MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 279         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 10 aprilie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

365. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

374. - Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007

 

379. - Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale înaltilor functionari publici pentru anul 2007

 

383. - Hotărâre privind încetarea raportului de serviciu al prefectului judetului Botosani, domnul Sorescu Gheorghe, prin acordul părtilor

 

384. - Hotărâre privind încetarea raportului de serviciu al prefectului judetului Prahova, domnul Alexandri Nicolae, prin acordul părtilor

 

385. - Hotărâre privind încetarea raportului de serviciu al prefectului judetului Mures, domnul Dobre Ciprian Minodor, prin acordul părtilor

 

386. - Hotărâre privind încetarea raportului de serviciu al subprefectului judetului Brasov, domnul Danu Aurelian-Leonard, prin acordul părtilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

115/900/146. - Ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile, al ministrului economiei si finantelor si al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Administratiei Nationale „Apele Române”

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

46. - Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 18 A din 31 ianuarie 2008 a Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2007, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Datele de identificare ale bunului imobil apartinând domeniului public al statului, înregistrat la pozitia M.F. nr. 35.554 din anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea  inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si nr. 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Directorul Serviciului de Telecomunicatii

Speciale,

Marcel Opris

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 31 martie 2008.

Nr. 365.

 

ANEXĂ

 

1. Ordonator principal de credite

4267230

SERVICIUL DE

TELECOMUNICATII

SPECIALE

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator tertiar de credite

 

 

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute nationale de cercetare-dezvoltare si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

 

Nr. M.F.

Codul

de

clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul

dobândirii/

dării

în

folosintă

Valoarea

de

inventar

- lei -

Situatia juridică

Situatia

juridică

actuală

Tipul

bunului

Descrierea

tehnică

(pe scurt)

Vecinătătile

(după caz,

pe scurt)

Adresa

Baza legală

În

administrare/

concesiune

Concesiune/

Închiriat/

Dat

cu titlu

gratuit

„35554

8.29.11

Teren 19

268 mp

Proprietar:

Secasiu

Sălisteanu

Ioan si

Secasiu

Sătistean

Viorica

Tara:

România

Localitatea

Vintu

de Jos

Judetul

Alba

2007

1.000

Contract de vânzare- cumpărare nr. 3.534 din

15.11.2007

Extras de carte funciară nr. 6428/2007

- imobil arabil, număr

cadastral 904, număr

topografic 2359/2

În administrare

În administrare

Imobil”

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 24 iulie 2007, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 25, alineatul (2) se abrogă.

2. La anexa nr. 2 „Modelele formularelor”, formularele FD1a si FD1b se modifică si se înlocuiesc cu cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Presedintele Autoritătii Electorale Permanente,

Marian Muhulet

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 31 martie 2008.

Nr. 374.

 

ANEXĂ*)

 

Formularele FD1a si FD1b

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale înaltilor functionari publici pentru anul 2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 22 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale înaltilor functionari publici pentru anul 2007 se face de către Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale înaltilor functionari publici, prevăzută de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, denumită în continuare Comisia de evaluare, prin evaluarea activitătii desfăsurate potrivit atributiilor stabilite conform legii, pe baza următoarelor documente:

a) raportul întocmit de înaltul functionar public, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările ulterioare;

b) referatul de evaluare întocmit de către primul-ministru pentru secretarul general al Guvernului, de către conducătorul autoritătii sau institutiei publice în al cărei stat de functii se află functia publică, pentru functiile publice de secretar general si secretar general adjunct din cadrul ministerelor si al altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, de către ministrul internelor si reformei administrative, pentru functiile publice de prefect si subprefect, respectiv de către secretarul general al Guvernului, pentru inspectorii guvernamentali;

c) fisa postului înaltului functionar public evaluat.

(2) La referatul de evaluare prevăzut la alin. (1) lit. b) se anexează obiectivele operationale pentru anul 2007, precum si obiectivele operationale pentru anul 2008.

Art. 2. - Raportul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. a) si referatul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. b) se transmit Comisiei de evaluare cel mai târziu până la data de 30 aprilie 2008.

Art. 3. - Prevederile art. 14 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Art. 4. - (1) În vederea realizării evaluării performantelor profesionale individuale pentru anul 2007, persoanele care au ocupat, pe parcursul perioadei evaluate, o altă functie publică din categoria înaltilor functionari publici decât cea ocupată la momentul realizării evaluării, întocmesc câte un raport distinct pentru fiecare perioadă de desfăsurare a activitătii în functia publică din categoria înaltilor functionari publici.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1), pentru fiecare functie publică ocupată, se întocmeste de către persoana competentă referatul de evaluare prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. b), numai pentru perioada desfăsurării efective a activitătii în respectiva functie publică.

(3) Performantele profesionale individuale ale persoanelor care au ocupat, pe parcursul perioadei evaluate, o altă functie publică din categoria înaltilor functionari publici decât cea ocupată la momentul realizării evaluării se evaluează pe baza documentelor prevăzute la alin. (1) si (2), avându-se în vedere întreaga activitate ca înalt functionar public în cursul anului 2007.

