MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 280         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 10 aprilie 2008

 

SUMAR

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

178. - Ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

18. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 9/2008 privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de către entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru exercitiul financiar 2007

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

1. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Deciziei Adunării generale nationale a Colegiului Medicilor din România nr. 3/2005 privind adoptarea Statutului si a Codului de deontologie medicală ale Colegiului Medicilor din România

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 226 din 27 februarie 2008 al Corpului de control din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere:

- dispozitiile art. 270 alin. (1) lit. e), art. 281 alin. (1) lit. b), art. 295 si ale art. 296 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- dispozitiile art. 47-51 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006, cu modifică rile si completările ulterioare;

- dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare;

- dispozitiile art. 18 pct. 2 si 10 din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare;

- dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările ulterioare;

- dispozitiile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitătile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 328/2006 privind desfăsurarea activitătilor de monitorizare si control în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 31 iulie 2006.

Art. 3. - Compartimentele de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si din cadrul caselor de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Bucuresti, 28 februarie 2008.

Nr. 178.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

1. Definitii

a) Structură de control - structura specializată din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al caselor de asigurări de sănătate care efectuează activităti de control în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

b) Control - activitatea efectuată de structurile de control si desfăsurată conform prevederilor legii si ale prezentelor norme metodologice.

c) Corpul de control - structura centrală de specialitate care functionează la nivel de directie în cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si reglementează, coordonează si monitorizează activitatea de control desfăsurată de casele de asigurări de sănătate.

d) Structură teritorială de control - serviciul/biroul/compartimentul de control din cadrul caselor de asigurări de sănătate.

e) Entitate controlată - institutia sau persoana fizică/juridică care are o relatie contractuală sau o obligatie, conform legii, fată de casele de asigurări de sănătate sau fată de Casa Natională de Asigurări de Sănătate.

f) Echipă de control - colectivul care efectuează actiuni de control, format din salariati ai structurilor de control la care pot fi cooptati si experti din alte domenii de activitate.

g) Actiune de control - activitatea delimitată în timp, reglementată prin lege si prezentele norme metodologice, având ca scop constatarea iregularitătilor si disfunctionalitătilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate si consemnarea lor, emiterea de propuneri pentru măsuri corective menite să le elimine si/sau propuneri de sanctiuni si/sau aplicarea de sanctiuni contraventionale, după caz.

h) Iregularitate - orice abatere de la normele legale siprocedurale în vigoare care are efecte patrimoniale sau juridice asupra caselor de asigurări de sănătate, furnizorilor, asiguratilor sau contribuabililor din sistem.

i) Disfunctionalitate - orice deficientă constatată care poate conduce la aparitia de iregularităti.

j) Constatare - situatie de fapt sesizată de o echipă de control, în actiunea de control, privind iregularităti sau disfunctionalităti.

k) Concluzie - exprimarea succintă a implicatiilor uneia sau mai multor constatări, încadrată în prevederile legale în vigoare de către echipa de control.

l) Măsură - dispozitia prin care se urmăreste eliminarea unei iregularităti, corectarea unei disfunctionalităti sau aplicarea unei sanctiuni.

2. Dispozitii generale

2.1. Prezentele norme metodologice stabilesc cadrul metodologic de desfăsurare a activitătii de control din domeniul asigurărilor sociale de sănătate.

2.2. Scopul prezentelor norme metodologice este de a defini procedurile de control si de a le aplica în mod unitar de către structurile de control care actionează în domeniul asigurărilor sociale de sănătate.

2.3. Casa Natională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, desfăsoară activităti de control în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, prin Corpul de control si structurile teritoriale de control.

2.4. Corpul de control realizează activităti de control, în conditiile legii, în următoarele domenii:

a) activitatea desfăsurată de presedintii - directorii generali ai caselor de asigurări de sănătate în baza contractului de management si a structurilor functionale din institutiile respective;

b) furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, care au avut sau au relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate sau, după caz, cu CNAS;

c) persoanele juridice sau fizice ai căror salariati beneficiază de concediile si indemnizatiile acordate în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare;

d) persoanele fizice care beneficiază de concediile si indemnizatiile acordate în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare;

e) persoanele fizice care au obligatia să vireze contributia de asigurări sociale de sănătate la casele de asigurări de sănătate, cu exceptia celor pentru care colectarea contributiei se realizează de Agentia Natională de Administrare Fiscală.

2.5. La nivelul caselor de asigurări de sănătate efectuarea controlului pentru domeniile prevăzute la pct. 2.4 lit. b) (mai putin furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati în relatie contractuală cu CNAS), lit. c), d) si e) se realizează de structurile teritoriale de control.

2.6. Personalul cu atributii de control se legitimează cu legitimatia de control al cărei model este prezentat în anexa nr. 1 si cu ordinul/dispozitia de serviciu care confirmă desemnarea sa pentru efectuarea controlului.

2.7. Legitimatiile de control ale personalului din cadrul Corpului de control sunt avizate de presedintele CNAS. Legitimatiile de control ale personalului din cadrul structurilor teritoriale de control sunt avizate de directorul Corpului de control.

2.8. La organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante din cadrul structurilor teritoriale de control, acestea au obligatia de a informa Corpul de control despre concurs.

Directorul Corpului de control va desemna un membru din cadrul directiei sau al unei structuri teritoriale de control, care va face parte din comisia de concurs.

2.9.1. Personalul care îsi desfăsoară activitatea în Corpul de control si în structurile teritoriale de control este împuternicit să constate contraventiile si să aplice sanctiunile prevăzute la art. 305 si 306 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si la art. 47 si 48 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare.

2.9.2. Personalul care îsi desfăsoară activitatea în Corpul de control si în structurile teritoriale de control este împuternicit să constate si să stabilească sumele încasate necuvenit din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, denumit în continuare fond, de la cei care se fac vinovati de nerespectarea prevederilor legale în vigoare. Normele metodologice pentru stabilirea si recuperarea sumelor încasate necuvenit de la fond de către furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale sunt prevăzute în anexa nr. 2.

2.9.3. Sumele încasate necuvenit de la fond se recuperează de la furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale care au avut sau au relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, în termenul de prescriptie de 3 ani.

2.9.4. Recuperarea sumelor prevăzute la pct. 2.9.3 se efectuează de casele de asigurări de sănătate, în conditiile legii.

2.10. Personalul care îsi desfăsoară activitatea în cadrul Corpului de control si în cadrul serviciilor teritoriale de control, care efectuează actiuni de control, si conducătorii structurilor respective beneficiază, conform art. 296 din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, de un spor pentru complexitatea muncii de 25%, aplicat la salariul de bază, si de alte sporuri conform legislatiei în vigoare.

2.11. Corpul de control functionează în subordinea directă a presedintelui CNAS, iar structurile teritoriale de control functionează în subordinea directă a presedintilor – directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, exercitând o functie distinctă si independentă în interesul institutiilor publice respective. Independenta se traduce prin faptul că, prin atributiile lor, Corpul de control si structurile de control nu trebuie să fie implicate în niciun fel în activitătile pe care au competenta să le controleze.

2.12. Activitatea de control nu trebuie să fie supusă ingerintelor externe, începând de la stabilirea obiectivelor, realizarea efectivă a lucrărilor si până la comunicarea rezultatelor acesteia.

2.13. În activitatea desfăsurată, membrii echipelor de control sunt obligati să respecte Ghidul privind controlul în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cuprins în anexa nr. 3, si Codul de conduită al personalului cu atributii de control din sistemul de asigurări sociale de sănătate, cuprins în anexa nr. 4.

2.14. Actiunile de control sunt efectuate de echipe formate din cel putin două persoane din cadrul unei structuri de control.

2.15. Personalul care efectuează activităti de control trebuie să aibă o atitudine impartială, să nu aibă prejudecăti si să evite conflictele de interese.

2.16. Personalul care efectuează activităti de control trebuie să îsi îndeplinească atributiile în mod obiectiv si independent, cu profesionalism si integritate, potrivit normelor si procedurilor specifice activitătii de control.

2.17. Nu pot fi desemnate să efectueze actiuni de control persoane care sunt soti, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul entitătii controlate sau cu membrii organului de conducere colectivă.

2.18. Persoanele care efectuează controale nu trebuie implicate în vreun fel în îndeplinirea activitătilor pe care în mod potential le pot controla.

2.19. În echipele de control nu pot fi nominalizate persoane care au lucrat în entitătile controlate. Această interdictie se poate ridica după trecerea unei perioade de 3 luni.

2.20. Persoanele care se găsesc în una dintre situatiile prevăzute la pct. 2.17, 2.18 sau 2.19 au obligatia de a informa de îndată, în scris, conducătorul structurii de control, în vederea remedierii situatiei.

2.21. Pregătirea si experienta personalului structurilor de control constituie un element esential în atingerea obiectivelor.

Acesta trebuie să posede cunostinte, îndemânare si alte competente necesare pentru a-si exercita responsabilitătile individuale, mai ales:

a) competenta în vederea aplicării normelor, procedurilor si tehnicilor de control;

b) cunoasterea principiilor de bază în sistemul de asigurări sociale de sănătate, în economie, în domeniul juridic si în domeniul tehnologiilor informatice;

c) cunostinte suficiente pentru a identifica abateri si deficiente si pentru a le investiga;

d) capacitatea de a comunica oral si în scris, de a putea expune clar si eficient obiectivele, constatările, concluziile si măsurile propuse în urma controalelor efectuate.

 2.22. Structura de control trebuie să dispună în mod colectiv de toată competenta si experienta necesare în realizarea activitătii specifice.

2.23. Pentru cunostinte de strictă specialitate pot fi cooptate în echipele de control persoane din afara structurilor de control sau a caselor de asigurări de sănătate.

3. Organizarea structurilor de control în sistemul de asigurări sociale de sănătate

Structura organizatorică a structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate se aprobă de către presedintele CNAS la propunerea conducătorilor caselor de asigurări de sănătate, în concordantă cu prevederile legale în vigoare.

Corpul de control al CNAS si structurile teritoriale de control îsi vor modifica structura organizatorică numai în conditiile în care nu mai corespunde cu prevederile legale în vigoare sau nevoilor concrete de realizare a atributiilor specifice.

3.1. Corpul de control

3.1.1. Personalul din cadrul Corpului de control cu atributii în efectuarea de controale sau elaborarea de metodologii este format din functionari publici având studii superioare de lungă durată în una dintre următoarele specialităti: administratie publică, economică, medicală, farmacologică, tehnică sau juridică.

