MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 276         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 8 aprilie 2008

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

37. - Ordonantă de urgentă privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

209/920. - Ordin al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuintei

 

1.035/364. - Ordin al ministrului economiei si finantelor si al secretarului general al Camerei Deputatilor pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome „Monitorul Oficial” pe anul 2008

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

Decizia nr. LXII (62) din 24 septembrie 2007

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

 

Luând în considerare principalele caracteristici ale politicii fiscal-bugetare în perioada 2005-2008, care sunt subordonate obiectivelor de sustinere a cresterii economice si de reducere a inflatiei si care privesc: stabilirea deficitului bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice; sustinerea procesului de convergentă a economiei românesti cu economiile europene;

relaxarea fiscalitătii asupra muncii, venitului si capitalului; scăderea ratelor de contributii la asigurările sociale; cresterea capacitătii de absorbtie a fondurilor structurale, urmărindu-se în acelasi timp continuarea si consolidarea politicilor de capital uman - învătământ, sănătate, pensii – ce vor asigura premise pentru realizarea unei economii durabile în domeniul fortei de muncă, asigurarea cu prioritate a sumelor destinate cofinantării proiectelor finantate din fonduri europene si a contributiei României la bugetul comunitar, având în vedere necesitatea armonizării metodologiei nationale de raportare a deficitului cu metodologia europeană (Sistemul european de conturi nationale si regionale din Comunitate) prin instituirea unor reguli de raportare a tuturor elementelor de calcul al deficitului public,

aliniindu-ne la opiniile si recomandările Comisiei Europene, dar si ale agentiilor de rating efectuate cu ocazia evaluărilor periodice, referitoare la reducerea cheltuielilor bugetare, rezultă că, pentru evitarea riscurilor semnalate si implicit a riscului declansării procedurii de deficit excesiv este necesară adoptarea unei politici de restrângere a cheltuielilor bugetare si de abordare mai prudentă a deficitului bugetar,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public si constituie situatii de urgentă si extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Reglementări privind cheltuielile publice

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă, cu exceptia prevederilor art. 15, se aplică autoritătilor si institutiilor publice a căror finantare se asigură astfel:

a) integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;

b) din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;

c) integral din venituri proprii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Măsuri de reducere a cheltuielilor publice în anul 2008

 

Art. 2. - (1) Autoritătilor si institutiilor publice prevăzute la art. 1 li se interzice achizitionarea de mobilier, aparatură electrocasnică, aparate de telecomunicatii pentru birouri, astfel cum sunt clasificate în Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, precum si imobile, autoturisme, aparate de aer conditionat si aparate audiovideo.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) achizitiile pentru:

a) autoritătile si institutiile publice nou-înfiintate în anii 2007 si 2008, numai dacă acestea nu provin din restructurarea altor institutii publice, deja existente, si cele care se mută în sedii noi, precum si cele din domeniul cadastrului si publicitătii imobiliare;

b) proiectele finantate din împrumuturi interne si externe, din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite pentru liniile de asistentă ale programelor operationale finantate din fonduri structurale, proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile si din fonduri provenite din donatii si sponsorizări;

c) imobilele si dotarea cu obiecte de inventar de natura mobilierului scolar a unitătilor de învătământ preuniversitar de stat;

d) dotarea spatiilor de învătământ, a căminelor si cantinelor institutiilor de învătământ superior de stat, achizitionate din fonduri provenite din venituri proprii si în completare de la bugetul de stat;

e) crese, grădinite, unităti sanitare publice, unităti de asistentă medico-socială, căminele si cantinele pentru elevii din unitătile de învătământ preuniversitar de stat;

f) obiectivele de investitii cu punere în functiune în anul 2008, cu conditia ca în devizul general al lucrării acestea să fi fost prevăzute ca primă dotare;

g) organizarea si desfăsurarea Summitului NATO, alegerile locale si parlamentare si pentru participarea României la Expozitia Internatională 2008 „Apă si dezvoltare durabilă”, Zaragoza, Spania;

h) imobilele revendicate, precum si imobilele în care se vor muta autoritătile si institutiile publice în vederea retrocedării imobilelor revendicate;

i) dotarea spatiilor destinate desfăsurării activitătilor finantate integral din venituri proprii;

j) autoturismele de transport blindate si neblindate si alte autoturisme de teren cu destinatie militară.

(3) Achizitiile publice aflate în curs de desfăsurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se vor definitiva pe baza prevederilor legale în vigoare la data initierii procedurilor respective, numai în conditiile în care autoritatea contractantă a transmis deja până la acea dată spre publicare anuntul sau invitatia de participare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Măsuri privind redistribuiri de fonduri în bugetele ordonatorilor principali de credite

 

Art. 3. - (1) În structura si volumul bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru somaj si în anexele la acestea aprobate pe anul 2008 se efectuează următoarele modificări:

a) redistribuiri de sume, între titlurile, articolele si alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol, pentru asigurarea fondurilor necesare transmiterii drepturilor care se plătesc din aceste bugete si asigurării derulării corespunzătoare a programelor finantate din fonduri externe rambursabile si nerambursabile, precum si pentru finantarea unor programe de informatizare în domeniul pensiilor si accidentelor de muncă;

b) redistribuiri de sume, pe parcursul întregului an, în cadrul bugetelor sumelor alocate din credite externe, între capitole, titluri, articole si alineate de cheltuieli pentru asigurarea derulării corespunzătoare a programelor finantate din credite externe;

c) bugetul sumelor alocate din credite externe anexă la bugetul asigurărilor sociale de stat se suplimentează cu suma de 12.680 mii lei;

d) în bugetul asigurărilor pentru somaj, pentru functionarea „Centrului de Formare Profesională a adultilor Mehedinti” si „Centrului de Formare Profesională a Adultilor Târgu Mures” se introduc anexa nr. 6/04/07 si anexa nr. 6/04/08 „Bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe anul 2008”, ale căror subventii se asigură prin redistribuiri de sume, în cadrul capitolului „Învătământ” al acestui buget.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a), c) si d), în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă modificările corespunzătoare în bugete si în anexele la acestea si să le comunice Ministerului Economiei si Finantelor.

(3) Prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) se aplică si în cazul bugetului asigurărilor sociale de stat si bugetului asigurărilor pentru somaj.

