MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 652         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 25 septembrie 2007

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

305. - Ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Ghidului privind verificarea periodică a sistemelor de protectie fizică a instalatiilor nucleare

 

886. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Regulamentului privind modelul si însemnele uniformei, modul de acordare si portul acesteia de către inspectorii Autoritătii Rutiere Române - A.R.R.

 

2.145/C. - Ordin al ministrului justitiei privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului privind verificarea periodică a sistemelor de protectie fizică a instalatiilor nucleare

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată, si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 5 din Legea nr. 111/1996, republicată,

presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Ghidul privind verificarea periodică a sistemelor de protectie fizică a instalatiilor nucleare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Directia materiale speciale din cadrul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Vilmos Zsombori

 

Bucuresti, 29 august 2007.

Nr. 305.

 

ANEXĂ

 

GHID

privind verificarea periodică a sistemelor de protectie fizică a instalatiilor nucleare

 

1. Domeniu

Art. 1. - Prezentul ghid este utilizat la verificarea sistemelor de protectie fizică si la stabilirea măsurilor ce vor trebui luate de către titularul de autorizatie din punctele de vedere ale constructiei si problemelor tehnice, administrativ-organizatorice si de personal, având în vedere prevederile documentului „Amenintarea - bază de proiect” si activitatea de protectie fizică a instalatiei nucleare.

2. Principii

Art. 2. - La verificarea periodică a sistemului de protectie fizică trebuie să se constate dacă măsurile luate de titularul de autorizatie pentru a face fată diferitelor amenintări probabile sunt adecvate sau dacă acestea asigură îndeplinirea obiectivelor sistemului de protectie fizică prevăzute la art. 41 din Normele de protectie fizică în domeniul nuclear, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 382/2001, obiective cuprinse în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ghid.

Art. 3. - Dacă în urma verificării periodice a sistemului de protectie fizică trebuie realizate modificări ale sistemului, acestea se vor realiza de titularul de autorizatie numai cu acordul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, denumită în continuare CNCAN.

Art. 4. - Titularul de autorizatie trebuie să asigure măsurile necesare de fiecare dată când CNCAN transmite modificarea documentului „Amenintarea - bază de proiect”.

Art. 5. - Titularul de autorizatie trebuie să asigure măsurile necesare când constată că sistemul de protectie fizică nu asigură un nivel de protectie fizică suficient împotriva sustragerii de materiale protejate sau sabotajului.

3. Obiective

Art. 6. - Obiectivele verificării periodice a sistemului de protectie fizică sunt:

a) verificarea functionării eficiente a sistemului de protectie fizică;

b) verificarea faptului că măsurile de protectie fizică asigură îndeplinirea obiectivelor sistemului de protectie fizică;

c) în cazul în care se constată că protectia fizică a instalatiilor nucleare nu este asigurată conform prevederilor Normelor de protectie fizică în domeniul nuclear, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 382/2001, titularul de autorizatie trebuie să solicite si să obtină de la CNCAN avizarea măsurilor suplimentare pentru ca sistemul de protectie fizică să răspundă tuturor amenintărilor probabile.

4. Cerinte generale

Art. 7. - Titularul de autorizatie trebuie să solicite aprobarea CNCAN pentru a modifica sistemul de protectie fizică sau pentru a lua măsuri compensatorii ori de câte ori realizează constructii noi sau reparatii la constructiile protejate.

Art. 8. - Titularul de autorizatie trebuie să solicite aprobarea CNCAN pentru modificarea sistemului de protectie fizică sau pentru măsurile compensatorii ori de câte ori se schimbă destinatia unei clădiri, dacă în urma acestei schimbări clădirea trebuie inclusă sau, după caz, exclusă din una dintre zonele vitale.

Art. 9. - Titularul de autorizatie trebuie să aibă în vedere ca măsurile tehnice, administrativ-organizatorice si de personal să nu conducă direct sau indirect la scăderea eficientei sistemului de protectie fizică.

Art. 10. - Titularul de autorizatie trebuie să solicite aprobarea CNCAN pentru modificarea sistemului de protectie fizică atunci când se produc modificări referitoare la categoria de materiale nucleare protejate.

5. Măsuri

Art. 11. - În vederea verificării periodice a sistemului de protectie fizică, titularul de autorizatie trebuie să transmită la CNCAN:

a) analiza vulnerabilitătilor sistemului;

b) analiza consecintelor probabile ale vulnerabilitătilor;

c) măsurile propuse pentru eliminarea vulnerabilitătilor.

Art. 12. - Verificarea sistemului de protectie fizică se va face luându-se în consideratie tipurile de amenintări conform documentului „Amenintare - bază de proiect” si pe baza procedurilor prezentate la pct. 1 din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ghid.

Art. 13. - Măsurile propuse pentru eliminarea vulnerabilitătilor din sistemul de protectie fizică si a consecintelor acestora trebuie să fie avizate de către CNCAN.

Art. 14. - Planificarea măsurilor propuse pentru eliminarea vulnerabilitătilor din sistemul de protectie fizică si a consecintelor acestora va fi prezentată astfel încât să se poată urmări modul de evolutie a nivelului de protectie fizică pe parcursul fiecărei etape.

6. Definitii

a) Amenintarea - bază de proiect (DBT) - documentul emis de autoritate pentru fiecare instalatie, în scopul definirii caracteristicilor adversarului probabil, împotriva căruia va fi conceput si dimensionat sistemul de protectie fizică.

b) Autoritate competentă - Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare (CNCAN), care în baza art. 4 alin. (1) din Legea nr. 111/1996, republicată, reprezintă autoritatea natională competentă în domeniul nuclear, care exercită atributiile de reglementare, autorizare si control prevăzute în lege.

c) Autorizatie - document emis de autoritatea competentă, în baza unei evaluări de securitate nucleară si control, către o persoană juridică, la cererea acesteia, pentru desfăsurarea unei activităti nucleare;

d) Instalatie nucleară:

- orice reactor nuclear, cu exceptia aceluia cu care este echipat un mijloc de transport maritim ori aerian spre a fi folosit ca sursă de putere, dacă este pentru propulsie sau în orice alt scop;

- orice uzină care foloseste combustibil nuclear pentru producerea de materiale nucleare, inclusiv orice uzină de retratare a combustibilului nuclear iradiat;

- orice instalatie în care sunt stocate materiale nucleare, cu exceptia depozitărilor în vederea transportului de materiale nucleare. Instalatiile nucleare apartinând unui singur operator, care se află pe acelasi amplasament, vor fi considerate o singură instalatie nucleară.

e) Material nuclear - orice materie primă nucleară si orice material fisionabil special.

f) Sabotaj - orice act premeditat îndreptat împotriva unei instalatii nucleare sau unui material nuclear în folosintă, depozitare sau transport, care poate pune direct ori indirect în pericol sănătatea sau siguranta personalului, populatiei si mediului înconjurător prin expunerea la radiatii sau eliberarea substantelor radioactive.

g) Zonă controlată - zona delimitată de frontiere clar semnalizate, aflată sub controlul organizatiei responsabile.

h) Zonă protejată - zona supravegheată în permanentă de către personalul de pază si/sau prin mijloace tehnice, înconjurată de o barieră fizică si cu un număr limitat de căi de acces controlate.

i) Zonă vitală - zona în care se află materiale nucleare, echipamente, dispozitive sau sisteme care pot fi vulnerabile la actiuni de sabotaj, furt ori act terorist.

 

ANEXA Nr. 1 la ghid

 

VERIFICAREA SISTEMULUI DE PROTECTIE FIZICĂ

 

În cadrul verificării sistemului de protectie fizică vor fi urmărite cel putin următoarele:

1. Procedurile de verificare a sistemului de protectie fizică trebuie să cuprindă:

- control pentru depistarea materialelor explozive;

- controlul persoanelor si vehiculelor;

- accesul în zone vitale;

- verificarea încuietorilor si cititoarelor de cartele;

- verificarea codurilor si combinatiilor;

- verificarea modului de instalare a încuietorilor si a cititoarelor de cartele;

- evidenta încuietorilor, cititoarelor de cartele si codurilor pentru fiecare locatie (inclusiv schimbări, recodificare sau rotatie);

- utilizarea codurilor;

- mentenanta echipamentului aferent încuietorilor, cititoarelor de cartele si codurilor;

- testarea eficientei barierelor fizice (cel putin două);

- verificarea stării peretilor, tavanului, podelei, precum si a întregii structuri;

- verificarea stării usilor si a ferestrelor;

- verificarea portilor si a turnichetelor;

- verificarea sistemelor din incinta spatiilor tehnologice;

- teste pentru verificarea surselor de alimentare neîntreruptibilă (UPS);

- teste pentru functionarea echipamentelor fixe de comunicatii;

- teste pentru UPS aferente sistemului de iluminare;

- teste pentru UPS aferente sistemului de alarmare;

- teste pentru UPS aferente sistemului de detectie;

- testarea sistemului de detectie;

- mentenanta sistemului de detectie;

- evaluarea ratei alarmelor false;

- teste privind functionarea „butonului de alarmă”;

- evaluarea sistemului informatic;

- mentenanta sistemului de computere;

- teste de functionare a telefoanelor si interfoanelor;

- teste pentru comunicatia prin radio;

- evaluarea rezistentei la foc a sistemelor de comunicatie;

- teste de verificare a neinterferării sistemului de protectie fizică cu sistemul de control de garantii nucleare;

- testarea si evaluarea fortelor care asigură securitatea obiectivului.

2. Verificarea zonei controlate

2.1. Desfăsurare, constructie si detectare la nivelul barierelor periferice:

- verificarea barierelor periferice si a terenului din fata acestora (spatiile libere si piedicile naturale);

- verificarea constructiei barierelor periferice;

- verificarea măsurilor pentru îngreunarea pătrunderii unei mase violente de oameni;

- verificarea privind detectia la nivelul barierelor periferice (tehnic, personal, sisteme de detectie, sisteme de verificare a alarmei, localizare).

2.2. Iluminare:

- conform „Ghidului privind iluminarea exterioară a instalatiilor nucleare”.

2.3. Puncte de acces

2.3.1. Verificarea protectiei punctelor de acces:

- verificarea mijloacelor de protectie individuală pentru persoanele care deservesc punctele de acces;

- verificarea barierelor prevăzute la punctele de acces;

- verificarea mijloacelor auxiliare de substitut în cazul distrugerii sau înlăturării protectiei de la punctele de acces.

2.3.2. Accesul persoanelor

2.3.3. Verificarea accesului persoanelor:

- verificarea procedurilor de acces;

- verificarea constructiei si a barierelor fizice;

- verificarea dotării tehnice a personalului care deserveste punctele de acces;

- verificarea sistemelor de supraveghere, inclusiv a mijloacelor tehnice de control si supraveghere a accesului persoanelor.

2.3.4. Verificarea accesului vehiculelor:

- verificarea procedurilor de acces pentru vehicule si materiale;

- verificarea dotării tehnice a personalului care deserveste punctele de acces;

- verificarea sistemelor de supraveghere, inclusiv a mijloacelor tehnice de control si supraveghere a accesului vehiculelor si materialelor;

- verificarea barierelor de protectie împotriva accesului neautorizat.

2.3.5. Verificarea accesului pe calea ferată:

- verificarea procedurilor de acces;

- verificarea dispozitivelor de împiedicare a accesului pe calea ferată.

2.3.6. Verificarea portilor de evacuare:

- verificarea functionării eficiente a portilor de evacuare;

- verificarea dispozitivelor de asigurare a portilor de evacuare împotriva accesului neautorizat;

- verificarea accesului în zonele portilor de evacuare.

3. Verificarea zonei protejate

3.1. Verificarea zonei vitale:

- verificarea tuturor clădirilor, părtilor de clădiri sau încăperilor ce apartin zonei vitale, indicând distanta acestora fată de bariera exterioară;

- descrierea măsurilor de protectie fizică asupra îngrădirilor (de exemplu, protectia de săpare sau de târâre, role de sârmă, S, piatră unghiulară);

- prezentarea tuturor canalelor de cabluri si de tevi ce apartin sistemului de protectie fizică, indicând distanta acestora fată de bariera exterioară.

3.2. Bariera interioară:

- verificarea barierei interioare, a mijloacelor tehnice ale acesteia si a barierelor tehnice ale constructiei, inclusiv usi si închizători ale altor tipuri de deschideri;

- verificarea mijloacelor tehnice de supraveghere a accesului dinspre exterior;

- verificarea instalatiilor tehnice de control si supraveghere a accesului persoanelor si materialelor în zona vitală;

- verificarea măsurilor tehnice împotriva accesului neautorizat.

4. Măsuri pentru protectia instalatiilor nucleare împotriva unui sabotaj din partea persoanelor cu drept de acces

Pentru aceste măsuri se va consulta „Ghidul privind protectia instalatiilor nucleare împotriva unui sabotaj din interior”.

5. Măsuri de protectie fizică obligatorii

5.1. Reglementări pentru circulatia personalului, materialelor si a vehiculelor:

- verificarea măsurilor pentru controlul accesului persoanelor, materialului si a vehiculelor înainte de intrarea sau iesirea din zona de interes, în functie de categoria de personal (personal de serviciu, personal străin, vizitatori) si de fazele de activitate (functionare, revizie).

6. Măsuri pentru o interventie eficientă a fortei de răspuns:

- verificarea materialelor auxiliare pregătite pentru forta de răspuns.

7. Măsuri pentru prevenirea actelor teroriste la instalatiile nucleare:

- se vor întocmi planuri de măsuri specifice obiectivului nuclear, pe niveluri de alertă teroristă;

- punerea în aplicare a măsurilor de primă urgentă, conform planului de măsuri pentru prevenirea actelor teroriste pe niveluri de alertă teroristă.

 

ANEXA Nr. 2 la ghid

 

OBIECTIVELE SISTEMULUI DE PROTECTIE FIZICĂ A INSTALATIILOR NUCLEARE

 

1. Stabilirea si adoptarea de măsuri care să reducă la minimum riscurile privind tentativele de sustragere a materialelor nucleare, sabotaj sau act terorist

2. Furnizarea de informatii si de asistentă tehnică care să permită luarea în cel mai scurt timp a măsurilor necesare pentru a localiza si a recupera materialele nucleare sustrase

3. Stabilirea cadrului concret de cooperare dintre autoritătile abilitate, pentru a reduce la minimum consecintele radiologice ale unui sabotaj.


 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind modelul si însemnele uniformei, modul de acordare si portul acesteia de către inspectorii Autoritătii Rutiere Române - A.R.R.

 

În temeiul art. 56 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare, al art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Rutiere Române - A.R.R., cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind modelul si însemnele uniformei, modul de acordare si portul acesteia de către inspectorii Autoritătii Rutiere Române - A.R.R., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.529/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind modelul si însemnele uniformei, modul de acordare si portul acesteia de către inspectorii Autoritătii Rutiere Române - A.R.R., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 28 august 2006.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

 

Bucuresti, 13 septembrie 2007.

Nr. 886.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind modelul si însemnele uniformei, modul de acordare si portul acesteia de către inspectorii Autoritătii Rutiere Române - A.R.R.

 

CAPITOLUL I

Portul si modul de acordare a uniformei de serviciu cu însemnele specifice si a echipamentului de protectie

 

Art. 1. - (1) Au dreptul la uniformă de serviciu cu însemnele specifice si la echipament de protectie inspectorii si inspectorii de trafic ai Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. care efectuează inspectia si controlul asupra transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora, denumiti în continuare inspectori A.R.R.

(2) În timpul exercitării inspectiei si controlului asupra transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora, inspectorii A.R.R. au obligatia de a purta uniforma de serviciu cu însemnele specifice si în mod suplimentar echipamentul de protectie, în cazul efectuării actiunilor de control în trafic.

(3) Uniforma de serviciu cu însemnele specifice poate fi purtată si pe drumul de la domiciliu la locul de muncă, în timpul deplasărilor efectuate în interesul serviciului în diferite misiuni, la mitinguri, festivităti, precum si pe durata frecventării unor cursuri de perfectionare profesională.

(4) Sunt interzise scoaterea din tară a uniformei de serviciu cu însemnele specifice/echipamentului de protectie, cu exceptia cazurilor în care există o solicitare, aprobată de conducerea Autoritătii Rutiere Române - A.R.R., precum si purtarea acesteia/acestuia în locuri si în conditii care ar putea prejudicia prestigiul institutiei.

Art. 2. - Uniforma de serviciu cu însemnele specifice si echipamentul de protectie se acordă gratuit inspectorilor A.R.R., costul acestora fiind suportat de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

Art. 3. - (1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. are obligatia să tină evidenta acordării uniformei de serviciu cu însemnele specifice si a echipamentului de protectie inspectorilor A.R.R.

(2) Evidenta prevăzută la alin. (1) se tine pe luni, începând cu data acordării acestora.

Art. 4. - (1) În perioada suspendării din functie uniforma de serviciu cu însemnele specifice si echipamentul de protectie nu se acordă, iar perioada suspendării din functie nu se include în calculul duratei normate de folosintă a componentelor uniformei de serviciu cu însemnele specifice si a echipamentului de protectie.

(2) Pe durata suspendării din functie se interzice utilizarea uniformei de serviciu cu însemnele specifice, precum si a echipamentului de protectie.

Art. 5. - În cazul în care inspectorul A.R.R. pierde dreptul de a efectua inspectia si controlul asupra transporturilor rutiere si activitătilor conexe acestora, uniforma de serviciu cu însemnele specifice si echipamentul de protectie vor fi predate institutiei, indiferent dacă durata normată de folosintă este îndeplinită sau nu.

Art. 6. - Inspectorii A.R.R. sunt obligati să întretină uniforma de serviciu cu însemnele specifice, precum si echipamentul de protectie în stare corespunzătoare, să le folosească în mod îngrijit si să respecte cu strictete tinuta impusă de portul acesteia.

Art. 7. - (1) În cazul deteriorării, pierderii sau distrugerii din cauze obiective a uniformei de serviciu cu însemnele specifice/echipamentului de protectie, se va putea acorda o nouă uniformă de serviciu cu însemnele specifice/echipament de protectie înainte de expirarea duratei normate de folosintă, cu aprobarea conducerii institutiei.

(2) În cazul deteriorării, pierderii sau distrugerii uniformei de serviciu cu însemnele specifice/echipamentului de protectie din cauze subiective (utilizare defectuoasă, neglijentă etc.), se poate acorda o nouă uniformă de serviciu cu însemnele specifice, cu plata diferentei de valoare stabilite proportional cu durata normată de folosintă neconsumată pentru uniforma veche.


Art. 8. - Este interzisă modificarea uniformei de serviciu cu însemnele specifice si a echipamentului de protectie sau înlocuirea componentelor acestora cu alte articole de îmbrăcăminte care nu sunt cuprinse în prezentul regulament.

Art. 9. - Componentele uniformei cu însemnele specifice si durata de folosintă normată a acestora sunt prezentate în anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL II

Modelul uniformei de serviciu cu însemnele specifice, precum si al echipamentului de protectie

 

Modelul uniformei de serviciu cu însemnele specifice, precum si al echipamentului de protectie sunt prezentate în anexa nr. 2.

A. Uniforma de serviciu cu însemnele specifice

1. PantaIon de culoare bleu-marin (fig. 1)

Pantalonul de vară este confectionat din tercot, compozitie 67% poliester si 33% bumbac, densitate 200 gr/m2.

Pantalonul de iarnă este confectionat din tercot, compozitie 67% poliester si 33% bumbac, densitate 211 gr/m2.

Pantalonul are croiala dreaptă, fără mansetă, si este prevăzut cu 4 buzunare laterale si două buzunare la spate.

2. Cămasă [fig. 2a) si 2b)]

Cămăsile se confectionează în două variante:

- cu mânecă lungă - se confectionează din poplin de culoare bleu, compozitie 67% poliester si 33% bumbac, densitate 183 gr/m2. Cămăsile sunt croite drept si sunt prevăzute cu guler si cu un singur buzunar exterior pe piept, în partea stângă. Mânecile lungi sunt prevăzute cu mansete care se închid cu 2 nasturi de culoare bleu, de format mic, confectionati din material plastic;

- cu mânecă scurtă - se confectionează din poplin de culoare bleu compozitie 67% poliester si 33% bumbac, densitate 183 gr/m2. Cămasa va fi prevăzută cu două buzunare aplicate, cu fenta de 3 cm pe mijlocul lor, prevăzute cu clapă.

