MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 665         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 28 septembrie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

37. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

38. - Hotărâre pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Senatului nr. 9/2006 privind Comisia specială pentru modificarea si completarea Regulamentului Senatului, cu modificările ulterioare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.152. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în judetele Bacău, Galati, Vaslui si Vrancea în luna septembrie 2007

 

1.153. - Hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 567/2007 privind repartizarea unei sume din Fondul national de dezvoltare Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

813. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agentiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine

 

1.576/717. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007

 

1.608. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind aprobarea Metodologiei pentru desfăsurarea concursului de rezidentiat în medicină, medicină dentară si farmacie, sesiunea 18 noiembrie 2007

 

8.191. - Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea si completarea Normelor de autorizare a regimurilor vamale economice, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 7.789/2007

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

663. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „URBAN BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L.

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

72. - Hotărâre privind aprobarea Normelor de finantare cu dobândă subventionată a operatorilor economici, în numele si în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0)

 


HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul art. 46 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.254 din 27 decembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. III „Componenta Comisiei pentru privatizare si administrarea activelor statului”, domnul senator Cucuian Cristian - Grupul parlamentar al Partidului Democrat - se include în componenta comisiei, în locul domnului senator Antonie Stefan Mihail - senator independent.

2. La anexa nr. XIII „Componenta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea coruptiei si petitii”, domnul senator Antonie Stefan Mihail - senator independent - se include în componenta comisiei, în locul domnului senator Marinescu Marius - senator independent.

3. La anexa nr. XV „Componenta Comisiei pentru egalitatea de sanse”, domnul senator Marinescu Marius - senator independent - se include în componenta comisiei, în locul domnului senator Jurcan Dorel - Grupul parlamentar al Partidului Democrat.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 septembrie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

 

Bucuresti, 24 septembrie 2007.

Nr. 37.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Senatului nr. 9/2006 privind Comisia specială pentru modificarea si completarea Regulamentului Senatului, cu modificările ulterioare

 

În temeiul dispozitiilor art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicată, si ale art. 77 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Senatului nr. 9/2006 privind Comisia specială pentru modificarea si completarea Regulamentului Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 27 februarie 2006, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 30 noiembrie 2007.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 septembrie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 26 septembrie 2007.

Nr. 38.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în judetele Bacău, Galati, Vaslui si Vrancea în luna septembrie 2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (4) si (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, cu suma de 20.000 mii lei, la capitolul 70.01 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică”, titlul „Alte transferuri”, pozitia „Alte transferuri curente interne”.

(2) Pentru asigurarea fondurilor prevăzute la alin. (1) se suplimentează Fondul de interventie la dispozitia Guvernului cu suma de 20.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007.

(3) Fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru achizitionarea în mod centralizat, prin Agentia Natională pentru Locuinte, institutie de interes public aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, a principalelor materiale destinate reconstruirii unor case de locuit afectate de calamitătile naturale produse în judetele Bacău, Galati, Vaslui si Vrancea în luna septembrie 2007.

Art. 2. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor pe anul 2007.

Art. 3. - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

Art. 4. - Cu sumele neutilizate până la data de 10 decembrie 2007, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă la dispozitia Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 26 septembrie 2007.

Nr. 1.152.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 567/2007 privind repartizarea unei sume din Fondul national de dezvoltare Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiintarea Fondului national de dezvoltare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 567/2007 privind repartizarea unei sume din Fondul national de dezvoltare Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 15 iunie 2007, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetul pe anul 2007 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, la capitolul 70.01 «Locuinte, servicii si dezvoltare publică», astfel: la titlul «Fondul national de dezvoltare», cu suma de 5.000 mii lei, la titlul «Transferuri între unităti ale administratiei publice», alineatul «Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale din Fondul National de Dezvoltare», cu suma de 25.000 mii lei.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintei,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 26 septembrie 2007.

Nr. 1.153.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agentiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, cu modificările si completările ulterioare,

văzând propunerea Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine transmisă prin Procesul-verbal nr. 65/2007, precum si Referatul de aprobare al Directiei politici de piată în sectorul zootehnic nr. 290.645 din 10 septembrie 2007,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agentiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 14 martie 2005, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După pozitia 39 se introduce o nouă pozitie, pozitia 40, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea persoanei juridice

C.U.I.

Sediul social

„40.

Societatea Comercială «Mae Trans» - S.R.L.

RO6402015

Urziceni, calea Bucuresti nr. 51, bl. OC4, et. 2, ap. 8,

judetul Ialomita”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 25 septembrie 2007.

Nr. 813.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.576 din 17 septembrie 2007

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 717 din 7 septembrie 2007

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007

 

În temeiul prevederilor:

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.842/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere Referatul de aprobare nr. E.N. 9.675 din 17 septembrie 2007 al Ministerului Sănătătii Publice si nr. D.G. 4.063 din 7 septembrie 2007 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice

de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 1.057 si 1.057 bis din 30 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 17 articolul 9 alineatul (1) litera a), prima liniută de la punctul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„- numărul de cazuri externate si raportate de către spital, din care se scad cazurile nevalidate în luna anterioară (validarea si invalidarea cazurilor externate raportate se fac de către Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar si de către casele de asigurări de sănătate, conform regulilor de validare stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate; pentru clasificarea pacientilor externati în semestrul I 2007 se utilizează sistemul HCFA si pentru clasificarea pacientilor externati în semestrul II 2007 se utilizează sistemul AR DRG);”.

2. La anexa nr. 17 articolul 9 alineatul (1) litera a), prima liniută de la punctul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„- numărul total de cazuri externate, raportate si validate pentru perioada de la începutul anului până la sfârsitul trimestrului respectiv (validarea si invalidarea cazurilor externate raportate se fac de către Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar si de către casele de asigurări de sănătate, conform regulilor de validare stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate; pentru clasificarea pacientilor externati în semestrul I 2007 se utilizează sistemul HCFA si pentru clasificarea pacientilor externati în semestrul II 2007 se utilizează sistemul AR DRG)”.

3. La anexa nr. 17 articolul 9 alineatul (1) litera a), a doua liniută de la punctul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„- indicele de case-mix realizat în perioada de la începutul anului până la sfârsitul trimestrului respectiv; pentru trimestrul III 2007 si trimestrul IV 2007 se va lua în calcul indicele de case-mix realizat de la începutul anului până la sfârsitul semestrului I 2007.”

4. La anexa nr. 17 articolul 9 alineatul (1), primul paragraf de la litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

„b) serviciile medicale pentru care plata se face pe bază de tarif pe zi de spitalizare se decontează în functie de:

- numărul de cazuri externate realizat în limita numărului de cazuri contractat, validate (validarea si invalidarea se fac de către Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar si de către casele de asigurări de sănătate, conform regulilor de validare specifice stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate; pentru clasificarea pacientilor externati în semestrul I 2007 se utilizează sistemul HCFA si pentru clasificarea pacientilor externati în semestrul II 2007 se utilizează sistemul AR DRG);

- durata optimă de spitalizare sau, după caz, durata efectiv realizată;

- tariful pe zi de spitalizare negociat.”

5. La anexa nr. 17 articolul 9 alineatul (1), al treilea paragraf de la litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Trimestrial se fac regularizări si decontări în functie de:

- numărul de externări realizate si validate pentru perioada de la începutul anului până la sfârsitul trimestrului respectiv (validarea si invalidarea cazurilor externate raportate se fac de către Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar si de către casele de asigurări de sănătate, conform regulilor de validare stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate; pentru clasificarea pacientilor externati în semestrul I 2007 se utilizează sistemul HCFA si pentru clasificarea pacientilor externati în semestrul II 2007 se utilizează sistemul AR DRG);

- durata optimă de spitalizare sau, după caz, durata efectiv realizată;

- tariful pe zi de spitalizare, tinându-se seama de cazurile contractate.”

6. La anexa nr. 17 articolul 9 alineatul (1) litera c), punctul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. Decontarea lunară, în limita sumei contractate, se face în functie de:

- numărul de cazuri externate realizate si validate (validarea si invalidarea se fac de către Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar si de către casele de asigurări de sănătate, conform regulilor de validare specifice stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate; pentru clasificarea pacientilor externati în semestrul I 2007 se utilizează sistemul HCFA si pentru clasificarea pacientilor externati în semestrul II 2007 se utilizează sistemul AR DRG);

- tariful mediu pe caz rezolvat, aferent serviciilor medicale spitalicesti pentru patologie care necesită internare prin spitalizare continuă.”