(4) Rezultatul evaluării performantelor profesionale individuale realizate în conditiile alin. (1)-(3) se stabileste prin calcularea mediei aritmetice a notelor acordate pentru fiecare perioadă evaluată în care persoana a ocupat o functie publică din categoria înaltilor functionari publici si transformarea acesteia în calificativ de evaluare.

Art. 5. - (1) Evaluarea înaltilor functionari publici pentru anul 2007 se face în perioada 30 aprilie - 15 mai 2008.

(2) Raportul de evaluare întocmit de Comisia de evaluare pentru fiecare înalt functionar public se înaintează Guvernului sau primului-ministru, potrivit competentei de numire a înaltului functionar public evaluat. În măsura în care aprecierile consemnate nu corespund realitătii, Guvernul sau primulministru pot solicita Comisiei de evaluare reanalizarea calificativului acordat.

(3) Raportul de evaluare se comunică înaltului functionar public evaluat si persoanei care a întocmit referatul de evaluare, potrivit art. 1 alin. (1) lit. b), imediat după finalizare sau după reanalizarea calificativului acordat, după caz, cel mai târziu la data de 31 mai 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

József Birtalan

 

Bucuresti, 31 martie 2008.

Nr. 379.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea raportului de serviciu al prefectului judetului Botosani, domnul Sorescu Gheorghe, prin acordul părtilor

 

Având în vedere prevederile art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, si în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr.  188/1999, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Raportul de serviciu al prefectului judetului Botosani, domnul Sorescu Gheorghe, încetează prin acordul părtilor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 9 aprilie 2008.

Nr. 383.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea raportului de serviciu al prefectului judetului Prahova, domnul Alexandri Nicolae, prin acordul părtilor

 

Având în vedere prevederile art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, si în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Raportul de serviciu al prefectului judetului Prahova, domnul Alexandri Nicolae, încetează prin acordul părtilor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 9 aprilie 2008.

Nr. 384.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea raportului de serviciu al prefectului judetului Mures, domnul Dobre Ciprian Minodor, prin acordul părtilor

 

Având în vedere prevederile art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, si în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Raportul de serviciu al prefectului judetului Mures, domnul Dobre Ciprian Minodor, încetează prin acordul părtilor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 9 aprilie 2008.

Nr. 385.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

Nr. 115 din 6 februarie 2008

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 900 din 21 martie 2008

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

Nr. 146 din 4 martie 2008

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Administratiei Nationale „Apele Române”

 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, cu completările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse,

ministrul mediului si dezvoltării durabile, ministrul economiei si finantelor si ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emit prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Administratiei Nationale „Apele Române”, care functionează în coordonarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile.

(3) Repartizarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti la alin. (1) se aprobă de către Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 2. - În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Administratia Natională „Apele Române” va efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

ADMINISTRATIA NATIONALĂ „APELE ROMÂNE"

Str. Edgar Quinet nr. 6, Bucuresti

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2008

 

 

 

Denumire indicator

Cod

2008

0

1

2

3

A.

VENITURI SI SURSE

 

1.325.553

I.

VENITURI TOTALE

 

561.679

 

1. Venituri din exploatare, din care:

 

561.679

 

a) Venituri proprii

 

550.679

 

-venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10

542.179

 

-venituri din prestări servicii

33.10.50

542.1 79

 

-amenzi si penalităti

35.10

8.500

 

alte amenzi si penalitati

35.10.50

8.500

 

b) Transferuri curente pentru finantarea actiunuilor în domeniul apelor

 

10.000

 

c)tranferuri curente pentru prevenirea si combaterea inundatiilor

 

1.000

II.

SURSE DE LA BUGETUL DE STAT

 

752.021

 

1. Credite externe pentru investitii

 

150.000

 

2. Alocatii bugetare pentru investitii

 

602 021

III.

ALTE SURSE

 

14.853

 

Fondul de mediu

 

0

 

Fundul de solidaritate

 

14.853

 

TOTAL CHELTUIELI

 

1.328.553

 

 

 

 

 

CHELTUIELI CURENTE

01

516.679

 

 

 

 

 

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

169.1161

 

Cheltuieli salariale în bani

10 01

209.350

 

Salariu de bază

10 01 01

152.300

 

Salariu de merit

10 01 02

0

 

Indemnizatie de conducere

10 01 03

0

 

Spor de vechime

10 01 04

29.584

 

Sporuri pentru conditii de munca

10 01 05

217

 

Alte sporuri

10 01 00

2.443

 

Ore suplimentare

10 01 07

1.440

 

Fond de premii

10 01 08

17.837

 

Prima de vacantă

10 01 09

0

 

Fondul pentru posturi ocupate pentru cumul

10 01 10

0

 

Fond aferent plătii cu ora

10 01 11

0

 

Indemnizatie plătite unor persoane din afara unitătii

10 01 12

689

 

Indemnizatii de delegare

10 01 13

1.840

 

Indemnizatii de detasate

1001 14

5

 

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

10 01 15

100

 

Alocatii pentru locuinta

1001 10

0

 

Alte drepturi salariale

10 01 30

2.895

 

Cheltuieli salariale în natură

10 02

58

 

Tichete de masă

10 02 01

0

 

Norma de hrana

10 02 02

36

 

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0

 

Locuintă de serviciu folosită de salariat si familia sa

10 02 04

0

 

