MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 659         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 26 septembrie 2007

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

90. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate si reglementări în domeniul cheltuielilor de personal

 

1.106. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din municipiul Constanta, aflat în domeniul privat al statului, din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, prin Directia pentru Sport a Judetului Constanta, în administrarea Ministerului Economiei si Finantelor, prin Garda Financiară - Comisariatul general

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

31. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea ratei reglementate a rentabilitătii capitalului în a doua perioadă de reglementare

 

32. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea ratei de crestere a eficientei economice în a doua perioadă de reglementare

 

33. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale

 

697. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Normelor de acordare a ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui si a anumitor produse lactate în institutiile scolare

 

ACTE ALE FONDULUI ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ

 

1/VI. - Hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr. 2 la Manualul de operare pentru implementarea Programului de interventii prioritare, componenta I a Proiectului de incluziune socială, finantat de către Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si Guvernul României

 

2/VI. - Hotărâre privind aprobarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Listei cuprinzând comunitătile rome eligibile pentru sprijin în cadrul Programului de interventii prioritare, componenta I a Proiectului de incluziune socială si a altor dispozitii procedurale

 


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate si reglementări în domeniul cheltuielilor de personal

 

Luând în considerare principalele caracteristici ale politicii fiscal-bugetare în perioada 2005-2008, care sunt subordonate obiectivelor de sustinere a cresterii economice si de reducere a inflatiei si care privesc: stabilirea deficitului bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice; sustinerea procesului de convergentă a economiei românesti cu economiile europene; relaxarea fiscalitătii asupra muncii, venitului si capitalului; scăderea ratelor de contributii la asigurările sociale; cresterea capacitătii de absorbtie a fondurilor structurale,

urmărindu-se în acelasi timp continuarea si consolidarea politicilor de capital uman - învătământ, sănătate, pensii - ce vor asigura premise pentru realizarea unei economii durabile în domeniul fortei de muncă, asigurarea cu prioritate a sumelor destinate cofinantării proiectelor finantate din fonduri europene si a contributiei României la bugetul comunitar, care pentru anul 2008 reprezintă circa 1,6% din produsul intern brut, stabilirea pentru anul 2008, prin proiectul legii bugetului de stat, a unui deficit bugetar sub 3% din produsul intern brut pentru a sustine dezinflatia si deficitul de cont curent în limite sustenabile,

în considerarea faptului că aceste elemente trebuie avute în vedere la elaborarea bugetului pe anul 2008, cu respectarea calendarului bugetar prevăzut de Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si că toate acestea vizează interesul general public si constituie situatii de urgentă si extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 259, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Contributia pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile din pensii prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, se datorează si se calculează începând cu 1 ianuarie 2009.”

2. La articolul 260 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

„a) de către bugetul de stat, pentru persoanele prevăzute la art. 213 alin. (2) lit. a), c), d), f) si i), iar pentru persoanele prevăzute la art. 213 alin. (2) lit. h) începând cu 1 ianuarie 2009.”

Art. II. - Institutiile publice centrale si locale, asa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitătile finantate integral din venituri proprii, înfiintate pe lângă institutiile publice, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii, nu acordă tichete de masă în anul 2008 personalului din cadrul acestora.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2007.

Nr. 90.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din municipiul Constanta, aflat în domeniul privat al statului, din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, prin Directia pentru Sport a Judetului Constanta, în administrarea Ministerului Economiei si Finantelor, prin Garda Financiară - Comisariatul general

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 4 si art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unui imobil din municipiul Constanta, aflat în domeniul privat al statului, din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, prin Directia pentru Sport a Judetului Constanta, în administrarea Ministerului Economiei si Finantelor, prin Garda Financiară - Comisariatul general.

(2) Datele de identificare a imobilului mentionat la alin. (1) sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea bunului imobil prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Octavian Ioan Atanase Bellu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2007.

Nr. 1.106.

 

ANEXĂ

 

DATE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul privat al statului, care se transmite din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, prin Directia pentru Sport a Judetului Constanta, în administrarea Ministerului Economiei si Finantelor, prin Garda Financiară - Comisariatul general

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică care are în administrare bunul imobil

Persoana juridică care primeste în administrare bunul imobil

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Constanta,

str. Bucuresti, la intersectia cu str. bor,

judetul Constanta

Agentia Natională pentru Sport,

prin Directia pentru Sport a Judetului Constanta

Ministerul Economiei si Finantelor,

prin Garda Financiară - Comisariatul general

- Investitie în conservare

- Corp administrativ constituit din vestiare si anexe, cu regim de înăltime D+P+1 si suprafata construită la sol de 516,86 m2

- Teren în suprafată de 4.788 m2


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea ratei reglementate a rentabilitătii capitalului în a doua perioadă de reglementare

 

Având în vedere prevederile art. 8 lit. l) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile din Criteriile si metodele pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobate prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru a doua perioadă de reglementare se stabileste rata reglementată a rentabilitătii capitalului pentru activitatea de transport si de înmagazinare gaze naturale în valoare de 7,88%.

