MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 258         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         MIercuri, 2 aprilie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

339. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor de administrare a locuintelor construite de Agentia Natională pentru Locuinte de care pot beneficia medicii rezidenti si alti tineri specialisti din sistemul de sănătate

 

340. - Hotărâre privind transmiterea unui teren din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea

 

342. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 72 Găesti-Ploiesti km 0+000 - km 76+180”

 

343. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 67B, Scoarta-Pitesti, km 0+000 - km 188+200”

 

344. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Lărgire la 4 benzi - Centura Bucuresti Sud între A2 (km 23+600) si A1 (km 55+520)”

 

345. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 22/2004 privind trimiterea în misiune permanentă în străinătate a personalului din Ministerul Apărării Nationale

 

351. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei cu privire la cooperarea economică, industrială si tehnico-stiintifică, semnat la Bucuresti la 30 octombrie 2007

 

Acord între Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei cu privire la cooperarea economică, industrială si tehnico-stiintifică

 

356. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

68. - Decizie privind eliberarea domnului Mircea-Lucian Chertes din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

69. - Decizie pentru numirea domnului Mircea-Lucian Chertes în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

70. - Decizie pentru modificarea Deciziei primuluiministru nr. 461/2005 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei pentru managerii publici

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

570. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind abrogarea pct. 2 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.301/2007 pentru aprobarea Normelor privind functionarea laboratoarelor de analize medicale

 

574/269. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2008

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

2. - Hotărâre privind întocmirea documentelor care însotesc lista de candidati

 

3. - Hotărâre privind unele precizări referitoare la cerintele listelor de candidati ale organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor de administrare a locuintelor construite de Agentia Natională pentru Locuinte de care pot beneficia medicii rezidenti si alti tineri specialisti din sistemul de sănătate

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 17 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele de administrare a locuintelor construite de Agentia Natională pentru Locuinte de care pot beneficia medicii rezidenti si alti tineri specialisti din sistemul de sănătate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 26 martie 2008.

Nr. 339.

 

ANEXĂ

 

NORME

de administrare a locuintelor construite de Agentia Natională pentru Locuinte de care pot beneficia medicii rezidenti si alti tineri specialisti din sistemul de sănătate

 

Art. 1. - (1) Locuintele de care pot beneficia medicii rezidenti si alti tineri specialisti din sistemul de sănătate sunt construite de Agentia Natională pentru Locuinte în cadrul Programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, Subprogramul privind constructia locuintelor în regim de închiriere pe terenurile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Sănătătii Publice. Locuintele sunt administrate de către autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, denumite în continuare autorităti de sănătate publică, în numele Ministerului Sănătătii Publice.

(2) Activitatea de administrare a locuintelor prevăzute la alin. (1), denumită în continuare Activitate, se finantează integral din venituri proprii, functionează pe baza bugetului de venituri si cheltuieli si se organizează, în numele Ministerului Sănătătii Publice, de către autoritătile de sănătate publică, în regim propriu si prin operatori economici specializati, persoane fizice sau juridice, pe baza contractelor încheiate cu acestia.

Art. 2. - Activitatea se încadrează la capitolul bugetar 70.10 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică”.

Art. 3. - (1) Finantarea Activitătii se realizează integral din venituri proprii.

(2) Veniturile proprii ale Activitătii se constituie din:

a) încasările obtinute din chirii, din fondul de rulment si din alte fonduri constituite potrivit legii;

b) penalităti calculate debitorilor restantieri la reconstituirea fondului de rulment;

c) dobânzi încasate, în conditiile legii, la disponibilitătile bănesti si la depozitele constituite din veniturile Activitătii prevăzute la lit. a) si b).

(3) Din veniturile proprii prevăzute la alin. (2) se finantează integral cheltuielile curente si de capital ce se efectuează pentru organizarea si desfăsurarea Activitătii.

Art. 4. - (1) Bugetul de venituri si cheltuieli al Activitătii se elaborează pe formularul de buget de venituri si cheltuieli pentru activităti finantate integral din venituri proprii si se aprobă odată cu bugetul Ministerului Sănătătii Publice, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare.

(2) Excedentul anual rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli al Activitătii se reportează în anul următor si se utilizează cu aceleasi destinatii.

Art. 5. - (1) Executia de casă a bugetului de venituri si cheltuieli al Activitătii se realizează prin Trezoreria Statului, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Raportarea executiei de casă a bugetului de venituri si cheltuieli al Activitătii se efectuează în conformitate cu instructiunile emise de Ministerul Economiei si Finantelor.

Art. 6. - Autoritătile de sănătate publică care organizează Activitatea răspund de elaborarea, executia si raportarea indicatorilor prevăzuti în bugetele de venituri si cheltuieli, în conformitate cu prevederile legale, si controlează modul de îndeplinire a prevederilor contractuale de către operatorii economici specializati, persoane fizice sau juridice.