Transport la si de la locul de munca

10 02 05

19

 

Alte drepturi salariale in natură

10 02 30

3

 

Contributii

10 03

59.653

 

Contributii de asigurări sociale de stat-19.5%

10 0.101

40.823

 

Contributii pentru asigurările de somaj-1%

10 03 02

2.094

 

Contributii pentru asigurările sociale de sanatate-5,5%

10 03 03

11.514

 

Contributii pentru asigurările de accidente de muncă si boli profesionale-0,989 %

10 03 04

2.070

 

Prime de asigurare de viată plătite de angajator pentru angajati

10 03 05

850

 

Contributii pentru concedii si indemnizatii (0.85%)

10 03 06

1.779

 

Contributii la fondul de garanlare a creantelor salariale-0.25%

10 03 07

523

 

BUNURI SI SERVICII

20

247.528

 

Bunuri si servicii

2001

247.528

 

Furnituri de birou

20 01 01

2.908

 

Materiale pentru curătenie

20 01 02

553

 

Încălzit, iluminat si fortă motrica

20 01 03

12.325

 

Apa canal si salubritate

20 01 04

732


 

Carburanti si lubrifianti

20 01 05

15.783

 

Piese de schimb

20 01 06

6.344

 

Transport

20 01 07

991

 

Postă telecomunicatii radio tv internet

20 01 08

4 890

 

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

20 01 09

24.601

 

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20 01 10

1.1767

 

Reparatii curente

20 02

26.225

 

Hrană

20 03

603

 

Hrană pentru oameni

20 03 01

589

 

Hrană pentru animale

20 03 02

14

 

Medicamente si materiale sanitare

20 04

394

 

Medicamente

20 04 01

47

 

Materiale sanitare

20 04 02

12

 

Reactivi

20 04 03

301

 

Dezinfectant

20 04 04

14

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20 05

6.662

 

Uniforme si echipament

20 05 01

1.012

 

Lenjerie de pat

20 05 02

190

 

Alte obiecte de inventar

20 05 10

5.440

 

Deplasări detasări transferări

20 06

4.881

 

Deplasari interne detasări transferări

20 06 01

3.897

 

Deplasari in strainatate

20 06 02

984

 

Materiale de laborator

20 09

3.240

 

Cercetare-dezvoltare

20 10

212

 

Carti publicatii si materiale documentare

20 11

528

 

Consultantă si expertiză

20 12

1.631

 

Pregatire profesionala

20 13

1.484

 

Protectia muncii

20 14

1.238

 

Studii si cercetări

20 16

2.600

 

Meteorologie

20 21

0

 

Finantarea actiunilor din domeniul apelor

20 22

18.000

 

Prevenirea si combaterea inundatiilor si îngheturilor (stoc apărare)

20 23

1.0110

 

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

20 24

4

 

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20 24 01

4

 

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului

20025

895

 

Alte cheltuieli

20 30

103.035

 

Reclama si publicitate

20 30 01

1.425

 

Protocol si reprezentare

20 30 02

1.300

 

Prime de asigurare non-viata

20 30 03

2.205

 

Chirii

20 30 04

1.000

 

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor

20 30 06

0

 

Fondul conducătorilor instit publice

20 30 07

530

 

Executarea silita a creantelor bugetare

20 30 09

344

 

 

 

0

 

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20 30 10

96.231

 

 

 

 

 

DOBÂNZI

30

90

 

Dobânzi aferente plătilor externe

30 02

0

 

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ord de credite

30 02 02

0

 

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

0

 

 

30.113

90

 

Dobânzi din operatiunile de leasing

30.03.05

90

 

CHETUIELI DE CAPITAL – PLATI

70

811.874

 

Plăti din credite externe

 

150.000

 

Plăti din alocatii bugetare pentru investitii

 

6112.021

 

Plati din alte surse

 

14.853

 

Plati din surse proprii pentru investitii

 

45.000

 

Active fixe din care:

71

811.874

 

Constructii

71 01 01

780.929

 

Masini echipamente si mijloace de transport

71 01 02

1.1320

 

Mobilier aparaturii birotica si alte active corporale

71 01 01

8.850

 

Alte active fixe

71 01 30

8.775

 

Fondul National de Dezvoltare

75

0

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea raportului de serviciu al subprefectului judetului Brasov, domnul Danu Aurelian-Leonard, prin acordul părtilor

 

Având în vedere prevederile art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, si în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Raportul de serviciu al subprefectului judetului Brasov, domnul Danu Aurelian-Leonard, încetează prin acordul părtilor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 9 aprilie 2008.

Nr. 386.

 

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 18 A din 31 ianuarie 2008 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală

 

Având în vedere Referatul nr. SDG/662 din 17 martie 2008 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice,

în temeiul art. 1312 alin. (9) teza a 2-a din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) si art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si ale Deciziei primului-ministru nr. 31/2006 pentru numirea doamnei Rodica Pârvu în functia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Articol unic. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Decizia civilă nr. 18A din 31 ianuarie 2008 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie, privind respingerea apelului formulat de Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) împotriva Hotărârii arbitrale din data de 25 iulie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 27 august 2007, prin Decizia nr. 262/2007 a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 18 martie 2008.

Nr. 46.