Art. 2. - Pentru a doua perioadă de reglementare se stabileste rata reglementată a rentabilitătii capitalului pentru activitatea de distributie si de furnizare reglementată a gazelor naturale în valoare de 8,63%.

Art. 3. - Compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si operatorii licentiati vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

 

Bucuresti, 18 septembrie 2007.

Nr. 31.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea ratei de crestere a eficientei economice în a doua perioadă de reglementare

 

Având în vedere prevederile art. 8 lit. l) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile din Criteriile si metodele pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobate prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Pentru a doua perioadă de reglementare se stabilesc următoarele rate de crestere a eficientei economice:

a) pentru activitatea de transport si înmagazinare gaze naturale, în valoare de 8%;

b) pentru activitatea de distributie si furnizare reglementată gaze naturale, în valoare de 6%.

Art. 2. - Ratele de crestere a eficientei economice prevăzute la art. 1 se aplică numai asupra costurilor de operare, cu exceptia costului aferent consumului tehnologic, si se calculează în termeni nominali, cumulat pentru perioada de reglementare.

Art. 3. - Operatorii licentiati au obligatia să prezinte Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vederea avizării, un plan de reducere anuală a consumului tehnologic, cu exceptia operatorului de transport gaze naturale pentru care se stabileste o rată de reducere anuală a consumului tehnologic în valoare de 2,5%.

Art. 4. - Pentru a doua perioadă de reglementare se stabilesc ratele de crestere a eficientei economice aplicate costurilor de capital si costurilor preluate direct în valoare de 0%.

Art. 5. - Compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si operatorii licentiati vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

 

Bucuresti, 18 septembrie 2007.

Nr. 32.


 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale

 

Având în vedere prevederile art. 8 lit. l), coroborat cu art. 99 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Tariful pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale pentru perioada 1 octombrie 2007-30 iunie 2008, conform Contractului-cadru pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale cu rezervare de capacitate prin Sistemul national de transport, se stabileste după cum urmează:

a) componenta fixă pentru rezervarea capacitătii pentru servicii ferme - 10,97 lei pentru fiecare 1.000 mc si oră de rezervare;

b) componenta volumetrică pentru fiecare 1.000 mc transportati - 37,28 lei.

(2) Tariful pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale pentru perioada 1 octombrie 2007-30 iunie 2008, conform Contractului-cadru pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul national de transport, se stabileste după cum urmează:

a) componenta fixă pentru rezervarea capacitătii pentru servicii întreruptibile - 9,14 lei pentru fiecare 1.000 mc si oră de rezervare;

b) componenta volumetrică pentru fiecare 1.000 mc transportati - 37,28 lei.

(3) Componentele tarifului pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale, prevăzute la alin. (1) si (2), nu contin TVA.

Art. 2. - (1) Se stabilesc venitul total si venitul total reglementat aferente primului an al celei de-a doua perioade de reglementare, pentru Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Regularizarea veniturilor aferente primului an al celei de a doua perioade de reglementare se face pe baza venitului total si a venitului total reglementat prevăzute în anexă.

Art. 3. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei si operatorii licentiati din sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 octombrie 2007.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

 

Bucuresti, 18 septembrie 2007.

Nr. 33.

 

ANEXĂ

 

Venitul total si venitul total reglementat aferente primului an al perioadei de reglementare iulie 2007 - iunie 2012 pentru Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A.

 

Capacitatea operatională a SNT (iulie 2007 - iunie 2008)

 

 

Capacitate de transport anuală

mii mc

30.192.312,10

Capacitatea de transport orară, din care:

mii mc

3.437,194

– capacitate de transport întreruptibilă

mii mc

356,446

Cantitatea anuală programată pentru transportul prin SNT (iulie 2007 - iunie 2008)

milioane mc

16.969.316

Venitul total aferent primului an al celei de-a doua perioade de reglementare

mii lei

955.281

Venitul total reglementat aferent primului an al celei de-a doua perioade de reglementare

mii lei

837.815

Rata de crestere a eficientei economice pentru perioada de reglementare

%

0,91


MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor de acordare a ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui si a anumitor produse lactate în institutiile scolare

