiliului nr. 1.605/ 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitătilor Europene, denumite în continuare Reguli de implementare a Regulamentului financiar general, si cu Regulamentul financiar FRONTEX, adoptat de către Consiliul de conducere în data de 30 iunie 2005.

Pentru a facilita semnarea viitoarelor contracte individuale de acordare a finantărilor nerambursabile pentru implementarea activitătilor mentionate la art. 3 al Regulamentului Consiliului nr. 2007/2004, prezentul  acord-cadru de parteneriat trebuie să fie semnat între parteneri.

Părtile au convenit asupra conditiilor speciale si a celor generale care alcătuiesc prezentul acord-cadru de parteneriat, denumit în continuare acord-cadru.

Conditiile speciale si conditiile generale indică subiectul si perioada acordului-cadru si ale aranjamentelor operationale pentru parteneriat.

Următoarele documente sunt anexate la prezentul acord-cadru:

- anexa nr. I - Programul de lucru FRONTEX 2007;

- anexa nr. II - Modelul de acord specific de acordare a fondurilor nerambursabile.

Termenii conditiilor speciale, din care preambulul face parte, vor avea întâietate fată de cele cuprinse în alte parti ale acordului-cadru. Termenii conditiilor generale vor avea întâietate asupra celor din anexe.

Prin semnarea acestui acord-cadru, partenerul acceptă termenii acestuia si aplicarea acestuia fată de orice acorduri specifice de acordare a finantărilor nerambursabile încheiate ulterior între părti.

În articolele acordului-cadru, termenul generic de actiune comună se va referi la operatiunile comune, proiecte-pilot si schimb de cele mai bune practici/know-how între partenerii pentru care se vor acorda fonduri nerambursabile. Acest acord nu se referă la activitătile operationale în care sunt implicati experti din statele membre sau statele asociate Schengen legate de actiuni comune care sunt initiate, organizate, executate si finantate în întregime de la bugetul FRONTEX.

 

CAPITOLUL I

Conditii speciale

ARTICOLUL I.1

Subiectul

 

1.1.1. În contextul prezentului acord-cadru, termenul partener desemnează Ministerul Internelor si Reformei Administrative.

1.1.2. Prezentul acord-cadru se încheie ca parte a unei relatii de cooperare aflată în desfăsurare, formalizată, între partener si FRONTEX, denumit în continuare parteneriatul, în baza obiectivelor Comunitătii Europene si a programului de lucru FRONTEX, asa cum este stabilit în anexa nr. I, pentru a contribui la obiectivele politicii Comunitătii Europene, mentionate în preambul.

1.1.3. Scopul acordului-cadru este acela de a defini rolurile si responsabilitătile partenerului si ale FRONTEX în implementarea parteneriatului lor. Acordurile specifice de acordare a fondurilor nerambursabile care pot fi semnate în cadrul acordului-cadru vor fi asociate fondurilor nerambursabile pentru o actiune comună.

1.1.4. În contextul Programului anual de lucru cuprins în anexa nr. 1, Ministerul Internelor si Reformei Administrative va desfăsura actiunea comună, dacă este nevoie si se convine asupra acestui lucru într-un acord specific de acordare a fondurilor nerambursabile, folosind clădirile partenerului.

1.1.5. Semnarea de către părti a acordului-cadru nu obligă FRONTEX-ul la acordarea fondurilor nerambursabile. Acest lucru nu va prejudicia participarea partenerului la alte solicitări de propuneri ale FRONTEX.

 

ARTICOLUL I.2

Acordarea fondurilor nerambursabile

 

1.2.1. Având în vedere situatia specifică din domeniul controlului si supravegherii frontierelor externe ale Uniunii Europene, toate fondurile nerambursabile acoperite de prezentul acord-cadru vor fi acordate în conformitate cu prevederile art. 169 pct. 1c) din Regulile de implementare a Regulamentului financiar general.

1.2.2. Toate actiunile comune prevăzute de orice acord specific de acordare a fondurilor nerambursabile trebuie să îndeplinească următoarele criterii generale:

a) să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului nr. 2.007/2004;

b) trebuie să aibă ca obiectiv general promovarea unui nivel uniform si înalt de control si supraveghere;

c) trebuie să constituie o dezvoltare graduală a sistemului integrat de management al frontierei;

d) trebuie să vizeze îmbunătătirea situatiei managementului frontierelor externe;

e) trebuie să fie bazate pe informatii;

f) nu pot fi redundante.

1.2.3. Procedurile de acordare a fondurilor nerambursabile pot fi initiate de:

a) partener. În acest caz, partenerul va trimite către FRONTEX o propunere de actiune comună. Propunerea va contine toate informatiile si documentele necesare evaluării, precum: descrierea obiectivului care trebuie atins, activitătile care urmează să fie desfăsurate, indicatii clare cu privire la regiunea geografică propusă pentru desfăsurarea actiunii comune, resursele si necesitătile tehnice si scopul financiar al actiunii comune. Va contine, de asemenea, descrierea activitătii curente a partenerului din domeniul actiunii propuse si informatii despre plusvaloarea estimată pe care coordonarea FRONTEX o poate oferi.

b) FRONTEX. În acest caz, FRONTEX va trimite scrisori de invitatie pentru o actiune comună, bazată pe concluziile analizei de risc sau în conformitate cu programul de lucru prezentat în anexa nr. I. Scrisoarea împreună cu acordul pentru fonduri nerambursabile vor fi trimise prin intermediul Punctului national de contact din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontieră mentionat la art. I.5.

1.2.4. În situatia descrisă la pct I.2.3 a), atunci când FRONTEX primeste un răspuns pozitiv la o initiativă, va primi de la partener, în timp util, acordul specific pentru fonduri nerambursabile semnat.

1.2.5. În situatia descrisă la pct. I.2.3 b), atunci când propunerea pentru o actiune comună este acceptată de către FRONTEX, informatiile despre acordarea subventiilor împreună cu formularul acordului standard pentru fonduri nerambursabile vor fi trimise partenerului prin intermediul Punctului national de contact mentionat la art. I.5.

1.2.6. În toate cazurile mentionate la pct. I.2.3, acordul specific pentru fonduri nerambursabile este guvernat de termenii specificati la conditiile speciale si generale ale acordului-cadru si trebuie să fie semnat de reprezentanti autorizati ai părtilor.

1.2.7. Atunci când acordul specific de finantare urmează să fie semnat cu mai multe părti, acesta va fi semnat doar de partener, dacă celelalte părti hotărăsc ca partenerul să actioneze în numele lor, sau va fi semnat de toate părtile implicate.

1.2.8. Partenerul este responsabil pentru coordonarea si executarea tuturor activitătilor desfăsurate de alte institutii din România.

Această responsabilitate atrage după sine toate aranjamentele tehnice si financiare. FRONTEX nu recunoaste nicio legătură contractuală între ea si institutia cu care cooperează partenerul.

 

ARTICOLUL I.3

Durata

 

1.3.1. Acordul-cadru va intra în vigoare la data la care va fi semnat de ultima dintre cele două părti.

1.3.2. Acordul-cadru va fi încheiat pentru o perioadă de 2 ani, începând cu data intrării în vigoare.

1.3.3. Acordurile specifice pentru fonduri nerambursabile trebuie să fie semnate înainte de data expirării acordului-cadru. Atunci când o actiune comună este desfăsurată după data mentionată mai sus, termenii acordului-cadru continuă să se aplice la implementarea acordurilor specifice corespunzătoare.

 

ARTICOLUL I.4

Finantarea actiunilor comune

 

1.4.1. Cofinantarea asigurată de partener, care nu poate fi mai mică de 20% din costul eligibil total estimat al actiunii comune, va fi solicitată pentru fiecare actiune pentru care este acordat un fond nerambursabil de către FRONTEX. Cofinantarea nu poate să fie asigurată din alte resurse bugetare ale Uniunii Europene.

1.4.2. Prevederile privind înaintarea documentelor referitoare la actiunea comună, precum si aranjamentele pentru plata subventiilor sunt stabilite în acordul specific pentru fonduri nerambursabile.

 

ARTICOLUL I.5

Comunicarea si schimbul de informatii

 

Orice comunicare cu privire la acordul-cadru sau la un acord specific pentru fonduri nerambursabile se va face în scris, indicându-se numărul acordului la care se referă, si va fi transmisă la următoarea adresă:

Pentru Ministerul Internelor si Reformei Administrative:

Punctul national de contact FRONTEX

Pentru FRONTEX:

Agentia FRONTEX,

Divizia operatională

Rondo ONZ 1,00-124, Varsovia, Polonia

Corespondenta obisnuită se va considera primită de FRONTEX la data înregistrării formale a acesteia de către departamentul responsabil din cadrul FRONTEX la care se face referire mai sus.

 

ARTICOLUL I.6

Raportarea

 

Solicitările referitoare la raportare si informare ce urmează a fi prezentate anterior, în timpul sau ulterior unei actiuni comune, vor fi mentionate în acordul specific pentru fonduri nerambursabile.

 

ARTICOLUL I.7

Contracte de implementare

 

Atunci când implementarea actiunilor comune asistate solicită adjudecarea contractelor de achizitie, partenerul va oferi contractul licitatorului cu cea mai bună ofertă, adică licitatorului care oferă cel mai bun raport calitate-pret, în conformitate cu principiile transparentei si tratamentului egal pentru potentialii contractanti, pentru evitarea conflictelor de interese.

 

CAPITOLUL II

Conditii generale

 

PARTEA A

Prevederi legale si administrative

 

ARTICOLUL II.1

Angajamentele partenerului

 

Prin semnarea acordului-cadru, partenerul se obligă:

- să respecte obiectivele comune generale care au reprezentat baza pentru stabilirea parteneriatului, asa cum este mentionat în preambul;

- să mentină relatiile de cooperare reciprocă si să efectueze schimburi regulate de informatii cu FRONTEX pe probleme de interes comun;

- să îsi îndeplinească angajamentele cuprinse în Programul anual de lucru, stabilit în anexa nr. I, aprobată de Consiliul director în conformitate cu prevederile art. 20 din Regulamentul Consiliului nr. 2007/2004;

- să depună toate eforturile pentru atingerea, în practică, a obiectivelor generale comune mentionate mai sus în fiecare actiune pentru care FRONTEX acordă subventii;

- să adopte o atitudine transparentă cu privire la gestionarea si tinerea de evidente asupra actiunilor comune pentru care FRONTEX acordă fonduri nerambursabile si să coopereze pe deplin la verificările anuale sau ocazionale de implementare a acordului-cadru si/sau a acordurilor speciale pentru fonduri nerambursabile.

 

ARTICOLUL II.2

Răspundere

 

11.2.1. Partenerul va avea unica responsabilitate de a respecta toate obligatiile legale care îi revin.

11.2.2. FRONTEX nu poate fi făcut responsabil, în niciun caz si sub niciun motiv, pentru pagubele si daunele suferite de personalul sau bunurile aflate în proprietatea partenerului pe parcursul desfăsurării actiunii comune sau ca o consecintă a actiunii comune. Prin urmare, FRONTEX nu va accepta nicio solicitare de despăgubire sau majorare a plătilor legate de astfel de pagube sau daune.

11.2.3. Cu exceptia cazurilor de fortă majoră, partenerul va remedia orice pagubă legată de echipamentele aflate în proprietatea FRONTEX ca urmare a executării sau executării defectuoase a unei actiuni comune.

11.2.4. Partenerul îsi va asuma răspunderea unică fată de părtile terte, inclusiv răspunderea fată de orice pagubă sau daună de orice fel suportată de acestia în legătură cu sau rezultată din actiunea comună.