 

ANEXĂ

 

CURTEA DE APEL BUCURESTI

SECTIA A IX-A CIVILĂ SI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

 

DECIZIA CIVILĂ Nr. 18A

din 31 ianuarie 2008

privind respingerea apelului formulat de Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) împotriva Hotărârii arbitrale din data de 25 iulie 2007

 

Curtea este constituită din:

Presedinte - Carmen Georgeta Negrilă

Judecător - Georgeta Stegaru

Grefier - Marina Daniela Ungureanu

 

Pe rol se află pronuntarea asupra cererii de apel formulate de către apelanta Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) împotriva Hotărârii arbitrale din data de 25 iulie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 27 august 2007, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 262/2007, în contradictoriu cu intimata Asociatia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR).

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din data de 24 ianuarie 2008 si au fost consemnate în încheierea de sedintă de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta decizie, când Curtea, pentru a da posibilitatea părtilor să depună concluzii scrise, a amânat pronuntarea la data de 31 ianuarie 2008, când în aceeasi compunere a dat următoarea decizie:

CURTEA,

asupra apelului civil de fată, constată următoarele:

Prin Cererea înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) sub nr. 5.649 din 5 iunie 2007, ADPFR a solicitat declansarea procedurii de arbitraj pentru repartizarea remuneratiilor reprezentând dreptul de comunicare publică-ambiental, copie privată, dreptul de radiodifuzare si de retransmitere prin cablu, colectate de UPFR.

La 18 iunie 2007, ORDA a procedat la convocarea părtilor, ocazie cu care UPFR a invocat chestiunea prealabilă a nelegalitătii cererii de arbitraj, întrucât aceasta nu se încadrează în niciunul dintre obiectivele arbitrajului limitativ prevăzute de art. 1312 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare.

Întrucât ADPFR si-a mentinut cererea de arbitraj, s-a procedat la constituirea completului de arbitraj prin tragere la sorti.

Potrivit cererii de arbitraj a rezultat că între părtile cauzei au avut loc negocieri privind drepturile membrilor ADPFR pentru ambiental, copia privată, posturile de radio si televiziune, mici si medii si fără playlist si fondul de rezervă pentru aceste categorii, corespunzătoare anilor 2003 si 2004, fără ca părtile să fi ajuns la un acord, stabilind însă o a doua întâlnire, când fiecare dintre părti va fi analizat procentele propuse de fiecare dintre ele.

La 8 decembrie 2006, părtile au avut această a doua întâlnire, dată la care se convenise asupra procentelor membrilor ADPFR, însă UPFR a arătat că asupra acelor procente negociate urmează a se aplica un nou coeficient în functie de ponderea repertoriului membrilor ADPFR pe piata de muzică populară si manele.

Initiatorul procedurii de arbitraj, ADPFR, a precizat obiectul arbitrajului: stabilirea remuneratiilor corespunzătoare drepturilor membrilor ADPFR, tinându-se seama de criteriul agreat, respectiv de numărul de holograme utilizate, raportat la sumele repartizate de UPFR altor producători de fonograme, membri UPFR, pe baza aceleiasi proceduri.

La 18 iunie 2007, UPFR, prin Adresa nr. 25.343, a invocat următoarele chestiuni prealabile: nelegalitatea initierii procedurii de arbitraj, nelegalitatea constituirii unui complet de arbitraj, deoarece cererea de arbitraj este întemeiată pe dispozitiile art. 133 alin. (3) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, text care priveste gestiunea colectivă facultativă, iar nu gestiunea obligatorie realizată de UPFR,

situatie în care nu există obligatia legală a încheierii unui protocol, iar în lipsa finalizării protocolului, nu se poate apela în mod legal la arbitraj.

De asemenea, s-a arătat că declansarea procedurii de arbitraj implică un fine de neprimire, constând în parcurgerea etapelor prealabile legale, ceea ce în spetă nu s-a realizat, câtă vreme nu există bază legală pentru desfăsurarea negocierilor si încheierea unui protocol în acest sens.

În finalul acestor precizări, UPFR a arătat că ADPFR a achiesat la criteriul de repartizare a sumelor stabilit de UPFR în conformitate cu dispozitiile legale si statutare si că prin cererea de arbitraj formulată ADPFR urmăreste în realitate stabilirea de către completul de arbitraj a sumelor cuvenite ADPFR, aspect ce nu poate constitui obiect al arbitrajului.

ADPFR a răspuns acestor chestiuni prealabile, invocându-se în acest sens prevederile art. 133 alin. (2) referitoare la drepturile gestionate colectiv facultativ, text care ar contine o eroare materială, pentru că în loc să facă referire la dispozitiile art. 1231 s-a făcut referire la art. 1232 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, acesta fiind si punctul de vedere al ORDA, exprimat în Adresa nr. 2.384 din 19 decembrie 2006; se mai arată că si dacă nu ar fi o eroare materială nimic nu se opune ca gestiunii colective obligatorii să i se aplice regulile de la gestiunea facultativă.