3. Pulovăr (fig. 3)

Se va confectiona din lână 75%, acril 25%, finete 5-8, culoare bleu-marin. Platca si zona coatelor vor fi dublate cu tercot de culoare bleu-marin.

4. Bluzon pentru primăvară-toamnă cu mesadă si mâneci detasabile (fig. 4)

Bluzonul este confectionat din material de culoare galben-citron, cu proprietăti reflectorizante, pe care se aplică dungi din material special reflectorizant de culoare gri deschis, si este

personalizat în partea din spate cu înscrisul „AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ”. Mesada este detasabilă si are densitatea vatelinei 150 gr/m2.

5. Scurtă pentru iarnă (fig. 5)

Scurta este confectionată din material de culoare galben-citron, cu proprietăti reflectorizante, pe care se aplică dungi din material special reflectorizant de culoare gri deschis, si este personalizată în partea din spate cu înscrisul „AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ”. Are căptuseală matlasată cu densitatea vatelinei 150 gr/m2.

6. Mănusi

Mănusile sunt confectionate din piele si au culoarea neagră.

7. Geantă

Geanta destinată păstrării documentelor are culoarea neagră si este confectionată din piele. Va avea o singură încuietoare metalică pe mijloc, în coltul din stânga sus, cu două compartimente si va fi inscriptionată cu sigla „ARR”.

8. Curea

Cureaua este confectionată din piele si are culoarea neagră.

B. Însemnele specifice

1. Ecusonul (fig. 6.1) - se poartă în partea stângă a pieptului pe bluzon, vestă si scurtă si este confectionat din material textil, are forma dreptunghiulară cu dimensiunile 80 mm lătime si 30 mm înăltime. Pe acesta se vor înscrie numărul legitimatiei de control, numele si initiala prenumelui persoanei.

2. Emblema (fig. 6.2) - se confectionată din material textil si se poartă pe bratul stâng al cămăsii cu mânecă scurtă, al scurtei si al bluzonului.

3. Sigla (fig. 6.3) - se confectionează din material textil, având dimensiunea de 80 x 30 mm, si se poartă în partea stângă a pieptului pe bluzon, vestă si scurtă.

C. Echipamentul de protectie

În timpul actiunilor de inspectie si control în trafic inspectorii A.R.R. au obligatia de a purta echipamentul de protectie care, în functie de anotimp, se compune din:

1. scurtă reflectorizantă cu mâneci detasabile;

2. baston reflectorizant.

Echipamentul de protectie este confectionat din material de culoare galben-citron, cu proprietăti reflectorizante, pe care se aplică dungi din material special reflectorizant de culoare gri deschis.

Echipamentul de protectie este personalizat atât la partea din fată, cât si la cea din spate, cu înscrisul „AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ”.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

COMPONENTELE UNIFORMEI

cu însemnele specifice si durata de folosintă normată a acestora

 

Denumirea articolelor uniformei

U.M.

Prevederi

Cantitatea

Durata în luni

a) Îmbrăcăminte

 

 

 

- pantaloni vară

bucată

2

36

- pantaloni iarnă

bucată

2

36

Scurtă pentru iarnă

bucată

1

36

Bluzon pentru primăvară-toamnă cu mesadă si mâneci detasabile

bucată

1

36

b) Cămăsi

 

 

 

Cămasă cu mânecă lungă

bucată

4

24

Cămasă cu mânecă scurtă

bucată

4

24

c) Echipament divers

 

 

 

Mănusi

pereche

1

24

Geantă

bucată

1

24

Curea

bucată

1

24

d) Însemnele specifice

 

 

 

Ecuson

bucată

2

24

Emblemă

bucată

6

24

Siglă

bucată

2

24

e) Echipament de protectie

 

 

 

Scurtă reflectorizantă

bucată

1

36

Baston reflectorizant

bucată

1

36

 

ANEXA Nr. 2*)

la regulament

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a


MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale

 

Având în vedere dispozitiile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin

Art. 2. - Directia resurse umane si relatii cu Consiliul Superior al Magistraturii, Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul justitiei,

Tudor-Alexandru Chiuariu

 

Bucuresti, 21 august 2007.

Nr. 2.145/C.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Prezentul regulament de organizare si functionare (ROF) s-a elaborat în baza art. 10 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 1. - (1) Oficiul National al Registrului Comertului este organizat în subordinea Ministerului Justitiei ca institutie publică cu personalitate juridică, finantată integral din venituri proprii.

(2) Oficiul National al Registrului Comertului are patrimoniu propriu, autonomie functională si de decizie.

(3) Oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale sunt organizate în fiecare judet, functionează în subordinea Oficiului National al Registrului Comertului si nu au personalitate juridică.

(4) Oficiul National al Registrului Comertului are atributiile care îi revin potrivit dispozitiilor Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfăsoară activităti economice în mod independent, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările ulterioare, precum si cele stabilite prin alte acte normative cu incidentă în domeniul său de activitate.

 

CAPITOLUL II

Principalele functii ale Oficiului National al Registrului Comertului si ale oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale

 

Art. 2. - (1) Oficiul National al Registrului Comertului are sediul în municipiul Bucuresti si tine, potrivit legii, registrul central al comertului.

(2) La nivel teritorial, registrul comertului este tinut de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale.

Art. 3. - (1) Principala functie a registrului comertului tinut de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale este aceea de înregistrare a tuturor persoanelor juridice supuse obligatiei de înregistrare, precum si a persoanelor fizice si asociatiilor familiale care desfăsoară activităti economice, cu sediul/ domiciliul pe raza teritorială a tribunalului.

(2) Ca efect al înregistrării persoanelor juridice, persoanelor fizice si asociatiilor familiale care desfăsoară activităti economice cu sediul/domiciliul pe raza tribunalului, prin registrul comertului se realizează evidenta datelor din documentele de înregistrare ale persoanelor supuse înregistrării, precum si arhiva oficială a documentelor cu caracter constitutiv sau modificator ale acestora si a situatiilor financiare anuale.

(3) Prin registrul comertului se realizează publicitatea legală, înregistrările fiind opozabile fată de terti de la data efectuării lor ori de la publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a si Partea a VII-a, în conditiile legii.

(4) Pe baza documentelor depuse de persoanele juridice si fizice supuse înregistrării în registrul comertului, oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale au obligatia de a elibera, potrivit art. 4 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, la cererea persoanelor interesate si pe cheltuiala acestora, certificate constatatoare că un anumit act sau fapt este sau nu este înregistrat în registrul comertului si copii certificate de pe înregistrările efectuate si/sau de pe documentele depuse, precum si informatii privind datele înregistrate în registrul comertului.

(5) Oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale emit, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare, extras de registru privind starea persoanei juridice referitoare la functionare, dizolvare, reorganizare, lichidare, insolventă, reorganizare judiciară, faliment sau suspendare temporară a activitătii.

(6) Pentru a veni în sprijinul persoanelor fizice si juridice supuse înregistrării în registrul comertului, în cadrul oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale functionează serviciile de asistentă pentru comercianti, care au rolul de a asigura prestarea serviciilor de asistentă prevăzute de art. 35 din Legea nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale asigură obtinerea înregistrării fiscale a contribuabililor si a codului unic de înregistrare de la Ministerul Economiei si Finantelor.

Art. 5. - (1) În calitate de persoană juridică ce are în subordine oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, Oficiul National al Registrului Comertului are, potrivit legii, următoarele atributii:

a) tine registrele centrale ale comertului pentru persoanele juridice, persoanele fizice si asociatiile familiale care desfăsoară activităti economice;

b) asigură centralizarea tuturor datelor înregistrate în evidentele registrelor comertului tinute la nivel teritorial, pe care le înscrie în registrul central computerizat;

c) tine cataloagele firmelor si emblemelor;

d) editează Buletinul procedurilor de insolventă în care se publică citatiile, convocările si notificările actelor de procedură efectuate de instantele judecătoresti după deschiderea procedurii de insolventă;

e) asigură îndrumarea metodologică unitară la nivel national;

f) asigură informarea statistică;

g) asigură eliberarea de certificate constatatoare, extrase de registru si de informatii din registrul comertului;

h) asigură coordonarea activitătii de îndrumare si reprezentare legală;

i) asigură proiectarea, realizarea, implementarea si întretinerea sistemului informatic unitar la nivel national;

j) asigură proiectarea formularisticii tipizate utilizate în activitatea registrului comertului;

k) asigură administrarea hard si soft a retelelor locale de calculatoare si a comunicatiilor cu oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale;

l) colaborează cu autoritătile si institutiile publice responsabile pentru elaborarea, actualizarea si utilizarea unor nomenclatoare unitare pe plan national;

m) colaborează cu autoritătile si institutiile publice implicate în constituirea si autorizarea functionării comerciantilor, pentru simplificarea procedurilor specifice;

n) asigură organizarea în cadrul oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale a activitătii de asistentă acordată persoanelor juridice si persoanelor fizice supuse înregistrării;

o) asigură, când este cazul, multiplicarea materialelor si a formularelor utilizate;

p) coordonează activitatea în domeniul bugetar, financiar-contabil, administrarea si gestionarea patrimoniului propriu;

q) coordonează activitatea de resurse umane si formare profesională a salariatilor;

r) supraveghează si asigură liberul acces la informatiile de interes public;

s) organizează activitătile de management al calitătii;

t) organizează activitătile de securitate si sănătate în muncă, P.S.I., medicina muncii;

u) propune spre aprobare taxele si tarifele;

v) obtine si tine evidenta acordurilor Secretariatului general al Guvernului privind folosirea firmei în conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 72/2004;

w) asigură continuitatea aprovizionării cu mijloace fixe, obiecte de inventar si materiale consumabile specifice activitătii;

x) sigură si realizează auditul activitătii Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;

y) coordonează si controlează activitatea desfăsurată de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale.

(2) Oficiul National al Registrului Comertului exercită competente si îndeplineste orice alte functii si atributii stabilite prin lege.

 

CAPITOLUL III

Organizarea si functionarea Oficiului National al Registrului Comertului

 

Art. 6. - (1) Oficiul National al Registrului Comertului functionează potrivit organigramei aprobate prin ordin al ministrului justitiei si are structura organizatorică si numărul maxim de posturi mentionate în anexele nr. 1, 1a)-1i).

(2) Numărul maxim al posturilor Oficiului National al Registrului Comertului este de 2.220, exclusiv posturile aferente birourilor teritoriale ale oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale care sunt în număr de 50.

(3) În subordinea Oficiului National al Registrului Comertului sunt organizate 42 de oficii ale registrului comertului care functionează pe lângă tribunale, a căror organigramă este prevăzută în anexele nr.2 si 3 la prezentul regulament.

(4) Dată fiind amploarea operatiunilor desfăsurate, Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti are organigrama prevăzută în anexa nr. 3.

(5) Structurile interne (servicii, birouri) ale oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale sunt subordonate directorului fiecărui oficiu si sunt în acelasi timp îndrumate din punct de vedere metodologic de directiile corespunzătoare de specialitate din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului.

(6) Oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale asigură servicii de asistentă pentru comercianti numai pentru operatiuni anterioare depunerii cererilor de înregistrare.

(7) Birourile teritoriale se organizează si functionează în cadrul oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, personalul acestora fiind direct subordonat directorilor oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale.

(8) Structura organizatorică si numărul de personal ale biroului teritorial se aprobă de directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului, cu avizul Consiliului de conducere, la propunerea directorului oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal.


(9) Conducerea si coordonarea administrativă a activitătii fiecărui birou teritorial se asigură de responsabilul desemnat de către directorul oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal.

(10) Salarizarea personalului se asigură, potrivit legii, din venituri proprii si se stabileste prin negociere, conform contractelor individuale de muncă-anexă la contractul colectiv de muncă al Oficiului National al Registrului Comertului, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 14/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 27/1999, si ale Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

SECTIUNEA I

Conducerea Oficiului National al Registrului Comertului

 

Art. 7. - (1) Oficiul National al Registrului Comertului este condus de un director general numit prin ordin al ministrului justitiei, în conditiile legii, prin examen sau concurs.

(2) Directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului este ordonator secundar de credite si totodată conducătorul si coordonatorul activitătii specifice prevăzute de lege, iar în această calitate asigură:

a) aprobarea bugetului anual de venituri si cheltuieli;

b) angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli;

c) realizarea veniturilor;

d) efectuarea cheltuielilor în limitele stabilite prin bugetul anual;

e) organizarea asigurării integritătii bunurilor ce fac parte din patrimoniul Oficiului National al Registrului Comertului;

f) organizarea activitătii pentru tinerea la zi a contabilitătii si prezentarea la termen a situatiilor financiare;

g) organizarea si monitorizarea sistemului de achizitii publice si a programului de lucrări si investitii necesare;

h) organizarea activitătii de tinere la zi a evidentei patrimoniului;

i) organizarea controlului financiar preventiv si a auditului intern;

j) coordonarea activitătii sefilor de compartimente din cadrul institutiei;

k) angajarea personalului de conducere si de executie;

l) înfiintarea si desfiintarea birourilor teritoriale ale oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale se face cu consultarea Consiliului de conducere, tinând cont de conditiile financiare ale desfăsurării activitătii acestora; numărul de persoane pentru birourile teritoriale se stabileste în functie de rezultatele financiare ale oficiului registrului comertului în structura căruia functionează;

m) stabilirea politicii referitoare la calitate, implementarea si mentinerea sistemului de management al calitătii;

n) are orice alte competente prevăzute de lege, stabilite de Ministerul Justitiei si de prezentul regulament.

(3) În realizarea atributiilor sale directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului poate delega prin decizie competentele ce îi revin, precum si dreptul de semnătură directorilor generali adjuncti, indicând compartimentele pe care acestia le coordonează, precum si directorilor de directii, în functie de specificul activitătii acestora.

(4) Directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului angajează personalul institutiei, în limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat anual.

(5) Directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului aprobă prin decizie regulamentul intern, după consultarea reprezentantilor salariatilor.

Art. 8. - (1) Pentru activitatea de îndrumare metodologică si organizare ce revine Oficiului National al Registrului Comertului, directorul general numeste prin decizie Consiliul de conducere.

(2) Consiliul de conducere este format din directorul general, directorii generali adjuncti, directorii de directii ai Oficiului National al Registrului Comertului, directorul Oficiului Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti si 4 directori ai oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, numiti prin decizie a directorului general.

(3) Consiliul de conducere se întruneste la convocarea si sub conducerea directorului general, care este presedintele de drept, iar în lipsa acestuia a unuia dintre directorii generali adjuncti. Consiliul de conducere poate fi consultat si prin corespondentă.

(4) Dezbaterile Consiliului de conducere sunt consemnate în procesul-verbal de sedintă, care cuprinde discutiile purtate, opiniile exprimate si hotărârile adoptate.

(5) Pentru întrunirile Consiliului de conducere, membrii acestuia care nu domiciliază în localitatea unde se tine sedinta au dreptul la decontarea cheltuielilor de deplasare si cazare prevăzute de lege.

(6) Consiliul de conducere are următoarele atributii:

a) propune obiectivele, strategiile si politicile Oficiului National al Registrului Comertului si avizează procedurile, regulile si programele necesare îndeplinirii acestora;

b) avizează normele unitare privind aplicarea legislatiei referitoare la înscrierea comerciantilor în registrul comertului;

c) propune si dezbate procedurile de lucru si fluxul privind circuitul unor categorii de documente în cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;

d) avizează spre aprobare înfiintarea/desfiintarea birourilor teritoriale;

e) dezbate proiectele de acte normative înaintate Ministerului Justitiei spre initiativă legislativă;

f) avizează propunerile privind numărul salariilor de merit ale personalului Oficiului National al Registrului Comertului, formulate de directorii directiilor Oficiului National al Registrului Comertului si de directorii oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;

g) dezbate problemele care se ridică în activitatea de tinere a registrelor comertului si stabileste prioritătile de solutionare a acestora;

h) propune si avizează planul de măsuri de prevenire si combatere a coruptiei;

i) dezbate rapoartele comisiilor de cercetare disciplinară;

j) avizează raportul anual de activitate al Oficiului National al Registrului Comertului;

k) dezbate problemele ce intră în competenta directorului general, la cererea acestuia.

Art. 9. - (1) În conformitate cu Legea securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006 si cu Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului functionează Comitetul de securitate si sănătate în muncă.

(2) Comitetul de securitate si sănătate în muncă are următoarea componentă:

a) reprezentantul Oficiului National al Registrului Comertului numit prin decizie a directorului general - presedinte;

b) seful Biroului securitate si sănătate în muncă, P.S.I. si protectie civilă/referent de specialitate pe linie de securitate si sănătate în muncă;

c) un reprezentant al Directiei juridice din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului;

d) un reprezentant al Directiei economice din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului;

e) 5 reprezentanti ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securitătii si sănătătii lucrătorilor, alesi pe o perioadă de 2 ani;


f) reprezentantul cabinetului medical de medicina muncii.

(3) Comitetul de securitate si sănătate în muncă are atributii ce decurg din actele normative în vigoare.

Art. 10. - (1) În activitatea sa, directorul general conduce împreună cu unul sau mai multi directori generali adjuncti, potrivit organigramei aprobate prin ordin al ministrului justitiei.

(2) Directorii generali adjuncti sunt numiti prin ordin al ministrului justitiei, în conditiile legii, prin examen sau concurs.

(3) Directorii generali adjuncti reprezintă Oficiul National al Registrului Comertului în raporturile cu alte institutii publice pe baza delegărilor de competentă date de directorul general.

(4) În exercitarea atributiilor lor, directorii generali adjuncti analizează si semnează lucrările elaborate în cadrul compartimentelor de specialitate pe care le coordonează, propun măsuri de organizare eficientă a muncii atât în cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, cât si în cadrul oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale si urmăresc realizarea în termen a sarcinilor primite, în strictă concordantă cu reglementările în vigoare.

(5) Directorul general împreună cu directorii generali adjuncti coordonează activitatea directorilor oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale.

(6) Directorii generali adjuncti îndeplinesc orice alte atributii rezultate din lege sau din dispozitiile directorului general, specifice domeniului de activitate.

Art. 11. - (1) Directorii oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale sunt numiti, potrivit legii, prin ordin al ministrului justitiei, în conditiile legii, prin examen sau concurs.

(2) Directorul Oficiului Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti coordonează si conduce împreună cu unul sau mai multi directori adjuncti, numiti prin ordin al ministrului justitiei, potrivit organigramei aprobate.

(3) Directorii adjuncti ai Oficiului Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti organizează, coordonează si controlează activitătile pe baza delegărilor date de directorul Oficiului Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

(4) Directorii oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale au atributii si competente de conducere la nivel teritorial, revenindu-le obligatia coordonării si organizării activitătii specifice acestora.

