MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 655         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 26 septembrie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.128. - Hotărâre privind indexarea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor de care beneficiază copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum si copiii încredintati sau dati în plasament la asistenti maternali profesionisti si a sumelor de bani pentru nevoi personale prevăzute de Legea nr. 326/2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

29/614/548. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, al ministrului economiei si finantelor si al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 ale Companiei Nationale „Romarm” - S.A. Bucuresti, Societătii Comerciale „Avioane Craiova” - S.A., Societătii Comerciale „Uzina Mecanică Orăstie” - S.A., Societătii Comerciale „Romaero” - S.A. si Societătii Comerciale „Romplumb” - S.A. Baia Mare

 

269. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative privind asigurarea asistentei materiale pentru persoanele cazate în centrele din subordinea Oficiului Român pentru Imigrări

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind indexarea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor de care beneficiază copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului,

mamele protejate în centre maternale, precum si copiii încredintati sau dati în plasament la asistenti maternali profesionisti si a sumelor de bani pentru nevoi personale prevăzute de Legea nr. 326/2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 din Legea nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum si copiii încredintati sau dati în plasament la asistenti maternali profesionisti, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Limitele minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute la art. 1 din Legea nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum si copiii încredintati sau dati în plasament la asistenti maternali profesionisti, cu modificările ulterioare, stabilite pe grupe de vârstă, precum si sumele acordate pentru nevoi personale se indexează si au nivelul minim prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Akos Derzsi,

secretar de stat Autoritatea Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului,

Mariela Neagu,

secretar de stat p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2007.

Nr. 1.128.

 

ANEXĂ

 

A. LIMITELE MINIME

de cheltuieli aferente drepturilor la cazarmament, echipament pentru dotare initială si înlocuire, transport, jucării, materiale igienico-sanitare, rechizite, materiale cultural-sportive acordate copiilor si tinerilor ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului în regim rezidential si semirezidential, mamelor protejate în centre maternale, precum si copiilor încredintati sau dati în plasament la asistenti maternali profesionisti

 

Grupa de vârstă

Valoarea (lei/an/copil/tânăr)

De la 0 până la 3 ani inclusiv

366,00

De la 3 până la 7 ani inclusiv

498,00

De la 7 până la 14 ani inclusiv

611,00

De la 14 până la 18 ani inclusiv

754,00

De la 18 până la 26 ani inclusiv

844,00

Mama protejată în centrul maternal

844,00

 

B. SUME DE BANI

pentru nevoi personale

 

Valoarea (lei/lună)

28,00

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

Nr. 29 din 27 aprilie 2007

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 614 din 29 iunie 2007

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

Nr. 548 din 18 iunie 2007

 

ORDIN

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 ale Companiei Nationale „Romarm” - S.A. Bucuresti, Societătii Comerciale „Avioane Craiova” - S.A., Societătii

Comerciale „Uzina Mecanică Orăstie” - S.A., Societătii Comerciale „Romaero” - S.A. si Societătii Comerciale „Romplumb” - S.A. Baia Mare

 

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2) si ale art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale, art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările si completările ulterioare, art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse,

având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) si (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si ale anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbie cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, precum si ale anexei la Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, ministrul economiei si finantelor si ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale „Romarm” - S.A. Bucuresti, care functionează sub autoritatea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si este monitorizată în baza prevederilor art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu modificările si completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Societătii Comerciale „Avioane Craiova” - S.A., societate comercială care functionează sub autoritatea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Societătii Comerciale „Uzina Mecanică Orăstie” - S.A., societate comercială care functionează sub autoritatea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 3*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(4) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Societătii Comerciale „Romaero” - S.A., societate comercială care functionează sub autoritatea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 4*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(5) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Societătii Comerciale „Romplumb” - S.A. Baia Mare, societate comercială care functionează sub autoritatea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 5*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli ale companiei nationale si societătilor comerciale prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerului Economiei si Finantelor si a Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, compania natională si societătile comerciale prevăzute la art. 1 vor efectua cheltuieli totale aferente veniturilor proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

