MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 651         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 24 septembrie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.068. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 361/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor

 

1.102. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 58 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Botosani, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Botosani

 

1.104. - Hotărâre pentru introducerea sistemelor moderne de plată a salariilor

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

248. - Decizie privind promovarea temporară a doamnei Alina Maria Buzan Cioltea în functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale

 

249. - Decizie privind numirea domnului Florin Andrei în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile

 

250. - Decizie privind numirea doamnei Mihaela Enache în functia publică de secretar general al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

251. - Decizie privind numirea domnului Nicu Marcu în functia publică de secretar general al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.600.- Ordin al ministrului sănătătii publice pentru completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 315/2005 privind aprobarea Procedurii de notificare a administratorilor de scheme de intercomparare laboratoare de analize medicale

 

2.520. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind declasarea monumentului istoric „Casa Maria Maican”, Str. Bărătiei nr. 49, municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEHGERE A ASIGURĂRILOR

 

622. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „AIR BROKER ASIGURARE REASIGURARE” - S.R.L.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 361/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 361/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 29 aprilie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art.1. - (1) Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor, denumită în continuare Autoritate, este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, finantată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei si Finantelor, înfiintată prin preluarea activitătii Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor, structură fără personalitate juridică din cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

(2) Autoritatea are sediul în municipiul Bucuresti, calea Floreasca nr. 202, sectorul 1.

(3) Autoritatea preia din cadrul Cancelariei Primului-Ministru toate drepturile si obligatiile, precum si bunurile imobile si mobile, aferente activitătii Autoritătii.

(4) Toate contractele încheiate cu Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” îsi păstrează valabilitatea si vor fi executate în aceleasi conditii.

(5) Numărul de autoturisme este de maximum 8.”

2. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art.2. - Autoritatea îndeplineste următoarele atributii principale:

a) acordă sprijin si îndrumare metodologică autoritătilor administratiei publice locale si centrale, precum si celorlalte persoane juridice detinătoare de imobile care fac obiectul restituirii potrivit Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările si completările ulterioare, Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace dintre România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările si completările ulterioare, si Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre si la un schimb de comune între România si Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre România si Regatul Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, relativă la regimul proprietătilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, pentru aplicarea corectă si unitară a prevederilor acestor acte normative;

b) monitorizează procesul de aplicare a Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, a Legii nr. 1/2000, cu modificările si completările ulterioare, a Legii nr. 9/1998, republicată, a Legii nr. 290/2003, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 393/2006;

c) întocmeste si tine la zi următoarele:

1. situatia imobilelor restituite în natură si a imobilelor restituite în echivalent, constând în alte bunuri sau servicii si despăgubiri acordate în baza titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare; situatiile se întocmesc în baza comunicărilor făcute de biroul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

2. situatia imobilelor retrocedate în natură si deciziile privind acordarea de despăgubiri în baza titlului VII din Legea nr. 247/2005, cu modificările si completările ulterioare, potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

3. situatia imobilelor retrocedate în natură si deciziile privind acordarea de despăgubiri în baza titlului VII din Legea nr. 247/2005, cu modificările si completările ulterioare, potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România, republicată;

4. situatia terenurilor restituite în natură si a celor pentru care se propune acordare de despăgubiri în baza titlului VII din Legea nr. 247/2005, cu modificările si completările ulterioare; situatiile se întocmesc în baza comunicărilor făcute de către Institutia Prefectului, potrivit prevederilor Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 1/2000, cu modificările si completările ulterioare;

5. situatia acordării despăgubirilor potrivit prevederilor Legii nr. 9/1998, republicată, ale Legii nr. 290/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 393/2006;

d) prezintă periodic Guvernului, prin Ministerul Economiei si Finantelor, informări privind stadiul aplicării Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Legii nr. 1/2000, cu modificările si completările ulterioare, Legii nr. 9/1998, republicată, Legii nr. 290/2003, cu modificările si completările ulterioare, si Legii nr. 393/2006, pe baza concluziilor rezultate din analiza situatiilor prevăzute la lit. c);

e) elaborează si supune spre adoptare Guvernului, prin Ministerul Economiei si Finantelor, proiectele de acte normative prevăzute în Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, în Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în Legea nr. 1/2000, cu modificările si completările ulterioare, în Legea nr. 9/1998, republicată, în Legea nr. 290/2003, cu modificările si completările ulterioare, si în Legea nr. 393/2006, cu exceptia celor a căror elaborare este atribuită, potrivit legii, în competenta altor autorităti;

f) realizează, din oficiu sau pe baza unor sesizări justificate ale persoanelor îndreptătite, controlul fazei administrative a aplicării prevederilor Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de către institutiile publice locale si centrale, precum si de celelalte entităti învestite cu solutionarea notificărilor;

g) controlează aplicarea legislatiei din domeniul restituirii proprietătii funciare de către institutiile administratiei de stat si comisiile de fond funciar, asigurând aplicarea unitară de către acestea a reglementărilor în domeniu;

h) prin intermediul corpului de control, constată faptele contraventionale si aplică sanctiunile, ca urmare a încălcării obligatiilor legale prevăzute de Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999, republicată;

i) asigură organizarea si functionarea secretariatelor Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România si comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România;

j) asigură organizarea si functionarea secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor;

k) avizează compensarea obligatiilor reciproce de plată si, respectiv, de restituire, existente între stat si persoanele îndreptătite la despăgubiri bănesti, rezultate din aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, si, respectiv, a Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