Art. 7. - (1) Pentru analizarea cererilor de repartizare a locuintelor destinate închirierii de către medicii rezidenti si alti tineri specialisti din sistemul de sănătate se constituie, prin decizie a directorilor executivi ai autoritătilor de sănătate publică, comisii sociale în componenta cărora vor fi cuprinsi specialisti, medici, asistenti medicali, economisti, juristi etc. din cadrul autoritătii de sănătate publică care organizează Activitatea si din unităti sanitare reprezentative.

(2) Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în solutionarea cererilor de repartizare a locuintelor pentru tineri, destinate închirierii, sunt unice pentru toate autoritătile de sănătate publică si se elaborează de către Ministerul Sănătătii Publice, cu avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor.

(3) Criteriile de acces la locuintă si criteriile de ierarhizare prin punctaj se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii publice.

(4) Comisia socială întocmeste lista cu cererile care îndeplinesc criteriile de acces, în ordinea de prioritate stabilită prin punctaj, si o prezintă directorului executiv al autoritătii de sănătate publică, care o aprobă.

(5) Cererile care nu îndeplinesc criteriile de acces nu se punctează si, după expirarea termenului înăuntrul căruia poate fi contestată ordinea de prioritate, se clasează.

(6) Autoritătile de sănătate publică au obligatia de a face cunoscute listele cu solicitantii care au acces la locuinte si pe cele cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în solutionarea cererilor, precum si criteriile care au stat la baza stabilirii respectivelor liste prin afisare la sediul propriu, la unitătile sanitare în incinta cărora s-au construit locuintele si prin postare pe site-ul propriu.

(7) Contestatiile cu privire la stabilirea accesului la locuinte, precum si la acordarea prioritătilor în solutionarea cererilor sunt adresate directorului executiv al autoritătii de sănătate publică în termen de 7 zile de la afisarea listelor prevăzute la alin. (6).

Directorul executiv al autoritătii de sănătate publică asigură solutionarea contestatiilor în termen de 15 zile de la primire, în conditiile legii.

(8) Listele cu cererile care îndeplinesc criteriile de acces se întocmesc sau se actualizează numai în anii în care Ministerul Sănătătii Publice primeste în administrare locuinte noi. În liste sunt cuprinse cererile primite până la finele anului anterior si rămase nesolutionate.

(9) Repartizarea locuintelor noi se efectuează la finalizarea acestora si după preluarea lor prin protocol în administrarea Ministerului Sănătătii Publice, în baza unor liste de repartizare aprobate de directorul general executiv al autoritătii de sănătate publică si care sunt supuse procedurii de contestare, conform legii.

(10) Locuintele care devin vacante pe parcursul exploatării se repartizează solicitantilor, în ordinea de depunere a cererilor, în aceleasi conditii ca si locuintele noi.

(11) Ministerul Sănătătii Publice tine evidenta lunară si cumulativă a locuintelor pentru medici rezidenti si alti tineri specialisti din sistemul de sănătate, aflate în administrarea sa, si a necesarului de astfel de locuinte, pe care le transmite Agentiei Nationale pentru Locuinte si/sau Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, la solicitarea acestora.

Art. 8. - (1) Închirierea locuintelor se face în conditiile prevăzute la cap. III din Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuintei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000, cu modificările ulterioare.

(2) Stabilirea si plata chiriilor se fac în conformitate cu prevederile cap. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare.

(3) În contractele de închiriere se înscriu în mod expres următoarele clauze obligatorii:

a) cuantumul chiriei se modifică în conditiile aplicării prevederilor art. 27 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări si completări, prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, si, respectiv, ale art. 62 alin. 31 si 32 din Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 194 alin. (2) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările si completările ulterioare;

b) contractul de închiriere încetează dacă titularul de contract căruia i-a fost repartizată locuinta nu mai lucrează în sectorul public sanitar;

c) contractul de închiriere încetează dacă titularul de contract căruia i-a fost repartizată locuinta se mută cu serviciul în altă localitate;

d) cu 3 luni înainte de expirarea perioadei de 5 ani pentru care se încheie contractul de închiriere initial, în baza cererii de prelungire a acestuia si a documentelor justificative, comisia socială reevaluează îndeplinirea criteriilor de acces si de ierarhizare si, în cazul neîndeplinirii acestora, contractul de închiriere încetează.

Art. 9. - Locuintele construite si destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialisti din sistemul de sănătate prin programe de investitii la nivel national, în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998, cu modificările si completările ulterioare, care au fost receptionate si înregistrate ca mijloace fixe aflate în proprietatea publică a unitătilor administrativteritoriale până la data intrării în vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 35/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998, precum si terenul aferent acestora, după caz, trec, în conditiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, la cererea Guvernului, în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Sănătătii Publice si a autoritătilor de sănătate publică.

Art. 10. - În relatiile contractuale Activitatea este reprezentată de persoanele autorizate ale autoritătii de sănătate publică care o organizează.

Art. 11. - (1) În vederea încheierii contractelor cu furnizorii de utilităti aferente blocurilor de locuinte si organizării administrării acestora, în baza documentatiilor temeinic fundamentate prezentate de autoritătile de sănătate publică, Ministerul Sănătătii Publice poate acorda împrumuturi fără dobândă din bugetul propriu, pe bază de conventie, în conditiile art. 69 din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare.