(3) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri ale veniturilor totale aprobate, compania natională si societătile comerciale prevăzute la art. 1 pot efectua cheltuieli totale aferente veniturilor mai mari decât cele înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli, proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, numai cu aprobarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerului Economiei si Finantelor si Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

Art. 3. - Compania Natională „Romarm” - S.A. Bucuresti, Societatea Comercială „Avioane Craiova” - S.A., Societatea Comercială „Uzina Mecanică Orăstie” - S.A., Societatea Comercială „Romaero” - S.A. si Societatea Comercială „Romplumb” - S.A. Baia Mare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii pentru

Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei

si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

 

ANEXA Nr. 1

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

Compania Natională „Romarm” - S.A.

Adresa: B-dul Timisoara nr. 5 B, sectorul 6 Bucuresti

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007

al Companiei Nationale „Romarm” - S.A.

 

 

 

 

 

 

 

MII RON

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

Realizări

2006

prelim.

BVC 2007 proiect

%

Diferente

0

1

2

3

4

5

6=5/4*100

7=5-4

I.

 

VENITURI TOTALE

1

349.604,94

372.583,08

106,57

22.978,14

 

1.

Venituri din exploatare - total, din care:

2

338.152,14

363.297,09

107,44

25.144,95

 

 

a) productia vândută

3

207.755,03

212.212,43

102,15

4.457,40

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

13.946,00

13.291,99

95,31

-654,01

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri

5

1.307,00

1.022,00

78,19

-285,00

 

 

d) productia imobilizată

6

2.245,48

4.193,00

186,73

1.947,52

 

 

e) alte venituri din exploatare (8+9), din care:

7

112.898,63

132.577,67

117,43

19.679,04

 

 

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

8

39.211,52

26.183,00

66,77

-13.028,52

 

 

- alte venituri din exploatare

9

73.687,11

106.394,67

144,39

32.707,56

 

2.

Venituri financiare - total, din care:

10

11.452,80

9.285,99

81,08

-2.166,81

 

 

a) venituri din interese de participare

11

884,50

4.419,00

499,60

3.534,50

 

 

c) venituri din dobânzi

13

221,28

336,00

151,84

114,72

 

 

d) alte venituri financiare

14

10.347,02

4.530,99

43,79

-5.816,03

II.

 

CHELTUIELI TOTALE, din care:

16

438.337,00

372.433,08

84,97

-65.903,92

 

1.

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

426.603,85

361.555,60

84,75

-65.048,25

 

 

a) cheltuieli materiale

18

71.620,80

100.336,79

140,09

28.715,99

 

 

b) alte cheltuieli din afară (energia si apa)

19

32.240,65

44.150,30

136,94

11.909,65

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

11.596,00

11.062,63

95,40

-533,37

 

 

d) cheltuieli privind personalul, din care:

21

101.010,29

110.472,04

109,37

9.461,75

 

 

- salarii

22

74.706,70

80.720,26

108,05

6.013,56

 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care:

23

23.886,17

24.790,81

103,79

904,63

 

 

- contributii la asigurările sociale 22.712%

24

16.494,86

18.333,19

111,14

1.838,32

 

 

- ajutor de somaj 2%

25

2.161,82

1.614,41

74,68

-547,42

 

 

- contributia la asigurările sociale de sănătate 6%

26

5.229,49

4.843,22

92,61

-386,27

 

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

2.417,42

4.960,97

205,22

2.543,55

 

 

- tichete de masă

28

2.339,00

4.030,37

172,31

1.691,37

 

 

- fond special de solidaritate socială pt. pers. cu handicap

29

78,42

0,00

0,00

-78,42

 

 

- cheltuieli de pers. aferente administratorilor speciali

 

 

930,60

 

930,60

 

 

e) amortizări si provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale si necorporale

30

21.026,92

21.730,51

103,35

703,59

 

 

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

189.109,19

73.803,33

39,03

-115.305,86

 

 

- cheltuieli cu prestatiile din afara societătii, din care:

33

850,59

996,67

117,17

146,08

 

 

- cheltuieli de protocol

34

516,59

3,00

0,58

-513,59

 

 

- cheltuieli de reclamă si publicitate

35

234,00

990,67

423,36

756,67

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

100,00

3,00

3,00

-97,00

 

0

1

2

3

4

5

6=5/4*100

7=5-4

 

 

- alte cheltuieli, din care:

37

188.258,60

72.806,66

38,67

-115.451,94

 

 

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat

40

617,00

1.614,41

261,65

997,41

 

 

- transferuri si/sau subventii

41

39.211,52

26.183,00

66,77

-13.028,52

 

2.