Partenerul va absolvi FRONTEX de toate obligatiile aferente oricărei revendicări sau actiuni intentate ca rezultat al unei încălcări de către partener sau angajatii săi sau de către alte persoane pentru care partenerul sau o persoană individuală angajat al partenerului sunt responsabili.

 

ARTICOLUL II.3

Conflicte de interese

 

Partenerul se angajează să întreprindă toate măsurile necesare de prevenire a oricărui risc de conflict de interese care poate afecta îndeplinirea impartială si obiectivă a acordului-cadru si/sau a acordurilor specifice pentru fonduri nerambursabile si va informa FRONTEX, fără întârziere, cu privire la orice situatie care constituie sau care poate genera orice conflict de acest gen.

Există un conflict de interese atunci când exercitarea impartială si obiectivă a functiilor oricărei persoane în baza acordului-cadru sau a acordului de finantare este compromisă din motive care privesc familia, viata afectivă, afinitatea politică sau natională, interesul economic sau orice alt interes împărtăsit cu un tert.

 

ARTICOLUL II.4

Proprietatea/utilizarea rezultatelor

 

11.4.1. Cu exceptia cazurilor când se stipulează altfel în acordul specific pentru fonduri nerambursabile, dreptul de proprietate asupra rezultatelor actiunii comune, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală, si de proprietate asupra rapoartelor si altor documente în legătură cu acesta va apartine FRONTEX.

11.4.2. Fără a prejudicia pct. II.4.1, FRONTEX acordă partenerului dreptul de a utiliza liber rezultatele unei actiuni comune, după cum consideră potrivit, cu conditia ca astfel să nu încalce obligatiile sale de confidentialitate sau drepturile existente de proprietate industrială si intelectuală.

 

ARTICOLUL II.5

Confidentialitatea

 

11.5.1. Schimbul de date si informatii se va desfăsura în conformitate cu legislatia natională si comunitară existentă.

11.5.2. Partenerul si FRONTEX se angajează să păstreze confidentialitatea oricărui document, informatie sau altui material aflat în legătură directă cu subiectul acordului-cadru sau acordurilor specifice, considerate în mod corespunzător ca fiind confidentiale, dacă divulgarea respectivă poate aduce prejudicii celeilalte părti. Părtile vor respecta această obligatie si după data expirării acordului-cadru.

 

ARTICOLUL II.6

Publicitatea

 

Cu exceptia cazului când FRONTEX solicită altfel, orice comunicare sau aducere la cunostintă opiniei publice de către partener cu privire la o actiune comună, inclusiv în timpul unei conferinte sau al unui seminar, va indica faptul că actiunea comună a primit finantare de la Comunitatea Europeană si că a fost coordonată de către FRONTEX. Orice comunicare sau aducere la cunostintă opiniei publice de către partener, în orice formă si prin orice mijloace, va indica faptul că responsabilitatea apartine numai autorului si că FRONTEX nu este responsabilă pentru nicio utilizare a informatiilor continute aici.

 

ARTICOLUL II.7

Evaluarea

 

Ori de cate ori FRONTEX efectuează o evaluare intermediară sau finală a impactului unei actiuni comune, măsurat diferit fată de obiectivele Programului anual de lucru al FRONTEX, partenerul se angajează sa pună la dispozitia FRONTEX si/sau a persoanelor autorizate de aceasta toate documentele sau informatiile care vor permite încheierea cu succes a evaluării.

 

ARTICOLUL II.8

Suspendarea

 

11.8.1. Partenerul si/sau FRONTEX pot suspenda implementarea unei actiuni comune dacă unele circumstante de natură exceptională fac acest lucru imposibil sau extrem de dificil, în special în situatiile de fortă majoră. Acestea se vor informa reciproc, fără întârziere, furnizând toate motivele si detaliile necesare, precum si data anticipată a reluării.

11.8.2. Dacă FRONTEX nu denuntă acordul specific de acordare a fondurilor nerambursabile conform art. II.11, partenerul va relua implementarea de îndată ce împrejurările permit acest lucru si va informa FRONTEX în mod corespunzător despre aceasta. Durata actiunii comune va fi prelungită cu o perioadă echivalentă cu durata suspendării.

 

ARTICOLUL II.9

Fortă majoră

 

Fortă majoră va însemna orice situatie exceptională imposibil de anticipat sau eveniment care depăseste controlul părtilor, care le împiedică pe oricare dintre acestea să-si îndeplinească oricare dintre obligatiile prevăzute în acord, care nu poate fi atribuită erorii sau neglijentei părtii în cauză si care se dovedeste insurmontabilă în ciuda tuturor eforturilor depuse. Defectele privitoare la echipamente si materiale sau întârzierile în punerea acestora la dispozitie, conflictele de muncă, grevele sau dificultătile financiare nu pot fi invocate drept situatii de fortă majoră de partea care nu-si poate îndeplini obligatiile.

 

ARTICOLUL II.10

Desemnarea

 

Pretentiile la adresa FRONTEX nu pot fi transferate.

În situatii exceptionale, atunci când situatia justifică acest lucru, FRONTEX poate autoriza desemnarea unei terte părti pentru îndeplinirea acordului specific pentru fonduri nerambursabile si oricăror plăti ce decurg din aceasta, în urma unei cereri scrise formulate în acest sens, în care se vor indica motivele de către partener. Dacă FRONTEX este de acord, trebuie să facă acest acord cunoscut în scris înainte ca desemnarea propusă sa aibă loc. În absenta autorizării mai sus mentionate sau în situatia nerespectării conditiilor din acesta, desemnarea nu va putea fi pusă în aplicare împotriva FRONTEX, si nu va produce niciun fel de efecte asupra FRONTEX. În niciun caz un astfel de transfer nu va elibera partenerul de obligatiile sale fată de FRONTEX.

 

ARTICOLUL II.11

Denuntarea

 

Acest acord poate fi denuntat de oricare dintre părti, în baza unui preaviz scris de 3 (trei) luni, transmis în acest sens către cealaltă parte. Atunci când utilizează acest drept, partea în cauză trebuie să se angajeze să încheie implementarea oricăror acorduri specifice care au intrat în vigoare înainte de data la care rezilierea acordului-cadru va fi pusă în aplicare.

Procedura este demarată printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau printr-un echivalent al acesteia.

 

ARTICOLUL II.12

Penalităti financiare

 

Se vor aplica prevederile art. 133, coroborat cu art. 175 din Regulile de implementare a Regulamentului financiar general.

 

ARTICOLUL II.13

Acorduri aditionale

 

11.13.1. Orice amendament la acest acord-cadru sau la un acord specific pentru fonduri nerambursabile trebuie să facă obiectul unui acord aditional scris. Niciun fel de întelegere verbală nu poate angaja părtile în acest sens.

11.13.2. Acordul aditional nu poate avea ca scop sau ca rezultat modificarea acordului cadru, care poate pune la îndoială decizia de a încheia acordul-cadru sau acordul specific pentru fonduri nerambursabile sau care să aibă drept rezultat tratamentul inegal al aplicantilor pentru acordul-cadru sau subventii.

11.13.3. Dacă solicitarea de amendare este formulată de partener, acesta trebuie să o trimită la FRONTEX cu 3 luni înainte de data preconizată pentru intrarea în vigoare si, în ceea ce priveste acordurile specifice pentru fonduri nerambursabile, cu o lună înaintea datei de încheiere a actiunii comune, cu exceptia cazurilor justificate corespunzător de partener si acceptate de FRONTEX.

 

ARTICOLUL II.14

Legea aplicabilă si instanta competentă

 

11.14.1. Fondurile nerambursabile se supun conditiilor acordului-cadru si acordurilor specifice pentru fonduri nerambursabile, regulilor comunitare aplicabile si, la nivel secundar, legilor Belgiei.

11.14.2. Părtile se vor strădui să solutioneze pe cale amiabilă orice dispută sau litigiu în legătură cu interpretarea, aplicarea sau îndeplinirea acordului-cadru sau a acordului specific pentru fonduri nerambursabile, inclusiv existenta, valabilitatea sau denuntarea sa. În lipsa unei întelegeri amiabile, oricare parte poate prezenta cazul spre solutionare Tribunalului de Primă Instantă al Comunitătilor Europene si, în caz de apel, Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene.

 

PARTEA B

Prevederi financiare

 

ARTICOLUL II.15

Costuri eligibile

 

II.15.1. Pentru a fi considerate eligibile pentru finantarea de către FRONTEX, costurile trebuie să îndeplinească următoarele criterii generale:

- trebuie să aibă legătură cu subiectul acordului specific pentru fonduri nerambursabile si să fie prevăzute în bugetul estimat anexat la acesta;

- trebuie să fie necesare pentru desfăsurarea actiunii comune care face obiectul acordului specific pentru fonduri nerambursabile;

- trebuie să fie rezonabile si justificate si trebuie să fie în conformitate cu principiile unui management financiar solid, în special din punctul de vedere al celei mai bune oferte si al eficientei costului;

- trebuie să fie efectuate în timpul perioadei de eligibilitate pentru finantarea de către Comunitatea Europeană, asa cum este specificat în acordul specific;

- trebuie să fi fost cheltuite de partener, să fie înregistrate în contabilitatea acestuia în conformitate cu principiile de contabilitate aplicabile si să fie declarate în conformitate cu cerintele legislatiei aplicabile din domeniul fiscal si social;

- trebuie să poată fi identificabile si verificabile.

11.15.2. Procedurile interne de contabilitate si audit ale partenerului trebuie să permită directa reconciliere a costurilor si a venitului declarat în legătură cu actiunea comună, cu declaratiile contabile corespunzătoare si cu documentele justificative.

11.15.3. Următoarele costuri directe sunt eligibile, cu conditia ca acestea să îndeplinească criteriile stipulate la paragraful anterior:

- diurnele de călătorie si subzistentă pentru personal, cu conditia ca acestea să fie în conformitate cu practicile uzuale ale beneficiarului referitoare la costurile de călătorie si să nu depăsească nivelul aprobat anual de Comisia Europeană; având în vedere faptul că se plătesc diurne zilnice, nu vor fi oferite mese suplimentare de către FRONTEX;

- alocatiile de călătorie pentru echipamente - acoperind cel mai scurt posibil itinerar începând din punctul de unde echipamentul părăseste aria obisnuită de utilizare până în punctul cel mai apropiat de desfăsurare a actiunii comune;

- costurile curente săptămânale/zilnice/pe oră pentru echipamentul specializat care intensifică activitatea de control al frontierelor pe perioada limitată a actiunii comune, cu conditia ca echipamentele să fie folosite pentru actiune.

11.15.4. Costurile indirecte eligibile pentru actiunea comună sunt acele costuri care, conform conditiilor de eligibilitate descrise la pct. II.15.1, nu sunt identificabile drept costuri specifice legate direct de desfăsurarea actiunii comune si care pot fi asociate direct cu aceasta, dar care pot fi identificate si justificate de către partener prin utilizarea sistemului său contabil ca fiind efectuate în legătură cu costurile directe eligibile pentru actiunea comună. Ele nu pot include niciun fel de costuri eligibile directe.

Prin derogare de la pct. II.15.1, costurile indirecte suportate în procesul de desfăsurare a actiunii comune pot fi eligibile pentru finantarea cu un coeficient fixat la nu mai mult de 7% din costurile totale eligibile directe. În cazul în care totalul eligibil depăseste suma de 100.000 euro, nivelul eligibil al costurilor indirecte trebuie să fie redus la nivelul stabilit între părti. Nivelul agreat al costurilor indirecte trebuie să fie specificat în acordul specific pentru fonduri nerambursabile. Dacă acordul respectiv pentru fonduri nerambursabile prevede o contributie fixă în legătură cu costurile indirecte, ele nu trebuie sa fie justificate de documente contabile.