3.1.2. Principalele atributii ale Corpului de control din cadrul CNAS sunt:

a) elaborează cadrul procedural general si alte reglementări specifice pentru activitatea de control si proceduri operationale specifice activitătii proprii;

b) coordonează metodologic structurile teritoriale de control;

c) participă la organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante din cadrul structurilor teritoriale de control;

d) avizează legitimatiile de control ale personalului angajat în cadrul structurilor teritoriale de control aflate în coordonare;

e) solicită si centralizează propuneri de modificări de proceduri operationale specifice activitătii de control, venite din partea structurilor teritoriale de control;

f) elaborează planul anual de control pentru activitatea de control desfăsurată la nivelul CNAS;

g) solicită spre analiză proiectul planului anual de control din partea structurilor teritoriale de control;

h) coordonează elaborarea planurilor anuale de control ale structurilor teritoriale de control, avizează, solicită actualizarea acestora în functie de modificările legislative si monitorizează realizarea lor;

i) desfăsoară controale în sistemul de asigurări sociale de sănătate, conform legislatiei în vigoare si în conformitate cu obiectivele si indicatorii de performantă referitori la activitatea presedintilor - directori generali, inclusi în planul de management aprobat de presedintele CNAS;

j) verifică sesizările, memoriile si reclamatiile primite de către presedintele CNAS si repartizate de către acesta Corpului de control;

k) transmite spre solutionare caselor de asigurări de sănătate sesizările, memoriile si reclamatiile primite de către presedintele CNAS si repartizate de către acesta Corpului de control;

l) întocmeste rapoarte de control, face constatări si propune măsuri corective menite să elimine iregularitătile si disfunctionalitătile constatate si le supune spre aprobare presedintelui CNAS;

m) solicită si centralizează rapoarte de activitate periodice din partea structurilor teritoriale de control aflate în coordonare;

n) analizează, sintetizează si raportează periodic activitatea desfăsurată de structurile teritoriale de control prin rapoarte pe care le prezintă spre informare, aprobare si dispunere de măsuri presedintelui CNAS;

o) elaborează raportul anual al activitătii de control, în care vor fi cuprinse principalele constatări, concluzii si măsurile rezultate în urma controalelor desfăsurate, pe care îl înaintează presedintelui CNAS;

p) propune modificări si îmbunătătiri ale actelor normative care reglementează activitatea în sistem si care au implicatii asupra activitătii de control.

3.2. Structurile teritoriale de control

3.2.1. La nivelul caselor de asigurări de sănătate se organizează distinct structuri teritoriale de control (serviciu, birou sau compartiment), în functie de necesitătile institutiei si în concordantă cu obiectivele acesteia.

3.2.2. Personalul din cadrul structurilor teritoriale de control este format din functionari publici având studii superioare de lungă durată în una dintre următoarele specialităti: administratie publică, economică, medicală, farmacologică, tehnică sau juridică.

3.2.3. Atributiile structurilor teritoriale de control, stabilite prin regulamentul de organizare si functionare al institutiei din care fac parte, aprobat de presedintele - director general al acesteia, trebuie să contină cel putin următoarele atributii principale:

a) elaborează proceduri operationale specifice activitătii proprii în baza cadrului procedural si a metodologiilor emise de Corpul de control;

b) întocmesc până la data stabilită de Corpul de control proiectul planului anual de control, pe care îl supun aprobării presedintelui - director general; proiectul planului anual de control aprobat de presedintele - director general se înaintează spre analiză Corpului de control;

c) elaborează planul anual de control propriu;

d) actualizează planul anual de control în functie de modificările legislative, organizatorice sau de altă natură intervenite, la solicitările CNAS sau ale presedintelui – director general;

e) efectuează controale conform legii si prezentelor norme metodologice;

f) verifică si controlează aspectele cuprinse în memoriile, reclamatiile si/sau în sesizările primite de către presedintele - director general al casei de asigurări de sănătate si repartizate

spre solutionare structurii de control;

g) verifică si controlează aspectele cuprinse în memoriile, reclamatiile si/sau în sesizările primite de către Corpul de control, transmise spre solutionare de către acesta;

h) în baza actelor de control întocmite, prezintă presedintelui - director general spre aprobare constatările, concluziile si măsurile ce se impun;

i) urmăresc modul de implementare a măsurilor dispuse prin rapoartele de control si aprobate de presedintele – director general;

j) efectuează controale la solicitarea Corpului de control si dispuse de presedintele - director general;

k) întocmesc periodic rapoarte privind activitatea desfăsurată;

l) solicită Corpului de control avizarea legitimatiei de control pentru personalul nou-angajat, în termen de 5 zile calendaristice de la emiterea deciziei de numire în functia publică a noilor angajati;

m) elaborează propuneri privind modificări ale actelor normative care reglementează activitatea în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pe care le înaintează Corpului de control.

3.2.4. Presedintele - director general al casei de asigurări de sănătate solicită CNAS avizul cu privire la orice modificare a structurii de control.

3.2.5. Presedintele - director general al casei de asigurări de sănătate solicită prezenta unui membru al Corpului de control din CNAS în comisia de concurs organizată pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul structurii teritoriale de control.

3.2.6. Structurile teritoriale de control pot desfăsura si activităti de control comune cu specialisti din alte case de asigurări de sănătate, în scopul eficientizării activitătilor de control ce decurg din atributiile structurilor teritoriale de control Corpul de control va asigura cadrul metodologic pentru derularea activitătilor de control comune ale structurilor teritoriale de control.

4. Ghid procedural privind activitatea structurilor de control Conducătorul structurilor de control este responsabil pentru organizarea si desfăsurarea activitătilor specifice.

4.1. Planificarea activitătii de control

 

 

Diagrama activitătii structurii teritoriale de control*)

 

Diagrama activitătii Corpului de control*)

 

5.1. Elaborarea planului de control de către structurile de control

5.1.1. În vederea realizării atributiilor proprii, structurile de control îsi desfăsoară activitatea în mod planificat, în baza planului anual de control.

5.1.2. Planul anual de control va fi însotit de un referat de justificare, în care se va fundamenta motivatia alegerii obiectivelor si repartizării fondului de timp.

5.1.3. Elaborarea planului anual de control al Corpului de control al CNAS va avea în vedere atributiile specifice directiei.

5.1.4. La nivelul caselor de asigurări de sănătate, la elaborarea planului anual de control se va tine cont de următoarele aspecte:

a) numărul de furnizori de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, aflati în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, pe tipuri de asistentă medicală;

b) numărul posturilor de executie ocupate din componenta structurii de control si timpul maxim disponibil pentru activitătile de control;

c) numărul de persoane fizice autorizate si de persoane juridice luate în evidenta casei de asigurări de sănătate;

d) obligativitatea unei actiuni de control, cel putin o dată la 3 ani, pentru fiecare furnizor care a încheiat contract/contracte cu casa de asigurări de sănătate;

e) aspecte de neconformitate sau iregularităti sesizate de alte structuri cu atributii de control sau de structura de audit;

f) aspecte de neconformitate sesizate de către structura ierarhic superioară din cadrul CNAS.

5.1.5. Planul anual de control va fi astfel întocmit încât fondul maxim disponibil pentru actiuni de control, asa cum este acesta definit la pct. 5.1.10, să fie folosit integral si în conditii de eficientă.

5.1.6. Planul anual de control al Corpului de control al CNAS se aprobă de presedintele CNAS.

5.1.7. Planul anual de control al structurilor teritoriale de control, însotit de referatul de justificare, este aprobat de presedintele - director general al casei de asigurări de sănătate. Planul de control aprobat de presedintele – director general se transmite spre avizare Corpului de control al CNAS.

5.1.8. Planul anual de control poate fi modificat în functie de schimbările legislative, organizatorice, administrative sau la solicitarea forului ierarhic superior. Modificările aduse planului

vor fi însotite de un referat de justificare si vor urma aceeasi cale de aprobare si avizare ca a planului anual de control.

5.1.9. Structura planului anual de control va fi stabilită anual sau ori de câte ori este nevoie de către Corpul de control. 5.1.10. Completarea planului anual de control va avea la bază următorii indicatori:

a) fond de timp (FD) = număr de controlori x număr de zile lucrătoare pe an;

b) fond de concedii (C) = număr de zile de concediu de odihnă x număr de controlori;

c) fond de timp suplimentar (FS) = timp necesar pentru activitatea de raportare periodică, activitatea de pregătire profesională si alte activităti în afara celor de control; se recomandă ca fondul de timp suplimentar să fie de maximum 20% din fondul de timp (FD);

d) fondul maxim disponibil pentru actiuni de control (FMD) = FD – (C+FS).

5.1.11. Obiectivele actiunilor de control vor fi stabilite în functie de riscurile identificate la nivelul institutiei si de tipul controlului.

5.1.12. Se recomandă ca planificarea anuală a actiunilor de control să aibă în vedere următoarele criterii:

1. fondul maxim de timp disponibil va fi repartizat astfel:

a) 80% pentru actiuni de control la furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale;

b) 20% pentru actiuni de control la contribuabili la fond si respectarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare, privind drepturile acordate;

2. pentru fiecare domeniu de asistentă medicală, planificarea actiunilor de control, raportată la numărul de contracte încheiate, se va face astfel:

a) dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu - 100% din contracte, pentru acei furnizori care au puncte de lucru în judet;

b) urgentă prespitalicească si transport sanitar - 100% din contracte;

c) îngrijiri la domiciliu - 100% din contracte;

d) asistentă medicală în ambulatoriul clinic, paraclinic, medicină dentară, medicină de familie - 33% - 100% din contracte (pe baza principiului efectuării unui control la un furnizor o dată la 3 ani); la acest procent se vor urmări toate obiectivele din tematica specifică pe domeniu; peste această valoare procentuală se pot urmări obiective restrânse;

e) farmacii - 33%-100% din contracte (pe baza principiului efectuării unui control la un furnizor o dată la 3 ani); la acest procent se vor urmări toate obiectivele din tematica specifică pe domeniu; peste această valoare procentuală se pot urmări obiective restrânse;

f) spitale - 33% - 100% din contracte (pe baza principiului efectuării unui control la un furnizor o dată la 3 ani); la acest procent se vor urmări toate obiectivele din tematica specifică pe domeniu; peste această valoare procentuală se pot urmări obiective restrânse;

g) recuperare si reabilitare în ambulatoriu - 50% din contracte, dacă numărul acestora este mai mare de 3. În caz că există cel mult 3 contracte în domeniu se va stabili un procent de 100%;

3. pentru contribuabili se va urmări verificarea cu precădere a acelora care nu sunt în evidenta casei de asigurări de sănătate, dar figurează în evidentele Ministerului Economiei si Finantelor;

4. pentru concedii si indemnizatii medicale se vor prevedea cel putin 5 angajatori la care s-au constatat abateri în privinta respectării prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare;

5.1.13. Termenele de elaborare, avizare si aprobare vor fi stabilite anual de Corpul de control al CNAS si transmise structurilor de control pe care le coordonează.