7. La anexa nr. 17 articolul 9 alineatul (1) litera c), primul paragraf de la punctul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„2. Regularizarea trimestrială se face în functie de:

- numărul de externări realizate si validate pentru perioada de la începutul anului până la sfârsitul trimestrului respectiv (validarea si invalidarea cazurilor externate raportate se fac de către Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar si de către casele de asigurări de sănătate, conform regulilor de validare stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate; pentru clasificarea pacientilor externati în semestrul I 2007 se utilizează sistemul HCFA si pentru clasificarea pacientilor externati în semestrul II 2007 se utilizează sistemul AR DRG);

- tariful mediu pe caz rezolvat negociat, tinându-se cont si de numărul de externări contractat.”

8. La anexa nr. 17b, la „Definirea termenilor utilizati în anul 2007 în sistemul DRG”, definitia „Coeficientul K al cazurilor extreme (K)”, după formula K = Σ (CEi x VRi)/Σ (CRi x VRi) se introduce următorul text:

„Coeficientul K luat în calcul pentru trimestrul III 2007 si IV 2007 este egal cu valoarea 1.

Coeficientul K stabilit la sfârsitul trimestrului III 2007, respectiv la sfârsitul trimestrului IV 2007, va fi calculat ca o medie ponderată între coeficientul K al primului semestru (stabilit conform formulei de mai sus) si coeficientul K al trimestrului III 2007, respectiv al semestrului II 2007, unde ponderile reprezintă proportia cazurilor validate din perioadele respective.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea


MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei pentru desfăsurarea concursului de rezidentiat în medicină, medicină dentară si farmacie, sesiunea 18 noiembrie 2007

 

În temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare nr. E.N. 9.806 din 20 septembrie 2007,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia pentru desfăsurarea concursului de rezidentiat în medicină, medicină dentară si farmacie, sesiunea 18 noiembrie 2007, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 21 septembrie 2007.

Nr. 1.608.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

pentru desfăsurarea concursului de rezidentiat în medicină, medicină dentară si farmacie, sesiunea 18 noiembrie 2007

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Ministerul Sănătătii Publice organizează concurs national de intrare în rezidentiat în medicină, medicină dentară si farmacie, la data de 18 noiembrie 2007. Concursul se desfăsoară în următoarele centre universitare:

- domeniul medicină - Centrul Universitar Bucuresti;

- domeniul medicină dentară si domeniul farmacie - Centrul Universitar Cluj-Napoca.

Art. 2. - Numărul de locuri pe domenii si specialităti, precum si centrele de pregătire pentru fiecare specialitate sunt aprobate prin ordin comun emis de ministrul educatiei, cercetării si tineretului si ministrul sănătătii publice.

Art. 3. - Pentru organizarea concursului de rezidentiat sunt desemnate o comisie comună centrală si comisii comune zonale. Comisiile comune sunt formate din reprezentan t i ai Ministerului Sănătătii Publice si ai Ministerului Educaiei, Cercetării si Tineretului si sunt aprobate prin ordin comun al ministrului educatiei, cercetării si tineretului si al ministrului sănătătii publice.

Art. 4. - (1) Concursul se desfăsoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări, pe o durată de 4 ore.

(2) Punctajul minim de promovare reprezintă 65% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu.

(3) Ocuparea locurilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obtinut, în limita locurilor publicate pentru fiecare domeniu.

(4) Candidatii cetăteni din Republica Moldova, care au absolvit studii universitare de licentă într-o universitate din România, dintr-o altă tară membră a Uniunii Europene sau dintr-o tară membră a Spatiului Economic European, sustin concursul în aceleasi conditii ca si cetătenii români, însă concurează pe locurile publicate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

Art. 5. - Rezidentii au obligatia să efectueze pregătirea si să sustină examenul de specialist în specialitatea pentru care au optat, în primii 2 ani de la absolvirea stagiului.

Art. 6. - (1) În baza prevederilor art. 35 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, rezidentii pot efectua cumul de functii numai în conditiile respectării integrale a curriculei si programului de pregătire, stabilite pentru toti rezidentii, în cursul diminetii.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) rezidentii redistribuiti către medicină de familie, în baza art. 27 alin. (2) din prezenta metodologie.

Art. 7. - (1) Doctoranzii cu frecven t ă, cu bursă, se confirmă în rezidentiat în functie de punctajul obinut.

(2) Confirmarea în rezidentiat a doctoranzilor cu frecventă, cu bursă, se face în specialitatea si centrul universitar conform punctajului ob t inut la concursul de rezidentiat.

(3) În situaia în care centrul universitar ales nu coincide cu centrul universitar în care se efectuează doctoratul cu frecventă, cu bursă, schimbarea centrului de pregătire se poate face cu avizul celor două universităti de medicină si farmacie.

(4) Doctoranzii cu frecventă, cu bursă, confirmati în rezidentiat, beneficiază de contract individual de muncă încheiat cu universitatea de medicină si farmacie, fără a fi salarizati ca rezidenti.

(5) La sfârsitul stagiului de doctorat cu frecventă, cu bursă, pentru finalizarea pregătirii în specialitatea în care sunt confirmati rezidenti, doctoranzii sunt încadrati în unităti sanitare publice, cu contract individual de muncă pe durată determinată, până la finalizarea stagiului de pregătire prin rezidentiat.

(6) Doctoranzii cu frecventă, confirmati în rezidentiat, pot efectua concomitent pregătirea în rezidentiat si stagiul de doctorat cu frecventă, în măsura în care conducerea universitătilor de medicină si farmacie asigură efectuarea stagiului de doctorat în cursul după-amiezii. În caz contrar, pe perioada doctoratului cu frecventă se suspendă calitatea de rezident.

(7) Stagiul de doctorat în stiinte medicale nu se consideră ca modul de pregătire în rezidentiat.

Art. 8. - Informatiile generale importante despre concursul de rezidentiat sunt făcute publice prin presă, radio, tv, iar cele de detaliu, prin publicare în ziarul „Viata Medicală”, precum si prin internet, la adresa www.rezidentiat2007.ro .

 

CAPITOLUL II

Tematică, bibliografie, întrebări

 

Art. 9. - Tematicile concursului de rezidentiat si bibliografia aferentă sunt diferite, pe domenii. Ele sunt avizate de Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentisti din România, respectiv Colegiul Farmacistilor din România, aprobate de ministrul sănătătii publice si sunt publicate în ziarul „Viata Medicală” nr. 12/23 martie 2007.

Art. 10. - (1) Întrebările sunt diferite, în functie de domeniu. Fiecare dintre seturile de întrebări este creat de grupuri de lucru diferite. Coordonatorul fiecărui grup de lucru este desemnat de presedintele comisiei comune centrale a rezidentiatului, la propunerea presedintilor comisiilor comune zonale, iar numele lui este făcut public doar după închiderea concursului.

(2) Coordonatorul fiecărui grup răspunde întru totul de corectitudinea formulării întrebării, alegerea răspunsurilor corecte, de păstrarea secretului întrebării si răspunsul la contestatii.

(3) Coordonatorul dă avizul „bun de tipar” pentru multiplicarea caietelor de întrebări.

 

CAPITOLUL III

Înscrierea candidatilor

 

Art. 11. - (1) La concurs se pot prezenta:

a) candidati care au diplomă de licentă în profil medico-farmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta;

b) rezidenti aflati în pregătire;

c) specialisti care doresc să efectueze pregătire în cea de-a doua specialitate, cu respectarea prevederilor legale;

d) medici, medici dentisti si farmacisti care au obtinut intrarea în specialitate în urma promovării unui concurs de rezidentiat pe post. Cei care reusesc la concurs nu sunt absolviti de respectarea prevederilor stabilite prin actul aditional la contractul individual de muncă, semnat în urma promovării rezidentiatului pe post.

(2) Candidatii sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitătii în domeniul pentru care candidează.

Art. 12. - A doua specialitate se poate obtine numai în regim cu taxă. Taxa anuală pentru efectuarea celei de-a doua specialităti prin concurs de rezidentiat este aceeasi cu cea prevăzută pentru a doua specialitate înrudită, fără concurs de rezidentiat.

