MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 299         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 16 aprilie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

12. - Hotărâre privind demisia unui senator

 

13. - Hotărâre privind numirea presedintelui Agentiei Nationale de Integritate

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

402. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 344/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si/sau de punere în functiune a dispozitivelor medicale implantabile active

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

742. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 569/2007 pentru aprobarea Listei preturilor de decontare ale medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit deschis pentru tratamentul bolnavilor inclusi în unele subprograme de sănătate din cadrul Programului national cu scop curativ, nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 292/2007

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui senator

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din Constitutia României, republicată, ale art. 7 din Legea nr. 96/2006 privind statutul deputatilor si al senatorilor, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 194 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul ia act de cererea de demisie a domnului senator Radu Mircea Berceanu, ales în Circumscriptia electorală nr. 17 Dolj, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, si declară  vacant locul de senator detinut de acesta.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 14 aprilie 2008.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 14 aprilie 2008.

Nr. 12.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea presedintelui Agentiei Nationale de Integritate

 

În temeiul prevederilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 139 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul îl numeste, pentru un mandat de 4 ani, pe domnul Alexandru Cătălin Macovei în functia de presedinte al Agentiei Nationale de Integritate.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 aprilie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 15 aprilie 2008.

Nr. 13.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 344/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si/sau de punere în functiune a dispozitivelor medicale implantabile active

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 344/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si/sau de punere în functiune a dispozitivelor medicale implantabile active, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 6 aprilie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 3, punctul 7.4 va avea următorul cuprins:

„7.4. În cazul în care nici producătorul si nici reprezentantul său autorizat nu au sediul într-un stat membru al Uniunii Europene, obligatia de a păstra documentatia tehnică disponibilă pentru autorităti revine persoanei responsabile cu introducerea pe piata comunitară a dispozitivului respectiv.”

2. La anexa nr. 4, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit într-un stat membru al Uniunii Europene ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricatie să asigure conformitatea produselor cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip si cu cerintele aplicabile din prezenta hotărâre. Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit într-un stat membru al Uniunii Europene aplică marcajul CE pe fiecare produs si emite, în scris, declaratia de conformitate.”

3. La anexa nr. 5 punctul 3.2, litera b) va avea următorul cuprins:

„b) organizării afacerilor si, în special:

- structurile organizatorice, responsabilitătile personalului de conducere si autoritatea acestora în legătură cu organizarea, în cazul în care este vizată fabricatia dispozitivelor;

- metodele de urmărire a functionării eficiente a sistemului calitătii si, în special, capacitatea acestuia de a determina calitatea dorită a produselor, inclusiv controlul produselor care nu sunt conforme;”.

4. La anexa nr. 5 punctul 4.2, litera b) se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Departamentul pentru Afaceri

Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 9 aprilie 2008.

Nr. 402.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 569/2007 pentru aprobarea Listei preturilor de decontare ale medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit deschis pentru tratamentul bolnavilor inclusi în unele subprograme de sănătate din cadrul Programului national cu scop curativ, nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 292/2007

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei farmaceutice nr. E.N. 4.033/2008, având în vedere prevederile:

- art. 233 alin. (6) din titlul VIII „Asigurările sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 851 din titlul XVII „Medicamentul” din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2008;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 210 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 569/2007 pentru aprobarea Listei preturilor de decontare ale medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit deschis pentru tratamentul bolnavilor inclusi în unele subprograme de sănătate din cadrul Programului national cu scop curativ, nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 292/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 30 martie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Preturile cuprinse în anexa nr. 2 constituie preturi de CaNaMed si se aplică începând cu luna aprilie 2008, inclusiv pentru derularea programelor nationale de sănătate, potrivit reglementărilor legale în vigoare.”

2. În anexa nr. 1 „Lista denumirilor comune internationale corespunzătoare medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit deschis pentru tratamentul bolnavilor inclusi în unele subprograme de sănătate din cadrul Programului national cu scop curativ, nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2008”, la punctul III „Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană (Tratamentul stării posttransplant în ambulator a pacientilor transplantati)”, se va elimina denumirea comună internatională/denumirea generică EPOETINUM BETA B03XA01 SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ 30000/UI 0,6 ml.

3. Anexa nr. 2 „Lista preturilor de decontare ale denumirilor comune internationale corespunzătoare medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit deschis pentru tratamentul bolnavilor inclusi în unele subprograme de sănătate din cadrul Programului national cu scop curativ, nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2008” se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 11 aprilie 2008.

Nr. 742.

 

ANEXĂ*)

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 569/2007)

 

LISTA

preturilor de decontare ale denumirilor comune internationale corespunzătoare medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit deschis pentru tratamentul bolnavilor inclusi în unele subprograme de sănătate din cadrul Programului national cu scop curativ, nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2008

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 7-a

Pagina a 6-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a