l) solutionează contestatiile îndreptate împotriva hotărârilor comisiilor teritoriale de aplicare a Legii nr. 9/1998, republicată;

m) analizează si validează/invalidează prin decizie hotărârile comisiilor teritoriale de aplicare a Legii nr. 9/1998, republicată, prin care sunt stabilite aspectele patrimoniale si cele civile ale dosarelor de despăgubire;

n) solutionează prin decizie contestatiile îndreptate împotriva hotărârilor comisiilor teritoriale de aplicare a Legii nr. 290/2003, cu modificările si completările ulterioare;

o) asigură arhivarea dosarelor de despăgubiri, comunicarea hotărârilor către beneficiari si întocmirea documentelor de plată a despăgubirilor acordate în baza Legii nr. 9/1998, republicată, a Legii nr. 290/2003, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 393/2006;

p) acordă despăgubirile în numerar beneficiarilor Legii nr. 9/1998, republicată, ai Legii nr. 290/2003, cu modificările si completările ulterioare, si ai Legii nr. 393/2006, din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Economiei si Finantelor în acest scop si repartizate Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor;

r) primeste si înregistrează optiunile persoanelor îndreptătite la despăgubiri, în conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 247/2005, cu modificările si completările ulterioare;

s) emite în conditiile prevăzute la lit. r) titlurile de conversie în actiuni la Fondul Proprietatea si/sau titlurile de plată a despăgubirilor;

s) acordă despăgubiri în numerar persoanelor îndreptătite cărora li s-au emis titluri de plată, în limitele prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv;

t) instructează entitatea de depozitare si înregistrare a actiunilor Fondului Proprietatea.”

3. După articolul 2 se introduc două noi articole, articolele 21 si 22, cu următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) În cadrul Autoritătii functionează următoarele structuri:

a) Directia pentru coordonarea aplicării Legii nr. 10/2001;

b) Directia pentru coordonarea secretariatelor tehnice ale comisiei speciale de retrocedare;

c) Directia de contencios si pentru coordonarea secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, constituit în vederea acordării de despăgubiri persoanelor îndreptătite în temeiul Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al legislatiei speciale privind restituirea către cultele religioase si comunitătile minoritătilor nationale;

d) Directia pentru acordarea despăgubirilor în numerar;

e) Directia pentru coordonarea si controlul aplicării legislatiei din domeniul restituirii proprietătii funciare;

f) Directia financiar, administrativă si resurse umane;

g) Directia pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, a Legii nr. 9/1998 si a Legii nr. 393/2006.

(2) Atributiile referitoare la activitatea de secretariat al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, cu privire la acordarea de despăgubiri în baza legilor fondului funciar, si la activitatea de control cu privire la aplicarea legilor fondului funciar vor fi îndeplinite de servicii sau birouri special înfiintate în cadrul Directiei pentru coordonarea si controlul aplicării legislatiei din domeniul restituirii proprietătii funciare.

(3) Prin ordin al presedintelui Autoritătii, în subordinea directiilor se pot înfiinta alte structuri functionale, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.

Art. 22. - Atributiile structurilor organizatorice ale Autoritătii vor fi stabilite prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al presedintelui Autoritătii.”

4. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art.3. - (1) Autoritatea este condusă de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de 3 vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru, care coordonează activitatea structurilor prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. d), e) si g).

(2) Presedintele conduce întreaga activitate a Autoritătii, pe care o reprezintă în relatiile cu autoritătile administratiei publice locale, cu institutiile publice centrale si locale, cu persoanele juridice si fizice române sau străine, precum si în justitie.

(3) În exercitarea atributiilor sale, presedintele emite decizii, ordine si instructiuni, în conditiile legii.

(4) Presedintele are dreptul de a delega competente.

(5) Presedintele are calitatea de ordonator tertiar de credite.

(6) În vederea desfăsurării activitătii presedintelui, acesta îsi poate constitui un cabinet, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate, numirea/eliberarea din functie a personalului încadrat la cabinetul demnitarului făcându-se prin ordin al acestuia.

(7) Vicepresedintii conduc si răspund de activitatea structurilor pe care le coordonează.

(8) În exercitarea atributiilor ce le revin, vicepresedintii emit decizii si ordine.”

5. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Pentru realizarea atributiilor de control cu privire la aplicarea Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, se constituie un corp de control, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate, în subordinea presedintelui Autoritătii.

(2) Rezultatele controalelor se consemnează în procese-verbale prin care se vor constata faptele contraventionale si se vor aplica sanctiunile ca urmare a încălcării obligatiilor legale.

(3) Procesul-verbal de constatare a contraventiilor cuprinde datele prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător, si va avea forma stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii.”

6. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Numărul maxim de posturi al Autoritătii este de 202, inclusiv demnitarii si personalul aferent acestora, din care un număr de 30 de posturi se preia prin redistribuire, cu fondurile aferente, din numărul de posturi aprobat Ministerului Economiei si Finantelor, prin protocol de predare-preluare.

(2) Se diminuează cu 30 de posturi numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Economiei si Finantelor prin Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare, si este autorizat Ministerul Economiei si Finantelor să introducă modificările aferente în structura bugetului de stat si în anexele la acesta.”

7. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Personalul Autoritătii este format din personal contractual si functionari publici.