5.2. Derularea unei actiuni de control

Schema generală a derulării unei actiuni de control este reprezentată grafic astfel:*)

5.2.1. Pregătirea actiunii de control

1. Referatul pentru declansarea actiunii de control este un document care contine fundamentarea actiunii de control si tematica propusă spre aprobare.

2. Ordinul/dispozitia de serviciu reprezintă mandatul de interventie întocmit de structura de control si aprobat de presedintele CNAS sau presedintele - director general al casei de asigurări de sănătate, după caz. În ordinul/dispozitia de serviciu se precizează:

- temeiul legal si administrativ (referatul pentru declansarea actiunii de control) al efectuării controlului;

- perioada în care se desfăsoară controlul;

- entitatea controlată;

- echipa de control;

- persoana din cadrul echipei desemnată să coordoneze actiunea de control.

3. Tematica de control face parte integrantă din ordinul/dispozitia de serviciu si contine obiectivele actiunii de control.

5.2.2. Efectuarea actiunii de control

5.2.2.1. Prezentarea echipei de control si a tematicii

5.2.2.1.1. Echipa de control va prezenta conducerii sau unui reprezentant autorizat al entitătii controlate ordinul/dispozitia de serviciu, tematica si legitimatiile.

5.2.2.1.2. Personalul care lucrează în cadrul entitătii controlate va fi informat de către conducere cu privire la prezenta echipei de control, la perioada actiunii de control si la obligatia de a răspunde prompt solicitărilor venite din partea membrilor echipei.

5.2.2.2. Controlul obiectivelor din tematică

5.2.2.2.1. Coordonatorul echipei va asigura repartizarea sarcinilor între membrii echipei si va urmări ca actiunea de

control să se desfăsoare conform prevederilor legale în vigoare.

5.2.2.2.2. Membrii echipei de control vor urma dispozitiile coordonatorului echipei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

5.2.2.2.3. Fiecare membru al echipei răspunde conform prevederilor legale în vigoare de propriile actiuni din timpul controlului.

5.2.2.2.4. În activitatea de control, membrii echipelor vor utiliza tehnicile si instrumentele de control specifice pentru atingerea obiectivelor. Principalele tehnici si instrumente utilizate sunt:

1. tehnici:

a) verificarea reprezintă tehnica de control cel mai frecvent utilizată. Verificarea poate avea ca scop identificarea unor elemente, respectarea unor reguli sau calcularea unor indicatori;

b) comparatia este un procedeu prin care se evaluează informatii provenite din surse diferite care trebuie să genereze aceleasi rezultate. Această tehnică poate releva disfunctionalităti în privinta sistemelor de control intern ale entitătii controlate;

c) observarea directă constă în urmărirea, la fata locului, a derulării unei activităti. În activitatea de control, această tehnică este utilizată pentru urmărirea respectării conformitătii si regularitătii, nu a performantei;

d) analiza constă în identificarea tuturor factorilor componenti ai unei activităti sau proces si evaluarea lor, pe criterii de regularitate si conformitate;

e) dialogul constă în discutii purtate cu personalul entitătii controlate. Dialogul poate avea ca scop obtinerea de informatii pentru abordarea în continuare a controlului sau stabilirea, de comun acord cu entitatea controlată, a unor actiuni ulterioare controlului;

f) interviul constă în elaborarea de către echipa de control a unor note de relatii adresate personalului entitătii controlate, prin care se solicită clarificarea unor aspecte legate de anumite constatări. Interviul este o tehnică obligatorie în cazul în care se constată fapte care pot atrage sanctiuni îndreptate asupra unor persoane. Notele de relatii trebuie să fie adresate tuturor părtilor implicate pentru ca acestea să îsi poată formula propriile opinii;

2. instrumente:

a) procesul-verbal de constatare este un document bilateral în care se consemnează constatările echipei de control. Este un act bilateral si trebuie întocmit obligatoriu în controlul efectuat la furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale. Modelul si procedura de întocmire si înregistrare sunt prezentate în anexa nr. 5. Entitatea controlată va semna procesul-verbal de constatare si, în termen de maximum 3 zile calendaristice de la primirea acestuia, va comunica institutiei care a dispus actiunile de control obiectiile pe care le are fată de consemnările din procesul verbal de constatare;

b) nota de constatare este un document unilateral în care se consemnează constatările echipei de control în situatia în care niciun reprezentant autorizat al entitătii controlate nu este prezent. Constatările din notă se vor limita la obiectivele ce pot fi atinse în conditiile absentei unui reprezentant autorizat al entitătii controlate. Modelul si procedura de întocmire si înregistrare sunt prezentate în anexa nr. 6;

c) procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei în domeniul asigurărilor sociale de sănătate este un document bilateral prin care se aplică sanctiunile contraventionale stabilite de lege pentru care structurile de control au competentă. Modelul este prezentat în anexa nr. 7;

d) solicitarea este un document prin care echipa de control se adresează entitătii controlate în vederea obtinerii unor documente sau asigurării unor conditii pentru desfăsurarea actiunii de control, conform prevederilor legale în vigoare. Acest document este proba necesară în cazul în care entitatea controlată refuză să pună la dispozitia echipei de control documentele solicitate sau să asigure desfăsurarea actiunii de control. Modelul si procedura de întocmire si înregistrare sunt prezentate în anexa nr. 8. Refuzul entitătii controlate de a da curs solicitării atrage sanctiunile corespunzătoare;

e) minuta este un document de consemnare a unor stări de fapt constatate cu ocazia controlului si care este relevant pentru atingerea obiectivelor actiunii de control. Modelul si procedura de întocmire si înregistrare sunt prezentate în anexa nr. 9;

f) nota de relatii este un document prin care se solicită de la o persoană informatii privind aspecte constatate de echipa de control. Nota de relatii este utilizată atunci când o persoană are atributii legate de obiectivele controlate sau echipa de control are nevoie de informatii si probe suplimentare pentru clarificarea unor aspecte constatate. Modelul si procedura de întocmire si înregistrare sunt prezentate în anexa nr. 10.

5.2.2.2.5. Etapele urmărite în atingerea unui obiectiv sunt:

a) analiza preliminară - constă în studierea entitătii controlate prin prisma activitătii desfăsurate, a raportului cu institutia de care apartine structura de control si a obligatiilor reciproce;

b) documentarea - se face de către echipa de control la nivelul institutiei de care apartine, în vederea pregătirii actiunii de control, si la nivelul entitătii controlate, prin utilizarea tehnicilor si instrumentelor de control adecvate;

c) solicitarea de informatii suplimentare - se face la nivelul entitătii controlate în cazul în care informatiile si probele obtinute nu sunt suficiente sau irefutabile;

d) elaborarea concluziilor - se face la sfârsitul actiunii de control.

5.2.2.2.6. Echipa de control va solicita copii de pe toate documentele pe care le consideră necesare pentru sustinerea constatărilor si concluziilor. Copiile vor fi semnate pentru conformitate de conducătorul sau de reprezentantul autorizat al entitătii controlate.

5.2.2.2.7. Documentele în original întocmite la solicitarea echipei de control vor fi semnate de persoanele care le-au întocmit si avizat, după caz, si de conducătorul sau de reprezentantul autorizat al entitătii controlate.

5.2.2.3. Încheierea actiunii

5.2.2.3.1. Echipa de control va prezenta conducerii entitătii controlate constatările actiunii de control, cu exceptia cazului în care niciun reprezentant autorizat al entitătii controlate nu este prezent.

5.2.2.3.2. În cazul în care sunt exprimate obiectii cu privire la constatările echipei de control, entitatea controlată le va comunica institutiei care a dispus actiunea de control, în termen de maximum 3 zile calendaristice de la data finalizării actiunii de control sau, după caz, de la primirea notei de constatare, la sediul institutiei de care apartine echipa de control.

5.2.3. Întocmirea raportului de control

5.2.3.1. Valorificarea actiunilor de control se face prin întocmirea de către echipa de control a unui raport de control.

5.2.3.2. Raportul de control va fi structurat conform prevederilor prezentelor norme metodologice. Se întocmeste în două exemplare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încheierea actiunii de control. În cazuri exceptionale conducătorul institutiei care a dispus controlul poate decide prelungirea termenului de finalizare, cu respectarea prevederilor legale privind termenele de aplicare a unor sanctiuni. Aceste situatii vor fi mentionate în textul raportului.

5.2.3.3. Raportul de control va fi atasat la un dosar de control, care va fi structurat pe următoarele sectiuni:

A. raportul de control si adresa de înaintare a acestuia spre aprobare, precum si corespondenta ulterioară legată de acesta cu entitatea controlată;

B. documentele administrative care au stat la baza efectuării actiunii de control (ordin/dispozitia de serviciu, tematica, referat de justificare, sesizări, petitii, reclamatii etc.) si lista anexelor din sectiunea C. În lista anexelor vor fi consemnate toate documentele din sectiunea C cu denumirea si numărul de pagini corespunzătoare;

C. documentele anexă la raportul de control. Această sectiune va fi structurată pe subsectiuni, corespunzător obiectivelor din tematica de control.

Dosarul de control se arhivează la nivelul structurii de control care a efectuat actiunea de control.

5.2.3.4. La întocmirea raportului de control se vor respecta următoarele reguli:

a) constatările actiunii de control vor fi consemnate succint, cu trimitere la anexe acolo unde este cazul. Vor fi consemnate numai problemele pe care echipa de control le-a constatat.

Pentru fiecare problemă se va mentiona actul normativ sau administrativ care nu a fost respectat sau a fost încălcat, precizându-se în scris textul normei corespunzător. Se vor consemna, de asemenea, efectele iregularitătii sau disfunctionalitătii;

b) concluziile vor fi exprimate în functie de constatări si vor fi sinteza acestora;

c) măsurile propuse trebuie să fie în concordantă cu prevederile legale în vigoare. De asemenea, acestea trebuie să fie în concordantă cu constatările si concluziile din raport.

Măsurile propuse vor fi proportionale cu faptele, fezabile si oportune.

5.2.3.5. Raportul de control va fi înaintat spre aprobare presedintelui CNAS sau presedintelui - director general al casei de asigurări de sănătate, după caz.

5.2.3.6. Termenul pentru comunicarea implementării măsurilor de către entitatea controlată este de 30 de zile calendaristice de la primirea raportului de control. Modelul raportului de control este prezentat în anexa nr. 11.