Art. 4. - (1) În structura bugetului de stat si bugetelor ordonatorilor principali de credite aprobate pe anul 2008 se efectuează următoarele modificări:

a) În vederea aplicării prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2007 pentru aprobarea plătii primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006, ordonatorii principali de credite pot efectua redistribuiri de sume în cadrul bugetului propriu si bugetelor institutiilor subordonate, între subdiviziunile titlului „Cheltuieli de personal” pe parcursul întregului an bugetar.

b) Administratia Prezidentială si Ministerul Afacerilor Externe efectuează redistribuiri de sume în cadrul titlului „Bunuri si servicii”, în vederea asigurării necesarului de fonduri la articolul „Deplasări, detasări, transferări” si la articolul „Alte cheltuieli”, alineatele „Protocol si reprezentare” si „Chirii”.

c) Administratia Prezidentială introduce, ca anexă la buget, fisa cod 01.51.01.003 „c - Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate si a altor studii aferente obiectivelor de investitii”, cu suma de 20 mii lei prin diminuarea corespunzătoare a fisei cod 01.51.01.002 „e - Alte cheltuieli asimilate investitiilor”.

d) Curtea Constitutională, Consiliul Concurentei, Cancelaria Primului-Ministru, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Economiei si Finantelor si Serviciul de Protectie si Pază efectuează redistribuiri de sume în cadrul titlului „Bunuri si servicii”, în vederea asigurării necesarului de fonduri la articolul „Deplasări, detasări, transferări”, precum si în cadrul titlului „Cheltuieli de personal”, în vederea asigurării necesarului de fonduri la alineatele „Indemnizatii de delegare” si „Indemnizatii de detasare”.

e) Consiliul Legislativ introduce în bugetul propriu, la capitolul 51.01 „Autorităti publice si actiuni externe”, alineatul 55.02.01 „Contributii si cotizatii la organisme internationale”, cu suma de 8 mii lei, prin redistribuire de la titlul „Bunuri si servicii”.

f) Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitătii introduce în bugetul propriu, la titlul „Active nefinanciare”, alineatul 71.01.02 „Masini, echipamente si mijloace de transport”, prin redistribuiri de sume între subdiviziunile acestui titlu.

g) Cancelaria Primului-Ministru efectuează redistribuiri de credite bugetare în bugetul sumelor alocate din fonduri externe nerambursabile, între subdiviziunile capitolului 51.08 „Autorităti publice si actiuni externe”.

h) Ministerul Afacerilor Externe introduce, la capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale”, articolul „Transferuri interne” cu alineatul „Asistentă pentru dezvoltare alocată în beneficiul statelor partenere”, cu suma de 7.000 mii lei, iar la articolul „Transferuri curente în străinătate”, alineatul „Asistentă pentru dezvoltare alocată în străinătate”, cu suma de 10.000 mii lei, sume redistribuite de la alineatul „Cooperare economică internatională”.

i) Ministerul Economiei si Finantelor efectuează redistribuiri de sume la capitolul 51.01 „Autorităti publice si actiuni externe” între subdiviziunile titlului „Active nefinanciare”, cu modificarea corespunzătoare a fiselor de investitii, anexe la bugetul acestuia, iar la titlul „Cheltuieli de personal” introduce alineatele: „Alocatii pentru transportul la si de la locul de muncă”, „Alocatii pentru locuinte” si „Locuinte de serviciu”, cărora li se vor aloca credite bugetare prin redistribuire în cadrul titlului.

Pentru asigurarea fondurilor necesare finantării activitătii Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor, Ministerul Economiei si Finantelor poate efectua redistribuiri de credite bugetare între toate subdiviziunile bugetului, inclusiv din suma alocată Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, potrivit anexei nr. 3/16 la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările si completările ulterioare.

j) Ministerul Justitiei efectuează redistribuiri de sume între subdiviziunile titlului „Bunuri si servicii”, pentru asigurarea fondurilor necesare la alineatele „Materiale si prestări de servicii cu caracter functional” si „Alte cheltuieli cu bunuri si servicii”.

k) Ministerul Internelor si Reformei Administrative efectuează redistribuiri de sume în cadrul si între capitolele, titlurile si alineatele de cheltuieli din bugetul acestuia, în volumul si structura bugetelor institutiilor publice din subordinea ministerului, finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, precum si în volumul si structura veniturilor si cheltuielilor aferente activitătilor finantate integral din venituri proprii. Redistribuirile aferente titlului „Active nefinanciare” se efectuează cu modificarea corespunzătoare a fiselor de investitii, anexe la bugetul acestuia.

l) Ministerul Apărării efectuează redistribuiri de sume în cadrul si între capitolele, titlurile, articolele si alineatele de cheltuieli din bugetul acestuia, precum si ale veniturilor si cheltuielilor aferente activitătilor finantate integral din venituri proprii.

m) Bugetul sumelor alocate din credite externe anexă la bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse se diminuează cu suma de 12.680 mii lei.

n) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale introduce în bugetul propriu, la capitolul 86.01 „Cercetare si dezvoltare în domeniul economic”, alineatul 71.01.01 „Constructii”, cu suma de 1.527 mii lei, prin diminuarea corespunzătoare a sumelor de la titlul „Alte transferuri” alineatul 55.01.12 „Investitii ale agentilor economici cu capital de stat”.

În bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, pentru plata lucrărilor executate în anul 2007, se introduc fisele obiectivelor de investitii „Amenajarea hidroameliorativă Câmpia Covurlui”, cod 22.83.01.5057, cu suma de 80 mii lei, „Modernizarea SPA Cama, jud. Giurgiu”, cod 22.83.01.5330, cu suma de 44 mii lei, „Extinderea frontului captare din sistemul Hărman Prejmer, judetul Brasov“, cod 22.83.01.5414, cu suma de 141 mii lei, si „Modernizarea statiei de pompare SPE Berveni Somes-Crasna, judetul Satu Mare“, cod 22.83.01.5431, cu suma de 14 mii lei prin diminuarea cu suma de 279 mii lei a obiectivului de investitii „Reabilitarea lucrărilor de desecare din incinta îndiguită Gostinu Greaca Arges, judetul Giurgiu si Călărasi”, cod 22.83.01.5527.

o) Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile introduce modificările corespunzătoare în bugetul propriu, în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional în domeniul managementului substantelor chimice, si efectuează redistribuiri de sume în cadrul si între capitolele, titlurile, articolele si alineatele de cheltuieli din bugetul său.

În bugetul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile se introduc fisele obiectivelor de investitii în continuare, „Reconstructie ecologică a amenajărilor piscicole abandonate din zona Holbina-Dunavăt Delta Dunării”, cod 23.74.01.01.01.25, cu suma de 71 mii lei, „Statie de monitorizare a pestilor migratori din Dunăre”, cod 23.74.01.02.01.31, cu suma de 482 mii lei, „Statia meteorologică Târgoviste”, cod 23.80.01.55.01.12.01, cu suma de 80 mii lei, „Statie regională de supraveghere a radioactivitătii mediului”, cod 23.74.01.02.01.33, cu suma de 668 mii lei, si fisa obiectivului nou de investitii, „Lucrări de decolmatare a principalelor canale si gârle pescăresti din Delta Dunării, judetul Tulcea - etapa II”, cu suma de 6.500 mii lei, finantarea asigurându-se prin redistribuire în cadrul bugetului aprobat.

p) Ministerul Sănătătii Publice redistribuie la capitolul 66.01 „Sănătate” suma de 71.100 mii lei de la alineatul „Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale”, aferentă obiectivelor de investitii noi la alineatul nou ce va fi introdus în buget „Aparatură medicală si echipamente de comunicatii în urgente”.