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.255/1999 privind organizarea comună a pietei în sectorul laptelui si produselor lactate, ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 2.707/2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr.1.255/1999 privind acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui si a anumitor produse lactate copiilor din institutiile scolare, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare si ale Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 853/2004 privind stabilirea unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală,

având în vedere Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 492/2006, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învătământul de stat, precum si pentru copiii prescolari din grădinitele de stat cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările ulterioare, si Hotărârea Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 290.584 din 7 august 2007 al Directiei politici de piată în sectorul zootehnic,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si al Legii nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele de acordare a ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui si a anumitor produse lactate în institutiile scolare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin creează cadrul legal necesar aplicării directe a prevederilor art. 14 al Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.255/1999 privind organizarea comună a pietei în sectorul laptelui si produselor lactate, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 160 din 26 iunie 1999, si ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 2.707/2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.255/1999 privind acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui si a anumitor produse lactate copiilor din institutiile scolare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 311 din 12 decembrie 2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 22 august 2007.

Nr. 697.

 

ANEXĂ

 

NORME

de acordare a ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui si a anumitor produse lactate în institutiile scolare

 

Art. 1. - (1) Copiii din grădinitele si scolile primare, aprobate sau acreditate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, beneficiază de ajutorul comunitar pentru laptele si produsele prevăzute la alin. (1) si (2) ale art. 3 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2.707/2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.255/1999 privind acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui si a anumitor produse lactate elevilor din institutiile scolare, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Ajutorul comunitar se acordă pentru laptele si produsele lactate care îndeplinesc conditiile prevăzute în Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare si în Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 853/2004 privind stabilirea unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală.

Art. 2. - Solicitantii ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui si a produselor lactate în institutiile scolare prevăzute la art. 1 sunt institutiile scolare sau consiliile judetene, respectiv primăriile sectoarelor municipiului Bucuresti, care administrează activitatea acestor institutii, efectuează plata către furnizorii acestor produse si îndeplinesc conditiile de aprobare.

Art. 3. - Solicitantii de ajutor comunitar pentru furnizarea laptelui si a produselor lactate în institutiile scolare, în termen de 45 de zile de la începutul anului de învătământ, depun o cerere la sucursalele Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, în vederea aprobării acestuia.

Art. 4. - În vederea acordării ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui si a produselor lactate în institutiile scolare, solicitantii depun la sucursalele Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură cererile de plată la sfârsitul fiecărui semestru al anului de învătământ, conform structurii anului scolar aprobat de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

Art. 5. - (1) Valoarea ajutorului comunitar solicitat nu poate să fie mai mare decât pretul de vânzare al produselor lactate plătit furnizorului, fără TVA.

(2) În cazul în care valoarea ajutorului comunitar este mai mare decât pretul de vânzare, fără TVA, înainte de completarea cererii de plată, solicitantul face o ajustare a cantitătilor de lapte, în vederea reducerii ajutorului comunitar.

Art. 6. - (1) Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură elaborează formularistica de solicitare, înregistrare, centralizare, procedurile de desfăsurare a activitătii si procedura de control conform riscurilor evaluate, în vederea aplicării măsurii de acordare a ajutorului comunitar pentru lapte si produse lactate în institutiile scolare.

(2) Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, prin sucursalele judetene, pune la dispozitia solicitantilor formularistica si documentatia necesare aplicării corecte a măsurii de acordare a ajutoarelor comunitare pentru furnizarea laptelui si a anumitor produse lactate elevilor din institutiile scolare.

Art. 7. - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, pe baza cererii de plată si a documentelor anexate acesteia, decontează în contul solicitantului valoarea ajutorului comunitar.

Art. 8. - (1) Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură transmite Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale centralizatorul sumelor aprobate pentru plata ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui si a anumitor produse lactate elevilor din institutiile scolare.

(2) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale solicită Ministerului Economiei si Finantelor deschiderea creditelor bugetare pentru această măsură, în baza situatiei centralizatoare a sumelor aprobate pentru plată.

(3) După aprobarea de către Ministerul Economiei si Finantelor a cererii pentru deschiderea creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale alimentează contul Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, în vederea virării sumelor necesare acordării ajutorului financiar în conturile solicitantilor.

 

ACTE ALE FONDULUI ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ

 

FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării anexei nr. 2 la Manualul de operare pentru implementarea Programului de interventii prioritare, componenta I a Proiectului de incluziune socială, finantat de către Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si Guvernul României

 

În temeiul art. 9 alin. (1) si (2), al art. 17 si 18 din Legea nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată, cu modificările ulterioare, în baza prevederilor Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006,

având în vedere adresa Agentiei Nationale pentru Romi nr. 1.505 din 23 august 2007,

presedintele Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială hotărăste:

Art. I. - Anexa nr. 2 la Manualul de operare pentru implementarea Programului de interventii prioritare, componenta I a Proiectului de incluziune socială, finantat de către Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si Guvernul României, aprobat prin Hotărârea Fondului Român de Dezvoltare Socială nr. 2/II/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 si 575 bis din 22 august 2007, se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Se împuterniceste conducerea executivă a Fondului Român de Dezvoltare Socială în vederea publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială,

Valentina Contescu

 

Bucuresti, 27 august 2007.