(2) Împrumuturile acordate în conditiile alin. (1) vor fi rambursate integral din veniturile proprii ale Activitătii, în termen de 6 luni de la data acordării.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui teren din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998

privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea, fără plată, a unui teren, aflat în concesiunea Societătii Comerciale SERE - S.R.L., având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea, în vederea realizării bd. Dem Rădulescu.

(2) Contractul de concesiune nr. 13/2003 încheiat între Agentia Domeniilor Statului si Societatea Comercială SERE - S.R.L. se va modifica în mod corespunzător.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 26 martie 2008.

Nr. 340.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea

 

Nr.

crt.

Adresa terenului

care face obiectul

transmiterii

Persoana juridică

de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

Caracteristici tehnice ale imobilului

1.

Municipiul Râmnicu

Vâlcea, cartierul

Ostroveni, judetul

Vâlcea

Statul român,

din administrarea

Agentiei Domeniilor

Statului

Municipiul Râmnicu Vâlcea,

în administrarea Consiliului

Local al Municipiului Râmnicu

Vâlcea, judetul Vâlcea

- suprafata terenului - 10.846,25 m2;

- tarla nr. 379, arabil;

- parcela cadastrală nr. 1;

- teren situat în intravilanul municipiului Râmnicu Vâlcea

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 72 Găesti-Ploiesti km 0+000 - km 76+180”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 72 Găesti-Ploiesti km 0+000 - km 76+180”, judetele Dâmbovita si Prahova, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, si/sau din alte surse legal constituite.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 26 martie 2008.

Nr. 342.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 67B, Scoarta-Pitesti, km 0+000 - km 188+200”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 67B, Scoarta-Pitesti, km 0+000 - km 188+200”, judetele Gorj, Vâlcea si Arges, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, si/sau din alte surse legal constituite.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 26 martie 2008.

Nr. 343.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Lărgire la 4 benzi- Centura Bucuresti Sud între A2 (km 23+600) si A1 (km 55+520)”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Lărgire la 4 benzi-Centura Bucuresti Sud între A2 (km 23+600) si A1 (km 55+520)”, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, si/sau din alte surse legal constituite.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 26 martie 2008.

Nr. 344.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 22/2004 privind trimiterea în misiune permanentă în străinătate a personalului din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 22/2004 privind trimiterea în misiune permanentă în străinătate a personalului din Ministerul Apărării Nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 23 ianuarie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În titlul si în cuprinsul hotărârii, denumirea „Ministerul Apărării Nationale” se înlocuieste cu denumirea „Ministerul Apărării”, iar sintagma „ministrul apărării nationale” se înlocuieste cu sintagma „ministrul apărării”.

2. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - Ministerul Apărării poate trimite personal militar si civil la reprezentantele României pe lângă organizatiile internationale, în structurile comandamentelor, agentiilor si institutiilor NATO sau ale Uniunii Europene, precum si la alte organizatii internationale/regionale militare sau civile ori la alte institutii din străinătate.”

3. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 2. - Trimiterea la post a personalului prevăzut la art. 1 se face prin ordin al ministrului apărării, potrivit legii.”

4. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Pentru cadrele militare aflate în activitate numite în functii prevăzute în statele de organizare cu grade mai mari decât cele pe care le detin prin diminuarea temporară a functiilor corespunzător gradelor detinute, echivalarea functiei militare cu functia civilă se face în raport cu functia prevăzută în statul de organizare anterior diminuării temporare.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Mihai Cioroianu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 26 martie 2008.

Nr. 345.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei cu privire la cooperarea economică, industrială si tehnico-stiintifică, semnat la Bucuresti la 30 octombrie 2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei cu privire la cooperarea economică, industrială si tehnicostiintifică, semnat la Bucuresti la 30 octombrie 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii,

comert, turism si profesii liberale,

Ovidiu Ioan Silaghi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Mihai Cioroianu

 

Bucuresti, 26 martie 2008.

Nr. 351.

 

ACORD

între Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei cu privire la cooperarea economică, industrială si tehnico-stiintifică

 

Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei, denumite în continuare părti contractante,

constiente de solidele legături economice traditionale, dezvoltate prin intermediul unei cooperări fructuoase si reciproc avantajoase, având o viziune comună asupra problematicilor de interes reciproc,

dorind să dezvolte relatiile traditionale stabilite între părtile contractante în domeniul economic, industrial si tehnico-stiintific,

dorind să stabilească un cadru legal favorabil dialogului constant, având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri adecvate în scopul dezvoltării relatiilor economice, industriale si tehnico-stiintifice, în beneficiul ambelor state,

hotărând să consolideze, să adâncească si să diversifice relatiile lor economice, industriale si tehnico-stiintifice, astfel încât acestea să atingă un potential optim, în beneficiul reciproc,

recunoscând faptul că parteneriatul economic are rolul de a dinamiza dialogul pe aspecte economice de interes comun,

sustinând dezvoltarea economică a ambelor tări, cresterea eficientei în economie, precum si cresterea nivelului de trai,

convinse de faptul că întărirea cooperării între părtile contractante va crea noi oportunităti, precum si un mediu stabil,

favorabil colaborării economice, industriale si tehnico-stiintifice,

au convenit asupra celor ce urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile contractante, având în vedere potentialul lor intern si aspiratiile economice pe termen lung, vor încuraja cooperarea bilaterală în toate domeniile de interes, în special în sectoarele economic, industrial si tehnico-stiintific.