La capitolul 66.10 „Sănătate” se efectuează redistribuiri de sume între si în cadrul titlurilor: „Bunuri si servicii”, „Active nefinanciare” si „Transferuri între unităti ale administratiei publice”. În cadrul alineatului 51.01.35 „Transferuri din venituri proprii ale Ministerului Sănătătii Publice către fondul de asigurări sociale de sănătate” suma de 40.000 mii lei se utilizează pentru reîntregirea plătilor efectuate de unitătile sanitare publice în anii 2006-2007 pentru datoriile către furnizori înregistrate până la finele anului 2005, potrivit art. 192 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare.

q) Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, la capitolul 65.01 „Învătământ”, redistribuie sume între subdiviziunile titlului „Alte cheltuieli” pentru finantarea taberelor studentesti si introduce la titlul „Bunuri si servicii” articolul „Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe”, ale cărui alocatii se asigură prin redistribuire în cadrul titlului. Pentru organizarea Conferintei Internationale European Youth Card Association „Mobilitate interculturală – Politici publice de Tineret România”, Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului efectuează redistribuiri de sume de la capitolul 65.01 „Învătământ”, titlul „Alte cheltuieli” la capitolul 67.01 „Cultură, recreere si religie”, titlul „Transferuri între unităti ale administratiei publice”.

Pentru plata lucrărilor executate în anul 2007, se introduc fisele obiectivelor de investitii „Spatii cazare 402 locuri la Universitatea «Valachia» din Târgoviste”, cod 25.65.01.43, cu suma de 1.400 mii lei si „Clădire boxe pentru butelii azot si hidrogen, Facultatea de Chimie a Universitătii din Craiova”, cod 25.65.01.170, cu suma de 73 mii lei, finantate din surse proprii, precum si „Amenajare si acoperire a bazinului de înot al Universitătii de Medicină si Farmacie Bucuresti”, cod 25.65.01.75, cu suma de 350 mii lei si „Corp de legătură la clubul elevilor din Întorsura Buzăului, judetul Covasna”, cod 25.65.01.116, cu suma de 182 mii lei, finantate de la bugetul de stat, prin redistribuire a sumelor de la pozitia C - Alte cheltuieli de investitii fisa cod 25.65.01.83 „e - Alte cheltuieli asimilate investitiilor”.

r) Ministerul Culturii si Cultelor efectuează, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere si religie”, redistribuiri de sume între subdiviziunile titlului „Active nefinanciare”, cu modificarea corespunzătoare a fiselor de investitii, anexe la bugetul acestuia, iar în cadrul capitolului 67.10 „Cultură, recreere si religie”, la titlul „Cheltuieli de personal”, introduce alineatul 10.03.03 „Contributii de asigurări sociale de sănătate” prin redistribuire de la alte subdiviziuni în cadrul acestui titlu.

Suma alocată programului „Sibiu - capitală culturală europeană 2007” se majorează cu 600 mii lei, prin redistribuire în cadrul titlului „Bunuri si servicii”.

Ministerul Culturii si Cultelor introduce, ca anexă la bugetul propriu, fisa Programului PHARE 2006/018-147.05.01.02 - „Consolidarea sectorului audiovizual din România”.

În anexa nr. 3/27/02c, la nr. crt. 2, în loc de „comuna Breaza” se va citi „comuna Berzeasca”.

s) Ministerul Public redistribuie suma de 12 mii lei de la proiectul 12 Facilitatea de tranzitie 2007/19343.01.04 „Întărirea capacitătii operationale a agentiilor de aplicare a legii din România în domeniul criminalitătii economico-financiare (PICCJ)” la proiectul 4 RO 05/IB/JH/03 „Consolidarea cadrului institutional si legislativ în domeniul cooperării judiciare internationale (PICCJ)”, în cadrul sursei de finantare „Buget de stat”, completează finantarea proiectului 13 Facilitatea de tranzitie (conventia de twinning) DNA cu sursa de finantare externă nerambursabilă primită de la Comisia Europeană, în sumă de 2.042 mii lei, si introduce ca anexă la bugetul propriu proiectul „JLS/2007/JPEN/227 Întărirea cooperării românobelgiene în domeniul investigării criminalitătii organizate” cu finantare de la bugetul de stat si din fonduri externe nerambursabile.

s) Ministerului Transporturilor majorează titlul „cheltuieli de personal” cu suma de 10.500 mii lei, prin diminuarea celorlalte titluri de cheltuieli ale capitolului „Transporturi”, si efectuează redistribuiri de sume între titlurile, articolele si alineatele de cheltuieli ale acestui capitol.

În bugetul Ministerului Transporturilor se introduc fisele obiectivelor de investitii noi, „Lărgire la 4 benzi de circulatie a DN 73 între km 7+000 - 13+800”, cod 24.84.01.05200802, cu suma de 25.000 mii lei, „Lărgire la 4 benzi centura Bucuresti Sud între A2 km 23+600 si A1 km 55+520” cod 24.84.01.05200815, cu suma de 10.000 mii lei, si „Modernizare DN 72 Găesti - Ploiesti km 0+000 - 76+180” cod 24.84.01.05200816, cu suma de 5.000 mii lei, a căror finantare în anul 2008 se asigură prin redistribuire în cadrul bugetului aprobat acestui minister.

t) Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 redistribuie suma de 251 mii lei de la titlul „Asistentă socială” la titlul „Bunuri si servicii”.

t) Consiliul National pentru Combaterea Discriminării introduce, ca anexe la bugetul propriu, „Bugetul sumelor alocate din fonduri externe nerambursabile” si proiectul cu finantare nerambursabilă „Îmbunătătirea managementului cazurilor de discriminare în fata instantelor de judecată”, cu finantare de la bugetul de stat si din fonduri externe nerambursabile.

u) Academia Română introduce, ca anexă la bugetul propriu, fisa obiectivului de investitii „Extindere spatii pentru sectia de chirurgie pavilion nr. 1 CMDTAMP”, cod 37.66.01.004, a cărui finantare se asigură în cadrul bugetului aprobat.

v) Societatea Română de Radiodifuziune introduce, ca anexă la bugetul propriu, fisa obiectivului de investitii cod 46.67.01.003 „e - Alte cheltuieli asimilate investitiilor” cu suma de 300 mii lei, prin diminuarea corespunzătoare a fisei cod 46.67.01.002 „b - Dotări independente”.

w) Societatea Română de Televiziune introduce în bugetul propriu, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere si religie”, alineatul 71.01.02 „Masini, echipamente si mijloace de transport”, prin diminuarea corespunzătoare a sumelor de la alineatul 71.01.03 „Mobilier, aparatură, birotică si alte active corporale”.

x) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor majorează cu suma de 65.701 mii lei prevederile alineatului 71.01.01 „Constructii” al capitolului 70.01 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică”, prin redistribuiri în cadrul bugetului aprobat, si introduce ca anexă la buget fisa obiectivului de investitii „Constructii locuinte sociale si alimentare cu apă”, cod 15.70.01.012001106, cu sursa de finantare „buget de stat”, în limita sumei de 70.145 mii lei.