UPFR a depus întâmpinare în dosarul de arbitraj prin care a invocat 3 exceptii: exceptia lipsei calitătii de reprezentant a reclamantei ADPFR, întrucât contractul de mandat încheiat între producătorii de muzică, în calitate de mandanti, si ADPFR, în calitate de mandatar, cuprind în art. 2 obiectul mandatului, care constă în negocieri cu UPFR si orice alte organe ori institutii abilitate pentru încasarea remuneratiilor reprezentând cota procentuală a producătorilor de înregistrări audiovizuale, fără a se face referire la colectarea remuneratiilor corespunzătoare drepturilor asupra fonogramelor.

Prin aceeasi întâmpinare s-a mai invocat exceptia necompetentei materiale a completului de arbitraj pentru stabilirea remuneratiei corespunzătoare dreptului la remuneratie compensatorie pentru copie privată, dreptului de retransmitere prin cablu, dreptului la remuneratie echitabilă pentru comunicare publică, întrucât potrivit art. 1231 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, aceste drepturi sunt gestionate obligatoriu colectiv de către organismul de gestiune colectivă - UPFR, situatie în care ADPFR, în calitate de reprezentant al unor titulari de drepturi conexe ce nu sunt membri ai UPFR, are deschisă calea unei actiuni în justitie pentru revendicarea remuneratiei.

S-a mai arătat în acest sens că dispozitiile art. 1312 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, nu se aplică în spetă, iar UPFR nu este colector unic în raport cu ADPFR pentru remuneratia corespunzătoare drepturilor conexe care se gestionează colectiv si facultativ.

Totodată s-a sustinut că stabilirea procedurii de repartitie, procentele pentru fiecare categorie de drepturi gestionate, modalitătile de evidentiere a sumelor colectate, de justificare a costurilor de colectare si stabilirea comisionului sunt reglementate prin lege si actele constitutive ale organismului de gestiune colectivă, astfel cum rezultă din art. 127 din lege. În aceste conditii, arbitrajul nu are competenta de a stabili asemenea aspecte si nici să exercite vreo verificare asupra acestora, întrucât ele intră sub controlul ORDA potrivit art. 138 lit. f) si h) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

În sfârsit, s-a invocat exceptia prematuritătii cererii de arbitraj pentru stabilirea remuneratiei corespunzătoare dreptului de radiodifuzare a fonogramei, întrucât acesta este susceptibil de gestionare facultativă, în baza art. 123 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, ceea ce impune un protocol prealabil, desemnarea colectorului unic de către ORDA, chestiuni ce nu au fost antamate la negociere.

Cererea cu care a fost învestit completul de arbitri desemnat de ORDA prin tragere la sorti a fost solutionată la 25 iulie 2007, în sensul respingerii ei ca prematur formulate, fiind publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 27 august 2007, în baza Deciziei nr. 262/2007 a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Pentru a decide în acest sens, completul de arbitri a retinut că obiectul cererii de arbitraj îl constituie remuneratia corespunzătoare din comunicare publică si copie privată si a procedat la analiza prioritară a exceptiilor invocate de UPFR.

Astfel, privitor la exceptia de necompetentă a completului de arbitraj, s-a constatat că fată de obiectul cererii de arbitraj sunt întrunite conditiile legale pentru realizarea arbitrajului, potrivit art. 1312 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

S-a retinut din înscrisurile cauzei că între părti au avut loc mai multe runde de negocieri având ca obiect repartizarea remuneratiilor reprezentând dreptul de comunicare publică- ambiental si copie privată, colectate de UPFR, însă negocierile au esuat.

De aici, completul de arbitri a concluzionat că UPFR a acceptat negocierile, iar nefinalizarea acestora deschide posibilitatea realizării unui arbitraj aflat în competenta arbitrilor, potrivit art. 1312 alin. (1) lit. b) din lege, în cazul în care părtile implicate în negociere nu au putut conveni o formă unică a metodologiei, motiv pentru care exceptia analizată a fost apreciată ca neîntemeiată.

Pe fondul cauzei, completul de arbitraj a constatat că negocierile purtate la 28 noiembrie 2006 si consemnate în procesul-verbal redactat la acea dată au avut ca obiect stabilirea de procente pentru mediul rural si urban, în functie de categoriile de utilizatori de fonograme, iar la negocierile din 8 decembrie 2006, desi se convenise asupra procentelor, cu exceptia procentului pentru copia privată, ca urmare a invocării de UPFR a unui coeficient aplicabil procentelor, negocierile au fost sistate.

Pe de altă parte, s-a retinut fată de obiectul negocierilor că cererea de arbitraj are un obiect extins, ajungându-se ca până la finalul procedurii de arbitraj ADPFR să solicite ca în protocolul dintre cele două organisme de gestiune colectivă să se prevadă:

procedura de repartizare, procentele pentru fiecare categorie de drepturi, modalitătile de evidentiere a sumelor colectate, stabilirea comisionului si orice alte aspecte, conform prevederilor legale si specificului gestiunii colective unice.

Asa fiind, s-a constatat de către completul de arbitri că invocarea prin cerere de arbitraj a unor pretentii ce nu au fost supuse în prealabil negocierii constituie un fine de neprimire ce împiedică luarea unei hotărâri.

Solutia s-a întemeiat pe dispozitiile art. 131 si următoarele din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, privind reglementarea initierii procedurilor de negociere ce trebuie însotite de metodologii propuse a fi negociate de comisii constituite prin decizii ale directorului general al ORDA.