(5) Directorii oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale colaborează cu directorii directiilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si au următoarele atributii:

a) asigură aplicarea unitară de către personalul din subordine a legislatiei în vigoare în materia constituirii si efectuării modificărilor actelor constitutive ale tuturor persoanelor juridice si fizice înregistrate în registrul comertului;

b) dispun transmiterea la Oficiul National al Registrului Comertului, în cel mult 8 ore, în format electronic, a tuturor înregistrărilor efectuate;

c) controlează corectitudinea calculării de către personalul din subordine cu atributii în acest sens a taxelor, tarifelor, precum si altor sume care se colectează prin oficiul registrului comertului de pe lângă tribunale;

d) dispun efectuarea lucrărilor prevăzute de legislatia în vigoare privind actiunile de dizolvare judiciară a societătilor comerciale;

e) controlează conduita personalului din subordine în relatia cu publicul, precum si în relatiile specifice cu alte autorităti sau institutii publice si persoane fizice sau juridice;

f) solutionează sesizările si reclamatiile formulate în legătură cu activitatea specifică oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal;

g) tin, prin compartimentul de specialitate, evidenta financiar-contabilă la nivel de balantă lunară;

h) întocmesc propuneri pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli, iar după aprobarea acestuia execută si urmăresc încadrarea cheltuielilor în sumele aprobate;

i) participă, împreună cu Oficiul National al Registrului Comertului, la elaborarea programelor de perfectionare a pregătirii profesionale a personalului oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;

j) îndeplinesc atributiile dispuse de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului în legătură cu toate compartimentele functionale pe care le coordonează (financiar-contabil, de personal, administrativ etc.);

k) administrează si gestionează bunurile mobile si imobile din patrimoniul afectat oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale si răspund de integritatea acestora;

l) răspund de încadrarea salariatilor, potrivit organigramei si statului de functii aprobate prin ordin al ministrului justitiei, în limita bugetului de venituri si cheltuieli;

m) negociază salariile cu personalul din subordine, cu respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă negociat anual si cu încadrarea în bugetul de venituri si cheltuieli prognozat pentru anul în curs;

n) întocmesc fisa postului pentru fiecare salariat, în baza fisei-cadru a postului, întocmită de directia de specialitate din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului;

o) urmăresc si participă la efectuarea cercetării disciplinare în cazul săvârsirii de abateri de la regulamentul intern si propun conducerii Oficiului National al Registrului Comertului sanctiunile specifice încălcării raporturilor de muncă;

p) asigură întocmirea, lunar, si înaintarea la Oficiul National al Registrului Comertului a balantelor de verificare;

q) asigură respectarea normelor de ordine si disciplină de către salariatii din subordine, precum si a regulamentului intern;

r) organizează si răspund de rezolvarea în termen legal a cererilor cu care sunt sesizati din partea tertilor si a personalului din subordine;

s) comunică Oficiului National al Registrului Comertului orice incidente sau disfunctionalităti apărute în activitate, precum si necesarul de mijloace fixe si obiecte de inventar pentru dotare;

t) organizează activitatea specifică de asistentă acordată comerciantilor;

u) comunică Oficiului National al Registrului Comertului, în termen, orice informatii solicitate despre activitatea proprie;

v) asigură, prin legătura cu presedintele tribunalului pe lângă care functionează, prezenta judecătorului delegat în ritmicitatea necesară impusă pentru eliberarea în termen a cererilor de înregistrare;

w) asigură un climat corespunzător desfăsurării activitătii;

x) asigură aplicarea si respectarea normelor privind sănătatea si securitatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă;

y) verifică, prin persoana desemnată, dacă salariatii cunosc si respectă instructiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor si reglementările în vigoare privind securitatea si sănătatea în muncă;

z) cooperează cu factorii responsabili la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului în vederea implementării prevederilor privind securitatea, sănătatea si igiena în muncă, tinând seama de natura activitătilor;

aa) colaborează cu inspectoratele teritoriale pentru situatii de urgentă în vederea integrării în planurile locale de evacuare în situatii de urgentă;

bb) emit deciziile necesare desfăsurării activitătii proprii;

cc) întocmesc si înaintează la Oficiul National al Registrului Comertului propuneri privind spatiul necesar functionării birourilor teritoriale, dotarea materială si tehnică de calcul, cu încadrarea obligatorie în bugetul de venituri si cheltuieli al oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal;


dd) stabilesc programul de lucru al birourilor teritoriale care se afisează la loc vizibil si verifică respectarea acestuia;

ee) verifică, ori de câte ori este necesar, activitatea birourilor teritoriale si respectarea prevederilor regulamentului intern, a normelor de securitate si sănătate în muncă si P.S.I.;

ff) implementează si aplică sistemul de management al calitătii în cadrul oficiului registrului comertului pe care îl coordonează;

gg) îndeplinesc orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

Art. 12. - Directorii de directii organizate în cadrul Oficiului National al Registrului Comertului sunt numiti prin decizie a directorului general si asigură:

a) organizarea, coordonarea si supravegherea activitătii specifice a directiei pe care o conduc, potrivit actelor normative aplicabile;

b) respectarea si punerea în practică a deciziilor ce le sunt aplicabile, emise de directorul general;

c) îndeplinirea la termen a obligatiilor prevăzute de lege sau a sarcinilor pe care le primesc;

d) semnarea lucrărilor realizate în cadrul directiei pe care o coordonează;

e) coordonarea activitătii de specialitate desfăsurate de personalul din compartimentele din subordine si îndrumarea metodologică a compartimentelor organizate la nivelul oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;

f) întocmirea fisei postului pentru fiecare salariat subordonat;

g) informarea directorului general adjunct coordonator cu privire la problemele specifice si la eventualele disfunctionalităti constatate în cadrul directiei pe care o conduc;

h) informarea celorlalte directii si compartimente din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului cu privire la activitatea proprie si la implicatiile acesteia asupra întregii activităti;

i) initierea actiunilor de instruire a personalului de specialitate din subordine;

j) implementarea si aplicarea sistemului de management al calitătii în cadrul directiei pe care o coordonează;

k) îndeplinesc orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

Art. 13. - Sefii de serviciu din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si din cadrul oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale sunt numiti prin decizie a directorului general si au următoarele atributii:

a) stabilesc responsabilitătile si atributiile personalului din subordine si le repartizează lucrările;

b) participă si răspund de realizarea calitativă si la termenele stabilite a lucrărilor repartizate compartimentelor pe care le coordonează;

c) realizează efectiv o parte din lucrările repartizate compartimentului;

d) semnează, prezintă si sustin la conducerea directiei lucrările si corespondenta elaborate în cadrul compartimentului;

e) implementează si aplică sistemul de management al calitătii în cadrul serviciului pe care îl coordonează;

f) îndeplinesc orice alte sarcini primite pe linie ierarhică în legătură cu activitatea serviciului pe care îl conduc.

Art. 14. - Sefii de birouri din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale sunt numiti prin decizie a directorului general si au următoarele atributii:

a) stabilesc responsabilitătile si atributiile personalului din subordine si le repartizează lucrările;

b) răspund de realizarea calitativă si la termenele stabilite a lucrărilor repartizate;

c) semnează toate documentele care angajează activitatea biroului;

d) realizează efectiv o parte din lucrările repartizate biroului;

e) implementează si aplică sistemul de management al calitătii în cadrul biroului pe care îl coordonează;

f) îndeplinesc orice alte sarcini primite pe linie ierarhică în legătură cu activitatea biroului pe care îl conduc.

Art. 15. - Directorul general, directorii generali adjuncti, directorii, directorii adjuncti, sefii de servicii si sefii de birouri beneficiază de indemnizatia de conducere negociată si stabilită prin contractul colectiv de muncă aprobat anual la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului.

Art. 16. - (1) Colectivele sunt structuri organizatorice în cadrul cărora se desfăsoară acelasi tip de activităti si sunt formate din două sau mai multe persoane cu atributii specifice activitătii desfăsurate. Acestea se regăsesc în statul de functii aprobat prin ordin al ministrului justitiei.

(2) Activitatea colectivelor poate fi coordonată de o persoană din cadrul structurii în subordinea căreia functionează. Atributiile sunt stabilite prin decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului, la propunerea directorului directiei din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului sau a directorului oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal. Persoana care coordonează colectivul nu beneficiază de indemnizatie de conducere.

 

SECTIUNEA a II-a

Atributiile directiilor din cadrul oficiului national al registrului comertului si ale compartimentelor din subordinea acestora

 

Art. 17. - Secretariatul are următoarele atributii:

a) asigură interfata conducerii Oficiului National al Registrului Comertului cu personalul angajat si tertii;

b) organizează spatiul de lucru pentru a asigura desfăsurarea eficientă a activitătii de secretariat;

c) desfăsoară următoarele activităti specifice de secretariat: c.1. primirea si înregistrarea documentelor, cronologic, în

ordinea primirii, prin atribuirea unui număr unic de înregistrare fiecărui document;

c.2. tinerea evidentei tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern, precum si a celor iesite, potrivit prevederilor legale în vigoare;

c.3. prezentarea corespondentei/documentelor conducerii, în vederea înscrierii rezolutiei de către aceasta;

c.4 repartizarea/distribuirea documentelor, după rezolutionare, pe compartimente, în vederea solutionării;

c.5 prezentarea la conducere a lucrărilor elaborate de către compartimentele Oficiului National al Registrului Comertului, în vederea aprobării/avizării;

c.6 verificarea termenelor de corespondentă (termen de solutionare, destinatar, clasificare, modalitate de transmitere/ expediere);

c.7 expedierea/transmiterea corespondentei, prin fax, e-mail, postă, curier;

d) furnizarea către conducere a tuturor informatiile primite de institutie;

e) colaborarea cu toate compartimentele din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului teritoriale;

f) asigurarea legăturii persoanelor din conducerea Oficiului National al Registrului Comertului cu institutii ale statului, în vederea rezolvării tuturor solicitărilor adresate acestora;

g) îndeplinirea oricăror alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

Art. 18. - (1) Directia juridică asigură consultantă conducerii Oficiului National al Registrului Comertului si celorlalte directii/compartimente functionale, asigură reprezentarea si apărarea drepturilor si intereselor institutiei în instantă si în raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, avizează si contrasemnează actele care produc efectele juridice si asigură îndrumarea metodologică a activitătii de tinere a registrelor comertului si de asistentă.

În cadrul Directiei juridice functionează următoarele structuri:

a) Serviciul îndrumare juridică si metodologică;

b) Serviciul contencios.

(2) Serviciul îndrumare juridică si metodologică are următoarele atributii:

a) elaborează si înaintează consiliului de conducere proiectul normelor privind modul de tinere a registrelor comertului si de efectuare a înregistrărilor, care urmează a fi aprobat prin ordin al ministrului justitiei;

b) asigură stabilirea unitară pentru toate oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale a modului de efectuare a înregistrărilor, în cazul aparitiei unor acte normative noi cu incidentă în activitatea specifică;

c) elaborează precizări si instructiuni punctuale pentru aplicarea unitară a dispozitiilor legale în vigoare, la solicitarea oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;

d) analizează si înaintează directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului propuneri de îmbunătătire a reglementărilor specifice registrului comertului, precum si propuneri privind procedura de autorizare a functionării comerciantilor;

e) sesizează directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului în legătură cu aspectele de natură juridică ridicate de aplicarea actelor normative si propune solutii unitare de efectuare a înregistrărilor si de autorizare a functionării comerciantilor;

f) elaborează propuneri de simplificare a procedurilor de înregistrare si de autorizare a functionării comerciantilor;

g) avizează pentru legalitate deciziile emise de directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului, contractele în care Oficiul National al Registrului Comertului este parte si orice alte acte care necesită avizare;

h) participă la negocierea contractelor ce urmează a fi încheiate de Oficiul National al Registrului Comertului;

i) participă la derularea procedurilor de achizitie publică, la întocmirea documentatiei aferente si la solutionarea contestatiilor;

j) colaborează cu compartimentele din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si le acordă asistentă de specialitate cu privire la activitătile specifice acestora;

k) aduce la cunostintă compartimentelor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului actele normative cu implicatii în activitatea acestora;

l) colaborează cu autoritătile publice implicate în activitatea specifică institutiei registrului comertului;

m) avizează din punctul de vedere al legalitătii documentele întocmite de compartimentele Oficiului National al Registrului Comertului;

n) la solicitarea ministerelor care initiază acte normative cu implicatii în activitatea oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, formulează si comunică acestora punctul de vedere al Oficiului National al Registrului Comertului;

o) controlează si sprijină activitatea consilierilor juridici din cadrul oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, activitatea de asistentă si acordă acestora asistentă de specialitate;

p) urmăreste, în activitatea oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, aplicarea unitară a legislatiei privind înregistrarea si autorizarea functionării comerciantilor si propune măsuri pentru organizarea instruirii profesionale a consilierilor juridici;

q) se implică în solutionarea problemelor rezultate din aplicarea în practică a normelor privind modul de tinere a registrelor si de efectuare a înregistrărilor, precum si din

aplicarea procedurilor si a metodologiei de lucru pentru autorizarea functionării comerciantilor;

r) elaborează nomenclatorul arhivistic, conform Legii arhivelor nationale nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare;

s) participă la elaborarea modificărilor aduse legislatiei române în vigoare, potrivit solicitărilor Comisiei Europene, Băncii Mondiale si altor organizatii internationale, transmise de către Ministerul Justitiei;

t) elaborează sau, după caz, participă la elaborarea raportărilor solicitate de Ministerul Justitiei pentru îndeplinirea Planului de măsuri adoptat în vederea integrării în Uniunea Europeană sau în cadrul altor proiecte;

u) participă la proiectele initiate de Ministerul Justitiei pentru îndeplinirea Planului de măsuri adoptat în vederea integrării în Uniunea Europeană sau în colaborare cu alte organizatii internationale, în care este desemnat Oficiul National al Registrului Comertului;

v) asigură stabilirea unitară a modului de efectuare a înregistrărilor, în vederea elaborării aplicatiilor informatice;

w) în cazul aparitiei unor acte normative noi, cu incidentă în activitatea specifică registrului comertului, elaborează norme metodologice în vederea actualizării aplicatiilor informatice;

x) colaborează cu directiile de specialitate din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului în vederea identificării solutiilor privind perfectionarea aplicatiilor informatice;

y) elaborează precizări si instructiuni punctuale pentru aplicarea reglementărilor legale în vigoare, la solicitarea expresă a oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale care se confruntă cu probleme la înregistrarea în registrul comertului computerizat;

z) analizează din punct de vedere juridic, în colaborare cu directiile de specialitate informatică din Oficiul National al Registrului Comertului, si înaintează directorului directiei juridice propunerile de îmbunătătire a aplicatiilor informatice, a reglementărilor specifice registrului comertului computerizat, formulate de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale;

aa) asigură analiza reclamatiilor si sesizărilor primite si solutionează reclamatiile si sesizările solicitantilor, în termenele legale;

bb) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

(3) Serviciul contencios are următoarele atributii:

a) redactează si depune în termen cererile de chemare în judecată, întâmpinările, notele de sedintă/probele si concluziile scrise, precum si motivele care stau la baza exercitării căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoresti, atunci când este cazul, în dosarele în care Oficiul National al Registrului Comertului si/sau oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale sunt parte;

b) coordonează si urmăreste activitatea oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, legată de litigiile în care acestea au calitatea de parte;

c) tine evidenta litigiilor în care Oficiul National al Registrului Comertului este parte;

d) reprezintă Oficiul National al Registrului Comertului în dosarele în care este parte si/sau propune delegarea dreptului de reprezentare;

e) formulează note argumentate privind renuntarea la folosirea căilor de atac, atunci când este cazul;

f) prezintă informări referitoare la cazuistica în care Oficiul National al Registrului Comertului si/sau oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale este/sunt parte;

g) participă la anchetele administrative;

h) asigură controlul activitătii oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;


i) colaborează si acordă asistentă de specialitate compartimentelor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;

j) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

Art. 19. - Biroul relatii cu Ministerul Justitiei asigură legătura Oficiului National al Registrului Comertului cu Ministerul Justitiei pe linia activitătii specifice prevăzute de lege, îndeplinind următoarele atributii:

a) atributiile specifice compartimentelor din cadrul Ministerului Justitiei în care îsi desfăsoară activitatea;

b) orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului si de sefii compartimentelor din cadrul Ministerului Justitiei.

Art. 20. - Serviciul audit public intern are următoarele atributii:

a) elaborează norme metodologice specifice activitătii de audit public intern, conform Legii nr.672/2002 privind auditul public intern, cu modificările si completările ulterioare, pentru Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, cu avizul organului ierarhic superior, respectiv Ministerul Justitiei sau, după caz, U.C.A.A.P.I.;

b) elaborează proiectul planului anual de audit public intern;

c) efectuează activităti de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar si control ale Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficientă si eficacitate;

d) informează organul ierarhic superior, respectiv Ministerul Justitiei sau, după caz, U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsusite de către directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului, precum si despre consecintele neimplementării acestora;

e) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor si recomandărilor rezultate din activitătile sale de audit;

f) elaborează raportul anual al activitătii de audit public intern;

g) în cazul identificării unor iregularităti sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului si structurii de control intern abilitate;

h) desfăsoară misiuni ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter exceptional, necuprinse în planul anual de audit public intern;

i) desfăsoară misiuni de consiliere formalizate, cuprinse într-o sectiune distinctă a planului anual de audit intern, efectuate prin abordări sistematice si metodice, conform unor proceduri prestabilite având un caracter formalizat;

j) desfăsoară misiuni de consiliere cu caracter informal, realizate prin participarea în cadrul diferitelor comitete permanente sau la proiecte cu durată determinată, la reuniuni punctuale, schimburi curente de informatii, urmând a se desfăsura după procedurile specifice acestora;

k) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

Art. 21. - Biroul informare si relatii publice asigură accesul la informatiile de interes public si are în principal următoarele atributii:

a) publică pe internet si actualizează informatiile de interes public prevăzute de Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

b) înlesneste accesul la informatiile de interes public prin afisare la sediul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale în spatii special amenajate, prin publicatii proprii, prin mass-media, precum si prin pagina proprie de internet;

c) asigură solicitantilor furnizarea informatiilor de interes public solicitate în scris, cu respectarea termenelor legale pentru răspuns;

d) asigură solicitantilor, la cererea verbală a acestora, informatiile de interes public în cadrul unui program stabilit de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;

e) asigură accesul mass-media la informatiile de interes public;

f) asigură, prin comunicate de presă, informarea comerciantilor cu privire la obligatiile rezultate din legislatia specifică, precum si promovarea politicilor Oficiului National al Registrului Comertului;

g) asigură informarea initială a solicitantilor cu privire la categoriile de informatii existente în registrul central computerizat, precum si informarea privind serviciile oferite de Oficiul National al Registrului Comertului;

h) colaborează cu autoritătile publice competente pentru autorizarea functionării persoanelor juridice pe baza declaratiei-tip pe propria răspundere, precum si cu oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale în acest domeniu;

i) elaborează proiectul protocoalelor de furnizare a informatiilor si al celor privind relatiile interinstitutionale specifice activitătii desfăsurate de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale;

j) colaborează cu Directia registrul comertului central computerizat, Directia juridică si Directia economică pentru urmărirea îndeplinirii prevederilor contractelor si protocoalelor privind serviciul RECOM on-line;

k) traduce documente si corespondenta din/în limba engleză;

l) promovează si implementează politicile de imagine ale Oficiului National al Registrului Comertului;

m) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

Art. 22. - (1) Directia economică asigură si răspunde de îndeplinirea atributiilor ce revin Oficiului National al Registrului Comertului, potrivit legii, în următoarele domenii:

a) elaborarea, fundamentarea si urmărirea obtinerii acordului ordonatorului principal de credite pe proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul următor, precum si pe propunerile de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul în curs;

b) financiar-contabil;

c) administrarea si gestionarea patrimoniului propriu constituit la nivel central si teritorial;

d) achizitionarea bunurilor, serviciilor si lucrărilor necesare realizării rolului său, gestionând cu eficientă resursele financiare, în limitele prevederilor bugetare aprobate si ale programului anual aprobat al achizitiilor publice;

e) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, în concordantă cu domeniul de activitate.

(2) Directia economică are următoarele atributii la nivel central:

a) fundamentează si elaborează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Oficiului National al Registrului Comertului, având ca sursă de finantare veniturile proprii, ca urmare a analizei propunerilor directiilor acestuia si propunerilor oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;

b) întocmeste situatiile financiare anuale si trimestriale pe baza datelor centralizate din balanta lunară de verificare proprie si a celor din teritoriu;

c) efectuează periodic inventarierea patrimoniului, potrivit dispozitiilor legale;

d) centralizează si analizează propunerile primite de la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale privind veniturile si cheltuielile acestora, în vederea elaborării proiectului de buget


de venituri si cheltuieli, iar varianta adoptată o transmite spre executare atât pentru nivelul veniturilor, care reprezintă valori minime, cât si pentru cel al cheltuielilor, care reprezintă valori maximale;

e) întocmeste documentele necesare angajării, lichidării, ordonantării si plătii cheltuielilor, în limita prevederilor bugetare, valori care reprezintă limite maximale aprobate;

f) asigură evidenta resurselor financiare necesare activitătii proprii;

g) urmăreste angajarea si utilizarea resurselor financiare potrivit necesitătilor proprii, în conditiile unei bune gestiuni financiare, cu respectarea dispozitiilor legale;

h) tine registrele contabile prevăzute de lege;

i) asigură conditii pentru organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului, conform dispozitiilor legale;

j) tine evidenta tuturor operatiunilor financiare;

k) urmăreste modul în care se gestionează patrimoniul în conditii de eficientă maximă;

l) urmăreste realizarea ultimei faze a procesului executiei bugetare a cheltuielilor bugetare, respectiv plata, cu respectarea prevederilor legale;

m) verifică si avizează pentru controlul financiar preventiv operatiunile prevăzute în Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv;

n) asigură achizitionarea bunurilor, serviciilor si lucrărilor necesare realizării rolului său, gestionând cu eficientă resursele financiare, în limitele prevederilor bugetare aprobate si ale programului anual aprobat al achizitiilor publice.