Cheltuieli financiare - total, din care:

42

11.733,15

10.877,48

92,71

-855,67

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

43

2.363,00

3.004,00

127,13

641,00

 

 

- alte cheltuieli financiare

44

9.370,15

7.873,48

84,03

-1.496,67

III.

 

REZULTATUL BRUT - (profit/pierdere)

46

-88.732,06

150,00

 

88.882,06

IV.

 

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:

47

 

7,50

 

7,50

 

 

- fond de rezervă

48

 

7,50

 

7,50

V.

 

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

49

 

0,00

 

0,00

VI.

 

IMPOZIT PE PROFIT

50

 

22,80

 

22,80

VII.

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

51

 

127,20

 

127,20

 

1

Rezerve legale

52

 

7,50

 

7,50

 

2

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

53

 

 

 

0,00

 

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

54

 

0,00

 

0,00

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

55

 

0,00

 

0,00

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

56

 

 

 

0,00

 

6

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referin

57

 

11,97

 

11,97

 

7

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor /companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

58

 

59,85

 

59,85

 

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

59

 

47,88

 

47,88

VIII.

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

60

20.495,10

19.604,60

95,66

-890,50

 

1.

Surse proprii

61

4.060,70

8.002,72

197,08

3.942,02

 

2.

Alocatii de la buget

62

14.993,40

11.037,00

73,61

-3.956,40

 

3.

Credite bancare

63

1.240,00

 

 

-1.240,00

 

 

- interne

64

1.240,00

 

 

-1.240,00

 

 

- externe

65

0,00

 

 

0,00

 

4.

Alte surse

66

201,00

564,88

 

363,88

IX.

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

67

20.495,10

19.604,60

95,66

-890,50

 

1.

Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

68

11.995,10

11.067,60

92,27

-927,50

 

2.

Rambursări rate aferente creditelor pentru investitii

69

8.500,00

8.537,00

100,44

37,00

 

 

- interne

70

0,00

0,00

 

0,00

 

 

- externe

71

8.500,00

8.537,00

100,44

37,00

 

0

1

2

3

4

5

6=5/4*100

7=5-4

X.

 

REZERVE, din care:

72

0,00

7,50

 

7,50

 

1.

Rezerve legale

73

0,00

7,50

 

7,50

XI.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

76

 

 

 

 

 

1.

Venituri totale

77

308.634,42

346.400,08

112,24

37.765,66

 

2.

Costuri aferente veniturilor totale

78

397.366,48

346.250,08

87,14

-51.116,40

 

3.

Nr. prognozat de personal în activitate la finele anului

79

7.330

7.080

96,59

-250,00

 

4.

a. Nr. mediu de personal în activitate

80

5.779

5.800

100,36

21,00

 

 

b. Nr. mediu de personal nucleu

80a

2.950

2.400

81,36

-550,00

 

5.

Fond de salarii, din care:

81

74.706,70

80.720,26

108,05

6.013,56

 

 

b) aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:

83

74,00

150,00

202,70

76,00

 

 

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din QUG.nr. 79/2001

84

 

30,00

 

30,00

 

 

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din QUGnr. 79/2001

85

 

60,00

 

60,00

 

 

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă cu durata nelim .de timp

86

71.959,51

76.554,26

106,39

4.594,75

 

 

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durată limitată de timp

87

 

 

 

0,00

 

 

e) alte cheltuieli cu personalul

88

2.673,19

4.016,00

150,23

1.342,81

 

6.