Art. 13. - (1) Înscrierile la concurs se fac la sediile autoritătilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti din momentul aparitiei în presă a publicatiei de concurs si se termină cu 25 de zile înaintea concursului (24 octombrie 2007 inclusiv).

(2) Publicatia de concurs cuprinde:

a) data, locul si ora desfăsurării concursului;

b) conditiile de participare;

c) locul si perioada de înscriere;

d) numărul de locuri;

e) informatii generale.

(3) Candidatii cetă t eni din Republica Moldova se înscriu la concurs la universităile de medicină si farmacie din centrele universitare medicale în care se organizează concursul, în functie de specialitatea pentru care optează, cu respectarea prevederilor publicatiei de concurs.

Art. 14. - Dosarul de înscriere al candidatului trebuie să contină următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs, cu numele de familie, initiala tatălui si toate prenumele înscrise în buletinul/cartea de identitate, precum si domeniul pentru care concurează (se mentionează acordul pentru folosirea numelui si pentru afisarea rezultatului pe internet);

b) copia buletinului/cărtii de identitate sau pasaportului (paginile din care reies numele si prenumele candidatului, precum si data nasterii);

c) copia legalizată a diplomei de licentă de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist; absolventii promotiei 2007 pot prezenta adeverintă privind promovarea examenului de licentă; absolventii din anul 2006 si din anii anteriori care au promovat examenul de licentă în anul 2007 sunt considerati promotia anului în care au absolvit facultatea;

d) adeverinta eliberată de unitatea în care sunt încadrati, din care să reiasă specialitatea în care sunt confirmati si tipul contractului individual de muncă, numai pentru rezidenti si specialisti;

e) certificatul medical privind starea de sănătate, eliberat de unitatea sanitară teritorială desemnată de autoritatea de sănătate publică judeteană sau a municipiului Bucuresti, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitătii în domeniul pentru care candidează;

f) copie legalizată a actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc.) prin care si-a schimbat numele;

g) chitanta de plată a taxei de concurs, stabilită de Ministerul Sănătătii Publice.

Art. 15. - (1) După verificarea documentelor din dosare si a conditiilor de participare pentru fiecare candidat, autoritătile de sănătate publică alcătuiesc o singură listă cu candidatii, în ordinea alfabetică a numelor în cadrul domeniului, care cuprinde următoarele rubrici:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

ASP

Domeniul (M,D,F)

Numele,

initiala tatălui,

prenumele

Promotia (absolvent)

UMF absolvită

Locul actual de muncă

Numărul

chitantei

de plată a taxei

de concurs

Observatii privind starea

de sănătate

functia

unitatea

 

LEGENDĂ:

ASP - autoritatea de sănătate publică judeteană sau a municipiului Bucuresti (se foloseste indicativul auto; de exemplu BZ pentru ASP Buzău, B pentru ASPM Bucuresti);

Domeniul: M - pentru domeniul medicină; D - pentru domeniul medicină dentară; F - pentru domeniul farmacie.

Locul actual de muncă: Pentru cei neîncadrati se trece „FP” în rubrica „unitatea”, iar rubrica „functia” se lasă necompletată.

Observatii privind starea de sănătate: Se completează numai cu „Apt” sau „Inapt”.

 


(2) Întreaga responsabilitate a corectitudinii datelor înscrise în tabele apartine autoritătilor de sănătate publică.

(3) Listele sunt redactate, conform structurii mentionate la alin. (1), într-un fisier Excel si sunt transmise la Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti (Bucuresti, str. Bodesti nr. 1, sectorul 2) prin e-mail la adresa rezidentiat@perfmed.ro , în termen de două zile de la terminarea înscrierilor, iar originalele sunt trimise prin Prioripost la adresa de mai sus, însotite de dischetă. Instructiunile privind modul de completare a listelor în format electronic, precum si modelul de fisier Excel care se foloseste se găsesc la adresa de internet www.rezidentiat2007.ro.

Art. 16. - (1) Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucure s ti, după centralizarea si verificarea tabelelor cu candidatii înscrii, redactează, în ordine alfabetică, lista finală cu candidatii înscrisi la concurs, pe domenii. Repartizarea candidatilor pe săli se face diferentiat, pe domeniile pentru care s-au înscris.

(2) La data de 15 noiembrie 2007, candidatii pot afla sala si ora începerii probei de concurs vizitând site-ul www.rezidentiat2007.ro . La sediul Universitătii de Medicină si Farmacie Cluj-Napoca se afisează listele cu candidatii înscrisi pentru domeniile medicină dentară si farmacie. Pentru domeniul medicină listele se afisează la Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti.

(3) Cu cel putin 24 de ore înainte de concurs, la fiecare sală se afisează lista candidatilor repartizati în sala respectivă.

 

CAPITOLUL IV

Desfăsurarea concursului

 

Art. 17. - (1) Concursul se desfăsoară în ziua de duminică, 18 noiembrie 2007.

(2) În dimineata zilei de concurs, la ora 7,30, seful de sală si supraveghetorii lipesc de bancă, în dreptul fiecărui loc din sală, o legitimatie cu numărul de ordine al candidatului respectiv, număr corespunzător celui aflat în listele candidatilor.

(3) Începând cu ora 8,30, candidatii pot intra în sala în care au fost repartizati. La intrare se legitimează în fata sefului de sală cu buletinul/cartea de identitate sau pasaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiti în sala de concurs.

Art. 18. - (1) Candidatii sunt asezati în sală în ordine alfabetică, conform listelor finale afisate, cu exceptia perechilor sot-sotie, frati-surori, care au obligatia, sub sanctiunea anulării lucrării si eliminării din concurs, să semnaleze sefului de sală aceste situatii, pentru a putea fi asezati separat. Candidatii aflati în sală pot declara, sub semnătură, situatiile mentionate mai sus. Fiecare candidat se asează la locul indicat prin legitimatia de bancă. Candidatii ocupă numai locurile indicate de organizatori si nu au voie să le schimbe între ei. În cazul în care locul desemnat initial nu este corespunzător, candidatul poate fi mutat pe un loc disponibil, dar numai la indicatia sefului de sală.

(2) Candidatii sunt asezati în sală în asa fel încât să rămână cel putin un loc liber între 2 candidati.

(3) În prezenta tuturor candidatilor, sefii de sală citesc instructiunile privind modul de desfăsurare a concursului.

Art. 19. - (1) Începând cu ora 8,45 se împart candidatilor grilele pentru răspuns si câte o cariocă neagră pentru completat grila (atât pentru completat răspunsurile considerate corecte, cât si pentru completat datele de identitate). Cele 4 tipuri de grile pentru răspuns se împart după algoritmul stabilit de comisia comună centrală.

(2) Se procedează la verificarea de către fiecare candidat a grilei, pentru a se identifica eventualele greseli de tipărire, caz în care grila respectivă este înlocuită. Fiecare candidat completează apoi datele personale în spatiul special de pe grilă, cu litere majuscule.

(3) Seful de sală si supraveghetorii verifică corectitudinea datelor înscrise, confruntându-le cu actul de identitate al candidatului si cu legitimatia de bancă. După această operatiune, actul de identitate al fiecărui candidat rămâne pe bancă pe toată durata probei scrise. Candidatii poartă întreaga responsabilitate asupra datelor personale înscrise pe grilă.

(4) Sacii sigilati continând caietele cu întrebări sunt adusi la săli în jurul orei 9,30. Integritatea acestor saci este constatată de seful de sală si de 3 candidati din sala respectivă. La ora 10,00 se desigilează sacii în toate sălile de concurs din toate centrele universitare. Se împart apoi candidatilor caietele cu întrebări, tinându-se cont de tipul de grilă primit anterior. Din momentul în care a fost distribuit ultimul caiet începe măsurarea timpului de concurs, care este de 4 ore. Seful de sală notează la loc vizibil (fie prin scriere pe tablă, fie pe o hârtie care este afisată) si informează candidatii despre ora de începere si ora de terminare a concursului.

(5) Fiecare candidat verifică caietul cu întrebări, fiind schimbate caietele cu greseli de tipărire.

(6) Întreaga responsabilitate asupra corespondentei între tipul de grilă si cel al caietului cu întrebări revine candidatului.

(7) Candidatii care nu sunt prezenti în sală în momentul deschiderii sacilor cu caietele cu întrebări nu mai au acces în sala de concurs.