(3) Directia economică are următoarele atributii la nivel teritorial:

a) asigură îndrumarea metodologică a activitătii financiar-contabile pe linie de achizitii publice si administrare a patrimoniului, desfăsurată de personalul de specialitate economică din teritoriu;

b) asigură supravegherea si controlul activitătii pe linie financiar-contabilă si de achizitii publice desfăsurate de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale.

(4) În cadrul Directiei economice functionează următoarele structuri:

a) Serviciul financiar, format din:

- Biroul financiar, buget;

- Biroul salarii.

b) Serviciul contabilitate, format din:

- Biroul evidentă contabilă, metodologie, analiză;

c) Serviciul achizitii publice, format din:

- Biroul plan achizitii;

- Biroul achizitii.

d) Serviciul administrativ investitii.

(5) Serviciul financiar este organizat în birouri grupate pe activităti, astfel:

a) Biroul financiar, buget are următoarele atributii:

a.1. în ceea ce priveste operatiunile de trezorerie, derulează operatiunile cu Trezoreria Statului, având următoarele atributii:

a.1.1. întocmeste documentele de plată pentru operatiunile financiare, potrivit reglementărilor în vigoare;

a.1.2. întocmeste documentele necesare angajării, lichidării, ordonantării si plătii cheltuielilor, în limita prevederilor bugetare, valori care reprezintă limite maximale aprobate;

a.1.3. efectuează ridicările si depunerile de numerar din si în conturile proprii;

a.1.4. efectuează plata drepturilor bănesti ale salariatilor si/sau tertilor si răspunde pentru întocmirea corectă a formelor de plată.

a.2. în ceea ce priveste obligatiile fiscale:

a.2.1. răspunde de îndeplinirea obligatiilor fiscale atât pentru Oficiul National al Registrului Comertului, cât si pentru oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, referitoare la impozitele si taxele cuvenite bugetului de stat si bugetelor locale, impozitele si contributiile la fondurile speciale aferente drepturilor salariale si altor beneficiari stipulate în actele normative aprobate;

a.2.2. întocmeste si depune lunar declaratiile privind îndeplinirea obligatiilor de natură fiscală, cu respectarea dispozitiilor legale, si răspunde pentru corecta întocmire a acestora.

a.3. în ceea ce priveste bugetul:

a.3.1. în baza analizelor economice, face propuneri în vederea fundamentării si elaborării proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al Oficiului National al Registrului Comertului, pe baza propunerilor directiilor acestuia si a propunerilor oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;

a.3.2. centralizează si analizează propunerile primite de la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale privind veniturile si cheltuielile acestora, în vederea elaborării proiectului de buget de venituri si cheltuieli, iar varianta adoptată o transmite acestora, reprezentând pentru venituri valori minime, iar pentru cheltuieli valori maximale;

a.3.3. tine evidenta angajamentelor legale si bugetare, potrivit legii, si urmăreste executia bugetului;

a.3.4. întocmeste lista de dotări independente, în baza solicitărilor fundamentate de directiile Oficiului National al Registrului Comertului, pe care o supune aprobării, potrivit competentelor.

a.4. în ceea ce priveste alte activităti financiare:

a.4.1. întocmeste si verifică decontarea cheltuielilor privind cazarea, diurna si transportul salariatilor aflati în delegatie în tară si în străinătate;

a.4.2. verifică deconturile privind cheltuielile materiale efectuate cu numerar;

a.4.3. îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

b) Biroul salarii are următoarele atributii:

b.1. în ceea ce priveste relatia cu salariatii:

b.1.1. calculează drepturile bănesti cuvenite salariatilor pe baza contractelor individuale, actelor aditionale, deciziilor si fiselor de prezentă primite de la Directia management resurse umane si serviciile/birourile economice ale oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, în vederea achitării acestora la datele stabilite prin contractul colectiv de muncă;

b.1.2. operează, ori de câte ori este necesar, în statul de personal modificările privind drepturile de natură salarială;

b.1.3. tine evidenta concediilor de odihnă, a concediilor medicale si de maternitate si asigură efectuarea integrală si la timp a drepturilor bănesti cuvenite;

b.1.4. întocmeste documentele de plată către unitătile bancare, respectiv borderourile cu drepturile bănesti ale salariatilor care posedă carduri;

b.1.5. depune la unitătile bancare cererile privind emiterea de carduri pentru nou-angajati, distribuie salariatilor cardurile emise de unitătile bancare, depune lunar situatia persoanelor cărora le-a încetat contractul individual de muncă si a documentatiilor privind acordarea facilitătilor de trezorerie (overdraft), ori de câte ori este cazul;

b.1.6. întocmeste fisele fiscale, pe baza calculului deducerilor personale cuvenite, si le transmite, în termen legal, atât unitătii fiscale, cât si personalului;

b.1.7. tine evidenta individuală a drepturilor salariale si de personal acordate în cursul anului si urmăreste reflectarea în contabilitate a debitelor create si provenite din drepturi de personal, ocupându-se de lichidarea acestora;


b.1.8. eliberează adeverintele ce cuprind câstigurile salariale realizate de salariati;

b.1.9. întocmeste si depune lunar declaratiile privind îndeplinirea obligatiilor de plată la bugetul general consolidat, cu respectarea dispozitiilor legale, si răspunde pentru corecta întocmire a acestora;

b.1.10. tine evidenta individuală a drepturilor salariale si de personal acordate în cursul anului;

b.1.11. îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general specifice domeniului de activitate.

(6) La nivelul Serviciului contabilitate este constituit Biroul evidentă contabilă, metodologie, analiză cu următoarele atributii:

a.1. în ceea ce priveste înregistrările în contabilitate pentru Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale:

a.1.1. organizează si conduce activitatea contabilă, în conformitate cu prevederile Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare; răspunde de efectuarea corectă si la timp a înregistrărilor contabile;

a.1.2. întocmeste notele contabile pentru orice operatiune care afectează patrimoniul institutiei. Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat si aprobat ori înregistrat în contabilitate;

a.1.3. întocmeste fisele de conturi, analizează si urmăreste soldurile conturilor;

a.1.4. înregistrează în contabilitate operatiunile patrimoniale în mod cronologic, cu respectarea succesiunii documentelor justificative, după data de întocmire sau de intrare în institutie, si sistematic în conturi sintetice si analitice, cu ajutorul registrului jurnal;

a.1.5. verifică înregistrarea în contabilitate a drepturilor de natură salarială, a decontărilor cu personalul si a celorlalte decontări care intră în categoria cheltuielilor de personal, prin analiza fiselor de cont;

a.1.6. întocmeste facturile fiscale pentru operatiunile financiare, potrivit reglementărilor în vigoare;

a.1.7. urmăreste procesul de decontare a sumelor încasate de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale;

a.1.8. verifică toate operatiunile consemnate de Trezoreria Statului în extrasele de cont;

a.1.9. verifică si înregistrează în contabilitate documentele care stau la baza operatiunilor de încasări si plăti cuprinse în registrul de casă.

a.2. în ceea ce priveste inventarierea patrimoniului si evaluarea elementelor patrimoniale pentru Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale:

a.2.1. organizează si implementează evidenta cantitativ-valorică a bunurilor materiale, a obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe aflate în patrimoniu;

a.2.2. evidentiază rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului, consemnate în procesele-verbale de inventariere, care se înregistrează atât în evidenta tehnico-operativă, cât si în contabilitate; toate elementele de activ si de pasiv inventariate si grupate după natura lor, conform posturilor din bilantul contabil, se înregistrează în registrul inventar; datele înregistrate în contabilitate si în bilantul contabil sunt puse de acord cu situatia reală a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarierii anuale;

a.2.3. urmăreste reflectarea în contabilitate a rezultatelor casării bunurilor, potrivit reglementărilor legale;

a.2.4. elaborează indicatii metodologice pentru evaluarea la valoarea contabilă a bunurilor de natura imobilizărilor, stocurilor si a celorlalte bunuri, la preturile la care acestea au fost înregistrate în contabilitate la intrarea în patrimoniu;

a.2.5. întocmeste situatia bunurilor depreciate si fără miscare si înaintează propuneri pentru valorificarea lor;

a.2.6. stabileste creantele si obligatiile incerte si în litigiu si propune măsurile corespunzătoare pentru lichidarea lor;

a.2.7. evaluează la valoarea lor nominală creantele si obligatiile fată de terti, ocupându-se de lichidarea acestora;

a.2.8. evaluează la valoarea de utilitate fiecare element din bunurile depreciate, în functie de utilitatea bunului în institutie si de pretul pietei;

a.2.9. evaluează la valoarea de utilitate creantele si obligatiile incerte si în litigiu, stabilită în functie de valoarea lor posibil de încasat, respectiv de plată;

a.2.10. evaluează la cursul în vigoare creantele, obligatiile, precum si disponibilitătile în devize.

a.3. în ceea ce priveste situatiile lunare, trimestriale si anuale:

a.3.1. stabileste totalul sumelor debitoare si creditoare, precum si soldul final al fiecărui cont;

a.3.2. întocmeste balanta de verificare (sintetică si analitică) centralizată pe total Oficiul National al Registrului Comertului si pe oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, asigurând egalitatea dintre totalul sumelor debitoare si creditoare si totalul soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor;

a.3.3. verifică si centralizează balantele lunare ale oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;

a.3.4. întocmeste situatiile financiare trimestriale si anuale, ce se compun din bilant, cont de executie bugetară si anexe, acestea incluzând situatia patrimoniului si a rezultatelor obtinute, respectiv a activelor si pasivelor, precum si a cheltuielilor, veniturilor si a excedentului sau deficitului;

a.3.5. întocmeste raportările statistice către Institutul National de Statistică privind fondurile salariale si alte fonduri datorate către bugetul de stat.

a.4. în ceea ce priveste activitatea de analiză economică:

a.4.1. întocmeste pentru directorul general informări si analize privind situatia principalilor indicatori economico-financiari si de eficientă (lunar si anual);

a.4.2. întocmeste situatia operativă a încasărilor din extrasele conturilor de trezorerie si din registrul de casă si ia măsuri pentru urgentarea încasării facturilor;

a.4.3. întocmeste note, informări si analize dispuse de conducerea institutiei;

a.4.4. asigură aplicarea legislatiei în acest domeniu si aduce la cunostintă conducerii aparitia unor situatii financiare neprevăzute.

a.5. îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

(7) Serviciul achizitii publice, în vederea realizării atributiilor ce rezultă din aplicarea prevederilor legale în vigoare în domeniul achizitiilor publice, are obligatia de a solicita sprijinul celorlalte structuri organizatorice ale institutiei, în functie de specificul documentatiei de atribuire si de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul procedurii de atribuire. De asemenea, poate solicita organelor cu drept de decizie, atunci când situatia o impune, achizitionarea de servicii de consultantă, cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, în scopul elaborării documentatiei de atribuire si/sau aplicării procedurii de atribuire. Serviciul achizitii publice este organizat în birouri grupate pe activităti, astfel:


a) Biroul plan achizitii are următoarele atributii:

a.1. întocmeste proiectul programului anual al achizitiilor publice, în baza solicitărilor fundamentate ale directiilor si ale oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, ce au stat la baza proiectului de buget, pe care îl supune aprobării, potrivit competentelor;

a.2. propune modificarea programului anual al achizitiilor publice ori de câte ori respectivele necesităti nu au fost cuprinse în varianta initială, iar introducerea acestora în program este permisă de asigurarea surselor de finantare;

a.3. asigură repartizarea trimestrială a informatiilor cuprinse în programul anual de achizitii, în functie de oportunitate, de gradul de prioritate, de contractele de achizitie publică aflate în derulare si de anticipările cu privire la fondurile ce urmează a fi alocate;

a.4. efectuează studiul de piată si realizează baza proprie de date cu privire la furnizorii si prestatorii de bunuri, servicii si lucrări privind achizitiile ce fac obiectul programului de achizitii;

a.5. solicită si analizează situatia stocurilor finale lunare pentru stabilirea obiectivă a necesarului de produse;

a.6. participă, după caz, ca membru în comisia de elaborare a documentatiei de atribuire, în special la întocmirea fisei de date a achizitiei;

a.7. atunci când situatia o impune, întocmeste dosarul achizitiei publice pentru contractul în cauză, urmărind cuprinderea tuturor documentelor si actelor care au stat la baza atribuirii;

a.8. atunci când situatia o impune, îndeplineste obligatiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv anunturile de intentie, anunturile de participare, anunturile de atribuire, invitatiile de participare, precum si comunicările către participanti cu privire la rezultatele procedurilor de achizitie;

a.9. atunci când situatia o impune, notifică Ministerul Economiei si Finantelor cu privire la verificarea procedurală;

a.10. în cazul în care participă ca membru în comisia de evaluare a ofertelor, asigură participarea personalului desemnat în comisia de evaluare, verifică eligibilitatea ofertantilor, înregistrarea acestora si îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică si economico-financiară;

a.11. în cazul în care participă ca membru în comisii, colaborează la elaborarea de note justificative pe care le supune aprobării conducerii institutiei, cu avizul directiilor de specialitate implicate, note ce contin motivarea îndeplinirii unor cerinte minime de către ofertanti, cu referire la situatia economică si financiară sau la capacitatea tehnică si/sau profesională;

a.12. în cazul în care participă ca membru în comisii, colaborează la elaborarea de note justificative pe care le supune aprobării conducerii institutiei, cu avizul directiilor de specialitate implicate, note ce contin criteriile de atribuire ce urmează a fi aplicate;

a.13. când este membru în comisia de evaluare si se înregistrează contestatii privind aplicarea procedurii de atribuire, aduce la cunostintă celor implicati faptul că procedura este suspendată de drept, continutul deciziei Consiliului de solutionare a contestatiilor, data la care se va relua procedura, inclusiv perioada cu care aceasta va fi prelungită, sau, după caz, decizia de anulare a procedurii;

a.14. atunci când este nominalizat ca responsabil cu derularea contractului, urmăreste ca bunurile, serviciile sau lucrările ce urmează a fi facturate si plătite să fie în concordantă din punctul de vedere al cantitătii, calitătii si valorii cu prevederile contractuale sau cu comenzile emise, după caz;

a.15. urmăreste derularea si executarea întocmai a obligatiilor contractuale asumate de părti;

a.16. îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

b) Biroul achizitii are următoarele atributii:

b.1. efectuează achizitiile de bunuri, servicii si lucrări prevăzute în programul anual, aprobat potrivit competentelor, prin procedurile prevăzute de lege;

b.2. asigură întocmirea documentatiei de atribuire a contractelor, în baza caietelor de sarcini elaborate de compartimentele utilizatoare, în concordantă cu prevederile legislatiei în vigoare;

b.3. participă, după caz, ca membru în comisia de elaborare a documentatiei de atribuire, în special la întocmirea fisei de date a achizitiei;

b.4. întocmeste dosarul achizitiei publice pentru fiecare contract, urmărind cuprinderea tuturor documentelor si actelor care au stat la baza atribuirii;

b.5. după caz, întocmeste proiectele de contracte de bunuri, servicii si lucrări; derulează contractele, urmărind executarea lor, sesizează partenerii contractuali asupra nerespectării termenelor sau altor obligatii contractuale si informează directiile de specialitate pentru propunerea măsurilor necesare recuperării eventualelor prejudicii;

b.6. aduce la cunostintă directiilor/oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale contractele de achizitie publică încheiate;

b.7. înstiintează responsabilul cu derularea contractului că bunurile, serviciile sau lucrările ce urmează a fi facturate si plătite trebuie să fie în concordantă din punctul de vedere al cantitătii, calitătii si valorii cu prevederile contractuale sau cu comenzile emise, după caz;

b.8. asigură aplicarea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publică; alegerea procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publică se realizează în functie de valoarea estimată de produse, servicii sau lucrări, conform sistemului de grupare si codificare, cumulată pe parcursul anului bugetar; la estimarea valorii se vor lua în considerare toate costurile aferente, modalitatea de dobândire din optiunile posibile, eventualele majorări ca urmare a acceptării ajustării pretului contractului, precum si orice eventuale suplimentări fată de obiectul initial;

b.9. îndeplineste obligatiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, respectiv anunturile de intentie, anunturile de participare, anunturile de atribuire, invitatiile de participare, precum si comunicările către participanti cu privire la rezultatele procedurilor de achizitie;

b.10. notifică Ministerul Economiei si Finantelor cu privire la verificarea procedurală;

b.11. în cazul în care participă ca membru în comisia de evaluare, asigură participarea personalului desemnat în comisia de evaluare, verifică eligibilitatea ofertantilor, înregistrarea acestora si îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică si economico-financiară;

b.12. participă la elaborarea de note justificative pe care le supune aprobării conducerii institutiei, cu avizul directiilor de specialitate implicate, note ce contin motivarea îndeplinirii unor cerinte minime de către ofertanti, cu referire la situatia economică si financiară sau la capacitatea tehnică si/sau profesională;

b.13. participă la elaborarea de note justificative pe care le supune aprobării conducerii institutiei, cu avizul directiilor de specialitate implicate, note ce contin criteriile de atribuire ce urmează a fi aplicate;


b.14. colaborează la elaborarea propunerilor privind punctul de vedere asupra contestatiilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică;

b.15. în cazul înregistrării unor contestatii privind aplicarea procedurii de atribuire, aduce la cunostintă celor implicati faptul că procedura este suspendată de drept, continutul deciziei Consiliului de solutionare a contestatiilor, data la care se va relua procedura, inclusiv perioada cu care aceasta va fi prelungită, sau, după caz, decizia de anulare a procedurii;

b.16. îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general specifice domeniului de activitate.

(8) Serviciul administrativ investitii are următoarele atributii:

a) administrează si gestionează bunurile mobile si imobile din patrimoniul propriu, indiferent de titlul cu care sunt detinute; urmăreste folosirea sau exploatarea bunurilor din dotare pentru satisfacerea nevoilor institutiei, potrivit destinatiei acestora si cu respectarea normativelor în vigoare;

b) organizează gestionarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar, a materialelor si pieselor de schimb, a carburantilor, lubrifiantilor si a altor valori materiale aflate în dotare si asigură înscrierea numărului de inventar pe mijloacele fixe;

c) organizează si controlează modul de tinere a evidentei operative de către gestionari si ia măsurile necesare pentru asigurarea conditiilor legale de gestionare (magazii, arhive proprii activitătii);

d) elaborează propuneri de investitii si reparatii capitale a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar; ia măsuri în vederea întretinerii si efectuării de reparatii pentru clădiri, dotări si alte active din patrimoniul institutiei, în regie proprie sau cu terti;

e) colaborează la actiunile de inventariere a bunurilor si valorilor pe care le gestionează, făcând propuneri de noi dotări (mijloace fixe si obiecte de inventar);

f) fundamentează si înaintează propuneri de casare a bunurilor din dotare la comisiile de inventariere, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare, si asigură valorificarea materialelor rezultate prin dezmembrarea bunurilor pentru care se obtine aprobarea;

g) organizează activitătile pentru care are dotări si personal, iar pentru alte activităti necesare propune încheierea de contracte de prestări de servicii cu tertii si urmăreste realizarea acestora, confirmând plata;

h) fundamentează si înaintează propuneri în vederea asigurării necesarului de produse, servicii si lucrări pentru buna desfăsurare a activitătii;

i) acordă viza „bun de plată” si „viza compartiment” pe facturi si pe alte documente de plată, confirmând astfel livrarea de produse, prestarea de servicii sau executarea de lucrări;

j) asigură distribuirea produselor achizitionate si urmăreste utilizarea eficientă a acestora, cu încadrarea în normativele aprobate;

k) urmăreste încadrarea în plafoanele stabilite privind consumurile legate de utilizarea sistemului de telefonie fixă si mobilă si stabileste sumele ce urmează a fi recuperate;

l) întocmeste si depune, sub semnătura persoanelor autorizate, la autoritătile fiscale competente, declaratiile anuale privind clădirile, mijloacele auto si firmele de reprezentare aflate în patrimoniul institutiei; urmăreste achitarea obligatiilor către bugetul local, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

m) referitor la acordarea tichetelor de masă, asigură parcurgerea tuturor etapelor necesare pentru distribuirea acestora către salariati, cu respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă;

n) administrează si gestionează parcul auto din patrimoniul propriu, indiferent de titlul cu care sunt detinute;

o) organizează gestionarea pieselor de schimb, a carburantilor si a lubrifiantilor si urmăreste folosirea sau exploatarea parcului

auto pentru satisfacerea nevoilor institutiei, potrivit destinatiei acestora si cu respectarea normativelor în vigoare;

p) organizează întretinerea si efectuarea reparatiilor parcului auto, în regie proprie sau cu terti, fundamentează si înaintează propuneri privind aprovizionarea cu materiale, piese de schimb, carburanti, precum si de încheiere a politelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto si CASCO pentru toate autovehiculele din dotare;

q) urmăreste derularea contractelor încheiate având ca obiect serviciile de întretinere si reparatii pentru autoturisme, confirmând îndeplinirea obligatiilor în vederea efectuării plătii;

r) organizează si supraveghează activitatea de exploatare a parcului auto propriu, urmăreste si îndrumă metodologic aplicarea dispozitiilor legale privind conditiile ce trebuie întrunite pentru circulatia pe drumurile publice ce intră în competenta sa;

s) tine evidenta trimiterilor postale pentru Oficiul National al Registrului Comertului si pentru oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale si întocmeste notele de aprobare pentru propunerile de ordonantare postale, cu încadrarea în bugetul de venituri si cheltuieli;

t) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general specifice domeniului de activitate.