Nr. 1/VI.

 


ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la manualul de operare)

 

LISTA

cuprinzând comunitătile preidentificate de Agentia Natională pentru Romi pentru a solicita finantare fără competitie în cadrul Programului de interventii prioritare

 

Nr. crt.

Localitatea

Denumirea

locală cum este

cunoscută

comunitatea

Comuna/ Orasul

Judetul

Este în lista studiului „Proromi"

Gradul

de pregătire

pentru program

Numărul

de persoane conform recensă­mântului

Numărul

de persoane rome/ gospodării

Criteriul

1

Criteriul 2

Criteriul 3

sub 1

sub 2

sub 3

sub 1

sub 2

sub 1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Pătrăuti

Pătrăuti, Cartier de romi

Pătrăuti

Suceava

Nu

Mare

660

1.800

Da

Nu

Nu

Da

Nu

Da

2.

Constantinesti

Satul Constantinesti,

Tigănie

Râmnicelu

Brăila

Da

Mare

167

400

Da

Nu

Nu

Nu

Da

Da

3.

Bărbulesti

Bărbulesti, Partea de jos - populatie majoritară de romi

Bărbulesti

Ialomita

Nu

Mare

4.160

6.400

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

4.

Bălteni

Satul Bălteni

Contesti

Dâmbovita

Da

Mare

589

600

Da

Nu

Nu

Da

Nu

Da

5.

Săcele

Gârcin

Săcele

Brasov

Nu

Mare

-

8.000

Da

Da

Da

Da

Nu

Da

6.

Timisoara

Cartierul Kuntz

Timisoara

Timis

Nu

Mare

3.000

3.114

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

7.

Ponorâta

Ponorâta,

Cătun tigănesc

Coroieni

Maramures

Nu

Mare

334

400

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

8.

Somcuta Mare

Cartierul Miresului

Somcuta Mare

Maramures

Da

Mare

700

723

Nu

Nu

Da

Da

Nu

Da

9.

Cămărasu

Cămărasu, Valea Naoiului

Cămărasu

Cluj

Da

Mare

420

500

Nu

Nu

Da

Da

Nu

Da

10.

Bând

Comunitătile Telepul Mic, Telepul Mare, Cojba

Bând

Mures

Nu

Mare

1.300

2.000

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da


FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Listei cuprinzând comunitătile rome eligibile pentru sprijin în cadrul Programului de interventii prioritare, componenta I a Proiectului de incluziune socială si a altor dispozitii procedurale

 

În temeiul art. 9 alin. (1) si (2), al art. 17 si 18 din Legea nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006, si al prevederilor art. 1.1.6.2 si 2.3.1 din Manualul de operare pentru implementarea Programului de interventii prioritare, componenta I a Proiectului de incluziune socială, finantat de către Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si Guvernul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 si 575 bis din 22 august 2007,

având în vedere Adresa Agentiei Nationale pentru Romi nr. 1.506 din 23 august 2007,

Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Listei cuprinzând comunitătile rome eligibile pentru sprijin în cadrul Programului de interventii prioritare, componenta I a Proiectului de incluziune socială, al cărei continut este reprodus în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Pe parcursul realizării campaniilor de informare si educare derulate în cadrul Programului de interventii prioritare, facilitatorii Fondului Român de Dezvoltare Socială verifică pe teren conformitatea cu criteriile pe baza cărora s-a alcătuit Lista privind comunitătile rome eligibile, criterii enumerate în anexa nr. 4 la Manualul de operare pentru implementarea Programului de interventii prioritare, componenta I a Proiectului de incluziune socială, finantat de către Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si Guvernul României.

(2) În cazul în care din verificarea pe teren rezultă că o comunitate romă nu îndeplineste criteriile stabilite la întocmirea listei, aceasta devine neeligibilă pentru runda în curs, iar Fondul Român de Dezvoltare Socială sesizează Agentia Natională pentru Romi asupra acestui aspect.

Art. 3. - Se împuterniceste conducerea executivă a Fondului Român de Dezvoltare Socială în vederea publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială,

Valentina Contescu

 

Bucuresti, 27 august 2007.

Nr. 2/VI.

 


LISTA

cuprinzând comunitătile rome eligibile pentru sprijin în cadrul Programului de Interventii Prioritare, componenta I a Proiectului de incluziune socială

 

Nr. crt.