(8) În timpul concursului candidatii nu au voie să consulte niciun fel de materiale, să discute cu ceilalti candidati, să copieze sau să aibă asupra lor aparatură electronică de comunicare. Materialele documentare sunt depozitate într-un colt al sălii, unde candidatii nu au acces până la terminarea concursului.

(9) La terminarea concursului candidatii predau sefului de sală, sub semnătură, grila de răspuns. Caietul cu întrebări rămâne în posesia candidatilor, cu exceptia celor care, din orice motiv, părăsesc sala în primele 3 ore de concurs.

(10) Candidatii absenti si cei care se retrag din concurs sunt mentionati ca atare în procesul-verbal (nominal). Cei care se retrag predau grila de răspuns si caietul cu întrebări, sub semnătură, si pot părăsi sala doar după expirarea primelor 30 de minute de la începerea concursului. Seful de sală scrie pe grila lor „Retras din concurs”. Aceste grile sunt preluate, constituind documente pe baza cărora, în lista finală, pentru candidatul care s-a retras, se face mentiunea „Retras din concurs”. După părăsirea sălii, niciunui candidat nu îi mai este permisă revenirea (pe perioada desfăsurării probei) pentru niciun motiv, cu exceptia situatiei în care un candidat are necesităti fiziologice, caz în care este însotit de 2 supraveghetori si poate lipsi din sală maximum 10 minute. Timpul absentei din sală nu prelungeste durata probei pentru candidatul respectiv.

(11) Grilele de răspuns bune de corectat se predau de către candidati, sub semnătură, sefului de sală. Corectura acestor grile se face în mod electronic, în sala de concurs, în prezenta autorului si a încă 2 candidati din sala respectivă, care semnează pe grilă. După anuntarea punctajului tuturor candidatilor din sala respectivă, seful de sală, în prezenta a 3 candidati, ambalează si sigilează plicul cu grilele corectate si discheta.

(12) Grilele de răspuns cu mentiunea „Retras din concurs” se ambalează separat.

(13) Grilele de răspuns gresite si cele nefolosite sunt ambalate separat si poartă mentiunea „Anulat”.

(14) Pe fiecare plic cu grile (grile corectate, grile cu mentiunile „Retras din concurs” si „Anulat”) se mentionează sala, numărul de candidati, numărul de grile corectate, respectiv „Retras din concurs”, „Anulat”.

(15) Sefii de sală completează un proces-verbal privind numărul de: candidati înscrisi, candidati prezenti, grile de răspuns, caiete cu întrebări si dischete primite si returnate.

Procesele-verbale sunt semnate de sefii de sală, de supraveghetori si de 3 candidati.

(16) Coletele si procesele-verbale sunt puse în saci, care sunt sigilati la rândul lor si predati reprezentantilor comisiei comune zonale. Pentru sigilare se folosesc clesti speciali, care se găsesc la reprezentantul desemnat de comisia comună zonală ca răspunzător de locatia respectivă de concurs.

(17) Sacii sunt transportati la sediul comisiei comune zonale. Camerele în care se depozitează sacii sunt sigilate de presedintele comisiei comune zonale.

 

CAPITOLUL V

Clasificarea candidatilor

 

Art. 20. - Presedintele comisiei comune zonale de rezidentiat împreună cu colectivele care au alcătuit întrebările de concurs sunt prezenti în ziua concursului, începând cu ora 11,00, la sediul comisiei. Grilele cu răspunsuri sunt multiplicate în prezenta membrilor comisiei comune zonale de rezidentiat si transmise în săli prin delegati, în plicuri sigilate. Plicul este înmânat sefului de sală de către delegati la expirarea celor 4 ore de concurs si după predarea de către candidati a grilelor pentru corectat.

Art. 21. - (1) Eventualele contestatii privind răspunsurile corecte sunt depuse de candidati în termen de 24 de ore din momentul transmiterii grilelor în sălile de concurs. Contestatiile se depun la universitatea de medicină si farmacie sau se transmit prin fax la numerele comunicate de comisia comună zonală. Pentru centrul universitar Bucuresti contestatiile se depun la sediul Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti (Bucuresti, str. Bodesti nr. 1, sectorul 2) sau se transmit prin fax la nr. 021/255.64.06.

(2) Comisia comună zonală analizează si comunică răspunsurile corecte rămase definitive, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor. Comunicarea grilei corecte rămase definitivă se face prin publicarea pe internet pe site-ul www.rezidentiat2007.ro si prin afisarea la Universitatea de Medicină si Farmacie Cluj-Napoca, respectiv la Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, pentru centrul universitar Bucuresti, si constituie răspuns la contestatiile primite.

(3) În urma analizării contestatiilor si stabilirii grilei corecte rămase definitivă, punctajele comunicate în săli pot suferi modificări.

Art. 22. - (1) Prelucrarea rezultatelor stabilite în urma aplicării grilei corecte rămase definitivă se face de către o comisie de specialisti propusi de comisiile comune zonale si desemnati prin ordin al ministrului sănătătii publice. Membrii acestei comisii nu au voie să introducă sau să scoată din sala respectivă niciun fel de material. În sala respectivă nu au acces decât persoanele care formează comisia mentionată.

(2) Grila corectă rămasă definitivă este aplicată tuturor candidatilor de la domeniul respectiv, indiferent dacă au contestat sau nu grila cu răspunsuri anuntată în sălile de concurs.

Art. 23. - Înainte de alcătuirea clasificărilor, comisia desemnată la art. 22 alin. (1) procedează la desfacerea sacilor si la verificarea continutului fiecărui colet, semnalând eventualele neconcordante.

Art. 24. - (1) Clasificarea pe domenii rezultă prin unificarea electronică a rezultatelor stabilite în urma aplicării grilei corecte rămase definitivă.

(2) Rezultatele concursului national pentru rezidentiat se confirmă prin ordin al ministrului sănătătii publice.

 

CAPITOLUL VI

Rezultate

 

Art. 25. - (1) Data afisării clasificărilor este anuntată în timp util prin mass-media si pe site-ul www.rezidentiat2007.ro.

(2) Clasificările, data si locul alegerii specialitătilor si centrelor de pregătire sunt afisate la universitatea de medicină si farmacie si la autoritatea de sănătate publică unde se desfăsoară concursul sau pot fi accesate pe internet.

Art. 26. - Alegerea specialitătii si a centrelor de pregătire are loc la aceeasi dată pentru toate domeniile, prin teleconferintă. Candidatii au posibilitatea de a se prezenta la unul dintre centrele universitare medicale: Arad, Bucuresti, Brasov, Cluj-Napoca, Craiova, Constanta, Iasi, Oradea, Sibiu, Târgu Mures sau Timisoara.

 

CAPITOLUL VII

Alegerea specialitătii si a centrelor de pregătire

 

Art. 27. - (1) Candidatii, absolventi ai facultătilor de medicină, care la concursul de rezidentiat au obtinut punctaj de promovare [(art. 4 alin. (2)], dar nu aleg loc de rezident, sunt confirmati, la cerere, ca rezidenti în medicină de familie, beneficiind de încadrare cu contract individual de muncă pe durată determinată ca medici rezidenti medicină de familie.

(2) Medicii de medicină generală cu drept de liberă practică, încadrati cu contract individual de muncă la cabinete scolare, cabinete de planificare familială, servicii de urgentă etc., precum si cei care se află în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, declarati rezidenti în conditiile alin. (1), optează pentru mentinerea contractelor actuale sau pentru încadrarea ca medici rezidenti.

Art. 28. - Redistribuirea către medicină de familie, pe baza cererilor, are loc după ce se repartizează cei reusiti, în limita locurilor publicate pentru fiecare domeniu.

Art. 29. - Candidatii sau împuternicitii acestora care nu sunt prezenti în data, ora si locul fixate pentru alegerea specialitătii si a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs.

 

CAPITOLUL VIII

Exemplificări privind tipurile de întrebări si modul de punctare

 

Art. 30. - Caietele de concurs au un număr de 200 de întrebări pentru fiecare domeniu. Toate întrebările de concurs sunt elaborate de comisiile de specialisti stabilite de presedintii comisiilor comune zonale si sunt diferite de cele deja publicate.