La capitolul 51.01 „Autorităti publice si actiuni externe”, prevederile bugetare ale alineatului „Materiale si prestări de servicii cu caracter functional” se majorează prin redistribuire de la celelalte alineate ale titlului „Bunuri si servicii” ale acestui capitol, iar la capitolul 80.01 „Actiuni generale economice, comerciale si de muncă” se efectuează redistribuiri între titlurile „Bunuri si servicii” si „Alte transferuri”, precum si între alineatele titlului „Alte transferuri”.

y) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor efectuează, la capitolul 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultură si vânătoare”, redistribuiri de sume în cadrul titlului „cheltuieli de personal”, precum si între celelalte titluri ale acestui capitol.

z) Academia Oamenilor de Stiintă din România introduce în bugetul propriu alineatele: „ore suplimentare”, „fond de premiere”, „carburanti si lubrifianti”, „piese de schimb”, „alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare”, „protocol si reprezentare” si „alte active fixe”, urmând ca sumele aferente să se asigure prin redistribuiri de sume în cadrul titlurilor corespunzătoare fiecărui alineat.

(2) Pentru finantarea locuintelor sociale construite în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, se efectuează următoarele modificări:

a) se diminuează bugetul Ministerului Economiei si Finantelor - Actiuni generale, la capitolul „Autorităti publice si actiuni externe”, alineatul „Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană”, cu suma de 50.000 mii lei;

b) se majorează cu aceeasi sumă bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, la capitolul „Locuinte, servicii si dezvoltare publică”, alineatul „Programul pentru constructii de locuinte si săli de sport” si, în mod corespunzător, Programul constructii locuinte sociale pentru chiriasii evacuati din casele nationalizate conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmează a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari.

(3) Casa Natională de Asigurări de Sănătate efectuează redistribuiri de credite bugetare în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate între titlurile „Bunuri si servicii” si „Active nefinanciare” în vederea asigurării fondurilor necesare implementării Sistemului informatic unic integrat, în cadrul titlului „Bunuri si servicii” pentru majorarea sumelor aferente plătii datoriilor unitătilor sanitare publice, alocate conform alin. (1) lit. p), precum si pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit a).

(4) Redistribuirile prevăzute la alin. (1) se efectuează în conditiile art. 12 alin”(3) si (9) din Legea nr. 388/2007, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1)-(3), în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificările corespunzătoare în bugetele proprii si în anexele la acestea si să comunice Ministerului Economiei si Finantelor modificările introduse.

(6) Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor pe anul 2008, de la capitolul 84.01 „Transporturi”, alineatul „Subventii pentru transportul de călători cu metroul”, se suportă si subventiile aferente lucrărilor executate si neplătite în anul 2007.

(7) Articolul 10 din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 31 decembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Guvernul poate aproba, prin hotărâre, modificări între ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor din credite externe prevăzute în anexa nr. 2, în functie de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii.

(2) În cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua, în bugetele sumelor alocate din credite externe, virări de credite bugetare între titlurile si articolele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a programelor finantate din fonduri externe rambursabile.”

(8) Termenul prevăzut la art. 23 alin. (4) din Legea nr. 388/2007, cu modificările si completările ulterioare, se prorogă până la data de 30 mai 2008.

 

SECTIUNEA a 4-a

Reglementări în domeniul monitorizării unor categorii de cheltuieli publice

 

Art. 5. - (1) Ordonatorii principali de credite ai autoritătilor si institutiilor publice finantate integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, din venituri proprii si subventii acordate de la aceste bugete si integral din venituri proprii vor depune centralizat la Ministerul Economiei si Finantelor până la data de 25 a lunii curente pentru luna anterioară situatii privind monitorizarea derulării programului de investitii publice.

(2) Ordonatorii principali de credite vor raporta lunar situatiile prevăzute la alin. (1) detaliate în structura stabilită si aprobată prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

Art. 6. - (1) Beneficiarii de împrumuturi contractate cu garantia statului sau contractate de Ministerul Economiei si Finantelor si subîmprumutate, a căror rambursare se efectuează integral sau partial de la bugetul de stat, au obligatia să transmită în scris Ministerului Economiei si Finantelor – Directia generală de trezorerie si datorie publică, în două zile lucrătoare după efectuarea tragerilor din împrumut, respectiv a efectuării cheltuielilor aferente acestora, următoarele informatii:

a) beneficiarul;

b) anul contractării;

c) destinatia creditului;

d) valoarea creditului;

e) data efectuării tragerii/plătii;

f) tragerea/plata în valuta de contract;

g) echivalentul în lei la data înregistrării în contabilitate.

(2) Pentru împrumuturile contractate de la institutiile financiare internationale, beneficiarii acestora raportează si cheltuiala efectivă care se înregistrează la/grevează bugetul de stat.

Art. 7. - (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale au obligatia de a raporta lunar executia centralizată a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, inclusiv a activitătilor finantate integral din venituri proprii si, respectiv, a Fondului pentru mediu.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si institutiilor publice autonome prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare.

(3) Unitătile administrativ-teritoriale au obligatia de a raporta lunar executia cheltuielilor din finantările rambursabile externe si interne, precum si executia veniturilor si cheltuielilor evidentiate în afara bugetului local.

(4) Modul de raportare si termenele la care se depun raportările prevăzute la alin. (1)-(3) se stabilesc prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

Art. 8. - (1) Sumele provenite din finantarea bugetară a anilor precedenti, care se restituie în conditiile legii bugetelor din care au fost acordate, se evidentiază în executie la o pozitie distinctă de cheltuieli bugetare.

(2) Modul de reflectare în executie a prevederilor alin. (1) se stabileste prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

(3) Sumele aferente finantării de la bugetul de stat în anii precedenti, încasate în anul 2007, se reflectă în executia bugetului Ministerului Economiei si Finantelor – Actiuni generale la data de 31 decembrie 2007, potrivit prevederilor alin. (1) si (2).

(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, care se restituie la bugetul de stat în anii bugetari următori celui în care au fost acordate, se evidentiază la o pozitie distinctă de venituri ale bugetului de stat.

Art. 9. - (1) Operatorii economici care au beneficiat de subventii sau transferuri de la bugetul de stat si nu au regularizat si restituit aceste sume la bugetul de stat până la data de 31 ianuarie a anului următor vor proceda la declararea acestora la organul fiscal competent până la data de 25 februarie. Modelul si continutul declaratiei vor fi aprobate prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

(2) Pentru anul 2007, data până la care se poate efectua declaratia prevăzută la alin. (1) este 30 aprilie 2008.

(3) Debitelor rezultate din nerestituirea către bugetul de stat a transferurilor si subventiilor, precum si din sumele stabilite suplimentar de organele de control competente li se aplică reglementările legale în vigoare referitoare la colectarea creantelor fiscale.

Art. 10. - (1) Pentru efectuarea plătii ajutoarelor sociale, a drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap, precum si a altor drepturi de natură socială care se acordă de la bugetul de stat prin bugetele locale, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale prezintă la unitătile teritoriale ale Trezoreriei Statului, în format electronic si pe suport hârtie, lista cu titularii acestor drepturi.

(2) Categoriile de drepturi de natură socială prevăzute de lege, pentru care se întocmesc situatiile prevăzute la alin. (1), precum si modul de raportare se stabilesc prin ordin comun al ministrului economiei si finantelor si al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse.

Art. 11. - (1) Pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei si Finantelor, se stabileste o limită anuală a finantărilor rambursabile ce urmează a fi contractate de autoritătile administratiei publice locale si a tragerilor ce se pot efectua din aceste finantări.