Obiectivele acestei cooperări sunt, printre altele:

a) dezvoltarea si prosperitatea industriilor de profil;

b) încurajarea cooperării economice, precum si a progresului stiintific si tehnologic;

c) reducerea disparitătilor regionale;

d) protectia si îmbunătătirea mediului înconjurător;

e) contributia la dezvoltarea de ansamblu a propriilor economii, precum si la cresterea nivelului de trai.

 

ARTICOLUL 2

 

În conformitate cu prevederile prezentului acord, relatiile economice vor fi dezvoltate prin promovarea activitătilor din sectorul economic si tehnico-stiintific, în special în, dar fără a se limita la, următoarele domenii:

a) inginerie mecanică;

b) minerit si industria metalurgică;

c) sectorul energetic;

d) sectorul petrolului si al gazelor naturale, incluzând dezvoltarea si refacerea conductelor de petrol si gaze naturale, respectiv cooperarea în domeniul exploatării si furnizării de echipamente pentru noi zăcăminte;

e) industria usoară;

f) industria chimică si petrochimică;

g) industria prelucrării lemnului, inclusiv industria celulozei si hârtiei;

h) agricultură;

i) transport, inclusiv mijloace de transport;

j) comunicatii.

Cooperarea în domeniile anterior mentionate va încuraja dezvoltarea contactelor de afaceri dintre companiile românesti si ucrainene, informarea reciprocă asupra legislatiei în vigoare în România si Ucraina, precum si identificarea proiectelor, respectiv a sectoarelor de interes potential pentru cooperarea bilaterală.

Părtile contractante vor facilita schimbul de experientă dintre experti din sectorul public si privat, dintre tehnicieni si reprezentanti ai mediului de afaceri, precum si transferul de echipamente, materiale si know-how necesare pentru implementarea activitătilor la care face referire prezentul acord.

 

ARTICOLUL 3

 

Părtile contractante înfiintează Comisia mixtă româno-ucraineană pentru cooperare economică, industrială si tehnico-stiintifică, denumită în continuare Comisia mixtă, în vederea promovării si dezvoltării diverselor activităti la care face referire art. 1, actionând ca principal instrument în implementarea prezentului acord.

Comisia mixtă se înfiintează pe bază paritară.

Pentru îndeplinirea atributiilor sale, Comisia mixtă poate solicita asistentă functionarilor publici si institutiilor guvernamentale ale părtilor contractante si poate înfiinta grupuri de lucru si comitete, la nivel de experti, ad-hoc sau permanente, cărora le poate atribui si delega responsabilităti specifice.

 

ARTICOLUL 4

 

Comisia mixtă se va reuni anual sau de câte ori este necesar, alternativ în fiecare tară, la solicitarea uneia dintre părtile contractante. Comisia mixtă îsi va aproba propriul regulament de functionare, care urmează a defini activitatea acesteia, aspectele financiare, precum si limbile de lucru.

 

ARTICOLUL 5

 

Pentru a facilita implementarea si îndeplinirea obiectivelor prezentului acord, Comisia mixtă, printre altele:

a) va examina evolutia si perspectivele relatiilor economice bilaterale;

b) va încuraja cooperarea în domenii de interes reciproc prin facilitarea contactelor dintre operatorii economici români si ucraineni, prin identificarea proiectelor specifice si a domeniilor de cooperare de interes reciproc;

c) va informa propriile comunităti de afaceri cu privire la oportunitătile de investitii, precum si cu privire la cadrul legal în vigoare relevant pentru aplicarea prezentului acord;

d) va promova dezvoltarea cooperării economice, industriale si tehnico-stiintifice în domeniul public si privat, inclusiv a transferului de tehnologie, conform obligatiilor internationale asumate de părtile contractante, cu respectarea deplină a drepturilor de proprietate intelectuală, precum si în concordantă cu prioritătile politicilor economice si de dezvoltare ale părtilor contractante;

e) va actiona în calitate de organism consultativ al părtilor contractante în ceea ce priveste cooperarea economică, industrială si tehnico-stiintifică, încurajând părtile contractante să adopte măsurile adecvate pentru îmbunătătirea relatiilor bilaterale, astfel cum sunt ele definite în prezentul acord;

f) va evalua periodic gradul de implementare a prezentului acord.