(2) Atributiile, competentele si răspunderea personalului Autoritătii se stabilesc în conformitate cu structura organizatorică si cu regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii si sunt prevăzute în fisa postului întocmită în urma evaluării posturilor.

(3) Salarizarea personalului angajat pe bază de contract individual de muncă din cadrul aparatului propriu al Autoritătii si a functionarilor publici se face potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile categoriilor respective.”

8. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Cheltuielile curente si de capital ale Autoritătii se asigură de la bugetul de stat, prin Ministerul Economiei si Finantelor.

(2) Activitătile privind evidenta contabilă, plata despăgubirilor, raportările periodice, precum si resursele umane se realizează prin compartimentele de specialitate care se înfiintează în cadrul Autoritătii.”

9. Alineatul (1) al articolului 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) În fiecare judet si în municipiul Bucuresti functionează în subordinea directă a Institutiei Prefectului un birou judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru urmărirea aplicării unitare a legilor privind restituirea proprietătilor, care îsi desfăsoară activitatea în spatiile puse la dispozitie de Institutia Prefectului împreună cu presedintele consiliului judetean.”

10. Alineatul (2) al articolului 9 se abrogă.

11. Alineatul (4) al articolului 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Pe perioada în care îsi desfăsoară activitatea în cadrul biroului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, personalul acestuia îsi păstrează locul de muncă avut la institutiile din care provine, salarizarea făcându-se în conditiile legii.”

Art. II. - Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor se aprobă prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 361/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 29 aprilie 2005, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor,

Ingrid Zaarour

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

József Birtalan

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

 

Bucuresti, 5 septembrie 2007.

Nr. 1.068.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 58 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Botosani, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Botosani

 

În temeiul art.108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 58 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sendriceni” la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Botosani, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Botosani, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 si 692 bis din 20 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu pozitiile nr. 218-365, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 septembrie 2007.

Nr. 1.102.

 

ANEXĂ*)

 

*) Însusit de Consiliul local prin Hotărârea nr. 38 din 10 iulie 2007

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sendriceni

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau dării în

folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

218.

6.4.

Monument

Satul Sendriceni

2002

1.500

Domeniul public al comunei Sendriceni

219.

6.4.

Monument

Satul Pădureni

2003

4.000

Domeniul public al comunei Sendriceni

220.

0.1.

Teren - 275

Blocul - Sendriceni - 0,0992

1983

37.835

Domeniul public al comunei Sendriceni

221.

0.1.

Teren - 110

Satul Pădureni - 0,4886 FN Moara

1962

157.221

Domeniul public al comunei Sendriceni

222.

0.1.

Teren - 111

Moara Pădureni - 0,04886

1962

17.918

Domeniul public al comunei Sendriceni

223.

0.1.

Teren - 142

Moara Horlăceni - 0,0304 DE

1962

8.281

Domeniul public al comunei Sendriceni

224.

0.1.

Teren - 143

Moara Horlăceni - 0,0096

1962

1.178

Domeniul public al comunei Sendriceni

225.

0.1.

Teren - 61

Sendriceni Cons. Coop. - 0,10

1970

47.870

Domeniul public al comunei Sendriceni

226.

0.1.

Teren - 237

Pădureni Monument - 0,1385

1965

58.129

Domeniul public al comunei Sendriceni

227.

0.1.

Teren - 582

Pădureni Parc Scoală - 0,3736

1962

51.023

Domeniul public al comunei Sendriceni

228.

0.1.

Teren - 584

Pădureni - Teren - 0,500

1962

53.375

Domeniul public al comunei Sendriceni

229.

0.1.

Teren - 108

Pădureni - Cămin - 0,0841

1963

39.411

Domeniul public al comunei Sendriceni

230.

0.1.

Teren - 186

Sendriceni - Bazin - 0,0500

2002

15.163

Domeniul public al comunei Sendriceni

231.

0.1.

Teren - 326

Sendriceni - Rampa G. - 0,200

1992

54.574

Domeniul public al comunei Sendriceni

232.

0.1.

Teren - 218

Pădureni - Rampa G. - 0,200

1992

54.574

Domeniul public al comunei Sendriceni

233.

0.1.

Teren - 89611

Horlăceni - Rampa G. - 0,200

1992

54.574

Domeniul public al comunei Sendriceni

234.

1.8.1.

Fântână

Scoala Cobâla

1950

100

Domeniul public al comunei Sendriceni

235.

1.8.1.

Fântână

Scoala Pădureni

1980

100

Domeniul public al comunei Sendriceni

236.

1.8.1.

Fântână

Scoala Horlăceni

1960

100

Domeniul public al comunei Sendriceni

237

1.8.1.

Fântână

Scoala Sendriceni

1985

100

Domeniul public al comunei Sendriceni

238.

1.8.1.

Fântână

Primărie

1985

100

Domeniul public al comunei Sendriceni

239.

1.8.1.

Fântână

Cămin Pădureni

1980

100

Domeniul public al comunei Sendriceni

240.

1.8.1.

Fântână

Polonic

1980

100

Domeniul public al comunei Sendriceni

241.

1.8.1.

Fântână

Polonic

1980

100

Domeniul public al comunei Sendriceni

242.

1.8.1.

Fântână

Polonic

1980

100

Domeniul public al comunei Sendriceni

243.

1.8.1.