Art. 31. - (1) Cele 200 de întrebări de concurs sunt de două tipuri, astfel:

a) 25% din total sunt întrebări tip complement simplu, cu un singur răspuns corect posibil din 5; se notează fiecare întrebare cu răspuns corect cu 4 puncte; dacă la aceste întrebări candidatii marchează mai mult sau mai putin de un răspuns corect, întrebarea se anulează (punctaj 0);

b) 75% din total sunt întrebări tip complement multiplu cu 2- 4 răspunsuri corecte, fiecare întrebare cu răspunsuri corecte este notată cu 5 puncte; dacă la aceste întrebări candidatul marchează mai putin de două sau mai mult de 4 răspunsuri, întrebarea se anulează (punctaj 0).

(2) În caietul de concurs se precizează întrebările de tip complement simplu si întrebările de tip complement multiplu.

 

Exemplu de punctare:

A B C D E = întrebare cu două răspunsuri corecte A si C

În cazul în care marchează corect A si C primeste 5 puncte, astfel:

 

A

B

C

D

E

 

x

 

x

 

 

 

1

1

1

1

1

= 5 puncte;

 

În cazul în care marchează A si B primeste 3 puncte, astfel:

A

B

C

D

E

 

x

x

 

 

 

 

1

0

0

1

1

= 3 puncte

 

 

(3) Departajarea candidatilor cu punctaj egal se face pe baza punctajului ponderat, care reprezintă calculul statistic în functie de răspunsurile corecte date de toti candidatii la întrebarea considerată cu gradul de dificultate cel mai mare.

(4) Departajarea candidatilor care au obtinut punctajul maxim posibil se face prin sustinerea unei probe suplimentare de departajare. Această probă constă din 100 de întrebări, din tematica si bibliografia aprobate, de tip complement multiplu, alcătuite cu 24 de ore înainte de sustinerea probei, într-un sediu securizat. Această probă are loc în ziua de sâmbătă, 24 noiembrie 2007, în centrul universitar în care s-a desfăsurat concursul. Corectarea se face în mod electronic în sala de concurs, în prezenta candidatilor. Rezultatele sunt folosite pentru alcătuirea unei ierarhizări a candidatilor care au obtinut punctajul maxim posibil. Candidatii care nu se prezintă la proba de departajare figurează în clasificare în ordine alfabetică, după ierarhizarea candidatilor care au sustinut proba de departajare.

(5) Pentru sustinerea probei de departajare nu se percepe taxă.

 

CAPITOLUL IX

Probleme de organizare

 

Art. 32. - Pentru buna desfăsurare a concursului de rezidentiat se stabilesc grupuri de lucru pentru îndeplinirea următoarelor obligatii:

a) publicarea tematicii si a bibliografiei de concurs, precum si a metodologiei de desfăsurare a concursului - coordonator este presedintele comisiei comune centrale;

b) stabilirea numărului de locuri pe domenii si centre de pregătire, conform prevederilor legale - ordin comun al ministrului sănătătii publice si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului;

c) rezolvarea problemelor financiare (propunere taxă si încasare, cheltuieli pentru chirii, materiale, plata personalului care a contribuit la concurs etc.) - responsabil este Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti;

d) închirierea sălilor pentru concurs, prezentarea unui tabel cu locul, numele si capacitatea fiecărei săli, având grijă să rămână în fiecare sală 1-3 locuri libere (în functie de capacitatea sălii), si verificarea cu o săptămână înainte a conditiilor de lucru în sala respectivă (căldură, lumină, aerisire, scaune bune etc.) - responsabil este presedintele comisiei comune zonale;

e) asigurarea materialelor necesare întregii sesiuni (hârtie, carioci de culori diferite, hârtie de împachetat, plicuri pentru grile,

sfoară, dischete noi, clesti pentru sigilat etc.) - responsabil este Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti;

f) organizarea supravegherii concursului - responsabil este presedintele comisiei comune zonale:

- solicitarea prin UMF-uri si ASP-uri a unui număr suficient de supraveghetori (un supraveghetor la 25 de candidati, cu un minim de 3 persoane pentru o sală);

- desemnarea sefilor de clădire, de sală si a supraveghetorilor pe locuri de concurs;

- instruirea acestora cu o săptămână înainte de concurs;

g) întocmirea si tipărirea listelor cu candidati, a legitimatiilor de bancă si împărtirea candidatilor pe săli în functie de capacitatea fiecăreia, afisarea acestora si transmiterea spre web master pentru publicare pe internet - responsabili sunt Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti si presedintii comisiilor comune zonale;

h) elaborarea si tipărirea instructiunilor pentru sefii de clădire, de sală, supraveghetori si candidati - coordonator este presedintele comisiei comune centrale;

i) elaborarea si tipărirea documentelor nesecrete (procese-verbale, diferentiate pentru sefii de clădire si de sală, de predare-primire a sacilor cu caiete cu întrebări si de predare-primire de la sfârsitul concursului, pentru plicuri cu grile corectate, dischete, plicuri cu grile anulate sau nefolosite, grile cu mentiunea „Retras din concurs”, caiete cu întrebări nefolosite, atât ale sefilor de sală către sefii de clădire, cât si ale sefilor de clădire către comisiile comune zonale; procese-verbale privind derularea concursului, completate si semnate de sefii de sală si de supraveghetori, grilele de răspuns, plicurile ce contin borderourile de predare a grilei pentru corectat si de luare la cunostintă a punctajului) - responsabil este Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti;

j) tipărirea caietelor de întrebări - responsabil este presedintele comisiei comune zonale;

k) transportul caietelor cu întrebări la sălile de concurs si apoi al grilelor corecte la locul stabilit de comisia comună zonală, pregătire de masini si personal de însotire - responsabil este presedintele comisiei comune zonale;

l) pregătirea pentru corectură, după aducerea la săli a aparaturii electronice si asigurarea personalului necesar, altul decât sefii de sală sau supraveghetorii - responsabil este presedintele comisiei comune zonale;

m) stabilirea programului de corectare a grilelor pe calculator - responsabil este Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti;

n) citirea grilelor prin scanare - responsabil este presedintele comisiei comune zonale;

o) stabilirea grilei de răspuns - responsabil este presedintele comisiei comune zonale;

p) stabilirea clasificărilor finale în ordinea descrescătoare a punctajelor, cu departajare conform prevederilor art. 31 alin. (3) si (4), pe domenii - responsabil este presedintele comisiei comune centrale;

r) afisarea clasificărilor finale - responsabil este presedintele comisiei comune centrale;

s) crearea unei pagini de web pe internet, în care se publică toate informatiile nesecrete legate de concurs (distributia pe săli a candidatilor, locul de afisare a acestor date, instructiuni pentru candidati, punctaje obtinute, cataloagele finale în ordinea clasificării etc.) - responsabil este Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti;

t) alegerea locurilor publicate la rezidentiat si a centrelor de pregătire - responsabil este presedintele comisiei comune centrale;

u) redistribuirea către medicină de familie, alegerea centrului universitar si, prin intermediul acestuia, a unitătii sanitare de formare - responsabil este presedintele comisiei comune centrale.

Art. 33. - Materialele necesare concursului, achizitionate de Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, se trimit comisiilor comune zonale până la data de 8 noiembrie 2007.

Art. 34. - (1) Pregătirea materialelor necesare desfăsurării concursului presupune realizarea grilelor pentru răspuns, pregătirea sacilor cu materiale nesecrete si realizarea caietelor cu întrebări.

(2) Grilele pentru răspuns se tipăresc până la data de 2 noiembrie 2007, într-un număr dublu fată de numărul candidatilor înscrisi pe liste, plus o rezervă de 10% din fiecare tip, pentru a preîntâmpina posibilele dificultăti generate de distributia diferită a fiecărui tip de grilă în săli.

Grilele sunt de 4 tipuri, notate cu A, B, C si D, pentru fiecare profil si grupă de specialităti, corespunzător cu notarea caietelor cu întrebări, în asa fel încât în săli candidatii care au locurile apropiate să aibă si caiete de tipuri diferite.

(3) Pregătirea sacilor pentru săli, continând toate materialele nesecrete necesare (cu exceptia caietelor de întrebări), se face de către comisiile comune zonale, în săptămâna premergătoare concursului.