 

ARTICOLUL II.16

Solicitări de plată

 

11.16.1. Plătile sunt efectuate în termen de 3 luni de la încheierea actiunii comune prevăzute în acordul specific pentru fonduri nerambursabile în baza costurilor eligibile efectuate de partener în desfăsurarea actiunii comune.

11.16.2. Dacă în cadrul acordului specific pentru fonduri nerambursabile părtile au căzut de acord, una sau mai multe plăti pot fi efectuate ca prefinantare sau ca plăti intermediare.

11.16.3. Prefinantarea este menită să acopere cheltuielile partenerului legate de actiunea aprobată. Prefinantarea va fi efectuată de îndată ce este posibil si în orice caz în 45 de zile

de la data când ultima dintre cele două părti a semnat acordul specific pentru fonduri nerambursabile sau de la primirea plătii solicitate, oricare dintre ele este ultima.

11.16.4. Plătile intermediare vor fi rambursate partenerului pentru cheltuielile sale în baza unei declaratii detaliate a costurilor efectuate, de îndată ce actiunea comună a ajuns la un anumit nivel de finalizare.

Până la termenul limită corespunzător indicat în acordul specific pentru fonduri nerambursabile, partenerul poate înainta o cerere pentru o plată intermediară, care trebuie să fie însotită de următoarele documente:

- un raport intermediar de implementare a actiunii comune;

- o declaratie financiară intermediară privind costurile eligibile efectuate, urmând structura bugetului estimat.

11.16.5. Pentru plata cheltuielilor, următoarele rapoarte si documentatie vor fi trimise în timp de 6 săptămâni după terminarea actiunii comune:

- un raport referitor la implementarea actiunii comune din punctul de vedere al partenerului;

- o declaratie financiară finală privind costurile eligibile efectuate, urmând structura bugetului estimat.

Bilantul subventionării va fi stabilit de către FRONTEX în conformitate cu art. II.18.

Documentele care însotesc solicitarea de plată vor fi întocmite în conformitate cu prevederile relevante ale acordului-cadru si ale acordului specific pentru fonduri nerambursabile, incluzând anexe acolo unde este cazul. Partenerul însusi va certifica faptul că documentele trimise către FRONTEX respectă prevederile financiare ale acordului-cadru si ale acordului specific pentru fonduri nerambursabile si că costurile declarate sunt cele actuale si toate plătile au fost declarate.

11.16.6. La primirea documentelor mentionate la pct. II.16.4 si/sau II.16.5, FRONTEX:

- va solicita partenerului, în termen de 4 săptămâni, documentele justificative sau alte informatii aditionale pe care le consideră necesare; va stabili un termen limită pentru înaintarea informatiilor aditionale sau a documentelor justificative, iar termenul limită pentru plăti va fi prelungit în mod corespunzător;

- dacă în termen de 4 săptămâni FRONTEX nu va trimite un răspuns scris, se va considera că documentatia a fost suficientă. Aprobarea raportului care însoteste solicitarea de plată nu va implica recunoasterea autenticitătii, a caracterului complet si a corectitudinii declaratiilor si informatiilor pe care acesta le contine.

 

ARTICOLUL II.17

Prevederi generale privind plătile

 

11.17.1. Plătile vor fi efectuate de către FRONTEX în euro. Orice transformare a costurilor efective în euro va fi efectuată la cursul zilnic publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau, în lipsa acestui fapt, la cursul contabil lunar stabilit de FRONTEX si publicat pe site-ul oficial al acesteia din ziua emiterii ordinului de plată.

Plătile făcute de FRONTEX vor fi considerate efectuate la data virării acestora din contul FRONTEX.

11.17.2. FRONTEX poate oricând suspenda perioada pentru plata indicată în acordul specific pentru fonduri nerambursabile sau în articolul echivalent din acordul-cadru, înstiintând partenerul că cererea sa de plată nu poate fi satisfăcută, fie pentru că nu respectă prevederile acordurilor, fie pentru că trebuie prezentate documentele justificative corespunzătoare, fie pentru că există o suspiciune cu privire la faptul că unele cheltuieli din declaratia financiară nu sunt eligibile, fiind efectuate controale suplimentare.

De asemenea, FRONTEX poate să-si suspende plătile oricând, dacă se constată sau se presupune că partenerul a încălcat prevederile acordului-cadru sau ale acordului specific, în special ca rezultat al auditurilor si al controalelor stipulate la art. II.20.

FRONTEX va informa partenerul cu privire la orice astfel de suspendare printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau printr-un document echivalent. Suspendarea va intra în vigoare la data trimiterii înstiintării de către FRONTEX. Perioada rămasă de plată va fi reluată de la data înregistrării unei cereri de plată întocmite corespunzător, atunci când are loc primirea documentelor justificative, sau la sfârsitul perioadei de suspendare notificate de FRONTEX. Suspendarea plătii de către FRONTEX nu poate fi considerată plată întârziată.

 

ARTICOLUL II.18

Stabilirea finantării finale

 

11.18.1. Fără a aduce prejudicii informatiilor obtinute ulterior, conform art. II.20, FRONTEX va stabili ca suma plătii finale să fie acordată partenerului în baza documentelor mentionate în art. II.16, care a fost aprobat.

11.18.2. Suma totală plătită partenerului de către FRONTEX nu poate, în niciun caz, să depăsească suma maximă de finantare mentionată în acordul specific pentru fonduri nerambursabile, chiar dacă costurile totale actuale eligibile depăsesc costurile totale eligibile estimate specificate în bugetul estimat anexat acordului specific pentru fonduri nerambursabile.

11.18.3. Dacă, la terminarea actiunii comune, costurile reale eligibile sunt mai mici decât costurile totale eligibile estimate, contributia FRONTEX se va limita la costurile eligibile efective utilizând raportul de cofinantare specificat în acordul de finantare.

11.18.4. Prin acesta, partenerul este de acord ca fondurile nerambursabile să fie limitate la suma necesară pentru a echilibra balanta contabilă a actiunii comune si că acestea sub nicio formă nu îi pot aduce niciun profit.

Facturile efective ce vor fi luate în considerare vor fi cele stabilite, emise sau confirmate la data la care solicitarea de plată a fost întocmită de către partener. În conformitate cu acest articol, vor fi luate în considerare numai costurile eligibile actuale ale actiunii comune sau bugetul curent care fac parte din categoriile stabilite în bugetul estimativ anexat acordului specific pentru fonduri nerambursabile.

Orice surplus astfel stabilit va avea ca rezultat o reducere corespunzătoare din suma de finantare.

Atunci când suma totală a plătilor deja efectuate depăseste suma finantării finale, FRONTEX va emite un ordin de recuperare a surplusului.

 

ARTICOLUL II.19

Recuperarea

 

11.19.1. Dacă o sumă este plătită în mod necuvenit partenerului sau dacă recuperarea este justificată în baza termenilor acordului-cadru sau acordului specific pentru fonduri nerambursabile, partenerul se angajează să returneze FRONTEX suma în discutie în conditiile si la data specificate de aceasta din urmă.

11.19.2. Dacă partenerul nu returnează suma datorată până la data scadentă, acesteia i se va aplica dobânda la rata Băncii Centrale Europene operatiunilor sale principale de refinantare, asa cum este publicată în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene în prima zi a lunii în care plata era scadentă, majorată cu 3,5%. Dobânda va putea fi plătită pentru perioada care a trecut de la data ulterioară expirării termenului de plată până în ziua plătii. Orice plată partială va acoperi mai întâi dobânda.

11.19.3. Sumele ce urmează a fi returnate către FRONTEX pot fi compensate din orice sume de orice fel datorate partenerului, în urma unei informări corespunzătoare. Nu este necesar consimtământul prealabil al partenerului. Acest lucru nu va afecta optiunea părtilor de a stabili plata în rate.

11.19.4. Taxele bancare suportate în legătură cu rambursarea sumelor datorate FRONTEX vor fi suportate în întregime de partener.

 

ARTICOLUL II.20

Verificări si audituri

 

11.20.1. Partenerul se angajează să furnizeze orice informatii detaliate cerute de FRONTEX sau de oricare alt organism din afară autorizat de FRONTEX pentru a verifica dacă actiunea comună si prevederile acordului-cadru si/sau ale acordurilor specifice pentru fonduri nerambursabile sunt implementate în mod corespunzător.

11.20.2. Partenerul va pune la dispozitia FRONTEX toate documentele originale, în special înregistrările contabile si fiscale, sau, în cazuri exceptionale si justificate în mod corespunzător, copii legalizate ale documentelor originale legate de fiecare acord specific pentru fonduri nerambursabile, timp de 5 ani de la data plătii soldului pentru actiunea corespondentă.

11.20.3. Partenerul este de acord ca FRONTEX să poată efectua un audit al modului de utilizare a finantărilor acordate, fie direct de personalul propriu al FRONTEX, fie de orice alt organism din afară autorizat să procedeze astfel în numele FRONTEX. Auditurile respective pot fi efectuate de-a lungul perioadei de implementare a acordurilor pentru fonduri nerambursabile până la plata soldurilor acestora si timp de 5 ani de la data plătii soldului pentru actiunile corespondente. Atunci când se impune, constatările auditului pot conduce la decizii de recuperare de către FRONTEX.

11.20.4. Partenerul se angajează să acorde conducerii FRONTEX si personalului extern autorizat de FRONTEX dreptul de acces adecvat la locatiile si incintele în care se desfăsoară actiunile comune si la toate informatiile, inclusiv la informatiile în format electronic, necesare pentru a efectua auditurile respective.

11.20.5. În temeiul Regulamentului Consiliului (Euratom, CE) nr. 2185/96 si al Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 1073/1999, Biroul European Antifraudă poate, de asemenea, organiza controale si inspectii la fata locului în conformitate cu procedurile stipulate de legislatia Comunitătii Europene în materie de protectie a intereselor financiare ale Comunitătilor Europene împotriva fraudelor si altor nereguli. Ori de câte ori se impune, constatările inspectiei pot conduce la hotărâri de recuperare de către FRONTEX.

11.20.6. Curtea Europeană a Auditorilor va avea aceleasi drepturi ca si FRONTEX, în special drept de acces în ceea ce priveste controalele si auditurile.

În limba engleză, în două copii. Semnat la Varsovia la 13 iunie 2007.

 

Ministerul Internelor si Reformei Administrative din România,

Cristian David,

ministrul internelor si reformei administrative

FRONTEX,

Ilkka Laitinen,

director executiv FRONTEX

............................. (semnătura)

............................. (semnătura)

 

ANEXA Nr. I

 

PROGRAMUL DE LUCRU FRONTEX 2007

 

1. Introducere

Agentia Europeană pentru Managementul Cooperării Operationale la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) a fost înfiintată prin Regulamentul Consiliului (CE) 2007/2004 din data de 26 octombrie 2004 (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 349 din 25 noiembrie 2004). Regulamentul mentionat mai sus stabileste bazele dezvoltării FRONTEX, care este recunoscută ca una dintre principalele componente ale conceptului de management integrat al frontierei.

Respectând în totalitate principiul potrivit căruia întreaga responsabilitate pentru controlul si supravegherea frontierelor externe apartine statelor membre si în conformitate cu regulamentul mentionat mai sus, FRONTEX are următoarele sarcini:

- coordonează cooperarea operatională dintre statele membre în domeniul managementului frontierelor externe;

- asistă statele membre în pregătirea gărzilor nationale de frontieră;

- efectuează analize de risc;

- urmăreste îndeaproape dezvoltarea cercetării relevante pentru controlul si supravegherea frontierelor externe;

- asistă statele membre în situatiile în care acestea au nevoie de ajutor tehnic si operational sporit la frontierele externe;

- oferă statelor membre sprijinul necesar în organizarea operatiunilor comune de returnare.