5.2.4. Finalizarea actiunii de control

5.2.4.1. O actiune de control se consideră ca fiind finalizată după implementarea măsurilor din raportul de control.

5.2.4.2. Urmărirea implementării măsurilor structurii de control care a efectuat actiunea se realizează prin desemnarea unei persoane responsabile de către conducătorul structurii de control, pentru fiecare raport de control.

5.2.4.3. După primirea confirmării implementării măsurilor de către entitatea controlată, dosarul de control se va arhiva la nivelul structurii de control pe o perioadă de 3 ani si la nivelul institutiei de care aceasta apartine, conform prevederilor legale în vigoare.

5.2.4.4. În cazul în care entitatea controlată nu a transmis în termen legal stadiul implementării măsurilor, conducătorul structurii de control va face o notificare în scris către aceasta.

Dacă în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării entitatea controlată nu transmite stadiul implementării măsurilor, conducătorul structurii de control va notifica în scris despre acest fapt presedintele CNAS sau, după caz, presedintele – director general al casei de asigurări de sănătate.

5.2.4.5. Refuzul entitătilor controlate de a transmite stadiul implementării măsurilor se sanctionează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

5.2.4.6. Refuzul punerii în aplicare a măsurilor atrage sanctiuni, în functie de entitatea controlată, conform prevederilor legale în vigoare.

5.3. Raportarea periodică a activitătii efectuate

5.3.1. Lunar, trimestrial si anual, structurile teritoriale transmit Corpului de control rapoarte cu privire la rezultatele activitătii desfăsurate, în conformitate cu machetele de raportare trimise de către Corpul de control, până la utilizarea sistemului informatic unic integrat. Rapoartele sunt semnate de conducătorul structurii teritoriale de control si aprobate de presedintele - director general al casei de asigurări de sănătate. Pe baza acestor rapoarte, Corpul de control va întocmi un raport centralizat privind activitatea de control, pe care îl va înainta presedintelui CNAS.

5.3.2. Raportarea activitătii de către structurile teritoriale de control se va face până la data de 5 a fiecărei luni pentru activitatea lunii anterioare.

5.4. Dispozitii finale

5.4.1. Corpul de control al CNAS, în colaborare cu celelalte structuri teritoriale de control aflate în coordonare, va elabora Cadrul de obiective urmărit în activitătile de control, în baza căruia se vor stabili tematicele de control ale structurilor teritoriale de control. După aprobare de către presedintele CNAS, cadrul de obiective va fi publicat pe site-ul CNAS în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice si va fi actualizat în functie de modificările legislative, organizatorice sau de altă natură.

5.4.2. Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

LEGITIMATIE DE CONTROL

- model -

 

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

LEGITIMATIE DE CONTROL

seria ........ nr. ............

 

FOTO

 

 

 

 

 

 

Presedinte CNAS/

Director Corp control

L.S.

Numele .............................................................................................

Prenumele .........................................................................................

Functia ..............................................................................................

Casa de Asigurări de Sănătate ............................................................

Act identitate: ...................... seria ....................... nr .........................

Eliberat de .................................................... la .................................

Data eliberării legitimatiei: ....................................................................

 

Semnătura titularului,

Legitimatia nu este transmisibilă.

Titularul legitimatiei are acces la persoanele fizice si juridice pentru efectuarea controlului la furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, la persoanele fizice care au obligatia să vireze contributia de asigurări sociale de sănătate la casele de asigurări de sănătate, în baza prevederilor titlului VIII - Asigurările sociale de sănătate din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, precum si la persoanele fizice care beneficiază de concedii si indemnizatii si persoanele

juridice ai căror salariati beneficiază de concedii si indemnizatii, potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare. De asemenea, titularul acestei legitimatii are următoarele drepturi:

- să examineze orice înscrisuri si să solicite informatiile necesare, verbal sau în scris, în legătură cu obiectivele controlate;

- să constate contraventii si să aplice sanctiuni potrivit prevederilor legale.

V I Z E

sem. ......../anul ........

sem. ......../anul ........

sem. ......../anul ........

sem. ......../anul ........

sem. ......../anul ........

sem. ......../anul ........

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

NORME METODOLOGICE

pentru stabilirea si recuperarea sumelor încasate necuvenit de la Fondul national unic de asigurări sociale

de sănătate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale

 

SECTIUNEA 1

 

1. Furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale care au sau care au avut încheiate contracte cu casele de asigurări de sănătate se supun, în termenul prevăzut de lege, controlului în scopul verificării concordantei dintre datele prevăzute în raportările către casele de asigurări de sănătate si cele din documentele primare existente la nivelul furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale.

2. Organele de control pot solicita toate documentele considerate necesare pentru verificarea justificării serviciilor raportate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale si plătite de casele de asigurări de sănătate.

3. Se consideră sume încasate necuvenit de către furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale orice sume primite de la casele de asigurări de sănătate în baza unui contract de furnizare de servicii pentru care nu există documente justificative care să confirme realitatea serviciilor prestate de furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale. Documentele care stau la baza raportărilor pot dobândi calitatea de document justificativ numai în conditiile în care sunt completate si furnizează toate informatiile prevăzute de normele legale în vigoare.

Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale:

a) denumirea documentului;

b) denumirea si, după caz, sediul unitătii care întocmeste documentul;

c) numărul documentului si data întocmirii acestuia;

d) mentionarea părtilor care participă la efectuarea operatiunii (când este cazul);

e) continutul operatiunii si, atunci când este necesar, temeiul legal al efectuării acesteia;

f) datele cantitative si valorice aferente operatiunii efectuate;

g) numele si prenumele, precum si semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea operatiunii, ale persoanelor cu atributii de control financiar preventiv si ale persoanelor în drept să aprobe operatiunile respective, după caz;

h) alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operatiunilor efectuate.

 

SECTIUNEA a 2-a

 

1. Constatarea sumelor încasate necuvenit din fond de către furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale se face de către structurile de control.

2. La procesul-verbal de constatare se vor anexa, în copie, toate documentele pe care echipa de control le-a luat în considerare si care stau la baza constatărilor privind sumele încasate necuvenit.

 

SECTIUNEA a 3-a

 

1. Recuperarea sumelor încasate necuvenit din fond de către furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale se va face de către casele de asigurări de sănătate.

2. Sumele încasate necuvenit din fond de către furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale sunt purtătoare de obligatii accesorii conform dispozitiilor legale.

3. Debitele provenite din sumele încasate necuvenit din fond de către furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale se evidentiază distinct în contabilitatea caselor de asigurări sociale de sănătate, în conturile de venituri si de creante. Valoarea debitelor respective este constituită din valoarea sumelor încasate necuvenit la care se adaugă obligatiile accesorii aferente.

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

G H I D U L

privind controlul în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 

1. Dispozitii generale

1.1. Prezentul ghid reprezintă un ansamblu de reguli si dispozitii care stabilesc tipurile de control, specifice Corpului de control, respectiv structurilor teritoriale de control, inclusiv scopul, obiectivele, programarea, pregătirea si finalizarea actiunilor de control, modul de exercitare a controlului si limitele acestuia.

1.2. În raport cu etapele în care se derulează controlul, ghidul stabileste coordonatele generale ale acestuia si integrarea unei metodologii unitare în activitatea de control desfăsurată de personalul împuternicit al structurilor de control.

2. Scopul si obiectivele activitătii de control

2.1. Activitatea de control a personalului care exercită atributii în acest domeniu are drept scop protejarea intereselor asiguratilor si buna gestiune financiară a fondului, prin:

a) evidentierea si aducerea la cunostinta entitătii controlate a abaterilor si faptelor care au generat încălcarea reglementarilor legale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate si a consecintelor produse de această încălcare;

b) determinarea entitătilor controlate să îsi însusească si să respecte normele legale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate;

c) cunoasterea dinamicii si a gradului de repetabilitate al acelorasi fapte care contravin normelor legale, în vederea stabilirii periodicitătii interventiilor pentru înlăturarea deficientelor si limitarea efectelor patrimoniale negative;

d) dispunerea măsurilor adecvate în vederea restabilirii legalitătii si evaluarea impactului si a eficientei măsurilor luate anterior;

e) constientizarea entitătii controlate prin prezentarea riscurilor induse de nerespectarea prevederilor care decurg din reglementările aplicabile propriei activităti si a avantajelor posibile determinate de conformitatea cu legislatia din domeniul asigurărilor sociale de sănătate.

2.2. Stabilirea obiectivelor activitătii de control reprezintă o fază importantă în activitatea privind verificarea respectării legislatiei de către persoanele din sistemul de asigurări sociale de sănătate care sunt supuse controlului caselor de asigurări de sănătate exercitat prin structurile de control.

2.3. La stabilirea obiectivelor se vor avea în vedere rezultatelor activitătii anterioare, informatiile provenite de la asigurati, furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, contribuabili, case de asigurări de sănătate, mass-media, de la alte autorităti, precum si din constatările proprii.

3. Tipuri de control. Limite ale activitătii de control

3.1. În realizarea functiilor, a scopurilor si a obiectivelor stabilite prin actele normative de organizare si functionare, personalul din cadrul structurilor de control exercită, în mod permanent, controale cu caracter operativ, inopinat si tematic.

3.2. Controlul operativ constă în verificarea, limitată în timp si sub raportul sferei de cuprindere, a unui furnizor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, a unui contribuabil sau a unei case de asigurări de sănătate, în vederea stabilirii existentei sau inexistentei unor încălcări ale reglementarilor legale aplicabile în domeniul asigurărilor sociale de sănătate. Controalele operative sunt controale neplanificate.

3.2.1. Obiectivele concrete urmărite, de regulă, se referă la verificarea punctuală a respectării de către entitatea controlată a obligatiilor ce îi revin conform prevederilor legale, verificarea conformitătii serviciilor prestate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale sau, în cazul aparitiei unui pericol iminent, verificarea mentinerii/sistării activitătii si prestării serviciilor până la realizarea conformitătii, precum si alte verificări dispuse de seful ierarhic potrivit limitelor de competentă.

3.2.2. Controlul operativ se caracterizează prin rapiditate, rigoare si eficientă si nu poate fi transformat, în lipsa unor constatări valorificabile, în control tematic sau de altă natură. Controlul operativ poate fi însă inclus în controlul tematic, prin adăugarea obiectivelor urmărite la tematica de bază.

3.2.3. Controlul operativ se dispune de presedintele CNAS sau de presedintele - director general al casei de asigurări de sănătate.

3.3. Controlul inopinat constă în verificarea punctuală a unei stări, situatii sau consecinte determinate de încălcarea directă de către entitatea controlată a unei reglementări, care lezează interesele legitime ale unui partener din sistemul de asigurări sociale de sănătate. Controalele inopinate sunt controale neplanificate.