(2) Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, constituită în baza prevederilor art. 61 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, autorizează finantările rambursabile ce urmează a fi contractate de autoritătile publice locale, precum si tragerile anuale din aceste finantări, în limita cărora se pot efectua plăti, cu încadrarea în limita anuală prevăzută la alin. (1).

(3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligatia ca, în 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, să raporteze la Ministerul Economiei si Finantelor, prin directiile generale ale finantelor publice:

a) situatia finantărilor rambursabile autorizate;

b) situatia finantărilor rambursabile contractate si banca finantatoare;

c) tragerile efectuate din finantările rambursabile contractate;

d) tragerile pe care urmează a le efectua, esalonate pe ani.

(4) Situatiile prezentate de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt analizate în cadrul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, care aprobă esalonarea pe ani a tragerilor din finantările rambursabile contractate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă si o comunică beneficiarilor si băncilor finantatoare, aceasta reprezentând limita maximă în cadrul căreia se pot face plăti.

(5) Pentru finantările rambursabile autorizate de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale si necontractate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, autoritătile administratiei publice locale vor solicita acestei comisii, înainte de contractarea finantărilor rambursabile, autorizarea tragerilor anuale pe care urmează a le efectua.

(6) În cazul în care ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale nu comunică în termen situatiile prevăzute la alin. (3), se autorizează directiile generale ale finantelor publice să aplice măsurile prevăzute la art. 39 alin. (7) din Legea nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 12. - (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale si ordonatorii de credite din subordine au obligatia de a lua măsuri pentru esalonarea lunară a plătilor de casă efectuate din conturile de cheltuieli bugetare, astfel încât plătile aferente unei luni să nu depăsească dublul mediei lunare a creditelor bugetare anuale aprobate în bugetele acestora.

(2) În cazuri justificate, din bugetele unitătilor administrativteritoriale sau din bugetele institutiilor si serviciilor publice finantate integral din bugetul local, după caz, pot fi dispuse plăti lunare peste limita maximă prevăzută la alin. (1), pe baza notelor de fundamentare aprobate de ordonatorii de credite, care se prezintă unitătilor Trezoreriei Statului.

(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) si (2) Ministerul Economiei si Finantelor va elabora norme metodologice, care se aprobă prin ordin al ministrului.

 

SECTIUNEA a 5-a

Reglementări în domeniul aprobării unor bugete de venituri si cheltuieli

 

Art. 13. - Proiectele bugetelor institutiilor si autoritătilor publice autonome, ale bugetelor institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, ale bugetelor institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, după caz, întocmite pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget si pentru următorii 3 ani, se transmit Ministerului Economiei si Finantelor până la data de 15 iulie a fiecărui an, astfel:

a) proiectele bugetelor institutiilor si autoritătilor publice autonome, avizate de organele de conducere ale acestora;

b) proiectele bugetelor autoritătilor si institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, ale bugetelor institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, după caz, odată cu proiectele bugetelor ale ordonatorilor principali de credite în subordinea sau în coordonarea cărora functionează, indiferent dacă se aprobă sau nu în anexe distincte la bugetele acestora.

Art. 14. - (1) Dacă bugetele de venituri si cheltuieli prevăzute la art. 13 nu au fost aprobate până la începerea anului bugetar, ordonatorul de credite îndeplineste sarcinile prevăzute în bugetul anului precedent.

(2) Limitele lunare de cheltuieli ce se stabilesc conform prevederilor alin. (1) nu pot depăsi, de regulă, 1/12 din prevederile bugetului anului precedent, cu exceptia cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorul de credite, sau, după caz, 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget, în cazul în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent.

Art. 15. - (1) Bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat aflati în subordinea, coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si al autoritătilor publice centrale se aprobă prin hotărâre a Guvernului initiată de ordonatorul principal de credite, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor si al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

(2) Bugetele de venituri si cheltuieli ale filialelor operatorilor economici prevăzuti la alin. (1) se aprobă prin ordin comun al ordonatorului principal de credite, al ministrului economiei si finantelor si al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse.

(3) Bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii de Valorificare a Activelor Statului si bugetele de venituri si cheltuieli privind activitatea de privatizare ale institutiilor publice implicate se aprobă prin hotărâre a Guvernului initiată de ordonatorul principal de credite, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor si al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

(4) Pentru operatorii economici prevăzuti la alin. (1) si (2), ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si autoritătile publice centrale au obligatia de a prezenta la Ministerul Economiei si Finantelor situatiile financiare anuale, în vederea avizării acestora din punctul de vedere al încadrării în nivelul veniturilor si cheltuielilor cuprinse în bugetele de venituri si cheltuieli anuale.

(5) Bugetele de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare se aprobă potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 16. - Ordonatorii principali de credite care au în subordine, în coordonare sau sub autoritatea lor autorităti si institutii publice finantate integral din venituri proprii, precum si operatori economici au obligatia de a verifica si controla dacă nivelul cheltuielilor înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora respectă politicile publice în domeniul cheltuielilor publice.

 

CAPITOLUL II

Modificarea unor acte normative

 

Art. 17. - După alineatul (4) al articolului 15 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitarveterinare si pentru siguranta alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Actiunile sanitar-veterinare cuprinse în programul de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, precum si pentru alte actiuni prevăzute în alte programe nationale, pe care Autoritatea trebuie să le pună în aplicare, precum si tarifele aferente acestora se aprobă annual prin hotărâre a Guvernului.”

Art. 18. - După articolul 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

„Art. 21. - Bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autoritătii publice centrale pentru protectia mediului.”

Art. 19. - Alineatele (3) si (5) ale articolului 1 din Ordonanta Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătătirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultură finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum si îmbunătătirea salarizării personalului din institutiile si activitătile cu profil cultural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 86/1996, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(3) Alocatiile de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, pentru finantarea institutiilor publice prevăzute la alin. (1) se stabilesc în raport cu obligatiile sau cu programele ce urmează a fi realizate de către acestea.

................................................................................................

(5) Bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice prevăzute la alin. (1) se aprobă ca anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.”

Art. 20. - Alineatele (3) si (4) ale articolului 1 din Ordonanta Guvernului nr. 10/1996 privind îmbunătătirea sistemului de finantare a unitătilor sportive finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat, precum si a sistemului de salarizare a personalului din aceste unităti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, aprobată prin Legea nr. 59/1996, cu modificările ulterioare, se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(3) Alocatiile de la bugetul de stat pentru finantarea unitătilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc în raport cu activitătile sau programele ce urmează a fi realizate de către acestea.

(4) Bugetele de venituri si cheltuieli ale unitătilor prevăzute la alin. (1) se aprobă ca anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.”

Art. 21. - După articolul 17 din Ordonanta Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 2 februarie 2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 249/2007, se introduc două noi articole, articolele 171 si 172, cu următorul cuprins:

„Art. 171. - (1) Ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management pot delega angajarea si/sau lichidarea cheltuielilor aferente proiectelor finantate din instrumente structurale ordonatorilor principali de credite cu rol de Organism intermediar, în limita competentelor reglementate prin ordin comun al conducătorilor celor două institutii implicate, pe baza Acordului de delegare de atributii, încheiat între Autoritatea de management si Organismul intermediar, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare. Ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management nu este exonerat de răspundere prin actul de delegare.