Câstigul mediu lunar pe salariat

89

1.037,66

1.099,92

106,00

62,26

 

7.

Productivitatea muncii pe nr. mediu pers. în activitate (mii lei/pers.) (rd.77/rd.80) - în preturi curente

90

53,41

59,72

111,83

6,32

 

8.

Productivitatea muncii pe total personal mediu in activitate (mii lei/pers.) (rd.77/rd.80) - în preturi comparabile 2005

91

56,34

59,72

106,00

3,38

 

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (chelt. tot/venituri tot. x 1000)

93

1.287,50

999,57

77,64

-287,93

 

11.

Plăti restante - total

94

492.530,00

476.242,16

96,69

-16.287,84

 

 

- preturi curente

95

492.530,00

476.242,16

96,69

-16.287,84

 

 

-preturi comparabile (rd.95 x ind. de crestere a preturilor progn.)

96

517.156,50

476.242,16

92,09

-40.914,34

 

12.

Creante restante - total

97

23.722,00

23.662,70

99,75

-59,31

 

 

- preturi curente

98

23.722,00

23.662,70

99,75

-59,31

 

 

-preturi comparabile (rd.98 x ind. de crestere a preturilor progn.)

99

24.908,10

23.662,70

95,00

-1.245,41

 

La rd. 41 au fost înscrise sumele aferente cheltuielilor de personal pentru sustinerea salariatilor din nucleul de bază NOTĂ: Cheltuielile de capital cuprind si suma alocată pentru filiala CARFIL aferentă rambursării creditului extern - în valoare de 8.537 mii RON

 

ANEXA Nr. 2

 

Societatea Comercială „Avioane Craiova” - S.A. Ghercesti, str. Aviatorilor nr. 10

Cod fiscal RO 2326144

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

Mii RON

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2006

Propuneri

2007

Diferente

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

I.

 

VENITURI TOTALE

(rd.02+rd.l0+rd.l5)

1

30.174

32.730

2.556

108,47

 

1.

Venituri din exploatare - total, din care:

2

29.775

32.580

2.805

109,42

 

 

a) productia vândută

3

24.653

28.898

4.245

117,22

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

154

86

-68

55,84

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferentei cifrei de afaceri, din care :

5

 

 

 

 

 

 

- subventii, cf.preved. legale in vigoare

5a

 

 

 

 

 

 

- transferuri, cf.preved. legale in vigoare

5b

 

 

 

 

 

 

d) productia imobilizată

6

 

 

 

 

 

 

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

4.968

3.596

-1.372,00

72,38

 

 

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

8

3.956

2.992

-964,00

75,63

 

 

- alte venituri din exploatare

9

1.012

604

-408,00

59,68

 

2.

Venituri financiare - total, din care:

10

399

150

-249,00

37,59

 

 

a) venituri din interese de participare

11

 

 

 

 

 

 

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

7

11

4,00

157,14

 

 

d) alte venituri financiare

14

392

139

-253,00

35,46

 

3.

Venituri extraordinare

15

 

 

 

 

II.

 

CHELTUIELI TOTALE(rd.l7+rd.42+rd.45)

16

31.346,00

32.151,23

805,23

102,57

 

1.

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

30.390,00

31.950,23

1.560,23

105,13

 

 

a) cheltuieli materiale

18

5.071

6.160

1.089,00

121,48

 

 

b) alte cheltuieli din afară (energia si apa)

19

1.615

2006

391,00

124,21

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

146

11

-135,00

7,53

 

 

d) cheltuieli privind personalul, din care:

21

10.078

13.546,23

3.468,23

134,41

 

 

- salarii

22

7.069

9774,92

2.705,92

138,28

 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia sociala, din care:

23

2.150

3115,80

965,80

144,92

 

 

- chelt. contrib. la asigurările sociale

24

1.460

2263,49

803,49

155,03

 

 

- chelt.privind contr.de asig.pt.somaj

 

179

230,04

51,04

128,51

 

 

- chelt. contrib. la asig. sociale de sănătate

26

511

622,27

111,27

121,77

 

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

859,00

655,51

-203,49

76,31

 