3.3.1. Controlul inopinat este un control impus, de regulă, de o reclamatie, sesizare, petitie provenită de la un partener din sistem, mass-media ori de la alte autorităti sau din dispozitia presedintelui CNAS ori a presedintelui - director general, după caz.

3.3.2. Sunt considerate controale inopinate: controlul-tintă, controlul de necesitate si controlul de conformitate efectuate pentru stabilirea corespondentei dintre continutul si limitele documentelor prevăzute în actele normative si activitatea propriu-zisă a entitătii controlate.

3.4. Controlul tematic este controlul programat, cu obiective expres stabilite si cu o durată determinată, menit să asigure verificarea conformitătii cu normele aplicabile în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Controalele tematice acoperă un număr limitat de domenii din cele reglementate de legislatia privind asigurările sociale de sănătate.

3.4.1. Controlul tematic se execută pe baza planului anual de control al structurilor de control si se realizează, de regulă, de o echipă formată din persoane cu specializări diferite pentru acoperirea întregii problematici supuse acestei activităti.

3.4.2. Entitătile controlate vor fi anuntate printr-o notificare scrisă cu privire la actiunea de control tematic ce urmează a fi întreprinsă, cu cel putin 7 zile calendaristice înainte de efectuarea acesteia.

3.4.3. Entitătilor controlate le vor fi aduse la cunostintă perioada supusă controlului, tematica de control, precum si perioada în care se va desfăsura actiunea si li se va solicita desemnarea unor reprezentanti, care pe toata durata controlului să răspundă solicitărilor echipei de control.

3.5. Activitatea de control, indiferent de scopul, de obiectivele stabilite si de tipul de control preconizat, este supusă unor conditionări si limitări, determinate, în principal, de:

a) competentele stabilite prin actele normative de organizare si functionare ale CNAS si ale caselor de asigurări de sănătate;

b) obligativitatea respectării principiilor ingerintei minime în activitatea entitătii controlate si a prezumtiei de nevinovătie a personalului care actionează în structurile de conducere sau de executie ale acesteia;

c) obiectul de activitate si obiectul contractului sau obligatia stabilită de lege fată de CNAS ori casa de asigurări de sănătate pentru entitatea controlată.

3.6. În cazul în care în actiunile de control se constată fapte a căror cercetare nu este de competenta structurilor de control, echipele de control vor consemna cele constatate si vor sesiza autoritătile competente.

4. Efectuarea controlului. Etape de desfăsurare. Caracterizare generală

4.1. Activitatea de control se realizează în următoarele etape:

4.1.1. prezentarea initială, în cadrul căreia unui reprezentant autorizat al entitătii controlate i se comunică:

a) echipa de control;

b) obiectivele avute în vedere;

c) perioada preconizată de desfăsurare, sub rezerva prelungirii acesteia din motive obiective, în raport cu natura sau caracterul unor constatări care impun o astfel de prelungire;

4.1.2. controlul propriu-zis, care se execută prin verificarea concretă a existentei conformitătii operatiunilor si serviciilor, pe bază de documente, observare si rationament, prin utilizarea tehnicilor si instrumentelor specifice;

4.1.3. finalizarea actiunii de control, materializată în constatări concrete ale faptelor în legătură cu fiecare dintre obiectivele avute în vedere si aplicarea de sanctiuni contraventionale, în conditiile legii.

5. Valorificarea actelor de control

5.1. Actele de control încheiate în urma finalizării actiunii de control, pentru a-si produce efectele, urmează să fie valorificate prin punerea în aplicare a măsurilor stabilite.

5.2. Actele de control pot fi supuse procedurilor de contestare conform prevederilor legale în vigoare.

5.3. Pentru pagubele cauzate în activitatea de control, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atributiilor, personalul cu atributii de control răspunde potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

6. Dispozitii tranzitorii si finale

6.1. Prevederile prezentului ghid se completează cu reglementările specifice din actele normative privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum si cu celelalte dispozitii legale aplicabile activitătii de control.

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

CODUL DE CONDUITĂ

al personalului cu atributii de control din sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

1. Personalul cu atributii de control din cadrul structurilor de control exercită prerogativele de putere publică pentru realizarea atributiilor în conformitate cu dispozitiile cuprinse în actele normative de organizare si functionare proprii, cu prevederile specifice din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu reglementările din legislatia asigurărilor sociale de sănătate si cu principiile si normele stabilite prin prezentul cod de conduită.

2. În sensul prevederilor prezentului cod de conduită, personalul cu atributii de control este constituit din functionari publici cu pregătire corespunzătoare care exercită atributii de verificare sau control, în baza unei împuterniciri date în conditiile legii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Principii si reguli aplicabile actului de control - caracteristici si particularităti

 

1. În întelesul prezentului cod de conduită, controlul reprezintă o activitate legală, necesară si utilă, exercitată cu obiectivitate si impartialitate, destinată mentinerii sau restabilirii echilibrului dintre dispozitiile normative aplicabile domeniului asigurărilor sociale de sănătate si modul concret în care actionează entitatea controlată sau structurile sale interne si personalul acestora în acel domeniu.

2. Controlul are ca scop obtinerea de date si informatii concludente ale căror analiză, prelucrare si interpretare să permită evaluarea corectă a nivelului de respectare a obligatiilor din domeniul asigurărilor sociale de sănătate, stabilite în sarcina entitătii controlate.

3. Actul de control este guvernat de următoarele principii:

a) legalitatea - principiul potrivit căruia orice actiune de verificare sau control poate fi efectuată dacă este prevăzută de lege sau de un alt act normativ aplicabil domeniului asigurărilor sociale de sănătate;

b) oficialitatea - principiul care impune ca orice actiune de verificare sau control să se execute în temeiul unei împuterniciri exprese;

c) regularitatea - principiul conform căruia actul de verificare sau control să se desfăsoare la intervale rezonabile de timp, în asa fel încât să asigure cunoasterea si stabilirea modului în care entitatea controlată îsi îndeplineste obligatiile legale si să nu afecteze activitatea normală a acesteia;

d) egalitatea de tratament - principiul care instituie garantia că personalul împuternicit cu atributii de verificare sau control îsi exercită îndatoririle cu respectarea normelor si regulilor deontologice fată de toate entitătile controlate;

e) confidentialitatea - principiul care obligă personalul cu atributii de verificare sau control să nu divulge date, documente sau orice alte informatii, precum si identitatea persoanelor care au formulat reclamatii, sesizări sau petitii, cu exceptia îndatoririlor care decurg din procedurile judiciare;

f) profesionalism - principiul care presupune exercitarea cu competentă, responsabilitate, eficientă, constiinciozitate si corectitudine a activitătii de către personalul cu atributii de control;

g) integritatea - principiul conform căruia personalul cu atributii de control este obligat să îsi îndeplinească îndatoririle cu bună-credintă, să respingă orice încercare de influentare sau de deturnare de la obiectivele si scopul actiunii, să nu pretindă si să nu primească, în nicio împrejurare, bani ori alte foloase sau

promisiuni de astfel de daruri pentru tăinuirea rezultatelor reale ale activitătii de control sau pentru avantajarea, în orice mod, a entitătii controlate;

h) obiectivitatea si impartialitatea - principii care obligă personalul cu atributii de verificare si control să îndeplinească actiunea propriu-zisă, să constate si să dispună măsurile, pe baza datelor si documentelor examinate si sustinute de acestea, cu eliminarea interpretărilor personale, subiective, nesustinute si părtinitoare, în dezacord cu realitatea;

i) consecventa si proportionalitatea - principii care impun personalului cu atributii de control să dispună măsuri cu continut si consecinte corespunzătoare încălcărilor sau nerespectărilor reglementărilor legale si să asigure corespondenta dintre gravitatea faptelor si sanctiunile aplicate.

4. Controlul, ca activitate necesară si utilă, se defineste prin următoarele caracteristici:

a) unicitatea - un domeniu de activitate este supus unei singure proceduri de control; repetarea acesteia este determinată de existenta indiciilor privind săvârsirea unor încălcări ale reglementărilor legale de către entitatea controlată sau de necesitatea verificării îndeplinirii măsurilor dispuse printr-un control anterior;

b) diversitatea - efectuarea controlului asupra acelor domenii de activitate ale entitătii controlate susceptibile să contină sau să dezvolte riscuri de neconformitate cu normele specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate;

c) specialitatea - controlul se efectuează numai în domeniul de competentă al CNAS si al caselor de asigurări de sănătate;

d) periodicitatea - controlul se efectuează conform programării stabilite, pentru a nu perturba activitatea normală a entitătii controlate si, în acelasi timp, pentru a nu îi permite acesteia să încalce obligatiile legale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate.

 

SECTIUNEA a 3-a

Drepturile si îndatoririle personalului cu atributii de control

 

1. În exercitarea atributiilor de serviciu, personalul cu atributii de control este obligat să cunoască, să respecte si să aplice următoarele:

a) reglementările legale în vigoare care stabilesc competentele si coordonatele activitătii structurilor de control din care face parte personalul cu atributii de control, drepturile si îndatoririle personalului, precum si sanctiunile aplicabile în cazul încălcării sau nerespectării dispozitiilor legale;

b) regulile, procedurile, uzantele, normele tehnice elaborate si adoptate, potrivit legii, utilizate în activitatea entitătii controlate.

2. Personalul cu atributii de control este obligat, la începerea actiunii, să prezinte reprezentantului entitătii controlate împuternicirea expresă (ordinul/decizia de serviciu si legitimatia) care confirmă desemnarea pentru efectuarea controlului si obiectivele controlului.

3. Personalul cu atributii de control este obligat să se documenteze asupra activitătii ori principalelor activităti îndeplinite de entitatea controlată, să obtină date relevante despre punctele de lucru utilizate de ea, să se informeze asupra corespondentei dintre obiectul/obiectele de activitate cuprins/cuprinse în actul de înfiintare si activitatea propriu-zisă, să solicite sau, după caz, să i se prezinte înscrisuri, copii si orice alte documente care au legătură cu controlul.

4. Personalul cu atributii de control este obligat să păstreze confidentialitatea documentelor, materialelor si altor înscrisuri obtinute în timpul controlului si va proceda în mod corespunzător pentru ducerea la îndeplinire a acestei obligatii.

5. Personalul cu atributii de con trol are acces la toate entitătile prevăzute de prezentul ordin ca fiind pasibile de control, în domeniul asigurărilor sociale de sănătate.

6. Pentru clarificarea unor probleme specifice care presupun cunostinte de specialitate din diverse domenii de activitate (tehnic, tehnologic, juridic si altele asemenea), personalul cu atributii de control poate cere sprijinul unor specialisti.