Fântână

Răpănoasa

1980

100

Domeniul public al comunei Sendriceni

244.

18.13.

Alimentare cu apă

Sendriceni

2003

251.315

Domeniul public al comunei Sendriceni

245.

12.5.

Magazie (CAP)

Sendriceni

1965

49

Domeniul public al comunei Sendriceni

246.

1.3.17.

Pod - ciment

Pădureni - 135 m2

2003

640.000

Domeniul public al comunei Sendriceni

 

247.

1.3.17.

Pod - ciment

Pădureni - Milian - 12 m2

1980

162.974

Domeniul public al comunei Sendriceni

248.

1.3.17.

Pod - ciment

Pădureni - Cabiniuc - 16 m2

1980

217.299

Domeniul public al comunei Sendriceni

249.

1.3.17.

Pod - ciment

Pădureni - Butnaru - 16 m2

1976

217.299

Domeniul public al comunei Sendriceni

250.

1.3.17.

Pod - ciment

Pădureni - Prepelită - 12 m2

1976

162.974

Domeniul public al comunei Sendriceni

251.

1.3.17.

Pod - ciment

Pădureni - Alexandrescu - 12 m2

1985

162.974

Domeniul public al comunei Sendriceni

252.

1.3.17.

Pod - ciment

Pădureni - după moară - 16 m2

1985

217.299

Domeniul public al comunei Sendriceni

253.

1.3.17.

Pod - ciment

Pădureni - la Pochi - 12 m2

1985

162.974

Domeniul public al comunei Sendriceni

254.

1.3.17.

Pod - ciment

Pădureni - Olaru - 12 m2

1985

162.974

Domeniul public al comunei Sendriceni

255.

1.3.17.

Pod - ciment

Pădureni - la scoală - 12 m2

1985

162.974

Domeniul public al comunei Sendriceni

256.

1.3.17.

Pod - ciment

Pădureni - Bostan - 24 m2

1985

325.948

Domeniul public al comunei Sendriceni

257.

1.3.17.

Pod - ciment

Pădureni - Mihăescu - 16 m2

1985

217.299

Domeniul public al comunei Sendriceni

258.

1.3.17.

Pod - ciment

Pădureni - Prozoreanu - 16 m2

1985

217.299

Domeniul public al comunei Sendriceni

259.

1.3.17.

Pod - ciment

Pădureni - Posteucă Vasile - 12 m2

1988

162.974

Domeniul public al comunei Sendriceni

260.

1.3.17.

Pod - ciment

Pădureni - biserică - 12 m2

1988

162.974

Domeniul public al comunei Sendriceni

261.

1.3.17.

Pod - ciment

Pădureni - Hăpăianu - 12 m2

1988

162.974

Domeniul public al comunei Sendriceni

262.

1.3.17.

Pod - ciment

Pădureni - Posteucă Vasile - 12 m2

1988

162.974

Domeniul public al comunei Sendriceni

263.

1.3.17.

Pod - ciment

Pădureni - Posteucă P. - 12 m2

1988

162.974

Domeniul public al comunei Sendriceni

264.

1.3.17.

Pod - ciment

Horlăceni - Cusnariuc - 12 m2

1988

162.974

Domeniul public al comunei Sendriceni

265.

1.3.17.

Pod - ciment

Horlăceni - Balta Casap. - 24 m2

1988

325.948

Domeniul public al comunei Sendriceni

266.

1.3.17.

Pod - ciment

Horlăceni - Raiste - 12 m2

1988

162.974

Domeniul public al comunei Sendriceni

267.

1.3.17.

Pod - ciment

Horlăceni - Siminiuc - 24 m2

1975

325.048

Domeniul public al comunei Sendriceni

268.

1.3.17.

Pod - ciment

Horlăceni - Tănase Sp. - 24 m2

1975

325.048

Domeniul public al comunei Sendriceni

269.

1.3.17.

Pod - ciment

Horlăceni - Lan Bahnă - 12 m2

1975

162.974

Domeniul public al comunei Sendriceni

 

270.

1.3.17.

Pod - ciment

Horlăceni - Lan Bahnă - 12 m2

1975

162.974

Domeniul public al comunei Sendriceni

271.

1.3.17.

Pod - ciment

Cobâla - Pintilei - 12 m2

1975

162.974

Domeniul public al comunei Sendriceni

272.

1.3.17.

Pod - ciment

Cobâla - Belehuz - 12 m2

1975

162.974

Domeniul public al comunei Sendriceni

273.

1.3.17.

Pod - ciment

Cobâla - Temnic - 12 m2

1975

162.974

Domeniul public al comunei Sendriceni

274.

1.3.17.

Pod - ciment

Cobâla - Temnic - 12 m2

1975

162.974

Domeniul public al comunei Sendriceni

275.

1.3.17.

Pod - ciment

Cobâla - Temnic - 12 m2

1975

162.974

Domeniul public al comunei Sendriceni

276.

1.3.17.

Pod - ciment

Cobâla - Temnic - 12 m2

1975

162.974

Domeniul public al comunei Sendriceni

277.

1.3.17.

Pod - ciment

Stracova - Achitei - 24 m2

2000

325.948

Domeniul public al comunei Sendriceni

278.

1.3.17.

Pod - ciment

Stracova - Crâsmaru - 24 m2

1988

325.948

Domeniul public al comunei Sendriceni

279.

1.3.17.