 

ARTICOLUL 6

 

În vederea identificării si facilitării oportunitătilor de afaceri, precum si a unor noi forme de cooperare economică, industrială si tehnico-stiintifică, Comisia mixtă:

a) încurajează înfiintarea si functionarea de reprezentante comerciale, sucursale, filiale, camere de comert mixte si alte entităti economice, în conformitate cu legislatia părtilor contractante;

b) promovează si sprijină misiunile economice si de investitii, organizarea de târguri, expozitii, seminarii, simpozioane, precum si a altor activităti similare;

c) încurajează institutiile financiare si băncile din România si Ucraina să stabilească contacte si să îmbunătătească cooperarea dintre ele, încurajează participarea întreprinderilor mici si mijlocii la îndeplinirea obiectivelor prezentului acord;

d) încurajează activitătile de investitii, precum si crearea de întreprinderi mixte si sucursale;

e) facilitează schimbul de experientă dintre experti din sectorul public si privat, dintre tehnicieni si reprezentanti ai mediului de afaceri, precum si transferul de echipamente, materiale si know-how necesare pentru implementarea activitătilor la care face referire prezentul acord.

 

ARTICOLUL 7

 

Orice divergentă cu privire la interpretarea sau implementarea prezentului acord va fi solutionată prin consultări si negocieri.

 

ARTICOLUL 8

 

Aplicarea prezentului acord nu va afecta obligatiile care derivă din statutul României de stat membru al Uniunii Europene.

 

ARTICOLUL 9

 

Prezentul acord poate fi modificat prin consimtământul mutual al părtilor contractante, prin intermediul unui protocol aditional, care va fi parte integrantă din acesta.

 

ARTICOLUL 10

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări scrise prin care părtile contractante îsi vor comunica îndeplinirea procedurilor interne legale pentru intrarea în vigoare a acordului.

Prezentul acord va rămâne în vigoare pentru o perioadă de cinci (5) ani si va fi reînnoit, automat, pentru perioade consecutive de câte un an, dacă niciuna dintre părtile contractante nu notifică celeilalte, pe canale diplomatice, intentia de a nu reînnoi acordul, cu sase (6) luni înainte de expirarea perioadei sale de valabilitate.

La data intrării în vigoare a prezentului acord, Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei cu privire la colaborarea comercial-economică si tehnico-stiintifică, semnat la Bucuresti la 28 iulie 1992, precum si Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind înfiintarea Consiliului consultativ interguvernamental româno-ucrainean de colaborare comercial-economică, semnat la Bucuresti la 19 aprilie 1994, îsi vor înceta valabilitatea.

Încheiat la Bucuresti la 30 octombrie 2007, în două exemplare originale, în limbile română, ucraineană si engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor divergente cu privire la interpretarea prevederilor prezentului acord, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Adrian Mihai Cioroianu

Pentru Cabinetul de Ministri al Ucrainei,

Arsenii Iateniuk

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590 din 7 iulie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 7, alineatul (6) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(6) În cazul în care ministrul nu îsi poate exercita atributiile curente, acesta desemnează prin ordin un secretar de stat sau, după caz, pe subsecretarul de stat care să exercite aceste atributii, înstiintându-l pe primul-ministru.”

2. La articolul 13, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul maxim de posturi este de 273, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.”

3. După articolul 14 se introduc patru noi articole, articolele 141 –144, cu următorul cuprins:

„Art. 141. - Se înfiintează Centrul National de Sănătate Mintală, ca unitate cu personalitate juridică, finantată integral de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Sănătătii Publice, cu sediul în municipiul Bucuresti, prin reorganizarea Centrului National de Sănătate Mintală aflat în structura Scolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar.

Art. 142. - Centrul National de Sănătate Mintală are, în principal, următoarele atributii:

a) stabileste prioritătile în domeniul dezvoltării politicilor de sănătate mintală si asigură consultantă si asistentă tehnică în domeniul politicilor de sănătate mintală;

b) stabileste prioritătile în implementarea programelor specifice în dezvoltarea serviciilor de sănătate mintală si coordonează acordarea consultantei si asistentei tehnice în dezvoltarea serviciilor de sănătate mintală;

c) asigură consultantă si asistentă tehnică în formarea personalului care lucrează în reteaua natională de sănătate mintală;

d) organizează elaborarea si diseminarea ghidurilor de practică în domeniul sănătătii mintale, precum si dezvoltarea de competente în organizarea si conducerea serviciilor de sănătate mintală;

e) asigură colectarea, prelucrarea si interpretarea de date în domeniul sănătătii mintale;

f) monitorizează si evaluează serviciile de sănătate mintală;

g) realizează si întretine Registrul national de psihiatrie;

h) asigură dezvoltarea aplicatiilor informatice în sectorul propriu de activitate;

i) initiază si elaborează programe si campanii IEC (informare, educare, comunicare) în domeniul sănătătii mintale;

j) asigură cadrul desfăsurării activitătilor comisiilor consultative ale Ministerului Sănătătii Publice pentru rezolvarea aspectelor legate de sănătatea mintală;

k) urmăreste implementarea sistemului de protectie a informatiilor clasificate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, corespunzător domeniilor sale de activitate;

l) utilizează cu eficientă resursele umane si materiale în vederea realizării obiectivelor stabilite pentru fiecare etapă.