(2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operational regional 2007-2013, poate delega agentiilor pentru dezvoltare regională, în calitatea acestora de organisme intermediare, angajarea si/sau lichidarea cheltuielilor aferente proiectelor finantate în cadrul programului, în baza acordului de delegare de atributii încheiat cu fiecare dintre acestea, în conformitate cu prevederile reglementărilor comunitare.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor nu este exonerat de răspundere prin actul de delegare.

Art. 172. - (1) Pentru sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management, reprezentând finantarea proiectelor aprobate în cadrul programelor operationale, institutiile publice cu rol atât de organisme intermediare, cât si de beneficiari ai axelor de asistentă tehnică pot avea calitatea de ordonator tertiar de credite.

(2) Sumele rambursate de către Comisia Europeană prin conturile Autoritătii de certificare si plată în conturile Organismului intermediar, în calitate de beneficiar, prevăzute la alin. (1), se virează la bugetul de stat la termenele si în conditiile stabilite prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului economiei si finantelor.”

Art. 22. - Articolul 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finantelor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 21 decembrie 2007, se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 8. - Institutiile publice sau, după caz, categoriile de persoane pentru care institutiile publice sunt exceptate de la prevederile prezentei ordonante de urgentă sunt stabilite prin ordin al ministrului economiei si finantelor, la propunerea ordonatorilor principali de credite.”

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 23. - Pentru personalul autoritătilor si institutiilor publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, plata premiului anual aferent anului bugetar încheiat la 31 decembrie se efectuează din prevederile bugetare ale anului următor, începând cu luna ianuarie.

Art. 24. - Autoritătile si institutiile publice prevăzute la art. 1 nu vor acorda tichete cadou personalului din cadrul acestora.

Art. 25. - Ordonatorii principali de credite sunt abilitati să introducă în structura bugetelor proprii si ale institutiilor din subordine subdiviziuni bugetare de la care urmează să fie puse în plată sentintele judecătoresti, asigurând fondurile necesare prin redistribuiri de sume, pe tot parcursul anului, si comunicând Ministerului Economiei si Finantelor în termen de 5 zile operarea acestor modificări.

Art. 26. - Programele de încurajare si stimulare a înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, finantate de la bugetul de stat prin intermediul Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, vor fi derulate direct, prin intermediul oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie sau prin intermediul organizatiilor ori al institutiilor de drept privat.

Art. 27. - Ministerul Economiei si Finantelor este abilitat să blocheze deschiderile de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite sau, după caz, să blocheze conturile de disponibilităti deschise la unitătile Trezoreriei Statului pe numele autoritătilor si institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, în cazul în care nu sunt respectate termenele prevăzute la art. 5-7.

 

CAPITOLUL IV

Abrogarea unor dispozitii legale

 

Art. 28. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă:

a) alineatul (2) al articolului 38 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 23 mai 2005, cu modificările ulterioare;

b) Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 17 ianuarie 2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 26 martie 2008.

Nr. 37.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

Nr. 209 din 25 martie 2008

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 920 din 25 martie 2008

 

ORDIN

privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuintei

 

În temeiul art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuintei,

în conformitate cu prevederile art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse si ministrul economiei si finantelor emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Instructiunile de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuintei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Instructiunile prevăzute la alin. (1) cuprind si formularele necesare în vederea stabilirii dreptului, efectuării plătilor si monitorizării Programului de acordare a ajutorului suplimentar pentru familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuintei.

Art. 2. - În sensul prevederilor art. 2 alin (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 14/2008, sponsorizările efectuate de producătorii interni si distribuitorii de gaze naturale sunt cheltuieli deductibile integral, termenul „limitată” prevăzut de acest alineat are în vedere limitarea cuantumului sumei la nivelul anului 2008 pentru destinatia Fond social, prin derogare de la prevederile art. 21 alin (4) lit. p) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Producătorii interni si distribuitorii de gaze naturale vor vira sumele aferente sponsorizărilor acordate potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2008, în contul de venituri al bugetului de stat 20.37.01.01 „Veniturile bugetului de stat - donatii si sponsorizări”, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate publică a Municipiului Bucuresti, codificat cu codul de identificare fiscală al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

Art. 4. - Ministerul Economiei si Finantelor, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse si directiile de muncă si protectie socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si autoritătile administratiei publice locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuintei

 

Art. 1. - Beneficiază de dreptul la ajutorul suplimentar prevăzut de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuintei, denumită în continuare Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 14/2008, familiile si persoanele singure, beneficiari ai ajutorului pentru încălzirea locuintei cu gaze naturale în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Ajutorul suplimentar se acordă pentru lunile februarie - martie 2008 si noiembrie - decembrie 2008, pe baza situatiei centralizatoare transmise de primari, inclusiv în format electronic într-un limbaj de programare agreat de comun acord, directiilor de muncă si protectie socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite în continuare directii teritoriale, prevăzută în anexa nr. 4b la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2006.

(2) Situatia prevăzută la alin. (1) cuprinde, pentru fiecare titular, la rubrica „adresă beneficiar ajutor”, si numărul oficiului postal aferent adresei.

Art. 3. - (1) Stabilirea dreptului la ajutorul suplimentar se face, pentru fiecare beneficiar, prin decizia directorului executiv al directiei teritoriale în a cărei rază teritorială locuieste acesta, pentru lunile februarie - martie 2008 si, respectiv, noiembrie - decembrie 2008.

(2) În situatia în care apar modificări în componenta familiei sau în veniturile realizate de membrii acesteia, care conduc la modificări ale cuantumului ajutorului suplimentar sau încetarea dreptului, se emit noi decizii.

(3) Decizia prevăzută la alin. (1) se comunică beneficiarului în termen de 30 de zile de la data emiterii. Modelul deciziei este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 4. - (1) Plata ajutorului suplimentar se asigură lunar, după cum urmează:

a) prin mandat postal, la domiciliul titularului;

b) la cererea titularului ajutorului pentru încălzirea locuintei, în cont curent personal sau în cont de card, deschis de acesta.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) lit. b) se depune la directia teritorială în a cărei rază teritorială domiciliază titularul, însotită de copia de pe extrasul de cont.

(3) În situatia prevăzută la alin. (1) lit. a) tipărirea mandatelor postale se realizează la nivelul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale - Directia documente de plată.

(4) În vederea asigurării tipăririi mandatelor postale în conditiile prevăzute la alin. (3), directiile teritoriale transmit la Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale - Directia documente de plată - fisierul în format electronic continând datele necesare tipăririi mandatelor, până pe data de 20 a lunii.

Art. 5. - (1) Plata ajutoarelor suplimentare, cheltuielile cu transmiterea drepturilor si orice alte cheltuieli administrative se asigură din sumele obtinute din sponsorizare, sume care majorează cheltuielile prevăzute în bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse la capitolul „Asigurări si asistentă socială”, subcapitolul „Prevenirea excluderii sociale”, titlul „Asistentă socială”.

(2) Plata ajutoarelor suplimentare se realizează lunar, pe măsură ce se obtin sumele de sponsorizare, în limita sumelor obtinute.

(3) În situatia în care sumele obtinute din sponsorizare nu pot asigura plata integrală a tuturor ajutoarelor suplimentare, acestea vor fi plătite ulterior atât ca drepturi curente, cât si ca drepturi restante.