Fiecare sac, pe care se scriu domeniul, clădirea, sala, precum si continutul sacului, cuprinde următoarele materiale:

- colete sigilate cu grile pentru răspuns; numărul grilelor pentru răspuns este dublu fată de numărul candidatilor din sala respectivă (+ 10%), în asa fel încât să se asigure posibilitatea schimbării grilei cu una de acelasi tip, o dată pentru fiecare candidat, în cazul în care candidatul a făcut greseli si solicită schimbarea grilei; pe fiecare colet se scriu sala, numărul de candidati din sala respectivă, numărul de grile pentru răspuns continute de colet (numărul candidatilor din sala respectivă x 2 + 10%);

- pixuri-cariocă negre pentru completarea grilei de răspuns; numărul pixurilor-cariocă este corespunzător numărului candidatilor din sala respectivă + 30% rezervă;

- plicuri format A4 pentru împachetarea grilelor corectate;

- coli albe format A4 pentru protejarea grilelor ce se introduc în plicuri;

- plicuri format A5 continând plumbii si sârma pentru sigilat sacii;

- bandă adezivă pentru sigilat plicurile cu grilele corectate si coletele cu grile anulate si retrase din concurs;

- sfoară pentru legat coletele cu grile;

- hârtie de împachetat pentru coletele cu grile anulate si retrase din concurs;

- sârme cu plumbi;

- pixuri-cariocă de culoare rosie.

Sacii cu materialele nesecrete sigilati sunt depozitati la nivelul comisiilor comune zonale, cu două zile înainte de concurs. Sediul este sigilat.

În dimineata zilei de concurs sacii sigilati, continând cele mentionate mai sus, separat pentru fiecare sală de concurs, sunt transportati de comisiile special desemnate la locurile de desfăsurare a concursului.

(4) Pentru crearea si multiplicarea caietelor cu întrebări se desfăsoară următoarele activităti:

a) presedintele comisiei comune zonale împreună cu coordonatorul îsi aleg grupurile de lucru pentru conceperea întrebărilor. Aceste grupuri de lucru sunt făcute publice în ziua concursului;

b) întrebările sunt create după tematica si bibliografia deja anuntate. Ele sunt prezentate în anumite conditii de punere în pagină si/sau pe dischetă, pe un anumit tipar;

c) caietele cu întrebări sunt alcătuite si multiplicate de o comisie special desemnată, care lucrează într-un loc de unde nu are nicio legătură cu exteriorul si nu părăseste locul respectiv decât după minimum o oră de la începerea probei scrise (nu mai devreme de ora 11,00). La locul respectiv, comisia desemnată dispune de toate materialele si echipamentele necesare multiplicării caietelor cu întrebări si ambalării lor în sacii ce vor fi sigilati. Caietele sunt multiplicate într-un număr stabilit în functie de numărul candidatilor din fiecare sală, plus o rezervă de 20% pentru înlocuire, în cazul unor eventuale greseli de tipărire si pentru preîntâmpinarea dificultătilor legate de distributia diferită a fiecărui tip în sală. Caietele sunt multiplicate pe 4 tipuri, notate A, B, C si D pentru fiecare domeniu. Caietele contin aceleasi întrebări, dar ordinea acestor întrebări este diferită pentru fiecare dintre cele 4 tipuri de caiete;

d) după multiplicarea caietelor într-un număr corespunzător din fiecare tip, acestea sunt împachetate, pachetele sunt sigilate cu bandă adezivă si stampilate (stampila este emisă de Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti), puse în saci, iar sacii sunt sigilati cu clestii transmisi de Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti. Rezerva de caiete pentru fiecare tip este pusă în sacul desemnat pentru fiecare sală de concurs;

e) în dimineata zilei de concurs, sacii sigilati, separat pentru fiecare sală de concurs, sunt transportati la locul de desfăsurare a concursului de comisiile special desemnate, în masini însotite de două persoane;

f) după terminarea operatiunilor de multiplicare, toate materialele rămase (rebuturi, plusuri, matrite din copiatoare etc.) sunt împachetate separat, sigilate si transportate la sediul comisiei comune zonale, unde se păstrează până la alegerea specialitătilor si a centrelor de pregătire.

Art. 35. - În termen de 5 zile de la data finalizării alegerii specialitătilor si a centrelor de pregătire, toate documentele rezultate în urma acestui concurs (grilele cu răspunsurile candidatilor, grilele cu mentiunile „Anulat” si „Retras din concurs”, dischetele, procesele-verbale, contestatiile candidatilor, documentele emise de comisia comună zonală privind rezolvarea contestatiilor si stabilirea grilei corecte rămase definitivă, tabelele originale cu alegerea specialitătii si a centrului de pregătire etc.) sunt împachetate si sigilate. Pachetele sunt trimise prin delegat si predate cu proces-verbal de predare-primire Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti.

 


AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor de autorizare a regimurilor vamale economice, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 7.789/2007

 

În aplicarea Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar si a Regulamentului Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 din 2 iulie 1993 de instituire a dispozitiilor de aplicare a Codului vamal comunitar, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Normele de autorizare a regimurilor vamale economice, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 7.789/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 10 septembrie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 63 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 63. - În cazul cererii de autorizare în procedură simplificată, garantia se instituie la biroul vamal care acordă regimul.”

2. După articolul 63 se introduce un nou articol, articolul 631, cu următorul cuprins:

„Art. 631. - Nu se garantează drepturile de import si, după caz, alte taxe:

a) când debitorul sau persoana susceptibilă a deveni debitor este o autoritate a administratiei publice [conform art. 189 alin. 4 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992];

b) când plasarea sub regim de admitere temporară se efectuează sub acoperirea unei declaratii verbale;

c) când plasarea sub regim de admitere temporară se efectuează prin documentul administrativ unic în unul dintre cazurile prevăzute în anexa 77 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993;

d) în cazurile în care debitorul obtine aprobare de scutire de la obligatia garantării datoriei vamale.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Gelu Stefan Diaconu

 

Bucuresti, 25 septembrie 2007.

Nr. 8.191.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „URBAN BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 11 septembrie 2007, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale „URBAN BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială „URBAN BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Rostogolea Gheorghe nr. 2A, et. 2, sectorul 6, număr de ordine în registrul comertului J 40/13947/20.07.2007, cod unic de înregistrare 22147038, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia de a prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 19 septembrie 2007.

Nr. 663.

 


ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normelor de finantare cu dobândă subventionată a operatorilor economici, în numele si în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0)

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului, analizând propunerea privind Normele de finantare cu dobândă subventionată a operatorilor economici, în numele si în contul statului (NI-FIN-06-II/0), si tinând seama de:

- pozitia Consiliului Concurentei, exprimată în Adresa nr. 3.776 din 22 august 2007 privind elaborarea schemelor de ajutor de minimis în conformitate cu prevederile comunitare în domeniul ajutorului de stat;

- Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;

- Nota de fundamentare nr. 817 din 30 august 2007, întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;

- discutiile si propunerile formulate în sedinta din data de 6 septembrie 2007 de către membrii Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, întrunit în plenul sedintei din ziua de 6 septembrie 2007, hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Normele de finantare cu dobândă subventionată a operatorilor economici, în numele si în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se abrogă art. 1 din Hotărârea Comitetului

Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 31/2007 privind aprobarea nivelului ratei de subventie si a plafonului initial alocat pentru finantările cu dobândă subventionată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 8 august 2007.

 

Presedintele Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2007.

Nr. 72.

 

ANEXĂ

 

NORME DE FINANTARE

cu dobândă subventionată a operatorilor economici, în numele si în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0)

 

Prezentele norme sunt elaborate în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - SA., republicată1), cu Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului2), denumit în continuare C.I.F.G.A., si cu Regulamentul Comisiei Europene nr. 1998/2006 privind aplicarea prevederilor art. 87 si 88 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană la ajutorul de minimis3).

 

CAPITOLUL I

Obiectul finantării

 

Art. 1. - Banca de Export-Import a României EXIMBANK - SA., denumită în continuare EXIMBANK, acordă operatorilor economici credite în lei cu dobândă subventionată, destinate

cresterii competitivitătii acestora si sustinerii mediului de afaceri românesc.

Art. 2. - (1) Prezentele norme reglementează acordarea de către EXIMBANK a unor produse de finantare care înglobează o componentă de ajutor de minimis. Ajutorul de minimis se acordă sub forma subventiei de dobândă si a garantiei pentru microcreditele pentru IMM.

(2) Prezentele norme aplică o schemă transparentă de ajutor de minimis, care respectă criteriile prevăzute de Regulamentul Comisiei Europene nr.1998/2006 privind ajutorul de minimis.