Negocierea unor astfel de metodologii se desfăsoară conform planului stabilit între părti, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii comisiei, iar întelegerea părtilor cu privire la metodologiile negociate se consemnează într-un protocol ce se depune la ORDA si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Potrivit textelor mentionate, completul de arbitraj a apreciat că etapa negocierilor trebuie să fie una extrem de serioasă, părtile având obligatia să stabilească concret pretentiile pe care le invocă, ceea ce semnifică elemente de fapt, întemeiate pe principiile generale stabilite de lege.

În spetă, ADPFR, în calitate de initiator al procedurii de negociere, nu a realizat o astfel de metodologie pe care să o propună celeilalte părti, UPFR, ceea ce constituie o etapă prealabilă ce nu poate fi ignorată, omisă sau depăsită în derularea procedurii, situatie în care completul de arbitri a respins cererea de arbitraj ca prematur formulată.

În termen legal, împotriva acestei hotărâri arbitrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 27 august 2007, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 262/2007, UPFR a promovat apel, criticând solutia pentru nelegalitate si netemeinicie.

În dezvoltarea motivelor de apel, apelanta a invocat nelegala respingere a exceptiei de necompetentă materială a completului de arbitraj.

În primul rând, UPFR a sustinut că actiunea ADPFR prin care solicita remuneratia corespunzătoare membrilor săi din comunicare publică si copie privată este adresată unei instante necompetente (completul de arbitraj), întrucât, potrivit art. 1231 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, prin Decizia nr. 23 A/2007 a Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală, aceste drepturi sunt gestionate obligatoriu colectiv de către UPFR, conditii în care ADPFR, în calitate de reprezentant al unor titulari de drepturi conexe, ce nu sunt membrii UPFR, are deschisă calea unei actiuni în justitie pentru revendicarea remuneratiei propriilor membri.

De asemenea, apelanta UPFR a sustinut în faza derulată în procedura arbitrajului, fată de considerentele ADPFR, că dispozitiile art. 1312 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare (în baza căruia completul de arbitraj a respins în mod eronat cererea ADPFR ca prematură), nu sunt aplicabile raportului dintre UPFR si ADPFR, deoarece UPFR nu este „colector unic” în raport cu ADPFR pentru colectarea remuneratiei corespunzătoare drepturilor din copia privată si din comunicarea publică a fonogramelor.

UPFR a arătat că art. 1291 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu art. 123 din aceeasi lege, reglementează raportul dintre două sau mai multe organisme de gestiune colectivă care reprezintă aceeasi categorie de titulari de drepturi (producători de fonograme), în sensul că atributia de colectare revine organismului din domeniu cu cel mai mare număr de membri, fără a fi necesară numirea unui colector unic si nici stabilirea unui protocol privind repartizarea sumelor colectate. Ipoteza contrară – încheierea unui protocol - ar fi nelegală, deoarece s-ar admite că ADPFR are aceeasi competentă în materia gestiunii obligatorii ca si UPFR, competentă delegată către UPFR în baza acestui protocol. De asemenea, s-a arătat în fata completului de arbitri că, potrivit art. 1291 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si

completările ulterioare, revendicarea de către ADPFR a sumelor cuvenite membrilor săi se poate face în termen de 3 ani de la data notificării.

Desi completul de arbitraj a retinut întocmai toate aspectele invocate de UPFR, mai arată apelanta, a considerat că exceptia de necompetentă este neîntemeiată, întrucât UPFR ar fi acceptat negocierile cu ADPFR în sensul stabilirii unei forme unice a metodologiei privind remuneratia aferentă drepturilor conexe.

Deoarece negocierile nu s-au finalizat, s-a apreciat că ADPFR a cerut legal, portivit art. 1312 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, declansarea procedurii de arbitraj.

Se critică hotărârea completului de arbitri, deoarece în cadrul ei completul de arbitraj a interpretat în mod eronat continutul actelor depuse la dosar în legătură cu întâlnirile dintre UPFR si ADPFR, considerându-le acte de negociere privind repartizarea remuneratiilor reprezentând dreptul de comunicare publică/ambiental si copie privată - colectate de către UPFR. Textul retinut ca fiind incident [art. 1312 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare] nu se aplică între două organisme de gestiune colectivă (OGC), ci doar între OGC-uri, pe de o parte, si utilizatorii de fonograme, pe de altă parte, în negocierile pentru plata remuneratiei de către acestia din urmă. UPFR si ADPFR nu se aflau într-o negociere cu utilizatorii pentru a fi obligatorie elaborarea unei metodologii comune si încheierea, ulterior, a unui protocol.

În întâmpinarea depusă la dosarul de fond, se arată de apelantă, a arătat istoricul relatiilor dintre UPFR si ADPFR, precum si initiativa de a proceda la analiza pietei muzicale românesti, pe categorii de genuri muzicale, pentru a se identifica procentajele de piată muzicală pe care titularii reprezentati de cele două OGC-uri le acoperă. Aceste informatii urmau să servească părtilor în eventuale întelegeri (în măsura în care

legea le permite) pentru repartizarea remuneratiei. Asemenea întelegeri puteau viza chiar preîntâmpinarea unor situatii litigioase între cele două OGC-uri, cum ar fi revendicarea sumelor datorate de către UPFR membrilor ADPFR, în actiuni de drept comun.