Art. 143. - (1) Personalul Centrului National de Sănătate Mintală aflat în structura Scolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar se preia de unitatea nou-înfiintată.

(2) Personalul încadrat la Centrul National de Sănătate Mintală este personal contractual, iar salarizarea se face potrivit anexelor la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările si completările ulterioare. Personalul de specialitate medicosanitar se salarizează potrivit anexei nr. 1 la respectiva ordonantă de urgentă.

Art. 144. - (1) Functiile de conducere, numărul de posturi, structura organizatorică si regulamentul de organizare si functionare se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii publice.

(2) Statul de functii se aprobă de ministrul sănătătii publice.”

4. Anexele nr. 1 si 2 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, se vor modifica prevederile Ordinului ministrului sănătătii publice, al ministrului educatiei si cercetării si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 841/4.844/309/2006 pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare, statutului, structurii organizatorice, statului de functii si a structurii de personal ale Scolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 8 august 2006, cu modificările ulterioare.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590 din 7 iulie 2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 26 martie 2008.

Nr. 356.

 

ANEXA Nr. 11)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 862/2006)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICA

A MINISTERULUI SANATATII PUBLICE

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 862/2006)

 

LISTA

cuprinzând unitătile cu personalitate juridică aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătătii Publice

 

A. UNITĂTI AFLATE ÎN SUBORDINEA MINISTERULUI SĂNĂTĂTII PUBLICE

I. Unităti finantate integral de la bugetul de stat:

1. Autoritătile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, servicii publice deconcentrate*)

2. Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

3. Institutul de Sănătate Publică „Prof. dr. Iuliu Moldovan” Cluj-Napoca

4. Institutul de Sănătate Publică Iasi

5. Institutul de Sănătate Publică „Prof. dr. Leonida Georgescu” Timisoara

6. Centrul de Sănătate Publică Târgu Mures

7. Centrul de Sănătate Publică Sibiu

8. Institutul National de Medicină Sportivă Bucuresti

9. Institutul National de Hematologie Transfuzională „Prof. dr. C.T. Nicolau” Bucuresti

10. Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii Bucuresti

11. Academia de Stiinte Medicale Bucuresti

12. Agentia Natională de Transplant Bucuresti

13. Oficiul Central de Stocare pentru Situatii Speciale Bucuresti

14. Centrul National de Sănătate Mintală Bucuresti.

Numărul maxim de posturi la unitătile prevăzute la pct. 1-14 este de 8.226, din care:

- Spitalul Tichilesti (leprozerie) - 28;

- medici rezidenti pe post în specialitatea epidemiologie si medicină de laborator - 345.

II. Unităti finantate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate:

1. Institutul Oncologic „Prof. dr. Alexandru Trestioreanu” Bucuresti

2. Institutul Oncologic „Prof. dr. I. Chiricută” Cluj-Napoca

3. Institutul National de Gerontologie si Geriatrie „Ana Aslan” Bucuresti

4. Institutul de Pneumoftiziologie „Prof. dr. Marius Nasta” Bucuresti

5. Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului „Prof. dr. Alfred Rusescu” Bucuresti

6. Institutul National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie Bucuresti

7. Institutul National de Endocrinologie „C.I. Parhon” Bucuresti

8. Institutul National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice „Prof. dr. N. Paulescu” Bucuresti

9. Institutul de Neurologie si Boli Neurovasculare Bucuresti

10. Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. dr. C.C. Iliescu” Bucuresti

11. Institutul Inimii „Prof. dr. Nicolae Stăncioiu” Cluj-Napoca

12. Institutul National de Boli Infectioase „Prof. dr. Matei Bals” Bucuresti

13. Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functională O.R.L. „Prof. dr. Dorin Hociotă” Bucuresti

14. Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara

15. Institutul Clinic Fundeni Bucuresti

16. Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca

17. Institutul de Boli Cardiovasculare si Transplant Târgu Mures

18. Institutul de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi

19. Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. dr. G. I. M. Georgescu” Iasi

20. Centrul de Cardiologie Craiova

21. Centrul de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia” Vâlcele

22. Centrul Medical Clinic de Evaluare si Recuperare pentru Copii si Tineri „Cristian Serban” Buzias

23. Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie Dezna

24. Spitalul de Recuperare Borsa

25. Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix

26. Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Stei

27. Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Săpoca

28. Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare

29. Spitalul de Psihiatrie Zam

30. Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Pădureni-Grajduri

31. Spitalul de Psihiatrie Gătaia

32. Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Jebel

33. Spitalul Clinic de Psihiatrie „Socola” Iasi

34. Spitalul de Cardiologie Covasna

35. Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică si Balneologie Eforie Nord

36. Sanatoriul Balnear si de Recuperare Techirghiol

37. Sanatoriul Balnear si de Recuperare Mangalia

38. Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Busteni

39. Sanatoriul de Nevroze Predeal

40. Sanatoriul Balnear Slănic-Moldova

41. Institutul National pentru Medicină Complementară si Alternativă Bucuresti

42. Statia Centrală de Transport Sanitar si Ambulantă Aeriană Bucuresti

43. Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii „Dr. Nicolae Robănescu” Bucuresti.