7. Personalul cu atributii de control are obligatia să îsi fundamenteze constatările, concluziile si măsurile atât pe bază de documente si informatii, cât si pe baza datelor provenite de la structurile entitătii controlate si a celor rezultate din analiza directă si evaluările făcute de personalul implicat în activitătile supuse controlului.

8. Personalul cu atributii de control are dreptul să solicite reprezentantului entitătii controlate înscrisurile, documentele sau materialele care contin date relevante în legătură cu obiectul controlului si să ceară să i se pună la dispozitie copii ale acestora, pentru fundamentarea constatărilor si măsurilor dispuse.

9. Personalul cu atributii de control este îndreptătit si are, în acelasi timp, obligatia să asculte explicatiile angajatilor cu functii de conducere sau executie din cadrul entitătii controlate, în legătură cu obiectul controlului, în scopul asigurării finalizării controlului si fundamentării corespunzătoare a constatărilor si măsurilor dispuse.

10. Personalul cu atributii de control este obligat să manifeste impartialitate în activitatea desfăsurată si să nu întreprindă vreo actiune de verificare sau control, dacă, în raporturile cu reprezentantii sau cu ceilalti membri ai entitătii controlate, se află într-o situatie de conflict de interese. Este considerat persoană care are un interes membrul echipei de control, care:

a) beneficiază, direct sau prin persoane interpuse, de serviciile, produsele, lucrările sau fondurile entitătii controlate;

b) este, direct sau prin persoane interpuse, actionar, detinător de părti sociale, fondator, administrator, cenzor, beneficiar al unei sponsorizări sau al altei liberalităti din partea entitătii controlate ori a reprezentantilor acesteia.

11. Încălcarea dispozitiilor legale si a prevederilor prezentului cod de către personalul cu atributii de control constituie, după caz, abatere disciplinară, contraventie sau infractiune si poate atrage răspunderea în conditiile legii.

12. Persoanele însărcinate cu activităti de control pot fi făcute răspunzătoare de fapte privind încălcarea prezentului cod numai dacă acestea sunt comise în activitatea de control propriu-zisă.

13. În activitatea desfăsurată, personalul cu atributii de control beneficiază de prezumtia de nevinovătie. În cazul în care entitatea controlată sau o persoană din cadrul acesteia apreciază existenta unor abateri ale echipei de control sau ale unor membri ai acesteia, are obligatia de a aduce probe în sprijinul afirmatiilor făcute.

14. Institutia din care face parte o persoană cu atributii de control are obligatia de a apăra drepturile persoanei respective conform dispozitiilor legale.

15. Prevederile prezentului cod se completează, de drept, cu reglementările generale sau cele cu caracter special din Legea nr. 188/1999, republicată, cu reglementările specifice din actele normative de organizare si functionare ale CNAS si caselor de asigurări de sănătate.

 

ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

 

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE

 

1. Serveste ca document obligatoriu în care sunt consemnate constatările echipei de control la încheierea efectuării unei actiuni de control.

2. Se întocmeste în două exemplare de către echipa de control si se semnează de către reprezentatii autorizati ai entitătii controlate.

3. Se înregistrează la entitatea controlată.

4. Se arhivează la entitatea controlată (exemplarul 1) si la structura de control (exemplarul 2) în sectiunea C a dosarului de control.

 

- MODEL -

 

CAS ...........................

Nr. ..... din .........

 

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE

 

Subsemnatii ............................................................................................................................................................................. (membrii echipei de control),  în baza .................................................................................................................................................................................... (temeiul legal)

si a Ordinului/Dispozitiei nr. ........ din ......, am efectuat în perioada ............................ o actiune de control la  ....................................................... (date de identificare a entitătii controlate)

Tematica actiunii de control:

1. ..........................................................................................;

2. ..........................................................................................;

3. ..........................................................................................;

4. ..........................................................................................;

5. ..........................................................................................;

..............................................................................................;

n. ..........................................................................................;

Perioada controlată: .............................................................

Documente si operatiuni controlate:

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Pentru perioada verificată conducerea .......................................................................................................... a fost asigurată de:

(entitătii controlate)

..............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

În urma efectuării controlului, cu rezerva că responsabilitatea pentru veridicitatea înscrisurilor si a documentelor anexate la raport revine ................, echipa de control face următoarele

CONSTATĂRI:

1. Obiectivul 1.................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................;

2. Obiectivul 2.................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................;

3. Obiectivul 3.................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................;

4. Obiectivul 4.................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................;

n. Obiectivul n.................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................;

Prezentul proces-verbal de constatare a fost întocmit în două exemplare, din care unul rămâne la .......................................... si unul la echipa de control. (entitatea controlată)

 

Echipa de control,

............................

............................

............................

Reprezentanti ai entitătii controlate,

........................................................

........................................................

........................................................

 

ANEXA Nr. 6

la normele metodologice

 

NOTĂ DE CONSTATARE

 

1. Serveste ca document obligatoriu în care sunt consemnate constatările echipei de control la încheierea efectuării unei actiuni de control, în conditiile în care nu există un reprezentant autorizat al entitătii controlate.

2. Se întocmeste în două exemplare de către echipa de control către membrii echipei.

3. Se înregistrează la institutia care a dispus actiunea de control.

4. Se arhivează la structura de control (exemplarul 1) în sectiunea C a dosarului de control si la entitatea controlată (exemplarul 2).

5. La nota de constatare trebuie sa fie anexată o minută prin care se consemnează lipsa unui reprezentat autorizat al entitătii controlate.

 

- MODEL -

 

CAS ...................................

Nr. ..... din .........

 

NOTĂ DE CONSTATARE

 

Subsemnatii ............................................................................................................................................................................... (membrii echipei de control),  în baza ............................................................................................................................................ (temeiul legal) si a Ordinului/Dispozitiei nr. ........ din ......, am efectuat în perioada ............................ o actiune de control la ........................................................................................................................... (date de identificare a entitătii controlate)

Tematica actiunii de control:

1. ..........................................................................................;

2. ..........................................................................................;

3. ..........................................................................................;

4. ..........................................................................................;

5. ..........................................................................................;

..............................................................................................;

n. ..........................................................................................;

Perioada controlată: .............................................................

Documente si operatiuni controlate:

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

În urma efectuării controlului, cu rezerva că responsabilitatea pentru veridicitatea înscrisurilor si a documentelor anexate la raport revine ................, echipa de control face următoarele

CONSTATĂRI:

1. Obiectivul 1.................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................;

2. Obiectivul 2.................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................;

3. Obiectivul 3.................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................;

4. Obiectivul 4.................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................;

n. Obiectivul n.................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................;

Prezenta notă de constatare a fost întocmită în două exemplare, din care unul va fi transmis la .................................................. si unul rămâne la echipa de control.

(entitatea controlată)

Echipa de control,

...........................................................

...........................................................

...........................................................

 

ANEXA Nr. 7

la normele metodologice

 

Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor în domeniul asigurărilor sociale de sănătate

Model de formular-tip

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Casa de Asigurări de Sănătate .................................

 

PROCES - VERBAL

de constatare si sanctionare a contraventiilor în domeniul asigurărilor sociale de sănătate nr. ................

Încheiat în ziua .... luna .......... anul .......

 

Agentii constatatori .................................................................................................., având calitatea de ..................................... (functia)

în cadrul ................................., împuterniciti cu legitimatia nr. ........, în urma controlului efectuat la ........................., am constatat:*) ......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Faptele de mai sus constituie contraventii prevăzute la art. 305 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, sanctionate potrivit dispozitiilor art. 306, respectiv la art. 47 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare, sanctionate potrivit dispozitiilor art. 48.

Faptele au fost constatate în ziua de ........., ora ......, locul .............................. .

Faptele se sanctionează cu ..........................., conform art. 5 alin. ....... lit. .... din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, art. 306 din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, si art. 48 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare.

De săvârsirea acestor fapte se face vinovat contravenientul:

A. .................................., în calitate de persoană juridică, cu sediul în .............., cod fiscal ............., J........../............., cod unic de înregistrare (CUI) ............., reprezentată prin ................, functia ..................., legitimatia seria ......... nr. .........., eliberată de .................... la data de .....................;

B. ................................., în calitate de persoană fizică, cu domiciliul în ..................................., legitimat cu B.I./C.I. seria. ........ nr. ....................., eliberat/eliberată de .................. la data de ..........., CNP .................., având ocupatia .................. la ................ .

 

Agenti constatatori,

...........................

Contravenient,

....................

 

Alte mentiuni: obiectii ale contravenientului:

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

S-au constatat următoarele fapte si s-au luat măsuri cu caracter obligatoriu:

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Contravenientul nu este de fată/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal.

Amenda contraventională mentionată la art. 306 din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, se achită integral în contul ............................. la Trezoreria ....................................................................... (din raza de domiciliu a contravenientului) si se face venit la bugetul de stat.

Amenda contraventională mentionată la art. 48 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare, se achită integral în contul .............. la Trezoreria .......................................................................... (din raza de domiciliu a contravenientului) si se face venit la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

Contravenientul se angajează/nu se angajează să achite jumătate din minimul amenzii, adică ............... lei, în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor sau, după caz, a comunicării prezentului proces-verbal, si să prezinte în acelasi termen chitanta agentului constatator sau organului din care face parte acesta.

Odată cu sanctiunea s-a dispus si confiscarea a:

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

bunuri mentionate în anexa care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

De asemenea, chitanta achitării integrale a amenzii va fi înaintată agentului constatator sau organului din care face parte acesta, ..................., însotită de copia procesului-verbal, în termen de 15 zile calendaristice de la data încheierii sau, după caz, a comunicării prezentului proces-verbal.

În caz de neachitare la termenul stabilit, se va proceda la executarea silită, conform prevederilor legale.

Împotriva prezentului proces-verbal, care tine loc si de înstiintare de plată, se poate face plângere în termen de 15 zile calendaristice de la data încheierii ori, după caz, a comunicării acestuia.

Plângerea va fi însotită de copia procesului-verbal si se va depune la Casa de Asigurări de Sănătate .................., care are obligatia de a o înainta spre solutionare judecătoriei în a cărei rază teritorială a fost săvârsită contraventia si/sau poate fi depusă direct la judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârsită contraventia.

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în două exemplare, dintre care unul s-a înmânat personal/comunicat, prin afisare la domiciliul sau la sediul contravenientului/prin postă, cu aviz de primire.

 

Agenti constatatori,

...........................

Contravenient,

....................