(9) Controlul financiar preventiv (C.F.P.) se exercită de persoanele propuse de directorul general spre a fi aprobate de ordonatorul principal de credite, respectiv Ministerul Justitiei, pe baza dosarelor complete ale acestor persoane, întocmite în conformitate cu prevederile legale, respectiv dispozitiile cap.III, pct.6 din Codul specific de norme profesionale.

Art. 23. - (1) Directia registrul comertului central computerizat asigură administrarea registrelor comertului computerizate la nivel central, nomenclatoarelor interne si nationale utilizate în cadrul sistemului informatic unitar, cataloagelor de firme si embleme, arhiva de documente pe suport hârtie si în format electronic, coordonează întretinerea si administrarea acestora la nivel teritorial, asigură publicitatea datelor din registrul central al comertului prin eliberarea de certificate constatatoare, extrase de registru, informatii, statistici. Participă la elaborarea de specificatii tehnice si functionale pentru achizitia de sisteme informatice specializate, servicii de consultantă pentru proiectarea/realizarea si implementarea sistemelor informatice, achizitia de servicii de dezvoltare de software adaptat, servicii de mentenantă si suport pentru produsele software si aplicatii implementate. În colaborare cu Directia juridică asigură proiectarea formularisticii utilizate în activitatea oficiilor registrului comertului.

În cadrul directiei functionează următoarele structuri:

a) Serviciul registrul comertului central computerizat;

b) Serviciul valorificare date, format din:

- Biroul certificate constatatoare, eliberare informatii;

- Biroul prelucrări statistice.

c) Serviciul arhiva electronică si de documente a comerciantilor.

(2) Serviciul registrul comertului central computerizat asigură administrarea registrelor comertului computerizate la nivel central, nomenclatoarelor interne si nationale utilizate în cadrul sistemului informatic unitar, cataloagelor de firme si embleme, bazelor de date cu indicatorii din situatiile financiare anuale si are următoarele atributii:

a) receptionează bazele de date transmise de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale;

b) asigură auditul bazelor de date prin verificarea coerentei si consistentei datelor transmise de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale;

c) actualizează informatiile din registrul central computerizat al comertului;

d) monitorizează transmisiile oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale - Ministerul Economiei si Finantelor în


procesul de înregistrare fiscală si obtinerea codului unic de înregistrare de la Ministerul Economiei si Finantelor;

e) procesează informatiile cuprinse în bazele de date accesate prin serviciile de furnizare de informatii pe internet;

f) procesează informatiile transmise de oficiile registrului comertului în vederea asigurării publicitătii pe internet a informatiilor si/sau a actelor dispuse prin lege;

g) transmite si receptionează înstiintările la si de la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale pe probleme de registru computerizat;

h) întretine nomenclatoarele proprii cu informatii necesare pentru activitatea curentă de tinere a registrelor comertului la nivel central si teritorial;

i) preia, verifică, adaptează nomenclatoarele preluate de la alte institutii în vederea utilizării în activitatea curentă;

j) elaborează noi nomenclatoare, potrivit cerintelor activitătii proprii;

k) administrează solicitările de rezervare a denumirilor de firme pe o anumită arie geografică sau la nivel national;

l) întretine si actualizează catalogul cu denumirile de firme rezervate la nivel national sau pe o anumită arie geografică;

m) administrează bazele de date cu indicatorii din situatiile financiare anuale depuse de comercianti la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale;

n) transmite către diverse institutii, în format electronic, datele prevăzute de actele normative în vigoare;

o) asigură urmărirea derulării protocoalelor încheiate cu alte institutii prin selectia, validarea si transmiterea datelor către acestea;

p) dezvoltă programe pentru sustinerea activitătilor mai sus mentionate;

q) asigură permanent salvarea bazelor de date, iar în cazul unor incidente majore, restaurarea acestora;

r) acordă asistentă de specialitate personalului oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, implicat în procesarea datelor care se înregistrează în registrul comertului computerizat;

s) primeste de la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, înregistrează si transmite la Secretariatul General al Guvernului documentatia depusă de societătile comerciale în vederea obtinerii acordului privind folosirea firmei, în conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 72/2004;

t) înstiintează în scris oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale despre acordul eliberat de Secretariatul General al Guvernului sau, după caz, refuzul eliberării acordului sau despre necesitatea completării documentatiei înaintate acestuia;

u) transmite înstiintările către oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, cu confirmare de primire;

v) asigură controlul activitătii oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;

w) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

(3) Serviciul valorificare date asigură publicitatea datelor din registrul comertului central computerizat în conformitate cu prevederile legale; este organizat în birouri grupate pe activităti astfel:

a) Biroul certificate constatatoare, eliberare informatii asigură eliberarea de certificate constatatoare că un anumit act sau fapt este sau nu este înregistrat, extrase de registru, precum si informatii din datele înregistrate în registrul comertului computerizat; are următoarele atributii:

a.1. asigură informarea initială a persoanelor solicitante privind categoriile de informatii existente în registrul central computerizat si îndrumare în completarea cererilor de eliberare de certificate sau informatii;

a.2. elaborează si emite certificate constatatoare că un anumit act sau fapt este sau nu este înregistrat;

a.3. elaborează si emite extrase de registru;

a.4. elaborează rapoarte si eliberează informatii din registrul comertului computerizat sau din bazele de date cuprinzând indicatorii financiari, pentru satisfacerea cerintelor de informare ale autoritătilor si institutiilor publice si persoanelor solicitante;

a.5. elaborează programe informatice si/sau interogări speciale pentru furnizarea de informatii ce nu pot fi obtinute cu aplicatiile informatice existente dezvoltate de Directia analiză programare;

a.6. asigură derularea contractelor de furnizare informatii din registrul comertului central computerizat;

a.7. intermediază relatia dintre solicitanti si oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale pentru obtinerea rezervării denumirii de firmă pe aria judetului în care se doreste stabilirea sediului social;

a.8. îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate. b) Biroul prelucrări statistice asigură prelucrarea informatiilor din registrul comertului central computerizat în scopul elaborării de situatii statistice care să ofere o privire de ansamblu asupra comunitătii de afaceri românesti; statistici pe tematici, criterii pentru solutionarea cererilor formulate de autoritătile si institutiile publice si persoanele solicitante din tară si din străinătate. Are următoarele atributii:

b.1. elaborează publicatiile statistice lunare;

b.2. elaborează statistici periodice (lunare, anuale etc.) pentru informarea conducerii, a autoritătilor si institutiilor publice;

b.3. elaborează statistici pentru solutionarea solicitărilor formulate de terti;

b.4. dezvoltă programe pentru sustinerea activitătii mai sus mentionate;

b.5. îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

(4) Serviciul arhiva electronică si de documente a comerciantilor asigură functionarea si administrarea sistemului de arhivare electronică (SAE) acordă asistentă tehnică oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale privind metodologia de transpunere în format electronic a documentelor din arhiva comerciantilor; are următoarele atributii:

a) configurează si mentine în functiune sistemul de arhivare (echipamente si software);

b) asigură securitatea functionării sistemului de arhivare electronică, inclusiv drepturi de acces;

c) monitorizează: pachetele transmise de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, actualizarea informatiilor din bazele de date aferente si salvarea permanentă a bazelor de date;

d) acordă asistentă tehnică oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale în implementarea, întretinerea si exploatarea sistemului informatic de arhivare electronică a documentelor;

e) asigură auditul sistemului central prin exploatarea software-ului implementat în SAE;

f) controlează respectarea de către personalul implicat în operatiunile de arhivare (selectare si pregătire documente, scanare, verificare si indexare) a instructiunilor privind procesarea documentelor;

g) analizează sistemul în functiune în vederea optimizării/ dezvoltării arhivei electronice si elaborează specificatii pentru aplicatiile informatice;

h) asigură evidenta si arhivarea documentelor privitoare la înregistrările efectuate, comunicate de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, depozitarea si păstrarea acestora;

i) dezvoltă programe pentru sustinerea activitătilor mai sus mentionate;


j) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

Art. 24.  - (1) Directia analiză-programare asigură analiza, proiectarea, realizarea, implementarea si evidenta aplicatiilor utilizate de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale pentru activitătile de înregistrare, furnizare de informatii prevăzute de lege si are în structură Serviciul dezvoltare sistem informatic unitar al registrului comertului. Participă la elaborarea de specificatii tehnice si functionale pentru achizitia de sisteme informatice specializate, de servicii de consultantă pentru proiectarea/realizarea si implementarea sistemelor informatice, de servicii de dezvoltare de software adaptat, de servicii de mentenantă si suport pentru produsele software si aplicatii implementate.

(2) Serviciul dezvoltare sistem informatic unitar al registrului comertului este organizat în birouri grupate pe activităti astfel:

a) Biroul aplicatii procesare intrări care are următoarele atributii:

a.1. proiectează si realizează aplicatiile pentru efectuarea înregistrărilor în registrul comertului computerizat, necesare oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, pentru tinerea registrelor comertului;

a.2. proiectează si realizează aplicatiile pentru efectuarea înregistrărilor în buletinul procedurilor de insolventă;

a.3. participă la elaborarea caietelor de sarcini privind dezvoltarea sistemului informatic unitar al registrului comertului;

a.4. transmite Directiei registrul comertului central computerizat modificările intervenite în structura bazelor de date si a algoritmilor de validare a datelor pentru actualizarea procedurilor de validare a bazei de date;

a.5. realizează testarea aplicatiilor proprii din cadrul biroului;

a.6. acordă asistentă tehnică oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale în implementarea, întretinerea si exploatarea sistemului informatic;

a.7. controlează respectarea de către referenti si operatori a instructiunilor privind procesarea cererilor si documentelor specifice;

a.8. elaborează documentatia de prezentare si de utilizare a aplicatiilor informatice realizate;

a.9. îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

b) Biroul aplicatii procesare iesiri are următoarele atributii:

b.1. proiectează si realizează aplicatiile necesare pentru furnizarea de informatii Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;

b.2. proiectează si realizează aplicatiile pentru furnizarea de informatii din buletinul procedurilor de insolventă, conform specificatiilor primite de la Directia Buletinul procedurilor de insolventă;

b.3. proiectează si realizează aplicatiile/serviciile necesare furnizării pe internet a informatiilor din registrul comertului computerizat;

b.4. proiectează si realizează aplicatiile pentru schimbul de informatii si colaborare cu alte institutii;

b.5. participă la elaborarea caietelor de sarcini privind dezvoltarea sistemului informatic unitar al registrului comertului;

b.6. proiectează si realizează aplicatiile informatice necesare pentru informatizarea activitătii curente;

b.7. transmite Directiei registrul comertului central computerizat modificările intervenite în structura bazelor de date si a algoritmilor de validare a datelor pentru actualizarea procedurilor de validare a bazei de date;

b.8. realizează testarea aplicatiilor proprii din cadrul biroului;

b.9. acordă asistentă tehnică oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale în implementarea, întretinerea si exploatarea sistemului informatic;

b.10. elaborează documentatia de prezentare si de utilizare a aplicatiilor informatice realizate;

b.11. îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

Art.25.  - (1) Directia tehnologia informatiei asigură întretinerea infrastructurii hardware si software, precum si a serviciilor de comunicatii de date necesare functionării sistemului informatic al registrului comertului, proiectarea, realizarea si întretinerea site-urilor web ale institutiei. Participă la elaborarea de specificatii tehnice si functionale pentru achizitia de echipamente, produse software, servicii informatice si sisteme informatice specializate, servicii de consultantă pentru proiectarea/realizarea si implementarea sistemelor informatice, achizitia de servicii de dezvoltare de software adaptat, servicii de mentenantă si suport pentru produsele software si aplicatiile implementate.

Directia tehnologia informatiei are în structură:

a) Serviciul tehnologia informatiei, format din:

- Biroul administrare sistem informatic si servicii internet;

b) Biroul cablare si testare retele.

(2) Serviciul tehnologia informatiei are următoarele atributii:

a) culege informatii privind configuratia retelei de calculatoare, nivelul de dotare cu echipamente si produse software, precum si necesarul de servicii de comunicatii de la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale;

b) propune necesarul de echipamente, produse software si servicii (comunicatii de date, servicii de întretinere postgarantie, servicii de mentenantă si suport etc.) pentru Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale;

c) asigură securitatea functionării sistemului informatic la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;

d) asigură instalarea, configurarea si administrarea echipamentelor si pachetelor software din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, precum si a retelelor interne;

e) asigură instalarea, configurarea si administrarea serviciilor de internet proprii (e-mail, DNS, servere web etc.);

f) asigură întretinerea unor sisteme cu scop special;

g) proiectează, realizează si întretine site-urile si aplicatiile web proprii Oficiului National al Registrului Comertului;

h) acordă asistentă tehnică si suport utilizatorilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale pe probleme informatice, precum si clientilor pentru accesul la servicii;

i) asigură colaborarea cu Directia de exploatare a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Justitiei, în vederea implementării strategiei de informatizare a institutiei si a strategiei de informatizare a sistemului judiciar;

j) asigură legătura cu firmele furnizoare de echipamente, software si servicii informatice;

k) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

(3) La nivelul Serviciului tehnologia informatiei este constituit Biroul administrare sistem informatic si servicii internet, cu următoarele atributii:

a) asigură instalarea si configurarea echipamentelor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului - servere de baze de date, servere cu scop special (de exemplu, servere de aplicatii), statii de lucru, notebookuri, imprimante, scanere,


echipamente de retea si de comunicatie (switch-uri, routere) etc.;

b) asigură administrarea serverelor de baze de date si a celor cu scop special;

c) asigură administrarea retelelor interne din punct de vedere hardware si software;

d) asigură întretinerea echipamentelor (servere, statii de lucru, imprimante etc.);

e) asigură integrarea în sistem a unor echipamente si configuratii noi;

f) asigură salvarea periodică a datelor de pe servere;

g) monitorizează functionarea echipamentelor si activitatea în retea;

h) asigură instalarea, configurarea si administrarea echipamentelor de comunicatii;

i) monitorizează functionarea serviciilor de comunicatii de date;

j) asigură gestionarea optimă a resurselor hardware, software si a retelei interne;

k) asigură legătura cu furnizorii de echipamente, pachete software si servicii informatice;

l) participă la elaborarea specificatiilor tehnice si functionale pentru achizitiile de echipamente, produse software si servicii informatice;

m) asigură instalarea si configurarea serverelor ce asigură serviciile de internet din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului;

n) asigură instalarea, configurarea si administrarea pachetelor software pentru servicii de internet;

o) asigură administrarea serverelor internet;

p) proiectează si realizează site-urile si aplicatiile web proprii Oficiului National al Registrului Comertului;

q) întretine si actualizează site-urile Oficiului National al Registrului Comertului (site-ul oficial al institutiei, RECOM);

r) stabileste si implementează politicile de securitate la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;

s) asigură instalarea, configurarea si administrarea pachetelor software si a echipamentelor care implementează politicile de securitate (firewall, routere, produse antivirus);

t) propune si implementează solutii pentru asigurarea functionării continue a echipamentelor critice;

u) rezolvă incidentele de securitate la nivelul întregului sistem informatic;

v) acordă asistentă tehnică pentru personalul institutiei din toate compartimentele si asigură rezolvarea problemelor tehnice apărute în functionarea echipamentelor si pachetelor software;

w) acordă asistentă tehnică oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale la instalarea si configurarea echipamentelor si a software-lui, precum si la solutionarea problemelor tehnice apărute în functionarea sistemului informatic;

x) acordă consultantă si asistentă tehnică pentru utilizatorii din reteaua registrului comertului pe orice probleme hardware, software de sisteme si utilizare, comunicatii si securitate;

y) asigură interventii în oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale - de la distantă sau prin deplasare la sediul acestora, după caz - în situatii de functionare necorespunzătoare sau de întrerupere a functionării echipamentelor, produselor software si serviciilor;

z) acordă asistentă tehnică si suport oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, precum si clientilor pentru accesul la servicii (site-ul oficial al institutiei, RECOM online, intranet, mail etc.);

aa) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

(4) Biroul cablare si testare retele asigură proiectarea, realizarea si întretinerea lucrărilor de cablare, modificare si extindere a retelelor de transmisii de date si voce la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale. Are următoarele atributii:

a) elaborează proiectele pentru executia lucrărilor de cablare structurată si stabilirea necesarului de materiale;

b) realizează lucrări de cablare, modificare si extindere a retelelor de transmisii de date si voce la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;

c) verifică periodic retelele structurate din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;

d) elaborează cărtile de retea pentru lucrările realizate;

e) elaborează specificatiile tehnice pentru achizitiile de echipamente, scule si materiale necesare executării lucrărilor de cablare si verificare a retelelor;

f) asigură instalarea, configurarea si functionarea corespunzătoare a retelelor de transmisii de date si voce;

g) întretine sisteme cu scop special ale Oficiului National al Registrului Comertului (sistemul de sonorizare, sistemul de televiziune cu circuit închis);

h) participă la elaborarea specificatiilor tehnice si functionale pentru achizitia unor sisteme/servicii/lucrări cu scop special (sisteme antiefractie, lucrări electrice etc.);

i) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

Art. 26. - (1) Directia management resurse umane reprezintă structura institutiei, cadrul organizatoric si functional, abilitată să pună în valoare toate celelalte resurse de care dispune institutia, în vederea atingerii obiectivelor strategice si imediate. Directia management resurse umane întocmeste, păstrează si arhivează, potrivit Nomenclatorului de documente, aprobat, referitoare la fondul arhivistic si materialele reconstituite, registrele, opisele, documentele proprii, precum si dosarele profesionale ale salariatilor. Directia management resurse umane gestionează si coordonează activitatea de evidentă a personalului si de formare profesională a acestuia si este structurată în:

a) Serviciul management resurse umane, format din:

- Biroul evidenta resurselor umane, legislatia muncii, salarizare si control.