(4) Evidenta contabilă a cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se va face defalcat atât pe prestatie, cât si pentru celelalte cheltuieli.

Art. 6. - (1) În aplicarea prevederilor art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 14/2008, prin cheltuieli cu transmiterea drepturilor si orice alte cheltuieli administrative se întelege cheltuielile cu următoarele destinatii:

a) plata serviciilor furnizate de Compania Natională „Posta Română” - S.A. pentru plata la domiciliu a drepturilor de ajutor suplimentar, potrivit art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 14/2008;

b) plata comisionului bancar pentru situatia prevăzută la art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 14/2008;

c) plata serviciilor de tipărire si transmitere către beneficiari a deciziilor directorului executiv al directiei teritoriale pentru stabilirea drepturilor de ajutor suplimentar;

d) achizitionarea de către directiile teritoriale de tonner, hârtie si alte materiale necesare tipăririi deciziilor de stabilire a dreptului la ajutorul suplimentar;

e) plata serviciilor de tipărire a mandatelor postale de către Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale - Directia documente de plată.

Art. 7. - În vederea monitorizării aplicării prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2008, directiile teritoriale întocmesc un raport statistic, pe care îl transmit Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse până la data de 28 a fiecărei luni. Modelul raportului statistic este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 8. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

ANEXA Nr. 1

la instructiuni

 

DIRECTIA DE MUNCĂ SI PROTECTIE SOCIALĂ A JUDETULUI ...................

 

DECIZIA Nr. .................

din data de .......................

 

Directorul executiv al Directiei de Muncă si Protectie Socială a Judetului ............., domnul (doamna) ..................., numit (numită) prin Ordinul nr. ........../.......... al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse,

având în vedere prevederile:

- art. 12 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse;

- art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuintei, si în baza situatiei transmise de primar, prevăzută în anexa nr. 4b la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2006, în baza competentelor conferite de lege,

DECIDE:

Art. 1. - Se stabileste dreptul la ajutorul suplimentar pentru luna/lunile .............................................................. domnului (doamnei) .........................................................................., domiciliat(domiciliată) în str. .................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea/sectorul .........., judetul ......................, în calitate de titular al ajutorului pentru încălzirea locuintei, stabilit potrivit Dispozitiei primarului nr. .....................

Art. 2. - Cuantumul ajutorului suplimentar este de .......................... lei.

 

Director executiv,

................................

 

 

ANEXA Nr. 2

la instructiuni

 

DATE STATISTICE

privind acordarea ajutoarelor suplimentare pentru încălzirea locuintei cu gaze naturale pentru luna ....

 

 

 

 

 

 

 

Venit net mediu lunar pe

membru de familie sau

persoană singură

(lei)

Cuantum

ajutor

suplimentar

(lei)

Număr beneficiari

Sume aprobate

Total, din care

Persoană singură

Familii cu

2 membri

3 membri

4 membri

5 membri

> 5 membri

până la 155

100

0

0

0

0

0

0

0

0

155,1—210

70

0

0

0

0

0

0

0

0

210,1—260

60

0

0

0

0

0

0

0

0

260,1—310

45

0

0

0

0

0

0

0

0

310,1—355

30

0

0

0

0

0

0

0

0

355,1—425

25

0

0

0

0

0

0

0

0

425,1—480

20

0

0

0

0

0

0

0

0

480,1—540

15

0

0

0

0

0

0

0

0

540,1—615

10

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL GENERAL:

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plăti în cursul lunii

Aferente lunii

 

 

2008

 

 

 

2009

 

 

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Februarie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Martie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Noiembrie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Decembrie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 1.035 din 1 aprilie 2008

 

CAMERA DEPUTATILOR

SECRETARUL GENERAL AL CAMEREI DEPUTATILOR

Nr. 364 din 1 aprilie 2008

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome „Monitorul Oficial” pe anul 2008

 

Având în vedere prevederile art. 6 din Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 23/2006 privind structura organizatorică a serviciilor Camerei Deputatilor, cu modificările ulterioare,

tinând seama de prevederile art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 358/1991 privind înfiintarea si organizarea Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor si secretarul general al Camerei Deputatilor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome „Monitorul Oficial” pe anul 2008, regie de interes public national aflată sub autoritatea Camerei Deputatilor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome „Monitorul Oficial” reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministrului economiei si finantelor si a secretarului general al Camerei Deputatilor.

(2) În cazul în care în cursul executiei se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, se pot efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

p. Secretarul general al Camerei Deputatilor,

Mihai Unghianu

 

ANEXĂ

 

CAMERA DEPUTATILOR

„Monitorul Oficial” R.A.

Str. Parcului nr. 65, sectorul 1 Bucuresti

CIF RO427282

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008

 

- mii lei -


 

 

INDICATORI

Nr. rd.

2008 Propuneri

0

1

2

3

4

I

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

97 180

 

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

92 180

 

 

a) productia vândută

3

91 400

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

-

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

- subventii, conf prevederilor legale în vigoare

- transferuri, conf. prevederilor legale în vigoare

5

6

7

 

 

 

d) productia imobilizată

8

 

 

 

e) alte venituri din exploatare

9

780

 

2

Venituri financiare - total, din care:

10

5 000

 

 

a) venituri din interese de participare

11

 

 

 

b) venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

4 500

 

 

d) alte venituri financiare

14

500

 

3

Venituri extraordinare

15

 

11

 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+46+49)

16

56 110

 

1

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

55 910

 

 

a) cheltuieli materiale

18

17 620

 

 

b) alte cheltuieli externe (cu energia si apa)

19

1 860

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

-

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

24 285

 

 

- salarii

22

17 659

 

 

- contracte de mandat/contracte de performantă

23

181

 

 

cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care:

24

4 792


0

1

2

3

4

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

25

3 635

 

 

cheltuieli privind contributia de asigurări pt. somaj

26

176

 

 

cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

27

981

 

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

1 653

 

 

cheltuieli sociale prevăzute la art 21 lit. c) din Legea nr 571 2003 privind Codul fiscal, cu modif si complet, ulterioare, din care:

29

 

 

 

- tichete de cresa (cf.art 3 din Legea nr. 193 2006)

30

 

 

 

-tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art 2 din Legea nr. 193 2006)

31

 

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

173

 

 

- tichete de masă

33

920

 

 

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale

34

6 000

 

 

f) alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

6 145

 

 

- cheltuieli privind prestatiile externe, din care:

36

5 100

 

 

- cheltuieli de protocol, din care:

37

200

 

 

- tichete cadou pentru protocol (cf.art 2 din Legea nr. 193 2006)

38

 

 

 

- cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

39

150

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193 2006)

40

 

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi (cf art 2 din Legea nr. 193 2006)

41

 

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

42

274

 

 

- alte cheltuieli, din care:

43

348

 

 

taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

44

 

 

 

redeventa din concesionarea bunurilor publice

45

 

 

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

46

200

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

47

 

 

 

- alte cheltuieli financiare

48

200

 

3

Cheltuieli extraordinare

49

 

III

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

50

41070

IV

 

IMPOZIT PE PROFIT

51

6 571

V

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

52

34 499

 