Localitatea

Denumirea locală

cum este cunoscută

comunitatea

Comuna/ Orasul

Judetul

Este în lista studiului „Proromi"

Gradul

de pregătire

pentru

program

Numărul de persoane conform recensă­mântului

Numărul de persoane

rome/ gospodării

Criteriull

Criteriul 2

Criteriul 3

sub 1

sub 2

sub 3

sub 1

sub 2

sub 1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Scărisoara

Scărisoara

Scărisoara

Alba

Da

Mic

250

250/54

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

2.

Cetatea de Baltă

Cetatea de Baltă

Cetatea de Baltă

Alba

Da

Mare

539

522/87

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

3.

Săliste

Săliste Deal

Cioara

Alba

Da

Mare

171

300/82

Da

Da

Da

Da

Nu

Da

4.

Cugir

Zona Bloc Nato

Cugir

Alba

Da

Mare

Nu există evidentă pe cartier. în tot orasul sunt

înregistrati 1.700

500/102

Nu

Da

Nu

Da

Da

Da

5.

Alba lulia

Cartier Lumea Nouă

Alba lulia

Alba

Da

Mare

1.475

(în tot orasul)

2.300/530

Da

Da

Nu

Nu

Nu

Da

6.

Unirea

Unirea

Unirea

Alba

Da

Mare

633

1.200/140

Da

Da

Da

Da

Nu

Da

7.

Cergău

Cergău

Cergău

Alba

Da

Mare

170

170/43

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

8.

Jidvei

Veseus

Jidvei

Alba

Da

Mare

470

Aproximativ

1.000/300 de

gospodării

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

9.

Cetatea de Baltă

Tătârlaua

Cetatea de Baltă

Alba

Da

Mare

429

Aproximativ 500/170 de gospodării

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

10.

Blaj

Blaj/ Cartier romi

Blaj

Alba

Da

Mare

1.900

5.000/

Aproximativ

900

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

11.

Arad

Tarafului

Arad

Arad

Nu

Mare

3.004

oficial în toată

localitatea

200/32 în comunitate

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

12.

Sântana

Sântana

Sântana

Arad

Nu

Mic

1.929

4.500/230

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Da


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

13

Berlistei

Berlistei

Berlistei

Caras Severin

Nu

Mare

30

300/30

Da

Da

Da

Da

Nu

Da

14.

Câlnic

Câlnic

Resita

Caras-Severin

Nu

Mare

1.729

124/35

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Da

15.

Greoni

Greoni

Grădinari

Caras-Severin

Nu

Mare

264

600/32

Da

Da

Da

Da

Nu

Da

16.

Blocul G

Anina

Anina

Caras-Severin

Nu

Mare

236

400/50

Da

Nu

Nu

Da

Da

Da

17.

Orasul Nou

Moldova Nouă

Moldova Nouă

Caras-Severin

Nu

Mic

237

900/50

Da

Nu

Nu

Da

Da

Da

18.

Berlin

Mihăilesti

Bucesi

Hunedoara

Nu

Mare

129

-/40 gospodării

Da

Nu

Da

Da

Da

Da

19.

Stampuri

Stampuri

Brad

Hunedoara

Nu

Mare

154

500/37

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

20.

Comlosu Mare

Comlosu Mare

Satchinez

Timis

Nu

Mare

950

1.500/154

Da

Da

Da

Da

Nu

Da

21.

Saravale

Saravale

Saravale

Timis

Nu

Mare

1.085

1.085/180

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

22.

Belin

Belin (Vale)

Belin

Covasna

Da

Mic

503

1.500/336

Da

Nu

Nu

Da

Nu

Da

23.

Vâlcele

Vâlcele

Vâlcele

Covasna

Da

Mare

1.778

2.350/437

Da

Nu

Nu

Da

Nu

Da

24.

Zona Orko

Zona Orko

Sfântu Gheorghe

Covasna

Da

Mare

5.500

2.000/260

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

25.

Plăiesii de Sus

Plăiesii de Sus

Plăiesii de Sus

Harghita

Da

Mic

317

300/69

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

26.

Casinul Nou

Casinul Nou

Plăiesii de Jos

Harghita

Da

Mic

Nu există o evidentă.

150/23

Da

Nu

Da

Da

Da

Da

27.

Atid

Atid

Atid

Harghita

Da

Mic

15

1.340/320

Nu

Nu

Nu

Da

Da

Da

28.

Glodeni

Glodeni

Glodeni

Mures

Da

Mic

570

1.000/500

Da

Nu

Nu

Nu

Da

Da

29.

Troita

Troita

Găiesti

Mures

Da

Mic

139

139/20

Da

Nu

Nu

Nu

Da

Da

30.