Programul de lucru FRONTEX 2007 (Programul de lucru) contine 3 aspecte primare. În primul rând, este principalul instrument prin care Comitetul director controlează atributiile FRONTEX. În al doilea rând, Programul de lucru asigură cel mai înalt nivel posibil de transparentă fată de cetătenii si institutiile Uniunii Europene. Si în al treilea rând, Programul de lucru stabileste baza pentru deciziile financiare adecvate asupra activitătilor pe care le acoperă.

Asa cum este mentionat în Programul Haga, Comisia Europeană va efectua o evaluare a sarcinilor FRONTEX. Ca rezultat al acestor evaluări, noile sarcini pot fi asumate de către FRONTEX. Totusi, Programul de lucru stabileste activitătile pentru anul 2007 în conformitate cu mandatul actual al FRONTEX. Programul de lucru pentru 2007, care a fost pregătit luând în considerare viziunea strategică a FRONTEX, trebuie văzut ca o continuare a Programului de lucru 2006.

Bugetul propus pentru anul 2007, asa cum este arătat mai jos, permite FRONTEX să-si îndeplinească sarcinile.

 

Venit (în € 1.000.000)

M. euro

Proiect de modificare a bugetului pe anul 2007

Proiectul bugetului revizuit pentru anul 2007

Subsidii acordate de Comisia Europeană

21,2

12,8

34,0

Alte venituri

1,0

0,0

1,0

TOTAL:

22,2

12,8

35,5

Cheltuieli (în € 1.000.000)

 

 

 

Cheltuielile operationale

12,3

8,0

20,3

Personal

6,9

2,5

9,4

Alte cheltuieli adminstrative

3,0

2,3

5,3

TOTAL:

22,2

12,8

35,0

 

Sumele alocate pentru personal în anul 2007 sunt prezentate în tabelele de mai jos:

Personal temporar

49

Personal extern (experti nationali detasati)

67

Personal contractat

20

TOTAL:

136

Activităti operationale

 

Director executiv

1

Director executiv adjunct

1

Suport executiv

9

Operatiuni incluzând managementul echipelor comune de experti si a echipamentului tehnic

49

Analize de risc

19

Pregătire

8

Cercetare si dezvoltare

7

Transparentă si comunicare

3

SUBTOTAL:

97

Activităti administrative

 

Audit si managementul calitătii

1

Suport de management

6

Finante si achizitii

8

Administrare

24

SUBTOTAL:

39

TOTAL:

136

 

Pentru a-si atinge obiectivele si a-si îndeplini sarcinile, FRONTEX desfăsoară un număr de activităti specifice. Fiecărei activităti din acest Program de lucru i-au fost atribuite anumite obiective si sarcini. În plus, pentru fiecare obiectiv sunt indicate cele mai importante rezultate. Planificarea si implementarea acestor activităti trebuie să aibă la bază următoarele principii:

- să corespundă criteriilor de calitate si standardelor FRONTEX;

- implementare să fie efectivă/eficientă;

- să aibă loc îndeplinirea la timp în cadrul bugetului.

2. Obiectivul FRONTEX

Obiectivul FRONTEX reprezintă coordonarea cooperării operationale bazată pe informatii la nivelul Uniunii Europene pentru a intensifica securitatea la frontierele externe.

3. Raport de misiune

FRONTEX consolidează libertatea si securitatea cetătenilor Uniunii Europene prin completarea sistemelor de management al frontierelor nationale ale statelor membre.

FRONTEX este un coordonator operational al Comunitătii si un contribuabil demn de încredere, care joacă un rol cheie în implementarea unei politici comune a Uniunii Europene pentru managementul integrat al frontierelor, fiind pe deplin respectat si sprijinit de statele membre si de tările terte.

FRONTEX promovează în mod activ cooperarea dintre organele de aplicare a legii, implicate la frontiere si responsabile pentru securitatea internă a Uniunii Europene.

Activitătile operationale ale FRONTEX au la bază informatiile. Eficienta FRONTEX are la bază un personal profesionist si foarte motivat.

4. Declaratie privind prioritătile

Tinând cont de faptul că FRONTEX se află încă în fază initială de dezvoltare, în 2007 va continua să îsi dezvolte capacitătile operationale.

În acest context, în anul 2007, principala provocare pentru FRONTEX o va reprezenta sporirea calitătii si volumului rezultatelor, tinând cont de schimbările dinamice de situatie care au loc la frontierele externe ale Uniunii Europene, asa cum sunt identificate în analizele de risc si de asteptările sporite din partea statelor membre si ale institutiilor Uniunii Europene.

În baza rezultatelor studiilor de fezabilitate privind Reteaua de patrule pe coasta mediteraneeană din luna iulie 2006 si stabilirea sistemului de supraveghere tehnică la frontierele maritime sudice (BORTEC) din luna decembrie 2006, FRONTEX, împreună cu statele membre, se concentrează asupra stabilirii Sistemului european permanent de supraveghere.

Luând în considerare faptul că migratia ilegală a depăsit limitele unei singure regiuni, cooperarea cu tările terte joacă un rol foarte important. În baza rezultatelor obtinute în anul 2006, cooperarea operatională a FRONTEX cu tările terte va fi dezvoltată gradual si va urmări realizarea unui parteneriat consolidat. Vor fi făcute eforturi speciale pentru intensificarea cooperării cu autoritătile competente ale tărilor terte din regiunea mediteraneeană, Africa de Vest, Asia Centrală si Orientul Îndepărtat.

FRONTEX sporeste securitatea la frontiere prin consolidarea cooperării dintre statele membre si, împreună cu statele membre, continuă dezvoltarea initiativelor de management regional al frontierei, în special la frontierele maritime sudice. Reteaua de puncte nationale de contact ale FRONTEX (NPPOC) va fi dezvoltată împreună cu retelele specifice create de unitătile operationale.

Politica de securitate FRONTEX, care acoperă toate aspectele legate de securitate, precum securitatea documentelor, securitatea IT si securitatea fizică, are ca obiectiv îmbunătătirea capacitătilor operationale.

Este evidentă nevoia de a încuraja cooperarea activă si operatională cu institutii si organisme ale Uniunii Europene, cu Comunitatea Europeană si organizatiile internationale competente, în special cu EUROPOL si INTERPOL.

Luând în considerare faptul că migratia ilegală a depăsit de mult nivelul unei singure regiuni, cooperarea cu tările terte joacă un rol foarte important. Bazată pe rezultatele obtinute în anul 2006, cooperarea operatională dintre FRONTEX si tările terte va fi dezvoltată gradual si va avea ca tintă realizarea unui parteneriat sustinut. Se vor depune eforturi speciale pentru intensificarea cooperării cu autoritătile relevante ale tărilor terte din regiunea mediteraneeană, Africa de Vest, Asia Centrală si Orientul Îndepărtat.

FRONTEX îsi îmbunătăteste capacitatea sa analitică. Vor fi consolidate legăturile cu retelele de ofiteri de legătură cu competente în domeniul imigratiei europene (ILO). Va fi înfiintat Centrul situational si vor fi create canale sigure de comunicatii si schimb de informatii cu statele membre si partenerii cheie. Implementarea unui nou Model comun de analiză de risc integrat (CIRAM), bazat pe realizările si experienta anului 2006, este o altă sarcină a FRONTEX pentru obtinerea, în continuare, a informatiilor adecvate. FRONTEX promovează evaluările nivelului operational si tactic realizate de statele membre.

În 2007, FRONTEX îsi îmbunătăteste capacitătile de reactie. Vor fi stabilite procedurile pentru situatii de urgentă. Echipele comune de sprijin ale FRONTEX (FJST) vor intensifica cooperarea operatională, schimbul de informatii si de experientă.

Depinzând de progresul de la nivelul legislativ al Uniunii Europene si în mod indirect de dezvoltarea FJST, pentru crearea unor echipe de interventie rapidă la frontieră (RABIT) este necesară contributia substantială si implicarea din partea FRONTEX. Acest concept constituie principalul element al capacitătii FRONTEX de a sprijini statele membre în situatii care necesită asistentă tehnică si operatională sporită. În acest context, FRONTEX va finaliza crearea unei baze centralizate de echipament tehnic si experti ai statelor membre care pot fi pusi la dispozitia altui stat membru atunci când este necesar. FRONTEX va întocmi rapoarte asupra progresului făcut de Consiliu până la finalul lunii aprilie 2007.

În aceste cazuri, implementarea Programului de lucru pentru anul 2007, bugetul pentru 2007 si prioritătile pot fi luate din nou în considerare.

În aceste situatii, implementarea Programului de lucru 2007, a Bugetului pe anul 2007 si a prioritătilor poate fi luată din nou în considerare.

Functiile si procedurile de bază vor continua să se dezvolte si în cursul anului 2007 pentru a spori capacitatea managerială a FRONTEX, care constă în primul rând în resursele economice si de personal adecvate si folosirea eficientă a acestora.

Personalul reprezintă un factor important, care va avea un impact puternic asupra activitătilor FRONTEX în 2007. Asadar, este vitală asigurarea unui management eficient al resurselor umane pentru a avea un personal profesionist si foarte motivat.

Sistemul financiar va fi flexibil pentru a răspunde nevoilor operationale. Vor fi definite costurile eligibile ale personalului si echipamentului pentru operatiunile comune. Introducerea suplimentară a unor principii solide de management financiar si implementarea adecvată a regulilor si regulamentelor financiare reprezintă una dintre prioritătile cele mai importante din acest domeniu. În plus, ar putea fi necesară revizuirea Regulamentului financiar si/sau a regulilor de implementare în urma evaluării externe a FRONTEX condusă de Consiliul de conducere în conformitate cu art. 33.

Luând în considerare realocarea cartierului general al FRONTEX la sediul acestuia, la începutul anului, este importantă furnizarea unui suport administrativ si IT către unităti pentru a asigura continuitatea activitătilor operationale.

FRONTEX îsi defineste profilul său de organism specializat, cu un rol de coordonator bine recunoscut, si pozitia sa din cadrul Uniunii Europene si în rândul partenerilor săi. Acesta urmează să fie dezvoltat prin mentinerea eficientă a contactelor cu actorii relevanti, în special cu Comisia Europeană, Consiliul si Parlamentul European. În plus, rolul FRONTEX se va reflecta în imaginea sa publică.

5. Operatiunile comune si proiectele-pilot la frontierele externe

Obiectivul general este de a initia, planifica, implementa, coordona si evalua operatiunile comune bazate pe informatii si compilarea celor mai bune practici, care împreună vor contribui la intensificarea securitătii la frontierele externe: terestre, maritime si aeriene, într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor.

Alocarea resurselor financiare (total): 13.965.000 euro

Alocarea resurselor umane: 49

5.1. Frontierele terestre Sarcini:

- de a coordona operatiunile comune la frontierele terestre;

- de a compila cele mai bune practici referitoare la securitatea frontierelor terestre;

- de a continua dezvoltarea procedurilor de coordonare a operatiunilor comune;

- de a continua implementarea proiectelor-pilot initiate în 2006.

Rezultate:

- 4-5 operatiuni comune în prima jumătate a anului si 4-5 operatiuni comune în a doua jumătate a anului, într-o zonă geografică identificată prin analiza de risc asupra rutelor migratiei ilegale;

- o operatiune comună bazată pe modul curent de operare în falsificarea documentelor;

- o operatiune comună pentru desfăsurarea si managementul echipelor comune de sprijin ale FRONTEX;

- o operatiune combinată pe mare si uscat;

- implementarea proiectelor privind cooperarea cu tările terte învecinate;

- continuarea proiectului-pilot privind organizatiile de delegati la frontieră din Europa, conferintă în al doilea trimestru al anului si implementarea până la sfârsitul anului;

- 3-4 proiecte-pilot privind cele mai bune practici. Indicatori:

- operatii comune desfăsurate în conformitate cu planul si în limitele temporale stabilite;

- chestionarul privind eficienta operatiunilor, necesitatea si calitatea operatiunilor comune, a proiectelor-pilot care formează partial o bază pentru rapoartele de evaluare;

- plusvaloarea operatiunilor comune si participarea activă a statelor membre, asa cum a fost stabilit în rapoartele de evaluare.