(2) Serviciul management resurse umane are următoarele atributii:

a) analizează si avizează notele de fundamentare primite de la directiile din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si de la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale privind necesitatea organizării concursurilor de angajare si a examenelor de promovare;

b) în functie de structura organizatorică si de propunerile directorilor oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, întocmeste statele de functii pentru oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti si Oficiul National al Registrului Comertului, pe care le prezintă spre avizare conducerii Oficiului National al Registrului Comertului, urmând apoi a fi înaintate spre aprobare Ministerului Justitiei;

c) tine la zi statele de functii pentru Oficiul National al Registrului Comertului si pentru oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale;

d) organizează si coordonează activitatea de recrutare a personalului si de angajare a acestuia;


e) elaborează proceduri privind criteriile de recrutare si selectie a personalului;

f) asigură organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante si de promovare a personalului, conform regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justitiei;

g) elaborează pentru Oficiul National al Registrului Comertului - sediul central - anunturile privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si asigură publicarea acestora;

h) colaborează cu oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, în ceea ce priveste concursurile organizate în teritoriu, pentru ocuparea posturilor vacante;

i) colaborează cu institutiile abilitate, anuntând periodic numărul posturilor vacante din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului;

j) colaborează cu agentiile judetene/municipiului Bucuresti de ocupare a fortei de muncă si formare profesională, solicitând, când este cazul, sistarea plătii ajutorului de somaj;

k) urmăreste angajarea si repartizarea pe posturi a noilor salariati;

l) întocmeste dosarul de angajare pentru candidatii declarati admisi la concursuri;

m) eliberează legitimatiile de serviciu si urmăreste vizarea acestora;

n) participă la negocierea contractelor individuale de muncă încheiate pentru persoanele nou-angajate;

o) întocmeste documentatia pe baza căreia urmează să înceteze raporturile de muncă ale salariatilor;

p) asigură consultantă tuturor oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, la solicitarea acestora, pentru organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante;

q) întocmeste formalitătile necesare organizării examenului/concursului de promovare pentru salariatii Oficiului National al Registrului Comertului;

r) când situatia o impune, colaborează cu directiile de specialitate din cadrul institutiei si din cadrul Ministerului Justitiei;

s) elaborează planul anual de formare si perfectionare a personalului institutiei, cu consultarea reprezentantilor salariatilor, si urmăreste îndeplinirea acestuia după aprobare;

t) întocmeste planificarea cursurilor de formare profesională;

u) elaborează procedurile privind realizarea planului anual sau pe termen mediu de formare profesională;

v) operează modificări în planificarea cursurilor, în cazul în care apar schimbări legate de participarea la cursurile de formare profesională;

w) organizează si coordonează, în conditiile legii, activitatea de formare profesională si perfectionare a personalului propriu;

x) întocmeste si transmite la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale si la directiile din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului adresele cu notele de informare privind formarea profesională, redactate în baza deciziei conducerii privind cursurile de formare profesională;

y) primeste si centralizează referatele privind cursurile de formare profesională trimise de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale si la directiile din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului;

z) tine evidenta salariatilor prin centralizatorul cursurilor de formare profesională, în scopul respectării legislatiei în vigoare;

aa) întocmeste actele aditionale la contractul individual de muncă privind cursurile de formare profesională, urmăreste semnarea acestora de către cele două părti (angajat si angajator) si apoi le transmite în teritoriu;

bb) urmăreste actualizarea cunostintelor si deprinderilor specifice fiecărui post si loc de muncă si perfectionarea profesională pentru ocupatiile de bază;

cc) tine evidenta si informează conducerea Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale asupra ofertelor si a invitatiilor venite de la furnizorii de formare profesională, a cererilor înaintate de compartimentele Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale privitoare la cursurile de formare profesională;

dd) participă, împreună cu reprezentantii din Directia economică si cu conducerea Oficiului National al Registrului Comertului, la analiza propunerilor din notele de fundamentare trimise de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale si de directiile din cadrul Oficiul National al Registrului Comertului privind cursurile de formare profesională;

ee) redactează documentele, documentatiile si obiectivele specifice fiecărei categorii profesionale existente în cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, precum si în cadrul oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, privitoare la cursurile de formare profesională (initiere, calificare, perfectionare, specializare, recalificare), în functie de categoria de competente profesionale;

ff) întocmeste si transmite la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale si la directiile din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului adresele cu notele de informare privind formarea profesională, redactate în baza deciziei conducerii privind cursurile de formare profesională;

gg) primeste si centralizează referatele privind cursurile de formare profesională trimise de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale si de directiile din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului;

hh) întocmeste actele aditionale la contractele individuale de muncă privind cursurile de formare profesională si urmăreste semnarea acestora de către cele două părti (angajat si angajator);

ii) tine evidenta salariatilor prin centralizatorul cursurilor de formare profesională, în scopul respectării legislatiei în vigoare (Ordonanta Guvernului nr.129/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările si completările ulterioare, s.a.) si a contractului colectiv de muncă;

jj) elaborează si redactează certificatele sau diplomele de absolvire a cursurilor proprii Oficiului National al Registrului Comertului si le transmite în teritoriu;

kk) vizează notele de lichidare si cererile privind încetarea contractelor de muncă ale salariatilor, confirmând dacă acestia au beneficiat de cursuri de formare profesională si dacă au de restituit contravaloarea cursului;

ll) primeste cereri, îndrumă si acordă informatiile necesare elevilor, studentilor care solicită efectuarea stagiului de practică profesională în cadrul Oficiului National al Registrului Comertului;

mm) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

(3) La nivelul Serviciului management resurse umane este constituit Biroul evidentă resurse umane, legislatia muncii, salarizare si control, cu următoarele atributii:

a) tine registrul de evidentă a personalului, miscarea acestuia în cadrul institutiei, precum si dosarele personale ale salariatilor;

b) întocmeste si completează la zi, în ordine cronologică, registrele generale de evidentă a salariatilor, în format electronic, pentru fiecare oficiu al registrului comertului de pe lângă tribunal si pentru Oficiul National al Registrului Comertului;

c) asigură completarea legală, păstrarea si evidenta carnetelor de muncă în conformitate cu prevederile legale;


d) asigură securitatea păstrării carnetelor de muncă si inventarierea periodică a acestora, în prezenta unei comisii stabilite prin decizie a directorului general;

e) asigură transmiterea, prin postă, către oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale a tuturor documentelor aprobate cu ocazia angajărilor, negocierilor sau modificării unui element din contractul de muncă (acte aditionale, contracte de muncă, legitimatii, decizii);

f) urmăreste întocmirea fisei postului pentru fiecare salariat, asigură înmânarea acesteia titularului si o atasează ca anexă la contractul individual de muncă;

g) completează, verifică si actualizează dosarele de personal, inclusiv fisele de post. Fisele de post se vor întocmi de fiecare directie din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si de fiecare oficiu al registrului comertului de pe lângă tribunal si vor fi trimise la Directia management resurse umane, care verifică corectitudinea întocmirii acestora;

h) eliberează documentele solicitate de salariatii care îsi depun dosarele de pensie în vederea pensionării anticipate sau pentru limită de vârstă;

i) eliberează, la cererea salariatilor, adeverintele care atestă calitatea de salariat;

j) întocmeste, pe baza cererilor primite si aprobate de conducere, decizii de suspendare a contractului individual de muncă al salariatelor care solicită concediul de crestere a copilului, precum si cele de reluare a activitătii;

k) gestionează din programul de personal nomenclatorul de mărci pentru salariatii Oficiului National al Registrului Comertului si ai oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;

l) actualizează în baza de personal orice modificare intervenită cu privire la schimbarea functiei, modificarea locurilor de muncă, încetarea raporturilor de muncă;

m) înregistrează în baza de date modificările intervenite în situatia personalului (angajări, suspendări contracte de muncă, promovări, schimbări locuri de muncă, modificări ale datelor personale);

n) eliberează adrese privind programarea concediilor de odihnă ale salariatilor pentru anul următor si urmăreste efectuarea programărilor acestora;

o) întocmeste fisele colective de prezentă pentru salariatii Oficiului National al Registrului Comertului si le predă serviciului financiar;

p) întocmeste si actualizează listele cu salariatii care beneficiază de tichetele de masă, conform legii;

q) tine evidenta concediilor de odihnă, concediilor medicale si a orelor suplimentare pentru salariatii Oficiului National al Registrului Comertului;

r) întocmeste notele de lichidare pentru salariatii Oficiului National al Registrului Comertului care îsi încetează activitatea;

s) întocmeste si tine la zi statul de personal al tuturor salariatilor;

t) prezintă directorului general situatia drepturilor salariale (sporuri etc.) ce decurg din lege si din contractul colectiv de muncă, în vederea dimensionării cheltuielilor cu salariile;

u) participă la elaborarea si negocierea contractului colectiv de muncă anual al Oficiului National al Registrului Comertului si asigură înregistrarea acestuia în timp util la D.G.F.S.S.;

v) întocmeste contractul colectiv de muncă cu ocazia negocierilor anuale;

w) asigură cadrul organizatoric necesar alegerii reprezentantilor salariatilor;

x) întocmeste contractele individuale de muncă si deciziile de angajare ale salariatilor nou-angajati si, când este cazul, acte aditionale la contractele individuale de muncă;

y) verifică corectitudinea încadrării în grila salarială a drepturilor bănesti stabilite pentru noii angajati sau pentru cei care îsi reiau activitatea;

z) eliberează, la cererea salariatilor, adeverinte cu venitul brut salarial lunar;

aa) tine la zi si operează în programul de personal transele de vechime în muncă a salariatilor pe baza cărora se acordă sporul de vechime;

bb) tine evidenta deducerilor suplimentare ale salariatilor, în baza reglementărilor legale în vigoare;

cc) vizează cererile salariatilor privind acordarea ajutoarelor prevăzute în contractul colectiv de muncă pe anul în curs;

dd) întocmeste raportările statistice către Institutul National de Statistică privind categoriile de salariati si numărul si natura posturilor vacante;

ee) primeste si analizează temeinicia reclamatiilor, sesizărilor si contestatiilor în legătură cu relatiile de muncă înaintate de salariati, făcând propuneri pentru solutionarea lor, în conditiile legii, si urmăreste comunicarea răspunsurilor;

ff) asigură participarea unui reprezentant al Directiei management resurse umane în comisiile desemnate la efectuarea cercetării disciplinare în cazul săvârsirii de abateri de la regulamentul intern;

gg) întocmeste lucrările necesare numirii, delegării, detasării, suspendării si încetării raporturilor de muncă pentru salariati;

hh) efectuează lucrări privind acordarea unor drepturi de personal si urmăreste respectarea legislatiei care reglementează aceste drepturi;

ii) tine evidenta salariilor de merit pentru toti salariatii, prin încadrarea în procentele prevăzute de lege;

jj) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

(4) Directia management resurse umane colaborează cu directorii oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, asigurând îndrumarea metodologică, coordonând activitatea de resurse umane desfăsurată în cadrul acestora si urmărind respectarea procedurilor de desfăsurare a concursurilor de formare profesională, a negocierilor individuale, aplicarea legislatiei muncii, si controlează modul în care sunt duse la îndeplinire solicitările conducerii Oficiului National al Registrului Comertului, privind problemele de personal.

Art. 27. - (1) Directia managementul calitătii-organizare desfăsoară o activitate complexă si eterogenă. În principal, la nivelul directiei se stabileste politica referitoare la calitate, se urmăresc implementarea si mentinerea sistemului de management al calitătii, se asigură îndrumarea si coordonarea activitătii de securitate si sănătate în muncă, P.S.I. si protectie civilă. De asemenea, elaborează taxele si tarifele pentru operatiunile Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, centralizează rapoartele de activitate, întocmeste proiectul de organigramă si proiectul Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului, a Oficiului Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti si a oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, întocmeste fisele-cadru ale posturilor, psihoprofesiogramele aferente categoriilor profesionale, modelul statelor de functii, asigură functionarea sistemului acces control si operabilitatea sistemului electronic antiefractie, tine arhiva generală a Oficiului National al Registrului Comertului. Participă la elaborarea specificatiilor tehnice si functionale pentru achizitii publice în domeniul de activitate al directiei.

Directia managementul calitătii-organizare functionează în următoarea structură:

a) Serviciul managementul calitătii, format din:


• Biroul elaborare si urmărire implementare proceduri de sistem si de lucru;

• Biroul evaluare personal, elaborare structuri organizatorice.

b) Biroul securitatea muncii, P.S.I. si protectie civilă.

(2) Serviciul managementul calitătii este structurat în birouri, pe activităti, astfel:

a) Biroul elaborare si urmărire implementare proceduri de sistem si de lucru are următoarele atributii:

a.1. elaborează nomenclatorul de operatiuni ce se efectuează în registrul comertului;

a.2. elaborează fluxul operational al activitătilor desfăsurate în cadrul oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;

a.3. identifică activitătile si procesele care se desfăsoară în Oficiul National al Registrului Comertului;

a.4. stabileste interactiunea dintre procese la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului si la nivelul oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, în colaborare cu persoanele desemnate din compartimente;

a.5. identifică si descrie responsabilitătile proprietarilor de procese;

a.6. elaborează procedurile specifice în colaborare cu persoanele desemnate din compartimente;

a.7. evaluează sistemul existent - analiza diagnostic;

a.8. instruieste personalul din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale cu privire la cerintele standardului implementat si la functionarea sistemului de management al calitătii, precum si la documentele de sistem;

a.9. elaborează si gestionează documentatia sistemului de management al calitătii;

a.10. identifică si descrie documentele care circulă în sistem;

a.11. elaborează matricea documentelor;

a.12. verifică periodic respectarea cerintelor standardului implementat si respectarea cerintelor legale în vigoare;

a.13. implementează sistemul de management al calitătii;

a.14. elaborează proiectul de fundamentare a taxelor si tarifelor pentru operatiunile specifice Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;

a.15. propune, împreună cu directiile de specialitate implicate, proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea taxelor si tarifelor;

a.16. centralizează rapoartele de activitate ale directiilor Oficiului National al Registrului Comertului si înaintează proiectul, spre avizare, Consiliului de conducere;

a.17. asigură controlul activitătii oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale pe domeniul de activitate specific;

a.18. îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general specifice domeniului de activitate.

b) Biroul evaluare personal, elaborare structuri organizatorice are următoarele atributii:

b.1. întocmeste proiectul de organigramă a Oficiului National al Registrului Comertului, a Oficiului Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti si a oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, pe baza propunerilor primite de la conducătorii structurilor implicate;

b.2. întocmeste proiectul Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si îl transmite Ministerului Justitiei pentru aprobare prin ordin;

b.3. întocmeste modelul statelor de functii, iar după aprobare îl transmite Directiei management resurse umane în vederea actualizării;

b.4. întocmeste fisele-cadru ale postului pentru personalul Oficiului National al Registrului Comertului;

b.5. întocmeste psihoprofesiogramele aferente categoriilor profesionale existente în cadrul Oficiului National al Registrului Comertului;

b.6. participă la concursurile de angajare si promovare a salariatilor Oficiului National al Registrului Comertului, efectuând testarea psihologică, atunci când situatia o impune;

b.7. urmăreste integrarea în activitate a personalului nou-angajat;

b.8. efectuează evaluarea psihologică periodică a personalului angajat în cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, la solicitarea conducerii;

b.9. asigură, ori de câte ori este necesar, consilierea psihologică a personalului Oficiului National al Registrului Comertului;

b.10. elaborează si propune spre aprobare conducerii sistemul de evaluare a performantelor salariatilor;

b.11. centralizează calificativele obtinute în baza fiselor de evaluare a performantelor;

b.12. efectuează analiza climatului organizational la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului;

b.13. operează sistemul de acces-control în incinta Oficiului National al Registrului Comertului;

b.14. operează sistemul electronic de antiefractie;

b.15. îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general specifice domeniului de activitate. (3) Biroul securitatea muncii, P.S.I. si protectie civilă are următoarele atributii:

a) organizează, îndrumă si coordonează activitătile de securitate si sănătate în muncă si apărare împotriva incendiilor;

b) realizează fundamentarea deciziilor privind activitatea de securitate si sănătate în muncă având atributii specifice în realizarea acesteia;

c) colaborează cu cabinetul medical ce asigură serviciile de medicina muncii la nivel de institutie pentru fundamentarea programului de măsuri pe linie de securitate si sănătate în muncă;

d) stabileste măsurile tehnice si organizatorice de protectie a muncii, corespunzătoare conditiilor de muncă si factorilor de risc evaluati la locurile de muncă;

e) întocmeste anual programul de măsuri pe linie de securitate si sănătate în muncă si prevenire si stingere a incendiilor si prevede fondurile necesare realizării acestora;

f) asigură organizarea si desfăsurarea activitătii de securitate si sănătate în muncă si apărare împotriva incendiilor pentru personalul din sediul Oficiului National al Registrului Comertului;

g) verifică modul de întretinere si functionare a instalatiilor, utilajelor, aparatelor si mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor, precum si cunoasterea de către personalul încadrat a utilizării acestora;

h) acordă asistentă tehnică de specialitate la stabilirea măsurilor în vederea prevenirii si stingerii incendiilor în caz de calamităti naturale si catastrofe, precum si în timpul functionării instalatiilor (termice, de ventilatie, de energie electrică etc.);

i) elaborează instructiuni de apărare împotriva incendiilor si stabileste sarcinile ce revin salariatilor, pentru fiecare loc de muncă;

j) participă la actiuni de stingere a incendiilor si la cercetarea cauzelor care le-au determinat;

k) întocmeste necesarul de formulare tipizate (permise de lucru cu foc, fise de instruire) si a documentatiei de specialitate pe linie de securitate si sănătate în muncă si apărare împotriva incendiilor;


l) întocmeste si înaintează spre aprobare documente, cum ar fi: decizii, dispozitii pe linie de securitate si sănătate în muncă si apărare împotriva incendiilor si le actualizează ori de câte ori apar modificări;

m) analizează anual, cu prilejul controalelor sau după producerea incendiilor ori accidentelor de muncă, activitatea de securitate si sănătate în muncă si apărare împotriva incendiilor si înaintează conducerii raportul de analiză;

n) asigură întocmirea planurilor de interventie si conditiile pentru ca acestea să fie operationale în orice moment;

o) participă la angajarea personalului, verificând modul în care acesta corespunde cerintelor de securitate;

p) asigură instruirea reprezentantilor desemnati pentru activitatea de securitate si sănătate în muncă si apărare împotriva incendiilor;

q) participă la cercetarea accidentelor de muncă si tine evidenta acestora;

r) supraveghează conditiile de sănătate în muncă;

s) stabileste si urmăreste îndeplinirea măsurilor si a actiunilor de prevenire si de pregătire a interventiei, în functie de încadrarea în clasificarea de protectie civilă;

t) participă la exercitii si aplicatii de protectie civilă si conduc nemijlocit actiunile de alarmare, evacuare, interventie, limitare si înlăturare a urmărilor situatiilor de urgentă desfăsurate de unitătile proprii;

u) asigură sistematic instruirea reprezentantilor desemnati privind protectia civilă, împreună cu instructajele de prevenire si stingere a incendiilor;

v) înstiintează persoanele si organismele competente asupra factorilor de risc si le semnalează, de îndată, iminenta producerii sau producerea unei situatii de urgentă civilă la nivelul institutiei;

w) întocmeste planul de evacuare pentru situatii de urgentă si îl înaintează Ministerului Justitiei pentru integrarea în planul local pentru situatii de urgentă;

x) actualizează planul de evacuare pentru situatii de urgentă ori de câte ori este necesar;

y) propune fondurile necesare realizării măsurilor de protectie civilă în programul anual de măsuri;

z) îndeplineste orice alte obligatii potrivit legii sau emise de organele abilitate;

aa) organizează si gestionează evidenta personalului Oficiului National al Registrului Comertului pentru activitatea de medicină a muncii;

bb) întocmeste solicitările pentru examenul medical de angajare, precum si solicitările pentru examenul medical periodic;

cc) întocmeste fisele de expunere la riscuri profesionale;

dd) organizează efectuarea examenelor medicale la angajare si a celor periodice;

ee) întocmeste evidenta examenelor medicale efectuate angajatilor Oficiului National al Registrului Comertului;

ff) tine evidenta si transmite medicului de medicină a muncii situatia angajatelor însărcinate, iar pentru angajatele aflate în această situatie din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului transmite documentatia aferentă la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucuresti;

gg) asigură controlul activitătii oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale în domeniul de activitate specific;

hh) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

(4) în cadrul Directiei managementul calitătii-organizare este constituită Arhiva generală a Oficiului National al Registrului Comertului, având următoarele atributii:

a) organizează depozitul de arhivă conform prevederilor din Legea Arhivelor Nationale nr.16/1996, cu modificările si completările ulterioare;

b) ia măsuri pentru depozitarea documentelor în spatii si conditii corespunzătoare, avizate de Arhivele Nationale;

c) asigură evidenta, inventarierea, selectionarea, păstrarea si folosirea documentelor pe care le detine;

d) înregistrează si tine evidenta tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern, precum si a celor iesite, potrivit prevederilor legale în vigoare;

e) urmăreste predarea de către compartimentele Oficiului National al Registrului Comertului la depozitul arhivei proprii a documentelor create, pe bază de inventar si proces-verbal de predare-primire, conform art.9 din Legea nr.16/1996, cu modificările si completările ulterioare;

f) eliberează, potrivit legii, la cererea persoanelor fizice si a persoanelor juridice, certificate, copii si extrase de pe documentele pe care le creează, dacă acestea se referă la drepturi care îl privesc pe solicitant;

g) pune la dispozitie, în anumite situatii, pe bază de semnătură si tine evidenta documentelor împrumutate compartimentelor creatoare, pe baza registrului de evidentă a intrărilor-iesirilor unitătilor arhivistice; la restituire verifică integritatea documentelor împrumutate;

h) sprijină comisia de selectionare, în activitatea de selectionare a documentelor create si detinute, cu respectarea termenelor de păstrare prevăzute în Nomenclatorul arhivistic al Oficiului National al Registrului Comertului;

i) prin seful compartimentului de arhivă (care este si secretarul comisiei de selectionare), convoacă comisia în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate, care pot fi propuse pentru distrugere;

j) pune la dispozitia delegatului Arhivelor Nationale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării activitătii de control;

k) comunică, în scris, Arhivelor Nationale orice fel de modificări survenite în activitatea Oficiului National al Registrului Comertului, cu implicatii asupra compartimentului de arhivă;

l) asigură aplicarea prevederilor Legii nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare, privind păstrarea în conditii corespunzătoare a documentelor create sau detinute, protejându-le împotriva distrugerii, degradării, sustragerii ori comercializării în alte conditii decât cele prevăzute de lege;

m) îndeplineste atributiile prevăzute în declaratiile managementului Oficiului National al Registrului Comertului privind politica si obiectivele în domeniul calitătii si în documentatia sistemului de management al calitătii (Manualul calitătii, proceduri si instructiuni de lucru);

n) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

Art. 28. - (1) Directia Buletinul procedurilor de insolventă publică Buletinul procedurilor de insolventă si desfăsoară activităti specifice Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei, precum si alte activităti conexe, asigură îndrumarea metodologică a oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale si primirea directă a actelor de procedură pentru persoanele din raza teritorială a municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov, precum si din alte judete. Participă la elaborarea specificatiilor tehnice si functionale pentru achizitii publice în domeniul de activitate al directiei. Directia Buletinul procedurilor de insolventă functionează în următoarea structură:

a) Serviciul publicare Buletinul procedurilor de insolventă, format din:

• Biroul editare Buletinul procedurilor de insolventă;


• Biroul organizare electronică Buletinul procedurilor de insolventă;

b) Serviciul asistentă juridică Buletinul procedurilor de insolventă, format din:

• Biroul verificare Buletinul procedurilor de insolventă;

• Biroul relatii interinstitutionale si control;

c) Serviciul furnizare Buletinul procedurilor de insolventă. (2) Serviciul publicare Buletinul procedurilor de insolventă

este structurat pe birouri astfel:

a) Biroul editare Buletinul procedurilor de insolventă are următoarele atributii:

a.1. receptionează si confirmă electronic transmiterea actelor de procedură si a informatiilor de la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale/instante judecătoresti si practicieni în insolventă, în format electronic si hârtie;

a.2. înregistrează si validează actele de procedură ce urmează a fi publicate în Buletin;

a.3. transmite actele de procedură grupate spre verificare la Serviciul asistentă juridică a Buletinului procedurilor de insolventă;

a.4. procesează si încarcă actele de procedură si informatiile în baza de date a Buletinului, verifică informatiile încărcate, le validează, le salvează si actualizează baza de date;

a.5. arhivează actele de procedură manual sau prin arhiva electronică, salvează si actualizează baza de documente;

a.6. monitorizează actele de procedură în vederea stabilirii tirajului si a periodicitătii, precum si a numărului de buletine care se publică într-o singură zi;

a.7. pregăteste formatul Buletinului, pune în pagină actele de procedură, îl tehnoredactează si realizează verificarea preliminară a acestuia;

a.8. transmite Buletinul spre verificare la Serviciul asistentă juridică Buletinul procedurilor de insolventă;

a.9. salvează si actualizează baza Buletinului;

a.10. transmite Buletinul la Biroul organizare electronică Buletinul procedurilor de insolventă în vederea afisării pe internet;

a.11. transmite Buletinul în vederea tipăririi;

a.12. transmite Buletinul si actele de procedură în format hârtie, în vederea arhivării de către personalul cu atributii de furnizare a Buletinului;

a.13. comunică pe cale electronică la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale dovezile de îndeplinire a procedurii de citare/comunicare/notificare/convocare;

a.14. îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

b) Biroul organizare electronică Buletinul procedurilor de insolventă are următoarele atributii:

b.1. afisează pe internet Buletinul, prin organizarea si actualizarea serviciului Buletinul procedurilor de insolventă on-line;

b.2. editează si transmite spre verificare la Serviciul asistentă juridică Buletinul procedurilor de insolventă dovezile de îndeplinire a procedurii de citare/comunicare/notificare/ convocare;

b.3. actualizează dovezile de îndeplinire a procedurii de citare/comunicare/notificare/convocare, actualizează baza de date, validează si transmite dovezile la Biroul editare Buletinul procedurilor de insolventă, pentru comunicare pe cale electronică la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale;

b.4. organizează si actualizează serviciul de furnizare electronică a informatiilor cu titlu gratuit;

b.5. urmăreste transmiterea electronică a Buletinului către beneficiari;

b.6. actualizează site-ul Buletinului;

b.7. identifică structurile si operatiunile specifice editării Buletinului;

b.8. asigură întretinerea si administrarea bazei de date a Buletinului si de clienti, precum si a arhivei electronice a documentelor;

b.9. efectuează interogări ale bazei de date si situatii statistice;

b.10. asigură transmiterea si receptia de date de la/către diverse baze de date;

b.11. asigură asistentă tehnică oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale si celorlalte compartimente din cadrul directiei;

b.12. rezolvă incidentele pe linie informatică apărute în procesul de publicare a Buletinului;

b.13. îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

(3) Serviciul asistentă juridică a Buletinului procedurilor de insolventă desfăsoară activităti în relatia cu publicul si este structurat pe birouri, astfel:

a) Biroul verificare Buletinul procedurilor de insolventă are următoarele atributii:

a.1. primeste actele de procedură transmise de instantele judecătoresti si practicienii în insolventă direct la Oficiul National al Registrului Comertului;

a.2. verifică si avizează actele care se publică în Buletin, precum si îndeplinirea formalitătilor legale;

a.3. transmite spre solutionare la compartimentul competent actele care contin erori materiale, precum si actele care contin dispozitii privind înregistrarea de mentiuni în registrul comertului;

a.4. stabileste tirajul si periodicitatea Buletinului;

a.5. verifică si avizează numerele de Buletin ce urmează a fi publicate, precum si după publicare, în vederea efectuării rectificărilor necesare;

a.6. verifică si urmăreste transmiterea dovezilor de îndeplinire a procedurii de citare, comunicare, convocare, notificare;

a.7. elaborează continutul-cadru al actelor care se publică în Buletin si realizează actualizarea acestora;

a.8. elaborează continutul-cadru al Buletinului si realizează actualizarea acestuia;

a.9. elaborează procedura de comunicare a actelor si informatiilor între instantele judecătoresti, administratorii si lichidatorii judiciari si Oficiul National al Registrului Comertului si realizează actualizarea acesteia;

a.10. elaborează norme metodologice si instructiuni de lucru privind Buletinul procedurilor de insolventă;

a.11. elaborează norme metodologice si instructiuni de lucru privind procedura de înregistrare în registrul comertului a mentiunilor dispuse în cadrul procedurii de insolventă, pentru care colaborează cu compartimentele implicate;

a.12. elaborează studii si documentare privind procedura insolventei;

a.13. formulează si comunică opinia Oficiului National al Registrului Comertului cu privire la modificările actelor normative ce reglementează procedura de insolventă ori de câte ori se impune;

a.14. îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

b) Biroul relatii interinstitutionale si control are următoarele atributii:

b.1. solutionează erorile materiale existente în cuprinsul actelor care se publică în Buletin;


b.2. transmite actele de procedură primite direct la Oficiul National al Registrului Comertului, pentru înregistrare mentiuni în registrul comertului, dacă este cazul, si urmăreste efectuarea tuturor mentiunilor în registrul comertului în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările ulterioare, indiferent de modalitatea de comunicare a actelor de procedură;

b.3. colaborează cu instantele judecătoresti si cu practicienii în insolventă în vederea publicării Buletinului si înregistrării în registrul comertului a mentiunilor dispuse în cadrul procedurii de insolventă;

b.4. întocmeste actele procedurale în cauzele ce au ca obiect procedura de insolventă;

b.5. reprezintă Oficiul National al Registrului Comertului si, după caz, oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale în fata instantelor judecătoresti, în cauzele privind procedura insolventei, precum si în fata altor organe jurisdictionale, pe bază de delegatie;

b.6. întocmeste si transmite delegatiile de reprezentare în fata instantelor judecătoresti, pentru oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, în cauzele privind procedura insolventei;

b.7. solutionează sesizările si reclamatiile cu privire la Buletinul procedurilor de insolventă;

b.8. solutionează sesizările si reclamatiile cu privire la înregistrarea în registrul comertului a mentiunilor dispuse în cadrul procedurii de insolventă, pentru care colaborează cu compartimentele implicate;

b.9. redactează si avizează contractele dintre Oficiul National al Registrului Comertului si terti privind furnizarea si difuzarea Buletinului si furnizarea de informatii din acesta;

b.10. exercită controlul asupra activităti de publicare a Buletinului si asigură aplicarea unitară a actelor normative incidente, a normelor metodologice si a instructiunilor de lucru emise;

b.11. exercită controlul asupra activitătii de înregistrare în registrul comertului a mentiunilor dispuse în cadrul procedurii de insolventă si asigură aplicarea unitară a actelor normative incidente, a normelor metodologice si a instructiunilor de lucru emise, pentru care colaborează cu compartimentele implicate;

b.12. acordă asistentă de specialitate juridică oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale si celorlalte compartimente din cadrul directiei;

b.13. rezolvă incidentele pe linie juridică apărute în procesul de publicare a Buletinului;

b.14. îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

(4) Serviciul furnizare Buletinul procedurilor de insolventă desfăsoară activităti în relatia cu publicul si are următoarele atributii:

a) furnizează si difuzează Buletinul, punctual sau pe bază de abonamente, în format electronic sau format hârtie;

b) asigură cadrul contractual dintre Oficiul National al Registrului Comertului si terti pentru furnizarea si difuzarea Buletinului, a informatiilor din acesta si a copiilor certificate de pe actele publicate în Buletin;

c) urmăreste realizarea obligatiilor asumate prin contractele încheiate în vederea furnizării si difuzării Buletinului si a informatiilor din acesta;

d) comunică directorului Buletinului procedurilor de insolventă orice nerespectare a contractelor încheiate ca urmare a furnizării si difuzării Buletinului si a informatiilor cuprinse în acesta, precum si situatiile de încetare a contractelor în cauză;

e) furnizează si difuzează informatii din Buletin, punctual sau pe bază de abonament, în format electronic sau format hârtie;

f) eliberează copii certificate de pe actele de procedură publicate în Buletin;

g) sprijină oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale în activitatea de furnizare si difuzare a Buletinului, a informatiilor din acesta si a copiilor certificate de pe actele publicate în Buletin;

h) arhivează Buletinul, documentele care au fost publicate, precum si alte documente;

i) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

 

CAPITOLUL IV

 

SECTIUNEA I

Organizarea si functionarea oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale

 

Art. 29. - (1) Oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale sunt organizate în subordinea Oficiului National al Registrului Comertului.

(2) Functiile principale ale oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale sunt tinerea registrului comertului pentru persoanele juridice si persoanele fizice sau asociatiile familiale supuse înregistrării, cu sediul în raza teritorială a tribunalului pe lângă care functionează, asigurarea publicitătii legale a actelor si faptelor acestora, precum si transmiterea actelor de procedură emise în cadrul procedurii insolventei în vederea publicării în Buletinul procedurilor de insolventă. La nivelul oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, cu exceptia Oficiului Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti si a Oficiului Registrului Comertului Ilfov de pe lângă Tribunalul Bucuresti, sunt organizate 40 de colective îndrumate metodologic de Directia Buletinul procedurilor de insolventă din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului.

(3) Oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale sunt conduse de un director care reprezintă Oficiul National al Registrului Comertului în raporturile cu tertii pe raza teritorială a tribunalului pe lângă care functionează, în limita competentelor delegate prin decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului.

Art. 30. - (1) Numărul de posturi si categoriile de structuri interne care functionează în cadrul oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale sunt stabilite prin statul de functii aprobat prin ordin al ministrului justitiei.

(2) Oficiul National al Registrului Comertului stabileste, în functie de regulamentul de organizare si functionare si de atributiile conferite de lege, structurile functionale necesare pentru fiecare oficiu al registrului comertului, precum si numărul de personal.

(3) Numărul de personal va putea fi majorat prin ordin al ministrului justitiei în functie de reglementările nou-apărute, care prevăd noi atributii în sarcina oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale.

(4) Structurile interne (servicii, birouri, colective) ale oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale sunt subordonate directorului fiecărui oficiu si sunt în acelasi timp îndrumate metodologic de directiile de specialitate corespondente din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului.

(5) În cadrul oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale se pot organiza birouri teritoriale pentru prestarea serviciilor specifice activitătii de tinere a registrelor comertului, precum si activităti economico-administrative.


 

SECTIUNEA a II-a

Atributiile oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale

 

Art. 31. - (1) Oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale îndeplinesc atributiile biroului unic prevăzute de Legea nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare, tin, gestionează si administrează registrele comertului pentru toate categoriile de persoane fizice si juridice prevăzute de Legea nr.26/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, respectiv:

a) registrul computerizat al persoanelor fizice care desfăsoară în mod independent activităti economice si al asociatiilor familiale, ambele categorii cu sediul situat pe raza teritorială a tribunalului;

b) registrul computerizat al persoanelor juridice (societăti comerciale înfiintate conform Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sucursale si puncte de lucru ale acestora, societăti si companii nationale, organizatii din sistemul cooperatiei mestesugăresti, al cooperatiei de consum si al cooperatiei de credit, regii autonome, grupuri de interes economic înfiintate si organizate potrivit legii), toate cu sediul situat pe raza teritorială a tribunalului;

c) registrul computerizat al societătilor cooperative, conform Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperativei;

d) dosarele continând toate documentele pe baza cărora s-au făcut înregistrări în registrul comertului, pentru persoanele fizice si juridice mentionate la lit.a), b) si c), arhivate si pe suport electronic.

(2) Oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale mai au si alte atributii prevăzute de lege după cum urmează:

a) asigurarea informării initiale a persoanelor solicitante privind înregistrarea în registrul comertului;

b) distribuirea gratuită si la cerere a formularelor-tip ce contin documentele legale pentru înregistrarea comerciantilor si/sau înregistrarea modificării actelor constitutive;

c) distribuirea gratuită a formularelor-tip: „Cerere de eliberare de acte”, „Cerere de furnizare informatii”, „Cerere de verificare/ rezervare disponibilitate firmă si emblemă”, „Cerere depunere situatii financiare” etc;

d) îndrumarea solicitantilor către serviciile de asistentă;

e) tinerea registrului unic de intrare-iesire pe fiecare an calendaristic;

f) primirea si înregistrarea în registrul unic, în ordinea cronologică a intrărilor, a tuturor cererilor-tip;

g) înscrierea numărului si datei înregistrării pe cerere si anexe, precum si pe fiecare dintre paginile actelor doveditoare depuse la dosar;

h) eliberarea pe bază de semnătură de primire în registrul unic a documentelor finale care atestă efectuarea operatiunilor în registrul comertului, verificând identitatea si calitatea persoanei care se prezintă la eliberare (operarea acestor date, precum si a datei eliberării în evidenta informatizată sau manuală);

i) comunicarea, în scris, către oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale a datei eliberării documentelor emise de acestea pentru schimbarea de sediu în alt judet;

j) gestionarea tuturor documentelor primite spre eliberare si neridicate;

k) prelucrarea arhivistică a lucrărilor si predarea acestora pe bază de borderou de predare-primire la compartimentul arhivă;

l) primirea si înregistrarea cererilor de verificare/rezervare disponibilitate firmă;

m) motivarea refuzului eliberării dovezilor de disponibilitate a emblemelor, în cazurile în care acestea nu îndeplinesc cerintele legale;

n) redactarea si listarea dovezilor privind disponibilitatea emblemei si eliberarea lor solicitantilor pe bază de semnătură de primire;

o) întocmirea fiselor de prezentare a emblemelor si clasarea acestora în catalogul emblemelor, în functie de descrierea făcută si de codul de clasificare;

p) tinerea catalogului emblemelor rezervate pentru firmele cu sediul pe raza teritorială a oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;

q) verificarea disponibilitătii firmelor si/sau rezervarea acestora prin înregistrarea lor în registrul comertului;

r) rezervarea si redactarea dovezii privind disponibilitatea firmei;

s) motivarea refuzului eliberării dovezilor de disponibilitate când firma nu îndeplineste cerintele legale;

t) eliberarea dovezilor de disponibilitate si rezervare a denumirii firmei;

u) adăugarea bazei la nomenclatorul existent de cuvinte rezervate;

v) primirea cererilor de rezervare firmă pentru persoanele fizice/asociatii familiale, transmise de primării, efectuarea verificării si rezervarea acestora, transmiterea către primării a dovezilor privind rezervarea firmelor sau, după caz, a refuzului de a rezerva;

w) primirea, înregistrarea si transmiterea la Oficiul National al Registrului Comertului sau, după caz, la prefectură a documentatiei depuse de comercianti în vederea obtinerii acordului Secretariatului General al Guvernului/prefecturii privind folosirea denumirii firmei;

x) tinerea evidentei acordurilor Secretariatului General al Guvernului/prefecturii sau al refuzurilor acestora;

y) clasarea în ordine cronologică a cererilor si a actelor doveditoare, opisarea acestora si predarea lor periodic la compartimentul arhivă, pe bază de semnătură de predare;

z) verificarea cererilor depuse si a actelor doveditoare, în ceea ce priveste: completarea corectă a rubricilor, identitatea si calitatea solicitantului, existenta machetelor în numărul de exemplare prevăzut de lege si a dovezii privind plata taxelor de registru, inclusiv a cuantumului acestora;

aa) primirea, direct sau prin corespondentă, a cererilor de înregistrare însotite de actele doveditoare prevăzute de lege:

aa.1. verificarea modului de întocmire a cererii;

aa.2. verificarea conditiilor de formă ale actelor însotitoare, dacă sub aspectul regularitătilor sunt prevăzute de lege si dacă acestea sunt efectiv depuse la dosar, urmărind cel putin orientările continute în Ghidul general de informare a comerciantilor, inclusiv existenta chitantelor care atestă achitarea taxelor pentru efectuarea înregistrărilor;

aa.3. întocmirea si semnarea fisei fluxului;

aa.4. verificarea existentei, în original, a declaratiei-tip cu privire la îndeplinirea conditiilor de autorizare a functionării;

aa.5. întocmirea, verificarea si răspunderea pentru calcularea si, implicit, încasarea corectă a taxelor si tarifelor;

aa.6. predarea la registratură a dosarului în vederea alocării numărului de înregistrare;

aa.7. introducerea în aplicatia informatică a datelor provizorii privind autorizarea/înregistrarea;

aa.8. listarea si verificarea listei de control; aa.9. listarea si verificarea încheierii extrasului judecătorului delegat;

aa.10. organizarea lucrărilor de grefă prin:

aa.10.1. întocmirea zilnic/în ziua sedintei de judecată a listei/listelor de sedintă cuprinzând dosarele cu termen de judecată si afisarea acestora la avizier/la usa judecătorului delegat;


aa.10.2. pregătirea dosarelor pentru sedinta de judecată;

aa.10.3. asistarea judecătorului delegat;

aa.10.4. completarea minutei pentru dosarele pronuntate;

aa.10.5. completarea încheierilor de sedintă, în situatiile în care judecătorul delegat acordă termen pentru prezentarea altor acte doveditoare în sustinerea cererii sau dispune suspendarea solutionării acesteia;

aa.10.6. completarea condicii de sedintă cu solutiile dispuse de judecătorul delegat;

aa.10.7. întocmirea comunicărilor către părti, privind termenele acordate;

aa.10.8. înregistrarea actelor depuse în completarea dosarelor, la solicitarea judecătorului delegat;

aa.10.9. păstrarea mapei cu încheierile pronuntate de judecătorul delegat în solutionarea dosarelor;

aa.10.10. primirea si înregistrarea cererilor având ca obiect preschimbarea termenelor de solutionare, repunere pe rol a dosarelor suspendate sau renuntarea la judecată;