Art. 3. - EXIMBANK, în calitate de administrator al Fondului destinat stimulării operatiunilor de comert exterior, precum si pentru finantarea, cofinantarea si refinantarea activitătilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilitătilor de interes public, dezvoltare regională, sustinere a activitătii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocupare si formare a personalului, sustinere si dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii si a tranzactiilor internationale, potrivit art. 10 lit. c) din Legea nr. 96/2000, republicată, are si calitatea de furnizor de ajutor de stat în cadrul schemei instituite prin prezentele norme.


1) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007.

2) Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2007.

3) Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 379 din 28 decembrie 2006, seria L.


 

CAPITOLUL II

Definitii

 

Art. 4. - În sensul prezentelor norme, următoarele notiuni se definesc astfel:

a) contract de credit - contractul încheiat între operatorul economic si EXIMBANK, referitor la creditul în lei, cu dobândă subventionată, acordat de EXIMBANK, în numele si în contul statului, operatorului economic;

b) transport rutier - transportul de marfă si transportul de pasageri pe cale rutieră;

c) tranzactii imobiliare - cumpărarea/construirea de imobile în scopul vânzării/închirierii;

d) produse agricole - produsele enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, cu exceptia produselor din pescuit;

e) IMM - persoane juridice, asa cum sunt definite în Regulamentul CE nr. 70/2001 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare4).

f) IMM nou-înfiintată (start-up) - IMM înregistrată la registrul comertului cu cel mult 12 luni înainte de data solicitării, care prezintă cel putin o situatie financiară semestrială/anuală depusă la administratia fiscală (financiară);

g) rata de dobândă - rata dobânzii creditului contractat, fixă pe toată durata contractului de credit;

h) rata de subventie - rata cu care se subventionează rata dobânzii la creditul contractat; aceasta se aprobă prin hotărâre a C.I.F.G.A. si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;

i) rata de referintă - rata de actualizare a fluxurilor de dobândă calculate pe toată durata de creditare, comunicată de Comisia Europeană.

 

CAPITOLUL III

Bugetul si durata schemei

 

Art. 5. - Bugetul total al schemei pe perioada de implementare 2007-2010, defalcat pe ani, este de următorul:

 

 

- milioane lei -

Fonduri pentru finantări 100,0 cu dobândă subventionată

200,0

200,0

200,0

Total ajutor de minimis 14,0 pentru subventie de dobândă*)

28,0

28,0

28,0

Total ajutor de minimis 1,5 pentru garantii*)

3,0

3,0

3,0

Număr estimat de 200 beneficiari

400

600

600


*) Ajutorul de minimis nu implică un transfer efectiv de fonduri către beneficiari.

 

Art. 6. - Pentru facilitătile acordate conform prezentei scheme, EXIMBANK actionează în numele si în contul statului. Sursa de finantare a acestor operatiuni este, potrivit art. 10 lit. c) din Legea nr. 96/2000, republicată, Fondul destinat stimulării operatiunilor de comert exterior, precum si pentru finantarea, cofinantarea si refinantarea activitătilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilitătilor de interes public, dezvoltare regională, sustinere a activitătii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocupare si formare a personalului, sustinere si dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii si a tranzactiilor internationale.

 

CAPITOLUL IV

Beneficiari si criterii de eligibilitate

 

Art. 7. - (1) Un operator economic este eligibil pentru a beneficia de finantare si de ajutor de stat în cadrul prezentei scheme dacă, la data depunerii cererii de finantare, îndeplineste cumulativ următoarele criterii:

a) nu înregistrează pierdere, conform rezultatelor financiare de la sfârsitul anului anterior solicitării finantării. Acest criteriu nu se aplică în cazul IMM-urilor nou-înfiintate (start-up);

b) nu înregistrează capital propriu negativ, conform rezultatelor financiare de la sfârsitul anului anterior solicitării finantării. Acest criteriu nu se aplică în cazul IMM-urilor nou-înfiintate (start-up);

c) nu este în dificultate, în sensul Orientărilor privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor în dificultate5);

d) nu s-a instituit procedura insolventei prevăzută de legislatia în vigoare;

e) prezintă garantii colaterale pentru garantarea creditului solicitat, conform reglementărilor interne ale EXIMBANK, excluzând garantii ale statului. Pentru garantarea microcreditului pentru IMM se solicită numai garantia personală a cel putin unuia dintre actionari/asociati/administratori, materializată prin avalizarea de către actionari/asociati/administratori a unui bilet la ordin emis de împrumutat;

f) contribuie din surse proprii la finantarea proiectului de investitii cu cel putin 20% din costul total al acestuia. Acest criteriu se aplică doar operatorilor economici care solicită credite de investitii;

g) nu figurează cu credite restante în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare (CRB)6);

h) nu figurează cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăti (CIP);

i) nu înregistrează datorii restante către bugetul general consolidat, al căror mod de plată nu a fost reglementat (conventii de esalonare, amânare, compensare cu TVA de recuperat etc.);

j) în cazul în care a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat împotriva sa, aceasta a fost deja executată, creanta fiind integral recuperată;

k) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu institutiile statului, inclusiv cu EXIMBANK;

l) suma ajutoarelor de minimis de care a beneficiat într-o perioadă de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent), inclusiv ajutorul de minimis solicitat conform prezentei scheme, nu depăseste echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro pentru operatorii economici care îsi desfăsoară activitatea în sectorul de transport rutier).

(2) Sunt eligibili a fi selectati în cadrul prezentei scheme operatorii economici care activează în toate sectoarele economice, cu exceptia:

a) pescuitului si acvaculturii, acoperite de Regulamentul CE nr.104/20007);

b) productiei primare a produselor agricole enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană;

c) procesării si marketingului produselor agricole listate în anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, în următoarele cazuri:

- când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza pretului sau a cantitătii produselor de acest tip cumpărate de la

4) Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 10 din 13 ianuarie 2001, seria L.

5) Publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 244 din 1 octombrie 2004, seria C.

6) În cazul în care din verificarea CRB rezultă existenta unui credit restant, iar solicitantul creditului prezintă documente din care să reiasă că a achitat restanta, se consideră criteriul îndeplinit.

7) Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 17 din 21 ianuarie 2000, seria L.


producătorii primari sau puse pe piată de operatorii economici respectivi;

- când ajutorul este conditionat de a fi partial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri);

d) sectorului carbonifer, asa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/20028);

e) activitătilor legate de exportul către state terte sau state membre ale Uniunii Europene, respectiv legate direct de cantitătile exportate, de organizarea si functionarea retelei de distributie sau de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

f) activitătilor care favorizează utilizarea produselor nationale în detrimentul celor din import;

g) productiei de armament;

h) jocurilor de noroc;

i) comertului cu ridicata si cu amănuntul;

j) productiei produselor din alcool si tutun;

k) tranzactiilor imobiliare;

l) achizitiei de mijloace de transport utilizate pentru transport rutier de marfă pentru terti;

m) achizitiei de mijloace de transport de persoane, cu o capacitate de până la 8 persoane.

 

CAPITOLUL V

Măsuri de sprijin

 

Art. 8. - În cadrul schemei se acordă sprijin financiar sub forma subventiei de dobândă la creditele contractate si a garantiei pentru microcreditele pentru IMM.

Art. 9. - (1) Subventia de dobândă se acordă pentru următoarele tipuri de credite (de investitii/pe obiect):

a) credit de dezvoltare pentru IMM - pentru finantarea proiectelor de investitii (incluzând o componentă de finantare pentru capital de lucru de maximum 40% din valoarea creditului):

- suma creditului: maximum 1.500.000 euro în echivalent lei;

- perioada creditului: maximum 5 ani;

b) credit pentru capital de lucru - pentru finantarea activitătii curente a IMM, cu destinatie bine determinată (plata furnizorilor de materii prime si servicii, plata salariilor etc.):

- suma creditului: maximum 300.000 euro în echivalent lei;

- perioada creditului: maximum un an;

c) microcredit pentru IMM - pentru proiecte de investitii si/sau activitate curentă:

- suma creditului: minimum 10.000 euro în echivalent lei, maximum 35.000 euro în echivalent lei;

- perioada de creditare: maximum un an pentru activitatea curentă/maximum 5 ani pentru proiecte de investitii;

d) credit pentru domenii prioritare - destinat operatorilor economici pentru finantarea proiectelor din domeniile prioritare de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 96/2000, republicată:

- suma creditului: maximum 1.500.000 euro în echivalent lei;

- perioada de creditare: maximum 5 ani.