Investitii:

Alocarea resurselor financiare: 2.200.000 euro

Alocarea resurselor umane: 10

5.2. Frontierele maritime Sarcini:

- coordonarea operatiunilor comune la frontierele maritime;

- compilarea celor mai bune practici privind securitatea frontierelor maritime;

- continuarea implementării proiectelor-pilot initiate în 2006;

- continuarea dezvoltării procedurilor de coordonare a operatiunilor comune pe mare;

- începerea implementării proiectelor bazate pe studii de fezabilitate legate de Sistemul european de supraveghere a frontierelor maritime sudice ale Uniunii Europene (BORTEC).

Rezultate:

- 3-4 operatiuni comune în prima jumătate a anului si 3-4 operatiuni comune în a doua jumătate a anului, combinate în 5 operatiuni comune pe termen lung ca etape, desfăsurate în diferite zone geografice în baza analizelor de risc;

- o operatiune combinată pe mare si uscat;

- un proiect-pilot privind implementarea, împreună cu statele membre, a Retelei europene de patrule;

- realizarea proiectului-pilot referitor la principiile informatiilor transmise pe mare în timpul celei de-a doua jumătăti a anului;

- 2-3 proiecte-pilot privind cele mai bune practici. Indicatori:

- operatii comune desfăsurate în conformitate cu planul si în limitele temporale stabilite;

- chestionarul privind eficienta operatiunilor, necesitatea si calitatea operatiunilor comune, a proiectelor-pilot care formează partial o bază pentru rapoartele de evaluare;

- plusvaloarea operatiunilor comune si participarea activă a statelor membre, asa cum a fost stabilit în rapoartele de evaluare.

Investitii:

Alocarea resurselor financiare: 8.165.000 euro

Alocarea resurselor umane: 15

5.3. Frontierele aeriene Sarcini:

- coordonarea operatiunilor comune la frontierele aeriene;

- compilarea celor mai bune practici privind securitatea frontierelor aeriene;

- continuarea implementării proiectelor-pilot initiate în 2006 si lansarea unor noi proiecte-pilot;

- continuarea dezvoltării procedurilor de coordonare a operatiunilor comune.

Rezultate:

- 3-4 operatiuni comune în prima jumătate a anului si 3-4 operatiuni comune în a doua jumătate a anului, desfăsurate în baza analizelor de risc;

- pregătirea unei operatiuni comune pentru Cupa Europeană de Fotbal;

- 2-3 proiecte-pilot privind cele mai bune practici, până la sfârsitul anului;

- o operatiune comună privind fenomenul migratiei ilegale a cetătenilor chinezi;

- o operatiune comună pentru desfăsurarea si managementul echipelor comune de sprijin ale FRONTEX.

Indicatori:

- operatiuni comune desfăsurate în conformitate cu planul si în limitele temporale stabilite;

- chestionarul privind eficienta operatiunilor, necesitatea si calitatea operatiunilor comune, a proiectelor-pilot care formează partial o bază pentru rapoartele de evaluare;

- valoarea suplimentară a operatiunilor comune si participarea activă a Statelor membre, asa cum se afirmă în rapoartele de evaluare.

Investitii:

Alocarea resurselor financiare: 1.800.000 euro

Alocarea resurselor umane: 8

5.4. Operatiuni de returnare Obiectiv:

Obiectivul este de a oferi statelor membre asistenta necesară în organizarea operatiunilor de returnare si în alte probleme de acest fel, pentru a spori capacitătile de a îndeplini acest obiectiv într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor, la nivelul Uniunii Europene. Reteaua de informatii si coordonare pentru serviciile de management al migratiei pentru statele membre, înfiintată prin Decizia Consiliului 2005/267/EC din data de 16 martie 2005 (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 83 din 1 aprilie 2005, p. 48) va fi folosită ca instrument de obtinere a informatiilor privind această problemă. Sarcini:

- mentinerea unui sistem de informatii si solicitări oferit de statele membre privind operatiunile planificate de returnare si îndepărtare a persoanelor, coordonată de Centrul de coordonare a returnărilor comune FRONTEX;

- coordonarea operatiunilor comune de returnare;

- continuarea colaborării cu statele membre pentru a identifica si îmbunătăti cele mai bune practici privind îndepărtarea cetătenilor tărilor terte care stau ilegal;

- continuarea cooperării cu statele membre pentru a îmbunătăti cele mai bune practici privind achizitionarea de documente de călătorie;

- de a continua implementarea proiectelor-pilot initiate în 2006 si de a lansa noi proiecte-pilot;

- de a sprijini statele membre în întocmirea de chestionare si în culegerea informatiilor privind diferite probleme legate de returnări.

Rezultate:

- asistentă pentru 3-4 operatiuni comune de returnare în prima jumătate a anului si 3-4 operatiuni comune de returnare în a doua jumătate a anului;

- compilarea celor mai bune practici privind îndepărtarea cetătenilor tărilor terte care stau ilegal si achizitionarea de documente de călătorie - până la sfârsitul anului;

- 4 întâlniri ale grupului de lucru de experti pe operatiuni comune de returnare;

- proiect-pilot privind schimbul de informatii si păstrarea informatiilor în IcoNet pentru facilitarea operatiunilor comune de returnare.

Indicatori:

- numărul operatiunilor comune de returnare asistate si coordonate;

- numărul de persoane returnate în timpul operatiunilor comune de returnare;

- calitatea pregătirii si a managementului operatiunilor, asa cum se afirmă în rapoartele de evaluare;

- feedback din partea statelor membre participante. Investitii:

Alocarea resurselor financiare: 700.000 euro

Alocarea resurselor umane: 7

5.5. Managementul echipelor comune de experti si al echipamentului tehnic

Obiectiv:

Obiectivul general este de a spori capacitatea FRONTEX de a administra măsurile comune si de a asista statele membre cu echipe comune de experti si cu echipament care ar putea fi pus, temporar, la dispozitia lor.

Sarcini:

- înfiintarea si dezvoltarea managementului desfăsurării echipelor de interventie rapidă la frontieră (RABIT);

- continuarea dezvoltării si coordonării echipelor comune de sprijin ale FRONTEX ca echipe comune de experti ale gărzilor de frontieră, coordonate de FRONTEX în scopul participării la operatiuni comune si proiecte-pilot;

- definirea nevoilor operationale de echipament tehnic care urmează să fie folosit în statele membre pe parcursul operatiunilor;

- dezvoltarea procedurilor de utilizare si transfer al echipamentului tehnic, pe care statele membre vor să îl pună la dispozitia altor state membre pentru o perioadă determinată;

- înfiintarea si mentinerea unui registru centralizat cu echipamentul tehnic oferit, disponibil în statele membre, conform nevoilor si analizei de risc efectuate de FRONTEX;

- organizarea si desfăsurarea unei pregătiri specifice pentru RABIT:

- organizarea unor stagii de pregătire a Echipei comune de sprijin a FRONTEX.

Rezultate:

- dezvoltarea procedurilor de desfăsurare a echipelor comune de experti si a echipamentului tehnic - până la sfârsitul lunii aprilie 2007;

- definirea nevoilor operationale de echipament tehnic ce va fi folosit în statele membre în timpul operatiunilor - până la sfârsitul lunii februarie 2007;

- registrul centralizat cu echipamentul tehnic va fi finalizat până la sfârsitul lunii iulie 2007;

- evaluarea proiectului-pilot privind punctele focale si implementarea proiectului-pilot referitor la echipele comune de sprijin;

- 2-3 stagii specifice de instruire pentru RABIT;

- 6 stagii de instruire multiplă pentru echipele comune de sprijin FRONTEX în prima jumătate si două în a doua jumătate a anului;

- 2-3 operatiuni comune pentru desfăsurarea si coordonarea echipelor comune de sprijin FRONTEX la frontierele terestre si maritime.

Investitii:

Alocarea resurselor financiare: 1.100.000 euro

Alocarea resurselor umane: 6

6. Analiza de risc

Obiectiv:

- de a elabora rapoarte informative exacte si la timp (rapoarte, evaluări ale amenintărilor si ale riscurilor) care să reprezinte baza pentru actiunea operativă a FRONTEX, precum si informarea permanentă a principalelor persoane în legătură cu situatia migratiei la frontiere.

Sarcini:

- de a continua dezvoltarea metodologiilor informationale adecvate pentru a face posibilă realizarea obiectivelor FRONTEX;

- întocmirea documentelor analitice solicitate, inclusiv raportul de evaluare a riscurilor în relatie cu Fondul frontierelor externe;

- de a întretine si de a dezvolta Reteaua de analiză a riscurilor a FRONTEX;

- de a înfiinta Centrul situational;

- de a reprezenta FRONTEX la CIREFI si alte grupuri de lucru ale Uniunii Europene.

Rezultate:

- raportul general al analizei de risc 2007;

- 5-7 analize de risc întocmite pe probleme de actualitate - pe tări, zone geografice sau fenomene specifice; un minim de două analize ce vor viza traficul de fiinte umane; o analiză ce va viza migratia ilegală a cetătenilor chinezi;

- analize adecvate de risc si ale amenintărilor, care să sprijine operatiunile comune cheie; inclusiv etapa de planificare pentru Campionatul European de Fotbal FIFA 2008;

- buletine trimestriale privind situatia actuală a securitătii la frontierele externe ale Uniunii Europene;

- implementarea rezultatelor studiului de fezabilitate pentru detasarea de analisti în informatii în zone strategice la frontierele externe ale Uniunii Europene;

- analize comune de risc cu tările terte corespunzătoare;

- contributia FRONTEX la Evaluarea amenintărilor din partea crimei organizate (OCTA) 2007 realizată de EUROPOL;

- 4 întâlniri ale Retelei de analiză a FRONTEX organizate si minimum 5 vizite de lucru la unitătile analitice implementate ale Uniunii Europene;

- 1-2 întâlniri ale SitCen si desfăsurarea activitătilor de pregătire.

Indicatori:

- introducerea chestionarelor solicitate pentru clientii externi: autoritătile de frontieră ale statelor membre, Consiliul, Comisia Europeană si alte organizatii;

- documentul CIRAM revizuit, redactat si implementat la nivel intern, metodologii de lucru în vigoare, dezvoltări informationale externe monitorizate de FRONTEX;

- înfiintarea si punerea în functiune a Centrului situational de monitorizare, cu întregul echipament si personal existent;

- cooperarea adecvată din partea statelor membre si a altor organizatii în furnizarea de informatii exacte si la timp, ca răspuns la chestionare;

- cooperarea în evaluarea sistemelor competente de grăniceri ale statelor membre si capacitătile de a asigura securitatea frontierelor externe;

- tările terte tintă au fost identificate; procesul satisfăcător de angajament cu îndeplinirea acordurilor; răspuns pozitiv din partea tărilor implicate si de la observatori;

- acordul în ceea ce priveste angajamentul cu EUROPOL, activitatea comună fiind îndeplinită sau luată în considerare; contributia la evaluarea crimei organizate îndeplinită la timp, respectându-se toate termenele; contributia FRONTEX folosită de EUROPOL; răspuns pozitiv din partea EUROPOL;

- întâlniri ale Retelei de analiză a riscului tinute în mod regulat; participare bună din partea statelor membre; răspuns pozitiv; idei pozitive care permit acordarea de sprijin si actionarea în consecintă;

- acordarea de sprijin analitic acordat operatiunilor comune si în regiuni strategice ale frontierelor externe ale Uniunii Europene;

Investitii:

Alocarea de resurse financiare în valoare de 870.000 euro

Alocarea de resurse umane: 19

7. Cursuri de instruire

Obiectiv:

Obiectivul este de a asigura implementarea, în continuare, a Planului comun de studiu de către statele membre si de a coordona activitătile de instruire a statelor membre. Instruirea folosită si legată de RABIT si FJST sunt marcate prin asterisc[*)].