Totodată, s-a precizat că nu se mentionează în continutul acestor procese-verbale cadrul legal sau formal al discutiilor dintre cele două OGC-uri. Astfel, întâlnirile consemnate în procesele-verbale din data de 28 noiembrie 2006, respectiv 8 decembrie 2007, la care completul de arbitraj a făcut trimitere în motivare, nu pot fi încadrate în vreo procedură formală sau legală de negociere. Completul însusi a constatat acest lucru, alături de inexistenta unei forme de protocol în care să fie precizate clar drepturile pentru care se datorează remuneratia, criteriile de repartitie etc.

În al doilea rând, s-a criticat solutia completului sub aspectul legalitătii încheierii unui protocol pentru repartizarea remuneratiei colectate în baza gestiunii colective obligatorii (pentru copie privată si comunicare publică).

Completul a apreciat în mod nelegal si eronat că sunt aplicabile dispozitiile art. 131 si următoarele din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, în conditiile în care acest articol se referă exclusiv la stabilirea metodologiilor între OGC-uri, pe de o parte, si utilizatori (plătitorii de remuneratie, în schimbul exploatării fonogramelor), pe de altă parte.

Nu există niciun temei legal pentru a extrapola aplicarea acestor reglementări si în raporturile dintre OGC-uri, mai ales în conditiile în care apelanta UPFR a arătat în mod constant cadrul legal care reglementează raporturile dintre UPFR si ADPFR (art. 1291 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare).

Gestiunea colectivă obligatorie presupune colectarea si repartizarea drepturilor producătorilor de fonograme, în spetă, în regim colectiv pentru toti producătorii, nu doar pentru membrii UPFR. Asa încât, dacă un producător de fonograme, care nu este membru UPFR, îsi va revendica drepturile din difuzări radio, TV, comunicare publică etc., UPFR este obligat să îi vireze sumele, însă nu este obligat să încheie un protocol/o

metodologie cu acesta pentru virarea acestor sume. Iar în practică, de asemenea, obligatia nu se justifică, avându-se în vedere criteriile de repartizare care sunt clar stabilite de lege [în conformitate cu utilizarea reală a operei - art. 134 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare], comisionul de administrare [art. 134 alin. (2) lit. b)], de statut etc.

Apelanta reiterează prin motivele de apel argumentul imposibilitătii initierii unei proceduri de arbitraj cu obiectul solicitat de ADPFR, întrucât obiectele arbitrajelor derulate în baza Legii nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, sunt limitativ prevăzute de lege, iar această procedură, ca să aibă loc, trebuie să întrunească două conditii, care în spetă nu se verifică în mod cumulativ:

1. să existe mai multe OGC-uri beneficiare pentru acelasi domeniu de creatie (cerintă îndeplinită);

2. drepturile gestionate să fie dintre cele prevăzute la art. 1232 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, adică drepturi gestionate facultativ colectiv (care nu este întrunită această cerintă). Or, ADPFR a solicitat încheierea unei metodologii/protocol pentru drepturile din comunicare publică/ambiental si copie privată - care ambele sunt gestionate obligatoriu colectiv.

Este firesc, normal, obligatoriu si legal ca în cazul gestiunii colective facultative să se încheie un protocol între organisme, întrucât poate unul dintre organismele beneficiare nu are capacitate de colectare, respectiv de repartizare, caz în care mandatează celălalt organism de gestiune colectivă să îi colecteze si să îi repartizeze drepturile propriilor membri, stabilind conditiile concrete ale mandatului.

Intimata ADPFR a formulat întâmpinare la motivele de apel, solicitând respingerea apelului ca nefondat.

La termenul de azi, în sedintă publică, s-a invocat din oficiu exceptia de lipsă de interes în promovarea apelului, exceptie asupra căreia apelanta a pus concluzii prin apărătorul său, solicitând însă si amânarea pronuntării pentru formularea unor concluzii scrise, termen pe care Curtea l-a acordat.

Apelul promovat de UPFR este lipsit de interes.

Asa cum rezultă din expozeul prezentei decizii, initiativa declansării procedurii arbitrale a apartinut intimatei ADPFR, având ca obiect repartizarea remuneratiilor reprezentând dreptul de comunicare publică, ambiental si copie privată, colectate de apelanta UPFR, obiectul arbitrajului fiind ulterior extins si cu privire la stabilirea procedurii de repartizare, procentele pentru fiecare categorie de drepturi gestionate, modalitătile de evidentiere a sumelor colectate, de justificare a costurilor de colectare, stabilirea comisionului pentru desfăsurarea acestei activităti etc.

Prin întâmpinarea depusă în dosarul de arbitraj, apelanta UPFR a invocat mai multe exceptii procesuale, unele de fond, altele de procedură: exceptia lipsei calitătii de reprezentant al reclamantei ADPFR, raportat la obiectul mandatului depus în cauză, exceptia necompetentei materiale a completului de arbitri (a cărei pretins gresită rezolvare face obiectul criticilor de apel), precum si exceptia prematuritătii cererii de arbitraj, cea din urmă fiind admisă prin hotărârea apelată.