Apalina

Apalina

Reghin

Mures

Da

Mare

Nu există o

evidentă. în

tot orasul

sunt 1.830.

1.800/400

Da

Nu

Nu

Da

Nu

Da

31.

Cuiesd

Cuiesd

Pănet

Mures

Da

Mic

383

383/80

Da

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

32.

Racos

Racos

Racos

Brasov

Da

Mic

820

900/211

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

33.

Bratei

Bratei

Bratei

Sibiu

Da

Mic

1.025

1.870/457

Da

Nu

Da

Nu

Da

Da

34.

Târnava

Târnava

Târnava

Sibiu

Da

Mic

703

1.450/380

Da

Nu

Da

Nu

Nu

Da


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

35.

Copsa Mică

Copsa Mică

Copsa Mică

Sibiu

Da

Mare

390

1.620/252

Da

Nu

Nu

Da

Da

Da

36.

Bălusenii Noi

Bălusenii Noi

Băluseni

Botosani

Nu

Mare

600

600/146

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

37.

Turbata

Turbata

Tudora

Botosani

Nu

Mare

150

150/40

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

38.

Burla

Burla

Burla

Suceava

Nu

Mare

220

220/55

Da

Nu

Da

Nu

Nu

Da

39.

Dornesti

Dornesti

Dornesti

Suceava

Nu

Mare

1.500

1.500/350

Da

Nu

Da

Nu

Nu

Da

40.

Borca

Borca

Borca

Neamt

Nu

Mare

320

320/61

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

41.

Dragomiresti

Dragomiresti

Dragomiresti

Neamt

Nu

Mare

570

570/47

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

42.

Roman

Zona Fabricii

Roman

Neamt

Nu

Mare

1.700

1.700/100

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Da

43.

Slobozia

Voinesti

Slobozia

lasi

Nu

Mare

500

500/100

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

44.

Dolhesti

Pietris

Dolhesti

lasi

Da

Mare

2.000

2.000/438

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

45.

Dăgâta

Dăgâta

Dăgâta

lasi

Nu

Mare

500

500/120

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

46.

Lungani

Lungani

Lungani

lasi

Da

Mare

1.850

1.850/421

Da

Da

Da

Da

Nu

Da

47.

Corbasca

Băciou

Corbasca

Bacău

Nu

Mare

2.000

2.000/470

Da

Nu

Da

Nu

Da

Da

48.

Asău

Asău

Asău

Bacău

Nu

Mare

510

510/83

Nu

Nu

Da

Da

Da

Da

49.

Dofteana

Dofteana

Dofteana

Bacău

Nu

Mare

360

300/67

Da

Nu

Da

Nu

Da

Da

50.

Valea Mare

Valea Mare

Ivănesti

Vaslui

Nu

Mare

500

500/280

Da

Nu

Da

Nu

Nu

Da

51.

Băcesti

Băcesti

Băcesti

Vaslui

Nu

Mare

300

800/200

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

52.

Pungesti

Pungesti

Pungesti

Vaslui

Nu

Mare

1.000

1.000/286

Da

Nu

Da

Nu

Da

Da

53.

Găneasa

Găneasa

Găneasa

Ilfov

Nu

Mare

700

2.500/500

Da

Da

Da

Da

Da

Da

54.

Glina-Bobesti

Bobesti

Glina

Ilfov

Nu

Mare

1.222

2.000/400

Da

Da

Da

Da

Da

Da

55.

Cartier Giulesti 16 Februarie - Chitila Triaj

Câmpie + Groapa Zambia

Sector 1

Bucuresti

Da

Mare

3.926

1.000/90

Da

Da

Da

Da

Da

Da

56.

Cartier 23 August - Poarta 4 Faur

Mica Indie

Sector 3

Bucuresti

Nu

Mare

5.110

250/70

Da

Da

Da

Da

Da

Da

57.

Cartier Ferentari

Prelungirea Ferentari

Sector 5

Bucuresti

Nu

Mare

7.980

5.000/2.000

Da

Da

Nu

Da

Nu

Da

58.

Mogosoaia

Tigănie

Mogosoaia

Ilfov

Nu

Mare

244

1.500/350

Da

Da

Da

Da

Da

Da

59.

Bolintin Vale

Bolintin Vale

Bolintin

Giurgiu

Nu

Mare

1.808

1.200/300

Da

Nu

Da

Nu

Da

Da

60.

Bolintin Deal

Bolintin Deal

Bolintin

Giurgiu

Nu

Mare

59

1.100/360

Da

Nu

Da

Nu

Da

Da

61.

Buzău

Cartier Primăverii

Buzău

Buzău

Nu

Mediu

5.502 în oras

1.200/90

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

62.