 

La încheierea prezentului proces-verbal a fost de fată ..........................., în calitate de martor, domiciliat în ............................., str. .............................. nr. ....., judetul (sectorul) ................, legitimat cu B.I./C.I. seria ........ nr. ........, eliberat/eliberată de .................., CNP ........................ .

Data .............

 

Semnătura martorului ...................

Motivele încheierii procesului-verbal fără martor:

...........................................................................

(sunt singur/sunt însotit de agenti constatatori)


*) Se descriu contraventia, articolul de lege încălcat si împrejurările în care a fost săvârsită.

 

ANEXA Nr. 8

la normele metodologice

 

SOLICITARE

 

1. Serveste ca document prin care echipa de control se adresează entitătii controlate în vederea obtinerii unor documente, facilitării accesului în anumite locatii, asigurării sprijinului unor persoane din cadrul entitătii controlate etc.

2. Se întocmeste în două exemplare de către echipa de control si se înregistrează la entitatea controlată.

3. Se arhivează la entitatea controlată (exemplarul 1) si la structura de control (exemplarul 2) în sectiunea C a dosarului de control.

 

- MODEL –

CAS................................................

Structura de control ...................................

Nr. ....................... din .........................

 

SOLICITARE

 

Subsemnatii ............................................................................................................................................................................. (membrii echipei de control), în baza ........................................................................................................................................ (temeiul legal) si a Ordinului/Dispozitiei nr. ............... din ................, aflati în control la ...................................................... (date de identificare a entitătii controlate), în vederea asigurării unei bune desfăsurări a actiunii de control, vă rugăm să dati curs următoarelor solicitări:

1. ................................................................................................................

Termen: .......................................................................

2. .................................................................................................................

Termen: .......................................................................

3. ................................................................................................................

Termen: .......................................................................

.....................................................................................................................

n. ..................................................................................................................

Termen: ......................................................

 

Echipa de control

.............

.............

.............

Confirmare de primire

......................

(semnătura si stampila entitătii controlate)

...................................................................

 

ANEXA Nr. 9

la normele metodologice

 

MINUTĂ

 

1. Serveste ca document prin care echipa de control consemnează o situatie, stare de fapt, constatare etc. pentru care este necesară confirmarea imediată.

2. Se întocmeste într-un singur exemplar si se semnează de membrii echipei de control si, după caz, de:

- reprezentantii entitătii controlate;

- personalul desemnat de reprezentantii autorizati ai entitătii controlate să însotească membrii echipei de control;

- persoane din cadrul entitătii controlate care sunt implicate în cele consemnate;

- terte persoane care confirmă cele consemnate în minută.

3. Se arhivează la structura de control în sectiunea C a dosarului de control.

 

- MODEL -

 

CAS.........................................

Structura de control ..................................

MINUTĂ

Subsemnatii .............................................................................................................................................................................. (membrii echipei de control), în baza ........................................................................................................................................ (temeiul legal) si a Ordinului/Dispozitiei nr. ............... din ................, aflati în control la ...................................................... (date de identificare a entitătii controlate), consemnăm prin prezenta următoarele:

1. ................................................................................................................

2. ................................................................................................................

3. .................................................................................................................

4. ................................................................................................................

....................................................................................................................

n. .................................................................................................................

 

Echipa de Control,

.............

.............

.............

Pentru conformitate

..................

..................

..................

 

ANEXA Nr. 10

la normele metodologice

 

NOTĂ DE RELATII

1. Serveste ca document prin care echipa de control solicită informatii de la o persoană din entitatea controlată.

2. Se întocmeste în două exemplare si se semnează de membrii echipei de control si de persoana căreia i se adresează.

3. Un exemplar rămâne la persoana chestionată (exemplarul 1) si alt exemplar (exemplarul 2) se arhivează la structura de control în sectiunea a III-a a dosarului de control, împreună cu răspunsul persoanei chestionate. Ambele documente au caracter confidential.

 

- MODEL -

-          

CAS ................................................

Structura de control ......................................

NOTĂ DE RELATII

 

Subsemnatii .............................................................................................................................................. (membrii echipei de control), în baza ......................................................................................................................................... (temeiul legal) si a Ordinului/Dispozitiei nr. ...... din ....., aflati în control la .................................................................................................. (date de identificare a entitătii controlate), 

solicităm de la .............................................................................................................................................................................. (persoana chestionată - nume, prenume si functia detinută în cadrul entitătii controlate)

răspunsuri/precizări la următoarele:

1. ................................................................................................................

2. ...............................................................................................................

3. ................................................................................................................

4. ................................................................................................................

....................................................................................................................

n. Dacă mai aveti ceva de adăugat.

Termen: ..........................................

(data si ora)

Răspunsurile vor fi formulate în scris, în două exemplare. La răspunsuri vă rugăm să anexati copii conforme de pe documente care să vă sustină afirmatiile. Răspunsurile împreună cu anexele vor fi numerotate si semnate pe fiecare pagină de dumneavoastră si de membrii echipei de control.

Atât prezenta notă de relatii, cât si răspunsul dumneavoastră sunt documente confidentiale.

 

Echipa de control,

.............

.............

Am primit nota de relatii.

...................................

(nume, prenume, functia)

.....................

Data si ora

.......................

 

ANEXA Nr. 11

la normele metodologice

 

- MODEL -

CNAS/CAS .....................................

Structură de control

 

Aprobat

Presedinte,

 

 

CNAS/CAS

Avizat

Conducătorul structurii de control

................

 

RAPORT DE CONTROL

privind ..................................

 

Subsemnatii......................................, în baza Ordinului/Dispozitiei nr. ... din......, am efectuat în perioada .......... controlul ................... .

Tematica actiunii de control:

1. .................................................................................;

2. .................................................................................;

3. ...........................................................................;

.............................................................................;

n. .........................................................;

Perioada controlată: ......................................................

Documente si operatiuni controlate:

...............................................................

..............................................................

.....................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Pentru perioada verificată conducerea .......................................................................................................... (entitătii controlate)

a fost asigurată de:

.......................................................................................

.........................................................................................

În urma efectuării controlului, cu rezerva că responsabilitatea pentru veridicitatea înscrisurilor si a documentelor anexate la raport revine ................................................, echipa de control face următoarele

CONSTATĂRI:

1. Obiectivul 1 ..........................................................................................................................................................;

2. Obiectivul 2 ..........................................................................................................................................................;

3. Obiectivul 3 ..........................................................................................................................................................;

4. Obiectivul 4 ..........................................................................................................................................................;

n. Obiectivul n ......................................................................................................................................................

CONCLUZII:

1. .................................................................................;

2. .................................................................................;

3. .................................................................................;

4. ..................................................................................;

x. ......................................................................................

MĂSURI:

1. ................................................................................;

2. ................................................................................;

3. ............................................................................;

4. ............................................................................;

y. ............................................................................;

................va raporta implementarea măsurilor si le va prezenta către ............ si ................., în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea prezentului raport de control.

 

Echipa de control,

.............

.............

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei nr. 9/2008 privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de către entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru exercitiul financiar 2007

 

În temeiul dispozitiilor art. 21, ale art. 23 lit. f) si g) si ale art. 24 lit. k) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

conform Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

având în vedere prevederile art. 15 alin. (5), (6) si (7) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 57 alin. (5) si (6) si ale art. 70 lit. g) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii luate în sedinta Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 25 martie 2008,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 9/2008 privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de către entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru exercitiul financiar 2007, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre si norma mentionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. - Departamentul autorizare-reglementare împreună cu Secretariatul tehnic si cu directorul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 25 martie 2008.

Nr. 18.

 

ANEXĂ

 

NORMA Nr. 9/2008

privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de către entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru exercitiul financiar 2007

 

Art. 1. - (1) Prezenta normă stabileste modul de întocmire si depunere a situatiilor financiare anuale de către entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie.

(2) Prezenta normă se aplică de către următoarele categorii de entităti:

a) fondurile de pensii facultative si fondurile de pensii administrate privat, denumite în continuare fonduri de pensii;

b) administratorii de fonduri de pensii facultative si/sau fonduri de pensii administrate privat, care sunt societăti de pensii înfiintate potrivit prevederilor legale în vigoare;

c) brokerii de pensii private, asa cum sunt definiti la art. 2 alin. (2) lit. b) pct. (i) din Norma nr. 25/2007 privind marketingul fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 56/2007, cu modificările si completările ulterioare;

d) alte entităti nominalizate de Comisie prin acte normative.

(3) Situatiile financiare anuale se vor întocmi potrivit Normei nr. 14/2007 privind reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene aplicabile entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 37/2007.

Art. 2. - (1) Entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisie au obligatia să întocmească si să depună la Comisie si, după caz, la unitătile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor un exemplar al situatiilor financiare anuale, care cuprinde următoarele formulare, în functie de specificul fiecărei categorii de entităti:

a) pentru propria activitate a administratorilor de fonduri de pensii care sunt societăti de pensii:

(i) Bilant (cod 10), conform anexei nr. 2;

(ii) Cont de profit si pierdere (cod 20), conform anexei nr. 3;

(iii) Situatia modificărilor capitalului propriu, conform formatului prevăzut la cap. IV anexa nr. A3 din reglementările contabile mentionate la art. 1 alin. (3);

(iv) Situatia fluxurilor de trezorerie, conform formatului prezentat la cap. IV anexa nr. A4 din reglementările contabile mentionate la art. 1 alin. (3);

(v) Note explicative la situatiile financiare anuale, conform formatului prezentat la cap. IV anexele nr. A5 - A13 din reglementările contabile mentionate

la art. 1 alin. (3);

Situatiile financiare anuale vor fi însotite si de formularele:

(vi) Date informative (cod 30), conform anexei nr. 4;

(vii) Situatia activelor imobilizate (cod 40), conform anexei nr. 5.

b) pentru fondurile de pensii facultative si fondurile de pensii administrate privat, administratorii acestora vor întocmi:

(i) Bilant (cod 10), conform anexei nr.6;

(ii) Situatia veniturilor si cheltuielilor (cod 20), conform anexei nr. 7;

(iii) Situatia modificărilor capitalului propriu, conform formatului prezentat la cap. V anexa nr. B3 din reglementările contabile mentionate la art. 1 alin. (3);

(iv) Situatia fluxurilor de trezorerie, conform formatului prezentat la cap. V anexa nr. B4 din reglementările contabile mentionate la art. 1 alin. (3);

(v) Note explicative la situatiile financiare anuale, conform formatului prezentat la cap. V anexele nr. B5 - B10 din reglementările contabile mentionate la art. 1 alin. (3).

c) pentru administratorii de fonduri de pensii facultative care sunt societăti de asigurare si societăti de administrare a investitiilor, pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii:

(i) Situatia activelor, pasivelor si capitalurilor proprii, conform anexei nr. 8;

(ii) Situatia veniturilor si cheltuielilor, conform anexei nr. 9.

d) pentru brokerii de pensii private care sunt societăti comerciale nou-înfiintate si care sunt autorizate de Comisie pentru a desfăsura activitatea de marketing a fondurilor de pensii administrate privat si/sau a fondurilor de pensii facultative se vor întocmi:

(i) Bilant (cod 10), conform anexei nr. 2;

(ii) Cont de profit si pierdere (cod 20), conform anexei nr. 3;

(iii) Situatia modificărilor capitalului propriu, conform formatului prezentat la cap. IV anexa nr. A3 din reglementările contabile mentionate la art. 1 alin. (3);

(iv) Situatia fluxurilor de trezorerie, conform formatului prezentat la cap. IV anexa nr. A4 din reglementările contabile mentionate la art. 1 alin. (3);

(v) Note explicative la situatiile financiare anuale, conform formatului prezentat la cap. IV anexele nr. A5 - A13 din reglementările contabile mentionate la art. 1 alin. (3);

Situatiile financiare anuale vor fi însotite si de formularele:

(vi) Date informative (cod 30), conform anexei nr. 4;

(vii) Situatia activelor imobilizate (cod 40), conform anexei nr. 5.