Drept urmare, hotărârea atacată a validat întocmai cum a fost sustinută de către apelanta UPFR exceptia de fond a prematuritătii cererii de arbitraj.

Criticându-se prin motivele de apel împrejurarea că în mod nelegal si netemeinic nu s-a dat eficientă exceptiei necompetentei materiale a completului de arbitraj, analizată în mod legal prioritar de către completul de arbitri, dar gresit solutionată, câtă vreme prin hotărârea apelată s-a admis o altă exceptie invocată de către aceeasi apelantă, face inutil demersul său ulterior de a apela hotărârea arbitrală, întrucât lipseste folosul practic pentru o astfel de conduită procesuală.

A critica o hotărâre care nu stabileste în sarcina părtii apelante vreo obligatie aptă de a fi dusă la îndeplinire în vreuna din formele de executare prescrise de lege este lipsit de eficientă, întrucât o astfel de hotărâre nu este în vreun fel vătămătoare pentru partea apelantă si nu poate fi de natură a-I genera o nemultumire procesuală valabilă, susceptibilă de a justifica interesul procesual pentru etapa căii de atac, aceasta cu atât mai mult cu cât hotărârea criticată a fost pronuntată prin admiterea unei exceptii sustinute de apelanta însăsi.

Interesul procesual este o cerintă a oricărui demers initiat în justitie ce trebuie a se verifica pe întreaga durată a derulării procesului civil, el trebuind să fie personal, actual si legitim, iar nu mediat, eventual, nelegitim sau pur teoretic, conditii care nu se verifică în ce priveste apelul declarat de UPFR.

Prin concluzii scrise, combătând exceptia invocată din oficiu, apelanta pretinde că interesul său în declararea căii de atac derivă din împrejurarea că admiterea exceptiei necompetentei materiale a completului de arbitraj ar avea drept consecintă recunoasterea competentei instantelor de drept comun si implicit a drepurilor sale procesuale potrivit procedurii de drept comun, inclusiv posibilitatea de a uza de toate căile de atac prevăzute de Codul de procedură civilă, iar nu numai apelul reglementat de norma specială, respectiv de art. 1312 alin. (9) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Or, un asemenea interes care se raportează la posibilitatea declansării unui alt litigiu de către partea adversă rămâne unul de natură eventuală, cerinta interesului procesual pentru uzitarea oricărei forme de procedură puse la îndemâna părtilor de lege trebuind a fi raportat în mod necesar la circumstantele cauzei în care se recurge, ca, în spetă, la atacarea hotărârii cu apel, iar nu la elemente extrinseci acesteia.

Fată de cele anterior arătate, Curtea va respinge apelul formulat de UPFR, ca fiind lipsit de interes.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECIDE:

Admite exceptia lipsei de interes în promovarea apelului.

Respinge ca fiind lipsit de interes apelul formulat de apelanta Uniunea Producătorilor de Fonograme din România împotriva Hotărârii arbitrale din data de 25 iulie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 27 august 2007, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 262/2007, în contradictoriu cu intimata Asociatia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România.

Irevocabilă.

 

Pronuntată în sedintă publică astăzi, 31 ianuarie 2008.

 

Presedinte,

Carmen Georgeta Negrilă

Judecător,

Georgeta Stegaru Marina

Grefier,

Daniela Ungureanu

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2007, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

Partidul România Mare

 

1. Lista persoanelor fizice care au plătit în anul 2007 cotizatii a căror valoare însumată depăseste 10 salarii minime brute pe tară:

2. Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2007 donatii a căror valoare cumulată depăseste 10 salarii minime brute pe tară:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Nationalitatea

CNP

Domiciliul

Valoarea

- lei -

1.

Arvinte Codruta Claudia

română

2741126040037

Bacău

4.110

2.

Petrescu Ilie

română

1630715242332

Gorj

4.000

3.

Holtea lancu

română

1500208250527

Mehedinti

7.450

4.

Demian Mihai

română

1641028250520

Mehedinti

6.200

5.

Rus Aurel

română

1580101060093

Bistrita-Năsăud

4.000,58

6.

Costache Mircea

română

1490325100028

Buzău

6.863,48

7.

Popescu Adrian

română

1491117390720

Vrancea

37.900

8.

Tatu Corneliu

română

1651002390672

Vrancea

4.800

9.

Badiu Nicoleta

română

2721030390706

Vrancea

15.600

 

2. Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2007 donatii a căror valoare cumulată depăseste 10 salarii minime brute pe tară:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Nationalitatea

CNP

Domiciliul

Valoarea - lei -

1.

Jelev Panait

română

1380527400177

Călărasi

6.683

2.

Dumitru Ion

română

1630531510029

Călărasi

8.462

3.

Funar Gheorghe

română

1490929120690

Cluj

7.471,94

4.

Nedelescu Gheorghe

română

1530602163245

Dolj

20.235

5.

Matusa Tudor

română

1500128163223

Dolj

23.900

6.

Constantinescu Puiu

română

1500113163208

Dolj

8.000

7.

Radu Marin

română

1480621163301

Dolj

6.044

8.

Loghin Irina

română

2390219400125

Giurgiu

4.272

9.

Minis Petre

română

1530613520052

Giurgiu

3.900

10.

Mara Florica

română

1671207340032

Teleorman

16.900