 

NOTĂ:

Numărul maxim de posturi la unitătile prevăzute la pct. 1-43, precum si pentru unitătile sanitare publice din subordinea autoritătilor de sănătate publică este de 185.932.

Unitătile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în conditiile legii.

 

III. Unităti finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat:

1. Institutul National de Medicină Legală „Mina Minovici” Bucuresti

2. Institutul de Medicină Legală Iasi

3. Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca

4. Institutul de Medicină Legală Timisoara

5. Institutul de Medicină Legală Craiova

6. Institutul de Medicină Legală Târgu Mures.

Numărul maxim de posturi la unitătile prevăzute la pct. 1-6 este de 500.

IV. Unităti finantate integral din venituri proprii:

1. Agentia Natională a Medicamentului Bucuresti

2. Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti.

Numărul maxim de posturi la unitătile prevăzute la pct. 1 si 2 este de 740.

B. UNITĂTI AFLATE SUB AUTORITATEA MINISTERULUI SĂNĂTĂTII PUBLICE

1. Compania Natională „Unifarm” - S.A. Bucuresti

2. Societatea Comercială „Sanevit 2003” - S.A. Arad.

C. UNITĂTI AFLATE ÎN COORDONAREA MINISTERULUI SĂNĂTĂTII PUBLICE

1. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale „Victor Babes” Bucuresti

2. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino” Bucuresti

3. Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar Bucuresti

4. Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Bucuresti.


*) În subordinea autoritătilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti functionează unităti cu personalitate juridică, finantate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum si serviciile de ambulantă, centrele de diagnostic si tratament, centrele medicale si ambulatoriile de specialitate.

 

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Mircea-Lucian Chertes din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

În temeiul art. 15 lit. c) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mircea-Lucian Chertes se eliberează din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 31 martie 2008.

Nr. 68.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Mircea-Lucian Chertes în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, alart. 66 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mircea- Lucian Chertes se numeste în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 31 martie 2008.

Nr. 69.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 461/2005 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei pentru managerii publici

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) si (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 452/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si dispozitiile art. 2 alin. (2) si (4), art. 4 alin. (1) lit. l), art. 5 si ale art. 62 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 783/2005, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite următoarea decizie:

Articol unic. - Decizia primului-ministru nr. 461/2005 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei pentru managerii publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 5 octombrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Pe durata derulării proiectelor din domeniul reformei functiei publice din administratia publică, finantate prin programul PHARE, se aprobă completarea componentei nominale prevăzute la alin. (1) cu un membru, expert dintr-un stat al Uniunii Europene, prevăzut în anexa nr. 2, conform nominalizării făcute de echipa de asistentă tehnică a proiectului PHARE RO 2005/017-553.01.03.01 «Adaptarea Schemei tinerilor profesionisti la nevoile de reformă ale functiei publice».”

2. Anexele nr. 1 si 2 se modifică si se înlocuiesc cu anexele care fac parte integrantă din prezenta decizie.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 31 martie 2008.

Nr. 70.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Decizia primului-ministru nr. 461/2005)

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a Comisiei pentru managerii publici

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Institutia/Structura pe care o reprezintă

1.

Raluca Russe-Hogea

Ministerul Internelor si Reformei Administrative

2.

Sorin Ionită

Unitatea Centrală pentru Reforma Administratiei Publice

3.

Mihail David

Agentia Natională a Functionarilor Publici

4.

Luminita Ana

Enescu Institutul National de Administratie

5.

Gheorghe

Asănică Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

6.

Mirela Sitoiu

Ministerul Economiei si Finantelor

7.

Ion Gibescu

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse

8.

Jana Mitroi

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor

9.

Bianca-Marinela Dănilă

Cancelaria Primului-Ministru

10.

Marta Maria Rotaru

Secretariatul General al Guvernului

11.

Teodor Victor Alistar

Asociatia Română pentru Transparentă „Transparency International Romania”

12.

Cristian Pârvulescu

Asociatia Pro Democratia

13.

Daniel Budurescu

Federatia Autoritătilor Locale din România

14.

Stelian Mihălceanu

Federatia Natională a Sindicatelor din Administratia Publică Locală

15.

Florian Costache

Patronatul National Român

16.

George Moldoveanu

Asociatia Scolilor si Institutelor de Administratie Publică

17.

Mihai Tatulici

Societatea Comercială „Ringier România” - S.R.L.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Decizia primului-ministru nr. 461/2005)

 

Expertul dintr-un stat al Uniunii Europene nominalizat pentru a face parte din Comisia pentru managerii publici este domnul Michel Delmar, sef de proiect în cadrul proiectului PHARE RO 2005/017-553.01.03.01 „Adaptarea Schemei tinerilor profesionisti la nevoile de reformă ale functiei publice”.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind abrogarea pct. 2 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.301/2007 pentru aprobarea Normelor privind functionarea laboratoarelor de analize medicale

 

Văzând Referatul de aprobare al Autoritătii de sănătate publică nr. E.N. 3.497 din 31 martie 2008,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. I. - Punctul 2 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.301/2007 pentru aprobarea Normelor privind functionarea laboratoarelor de analize medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 6 septembrie 2007, se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 31 martie 2008.