1

Rezerve legale

53

 

 

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

54

 

 

3

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

55

 


0

1

2

3

4

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare, pt. proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

56

 

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

57

 

 

6

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

58

3 450

 

7

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

59

17 249

 

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

60

13 800

VI

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

61

71572

 

1

Surse proprii

62

19 800

 

2

Alocatii de la buget

63

 

 

3

Credite bancare

64

 

 

 

- interne

65

 

 

 

- externe

66

 

 

4

Alte surse:

- disponibil din anii precedenti

67

51 772

VII

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

68

71572

 

1

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

69

71 572

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

70

 

 

 

- interne

71

 

 

 

- externe

72

 

VIII

 

REZERVE, din care:

73

1001

 

1

Rezerve legale

74

982

 

2

Rezerve statutare

75

 

 

3

Alte rezerve

76

19

IX

 

DATE DE FUNDAMENTARE

77

 

 

1

Venituri totale

78

97 180

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

56 110

 

3

Număr prognozat de personal la finele anului

80

433

 

4

Număr mediu de salariati total

81

425

 

5

Fond de salarii, din care:

82

17 659

 

 

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

83

17421

 

 

b) alte cheltuieli cu personalul

84

238

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/salariat)

85

3 424

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd.78/81 - în preturi curente)

86

229

 

9

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd.78/81 -în conditii comparabile)

87

229

 

10

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

88

 

 

11

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd,16/rd.l)x 1000

89

577

 

12

Plăti restante - total

90

 

 

 

- preturi curente

91

 

 

 

- preturi comparabile

92

 

 

13

Creante restante - total

93

1 121

 

 

- preturi curente

94

 

 

 

- preturi comparabile

95

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Rd. 22 „salarii” = fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă + indemnizatiile CA

Rd. 22 = Rd. 82

Rd. 84 = indemnizatiile CA

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

- SECTIILE UNITE –

 

DECIZIA Nr. LXII (62)

din 24 septembrie 2007

Dosar nr. 29/2007

 

Sub presedintia domnului profesor univ. dr. Nicolae Popa, presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, Înalta Curte de Casatie si Justitie, constituită în Sectii Unite, în conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-a întrunit pentru a examina recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 133 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la admisibilitatea recursului împotriva ordonantei presedintiale prin care a fost respinsă cererea de suspendare a executării hotărârii adunării generale a actionarilor.

Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenti 93 de judecători din totalul de 115 aflati în functie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procurorul Antoaneta Florea. Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul în interesul legii, punând concluzii pentru admiterea acestuia în sensul de a se stabili că recursul formulat împotriva ordonantei presedintiale prin care s-a respins cererea de suspendare a executării dispozitiilor unei hotărâri a adunării generale a actionarilor este inadmisibil.

SECTIILE UNITE ,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

În legătură cu aplicarea dispozitiilor art. 133 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, s-a constatat că instantele judecătoresti nu au un punct de vedere unitar în problema admisibilitătii recursului împotriva ordonantei presedintiale de respingere a cererii de suspendare a executării dispozitiilor hotărârii adunării generale a actionarilor.

Astfel, unele instante s-au pronuntat în sensul că recursul formulat împotriva ordonantei presedintiale prin care s-a respins cererea de suspendare a executării hotărârii adunării generale a actionarilor este inadmisibil.

În sprijinul acestei opinii, s-a subliniat că dispozitiile art. 133 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, derogă de la dreptul comun, potrivit căruia atât reclamantul, cât si pârâtul, în conformitate cu prevederile art. 582 alin. 1 din Codul de procedură civilă, pot exercita calea de atac, indiferent dacă ordonanta a fost sau nu respinsă.

Ca urmare, s-a apreciat că, din moment ce legea specială prevede, în mod expres, că numai împotriva ordonantei prin care a fost admisă cererea de suspendare a executării hotărârii adunării generale a actionarilor se poate formula recurs, nu mai este posibil să fie exercitată această cale de atac si în cazul respingerii unei atare cereri.

Alte instante, dimpotrivă, s-au pronuntat în sensul că poate fi atacată cu recurs si ordonanta prin care a fost respinsă cererea de suspendare a executării hotărârii adunării generale a actionarilor.

Aceste din urmă instante au interpretat si aplicat corect dispozitiile legii.

Potrivit art. 132 alin. (2) si (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justitie de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra si au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al sedintei, iar când se invocă motivul de nulitate absolută dreptul la actiune este imprescriptibil, cererea putând fi formulată si de orice persoană interesată.

Prin alin. (7) al aceluiasi articol, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 441/2006, se precizează „(7) Dacă hotărârea este atacată de toti membrii directoratului, societatea va fi reprezentată în justitie de către consiliul de supraveghere.”, iar prin alin. (8) si (9) se mai subliniază că „dacă au fost introduse mai multe actiuni în anulare, ele pot fi conexate” si cererea „se va judeca în camera de consiliu”.

Este adevărat că prin art. 133 alin. (1) din aceeasi lege se prevede că „odată cu intentarea actiunii în anulare, reclamantul poate cere instantei, pe cale de ordonantă presedintială, suspendarea executării hotărârii atacate”, indicându-se la alin. 3 că „împotriva hotărârii de suspendare se poate face recurs în termen de 5 zile de la pronuntare”.

Această mentiune cu caracter restrictiv, privind posibilitatea atacării cu recurs a hotărârii de suspendare a executării, nu poate fi însă considerată limitativă, câtă vreme ea ar infirma principiul simetriei căilor de atac, specific dreptului nostru procesual.

A restrânge dreptul părtii nemultumite la posibilitatea exercitării căii de atac a recursului numai împotriva hotărârii de suspendare a executării ar însemna să se achieseze la încălcarea implicită a prevederilor art. 21 si 129 din Constitutie, referitoare la accesul liber la justitie si la folosirea căilor de atac.

De altfel, o interpretare extinctivă a dispozitiilor art. 133 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, este impusă mai ales de necesitatea egalitătii de tratament fată de părtile aflate în proces, în care privintă reglementările de drept comun în materia ordonantei presedintiale, respectiv cele cuprinse în art. 581-582 din Codul de procedură civilă, permit tuturor părtilor aflate în litigiu să atace cu recurs ordonanta pronuntată în primă instantă, independent dacă prin aceasta se admite sau se respinge actiunea introductivă (art. 582 alin. 1).

În consecintă, în temeiul dispozitiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 329 din Codul de procedură civilă, urmează a se admite recursul în interesul legii si a se stabili că prevederile cuprinse în art. 133 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se interpretează în sensul că ordonanta presedintială prin care s-a respins cererea de suspendare a executării dispozitiilor unei hotărâri a adunării generale a actionarilor este supusă recursului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECID:

Admit recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Prevederile cuprinse în art. 133 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se interpretează în sensul că ordonanta presedintială prin care s-a respins cererea de suspendare a executării dispozitiilor unei hotărâri a adunării generale a actionarilor poate fi atacată cu recurs.

Obligatorie, potrivit art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă.

Pronuntată în sedintă publică, astăzi, 24 septembrie 2007.

 

PRESEDINTELE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Prim-magistrat-asistent,

Victoria Maftei