Sarcini:

- implementarea Planului comun de studiu revizuit si operationalizat (CCC);

- dezvoltarea sistemului de monitorizare în ceea ce priveste implementarea;

- dezvoltarea si realizarea cursurilor CCC la nivel mediu (concentrându-se pe procesul Bologna);

- evaluarea Zilei europene de pregătire (ETD) 2007 si dezvoltarea ETD-ului 2008 *);

- continuarea structurii de instruire „documente false” si actualizarea instrumentelor de instruire-2004: nivelul de bază si cel avansat si înfiintarea unui Consiliu comun de experti în cooperarea cu respectivele părti de lucru;

- îndeplinirea activitătilor ce au fost propuse de către parteneriatul academic sub egida FRONTEX, de exemplu: instruirea profesorilor, cursurile de perfectionare a limbilor străine, instruirea personalului ce participă la operatiuni pe mare si pe uscat *);

- organizarea si îndeplinirea cursurilor de instruire comune pentru tările terte;

- dezvoltarea cursurilor comune standardizate de instruire si a standardelor comune privind returnările comune *);

- instruirea în scopul sprijinirii operatiilor comune si a Echipei comune de sprijin FRONTEX *);

- dezvoltarea programului de instruire pentru punctul focal*);

- organizarea si desfăsurarea cursurilor de instruire pentru pilotii de elicopter *);

Organizarea si desfăsurarea cursurilor specifice de instruire pentru depistarea vehiculelor furate *). Rezultate

- 4 conferinte de implementare si cursuri multiple de instruire în prima jumătate a anului;

- două conferinte de monitorizare cu universitătile care au acordat sprijin în prima parte a anului si două conferinte pe timpul celei de a doua jumătăti a anului;

- 3 seminarii de instruire FRONTEX pentru coordonatori (februarie, iunie, octombrie);

- instruire în domeniul limbilor străine;

- ziua de instruire 2007;

- 4 cursuri de instruire în domeniul documentelor false, o dată pe semestru;

- 4 conferinte de pregătire în parteneriat în prima jumătate a anului si 5 în cea de a doua jumătate a anului;

- două studii oferite de universităti (sistem de monitorizare) în prima parte a anului;

- un studiu oferit de universitate (nivel mediu CCC) în a doua jumătate a anului;

- 4 cursuri la nivel mediu în a doua jumătate a anului;

- 20 de cursuri de instruire: depistarea vehiculelor furate;

- 5 cursuri de instruire pentru unitătile aeriene de grăniceri. Indicatori:

- numărul ofiterilor instruiti;

- numărul activitătilor de instruire care s-au desfăsurat;

- instrumentul „document fals” este îmbunătătit cu date biometrice importante până la termenul limită;

- activitătile de instruire trebuie îndeplinite până la termenul limită.

Investitii:

Alocarea de resurse financiare în valoare de 2.800.000 euro

Alocarea de resurse umane: 8

8. Cercetare si dezvoltare

Obiectiv:

Obiectivul general este de a dezvolta pe mai departe capacitatea pentru continuarea cercetării generale, dezvoltării si informării statelor membre asupra celor mai moderne si sofisticate tehnologii ale produselor disponibile. Alt obiectiv este de a asigura că interesele specifice ale autoritătilor de grăniceri sunt aplicate corespunzător, în conditii de securitate.

Sarcini:

- să urmeze cercetarea generală prin contactele regulate cu furnizori de cercetări si studii;

- să informeze respectivele autorităti ale statelor membre în legătură cu ultimele dezvoltări;

- să dezvolte proiectele comune cu furnizorii de cercetări si tehnologii pentru testele practice în situatii operationale reale, ale căror proiecte vor fi dezvoltate în strânsă cooperare cu statele membre si serviciile competente ale Comisiei;

- să dezvolte pe mai departe cooperarea cu Centrul comun de cercetare DG, Centrul Satellite EU; DG Enterprise;

- să participe la un dialog între furnizorii de tehnologie/organismele de cercetare si părtile implicate (institutiile de grăniceri);

- să participe la proiectele legate de Monitorizarea globală - securitatea si mediul înconjurător (GMES), cum ar fi MARRIS si LIMES;

- să coordoneze cercetarea asupra problemelor specifice de management al frontierei, avute în vedere pentru dezvoltarea conceptului de management integrat al frontierei.

Rezultate:

- 4 seminarii cu furnizorii de tehnologie si de cercetare pentru a identifica nevoile operationale ale statelor membre;

- lansarea a 4 studii cu privire la cercetarea asupra controlului frontierei si dezvoltare;

- 7-8 buletine privind functionare si operabilitatea echipamentului existent si a sistemelor;

- două proiecte-pilot privind testele în situatii operationale reale o dată la jumătate de an;

- un studiu de fezabilitate pentru înfiintarea unei retele cu universitătile nationale pentru a coordona cercetarea teoretică în domeniul managementului frontierei în timpul celei de-a doua jumătăti a anului;

- 4 rapoarte referitoare la disponibilitatea tehnologiilor (harta de tehnologie) o dată la jumătate de an.

Indicatori:

- măsurile planificate sunt implementate în termenul-limită;

- nivelul de diseminare (numărul rapoartelor, a buletinelor distribuite);

- un chestionar pentru utilizatori pentru a investiga aspectul practic al informatiilor furnizate.

Investitii:

- alocarea de resurse financiare în valoare de 350.000 euro;

- alocarea de resurse umane: 7.

9. Sprijin executiv si managerial

Alocarea de resurse umane: 14 9.1. Cooperarea externă Obiectiv:

Obiectivul general este de a dezvolta, în continuare, cooperarea între FRONTEX si autoritătile competente ale tărilor terte, precum si facilitarea cooperării operationale dintre statele membre si tările terte cu scopul de a îmbunătătii eficienta costurilor activitătilor operationale FRONTEX.

Sarcini:

- să consilieze conducerea FRONTEX si pe oficialii săi în domeniul de cooperare externă cu tările terte;

- să pună bazele si să mentină o retea eficientă, echitabilă, accesibilă si sigură cu autoritătile competente ale tărilor terte;

- să coordoneze si să sprijine pregătirea metodelor de lucru în conformitate cu regulile referitoare la cooperarea cu tările terte;

- să ia parte la proiectele ce se referă la cooperarea cu tările terte;

- să participe la întâlnirile de pregătire, la conferintele si evenimentele de instruire cu tările terte.

Rezultate:

- introducerea cooperării operationale si concluziile aranjamentelor de lucru cu tările candidate UE;

- pregătirea cooperării cu tările terte care, în conformitate cu analizele de risc, sunt considerate a fi orice tări de origine sau de tranzit pentru migratie ilegală;

- dezvoltarea si extinderea cooperării operationale cu Rusia si Ucraina;

- încheierea aranjamentelor de lucru cu tările terte în regiunea mediteraneană, în special cu Maroc, Algeria, Tunisia, Libia si Egipt;

- dezvoltarea în continuare a cooperării cu tările terte din Balcanii de Vest, în special cu Albania, Bosnia-Hertegovina, Serbia si Muntenegru;

- dezvoltarea cooperării cu tările terte învecinate, cum ar fi Moldova, si cu Georgia;

- dezvoltarea în continuare a cooperării si încheierea aranjamentelor de lucru cu Statele Unite si Canada;

- dezvoltarea cooperării cu statele asiatice, în special cu China, Pakistan si India.

Indicatori:

- progresul făcut la încheierea aranjamentelor de lucru importante între FRONTEX si tările terte;

- fluenta si regularitatea cooperării dintre FRONTEX si autoritătile respective ale statelor terte bazate pe aranjamentele de lucru existente;

- frecventa si utilitatea retelei cu autoritătile competente din tările terte;

- caracterul activ si extinderea îmbunătătirilor cooperării operationale dintre tările terte si statele membre bazate pe contactele FRONTEX;

- respectarea termenului de aplicare a cererilor din partea partenerilor tărilor terte.

9.2. Dezvoltarea strategică Obiectiv:

Obiectivul general este de a identifica si de a evalua factorii interni si externi care ar putea afecta dezvoltarea pe termen lung pentru a lua decizii corespunzătoare si în timp util si pentru desfăsurarea activitătilor.

Sarcini:

- mentinerea si dezvoltarea documentului denumit „Viziunea strategică a FRONTEX”;

- continuarea activitătilor si dezvoltarea institutiilor Uniunii Europene si a organizatiilor internationale;

- coordonarea cooperării practice între FRONTEX si agentiile si organismele Uniunii Europene si organizatiile internationale care se ocupă de probleme de securitate a frontierei;

- raportarea în mod frecvent conducerii FRONTEX. Rezultate:

- rapoarte frecvente către conducerea FRONTEX privind dezvoltarea strategică;

- propuneri pentru decizii strategice;

- pregătirea si mentinerea documentelor referitoare la aranjamente de lucru între FRONTEX, agentiile si organismele Uniunii Europene, precum si cu organizatiile internationale.

Indicatori:

- calitatea evaluării factorilor interni si externi;

- corectitudinea si acuratetea documentului numit „Viziune strategică a FRONTEX”;

- plusvaloarea cooperării cu institutiile Uniunii Europene si organizatiile internationale la activitătile operationale ale FRONTEX.

9.3. Planificare/Control Obiectiv:

Obiectivul general este de a asigura procesul de planificare operatională si strategică în conformitate cu prioritătile, definite în „Viziunea strategică a FRONTEX” si în conformitate cu planificarea bugetului.

Sarcini:

- coordonarea planificării strategice, operationale si financiare FRONTEX;

- asigurarea că obiectivele sunt în concordantă cu resursele;

- implementarea sistemului de evaluare până la sfârsitul lunii februarie;

- continuarea dezvoltării ciclului de planificare;

- crearea unui sistem eficient pentru monitorizarea implementării Programului de lucru;

- informarea conducerii FRONTEX, prin rapoarte periodice, despre riscurile implementării.

Rezultate:

- Programul anual de lucru 2008, pregătirea proiectului până la sfârsitul lunii martie, versiunea finală până la sfârsitul lunii august;

- pregătirea raportului general pe anul 2006 până la sfârsitul lunii februarie;

- un raport privind implementarea Programului de lucru pentru prima jumătate a anului, până la sfârsitul lunii iulie.

9.4. Asistenta juridică

Obiectiv:

Obiectivul general este de a identifica, evalua, raporta si de a consilia în probleme interne si externe care ar putea afecta interesele FRONTEX sau uniformizarea deciziilor si activitătilor FRONTEX cu normele legislative relevante.

Sarcini:

- să ofere consiliere pe probleme juridice directorului executiv si directorului adjunct executiv;

- să ofere consiliere unitătilor FRONTEX pe aspecte legale privind activitătile lor;

- să asiste directorul executiv si directorul adjunct executiv în astfel de negocieri care solicită consultantă juridică;

- să continue dezvoltările legislative cu privire la securitatea frontierelor la nivelul Comunitătii Europene, să evalueze eventualul impact asupra FRONTEX si să pregătească pozitiile asupra initiativelor politice;

- să continue dezvoltările legislative în Comunitate si în statele membre, în tările asociate Schengen cu privire la securitatea frontierei si să evalueze eventualul impact asupra FRONTEX;

- să continue dezvoltările legislative în tările terte cu privire la cooperarea în domeniul frontierei si al securitătii frontierei si să evalueze posibilul impact asupra FRONTEX.