Pod - ciment

Stracova - Sesu Mare - 12 m2

1978

162.974

Domeniul public al comunei Sendriceni

280.

1.3.17.

Pod - ciment

Stracova - Dascălu P. - 12 m2

1995

162.974

Domeniul public al comunei Sendriceni

281.

1.3.17.

Pod - ciment

Stracova - Cotun - 16 m2

1999

217.299

Domeniul public al comunei Sendriceni

282.

1.3.17.

Pod - ciment

Stracova - Grădinaru - 12 m2

1987

162.974

Domeniul public al comunei Sendriceni

283.

1.3.17.

Pod - lemn

Stracova - Azoitei - 16 m2

1988

217.299

Domeniul public al comunei Sendriceni

284.

1.3.17.

Pod - lemn

Stracova - Muraru - 12 m2

1975

162.974

Domeniul public al comunei Sendriceni

285.

1.3.17.

Pod - lemn

Stracova - Severincu - 12 m2

1989

162.974

Domeniul public al comunei Sendriceni

286.

1.3.17.

Pod - ciment

Sendriceni - Dohotaru P. - 16 m2

1989

217.299

Domeniul public al comunei Sendriceni

287.

1.3.17.

Pod - ciment

Sendriceni - O.I.F. - 16 m2

1989

217.299

Domeniul public al comunei Sendriceni

288.

1.3.7.1.

DE- 437

Sendriceni - fostul I.A.S. - 1.590 m

1970

21.594

Domeniul public al comunei Sendriceni

289.

1.3.7.1.

DE- 22

Sendriceni - fostul I.A.S. - 260 m

1970

90.811

Domeniul public al comunei Sendriceni

290.

1.6.2.

Nr. Parcelă 117 CC Dispensar uman - 49.9 m2

Satul Sendriceni

1991

22.014

Domeniul public al comunei Sendriceni

291.

0.1.

Nr. Parcelă 61 Teren Cooperatie consum - 727 m2

Satul Sendriceni

2006

38.212

Domeniul public al comunei Sendriceni

 

292.

0.1.

Nr. Parcelă 260 Teren Cooperatie consum - 1.299 m2

Satul Sendriceni

2006

68.364

Domeniul public al comunei Sendriceni

293.

0.1.

Nr. Parcelă 260 Teren Cooperatie consum - 215 m2

Satul Sendriceni

2006

11.234

Domeniul public al comunei Sendriceni

294.

0.1.

Nr. Parcelă 66 Cooperatie consum - 1.089 m2

Satul Horlăceni

2006

45.717

Domeniul public al comunei Sendriceni

295.

0.1.

Nr. Parcelă 107 Cooperatie consum - 841 m2

Satul Pădureni

2006

35.259

Domeniul public al comunei Sendriceni

296.

0.1.

Nr. Parcelă 45 Teren livadă Cămin - 418 m2

Satul Sendriceni

2001

11.434

Domeniul public al comunei Sendriceni

297.

0.1.

Nr. Parcelă 168 Teren Cămin - 2.312 m2

Satul Pădureni

2001

108.152

Domeniul public al comunei Sendriceni

298.

0.1.

Nr. Parcelă 168 Teren Cămin - 1.863 m2

Satul Pădureni

2001

87.281

Domeniul public al comunei Sendriceni

299.

0.1.

Nr. Parcelă 125 Teren PDP Cobâla - 278 m2

Satul Sendriceni

2001

199

Domeniul public al comunei Sendriceni

300.

0.1.

Nr. Parcelă 111 Teren - 4.886 m2

Satul Pădureni

2001

228.735

Domeniul public al comunei Sendriceni

301.

0.1.

Nr. Parcelă 579 Teren Np - 800 m2

Satul Sendriceni

2001

4.729

Domeniul public al comunei Sendriceni

302.

0.1.

Nr. Tarla 46 Nr. Parcelă 694 Teren - 13.300 m2

Satul Sendriceni

2001

77.822

Domeniul public al comunei Sendriceni

303.

0.1.

Nr. Tarla 62 Nr. Parcelă 894 Teren - 10.400 m2

Satul Horlăceni

2001

40.586

Domeniul public al comunei Sendriceni

304.

0.1.

Nr. Tarla 62 Nr. Parcelă 947 Teren - 3.800 m2

Satul Horlăceni

2001

51.823

Domeniul public al comunei Sendriceni

305.

0.1.

Nr. Tarla 62 Nr. Parcelă 948 Teren - 24.700 m2

Satul Horlăceni

2001

313.041

Domeniul public al comunei Sendriceni

306.

0.1.

Nr. Tarla 65 Nr. Parcelă 986 Teren - 6.600 m2

Satul Horlăceni

2001

57.927

Domeniul public al comunei Sendriceni

307.

0.1.

Nr. Tarla 65 Nr. Parcelă 987 Teren - 200 m2

Satul Horlăceni

2001

1.776

Domeniul public al comunei Sendriceni

308.

0.1.

Nr. Tarla 66 Nr. Parcelă 1002 Teren - 2.000 m2

Satul Horlăceni

2001

17.540

Domeniul public al comunei Sendriceni

309.

0.1.

Nr. Tarla 66 Nr. Parcelă 1003 Teren - 600 m2

Satul Horlăceni

2001

5.327

Domeniul public al comunei Sendriceni

310.

0.1.