(2) Gradul minim de acoperire cu garantii colaterale a creditelor cu dobândă subventionată enumerate la alin. (1) lit. a), b) si d) este de 100%. Pentru microcreditul pentru IMM gradul minim de acoperire cu garantii colaterale este de 20%.

Art. 10. - (1) Valoarea ajutorului se determină ex ante, pentru toată perioada de creditare, prin însumarea fluxurilor actualizate de dobândă aferente angajamentului total la data acordării creditului.

(2) Actualizarea fluxurilor de dobândă se efectuează la momentul acordării creditului, folosind rata de referintă comunicată de Comisia Europeană, conform formulei:

 

Subventie dobândă =

Σ Sold i;i-1 x r s x

nz i;i-1/360 x 1/(1+ra)nzi;0/360

i

 

unde:

Sold i;i-1 = soldul zilnic al creditului (între data „i”de plată a dobânzii si data imediat anterioară „i-1” de plată a dobânzii;

nz i;i-1 = perioada de fructificare a soldului creditului (numărul de zile calendaristice dintre data „i” de plată a dobânzii si data imediat anterioară „i-1” de plată a dobânzii);

nzi:0 = perioada de actualizare (numărul de zile calendaristice dintre data „i” de plată a dobânzii si data de acordare a creditului);

rs = rata de subventie;

ra = rata de referintă (actualizare).

 

(3) Valoarea ajutorului de stat pentru microcreditul pentru IMM se determină prin însumarea valorii subventiei de dobândă cu echivalentul subventiei brute aferente exceptării de garantii colaterale reale. Echivalentul subventiei brute pentru garantia oferită de EXIMBANK se determină conform următoarei formule:

Echivalent subventie brută pentru garantie = 80% x Valoare credit (principal) x 200.000/1.500.000

Art. 11. - Valoarea maximă a ajutorului obtinut de un beneficiar în cadrul prezentei scheme nu poate să depăsească echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro pentru operatorii economici care activează în domeniul transportului rutier) pe o perioadă de până la 3 ani fiscali.


8) Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 205 din 2 august 2002, seria L.

 

 

 

CAPITOLUL VI

Regula de cumul

 

Art. 12. - (1) Ajutorul de minimis nu va fi cumulat cu niciun alt ajutor de stat acordat pentru aceleasi costuri eligibile (legate de acelasi proiect de investitii), în cazul în care un asemenea cumul ar duce la depăsirea intensitătii maxime admise prevăzute în legislatia specifică aplicabilă, după caz.

(2) Ajutorul de minimis va fi acordat numai după ce EXIMBANK a verificat respectarea regulii cumulului, pe baza declaratiei pe propria răspundere a operatorului economic.

(3) În cazul în care valoarea totală a ajutorului acordat unui operator economic depăseste plafoanele ajutorului de minimis, acest ajutor nu poate fi acordat nici chiar pentru o fractie ce nu depăseste aceste plafoane.

 

CAPITOLUL VII

Documentatia necesară pentru cererea de finantare

 

Art. 13. - Solicitantii vor depune la EXIMBANK documentatia cuprinzând:

a) cererea de acordare a finantării cu dobândă subventionată;

b) dosarul solicitării: juridic, financiar, proiectul de finantat, garantii propuse;

c) declaratia pe propria răspundere a operatorului economic, referitoare la:

- cuantumul ajutoarelor de minimis primite într-o perioadă de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent);

- faptul că nu a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat împotriva sa ori, dacă a fost emisă, s-a executat;

- faptul că la data solicitării nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu institutiile statului, inclusiv cu EXIMBANK;

- încadrarea în categoria întreprinderi mici si mijlocii (IMM), după caz;

d) alte documente solicitate de EXIMBANK, în functie de specificul finantării;

e) dovada plătii comisionului de analiză a cererii de acordare a finantării cu dobândă subventionată.

Art. 14. - Documentatia pentru acordarea finantării cu dobândă subventionată se depune la sucursalele EXIMBANK si se înregistrează în Registrul unic al finantărilor cu dobândă subventionată, în ordinea cronologică a primirii dosarelor complete.

Art. 15. - Operatorii economici care solicită finantare cu dobândă subventionată au obligatia deschiderii unui cont curent la EXIMBANK.

Art. 16. - Pentru finantarea cu dobândă subventionată, operatorul economic va plăti EXIMBANK comisioane conform Caietului de comisioane al EXIMBANK.

 

CAPITOLUL VIII

Analiza cererilor de finantare

 

Art. 17. - Cererea de finantare cu dobândă subventionată se analizează de EXIMBANK conform reglementărilor sale interne.

Art. 18. - În urma procesului de analiză, EXIMBANK va întocmi un referat prin care va propune acordarea sau respingerea finantării.

Art. 19. - În baza hotărârii C.I.F.G.A. de aprobare a finantării cu dobândă subventionată, EXIMBANK va redacta contractul de credit si va comunica operatorului economic valoarea maximă a ajutorului si caracterul de ajutor de minimis al acestuia.

 

CAPITOLUL IX

Monitorizarea si raportarea ajutorului de minimis

 

Art. 20. - (1) În cazul în care, ulterior acordării finantării cu dobândă subventionată, se constată că au fost încălcate conditiile prevăzute de legislatia în domeniul ajutorului de minimis si/sau nu au fost respectate obligatiile contractuale, EXIMBANK va lua toate măsurile necesare pentru recuperarea sumelor acordate.

(2) În cazul în care împrumutatul nu achită datoriile sale fată de EXIMBANK, în cel mult 45 de zile calendaristice, contractul de credit se consideră reziliat de plin drept, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităti, fără punerea în întârziere si fără interventia instantelor judecătoresti, declarându-se creditul scadent si exigibil cu toate dobânzile si celelalte sume datorate.

(3) Recuperarea prin executare silită se efectuează prin Corpul executorilor fiscali al EXIMBANK, potrivit dispozitiilor legale în vigoare privind Codul de procedură fiscală si prevederilor normelor interne privind recuperarea creantelor administrate de EXIMBANK în numele si în contul statului.

Art. 21. - EXIMBANK va păstra evidenta ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme si informatiile referitoare la acestea, pe o perioadă de 10 ani de la data ultimei alocări specifice de ajutor în cadrul acesteia, pentru a stabili dacă sunt respectate toate conditiile prevăzute de Regulamentul Comisiei Europene nr. 1998/2006 privind ajutorul de minimis.

Art. 22. - EXIMBANK va transmite anual Consiliului Concurentei un raport cu privire la implementarea schemei în forma prevăzută în cap. III din Regulamentul (CE) nr. 794/20049).

Art. 23. - Operatorii economici beneficiari de ajutor de stat vor tine o evidentă specifică a ajutoarelor primite, în conformitate cu legislatia în domeniul ajutorului de stat.

Art. 24. - În vederea asigurării transparentei si a unui control eficient al ajutoarelor de minimis, EXIMBANK va aplica prevederile art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 137/2007, referitoare la schemele de minimis, si va transmite spre informare Consiliului Concurentei prezenta schemă de ajutor de minimis în termen de 15 zile de la data adoptării.

Art. 25. - Prezenta schemă va fi publicată integral pe site-ul EXIMBANK, la adresa web http://www.eximbank.ro.

Art. 26. - EXIMBANK va furniza Consiliului Concurentei toate informatiile solicitate de Comisia Europeană cu privire la prezenta schemă de ajutor de minimis, pentru a fi transmise acesteia, în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea solicitării.

 

CAPITOLUL X

Dispozitii finale

 

Art. 27. - Valoarea maximă a subventiei de dobândă care poate fi acordată în cadrul schemei se actualizează automat la modificarea pragului de minimis al ajutorului de stat.

Art. 28. - În scopul aplicării prezentelor norme, EXIMBANK va emite proceduri interne de lucru, care vor fi supuse aprobării C.I.F.G.A.

Art. 29. - Prezentele norme intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, dată la care se abrogă Normele de finantare cu dobândă subventionată a operatorilor economici în numele si în contul statului (NI-FIN-06-I/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 29/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 8 august 2007.


9) Regulamentul Comisiei (CE) nr. 794/2004 cu privire la implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 659/1999 referitor la aplicarea art. 93 al Tratatului CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 140 din 30 aprilie 2004.