bb) actualizarea datelor provizorii înscrise în registrul computerizat;

bb.1. asigurarea atribuirii numerelor de încheiere sau de ordine în registrul comertului pentru toate categoriile de persoane juridice si persoane fizice supuse înregistrării;

bb.2. asigurarea tehnoredactării si editării documentelor emise în solutionarea cererilor depuse de reprezentantii comerciantilor (încheieri, extrase ale încheierilor, certificate de înregistrare, certificate constatatoare, certificate de înregistrare mentiuni, extrase de registru etc.);

bb.3. eliberarea certificatului de înregistrare însotit de certificatul constatator (conform Legii nr.359/2004, cu modificările si completările ulterioare) si, după caz, a celorlalte documente prevăzute de lege către comerciant;

cc) asigurarea colaborării si/sau comunicării pe cale electronică cu autoritătile si institutiile publice implicate în procedurile de înregistrare si de autorizare a functionării persoanelor juridice înregistrate, inclusiv înregistrarea fiscală a acestora;

dd) organizarea si executarea operatiunilor necesare asigurării publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a si Partea a VII-a a actelor care, potrivit legii, se publică, precum si tinerea evidentei si contabilitătii specifice acestei activităti;

ee) asigurarea comunicării pe cale electronică cu celelalte oficii ale registrului comertului de pe lângă tribunale în vederea efectuării operatiunilor comune, când este cazul;

ff) arhivarea electronică a cererilor de înregistrare si a documentelor depuse în sustinerea acestora;

gg) tinerea, gestionarea si administrarea tuturor bazelor de date si/sau a documentelor prevăzute de lege;

hh) transmiterea la Oficiul National al Registrului Comertului a bazelor de date necesare tinerii registrului comertului computerizat la nivel central si a documentelor arhivate electronic;

ii) eliberarea de copii certificate de pe actele aflate în dosarul tuturor categoriilor de comercianti înregistrati, certificate constatatoare care atestă că un anumit act sau fapt este sau nu este înregistrat în registrul comertului, eliberează informatii punctuale si/sau agregate, la cerere si contra cost, potrivit dispozitiilor Legii nr.26/1990 republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si extrasele de registru;

jj) eliberarea de copii legalizate de pe încheierile judecătorului delegat si dovezi privind stadiul dosarului;

kk) executarea lucrărilor necesare pentru înregistrarea actiunilor de radiere, a recursurilor si a opozitiilor, precum si evidenta acestora;

ll) păstrarea, gestionarea, tinerea evidentei arhivelor de documente si asigurarea integritătii si securitătii acestora;

mm) întocmirea si comunicarea către tribunalul pe lângă care functionează a situatiei privind cererile depuse si solutionate de judecătorii delegati;

nn) eliberarea, la cerere si contra cost, a duplicatelor certificatelor de înregistrare si/sau a anexelor la certificatele de înregistrare aflate în arhiva lor;

oo) eliberarea din registrul comertului a cererilor care atestă înregistrarea îndreptărilor de erori materiale;

pp) aplicarea, atunci când este cazul, a procedurii îndreptării erorilor materiale prin înregistrare din oficiu;

qq) primirea documentelor transmise de primării pentru înfiintarea/înregistrarea modificărilor persoanelor fizice/asociatiilor familiale, împreună cu nota de calcul si dovada privind achitarea taxelor aferente operatiunilor solicitate;

qq.1. formarea dosarului pentru fiecare autorizatie de functionare emisă de primărie si verificarea documentelor primite;

qq.2. înregistrarea si încărcarea datelor provizorii în registrul computerizat;

qq.3. emiterea facturii pentru plata taxelor aferente înregistrării la registrul comertului;

qq.4. alocarea numărului de ordine în registrul comertului;

qq.5. efectuarea transmiterii către Ministerul Economiei si Finantelor pentru obtinerea codului unic de înregistrare;

qq.6. listarea certificatului de înregistrare si/sau, după caz, a certificatului de înregistrare de mentiuni;

qq.7. întocmirea adreselor de înaintare si a borderourilor de predare-primire, precum si predarea acestora către primării; rr) primirea si înregistrarea cererilor de depunere a situatiilor financiare anuale, în format hârtie si electronic;

rr.1. verificarea cererilor de depunere a situatiilor financiare primite în ceea ce priveste completarea corectă a tuturor rubricilor incluse în formularul-tip, identitatea si calitatea deponentului, existenta la dosar a actelor doveditoare prevăzute de lege, inclusiv a chitantelor privind achitarea taxelor de registru si de publicare în Monitorul Oficial al României;

rr.2. validarea datelor de pe suportul electronic;

rr.3. operarea în registrul computerizat a datelor privind firmele care au depus situatia financiară anuală;

rr.4. transmiterea la Ministerul Economiei si Finantelor a datelor înscrise pe suportul electronic;

rr.5. primirea, înregistrarea si verificarea cererilor care au ca obiect declaratiile comerciantilor care nu au desfăsurat activităti economice, potrivit precizărilor Ministerului Economiei si Finantelor;

rr.6. confirmarea, prin semnătură, a depunerii si înregistrării situatiilor financiare anuale;

rr.7. asigurarea relatiei cu Regia Autonomă „Monitorul Oficial”;

rr.8. urmărirea încasărilor mandatelor postale si a ordinelor de plată, prin colaborare directă cu compartimentul economic si înregistrarea facturilor emise de acesta;

ss) efectuarea radierii din aplicatia informatică a denumirii societătii comerciale radiate;

tt) înregistrarea notificărilor emise de institutiile implicate în procesul de autorizare;


uu) transmiterea prin corespondentă, după caz, a documentelor emise de registrul comertului;

vv) asigurarea, pe bază de protocol, a eliberării de informatii din baza de date a registrului comertului si/sau punerea la dispozitia organelor de cercetare/urmărire penală a documentelor, pe suport fizic sau electronic, aflate în arhivă;

ww) executarea procedurilor prevăzute de lege pentru refacerea înscrisurilor pierdute, dispărute sau degradate;

xx) asigurarea creării si administrării bazelor de date specifice registrului comertului, utilizând în mod obligatoriu aplicatiile informatice si instructiunile de operare elaborate de Oficiul National al Registrului Comertului;

yy) asigurarea securitătii sistemului informatic si a bazelor de date;

zz) asigurarea pentru solicitanti a informatiilor de interes public, cu respectarea termenelor legale pentru răspuns, si comunicarea lunar către Oficiul National al Registrului Comertului a situatiilor statistice privind solicitările de informatii de interes public;

aaa) gestionarea, la nivelul oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, a activitătilor de securitate si sănătate în muncă, P.S.I. si protectie civilă;

bbb) colaborarea pe plan local cu institutiile implicate în activitătile de securitate si sănătate în muncă, P.S.I. si protectie civilă;

ccc) asigurarea transparentei activitătii registrului comertului;

ddd) implicarea în dezvoltarea si implementarea sistemului de management al calitătii, prin contributie la realizarea obiectivelor calitătii;

eee) să se asigure că cerintele referitoare la sistemul de management al calitătii sunt implementate si mentinute conform standardului ISO 9001:2001;

fff) organizarea concursurilor de angajare pentru ocuparea posturilor vacante, cu respectarea regulamentului de concurs si a procedurii pentru desfăsurarea concursurilor;

ggg) organizarea examinărilor în vederea promovărilor pe posturi cu studii superioare si de conducere a propriilor salariati;

hhh) întocmirea notelor de lichidare pentru salariatii care îsi încetează activitatea;

iii) întocmirea si transmiterea lunar către Oficiul National al Registrului Comertului a foilor colective de prezentă si urmărirea corelării prezentei cu actele justificative, atasate;

jjj) tinerea evidentei efectuării concediului de odihnă;

kkk) colectarea si constituirea dosarului de angajare pentru candidatii declarati admisi si transmiterea acestuia la Oficiul National al Registrului Comertului în vederea întocmirii si aprobării documentelor de angajare;

lll) înaintarea la Oficiul National al Registrului Comertului a propunerilor privind necesitatea organizării de cursuri de formare profesională, pentru a fi analizate si incluse în planul anual de formare profesională;

mmm) negocierea anuală, în baza fondurilor de salarii transmise de Oficiul National al Registrului Comertului, a drepturilor salariale ale angajatilor oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;

nnn) înaintarea către Oficiul National al Registrului Comertului a propunerilor de pensionare sau de continuare a activitătii, în cazul salariatilor care îndeplinesc conditiile de pensionare pentru limită de vârstă;

ooo) fundamentarea necesitătii angajării de personal în vederea aprobării;

ppp) încadrarea corespunzătoare a personalului în statul de functii aprobat prin ordin al ministrului justitiei, în raport cu

pregătirea profesională, în functie de bugetul de venituri si cheltuieli si posturile corespunzătoare vacante;

qqq) actualizarea fiselor de post ale salariatilor, ori de câte ori se modifică locul de muncă sau li se atribuie noi sarcini;

rrr) efectuarea evaluării personalului si acordarea calificativelor;

sss) îndeplinirea altor atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

Art. 32. - Oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale asigură organizarea si coordonarea activitătii de prestare a serviciilor de asistentă în conditiile prevăzute de lege.

Art. 33. - Oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale asigură organizarea si desfăsurarea activitătii de transmitere a actelor de procedură emise în cadrul procedurii insolventei în vederea publicării în Buletinul procedurilor de insolventă, în relatia cu publicul, cu exceptia Oficiului Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti si Oficiului Registrului Comertului Ilfov de pe lângă Tribunalul Bucuresti, primirea actelor de procedură pentru entitătile din raza teritorială a acestora urmând a se realiza direct la Oficiul National al Registrului Comertului. De asemenea, toate oficiile registrului de pe lângă tribunale asigură organizarea si desfăsurarea activitătilor de furnizare a copiilor de pe Buletinul procedurilor de insolventă si a informatiilor din acesta, în relatia cu publicul. Astfel, structurile teritoriale au următoarele atributii:

a) primesc, receptionează, verifică, efectuează indexarea primară, scanează si transmit la Oficiul National al Registrului Comertului - Directia Buletinul procedurilor de insolventă actele de procedură si informatiile comunicate de instantele judecătoresti si practicienii în insolventă, în format electronic si hârtie;

b) după caz, transmit actele de procedură pentru efectuarea înregistrărilor în registrul comertului a mentiunilor dispuse în cadrul procedurii de insolventă;

c) receptionează si comunică dovezile privind îndeplinirea procedurii de citare, comunicare, convocare si notificare a actelor de procedură;

d) transmit actele de procedură în format hârtie la Oficiul National al Registrului Comertului;

e) întocmesc actele procedurale necesare în cauzele ce au ca obiect procedura de insolventă, pe baza îndrumărilor juridice transmise de Oficiul National al Registrului Comertului - Directia Buletinul procedurilor de insolventă;

f) asigură reprezentarea în fata instantelor judecătoresti a Oficiului National al Registrului Comertului în cauzele mai sus precizate, pe baza delegatiilor de reprezentare emise de Oficiul National al Registrului Comertului;

g) furnizează copii de pe Buletinul procedurilor de insolventă si informatii din acesta;

h) duc la îndeplinire îndrumările metodologice elaborate de Oficiul National al Registrului Comertului - Directia Buletinul procedurilor de insolventă pentru aplicarea unitară a dispozitiilor legale privind procedura de insolventă, precum si cele elaborate ca urmare a modificării cadrului legal si informatic;

i) comunică la Oficiul National al Registrului Comertului - Directia Buletinul procedurilor de insolventă situatiile privind interpretarea juridică a dispozitiilor legale privind procedura de insolventă, care ar conduce la modificarea sistemului informatic;

j) îndeplinesc orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

Art. 34. - Oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale desfăsoară activităti financiar-contabile pe linie de achizitii publice si administrarea patrimoniului.

Art. 35. - (1) Oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, prin intermediul birourilor teritoriale, desfăsoară


serviciile de asistentă prevăzute de Legea nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare, o parte din serviciile specifice activitătii de tinere a registrelor comertului si activităti economico-administrative.

(2) Activitătile de asistentă se desfăsoară în functie de dotarea birourilor teritoriale si de nivelul comunicatiei.

(3) Activitătile specifice registrului comertului, care pot fi desfăsurate la birourile teritoriale, în functie de dotarea acestora si de nivelul comunicatiei, sunt:

a) verificarea si rezervarea denumirii si/sau emblemei;

b) verificarea calitătii de asociat unic si a unicitătii sediului;

c) certificarea specimenului de semnătură a persoanelor care, potrivit legii, au obligatia să depună semnătura în registrul comertului;

d) calculul si încasarea taxelor si tarifelor pentru serviciile comandate, precum si a celor privind înregistrarea documentelor în registrul comertului, a taxelor pentru publicarea în Monitorul Oficial al României a extraselor încheierilor judecătorului delegat, a actelor aditionale, hotărârilor adunării generale a actionarilor, precum si a altor acte pentru care legea dispune obligativitatea publicării;

e) calculul si încasarea taxei judiciare de timbru, precum si verificarea aplicării timbrului judiciar, realizate numai pe baza încheierii de către oficiul registrului comertului de pe lângă tribunal a unui act aditional la protocolul cu primăria, în vederea decalării termenului prevăzut pentru virament;

f) primirea, verificarea si formarea dosarelor pentru depunerea acestora la oficiul registrului comertului de pe lângă tribunal, împreună cu declaratiile-tip pentru autorizarea activitătii;

g) transmiterea/depunerea spre înregistrare a dosarelor la oficiul registrului comertului de pe lângă tribunal si urmărirea acestora;

h) preluarea si transmiterea/depunerea spre înregistrare la oficiul registrului comertului de pe lângă tribunal a cererilor pentru eliberarea extraselor de registru si a certificatelor constatatoare din care rezultă că un act sau fapt este sau nu este înregistrat în registrul comertului;

i) preluarea si transmiterea/depunerea spre înregistrare la oficiul registrului comertului de pe lângă tribunal a situatiilor financiare ale persoanelor juridice;

j) preluarea si transmiterea/depunerea spre înregistrare a cererilor privind eliberarea de copii certificate de pe actele existente în dosarul comerciantului;

k) eliberarea:

k.1. în cazul înmatriculării - a certificatelor de înregistrare continând numărul de ordine din registrul comertului si codul unic de înregistrare atribuit de Ministerul Economiei si Finantelor, însotit de încheierea judecătorului delegat, precum si de alte acte prevăzute de lege;

k.2. în cazul modificărilor - a certificatului de înscriere de mentiuni, însotit de încheierea judecătorului delegat, precum si a altor acte prevăzute de lege;

k.3. certificatelor constatatoare, extraselor de registru, copiilor certificate si a altor documente;

l) activităti de multiplicare.

 

CAPITOLUL V

Responsabilitătile personalului Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale

 

Art. 36. - (1) Personalul salariat are obligatia să îndeplinească cu profesionalism, corectitudine si în mod

constiincios toate îndatoririle de serviciu stabilite prin fisa postului si trebuie să se abtină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii institutiei din care face parte.

(2) Personalul salariat este obligat să se conformeze dispozitiilor date de personalul cu functii de conducere si căruia îi este subordonat ierarhic, conform organigramei aprobate prin ordin al ministrului justitiei.

(3) Fac exceptie de la regula stabilită la alineatul precedent situatiile în care salariatul este obligat de conducătorul ierarhic să dea curs unor dispozitii ilegale. În asemenea cazuri salariatul are obligatia să motiveze în scris refuzul îndeplinirii dispozitiei primite si temeiul legal al sustinerilor sale.

(4) Personalul are obligatia de a îndeplini si alte sarcini de serviciu, dacă acestea sunt stabilite de conducătorul ierarhic, dacă sunt compatibile cu pregătirea sa profesională si dacă au legătură cu interesele institutiei.

(5) Conducătorii tuturor compartimentelor sunt obligati să implementeze planul de măsuri pentru prevenirea si combaterea coruptiei si să asigure cunoasterea si respectarea de către întregul personal din subordine a dispozitiilor prezentului regulament.

Art. 37. - Constituie abateri disciplinare si atrag aplicarea sanctiunilor disciplinare prevăzute de Codul muncii acele fapte în legătură cu munca si care constau într-o actiune sau inactiune săvârsită cu vinovătie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual sau contractul colectiv de muncă si dispozitiile legale ale conducătorilor ierarhici.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 38. - Prevederile prezentului regulament se completează cu dispozitiile legale care privesc organizarea, functionarea si atributiile Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, cu dispozitiile legale referitoare la raporturile de muncă, la disciplina financiar-contabilă, precum si cu orice alte dispozitii legale aplicabile în activitatea desfăsurată.

Art. 39. - (1) Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale au siglă proprie, înregistrată ca marcă de servicii la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci.

(2) În corespondenta purtată cu autorităti si institutii publice, cu persoane fizice sau juridice, precum si între oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale sau între acestea si Oficiul National al Registrului Comertului, folosirea siglei proprii este obligatorie.

(3) În toate documentele emanând de la institutie, precum si în contractele încheiate de aceasta, în care se face referire atât la Oficiul National al Registrului Comertului, cât si la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale Oficiul National al Registrului Comertului va fi desemnat prin sintagma „sediul central”.

Art. 40. - Directiile Oficiului National al Registrului Comertului pregătesc si predau la arhiva generală a Oficiului National al Registrului Comertului documentele compartimentului, cu respectarea Nomenclatorului arhivistic al Oficiului National al Registrului Comertului.

Art. 41. - Anexele nr. 1, 1a)-1i), 2 si 3*) fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

Anexa nr.1

 

OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI

de pe lângă tribunale

 

Anexa nr.1a)

 

 

 

DIRECTOR GENERAL

 

 

 

 

Secretariat

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul audit public intern

 

Biroul relatia cu Ministerul Justitiei

 

Biroul informare si relatii publice

 

 

Anexa nr.1b)

 


 

Directia registrul comertului central computerizat

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul registrul comertului central computerizat

 

Serviciul valorificare date

 

Serviciul arhiva electronică si de documente a comerciantilor

 

 

 

 

 

 

Biroul certificate constatatoare,

eliberare informatii

 

Biroul prelucrări statistice

 


Anexa nr.1c)

 

 

Directia analiză programare

 

 

 

 

Serviciul dezvoltare sistem informatic unitar al registrului comertului

 

 

 

 

 

 

Biroul aplicatii procesare intrări

 

Biroul aplicatii procesare iesiri

 

Anexa nr.1d)

 

 

Directia tehnologia informatiei

 

 

 

Serviciul tehnologia informatiei

 

 

 

Biroul administrare sistem informatic si servicii internet

 

Biroul cablare

si testare retele

 

Anexa nr.1e)

 

 

Directia juridica

 

 

 

 

 

 

Serviciul îndrumare juridică si

metodologică

 

 

Serviciul contencios


Anexa nr.1f)

 

 

Directia economică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul financiar,  buget, salarii

 

Serviciul contabilitate

 

Serviciul achizitii publice

 

Serviciul administrativ

investitii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biroul financiar-buget

 

Biroul salarii

 

Biroul contabilitate,

metodologie, analiză

 

Biroul plan-achizitii

 

Biroul achizitii

 


Anexa nr.1g)

 

Directia management resurse umane

 

 

 

Serviciul management resurse umane

 

 

 

 

Biroul evidentă resurse umane, legislatia

muncii, salarizare si control

 


Anexa nr.1h)

 

 

Directia managementul calitătii - organizare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul Managementul Calitătii

 

 

 

 

 

 

Biroul elaborare si urmărire

implementare proceduri de

sistem si de lucru

 

Biroul evaluare personal,

elaborare structuri

organizatorice

 

Biroul securitatea muncii, P.S.I.

si protectie civilă

 

Arhiva generală O.N.R.C.


Anexa nr.1i)

 

 

Directia

Buletinul procedurilor de insolventă

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul

publicare buletinul

procedurilor de insolventă

 

Serviciul asistentă juridică buletinul procedurilor de insolventă

 

Serviciul

furnizare buletinul procedurilor

de insolventă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biroul

editare buletinul

procedurilor de

insolventă

 

Biroul

organizare electronică

Buletinul procedurilor de

insolventă

 

Biroul

verificare Buletinul

procedurilor de

insolventă

 

Biroul

relatii interinstitutionale

si control

 

 


Anexa Nr. 2)

 

ORGANIGRAMA

oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale

 

 

Anexa Nr. 3)

 

OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI

de pe langa Tribunalul Bucuresti