Nr. Tarla 66 Nr. Parcelă 1004 Teren - 400 m2

Satul Horlăceni

2001

3.552

Domeniul public al comunei Sendriceni

311.

0.1.

Nr. Tarla 66 Nr. Parcelă 938 Teren - 500 m2

Satul Horlăceni

2001

4.331

Domeniul public al comunei Sendriceni

312.

0.1.

Nr. Tarla 62 Nr. Parcelă 939 Teren - 1.000 m2

Satul Horlăceni

2001

11.633

Domeniul public al comunei Sendriceni

313.

0.1.

Nr. Tarla 27 Nr. Parcelă 328 Teren - 700 m2

Satul Sendriceni

2001

7.484

Domeniul public al comunei Sendriceni

314.

0.1.

Nr. Tarla 28 Nr. Parcelă 330 Teren - 300 m2

Satul Sendriceni

2001

199

Domeniul public al comunei Sendriceni

 

315.

0.1.

Nr. Tarla 28 Nr. Parcelă 332/2 Teren - 71.782 m2

Satul Sendriceni

2001

770.670

Domeniul public al comunei Sendriceni

316.

0.1.

Nr. Tarla 28 Nr. Parcelă 332/1 Teren - 3.300 m2

Satul Sendriceni

2001

90.032

Domeniul public al comunei Sendriceni

317.

0.1.

Nr. Tarla 40 Nr. Parcelă 545 Teren - 27.300 m2

Satul Sendriceni

2001

692.290

Domeniul public al comunei Sendriceni

318.

0.1.

Nr. Tarla 40 Nr. Parcelă 546 Teren - 39.200 m2

Satul Sendriceni

2001

497.059

Domeniul public al comunei Sendriceni

319.

0.1.

Nr. Tarla 40 Nr. Parcelă 547 Teren - 30.500 m2

Satul Sendriceni

2001

832.747

Domeniul public al comunei Sendriceni

320.

0.1.

Nr. Tarla 41 Nr. Parcelă 562 Teren - 40.700 m2

Satul Sendriceni

2001

1.111.330

Domeniul public al comunei Sendriceni

321.

0.1.

Nr. Tarla 41 Nr. Parcelă 563 Teren - 600 m2

Satul Sendriceni

2001

7.082

Domeniul public al comunei Sendriceni

322.

0.1.

Nr. Tarla 41 Nr. Parcelă 565 Teren - 2.500 m2

Satul Sendriceni

2001

26.799

Domeniul public al comunei Sendriceni

323.

0.1.

Nr. Tarla 41 Nr. Parcelă 566 Teren - 25.800 m2

Satul Sendriceni

2001

327.030

Domeniul public al comunei Sendriceni

324.

0.1.

Nr. Tarla 41 Nr. Parcelă 576 Teren - 206.600 m2

Satul Sendriceni

2001

2.619.252

Domeniul public al comunei Sendriceni

325.

0.1.

Nr. Tarla 46 Nr. Parcelă 692 Teren - 25.400 m2

Satul Sendriceni

2001

272.452

Domeniul public al comunei Sendriceni

326.

0.1.

Nr. Tarla 46 Nr. Parcelă 693 Teren - 21.400 m2

Satul Sendriceni

2001

229.514

Domeniul public al comunei Sendriceni

327.

0.1.

Nr. Tarla 46 Nr. Parcelă 695 Teren - 5.100 m2

Satul Sendriceni

2001

54.744

Domeniul public al comunei Sendriceni

328.

0.1.

Nr. Tarla 46 Nr. Parcelă 696 Teren - 8.900 m2

Satul Sendriceni

2001

243.101

Domeniul public al comunei Sendriceni

329.

0.1.

Nr. Tarla 62 Nr. Parcelă 879 Teren - 115.500 m2

Satul Horlăceni

2001

1.464.156

Domeniul public al comunei Sendriceni

330.

0.1.

Nr. Tarla 62 Nr. Parcelă 888 Teren - 9.700 m2

Satul Horlăceni

2001

122.938

Domeniul public al comunei Sendriceni

331.

0.1.

Nr. Tarla 62 Nr. Parcelă 893 Teren - 74.800 m2

Satul Horlăceni

2001

948.205

Domeniul public al comunei Sendriceni

332.

0.1.

Nr. Tarla 62 Nr. Parcelă 895 Teren - 29.100 m2

Satul Horlăceni

2001

368.993

Domeniul public al comunei Sendriceni

333.

0.1.

Nr. Tarla 62 Nr. Parcelă 902 Teren - 2.500 m2

Satul Horlăceni

2001

31.728

Domeniul public al comunei Sendriceni

334.

0.1.

Nr. Tarla 62 Nr. Parcelă 903 Teren - 2.600 m2

Satul Horlăceni

2001

2.552

Domeniul public al comunei Sendriceni

335.

0.1.

Nr. Tarla 62 Nr. Parcelă 910 Teren - 32.800 m2

Satul Horlăceni

2001

351.851

Domeniul public al comunei Sendriceni

336.

0.1.

Nr. Tarla 62 Nr. Parcelă 911 Teren - 57.000 m2

Satul Horlăceni

2001

500.212

Domeniul public al comunei Sendriceni

337.

0.1.

Nr. Tarla 62 Nr. Parcelă 923 Teren - 48.300 m2

Satul Horlăceni

2001

47.094

Domeniul public al comunei Sendriceni

338.