Buda

Buda

Buda

Buzău

Nu

Mediu

111

860/83

Da

Da

Da

Da

Da

Da

63.

Calvini

Calvini

Calvini

Buzău

Nu

Mediu

1.542

1.545/180

Da

Da

Da

Da

Da

Da

64.

Sutesti

Sutesti

Sutesti

Brăila

Nu

Mare

768

1.700/353

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

65.

Drogu

Drogu

Galbenu

Brăila

Nu

Mediu

89

580/87

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

66.

Brăila

Cartier Lacul Dulce

Brăila

Brăila+-98

Nu

Mare

Nu există o

evidentă pe

cartiere. în

municipiul

Brăila -1.557

1.200/223

Da

Da

Nu

Nu

Nu

Da

67.

Brăila

Colonie Km 10

Brăila

Brăila

Nu

Mare

Nu există o

evidentă pe

cartiere

588/164

Da

Nu

Nu

Da

Nu

Da

68.

Cernavodă

Colonia Columbia

Cernavodă

Constanta

Da

Mic

186

983/200

Da

Nu

Nu

Da

Da

Da

69.

Mihail Kogălniceanu

Mihail Kogălniceanu

Mihail Kogălniceanu

Constanta

Nu

Mediu

269

283/51

Da

Nu

Nu

Nu

Da

Da

70.

Topolog

Topolog

Topolog

Tulcea

Da

Mic

-

146/25

Da

Nu

Da

Da

Da

Da

71.

Babadag

Cartier Bendea

Babadag

Tulcea

Nu

Mare

168

3.600/275

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

72.

Mărăsesti

Modruzeni

Mărăsesti

Vrancea

Nu

Mediu

1.093

Nu există o

evidentă pe

cartiere

2.000/438

Da

Nu

Nu

Da

Nu

Da

73.

Sihlea

Sihlea

Sihlea

Vrancea

Nu

Mediu

172

500/93

Da

Nu

Nu

Da

Nu

Da

74.

Homocea

Homocea

Homocea

Vrancea

Nu

Mediu

-

3.350/842

Da

Nu

Nu

Da

Nu

Da

75.

Chiojdeni

Chiojdeni

Chiojdeni

Vrancea

Da

Mediu

-

965/200

Da

Nu

Da

Da

Da

Da

76.

Tălpici

Tălpici

Ghidigeni

Galati

Nu

Mediu

429

600/250

Da

Da

Da

Da

Nu

Da

77.

Buciumeni

Buciumeni

Buciumeni

Galati

Nu

Mediu

219

650/120

Da

Nu

Da

Da

Da

Da

78.

Băltesti

Băltesti/Ursari

Băltesti

Prahova

Nu

Mare

374

684/51

Da

Da

Nu

Da

Nu

Da

79.

Bucov

Bucov

Bucov

Prahova

Nu

Mediu

498

550/65

Da

Nu

Nu

Da

Nu

Da

80.

Valea Călugărească

Răchieri

Valea Călugărească

Prahova

Nu

Mare

4

1.170/323

Da

Nu

Nu

Da

Nu

Da

81.

Călărasi

FNC (Livada)

Călărasi

Călărasi

Da

Mare

2.000

2.000/500

Da

Nu

Da

Da

Da

Da

82.

Călărasi

Obor-Nou

Călărasi

Călărasi

Da

Mare

800

800/190

Da

Nu

Nu

Da

Da

Da

83.

Poiana de Sus

Poiana de Sus

Poiana

Dâmbovita

Da

Mare

-

350/120

Nu

Da

Da

Da

Da

Da

84.

Moroieni

Glod

Moroieni

Dâmbovita

Nu

Mediu

1.500

2.100/454

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

85.

Stâna

Tiganii de pe Dealul Bodiului

Socond

Satu Mare

Nu

Mare

300

980

Nu

Nu

Da

Da

Nu

Da

86.

Cărei

ATiganio

Cărei

Satu Mare

Nu

Mare

44

100/22

Da

Da

Da

Da

Da

Da

87.

Cidreag

Cărămidarii

Porumbesti

Satu Mare

Nu

Mare

160

680/152

Da

Nu

Nu

Da

Da

Da


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

88.

Săcuieni

Colonie Romi - Danko Pisto

Săcuieni-Oras

Bihor

Da

Mare

440

800/220

Da

Nu

Nu

Da

Da

Da

89.

Alesd

Cartierul Obor

Alesd

Bihor

Nu

Mare

960

1.500/334

Da

Nu

Nu

Nu

Da

Da

90.

Vadul Crisului

Vadul Crisului

Vadul Crisului

Bihor

Nu

Mare

Nu există o evidentă

364/73

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

91.

Telechiu

Telechiu

Tetchea

Bihor

Da

Mare

585

800

Da

Nu

Da

Da

Da

Da

92.