(2) Administratorii fondurilor de pensii vor organiza si vor tine distinct contabilitatea pentru fiecare fond de pensii pe care îl administrează, fată de propria contabilitate.

Administratorii fondurilor de pensii vor întocmi distinct balanta de verificare a conturilor analitice pentru fiecare fond de pensii pe care îl administrează, fată de propria contabilitate.

Administratorii fondurilor de pensii care sunt societăti de asigurare si societăti de administrare a investitiilor vor întocmi distinct pentru activitatea de administrare a fondurilor balanta de verificare a conturilor analitice, fată de celelalte activităti desfăsurate conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru fondurile de pensii aflate în administrare, situatiile financiare anuale vor fi întocmite de către administratorii de fonduri de pensii, distinct de propriile situatii financiare anuale.

Administratorii fondurilor de pensii vor întocmi situatii financiare anuale pentru exercitiul financiar 2007, pentru fiecare fond de pensii administrat.

(3) „Bilantul” sau „Situatia activelor, pasivelor si capitalurilor proprii”, după caz, prezintă în formă sintetică elementele de activ si de pasiv, grupate după natură si lichiditate, respectiv după natură si exigibilitate.

„Bilantul” sau „Situatia activelor, pasivelor si capitalurilor proprii” se întocmeste pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie 2007, puse de acord cu soldurile din balanta conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operatiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.

(4) „Contul de profit si pierdere” sau „Situatia veniturilor si cheltuielilor”, după caz, cuprinde totalitatea veniturilor realizate, a cheltuielilor efectuate, precum si rezultatele financiare obtinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri si cheltuieli cuprinse în balanta de verificare la 31 decembrie 2007.

Datele care se raportează în formularul „Contul de profit si pierdere”, respectiv „Situatia veniturilor si cheltuielilor” sunt cumulate de la începutul anului până la sfârsitul exercitiului financiar.

Administratorii de fonduri de pensii facultative si fonduri de pensii administrate privat, care sunt societăti de pensii, înscriu în formularul „Contul de profit si pierdere” - anexa nr. 3, la rândul 12 „Salarii”, toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale.

Administratorii de fonduri de pensii facultative si pensii administrate privat, care sunt societăti de asigurare si societăti de administrare a investitiilor, înscriu în formularul „Situatia veniturilor si cheltuielilor” - anexa nr. 9, la rândul 09 „Salarii”, toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale.

La aceleasi rânduri din anexele mentionate în paragrafele de mai sus se va cuprinde si contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu completările ulterioare.

Aceste informatii sunt prezentate, de asemenea, la rândul 25 din anexa nr. 4 „Date informative” (cod 30).

(5) În formularul „Date informative”, la rândurile 01 si 02, coloana 1, entitătile care au în subordine subunităti vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora. La rândurile privind plătile restante se înscriu sumele de la sfârsitul perioadei de raportare care au depăsit termenele de plată prevăzute în contracte sau în acte normative.

(6) Notele explicative cuprinse în reglementările contabile mentionate la art. 1 alin. (3) din prezenta normă nu sunt limitative, acestea urmând să contină informatiile cerute de aceste reglementări.

(7) În „Situatia activelor imobilizate” (cod 40), informatiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz. De asemenea, în cadrul aceluiasi formular la „Situatia provizioanelor pentru depreciere” se vor înscrie informatiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizărilor.

(8) Situatiile financiare anuale la 31 decembrie 2007 se întocmesc în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular.

Art. 3 - (1) Situatiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept prevăzute la art. 10 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cuprinzând si numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calitătii persoanei care a întocmit situatiile financiare se completează astfel:

a) directorul economic, contabilul-sef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această functie, potrivit legii;

b) persoanele fizice sau juridice cu care s-au încheiat contracte de prestări de servicii, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, potrivit legii.

(2) Conform prevederilor art. 10 alin. (4) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-sef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această functie, împreună cu personalul din subordine. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, răspunderea pentru conducerea contabilitătii revine acestora, potrivit legii si prevederilor contractuale.

(3) Entitătile prevăzute la art. 2 alin. (1) vor completa situatiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2007, folosind planul de conturi aplicabil fiecărei categorii de entităti, conform reglementărilor contabile aplicabile.

Art. 4. - (1) Entitătile vor completa datele de identificare, respectiv, denumirea unitătii, adresa, telefonul si numărul de înmatriculare la registrul comertului, precum si pe cele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate si codul unic de înregistrare, citet, fără a se folosi prescurtări sau initiale.

În căsute se vor înscrie codurile care reflectă încadrarea acestora.

(2) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului de „Bilant” sau „Situatia activelor, pasivelor si capitalurilor proprii” a datelor prevăzute la alin. (1) conduce la imposibilitatea identificării entitătii si, în consecintă, se consideră că lucrarea nu a fost depusă, entitatea fiind sanctionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Forma de proprietate se va înscrie conform Nomenclatorului prevăzut în anexa nr. 1.

(4) Entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisie completează codul privind activitatea desfăsurată, potrivit Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN, aplicabilă până la 31 decembrie 2007.

Art. 5. - (1) Formatul electronic al situatiilor financiare anuale pentru entitătile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) si d), continând formularistica necesară si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferentă, se obtine prin folosirea programului de asistentă, care este pus gratuit la dispozitia entitătilor de unitătile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor sau care poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Economie si Finantelor, la adresa www.mfinante.ro.

(2) Entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisie, mentionate la art. 2 alin. (1) lit. a) si d), vor depune la Comisie si la unitătile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor discheta însotită de situatiile financiare anuale listate, semnate si stampilate potrivit legii, împreună cu raportul administratorului, raportul auditorului financiar, o copie de pe codul unic de înregistrare, precum si o copie a balantei de verificare a conturilor sintetice si analitice.

(3) Entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisie, mentionate la art. 2 alin. (1) lit. b), vor depune numai la Comisie discheta însotită de situatiile financiare anuale listate, semnate si stampilate potrivit legii, împreună cu raportul administratorului, raportul auditorului financiar, o copie de pe codul unic de înregistrare, precum si o copie a balantei de verificare a conturilor sintetice si analitice.

(4) Entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisie, mentionate la art. 2 alin. (1) lit. c), vor depune la Comisie un exemplar al situatiilor financiare anuale însotite de balanta de verificare sintetică, întocmite conform reglementărilor contabile emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau, după caz, de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, listate, semnate si stampilate.

Totodată, aceste entităti vor depune la Comisie situatiile financiare anuale specifice activitătii de administrare a fondurilor de pensii, întocmite conform art. 2 alin. (1) lit. c) din prezenta normă, însotite de o copie a balantei de verificare a conturilor sintetice si analitice, specifică activitătii de administrare de fonduri de pensii.

Situatiile financiare se depun împreună cu raportul administratorului, raportul auditorului financiar si o copie a codului unic de înregistrare.

(5) Potrivit prevederilor art. 29 si 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, situatiile financiare anuale ale entitătilor prevăzute la art. 2 alin. (1) din prezenta normă vor fi însotite de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. Situatiile financiare anuale vor fi însotite de o declaratie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prin care îsi asumă răspunderea pentru întocmirea situatiilor financiare anuale si confirmă că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situatiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situatiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfăsurată;

c) persoana juridică îsi desfăsoară activitatea în conditii de continuitate.

Art. 6. - Entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisie, care nu au desfăsurat activitate de la data înfiintării până la sfârsitul perioadei de raportare, nu întocmesc situatii financiare anuale, acestea urmând să depună la Comisie si la unitătile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor, după caz, o declaratie pe propria răspundere care să cuprindă cel putin următoarele date de identificare, astfel:

a) pentru administratorii de fonduri de pensii care sunt societăti de pensii, societăti de asigurări si societăti de administrare a investitiilor :

(i) denumirea completă, conform certificatului de înmatriculare;

(ii) adresa completă si numărul de telefon;

(iii) numărul de înregistrare la Registrul Comertului;

(iv) codul unic de înregistrare;

(v) capitalul social.

b) pentru fondurile de pensii facultative si fondurile de pensii administrate privat:

(i) denumirea completă;

(ii) numărul de înregistrare la Comisie, conform autorizatiei de functionare;

(iii) capitalul fondului.

Art. 7. - (1) Situatiile financiare anuale ale entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisie, prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)- d), se vor depune la Comisie în termen de 120 de zile calendaristice de la încheierea exercitiului financiar.

(2) Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, entitătile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) si d) vor depune la unitătile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor un exemplar al situatiilor financiare anuale în termen de 150 de zile calendaristice de la încheierea exercitiului financiar.

(3) Entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisie, care nu au desfăsurat activitate de la data înfiintării până la sfârsitul exercitiului financiar, precum si cele care se află în curs de lichidare vor depune la Comisie si la unitătile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor, după caz, o declaratie pe propria răspundere, conform art. 6, în termen de 60 de zile calendaristice de la încheierea exercitiului financiar.

Art. 8. - (1) Entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisie, prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) si d), pot depune situatiile financiare anuale la registratura Comisiei si ale unitătilor teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătătirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de către agentii economici si alti contribuabili.

(2) Entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisie, prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) si c), pot depune situatiile financiare anuale la registratura Comisiei sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995.

(3) De asemenea, la depunere se vor avea în vedere si prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 9. - Anexele nr. 1 - 9 fac parte integrantă din prezenta normă.

Art. 10. - Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sanctionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

CONTINUAREA ÎN PAGINA A 2-A