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

- fonduri speciale af. fd. de salarii, din care:

28

247,00

122,97

-124,03

49,79

 

 

- tichete de cresa (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006)

28a

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pt. chelt. sociale (cf. art,2 din Legea nr. 193/2006)

28b

612

532,54

-79,46

87,02

 

 

- tichete de masă

29

 

 

 

 

 

 

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale

30

932

862

-70,00

92,49

 

 

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

 

 

 

 

 

 

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

12.548,00

9.365,00

-3.183,00

74,63

 

 

- cheltuieli cu prestatiile din afara societătii, din care:

33

8.592

6.373,00

-2.219,00

74,17

 

 

- cheltuieli de protocol, din care:

34

34

21

-13,00

61,76

 

 

-tichete cadou pt.protocol(cfart.2din Legea nr. 193/2006)

34a

 

 

 

 

 

 

- cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

35

9

100

91,00

1.111,11

 

 

- tichete cadou pt.chelt.de reclamă si publicitate (cfart.2 din Legea nr. 193/2006)

35a

 

 

 

 

 

 

- tichet cadou pt.campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi (cfart.2 din Legea nr. 193/2006)

35b

 

 

 

 

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

 

 

 

 

 

 

- alte cheltuieli, din care:

37

3.956

2.992,00

-964,00

75,63

 

 

- taxa ptr. act. de exploatare a resurselor minerale

38

 

 

 

 

 

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

39

 

 

 

 

 

 

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:

40

3.956

2.992,00

-964,00

75,63

 

 

- transferuri si/sau subventii

41

3.956

2.992,00

-964,00

75,63

 

2.

Cheltuieli financiare - total, din care:

42

956

201

-755,00

21,03

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

43

0

10

10,00

0,00

 

 

- alte cheltuieli financiare

44

956

191

-765,00

19,98

 

3.

Cheltuieli extraordinare

45

 

 

 

 

III.

 

REZULTATUL BRUT(profit/ pierdere)

46

-1.172

578,77

1.750,77

-49,38

IV.

 

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STAB. POTRIVIT LEGII, din care:

47

 

28,94

 

 

 

 

- fond de rezervă

48

 

28,94

 

 

V.

 

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

49

 

444,58

 

 

VI.

 

IMPOZIT PE PROFIT

50

86

87,97

1,97

102,29

 

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care:

51

 

490,80

 

 

 

1.

Rezerve legale

52

 

28,94

 

 

 

2.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

53

 

461,86

 

 

 

3.

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

54

 

 

 

 

 

4.

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

55

 

 

 

 

 

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

56

 

 

 

 

 

6.

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referintă

57

 

 

 

 

 

7.

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societătilor , companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

58

 

 

 

 

 

8.

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

59

 

 

 

 

VIII.

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

60

932

862

-70,00

92,49

 

1.

Surse proprii

61

932

862

-70,00

92,49

 

2.

Alocatii de la buget

62

 

 

 

 

 

3.

Credite bancare

63

 

 

 

 

 

 

- interne

64

 

 

 

 

 

 

- externe

65

 

 

 

 

 

4.

Alte surse

66

 

 

 

 

IX.

 

CHELTUIELI PTR. INVESTITII, din care:

67

512

862

350,00

168,36

 

1.

Investitii, inclusiv inv. în curs la finele anului

68

512

862

350,00

168,36

 

2.

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

69

 

 

 

 

 

 

- interne

70

 

 

 

 

 

 

- externe

71

 

 

 

 

X.

 

REZERVE, din care:

72

 

 

 

 

 

1.

Rezerve legale

73

 

 

 

 

 

2.

Rezerve statutare

74

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

 

3.

Alte rezerve

75

 

 

 

 

XI.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

76

 

 

 

 

 

1.

Venituri totale

77

26.218,00

29.738,00

3.520,00

113,43

 

2.

Cheltuieli aferente veniturilor totale

78

27.390,00

29.159,23

1.769,23

106,46

 

3.

Nr. progn de personal la finele anului

79

681

681

0,00

100,00

 

 

-nr.personal in activitate

79a

403

496

93,00

123,08

 

4.