0.1.

Nr. Tarla 62 Nr. Parcelă 926 Teren - 19.800 m2

Satul Horlăceni

2001

19.316

Domeniul public al comunei Sendriceni

 

339.

0.1.

Nr. Tarla 62 Nr. Parcelă 928 Teren - 13.500 m2

Satul Horlăceni

2001

157.997

Domeniul public al comunei Sendriceni

340.

0.1.

Nr. Tarla 62 Nr. Parcelă 929 Teren - 600 m2

Satul Horlăceni

2001

601

Domeniul public al comunei Sendriceni

341.

0.1.

Nr. Tarla 62 Nr. Parcelă 930 Teren - 11.400 m2

Satul Sendriceni

2001

100.068

Domeniul public al comunei Sendriceni

342.

0.1.

Nr. Tarla 62 Nr. Parcelă 944 Teren - 100 m2

Satul Sendriceni

2001

1.178

Domeniul public al comunei Sendriceni

343.

0.1.

Nr. Tarla 62 Nr. Parcelă 946 Teren - 5.800 m2

Satul Sendriceni

2001

5.705

Domeniul public al comunei Sendriceni

344.

0.1.

Nr. Tarla 62 Nr. Parcelă 949 Teren - 11.400 m2

Satul Sendriceni

2001

177.890

Domeniul public al comunei Sendriceni

345.

0.1.

Nr. Tarla 62 Nr. Parcelă 950 Teren - 5.100 m2

Satul Sendriceni

2001

79.598

Domeniul public al comunei Sendriceni

346.

0.1.

Nr. Tarla 65 Nr. Parcelă 976 Teren - 40.700 m2

Satul Sendriceni

2001

515.955

Domeniul public al comunei Sendriceni

347.

0.1.

Nr. Tarla 62 Nr. Parcelă 924 Teren - 897.600 m2

Satul Horlăceni

2001

2.625.908

Domeniul public al comunei Sendriceni

348.

0.1.

Nr. Tarla 62 Nr. Parcelă 988 Teren - 11.400 m2

Satul Horlăceni

2001

144.610

Domeniul public al comunei Sendriceni

349.

0.1.

Nr. Tarla 65 Nr. Parcelă 999 Teren - 202.200 m2

Satul Horlăceni

2001

2.563.452

Domeniul public al comunei Sendriceni

350.

0.1.

Nr. Tarla 65 Nr. Parcelă 1000 Teren - 12.700 m2

Satul Horlăceni

2001

160.951

Domeniul public al comunei Sendriceni

351.

0.1.

Nr. Tarla 65 Nr. Parcelă 936 Teren - Iaz -152.600 m2

Satul Sendriceni

2001

1.934.618

Domeniul public al comunei Sendriceni

352.

0.1.

Nr. Tarla 47 Nr. Parcelă 709 Teren - 32.000 m2

Satul Sendriceni

2001

405.649

Domeniul public al comunei Sendriceni

353.

0.1.

Nr. Tarla 66 Nr. Parcelă 1023 Teren - 335.000 m2

Satul Horlăceni

2001

4.246.887

Domeniul public al comunei Sendriceni

354.

0.1.

Nr. Tarla 51 Nr. Parcelă 793 Teren - 19.800 m2

Satul Horlăceni

2001

250.983

Domeniul public al comunei Sendriceni

355.

0.1.

Nr. Tarla 51 Nr. Parcelă 795 Teren - 37.000 m2

Satul Horlăceni

2001

469.085

Domeniul public al comunei Sendriceni

356.

0.1.

Nr. Tarla 53 Nr. Parcelă 797/1 Teren - 44.700 m2

Satul Horlăceni

2001

566.600

Domeniul public al comunei Sendriceni

357.

0.1.

Nr. Tarla 51 Nr. Parcelă 798 Teren - 5.300 m2

Satul Horlăceni

2001

67.186

Domeniul public al comunei Sendriceni

358.

0.1.

Nr. Tarla 39 Nr. Parcelă 535 Teren - 5.000 m2

Satul Sendriceni

2001

63.435

Domeniul public al comunei Sendriceni

359.

0.1.

Nr. Tarla 62 Nr. Parcelă 883/1 Teren - 22.200 m2

Satul Sendriceni

2001

281.533

Domeniul public al comunei Sendriceni

360.

0.1.

Nr. Tarla 62 Nr. Parcelă 912 Teren - 21.500 m2

Satul Horlăceni

2001

272.655

Domeniul public al comunei Sendriceni

361.

0.1.

Nr. Tarla 66 Nr. Parcelă 978 Teren - 34.900 m2

Satul Horlăceni

2001

34.081

Domeniul public al comunei Sendriceni

362.

0.1.

Nr. Tarla 66 Nr. Parcelă 979 Teren PDP - 9.800 m2

Satul Sendriceni

2001

124.315

Domeniul public al comunei Sendriceni

363.

0.1.

Nr. Parcelă 117 Teren intravilan - 735 m2

Satul Sendriceni

2001

24.423

Domeniul public al comunei Sendriceni

364.

0.1.

Nr. Parcelă 117 Teren intravilan - 910 m2

Satul Sendriceni

2001

12.412

Domeniul public al comunei Sendriceni

365.

1.6.2.