Indicatori:

- transmiterea sistematică a unor proiecte de comentarii pe marginea unor proiecte de documente;

- rezultate pozitive bazate pe recomandările si concluziile oferite;

- relevanta si importanta informatiilor privind dezvoltările legislative cele mai recente oferite echipei de management;

- luarea la cunostintă a ultimelor dezvoltări în domeniul legislativ;

- întelegerea pozitiilor FRONTEX privind initiativele.

10. Finantare si achizitie

Obiectiv:

Obiectivul general este de a îmbunătăti sprijinul oferit celorlalte organizatii în domeniul finantării si achizitiilor (inclusiv fonduri nerambursabile) si de a promova un management financiar solid.

Sarcini:

- să sporească implicarea tuturor părtilor implicate în procesele de planificare financiară;

- să asigure faptul că regulile financiare si regulamentele sunt respectate;

- să dezvolte viitoarele proceduri si cadre;

- să pună la dispozitie informatii părtilor implicate asupra folosirii fondurilor si a regulilor si procedurilor în domeniul achizitiilor si finantării aplicabile;

- să reducă, unde este posibil, timpul alocat procesării dosarelor financiare;

- să sporească cooperarea cu colegii din alte agentii pentru a identifica si a implementa cele mai bune practici;

- să asigure achizitionarea în mod coerent si eficient. Rezultate:

- oferirea cursurilor de instruire si a sesiunilor de informare si, la cerere, punctelor nationale de contact FRONTEX;

- consiliază si asistă organizatia pentru a conduce procedurile de licitatie în mod corespunzător;

- bilantul si sistemul de contabilitate sunt recunoscute de către ofiterul contabil;

- bilanturile si rapoartele anuale sunt schitate si prezentate în conformitate cu cerintele juridice;

- pregătirea proiectului de buget pentru anul 2008 si coordonarea exercitiului bugetar în decursul anului;

- recapitularea periodică a Regulamentului financiar si a altor documente legate de acesta care asigură dezvoltarea legislatiei comunitare - asigurarea coordonării cu ADMN în acest exercitiu.

Indicatori:

- sistemul financiar FRONTEX este stabilit în mod corespunzător pentru mentinerea si folosirea personalului care este instruit în mod corespunzător;

- bugetul IT si sistemele de contabilitate sunt disponibile;

- proiectul de buget pe 2008 este înaintat la timp Consiliului director, de exemplu la începutul lunii martie 2007.

Investitii:

Alocarea de resurse umane: 8

11. Administrare

Administratia FRONTEX sprijină în mod eficient activitatea operatională a FRONTEX. FRONTEX va aplica capacitătii sale administrative, în mod continuu si coerent, un sistem de management al calitătii pentru a fi administrat în mod corespunzător.

Alocarea de resurse umane: 24

11.1 Resurse umane

Obiectiv:

Obiectivul general este de a pune la dispozitia FRONTEX un personal motivat si competent si de a asigura un management modern si eficient al resurselor umane în conformitate cu cele mai bune practici si cu legislatia în vigoare a Uniunii Europene. Întărirea capacitătii personalului urmăreste cifra de 136 de angajati până la sfârsitul anului 2007.

Sarcini:

- să continue recrutarea de personal în conformitate cu cele mai bune practici si cu legislatia în vigoare a Uniunii Europene;

- să dezvolte si să implementeze un program de instruire pentru personalul FRONTEX pe anul 2007 si dezvoltarea unui program de instruire pe 2008;

- să dezvolte si să implementeze o politică pentru derularea unui dialog social cu personalul prin intermediul Comitetului de personal ales;

- să adopte legislatia Uniunii Europene aplicabilă legată de Regulamentul Comitetului de personal, care să acopere activitătile de HR si să includă politica de personal a FRONTEX;

- să dezvolte Planul politicii de personal pentru 2007-2010;

- să urmărească respectarea drepturilor si obligatiilor oficialilor FRONTEX administrate de serviciile Comisiei Europene; implementarea internă a legislatiei Uniunii Europene aplicabile.

Rezultate:

- completarea structurii personalului prin cresterea acestuia: 7 agenti temporari până în aprilie 2006 si, în plus, 15 agenti temporari până în luna iunie 2007; numărul de experti nationali detasati va creste la 29 până în iunie 2007;

- programul de instruire pentru anul 2007 trebuie să se dezvolte până în luna martie 2007 si trebuie să fie implementat pe parcursul acestui an; programul de instruire pentru anul 2008 trebuie să se dezvolte până în septembrie 2007;

- cel putin 4 întâlniri cu reprezentantii Comitetului de personal;

- dezvoltarea politicii FRONTEX privind personalul până la sfârsitul lunii iulie 2007 si implementarea acestuia;

Planul de Politică a Personalului să fie dezvoltat până la 31 ianuarie 2007;

- stabilirea drepturilor si a obligatiilor pentru noii veniti va fi îndeplinită de FRONTEX pe baza normelor interne în conformitate cu legislatia Uniunii Europene.

Indicatori:

- recrutarea se va face fără întârziere în conformitate cu legislatia Uniunii Europene;

- un chestionar privind eficienta instruirii pe o sesiune de instruire practică si de calitate;

- un chestionar privind eficienta slujbei pentru a fi completat de către personal la sfârsitul lunii iunie 2007;

- nu va exista nicio situatie de încălcare a legislatiei Uniunii Europene de către FRONTEX;

- toate drepturile de salarizare sunt plătite în conformitate cu legislatia Uniunii Europene în timp util.

Investitii:

Alocarea de resurse umane: 6

11.2. Serviciile si securitatea FRONTEX

Obiectiv:

Obiectivul general este de a facilita activitatea FRONTEX prin sprijinirea operatiunilor sale în domeniul infrastructurii si coordonarea în mod eficient a acesteia (echipament, spatiu pentru birouri, mobilă, săli de consiliu, catering si parcări). Serviciile FRONTEX implementează politica de securitate a FRONTEX care asigură siguranta si securitatea de bază pentru întregul personal FRONTEX si pentru vizitatori. Toate informatiile folosite de FRONTEX vor fi protejate prin măsuri de securitate corespunzătoare pentru a le garanta integritatea.

Sarcini:

- să ofere personalului conditii de lucru sigure si sănătoase în legătură cu detasarea ofiterilor la sediul final;

- să dezvolte si să implementeze sistemul de inventariere;

- să dezvolte si să implementeze un sistem de management al documentelor;

- să dezvolte un plan de continuare a afacerilor;

- să asigure securitatea si usurinta muncii Consiliului director si alte întâlniri ale expertilor statelor membre pe parcursul sesiunilor sale;

- să monitorizeze implementarea manualului de securitate FRONTEX în strânsă cooperare cu unitătile administrative, de informare si comunicare;

- să asigure un nivel de securitate ridicat pentru personalul FRONTEX si să proceseze informatii după mutarea în noul sediu;

- să ofere personalului FRONTEX cursuri de constientizare a securitătii în conformitate cu cel mai înalt nivel de securitate ce va fi implementat în noul sediu;

- să asigure conformitatea cu toate cerintele pentru protectia informatiei sistemelor IT ale FRONTEX în consultare cu Sectorul de informare si comunicare.

Rezultate:

- stabilirea infrastructurii FRONTEX până la sfârsitul lunii februarie 2007;

- sistem de securitate operational pentru noile sedii, până la sfârsitul lunii martie 2007;

- politica de sigurantă si sănătate finalizată până sfârsitul lunii iulie 2007;

- înregistrarea bunurilor FRONTEX până la sfârsitul lunii februarie 2007;

- implementarea sistemului de gestionare a documentelor până la sfârsitul lunii iulie 2007;

- implementarea planului de continuare a afacerilor până la sfârsitul lunii decembrie 2007;

- proiectul reglementărilor de implementare pentru manualul de securitate al FRONTEX;

- implementarea măsurilor si a tehnologiilor de securitate pentru garantarea unui nivel ridicat de securitate în interiorul FRONTEX, precum si în relatiile cu tertele părti;

- cursuri pentru dezvoltarea constientizării securitătii si predarea acestora personalului FRONTEX;

- sedinte periodice cu privire la securitate;

- cooperarea cu institutii europene importante, institutii ale statului din statele membre ale Uniunii Europene în vederea schimbului de experientă în zone speciale de securitate;

- controale ad-hoc pentru a verifica dacă personalul se supune regulilor de securitate stabilite;

Indicatori:

- numărul controalelor ad-hoc (pe întregul an);

- numărul controalelor executate privind securitatea (pe întregul an);

- numărul încălcărilor descoperite privind securitatea (pe întregul an);

- numărul regulamentelor implementate;

- personalul FRONTEX constient de cerintele de securitate. Investitii:

Alocarea de resurse umane: 9

11.3. Informati si tehnologii de comunicatie

Obiectiv:

Obiectivul general este de a facilita activitatea FRONTEX prin asigurarea celor mai eficiente si sigure sisteme ICT pentru toate activitătile, precum si dezvoltarea sistemului informational FRONTEX.

Sarcini:

- să dezvolte în continuare Sistemul informatic FRONTEX în conformitate cu necesitătile operationale;

- să mentină si să extindă infrastructura ICT în mod sigur si eficient în noul sediu;

- să mentină infrastructura IT pentru a mentine la zi aplicatiile IT ce sunt deja activate;

- să evalueze un instrument bazat pe un computer centralizat pentru urmărirea progresului proiectelor, un sistem helpdesk automatizat si centralizat si un Sistem FRONTEX de stocare securizată centralizat si automatizat;

- să dezvolte si să implementeze sistemul de gestionare a documentelor si sistemul FRONTEX de postă electronică securizată;

- să actualizeze planul de strategie ICT pentru anul 2008. Rezultat:

- infrastructura ICT internă, sigură si securizată în conformitate cu necesitătile operationale;

- aplicatii evaluate si actualizate;

- planul de strategie pentru anul 2008 până la sfârsitul lunii iulie 2007;

- cele mai urgente necesităti operationale (cum ar fi legăturile securizate între statele membre si alti parteneri) sunt îndeplinite în Sistemul informatic FRONTEX până la sfârsitul lunii mai 2007;

- raportul de evaluare asupra proiectelor urmărite, o functie helpdesk si Sistemul FRONTEX de stocare securizată centralizat si automatizat până la sfârsitul lunii iulie 2007;

- implementarea unui sistem FRONTEX de postă electronică securizată până la sfârsitul lunii mai 2007 si sistemul de gestionare a documentelor până la sfârsitul lunii iulie 2007;

- actualizarea planului de strategie ICT pentru anul 2008. Indicatori:

- serviciile sunt disponibile pe timpul programului de lucru si pe timpul operatiunilor importante;

- cerintele pentru sistemul help desk cu privire la resursele ICT sunt operate zilnic;

- eficienta utilizatorului ICT ca parte a chestionarului privind eficienta muncii;

- infrastructura IT este monitorizată, măsurată si verificată împotriva indicatorilor SLA (utilizarea serverului, protectia datelor).

Sunt blocate 99% din atacurile virusilor.

Investitii:

Alocarea de resurse umane: 6

12. Transparentă si comunicare (PR)

Obiective:

Obiectivul general este de extindere a constientizării activitătilor FRONTEX prin asigurarea unei informări obiective, sigure si usor de înteles asupra rolului si activitătilor FRONTEX prin contacte directe, internet, materiale audiovizuale si imprimate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.049/2001 din 30 mai 2001 cu privire la accesul publicului la documentele Parlamentului European, ale Consiliului si ale Comisiei (Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene seria L 145 din 31 mai 2001, p. 43). FRONTEX va pune accent pe rolul său de coordonator operational si contribuitor astfel încât să evite aparitia informatiilor eronate si nerealiste către public.