Nr. mediu de personal total in activitate

80

403

496

93,00

123,08

 

 

-nr. personal aferent nucleului de bază

80a

299

185

-114,00

61,87

 

5.

Fond de salarii, din care:

81

7.069

9.774,92

2.705,92

138,28

 

 

a) fd de salarii afer. posturilor blocate

82

 

 

 

 

 

 

b) fd de salarii aferent conducătorului agentului economic, din care:

83

92

100,61

8,61

109,36

 

 

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natură salarială

84

27,98

33,54

5,56

119,87

 

 

- premiul anual

85

9,17

0,00

-9,17

0,00

 

 

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp

86

6.847

9.590,82

2.743,82

140,07

 

 

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp

87

 

 

 

 

 

 

e) alte cheltuieli cu personalul

88

130

83,49

-46,51

64,22

 

6.

stigul mediu lunar pe salariat (RON)

89

1.419,36

1.614,62

195,26

113,76

 

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii RON / persoană)

90

65,22

59,62

-5,60

91,41

 

 

(rd.77/rd.80) - in preturi curente

 

 

 

 

 

 

8.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii RON / persoana) (rd.77/rd.80) - in preturi comparabile

91

 

 

 

 

 

9.

Productivitatea muncii in unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/ persoană)

92

512

718,00

206,00

140,23

 

10.

Cheltuieli totale la 1000 RON venituri totale [ (cheltuieli totale / venituri totale x 1000)] (rd.78/rd.77)xl.000

93

1.044,70

980,54

-64,16

93,86

 

11.

Plăti restante - total

94

15.188

14.428

-760,00

95,00

 

 

- preturi curente

95

15.188

14.428

-760,00

95,00

 

 

- preturi comparabile (rd.95 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

96

15.871

14.428

-1.443,00

90,91

 

12.

Creante restante - total

97

1.131

1.074

-57,00

94,96

 

 

- preturi curente

98

1.131

1.074

-57,00

94,96

 

 

- preturi comparabile (rd.98 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

99

1.182

1.074

-108,00

90,86

 

Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, reprezentantilor AVAS in AGA, administratoruluispecial si a conducătorului unitătii.

NOTA: In cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins si:

- suma de 83,49 mii RON, reprezentând indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA; suma de 100,61 mii RON, reprezentând drepturile bănesti ale directorului general.

 

ANEXA Nr. 3

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

Societatea Comercială „Uzina Mecanică Orăstie” - S.A.

C.I.F. RO 15657042

J20/918/2003

Str. N. Titulescu nr. 60

Tel./Fax: 0254/247964

 

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC

APROBAT

2006

Realizări

preliminate

2006

Propuneri BVC 2007

Diferen BVC

2007 -

Preliminat

2006

%

BVC2007/

Preliminat

2006

0

1

2

3

4

5

6

7=6-5

7=6/5

I.

VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)

1

12.726,36

5.479,00

10.557,05

5.078,05

192,68%

 

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

11.995,41

5.187,00

10.455,05

5.268,05

201,56%

 

 

a) productia vândută

3

4.062,00

2.832,00

4.315,00

1.483,00

152,37%

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

70,00

140,00

150,00

10,00

107,14%

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

0,00

 

 

0,00

 

 

 

subventii, cf.preved.legale in vigoare

5a

0,00

 

 

0,00

 

 

 

transferuri, cf.preved.legale in vigoare

5b

0,00

 

 

0,00

 

 

 

d) productia imobilizată

6

375,00

375,00

250,00

-125,00

66,67%

 

 

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

7.488,41

1.840,00

5.740,05

3.900,05

311,96%

 

 

venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

8

880,00

600,00

628,00

28,00

104,67%

 

 

alte venituri din exploatare

9

6.608,41

1.240,00

5.112,05

3.872,05

412,26%

 

2

Venituri financiare - total, din care:

10

730,95

292,00

102,00

-190,00

34,93%

 

 

a) venituri din interese de participare

11

648,00

0,00

0,00

0,00