Nr. 570.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 574 din 31 martie 2008

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 269 din 31 martie 2008

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2008

 

Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 3.554 din 31 martie 2008 al Agentiei Nationale de Programe a Ministerului Sănătătii Publice si nr. D.G. 1.151 din 31 martie 2008 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, precum si Hotărârea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2008,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2008, prevăzute în anexele nr. 1, 2 si 3 (3A-3D)*).

Art. 2. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare începând cu luna aprilie 2008.

(2) Fondurile utilizate în trimestrul I al anului 2008 din bugetul de stat, veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii Publice, precum si cele din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru finantarea programelor nationale de sănătate, în baza ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 570/116/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea si finantarea programelor nationale de sănătate, responsabilitătile în monitorizarea si controlul acestora, detalierea pe subprograme si activităti, indicatorii specifici, precum si unitătile sanitare prin care se derulează acestea în anul 2007, cu modificările si completările ulterioare, sunt cuprinse în sumele aprobate în acest an pentru programele respective.

Art. 3. - Agentia Natională pentru Programe de Sănătate, directiile de specialitate din Ministerul Sănătătii Publice, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, autoritătile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, precum si institutiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Anexele nr. 1, 2 si 3 (3A-3D) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

*) Anexele se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.258 bis abonament, care se poate achizitiona si de la Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

 

HOTĂRÂRE

privind întocmirea documentelor care însotesc lista de candidati

 

În temeiul art. 37 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, fiind sesizat de PNG-CD cu privire la unele probleme legate de documentele care trebuie să însotească lista de candidati, si anume dacă documentele vor fi scrise olograf si pentru care documente se pot folosi formulare tipizate si în câte exemplare se depun aceste documente,

Biroul Electoral Central hotărăste:

Art. 1. - Documentele care trebuie însotească listele de candidati sunt următoarele:

- declaratia de acceptare a candidaturii (conform art. 45 alin. (5) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare);

- în cazul candidatilor cetăteni ai Uniunii Europene, documentele prevăzute de art. 531 alin. (3) si (4) din Legea

nr. 67/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- declaratie prin care se arată dacă au avut sau nu calitatea de lucrător al securitătii sau de colaborator al securitătii; sunt exceptati de la această obligatie candidatii care la data de 22 decembrie 1989 nu împliniseră vârsta de 16 ani [potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii];

- declaratie de avere si de interese, conform art. 40 din Legea nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Documentele enumerate la art. 1 vor fi întocmite după cum urmează:

- declaratia de acceptare a candidaturii va fi întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 268/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 14 martie 2008, datată si semnată de candidat [conform art. 45 alin. (4) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare];

- declaratia dată în temeiul art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 va fi întocmită conform modelului prevăzut în anexa la acest act normativ;

- declaratiile date în temeiul art. 40 din Legea nr. 144/2007, cu modificările si completările ulterioare, se întocmesc în scris, pe propria răspundere, conform formularului prevăzut de anexa la Legea nr. 115/1996,cu modificările si completările ulterioare.

(2) Legea impune datarea si semnarea olografă.

Art. 3. - Toate documentele vor fi depuse în 4 exemplare originale.

 

Presedintele Biroului Electoral Central,

judecător Ioana Surdescu

 

Bucuresti, 25 martie 2008.

Nr. 2.

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

 

HOTĂRÂRE

privind unele precizări referitoare la cerintele listelor de candidati ale organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale

 

În temeiul art. 37 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, fiind sesizat de FDGR cu următoarele întrebări:

- pe listele FDGR de candidati pot fi trecute persoane care nu sunt membri FDGR, dacă persoanele respective nu sunt membri ai vreunui partid politic?

- pe listele FDGR de candidati pot fi trecute persoane care nu sunt membri FDGR, dar sunt membri ai unui partid politic?

- pe listele FDGR de candidati pot fi trecute persoane care sunt membri FDGR, dar sunt în acelasi timp si membri ai unui partid politic?

Biroul Electoral Central hotărăste:

Art. 1. - Pe listele organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale prevăzute de art. 7 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare, pot fi trecute numai persoanele membre ale acelei organizatii.

Art. 2. - Membrii organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale care înscriu candidati în alegeri pot face parte si dintr-un partid politic, având dreptul de a candida în conditiile legii [art. 8 alin. (4) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, cu completările ulterioare, Decizia Curtii Constitutionale nr. 35 din 2 aprilie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996].

Art. 3. - În cazul în care un membru al organizatiei în discutie are si calitatea de membru al unui partid politic, acesta poate candida numai pe lista uneia dintre cele două entităti. În caz contrar, candidatura este nulă de drept, conform art. 6 alin. (8) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Biroului Electoral Central,

judecător Ioana Surdescu

 

Bucuresti, 25 martie 2008.

Nr. 3.