Sarcini:

- să pună la dispozitia publicului si a presei informatii sigure si reale;

- să instruiască personalul pe tema regulilor de comunicare;

- să instruiască personalul FRONTEX în legătură cu utilizarea identitătii corporatiei;

- să emită informatii adecvate despre activitătile FRONTEX;

- să ridice nivelul de cunostinte generale ale publicului despre FRONTEX si rolul acestuia;

- să mentină bunele relatii cu presa;

- să dezvolte capacitatea de a emite informatii corecte în mod rapid.

Rezultate:

- răspunsul la întrebările privind FRONTEX;

- publicarea unui comunicat de presă atunci când se consideră necesar;

- producerea de materiale promotionale;

- primirea de oaspeti interesati de activitatea FRONTEX;

- monitorizarea respectării regulilor de identitate ale corporatiei;

- organizarea unor conferinte de presă si întâlniri cu presa;

- mentinerea si dezvoltarea unei website informativ si actualizat FRONTEX.

Indicatori:

- regulile de identitate ale corporatiei sunt respectate de către personal;

- websitul FRONTEX este actualizat în mod corespunzător;

- respectarea termenelor de diseminare a informatiilor;

- timp de reactie adecvat pentru solicitările de informatii;

- siguranta si acuratetea informatiilor furnizate. Investitii:

Alocarea de resurse umane: 3

13. Auditul intern si managementul calitătii

Sarcini:

- să dezvolte o abordare structurată si mai cuprinzătoare în legătură cu managementul calitătii;

- să asiste la evaluarea externă a implementării Regulamentului CE 2007 / 2004 programat spre sfârsitul anului;

- să pregătească si să însotească vizitele de audit realizate de alti auditori interni si externi, cum ar fi Serviciul de audit intern sau Curtea Europeană de Auditori;

- să stabilească si pe mai departe legătura cu alti auditori din cadrul agentiilor Uniunii Europene si a altor organisme competente;

- consilierea, la cerere, a directorului executiv si a echipei manageriale a FRONTEX pe probleme de organizare si finantare.

Rezultate:

- să compare si să evalueze sistemele moderne ale calitătii managementului si să facă o propunere în legătură cu cel mai potrivit pentru FRONTEX până la sfârsitul lunii mai, în strânsă colaborare cu controlorul;

- bazată pe o evaluare internă de risc, 3 din 5 audituri vor fi planificate si realizate în conformitate cu mandatul oferit de Regulamentul financiar FRONTEX;

- se vor emite câteva rapoarte de audit în domeniile de competentă ale FRONTEX si un plan de actiune pentru implementarea diferitelor aspecte ale calitătii managementului.

Indicatori:

- nivelul de acceptare a recomandărilor auditului;

- respectarea programului de implementare la recomandările auditului;

- numărul conferintelor legate de audit desfăsurate si urmărirea rezultatelor acelor conferinte;

- nivelul de eficientă a activitătii de audit bazat si pe chestionarul de evaluare a analizei auditului.

Investitii :

Alocarea de resurse umane: 1

 

ANEXA Nr. II

 

ACORD SPECIFIC DE FINANTARE Nr............

 

Titlul: [...] Numărul: [...] [...]

pe de-o parte, si

Agentia Europeană pentru Managementul Cooperării Operationale la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene - Agentia FRONTEX (FRONTEX), Rondo ONZ 1,00-124 Varsovia, Polonia, de cealaltă parte,

 

ARTICOLUL 1

Scopul acordului

 

1. Acordul este încheiat în contextul acordului-cadru de parteneriat stabilit de părti. Este întocmit în conformitate cu termenii semnificanti ai acordului-cadru de parteneriat nr. 1 încheiat între FRONTEX si partener la data de [. . . ].

2. FRONTEX a decis să finanteze acordarea de fonduri nerambursabile, în termenii si conditiile stabilite în acest acord si în acordul-cadru de parteneriat, despre care declară prin prezenta că a luat la cunostintă si îl acceptă, pentru actiunea intitulată [. . . ], denumită în continuare actiune comună.

3. Partenerul acceptă finantarea si se obligă să facă tot ceea ce stă în puterea lui pentru a desfăsura actiunea comună asa cum este descrisă în anexa nr. 1, în conformitate cu termenii si conditiile acordului-cadru de parteneriat mentionat mai sus, aplicabile pentru implementarea acestui acord, actionând pe propria răspundere.

 

ARTICOLUL 2

Perioada actiunii comune

 

1. Activitătile legate de actiunea comună vor fi realizate în [...] zile în total, în perioada începând de la [...].

2. Perioadele de implementare a actiunii comune vor determina perioada de eligibilitate pentru fondurile nerambursabile acordate de Comunitatea Europeană.

 

ARTICOLUL 3

Finantarea actiunii comune

 

1. Costul total eligibil al actiunii comune este estimat la [...] euro, detalierea costurilor estimate fiind indicată în anexa nr. II.

2. Bugetul estimat este împărtit detaliat pe costuri care sunt eligibile pentru a fi finantate de către Comunitate conform termenilor art. II.15 al acordului-cadru de parteneriat sau oricare alte costuri pe care actiunea comună le-ar putea implica, toate sumele primite, astfel încât sumele primite si cheltuielile să fie echilibrate.

3. Costurile totale eligibile directe ale actiunii pentru care sunt acordate fonduri nerambursabile FRONTEX sunt estimate la [...] euro, asa cum este indicat în bugetul estimat din anexa nr. II.

4. Costurile indirecte sunt eligibile la o rată fixă de până la 7% din costurile totale eligibile directe si sunt estimate la [...] euro, supuse conditiilor mentionate în art. II.15.4 al acordului-cadru de parteneriat.

5. FRONTEX va contribui cu maximum [...] euro, echivalent cu (în cuvinte: [...] /100), care este echivalent cu 80% din costurile totale eligibile estimate mentionate mai sus.

6. Suma finală a fondurilor nerambursabile va fi determinată asa cum este specificat în art. II.18 al acordului-cadru de parteneriat, fără a aduce prejudicii art. II.20 al aceluiasi acord.

 

 

ARTICOLUL 4

Modificarea bugetului estimat

           

Prin derogare de la art. II.15 al acordului-cadru de parteneriat, partenerul, atunci când desfăsoară o actiune comună, poate modifica bugetul estimat prin transferuri între articolele costurilor eligibile, cu conditia ca această modificare a cheltuielilor să nu afecteze implementarea actiunii, iar transferul între articole să nu depăsească 10% din suma pentru fiecare articol al costurilor eligibile estimate pentru care se intentionează efectuarea transferului si fără să depăsească costurile eligibile totale indicate la art. 3 pct. 3.

 

ARTICOLUL5

Aranjamentele de plată

 

1. Solicitarea de plată va fi însotită de rapoartele si de documentatia la care face referire art. II.16 al acordului-cadru de parteneriat.

2. Partenerul este îndreptătit să primească plata de prefinantare de până la 50% din suma specificată la art. 3 pct. 5 de mai sus.

 

ARTICOLUL 6

Raportarea

 

Partenerul este obligat să transmită la FRONTEX următoarele rapoarte:

1. raport operational zilnic;

2. raport operational final/evaluare finală;

3. raport financiar final.

 

ARTICOLUL 7

Conturile bancare

 

Plătile vor fi efectuate în contul sau subcontul bancar al partenerului, în euro, asa cum este indicat mai jos:

Numele băncii: [...]

Adresa filialei: [...]

Moneda exactă a contului detinătorului: [...]

Numărul întreg al contului (inclusiv codurile băncii):

Contul bancar IBAN: [...]

BIC:

Acest cont sau subcont poate identifica plătile făcute de FRONTEX.

 

Întocmit în dublu exemplar, în limba engleză.

 

Pentru partener/i,

.......................

[semnătura]

Semnat la.......... 2007

Pentru FRONTEX.

Ilkka Laitinen

director executiv

..........................

[semnătura]

 

Semnat la........2007

Anexa nr. I: Planul operational

Anexa nr. II: Bugetul estimat

Anexa nr. III: Model al raportului financiar final

Anexa nr. IV: Solicitare pentru plata finală în termenii unui acord pentru fonduri nerambursabile

 

INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

Nr. 285 din 31 august 2007

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 1.169 din 11 septembrie 2007

 

ORDIN

privind constituirea Comitetului pentru finante publice locale

 

Având în vedere prevederile art. 3 si 4 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2007 privind functionarea si atributiile Comitetului pentru finante publice locale,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, precum si al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor,

ministrul internelor si reformei administrative si ministrul economiei si finantelor emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Membrii Comitetului pentru finante publice locale sunt:

a) Liviu Radu - secretar de stat, reprezentant al Ministerului Internelor si Reformei Administrative;

b) Doina Elena-Dascălu - secretar de stat, reprezentant al Ministerului Economiei si Finantelor;

c) Emil Drăghici - primarul comunei Vulcana-Băi, presedintele Asociatiei Comunelor din România;

d) Ionel Chirită - primarul orasului Hârsova, presedintele Asociatiei Oraselor din România;

e) Petru Filip - primarul municipiului Oradea, vicepresedintele Asociatiei Municipiilor din România;

f) Liviu Nicolae Dragnea - presedintele Consiliului Judetean Teleorman, presedintele Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din România.

(2) Membrii supleanti ai Comitetului pentru finante publice locale sunt:

a) Daniel Iustin Marinescu - director adjunct al Directiei pentru politici fiscale si bugetare locale, reprezentant al Ministerului Internelor si Reformei Administrative;

b) Marin Cojoc - director general adjunct al Directiei generale de sinteză a politicilor bugetare, reprezentant al Ministerului Economiei si Finantelor;

c) Nicolae Pandea - primarul comunei Stefan cel Mare, reprezentant al Asociatiei Comunelor din România;

d) Dumitru Banciu - primarul orasului Săliste, reprezentant al Asociatiei Oraselor din România;

e) Emil Calotă - primarul municipiului Ploiesti, reprezentant al Asociatiei Municipiilor din România;

f) Gheorghe Ana - presedintele Consiliului Judetean Dâmbovita, reprezentant al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din România.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 918/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru asigurarea unor cheltuieli curente si de capital ale autoritătilor administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 13 august 2007, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial Partea I”):

- la coloana 3 „Obiectivul”, la nr. crt. 13 „Judetul Harghita”, la a doua unitate administrativ-teritorială „municipiul Gheorgheni”, în loc de: „Reabilitare drumuri” se va citi: „Reparatie drumuri”;

- la coloana 3 „Obiectivul”, la nr. crt. 27 „Judetul Vâlcea”, la prima unitate administrativ-teritorială „comuna Ionesti”, în loc de: „Modernizare drum comunal DC 102 Ionesti-Scundu”se va citi: „Modernizare drum de interes local Dealu Mare-Rădoi Tudor”.

În cuprinsul anexei la Hotărârea Guvernului nr. 942/1998 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 8 ianuarie 1999, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial Partea I”):

 - la nr. 40, în loc de: „Vlahos Xantipi, apatrid, născută la 15 mai 1937 în localitatea Vatohori, Grecia, fiica lui Andonis si Eleni, cu domiciliul actual în localitatea Galati, str. Saturn nr. 2, bl. 1, et. 1, ap. 43, judetul Galati.”, se va citi: „Vlahos Xantipi, apatrid, născută la 24 septembrie 1936 în localitatea Vatohori, Grecia, fiica lui Andonis si Eleni, cu domiciliul actual în municipiul Galati, str. Saturn nr. 2, bl. 1, et. 1, ap. 43, judetul Galati.”.