Bogei

Cartier Romi

Tăuteu

Bihor

Nu

Mare

Nu există o evidentă

1.000/224

Da

Da

Da

Da

Da

Da

93.

Budesti

Budesti

Budesti

Bistrita-Năsăud

Nu

Mare

42

248/56

Da

Da

Da

Da

Da

Da

94.

Budacu de Sus

Budacu de Sus

Dumitrita

Bistrita-Năsăud

Nu

Mare

123

500/112

Da

Nu

Nu

Nu

Da

Da

95.

Cluj-Napoca

Rampa de Gunoi Pata-Rât (Dalas si Cantonului)

Cluj-Napoca

Cluj

Nu

Mic

12

820/183

Da

Da

Da

Da

Da

Da

96.

Bontida

Cartierul Romilor

Bontida

Cluj

Nu

Mare

350

900/200

Da

Da

Da

Da

Da

Da

97.

Gilău

Strada Somesu Rece, Morii, Principală, Prundani

Gilău

Cluj

Nu

Mic

120

560/134

Da

Nu

Nu

Da

Nu

Da

98.

Fizesu Gherlei

Comunitatea Rom-Ungurilor si Comunitatea Romilor Corturari

Fizesu Gherlei

Cluj

Nu

Mare

88

543/121

Da

Nu

Nu

Da

Nu

Da

99.

Casei

Comunitatea Romilor

Casei

Cluj

Nu

Mic

24

650/145

Da

Da

Nu

Nu

Da

Da

100.

Ticău-Ulmeni

Comunitatea Romilor

Ulmeni

Maramures

Nu

Mare

66

500/98

Da

Nu

Da

Nu

Da

Da

101.

Craica si Pirita

Craica si Pirita

Baia Mare

Maramures

Nu

Mare

354

900+150/234

Da

Da

Nu

Nu

Da

Da

102.

Cerat

Comunitatea de Romi

Vâlcăul de Jos

Sălaj

Nu

Mic

65

330/74

Da

Nu

Da

Da

Da

Da

103.

Jibou

Comunitatea Stejarilor

Jibou

Sălaj

Da

Mare

231

670/149

Da

Da

Nu

Da

Da

Da

104.

Simleul Silvaniei

Cartier Pusta Vale

Simleul Silvaniei

Sălaj

Nu

Mare

-

683/156

Da

Da

Nu

Da

Da

Da

105.

Listeava

Listeava

Ostroveni

Dolj

Nu

Mare

444/84

450/84

Da

Nu

Da

Da

Da

Da

106.

Mârza

Mârza

Sălcuta

Dolj

Nu

Mare

850/121

876/142

Da

Nu

Da

Nu

Da

Da

107.

Sadova

Sadova

Sadova

Dolj

Nu

Mare

1.539/311

1.660/319

Da

Nu

Da

Nu

Da

Da

108.

Ocolna

Ocolna

Amărasti de Jos

Dolj

Nu

Mare

1.005/285

1.150/251

Da

Nu

Da

Da

Da

Da

109.

Caracal

Carpati

Caracal

Olt

Nu

Mare

1.732

1.800/312

Da

Nu

Da

Da

Da

Da

110.

Voineasa

Voineasa

Voineasa

Olt

Nu

Mare

298

350/85

Da

Nu

Da

Da

Da

Da

111.

Polovragi

Rudari

Polovragi

Gorj

Nu

Mare

390

450/124

Da

Nu

Da

Nu

Da

Da

112.

Baia de Fier

Rudari

Baia de Fier

Gorj

Nu

Mare

320

450/96

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

113.

Novaci

Rudari

Novaci

Gorj

Nu

Mare

370

500/168

Da

Nu

Da

Nu

Da

Da

114.

Scoarta

Pistesti din Deal

Scoarta

Gorj

Nu

Mare

1.200

1.400/361

Da

Da

Da

Da

Nu

Da

115.

Devesel

Scăpau

Devesel

Mehedinti

Nu

Mare

694

762/196

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

116.

Gârla Mare

Gârla Mare

Gârla Mare

Mehedinti

Nu

Mare

989

1.070/361

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

117.

Tâmna

Plopi

Tâmna

Mehedinti

Nu

Mare

398

450/109

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

118.

Racovita

Bolovan-Balota

Racovita

Vâlcea

Nu

Mare

430

485/98

Da

Nu

Da

Nu

Da

Da

119.

Câineni

Câineni

Câineni

Vâlcea

Da

Mare

421

480/103

Da

Nu

Nu

Da

Da

Da

120.

Horezu

Săliste

Horezu

Vâlcea

Nu

Mare

658

724/211

Da

Nu

Da

Nu

Da

Da