Nr. Parcelă 117 Teren intravilan - 1.000 CC m2

Satul Sendriceni

1991

57.481

Domeniul public al comunei Sendriceni

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru introducerea sistemelor moderne de plată a salariilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si institutiile publice din subordinea acestora vor lua măsurile necesare pentru plata drepturilor salariale ale personalului prin intermediul cardurilor.

Art. 2. - (1) Trecerea la plata drepturilor salariale prin intermediul cardurilor pentru institutiile publice cu sediile în municipii si orase, prevăzute la art. 1, se va face până la data de 31 decembrie 2007.

(2) Salariatii institutiilor publice cu sediile în mediul rural, prevăzute la art. 1, beneficiază la cerere de plata drepturilor salariale prin intermediul cardurilor.

Art. 3. - (1) Institutiile de credit prin care se efectuează plătile prevăzute la art. 1 sunt selectate de ordonatorii de credite, în conditiile legii.

(2) Salariatii pot opta pentru plata pe card a salariilor prin intermediul altor institutii de credit decât cele selectate în conditiile alin. (1).

Art. 4. - Categoriile de institutii publice exceptate de la prevederile prezentei hotărâri sunt stabilite prin ordin al ministrului economiei si finantelor, la propunerea ordonatorilor principali de credite.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Guvernului nr. 551/2001 privind introducerea sistemelor moderne de plată a salariilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 18 iunie 2001, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 septembrie 2007.

Nr. 1.104.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL

 

ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind promovarea temporară a doamnei Alina Maria Buzan Cioltea în functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale

 

Având în vedere:

- propunerea ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale, formulată prin Adresa nr. 623/OS din 18 iulie 2007;

- Adresa nr. 1.034.373 din 8 august 2007 a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, prin care a fost comunicat avizul favorabil pentru exercitarea de către doamna Alina Maria Buzan Cioltea, cu caracter temporar (6 luni), a functiei publice vacante corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici de secretar general adjunct din cadrul Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale;

- prevederile art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 92 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Alina Maria Buzan Cioltea se promovează temporar în functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 18 septembrie 2007.

Nr. 248.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Florin Andrei în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile

 

Având în vedere Adresa nr. 1.041.020 din 4 septembrie 2007 a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, prin care a fost comunicat Procesul-verbal încheiat în data de 3 septembrie 2007, în urma desfăsurării concursului organizat pentru ocuparea functiei publice vacante corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) si art. 62 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Florin Andrei se numeste în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 18 septembrie 2007.

Nr. 249.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Mihaela Enache în functia publică de secretar general al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

Având în vedere Adresa nr. 1.042.926 din 13 septembrie 2007 a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, prin care a fost comunicat Procesul-verbal încheiat în data de 12 septembrie 2007, în urma desfăsurării concursului organizat pentru ocuparea functiei publice vacante corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici de secretar general în cadrul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) si art. 62 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Mihaela Enache se numeste în functia publică de secretar general al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 18 septembrie 2007.

Nr. 250.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Nicu Marcu în functia publică de secretar general al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

Având în vedere Adresa nr. 1.041.020 din 4 septembrie 2007 a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, prin care a fost comunicat Procesul-verbal încheiat în data de 3 septembrie 2007, în urma desfăsurării concursului organizat pentru ocuparea functiei publice vacante corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici de secretar general în cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) si art. 62 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Nicu Marcu se numeste în functia publică de secretar general al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 18 septembrie 2007.

Nr. 251.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 315/2005 privind aprobarea Procedurii de notificare a administratorilor de scheme de intercomparare laboratoare de analize medicale

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Autoritătii de Sănătate Publică nr. E.N. 9.801 din 20 septembrie 2007,

 

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

 

Art. I. - Articolul 3 al Ordinului ministrului sănătătii nr. 315/2005 privind aprobarea Procedurii de notificare a administratorilor de scheme de intercomparare laboratoare de analize medicale, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 13 aprilie 2005, se completează cu un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Notificarea provizorie îsi încetează valabilitatea pentru toti administratorii, indiferent de data eliberării, la data de 31 decembrie 2007.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 20 septembrie 2007.

Nr. 1.600.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind declasarea monumentului istoric „Casa Maria Maican”, Str. Bărătiei nr. 49, municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita

 

În temeiul prevederilor art. 19 alin. (1)-(3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată,

în conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si evidentă a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fisei analitice de evidentă a monumentelor istorice si a Fisei minimale de evidentă a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicată,

având în vedere Dosarul de declasare nr. 1.578 din 12 martie 2007, precum si Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 178/E din 25 iulie 2007,

ministrul culturii si cultelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Imobilul „Casa Maria Maican , Str. Bărătiei nr. 49, municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita, având până la data prezentului ordin regimul juridic de monument istoric, grupa B, cod DB-II-m-B-17189, se declasează.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Judetului Dâmbovita va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 5 septembrie 2007.

Nr. 2.520.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „AIR BROKER ASIGURARE REASIGURARE” - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 28 august 2007 prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale „AIR BROKER ASIGURARE REASIGURARE” - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială „AIR BROKER ASIGURARE REASIGURARE” - S.R.L., cu sediul social în Brăila, bd. A. I. Cuza nr. 32, parter, camera 24, judetul Brăila, nr. de ordine în registrul comertului J09/655/24.07.2007, cod unic de înregistrare 22153951/24.07.2007, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia de a prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 4 septembrie 2007.

Nr. 622.